OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those meditation way

ganesheit September 27, 2021

1201.
rhjd Kiw
Those meditation way
சிந்தையில் வைத்துச் சிராதியி லேவைத்து
At that deevi is at first placed those body place appearing that head and other body part place and then those heart and other places are thinking way
Bjtpia Kjypy; cA;fs; clk;gpy; rpuk; Kjypa nlA;fspBy itj;Jk; gpd;g[ nUjak; Kjypa cWg;g[f;fspBy itj;Jk;
முந்தையில் வைத்துத்தம் மூலத்திலே வைத்து
And then those before place appearing that deity place and those prime focal place thinking way paying and then those oneness form standing
mjd;gpd; cA;fs; Kd; cs;s jpUcUtj;jpy; itj;Jk; mjd; gpd; }yk; Kjypa MjhuA;fspy; itj;Jk; tHpgl;L mtBshL xd;whfp epy;YA;fs;
நிந்தையில் வையா நினைவதிலே வைத்துச்
And that way praying time others are thinking that sins place not trapping way your mind must think that lords sakthi
mt;thW tHpgLk;BghJ gpwtw;iw epidj;jyhfpa Fw;wj;jpy; mfg;gLj;jg;glhj kdj;ij mt;tplA;fspBy gpwHhJ epwj;Jjiya[k;
சந்தையில் வைத்துச் சமாதி செய் வீரே. 47
And then those manthraa place that sakthi is thinking way which is pre requeavasit for samaathi state
mt;ttw;wpw;F Vw;w ke;jpuA;fspy; mtis vz;Zjiya[k; rkhjp epiyapy; nd;wpaikahjjhff; bfhs;SA;fs;
1202.
rkhjpia Bkw;bfhs;gtu;f;Fr; re;jpufiyapy; rj;jp tpsA;Fths;
And those sammaathi state seated persons and those moon component place that sakthi is existing
சமாதிசெய்வார்கட்குத் தான் முத லாகிச்
And those motionless state seated persons and that sakthi is prime form
rkhjp epiyia Bkw;bfhs;gth;f;Fr; rf;jpjhd; Kjy;tpaha;
சிவாதியி லாரும் சிலைநுத லாளை
And then those lord siva is kept at first place those Sivayanama manthraa way thinking that sakthi is existing in the fore head eye brow central place existing
rptid Kjyhff; bfhz;L tpsA;Fk; ke;jpuj;jhy; mDgtpf;fg;gLk; mtis (rpthaek) g[Ut eLtpy; jpfH;gts;
நவாதியி லாக நயந்தது ஓதில்
And that sivam first place and those nine different way appearing those dieties are thinking way
rptd; Kjyhd xd;gJ niw (eyk; + Mjp) eyk; = xd;gJ ed;ik jUk; Bgjkha; cs;s epiyia vz;zpr; rpe;jpf;Fk; BghJ
உவாதி அவளுக்கு உறைவில தாமே. 48
And then those moon region top is that sakthi dwelling form appearing
jpA;fs; fiyapd; cr;rpBa mtSf;F ciwtplkhf; bfhz;L tpsA;Fths;
1203.
vspjpy; rj;jpia mila tHp
To attain sakthi in simple way
உறைபதி தோறும் முறைமுறை மேவி
Those sakthi in this land place descended those temple places and those form descended which is willingness filled way realizing
rf;jp ne;j epy cyfj;jpy; jdf;F nlkhff; bfhz;L vGe;jUsp cs;s jyA;fspy; mts; vGe;jUsp nUf;fpd;w tiffis tpUg;gj;Jld; czh;e;J
நறைகமழ் கோதையை நாடொறும் நண்ணி
And then daily those honey fragrance emanating spinster is thinking way praying
ehs;BjhWk; Bjd;kdk; fkH;fpd;w Bfhijia epide;J tHpgl;L
மறையுட னேநிற்கும் மற்றுள்ள நான்கும்
And those manthraa place not deviated way appearing that pranavam beegam manthraa sakthi ang seevagam and those fours are
mtSf;F ke;jpuj;BjhL ePA;fhJ epw;fpd;w gpuztk;, gP$k;, rf;jp, rPtfk; vd;Dk; ehd;fpida[k;
இறைதினைப் போதினில் எய்திடலாமே. 49
And those godly mannerism enhancing way chanting and then praying and then those so many benefits will be attained
bja;tj;jd;ik kpFk;go XjptHpgl;lhy; gad;fs; gytw;iw milayhk;
1204.
rj;jpiar; rpj;jj;jpy; tzA;f Btz;Lk;
And that sakthi is in the mind place praying
எய்திட லாகும் இருவினை யின்பயன்
And those highly regarded two types of benefits are to be attained and those are at first those mother place love and and then from love place emanated those benefits will be attained
Bkyhd nUtpidg; gad;fs; mk;ikaplj;jpy; md;g[ mtw;why; tUk; gad; milayhk;
கொய்தளிர் மேனிக் குமரி குலாங்கன்னி
And those tender leaves form appearing that body and then those cluster form appearing that kundalini
nisa jsph;Bghy tpsA;Fk; Bkdpiaa[k; Tl;lj;ija[k; cila Fz;lypdpiaa[k;
மைதவழ் கண்ணிநன் மாதுரி கையொடு
And then those kuvalai flower form of eye possessed and that paraasakthi
Ftis Bghd;w fz;iz cila guhrf;jpiaa[k;
கைதவம் இன்றி கருத்துறும் வாறே. 50
And then those happy way without any cunningness and those praying way this is
nd;gkhd Kiwapy; tq;rid ny;yhJ tHpgLk; Kiw nJthk;
1205.
rj;jpiaj; jpahdpj;jhy; vl;Lf; FzA;fis milayhk;
And that sakthi is put in meditation those eight characters will be attained
கருத்துறுங் காலம் கருது மனமும்
And those happiness appearing time and those happy mind way praying
cdf;F nd;gk; cz;lhfpd;w Beuj;jpy; kdj;jhy; tHpglt[k;
திருத்திஇ இருந்தவை சேரு நிலத்து
And that sakthi place those mind is going time and those good thinking way converted and then those place appearing that thinkings are those convergent place is heart
rf;jp nlj;J kdk; bry;Yk; bghGJ mjid ed; kdkhfr; bra;J mjd; fz; cs;s vz;zA;fis vy;yhk; Ftpfpd;w nlkhfpa nUjaj;jpy;
ஒருத்தியை உன்னி உணர்ந்திடு மண்மேல்
And those unique form appearing that sakthi is heroine way thinking in meditation place and that meditation way she will put you in higher place
xg;gw;wtshfpa mtisBa Kjy;tpahf epide;J jpahdp my;yJ jpahdpj;jhy; mts; cd;id Bky; Bky; caur; bra;ths;
இருத்திடும் எண்குணம் எய்தலும் ஆமே. 51
So that ulti mately you will ttain lord siva’s eight good qualities (self-centered person, pure body, those natural instinct, fully known every thing, naturally those detachment, and then those infinitive power, big grace, unlimited happiness)
mjdhy; eP Kotpy; rptdJ vz;FzA;fisa[k; bgw;W tpsA;fyhk;
1206.
rj;jp jpA;fs; kz;lyj;jpy; tpsA;Ftijf; fhz tHp
Those sakthi is existing in the moon regions and those ways to see her
ஆமையொன்று ஏறி அகம்படி யான்என
Those tortoises are kept those five body part in the top skull internal place and then those five sense organs are controlled and then those ego does not possessing way
Mik jd; Ie;J cWg;g[fis mlf;fpd; bfhs;tijg; Bghy; Ie;J bghwpfisa[k; mlf;fp ehd; brUf;F ny;yhjtd; vd;W
ஓம்என்று ஓதிஎம் cs;bshspயாய் நிற்கும்
And those mind not external way not going and then those internal place standing way and then those omm manthraa is chanting way
g[wj;Bj bry;tJ mfj;Bj epw;gts; Mfp XA;fhuj;jpy; cr;rupj;J
தாம நறுங்குழல் தையலக் கண்டபின்
And those person I am and then to whom those internal light form appearing and those yoga sakhi is praying and then after wards
vk;Bghy;thf;F cs; xspaha; tpsA;Ffpd;w Bahf rj;jpiaj; jhprpj;j gpd;g[
சோம நறுமலர் சூழநின் றாளே. 52
And then that lords in the moon region place those fragrance filled lotus flowers are adorning way and then explicit form appearing
mts; re;jpu kz;lyj;jpy; cs;s eWkzk; bghUe;jpa jhkiu kyiur; R{o btsp epd;whs;


 1. rj;jp bghd;bdhspapBy tpsA;Fths;
  Those sakthi is appearing in the golden rays form
  சூடிடும் அங்குச பாசத் துளைவழி
  And those yooaga sakthi approaching way is that sulu tip naadi
  Bahf rf;jpia mZFk; tHp RGKid eho
  கூடும் இருவளைக் கோலக்கைக் குண்டிகை
  And that sakthi hand place appearing that those conch and kundigai bowel
  mtsJ nuz;L iffspy; fhzg;gLtd rA;fKk; Fz;oifa[k;
  நாடும் இருபத நன்னெடு ருத்திரம்
  And those two words are long way SI VA is chating
  nUgjA;fshd rpth vd ePz;L cr;rupf;fg;gLk;
  ஆடிடும் சீர்புனை ஆடக மாமே. 53
  And then those manthraa liking way in that pon ambalam place dancing
  ke;jpuj;ij tpUk;g[k; rpwe;j bghd; mk;gyj;Js; MLths;
  1208.
  Bjtu;fs; tzA;Fk;go Kk;kz;lyA;fSk; Brhjpaha; tpsA;Fths;
  And those devas are praying way in the three regions place and that fire glow form appearing

ஆயமன் மால்அரன் ஈசன் சதாசிவன்
Those bharama thirumal ruthiran mageswaran and sathaa sivan are
ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfRud;, rjhrptd; vd;gth;
தாமடி சூழநின்று எய்தினார் தம்பதம்
and that sakthi’s sacred feet are adorned in the head place and then got their respective position in this world
rf;jpapd; jpUtoiar; R{oj; jk;jk; gjtpiag; bgw;wdh;
காமனும் சாமன் இரவி கனலுடன்
And then lust creating god caaman and then his younger brother named saaman nd sun and fire and moon
fhkDk; mtDila jk;gpahd rhkDk; fjputDk; mf;fpdp cld; re;jpuDk; te;J
சோமனும் வந்தடி சூடநின் றாளே. 54
All are praying in the feet place and that way she is seated
te;J ghjj;jpy; tzA;f mth; tPw;wpUf;fpd;whs;
1209.
eLehotHp epd;W qhdk; mspg;ghs;
In the central vibration way standing and then that way gaana is giving
சூடும் இளம்பிறை சூலி கபாலினி
Those world first heroine is sakthi who is adorning that young moon and then those soolam and skull carried in the hand place
cyf Kjy;tpahd rf;jp nsk;gpiwiar; R{of; bfhz;Lk; R{yj;ija[k; fhghyj;ija[k; Ve;jpf; bfhz;Lk;
நீடும் இளங்கொடி நின்மலி நேரிழை
And then all the time those creeper plant form appearing and then naturally those impurities are devoid form appearing and then intricate way desighed those ornaments are adorned
vd;Wk; khwhj bfhoBghy;gtsha; nUg;ghs; nay;ghfBt kyk; ePA;fpats; Ez;zpa Btiyg;ghL mike;j mzpfyd;fis mzpe;jts;
நாடி நடுவிடை ஞானம் உருவநின்று
And then those central naadi is those sulu tip and then through it those oxygen penetrating way moving and that time
mts; eLehoahfpa RGkidaplj;J mjd; cs;Jisapy; gpuhztha[ CLUtpr; bry;Yk; bghGJ
ஆடும் அதன்வழி அண்ட முதல்வியே. 35
Those gas place standing way dancing
me;j tha[tpd; tHpBa epd;W eldk; g[upths;
1210.
mz;lk; aht[k; rj;jp kak;
Those universe that sakthi is spread over form appearing
அண்டமுதலாய் அவனிபரி யந்தம்
From space to this land last place seeing
Mfhak; Kjy; g{kp Nwhfg; ghu;j;jhy;
கண்டதுஒன்று இல்லைக் கனங்குழை அல்லது
We are seeing those sakthi alone and nothing else
ehk; fz;lJ rj;jpiaj; jtpu BtbwhU bghUSk; ny;iy
கண்டதும் கண்டியும் ஆகி ய காரணம்
And then those sakthi is that mnthraa form standing and then those worlds that forst force form not appearing but mingling with Siva and that first matter form appearing in this world
rf;jp jhd; khj;jpukha; epd;W cyfpw;F Kjy; bghUshfhJ rptj;BjhL To epd;Bw Kjy; bghUsha; nUj;jy;
குண்டிகை கோளிகை கண்டத ளாலே. 56
And that way this world is male and female way parting way standing and that way we may see
cyfk; Mz;, bgz; vd;Dk; nU gFjpg;gl;Bl epw;wiyf; fhz;fpd;w mjdhBy mwpag;gLk;
1211.
rj;jpapd; Bkd;ik
Sakthi is eminence possessing way
ஆலம்உண் டான்அமுது ஆங்கவர் தம்பதம்
Those lord Siva who has consumed poison to whom sakthi is nectar way appearing and then to those deevaas that attainablethose position form appearing
guhrf;jp eq;Rz;ltDf;F mKjk; Mths; Bjth;fs; mila[k; gjtp Mths;
சாலவந்து எய்தும் தவத்துஇன்பம் தான்வரும்
And then those meditation way getting that happiness way appearing lords sakthi
epuk;gte;J bghUe;Jk; jtj;jhy; cz;lhFk; nd;gkhfj; jhBd tUths;
கோலிவந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு
And then those sakthi focal point place and then all are attainable that sulu tip place
mj;jifa rf;jp MjhuA;fs; BjhWk; vy;yhk; milag;bgWk; Ftpe;j tHpahd RGKida[ld;
ஏலவந்து ஈண்டி இருந்தனள் மேலே. 57
Mingling way at that top place that sakthi is existing
bghUe;j te;J brwpe;j cr;rpapd; kPJ jpfH;e;jhs;
1212.
rj;jpia tHpglhJ bfLjy; TlhJ
Without praying way we will not spoil our life
மேலாம் அருந்தவம் மேன்மேலும் வந்தெய்தக்
And then those highly regarded rare form of penance more and more multiplying way
Bkyhd mUe;jtk; BkYk; BkYk; bgUft[k;
காலால் வருந்திக் கழிவர் கணத்திடை
And then those oxygen movement way perishing people who are not known it and then with in second perished
caph; fhw;wpd; naf;fj;jhy; mHpfpd;w kf;fs; nij mwptJ ny;iy fz Beuj;jpy; bfLth;
நாலா நளினநின்று ஏத்திநட் டுச்சிதன்
And then those food way created this body and then four petal way praying in the head central place
md;dkakhd clypy; cs;s ehd;F njH;j; jhkiuapdpd;W tHpglg; bgw;W cr;rp eLBt
மேலாம் எழுத்தினள் ஆமத்தி னாளே. 58
And then those highly regarded pranavam form mother appearing
Bkd;ikahd gpuztkha; mk;ik tpsA;fpdhs;
1213.
rpthh;g;gzk; bra;gth;f;Fr; rj;jp Bgbuhspaha;f; fhl;rp jUths;
Those who are surrender under lord siva’s feet and then to that persons those sakthi in big light form appearing
ஆமத்து இனிதிருந்து அன்ன மயத்தினள்
And that sakthi this food form of body and those eating food form and then from the food way those strength giving way appearing
rf;jp md;dka Bfhrj;Jf;F cz;Zk; cztha;r; rj;jp tHA;Fgtsha; nUe;jhs;
ஓமத்தி லேயும் ஒருத்தி பொருந்தினள்
And then those yooni form of yaaga fire place those who are surrender under lord siva’s feet and that place place mother light form appearing
Bahdpahd Fz;lj;jpy; jd;idr; rpthu;g;gzk; bra;gth;f;F mA;Bfa[k; BgBuhsp totha; tpsA;fpdhs;
நாம் நமசிவ என்றுஇருப்பார்க்கு
And then those Siva names place those slave form surrender
rpt ehkj;jpw;F moik vd;W nUg;ghUf;F
நேமத் துணைவி நிலாவிநின் றாளே. 59
And those root place of kundaline and those guide form and then mingling way appearing
Btuplj;jpByBa }yhjhuj;jplBk Jiztp bghUe;jp tpsA;fpdhs;
1214.
rj;jp Ie;J fiyfspy; cs;sts;
And that sakthi those five kalai element place appearing
நிலாமய மாகிய நீள்படி கத்தின்
And those curved moon form of light and then those spadigam form white color possessing way
epyitg; Bghd;w xspiaa[k; gofj;jpd; epwj;ija[k;
சிலாமய மாகும் செழுந்த ரளத்தின்
And then those light stone form appearing and that pearls white form appearing
xspf;fy;yhfpa Kj;jpd; epwj;ija[k; cilatSk;
சுலாமய மாகும் சுரிகுழற் கோதை
And then those black color hair possessed that sakthi
brwpe;j fhpe;j Te;jiy cilatSk; Mfpa rf;jp
கலாமய மாகக் கலந்துநின் றாளே. 60
And those pranavam art symol way in the saints place mingling form appearing
gpuzt fiyfspd; totha; Bahfpfsplj;jpy; fye;J epw;fpd;whs;
1215.
cs;sf; fw;gidf;F mg;ghw;gl;lts;
And that mind imagination above place appearing
கலந்துநின் றாள்கன்னி காதல னோடும்
And then those prime focal place appearing that ruthraa ( fire) with him those kundalini mingling
}yMjhuj;jpy; cs;s cUj;jpuUld; Fz;lypdp bghUe;jp epd;whs;
கலந்துநின் றாள்உயிர் கற்பனை எல்லாம்
And then in the mind place appearing those imagination she is the main reason form appearing
cs;sj;jpd; fw;gidfSf;F vy;yhk; mtBs fhuzk; Mdhs;
கலந்துநின் றாள்கலை ஞானங்கள் எல்லாம்
and those lust and relationship knowledge place she is embedded way appearing
ghr mwpt[fspy; vy;yhk; mtBs tpsA;fpdhs;
கலந்துநின் றாள்கன்னி காலமு மாயே. 61
And thn those lust knowledge perishing body place connectivity possessing form appearing so that kundalini time factor place mingling form appearing
ghr mwpt[ mHpa[k; clk;g[ld; bjhlh;g[ cs;sit Mjyhy; Fz;lypdp te;J fhyjj;Jtj;Jld; fye;Js;shs;
1216.
rj;jp rptdpd; ghfj;jpypUe;J capu;fSf;F ed;ik bra;gts;
Sakthi taking half part of body and then doing good to souls
காலவி எங்கும் கருத்தும் அருத்தியும்
And those sakthi is to all souls those time factor determining and then pervading all the places form appearing ad then those living beings likings and then those thinking are accomplishing way appearing
rf;jp caph;fSf;Ff; fhyjj;Jtkha; cs;sts; vy;yh nlA;fspy; nUg;gtSk; caph;fspd; vz;zKk; tpUg;gKk; ifTl cjtpaha; nUg;gtSk;
கூலவி ஒன்றாகும் கூட இழைத்தனள்
And then then those all places mingling form appearing
vy;yhg; bghUspYk; jhd; xd;wha; nUf;Fk; fyg;gpidr; bra;jtSk;
மாலின் மாகுலி மந்திர சண்டிகை
And then those souls are mesmerized way and then those paintings are removing way and then giving that clear mind and that highly regarded form appearing and thoe mantras power possessing form appearing
caph;fis kaf;Ffpd;wtSk; mk;kaf;fk; ePA;fpj; bjspitj; jUfpd;w Bkd;iktha;e;jtSk; ke;jpuA;fspd; Mw;wyha; epw;gtSk;
பாலினி பாலவன் பாகம் தாமே. 62
And then all living beings are protected form appearing and that sakthi who has given part of his body to lord Siva and then in the same way taking that half part of body from lord siva
caph;fisf; fhf;fpd;wtSk; Mfpa rf;jp jd;dpy; xU Twha; epw;fpd;w rptdplj;Jj; jhd; mtdplj;jpy; xUTwha; nUg;gts;
1217.
rj;jpapd; totk;
Sakthis form
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி
And that lord siva’s half part of body form appearing and then those golden color hair possessing form appearing
rptbgUkhdpd; ghfkha; cs;sts; grpa bghd; BghYk; rilKoa[k;
ஏகம் இருதயம் ஈரைந்து திண்புயம்
And then those single minded form appearing and then those mighty powerful those 10 shoulders are possessing form appearing
xBu vz;zj;ija[k; jpz;zpa gj;Jj; Bjhs;fisa[k;
மோக முகம்ஐந்து முக்கண் முகந்தொறும்
And then those liking form possessing those five faces and then ever face place three eyes are possessing form appearing
tpUg;gj;ijj; jUfpd;w Ie;J KfA;fisa[k;, Kfk; BjhWk; }d;W }d;W fz;fisa[k; bfhz;L
நுகம் உரித்து நடஞ்செய்யும் நாதர்க்கே. 63
And then those elephant skin is pealed and then adorning form dancing and that lord siva half part of body possessing form appearing that paraa sakthi
ahidia chpj;Jg; Bghu;j;J eldk; g[upgtd; Mfpa rptbgUkhDf;F mtdJ xUTwha; nUg;ghs; guhrf;jp
1218.
jj;JtA;fisj; Bjhw;wpatSk; xLf;fpatSk; rj;jp
And those concepts are creating and the suppressing form appearing form appearing that paraasakthi
நாதனும் நால்ஒன் பதின்மரும் கூடிநின்று
And those soul and 36 concepts place mingling form appearing
Md;kht[k; Kg;gj;jhW jj;JtA;fSk; bghUe;jp epd;W
ஓதிடும் கூட்டங்கள் ஓர் ஐந்து உளஅவை
And then those activating wealth way those 5×5 way appearing ( five boothaas, those kanathiriyam are five (five receptors) and the gaanenthiriyaas are five (receving things) and those self tablets are five and then those kali, time,mannerism (neyathi) maayai and prudan ( those living force before entering in to body is called prudan)
bray;gLk; brhj;Jf;fs; Ie;J Ie;jha; tpsA;Ffpd;wd
வேதனும் ஈரொன்ப தின்மரும் மேவிநின்று
And then in that lace those veethan and then 18 demon forces mingling way
mtw;Ws; BtjDk; gjpbdd; fdj;jtUk; bghUe;j
ஆதியும் அந்தமும் ஆகிநின் றாளே. 64
And then those begging and end form those deevi is appearing
Kjyhft[k; Kothft[k; Bjtp tpsA;Ffpd;whs;
1219.
vGj;JfSf;F capuhfr; rj;jp tpsA;Fjy;
To that letters place those life form sakthi is appearing
ஆகின்ற நாள்கலை ஐம்பத்து ஒருவர்கள்
And then this world is created time and hose five arts place standing letters are 51 in number are at first proper way appeared
cyfk; Bjhd;Wk; bghGJ gq;r fiyfspYk; epw;Fk; vGj;Jf;fs; Ik;gj;J xd;Wk; Kjypy; Kiwahfj; Bjhd;w
ஆகிநின் றார்களில் ஆருயி ராம்அவள்
And then those letter place those principal form those 51 persons are standing by lord siva and then where thosesakthi and those soul form existing internally
mtw;wpw;F Kjy;td; Ik;gj;J xUtd; cld; Bjhd;wp epw;gh; mt;thW Bjhd;wp epw;Fk; mts; vy;yhu;f;Fk; rf;jp capuha; cs; epw;ghs;
ஆகிநின் றாளுடன் ஆகிய சக்கரத்து
And that way those letters are embedded in that circle place
MfBt me;j vGj;Jf;fisg; gy;BtW Kiwfspy; jk;cs; bfhz;l rf;fuA;fspy; vy;yhk;
ஆகிநின் றான்அவன் ஆயிழை பாடே. 65
Where that sakthi life form existing so lord siva and sakthi without any separated form but oneness way appearing in that circle place
mr;rf;jp capuha; epw;wy; bgwg;gLjypd; rptDk; mtSld; ePf;fkpd;wp mr;ruA;fspy; epw;gtd; Mthd;

1220.
moahu;fspd; vz;zj;Jf;F Vw;g mUSjy;
As per disciples mentality those grace is given to them
ஆயிழை யாளடும் ஆதிப் பரமிடம்
And that sakthi and Sivam dwelling in that circle place
rf;jpa[ld; rptj;Jf;F nlkhfpa rf;fuk;
ஆயதொர் அண்டவை யாறும் இரண்டுள
And then those head above place appearing that eight petals possessed that lotus flower
rpurpd; Bky; cs;s vl;L njH;j; jhkiu
ஆய மனந்தொறு அறுமுகம் அவைதனில்
And then those mind what expectations are possessing form appearing and that way
cs;sk; ve;j ve;jf; Fwpg;igg; gw;wp epw;fpd;wBjhmjw;F Vw;g
ஏயவார் குழலி இனிதுநின் றாளே. 66
And then those pivotal place mingling way that sakthi grace poring form appearing
me;j me;j MjhuA;fspy; Bgha;g; bghUe;jpr; rf;jp mUs; bfhz;L epw;fpd;whs;
1221.
rj;jp jd;id mwptpj;J tpsA;fpr; rPtid Bky; vHr; bra;ths;
And those sakthi his position is revealing way and then those life force is allowed to climb upward
நின்றனள் நேரிழை யோடுடன் நேர்பட
Ad then those grace giving mother is standing in my sulu tip place and then those upward seeing form appearing
jpUmUs; mk;ik vd;Ds;Bs RGKidapy; Bky; Behf;fpago epd;whs;
இன்றென் அகம்படி ஏழு உயிர்ப்பெய்தும்
And then those seven focal place circle and those life force of oxygen pushing upward and that sagasirathalm is existing that head above place
mjdhy; VG Mjhur; rf;fuA;fspYk; caph;tsp ce;jg;bgw;Wr; rfrpujsk; tpsA;fpaJ
துன்றிய ஓர்ஒன் பதின்மரும் சூழலுள்
So that those nine oxygine with other nine gases with it
mjdhy; caph;tsp kw;w xd;gJ tha[f;fSld;
ஒன்றுயர் ஓதி உணர்ந்துநின் றாளே. 67
And then climbed upward and that is highly regarded place and then in that way informed and then that place also settle down there
Bky; Vwpg;Bgha; m@J cah;t[ vd;W mwptpj;jJ jhDk; mjpy; epd;whs;

1222.
capu;tsp Ch;j;JtKfk; Md BghJ rj;jp rPtDld; bfhz;L BghFk;
உணர்ந்தெழு மந்திரம் ஓம்எனும் உள்ளே
And those soul slowly realizing way and then raising upward and those helping manthaa is OOM way stated
caph; czh;e;J czh;e;J Bkd;Bky; cah;jw;F chpa ke;jpuk; Xk; MFk; vdr; brhy;yg;gLk;
மணந்தெழும் ஆங்கதி யாகிய தாகும்
And then those intuition way mingling with god and then those highly regarded place boon place is mukthi and then others are attained
czh;thy; niwBahL To Bkd;ika[Wfpd;w Koe;j Bguhfpa tPLBgWk; gpwt[k; mjdhBy fpilf;Fk;
குணந்தெழு சூதனும் சூதியும் கூடிக்
And that those souls are elevated to higher place and those two culprits are Siva and sakthi where mingling way apearing
capiu nt;thW Bky; epiyf;Ff; bfhz;L bry;fpd;w fs;tDk; fs;tpa[khfpa rptDk; rf;jpa[k; nize;J epw;wYk;
கணந்தெழும் காணும்அக் காமுகை யாமே. 68
And then those fast form activating and then those lord place big liking possessed that sakthi alone
mjdhy; tpiua tpsA;Fk;, mA;F Kd;dh;f; fhzg;gLgts; rptd; nlj;jpy; bgUtpUg;g[ilatshfpa rf;jpBa
1223.
rPtDf;F kz;ly mwpt[ ePA;fpd; rj;jp tPzhj; jz;oy; tpsA;Fths;
Those lord Siva’s region knowledge gone away and then those sakthi will
That spinal card place appearing
ஆமது அங்கியும் ஆதியும் ஈசனும்
And those aathi name way calling sakthi and then those eesan form appearing that sivan and then those prayer place those best one way saying that yaagaa fire
Mjp vdg;gLgtshfpa rj;jpa[k; Nrd; vdg;gLgtdhfpa rptDk; tHpghl;ow;F kpfr; rpwe;jjhfr; brhy;yg;gLfpd;w Bts;tpj;jP
மாமது மண்டல மாருதம் ஆதியும்
Ad the those yoga place those best place form appearing that moon region and the those wing and other boothaas way standing in this world and then doing good to all souls
Bghfj;jpy; rpwg;gplk; bgw;W epw;Fk; re;jpu kz;lyk; tha[ Kjypa g{jA;fs; vd;Dk; nitfsha; epd;W capUf;F eyk; bra;fpd;wdh;
ஏமது சீவன் சிகையங்கு இருண்டிடக்
And that place those sakthi in that saints body place appearing those gray hair and then wrinkling faces are removing way
me;j nlj;jpy; rj;jp BahfpauJ clk;gpy; Bjhd;Wfpd;w eiuKjypait mt;thW Bjhd;whJ mftr;rpif fWj;jy; Kjypa
கோமலர்க் கோதையும் கோதண்ட மாகுமே. 69
And those young appearance emanating way and that saints aanjai place activating form appeared
nsikj; jd;ikfs; Bjhd;Wk;go mtuJ Mq;iqj; jhdj;jpy; tpsA;fp epw;ghs;
1224.
rj;jp Ie;bjhHpiy epfH;j;Jgts;
Those sakthi doing five types of acts
ஆகிய கோதண்டத் தாகு மனோன்மணி
In the central naadi place existing that manooan mani
eL ehoapy; tpsA;fpj; jpfGk; kBdhd;kzpahdts;
ஆகிய ஐம்பத்துடனே அடங்கிடும்
Who is embedded in 51 letters place
Ik;gj;J Xh; vGj;Jf;fSs; mlA;Fths;
ஆகும் பராபரை யோடுஅப் பரையவள்
And those parraparai those big knowledge and mighty powers are possessing way and that big matter form appeared
mtBs Bguwpt[k; Bguhw;wYlDk; bgUk; bghUsha; tpsA;Fgts;
ஆகும் அவள்ஐங் கருமத்தள் தானே. 70
And that form appearing that paraaparai doing that five types of acts and those acts are creation ,preservation,destruction, and then shadowed and at last those blessing way appearing
mts; gilj;jy;, fhj;jy;, mHpj;jy;, kiwj;jy;, mUsy; Mfpa Ie;J bjhHpYf;Fk; chpats;

1225.
guhrj;jpiag; Bghw;Wgtupd; capupy; rptk; tpsA;Fk;
Those who are praying and then praising that parrasakthi and that persons soul place lord siva dwelling
தானிகழ மோகினி சார்வண யோகினி
And those likings are emanating those moogini (attracting god) and those benefits are giving yogini and then those two powers are crossing form moved
tpUg;gj;ij Vw;gLj;Jfpd;w Bkhfpdp mjd; gaid mspg;gtwhd Bahfpdp ne;j nuz;L rf;jpfisf; fle;J Bghdhs;
போன மயமுடை யார்அடி போற்றுவர்
And then those sacred grace power possessing way and those sacred feet are praising way appeared
jpUmUs; rf;jp kaKilatuha; mtsJ jpUtoiag; Bghw;Wtu;
ஆனவர் ஆவியின் ஆகிய அச்சிவம்
And that way those soul place appearing that lord siva
mt;thW caphpy; tpsA;Fgtd; rptd;
தானாம் பரசிவம் மேலது தானே. 71
Who is and that highly regarded paama sivam
mtBd jhd; Bkyhd gukrptk;
1226.
rfrpu jsj;ij miltBj gpuzt bewp
And that sagasarathalam attaining is the prenavaa aim
தானந்த மேலே தருஞ்சிகை தன்னுடன்
And then those head place appearing that sagasarathalam
clypd; jiykPJ tpsA;Fk; rfrpu jsj;jpy;
ஆனந்த மோகினி யாம்பொன் திருவொடு
And those mooagni form of appearing that paraasakthi abd then those golden rays place existing and that sivam place
Bkhfpdp Mfpa guhrf;jp bghd; xspapy; tpsA;Fk; rptj;Jld;
மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது
And those not talking way placed and then chanting and those letters are A+YUU+MAA =OOM
Bkhd epiyapy; itj;Jf; Twp mUStJ “m” fu “c” fu “k” fu tpe;J
ஆனவை யோமெனும் அவ்வுயிர் மார்க்கமே. 72
And those sound way those soul attaing that omm way conducting prayer
ehjA;fshfpa caph; mila[k; “Xk;” vd;Dk; gpuzt tHpghlhFk;

1227.
thf;Fk; kdKk; xd;wpatupd; kdj;jpy; tpsA;Fths;
And those awards and mind oneness way appearing persons mind place existing
மார்க்கங்கள் ஈன்ற மனோன்மணி மங்கலி
In this world place living people are getting upliftment way those religious rules are evolved by lords yumaadeevi
ne;j cyfj;jth; ca;a[k; bghUl;Lr; rka bewpfis tFj;jts; cikak;ik
யார்க்கும் அறிய அரியாள் அவளாகும்
And that yumai mother with lord siva place not separating way embedded way appearing who is hardly known by anybody else
mts; jd; gjpa[ld; rptj;Jld; gpupt[ ny;yhky; tpsA;Fths; mts; ahtUk; mwptjw;F mupats;
வாக்கும் மனமும் மருவி ஒன்றாய் விட்ட
And those wards and mind is oneness way
thf;Fk; kdKk; xd;whd BghJ
நோக்கும் பெருமைக்கு நுண்ணறிவு ஆமே. 73
And those persons that micro level knowledge place existing and then those eminence possessing form appearing
mj;jifatupd; El;gkhd mwptpy; tpsA;Fk; bgUikiag; bgw;wth;

1228.
rd;khu;f;fk;
Those equity way
நுண்ணறி வாகும் நுழைபுலன் மாந்தர்க்குப்
And then those intelligence way and those sharpness possessed that, that sense organs way those lord siva mingling with that sense organs way mixing way appeared
kpff; Th;ikahd g[yd;fisf; bfhz;L mwpa[k; kf;fspd; mwpt[ rptkhdJ mf;fUtpfSld; bghUe;jp nUj;jyhy; cz;lhdJ
பின்னறி வாகும் பிரான்அறிவு அத்தடம்
And then those sense organs way after wards departed and then mingling with lord
vdBt mJ gpd; mwpt[ mf;fUtpfis tpl;Lg; gjpa[ld;
செந்நெறி யாகும் சிவகதி சேர்வார்க்குத்
And those instruments way knowing knowledge is best one
xd;wpf; fUtpfs; nt;thW mwpa[k; mwpitg; bgWtJ bre;bewpahFk;
தன்னெறி யாவது சன்மார்க்கம் ஆமே. 74
And then those lord siva place mingling way those soul aataing way is called sanmaargam
rptj;Jld; To milag;gLtBj Md;kh mila Btz;oa tHpahFk; nJBt rd;khu;f;fk;
1229.
rd;khh;f;fj;ijf; fhl;oats; rj;jp
And those equanimity is showed by sakthi
சன்மார்க்க மாகச் சமைதரு மார்க்கமும்
And those oneness form attaining that good way of life
xd;whf mike;j ed;bdwp
துன்மார்க்க மானவை எல்லாம் துரந்திடும்
Which will drive away those bad deeds of life
Vida jP bewpfs; gytw;iwa[k; Bghf;fp tpLk;
நன்மார்க்க தேவரும் நன்னெறி யாவதும்
And those ethical way of life those principlal form appearing that god and those god creating that good way of life
me;j bewpf;F Kjy;tuha; flt[suha[k; mtuhy; Bjhw;Wtpj;Jk; fhf;fg;gLk; me;j ed;bewpaha[k;
சன்மார்க்க தேவியும் சத்தியென் பாளே. 75
And those good way of life way attaining those grace sakthi is appearing
me;j ed;bdwpahy; milag;gLk; mUs; rf;jpaha[k; cs;sts;
1230.
rptrj;jpapd; eLtpy; nUf;f tHp gpuztk;
And those Siva and sakthi in between living those way is pranavam
சத்தியம் நானும் சயம்புவம் அல்லது
And that sakthi and I am and Sivam except those three are
rj;jpa[k;, ehDk;, rptKk; vd;Dk; }d;W jtpu
முத்தியை யாரும் முதல்அறி வாரில்லை
Know that mukthi and those capital is knowing person no one is available
tPLBgw;wpid mjd; Kjy;gw;wp mwpgtu; xUtUk; ny;iy
அத்திமேல் வித்திடில் அத்தி பழுத்தக்கால்
In the back place available those spinal card place and those oxygen is kept meditation way and then those bones are got ripped way
KJFj; jz;lhfpa vYk;gpd; fz; gpuzt tha[it Fk;gpj;jhy; me;j vYk;g[ gf;Ftg;gl;L
மத்தியில் ஏற வழியது வாமே. 76
And then those oxygen gass will climb through that sulumunai tip way and then that ripped form appeared
me;j gpuhz tha[ RGKid CBl Bky; Vwpr; bry;Yjw;F Vw;wjhFk;

1231.
CiH bty;gtu;
Those bad fate is own over
அதுஇது என்றுஅவ மேகழி யாதே
And those mukthi life giving way is this is and then that is and those verities ways are followed and then do not wast your life span
tPLBgw;iwj; jUk; tHpahtJ nJ vd;Wk; mJ vd;Wk; brhy;Yk; tHpapy; vy;yhk; brd;W thH;ehis tPBz fHpf;fhky;
மதுவிரி பூங்குழல் மங்கைநல் லாளைப்
And then those honey filled flowers are adorned those Siva sakthi is those mukthi giving that prime form and then firm form those yoga way of life
ey;y Bjd; bghUe;jpa kyh;fis mzpe;j rptrf;jpia Kj;jpiaj; jUk; Kjy;tpahfj; Jzpe;J mtis Bahf bewpapy;
பதிமது மேவிப் பணியவல் லார்க்கு
And then those moon region place praying persons
re;jpu kz;lyj;jpy; brd;W tzA;fty;yhu;f;F
விதிவழி தன்னையும் வென்றிட லாமே. 77
And those cause and effect way those repeated birth and death crossing and that benefit will also be attained
tpid tHpahfpa gpwg;g[ bewpiaf; flf;Fk; mg;gaDk; TLk;
1232.
guhrj;jpia cz;ikahf czh;gtu; mila[k; gad;
Those who are knowing praasakthi in real way and that persons are attaining benefits
வென்றிட லாகும் விதிவழி தன்னையும்
And those winng force filled that paraasakthiis real way knowing persons will own over that fate
btw;wpia cila guhrf;jpia cz;ikahf czuty;yhu;f;F CH;tpidia bty;y Koa[k;
வென்றிட லாகும் வினைப்பெரும் பாசத்தை
And then those bad deeds clusters are own over
tpidf; Tl;lA;fis vy;yhk; bty;yyhFk;
வென்றிட லாகும் விழைபுலன் தன்னையும்
An those sense organs place emanating those benefits are taste touch light sound and then smell and those all form of sensations are to be own over
g[yd;fspd; czh;r;rpahf Rit, xsp, CW, Xir, ehw;wk; vd;w Ie;J g[yd;fisa[k; bty;yyhk;
வென்றிடு மங்கைதன் மெய்யுணர் வோர்க்கே. 78.
And those paraasakthi true way knowing and that paraasakthi strength will be getting so those above state mukthi will also be attainable
kA;if jd; bka; czh;thh;f;Fk; mtsJ Mw;wy; csjhk; vdBt Bkw;Twpa vy;yhk; mth;f;Ff;TLk;
1233.
kugpd; tHp te;j guk; bghUs;
And those hereditary way appearing that prime lord
ஓர்ஐம் பதின்மருள் ஒன்றியே நின்றது
And those sakthiis clubbing way appearing those 51 letters place
Ik;gj;J Xh; vGj;Jf;fSld; fyg;g[w;W tpsA;fpaJ
பாரம் பரியத்து வந்த பரமிது
And those hereditary way and that sakthi is praying and then praising lord Siva
bjhd;W bjhl;L tHptHpahfr; rj;jp rptidg; Bghw;wp tUfpd;w kug[
மாரன் குழலாளும் அப்பதி தானும்முன்
And then those likings are giving those A form starting ward and its meaning form appearing that lord siva
tpUg;gj;ijj; jUk; “m” fu thr;rpak; bghUshd rptKk; Kjyha;r;
சாரும் பதமிது சத்திய மாமே. 79
And those attainable place it is which is true ward
BrUk; nlk; nJthFk; nJ cz;ikBa MFk;
1234.
fUj;Jf;Bfw;g mika[k;
And that theory way appearing
சத்தியி னோடு சயம்புவம் நேர்படில்
And those sakthi place lord siva mingling
rf;jpa[ld; rptd; Brupd;
வித்தது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன
And then without any raw material by mear thinking way all are created in this world
}yg;bghUs; ny;yhkBy rA;fw;gj;jhy; vy;yhk; Bjhd;wpd
அத்தகை யாகிய ஐம்பத்து ஒருவரும்
And those nature possessed that 51 letters way appearing that sakthies
mj;jF nay;g[ bfhz;l Ik;gj;Bjhu; vGj;Jf;fshfpa rf;jpfSk;
சித்தது மேவித் திருந்திடு வாரே. 80
And then those living beings place mingling way and then as per thinking those material world appeared
$Pth;fspd; mwptpy; bghUe;jp mth;fsJ fUj;Jf;F Vw;gg; bghUs; gpugq;rk; mika[k;
1235.
mupa mKjkha;r; rj;jp tpsA;Fgts;
Those rare nectar way those sakthi apearing
திருந்துசிவனும் சிலைநுத லாளும்
Those true way of life place existing those Sivam and sakthi
bka;bewpapy; tpsA;Ffpd;w rptDk; rf;jpa[k;
பொருந்திய வானவர் போற்றிசெய்து ஏத்த
And then those upper world deevaas are praying and then praising way
te;J bghUe;jpa thdth;fs; jk;ik tzA;fpj; Jjpf;f
அருந்திட அவ்விடம் ஆரமுது ஆக
And then those persons are consuming way those nectar oozing out way
mth;fs; gUFjw;F me;j nlk; mhpa mKjk; Ruf;Fk;go
இருந்தனள் தான்அங்கு இளம்பிறை என்றே. 81
And those moon region is considered as dwelling place way and that way seated there
re;jpu kz;lyBk jkf;F nlk; vd;W brhy;yp mA;F tPw;wpUf;fpwhu;fs;
1236.
rj;jp Md;k xspahft[k; nUf;fpd;whs;
Those Sakthi soul light form appearing
என்றும் எழுகின்ற ஏரினை எய்தினார்
All the time those yoogaa way and those kundalini is climbing that upward place and those efforts place those relentless way appearing
vd;Wk; Bahf bewpahy; Fz;lyp tHpBky; VWk; Kaw;rpapy; niltplhJ epw;gh;
அன்றது ஆகுவர் தார்குழ லாளடு
And those sakthi way going and then at the end and those sakthi place surrendered
rf;jpiaj; jiyg;gl;L Kotpy; mtsJ cilikBaaha; tpLth;
மன்றரு கங்கை மதியொடு மாதவர்
And then afterwards those moon to that saints who are mingling in that focal place appearing those light form moon ganges
gpd; mr;re;jpud; jhd; Bahfpah;f;F mth; bghUe;Jk; jhde;BjhWk; tpsf;bfhsp jpA;fs;, fA;if
துன்றிய தாரகை சோதிநின் றாளே. 82
And then thosestars way and those appropriate place existing
tpz;kPd; vd;Dk; nitfsha; Vw;w bgw;wpapy; tpsA;Fths;
1237.
Btz;oaij mila qhdk; miltu;
To attain things those gaana first attained
நின்றனள் நேரிழை யாளடு நேர்பட
As above stated way those appropriate place dwelling that sakthi
Bkw;TwpathW Vw;w bgw;wpapy; tpsA;Ffpd;wtshfpa rf;jpia
ஒன்றிய உள்ளளி யாலே உணர்ந்தது
And those true way tried and then mingling with her and then those internal light way and those god gaana way realizing act it is
cz;ikahfj; jiyg;gl;L mtBshL xd;WjyhtJ cs;xspahfpa gjpqhdj;jhy; czh;jBy MFk;
சென்ற பிராணிகள் சிந்தையில் வேண்டிய
And that way knowing lord siva and that persons are classified as living beings but those beings are liking
mt;thW czh;e;Bjhu; ndj;jhy; gRf;fBs MapDk; mth; Btz;oa
துன்றிடு ஞானங்கள் தோன்றிடும் தானே. 83
All those things will come and filled and then those intuition way all the acts are happening
aht[k; te;J epiwa[k; kw;Wk; bka; czh;t[ tiffSk; tpsA;Fk;
1238.
rj;jp Md;kht[f;F btspg;gLgts;
And that sakthi soul place appearing
தோன்றிடும் வேண்டுரு வாகிய தூய்நெறி
And those liking appearance takingand those pure way will appear
tpUk;gpa cUit va;Jtjw;fhf J]a tHpahdJ Bjhd;Wk;
ஈன்றிடும் ஆங்கவள் எய்திய பல்கலை
And those paraasakthi is attaining way and those so may arts gaans are will be given by her
guhrf;jpia va;Jtjw;Bfw;w gyfiy qhdA;fis mts; mspg;ghs;
மான்தரு கண்zpa[k; மாரனும் வந்தெதிர்
And those stages eyes are possessing that paraasakthi and that lust creating god kaaman like appearin that lord siva appearing before
khd; tpHpBghd;w fz;fisa[k; cila guhrj;jpa[k; fhkidg; Bghd;w gukrptDk; vjpupy; Bjhd;wp
கான்றது வாகுவர் தாம்அவள் ஆயுமே. 84
And then in the soul place those no deviation way standing is revealing way those evidence form appearing
Md;khtplk; Bgjk; ny;yhky; epw;gij czh;e;jr; rhd;wha; btspg;gLths;
1239.
bghUshft[k; bghUis mila[k; tHpahft[k; cs;shs;
And those material wayand that material attaining that means way appearing
ஆயும் அறிவும் கடந்தணு ஆரணி
Those way analyzing that and that knowledge surpassing way and those pranava way those sakthi is appearing
nt;thW Muhag;gLfpd;w mwptpdJ vy;iyiaa[k; fle;J guthf;F tothd gpuzt tothd rf;jpahths;
மாயம தாகி மதோமதி ஆயிடும்
And then those faintings are creating way those enjoyment filled form appearing
kaf;fj;ij cilajhfpa kpf;f fspg;ig cilatu;
சேய அரிவை சிவானந்த சுந்தரி
And that red color light place appearing and then those Siva liking those lovely way appearing
rpte;j xspapy; tpsA;Fgts; rptj;jhy; tpUk;gg;gLk; mHfpds;
நேயம தாநெறி யாகிநின் றாளே. 85
And those kowin matter form appearing and that matter attaing those ways form appearing
mwpag;gLk; bghUshft[k; mwpfpd;w tHpahft[k; mts; tpsA;Ffpd;whs;
1240.
rj;jpiaj; jpahdpj;jhy; mwpt[ Fd;whj rkhjp fpl;lg; bgWk;
And those sakthi is put in mediation place and then those knowledge not diminishing way those samaath state will be attained
நெறியது வாய்நின்ற நேரிழை யாளைப்
And then those above way stated so many ways form standing and then those souls place pouring grace and that form appearing that sakthi
Bkw;TwpathW gyg;gy bewpfsha; epd;W caph;fSf;F mUs; g[upfpd;w rf;jpia
பிறிவது செய்யாது பிஞ்ஞக னோடும்
And that Siva place not seprated form knowing
xUtdhfpa rptdpd; BtW glhjtshf mwpe;J
குறியது கூடிக் குறிக்கொண்டு நோக்கும்
And then that sakthi is oneness form seeing with lord siva and then that matter place approaching way
mtisr; mr;rptBdhL xd;w itg;gBj mtiuBa bghUshfg; bghUe;jpf; Fwpf;bfhz;L vd;Wk;
அறிவொடும் ஆங்கே அடங்கிட லாமே. 86
And those persons who are possessing that gaana knowledge and that knowledge way those father and mother place submerged way and that happiness attained
mwpt[j;jpwd; gilj;jtBu me;j mwpthy; mk;ik mg;guhfpa me;j nUth; nilBa mlA;fp Mde;jk; va;Jth;

1241.
khyhA;fjpia tpl;L BkyhA;fjpia va;j Btz;Lk;
This low graded destiny is given up way and those high grade destiny to be
attained
ஆம்அயன்மால் அரன் ஈசன்மா லாங்கதி
Those bharama thirumal ruthiran mageswaran arein that fainting are giving form appearing
ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfRud; vd;gth; kaf;fj;ijj; jUk; fjpapy; nUf;fpd;wdh;
ஓமய மாகிய ஒன்பதும் ஒன்றிடத்
And then those oom and those pranavam form appearing that Sivam place the following are conserved and those are bharma thirumal ruthiran maagesan sathaa sivan sun moon fire and stars.
Xk; vd;Dk; gpuzt tothd rptj;jpy; ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfrd;, rjhrptd;, fjputd;, jpA;fs;, mf;fpdp, tpd;kPd; Mfpa xd;gJk; xLA;fplj;
தேமயன் ஆளும் தெனாதென என்றிடும்
And then those honey enjoying form appearing that honey bees way
Bjid mUe;jpa fspj;j tz;ilg;Bghy;
மாமய மானது வந்தெய்த லாமே. 87
And then those Siva sakthi appearance and that state is to be attained
rptrf;jp cUtkha; jpfGk; epiyia milayhk;
1242.
Bahf bewpapd; gad;
Who ever might be and those Siva and sakthi is praying way attained that mukthi. There is no other way to attain that mukthi so those deevaas and asuraas
வந்தடி போற்றுவர் வானவர் தானவர்
ahth; MapDk; rf;jp rptid tHpgl;L my;yJ gpwpbjhU tHpapYk; milaKoahJ vdBt Bjth;fs;, mRuh;fs;
இந்து முதலாக எண்டிசை யோர்களும்
And moon and those eight direction guarding persons
re;jpud; vl;Lj;jpf;Ff; fhtyh;fs;
கொந்தணி யுங்குழ லாள்ஒரு கோனையும்
And then those saga sirathalm place existing those sakthi who is adorning that flower bunches and that dwelling with lord Siva
rfrpu jsj;jpy; tpsA;Fk; rf;jp kyh; bfhj;Jfis mzpe;J rptDld;
வந்தனை செய்யும் வழிநவில் வீரே. 88
And that way appearing that couple, so those good world people you are, so as to attain that mukthi and that lord siva and parvathi is attaining that only way is daily praying as duty way follow it meticulously
tpsA;Fk; me;j jk;gjpaiu cyfkf;fspy; ey;yth;fBs niwtid mila tHpgLjiyBa bewpahff; bfhz;L gapYA;fs;
1243.
rj;jp tHpghL rptj;Jf;F MFk;
If you pray sakthi and the prayer will go to lord siva
நவிற்றுநன் மந்திரம் நன்மலர் தூபம்
And then those continuous form chanting manthraas and thenfragrace filled flowers and fumes
niltplhky; brhy;yg;gLk; ke;jpuKk; eWkzk; g{t[k; J]gKk;
கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்துஎரி தீபம்
And then those attraction is giving that fragrance materialsand then those darkness removing that lit up lamp
fth;r;rpiaj; jUk; eWkzk; bghUSk; nUisg; Bghf;Fk; jPgKk; bfhz;L
பயிற்றும் உலகினில் பார்ப்பதி பூசை
And then those sakthi praying way conducted poojaas
rf;jpia tHpgLk; g{irahdJ
அவிக்கொண்ட சோதிக்கோர் அர்ச்சனை தானே. 89
And then those yaaga fire place placing that sacred food is accepting by lord Siva which are prayer poojaa conducting that material form appearing
Bts;tpapy; nLk; mtpia Vw;Fk; niwtDf;F chpa mUr;ridahf mika[k;

1244.
rptDf;F Mf;fk; je;j rj;jpia tHpgl Btz;Lk;
To lord siva is constructing way helping that parraa sakthi has to be prayed
தாங்கி உலகில் தரித்த பராபரன்
Those world is evolved beform appearing that lord siva who has taken sakthiin left part of body place and that way this world is bearing that Sivan
cyf Bjhw;wj;jpw;F Kd;Dk; rf;jpia xUgf;fj;jpy; bfhz;L cyifj; jhA;fpa rptd;
ஓங்கிய காலத்து ஒருவன் உலப்பிலி
And that way appearing that constructive help attained from sakthi so that ever permanent way and unique way appearing and then those nonperishable form appearing that lord siva
mtshy; cz;lhd Mf;fj;jhy; cyfj;jpy; epiybgw;W epfh; ny;yhjtdhft[k; mHpt[ ny;yhjtdhft[k; nUf;fpd;whd;
பூங்கிளி தங்கும் புரிகுழ லாள்அன்று
And then those lovey parrot carrying in the shoulder place and then those black color curling hair carried that paraasakthi
mHfpa fpspia Ve;jpa RUz;l Te;jiy cila ghu;tjp
பாங்குடன் ஏற்பப் பராசத்தி போற்றே. 90
And that paraasakthi carrying lord siva in one part of body place so that paraasakthi has to be prayed
md;W gukid xUgf;fj;jpy; bfhz;l guhrf;jp Mdjhy; mtis tHpgLf

1245.
rj;jp tHpghL bra;gtiu cyfkhju; tzA;Ftu;
Those who are conducting that sakthi prayer and that person is prayed by other ladies
பொற்கொடி மாதர் புனைகழல் ஏத்துவர்
And those golden creeper plant form of ladies who are praying and then praising under your feet
bghd;bfho Bghd;w bgz;fs; cd; mofisg; Bghw;wpj; Jjpg;gh;
அற்கொடி மாதுமை ஆர்வத் தலைமகள்
And then those dark creeper plant form of lady lords yumaadeevi and then those disciples are being helped by that heroine
fhpa bfhoiag; Bghd;w khJk; cika[k; md;gu;f;F cjt[k; jiytpa[k;
நற்கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்றுடை
And then those good creeper plant form appearing lady who has possessed those three flames are three eyes form possessing
ey;y bfhoiag; Bghd;w khJk; }d;W Rlh;fis }d;W rpwe;j fz;fshff; bfhz;L
விற்கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே. 91
And then those aangai circle place existing those lady form appearing those sakthi praying and then praising way daily conduct poojaas
Mq;irr; rf;fuj;jpy; tpsA;Fk; khJkhd rf;jpia tzA;fpg; Bghw;Wf
1246.
Mjhur; rf;fuA;fspd; Mw;wiyg; guhrj;jpia epide;J khw;wp mikf;fyhk;
And then those seven focal place existing that power is converted by paraasakthi is thinking way
விளங்கொளி யாய விரிசுடர் மாலை
And then those ever burning light form and then those light filled marriage garlands
tpsA;Ffpd;w tpsf;Fg; Bghy;gtSk; kpf;f xsp cila kdkhiyfs;
துளங்கு பராசத்தி தூங்கிருள் நீங்கத்
Which are swaying and those bosom possessing form appearing and that araskthi and then those utter darkness removing way
mira[k; khu;gpid cilatSk; Mfpa guhrf;jp brwpe;j nUs; kiwa[k;go
களங்கொள் மணியுடன் காம வினோதம்
And then those throat place ruby diamond way those poison tainted that throat possessing way appearing that lord siva and then those play is thinking way
fz;lj;jpy; ePy kzpiaf; bfhz;L tpsA;Fk; rptDld; nd;g tpisahl;il fUJfpd;w
உளங்கொள் இலம்பியம் ஒன்று தொடரே. 92
And then those hesitation filled mind and that appearance thinking way conduct prayer
ehzk; bghUe;jpa xU Bjhw;wj;ij epide;J tHpgL
1247.
rj;jpa[ld; bghUe;jpapUf;f Btz;Lk;
Mingling with sakthi
தொடங்கி உலகினில் சோதி மணாளன்
And this world started ad then those knowledge sprouted whose lovely that marriage appearance
cyfpy; gpwe;J mwpt[ bjhlA;f epd;w ehs; Kjyhf mtdJ mHfpa me;j kzf;Bfhyj;jpy;
அடங்கி இருப்பதென் அன்பின் பெருமை
Where conserved way standing there is that love greatness one
mlA;fp epw;gBj vdJ md;gpd; bgUikahFk;
விடங்கொள் பெருஞ்சடை மேல்வரு கங்கை
Ane then those snakes are adorned in the head hair place and then those river ganges
ghk;ig mzpe;j tpupe;j rilapy; bgupa fA;if ePh;
ஒடுங்கி உமையொடும் ஓருரு வாமே. 93
Is conserved in the tip of grass blade that snow due way appearing and then those lord siva with sakthi and that arthanaari form single way appearing
xU g[y; Edpapy; ePh;Bghy; mlA;fp nUf;fr; rptd; rf;jpBahL nU jpwKk; xU totpBy mika epw;fpd;whs;
1248.
With sakthi through those world is created and those wards are name sake
உருவம் பலஉயி ராய்வல்ல நந்தி
Those bodies and that bodies place dwelling those souls where those filled form appearing that lord siva
gy clk;g[fSk; mtw;wpy; cs;s gy caph;fSkha; epiwe;J epw;fpd;w rptd;
தெருவம் புகுந்தமை தேர்வுற நாடில்
And then those living beings place those so many appearance way giving that visual appearances which is analyzed
caph;fSf;Fg; gy BtWtotpddha; fhl;rp mspj;jiy Muhapd;
புரிவளைக் கைச்சிஎம் பொன்னணி மாதை
And then those sound raising that conch bangles are adorned and then those golden light place appearing that lady
xypf;fpd;w tisaiy mzpe;j bghd; xspapy; jpfGk; kA;ifia
மருவி இறைவன் மகிழ்வன மாயமே. 94
Place lord siva mingling way created this world in that way stating wards are only imagination wards
niwtd; kfpH;t[ld; bghUe;jp cyifg; gilj;jhd; vd;W TWtJ fw;gidahFk;
1249.
rptBd clypy; nUg;gtd;; jd; jpUtoapy; Brh;g;gtd;
Lord siva is appearing in the body place, and those lord siva’s sacred feet place we are approaching
மாயம் புணர்க்கும் வளர்சடை யானடித்
And those maayaa is clubbing way putting and those long hair possessed that lord siva
khiaiar; Brh;j;J itf;Fk; ril cila rptd;
தாயம் புணர்க்கும் சலநதி அமலனைக்
Ad then those golden feet place making that connectivity and that light region place appearing that lord siva
jd; bghw;ghjj;Jld; bjhlh;g[gLj;Jk; xspkz;lyj;jpy; tpsA;Fk; rptid
காயம் புணர்க்கும் கலவியுள் மாசத்தி
Ad those mingling way those micro region sacred body is made
jd; fytpahy; Ez;ik kz;lyj; jpUBkdpiar; bra;thahf
ஆயம் புணர்க்கும்அவ் வியோனியும் ஆமே. 95
And those form appearing lord siva in the body place mingling way and then those sakthi cluster place mingling way and then different body form appearing in this world
mtBd clk;ghd fytpa[s; bghUe;jp kfhrf;jpf;Tl;lj;Jld; Brh;j;J me;je;j clyhft[k; mtd; tpsA;Ffpd;whu;
1250.
rptj;Jld; fye;jjhy; cz;lhd gad;
Whil mingling with lord siva and then afterwards appearing that tornado
உணர்ந்துஒழிந் தேன்அவன் னாம் எங்கள் ஈசனை
And those living beings are called lord siva is third person form and that way realizing that lord siva and then I am and that lord siva’s rare form appearing those message is at first realized
caph;fshy; mtd; vd;W Bra;ikr; Rl;lhfg; bghJthf czug;gLgtdhfpa vA;fs; jiytdhfpa rptid ehd; mtd; md;d mUikapid vd Kjy;fz; czh;e;Bjd;
புணர்ந்துஒழிந் தேன்புவ னாபதி யாரை
And then that lord siva is carried that sakthi heroine way and then mingling with her is realizing and then approached that twin form appearing that lord siva realizing way approached him
gpd;dh; mtd; cyf Kjy;tpahfpa rj;jpia cila rf;jpkakhjiy czh;e;J mtid mDfpBdd;
அணைந்துஒழிந் தேன்எங்கள் ஆதிதன் பாதம்
And then that lord siva place those oneness way mingled and then afterwards
mjd;gpd;g[ mtBdhL xd;wpBdd; Kothf xU bghGJk;
பிணைந்துஒழிந்த தேன்தன் அருள்பெற்ற வாறே. 96
I am not separated from him and that stage attained and that way at last those lord siva’s sacred feet are atained
mtid tpl;L tpyfhj epiyikad; MapBdd; nJBt ahd; rptdJ jpUtoiag; bgw;w Kiwik
1251.
fw;wjd; gad; niwtid miljBy
The aim of learning is to attain lord siva
பெற்றாள் பெருமை பெரிய மனோன்மணி
And those nine sakth are comparing and that highly regarded place appearing is those manooan mani
xd;gJ rf;jpfspy; Bkyhdts; kBdhd;kzp
நற்றாள் இறைவனே நற்பயனே என்பர்
And that way those guide way taking and that lord siva’s sacred feet is those nonperishable way of good benefit giver and those way saying
mtisj; Jizaha;f; bfhz;lth; niwtdpd; mofisBa mHptw;w ey;yg;gad; cilatu; vd;gh;
கற்றான் அறியும் கருத்தறி வார்கட்குப்
And then those education benefits are knowing persons
fw;w fy;tpapd; gad; mwpthu;f;F
பொற்றாள் உலகம் புகல்தனி யாமே. 97
And that lord siva’s sacred feet are appearing that golden region place attaining is unique one in this world
mtd; jpUtoahd bghd;bdhsp jpfGk; kz;lyj;ij miltJ epfh; mw;w BgwhFk;
1252.
fdpt[ld; mk;ik vd;id epidaf; fhuzk; ahJ
With ripped mind place those mother seeing, and that reason for it
தனிநா யகன்த னோடுஎன்நெஞ்சம் நாடி
And those not comparable form appearing that lord siva and then that lords parvathi who is liking my mind
xg;gw;w jiytdhfpa rptBdhBl vdJ beq;rj;ij tpUk;gp
இனியார் இருப்பிடம் ஏழுலகு என்பர்
And those happy form seated that sakthi who is filled in the seven worlds
ndpatsha; nUf;fpd;w rf;jp VH; cyfj;jpYk; epiwe;J nUg;gtBs
பனியான் மலர்ந்தபைம் போதுகை ஏந்திக்
But she is mother form appearing to me, and then those new flowers are carried in the hand place
MapDk; vdf;Fj; jhahfpa mtis ehd; ey;y g[Jkyh;fisf; ifapy; bfhz;L
கனியாய் நினைவதென் காரணம் அம்மையே. 98
And then daily praying is just like eating amla fruit in the fore hand place
cd;DtJ cs;sA;if bey;ypf;fdpahfBt
1253.
rfrpu jsj;jpy; Fz;lypdpa[k; nUj;jy;
In that sagasirithalam place those kundalini is also existing
அம்மனை அம்மை அரிவை மனோன்மணி
And those souls so many status place standing way as pivotal way
caph;fspd; gy;BtW epiyfspYk; mtw;wpw;F Mjhukha; epd;W
செம்மனை செய்து திருமங்கை யாய்நிற்றும்
And then what ever required those things are giving way appearing lords sakthi
Btz;Ltdtw;iw tHA;Fgtsha[k; nUg;ghs;
இம்மனை செய்த இன்னில மங்கையும்
So to day those bay way appearing that land lords is also appearing to me and that siva sakthi form
mjdhy; nd;W ekf;F Mjhukha; epw;fpd;w epykfSk; me;jr; rptrf;jpahfBt vdf;Fj; Bjhd;Wfpd;whs;
அம்மனை யாகி அமர்ந்து நின்றானே. 99
And that lord siva’s lovely wife and then those living beings mother form appearing that sakthi
rptDf;F mHfpa kidtpa[k; caph;fSf;Fj; jha[k; Mfpa rf;jp
1254.
rptrf;jpBa capiu mwpe;J mUs; bra;a[k;
Those Siva sakthi alone those living beings requirements are knowing way and then put grace on them
அம்மையும் அத்தவனும் அன்புற்றது அல்லது
And those body creation way those father and mother enter into inter couse with that lust filled mind way
clk;g[ Bjhw;wj;Jf;Ff; fhuzkhd jha[k; je;ija[k; fhjyhy; xUtUf;F xUth; cwt[ bfhz;lBj jtpu
அம்மையும் அத்தனும் ஆர்அறி வார்என்னை
And then they are not known me
vd;id mth;fs; mwpa khl;lhu;fs;
அம்மையொடு அத்தனும் யானும் உடனிருந்து
And then those lord siva and sakthi and then soul oneness form appearing
rptDk; rf;jpa[k; Md;kht[k; xd;Wgl nUe;jjpy;
அம்மையொடு அத்தனை யான்புரிந் தேனே. 100
And then I am not separated those eternal father and mother is praying way I have got upliftment in life
vd;id vg;BghJk; gpupahj mk;ikiaa[k; mj;jida[k; tzA;fp ehd; ca;t[ bgw;Bwd;

 1. ஏரொளிச் சக்கரம்
  Those emotional filled circle
  (Vu; xspr;rf;fuk; – vGr;rp bfhz;L Bky; Behf;fpa xsp tothd rf;fuk; – }yhjhuj;jpy; cs;s mf;fpdp vt;tplj;Jk; gue;J vy;yhtw;iwa[k; jdf;Fs; mlf;fpf; bfhz;L jhd; xd;wha; epw;Fk; epiy. Vu; – vGr;rp)
  And those emotional filled way those light form of circle rasing upward ( those fire all are conserved way and then that single form appearing that state)

1255.
}yhf;fpdp rpurpy; rf;fuk; Bghy; tpsA;f mjd; eLtpy; rptk; tpsA;Fjy;
ஏரொளி உள்ளெழு தாமரை நாலிதழ்
In the prime focal place is appearing that kundalini which has possessed that four petals way appearing that lotus flower is which much light possessing form appearing
}yhjhuj;jpy; Bjhd;wp vGk; ehd;F njH;fis cila jhkiu kpFe;j xsp tot[ilajhk;
ஏரொளி விந்துவி னால்எழு நாதமாம்
And then those pure vinthu converted way and then raising that sound will in the head place those naatham sound form appearing
J]a tpe;J khw;wp mikf;fg;gLtjhy; vGfpd;w xsp rpurpd; ehjkhf mika[k;
ஏரொளி அக்கலை எங்கும் நிறைந்தபின்
And then upward form raising that element and then filled all the places
vGfpd;w mf;fiy vA;Fk; epiwe;j gpd;g[
ஏரொளிச் சக்கரம் அந்நடு வன்னியே. 1
And that central place those fire form of lord siva is apparing
mjd; ikaj;jpy; jP kakhd rptk; tpsA;Fk;
1256.
}yhjhuj;jpy; cs;s vGj;Jf;fBs rpurpy; rf;fukha; mika[k;
In the prime focal place appearing those letters are converted in the head place as circle form
வன்னி எழுத்தவை மாபலம் உள்ளன
In the prime focal place those kundalini place appearing those letters are much powerful one, they are VA, SA SHA ISHA
}y Mjhuj;jpy; cs;s t, r, &, ^ vd;git mjpa typif bfhz;l vGj;Jf;fs;
வன்னி எழுத்தவை வானுற ஓங்கின
And those letters are germinated from the soil and then growing up to that space place
mit kz; Kjy; vGe;J thd; tiu tsh;e;jd
வன்னி எழுத்தவை மாபெரும் சக்கரம்
And those above place those greatness filled that circle form appearing
mA;F mit bgUik cs;s rf;fukha; mike;jd
வன்னி எழுத்திடு வாறுஅது சொல்லுமே. 2
And those circle set way here after explain
mit mikf;fpd;w Kiwiar; brhy;Bthk;
1257.
}yhjhuj;jpy; cs;s xyp mZf;fBs 144 rf;jpfs;
And those prime focal kundalini place appearing those sound atoms are 144 sakthies form appearing
சொல்லிய விந்துவும் ஈராறு நாதமாம்
And those much power way appearing in the lower place is converted way and then those 12 progressing elements form appearing sun in the head place
tPupakha;f; fPBH nUe;jij khw;wp mikf;fg;gLtjhy; gd;dpU fiyfis cila fjputdhfj; jiyapy; tpsA;Fk;
சொல்லிடும் அப்பதி அவ்எழுத் தாவன
As above stated those fire form of VA SA ISHA AND SHA where sound form mingling
Kd;g[ Twpa mf;fpdpahfpa t, r, &, ^ vd;gitBa nA;F xypfshfg; bghUe;Jk;
சொல்லிடும் நூறொடு நாற்பத்து நாலுரு
And those letters are in the prime focal place those left nasal and right nasal and those sulu tip naadi place mingling way and then raised upward
mit }yhjhuA;fs; Kjy; nilfiy, gpA;fiy, RGKid Mfpa }d;W ehofspYk; bghUe;jp BkYWk;
சொல்லிரு சக்கர மாய்வரு மேலதே. 3
And then that way those 144 those kalai power element way in the head place those circle form appearing
mjdhy; E]w;W ehw;gj;J ehd;F fiyahw;wyhfj; jiyapd; tl;lkha; tpsA;Fk;
1258.
gpUJtp jj;Jtk; El;gkha;r; rpuf xsp kz;lyj;jpy; tpsA;Fk;
Those peruthuvi concept and those micro way those light region place appearing
மேல்வரும் விந்துவும் அவ்எழுத் தாய்விடும்
And those vowel letters place those last place chanting those vinthu form of AMM letter is standing in separate letter way
caph; vGj;Jf;fspd; Nw;wpy; Xjg;gLk; tpe;Jthfpa mk; vd;gJ jdp Xh; vGj;jha; epw;gpDk;
மேல்வரும் நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
And then those AMM will club that agaram with other vowel place standing form appearing. And then those first place appearin that sound agaram and that capacity possessed letter
mfuk; Kjypa gpw caph;fBshL To epw;wYk; cilaJ Kjypy; cs;s ehjkhfpa “m” vd;gJ mj;jd;ikaJ
மேல்வரும் அப்பதி அவ்எழுத் தேவரின்
And then those circle place those first box place and those letter available
rf;fuA;fspy; Kjy; fz; cs;s miwapy; ve;j vGj;J cs;sBjh
மேல்வரும் சக்கர மாய்வரும் ஞாலமே. 4
And that letter circle and that form appearing and then those place and those element place not only body form appearing but also it will those universe form apearing
me;j vGj;Jf;Fupa fiyapd; rf;fuk; mJthFk; mt;tplj;J mr;rf;fuk; mf;fiyf;F cupa gpz;lkhjBy md;wp mz;lkha[k; tpsA;Fk;
1259.
El;gkha; cs;sitBa J]ykha; niwtd; rA;fw;gj;jhy; tpupa[k;
Those micro form appearing sound will in concrete way and that material way and that lord siva’s thinking way bloomed
ஞாலம தாக விரிந்தது சக்கரம்
And above place elaborated those region those world form expanded
Bky; tpsf;fg;gl;l kz;lyk; cyfkha; tpupe;jJ
ஞாலம தாயிடும் விந்துவும் நாதமும்
And then those place emanated those sounds are those world form expanded
mA;F tpsA;Fk; ehjA;fBs cyfkha; tphpe;jJ
ஞாலம தாயிடும் அப்பதி யோசனை
And those internal place existing those lord siva’s liking those world form expanded
mjw;Fs; tpsA;Fk; niwtdpd; rA;fw;gBk cyfkha; tpupe;jJ
ஞாலம தாக விரிந்தது எழுத்தே. 5
And then those moon and sun region place appearing those micro form of sound alone those physical body form appearing
jpA;fs; fjput kz;lyA;fspy; cs;s El;g xypBa gUt[lyhf tpupe;jJ
1260.
epy, ePh; kz;lyA;fspd; Bjhw;wk;
And then those land and water region’s appearances
விரிந்த எழுத்தது விந்துவும் நாதமும்
And that agaram letter expaned way those vinthu and sound appeared
mfuf;fiy tpupe;J tpe;Jt[k; ehjKkha; tpsA;fpaJ
விரிந்த எழுத்தது சக்கர மாக
And that place those circle expanded way appearing
mjpy; rf;fukhdJ tpupe;J tpsA;Fk;
விரிந்த எழுத்தது மேல்வரும் பூமி
And then those first place seeing is land ailas globe concept
mA;F Kjypy; fhzg;gLtJ epyk; ( g{kp ) jj;Jtk;
விரிந்த எழுத்தினில் அப்புறம் அப்பே. 6
And then from it much more expanding time and then those water region evolved
BkYk; tpupe;j bghGJ ePh; kz;lyk; mika[k;
1261.
eP, fhw;W, thd; Bjhd;Wjy;
And then those fire wing and space appearing
அப்பஅது வாக விரிந்தது சக்கரம்
And then those circle expanded that water way
mr;rf;fuk; ePuha; tpupe;jJ
அப்பினில் அப்புறம் அவ்அனல் ஆயிடும்
And tnen those water place those fire concept evolved
mjd; gpd;g[ ePupdpy; jPj;jj;Jtk; tpsA;fpaJ
அப்பினில் அப்புறம் மாருத மாய்எழ
And then those water concept after way those wing concept appeared
ePUf;Fg;gpd; fhw;Wj; jj;Jtk; mike;jJ
அப்பினில அப்புறம் ஆகாச மாமே. 7
And then that way set and then afterwards those space concept evolved
mt;thW mika mjd;gpd; thd; jj;Jtk; Bjhd;wpaJ
1262.
thd; vGj;Jr; rpthde;jk; mspf;Fk;
And those space letter will give that Siva happiness
ஆகாச அக்கரம் ஆவது சொல்லிடில்
And those space manthraa is going to state
Mfhr gPrj;ijj; brhy;Ytjdhy;
ஆகாச அக்கரத்து உள்ளே எழுத்தவை
And then space circle place set those letters are
Mfhr rf;fuj;jpy; mike;j vGj;Jf;fs; aht[k;
ஆகாச அவ்எழுத்து ஆகிச் சிவானந்தம்
And that way those space circle will give that Siva happiness
mjdhy; Mfhr rf;fuk; rpthde;jk;
ஆகாச அக்கரம் ஆவது அறிமினே. 8
And those capacity possessed letters they are
gaf;Fk; Mw;wy; cilajhFk;
1263.
gj;J epiyfisa[k; fle;jhy; rptk; tpsA;Fk;
Those ten stages are crossing and then those Sivam will appear
அறிந்திடும் சக்கரம் ஐ அஞ்சு விந்து
In those place constructed eaar oli circle will and those row way five lines are creared those upward and side ward and then those 25 points are created those (4×4=16) boxes
nA;F mwpag;gl;LtUk; Vbuhspr; rf;fuk; tupirf;F Ie;jhf Ie;J tupfspy; nlk;bgWk; nUgj;J Ie;J g[s;spfis miktJ (Ie;J BfhLfs; ehd;F fl;lA;fs; 4 x 4 = 16 miwfs;
அறிந்திடும் சக்கரம் நாத முதலா
And then those boxes place those vowels are 16 in number and those sound first place form set
me;j miwapy; caph; vGj;Jg; gjpdhWk; ehjk; Kjyhf milf;fg;gLk;
அறிந்திடும் அவ்எழுத்து அப்பதி யோர்க்கும்
And those sixteen boxes place those god form thinking
mJ 16 miwfspy; gjpfspy; itj;J epidf;fg;gLk;
அறிந்திடும் அப்பக லோன்நிலை யாமே. 9
And then those way set that circle generally those Sivam and sun way explaining
nt;thwhf mika[k; mr;rf;fuk; bghJBt rpt r{upadhy; tpsf;fg;gl;lJ
1264.
gpuztj;jpdpd;Bw vGj;J tothd aht[k; Bjhd;wpd
அம்முதல் ஆறும்அவ் ஆதி எழுத்தாகும்
And those agaram starting those 6 letters are those Siva’s letters ( a,aa e,ee and yu yuu
khJU fhl;ruA;fshy; mfhuk; Kjypa MW vGj;Jf;fs; rptd; vGj;Jf;fSk; (m, M, n, N, c, C)
அம்முதல் ஆறும்அவ் அம்மை எழுத்தாகும்
And then those eegaarm starting those 6 letters are those sakthi letters (eea, iy, vo aw, amm aha)
vfhuk; Kjypa MW vGj;Jf;fs; rf;jp vGj;Jf;fSk; (V I x xs mk; m ; )
இம்முதல் நாலும் இருந்திடு வன்னியே
And then in between appearing those four letters are those angaa letters ( ru ,ruu,lu, luu) so
mtw;Wf;F nilBa cs;s ehd;F vGj;Jf;fs; mA;f vGj;Jf;fshFk; (U \ S s{) Mjypd;
இம்முதல் ஆகும் எழுத்தலை எல்லாம். 10
And then those consonants are those 16 vowel place submerged way appearing
cly; vGj;Jf;fs; gyt[k; ne;j caph; vGj;Jf;fs; gjpdhwDs;Bs mlA;fp epw;Fk;
1265.
Kothd vGj;Jf;fs;
Those end letters
எழுத்தவை நூறொடு நாற்பத்து நாலும்
And those eer oli circle place putting those letters are 144 and then those mantra wards including
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; milf;fg;gLk; vGj;Jf;fs; E]w;W ehw;gj;J ehd;Fk; ke;jpuf;fiy csg;gl
எழுத்தவை ஆறது அந்நடு வன்னி
And then those 6 circles place standing and then those six circle central place
MWtl;lA;fspy; epw;gdthFk; me;j MWtl;lA;fspd; eLBt mike;j nlBk
எழுத்தவை அந்நடு அச்சுட ராகி
And then those eear oli circle central place and those first place stated that those vanni peesam is OOM, EAAM way embedded and then those place standing those pranavam and those peesam are tose Siva light way
Vbuhspr; rf;fuj;jpd; eLnlkhf me;j nlj;jpBy Kjy;fz; Twpa tz;zp gPrkhfpa Xk;, Vk; vd;gJ bghwpf;fg;gLk; me;j nlj;jpy; epw;Fk; gpuztKk; gPrKkhfpa mitBa rptB$hjp brhUgkha;
எழுத்தவை தான்முதல் அந்தமும் ஆமே. 11
And then those eeaar oli circle place those all letters place with that strength that pervading form appearing
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s midj;J vGj;Jf;fspYk; jdJ Mw;wyhy; tpahgpj;J epw;Fk;

1266.
ehjj;ijf; fle;J rptj;ij mila Btz;Lk;
And those sound is guarding way those lord siva place to be appoached
அந்தமும் ஈறு முதலா னவையற
And those16 vowel with it those and that two letters are adding and those 18 letters way
caph; vGj;Jg; gjpdhwBdhL kw;W nuz;L vGj;Jf;Tlg;
அந்தமும் அப்பதி னெட்டுடன் ஆதலால்
And those 18 letters way standing
gjpbdl;L vGj;ij epw;wyhy;
அந்தமும் அப்பதின் மூன்றில் அமர்ந்தபின்
And then those all living beings are guarding that parasivam and those eaar oli circle place appearing that 12 letters are crossing way all the boxes are appearing
vy;yh caphfSf;Fk; g[fyplkhfpa gurptk; Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s gd;dpbuz;L vGj;Jf; fle;J epw;gtdhfBt vz;zg;gLfpd;wJ
அந்தமும் இந்துகை ஆருடம் ஆனதே. 12
And those yoogam end product is those moon region is crossing way ad then approached that thuvaatha saantham place
mjdhy; Bahfj;jpd; Kot[ re;jpu kz;lyj;ija[k; fle;J Jthj rhe;jj;ij miltBj Mfpd;wJ
1267.
ehs;fs; Kjypait cz;lhjy;
Those days are appearing
ஆவினம் ஆனவை முந்நூற்று அறுபதும்
And those 50 letters place those 12 vowels are appearing in that eear oli chakram place and those 12 are those 360 days are consisting that year way
Ik;gJ vGj;Jf;fspy; Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s me;j capu; vGj;Jf;fs; gd;dpbuz;LBk Kd;D]w;W mWgJ ehs;fs; Mfpa Mz;Lk;
ஆவினம் அப்பதின் ஐந்தின மாயுறும்
And then those 15 days are patchamam , ruthu way appearing
gjpide;J ehl;fs; gl;rkkhFk; UJ MFk;
ஆவினம் அப்பதி னெட்டுடன் ஆயுறும்
And those 12form of ruthues are considered as 12 months way
gd;dpbuz;L Mfpa nUJf;fSk; khjA;fSk; vd;W nit midj;Jkha; epw;Fk;
ஆவினம் அக்கதி ரோன்வர வந்தே. 13
And that specialty is those siva sun way appearing and then setting way counted
mtw;wpw;F mr;rpug;g[ rptR{upadJ Bjhw;j;jhy; MdjhFk;
1268.
Xiufs; mika[khW
And those oorais are set way
வந்திடும் ஆகாசம் ஆறது நாழிகை
And then those day and night and those space way those six, six naaligai way appearing
gfy; nut[ fhyA;fs; thdk; Kjypa MW MW ehHpiffshy; cs;sd
வந்திடும் அக்கரம் முப்பதி ராசியும்
And those oorai alias rasies are those 30 elements form appearing
Xiua[k; (nuhrpa[k;) Kg;gJ fiyfsha; tUk;
வந்திடு நாளது முந்நூற் றறுபதும்
And those year kalis are 360
Mz;Lf;Ff; fiyfs; Ke;E]w;W mWgJ
வந்திடு ஆண்டு வகுத்துறை அவ்வியே. 14
And then which is divided way those sun moving those 12 ooraais alias those rasis are appearing
nij tFj;Jg; ghu;f;f fjputd; bry;Yk; gd;dpbuz;L xiufs; (nuhrpfs;) tpsA;Fk;
1269.
fjput tPjp }d;whf cs;sJ
And then those moon moving streets are three in number
அவ்வின மூன்றும்அவ் ஆடது வாய்வரும்
And hose 12 rasis those eadabam starting those first four are considered as first part (aadu=meadam) =eadabam mithunam kadagam and Simam
nuhrpfs; gd;dpbuz;oy; nlgk; Kjy; ehd;fpid Kjy; Twhft[k; (ML=Bklk;) = nlgk; kpJdk; flfk; rpk;kk;
எவ்வின மூன்றும் கிளர்தரு ஏறதாம்
Ad the those next is edabam way = kanni thulaam meenam and meeadam
mjid mLj;J nlgtPjp = fd;dp Jyhk; kPdk; Bklk;
சவ்வின மூன்றும் தழைத்திடும் தண்டதாம்
And then those remaining are mithunam way = virtchagam, thanusu magaram kumbam
vq;rpd nk; kpJdtPjp = tpUr;rfk;, jDR, kfuk;, Fk;gk;
இவ்வின மூன்றும் ராகிகள் எல்லாம். 15
And then all are heads are posseing that 12 raasies way appearing ( raasi means those head above place appearing that sagasirathalam
nit }d;Wk; Brh;e;J 12 uhrpfshf cs;sd (uhrp vd;gJ jiyapy; cs;s rfrPu jsk;)


 1. nuhrpa[s; rf;fuk; xspkakha; tpupe;J tpsA;Fk;
  And those rasis place those circles are glittering way appearing
  இராசியுள் சக்கரம் எங்கும் நிறைந்தபின்
  In the ear oli circle place appearing those 12 circles starting from medum to 12 rasis place standing way prayed
  Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s gd;dpU rf;fuA;fSk; KiwBa Bklk; Kjypa gd;dpbuz;L nuhrpa[s; epw;gtuhff; fUjp jpahdpf;fg;gLk;
  இராசியுள் சக்கரம் என்றறி விந்துவாம்
  And that form of meditation is those 12 rasis are completing way nd then those meditation performing person and those vinthu space attaimg person form appearing
  mj;jpahdk; gd;dpbuz;lhk; uhrp Koar; bra;J Kw;wpd; jpahdpg;gtd; tpe;J btspiag; bgw;wtdhfj; jpfH;thd;
  இராசியுள் சக்கரம் நாதமும் ஒத்தபின்
  And then in addition those meditation place dipped way appearing and then those naataa sound hearing form appearing
  mtd; gpd;Dk; me;jj; jpahdj;jpBy mGe;jp epw;gpd; ehj xypiaf; Bfl;gtdhft[k; Mthd;
  இராசியுள் சக்கரம் நின்றிடு மாறே. 16
  And those 12 rasis place standing and the doing meditation and then this is the benefit
  gd;dpbuz;L nuhrpf;Fs; epw;gtdhff; fUJk; fUj;Jf;F nJBt gadhFk;
  1271.
  vGj;Jf;fspd; naf;f tpist[
  And then those letters movement effect
  நின்றிடு விந்துவென் றுள்ள எழுத்தெல்லாம்
  And then those fire sun and moon region place appearing those letters are
  jP fjputd; jpA;fs; fz;lj;jpy; cs;s vGj;Jf;fs; vy;yhk;
  நின்றிடு நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
  And then as per its nature and then those movements are set in lower place and then those concrete to abstract place set formappearing
  mit mit jd;ikf;Bfw;g miritf; fPBHa[k; J]yj;jpy; mikj;Jr; R{f;Fkj;jpYk; mikfpd;wd
  நின்றிடும் அப்பதி அவ்வெழுத் தேவரில்
  And then in the place available those moon sun and fire regions
  nt;tplk; jiyapy; mika[k; re;jpu R{upa mf;fpdp kz;lyA;fs;
  நின்றிடும் அப்புறம் தாரகை யானதே. 17
  And then those even way growing and then afterwards those soul star then those complete way appearing
  xg;g tsh;e;J gpd; Md;kh vd;w jhuif gpd;g[ KGikahfptpLk;
  1272.
  el;rj;jpu mwpBt Md;k brh\gk;
  And then those star knowledge is soul appearance form available
  தாரகை யாகச் சமைந்தது சக்கரம்
  As per above place stated those sagasirathalam place that day stars light form appearing
  Bkw;Twpa rfrpu jsk; ehs; kPd;fspd; xspfsha; MfpaJ
  தாரகை மேலோர் தழைத்தது பேரொளி
  And those day stars light above place those bigh light glow way lord siva is appearing
  mj;jifa ehs; kPd; xspfSf;F Bky; Bgbuhspapd; gpHk;gha; rptk; nUf;fpd;wJ
  தாரகை சந்திரன் நற்பக லோன்வரத்
  And then those day star light those moon place obtaining knowledge and then those sun knowledge set form appearing
  me;j ehs; kPd; xspapy; jpA;fshy; Md mwpt[k; fjputdhyhd mwpt[k; mike;J tpsA;Fk;
  தாரகை தாரகை தாரகை கண்டதே. 18
  And those star knowledge is soul knowledge form appearing
  tpsA;Fk; jhuifapd; rk&;o mwpt[ Md;kh MFk;
  1273.
  jiyf;F Bky; fupa Bkfk; Bghd;w xsp tpsA;Fk;
  In the head above place those dark color cloud form of light appearaing
  கண்டிடு சக்கரம் விந்து வளர்வதாம்
  And those above way stated and seen form put in meditation and those circle benefit is and those bindu alias vinthu (it is micro atom matter appearing in the space place and those matter is cloubed with sound alias naatham and that way those living organisms evolved from this world and then from single knowledge to six beings like human beings are evolved in this world) and those combined way appearing those light appearance development it is
  Bkw;Twpatw;why; fz;L jpahdpf;fpd;w rf;fuj;jpd; gad; tpe;Jthfpa xspf;fhl;rpapd; tsh;r;rpBa
  கண்டிடு நாதமும் தன்மேல் எழுந்திடக்
  And then those growth and development (growth is physical growth seen with eyes and then development which is not seen by eyes those are inherent internal gaana knowledge development) and then those appropriate way and that natham sound will appropriate way hearing
  me;j tsh;r;rpBahL Tl mjw;Fj; jf ehj xypa[k; kpf kpf Bfl;fg;gLk;
  கண்டிடு வன்னிக் கொழுந்தன ஒத்தபின்
  And those two are bindu and sound are those soul internal sound way ad then where the Sivam concealed way and then in that meditation experience way available
  me;j nuz;ldhYk; Md;khtpd; cs;byhspahy; mjDs; kiwe;J epd;W rptKk; mDgtg;gl;L tUk;
  கண்டிரும் அப்புறம் காரொளி யானதே. 19
  And those siva experience got person is called anuboothi attained person and that person who has conserved the soul and then those sagasarathalam place those 1008 lotus flower petal place spread over those sakthi alias power and that light will appear that blue color (dark) light way appearing to him
  md;dbjhU rpth mDg{jpf;Fg;gpd; Md;khitj; jd; cs;Bs mlA;ff; bfhz;L tpupe;Js;s rf;jp xspahfpa ePyk; (fUik) xspfhl;rpgLtjhk;
  1274.
  rPtupd; mz;l BfhrKk; xspkakhf Btz;Lk;
  And those jeevan kundalini place those light form must appear
  காரொளி ஆண்டம் பொதிந்துஉலகு எங்கும்
  And those yogasanam ripped way and those blue color form seeing that power form of light and those five boothaas and those space bootha all other boothaas are conserved internally
  BahfKjph;r;rpapy; ePy xspahff; fhzg;gLk; rf;jpxsp g{jfhaj;jpd; Bkw;gl;l gufhakha; cyfj;ijj; jd; cs; bfhz;L
  பாரொளி நீரொளி சாரொளி காலொளி
  And that way spread over form appearing and then those five big vast forces are and then those boothaas place created things are those benefits are giving way in this world best form helping all
  gue;J epw;wyhBy Ik;bgUk; g{jA;fs; Kjypa bghUl;fs; gyt[k; gad; jUk; bghUsha; rpwe;J tpsA;Ffpd;wd
  வானொளி ஒக்க வளர்ந்து கிடந்துபின்
  And those sakthi those light place penetrated way and then those micro form appearing those Sivam form of true matter and that sakthi and Sivam clubed way ( light and matter)
  mr;rf;jp xspa{Bl mjdpYk; Ez;zpa rptkhfpa bka;g;bghUs; xd;Wgl;L
  நேரொளி ஒன்றாய் நிறைந்தங்கு நின்றதே. 20
  And then those sakthi those light illuminated things place where siva sakthi filled way appearing
  mr;rj;jp xsp cs;s bghUs;fspy; vy;yhk; jhDk; cld; epiwe;J epw;fpd;wJ

1275.
capupd; mz;lBfhrKk; xspkakhf Btz;Lk;
And those souls and gooasam place (kundalini) is to be converted those light glittering way
நின்றது அண்டமும் நீளும் புலியெலாம்
And those above stated those parakaayam those spread over space which is conserved so many universes with in him conserved form appearing
Bkw;Tupa rf;jpahfpa guhfhak; gy mz;lA;fs; Kjypa vy;yhk; bghUl;fisa[k; jd;Ds; mlf;fp gue;J epw;gJ
நின்றவிவ் வண்ட நிலைபெறக்கண்டிட
And those universes are ever permanent form kept in this world
mit epiybgWjiyr; bra;jy; bghUl;L MFk;
நின்றவிவ் வண்டமு மூல மலம்ஒக்கும்
And then those universe and other material things are those maaya effect way to that souls that sivam is concealed way showing and then standing there
ndp me;j mz;lk; Kjypa bghUl;fs; khiaapd; tpist[fsha; capu;fSf;F rptj;ij kiwj;J fhl;o epw;wyhy;
நின்றஇவ் வண்டம் பலமது விந்துவே. 21
And then those things are activating that sakthi is also possessing that ego filled way appearing because to show sakties eminence in this world so that sivam is also shadowed by shakthi
mtw;iw mt;thw;why; bray;gl bra;a[k; rj;jpa[k; Xuhw;why; Mdt kyj;BjhL xg;gjhk;
1276.
xspa[k; xypa[k; xj;jpUf;f Btz;Lk;
And that light and sound should coincide way should appear ( sivam and sakthi )
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விழுந்திfடில்
And those vinthu( light) natham (sound) coincide way appearing
tpe;Jt[k; (xspa[k;) ehjKk; (xypa[k; xj;J nUe;jhy;)
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரையதாம்
And then those space place those kundalini place those seed form appearing (from this place germinated all other things)
thdf; Tw;whd mz;l Bfhrj;Jf;F tpijg;Bghy tpsA;Fk;
விந்திற் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில்
And those light (vindu alias bindu) conserved way and those sound naatham alone appearing
xsp (tpe;J) Fiwe;J ehjk; (xyp) kl;Lk; vGe;J epd;why;
விந்துவை எண்மடி கொண்டது வீசமே. 22
And then those light is comparing with sound and that sound is eight time more way appearing in that way stated by monks
xspia tpl xyp vl;L klA;F TLjy; vdf; TWth;
1277.
Xsp mZf;fs; tpe;J ehj kz;lyA;fis mikf;Fk;
Those light atoms are set those sound and light region
வீRம் இரண்டுள நாதத்து எழுவன
And those Sivam place appearing those world at first two forms way appearing
rptj;jpd; epd;Wk; Bjhd;Wk; cyf Kjy;fz; nuz;L cs;sd
வீசமும் ஒன்று விரைந்திடு மேலுற
Out of two one is appearing that above place so that other one is lower place appearing
mtw;Ws; xd;W Bkyha; epw;Fk; (vdBt kw;bwhd;W fPHha; epw;gjhk;)
வீசமும் நாதமும் எழுந்துடன் ஒத்தபின்
And then those sivam place appearing those two prime matters are (naatham and binthu) at first they are mingled form appeared and then after wards only
rptj;jpdpd;Wk; Bjhd;Wk; mt;nU Kjy;fSk; (ehjk;, tpe;J) Kjy;fz; jdpj;J epd;wthW epy;yhJ rkkha;f; To epd;w gpd;Bg
வீசமும் விந்து விரிந்தது காணுமே. 23
And then those pure maaya so many worlds place first place standing way and then those waves form expanding
Rj;jkhia gy cyfA;fl;F Kjyha; epd;W miyaha; tpupa[k;

1278.
tpe;J kz;lyj;jpd; nd;wpaikahik
And those bindu region is prime and imperative one
விரிந்தது விந்துவும் கெட்டது வீசம்
And that vinthu spread over time and those veesam form of light atoms are disappeared
tpe;J tpupe;j BghJ tPrkhfpa xsp mZf;fs; kiwa[k;
விரிந்தது விந்துவும் நாதத்தும் அளவினில்
And those vinthu expanding nature and acoording those naatham sound set in
tpe;J tpupa[k; jd;ikf;F Vw;g ehjKk; mika[k;
விரிந்தது உட்கட்ட எட்டெட்டும் ஆகில்
And those vithu is controlled and then those 8+8=16 moon movements are set in
tpe;Jitf; fl;Lg;gLj;jpdhy; vl;Lk; vl;Lkhd re;jpuf;fiy gjpdhWk; mika[k;
விரிந்தது விந்து விரையது வாமே. 24
So that those light region expanded and that light beejangam form appearing
mjdhy; xsp kz;lyk; tpupe;J xsp gP$hA;fkha; mika[k;
1279.
tpe;JBt rptj;jpd; jpUtoia tpsf;FtJ
Those vinthu will explain that lord siva’s feet
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம்
In this world created all are those vinthu light is cause and effect way possessing
Bjhd;wpad vy;yhk; tpe;Jit (xspiaf; fhuzkhff; bfhz;lit)
விரையது விந்து விளைந்த உயிரும்
And then those vinthu way those soul ripped
tpe;Jthy; tpise;j caph;
விரையது விந்து விளைந்தவிஞ் ஞாலம்
And then those whole world is that vinthu (reason) cause way created
ne;j cyfk; vy;yhk; tpe;Jitf; fhuzkhff; bfhz;Bl cz;lhapd
விரையது விந்து விளைந்தவன் தானே. 25
And then those winthu reason way those lord siva’s sacred feet is existing
ne;j tpe;J fhuzkhfBt rptj;jpd; jpUto tpsA;Fk;
1280.
gpuztBk tpe;J ehjkha;r; rf;fukhf mika[k;
Those pranavam is that vinthu sound way and those circle form appearing
விளைந்த எழுத்தது விந்துவும் நாதமும்
And then to all other letters those basic is pranavam (a+yu+ma=omm) those vinthu sound way created
vy;yh vGj;Jf;fSf;Fk; }ykhd gpuztKk; tpe;J ehjj;jhy; MdJ
விளைந்த எழுத்தது சக்கர மாக
And those way created those other letters are circle form created and then set in
mj;jd;ikathd vGj;Jf;fshBy vy;yhr;rf;fuA;fSk; mike;jJ
விளைந்த எழுத்தவை மெய்யினுள் நிற்கும்
And those circle is kept in the meditation place and then those prime focal place kundalini where standing and then this body is converted into vindu and sound way
mr;rf;fu jpahdj;jhy; mit clk;gpDs; }yMjhuk; Kjypa MjhuA;fspy; epd;W clk;iga[k; tpe;J ehjkakhf;fp
விளைந்த எழுத்தவை மந்திர மாமே. 26
And then those soul is those converted as manthra soul way converted. I f you ask the way for it and those letters alone that mantra way chanting and then getting its powers
Md;khita[k; ke;jpuhd;khthfr; bra;a[k; m@J vt;thW vd;why; vGj;Jf;fs; jhBk ke;jpukhf cWg;bgWfpd;wJ
1281.
gpuztj;ijj; jpahdpf;fr; rptk; tpsA;Fk;
And those omm is put in meditation and then where Siva will exist
மந்திரம் சக்கரம் ஆனவை சொல்லிடில்
And those manthraa and circle place existing those truth is stated way
ke;jpuk; rf;fuk; vd;gtw;wpd; cz;ikiar; brhy;Ykplj;J
தந்திரத்து உள்ளெழுத்து ஒன்றுஎரி வட்டமாம்
And those matter is explaining books and those sound form of truth is those letter is fire glow way appearing and those truth is revealed by this letters
mitfisf; TWk; E]y;fspd; fUj;J ehjkhfpa cz;ik vGj;J xd;iw B$hjp kz;lyk; Mk; vd;gBj Mifahy; ne;jt[z;ik vGj;Jf;fis czh;j;Jk;
தந்திரத் துள்ளும்இ ரேகையில ஒன்றில்லை
And those instrument form appearing that space sound and those symbolic way appearing that sentence and those sentences are special way stating this books wards are only those sarcastically way appearing one
fUtpahfpa Mfha xypiaa[k; mjw;F mwpFwpaha; cs;s tuptotj;ija[k; kpfr; rpwg;gpj;Jf;TWk; ne;j E]y; bkhHpfs; Kfkdha; (cgrhukha;) miktdBt MFk;
பந்தமது ஆகும் பிரணவம் உன்னிடே. 27
And those things are knowing way that pranavam is to be chanted
njid czh;e;J guk ge;jkha; cs;s gpuztj;ij jpahdpg;ghahf
1282.
gpuztr;rf;fuk; mike;jhy; cz;lhFk; gad;
Formation of pranava circle and then from it emanated benefits
உன்னிட்ட வட்டத்தில் ஒத்தெழு மந்திரம்
And those meditation way drawn those boxes place written those letters
jpahdj;jpd; bghUl;L tiuag;gl;l miwfspy; bghUe;jp tpsA;Fk; vGj;Jf;fs;
பின்னிட்ட ரேகை பிழைப்பது தானில்லை
And those letter power is not crossing its boundary and will not venture into other boxes
me;j miwfspd; vy;iyf; BfhLfisf; fle;J xd;W kw;bwhd;wpy; bry;tJ ny;iy
தன்னிட்டுஎழுந்த தகைப்பறப் பின்னிற்கப்
Ad then those person who is seated in meditation whose natural way of forgetting those impediment is kept away and those boxes place kept the mind and then seated in that meditation way
Mifahy; jpahdpg;gtd; mitfSf;Fj; jdf;F nay;gha; cs;s kwjpahfpa jil mw;W xHpa me;j miwfspd; tHpBa epd;W epidf;Fk; epiy cilahdd;
பன்னிட்ட மந்திரம் பார்க்கலும் ஆமே. 28
And that way as above stated true manthraa is see in real way
Bkw; brhy;ypa cz;ik ke;jpuj;ij BeBu fhZjy; TLk;
1283.
Vbuhspr; rf;fuj;ij czh;gtu; rptid milayhk;
Those eaar oli circle realizing person will approach lord siva
பார்க்கலும் ஆகும் பகையறு சக்கரம்
And then those birth and death cut off mannerism possessing circle form seeing
gpwg;g[ nwg;g[fshd gifia mWf;Fk; jd;ik bfhz;l rf;fuj;ijg; ghu;f;ff; TLk;
காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் கடமெங்கும்
And then those place which is preserving
cs;sj;jpy; vA;Fk; fhf;ft[k; TLk;
நோக்கலும் ஆகும் நுணுக்கற்ற நுண்பொருள்
And then those micro level with in its micro place those sivam is love form seen
El;gkhdtw;Wf; bfy;yhk; El;gkhd rptj;ij md;g[lBd ghu;f;fyhk;
ஆக்குலும் ஆகும் அறிந்துகொள் வார்க்கே. 29
And then those who are real way knowing persons ad that matter may be attained
mjid cs;sgoBa czh;gtUf;F mij milat[k; Koa[k;
1284.
njd; bgUikiaf; Tw nayhJ
Those greatness not to be explained by wards
அறிந்திடும் சக்கரம் ஆதி எழுத்து
And those above place stated those eeaar oli circle appearing that first letter is “ a”
Bky; brhy;yg;gl;l Vbuhspr; rf;fuj;Jf;F Kjy; vGj;J “m”fukhFk;
விரிந்திடும் சக்கரம் மேலெழுத்து அம்மை
And then those next letter mother lords pavathi letter is “yu”
mjd; Bky; vGj;jhd mk;ik vGj;J cfuk; MFk;
பரிந்திடும் சக்கரம் பாரங்கி நாலும்
And then those circle place those those maayaa act of land water fire wind and those four boothaas are embedded way appearing
ne;jr; rf;fuj;jpy; khah brayhd epyk;, ePh;, beUg;g[, tha[ vd;Dk; ehd;F g{jA;fSk; bghUe;jp epw;Fk;
குவிந்திடும் சக்கரம் கூறலும் ஆமே. 30
And those all are clubbed way appearing those circle not to be explained by wards
ng;go vy;yhk; To epw;Fk; rf;fuj;ijg;gw;wpf; Tw Koa[Bkh
1285.
MW nay;g[ilad ke;jpuk;
Ad those sx nature possessed that circle
கூறிய சக்கரத்து உள்ளெழு மந்திரம்
And those eeaar oli circle place appearing that letters form appearing those manthraas
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s vGj;Jf;fshfpa ke;jpuA;fs;
ஆறியல் பாக அமைந்து விரிந்திடும்
And those low graded persons are liking those thampanam casiyam mooganam, aaga rudagam, yuchaadanam
rpw;wwptpdh; kjpj;J tpUk;g[k; jk;gdk;, trpak;, Bkhfdk;, Mf\ldk;, cr;rhldk;
தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்தெழு மாரண
And then with that special powers and those sixth is death and those converse way appearing that acts
vd;Dk; Ie;Jld; khuzk; vd;gJk; Tl Mwhfpd;w khWgl;l bray;fis
மாறியல் பாக மதித்துக்கொள் வார்க்கே. 31
And those monthraas are good and then liking it and that way deviated set and then those bloomed way appearing
ey;ydthf kjpj;J tpUk;g[fpd;wth;fl;F mt;thBw BtWgl;ldthft[k; mike;J tpupe;J epw;Fk;
1286.
gifia bty;y Ik;g{jA;fs; Jiz bra;a[k;
And those enmities are winning those five boothaas are helping
மதித்திடும் அம்மையும் மாமாதும் ஆகும்
As above stated manthraas are as per the ripped state of meditatior whose meditation place appearing that single form of those grace sakthi
Bkw;Twpa mk;ke;jpuA;fs; mtutuJ gf;Ftj;jpw;F Vw;g xUj;jpBa Ma mUs; rf;jpaha[k;
மதித்திடும் அம்மையும் அங்கனல் ஒக்கும்
And those infinitie way appearing that thirooathaana sakthi and those sakthi in verities way standing that praasakthi is those ashes covered that fire way appearing in this world
mstw;wtsha; jpBuhjhd rj;jpaha[k; epw;Fk; mr;rf;jpfs; gyt[khfpd;w guhrf;jp epWg{j;j beUg;g[g; Bghy;gts;
மதித்தங்கு எழுந்தவை காரணம் ஆகில்
So those way that worldly benefits are attained but those mantharaas giving weaknesses to others and those special way giving death is which is considered as big achievements
Mjypd; mk;ke;jpuA;fshy; cyfg;gad;fs; if TLkhapDk; gpwiu eypa vz;Zfpd;w jk;gdk; Kjypaitfisr; rpwg;ghf khuzj;ijg; bgupjhf kjpj;J
கொதித்தங்கு எழுந்தலை கூடகி லாவே. 32
And those manthraas are chanting and those manthraas will got angry so that those low graded benefits will not be achieved
mtw;iw b$gpj;jhy; mit rPw;wk; mila[k; mjdhy; me;j nHpthd gad;fs; if Tlkhl;lh


 1. gif ny;yhky; bra;a[k;
  Those enmity will not be emanated
  கூடிய தம்பனம் மாரணம் வசியம்
  Ad as above stated thosethambanam maaraanam ad vasiyam and those are
  BkBy Twg;gl;l jk;gdk; khuzk; trpak; vd;git
  ஆடியல் பாக அமைந்து செறிந்திடும்
  And those power play way those things are easily approaching
  Mw;wy;fs; tpisahl;od; jd;ikahf mth;fsplk; jhBk te;J bghUe;jp epw;Fk;
  பாடியுள் ளாகப் பகைவரும் வந்துறார்
  So even those enemies will not venture will not enter in that presion
  mjdhy; mth;fisf; bfLf;f vz;Zfpd;w giftUk; mth; nUf;Fk; jpUmUshfpa ghriuf;Fs; g[fkhl;lhjth; Mth;
  தேடியுள் ளாகத் தௌiந்துகொள் வார்க்கே. 33
  So those eearoli circle those specialty is inquiring way and those in this life and that eternal life that benefits are giving way it is and that clear message got people
  Vbuhspr; rf;fuj;jpd; rpwg;ig Muha;e;J mjid nk;ik kWik eyA;fisg; gaf;Fk; jpUmUspd; thapy; vd;gj;ij cs;sj;jpy; bjspe;jth;fs;
  1288.
  }yhjhur;rf;fuj;Js; ‘m’fuj;ijj; jpahdpf;f Btz;Lk;
  And those prime focal place is kundalini where the letter “a” should be put in meditation
  தௌiந்திடும் சக்கர மூலத்தின் உள்ளே
  And those prime focal place appearing that circled is lucid way knowing it
  }yhjhuj;Js; nUf;Fk; rf;fuj;ijj; bjspe;J mwpe;J bfhs;thahf
  அளித்த அகாரத்தை அந்நாடு வாக்கிக்
  And those ripped and fluid form of “ a” is put in the middle place
  fdpe;j FiHthd mfuj;ij me;j eLtpy; itj;J
  குளிர்ந்த அரவினைக் கூடியுள் வைத்து
  And then those cool form of kundalini is placed those encircling circle place embedded way
  Fspu;e;j Fz;lypdpapd; Rw;W tl;lj;Js; itj;J
  வளிந்தவை அங்கெழு நாடிய காலே. 34
  And that kundalini place emanating that prime gas form of heat is raised upto sulumunai tip and then raise up to head place
  }ytha[it mA;fpUe;J RGKid tHpahf cauj;jpy; bfhzu;f

1289.
gpuztj;ij tpUk;gpf; fhkk; Kjypa giffis tpLjy; Btz;Lk;
Those pranavaas are liking way and those lust feelings should be kept away
கால்அரை முக்கால் முழுதெனும் மந்திரம்
Those quarter half quadruple and one and those way measuring that tablet way
fhy; miu Kf;fhy; xd;W vd nt;thW gy tiffshy; tiuaWf;fg;gl;l khj;jpiufspd;go
ஆலித்து எழுந்துஅமைந்து ஊறி எழுந்தாய்ப்
And those spread over form appearing those lust feelings and those six enemies are
gue;J tpupe;J fhkk; Kjyhd MW giffSk;
பாலித்து எழுந்து பகையற நின்றபின்
And then all are spoilt way kept away
bfLk;go epiyj;j gpd;g[
மாலுற்ற மந்திரம் மாறிக்கொள் வார்க்கே. 35
And then those pure minded way and that eear oli circle place appearing manthraas are and those changing way chanting and then those manthraas are helpful to them
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s me;j ke;jpuA;fis me;j KiwahBd khw;wp epw;ff; bfhz;L b$gpf;f mth;fSf;F m@J MtJ mth;f;Ff; ifte;J epw;Fk;

1290.
gpuzt tHpapy; Bgha;r; rptid tHpgLf
And those pranavaa way approaching and then pray lord siva
கொண்டஇம் மந்திரம் கூத்தன் எழுத்ததாய்ப்
And those prasaatha movement way accepting those eear oli chakraa place written letters and those letters are lord siva form appearing
gpurhj fiyfSf;F chpa ke;jpuA;fshff; bfhs;sg;gl;l Vbuhspr; rf;fu vGj;Jf;fs; niwtd; vGj;jhfBt Mfp
பண்டையுள் நாவில் பகையற விண்டபின்
And those yoogaasanam way in the inner tongue place those variations are removing way and that chanting it
Bahf Kiwg;go cs;ehf;fpy; khWghL ePA;fp xypf;fg;gl;l gpd;dh;
மன்று நிறைந்த மணிவிளக் காயிடும்
And those mukthi approaching that those direct door step and that five letter in the heart place appearing
Kj;jpf;F BeBu thapyhfpa jpUIe;J vGj;J nUjaj;jpBy Bjhd;wp
இன்றும் இதயத்து எழுந்து நமஎனே. 36
And then those temple of body place filled way those Siva form appearing that not stimulated lamp will all the time light giving way appearing

me;j mk;gyj;jpy; epiwe;J epw;fpd;w rptkhfpa J]z;lhtpsf;fha; vd;Wk; xsptpl;L tpsA;Fk;

 1. வயிரவச் சக்கரம்
  Viravaa circle
  (tapth; – nJ rptbgUkhdpd; totA;fSs; xd;W gif Kjypa nila{Wfisg; Bghf;Fjw;F ntiu nilawhJ tHpgLtJ tHf;fk;. taputh;f;F cupaJ taputr; rf;fuk;)
  Viravam is one of the lord siva’s appearances. And those enmities are removing this god is to be prayed without any interruption . there is virava circle available

1291.
taputiug;gj;J nlA;fspy; jpahdk; bra;f
அறிந்த பிரதமையோடு ஆறும் அறிஞ்சு
And those growing moonstarting those one to six those focal place appearing those thethies are
Thethies are 15 they are peratahamai, thuvathiyai, thiruthiyai, sathurithi, panjami, sasti, sabthami, astami, naami,ragaathasi ,thuvathasi, thiraiyoothasi, sathurthi, powrnami
tsh;gpiw xd;W Kjy; MWtiu MW MjhuA;fspYk; fhzg;gLk; jpjpfs; MFk;
அறிந்தஅச் சத்தமி மேல்இவை குற்றம்
And those are known way and then those 7th day progessing moon and then
nij mwpe;J BkBy VHhk;gpiw Kjy; bghUe;Jk; gpiwfis
அறிந்துஅவை ஒன்றுவிட்டு ஒன்றுபத் தாக
And then those one bypassing way count it and that 7 is kept away and then count eight and that way nine is kept away and then count 10 and that way eleven bypass way count 12 and then those 13 is given up way count 14 and thpse way getting four and then those forst place stated that 6 is added way getting that 10
xd;Wtpl;L xd;wha; vz;ZA;fs; VG vd;gijtpl;L vl;Lk; xd;gij tpl;Lg; gj;Jk;, gjpbdhd;iwtpl;Lg; gd;dpbuz;Lk; gjp}d;iwtpl;Lg; gjpdhd;Fk; Mfpa ehd;Fk; Kjypy; brhy;yg;gl;l MWk; Tl;l gj;jhFk;
அறிந்து வலமது வாக நடவே. 1
And those 10 thithies are those enemies are own over way starting and those right side appearing way those meditation to be done
ne;jg; gj;Jg; gifia bty;thu; g[wg;gl;Lr; bry;fpd;w g[yj;ijj; jhk; tyg;gf;fk; mika[k;go jpahdk; bra;thuhf
1292.
giftid bty;yyhk;
Those enemies are own over
நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி
And then those circle place appearing that viraver deity and those who are putting in meditation and that persons mind place appearing and those god soolam and skull carried in the hand place appearing
nr;rf;fuj;jpy; tpsA;Fk; taput }u;j;jp, ahu; taputiu jpahdk; bra;fpd;whu;fBsh mth;fs; kdj;jpy; Bjhd;Wthu; mth; R{yj;ija[k; fghyj;ija[k; Ve;jpatuhf tpsA;Fthu;
நடந்த பகைவனைக் கண்ணது போக்கித்
And that those enemies are own over and that person place
mjdhy; giftiu btd;W mtd; kPJ
தொடர்ந்த உயிரது உண்ணும் பொழுது
Those grace not showing way and that way those soul is excavated way
mtd; kPJ mUs;fhl;lhJ bjhlh;e;J capiuj; Bjhz;o cz;Zk;BghJ
படர்ந்த உடல்கொடு பந்தாட லாமே. 2
And then those time getting that enemies body is to be ball form kicking
fplf;fpd;w mg;giftdJ cliyg; ge;jhlyhk;

1293.
taputupd; Bfhyk;
Those viraver appearance
ஆமேவப் பூண்டருள் ஆதி வயிரவன்
And those disciples devotion is accepting way and then those who are liking way and those grace pouring god is viraver
caph;fspd; gf;jpia Bkw;bfhz;L mit tpUk;g[k; tz;zk; jpUmUs; fhl;Lgth; taputh;
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டுஅங்கு
And then in the two hands place those soolam battle force and skull carrying way
nuz;L iffspy; fghyKk; R{yKk; Ve;jpj;
ஆமே தமருக பாசமும் கையது
And then those smaal drum named thamarugm and those passaa rope carrying in that yet another two hands placeand that way appearing
jkUfj;ija[k; ghrj;ija[k; kw;w nuz;L ifapy; jz;og;gjd; bghUl;lhf Bkw;bfhz;ltuha; tpsA;Fthu;
வாமே சிரத்தொடு வாளது கையே. 3
And then those 5 and 6th hand place those head and sward carrying form appearing
BkYk; Ie;J Mwhk; ifapy; jiya[k; thSk; cilatuha; tpsA;Fthu;
1294.
kdk; bghUe;jpj; jpahdk; bra;f
With full mind dipping way put in meditation
கையவை யாறும் கருத்துற நோக்கிடும்
And those 6 hands are chest place appearing way
MW iffSk; beq;rpy; tpsA;Fk;go
மெய்யது செம்மை விளங்கு வயிரவன்
And then those way thinking that body is red color way appearing and those viraava deity place
epidf;fg;gLfpd;w jpUBkdp bre;epwk; cilajhf tpsA;Ffpd;w taput }u;j;jpapdJ
துய்யரு ளத்தில் துளங்கு மெய் யுற்றதாய்ப்
And those pure minded person place starting way standing and that appearance
J]ath; cs;sj;jpy; JtA;fp epw;gjhfpa totk;
பொய்வகை விட்டுநீ பூசனை செய்யே. 4
And those love way and that lord is praying and that act to be carried away
bka;ahd md;BghL mf;flt[is tHpgLjiyr; bra;
1295.
g{rid Kiw
Those prayer methods
பூசனை செய்யப் பொருந்துஓர் ஆயிரம்
And those viravaa prayer is liked and then those above place stated that virava circle is to be prayed that 1000 days and that way prayed and then those prayer benefits are enhancing
taput tHpghl;ilr; bra;a tpUk;gpdhy; Bkw;Twpa taputr; rf;fuj;jpid BkBy brhd;dgo Xh; Mapuk; ehs; tHpgl Btz;Lk; tHpgod; mr;rf;fu tHpghl;od; gad; TLtjhFk;
பூசனை செய்ய மதுவுடன் ஆகுமாம்
And then thoseprayer time those pure honey willingly places as prayer avi way
me;j tHpghl;od; BghJ g{ridf;F ey;yBjid tpUk;gpg; gilf;f
பூசனை சாந்து சவாது புழுகுநெய்
And then inaddition those prayer is performing with sandal paste javaathu those punugu ghee all are used as sacred bathing material wa
BkYk; me;j tHpghl;oid re;jdk;, rt;thJ, g[DFbea; vd;Dk; nitfisr; rpwg;ghff; bfhz;L bra;J
பூசனை செய்துநீர் பூசலை வேண்டுமே. 5
And those acts are completed way and then thoseenmity is to be revealed before this viravaa lord
mJ epiwt[ va;jpa gpd; gifth;ghy; cA;fs; gifiag; g[yg;gLj;jpf; bfhs;SA;fs;
1296.
epBtjdj;ij kdj;jhy; epidj;J tHpghL bra;f
And those sacred food is in the mind place thinking way conduct prayer
வேண்டிய வாறு கலகமும் ஆயிடும்
Aad then as per our liking and those enemies in between those quarrel will start
ehk; tpUk;gpa tz;zk; ek; gifth;fSf;Fs; fyfKk; cz;lhfptpLk;
வேண்டிய ஆறினுள் மெய்யது பெற்றபின்
And then as per liking way those acts are completed and then after wards
tpUk;gpathW bray;fiyia cz;ikaha;g; bgw;w gpd;g[
வேண்டிய வாறு வரும்வழி நீநட
As pr your liking you will move
eP tpUk;gpago elf;fyhk;
வேண்டிய வாறது வாகும் கருத்தே. 6
And that time what ever you like and that thinks will be got by you
mg;BghJ cdf;F Btz;oa vy;yhk; cdf;Ff; fpilf;Fk;


 1. சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம்
  Those saambavi region squire

(rhk;gtp – rj;jp. Rptrj;jp tpsA;Fk; rptypA;f Bkdp epiwe;j rf;fuk;. Mjyhy; nJ rhk;gtp rf;fuk; vdg;gLfpd;wJ)
Sambavi = sakti= siva sakthi existing that siva lingam body appearing way those circle it is, so it is called saambavi circle

1297.
rhk;gtp rf;fuk; mikf;Fk; Kiw

சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம் சொல்லிடில்
And those saambavi region circle is to be stated
rhk;gtp kz;lyr; rf;fuk; mikg;igr; brhy;Ytjhdhy;
ஆம்பதம் எட்டாக விட்டிடின் மேல்தரங்
And those eight lines are created or those 8petal lotus flower is to be created
vl;Ltiu fPWjy; my;yJ vl;L njH;j; jhkiu mikj;jy; Btz;Lk;
காண்பதம் தத்துவ நாலுள் நயனமும்
And those special part way appearing those four and there where vinthu ( light) sound (naatham) and sakthi and Sivam and those four are set and from the four eye eye formappearing is those vinthu
mjd; rpwg;g[g; gFjpaha; cs;sit ehd;F mjpy; xsp (tpe;J) Xir (ehjk;) rj;jp, rptk; vd;Dk; ehd;Fk; mikag;gLk; mtw;Ws; fz;zhff; fhzg;gLtJ tpe;JthFk;
நாம்பதம் கண்டபின் நாடறிந் தோமே. 1
And those way conducting that day to day life and then those way that land people will pray us and then give respect
njid ehk; czh;e;J xGfpdhy; ehl;lh;fs; ek;ik mwpe;J tHpgLk; epiy cz;lhFk;

1298.
rhk;gtp kz;lyr; rf;fu tPjpfs; Kiw
Those saambavi region those circles are forming way
நாடறி மண்டலம் நல்லவிfzக் குண்டத்துக்
And those world people are knowing that good circle and that not bended but straight way and those streets are four sides established
ehL mwpe;j kz;lykhd ne;j ey;y rf;fuj;jpy; tisjy; ny;yhJ Beuha;r; bry;Yk; tPjpfis ehy;g[wj;Jk; mikj;J
கோடறி வீதியும் தொடர்ந்துள் இரண்டழி
And those every street place in the central place those two boxes are created with separate gap giving way
mtw;wpy; xt;bthU tPjpf;Fs;shYk; eLtpy; nuz;L nuz;L miwfis nilbtspahf nLf
பாடறி பத்துடன் ஆறு நடுவீதி
And then those long street place and those boxes 16
beoa tPjp vdg;gl;lditfspy; cs;s miwfs; gjpdhW MFk;
ஏடற நால்ஐந்து இடவகை யாமே. 2
And that way created and those street place established boxes number and then in the internal encircling place established those boxes are 20 in separate way
nA;Adk; Mdgpd; tPjpf;Fs; mike;j miwfspd; vz;zpf;ifa[k; cs;Rw;wpy; cs;s miwfspd; vz;zpf;ifa[k; jdpj;jdp nUgjhk;

1299.
rhk;gtp kz;lyr; rf;fuk;
Those saambavi circle region
நால்ஐந்து இடவகை உள்ளதோர் மண்டலம்
And those 20 measurment way those each one is separate circle form appearing
nUgJ mst[fis cila xt;bthd;Wk; xt;bthU jdptl;lkha; epw;Fk;
நாலுநல் வீதியுள் நல்ல இலிங்கமாய்
And then those good street place and then those directions four way and those 16siva lingam deities are created way
ey;y tPjpfs; ehd;fpYk; jpirf;F ehd;fhfg; gjpdhW nypA;f cUth;fis mikj;J nUf;f
நாலுநற் கோணமும் நந்நால் இலிங்கமாய்
And then in the central place those four boxes place and that way 4 sivalingam established way
eLtpy; cs;s ehd;F miwfspYk; mt;thBw ehd;F nypA;fs;fs;
நாலுநற் பூநடு நண்ணல்அவ் வாறே. 3
And then those central place appearing that siva lingam and those four lotus flowers and then inaddition those central lotus place appearing
eLtpy; cs;s Xh; nypA;fj;Jld; ehd;F jhkiu kyh;fBshL eLbthU jhkiu kyupy; nUf;Fk;
1300.
rhk;gtp kz;lyr; rf;fuk; (bjhlu;r;rp)
Sambavi region continuation
ஆறிரு பத்துநால் அஞ்செழுத்து அஞ்சையும்
8×8=64 boxes are possessed in this circle place and thse outer streets are 28 and then in the central street place starting with letter “ka” to haa and those letters are 35 in number
vl;L vl;L (8 x 8) mWgj;J ehd;F miwfs; cs;s nr;rf;fuj;jpy; Rw;W tPjpfs; cs;sit nUgj;bjl;L njpy; eLtPjpapy; “f” fhuk; Kjy; “#”fhuk; tiu cs;s Kg;gj;J Ie;J
வேறுரு வாக விளைந்து கிடந்தது
And then with that letters and those Si vaa ya na ma and those five letters are written and those different clolors way written
vGj;Jf;fisa[k; rpthaek vd;w Ie;J vGj;ija[k; BtWgl;l epwj;jhy; tykhf vGJf
தேறி நிருமல சிவாய நமவென்று
And that is pure sivaayanama way knowing it
mJBt J]a;ikahd rpthaek vd;W mwpa[A;fs;
கூறுமின் கூறிற் குறைகளும் இல்லையே. 4
And then lucid way get clear knowledge and those way chanted and then those practitioner will not get any deficiency in this world
bjspe;jgpd; TWA;fs; Twpdhy; gapw;rpahsh;f;Ff; Fiwt[ VJk; ny;iy
Om thiru chitrambalam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: