OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those lord Siva’s order way lord Muruga destroyed that assuraas and then saved upper world deevaas

ganesheit September 27, 2021

20.. அதோமுக தெரிசனம்.

520.

MWKfd; rptbgUkhd; Mizahy; mRuiu mHpj;J thdtiuf; fhj;jy;

Those lord Siva’s order way lord Muruga destroyed that assuraas and then saved upper world deevaas
எம்பெரு மான்இறை வாமுறை யோஎன்று

My dear lord is it proper we are toiling and moiling by that asura named soora bathman
vk; jiyth niwth; ehA;fs; R{ugj;kdhy; tUe;JtJ KiwBah

வம்பவிழ் வானோர் அசுரன் வலிசொல்ல

In that way in the mind place sorrow filled way that deevaas are informed before lord siva that mighty power of assuraass
vd;W kdk; tUe;jp thdth;fs; mRuh;fspd; typikiar; brhy;yp Kiw nl;ldh;

அம்பவள மேனி அறுமுகன் போயவர்

And then that lovely corallike body color possessed lord Aarumgam is informed by lord Siva and then those battle force I will give to you and that battle force carrying those deevaas opponents are
mg;bghGJ mHfpa gtHk; Bghd;w Bkdpia cila MWKfBd eP ehk; jUk; gil clBd Bgha;j; Bjth;fspd; giftuhd

தம்பகை கொல்லென்ற தற்பரன் தானே.

And that asyraas are destroyed and then go back here in that way lord siva appearing that lord muruga replica form
mRuiu mHpj;Jtpl;L th vd;W Twp mUspa niwtBd jw;gudhf tpsA;Ffpd;whd;

521.

}yhjhuj;jpy; cs;s rptdJ mBjhKfk; mUsy;

In the prime focal place lord siva’s athoo face blessing way
அண்டமொடு எண்டிசை தாங்கும் அதோமுகம்

Lord siva’s athoo face is surpassed this land
rptbgUkhd; cila mBjhKfk; epycyfj;ijg; g[ug;gJ

கண்டங் கறுத்த கருத்தறி வாரில்லை

And that symbol way that throat has possessed dark color which is not known by anybody in this world
mjw;F mwpFpahfBt mJ fWj;j fz;lj;ij cila totpdjha;j; Bjhd;Wjiy mwpgth; xUtUk; ny;iy

உண்டது நஞ்சென்று உரைப்பர் உணர்விலோர்

So majority of people are saying that it is poison consumed form appeared and then gone away
mjdhy; gyUk; mJ eq;R cz;lJ vd;W kl;LBk Twp xHpfpd;wdh;

வெண்டலை மாலை விரிசடை யோற்கே.

And those dark color throat possessed lord siva who has adorned in the bosom place those white skulls are adorned as garland form and those truth is not known by any body
ndp me;j tothfpa fiukplw;W mz;zYf;F khu;gpy; mzpa[k; khiya[k; nwe;jhuJ bts;spa jiyfshy; MdBj mjdJ cz;ikiaa[k; mwpthu; ny;iy


522.

tpz;BzhUk; bjhGk;go mUStu;

Those upper world deevaas are praying way put his grace on them
செய்தான் அறியுஞ் செழுங்கடல் வட்டத்துப்

And that rich sea covered this world place
brGikahd fly; R{H;e;j cyfpy;

பொய்யே யுரைத்துப் புகழும் மனிதர்கள்

And those lies are story form talking and then get happy from it by ordinary people
bgha;f;fijfisg; Bgrp kfpH;e;J bfhz;oUf;Fk; kdpjh;fs;

மெய்யே உரைக்கில் விண்ணோர் தொழச்செய்வன்

And that people are true philosophy is talking and then that person is  prayed by deevaasand that  capacity is given by lord siva. This world is created by lord siva sohe has known that true and falsehood
cz;ikahd jj;Jtj;ijg; gw;wp BgRthu;fs; Mdhy; Bjth;fSk; bjhGk; jFjpia mth;f;F mUSthd; ne;j cyfj;ijg; gilj;j mtd; bgha;ika[k; bka;ika[k; mwpthd;

மைதாழ்ந்து இலங்கும் மிடறுடை யோனே.

And that dark color throat possessed lord siva known everything in this world
fhpa epwk; bghUe;jpa fGj;ij cila rptbgUkhd;

523.

rptd; vd epw;Fk;

Sivan form appearing
நந்தி எழுந்து நடுவுற ஓங்கிய 

In the prime focal place is called kundalini and that ruthiran (fire) those slue tip way raised upward
}y Mjhuj;jpy; cs;s cUj;jpud; RGKid tHpahf BkBy vGe;J

செந்தீக் கலந்துள் சிவனென நிற்கும்

And then in the head place existing those red color light place mingling way and that name got Sivan and then existing there
jiyapy; cs;s rpte;j xspa[s; fye;J rptd; vd;w bgaUld; tpsA;Fk;

முந்திக் கலந்தங்கு உலகம் வலம்வரும்

And then that worlds are nevarthi and other place nature is converted as winning force filled way and then raise upward and then standing there
mg;bghGJ Kd;ida eptu;j;jp Kjypa g[tdA;fspd; nay;ig khw;wp btw;wp bgw;W Bky; vGe;J epw;Fk;

அந்தி இறைவன் அதோமுகம் ஆமே.

And that way doing is lord siva’s athoo face
nt;thW bra;tJ rptbgUkhdpd; mBjhKfk; MFk;

524.

xspa[ld; Toa guBd mBjhKfd;

And that light form appearing prime lord is athoo face
அதோமுகம் கீழண்ட மான புராணன்

And those athoo face way emanated that athoo maayaa is called that filthy maayaa and its activites are filled in the whole universe place and that good old form of lord siva
mBjh Kfj;jhy; mBjh khiaahfpa mRj;j khiaapd; fhupaA;fshfpa mz;lA;fspy; epiwe;J epw;Fk; giHBahdhfpa rptbgUkhd;

அதோமுகம் தன்னொடும் எங்கும் முயலும்

With face way mixed all the places and then acting there
me;j Kfj;Bjhl vA;Fk; bghUe;jp epd;W bray; Mw;Wthd;

சதோமுகத் து ஒண்மலர்க் கண்ணிப் பிரானும்

So that those lotus flower garland adorned and that bharama to whom
mjdhy; jhkiu kyh; khiyia mzpe;j gpuk;k BjtDf;Fk;

அதோமுகன் ஊழித் தலைவனு மாமே.

At the yooli time lord siva only will give upliftment to all
rptbgUkhBd CHpf;fhyj;jpy; ca;tpf;Fk; jiytd; Mthd;

525.

rf;jpa[ld; bghUe;jpa[s;shd;

With lords sakthi clubbed form lord siva appearing
அதோமுகம் மாமல ராயது கேளும்

Lord siva’s athoo face is those lotus flower bloomed form appearing and that method you may hear it
rptbgUkhdJ mBjhKfk; bghpabjhU jhkiu kyuha; epw;Fk; Kiwapidf; BfSA;fs;

அதோமுகத் தால் ஒரு நூறாய் விரிந்து

And those unlimited powers are appearing in athoo face way and then bloomed that  100 petals way appearing
mst[ ny;yhr; rf;jpfs; mBjh Kfkhfp E]W njH;fis cila jhkiu kyuha; tpupe;J epw;f

அதோமுகம் ஆகிய அந்தமில் சத்தி

And those pure maayaa place emanating that unlimited powers are moving down ward
Rj;jkhiaapy; nUe;Jk; fPH;Behf;fp tUfpd;w mtDila mst[ ny;yhr; rf;jpfs;

அதோமுகம் ஆகி அமர்ந்திருந் தானே.

And that flower place lord siva seated
me;j kyhpd; fz;Bz rptbgUkhd; mkh;e;J nUf;fpd;whd;
om thiru chitrambalam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: