OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those meditation way

ganesheit September 27, 2021

1201.

Those meditation way
சிந்தையில் வைத்துச் சிராதியி லேவைத்து

At that deevi is at first placed those body place appearing that head and other body part place and then those heart and other places are thinking way
Bjtpia Kjypy; cA;fs; clk;gpy; rpuk; Kjypa nlA;fspBy itj;Jk; gpd;g[ nUjak; Kjypa cWg;g[f;fspBy itj;Jk;

முந்தையில் வைத்துத்தம் மூலத்திலே வைத்து

And then those before place appearing that deity place and those prime focal place thinking way paying and then those oneness form standing
mjd;gpd; cA;fs; Kd; cs;s jpUcUtj;jpy; itj;Jk; mjd; gpd; }yk; Kjypa MjhuA;fspy; itj;Jk; tHpgl;L mtBshL xd;whfp epy;YA;fs;

நிந்தையில் வையா நினைவதிலே வைத்துச்

And that way praying time others are thinking that sins place not trapping way your mind must think that lords sakthi
mt;thW tHpgLk;BghJ gpwtw;iw epidj;jyhfpa Fw;wj;jpy; mfg;gLj;jg;glhj kdj;ij mt;tplA;fspBy gpwHhJ epwj;Jjiya[k;

சந்தையில் வைத்துச் சமாதி செய் வீரே. 47

And then those manthraa place that sakthi is thinking way which is pre requeavasit for samaathi state
mt;ttw;wpw;F Vw;w ke;jpuA;fspy; mtis vz;Zjiya[k; rkhjp epiyapy; nd;wpaikahjjhff; bfhs;SA;fs;
1202.

And those sammaathi state seated persons and those moon component place that sakthi is existing
சமாதிசெய்வார்கட்குத் தான் முத லாகிச்

And those motionless state seated persons and that sakthi is prime form
rkhjp epiyia Bkw;bfhs;gth;f;Fr; rf;jpjhd; Kjy;tpaha;

சிவாதியி லாரும் சிலைநுத லாளை

And then those lord siva is kept at first place those Sivayanama manthraa way thinking that sakthi is existing in the fore head eye brow central place existing
rptid Kjyhff; bfhz;L tpsA;Fk; ke;jpuj;jhy; mDgtpf;fg;gLk; mtis (rpthaek) g[Ut eLtpy; jpfH;gts;

நவாதியி லாக நயந்தது ஓதில்

And that sivam first place and those nine different way appearing those dieties are thinking way
rptd; Kjyhd xd;gJ niw (eyk; + Mjp) eyk; = xd;gJ ed;ik jUk; Bgjkha; cs;s epiyia vz;zpr; rpe;jpf;Fk; BghJ

உவாதி அவளுக்கு உறைவில தாமே. 48

And then those moon region top is that sakthi dwelling form appearing
jpA;fs; fiyapd; cr;rpBa mtSf;F ciwtplkhf; bfhz;L tpsA;Fths;
1203.

To attain sakthi in simple way
உறைபதி தோறும் முறைமுறை மேவி

 Those sakthi in this land place descended those temple places and those form descended which is willingness filled way realizing
rf;jp ne;j epy cyfj;jpy; jdf;F nlkhff; bfhz;L vGe;jUsp cs;s jyA;fspy; mts; vGe;jUsp nUf;fpd;w tiffis tpUg;gj;Jld; czh;e;J

நறைகமழ் கோதையை நாடொறும் நண்ணி

And then daily those honey fragrance emanating spinster is thinking way praying
ehs;BjhWk; Bjd;kdk; fkH;fpd;w Bfhijia epide;J tHpgl;L

மறையுட னேநிற்கும் மற்றுள்ள நான்கும்

And those manthraa place not deviated way appearing that pranavam beegam manthraa sakthi ang seevagam and those fours are
mtSf;F ke;jpuj;BjhL ePA;fhJ epw;fpd;w gpuztk;, gPWk;, rf;jp, fPtfk; vd;Dk; ehd;fpida[k;

இறைதினைப் போதினில் எய்திடலாமே. 49

And those godly mannerism enhancing way chanting and then praying and then those so many benefits will be attained
bja;tj;jd;ik kpFk;go XjptHpgl;lhy; gad;fs; gytw;iw milayhk;
1204.

And that sakthi is in the mind place praying
எய்திட லாகும் இருவினை யின்பயன்

And those highly regarded two types of benefits are to be attained and those are at first those mother place love and and then from love place emanated those benefits will be attained
Bkyhd nUtpidg; gad;fs; mk;ikaplj;jpy; md;g[ mtw;why; tUk; gad; milayhk;

கொய்தளிர் மேனிக் குமரி குலாங்கன்னி

And those tender leaves form appearing that body  and then those cluster form appearing that kundalini
nisa jsph;Bghy tpsA;Fk; Bkdpiaa[k; Tl;lj;ija[k; cila Fz;lypdpiaa[k;

மைதவழ் கண்ணிநன் மாதுரி கையொடு

And then those kuvalai flower form of eye possessed and that paraasakthi
Ftis Bghd;w fz;iz cila guhrf;jpiaa[k;

கைதவம் இன்றி கருத்துறும் வாறே. 50

And then those happy way without any cunningness and those praying way this is
nd;gkhd Kiwapy; tq;rid ny;yhJ tHpgLk; Kiw nJthk;
1205.

And that sakthi is put in meditation those eight characters will be attained
கருத்துறுங் காலம் கருது மனமும்

And those happiness appearing time and those happy mind way praying
cdf;F nd;gk; cz;lhfpd;w Beuj;jpy; kdj;jhy; tHpglt[k;

திருத்திஇ இருந்தவை சேரு நிலத்து

And that sakthi place those mind is going time and those good thinking way converted and then those place appearing that thinkings are those convergent place is heart
rf;jp nlj;J kdk; bry;Yk; bghGJ mjid ed; kdkhfr; bra;J mjd; fz; cs;s vz;zA;fis vy;yhk; Ftpfpd;w nlkhfpa nUjaj;jpy;

ஒருத்தியை உன்னி உணர்ந்திடு மண்மேல்

And those unique form appearing that sakthi is heroine way thinking in meditation place and that  meditation way she will put you in higher place
xg;gw;wtshfpa mtisBa Kjy;tpahf epide;J jpahdp my;yJ jpahdpj;jhy; mts; cd;dp Bky; Bky; caur; bra;ths;

இருத்திடும் எண்குணம் எய்தலும் ஆமே. 51

So that ulti mately you will ttain lord siva’s eight good qualities (self-centered person, pure body, those natural instinct, fully known every thing, naturally those detachment, and then those infinitive power, big grace, unlimited happiness)
mjdhy; eP Kotpy; rptdJ vz;FzA;fisa[k; bgw;W tpsA;fyhk;
1206.

Those sakthi is existing in the moon regions and those ways to see her
ஆமையொன்று ஏறி அகம்படி யான்என

Those tortoises are kept those five body part in the top skull internal place and then those five sense organs are controlled and then those ego does not possessing way
Mik jd; Ie;J cWg;g[fis mlf;fpd; bfhs;tijg; Bghy; Ie;J bghwpfisa[k; mlf;fp ehd; brUf;F ny;yhjtd; vd;W

ஓம்என்று ஓதிஎம் உள்ளளி யாய்நிற்கும்

And those mind not external way not going and then those internal place standing way and then those omm manthraa is chanting way
g[wj;Bj bry;tJ mfj;Bj epw;gts; Mfp XA;fhuj;jpy; cr;rupj;J

தாம நறுங்குழல் தையலக் கண்டபின்

And those person I am and then to whom those internal light form appearing and those yoga sakhi is praying and then after wards
vk;Bghy;thf;F cs; xspaha; tpsA;Ffpd;w Bahf rj;jpiaj; jhprpj;j gpd;g[

சோம நறுமலர் சூழநின் றாளே. 52

And then that lords in the moon region place those fragrance filled lotus flowers are adorning way and then explicit form appearing
mts; re;jpu kz;lyj;jpy; cs;s eWkzk; bghUe;jpa jhkiu kyiur; R{o btsp epd;whs;
1207.

Those sakthi is appearing in the golden rays form
சூடிடும் அங்குச பாசத் துளைவழி

And those yooaga sakthi approaching way is that sulu tip naadi
Bahf rf;jpia mDFk; tHp RGKid eho

கூடும் இருவளைக் கோலக்கைக் குண்டிகை

And that sakthi hand place appearing that those conch and kundigai bowel
mtsJ nuz;L iffspy; fhzg;gLtd rA;fKk; Fz;oifa[k;

நாடும் இருபத நன்னெடு ருத்திரம்

And those two words are long way SI VA is chating
nUgjA;fshd rpth vd ePz;L cr;rupf;fg;gLk;

ஆடிடும் சீர்புனை ஆடக மாமே. 53

And then those manthraa liking way in that pon ambalam place dancing
ke;jpuj;ij tpUk;g[k; rpwe;j bghd; mk;gyj;Js; MLths;
1208.

And those devas are praying way in the three regions place and that fire glow form appearing


ஆயமன் மால்அரன் ஈசன் சதாசிவன்

Those bharama thirumal ruthiran mageswaran and sathaa sivan are
ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfRud;, rjhrptd; vd;gts;

தாமடி சூழநின்று எய்தினார் தம்பதம்

and that sakthi’s sacred feet are adorned in the head place and then got their respective position in this world
rf;jpapd; jpUtoiar; R{oj; jk;jk; gjtpiag; bgw;wdh;

காமனும் சாமன் இரவி கனலுடன்

And then lust creating god caaman and then his younger brother named saaman nd sun and fire and moon
fhkDk; mtDila jk;gpahd rhkDk; fjputDk; mf;fpdp cld; re;jpuDk; te;J

சோமனும் வந்தடி சூடநின் றாளே. 54

All are praying in the feet place and that way she is seated
te;J ghjj;jpy; tzA;fp mth; tPw;wpUf;fpd;whs;
1209.

In the central vibration way standing and then that way gaana is giving
சூடும் இளம்பிறை சூலி கபாலினி

Those world first heroine is sakthi who is adorning that young moon and then those soolam and skull carried in the hand place
cyf Kjy;tpahd rf;jp nsk;gpiwiar; R{of; bfhz;Lk; R{yj;ija[k; fhghyj;ija[k; Ve;jpf; bfhz;Lk;

நீடும் இளங்கொடி நின்மலி நேரிழை

And then all the time those creeper plant form appearing and then naturally those impurities are devoid form appearingand then intricate way desighed those ornaments are adorned
vd;Wk; khwhj bfhoBghy;gtsha; nUg;ghs; nay;ghfBt kyk; ePA;fpats; Ez;zpa Btiyg;ghL mike;j mzpfyd;fis mzpe;jts;

நாடி நடுவிடை ஞானம் உருவநின்று

And then those central naadi is those sulu tip and then through it those oxygen penetrating way moving and that time
mts; eLehoahfpa RGkidaplj;J mjd; cs;Jisapy; gpuhztha[ CLUtpr; bry;Yk; bghGJ

ஆடும் அதன்வழி அண்ட முதல்வியே. 35

Those gas place standing way dancing
me;j tha[tpd; tHpBa epd;W eldk; g[upths;
1210.

Those universe that sakthi is spread over form appearing
அண்டமுதலாய் அவனிபரி யந்தம்

From space to this land last place seeing
Mfhak; Kjy; g{kp Nwhfg; ghu;j;jhy;

கண்டதுஒன்று இல்லைக் கனங்குழை அல்லது

We are seeing those sakthi alone and nothing else
ehk; fz;lJ rj;jpiaj; jtpu BtbwhU bghUSk; ny;iy

கண்டதும் கண்டியும் ஆகி ய காரணம்

And then those sakthi is that mnthraa form standing and then those worlds that forst force form not appearing but mingling with Siva and that first matter form appearing in this world
rf;jp jhd; khj;jpukha; epd;W cyfpw;F Kjy; bghUshfhJ rptj;BjhL To epd;Bw Kjy; bghUsha; nUj;jy;

குண்டிகை கோளிகை கண்டத ளாலே. 56

And that way this world is male and female way parting way standing and that way we may see
cyfk; Mz;, bgz; vd;Dk; nU gFjpg;gl;Bl epw;wiyf; fhz;fpd;w mjdhBy mwpag;gLk;
1211.

Sakthi is eminence possessing way
ஆலம்உண் டான்அமுது ஆங்கவர் தம்பதம்

Those lord Siva who has consumed poison to whom sakthi is nectar way appearing and then to those deevaas that attainablethose position form appearing
guhrf;jp eq;Rz;ltDf;F mKjk; Mths; Bjth;fs; mila[k; gjtp Mths;

சாலவந்து எய்தும் தவத்துஇன்பம் தான்வரும்

And then those meditation way getting that  happiness way appearing lords sakthi
epuk;gte;J bghUe;Jk; jtj;jhy; cz;lhFk; nd;gkhfj; jhBd tUths;

கோலிவந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு

And then those sakthi focal point place and then all are attainable that sulu tip place
mj;jifa rf;jp MjhuA;fs; BjhWk; vy;yhk; milag;bgWk; Ftpe;j tHpahd RGKida[ld;

ஏலவந்து ஈண்டி இருந்தனள் மேலே. 57

Mingling way at that top place that sakthi is existing
bghUe;j te;J brwpe;j cr;rpapd; kPJ jpfH;e;jhs;
1212.

Without praying way we will not spoil our life
மேலாம் அருந்தவம் மேன்மேலும் வந்தெய்தக்

And then those highly regarded rare form of penance more and more multiplying way
Bkyhd mUe;jtk; BkYk; BkYk; bgUft[k;

காலால் வருந்திக் கழிவர் கணத்திடை

And then those oxygen movement way perishing people who are not known it and then with in second perished
caph; fhw;wpd; naf;fj;jhy; mHpfpd;w kf;fs; nij mwptJ ny;iy fz Beuj;jpy; bfLth;

நாலா நளினநின்று ஏத்திநட் டுச்சிதன்

And then those food way created this body and then four petal way praying in the head central place
md;dkakhd clypy; cs;s ehf;F njH;j; jhkiuapdpd;W tHpglg; bgw;W cr;rp eLBt

மேலாம் எழுத்தினள் ஆமத்தி னாளே. 58

And then those highly regarded pranavam form mother appearing
Bkd;ikahd gpuztkha; mk;ik tpsA;fpdhs;
1213.

Those who are surrender under lord siva’s feet and then to that persons those sakthi in big light form appearing
ஆமத்து இனிதிருந்து அன்ன மயத்தினள்

And that sakthi this food form of body and those eating food form and then from the food way those strength giving way appearing
rf;jp md;ika Bfhrj;Jf;F cz;Zk; cztha;r; rj;jp tHA;Fgtsha; nUe;jhs;

ஓமத்தி லேயும் ஒருத்தி பொருந்தினள்

And then those yooni form of yaaga fire place those who are surrender under lord siva’s feet and that place place mother light form appearing
Bahdpahd Fz;lj;jpy; jd;idr; rpthu;g;gzk; bra;gth;f;F mA;Bfa[k; BgBuhsp totha; tpsA;fpdhs;

நாம் நமசிவ என்றுஇருப்பார்க்கு

And then those Siva names place those slave form surrender
rpt ehkj;jpw;F moik vd;W nUg;ghUf;F

நேமத் துணைவி நிலாவிநின் றாளே. 59

And those root place of kundaline and those guide form and then mingling way appearing
Btuplj;jpByBa }yhjhuj;jplBk Jiztp bghUe;jp tpsA;fpdhs;
1214.

And that sakthi those five kalai element place appearing
நிலாமய மாகிய நீள்படி கத்தின்

And those curved moon form of light and then those spadigam form white color possessing way
epyitg; Bghd;w xspiaa[k; gofj;jpd; epwj;ija[k;

சிலாமய மாகும் செழுந்த ரளத்தின்

And then those light stone form appearing and that pearls white form appearing
xspf;fy;yhfpa Kj;jpd; epwj;ija[k; cilatSk;

சுலாமய மாகும் சுரிகுழற் கோதை

And then those black color hair possessed that sakthi
brwpe;j fhpe;j Te;jiy cilatSk; Mfpa rf;jp

கலாமய மாகக் கலந்துநின் றாளே. 60

And those pranavam art symol way in the saints place mingling form appearing
gpuzt fiyfspd; totha; Bahfpfsplj;jpy; fye;J epw;fpd;whs;
1215.

And that mind imagination above place appearing
கலந்துநின் றாள்கன்னி காதல னோடும்

And then those prime focal place appearing that ruthraa ( fire) with him those kundalini mingling
}yMjhuj;jpy; cs;s cUj;jpuUld; Fz;lypdp bghUe;jp epd;whs;

கலந்துநின் றாள்உயிர் கற்பனை எல்லாம்

And then in the mind place appearing those imagination she is the main reason form appearing

cs;sj;jpd; fw;gidfSf;F vy;yhk; mtBs fhuzk; Mdhs;
கலந்துநின் றாள்கலை ஞானங்கள் எல்லாம்

and those lust and relationship knowledge place she is embedded way appearing
ghr mwpt[fspy; vy;yhk; mtBs tpsA;fpdhs;

கலந்துநின் றாள்கன்னி காலமு மாயே. 61

And thn those lust knowledge perishing body place connectivity possessing form appearing so that kundalini time factor place mingling form appearing
ghr mwpt[ mHpa[k; clk;g[ld; bjhlh;g[ cs;sit Mjyhy; Fz;lypdp te;J fhyjj;Jtj;Jld; fye;Js;shs;
1216.

Sakthi taking half part of body and then doing good to souls
காலவி எங்கும் கருத்தும் அருத்தியும்

And those sakthi is to all souls those time factor determining and then pervading all the places form appearing ad then those living beings likings and then those thinking are accomplishing way appearing
rf;jp caph;fSf;Ff; fhyjj;Jtkha; cs;sts; vy;yh nlA;fspy; nUg;gtSk; caph;fspd; vz;zKk; tpUg;gKk; ifTl cjtpaha; nUg;gtSk;

கூலவி ஒன்றாகும் கூட இழைத்தனள்

And then then those all places mingling form appearing
vy;yhg; bghUspYk; jhd; xd;wha; nUf;Fk; fyg;gpidr; bra;jtSk;

மாலின் மாகுலி மந்திர சண்டிகை

And then those souls are mesmerized way and then those paintings are removing way and then giving that clear mind and that highly regarded form appearing and thoe mantras power possessing form appearing
caph;fis kaf;Ffpd;wtSk; mk;kaf;fk; ePA;fpj; bjspitj; jUfpd;w Bkd;iktha;e;jtSk; ke;jpuA;fspd; Mw;wyha; epw;gtSk;

பாலினி பாலவன் பாகம் தாமே. 62

And then all living beings are protected form appearing and that sakthi who has given part of his body to lord Siva and then in the same way taking that half part of body from lord siva
caph;fisf; fhf;fpd;wtSk; Mfpa rf;jp jd;dpy; xU Twha; epw;fpd;w rptdplj;Jj; jhd; mtdplj;jpy; xUTwha; nUg;gts;
1217.

Sakthis form
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி

And that lord siva’s half part of body form appearing and then those golden color hair possessing form appearing
rptbgUkhdpd; ghfkha; cs;sts; grpa bghd; BghYk; rilKoa[k;

ஏகம் இருதயம் ஈரைந்து திண்புயம்

And then those single minded form appearing and then those mighty powerful those 10 shoulders are possessing form appearing
xBu vz;zj;ija[k; jpz;zpa gj;Jj; Bjhs;fisa[k;

மோக முகம்ஐந்து முக்கண் முகந்தொறும்

And then those liking form possessing those five faces  and then ever face place three eyes are possessing form appearing
tpUg;gj;ijj; jUfpd;w Ie;J KfA;fisa[k;, Kfk; BjhWk; }d;W }d;W fz;fisa[k; bfhz;L

நுகம் உரித்து நடஞ்செய்யும் நாதர்க்கே. 63

And then those elephant skin is pealed and then adorning form dancing and that lord siva half part of body possessing form appearing that paraasakthi
ahidia chpj;Jg; Bghu;j;J eldk; g[upgtd; Mfpa rptbgUkhDf;F mtdJ xUTwha; nUg;ghs; guhrf;jp
1218.

And those concepts are creating and the suppressing form appearing form appearing that paraasakthi
நாதனும் நால்ஒன் பதின்மரும் கூடிநின்று

And those soul and 36 concepts place mingling form appearing
Md;kht[k; Kg;gj;jhW jj;JtA;fSk; bghUe;jp epd;W

ஓதிடும் கூட்டங்கள் ஓர் ஐந்து உளஅவை

And then those activating wealth way those 5×5 way appearing ( five boothaas, those kanathiriyam are five (five receptors) and the gaanenthiriyaas are five (receving things) and those self tablets are five and then thosekali, time,mannerism (neyathi) maayai and prudan ( those living force before entering in to body is called prudan)
bray;gLk; brhj;Jf;fs; Ie;J Ie;jha; tpsA;Ffpd;wd

வேதனும் ஈரொன்ப தின்மரும் மேவிநின்று

And then in that lace those veethan and then 18 demon forces mingling way
mtw;Ws; BtjDk; gjpbdd; fdj;jtUk; bghUe;j

ஆதியும் அந்தமும் ஆகிநின் றாளே. 64

And then those begging and end form those deevi is appearing
Kjyhft[k; Kothft[k; Bjtp tpsA;Ffpd;whs;
1219.

To that letters place those life form sakthi is appearing

ஆகின்ற நாள்கலை ஐம்பத்து ஒருவர்கள்

And then this world is created time and hose five arts place standing letters are 51 in number are at first proper way appeared
cyfk; Bjhd;Wk; bghGJ gq;r fiyfspYk; epw;Fk; vGj;Jf;fs; Ik;gj;J xd;Wk; Kjypy; Kiwahfj; Bjhd;w

ஆகிநின் றார்களில் ஆருயி ராம்அவள்

And then those letter place those principal form those 51 persons are standing by lord siva and then where  thosesakthi and those soul form existing internally
mtw;wpw;F Kjy;td; Ik;gj;J xUtd; cld; Bjhd;wp epw;gh; mt;thW Bjhd;wp epw;Fk; mts; vy;yhu;f;Fk; rf;jp capuha; cs; epw;ghs;

ஆகிநின் றாளுடன் ஆகிய சக்கரத்து

And that way those letters are embedded in that circle place
MfBt me;j vGj;Jf;fisg; gy;BtW Kiwfspy; jk;cs; bfhz;l rf;fuA;fspy; vy;yhk;

ஆகிநின் றான்அவன் ஆயிழை பாடே. 65

Where that sakthi life form existing so lord siva and sakthi without any separated form but oneness way appearing in that circle place
mr;rf;jp capuha; epw;wy; bgwg;gLjypd; rptDk; mtSld; ePf;fkpd;wp mr;ruA;fspy; epw;gtd; Mthd;

1220.

As per disciples mentality those grace is given to them
ஆயிழை யாளடும் ஆதிப் பரமிடம்


rf;jpa[ld; rptj;Jf;F nlkhfpa rf;fuk;

ஆயதொர் அண்டவை யாறும் இரண்டுள
rpurpd; Bky; cs;s vl;L njH;j; jhkiu

ஆய மனந்தொறு அறுமுகம் அவைதனில்
cs;sk; ve;j ve;jf; Fwpg;igg; gw;wp epw;fpd;wBjhmjw;F Vw;g

ஏயவார் குழலி இனிதுநின் றாளே. 66
me;j me;j MjhuA;fspy; Bgha;g; bghUe;jpr; rf;jp mUs; bfhz;L epw;fpd;whs;
1221.
நின்றனள் நேரிழை யோடுடன் நேர்பட
jpUmUs; mk;ik vd;Ds;Bs RGKidapy; Bky; Behf;fpago epd;whs;

இன்றென் அகம்படி ஏழு உயிர்ப்பெய்தும்
mjdhy; VG Mjhur; rf;fuA;fspYk; caph;tHp ce;eg;bgw;Wr; rfrpujsk; tpsA;fpaJ

துன்றிய ஓர்ஒன் பதின்மரும் சூழலுள்
mjdhy; caph;tsp kw;w xd;gJ tha[f;fSld;

ஒன்றுயர் ஓதி உணர்ந்துநின் றாளே. 67
Bky; Vwpg;Bgha; m@J cah;t[ vd;W mwptpj;jJ jhDk; mjpy; epd;whs;

1222.

உணர்ந்தெழு மந்திரம் ஓம்எனும் உள்ளே
caph; czh;e;J czh;e;J Bkd;Bky; cah;jw;F chpa ke;jpuk; Xk; MFk; vdr; brhy;yg;gLk;

மணந்தெழும் ஆங்கதி யாகிய தாகும்
czh;thy; niwBahL To Bkd;ika[Wfpd;w Koe;j Bguhfpa tPLBgWk; gpwt[k; mjdhBy fpilf;Fk;

குணந்தெழு சூதனும் சூதியும் கூடிக்
capiu nt;thW Bky; epiyf;Ff; bfhz;L bry;fpd;w fs;tDk; fs;tpa[khfpa rptDk; rf;jpa[k; nize;J epw;wYk;

கணந்தெழும் காணும்அக் காமுகை யாமே. 68
mjdhy; tpiuatpsA;Fk; mA;F Kd;dh;f; fhzg;gLgts; rptd; nlj;jpy; bgUtpUg;g[ilatshfpa rf;jpBa
1223.
ஆமது அங்கியும் ஆதியும் ஈசனும்
Mjp vdg;gLgtshfpa rj;jpa[k; Nrd; vdg;gLgtdhfpa rptDk; tHpghl;ow;F kpfr; rpwe;jjhfr; brhy;yg;gLfpd;w Bts;tpj;jP

மாமது மண்டல மாருதம் ஆதியும்
Bghfj;jpy; rpwg;gplk; bgw;W epw;Fk; re;jpu kz;lyk; tha[ Kjypa g{jA;fs; vd;Dk; nitfsha; epd;W capUf;F eyk; bra;fpd;wdh;

ஏமது சீவன் சிகையங்கு இருண்டிடக்
me;j nlj;jpy; rj;jp BahfpauJ clk;gpy; Bjhd;Wfpd;w eiuKjypait mt;thW Bjhd;whJ mftr;rpif fWj;jy; Kjypa

கோமலர்க் கோதையும் கோதண்ட மாகுமே. 69
nsikj; jd;ikfs; Bjhd;Wk;go mtuJ Mq;iqj; jhdj;jpy; tpsA;fp epw;ghs;
1224.
ஆகிய கோதண்டத் தாகு மனோன்மணி
eL ehoapy; tpsA;fpj; jpfGk; kBdhd;kzpahdts;

ஆகிய ஐம்பத்துடனே அடங்கிடும்
Ik;gj;J Xh; vGj;Jf;fSs; mlA;Fths;

ஆகும் பராபரை யோடுஅப் பரையவள்
mtBs Bguwpt[k; Bguhw;wYlDk; bgUk; bghUsha; tpsA;Fgts;

ஆகும் அவள்ஐங் கருமத்தள் தானே. 70
mts; gilj;jy;, fhj;jy;, mHpj;jy;, kiwj;jy;, mUsy; Mfpa Ie;J bjhHpYf;Fk; chpats;
1225.
தானிகழ மோகினி சார்வண யோகினி
tpUg;gj;ij Vw;gLj;Jfpd;w Bkhfpdp mjd; gaid mspg;gtwhd Bahfpdp ne;j nuz;L rf;jpfisf; fle;J Bghdhs;

போன மயமுடை யார்அடி போற்றுவர்
jpUmUs; rf;jp kaKilatuha; mtsJ jpUtoiag; Bghw;Wtu;

ஆனவர் ஆவியின் ஆகிய அச்சிவம்
mt;thW caphpy; tpsA;Fgtd; rptd;

தானாம் பரசிவம் மேலது தானே. 71
mtBd jhd; Bkyhd gukrptk;
1226.
தானந்த மேலே தருஞ்சிகை தன்னுடன்
clypd; jiykPJ tpsA;Fk; rfrpu jsj;jpy;

ஆனந்த மோகினி யாம்பொன் திருவொடு
Bkhfpdp Mfpa guhrf;jp bghd; xspapy; tpsA;Fk; rptj;Jld;

மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது
Bkhd epiyapy; itj;Jf; Twp mUStJ “m” fu “c” fu “k” fu tpe;J

ஆனவை யோமெனும் அவ்வுயிர் மார்க்கமே. 72
ehjA;fshfpa caph; mila[k; “Xk;” vd;Dk; gpuzt tHpghlhFk;

1227.
மார்க்கங்கள் ஈன்ற மனோன்மணி மங்கலி
ne;j cyfj;jth; ca;a[k; bghUl;Lr; rka bewpfis tFj;jts; cikak;ik

யார்க்கும் அறிய அரியாள் அவளாகும்
mts; jd; gjpa[ld; rptj;Jld; gpupt[ ny;yhky; tpsA;Fths; mts; ahtUk; mwptjw;F mupats;

வாக்கும் மனமும் மருவி ஒன்றாய் விட்ட
thf;Fk; kdKk; xd;whd BghJ

நோக்கும் பெருமைக்கு நுண்ணறிவு ஆமே. 73
mj;jifatupd; El;gkhd mwptpy; tpsA;Fk; bgUikiag; bgw;wth;
1228.
நுண்ணறி வாகும் நுழைபுலன் மாந்தர்க்குப்
kpff; Th;ikahd g[yd;fisf; bfhz;L mwpa[k; kf;fspd; mwpt[ rptkhdJ mf;fUtpfSld; bghUe;jp nUj;jyhy; cz;lhdJ

பின்னறி வாகும் பிரான்அறிவு அத்தடம்
vdBt mJ gpd; mwpt[ mf;fUtpfis tpl;Lg; gjpa[ld;

செந்நெறி யாகும் சிவகதி சேர்வார்க்குத்
xd;wpf; fUtpfs; nt;thW mwpa[k; mwpitg; bgWtJ bre;bewpahFk;

தன்னெறி யாவது சன்மார்க்கம் ஆமே. 74
rptj;Jld; To milag;gLtBj Md;kh mila Btz;oa tHpahFk; nJBt rd;khu;f;fk;
1229.
சன்மார்க்க மாகச் சமைதரு மார்க்கமும்
xd;whf mike;j ed;bdwp

துன்மார்க்க மானவை எல்லாம் துரந்திடும்
Vida jP bewpfs; gytw;iwa[k; Bghf;fp tpLk;

நன்மார்க்க தேவரும் நன்னெறி யாவதும்
me;j bewpf;F Kjy;tuha; flt[suha[k; mtuhy; Bjhw;Wtpj;Jk; fhf;fg;gLk; me;j ed;bewpaha[k;

சன்மார்க்க தேவியும் சத்தியென் பாளே. 75
me;j ed;bdwpahy; milag;gLk; mUs; rf;jpaha[k; cs;sts;
1230.
சத்தியம் நானும் சயம்புவம் அல்லது
rj;jpa[k;, ehDk;, rptKk; vd;Dk; }d;W jtpu

முத்தியை யாரும் முதல்அறி வாரில்லை
tPLBgw;wpid mjd; Kjy;gw;wp mwpgtu; xUtUk; ny;iy

அத்திமேல் வித்திடில் அத்தி பழுத்தக்கால்
KJFj; jz;lhfpa vYk;gpd; fz; gpuzt tha[it Fk;gpj;jhy; me;j vYk;g[ gf;Ftg;gl;L

மத்தியில் ஏற வழியது வாமே. 76
me;j gpuhz tha[ RGKid CBl Bky; Vwpr; bry;Yjw;F Vw;wjhFk;
1231.
அதுஇது என்றுஅவ மேகழி யாதே
tPLBgw;iwj; jUk; tHpahtJ nJ vd;Wk; mJ vd;Wk; brhy;Yk; tHpapy; vy;yhk; brd;W thH;ehis tPBz fHpf;fhky;

மதுவிரி பூங்குழல் மங்கைநல் லாளைப்
ey;y Bjd; bghUe;jpa kyh;fis mzpe;j rptrf;jpia Kj;jpiaj; jUk; Kjy;tpahfj; Jzpe;J mtis Bahf bewpapy;

பதிமது மேவிப் பணியவல் லார்க்கு
re;jpu kz;lyj;jpy; brd;W tzA;fty;yhu;f;F

விதிவழி தன்னையும் வென்றிட லாமே. 77
tpid tHpahfpa gpwg;g[ bewpiaf; flf;Fk; mg;gaDk; TLk;
1232.
வென்றிட லாகும் விதிவழி தன்னையும்
btw;wpia cila guhrf;jpia cz;ikahf czuty;yhu;f;F ciH bty;y Koa[k;

வென்றிட லாகும் வினைப்பெரும் பாசத்தை
tpidf; Tl;lA;fis vy;yhk; bty;yyhFk;

வென்றிட லாகும் விழைபுலன் தன்னையும்
g[yd;fspd; czh;r;rpahf Rit, xsp, CW, Xir, ehw;wk; vd;w Ie;J g[yd;fisa[k; bty;yyhk;

வென்றிடு மங்கைதன் மெய்யுணர் வோர்க்கே. 78.
kA;if jd; bka; czh;thh;f;Fk; mtsJ Mw;wy; csjhk; vdBt Bkw;Twpa vy;yhk; mth;f;Ff;TLk;
1233.
ஓர்ஐம் பதின்மருள் ஒன்றியே நின்றது
Ik;gj;J Xh; vGj;Jf;fSld; fyg;g[w;W tpsA;fpaJ

பாரம் பரியத்து வந்த பரமிது
bjhd;W bjhl;L tHptHpahfr; rj;jp rptidg; Bghw;wp tUfpd;w kug[

மாரன் குழலாளும் அப்பதி தானும்முன்
tpUg;gj;ijj; jhk; “m” fu thr;rpak; bghUshd rptKk; Kjyha;r;

சாரும் பதமிது சத்திய மாமே. 79
BrUk; nlk; nJthFk; nJ cz;ikBa MFk;
1234.
சத்தியி னோடு சயம்புவம் நேர்படில்
rf;jpa[ld; rptd; Brupd;

வித்தது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன
}yg;bghUs; ny;yhkBy rA;fw;gj;jhy; vy;yhk; Bjhd;wpd

அத்தகை யாகிய ஐம்பத்து ஒருவரும்
mj;jF nay;g[ bfhz;l Ik;gj;Bjhu; vGj;Jf;fshfpa rf;jpfSk;

சித்தது மேவித் திருந்திடு வாரே. 80
$Pth;fspd; mwptpy; bghUe;jp mth;fsJ fUj;Jf;F Vw;gg; bghUs; gpugq;rk; mika[k;
1235.
திருந்துசிவனும் சிலைநுத லாளும்
bka;bewpapy; tpsA;Ffpd;w rptDk; rf;jpa[k;

பொருந்திய வானவர் போற்றிசெய்து ஏத்த
te;J bghUe;jpa thdth;fs; jk;ik tzA;fpj; Jjpf;f

அருந்திட அவ்விடம் ஆரமுது ஆக
mth;fs; gUFjw;F me;j nlk; mhpa mKjk; Ruf;Fk;go

இருந்தனள் தான்அங்கு இளம்பிறை என்றே. 81
re;jpu kz;lyBk jkf;F nlk; vd;W brhy;yp mA;F tPw;wpUf;fpwhu;fs;
1236.
என்றும் எழுகின்ற ஏரினை எய்தினார்
vd;Wk; Bahf bewpahy; Fz;lyp tHpBky; VWk; Kaw;rpapy; niltplhJ epw;gh;

அன்றது ஆகுவர் தார்குழ லாளடு
rf;jpiaj; jiyg;gl;L Kotpy; mtsJ cilikBaaha; tpLth;

மன்றரு கங்கை மதியொடு மாதவர்
gpd; mr;re;jpud; jhd; Bahfpah;f;F mth; bghUe;Jk; jhde;BjhWk; tpsf;bfhsp jpA;fs;, fA;if

துன்றிய தாரகை சோதிநின் றாளே. 82
tpz;kPd; vd;Wk; nyfsha; Vw;w bgw;wpapy; tpsA;Fths;
1237.
நின்றனள் நேரிழை யாளடு நேர்பட
Bkw;TwpathW Vw;w bgw;wpapy; tpsA;Ffpd;wtshfpa rf;jpia

ஒன்றிய உள்ளளி யாலே உணர்ந்தது
cz;ikahfj; jiyg;gl;L mtBshL xd;WjyhtJ cs;xspahfpa gjpqhdj;jhy; czh;jBy MFk;

சென்ற பிராணிகள் சிந்தையில் வேண்டிய
mt;thW czh;e;Bjhu; ndj;jhy; gRf;fBs MapDk; mth; Btz;oa

துன்றிடு ஞானங்கள் தோன்றிடும் தானே. 83
aht[k; te;J epiwa[k; kw;Wk; bka; czh;t[ tiffSk; tpsA;Fk;
1238.
தோன்றிடும் வேண்டுரு வாகிய தூய்நெறி
tpUk;gpa cUit va;Jtjw;fhf J]a tHpahdJ Bjhd;Wk;

ஈன்றிடும் ஆங்கவள் எய்திய பல்கலை
guhrf;jpia va;Jtjw;Bfw;w gyfiy qhdA;fis mts; mspg;ghs;

மான்தரு கண்ண்iயும் மாரனும் வந்தெதிர்
khd; tpHpBghd;w fz;fisa[k; cila guhrj;jpa[k; fhkidg; Bghd;w gukrptDk; vjpupy; Bjhd;wp

கான்றது வாகுவர் தாம்அவள் ஆயுமே. 84
Md;khtplk; Bgjk; ny;yhky; epw;gij czh;e;jr; rhd;wha; btspg;gLths;
1239.
ஆயும் அறிவும் கடந்தணு ஆரணி
nt;thW Muhag;gLfpd;w mwptpdJ vy;iyiaa[k; fle;J guthf;F tothd gpuzt tothd rf;jpahths;

மாயம தாகி மதோமதி ஆயிடும்
kaf;fj;ij cilajhfpa kpf;f fspg;ig cilatu;

சேய அரிவை சிவானந்த சுந்தரி
rpte;j xspapy; tpsA;Fgts; rptj;jhy; tpUk;gg;gLk; mHfpds;

நேயம தாநெறி யாகிநின் றாளே. 85
mwpag;gLk; bghUshft[k; mHpfpd;w tHpahft[k; mts; tpsA;Ffpd;whs;
1240.
நெறியது வாய்நின்ற நேரிழை யாளைப்
Bkw;TwpathW gyg;gy bewpfsha; epd;W caph;fSf;F mUs; g[upfpd;w rf;jpia

பிறிவது செய்யாது பிஞ்ஞக னோடும்
xUtdhfpa rptdpd; BtW glhjtshf mwpe;J

குறியது கூடிக் குறிக்கொண்டு நோக்கும்
mtisr; mr;rptBdhL xd;w itg;gBj mtiuBa bghUshfg; bghUe;jpf; Fwpf;bfhz;L vd;Wk;

அறிவொடும் ஆங்கே அடங்கிட லாமே. 86
mwpt[j;jpwd; gilj;jtBu me;j mwpthy; mk;ik mg;guhfpa me;j nUth; nilBa mlA;fp Mde;jk; va;Jth;
1241.
ஆம்அயன்மால் அரன் ஈசன்மா லாங்கதி
ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfRud; vd;gth; kaf;fj;ijj; jUk; fjpapy; nUf;fpd;wdh;

ஓமய மாகிய ஒன்பதும் ஒன்றிடத்
Xk; vd;Dk; gpuzt tothd rptj;jpy; ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfrd;, rjhrptd;, fjputd;, jpA;fs;, mf;fpdp, tpd;kPd; Mfpa xd;gJk; xUA;fplj;

தேமயன் ஆளும் தெனாதென என்றிடும்
Bjid mUe;jpa fspj;j tz;ilg;Bghy; 

மாமய மானது வந்தெய்த லாமே. 87
rptrf;jp cUtkha; jpfGk; epiyia milayhk;
1242.
வந்தடி போற்றுவர் வானவர் தானவர்
ahth; MapDk; rf;jp rptid tHpgl;L my;yJ gpwpbjhU tHpapYk; milaKoahJ vdBt Bjth;fs;, mRuh;fs;

இந்து முதலாக எண்டிசை யோர்களும்
re;jpud; vl;Lj;jpf;Ff; fhtyh;fs;

கொந்தணி யுங்குழ லாள்ஒரு கோனையும்
rfrpu jsj;jpy; tpsA;Fk; rf;jp kyh; bfhj;Jfis mzpe;J rptDld;

வந்தனை செய்யும் வழிநவில் வீரே. 88
tpsA;Fk; me;j jk;gjpaiu cyfkf;fspy; ey;yth;fBs niwtid mila tHpgLjiyBa bewpahff; bfhz;L gapYA;fs;
1243.
நவிற்றுநன் மந்திரம் நன்மலர் தூபம்
niltplhky; brhy;yg;gLk; ke;jpuKk; eWkzk; g{t[k; J]gKk;

கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்துஎரி தீபம்
fth;r;rpiaj; jUk; eWkzk; bghUSk; nUisg; Bghf;Fk; jPgKk; bfhz;L

பயிற்றும் உலகினில் பார்ப்பதி பூசை
rf;jpia tHpgLk; g{irahdJ

அவிக்கொண்ட சோதிக்கோர் அர்ச்fசனை தானே. 89
Bts;tpapy; nLk; mtpia Vw;Fk; niwtDf;F chpa mUr;ridahf mika[k;
1244.
தாங்கி உலகில் தரித்த பராபரன்
cyf Bjhw;wj;jpw;F Kd;Dk; rf;jpia xUgf;fj;jpy; bfhz;L cyifj; jhA;fpa rptd;

ஓங்கிய காலத்து ஒருவன் உலப்பிலி
mtshy; cz;lhd Mf;fj;jhy; cyfj;jpy; epiybgw;W epfh; ny;yhjtdhft[k; mHpt[ ny;yhjtdhft[k; nUf;fpd;whd;

பூங்கிளி தங்கும் புரிகுழ லாள்அன்று
mHfpa fpspia Ve;jpa RUz;l Te;jiy cila ghu;tjp

பாங்குடன் ஏற்பப் பராசத்தி போற்றே. 90
md;W gukid xUgf;fj;jpy; bfhz;l guhrf;jp Mdjhy; mtis tHpgLf
1245.
பொற்கொடி மாதர் புனைகழல் ஏத்துவர்
bghd;bfho Bghd;w bgz;fs; cd; mofisg; Bghw;wpj; Jjpg;gh;

அற்கொடி மாதுமை ஆர்வத் தலைமகள்
fhpa bfhoiag; Bghd;w khJk; cika[k; md;gu;f;F cjt[k; jiytpa[k;

நற்கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்றுடை
ey;y bfhoiag; Bghd;w khJk; }d;W Rlh;fis }d;W rpwe;j fz;fshff; bfhz;L

விற்கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே. 91
Mq;irr; rf;fuj;jpy; tpsA;Fk; khJkhd rf;jpia tzA;fpg; Bghw;Wf
1246.
விளங்கொளி யாய விரிசுடர் மாலை
tpsA;Ffpd;w tpsf;Fg; Bghy;gtSk; kpf;f xsp cila kdkhiyfs;

துளங்கு பராசத்தி தூங்கிருள் நீங்கத்
mira[k; khu;gpid cilatSk; Mfpa guhrf;jp brwpe;j nUs; kiwa[k;go

களங்கொள் மணியுடன் காம வினோதம்
fz;lj;jpy; ePy kzpiaf; bfhz;L tpsA;Fk; rptDld; nd;g tpisahl;il fUJfpd;w

உளங்கொள் இலம்பியம் ஒன்று தொடரே. 92
ehzk; bghUe;jpa xU Bjhw;wj;ij epide;J tHpgL
1247.
தொடங்கி உலகினில் சோதி மணாளன்
cyfpy; gpwe;J mwpt[ bjhlA;f epd;w ehs; Kjyhf mtdJ mHfpa me;j kdf;Bfhyj;jpy;

அடங்கி இருப்பதென் அன்பின் பெருமை
mlA;fp epw;gBj vdJ md;gpd; bgUikahFk;

விடங்கொள் பெருஞ்சடை மேல்வரு கங்கை
ghk;ig mzpe;j tpupe;j rilapy; bgupa fA;if ePh;

ஒடுங்கி உமையொடும் ஓருரு வாமே. 93
xU g[y; Edpapy; ePh;Bghy; mlA;fp nUf;fr; rptd; rf;jpBahL nU jpwKk; xU totpBy mikaepw;fpd;why;
1248.
உருவம் பலஉயி ராய்வல்ல நந்தி
gy clk;g[fSk; mtw;wpy; cs;s gy caph;fSkha; epiwe;J epw;fpd;w rptd;

தெருவம் புகுந்தமை தேர்வுற நாடில்
caph;fSf;Fg; gy BtWtotpddha; fhl;rp mspj;jiy Muhapd;

புரிவளைக் கைச்சிஎம் பொன்னணி மாதை
xypf;fpd;w tisaiy mzpe;j bghd; xspapy; jpfGk; kA;ifia

மருவி இறைவன் மகிழ்வன மாயமே. 94
niwtd; kfpH;t[ld; bghUe;jp cyifg; gilj;jhd; vd;W TWtJ fw;gidahFk;
1249.
மாயம் புணர்க்கும் வளர்சடை யானடித்
khiaiar; Brh;j;J itf;Fk; ril cila rptd;

தாயம் புணர்க்கும் சலநதி அமலனைக்
jd; bghw;ghjj;Jld; bjhlh;g[gLj;Jk; xspkz;lyj;jpy; tpsA;Fk; rptid

காயம் புணர்க்கும் கலவியுள் மாசத்தி
jd; fytpahy; Ez;ik kz;lyj; jpUBkdpiar; bra;thahf

ஆயம் புணர்க்கும்அவ் வியோனியும் ஆமே. 95
mtBd clk;ghd fytpa[s; bghUe;jp kfhrf;jpf;Tl;lj;Jld; Brh;j;J me;je;j clyhft[k; mtd; tpsA;Ffpd;whu;
1250.
உணர்ந்துஒழிந் தேன்அவன் னாம் எங்கள் ஈசனை
caph;fshy; mtd; vd;W Bra;ikr; Rl;lhfg; bghJthf czug;gLgtdhfpa vA;fs; jiytdhfpa rptid ehd; mtd; md;d mUikapid vd Kjy;fz; czh;e;Bjd;

புணர்ந்துஒழிந் தேன்புவ னாபதி யாரை
gpd;dh; mtd; cyf Kjy;tpahfpa rj;jpia cila rf;jpkakhjiy czh;e;J mtid mDfpBdd;

அணைந்துஒழிந் தேன்எங்கள் ஆதிதன் பாதம்
mjd;gpd;g[ mtBdhL xd;wpBdd; Kothf xU bghGJk;

பிணைந்துஒழிந்த தேன்தன் அருள்பெற்ற வாறே. 96
mtid tpl;L tpyfhj epiyikad; MapBdd; nJBt ahd; rptdJ jpUtoiag; bgw;w Kiwik
1251.
பெற்றாள் பெருமை பெரிய மனோன்மணி
xd;gJ rf;jpfspy; Bkyhdts; kBdhd;kzp

நற்றாள் இறைவனே நற்பயனே என்பர்
mtisj; Jizaha;f; bfhz;lth; niwtdpd; mofisBa mHptw;w ey;yg;gad; cilats; vd;gh;

கற்றான் அறியும் கருத்தறி வார்கட்குப்
fw;w fy;tpapd; gad; mwpthu;f;F

பொற்றாள் உலகம் புகல்தனி யாமே. 97
mtd; jpUtoahd bghd;bdhsp jpfGk; kz;lyj;ij miltJ epfh; mw;w BgwhFk;
1252.
தனிநா யகன்த னோடுஎன்நெஞ்சம் நாடி
xg;gw;w jiytdhfpa rptBdhBl vdJ beq;rj;ij tpUk;gp

இனியார் இருப்பிடம் ஏழுலகு என்பர்
ndpatsha; nUf;fpd;w rf;jp VH; cyfj;jpYk; epiwe;J nUg;gtBs

பனியான் மலர்ந்தபைம் போதுகை ஏந்திக்
MapDk; vdf;Fj; jhahfpa mtis ehd; ey;y g[Jkyh;fisf; ifapy; bfhz;L

கனியாய் நினைவதென் காரணம் அம்மையே. 98
cd;DtJ cs;sA;if bey;ypf;fdpahfBt
1253.
அம்மனை அம்மை அரிவை மனோன்மணி
caph;fspd; gy;BtW epiyfspYk; mtw;wpw;F Mjhukha; epd;W

செம்மனை செய்து திருமங்கை யாய்நிற்றும்
Btz;Ltdtw;iw tHA;Fgtsha[k; nUg;ghs;

இம்மனை செய்த இன்னில மங்கையும்
mjdhy; nd;W ekf;F Mjhukha; epw;fpd;w epykfSk; me;jr; rptrf;jpahfBt vdf;Fj; Bjhd;Wfpd;whs;

அம்மனை யாகி அமர்ந்து நின்றானே. 99
rptDf;F mHfpa kidtpa[k; caph;fSf;Fj; jha[k; Mfpa rf;jp
1254.
அம்மையும் அத்தவனும் அன்புற்றது அல்லது
clk;g[ Bjhw;wj;Jf;Ff; fhuzkhd jha[k; je;ija[k; fhjyhy; xUtUf;F xUth; cwt[ bfhz;lBj jtpu

அம்மையும் அத்தனும் ஆர்அறி வார்என்னை
vd;id mth;fs; mwpa khl;lhu;fs;

அம்மையொடு அத்தனும் யானும் உடனிருந்து
rptDk; rf;jpa[k; Md;kht[k; xd;Wgl nUe;jjpy;

அம்மையொடு அத்தனை யான்புரிந் தேனே. 100
vd;id vg;BghJk; gpupahj mk;ikiaa[k; mj;jida[k; tzA;fp ehd; ca;t[ bgw;Bwd;
9. ஏரொளிச் சக்கரம்

1255.
ஏரொளி உள்ளெழு தாமரை நாலிதழ்
}yhjhuj;jpy; Bjhd;wp vGk; ehd;F njH;fis cila jhkiu kpFe;j xsp tot[ilajhk;

ஏரொளி விந்துவி னால்எழு நாதமாம்
J]a tpe;J khw;wp mikf;fg;gLtjhy; vGfpd;w xsp rpurpd; ehjkhf mika[k;

ஏரொளி அக்கலை எங்கும் நிறைந்தபின்
vGfpd;w mf;fiy vA;Fk; epiwe;j gpd;g[

ஏரொளிச் சக்கரம் அந்நடு வன்னியே. 1
mjd; ikaj;jpy; jP kakhd rptk; tpsA;Fk;
1256.
வன்னி எழுத்தவை மாபலம் உள்ளன
}y Mjhuj;jpy; cs;s t, r, &, ^ vd;git mjpa typif bfhz;l vGj;Jf;fs;

வன்னி எழுத்தவை வானுற ஓங்கின
mit kz; Kjy; vGe;J thd; tiu tsh;e;jd

வன்னி எழுத்தவை மாபெரும் சக்கரம்
mA;F mit bgUik cs;s rf;fukha; mike;jd

வன்னி எழுத்திடு வாறுஅது சொல்லுமே. 2
mit mikf;fpd;w Kiwiar; brhy;Bthk;
1257.
சொல்லிய விந்துவும் ஈராறு நாதமாம்
tPupakha;f; fPBH nUe;jij khw;wp mikf;fg;gLtjhy; gd;dpU fiyfis cila fjputdhfj; jiyapy; tpsA;Fk;

சொல்லிடும் அப்பதி அவ்எழுத் தாவன
Kd;g[ Twpa mf;fpdpahfpa t, r, &, ^ vd;gitBa nA;F xypfshfg; bghUe;Jk;

சொல்லிடும் நூறொடு நாற்பத்து நாலுரு
mit }yhjhuA;fs; Kjy; nilfiy, gpA;fiy, RGKid Mfpa }d;W ehofspYk; bghUe;jp BkYWk;

சொல்லிரு சக்கர மாய்வரு மேலதே. 3
mjdhy; E]w;W ehw;gj;J ehd;F fiyahw;wyhfj; jiyapd; tl;lkha; tpsA;Fk;
1258.
மேல்வரும் விந்துவும் அவ்எழுத் தாய்விடும்
caph; vGj;Jf;fspd; Nw;wpy; Xjg;gLk; tpe;Jthfpa mk; vd;gJ jdp Xh; vGj;jha; epw;gpDk;

மேல்வரும் நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
mfuk; Kjypa gpw caph;fBshL To epw;wYk; cilaJ Kjypy; cs;s ehjkhfpa “m” vd;gJ mj;jd;ikaJ

மேல்வரும் அப்பதி அவ்எழுத் தேவரின்
rf;fuA;fspy; Kjy; fz; cs;s miwapy; ve;j vGj;J cs;sBjh

மேல்வரும் சக்கர மாய்வரும் ஞாலமே. 4
me;j vGj;Jf;Fupa fiyapd; rf;fuk; mJthFk; mt;tplj;J mr;rf;fuk; mf;fiyf;F cupa gpz;lkhjBy md;wp mz;lkha[k; tpsA;Fk;
1259.
ஞாலம தாக விரிந்தது சக்கரம்
Bky; tpsf;fg;gl;l kz;lyk; cyfkha; tpupe;jJ

ஞாலம தாயிடும் விந்துவும் நாதமும்
mA;F tpsA;Fk; ehjA;fBs cyfkha; tphpe;jJ

ஞாலம தாயிடும் அப்பதி யோசனை
mjw;Fs; tpsA;Fk; niwtdpd; rA;fw;gBk cyfkha; tpupe;jJ

ஞாலம தாக விரிந்தது எழுத்தே. 5
jpA;fs; fjput kz;lyA;fspy; cs;s El;g xypBa gUt[lyhf tpupe;jJ
1260.

விரிந்த எழுத்தது விந்துவும் நாதமும்
mfuf;fiy tpupe;J tpe;Jt[k; ehjKkha; tpsA;fpaJ

விரிந்த எழுத்தது சக்கர மாக
mjpy; rf;fukhdJ tpupe;J tpsA;Fk;

விரிந்த எழுத்தது மேல்வரும் பூமி

mA;F Kjypy; fhzg;gLtJ epyk; ( g{kp ) jj;Jtk;

விரிந்த எழுத்தினில் அப்புறம் அப்பே. 6
BkYk; tpupe;j bghGJ ePh; kz;lyk; mika[k;
1261.
அப்பஅது வாக விரிந்தது சக்கரம்
mr;rf;fuk; ePuha; tpupe;jJ

அப்பினில் அப்புறம் அவ்அனல் ஆயிடும்
mjd; gpd;g[ ePupdpy; jPj;jj;Jtk; tpsA;fpaJ

அப்பினில் அப்புறம் மாருத மாய்எழ
ePUf;Fg;gpd; fhw;Wj; jj;Jtk; mike;jJ

அப்பினில அப்புறம் ஆகாச மாமே. 7
mt;thW mika mjd;gpd; thd; jj;Jtk; Bjhd;wpaJ
1262.
ஆகாச அக்கரம் ஆவது சொல்லிடில்
Mfhr gPrj;ijj; brhy;Ytjdhy;

ஆகாச அக்கரத்து உள்ளே எழுத்தவை
Mfhr rf;fuj;jpy; mike;j vGj;Jf;fs; aht[k;

ஆகாச அவ்எழுத்து ஆகிச் சிவானந்தம்
mjdhy; Mfhr rf;fuk; rpthde;jk;

ஆகாச அக்கரம் ஆவது அறிமினே. 8
gaf;Fk; Mw;wy; cilajhFk;
1263.
அறிந்திடும் சக்கரம் ஐ அஞ்சு விந்து
nA;F mwpag;gl;LtUk; Vbuhspr; rf;fuk; tupirf;F Ie;jhf Ie;J tupfspy; nlk;bgWk; nUgj;J Ie;J g[s;spfis miktJ (Ie;J BfhLfs; ehd;F fl;lA;fs; 4 x 4 = 16 miwfs;

அறிந்திடும் சக்கரம் நாத முதலா
me;j miwapy; caph; vGj;Jg; gjpdhWk; ehjk; Kjyhf milf;fg;gLk;

அறிந்திடும் அவ்எழுத்து அப்பதி யோர்க்கும்
mJ 16 miwfspy; gjpfspy; itj;J epidf;fg;gLk;

அறிந்திடும் அப்பக லோன்நிலை யாமே. 9
nt;thwhf mika[k; mr;rf;fuk; bghJBt rpt r{upadhy; tpsf;fg;gl;lJ
1264.
அம்முதல் ஆறும்அவ் ஆதி எழுத்தாகும்
khJU fhl;ruA;fshy; mfhuk; Kjypa MW vGj;Jf;fs; rptd; vGj;Jf;fSk; (m, M, n, N, c, C)

அம்முதல் ஆறும்அவ் அம்மை எழுத்தாகும்
vfhuk; Kjypa MW vGj;Jf;fs; rf;jp vGj;Jf;fSk; (V I x xs mk; m ; )

இம்முதல் நாலும் இருந்திடு வன்னியே
mtw;Wf;F nilBa cs;s ehf;F vGj;Jf;fs; mA;f vGj;Jf;fshFk; (U \ S s{) Mjypd;

இம்முதல் ஆகும் எழுத்தலை எல்லாம். 10
cly; vGj;Jf;fs; gyt[k; ne;j caph; vGj;Jf;fs; gjpdhwDs;Bs mlA;fp epw;Fk;
1265.
எழுத்தவை நூறொடு நாற்பத்து நாலும்
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; milf;fg;gLk; vGj;Jf;fs; E]w;W ehw;gj;J ehd;Fk; ke;jpuf;fiy csg;gl

எழுத்தவை ஆறது அந்நடு வன்னி
MWtl;lA;fspy; epw;gdthFk; me;j MWtl;lA;fspd; eLBt mike;j nlBk

எழுத்தவை அந்நடு அச்சுட ராகி
Vbuhspr; rf;fuj;jpd; eLnlkhf me;j nlj;jpBy Kjy;fz; Twpa tz;zp gPrkhfpa Xk;, Vk; vd;gJ bghwpf;fg;gLk; me;j nlj;jpy; epw;Fk; gpuztKk; gPrKkhfpa mitBa rptB$hjp brhUgkha;

எழுத்தவை தான்முதல் அந்தமும் ஆமே. 11
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s midj;J vGj;Jf;fspYk; jdJ Mw;wyhy; tpahgpj;J epw;Fk;
1266.
அந்தமும் ஈறு முதலா னவையற
caph; vGj;Jg; gjpdhwBdhL kw;W nuz;L vGj;Jf;Tlg;

அந்தமும் அப்பதி னெட்டுடன் ஆதலால்
gjpbdl;L vGj;ij epw;wyhy;

அந்தமும் அப்பதின் மூன்றில் அமர்ந்தபின்
vy;yh caphfSf;Fk; g[fyplkhfpa gurptk; Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s gd;dpbuz;L vGj;Jf; fle;J epw;gtdhfBt vz;zg;gLfpd;wJ

அந்தமும் இந்துகை ஆருடம் ஆனதே. 12
mjdhy; Bahfj;jpd; Kot[ re;jpu kz;lyj;ija[k; fle;J Jthj rhe;jj;ij miltBj Mfpd;wJ
1267.
ஆவினம் ஆனவை முந்நூற்று அறுபதும்
Ik;gJ vGj;Jf;fspy; Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s me;j capu; vGj;Jf;fs; gd;dpbuz;LBk Kd;D]w;W mWgJ ehs;fs; Mfpa Mz;Lk;

ஆவினம் அப்பதின் ஐந்தின மாயுறும்
gjpide;J ehl;fs; gl;rkkhFk; UJ MFk;

ஆவினம் அப்பதி னெட்டுடன் ஆயுறும்
gd;dpbuz;L Mfpa nUJf;fSk; khjA;fSk; vd;W nit midj;Jkha; epw;Fk;

ஆவினம் அக்கதி ரோன்வர வந்தே. 13
mtw;wpw;F mr;rpug;g[ rptR{upadJ Bjhw;j;jhy; MdjhFk;
1268.
வந்திடும் ஆகாசம் ஆறது நாழிகை
gfy; nut[ fhyA;fs; thdk; Kjypa MW MW ehHpiffshy; cs;sd

வந்திடும் அக்கரம் முப்பதி ராசியும்
Xiua[k; (nuhrpa[k;) Kg;gJ fiyfsha; tUk;

வந்திடு நாளது முந்நூற் றறுபதும்
Mz;Lf;Ff; fiyfs; Ke;E]w;W mWgJ

வந்திடு ஆண்டு வகுத்துறை அவ்வியே. 14
nij tFj;Jg; ghu;f;f fjputd; bry;Yk; gd;dpbuz;L xiufs; (nuhrpfs;) tpsA;Fk;
1269.
அவ்வின மூன்றும்அவ் ஆடது வாய்வரும்
nuhrpfs; gd;dpbuz;oy; nlgk; Kjy; ehd;fpid Kjy; Twhft[k; (ML=Bklk;) = nlgk; kpJdk; flfk; rpk;kk;

எவ்வின மூன்றும் கிளர்தரு ஏறதாம்
mjid mLj;J nlgtPjp = fd;dp Jyhk; kPdk; Bklk;

சவ்வின மூன்றும் தழைத்திடும் தண்டதாம்
vq;rpd nk; kpJdtPjp = tpUr;rfk;, jDR, kfuk;, Fk;gk;

இவ்வின மூன்றும் ராகிகள் எல்லாம். 15
nit }d;Wk; Brh;e;J 12 uhrpfshf cs;sd (uhrp vd;gJ jiyapy; cs;s rfrPu jsk;)
1270.

இராசியுள் சக்கரம் எங்கும் நிறைந்தபின்
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s gd;dpU rf;fuA;fSk; KiwBa Bklk; Kjypa gd;dpbuz;L nuhrpa[s; epw;gtuhff; fUjp jpahdpf;fg;gLk;

இராசியுள் சக்கரம் என்றறி விந்துவாம்
mj;jpahdk; gd;dpbuz;lhk; uhrp Koar; bra;J Kw;wpd; jpahdpg;gtd; tpe;J btspiag; bgw;wtdhfj; jpfH;thd;

இராசியுள் சக்கரம் நாதமும் ஒத்தபின்
mtd; gpd;Dk; me;jj; jpahdj;jpBy mGe;jp epw;gpd; ehj xypiaf; Bfl;gtdhft[k; Mthd;

இராசியுள் சக்கரம் நின்றிடு மாறே. 16
gd;dpbuz;L nuhrpf;Fs; epw;gtdhff; fUJk; fUj;Jf;F nJBt gadhFk;
1271.
நின்றிடு விந்துவென் றுள்ள எழுத்தெல்லாம்
jP fjputd; jpAfs; fz;lj;jpy; cs;s vGj;Jf;fs; vy;yhk;

நின்றிடு நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
mit mit jd;ikf;Bfw;g miritf; fPBHa[k; J]tj;jpy; mikj;Jr; R{f;Fkj;jpYk; mikfpd;wd

நின்றிடும் அப்பதி அவ்வெழுத் தேவரில்
nt;tplk; jiyapy; mika[k; re;jpu R{upa mf;fpdp kz;lyA;fs;

நின்றிடும் அப்புறம் தாரகை யானதே. 17
xg;g tsh;e;J gpd; Md;kh vd;w jhuif gpd;g[ KGikahfptpLk;
1272.
தாரகை யாகச் சமைந்தது சக்கரம்
Bkw;Twpa rfrpu jsk; ehs; kPd;fspd; xspfsha; MfpaJ

தாரகை மேலோர் தழைத்தது பேரொளி
mj;jifa ehs; kPd; xspfSf;F Bky; Bgbuhspapd; gpHk;gha; rptk; nUf;fpd;wJ

தாரகை சந்திரன் நற்பக லோன்வரத்
me;j ehs; kPd; xspapy; jpA;fshy; Md mwpt[k; fjputdhyhd mwpt[k; mike;J tpsA;Fk;

தாரகை தாரகை தாரகை கண்டதே. 18
tpsA;Fk; jhuifapd; rk&;l mwpt[ Md;kh MFk;
1273.
கண்டிடு சக்கரம் விந்து வளர்வதாம்
Bkw;Twpatw;why; fz;L jpahdpf;fpd;w rf;fuj;jpd; gad; tpe;Jthfpa xspf;fhl;rpapd; tsh;r;rpBa

கண்டிடு நாதமும் தன்மேல் எழுந்திடக்
me;j tsh;r;rpBahL Tl mjw;Fj; jf ehj xypa[k; kpf kpf Bfl;fg;gLk;

கண்டிடு வன்னிக் கொழுந்தன ஒத்தபின்
me;j nuz;ldhYk; Md;khtpd; cs;byhspahy; mjDs; kiwe;J epd;W rptKk; mDgtg;gl;L tUk;

கண்டிரும் அப்புறம் காரொளி யானதே. 19
md;dbjhU rpth mDg{jpf;Fg;gpd; Md;khitj; jd; cs;s mlA;ff; bfhz;L tpupe;Js;s rf;jp xspahfpa ePyk; (fUik) xspfhl;rpgLtjhk;
1274.
காரொளி ஆண்டம் பொதிந்துஉலகு எங்கும்
BahfKjph;r;rpapy; ePy xspahff; fhzg;gLk; rf;jpxsp g{jfhaj;jpd; Bkw;gl;l gufhakha; cyfj;ijj; jd; cs; bfhz;L

பாரொளி நீரொளி சாரொளி காலொளி
gue;J epw;wyhBy Ik;bgUk; g{jA;fs; Kjypa bghUl;fs; gyt[k; gad; jUk; bghUsha; rpwe;J tpsA;Ffpd;wd

வானொளி ஒக்க வளர்ந்து கிடந்துபின்
mr;rf;jp xspa{Bl mjdpYk; Ez;zpa rptkhfpa bka;g;bghUs; xd;Wgl;L

நேரொளி ஒன்றாய் நிறைந்தங்கு நின்றதே. 20
mr;rj;jp xsp cs;s bghUs;fspy; vy;yhk; jhDk; cld; epiwe;J epw;fpd;wJ

1275.
நின்றது அண்டமும் நீளும் புலியெலாம்
Bkw;Tupa rf;jpahfpa guhfhak; gy mz;lA;fs; Kjypa vy;yhk; bghUl;fisa[k; jd;Ds; mlf;fp gue;J epw;gJ

நின்றவிவ் வண்ட நிலைபெறக்கண்டிட
mit epiybgWjiyr; bra;jy; bghUl;L MFk;

நின்றவிவ் வண்டமு மூல மலம்ஒக்கும்
ndp me;j mz;lk; Kjypa bghUl;fs; khiaapd; tpist[fsha; capu;fSf;F rptj;ij kiwj;J fhl;o epw;wyhy;

நின்றஇவ் வண்டம் பலமது விந்துவே. 21
mtw;iw mt;thw;why; bray;gl bra;a[k; rj;jpa[k; Xuhw;why; Mdt kyj;BjhL xg;gjhk;
1276.
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விழுந்திfடில்
tpe;Jt[k; (xspa[k;) ehjKk; (xypa[k; xj;J nUe;jhy;)

விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரையதாம்
thdf; Tw;whd mz;l Bfhrj;Jf;F tpijg;Bghy tpsA;Fk;

விந்திற் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில்
xsp (tpe;J) Fiwe;J ehjk; (xyp) kl;Lk; vGe;J epd;why;

விந்துவை எண்மடி கொண்டது வீசமே. 22
xspia tpl xyp vl;L klA;F TLjy; vdf; TWth;
1277.
வீசம் இரண்டுள நாதத்து எழுவன
rptj;jpd; epd;Wk; Bjhd;Wk; cyf Kjy;fz; nuz;L cs;sd

வீசமும் ஒன்று விரைந்திடு மேலுற 
mtw;Ws; xd;W Bkyha; epw;Fk; (vdBt kw;bwhd;W fPHha; epw;gjhk;)

வீசமும் நாதமும் எழுந்துடன் ஒத்தபின்
rptj;jpdpd;Wk; Bjhd;Wk; mt;nU Kjy;fSk; (ehjk;, tpe;J) Kjy;fz; jdpj;J epd;wthW epy;yhJ rkkha;f; To epd;w gpd;Bg

வீசமும் விந்து விரிந்தது காணுமே. 23
Rj;jkhia gy cyfA;fl;F Kjyha; epd;W miyaha; tpupa[k;
1278.
விரிந்தது விந்துவும் கெட்டது வீசம்
tpe;J tpupe;j BghJ tPrkhfpa xsp mZf;fs; kiwa[k;

விரிந்தது விந்துவும் நாதத்தும் அளவினில்
tpe;J tpupa[k; jd;ikf;F Vw;g ehjKk; mika[k;

விரிந்தது உட்கட்ட எட்டெட்டும் ஆகில்
tpe;Jitf; fl;Lg;gLj;jpdhy; vl;Lk; vl;Lkhd re;jpuf;fiy gjpdhWk; mika[k;

விரிந்தது விந்து விரையது வாமே. 24
mjdhy; xsp kz;lyk; tpupe;J xsp gP$hA;fkha; mika[k;
1279.
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம்
Bjhd;wpad vy;yhk; tpe;Jit (xspiaf; fhuzkhff; bfhz;lit)

விரையது விந்து விளைந்த உயிரும்
tpe;Jthy; tpise;j caph;

விரையது விந்து விளைந்தவிஞ் ஞாலம்
ne;j cyfk; vy;yhk; tpe;Jitf; fhuzkhff; bfhz;Bl cz;lhapd

விரையது விந்து விளைந்தவன் தானே. 25
ne;j tpe;J fhuzkhfBt rptj;jpd; jpUto tpsA;Fk;
1280.
விளைந்த எழுத்தது விந்துவும் நாதமும்
vy;yh vGj;Jf;fSf;Fk; }ykhd gpuztKk; tpe;J ehjj;jhy; MdJ

விளைந்த எழுத்தது சக்கர மாக
mj;jd;ikathd vGj;Jf;fshBy vy;yhr;rf;fuA;fSk; mike;jJ

விளைந்த எழுத்தவை மெய்யினுள் நிற்கும்
mr;rf;fu jpahdj;jhy; mit clk;gpDs; }yMjhuk; Kjypa MjhuA;fspy; epd;W clk;iga[k; tpe;J ehjkakhf;fp

விளைந்த எழுத்தவை மந்திர மாமே. 26
Md;khita[k; ke;jpuhd; khthfr; bra;a[k; m@J vt;thW vd;why; vGj;Jf;fs; jhBk ke;jpukhf cWg;bgWfpd;wJ
1281.
மந்திரம் சக்கரம் ஆனவை சொல்லிடில்
ke;jpuk; rf;fuk; vd;gtw;wpd; cz;ikiar; brhy;Ykplj;J

தந்திரத்து உள்ளெழுத்து ஒன்றுஎரி வட்டமாம்
mitfisf; TWk; E]y;fspd; fUj;J ehjkhfpa cz;ik vGj;J xd;iw B$hjp kz;lyk; Mk; vd;gBj Mifahy; ne;jt[z;ik vGj;Jf;fis czh;j;Jk;

தந்திரத் துள்ளும்இ ரேகையில ஒன்றில்லை
fUtpahfpa Mfha xypiaa[k; mjw;F mwpFwpaha; cs;s tuptotj;ija[k; kpfr; rpwg;gpj;Jf;TWk; ne;j E]y; bkhHpfs; Kfkdha; (cgrhukha;) miktdBt MFk;

பந்தமது ஆகும் பிரணவம் உன்னிடே. 27
njid czh;e;J guk ge;jkha; cs;s gpuztj;ij jpahdpg;ghahf
1282.
உன்னிட்ட வட்டத்தில் ஒத்தெழு மந்திரம்
jpahdj;jpd; bghUl;L tiuag;gl;l miwfspy; bghUe;jp tpsA;Fk; vGj;Jf;fs;

பின்னிட்ட ரேகை பிழைப்பது தானில்லை
me;j miwfspd; vy;iyf; BfhLfisf; fle;J xd;W kw;bwhd;wpy; bry;tJ ny;iy

தன்னிட்டுஎழுந்த தகைப்பறப் பின்னிற்கப்
Mifahy; jpahdpg;gtd; mitfSf;Fj; jdf;F nay;gha; cs;s kwjpahfpa jil mw;W xHpa me;j miwfspd; tHpBa epd;W epidf;Fk; epiy cilahdd;

பன்னிட்ட மந்திரம் பார்க்கலும் ஆமே. 28
Bkw; brhy;ypa cz;ik ke;jpuj;ij BeBu fhZjy; TLk;
1283.
பார்க்கலும் ஆகும் பகையறு சக்கரம்
gpwg;g[ nwg;g[fshd gifia mWf;Fk; jd;ik bfhz;l rf;fuj;ijg; ghu;f;ff; TLk;

காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் கடமெங்கும்
cs;sj;jpy; vA;Fk; fhf;ft[k; TLk;

நோக்கலும் ஆகும் நுணுக்கற்ற நுண்பொருள்
El;gkhdtw;Wf; bfy;yhk; El;gkhd rptj;ij md;g[lBd ghu;f;fyhk;

ஆக்குலும் ஆகும் அறிந்துகொள் வார்க்கே. 29
mjid cs;sgoBa czh;gtUf;F mij milat[k; Koa[k;
1284.
அறிந்திடும் சக்கரம் ஆதி எழுத்து
Bky; brhy;yg;gl;l Vbuhspr; rf;fuj;Jf;F Kjy; vGj;J “m”fukhFk;

விரிந்திடும் சக்கரம் மேலெழுத்து அம்மை
mjd; Bky; vGj;jhd mk;ik vGj;J cfuk; MFk;

பரிந்திடும் சக்கரம் பாரங்கி நாலும்
ne;jr; rf;fuj;jpy; khah brayhd epyk;, ePh;, beUg;g[, tha[ vd;Dk; ehd;F g{jA;fSk; bghUe;jp epw;Fk;

குவிந்திடும் சக்கரம் கூறலும் ஆமே. 30
ng;go vy;yhk; To epw;Fk; rf;fuj;ijg;gw;wpf; Tw Koa[Bkh
1285.
கூறிய சக்கரத்து உள்ளெழு மந்திரம்
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s vGj;Jf;fshfpa ke;jpuA;fs;

ஆறியல் பாக அமைந்து விரிந்திடும்
rpw;wwptpdh; kjpj;J tpUk;g[k; jk;gdk;, trpak;, Bkhfdk;, MfBldk;, cr;rhldk;

தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்தெழு மாரண
vd;Dk; Ie;Jld; khuzk; vd;gJk; Tl Mwhfpd;w khWgl;l bray;fis

மாறியல் பாக மதித்துக்கொள் வார்க்கே. 31
ey;ydthf kjpj;J tpUk;g[fpd;wth;fl;F mt;thBw BtWgl;ldthft[k; mike;J tpupe;J epw;Fk;
1286.
மதித்திடும் அம்மையும் மாமாதும் ஆகும்
Bkw;Twpa mk;ke;jpuA;fs; mtutuJ gf;Ftj;jpw;F Vw;g xUj;jpBa Ma mUs; rf;jpaha[k;

மதித்திடும் அம்மையும் அங்கனல் ஒக்கும்
mstw;wtsha; jpBuhjhd rj;jpaha[k; epw;Fk; mr;rf;jpfs; gyt[khfpd;w guhrf;jp epWg{j;j beUg;g[g; Bghy;gts;

மதித்தங்கு எழுந்தவை காரணம் ஆகில்
Mjypd; mk;ke;jpuA;fshy; cyfg;gad;fs; if TLkhapDk; gpwiu eypa vz;Zfpd;w jk;gdk; Kjypaitfisr; rpwg;ghf khuzj;ijg; bgupjhf kjpj;J

கொதித்தங்கு எழுந்தலை கூடகி லாவே. 32
mtw;iw b$gpj;jhy; mit rPw;wk; mila[k; mjdhy; me;j nHpthd gad;fs; if Tlkhl;lh

1287.

கூடிய தம்பனம் மாரணம் வசியம்
BkBy Twg;gl;l jk;gdk; khuzk; trpak; vd;git

ஆடியல் பாக அமைந்து செறிந்திடும்
Mw;wy;fs; tpisahl;od; jd;ikahf mth;fsplk; jhBk te;J bghUe;jp epw;Fk;

பாடியுள் ளாகப் பகைவரும் வந்துறார்
mjdhy; mth;fisf; bfLf;f vz;Zfpd;w giftUk; mth; nUf;Fk; jpUmUshfpa ghriuf;Fs; g[fkhl;lhjth; Mth;

தேடியுள் ளாகத் தௌiந்துகொள் வார்க்கே. 33
Vbuhspr; rf;fuj;jpd; rpwg;ig Muha;e;J mjid nk;ik kWik eyA;fisg; gaf;Fk; jpUmUspd; thapy; vd;gj;ij cs;sj;jpy; bjspe;jth;fs;
1288.
தௌiந்திடும் சக்கர மூலத்தின் உள்ளே
}yhjhuj;Js; nUf;Fk; rf;fuj;ijj; bjspe;J mwpe;J bfhs;thahf

அளித்த அகாரத்தை அந்நாடு வாக்கிக்
fdpe;j FiHthd mfuj;ij me;j eLtpy; itj;J

குளிர்ந்த அரவினைக் கூடியுள் வைத்து
Fspu;e;j Fz;lypdpapd; Rw;W tl;lj;Js; itj;J

வளிந்தவை அங்கெழு நாடிய காலே. 34
}ytha[it mA;fpUe;J RGKid tHpahf cauj;jpy; bfhzu;f
1289.
கால்அரை முக்கால் முழுதெனும் மந்திரம்
fhy; miu Kf;fhy; xd;W vd nt;thW gy tiffshy; tiuaWf;fg;gl;l khj;jpiufspd;go

ஆலித்து எழுந்துஅமைந்து ஊறி எழுந்தாய்ப்
gue;J tpupe;J fhkk; Kjyhd MW giffSk;

பாலித்து எழுந்து பகையற நின்றபின்
bfLk;go epiyj;j gpd;g[

மாலுற்ற மந்திரம் மாறிக்கொள் வார்க்கே. 35
Vbuhspr; rf;fuj;jpy; cs;s me;j ke;jpuA;fis me;j KiwahBd khw;wp epw;ff; bfhz;L b$gpf;f mth;fSf;F m@J MtJ mth;f;Ff; ifte;J epw;Fk;
1290.
கொண்டஇம் மந்திரம் கூத்தன் எழுத்ததாய்ப்
gpurhj fiyfSf;F chpa ke;jpuA;fshff; bfhs;sg;gl;l Vbuhspr; rf;fu vGj;Jf;fs; niwtd; vGj;jhfBt Mfp

பண்டையுள் நாவில் பகையற விண்டபின்
Bghf Kiwg;go cs;ehf;fpy; khWghL ePA;fp xypf;fg;gl;l gpd;dh;

மன்று நிறைந்த மணிவிளக் காயிடும்
Kj;jpf;F BeBu thapyhfpa jpUIe;J vGj;J nUjaj;jpBy Bjhd;wp

இன்றும் இதயத்து எழுந்து நமஎனே. 36
me;j mk;gyj;jpy; epiwe;J epw;fpd;w rptkhfpa J]z;lhtpsf;fha; vd;Wk; xsptpl;L tpsA;Fk;
——————–


10. வயிரவச் சக்கரம்

1291.
அறிந்த பிரதமையோடு ஆறும் அறிஞ்சு
tsh;gpiw xd;W Kjy; MWtiu MW MjhuA;fspYk; fhzg;gLk; epjpfs; MFk;

அறிந்தஅச் சத்தமி மேல்இவை குற்றம்
nij mwpe;J BkBy VHhk;gpiw Kjy; bghUe;Jk; gpiwfis

அறிந்துஅவை ஒன்றுவிட்டு ஒன்றுபத் தாக
xd;Wtpl;L xd;wha; vz;ZA;fs; VG vd;gijtpl;L vl;Lk; xd;gij tpl;Lg; gj;Jk;, gjpbdhd;iwtpl;Lg; gd;dpbuz;Lk; gjp}d;iwtpl;Lg; gjpdhd;Fk; Mfpa ehd;Fk; Kjypy; brhy;yg;gl;l MWk; Tl;l gj;jhFk;

அறிந்து வலமது வாக நடவே. 1
ne;jg; gj;Jg; gifia bty;thu; g[wg;gl;Lr; bry;fpd;w g[yj;ijj; jhk; tyg;gf;fk; mika[k;go jpahdk; bra;thuhf
1292.
நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி
nr;rf;fuj;jpy; tpsA;Fk; taput }u;j;jp, ahu; taputiu jpahdk; bra;fpd;whu;fBsh mth;fs; kdj;jpy; Bjhd;Wthu; mth; R{yj;ija[k; fghyj;ija[k; Ve;jpatuhf tpsA;Fthu;

நடந்த பகைவனைக் கண்ணது போக்கித்
mjdhy; giftiu btd;W mtd; kPJ

தொடர்ந்த உயிரது உண்ணும் பொழுது
mtd; kPJ mUs;fhl;lhJ bjhlh;e;J capiuj; Bjhz;o cz;Zk;BghJ

படர்ந்த உடல்கொடு பந்தாட லாமே. 2
fplf;fpd;w mg;giftdJ cliyg; ge;jhlyhk;
1293.
ஆமேவப் பூண்டருள் ஆதி வயிரவன்
caph;fspd; gf;jpia Bkw;bfhz;L mit tpUk;g[k; tz;zk; jpUmUs; fhl;Lgth; taputh;

ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டுஅங்கு
nuz;L iffspy; fghyKk; R{yKk; Ve;jpj;

ஆமே தமருக பாசமும் கையது
jkUfj;ija[k; ghrj;ija[k; kw;w nuz;L ifapy; jz;og;gjd; bghUl;lhf Bkw;bfhz;ltuha; tpsA;Fthu;

வாமே சிரத்தொடு வாளது கையே. 3
BkYk; Ie;J Mwhk; ifapy; jiya[k; thSk; cilatuha; tpsA;Fthu;
1294.
கையவை யாறும் கருத்துற நோக்கிடும்
MW iffSk; beq;rpy; tpsA;Fk;go

மெய்யது செம்மை விளங்கு வயிரவன்
epidf;fg;gLfpd;w jpUBkdp bre;epwk; cilajhf tpsA;Ffpd;w taput }u;j;jpapdJ

துய்யரு ளத்தில் துளங்கு மெய் யுற்றதாய்ப்
J]ath; cs;sj;jpy; JtA;fp epw;gjhfpa totk;

பொய்வகை விட்டுநீ பூசனை செய்யே. 4
bka;ahd md;BghL mf;flt[is tHpgLjiyr; bra;
1295.
பூசனை செய்யப் பொருந்துஓர் ஆயிரம்
taput tHpghl;ilr; bra;a tpUk;gpdhy; Bkw;Twpa taputr; rf;fuj;jpid BkBy brhd;dgo Xh; Mapuk; ehs; tHpgl Btz;Lk; tHpgod; mr;rf;fu tHpghl;od; gad; TLtjhFk;

பூசனை செய்ய மதுவுடன் ஆகுமாம்
me;j tHpghl;od; BghJ g{ridf;F ey;yBjid tpUk;gpg; gilf;f

பூசனை சாந்து சவாது புழுகுநெய்
BkYk; me;j tHpghl;oid re;jdk;, rt;thJ, g[DFbea; vd;Dk; nitfisr; rpwg;ghff; bfhz;L bra;J

பூசனை செய்துநீர் பூசலை வேண்டுமே. 5
mJ epiwt[ va;jpa gpd; gifth;ghy; cA;fs; gifiag; g[yg;gLj;jpf; bfhs;SA;fs;
1296.
வேண்டிய வாறு கலகமும் ஆயிடும்
ehk; tpUk;gpa tz;zk; ek; gifth;fSf;Fs; fyfKk; cz;lhfptpLk;

வேண்டிய ஆறினுள் மெய்யது பெற்றபின்
tpUk;gpathW bray;fiyia cz;ikaha;g; bgw;w gpd;g[

வேண்டிய வாறு வரும்வழி நீநட
eP tpUk;gpago elf;fyhk;

வேண்டிய வாறது வாகும் கருத்தே. 6
mg;BghJ cdf;F Btz;oa vy;yhk; cdf;Ff; fpilf;Fk;


————-

11. சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம்

1297. 
சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம் சொல்லிடில்
rhk;gtp kz;lyr; rf;fuk; mikg;igr; brhy;Ytjhdhy;

ஆம்பதம் எட்டாக விட்டிடின் மேல்தரங்
vl;Ltiu fPWjy; my;yJ vl;L njH;j; jhkiu mikj;jy; Btz;Lk;

காண்பதம் தத்துவ நாலுள் நயனமும்
mjd; rpwg;g[g; gFjpaha; cs;sit ehd;F mjpy; xsp (tpe;J) Xir (ehjk;) rj;jp, rptk; vd;Dk; ehd;Fk; mikag;gLk; mtw;Ws; fz;zhff; fhzg;gLtJ tpe;JthFk;

நாம்பதம் கண்டபின் நாடறிந் தோமே. 1
njid ehk; czh;e;J xGfpdhy; ehl;lh;fs; ek;ik mwpe;J tHpgLk; epiy cz;lhFk;


1298.
நாடறி மண்டலம் நல்லவிfzக் குண்டத்துக்
ehL mwpe;j kz;lykhd ne;j ey;y rf;fuj;jpy; tisjy; ny;yhJ Beuha;r; bry;Yk; tPjpfis ehy;g[wj;Jk; mikj;J

கோடறி வீதியும் தொடர்ந்துள் இரண்டழி
mtw;wpy; xt;bthU tPjpf;Fs;shYk; eLtpy; nuz;L nuz;L miwfis nilbtspahf nLf

பாடறி பத்துடன் ஆறு நடுவீதி
beoa tPjp vdg;gl;lditfspy; cs;s miwfs; gjpdhW MFk;

ஏடற நால்ஐந்து இடவகை யாமே. 2
nA;Adk; Mdgpd; tPjpf;Fs; mike;j miwfspd; vz;zpf;ifa[k; cs;Rw;wpy; cs;s miwfspd; vz;zpf;ifa[k; jdpj;jdp nUgjhk;
1299.
நால்ஐந்து இடவகை உள்ளதோர் மண்டலம்
nUgJ mst[fis cila xt;bthd;Wk; xt;bthU jdptl;lkha; epw;Fk;

நாலுநல் வீதியுள் நல்ல இலிங்கமாய்
ey;y tPjpfs; ehd;fpYk; jpirf;F ehd;fhfg; gjpdhW nypA;f cUth;fis mikj;J nUf;f

நாலுநற் கோணமும் நந்நால் இலிங்கமாய்
eLtpy; cs;s ehd;F miwfspYk; mt;thBw ehd;F nypA;fs;fs;

நாலுநற் பூநடு நண்ணல்அவ் வாறே. 3
eLtpy; cs;s Xh; nypA;fj;Jld; ehd;F jhkiu kyh;fBshL eLbthU jhkiu kyupy; nUf;Fk;
1300.
ஆறிரு பத்துநால் அஞ்செழுத்து அஞ்சையும்
vl;L vl;L (8 x 8) mWgj;J ehd;F miwfs; cs;s nr;rf;fuj;jpy; Rw;W tPjpfs; cs;sit nUgj;bjl;L njpy; eLtPjpapy; “f” fhuk; Kjy; “#”fhuk; tiu cs;s Kg;gj;J Ie;J

வேறுரு வாக விளைந்து கிடந்தது
vGj;Jf;fisa[k; rpthaek vd;w Ie;J vGj;ija[k; BtWgl;l epwj;jhy; tykhf vGJf

தேறி நிருமல சிவாய நமவென்று
mJBt J]a;ikahd rpthaek vd;W mwpa[A;fs;

கூறுமின் கூறிற் குறைகளும் இல்லையே. 4
bjspe;jgpd; TWA;fs; Twpdhy; gapw;rpahsh;f;Ff; Fiwt[ VJk; ny;iy

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: