OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those lord siva’s sacred feet place approaching way achieving benefits

ganesheit September 27, 2021

1604

Those lord siva’s sacred feet place approaching way achieving benefits
மந்திரமாவதும் மாமருந் தாவதுந்

And those persons who are thinking that lord siva’s feet to whom that feet is manthraa form and those birth decease medicine form appearing
epidg;gtiuf; fhf;Fk; ke;jpukhtJk; gpwtp vd;w Beha;f;F kUe;jhtJk;

தந்திர மாவதுந் தானங்க ளாவதுஞ்

And then those sacred feet attaining that activities form and then those persons are attained that puniya form of meditation this is
jpUmUisg; bgwf;Toa brayhtJk; mile;jth; bgWk; g[z;zpaj; jtA;fshy; Mtdt[k;

சுந்தர மாவதுந் தூய்நெறி யாவதும்

And those handsom form appearing and then those mukthi giving those highly regarded way of life it is
mHfhtJk; tPLBgw;iw mspf;Fk; Bkd;ikahd bewpahtJk;

எந்தை பிரான்தன் இணையடி தானே. 15

And then those lord Siva’s sacred twin feet it is
rptbgUkhDila nuz;L jpUtofBs MFk;

3. ஞாதுரு ஞான ஞேயம்

Those who are seeing and that visual matter it is

Gaathuru= seer
gaanam = seeing that knowledge

Geeayam = those seeing thing here seer’s soul

Seeing thing =  those Siva gaanam

The thing to be seen = lord siva


1605

Those amutham state appearing
நீங்காச் சிவானந்த ஞேயத்தே நின்றிடப்

And then all the time not left away that siva aanantham which is mingling with Sivam
vd;Wk; ePA;fhj rpthde;jk; Md rptj;jplk; bghUe;jp epw;f

பாங்கான பாசம் படரா படரினும்

And those ego filled impurities will not shadow that gaana knowledge and then even if sadowed
Mdt kyk; mwpit kiwf;fhJ mA;Adk; kiwg;gpDk;

ஆங்கார நீங்கி யதநிலை நிற்கவே

And those ego removing way and then those Siva happiness state standing
jd; Kidg;g[ ePA;fpr; rpthde;j epiyapy; epw;fBt

நீங்கா அமுத நிலைபெற லாமே. 1

And then not left away and those happiness filled that nectar place permanent way appearing
vg;BghJk; jd;idtpl;L ePA;fhj Bghpd;gkhd mKjj;jpy; epiybgwyhk;
1606

Ad those knowing thing is lord sivam in that firm way and those way of life following person those gaana place appearing that other things are mingling form appearing
ஞேயத்தே நின்றோர்க்கு ஞானாதி நின்றிடும்
mwpag;gLk; bghUs; rptk; vd;W Jzpe;J me;j bewpapy; epw;gtUf;F qhdj;jpw;F chpa gpwt[k; bghUe;jp epw;Fk;

ஞேயத்தின் ஞாதுரு ஞேயத்தில் வீடாகும்

And those knowing thing is Sivam and that is knowing through soul way and that way attained matter is mukthi
mwpag;gLk; bghUshd rptj;ij Md;kh mwpe;J mJthfBt miktJ tPL MFk;

ஞேயத்தின் ஞேயத்தை ஞேயத்தை யுற்றவர்

And that seeing thing is Sivam and that place not separated form appearing that sakth is knowing person
Beag; bghUshd rptj;ijg; gpupahj rj;jpia czh;e;jth;

ஆயத்தில் நின்ற அறிவறி வாரே. 2

And then those clubbed place emanated that true gaana knowledge knowing person they are
mf;Tl;lj;jpy; tpise;j bka;q;qhd mwpit mwpgth; Mthu;

1607.

Those self is lord siva form
தானென் றவனென் றிரண்டாகும் தத்துவந்

And those true matter is those I am way appearing that soul and he form appearing that Sivam and those two are appearing
cz;ikg; bghUs; jhd; vd Md;kht[k; mtd; vd;w rptKk; Mfpait nuz;L cs;sd

தானென் றவனென் றிரண்டுந் தனிற்கண்டு

And then those self and lord is is in self-illumination way seen and those self-form appearing
jd;ida[k; mtida[k; jd; xspapy; fz;L jhdhf tpsA;Fk;

தானென்ற பூவை யவனடி சாத்தினால்

And those sagasirathalam place emanating and intuition is and those head above place appearing that sagasirathalam place shifted
rfrpu js czh;it mtd; tpsA;Fk; epkpu;j;j rfrpu jsj;Jf;F khw;wpdhy;

நானென் றவனென்கை நல்லதொன் றன்றே. 3

And then those I am and then he and those separate way seeing is  vanishing way and then two are mingling way appearing ( he is I am and I am he is) and those oneness way and then here after those separate form seeing is not good one
ehd; vdt[k; mtd; vdt[k; BtWgLj;jpf; fhZk; czh;t[khfp ehd; vd mtd; vd brhy;tJ ey;yJ ny;iy
1608

Lord siva those philosophies are changing way and then those fear is removing way ruled me
வைச்சன வாறாறு மாற்றியெனவைத்து

My leader form of nanthi alias lord siva who has showered that blessings on me and the hitherto those 36 concepts are controlling me and those concepts are kept away way and then from it I am kept separate way
vk; Futuhfpa ee;jp bgUkhd; vd;Bky; itj;j  jkJ mUspdhy; Kd;Bd vd;idf; fl;Lg;gLj;jp itj;j Kg;gj;jhW jj;JtA;fisa[k; ePf;fp vd;id mtw;wpy; nUe;J Btwhf;fp itj;J

மெச்சப் பரன்றன் வியாத்துவ மேலிட்டு

And then all are called me as elderly person way glorifying me and that way those Sivam spectra may I am covered
vd;id ahtUk; bgupBahd; vd;W g[fGk; gor; rpttpahgfj;ij vd;ghy; Bky; nLtpj;Jg;

நிச்சய மாக்கிச் சிவமாக்கி ஞேயத்தால்

And then those firm way converted as Sivam form
gpd; cWjpahd vd;idr; rptBkahfr; bra;J

அச்சங் கெடுத்தென்னை யாண்டனன் நந்தியே. 4

And those repeated birth place emanated that that fear is destroyed and then taken me as his slave and then those ruling way blessed me
gpwtpf;F mq;Rk; vdJ mr;rj;ij xHpj;J vd;id Ml;bfhz;L mUspdhu;

1609
முன்னை யறிவறியாதஅம் மூடர்போற்

Before those natiyam peruman is accepted as guru and those wanted to know those matter is not knowing way and those ignorance filled persons place mixed form appeared
ahd; ee;jp bgUkhidf; FUthf miljw;F Kd; mwpaj;jf;f bghUis mwpahJ fplf;fpd;w mwptpypfBshL xUA;F xj;J nUe;Bjdhf

பின்னை யறிவுஅறி யாமையைப் பேதித்தான்

And then after entering under the fold of guru and those ignorance is removing way and those sivam is knowing way
mtiu mile;jgpd; me;j mwpahikia ePf;fpr; rptj;ij czUkhW

தன்aன யறியப் பரனாக்கித் தற்சிவத்து

And then those ego filled that soul is those param alias prime god form converted and then those “thath” form of matter
jhd; vd;w Md;khitg; guk; vd;W Mf;fpj; jj; vd;w bghUshd

தென்னை யறிவித் திருந்தனன் நந்தியே. 5

Realizing way and then my nature is revealed to me those lord siva
vd; nay;ig vdf;F mwptpj;jhd; rptbgUkhd;
1610

Lord siva those spread over those knowledge created  on my part
காணாத கண்ணுடன் கேளாத கேள்வியுங்

And those eye form of instrument way those non visual form seeing appearance and those ear place not hearing and those questions
fz;zhfpa bghwpahy; fhzhj fhl;rpa[ld; brtpahfpa bghwpahy; Bfshj Bfs;tpa[k;

கோணாத போகமுங் கூடாத கூட்டமும்

And then those not changeable that lord siva’s happiness and then if clubbing and then not separated those relationship bond
khWglhj rpthde;jKk; Tog; gpupahj Brh;f;ifa[k;

நாணாத நாணமும் நாதாந்த போதமுங்

And those non hesitating form got  those attachment and then those naatham sound place existing those knowledge
ehzk; ny;yhj gw;Wk; ehjhe;jj;jpy; tpsA;Fk; mwpt[k;

காணா யெனவந்து காட்டினன் நந்தியே. 6

All are allowed me to see way and that way blessed that lord siva
vd;gdtw;iwr; rptbgUkhd fhz;gha; vdf;fhl;o mUspdhd;

1611.

Those peranavaa yoogaa sithi attained persons are those those five types of acts are doing
மோனங்கை வந்தோர்க்கு முத்தியும் கைகூடும்

And those calm talkless form of pranava yoogaasanam practicing persons will attain that mukthi
bksdkhfpa gpuzt Bahfj;ij gHfp te;jth;f;F Kf;jpfpl;Lk;

மோனங்கை வந்தோர்க்குச் சித்தியும் முன்னிற்கும்

And those persons those  8 big types of smithies are those persons place standing way doing its works
mth;fSf;Fg; bgupa rpj;jpfSk; mth; Kd; epd;W bjhHpy; bra;a[k;

மோனங்கை வந்தூமை யாமொழி முற்றுங்காண்

And those persons are those talking form of anuboothi attaing way and those siva mannerism place mingling form seated
md;dhu;f;Fg; BgR mZg{jp gpwe;J rptghtidapy; bghUe;jp nUf;ff; TLk;

மோனங்கை வந்தைந் கருமமும் முன்னுமே. 7

And those state attained persons are those creation like those 5 types of acts are doing persons
ne;j epiy bgw;wth; gilg;g[ Kjypa Ie;J bjhHpy;fisa[k; bra;tu;
1612.

Those pranavam winning force filled persons are those light place permanent form standing – they are getting those birth and death
முத்திரை மூன்றின் முடிந்தது மூன்றன்பால்

And that three different types of acts are seer, eye sight, and that seeing material and those different things are vanished and then those oneness appearing form
}d;W Kj;jpiuapd; fhupak; fhz;gtd;, fhl;rp, fhl;rpg;bghUs; vd;w }d;wpd; BtWghL mw;wBghJ Koe;jJ

வைத்த கலைகால் நான்மடங் கால்மாற்றி

And then those left and right nasal way moving that breathing wind is allowed to move in the mouth above place situated that small tongue place those four finger scale place wandering way kept
mikj;j nilfiy gpA;fiy tHpaha;r; bry;Yk; fhw;iw cs;ehf;fpd tHp ehd;F tpuy;nilg; gFjpapy; cyt[k; goahf khw;wp

உய்த்தவத் தானந்தத் தொண்குரு பாதத்தே

And then those light glittering form of sacred feet place
xspkakhd FUtpd; jpUtoapy;

பெத்த மறுத்தோர் பிறந்திற வாரே. 8

Where already entered that bongs are given up and those people will not one again getting birth and death in this world
bghUe;jpa jisfis tpl;lth; kPz;Lk; gpwe;J nwf;fkhl;lhu;
1613

in the upper world place those happiness filled way enjoying form appearing
மேலைச் சொரூபங்கள் மூன்று மிகுசத்தி

and those goodness giving those variants are those vinthu, naatham, sathaakiym and those three are power filled symbol place and those prime place appearing those things
eyk; jUk; BgjA;fspy; Bkyhd tpe;J, ehjk;, rjhf;fpak; Mfpa }d;Wk; kpf;f rf;jp tpsA;Fk; milahsk; my;yJ Kjy; epiyahk;

பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி

And those place dwelling that prime monks are
njidg; gw;wp cs;s gukqhdp

ஆலித்த நட்டமே ஞேயம் புகுந்தற்ற

Those place lord siva dancing way raised that anklet sound place mingling way and then those monk forgotten himself
xypf;fpd;w eldBk rptj;Jld; fye;J jd; epiyf; bfl;l

மூலச் சொரூபன் மொழிஞா துருவனே. 9

And that prime lord siva is seeing form and that monk seated
}ykhd gud; vdf; Twg;bgw;w fhz;ghd; MFk;

4. துறவு

Saint hood life

1614

And those love way lord siva is garbed and then those natural way those relationship bond place left away and that state is saint hood
இறப்பும் பிறப்பும் இருமையும் நீங்கித்

And those birth and death place naturally left away
nwg;g[k;, gpwg;g[k; Mfpa nuz;oy; nUe;Jk; nay;ghfBt ePA;fp

துறக்குந் தவங்கண்ட சோதிப் பிரானை 

And those living beings are those day today trifles place left away and those meditation state ways are informed and then blessed form appearing that self-light glow form appearing that lord siva
caph;fSk; mtw;wpepd;Wk; ePA;Fjw;F Jwj;jyhfpa jtbewpapd; Kiwikiar; brhy;yp mUspa Raq;B$hjpahfpa rptid

மறப்பில ராய்நித்தம் வாய்மொழி வார்கட் 

And then not forgetting way but all the time thinking and then that mouth place praising form living persons
xUehSk; kwj;jy; ny;yhjtuha; thahYk; thH;j;jp epw;gth;fSf;F

கறப்பதி காட்டும் அமரர் பிரானே. 1

And those form appearing that lord siva those happy dwelling place is showing and then blessed
ntd; nd;g cyfkhfpa jdJ cyfj;ij thGk; nlkhff; fhl;o mUSthd;
1615

Those souls are that bad deeds and ignorance form of darkness removing way appearing
பிறந்தும் இறந்தும்பல் பேதைமை யாலே

And those bad deeds way taken birth and then after bad deeds are toiling and moiling way removed and that time approaching that death and those different way of ignorance
tpidapd;go gpwe;Jk; tpid ePA;fpa tHp nwe;Jk; gytifg;gl;l mwpahikahy;

மறந்து பலஇருள் நீங்க மறைந்து

And then what we should do and then what we should not do those acrs are forgetting and those ignorance removing way
bra;td tpyf;Ftd kwe;J mwpahik ePA;f

சிறந்த சிவனருள் சேர்பரு வத்துத்

And then ignorance vanishing way and then those gaana knowledge appearing that period
mwpahikapy; kiwe;J mwptpy; rpwe;j rj;jpepghjk; cz;lhd fhyj;Jg;

துறந்த வுயிர்க்குச் சுடரொளி யாமே. 2

And those attachment given up and those living beings and those light form lord Siva appearing
gw;Wfisj; Jwe;j caph;f;Fr; Brhjpaha; tpsA;Fk;
1616

Those who are kept away all attachments and that monks those repeated birth is removed
அறவன் பிறப்பிலி யாரும் இலாதான்

And those dharmaas are that appearance form possessed that lord siva who does not possessed any births so that to show attachments there is younger ones are available to him
gytif mwA;fisa[k; jdf;F tothf cilatd; gpwg;g[ ny;yhjtd; mjdhy; gw;Wr; bra;jw;F nisqh; xUtUk; ny;yhjtd;

உறைவது காட்டகம் உண்பது பிச்சை

And then those dwelling place is burial ground and then those consuming food is begging food daily collecting way appearing
thGk; nlk; RLfhlhft[k; cz;Zk; czt[ gpr;irahft[k; cilatDkhjyhy;

துறவனுங் கண்டீர் துறந்தவர் தம்மைப்

And those best monks form appearing that lord siva so that lord siva who has entered in that sainthood persons alone
rpwe;j Jwtpaha; cs;s rptBd ahtd; njdhy; mtd; Jwt[ g{z;lth;fisBa

பிறவி யறுத்திடும் பித்தன்கண் டீரே 3

And then those repeated birth is by passed way and then giving that elevated place in life and that good message you may know it
gpwtpiaf; flg;gpj;J ca;tpf;fpd;w BguUshDkha; cs;shd; ntw;iw mwpkpd;fs;

1617

And those tharma way searching way and that atherma way should be given up
நெறியைப் படைத்தான் நெருஞ்சில் படைத்தான்

And those no beginning ad no end form appearing that lord sivawho has evolved that souls are to be attaining those rules and then in the mind place those thorn form appearing that kept away and that things are created by lord siva
mehjpahfpa niwtd; caph;fs; mila Btz;oa bewpiaa[k; beUq;rp Ks; Bghd;w xJf;fpj; js;sBtz;oa braiya[k; gilj;jpUf;fpd;whd;

நெறியில் வழுவின் நெருஞ்சில் முட்பாயும்

And those dharma way not following way moving those persons in the mind place those thorn pinching way of sorrow will be attained
mwtHpapy; epy;yhky; jtWkhapd; beUq;rpKs; Fj;JtJg; Bghd;W Jd;gj;ij milth;

நெறியில் வழுவா தியங்கவல் லார்க்கு

And those tharma rules are following persons
mjid mwbewp jtwhJ elf;fty;yth;f;F

நெறியின் நெருஞ்சில்முட் பாயகி லாவே. 4

And those walking placeappearing that nerungi thorn not stinking way of sorrow will not appear
tHpapBy cs;s beUq;rp Ks; Fj;JtJ Bghd;W Jd;gA;fs; Vw;glkhl;lhJ
1618

And that body by passing way appearing so those bod will not catch that dharam
கேடும் கடமையுங் கேட்டுவந் தைவரும்

And those guru is forgetting way appearing that evil effects and then those dharma way doing that duty is knowing way and then those five sense organs
FU}yk; kwj;jhy; tUk; Bfl;ila[k; mwj;jhy; bra;a[k; flikiaa[k; czh;e;J nUg;gjhy; Ie;J g[yd;fs;

நாடி வளைந்தது நான்கட வேனலேன்

And those hunters are who are thinking that evil way and then approached me and those acts are not carried away by my body parts for that I am not giving ascent
Mfpa Btlh;fs; epidj;J te;J vd;idr; R{H;e;J epd;w braYf;F ehd; cl;gl;ltd; my;yd;

ஆடல் விடையுடை அண்ணல் திருவடி

So in the swaying and then dancing way appearing in the light region place and those lord Siva’s vinthu and naatham form of appearing that sacred feet
vdBt ehd; mire;J Mof; bfhz;L nUf;Fk; xsp kz;lyj;jpy; niwtdpd; tpe;J ehjkhd jpUtofis

கூடுந் தவஞ்செய்த கொள்கையன் தானே. 5

And then not separated way but only mingling way and that penance performing person  I am
vd;Wk; gpupahky; TLk; jtk; bra;j bfhs;ifia cilatd;
1619

And those meditation practitioner with that meditation way attaining things
உழவன் உழஉழ வானம் வழங்க

And those  farmer ploughing way those rain pouring
cHtd; cHitr; bra;jy; bghUl;L kiH bga;a

உழவன் உழவினிற் பூத்த குவளை

And then afterwards those ploughing appeared and then grown and then bloomed that kuvali flower which is weed one so that it is to be plucked and then throw it away
mjd;gpd; mtd; bra;j cHtpdhy; Bjhd;wp tsh;e;J g{j;j Ftis kyu; mJ fis Mjypdhy; fisa Btz;Ltjha; nUf;f

உழவன் உழத்தியர் கண்ணொக்கும் என்றிட்

Buth that farmer thinking that floer is just like his wife  eyes form appearing
cHtd; jd; kidtp Kjypa bgz;ouJ fz;Bghy cs;sJ vd;W

டுழவன் அதனை யுழவொழிந் தானே. 6

So loved that flower and not plucked it
mjd;Bky; md;g[ bfhz;L fisahkBy tpLfpd;whd;
1620

And those sacred feet is giving way blessing
மேல்துறந் தண்ணல் விளங்கொளி கூற்றுவன்

And then naturally those attachment and aversion not possessing form appearing and then those world place that death god not approaching persons to whom lord Siva is friend form guiding
nay;ghfBt gw;Wk; btWg;g[k; mw;wtd; cyfj;jpy; cs;s kf;fspy; Tw;Wtd; tUk; ehs; ny;yhjth;f;F mtd; BjhHdha; tpsA;Fthd;

நாள்துறந் தார்க்கவன் நண்ப னவாவிலி

And those time limit sur paasing way appearing personsto whom he is friend. And then all things are possessing form appearing so there is likings are not possessing form appearing
fhyj;ijf; fle;jth;f;F mtd; ez;gd; mtd; vy;yhtw;iwa[k; cilikahf cilatd; vdBt Mir ny;yhjtd;

கார்துறந் தார்க்கவன் கண்ணுத லாய்நிற்கும்

And those ignorance filled darkness is removing way and that light place approaching persons to whom lord siva with his fore head eye place blessing
mq;qhdkhd nUis tpl;L xsp bgWgth;f;Fj; jd; bew;wp tpHpapdhy; mUSgtd;

பார்துறந் தார்க்கே பதஞ்செய லாமே. 7

And those land concept form of lust feelingare given up to whom those sacred feet giving form blessing
g{kp jj;Jtk; vd;fpd;w ghy; czh;r;rpiaj; Jwe;jth;Bf jdJ jpUtoia mspj;J mUs;thd;
1621

To given up this world that opertunity
நாகமும் ஒன்று படம்ஐந்து நாலது

Those one snake has possessed that five heads and those snake enjoying liking are four in number
ghk;g[ xd;W mjw;Fg; glk; Ie;J mJ mDgtpf;fpd;w Bghfk; ehd;F

போகமுட் புற்றிற் பொருந்தி நிறைந்தது

And those snake sand don place entered and then staying there
mJ g[w;Wf;Fs; bghUe;jp epiwe;jpUf;fpd;wJ

ஆக மிரண்டும் படம்விரித் தாட்டொழிந்

And those two bodies are and those head spread over form dancing is givenup way
mjw;F chpa nuz;L cly;fspYk; glk; tpupj;J MLtij tpl;L

தேகப் படம்செய் துடம்பிட மாமே. 8

And then those single head form appearing and those body place calm form dwelling
xBu glkha;r; bra;J bfhz;L cliy nlkha;f; bfhz;L fplf;Fk;
1622

Lord siva and those disciples capacity amount blessing
அகன்றார் வழிமுதல் ஆதிப் பிரானும்

And those good old lord Siva those who are following that saint hood of life prime form appearing and those who are living that happy way of enjoying to whom showing that repeated birth and death
Mjpia cila rptd; Jwt[ Bkw;bfhz;lth;f;F Kjy;td; Jwthjtiug; gpwtpapy; tpLgtd;

இவன்றா னெனநின் றெளியனும் அல்லன்

And this is god in that way showing way those simple way not appearing
ntd; vd;W Rl;o mwpa[k; vspik cilatd; my;yd;

சிவன்றாள் பலபல சீவனு மாகும்

And those lord sivas grace those ripped state od souls and those so many living beings place filled form appearing
rptd; jpUmUBs gf;Ftj;jpw;F Vw;gg; gyg;gy caph;fspYk; epiwa[k;

நயன்றான் வரும்வழி நாமறி யோமே. 9

And those lord siva doing that goodness way we could not know it
mtd; bra;a[k; ed;ikfs; tUk; tHpia ek;khy; mwpa naYBkh nayhJ

1623

Those world sour taste form appearing
தூம்பு திறந்தன ஒன்பது வாய்தலும்

And then this body is surpassed and then those eye starig way of 9 openings way getting that knowledge will gone away
cliyf; fle;j BghJ fz; Kjyhd xd;gJ thapy;fshYk; tUk; mwpt[ tpLgLk;

ஆம்பற் குழலியின் கஞ்சுளிப் பட்டது

And those moon region place approaching time and those physical body experience came to an end
re;jpu kz;lyj;jpy; mike;j bjhdpapd; rk;kpak; bra;j BghJ clyhd rl;ilapd; mEgtk; Koe;jJ

வேம்பேறி நோக்கினன் மீகாமன் கூரையிற்

And then this world appearing that happiness is left away and then those sour taste form appearing
cyfk; ndpikahd epiyapy; nUe;J khwpf; fre;jJ

கூம்பேறிக் கோயிலிற் பூக்கின்ற வாறே. 10

And this body is driving that soul and then those head place living that lord siva and those sagaserathalam place those soul entered
cliyr; brYj;jpa Md;kh jiy cr;rpapy; jiytd; thGk; Bky; Kfkhf cs;s rfrpu jsj;jpy; tpsA;fpaJ

5. தவம்

medition
1624

in the body place those concealed way appearing matter is searching that effort is called meditation
ஒடுங்கி நிலைபெற்ற வுத்தமர் உள்ளம்

and then this world attachment is given up way and then those lord siva’s sacred feet place submerged and then stayed there forever and those persons minds are
cyfg;gw;iwtpl;L niwtdJ jpUtof;fPH; brd;W xLA;fp epiybgw;w cah;BjhuJ cs;sA;fs; ahbjhd;ww;Fk;         

நடுங்குவ தில்லை நமனுமங் கில்லை

Not fear for anything else and those persons near by place that death god ema will not approach and then those all form of attachment is given up those person
mq;Rjy; ny;iy mth;fs; gf;fj;jpy; Tw;Wtd; bry;Yjy; ny;iy vy;yhg;gw;Wfisa[k;

இடும்பையும் இல்லை இராப்பகல் இல்லை

Will not entertain and type of problems in this life and then those day and night differences are not there

Kw;Wk; tpLj;j mth;fl;F tu nUf;Fk; Jd;gk; VJk; ny;iy nut[gfy; Kjypa fhy BtWghLfs; ny;iy


படும்பயன் இல்லை பற்றுவிட் டோர்க்கே. 1

And those way other thinks place those attachment is given up and there is no other benefits are required in this world

gpw bghUs;fs; Bky; gw;Wtpl;lth;f;F tpisa[k; gad; BtW xd;Wk; ny;iy
1625

and those penace perform persons are calm form appearing
எம்மா ருயிரும் இருநிலத் தோற்றமுஞ்

and then this rare soul and then its intuition and those intuition is pre request form appearing this world created form appearing
jkJ mhpa caph; czh;t[k; me;j czh;tpw;F nd;wp mikahjjhap cs;s cyfk; cz;lhfp epw;gJk;

செம்மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும்

And that way standing time and then those place existing those big penance acts specialty
mA;Adk; epw;FA;fhy; mjd;fz; epfH;tjhfpa brt;tpa bghpajtr; braypd; rpwg;g[k;

அம்மான் திருவருள் பெற்றவர்க் கல்லா(து)

All are those lord siva’s grace is base form possessing one
Mfpaaht[k; niwtd; jpU mUis mo epiyahff; bfhz;ldBtahFk;

இம்மா தவத்தின் இயல்பறி யாரே. 2

And then those penance is it is that way those who are got grace and that way know it
mjdhy; nj;jtj;jpd; nay;g[ nJ vd;gija[k; me;j mUisg; bgw;wth; mt;thW mwpa khl;lhu;
1626

In this life itself and those happiness is attained
பிறப்பறி யார்பல பிச்சைசெய் மாந்தர்

And those so many things are earing those efforts are not possessing way and then going for begging and those persons are not knowing aims of life
gytifapy; bghUis Nl;Lk; Kaw;rp ny;yhJ gpr;ir vLf;fpd;w kdpjh;fs; gpwg;gpd; Behf;fj;ij mwpakhl;lhu;

சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வம் பெறுவர்

In this life place with special way and those wealth will acquire
ng;gpwg;gpy; rpwg;g[ld; To Btz;oa bry;tj;ijg; bgWth;

மறப்பில ராகிய மாதவஞ் செய்வார்

But thoselord siva is not forgetting way and then those big penance performing form appearing in this world
Mdhy; niwtid kwthky; bgUk; jtj;ijr; bra;gth;

பிறப்பினை நீக்கும் பெருமைபெற் றாரே. 3

And then in addition those repeated birth is kept away and those glory filled persons they are
BkYk; gpwg;ig ePf;Fk; bgUika[k; mile;jdh; Mth;

1627

Those penance performing persons are not given up lord siva
இருந்து வருந்தி எழிறவஞ் செய்யும்

And then those sense organs are controlling way and then those belly is squeezed way and then those body is put in that trouble way and then doing that highly regarded penance
bghwp g[yd;fis mlf;fp nUe;J cz;o RUA;fy; Kjypatw;why; bka;tUj;jp cah;e;j jtj;ijr; bra;J epw;Fk;

பெருந்தன்மை யாளரைப் பேதிக்க வென்றே

And those penace performing that persons mind is converted way
bgupBahiu kdk; fyA;fr; bra;tjw;F vd;Bw jdJ nUg;ig itj;J

இருந்திந் திரனே யெவரே வரினுந்

Those inthiran and other deevaas are approaching before him
ne;jpuBdahft[k; kw;wj; BjtBuhahu; te;jhYk;

திருந்துந்தஞ் சிந்தை சிவனவன் பாலே. 4

And that way not mesmerized and then those mind is lord siva place firm way embedded and then those clear way dipping form appearing
kaA;fhky; jk; kdj;ijr; rptj;jplk; cWjpaha; itj;Jj; jpUj;jp nUg;gh; (mGe;jp epw;gh;)
1628

Those penance performing persons are those lord siva’s nature is knowing persons
கரந்துங் கரந்திலன் கண்ணுக்குந் தோன்றான்

Ad those penance not performing persons concealed way and thenthose penance performing persons explicit way appearing and that lord siva appearing in the internal eye place only but will not appear those external eye place
jtk; mw;wtUf;F kiwe;J jtk; cilath;f;F btspg;gl;Lk; cs;shd; mff; fz;Zf;Bf mt;thW g[wf; fz;Zf;Fk; Bjhd;whjtd;

பரந்த சடையன் பசும்பொன் நிறத்தன்

And then those spread over light form appearing and then those golden color body possessing way appearing
gutpa xspf;fjpiu cilatd; grpa bghd; Bghd;w epwk; cilatd;

அருந்தவர்க் கல்லால் அணுகலு மாகான்

And then those rare penance performing that persons alone approaching him and then other prsons are not in a possession to approach him
mhpa jtk; cilath;f;Bf my;yhJ mZFtjw;Fk; Koahjtd;

விரைந்து தொழப்படும் வெண்மதி யானே. 5

And then those appropriate ripped souls are possessed persons place those fast way functioning that white moon region place appearing
jf;f gf;Ftk; bgw;w Md;khf;fshy; tpiue;J bjhHpy;gLk; btz;ikahd kjpapy; tpsA;Fgtd;


1629

And then those souls are try to approach lord Siva and that time he will explicit way appearing
பின்னெய்த வைத்ததோர் இன்பப் பிறப்பினை

And those souls are afterwards going to attain that happy birth
caph;fs; gpd;dhy; mila Btz;oa nd;gg; gpwg;ig

முன்னெய்த வைத்த முதல்வனை எம்மிறை

Which is preset way established and those prime god my lord siva
Kd;Bd epajpaha; itj;j Kjy;tdhd vk; niwtid

தன்னெய்துங் காலத்துத் தானே வெளிப்படும்

And then those souls are try to know and that time automatically lord Siva approaching in that place
caph; jd;id mwpag; g[Fk;BghJ jhBd te;J BrUk;

மன்னெய்த வைத்த மனமது தானே. 6

And then those way those soul leader approaching is made by only that firm mind
nA;Adk; caph;f;Fj; jiytid milar; bra;jJ kd cWjpBa MFk;
1630

And then those penance performing persons  those what ever situation they will not deviates from their firm position
அமைச்சரும் ஆனைக் குழாமும் அரசும்

In this world place those excellent knowledge possessed that ministers and then in the battle field place that mighty powerful elephant force are possessing way
cyfpy; Ez; mwpt[ kpf;f mikr;ruha; tpsA;fpBdhLk; Bghupy; typik kpf;F tpsA;fpa ahidfsJ Tl;lKk;

பகைத்தெழும் பூசலுட் பட்டார் நடுவே

And those enmity form appearing in that war place
muRk; gifj;J vGk; Bghupd; eLtpYk; jpUmUspy;

அமைத்ததோர் ஞானமும் ஆத்தமும் நோக்கி

And then in the mids of  those war and that lord siva’s grace and those love matter form appearing that sivam seeing way
mike;j qhdKk; mjdhy; bgwBtz;oa md;g[g; bghUshd rptj;ija[k; Behf;fp

இமைத்தழி யாதிருந் தார்தவத் தாரே. 7

And then those eyes are not winking way those non perishable deevaa form appearing
fz; nikj;jYk; mHpjYk; ny;yhj mkuuha; tpsA;fpdhu;
1631

And then those attachment removing way and that birth terminated
சாத்திரம் ஓதுஞ் சதுர்களை விட்டுநீர்

And those books are reading and that way thinking it is wonderful one and those concepts are kept away
E]y;fs; XJtBj bgUik vdf; fUJk; fUj;ij tpLj;J

மாத்திரைப் போது மறித்துள்ளே நோக்குமின்

And then at least in one tablet measurement of time and that knowledge seeing that internal way and those knowledge place standing that knowledge is to be seen
ePA;fs; xU khj;jpiuf; fhykhapDk; mwpit mf Kfg;gLj;jp mwptpDs; epw;Fk; mwpit Behf;FA;fs;

பார்த்தவப் பார்வை பசுமரத் தாணிபோல்

And then those internal place those deep observation way those young tree place striking nails way better way embedded
me;j Behf;fk; gr;ir kuj;jpy; mof;fg;gl;l Mzp mjDs; ed;F gjpe;jhw;Bghy

ஆர்த்த பிறவி அகலவிட் டோடுமே. 8

And those gaana knowledge in your mind place better way embedded so that from good old time place appearing that repeated birth will go away far off place
ck; mwptpd; cs;Bs ed;F gjpa[k;, mjdhy; bjhd;W bjhl;L clk;igg; gpzpj;J tUfpd;w gpwg;g[ J]ukhf ck;ik tpl;L XotpLk;
1632

And then those penance way attained that benefits and then those penance is not reuired
தவம்வேண்டு ஞானந் தலைபட வேண்டில்

To attain gaanam then those penance is required
qhdk; bgw Btz;Lkhapd; jtk; Bjit

தவம்வேண்டா ஞான சமாதிகை கூடில்

And then those gaana attained and then afterwards and those practice is not necessary one
qhd rkhjp Toa gpd;g[ mjw;Fhpa rhjid Btz;oaJ ny;iy

தவம்வேண்டா மச்ச கசமார்க்கத் தோர்க்கு

And then those family place standing persons and thse samaathi state attaining that meditation is not necessary
ny;ywj;jpy; nUe;J Bghfk; bra;gth;f;Fr; rkhjp bgWtjw;Fupa jtk; Bjit ny;iy

தவம்வேண்டா மாற்றந் தனையறி யாரே. 9

And then those meditation is not required and those statement truth will this world people will know
ehd; jtk; Btz;lh vdr; brhy;Yk; cz;ikia cyfj;jth; mwpth;

6. தவ நிந்தை


cursing those meditation
1633.

And those penance performing that persons speciality
ஓதலும் வேண்டாம் உயிர்க்குயி ருள்ளுற்றாற்

And then those soul with in that soul form appearing that matter is realized and then there is no other knowledge wanted to know in this world
caph;f;F capuhd bghUis cs;Bs fz;lgpd;g[ fw;W mwpe;J bfhs;s Btz;oaJ VJk; ny;iy

காதலும் வேண்டாமெய்க் காய மிடம்கண்டாற்

And then those true matter is in the body place knowing and then hee after those love showing way is not required
cz;ikg; bghUshd rptj;ij clypy; fz;lhy; md;g[ brYj;jYk; Btz;oaJ ny;iy

சாதலும் வேண்டாஞ் சமாதிகை கூடினாற்

Ad then those self is forgetting and then those motionless state attained and those death is not required
jd;id kwe;j rkhjp epiy fpl;oa gpd;g[ nwg;gJk; Btz;oaJ ny;iy

போதலும் வேண்டாம் புலன்வழி போகார்க்கே. 1

And then those mind is not wandering those five sense orgams way and those stopping capacity possessing persons and then they need not go in secluded place and then doing that penance
cs;sj;ijg; g[yd;tHpg; BghfhJ jLj;J epiy epWj;Jk; Mw;wy; cilath;f;F kw;w nlA;fSf;Fg; Bgha;j; jtk; bra;a Btz;oaJ ny;iy
1634

Those samaathi state attained persons not required acts
கத்தவும் வேண்டாங் கருத்தறிந் தாறினாற்

And then those true matter realizing books place embedded matter is knowing way learnt and then here after you need not learn any other thing
bka;g;bghUis czh;j;Jk; E]y;fspd; fUj;Jf;fis czh;e;J mlA;fpdhy; fw;fBtz;oa Bjit ny;iy

சத்தமும் வேண்டாஞ் சமாதிகை கூடினாற்

And that way realizing that true matter place appearing that Sivam place mingled and then those sound form of prayer is not required
mt;thW mwpe;j bka;g; bghUSld; rptj;Jld; Todhy; ehjk; tHpj;Jjpj;jy; Btz;LtJ ny;iy

சுத்தமும் வேண்டாந் துடக்கற்று நிற்றலாற்

And those persons mind is  pure form appearing so you need not clean it once again
nA;Adk; epw;gth; cs;sk; mRj;jk; ny;yhikahy; J]a;ik bra;a[k; braYk; Btz;lh

சித்தமும் வேண்டாஞ் செயலற்றிருக்கிலே. 2

And those mind is not motivated by ego and then those all acts are lord siva’s act way appearing so you need not kept a symbol in your meditation place
rpj;jk; jd; Kidg;g[ mw;W vy;yhk; rptr; brayhf nUe;Jtpl;lhy; xU Fwpiaj; jpahdpf;Fk; jpahdk; Btz;LtJ ny;iy

1635

Those penance performing saints are upper person comparing that deevaas
விளைவறி வார்பண்டை மெய்த்தவஞ் செய்வார்

And those penance effect knowing persons are those true meditation performing persons

jtj;jpd; gaid mwpgtBu cz;ikahd jtj;ijr; bra;gth;fs; Mthu;fs;

விளைவறி வார்பண்டை மெய்யுரை செய்வார்

And those capacity possessed guru is knowing the truth and then preaching those truth to students who are considered as real guru in this world
nj;jd;ik tha;e;jth;fBs cz;ikia mwpe;J khztDf;F vLj;Jf;TWk; cz;ikf;FU Mthu;fs;

விளைவறி வார்பண்டை மெய்யறஞ் செய்வார்

And those persons are those good old micro body firm form set persons

mth;fBs giHa Ez; cliy cWjp bra;gth;fs;
விளைவறி வார்விண்ணின் மண்ணின்மிக் காரே. 3

so those persons are in the space and land place considered as best persons
vdBt mth;fs; tpz;zpYk; kz;zpYk; rpwe;jth;fs; Mthu;fs;


1636

And those sense organs way not moving and then those mind is stopped and then converted towards lord siva
கூடித் தவஞ்செய்து கண்டேன் குரைகழல்

And those Siva disciple place clubbing way those who are doing that meditions is also did by me and those effect way those lords sacred feet is adorned in my head place
rptd; moahu;fBshL To mth;fs; bra;a[k; jtj;ijBa ehDk; bra;J mjd; gadhfr; rptdJ jpUtoiaj; jupj;Bjd;

தேடித் தவஞ்செய்து கண்டேன் சிவகதி

And then those feet place appearing those mukthi is going to attain way and then continued that meditation and that attained that mukthi
gpd; mj;jpUtoapd; fPH; nUe;jyhfpa tPLBgw;iw mila tpUk;gpBa gpd;Dk; jtj;ijr; bra;J mjid mile;Bjd;

வாடித் தவஞ்செய்வ தேதவம் இவைகளைந்

And those two aims are removing way and those body is putting in hungry way and those penance are not considered as pure meditation  they are considered as bad one
ne;j nU jd;ikfisa[k; ePf;fp thsh bka;tUe;jr; bra;a[k; jtk; jtkhfhJ mtk; MFk;

தூடிற் பலவுல கோரெத் தவரே. 4

And then those so many majority of people those above two are not liked and then those sense organs way mesmerized way they are not doing any types of meditations in this world
MfBt cyfj;Bjhu; gyu; ne;j nuz;ila[k; tpUk;ghJ bghwpfs; tHp kaA;fpa cyfj;jth; vj;jifa jtk; cilath; Mth;
1637

And those meditation way of life is carried out then see those lord siva
மனத்துரை மாகடல் ஏழுங் கைநீந்தித்

And then those mind place filled form appearing those likings are those seven seas are with hand place swimming way crossing
kdj;jpd; fz; epiwe;J epw;fpd;w Mirahfpa bgupa VGfly;fisf; ifahBy ePe;jpf;fle;J

தவத்திடை யாளர்தஞ் சார்வத்து வந்தார்

And those meditation place standing persons alone those pro form appearing that true matter will be attained
jtj;jpy; epw;gtBu jkf;F vd;Wk; rhu;ghFk; bka;g;bghUis milth;

பவத்திடை யாளர் அவர்பணி கேட்கின்

And then those meditation not performing and then dipped in the repeated birth but above stated that true penance performing persons are prayed
mJ khl;lhBj jtk; bra;J gpwtpapy; mGe;JBthu; Bkw;Twpa mj;jtj;Bjhiu tHpgLthuhapd;

முகத்திடை நந்தியை முந்தலு மாமே. 5

And those persons will see before their eye place
mth; rptidj; jk; fz; Kd;dhfBt fhZjy; TLk;
1638

And those gaana way those relationship attachment is to be removed
மனத்திடை நின்ற மதிவாள் உருவி

And then mind place appearing that those sward cover place embedded that sward is pulled out
cs;sk; vd;w ciwf;Fs; cs;s qhd this cUtp

இனத்திடை நீக்கி இரண்டற வீர்த்துப்and then five sense organs are tied way appearing that ego angry all are cut away
Ie;J bghwpfshfpa gRf;fisg; gpzpj;Js;s brUf;F, rpdk; Kjypatw;iw mWj;J

புனத்திடை அஞ்சும் போகாமல் மறித்தால்

And then those organs are kept away from that day today trfiles and then and then those lord siva place without any variations way and those sense activities are not allowed to wander in the outside world
cyfpaiy tpl;Lr; rptj;Jld; BtWghL nd;wpg; bghUe;jp qhBde;jpupaA;fs; Ie;Jk; btspr;bry;tij jLj;jhy;

தவத்திடை யாறொளி தன்னொளி யாமே. 6

And then those meditation place appearing that siva light is self-life form converted
jtj;jpy; fhZk; rpt xspBa jd; xspahFk;


1639

And those good act is all the time thinking that lord siva
ஒத்து மிகவு நின்றானை யுரைப்பது

And per the ripped way of mind and that persons place mingling way and then blessing that lord siva
mtutuJ gupghf epiyf;F Vw;g mtBuhL niae;J ePA;fhJ epd;W mUSgtdhfpa niwtid

பத்தி கொடுக்கும் பணிந்தடி யார்தொழ

And those lord siva’s disciple form standing and those mouth way praising and those act will inflate devotion towards lord siva
mtDf;F moauha; epd;W thahu thH;j;Jjy; mtd;ghy; gf;jpia kpFtpf;Fk;

முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் னெனும்பதஞ்

And those five sense organs are controlling way doing that fasting acts are and those saint hood state attaining status will be given
Ik;bghwp mlf;fy; Kjypa Behd;g[r; bray;fs; mth; Kdptuhk; epiyia bgWtpf;Fk;

சத்தான செய்வது தான்தவந் தானே. 7

And then those lord siva’s feet place surrendering way doing that menial service will ultimately give us that mukthi state
niwtdJ mogzpe;J bjhz;Lfs; gyt[k; bra;J epw;wy; Kf;jpiaj;jUk;


1640

And those external act way those moon activities will not appear
இலைதொட்டுப் பூப்பறித் தெந்தைக்கென் றெண்ணி

And those prime books are knowing before I am before those leaves are snipped and then flowers are plucked and then garlands are constructed and those menial acts are done by me
jiyaha E]y;fis mwpa[k; Kd; ehd;rptDf;F vd;W fUjpBa gr;rpiyiaf; fps;spa[k; g{itg;gwpj;Jk; rpt kyh;fisj; bjhLj;Jk; gzpg[upe;Bjd;

மலர்தொட்டுக் கொண்டேன் வரும்புனல் காணேன்

But from those effect there is no benefits are attained by me
MapDk; mtw;why; ahbjhU gaDk; Bjhd;wf;fhztpy;iy

தலைதொட்ட நூல்கண்டு தாழ்ந்ததென் உள்ளந்

Ad then those books are knowing and then afterwards my mind melted way appeared before lord siva so
me;j E]y;fis mwpe;jgpd; rptdplj;ij vd; cs;sk; FiHe;J epd;wJ mjdhy;

தலைதொட்டுக் கண்டேன் தவங்கொண்ட வாறே. 8

Those lord siva place approaching and that experience I have got so those meditation realizing way this is and that way seated
rptj;ijj; jiyg;gl;l mDgtj;ij mile;Bjd; MfBt ehd; jtj;ij czh;e;jthW mJBt Mapw;W
1641

In the neraathaaramplace standing persons will not attain yet another birth
படர்சடை மாதவம் பற்றிய பத்தர்க்

And those spread over hair possessed that saints disciples
tpupe;j ril KoBahL bgupa jtj;ij Bkw;bfhz;l moahu;f;F

கிடரடை யாவண்ணம் ஈசன் அருளும்

And then there is no problem emanating way and that lord Siva  put his grace on them
ahbjhU Jd;gk; tuhjthW niwtd; jdJ mUis tHA;Fthd;

இடரடை செய்தவர் மெய்த்தவ நோக்கில்

And then those grace place not getting that clear idea and then those sorrows are not affecting way and those protecting songs are singing way those protectons are getting way doing that acts are only wasting that time only
ne;j mUspy; bjspt[ bgwhJ jkf;Fj; Jd;gk; tuhky; kzp ke;jpu xsljA;fshy; fhg;g[r;bra;J bfhs;tjpy; fhyk; Bghf;FthuJ jt epiyia Behf;fpd; mJ

உடரடை செய்வ தொருமனத் தாமே. 9

And then those sorrows are inviting way acting thoselunatic persons acts form appearing this is
Jd;gk; te;J mila[k; tHpiaj; jhBk Mf;fpf; bfhs;tBjhu; gpj;jh; brashfBt Koa[k;
1642

And those meditation performing acts alone those sorrow removing way
ஆற்றிக் கிடந்த முதலைகண் டஞ்சிப்போய்

In the river place one bank place those crocodile is seeing way and then afraid of and then left away from that place

Mw;wpd; xUJiwf;fz; Kjiy nUj;jitf; fz;L mq;rp mjid tpl;L ePA;fp
ஈற்றுக் கரடிக் கெதிர்ப்பட்ட தன்னொக்கும்

And then in the opposite bank place swimming and then there those young karadies are taking bath with its mother place trapped form appeared it is
kw;bwhU Jiwf;fz; Fl;ofis Nd;w fuo mf;Fl;ofBshL Fspj;Jf; bfhz;L nUg;gij mwpahJ mjd;fz; nwA;fp mf;fuo nlj;J mfg;gl;lJ Bghy;tjhFk;

நோற்றுத் தவஞ்செய்யார் நூலறி யாதவர்

And those veethaa books are not knowing persons will not do those medition with hungry sun ays and rain bearing way
E]y;Kiwia mwpahjth; grp, btapy;, kiH Kjypatw;why; tUk; Jd;gj;ijg; bghWj;Jf; bfhz;L jtj;ijr; bra;a khl;lhuha;

சோற்றுக்கு நின்று சுழல்கின்ற வாறே. 10

And those persons are in the family heads are giving those food is collected and then eacking out those life in that saint life place entered and those pretending form appearing act this is
ny;ywj;jhy; nLk; BrhW Kjypatw;iwg; bgw;Wg; gpiHj;jy; bghUl;l Jwt[ epiyapy; g[Fe;J jtj;jth; Bghy; Btlk; g{z;L jpupjy;

1643

Those breathing is stopped
பழுக்கின்ற வாறும் பழமுண்ணு மாறுங்

And then those Siva meditation place those Siva fruit ripping way and then eating it
rptBahfj;jpy; rptf;fdp gGf;FkhWk; mij cz;ZkhWk;

குழக்கன்று துள்ளியக் கோணியைப் பல்காற்

And then those soul wandering in the body place so many times
caph; gyKiw cyt[fpd;w clk;gpy;

குழக்கன்று கொட்டிலிற் கட்டவல் லார்க்குள்

And then those oxygen is stoping in that sulu tip place and those capacity possessed persons
caph;fhw;iwr; RGKidapy; epWj;jty;yth;f;F

இழுக்காது நெஞ்சத் திடவொன்று மாமே. 11

And those  breating mannerism deveated way go upward and then that sagasirathalam place mingling way appearing
}r;R naA;Fk; jd;ik bfl;L Bky; Kfkhf tpsA;Fk; rfrPu jsj;jpy; xd;wp epd;WtpLk;
1644

Andthose thinking place lord siva’s place is called that meditation
சித்தஞ் சிவமாகச் செய்தவம் வேண்டாவால்

One person mind is converted as Sivam form and then there after no penance required on his part
xUth;f;F mtuJ cs;sk; rptBk Md bghGJ mtUf;Fr; bra;a Btz;oa jtk; ahJk; ny;iyahk;

சித்தஞ் சிவானந்தஞ் சேர்ந்தோர் உறவுண்டால்

And that way those mind is sivam form converted and then enjoyed in the Siva happiness place and that persons relationships alone kept away all other relationships
mtiug; Bghy cs;sk; rptkha;r; rpthde;jj;jpBy jpisf;Fk; bgw;BwhuJ cwBt mtUf;Fk; cz;lhFk; gpw cwt[fs; aht[k; mw;W xHpa[k;

சித்தஞ் சிவமாக வேசித்தி முத்தியாஞ்

And then those special powers and heavenly life will easily be attainable
rpj;jpa[k; tPLBgWk; mth;f;F vspjpy; csthk;

சித்தஞ் சிவமாதல் செய்தவப் பேறே. 12

So thse mind is converted as Sivam way and those true concept way getting that benefits
Mifahy; cs;sk; rptkhjy; xd;Bw cz;ikj; jj;Jtj;jhy; bgWk; gadhFk;
—-
7. அருளுடைமையின் ஞானம் வருதல்

And those grace form gaana attained

1645

As per disciples melting mind way that lord Siva put his grace
பிரானருள் உண்டெனில் உண்டுநற் செல்வம்

And that lord siva’s grace is emanated on our part and then those good wealth will appear
rptbgUkhdpd; mUshdJ cz;lhFkhdhy; ey;y bry;tk; cz;lhFk;

பிரானருள் உண்டெனில் உண்டுநன் ஞானம்

And then those lord siva’s grace is appearing and that way good gaanam will be emanated
rptbgUkhdpd; mUs; cz;lhdhy; ey;y qhdk; cz;lhFk;

பிரானரு ளிற்பெருந் தன்மையும் உண்டு

And then those lord siva’s grace way those magnanimous acts will appear
rptbgUkhd; mUspd; bgUe;jd;ika[k; cz;lhFk;

பிரானரு ளிற்பெருந் தெய்வமு மாமே. 1

And then thse lord siva’s grace way those big god form apearing
rptbgUkhd; mUshy; mth; bgUe;bja;tKk; Mthu;
1646

All those world powers are embedded in the body place
தமிழ்மண் டலம்ஐந்துந் தாவிய ஞானம்

And those body way acting persons those tamil state and then those surrounding place situated that kannadam malaiyaalam thuluvam and then telugue region place approaching way praying lord siva and then in their place concealed way appearing that gaanam will be emerged
rupia tHp epw;gth; jkpH;ehLk; mijr; Rw;wp cs;s fd;dlk;, kiyahsk;, JGtk;, bjYA;F Mfpa kz;lyA;fspy; cs;s gFjpfis mile;J tHpgod; mth;fsplk; kiwe;Js;s qhdk;

உமிழ்வது போல உலகந் திரிவார்

And then appearing that explicit way and that way wandering every where
btspg;gLk; vd vz;zp miye;J jpupth;

அவிழு மனமும்எம் ஆதியறிவுந்

And those truth is realized in the body place and those single matter form appearing that lord siva in so many powers form appearing and those truth is known way
qhdpah; ne;j cz;ikia jk; clypy; czh;e;J xU bghUshd rptBk gy rf;jpfshf tpsA;FfpwJ vd mwpth;

தமிழ்மண் டலம்ஐந்துந் தத்துவ மாமே. 2

And then not wandering all the paces and those staying place seated way and those prayer is conducted way and then those big benefits are attained
mwpe;J vA;Fk; Bghfhky; nUe;j nlj;jpByBa rpwe;j tHpghl;il Mw;wpg; bgUk;gaid milth;
1647

Those bad deeds should be crossed
புண்ணிய பாவம் இரண்டுள பூமியில்

In this world living place those puniya and sins form of two deeds appearing and then its effects way appearing
cyf thH;f;ifapy; ey;tpid jPtpid vd;w nUtpidfspd; Bjhw;wKk; gaDBk cs;sd

நண்ணும் பொழுதறி வார்சில ஞானிகள்

And those appearance and effects are those accuring time itself those clear way knowing persons are Siva saints
mj;Bjhw;wk; gad; vd;gtw;iw mit jpfGk; fhyj;Bj bjspa mwpgth; rpt qhdpfBs

எண்ணி இரண்டையும் வேர்அறத் தப்புறத்

So you are in that saints way standing and those things are realized and those deeds are completely removed
mjdhy; ePtPh; me;j qhdpah; tHpepd;W mtw;iwf; fUjp czh;e;J me;j tpidfisa[k; moBahL Bghf;fp

தண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்துகொள் வீரே. 3

And then afterwards those lord siva dwelling place is those inquiry way know it
mtw;wpw;F mg;ghy; niwtd; nUf;fpd;w nlj;ij Muha;e;J mwpa[A;fs;
1648

Before standing way or behind standing way lord siva put his grace
முன்னின் றருளு முடிகின்ற காலத்து

And those bad deeds are removing time and then those ignorance removed persons and that any one power way in the eye place appearing way those grace is pouring
nUtpid ePA;fpa fhyj;J mq;qdk; ePA;fg; bgw;whu;f;F ahjhDk; Xh; Mw;wyhy; fz;Kd; epd;Bw mUis tHA;Fthd;

நன்னின் றுலகில் நடுவுயி ராய்நிற்கும்

And then those deeds not attached but only goodness filled groups and then in the soul with in soul form put his grace
tpid ny;yhj ed;ik bghUe;jpa FHhj;jpdh;f;F caph;f;F capuha; nUe;Bj mUSthd;

பின்னின் றருளும் பிறவியை நீக்கிடும்

Ad then those persons place putting his grace and then those state place deviated way preserved and then afterwards those repeated form of birth is removed
ahth;f;Fk; mUs; tHA;fpa gpd;Dk; me;j mUs; epiyapdpd;Wk; tGthjthW ghJfhg;gd; gpd; vd; gpwtpia ePf;fp

முன்னின் றெனக்கொரு முத்திதந் தானே. 4

And then I am lord siva’s disciple so before my eye place standing way and those mukthi is given form blessed me
moBaDf;F vd; fz;Kd; epd;W Kj;jpia mspj;J mUspa rptd;
1649

Those Siva logam attained
சிவனரு ளாற்சிலர் தேவரு மாவர்

And those lord siva’s grace way some persons requested way attained that deevaas position
rptd; mUshBy rpyh; Bjth; gjtpia Btz;od; mtw;iwa[k; bgWth;

சிவனரு ளாற்சிலர் தெய்வத்தோ டொப்பர்

And then those lord sivas grace way those godly state attained
rpyu; mtd; mUshy; bja;tj;jd;ik bgWth;

சிவனரு ளால்வினை சேரகி லாமை

And then with lord siva’s grace somepersons will not accumulate those deeds
rptj;jpd; mUshy; rptUf;F tpid BruhJ

சிவனருள் கூடின்அச் சிவலோக மாமே. 5

And then those siva grace is going to explain all the above place stated those three persons are those Siva world place appearing persons
rptd; mUs; gw;wpr; brhy;yg;Bghdhy; BkBy fz;l }tUk; rptcyfj;jth; Mth;
1650

With that lord siva’s grace way this world life and and then those upper world life will be attained
புண்ணியன் எந்தை புனிதன் இணையடி

And those dharama form appearing that lord siva who is my father and then whose sacred feet are entering way
mwtotpd;Wk; vk je;ija[khfpa rptgpuhdJ nU jpUtofis mile;jjdhBy

நண்ணி விளக்கென ஞானம் விளைந்தது

And then those darkness removing way and those light giving lampform those gaana germinated on our part if not those gaana will not be attained
nUis ePf;fp xspUk; tpsf;Fg; Bghy;tjhfpa qhdk; vdf;F cz;lhapw;W ny;iyBay; qhdk; cz;lhfkhl;lhJ

மண்ணவ ராவதும் வானவர் ஆவதும்

And then whoever might be those human form taking birth and then those deevaa form taking birth
ahtuhapDk; kf;fsha;g; gpwg;gBjh my;yJ Bjtuha;g; gpwg;gBjh

அண்ணல் இறைவன் அருள்பெற்ற போதே. 6

My lord siva’s grace is attainable way those above things are achieved
vk; mz;zyhd rptdJ mUisg; bgw;wBghBj MFk;
1651

And those soul converted as sivam form
காயத்தே ரேறி மனப்பாகன் கைகூட்ட

And that non permanent form of body is appearing that chariot way and then ascended on it and then those mind form of driver driving it
clk;g[ vd;Dk; epiyapy;yhj Bjhpd;Bky; Vwp kdk; vd;fpd;w ghfd; naf;f

மாயத்தே ரேறி மயங்கு மவையுணர்

And then those different places those maaya form of chariot is driving and those way is lost and that way fainting form appearing that living beings and then those way some intuitive knowledge knowing
fz;l nlA;fspy; khaj;Bjiur; brYj;jpajhy; tHpawpahJ kaA;Ffpd;w caph;fs; rpwpBj czh;t[ bgw;Wr;

நேயத்தே ரேறி நிமலன் அருள்பெற்றால்

And then those lord siva chariot place climbed and then moved and then that lord’s grace is attained
rptd; Bky; bry;Yk; md;ghfpa Bjupy; Vwpr;brd;W mtdJ mUisg; bgw;why;

ஆயத்தே ரேறி யவனிவ னாமே. 7

And then those disciples group place entered and then one among them and then that prson also attained that siva appearance way
moath; Tl;lj;jpy; xUtdhfp ntDk; rpttotk; milthd;
1652

Those siva gaanees that Siva appearance possessed
அவ்வுல கத்தே பிறக்கில் உடலொடும்

And those sariyai keriyai yoogam and that effect way and then those Siva logam people way appearing
rupia, fpupia, Bahfk; vd;Dk; ntw;wpd; gadhfr; rptByhfthrpfsha; mA;Fj; Bjhd;wpDk;

அவ்வுல கத்தே யருந்தவர் நாடுவர்

And that way appearing persons are those gaanam to be attaining way and those body form standing and then those rare penance is liking to perform
mA;Adk; Bjhd;wpBdhu; qhdj;ijg; bgWjw;F me;j clk;BghL epd;W mA;F mhpa jtj;ijr; bra;a tpUk;g[th;

அவ்வுல கத்தே யரனடி கூடுவர்

And those penance way those gaana is attaining way and those lord siva’s feet approached
mj;jtj;jpd; gadhf qhdj;ijg; bgw;Wr; rptd; moiaa[k; Bru;th;

அவ்வுல கத்தே யருள்பெறு வாரே. 8

And then in that siva land place those siva sakthi power will be attained
rpt cyfj;jpy; rptrf;jpapd; Mw;wiy milth;
1653.

Those sivam that lovely light form appearing
கதிர்கண்ட காந்தங் கனலின் வடிவாம்

And those sun rays are attracted those sun magnetic stone and those fire form and then that fire is spitting
R{upaidf; fz;l R{upa fhe;jf;fy; beUg;g[totha; beUg;ig ckpGk;

மதிகண்ட காந்தம் மணிநீர் வடிவாஞ்

And then moon seeing that is sitting magnetic stone and then those pearls way that water is spitting
re;jpuidf; fz;l re;jpufhe;jf;fy; Kj;Jg;BghYk; ePh; totha; ePiu ckpGk;

சதிகொண்ட சாக்கி யெரியின் வடிவாம்

And those mirror  those  who are standing before that and that figure is reflected
bgUik bghUe;jpa fz; Mo vjph;gl;l tHpapd; tothk;

எரிகொண்ட ஈசன் எழில்வடி வாமே. 9

And that way those lord siva is carried in the mind place and those living bings are that lord siva formappearing
rptid cs;sj;jpy; Vw;Wf;bfhz;l caph;fs; me;jr; rptd; toBtahFk;
1654

And those falsehood filled that group is kept away
நாடும் உறவும் கலந்தெங்கள் நந்தியைத்

And then those persons are in this land place living people and then my family relatives place taking way where is lord siva in that searching all the places
ehl;oy; cs;shu; gyBuhLk; kw;Wk; vdf;F cw;whuha mtBuhLk; mstshtp vA;fs; rptbgUkhd; vA;F cs;shd; vd;W BjLthd;

தேடுவன் தேடிச் சிவபெரு மான்என்று

Ad those searching way he will be trapped
mj;BjLjYf;F mtd; mfg;glh bjhHpahd; Mjypd;

கூடுவன் கூடிக் குரைகழற் கேசெல்ல

And that way those trapped place lord Siva is available to me in that way got happy and then mingle with him, and then afterwards my soul iswill not wander all other places but surrender under his feet
mtd; mfg;gl;l nlj;jpy; rptbgUkhd; fpilj;jhd; vd;W kfpH;e;J mtBdhL Brh;Btd; Brh;e;jgpd; vd; caph; gpw nlj;jd;wp mtdJ jpUtof;Bf brd;W

வீடும் அளவும் விடுகின் றிலெனே. 10

And then garbed his feetand then up to perishing of this body and then ever permanent way clinging lord Siva’s feet
Brh;jy; bghUl;L ne;j clk;g[ mHpa[k; tiuapy; mtid tplhBj gw;wpf;fplg;Bgd;
8. அவ வேடம்

Pretending form of appearance

1655

And those useless decorations are given up way and then search lord siva
ஆடம் பரங்கொண் டடிசிலுண் பான்பயன்

Ad those fanfare way consuming food is considered as benefit of this life in that way thinking
Mlk;guj;Jld; BrhW cz;gijBa gadhFk;

வேடங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள்

And then those worthless decorations are made in the body place and then this world people are mesmerized way put them in that situation and that falsehood filled appearances are to be give up
gadpy;yhj BfhyA;fisg; g{z;L cyfj;jiu kaf;Fk; mwptw;wth;fBs cA;fs; bgha;ahd BfhyA;fisf; iftpLA;fs;

ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியுந்

And then lord siva is thinking way dancingand then singing and those happy tears are shedding way and the happy way murmuring his names
rptid epide;J Moa[k; ghoa[k; Mde;jf;fz;zPh; tpl;Lk; kfpH;t[ld; gpjw;wpa[k;

தேடியுங் காணீர் சிவனவன் தாள்களே. 1

And then search lord siva’s sacred feet and then see it
rptbgUkhdpd; jpUtofisj; Bjof; fhZA;fs;
1656

Ad those fabricating way decorating that monks way and that persons are living those land will reduce its wealth
ஞானமில் லேர்வேடம் பூண்டிருந்த நாட்டிடை

And those siva gaanam not possessing persons are seated inpenance way and that country
rptqhdk; ny;yhjhu; jtj;ij Bkw;bfhz;L ne;j ehl;oy;

ஈனம தேசெய் திரந்துண் டிருப்பினும்

And then those low graded acts are doing way and then acceoting that begging food and then consume it and then living in this world
nHpthd bray;fisr; bra;J gpr;ir Vw;W capUld; thH;e;jhYk;

மான நலங்கெடும் வையகம் பஞ்ச்மாம்

And that land will reduce its gory
me;j ehlhdJ bgUik Fd;Wk;

ஈனவர் வேடங் கழிப்பித்தல் இன்பமே. 2

And then those low graded persons decorations should be dismantled and that land will enter that happy way
vdBt nHpt[ila mtuJ Bfhyj;ij mfw;WtJ nd;gk; jUtjha; mika[k;
1657

Those world getting that betterment ways
இன்பமும் துன்பமும் நாட்டா ரிடத்துள்ள

And then those goodness and bad acts those land people doing
nd;gKk;, Jd;gKk; Mfpa nuz;Lk; ehl;L kf;fs; bra;j

நன்செயல் புன்செய லாலந்த நாட்டிற்காம்

And those good andbad deeds way affect that people living land and that way those learnt people will inform
ey;tpid jPtpidahy; me;j ehl;ow;F MFk; vd nak;g[th;

என்ப இறைநாடி நாடோறும் நாட்டினின்

And then those king daily and that better way inquired in his land place
vdBt kd;dd; mjid ed;whf Muha;e;J ehs;BjhWk; ehl;oy;

மன்பதை செப்பம் செயின்வையம் வாழுமே. 3

And those fake saints are reprimanded way put them in straight way and then those land will prosperity filled way living happily
bgha;f; Bfhyk; bfhz;ltiu tHpg;gLj;jpdhy; ehL eyk; mile;J thGk;
1658

Those persons who are to be weeded out
இழிகுலத் தோர்வேடம் பூண்பர்மே லெய்த

And those loe caste place taking birth and then from it some people are with that good character way not tried to get that elevated place and then those easy way try to get that elevated place and then those sainthood way decorated themselves
jhHe;j Fyj;jpy; gpwe;jth;fs; rpyh;, xGf;fj;jhy; cah;t[ va;j epidahky; vspjpy; Bkd;ikiag; bgWjy; bghUl;Lj; jt Btlj;ijg; g[ide;J bfhs;s

வழிகுலத் தோர்வேடம் பூண்பர்தே வாகப்

And then those high caste place taking birth and those peoples are not following in that caste character and then doing that filthy way of acts and that caste mannerisms’ are destroying way but those godly place getting way those persons are decorated themselves
cahe;j Fyj;jpy; gpwe;jth;fs; rpyUk; mf;Fyj;jpw;F Vw;w xGf;fKilauha; epw;fkhl;lhikapd; mf;Fyj;jd;ik mHpag;bgw;W me;epiy ePA;fpf;

flt[suhf itj;J Bghw;wg;gLk; kpf cah;e;j epiyiag; bgWjy; bghUl;L jtBtlk; g[ide;J bfhs;th;

பழிகுலத் தாகிய பாழ்சண்ட ரானார்

And those two sect place taking birth that persons are from good old time doing that sin filled act way and those wild persons form appearing in this world
ne;j nuz;L rhuhUk; bjhd;W bjhl;Bl gHpghtA;fisr; bra;J ghH;gl;LtUk; bfhoath; Mapdh;

கழிகுலத் தோர்கள் களையப்பட் டோரே. 4

So those persons should be treated as out caste way so that persons should be relived that sain hood life and then put them in hard labor camps and then punish them
vdBt fHpf;ff; Toa Fyj;jth; Mth; Mjyhy; nj;jifath; ePf;fj; jf;fth; Mthu;
1659

And then those true gaana way alone that meditaton benefits will be achieved
பொய்த்தவஞ் செய்வார் புகுவர் நரகத்துப்

And those fabricated appearance way doing that meditation in pretending way will ultimately go to that hell only
bgha;ahff; Bfhyj;ijg; g{z;L jtk; bra;gth; eufj;Jf;Fg; Bghth;

பொய்த்தவஞ் செய்தவர் புண்ணிய ராகாரேற்

And those fake way doing that meditation and those persons will not attain that punniya state
mt;thW bgha;j;jtk; bra;jth; vg;BghJk; g[z;zpah; Mfkhl;lhu;

பொய்த்தவம்மெய்த்தவம் போகத்துட்போக்கியஞ்

And those fake meditation those true one way in this world place some world material happiness giving one
bgha;ahd jtkhdJ bka;j;jtj;ijg; Bghd;W ne;j cyf nd;gA;fs; rpttw;iw mspf;fty;yJ

சத்திய ஞானத்தால் தங்குந் தவங்களே. 5

But those true gaana way alone and those meditation benefits will be attained
MapDk; cz;ik qhdj;jpdhy; jhd; jtj;jpd; gad; ifTLk;

1660

Those who are accepting that begging food will get that elevated place in life
பொய்வேடம் பூண்பர் போசித்தல் பயனாக

And those belly is filling way thinking and then following that fake way decorated
tapW epiwa cz;gJ xd;iwBa vz;zpa bgha;aha;j; jtk; g{z;gu;

மெய்வேடம் பூண்போர்மிகு பிச்சைகைக்கொள்வர்

And then those true saints are accepting and those begging food so that in thisbody place the soul not left away way accepting that begging food
cz;ikaha;j; jtBtlk; g{z;ltu; caph; cliy tpl;L ePA;fhky; nUf;fg; gpr;ir Vw;gh;

பொய்வேடம் மெய்வேடம் போலவே பூணினும்

And then those fake appearance is that true appearance way appearing
bgha;ahd Bfhyj;ij bka;ahd Bfhyk;Bghy; bfhz;lhYk;

உய்வேட மாகும் உணர்ந்தறிந் தோர்க்கே. 6

And that saint appearance and then its eminence is knowing way appearing that persons alone will get upliftment in life
Bfhyj;jpy; jtj;jpdJ bgUikia czh;e;J mjidg; g{z;L epw;BghUf;Bf m@J mth; ca;jw;F VJthf BtlkhFk;

9. தவவேடம்

Those saintly attire

and then that saint form appearing persons are adorning that sacred ashes , ruthraacham seeds as garland form and then ear ornament kundalam

1661

and those penance performing persons alone that decoration will best form appearing
தவமிக் கவரே தலையான வேடர்

and those best way penance performing persons alone thosedecoration possessed persons
jtj;jpy; rpwe;J tpsA;FgtBu Kjd;ikahd Bfhyk; bfhz;lth;

அவமிக் கவரே யதிகொலை வேடர்

Ad then on the contrary those fake way decorated persons are wild killing instinct filled persons they are
mA;Adk; ny;yhky; bgha;ahd Bfhyj;ijg; g{z;lth; bfhLik kpf;f bfhiy bra;a[k; bfhoath; Mth;

அவமிக் கவர்வேடத் தாகாரவ் வேடந்

And then those low graded acts are doing that persons are those decoration not appropriate persons
mj;jifa fPHhd bra;if cilath; mf;Bfhyj;jpw;Fk; bghUj;jk; ny;yhjth; Mth;

தவமிக் கவர்க்கன்றித் தாங்கவொண் ணாதே. 1

And those decorations are those meditation place that best persons alone attainable one but not by others
mf;Bfhyk; jtj;jhy; rpwe;jth;f;fd;wpg; bghUe;jhJ
1662

Those symbols to saint hood
பூதி யணிவது சாதன மாதியிற்

And those meditation lust possessed persons to whom that first adoration is sacred ashes
jtBtl;ifBahu; ahth;f;Fk; Kjy; rhjfkhtJ jpUePW mzpjy;

காதணி தாம்பிர குண்டலங் கண்டிகை

Ad those siva books are teaching those teacher who must in addition those ear place adorned that copper kulai ear ornaments
rptE]y; fw;gpf;Fk; Mrpah;f;F mjBdhL fhjpy; mdpa;gLfpd;w brg;g[f; FiHa[k;

ஓதி யவர்க்கும் உருத்திர சாதனந்

And those copper thread is pentrated into that ruthrascha seed and then adorned it garland form
brk;ig nilapl;Lf; Bfhj;j cUj;jpuhf;f khiya[k; BtlA;fshFk;

தீதில் சிவயோகி சாதனந் தேரிலே. 2

Ad then those Siva yoogies those decorations are searching and those lord siva place appearing those things are adorning way appearing
rptBahfpaw;f;F chpa Btlj;ij Muha[k; nlj;J rptdplj;jpy; fhzg;gLk; BfhyA;fs; gyt[khk;
1663.

Lord siva’s symbols
யோகிக் கிடுமது வுட்கட்டுக் கஞ்சுளி

And those Siva yoogies are adorning things are and those waist place tying low in clothsand then long shirt
rptBahfpf;F mzpag;gLk; bghUs;fs; Mtd miwapy; fl;Lk; fPBshL Toa Bfhtzk;, rl;il

தோகைக்குப் பாசத்துச் சுற்றுஞ் சடையதொன்று

And then those long hair twisted way tied that crown form of hair
cikf;Fg; ghfk; ny;yhky; xUrilahy; Rw;wpf; fl;lg;gLk; rilKo

றாகத்து நீறனி யாங்கக் கபாலஞ்

And then those whole body place adorning that sacred ashes and then those times adorning way and then those who are praying under his feet to whom sacred ashes are giving way that small ashes bag or  metal box
clk;g[ KGtJk; Kw;wg; g{rpa jpUePW Btz;Lk; bghGJ vLj;Jj; jd; clk;gpy; g{rpf; bfhs;Sjw;Fk; jd;ik tzA;fpdhu;f;Ff; bfhLj;jw;Fk; jpUePW itf;fg;gl;l bghf;fk; my;yJ ig

சீகந்த மாத்திரை தின்பிரம் பாகுமே. 3

And those bharama skull way remembering those begging bowel, and then those sacred hand place holding that cane rod ad other things
gpuk fghyj;ij epidg;gpf;Fk; gpr;irg; ghj;jpuk;, jpUf;ifapy; gpof;Fk; khj;jpiuf; Bfhy; my;yJ gpuk;g[ vd;Dk; niyfshk;
1664

Those siva yogi adorning those symbols are 10 in number
காதணி குண்டலங் கண்டிகை நாதமும்

In the ear place adorning that gundalam, ruthraachaa seeds and then good sound raising way
fhjpy; mzpag;gLk; Fz;lyk; cUj;jpuhf;fkhiy, ey;y xyp cz;lhf

ஊதுநற் சங்கும் உயர்கட்டி கப்பரை

In the mouth place keeping way blowing that conch and then those gundalm aboveway considered those six katti and then sacred begging bowel and then special way made that meditation hut
tha; itj;J CJfpd;w jpUr;rA;F Fz;lyj;jpYk; cgfhe;jhfpa MWfl;o, jpUBthL rpwg;gpj;Jf; bfhy;yg;gLfpd;w jtr;rhiy

ஏதமில் பாதுகம் யோகாந்த மாதனம்

And those wooden chapel ad those yogaasanam doing that seat
ghJif Bahfk; Kojw;Fupa nUf;if

ஏதமில் யோகபட் டந்தண்டம் ஈரைந்தே. 4

And then those flaw less way those yoga pattam and those yoogaa thandam and that above way stated those 10 are symbolic things
Fw;wkw;w Bahfgl;lk;, Bahfjz;lk; vd;Dk; gj;Jk; jtj;Bjhu;f;F chpa BtlA;fshFk;
—-

10. திருநீறு

Sacred ashes

1665

Veeboothi = sacred ashes
நூலுஞ் சிகையும் உணரார்நின் மூடர்கள்

Those sacred three knotted thread and hair all are adoring but its real nature is not known by that idiot persons
g{z;E]y; rpif Mfpatw;iw mspe;jpUe;Jk; mtw;wpd; cz;ik nay;ig }lh;fs; mwpa khl;lhu;fs;

நூலது வேதாந்தம் நுண்சிகை ஞானமாம்

And those sacred thread is veethaanatham knowing way adornedand those sofy form of kudumi and those veethaanatha ganam is revealing
g{z;E]y; vd;gJ Btjhe;jj;ij ch;j;JtJ Ez;ikahf FLkp vd;gJ Btjhe;j qhdj;ijg; g[yg;gLj;JtJ

பாலொன்றும் அந்தணர் பார்ப்பார் பரமுயிர்

And those lord siva place oneness way and then those prime lord Sivam and soul is oneness way seeing
rptbgUkhdplk; xd;wpa jd;ik cilath; guKk;, capUk; xd;whFk; vd;W ghu;g;ghu;

ஓரொன் றிரண்டெனில் ஓங்காரம் ஓதிலே. 1

And then those not oneness way standing persons are chanting that omm manthraa and then those clubbing form appearing
mg;go xd;whfhJ epd;wth; xfhuk; cr;rupj;jhy; xd;whtu;
1666

And those happiness form of sacred feet is going to attain
கங்காளன் பூசுng கவசத் திருநீற்றை

And those bharama and thirumal skeleton  carried in the shoulder place and that lord siva adorning
vYk;g[f; Tl;ilj; BjhspBy bfhs;Sk; rptbgUkhd; g{RtJk;

மங்காமல் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில்

And then all others are adorning persons are those protection shield form appearing that sacred ashes and then its white glittering way adorned and then got happy from that appearance
mzpe;Bjhu; ahth;f;Fk; fyrkha; epw;gJk; Mfpa jpUePw;iw mjd; btz;ikahf xsp kpf tpsA;FkhW g{rp kfpH;r;rp milgth;fs;

தங்கா வினைகளுஞ் சாருஞ் சிவகதி

Ad thoe persons place those bad deeds will not stay and then those Siva destiny will approach
mtuplj;jpy; tpidfs; jA;fpapuh rptfjp TLk;

சிங்கார மான திருவடி சேர்வரே. 2

And then ultimately that lord siva’s sacred feet place they will enter
rptdJ mHfpa jpUtofisa[k; mth; milth;
1667

The benefits of sacred ashes
அரசுட னாலத்தி யாகும்அக் காரம்

And those papel tree banyan tree and then atthi tree (pig) and those trees small shedding sticks are collected
muRkuk;, Mykuk;, mj;jpkuk; vd;gdtw;wpd; rkpj;Jis (Rs;spfs;)

விரவுகனலில் வியனுரு மாறி

And then those yaagaafire place burnt down way those appearance is vanished wat that sacred ashes are emanted
Bts;tpj; jPapy; bghRf;fp cUtk; khwpj; jpUePwhFk; (rhk;gy; MFk;)

நிரவயன் நின்மலன் தாள்பெற்ற நீதர்

And those security less  persons and then impurities devoided persons firm appearing that lord siva’s sacred feet are enjoying those opportunity attained persons
mtak; ny;yhjtDk; kyk; mw;wtDk; Md rptj;jpd; jpUtoia czh;e;J mDgtpf;Fk; tha;g;igg; bgw;wdh;

உருவம் பிரமன் உயர்குலம் ஆமே. 3

And those persons sacred appearance changing way and then those meditation way that higher sect place attained
cUtKk; khw;wk; mile;J niwtd; jpahdj;jhy; cah;Fyj;jth; Mth;
—-
11. ஞான வேடம்

Jaanaa decoration

So as to attain jaanaa those things are adoring that state is called gaana veeadam

1668.


ஞானமி லார்வேடம் பூண்டும் நரகத்தர்

Those persons who are not leading gaana way of life but decorated those appearance way and that persons will enter that hell only
qhdk; ny;yhjth; qhdpfl;Fupa Btlj;ijg; g{z;L nUg;gpDk; eufj;jpw;F chpatBu Mthu;

ஞானமுள்ளார்வேடம்இன்றெனில்நன்முத்தர்

And then those gaana possessed persons but those who are decorated himself but they will definitely enter in to prime mukthi place
qhdk; cs;sth; jk;kplj;jpy; qhdpfl;F chpa Btlk; ny;yh bjhHpapYk; guKf;jpf;F chpatBu

ஞானமுளதாக வேண்டுவோர் நக்கன்பால்

And then after gaanam attaing way and then those decoration is attaining
mjdhy; qhdk; cz;lhd gpd;dh; mjw;F chpa Btlj;ij tpUk;g[Bthu;

ஞானமுள வேட நண்ணிநிற் பாரே. 1

And those lord Siva way decorated way calmly seated
rptgpuhidg; BghyBt me;j Btlj;ijg; g{z;L nUg;gu;
1669.

And those Siva saints are those decoration not possessing way seared calmly
புன்ஞானத் தோர்வேடம் பூண்டும் பயனில்லை

And those lowgraded gaanam possessing persons are and those way decorated but they will not attain any benefits from it
nHpthd qhdk; cilath; Bfhyj;ijj; jhA;fpa[k; mjdhy; Vw;glf;Toa gad; VJk; ny;iy

நன்ஞானத்தோர்வேடம் பூணார் அருள்நண்ணித்

And then those good gaana possessing persons and those lord siva’s grace place dipping way and then those decorating way appearing that place distaste form appearing
ey;y qhdk; cilath; niwmUspy; Bjha;e;J Bfhyk; Vw;gjpy; fUj;jpd;wp nUg;gu;

துன்ஞானத் தோர்சம யத்துரி சுள்ளோர்

And those wavering mind possessed persons are those those other religion place aversion possessed form appearing
jpupg[ czh;t[ cilath; rkaf;fhH;g;g[f; bfhz;lth;

பின்ஞானத் தோரொன்றும் பேசுகில்லாரே. 2

And then those practical experience possessed persons are and those aversion possessing persons place does not  like to talk
gpd;g[ mEgt qhdk; cila qhdpah; rkaf;fhH;g;g[f; bfhz;ltuplk; thjpl tpUk;gkhl;lhu;
1670

And those unique matter form appearing that matter place mingling way live
சிவஞானி கட்குஞ் சிவயோகி கட்கும்

And then if inquire those Siva saints and Siva yoogies
Muhapd; rpt qhdpah;f;Fk; rptBahfpahu;f;Fk;

அவமான சாதனம் ஆகாது தேரில்

And those useless form of outer decorating things are not necessary
gad; ny;yhj g[wr;rhjdA;fs; Bjitaw;wit

அவமா மவர்க்கது சாதன நான்கும்

And those form of holly persons those external things of sacred ashes ruthraacham long hair and those five letter wards are un necessary one
mz;zhu;f;Fj; jpUePW cUj;jpuhf;fk; rilKo Ie;J vGj;J vd;Dk; ehd;Fk; g[wr;rhjdA;fSk; tPBdahk;

உவமான மில்பொருள் உள்ளுற லாமே. 3

And those unique matter place mingling way live ( lord Siva)
mth;fs; ctik Tw nayhj bghUis cs;Bs bghUe;jp thHyhk; (rptk;)
1671

And those likings are own over persons are saints
சுத்தித் திரிவர் கழுவடி நாய்போற்

Nd those fake magic form appearing persons are and those death pole under place those hunter dog form appearing and then wandering everywhere
brg;gpL tpj;ijf; fhuh;fs; fGkuj;jpd; moapy; nUf;fpd;w eha;Bghy; Rw;wpj;jpupthu;fs;

கொத்தித் திரிவர் குரக்களி ஞானிகள்

And then in addition those vulture way those weak people are plucking their flesh and those eating way appearing
mJBtad;wpf; fGFBghy; Vkhspfisg; gpLA;fpj;jpupthu;fs;

ஒத்துப் பொறியும் உடலும் இருக்கவே

But those Siva gaanies are those five sense organs and body are enjoying those happiness
Mdhy; rptqhdpaBuh Ik;bghwpfSk; clk;g[k; mDgtj;Jf;Fupa jf;fitahf xj;jpUf;Fk; nd;gA;fis

செத்துத் திரிவர் சிவஞானி யோர்களே. 4

Not liked way and those dead person way appearing and then wandering everywhere
tpUk;ghky; nwe;jtiug;Bghy; jpupth;

1672

And those sacred gaanam attained persons
அடியா ரவரே யடியா ரலாதார்

And those lord siva’s grace already attaining way and then those not motivated way but in that way acting that and those Siva intuition filled way appearing and those persons are true disciples and those qualification not possessing persons are who are not true disciples
jpUmUshy; Kidg;gpy;yhJ mjd;tHp naA;Fk; rpt bka;czh;t[ cilath; cz;ik moahu; mj;jFjp mw;wth; moatUk; Mfhu;

அடியாரு மாகார்அவ் வேடமு மாகார்

And those fake persons are carrying that siva decorated way appearing persons are which is not considered as best appearance
mth; Vw;Wf;bfhs;Sk; rptf;BfhyKk; rpwe;j rptf;Bfhyk; MfhJ

அடியார் சிவஞான மானது பெற்றோர்

And then sacred feet gaana attained persons are considered as good disciples
jpUto qhdk; bgw;BwhBu cz;ik moahu;

அடியா ரலாதார் அடியார்கள் அன்றே. 5

And those disciple mannerism not possessing persons considered as true disciples
moahu; jd;ik ny;yhjth; xUbghGJk; bka;moahu; Mfkhl;lhu;
1673

And those appearance concepts has to be realized
ஞானிக்குச் சுந்தர வேடமும் நல்லவாந்

And those true saints that handsome appearance better one
qhdpah;f;F mHfpa BfhyKk; ey;yitahFk;

தானுற்ற வேடமுந் தற்சிவ யோகமே

And those decorated and that inner concept knowing way and then that way acting is considered as Siva yoogam
jhd; bfhz;l mf;Bfhyj;jpd; cs;fUj;ij czh;e;J mjd;go xGfpy; mJBt rptBahfkhFk;

ஆனவவ் வேடம் அருண்ஞான சாதனம்

And that way taken that decorated appearance is those gaana giving instrument it is
mt;thW mike;j me;j Btlk; qhdj;ij mspf;Fk; rhjdKk; MFk;

ஆனது மாமொன்றும் ஆகா தவனுக்கே. 6

And those decorating way is gaana instrument way not knowing and those external appearances only helpful one
mij qhd rhjdk; vd;W czuhjtDf;Ff; Bfhyk; kl;oYBk bghUe;Jk;

1674

The greatness of Siva saints

ஞானத்தின் னாற்பத நண்ணுஞ் சிவஞானி

And those sacred feet intuitive way thinking, and then those gaana form thinking and then those was that Siva state attained and that persons are Siva saints
jpUto czh;thy; qhd czh;thy; rptd; epiy va;JBthd; rptqhdpahtd;

தானத்தில் வைத்த தனியால யத்தனாம்

And those person entering that temple is considered as wonderful temple
ntd; elkhFk; BfhapypDs; rpwe;j xg;gw;w Bfhapy; Mthd;

மோனத்த னாதலின் முத்தனாஞ் சித்தனாம்

And then those un necessary way talking but mum form seated so that they are attained that heavenly state (muthai=ripped person) and then in addition  those sacred feet grace attaining way and those sithaa powers are possessing form appearing
tPzha; ciuahlhj Bkhdk; cilatu; mjdhy; tPLbgw;w Kj;jd; Mthd; BkYk; jpUtog;BgW mile;j rpj;jDk; Mthd;

ஏனைத் தவசி இவனென லாகுமே. 7

And those true appearance not possessing persons are not qualified to talk that lord siva
cz;ikf;Bfhyk; mw;w kw;wj; jtj;jth; rptidg; Bgrplj; jFjp mw;wth; Mth;
1675

Those true saints to this world benefits are giving persons
தானன்ற தன்மையுந் தானவ னாதலும்

And those self-respect devoid form appearing persons are and those sivam form appearing
jw;Bghjk; mw;W nUj;jy;, jhd; rptBkaha; epw;wy;

ஏனைய வச்சிவ மான இயற்கையுந்

And then those all other creations are Sivam filled form seeing and then all those things are Sivam form seeing
rptdy;yhj Vid vy;yhg; bghUs;fspYk; epiwe;J epw;wy; czh;e;J mtw;iwr; rptkhfBt fhZjy;

தானுறு சாதக முத்திரை சாத்தலு

And those gaana way of life not losing away and that gaana way establishing way those Siva’s symbols are adorning way appearing
qhdj;ij eGthJ epiy epWj;Jjw;Fj; Jizaha; cs;s BtlA;fisg; g{Zjy;

மேனமும் நந்தி பதமுத்தி பெற்றதே. 8

And those mouth un necessary way talking and then all above are those lord siva’s sacred feet way attaing that mukthi attaind and those states nature
tha; thshik (bksdk;) Mfpa nitaht[k; rptdJ jpUtog; Bgwhfpa Kj;jpiag; bgw;w epiyapy; nay;g[fs; MFk;

12. சிவ வேடம்

Those Siva decoration

And those lord siva’sslave and those way thinking person’s mannerisms

1676

Those Siva appearance possessing persons
அருளால் அரனுக் கடிமைய தாகிப்

And those lord Siva’s powers are embedded on the body place and then surrending under his feet place as slave way and then those character possessing form appearing
rptdJ rj;jp gjpthy; jhk; mtDf;F moikahjiy czh;e;J mjw;F Vw;g xGf;fk; cilatuha;j;

பொருளாந் தனதுடற் பொற்பதி நாடி

And his body is other thinks way those lord siva’s possession and that specialty is knowing way
jdJ clk;g[ Vida bghUs;fs; Bghyr; rptdJ cilikahk; rpwg;ig czh;e;J

இருளான தின்றி யிருஞ்செயல் அற்றோர்

And those two thinkings are stopping and those darkness is removing way and then motionless way carried away that day to day menial works
me;j nuz;L czh;ita[k; jLj;J epw;Fk; nUs; ePA;fg;bgw;Wj; jk; bray; mw;W nUg;Bghu;

தெருளாம் அடிமைச் சிவவேடத் தோரே. 1

And those appearance is Siva appearance and those special form appearing
Btlk; rptBtlk; vdf; bfhs;sg;gLk; rpwg;g[ila BtlkhFk;
1677

And those external appearing decoration way mesmerized persons will feel sorrow
உடலில் துவக்கிய வேடம் உயிர்க்காகா

And those body place decorated appearances are and those souls not

rightful one
clk;gpy; bghUj;jg;gl;l BtlA;fs; caph;f;F chpad Mfkhl;lhJ

உடல்கழன் றால்வேடம் உடனே கழலும்

And then those body gone away and then those decorations are also gone away so it will not move with that soul
mjdhy; clk;g[ ePA;fpdhy; BtlKk; mjBdhBl ePA;fpg; Bghjy; md;wp capBuhL cld; bry;Yjy; ny;iy

உடலுயிர் உண்மையென் றோர்ந்துகொள்ளாதார்

And that body place those soul alias life temporarily staying place and those truth is analytical way not knowing persons
clk;g[ caph; rpwpJ fhyk; jA;fp nUf;Fk; xU nlKk; vd;Wk; cz;ikia Muha;e;J bfhs;shjth;

கடலில் அகல்பட்ட கட்டையொத் தாரே. 2

And then those sea place trapped that dried wood way tossed by those waves and those repeated birth place so many bodies are taking way and then toiling and moiling in this world
flypy; mfg;gl;l kuj;Jz;L mjd; miyfs; gytw;whYk; miyf;fg;gLjy; Bghyg; gpwtpapy;gl;L gy;BtW clk;g[fshy; miyf;fg;gLth;
1678

And those attachment devoid form appearing that Siva saints
மயலற் றிருளற்று மாமன மற்றுக்

And those ego impurities way attained that fainting is left away and then those effect way those darkness is removed and those true form of mind thinking is kept away
Mzt kyj;jpd; fhupakhdJ kaf;fk; mit tpl;L mjd; tpisthd nUisa[k; mfw;wp cz;ik cs;s kdk; vz;Ztij tpl;Lf;

கயலுற்ற கண்ணியர் கையிணைக் கற்றுத்

And those kayal fish way possessed those broad eyes are possessing that ladies hand place embracing is kept away
fay;kPd; Bghd;w fz;fis cila bgz;ohpd; ifahy; jGtg; bgUjiya[k; ePf;fp

தயலற் றவரோடும் தாமே தாமாகிச்

And that fainting not possessing and that persons place intimate relation getting way
kaf;fk; ny;yhjtUld; nzA;fpj; jkf;F vdr;

செயலற் றிருப்பார் சிவவேடத் தாரே. 3

And those persons are those self-motivations are not possessing way appearing persons those Siva decoration possessed persons
bray; mw;W nUg;gth; rptBtlj;jth; Mth;
1679

Those happiness things are attained
ஒடுங் குதிரைக் குசைதிண்ணம் பற்றுமின்

My dear people you are, so in your body place running that internally and those horse form of axygen is stopped those fast way moving wind
khdplBu gpuhz totkha; cA;fsplk; Xof;bfhz;L nUf;Fk; Fjpiuiaf; fothsk; ifg;gpoj;J epWj;JA;fs;

வேடங்கொண் டென்செய்வீர் வேண்டாமனிதரே

So those fake appearance way what you will achieve so give up those decorated way of living
Bfhyk; kl;Lk; bfhz;L vd;d bra;tPh; tPz; Bfhyj;ijf; iftpLA;fs;

நாடுமின் நந்தியை நம்பெரு மான்தன்னைத்

And then in our mind place staying lord siva who is staying in the guru region place those mind is concentrated
ek; jiytd; ee;jp jA;fp cs;s FUkz;lyj;jpy; kdj;ij ita[A;fs;

தேடுமின் பப்பொருள் சென்றெய்த லாமே. 4

And then those happiness of thing is lord siva nd that place you may enter
ePA;fs; BjLfpd;w nd;gg; bghUshd rptj;ijg; Bgha; milayhk;


13. அபக்குவன்

Not ripped person

1680

And those gaana given guru is not searching way spoilt
குருட்டினை நீக்குங் குருவினைக் கொள்ளார்

And those knowledge way that ingnorance removing guru teacher is not accepted
mwpthy; mwpahikiag; Bghf;Fk; FUtpid Vw;Wf;bfhs;skhl;lhu;

குருட்டினை நீக்காக் குருவினைக் கொள்வார்

And then those ignorance not removing that guru is accepted by them
mwpahikia ePf;fhj FUit Vw;Wf; bfhs;thu;

குருடுங் குருடுங் குருட்டாட்டம் ஆடிக்

And that way this means that one blind person mingling with another bling person and then dancing way
nJ vj;jifaJ vd;why; FUld; xUtDk; kw;bwhU FUlDld; Brh;e;J FUl;Lj;jdkhf Ml;lk; Mo

குருடுங் குருடுங் குழிவிழு மாறே. 1

And those two blind persons are those ignorance filled that deep pit place fallen down and those type of act this is
nuz;L FUlh;fSk; mwpahikahy; FHpapy; tpHtijg; Bghd;wjhFk;
1681.

And those non-ripped persons are so many things are thinking way and spoilt themselves
மனத்தில் எழுந்ததோர் மாயக்கண் ணாடி

And those persons are thinking is reflected that magic mirror is this body which is cause and effect form acting
khdplh; epidg;git vy;yhtw;iwa[k; gpujpgypj;Jf; bfhz;L nUg;gJ fhuzcly;

நினைப்பின் அதனின் நிழலையுங் காணார்

And those mind is filled with that imagination and those body shadow I s not approaching way and then then do not enjoy it
vz;zA;fis epiwe;j kdk; cilath; fhuz clypd; epHiyf; Tl mZfp mDgtpf;fkhl;lhu;

வினைப்பயன் போக விளக்கியுங் கொள்ளார்

And then those thinking way appearing that deed effects are not even changed from it
vz;zA;fshy; cz;lhfpa tpidg;gad;fis khw;wpf; bfhs;st[k; mwpahu;

புறக்கடை இச்சித்துப் போகின்ற வாறே. 2

And then those ignorance filled way and that lust filled way willingly moved and those thinking are multiplying form appearing
mwpahikahy; kPz;Lk; fhktHpBa tpUk;gpg; Bgha; vz;zA;fisg; bgUf;fpf; bfhs;fpd;wdh;
1682

And those soul is permanent form kept by lord siva
ஏயெனில் என்னென மாட்டார் பிரசைகள்

And those people are calling in singular way and those calling person will not respond your calling and this is the nature of this world
kf;fs; Va; vdf; Tg;gpl;lhy; vd;d vd;W Tl tpil Twkhl;lhu; cyfj;jpd; nay;g[ nJthFk;

வாய்முலை பெய்ய மதுரநின் றூறிடுந்

And those new born child mouth plaace and that breast is put and then there milk oozing out
FHe;ijapd; thapy; jhapd; khu;gfj;ij itj;jhy; ghy;Ruf;Fk;

தாய்முலை யாவ தறியார் தமருளோர்

But which way those breast place that milk is oozing out which is not known by ordinary people
Mdhy; vt;thW jhapd; khu;gpy; ghy; Ruf;fpwJ vd;gij ek;ikg;Bghd;Bwhu; mwptJ ny;iy

ஊனிலை செய்யும் உருவிலி தானே. 3

And those nectar is giving in the flesh place and those life is permanent way kepping person is and those form less lord siva only
mt;thW mKjk; Cdpy; mspj;J capiu epiyf;fr; bra;gtd; cUtk; ny;yhj rptBd MFk;
1683

And those non ripped persons are
வாயென்று சொல்லி மனமொன்று சிந்தித்து

And those firm way magnanimous possessed person you are please think over and that mouth is talking one instruction but mind thinking yet another think
cWjpahd bgUe;jd;ik cilatBd, tha; VBjh xd;iwr; brhy;y kdk; BtW xd;iw vz;zp

நீயொன்று செய்யல் உறுதி நெடுந்தகாய்

 But body organs form appearing you are need not do yet another act and then those mind mouth wards and body are pure and oneness way acting
eP gpupJ xd;iwr; bra;ahBj kdk;, thf;F, clk;g[ vd;w }d;W fuzj; J]a;ika[ld; nUe;jhy;

நீயென்றிங் குன்னைத் தெளிவன் தெளிந்தபின்

You will attain that siva fire attained person in that way I will not say
eP rpthf;fpdpiag; bgw;wtd; Mtha; vd ehd; brhy;Byd;

பேயென்றிங் கென்னைப் பிறர்தெளி யாரே. 4

And then after you have got that clarity and then my wards are not called as lunatic persons wards
mg;goj; bjspe;j gpd;g[ vd; brhy; gpj;jdpd; brhy; vd;W ahUk; brhy;ykhl;lhu;
1684

Those five big sins are doing persons are to be punished by the king
பஞ்சத் துரோகத்திப் பாதகர் தம்மை

And those five big types are sins are doing persons are
Ik;bgUk; ghtA;fisr; bra;gtiu

யஞ்சச் சமயத்தோர் வேந்தன் அருந்தண்டம்

And then those others are seeing way big punishment is given at appropriate time by the king
gyUk; mq;Rk;go jf;f rkaj;jpy; fz;L gpoj;J xU kd;dd; kpf;f jz;lid je;J

விஞ்சச்செய் திப்புவி வேறே விடாவிடிற்

And then that person is not driven away from that nation and then
ehl;oy; nUe;J Jwj;jptplhky; nUe;jhy;

பஞ்சத்து ளாய்புவி முற்றும்பா ழாகுமே. 5

Those those nation will poverty place trapped way fully spoilt
ehlhdJ tWikf;Fs; rpf;fp Kw;wpYk; ghHhFk;
1685

And those penance not performing person who will repeated birth place trapped way getting that trouble
தவத்திடை நின்றவர் தாமுண்ணும் கன்மஞ்

And those penance doing persons are experiancingbad deeds are
jtj;ij Bkw;bfhz;lth; jhk; mDgtpf;Fk; fd;kk;

சிவத்திடை நின்றது தேவர் அறியார்

And that lord Siva giving way and that way experience it and then driven out in that way set by lord and that truth is not even known by deevaas
rptj;jpdhy; mDgtpj;Jf; fHptjw;fhf mikf;fg;gl;lJ nijj; BjtUk; mwpakhl;lhu;

தவத்திடை நின்றறி யாதவர் எல்லாம்

And those message is in the meditation place standing way not knowing it
jtj;jpy; epiyaha; epd;W mwpahjth;

பவத்திடை நின்றதோர் பாடது வாமே. 6

And those persons are in that repeated birth place trapped way toiling and moiling in this world
vy;yhUk; gpwtpj; Jd;gj;jpy; mfg;gl;L tUe;Jth;

1686

Those ripped persons do not do the following nine acts
கன்றலுங் கருதலுங் கருமஞ் செய்தலும்

Others place getting angry and then all the time thinking some unwanted things, and then acting up on it
gpwhplk; rpdk; bfhs;Sjy;, vijahtJ rpe;jpj;jy; bray;fisr; bra;jy;

தின்றலுஞ் சுவைத்தலுந் தீமைசெய்தலும்

All the time eating and then tasting, and then doing harm to others
jpd;Djy;, Ritj;jy;, kw;wtUf;Fj; jPik bra;jy;

பின்றலும் பிறங்கலும் பெருமை கூறலும்

And then deficiency possessed way appearing and bumbardick way acting andself glory propagated
Fiwt[gLjy;, epiwt[gLjy; jd;bgUikiar; brhy;Yjy;

என்றிவை இறைபால் இயற்கை அல்லவே. 7

And those nine acts are those lord place love showing persons do not do those acts
vd;w ne;j xd;gJk; niwtdplk; md;g[ bfhz;lth;f;Ff; TlhjitahFk;
1687

And thatlight form sivam existing
விடிவ தறியார் வெளிகாண மாட்டார்

Ad those light seeing eyes are not possessed that blind persons are not knowing the early morning dawn so after dawn those light reflecting things are seeing not get any benefit from it
xspiaf; fhZk; fz; ny;yhjth; nUs; g[yh;e;jhYk; g[yh;e;jjid mwpakhl;lhu; mjdhy; tpoe;j gpd; xspapd; bghUis ed;F fz;L gad; bfhs;st[k; khl;lhu;

விடியில் வெளியில் விழிக்கவு மாட்டார்

And then in the space place they are not seeing way kept his eyes
gubtspapy; jk; ghu;itiar; brYj;jkhl;lhu;

கடியதோ ருண்ணிமை கட்டுமின் காண்மின்

In that way those not ripped person you are and those protected those eye lashes are moving in the out ward way seeing is stopped and then allowed it to see internally
vdBt gf;Ftk; mw;wth;fBs fhtByhL cs;s fz; nikfis btspBehf;fpy; nUe;J jLj;J epWj;JA;fs; mfBehf;if Behf;FA;fs;

விடியாமை காக்கும் விளக்கது வாமே. 8

And then those continuously coming those impediments are stopping light way those Sivam will appear before you
bjhlh;e;J tUk; nila{w;iwj; jtph;f;Fk; xspaha;r; rptk; cA;fSf;F tpsA;Fk;

1688

And those mukthi liking persons alone that gaana will be given
வைத்த பசுபாசம் மாற்று நெறிவைகிப்

And those good old time onwards and those soul place tied that ego filed impurities and then those ego is changing way is created
mdhjp fhyk; Kjy; Md;kht[ld; fl;lg;bgw;wJ Mztkyk; mij khw;Wk; tHpia cz;lhf;fp

பெத்த மறமுத்த னாகிப் பிறழ்வுற்றுத்

And then those impurities sins are removing way and then those mukthi place liking way and then in this world trifles place moved away form
kyf;Fw;wk; ePA;f Kj;jpapy; tpUg;gk; cilatdhfp cyf naypy; khWgl;L

தத்துவ முன்னித் தலைப்படா தவ்வாறு

And then those true matter is searching and then getting that highly regarded place
cz;ikahd bghUis eho Bkd;ikia milahjgo

பித்தான சீடனுக் கீயப் பெறாதானே. 9

And those firm mind not possessing persons to whom those gaana should not be given
kd cWjp ny;yhjtDf;F qhdj;ijj; juf;TlhJ
1689

Those who are not to be accepted as students
மன்னும் மலம்ஐந்தும் மாற்றும் வகையோரான்

Those five impurities are (aanavam kanamam maayai maayeeyam therothaai) removing those ways are not known
Mztk;, fd;kk;, khia, khBaak;, jpBuhjhap Kjypa Ie;J kyA;fisa[k; ePf;Fk; tifia Muhakhl;lhd;

துன்னிய காமாதி தோயும் தொழில்நீங்கான்

And then those embedded form tied that kaamam(matting) kurotham (enmity)mogam (attachments)matham (religion) maachariyam (caste averson)and that place not left away
gpzpj;j fhkk;, FBuhjk;, Byhgk;, Bkhfk;, kjk;, khr;rupak; ntw;wpy; nUe;J ePA;fhjtd;

பின்னிய பொய்யன் பிறப்பிறப் பஞ்சாதான்

And then those lies are mingling way talkedand then thosebirth and death is not afraid of
bgha; fye;J BgRgtd; gpwg;g[, nwg;g[fSf;F mq;rhjtd;

அன்னிய னாவன் அசற்சீட னாமே. 10

And those nature possessed that persons do not be accepted as students. All the time that person should be kept away ( If we give empowerment through trainging and then those person will destroy the whole world
nj;jifa nay;gpdd; khztdha; Vw;fj; jf;ftd; my;yd; vd;Wk; tpyf;fj; jf;ftd; Mthd; (mtDf;F gapw;rp bfhLj;jhy; cyfj;ij mHpj;J tpLthd;)14. பக்குவன்

And that ripped persons—good students activities
those qualified person will follow the guru instructions properly
1690

And then daily prayer conducting students and that veethaa agama ways are knowing way


தொழுதறி வாளர் கருதிகண் ணாகப்


tHpghL Mw;Wk; nay;g[ila khzth; Btjh Mfk Kiwia czh;e;J

பழுதறியாத பரம குருவை

And those flawless form of those highly regarded guru searching way knowing him
Fw;wk; ny;yhj Bkyhd FUit eho mwpth;

வழியறி வார்நல் வழியறி வாளர்

And those type of persons are those nava mukthi liking those knowledge possessing persons
nj;jifath; et Kj;jpia tpUk;g[k; mwpt[ cilath;

அழிவறி வார்மற்றை யல்லா தவரே. 1

And then those mukthi is not knowing and then not liking and that state place living persons in this world and those persons are knowing only that perishing way only
Kj;jpia tpUk;ghj cyf epiyapy; cs;sth; mHpa[k; tHpiaj; jhd; mwpth;
1691

Please take me as slave and then rule me
பதைதொழிந் தேன்பர மாவுனை நாடி

Lord siva I am liking you so I have left away from my hereditary people
niwth cd;id tpUk;gp vdJ guk;giuiaf; iftpl;Bld;

யதைத்தொழிந் தேன்இனி யாரொடுங் கூடேன்

And those liking way I have attained your feet so here after with no one I will club
me;j tpUg;gj;jpd;go ck;ik mile;J tpl;likahy; ndp xUtBuhLk; Brukhl;Bld;

சிதைத்தடி யேன்வினை சிந்தனை தீர

And those attachments are cut off so that I am your slave and that way my bad deeds are perishing way and then removed it and then accept me
mtuJ Brh;f;if vy;yhk; mWj;J tpl;Bld; Mifahy; moBadJ tpidfs; mHpe;J xHpa[k;go Bghf;fp vd;id Vw;W

உதைத்துடை யாயுகந் தாண்டரு ளாயே. 2

And then those sacred feet are to be put in my head and mind place and then accept me as your disciple
vd; jiyapYk; cs;sj;jpYk; ckJ jpUtofisr; R{l;o vd;id Ml;bfhs;tPh;fshf

1692

Those preaching ways–
பதைக்கின்ற போதே பரமென்னும் வித்தை
khztd; qhdk; bgwBtz;Lk; vd;w vz;zk; bfhz;oUf;Fk; BghBj FUtpd; rptxspia khztdpd; jiyapy; cs;s gubtsp

விதைக்கின்ற வித்தினை மேல்நின்று நோக்கிச்
kz;lyj;jpy; gjpj;jhy; rfrpu jsj;jpy; bghUe;jpj; jpahdpj;Jr; rpjWk;

சிதைக்கின்ற சிந்தையைச் செவ்வே நிறுத்தி
khztdpd; rpe;ijia epiybghUj;jpj;

இசைக்கின்ற அன்பருக் கீயலு மாமே. 3
jd; cld; bghUe;Jk; khztDf;F cgBjrj;ij mspf;fyhFk;
1693
கொள்ளினும் நல்ல குருவினைக் கொள்ளுக
eP Vw;Wf; bfhs;tjhdhy; ey;y FUitf; Vw;Wf;bfhs;f

உள்ள பொருளுடல் ஆவி யுடன்ஈக
mtuplk; cd; cliya[k; cs;s bghUisa[k; cld; cliya[k; capiua[k; fhzpf;ifaha;j; jUf

எள்ளத் தனையும் இடைவிடா தேநின்று
vs; mst[ fhyKk; nilaPL ny;yhj mth; fhl;oa tHpapy; epd;W

தெள்ளி யறியச் சிவபதந் தானே. 4
bjspe;J czur; rptgjk; jhBd cz;lhFk;

1694
சோதி விசாகந் தொடர்ந்திரு தேள்நண்டு
Rthjp el;rj;jpuk;, tprhf el;rj;jpuk; Mfpa nuz;Lk; tpUr;rpfk; flf;Fk; Mfpa nU Xiufisa[k;

ஓதிய நாளே உணர்வது தானென்று
cgBjrj;Jf;F cupa jha;r; brhy;yg;gl;l ehs;fs;

நீதியுள் நேர்மை நினைந்தவர்க் கல்லது
mf;fhyj;jpy; FUKfkha; cgBjrj;jpw;F chpait vd;w Kiwikia czh;tJ md;wp

ஆதியும் ஏதும் அறியகி லானே. 5
mjw;F chpa fhuzKk; KjYk; mwpa nayhJ
1695
தொழிலார மாமணித் தூய்தான சிந்தை
ey;y FUtpdJ cgBjrj;ijg; bgw;w bgupa kzpiag; Bghd;w J]a rpe;ijapy;

எழிலால் இறைவன் இடங்கொண்ட போதே
xspt[ila niwtd; vGe;jUspaBghBj

விழலார் விறலாம் வினையது போகக்
tpUg;gk; cilathpd; typik kpf;f tpidahdJ ePA;f

கழலார் திருவடி கண்டரு ளாமே. 6
niwtdpd; fHy; xyp vGg;g[k; jpUto vd;Dk; ehj czh;t[ mUisg; bgwyhk;
1696
சாத்திக னாய்ப்பர தத்துவவந் தானுன்னி
rj;Jt Fzk; kpf;ftdha; guk; bghUis mila vz;zp

ஆத்திக பேத நெறிதோற்ற மாகியே
mg;guk; bghUs; Kjypa Ez; bghUs;fspd; cz;ikia moahff; bfhz;l rkaA;fBs rkaA;fs; vd;Dk; czh;t[ cs;sj;jpy; Bjhd;wg;bgw;W

ஆர்த்த பிறவியி னஞ்சி யறநெறி
bjhd;W bjhl;L tplhJ fl;o cs;s gpwtpf;fl;ow;F mq;rp mwbewpiaj;

சாத்தவல் லானவன் சற்சீட னாமே. 7
jsuhJ Bkw;bfhs;s ty;ytBu ey;rPld; ey;khztd; Mthd;
1697
சத்தும் அசத்துமெவ் வாறெனத் தானுன்னிச்
ne;j cyfj;jpy; epiy bgw;witaha; mHpahj bghUs; vit epiyaw;wjha; cs;sJ vd; vd;W

சித்தை யுருக்கிக் சிவனருள் கைகாட்டப்
rpe;jpj;J czh;e;J rptj;ijBa rpe;jpj;Jr; rptj;jpd; rf;jp gjpag;bgw;Wr; rptj;ij czh;j;j epiyahd bghUshd rptj;jplk;

பத்தியின் ஞானம் பெறப்பணிந் தானந்தச்
rptqhdk; bgw;Wg; gzpe;J Mde;j totkhd

சத்தியில் இச்சை தகுவோன்சற் சீடனே. 8
rptrf;jpapdJ tpUg;gj;Jf;Fj; jf;fgo jd;idg; gf;Ftg;gLj;jpf; bfhs;gtBd ey;y khztd; Mthd;
1698
அடிவைத் தருளுதி யாசானின் றுன்னா
FUehjdhj rptbgUkhd; nd;W mUs;thd; vd;W

அடிவைத்த மாமுடி மாயப் பிறவி
FUtpd; totj;ijj; jd; jiyapd; kPJ jpahdpf;f tq;rKila gpwtpiaf;

அடிவைத்த காய அருட்சத்தி யாலே
rpdf;Fk; mUs; rf;jpahy; mUis mile;j qhdk;

அடிபெற்ற ஞானத்த னாசற்று ளோனே. 9
cilatBs Fw;wk; ny;yhj khztd; Mthd;
1699
சீராரு ஞானத்தின் இச்சை செலச்செல்ல
rpwg;g[g; bghUe;jpa qhdj;jpd; fz; tpUg;gk; kpf kpf

வாராத காதல் குருபரன் பாலாகச்
mJ fhuzkhf qhdhrpupad; ghy; mlA;fhj md;g[ csjhf mjdhy; me;j Mrpupad; mtd;Bky; jdJ jpUtoiar; r{o mUs; bra;a

சாராத சாதக நான்குந்தன் பாலுற்றோன்
mt;thw;whBd Bfl;ly;, rpe;jpj;jy;, bjspjy;, ep&;ilTly; vd;Dk; ehd;F rhjdA;fisa[k; Kw;wp cyfpay; ePA;fpdtid

ஆராயும் ஞானத்த னாமடி வைக்கவே. 10
cyfpy; mwt[ilBahuhy; qhdp vd Muha;e;J Twg;gLk; Kjph;e;j qhdpahthd;
1700
உணர்த்து மதிபக் குவர்க்கே யுணர்த்தி
khztDf;F czh;j;JtJ rj;jpepghjk; cilath;f;Bf MFk;

இணக்கிற் பராபரத் தெல்லையுள் இட்டுக்
gRf;fSf;F cjt[k; guhrf;jpia epide;J xd;BwhLk; gw;W ny;yhj guhgukhd rptj;jpd; vy;iyf;F khztidf; bfhz;LBgha;

குணக்கொடு தெற்குத் தரபச்சி மங்கொண்
me;j ep&;il epiybgw;w tHp vy;iyf;F khztidf; bfhz;L Bgha; fpHf;F, bjw;F, tlf;F, Bkw;F Kjypa jpirg; ghFghLfSs; ahJk; ny;yhjthW rptdJ tpahgfj;ij Kw;Wkhfj; jiyg;gLBtd;

டுணர்த்துமி னாவுடை யாள்தன்னை யுன்னியே. 11
mA;Adk; mr;bray; midj;ija[k; mtd; bra;tJ midj;J caph;fisa[k; cila mUs; rj;jpiaj; jpahdpj;Bj MFk;
1701
இறையடி தாழ்ந்தை வணக்கமும் எய்திக்
FUmUis tpUk;g[k; khztBd cd;Kd; FUtha; te;J epw;Fk; rptid mA;Adkhf rptdhfBt fz;L mtdJ jpUtofspy; tPH;e;J Ie;Jtifahd tzf;fA;fs; Vfhe;j, jpupaA;f gq;rhA;f rlA;f ml;lhA;fk; bra;J

குறையது கூறிக் குணங்கொண்டு போற்றச்
gpwt[j;Jauhy; tUe;Jk; cdJ Fiwia tpz;zg;gpj;J mr;rptdpd; mUs; FzA;fs; gytw;iwa[k; vLj;Jf;Twp g[fH;e;j bghGJ

சிறையுடல் நீயறக் காட்டிச் சிவத்தோ
eP nUf;Fk; niwf;Tlkhfpa clk;igBa eP vd kaA;fp nUf;Fk; cdJ kaf;fj;ijg; Bghf;fp, cdJ cz;ikia cdf;Fj; bjsptpj;J eP rptj;BjhL xd;whFk;

டறிவுக் கறிவிப்போன் சன்மார்க்கி யாமே. 12
epiyia cs; mwpt[ mwpa[k;gor; bra;gtBd cz;ik qhd Mrpad; Mthd;
1702
வேட்கை விடுநெறி வேதாந்த மாதலால்
Miria tpLk; bewpBa Btjhe;j bewp Mjyhy;

வாழ்க்கைப் புனல்வழி மாற்றிச்சித் தாந்தத்து
cyf thH;f;iff;F Vw;wgo g[yd;tHpr; bry;Yk; bghwpfis khw;wp rpj;jhe;j bewpapBy Bgha;

வேட்கை விடுமிக்க வேதாந்தி பாதமே
tpUg;gpid tpLk; rpwe;j Btjhe;jpahd FUtpd; jpUtofspy;

தாழ்க்குந் தலையினோன் சற்சீட னாமே. 13
tzA;Fk; jiyia cilatBd ed;F gf;Ftk; bgw;w khztd; Mthd;
1703
சற்குணம் வாய்மை தயாவிவே கந்தண்மை
rj;Jt Fzkhd ey;y gz;g[ , cz;ik, mUs;, jhH;t[

சற்குரு பாதமே சாயைபோல் நீங்காமே
cgBjrk; bra;j FU ghjj;ij rhay; Bghy; ePA;fhJ nUj;jy;

சிற்பர ஞானந் தெளியத் தெளிவோர்தல்
Bguwpthfpa guk; bghUis mwpa[k; mwpt[, bjspe;J mwpjy;

அற்புத மேதோன்ற லாகுஞ்சற் சீடனே. 14
mw;g[jk; czh;tjd; gadha; mDgtj;jpy; rptk; gjpe;J mjdhy; $PtBghjk; mfy;tJ Mfpait MFk; vdBt gf;Ftk; rPlh;fs; bgWjy; MFk;

ஆறாம் தந்தி

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: