TWELVETH THIRUMURAI - WORAIYOOR DISCIPLE

ISAI GNAANIYAAR PURAANAM

71 இசை ஞானியார் புராணம் ISAI GNAANIYAAR PURAANAM (Who is mother of gaanasambanther)  1. ஒழியாப் பெருமைச் சடையனார் உரிமைச் செல்வத் திருமனையார்    4228-1 OLIYAAP PERUMAICH SADAIYANAAR YURIMAICH SELVATH THIRU MANAIYAAR Those full-fledged wealth possessed those sadaiyanaar wife is isai gaaniyaar Fiwtw;wbgUikcilariladhupd; bry;tk; bghUe;jpakidtpahUk;  அழியாப் புரங்கள் எய்து அழித்தார் ஆண்ட நம்பி தனைப் பயந்தார்        4228-2 ALIYAAP PURANGKAL EYTHU ALITH […]

Read More

SADAIYA NAAYANAAR PURAANAM

70 சடைய நாயனார் புராணம் SADAIYA NAAYANAAR PURAANAM (Gannasambanther’s father is sadaiya naar) தம்பிரானைத் தோழமை கொண்டு அருளித் தமது தடம் புயஞ்சேர் 4227-1 THAM PIRAANAITH THOOALAMAI KONDU ARULITH THAMTHU THADAM PUYANJ SEER Lord Siva who is leader but gaana sambanther got lord Siva as his friend and ten embraced his shoulders jk; jiytuhdniwtiuBajkf;Fj; BjhHuhff; bfhz;Lvk; niwtdhdtiuBajk; bghpaBjhs;fisj; jGt[k; […]

Read More

THIRU NEELA KANNDA YAALP PAANA NAAYANAAR PURAANAM

69 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் THIRU NEELA KANNDA YAALP PAANA NAAYANAAR PURAANAM எருக்கத்தம் புலியூர் மன்னி வாழ்பவர் இறைவன் தன் சீர் 4215-1 ERUKKATH THAM PULIYOOR MANNI VAALPAVAR IRAIVAN THAN SEER thiru neela ganda yawl paaneer who has permanent form dwelling in the thiru erukatham puliyoor. Who is lord Siva’ sacred poems are jpUePyfz;lj;JahH;g;ghzh; jpUvUf;fj;jk; g[ypa{upy; epiybgw;WthH;gth; mth; […]

Read More

KOOCHENGA CHOLA NAAYA NAAR PURAANAM

68 கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் KOOCHENGA CHOLA NAAYA NAAR PURAANAM துலையில் புறவின் நிறை அளித்த சோழர் உரிமைச் சோணாட்டில் 4197-1 THULAI YIL PURAVIN NIRAI ASITH THA SOOALAR YURIMAICH SONNAATTIL Once a king named chibi who gave equal amount of flush from thy to the hunter who has shot a dove which fall on the kings feet. Those […]

Read More

NEEASA NAAYANAAR PURAANAM

67 நேச நாயனார் புராணம் NEEASA NAAYANAAR PURAANAM சீர் வளர் சிறப்பின் மிக்க செயல் முறை ஒழுக்கம் குன்றா 4192-1 SEER VALAR SIRAP PIN MIKKA SEYAL MURAI OLUKKAM KUNRAA Those glory developing that special acts form and then character filled form appearing fPu;j;jpfs; tsh;f;Fk; jd;ikcilarpwg;g[ kpf;f bray; Kiwikahy; xGf;fk; Fiwahj நார் வளர் சிந்தை வாய்மை நன்மையார் மன்னி வாழும் 4192-2 NAAR […]

Read More

MAGAIYARKU ARASIYAAR PURAANAM

66 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் MAGAIYARKU ARASIYAAR PURAANAM மங்கையர்க்குத் தனி அரசி எங்கள் தெய்வம் வளவர் திருக்குலக் கொழுந்து வளைக்கைமானி 4189-1 MANGKAI YAR KKUTH THANI ARASI ENGKAL THEEAYVAM VALAVAR THIRUK KULAK KOLUN THU VALAIK KAI MAANI Those all other ladies are comparing mangaiyarku arasiyaar is unique lady in this world who is our goddess, and then chola kingdom place descended […]

Read More

POOSALAAR NAAYANAR PURAANAM

65 பூசலார் நாயனார் புராணம் POOSALAAR NAAYANAR PURAANAM அன்றினார் புரம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி 4171-1 ANRI NAAR PURAM ERITH THAARKKU AALAYAM EDUKKA ENNI Those lord Siva’s opponents whose three castles are fired and then destroyed it and then to whom this posal nayanaar tried to construct one Siva temple and those way thinking giftupd; jphpg[uA;fisvhpj;jrptbgUkhDf;FxUBfhapy; mikf;fepide;J […]

Read More

APPAALUM ADICH SAARNTHAAR PURAANAM

64 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் APPAALUM ADICH SAARNTHAAR PURAANAM மூவேந்தர் தமிழ் வழங்கு நாட்டுக்கு அப்பால் முதல்வனார் அடிச்சார்ந்த முறைமை யோரும் 4169-1 MOOVEEANTHAR THAIL VALANGKU NAATTUKKU APPAAL MUTHAL VANAAR ADICH SAARNTHAAR MURAIMAI YOOAR Those three kings named chera, chola, pandiya those kingdom beyond places those persons who are surrender under lord Siva’s feet }Bte;jh; jkpH; tHA;Fk; ehLfSf;Fmg;ghy; rptbgUkhdpd; moiar; […]

Read More

MULU NEERU POOSIYA MUNIVAR PURAANAM

63 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் MULU NEERU POOSIYA MUNIVAR PURAANAM ஆதாரமாய் அனைத்தும் ஆகி நின்ற அங்கணன் எம் பெருமான் நீர் அணிந்த வேணிக் 4163-1 AATHAARA MAAYI ANAITH THUM AAKI NINRA ANGKANAN EM PERUMAAN NEER ANINTHA VEEANIK Lord Siva is prime source for all things in that world and then all things form appearing in this world and three […]

Read More

MUPPOOATHUM THIRU MEEANI THEENNKUVAAR PURAANAM

62 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் MUPPOOATHUM THIRU MEEANI THEENNKUVAAR PURAANAM எப்போதும் இனிய பிரான் இன் அருளால் அதி கரித்து 4160-1 EPPOOATHUM INIYA PIRAAN IM ARULAAL ATHI KARITH THU All the time those souls intimate form appearing and that lord Siva’s grace multiplied form vg;BghJk; caph;fSf;FndpatuhdrptbgUkhdpd; ndpajpUmUspdhy; bgUfp மெய்ப் போத நெறி வந்த விதி முறைமை வழுவாமே 4160-2 MEYIP POOATHA […]

Read More