OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those death will not occurs

ganesheit September 27, 2021

1301.

nwg;g[ cz;lhfhJ

Those death will not occurs
குறைவதும் இல்லை குரைகழற் கூடும்

As above stated there will be no deficiency in that stated wards place and then those sound raising that brave anklet adorned feet we will attain
BkBy brhy;ypathW brhy;ypy; Fiwt[ VJk; Vw;glhJ xypf;fpd;w tPuf;fHy; mzpe;j niwtdpd; jpUtoia milat[k; TLk;

அறைவதும் ஆரணம் அவ்எழுத்து ஆகித்

And then those root manthraa form stated in four veethaas are those sacred five letter ward so
Btjj;jhy; }yke;jpukhfr; brhy;yg;gLtJk; jpUIe;J vGj;ij Mjypd;

திறமது வாகத் தௌயவல் லார்க்கு

Ad then those way chanting and then getting that clear message and then to whom those wordily benefits will not reduce
mjid mt;thBw bjspa ty;yhu;f;F cyfg;gad;fs; ahJk; Fiwjy; ny;iy

இறவில்லை என்றென்று இயம்பினர் காணே. 5

And those living time those deat will not approach in that way those elderly persons said
tHpepiyf; fhyj;jpy; nwg;g[ vd;gJ ny;yhky; vd;W rhd;Bwhu; ciuj;J cs;sdh;.
1302.

bghUs; Kjypad rhk;gtpahy; cz;lhFk;

And those material wealth will appear by saambavi
காணும் பொருளும் கருதிய தெய்வமும்

And those five sense organs are enjoying and that way appearing those  things and then in the mind place thinking those gods are praying
Ik;g[yEfh;r;rpathf cyfpy; fhzg;gLfpd;w gy bghUs;fSk; kdj;jpy; epidf;fpd;w gy bja;tA;fis tHpgLjy;

பேணும் பதியும் பெருகிய தீர்த்தமும்

And then those praising way appearing that good temples place living and then those flooded way running that punniya form of sacred water place taking dip and then from it emanated benefits
Bghw;wg;gLfpd;w jpt;a jyA;fspy; thH;jy; bgUfp XLfpd;w ejp Kjypa g[z;zpa jPh;j;jA;fspy; }H;Fjy; Mfpatw;why; tUk; gad;fSk;

ஊணும் உணர்வும் உறக்கமும் தானாகக்

And then all are enjoying way and good gaana knowledge and those not sorrow filled sleeping
Efh;r;rpa[k; ey;y mwpt[k; fyitaw;w cwf;fKk;

காணும் கனகமும் காரிகை யாமே. 6

And that way all are without any efforts all will approach us and then those gold and others are attained by that saambavi way of prayer
vy;yhk; jhBdaha; Kaw;rp bra;ahky; te;J mila[k; bghd;Dk; Mfpa vy;yhk; nr;rhk;gtp kz;lyr; rf;fu tHpghl;odhy; fpilf;Fk;
1303.

epidj;jit elf;Fk;

Those thinking are happening
ஆமே எழுத்தஞ்சும் ஆம்வழி யேயாகப்

Those five letter appearing and that place is those sound naatham
Ie;J vGj;J Bjhd;w nlkhd ehjkhfpa Xirapd;

போமே அதுதானும் போம்வழியே போனால்

And then through it moving and those head top hole place (bharma enthiram)
tHpBa BghFk; nlkhd cr;rpj;Jis (gpuk ve;jpuk;)

நாமே நினைத்தனை செய்யலு மாகும்

And that way we are thinking those acts are doing by it
ehk; vz;zpa bray;fis vy;yhk; bra;aKoa[k;

பார்மேல் ஒருவர் பகையில்லை தானே. 7

And then in this world place no one will get enmity with us
cyfj;jpy; xUtUk; gifahf khl;lhu;
1304.

rhk;gtpr; rf;fuj;ij tzA;Fgtu; mila[k; gad;

And those who are praying that saambavi circle and that persons attaing benefits
பகையில்லை என்றும் பணிந்தவர் தம்பால்

And those sammbavi circle place praying persons are not possessing any enmity
rhk;gtp kz;lyj;ij tzA;Fgtuplk; gif ny;iy

நகையில்லை நாணாளும் நன்மைகள் ஆகும்

And thse laughter form appearing activities will not happen and then daily those good benefits are attained
eifg;g[f;F chpa epfH;r;rpfSk; nlk; bgwh ehs;BjhWk; ed;ikfs; cz;lhFk;

வினையில்லை என்றும் விருத்தமும் இல்லை

And then those bad deeds and then from it emanated rebirths’ will not occurs
jPtpidfSk; mtw;why; cz;lhFk; gpwtpa[k; ny;yhky; BghFk;

தகையில்லை தானும் சலமது வாமே. 8

And then those impediments will not occur and then those cool water like good qualities possessing form appearing
jil Vw;glhJ ePh;Bghy; Fsph;e;j Fzk; cilatuhf nUg;gu;
1305.

Mde;j totk; Kjypad rhk;gtpahy; epfGk;

And those happy appearance and that saambavi way appearing
ஆரும் உரைசெய்ய லாம்அஞ் செழுத்தாலே

All are those fiveletter wards way those saambavi is being prayed
vy;yhUk; rhk;gtpia Ie;J vGj;jhy; tzA;fyhk;

யாரும் அறியாத ஆனந்த ரூபமாம்

And then no one knowing that and those happy appearance will occur
mjdhy; vtUk; mwpahj Mde;j totk; cz;lhFk;

பாரும் விசும்பும் பகலும் மதியதி

And then from land to space and those all places and then those day and night of all time periods exising those word is that sacred five letter world
epyk; Kjy; thdk; tiu vy;yh nlj;jpYk; gfYk; nwt[khfpa vy;yhf;fhyj;jpYk; nUg;gJ jpUIe;J vGj;J

ஊனும் உயிரும் உணர்வது வாமே. 9

And then those prayer way no one knowing that happy form will be enjoyed
mjdhy; vtUk; mwpahj Mde;j totk; cz;lhFk;
1306.

jj;JtA;fspd; epiy

And those philosophy’s state
உணர்ந்தெழு மந்திரம் ஓமெனும் உள்ளே

And those sivaaya nama way chanting persons and then those internal umbilical card to and that head end place and those pranavam appearing
rpthaek vd;W rpe;jpg;gtUf;F cs;Bs ce;jpapdpd;W jiyKoag; gpuztk; Bjhd;wp vGk;

அணைந்தெழும் ஆங்கதன் ஆதியது ஆகும்

And those pranavam is sacred five letter ward form appearing that first stage
me;jg; gpuztBk jpUIe;J vGj;J tothd Kjy; epiyahFk;

குணர்ந்தெழு சூதனும் சூதியும் கூடிக்

And then those Sivam and sakthi and those sound and vinthu concept way and those body is bring to this world
rptDk; rf;jpa[k; ehjtpe;J jj;JtA;fspy; epd;W cliyf; bfhz;LtUk;

கணந்தெழும் காணும் அக் காமுகை யாலே. 10

And then once again those sakthi thinking Sivam and those thathuvaas are submerged in the vinthu and those vinthuin the sound place submerged
jpUk;gt[k; rf;jp rptj;ij vz;zpaBghJ jj;JtA;fs; tpe;JtpYk; tpe;J ehjj;jpYk; nyak; mila[k;

12. புவனபதி சக்கரம்

Bhuvanaa bathi circle
(g[tid – rj;jpapd; bgau;fSs; xd;W. mg;bgUkhl;of;Fupa rf;fuk; g[tdhgjp rf;fuk;)
One of sakthi’s name is buvana . and that lords circle is named buvanabathi circle
1307.

nk;ik kWikiag; g[tdhgjp mspf;Fk;

ககராதி ஓர்ஐந்தும் காணிய பொன்மை

Those letter “ ka” way appearing those five letters are appearing that golden color way
“f” fuk; Kjypa Ie;J vGj;Jf;fSk; bghd;dpwk; cilaJ

அகராதி ஓராறு அரத்தமே போலும்

And then those haa way starting those six letters are red color one
# Kjypa MW vGj;Jf;fSk; bre;epwk; cilaJ

சகராதி ஓர்நான்கும் தான்சுத்த வெண்மை

And the those “sha” sa and those letters are white color possessing way appearing
“^”“r”fhuk; Kjypa ehd;F vGj;Jf;fSk; btz;zpwk;

ககராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே. 1

And then those “sa” is possessing in that first place ad those magic way and those boogam happiness and mukthi happiness is giving
rfuj;ij Kjypy; cila nk;}d;W tpj;ijfSk; Bghfk; Bkhl;rk; vd;Dk; nUgad;fisa[k; jUtdthFk;

1308.

g[tdhgjp ke;jpuBk rptj;Jf;Fupa totk;

Those buvanaa gods manthiram is those lord siva’s form
ஓரில் இதுவே உரையும் இத் தெய்வத்தைத்

And those truth is analizing place as above stated those 15 letter manthraa is comparing that all other manthers it head  form appearing and then those manthraa’s gods
cz;ikia Muha[k; nlj;J Bkw;Twpa gjpide;J vGj;J ke;jpuBk ke;jpuA;fspy; jiyahaJ ne;j ke;jpuj;jpw;F chpa Bjtpapd;

தேரில் பிறிதில்லை யானொன்று செப்பக்கேள்

And then those eminence is analizing and that lords alone is prime god and that my dear student you are so I will tell you one end ward
bgUikia Muhapd; ntis md;wpj; bja;tk; BtW ny;iyahk; khztBd ahd; cdf;F xBu Koitr; brhy;Yfpd;Bwd; Bfs;

வாரித் திரிகோண மனம்இன்ப முத்தியும்

And those manthraa embedded those circle ay appearing that triangles circle is those big happiness giving that mukthi way also appearing
ne;j ke;jpuj;ijf; bfhz;l !rf;fuk; vdg;gLfpd;w Kf;Bfhzr; rf;fuBk Bgupd;gkhfp tPl;od;gf;flyha[k; tpsA;Fk; 

தேரில் அறியும் சிவகாயம் தானே. 2

And then those covered form seeing those sri circle is those truth realized persons are seeing and those lord siva form appearing that space place (seethaakaasam)
nd;Dk; R{H;e;J Behf;fpd; !rf;fuBk bka; czh;e;Bjhu; fhZk; rptd; tothfpa rPjhfhrkhFk;

1309.

guhrj;jpBa vl;lhf cs;sJ

Those paraasakthi is eight form appearing
ஏக பராசக்தி ஈசற்குஆம் அங்கமே

And those paraasakthi form appearing only one and that parasiva form of appearance
guhrf;jpaha; cs;sJ xd;Bw: mJBt gurptj;jpw;F totk;

யாகம் பராவித்தை யாமுத்தி சித்தையே

And those sakthi appearance sthose paravithai alias sri vithai and then those magic way those mukthi and sith and that two are appearing
me;j rf;jpapd; totk; gutpj;ij vdg;gLk; !tpj;ij me;j tpj;ijahy; Kj;jp rpj;jp nuz;Lk; csthk;

ஏகம் பராசக்தி யாகச் சிவகுரு

And then those paraa sathi is one form but those lord siva’s part form appearing
ndpg; guhrf;jp xd;Bw MapDk; rptd; mA;fpaha; epw;fr;

யோகம் பராசத்தி உண்மைஎட் டாமே. 3

And then those sakthi half part of body form appearing and those truth way those eight forms way appearing in this world
rf;jp mtDf;F mA;fkha; epw;wy; cz;ikahy; vl;lha; gpupe;J epw;wy; cz;lhfpwJ


1310.

g[tid tpj;ijapd; gad;

And those buvani lords benedits
எட்டா கியசத்தி எட்டாகும் யோகத்துக்

And those above way stated those eight sakties are (powers) and those eight parts way and those yoga place those part form appearing
Bky; brhy;yg;gl;l vl;Lr; rf;jpfSk; vl;L mA;fA;fis cila Bahfj;jpw;F mA;fkhFk;

கட்டாகு நாதாந்தத்து எட்டும் கலப்பித்தது

And those naatham sound attained persons  and those eight mixing form appearing
ehjhe;jk; if Tlg; bgw;wth;f;F ne;j vl;Lk; fyg;gpj;jy; mika[k;

ஒட்டாத விந்துவும் தானற்று ஒழிந்தது

And then those yoga place appearing power is also removed
Bahfj;jpy; brYj;Jk; tPupaKk; mw;W ePA;fpaJ

கிட்டாது ஒழிந்தது கீழான மூடர்க்கே. 4

And then those persons who are much lust feeling possessed that low graded persons those persons will not attain it
bgz; nd;gj;jpy; ehl;lk; cila fPHhd kf;fSf;F mila KoahjJ Mapw;W
1311.

mWBfhzkha; mikf;f Btz;Lk;

And those six triangles way to be set
ஏதும் பலமாம் இயந்திரா சன்அடி

All the benefits are giving those circle head those world leader and that circle place appearing that sacred feet
vy;yhg; gaida[k; jUtJ nae;jpuj; jiytdhfpa g[tdhgjpr; rf;fuj;jpd; jpUtoahk;

ஓதிக் குருவின் உபதேசம் உட்கொண்டு

And those message is realizing way and that puvani manthraa is learnt from the guru teacher and then that manthraa is embedded way you may practice those manthraa
mjid mwpe;J mts; ke;jpuj;ijf; FUthy; bgw;W mjid clk;gpy; epWj;jpg; gapyt[k;

நீதங்கும் அங்க நியாசந் தனைப்பண்ணிச்

And that soul is in the body place those manthraa way staying and those other parts are those lord siva’s body part way thinking
Md;kh clypy; ke;jpuj; jhj;Jthf epiyf;f cWg;g[f;fisr; rptdpd; mA;fA;fshff; fUjp

சாதங் கெடச்செம்பிற் சட்கோணம் தானிட்டே. 5

Nd then your birth root is removing way and that coper place those six triangle boxes are created
cd; gpwtp Bth; ePA;FkhW brg;g[j;jfl;oy; mWBfhzk; mikf;f
1312.

g[tdhgjp rf;fu mikg;g[ Kiw

Those buvanaapathi ciecle establishing way
சட்கோணம் தன்னில் ஸ்ரீம்ஹிரீம் தானிட்டு

As above stated that six triangle circle in that boxes manthraa wards are “sreem” : “heereem” embedded way written
Bkw;TwpathW tiuag;gl;l mWBfhzr; rf;fuj;jpd; miwfspy; ^;hPk;, #;hPk; vd;Dk; gPrA;fisg; bghwpj;J

அக்கோணம் ஆறின் தலையில்ரீங் கராமிட்டு

And then those circle place and that six tips places and then in addition those heereem beegam manthraa alone written
mr;rf;fuj;jpd; MW}iyfspYk; BkYk; #hPk; vd;Dk; gPrj;ij kl;Lk; vGjp

எக்கோண மும்சூழ எழில்வட்டம் இட்டுப்பின்

And then those all directions end place which are conserved way and then those encircling way one circle created and then circle outer place and then thoseeight direction place those lotus petals way drawn
vy;yh }iyfspYk; cs;Bs mlA;Fk;go mtw;iwr; Rw;wp tl;lk; xd;W tiue;J me;j tl;lj;jpw;F btspapy; jpf;fpw;F xd;whf vl;Lj; jhkiu njH; Bjhd;w mikj;J

மிக்கீர்எட்டு அக்கரம் அம்முதல் மேலிடே. 6

And then those petals lower circle place and that north direction startingand those 16 vowels are each direction those two letters are writtenand then those “a” starting way written it
me;j njH;fspd; fPBH tl;lj;jpy; tlf;F Kjy; jpf;fpw;F nuz;lhf caph; vGj;Jg; gjpdhwida[k; mfhuk; Kjyhd KiwahBd vGJf
1313.

nJt[k; mJ

This is that
இட்ட இதழ்கள் இடைஅந் தரத்திலே

And those circle is covered those big circle outer place and that petal place those inter meditate place
rf;fuj;ijr; R{H;e;j tl;lj;jpw;F btspapy; cs;s njH;fspy; nilepyk;

அட்டஹவ் விட்டதின்மேலே உவ்விட்டுக்

And then those eight places those “haa” consonant  and those vowel “yu” combined form written
vl;oYk; “#” fhu bka;ia “c” fhu caph; g[zh;e;J vGjp

கிட்ட இதழ்களின் மேலே கிரோம்சிரோம்

And then those eight petals place mingling form appearing and then those ikrooam, grooam and those letters are written way
me;j njH;fs; vl;oYk; bghUe;j epw;f f;Buhk; #;Buhk; vd;gdtw;iwg; bghwpj;J

இட்டுவா மத்துஆங்கு கிரோங் கென்று மேவிடே. 7

And then those petals left side “aam” “ikrooam” and those manthraa wards are written
njH;fspd; nlg;gf;fj;jpy; Mk;, f;Buhk; vd;Dk; gPrA;fis vGJf

1314.

nJt[k; mJ

This is that
மேவிய சக்கர மீது வலத்திலே

And then those embedded circle outer place appearing those petals right side
bghUe;jpa rf;fuj;jpd; btspBa cs;s njH;fspd; tyg;gf;fA;fspy;

கோவை அடையவே குரோங்கிரோங் கென்றிட்டுத்

And then all the places serial way written those ikrooam ad grooam letters are written
vA;Fk; tupirahf f;Buhk;, #;Buhk; vd;gtw;iw vGjp

தாவில் ரீங் காரத்தால் சக்கரம் சூழ்ந்து

And then those flaw less way and those reengaaram way bended way completed and then afterwards
vy;yhtw;iwa[k; Bfoy;yhj uPA;fhuj;jhy; tisj;J Koj;j gpd;

பூவைப் புவனா பதியைப் பின் பூசியே. 8

And then those mother form appearing those buvanaa deity sakthi place conducted poojaas
mk;ikahfpa g[tdhgjp rf;jpiag; g{rid bra;f
1315.

kdg;g{ir bra;jy;

In the mind place conducting poojaas
பூசிக்கும் போது புவனா பதிதன்னை

Ad those buvanaa bathi lords are praying time and then those mind place those lust feelings are kept away and then cleansed the mind
g[tdhgjp mk;ikia tHpgLk; bghGJ Kjypy; kdj;ijf; fhkhjp Fw;wA;fis ePA;fpj; J]a;ik cilajhfg;gd;dp

ஆசற்று அகத்தினில் ஆவா கனம்பண்ணிப்

And then in the inner mind place those deity is thinking way
mfj;jpy; mtsJ cUtj;ij epidt[ Th;e;J

பேசிய பிராணப் பிரதிட்டை யதுசெய்து

And then afterwards those manthraas are thinking way and those life given way and those place embedded way and that light existing way
gpd;g[ mjw;F chpa ke;jpuA;fis rpe;jpj;J caph; bfhLj;J mA;Bf epWj;jp xsptpsA;FkhW

தேசுற் றிடவே தியானம் அதுசெய்யே. 9

And those light glittering appearance is embedded in the mind place and that way seated in meditation
mtsJ xspkpf;f totk; kdj;jpy; ed;F bghUe;Jk;go jpahdpj;J epy;
1316.

g[tidapd; Bjhw;wk;

Buvanai appearance is
செய்ய திருமேனி செம்பட்டு உடைதானும்

And then those red color bodu color possessing way and then those red color silk color cloth adorned way
rpte;j Bkdpia cilatsha;r; bre;epwg; gl;Lil g{z;L

கையிற் படைஅங் குசபாசத் தோடபய

And then in the hand place battle force instrument angusam, paasa rope and those protecting way hand symbol is shown
ifapy; mA;Frk; ghrk; mga tujj;ija[k; bfhz;L

வெய்யில் அணிகலன் இரத்தின மாமேனி

And then those sacred body place adorned ornaments and diamond ornaments
jpUBkdpapy; mzpfyd;fisa[k; kzpazpfisa[k; mzpe;J

துய்ய முடியும் அவயவத்தில் தோற்றமே. 10

And then those clean hair possessing and that appearance way giving that visual appearance
J]a Koa[ld; tot[ bfhz;L Bjhd;Wths;
1317.

epBtjdk; bra;a[k; Kiw

And then those sacred food is called neeveethanam poojaa conducting way
தோற்போர்வை நீக்கித் துதித்தடைவிற் பூசித்துப்

And those buvana pathi prayer conducting time as per rule and those upper dress is taken and then tied in the waist place as kachu form and then those poojaas are to be conducted
g[tdhgjpf;F Kiwg;go tHpghL bra;a[k; bghGJ Bkyhilia vLj;J miuapy; fr;RBghyf; fl;of; bfhz;L bra;jy; Btz;Lk;

பாற்பே னகமந் திரத்தால் பயின்றேத்தி

And those sacred food boiled milk food
epBtjdk; ghy; morpByahk;

நாற்பால நாரதா யாசுவா காஎன்று

And those neeveethanam manthram is “omm naara thaayai swagaa” and with manthraa those four directions place those neeveeatahanam should be performed
epBtjpf;Fk; ke;jpuk; Xk; ehujhia Rthfh vd;gij nk;ke;jpuj;jhy; ehd;F jpirfspYk; epBtjdk; bra;jy; Btz;Lk;

சீர்ப்பாகச் சேடத்தை மாற்றிப் பின் சேவியே. 11

And then those prayers are completed and then afterwards and those paraas mugam special way those water encircling way poured and then afterwards those sacred food to be consumed
tHpghL aht[k; Koe;j gpd;g[ (guh^;Kf) rpwg;ghf ePh; khypaj;ijg; Bghf;fp gpd;g[ gpurhjj;ij cz;f
1318.

g{irf;Fg; gpd;g[ g[tdhgjpia kdj;jpy; gjpj;Jf; bfhz;lhy; vy;yh eyKk; Vw;gLk;

And then after completed those poojaas and those boovana bathis embedded in the mind place and that appearance will give all types of benefits
சேவிப் பதன்முன்னே தேவியைஉத் வாகனத்தால்

And those sacred food is eating before that and then those deevi is mingling in your body place which is realizing way
gilf;fg;gl;l gilaiy cz;gjw;F Kd;g[ Bjtpia cd;dplk; fye;jpUg;gjhff; fz;L

பாவித்து இதய கமலத்தே பதிவித்துஅங்கு

And then those mind lotus place mixing way
njaf; fkyj;jpy; bghUj;jpf; bfhz;L

யாவர்க்கும் எட்டா இயந்திர ராசனை

And then those who are not knowing that buvaanabathi sakthi
mA;F ahtuhYk; fz;lwpa xz;zhj g[tdhgjpia

நீவைத்துச் சேவி நினைந்தது தருமே. 12

And then those mind place thinking way pray her and then that loads  buvana will give all your thinking things
kdj;Js; bfhz;L tHpgLf gpd; mts; eP epidj;jit vy;yhk; mspg;ghs;
————-

13. நவாக்கரி சக்கரம்

Those naavaak kiri circle

(ethf;fup – etk; + mf;fup. etk; – xd;gJ. mf;fup – vGj;ij cilaJ. xd;gJ vGj;Jf;fisg; gPrkhff; bfhz;l Bjtp ke;jpuk; mike;j rf;fuk; vd;gJ njd; bghUs;)

Navaak kiri = navam + akkari, that means navam means nine and then akkari means letters, and those nine letters are peesam way and those deevimantha way established circle it is

Circle set way
1319.

mikg;g[ Kiw

நவாக்கரி சக்கரம் நானுரை செய்யின்

And then those navaakira circle nature I am stating to you
ethf;fup rf;fuj;jpd; nay;ig ehd; cdf;Fr; brhy;Ykplj;J

நவாக்கரி ஒன்று நவாக்கரி யாக

And then those nine letter cluster and then everyone is those nine letter way
xd;gJ vGj;Jj; bjhFjpapy; xt;bthd;Wk; xd;gJ vGj;jhfpd;w Kiwahy;

நவாக்கரி எண்பத் தொருவகை யாக

And then those nine letters are those 9X9=81 letter those cluster way and that nine letter form appearing
xd;gJ vGj;Jf;fs; vz;gj;Bjhu; vGj;J vd;Dk; bjhif bgWk;go xd;gJ vGj;jha; epw;Fk;

நவாக்கரி அக்கிலீ சௌமுதல் ஈறே. 1

And those clusters are “sawm” letter starting way and end letter gleem way appearing
mj;bjhFjpahtJ “b^sk;” vd;Dk; Kjypida[k; f;yPk; vd;Dk; Nw;wpida[k; cilaJ
1320.

cr;rupf;Fk; Kiw

Those pronouncing way
சௌமுதல் அவ்வொரு ஹௌவுட னாங்கிரீம்

Starting with ahawm as stated above

b^sk; vd;gJ Kjy; vd Bkw;Twpa mtw;BwhL

கௌவுள் உடையுளும் கலந்திரீம் கிரீமென்று

And then followed with awm, aam kawm eiym hereem,ereem and then respectively chanted
xsk;, Mk; fhPk;, bfsk;, Ik; #;hPk;, a;hPk; vd;git KiwBa bjhlh;e;j gpd;

ஒவ்வில் எழுங்கிலி மந்திர பாதமாச்

And then those gleem is those manthraa first letter form kept
f;yPk; vd;gij ke;jpuj;jpd; KG vGj;jhf itj;J

செவ்வுள் எழுந்து சிவாய நமஎன்னே. 2

And then those every time those Sivaaya nama way stating and then those navaakri circle prayer will give benefit
xt;bthU Kiwa[k; rpthaek vd;W brhy;ypd; ethf;fup rf;fu tHpghL iftUk;
1321.

ethf;fhp mk;ik mUs;ths;

And that navaakri ammani put her blessing
நவாக்கரி யாவது நானறி வித்தை

And those navaakiri manthraa is I am known that sri form of magic
ethf;fupahtJ ehd; mwpe;j !tpj;ijahFk;

நவாக்கரி உள்ளெழும் நன்மைகள் எல்லாம்

And then in that manthraa place those benefits are emanating
njpy; ed;ikfs; midj;Jk; cz;lhFk;

நவாக்கரி மந்திர நாவுளே ஓத

And then those manthraa is kept in side the tongue place and then thinking
nij ehf;fpd; cs;itj;J epidf;fBt

நவாக்கரி சத்தி நலந்தருந் தானே. 3

And those mathraa place available those power are give to us by that sakthi
mk;ke;jpuj;jpw;F chpa rf;jp vy;yh ed;ikfisa[k; jUths;

1322.

nUtpid ePA;Fk;; Brhjp tpsA;Fk;

And those good and bad deeds will be left away- and those  light form of jooathi is appearing
நலந்தரு ஞானமும் கல்வியும் எல்லாம்

And that way those big benefits are giving those gaanam and education knowledge all are emanting
njdhy; bgupa ed;ikiaj; jUtjhfpa qhdk; fy;tp Kjypa ed;ik vy;yhk; cz;lhFk;

உரந்தரு வல்வினை உம்மை விட்டோடும்

And those sorrows are giving hose past bad deeds will gone away from you
bfhLikiaj; jUk; rq;rpjk; gGtpidfs; ck;ik tpl;Lk; Bgha;tpLk;

சிரந்தரு தீவினை செய்வது அகற்றி

And then in this birth place those ignorance way earning those prime bad deeds are removing way and then giving boons
ne;jg; gpwtpapy; mwpahikahy; Nl;lg;gLk; jiyahd tpidfis (Mfhkpa tpidfs;) ePf;fp tuA;fisj; jUk;

வரந்தரு சோதியும் வாய்த்திடும் காணே. 4

And those moon region place dwelling and those state way is experience way knowing
re;jpu kz;lyk; tpsA;Ftij mDgtj;jhy; mwpayhk;
1323.

bghd; bts;sp brk;g[j; jfLfspy; rf;fuk; mikf;fyhk;

Those gold silver copper plate place and that circles are drawed
கண்டிடும் சக்கரம் bts;ளிபொன் செம்பிடை

And that navaak kari circle is created with those siver gold and copper plate lace created
ethf;fup rf;fuj;ij bts;sp, bghd;, brk;g[ vd;Dk; ntw;Ws; xd;whyhd jfl;oBy mika[A;fs;

கொண்டிடும் உள்ளே குறித்த வினைகளை

And then in the mind place those deep concentration place you may think it
gpd;g[ kdj;jpYk; mjid Cd;wp epida[A;fs;

வென்றிடு மண்டலம் வெற்றி தருவிக்கும்

And then in that way thinking then and then those mind place embedded circle will stop those bad acts going to affect you
mt;thW epidj;jhy; cs;sj;jpy; epiybgWfpd;w mr;rf;fuk; ck;ikBehf;fp tUfpd;w tpidfis bty;yt[k;

நின்றிடும் சக்கரம் நினைக்கும் அளவே. 5

And then those worlds are own over if that way you are thinking and then mear thinking way those benefits are given to you
cyfj;ij btw;wp bfhs;st[k; ePtPh; epidg;gPuhapd; epidj;j mstpBy mg;gad;fis cA;fSf;Fj; jUk;
1324.

tHpgLk; Kiw

Those prayer method
நினைத்திடும் அச்சிரீம் அக்கிலீம் ஈறா

Starting from sreem to the end of gleem all are put in meditation
!k; vd;gJ Kjyhf fpyPk; vd;gJ tiu jpahdpa[A;fs;

நினைத்திடும் சக்கரம்ஆதியும் ஈறு

And then those meditation time those first place available and that last place appearing
mt;thW jpahdpf;Fk; BghJ Kjyhf cs;sJ nWjpahf mika[k;

நினைத்திடும் நெல்லொடு புல்லினை யுள்ளே

And then those circle power which is liking internally those red color paddy and those arugam pull (grass) with it meditation way pray pray her
nr;rf;fu rj;jp jd; cs;Bs tpUk;g[fpd;w bre;bey; mWfk;g[y; vd;gtw;iw bfhz;L jpahdpj;J tzA;FA;fs;

நினைத்திடும் அருச்சனை நேர்தரு வாளே. 6

And that movement your archanai way of prayer is accepted by that sakthi
mg;bghGJ cdJ mUr;ridia mr;rf;jp Vw;Wf;bfhs;ths;
1325.

rj;jpapd; epwj;ij vz;zp tHpgLf

And those sakthi color thinking way pray her
நேர்தரும் அத்திரு நாயகி ஆனவள்

And those prayer way those before place appearing and then blessing those  circle form of sakthi
tHpgLthu;f;F Beh; te;J mUs;g[upfpd;w me;jr;rf;fu rf;jp

யாதொரு வண்ணம் அறிந்திடும் பொற்பூவை

And then those color way appearing , which is wanted to know and those lovely kaayaam flower way
vd;d epwj;ij cilats; vd czu tpUk;gpd; mHfpa fhahk;g{itg;Bghy;

கார்தரு வண்ணம் கருதின கைவரும்

And those dark color form appearing and that way thinking form praying persons those thinking are achivable
fupa tz;zk; MFk; mt;thW fUjpj; bjhGthu;f;F vz;zpait aht[k; ifTlg; bgWk;

நார்தரு வண்ணம் நடந்திடு நீயே. 7

And that lords liking way you may conduct your day to day life
mts; cd;id tpUk;g[k;go eP ele;J bfhs;thahf
1326.

guhrj;jp cd;dplk; bghUe;JkhW ele;J bfhs;f

And that parraaskthi in your place embedding way you follow your day today acts
நடந்திடும் பாரினில் நன்மைகள் எல்லாம்

And this circle place you are showering love way leading life then in this world those thinking benefits are achievable one
nr;rf;fu rf;jpghy; eP md;g[ bra;J xGfpdhy; eP ne;j cyfpy; epidf;fpd;w ed;ikfs; vy;yhk; epidj;jgoBa Koa[k;

கடந்திடும் காலனும் எண்ணிய நாளும்

And those death god ema those fixed day on you and those day will  go away
Tw;wtd; cd;idf; bfhz;LBghtjw;Ff; Fwpj;J itj;j ehSk; mA;Adk; bfhz;LBghfhkBy fle;J tpLk;

படர்ந்திடு நாமமும் பாய்கதிர் போல

And then your glory will all over the world place spreading and then those your body color is and that sun rays spread over white rays form appearing
cdJ bgah; cyF vA;Fk; gut[k; cdJ clypd; epwk; gfytdJ tpupe;J tPRfpd;w fjph;fs; Bghy; tpsA;FtjhFk;

அடைந்திடு வண்ணம் அடைந்திடு நீயே. 8

So that paraasakthi will be approaching way must lead life
vdBt me;jg; guhrf;jp cd;dplk; bghUe;JkhW ele;J bfhs;f
1327.

guhrj;jpia tHpgod; qhdKk; bry;tKk; iftug; bgWk;

And that sakthi is praying those gaanam and wealth will be available at your disposal
அடைந்திடும் பொன்bts;ளி கல்லுடன் எல்லாம்

And those prayer way those gold silver nine types of ruby diamonds and then all are full available at your disposal and without any defeciency
bghd;, bts;sp, etkzpfs; Mfpa bghUs;fs; aht[k; Fiwtpd;wp cd;ghy; te;J BrUk;

அடைந்திடும் ஆதி அருளும் திருவும்

And those not only those good deeds but also lord siva’s grace way all the wealth are attained by you
ey;tpidahy; md;wpr; rptdJ mUshy; Mk; bry;tA;fs; fpilf;Fk;

அடைந்திடும் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வும்

And then those deevaas position will also auto matically approach you
Bjth;fs; gjtpa[k; jhkhfBt tUk;

அடைந்திடும் வண்ணம் அறிந்திடு நீயே. 9

And those things are knowing way and those circle prayer is carried out
nit vy;yhk; nA;Adk; Mkhw;iw mwpe;J nr;rf;fu tHpghl;oid eP bra;
1328.

rptbgUkhid mila Kay;f

Try to attain lord siva
அறிந்திடு வார்கள் அமரர்க ளாகத்

And those true gaana knowledge possessing persons are, those true deevaas form appearing
bka; mwpt[ cilBahu; cz;ik mkuh;fshjy; bghUl;L

தெரிந்திடு வானோர் தேவர்கள் தேவன்

And those deevaas are knowing way praying that deevaas god lord siva
mwpe;J tHpgLfpd;w BjtBjtDk;

பரிந்திடும் வானவன் பாய்புனல் சூடி

And then those space is blasted way lower place leaf forward and those mighty powerful ganges are adorned in the hair place by lord siva
thdj;ijg; gpse;J bfhz;L fPBH gha;e;j typa Mfha fA;ifiar; rilapy; R{of; bfhz;ltDk;

முரிந்திடு வானை முயன்றடு வீரே. 10

And those lord siva is is praying by that skthi and that way you may also pray and then get those benefits
Mfpa rptbgUkhid gzpfpd;w rf;jpia ePtPh; tHpgl;L Bkw;Twpa gyd;fisg; bgWA;fs;

1329.

rj;jpia Bkfk; Bghd;w kz;lyj;jpy; fhzyhk;

And those sakthi is those cloud region place seeing
ePh;பணி சக்கரம் நேர்தரு வண்ணங்கள்

As you are praying those circle place where embedded letters are
ePA;fs; tzA;Fjw;F chpa rf;fuj;jpy; bghUe;jpa vGj;Jf;fs;

பாரணி யும் ஹிரீ முன்ஸ்ரீமீறாந்

And those worlds are glorifying thoe manthraas are heereem and sreem are appearing
cyfth; g[fH;fpd;w #phPk; Kjyhf !k; nWjpaha; cs;sit MFk;

தாரணி யும் புகழ்த் தையல் நல் லாள்தன்னைக்

And that manthraa way praying and those flower garland adorned form appearing that paraasakthi
njid tHpgl;L khiyia mzpe;J g[fGld; Toa guhrf;jpia

காரணி யும்பொழில் கண்டுகொள் ளீரே. 11

And those clouds form of region place you may find out
Bkfk; Bghd;w kz;lyj;jpy; fz;L bfhs;tPuhf
1330.

Kfg;bghypt[ cz;lhFk;

And those face glittering way appearing
கண்டுகொள் ளும் தனி நாயகி தன்னையும்

And above stated those circle way and that unique form of power you may see
Bkw;Twpa tifr; rf;fuj;jpd; tHpBa xg;gw;w mr;rf;jpiaf; fhZA;fs;

மொண்டுகொ ளும்முக வசியம தாயிடும்

And then those seeing way carrying it away and those face attraction possessing way you face will appear
fz;lhy; Kfe;J bfhs;syhk; BghYk; KftrPfuk; cA;fSf;F cz;lhfyhk;

பண்டுகொ ளும்பர மாய பரஞ்சுடர்

And then those no begging and end and those fire glow form of lord siva who is seeing form before you appearing
mehjp guq;Rluhfpa rptbgUkhDk; ePtPh; fhz epd;W

நின்றுகொ ளும்நிலை பேறுடை யாளையே. 12

Ad then those nonperishable form of lord paraasakthi carried and then kept left part of boby
mHptw;w mtisj; jd;ghy; vLj;J itj;Jf; bfhs;thd;
1331.

kd;dh; trkhth;; gifth; bfLth;

And those kings are attracted by us and then those enemies are perished
பேறுடை யாள்தன் பெருமையை எண்ணிடில்

Ad then all those boons you are going to attain and those boons are giving those sakthi’s glory is knowing way praying
ePA;fs; bgwj;jf;f BgWfl;F vy;yhk; chpatshfpa rf;jpapd; bgUikia mwpe;J tHpgl;lhy;

நாடுடை யார்களும் நம்வச மாகுவர்

And then those ruling kings are mesmerized by us
kd;dUk; ck;trg;gLth;

மாறுடை யார்களும் வாழ்வது தானிலை

And then our enemies will not live here
ek; gifth; thH;tJk; ny;iy

கூறுடை யாளையும் கூறுமின் நீரே. 13

So lord siva’s half part of body is taken by lords parvathi whom you may pray
Mjypd; rptdJ xU Tw;iwj; jdjhf cila mtis ePtph; Jjpa[A;fs;

1332.

Miriaa[k; gpwtpiaa[k; mWg;gPu;
கூறுமின் எட்டுத் திசைக்கும் தலைவியை

And those eight directions and then all living beings are heroine and that sakthi is to be prayed
vl;Lj; jpirfSf;Fk;, vy;yh cyfA;fSf;Fk; jiytpahk; rf;jpia tHpgLA;fs;

ஆறுமின் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வென

And those deevaas life is what lowgraded one in that way thinking and then those deevaas place kept likings should be terminated
Bjth;fs; thH;t[ vj;jifaJ vd;W vz;zp mjpy; bfhz;l Miria mWA;fs;

மாறுமின் வையம் வரும்வழி தன்னையும்

And then afterwards in this world place taking those repeated birth and death is to be removed
gpd;Dk; kPz;Lk; kPz;Lk; ne;j cyfpy; gpwf;Fk; epiyiaa[k; ePf;FA;fs;

தேறுமின் நாயகி சேவடி சேர்ந்தே. 14

And then at last those sakthies sacred feet place approaching way and then those fainting is cut off way and then got those clear idea
Kothf mr;rf;jpaJ jpUtoiar; Brh;e;J kaf;fbky;yhk; mw;Wj; bjspt[ bgWA;fs;
1333.

jpUto qhdk; bgWtu;

Those sacred feet gaana attained
சேவடி சேரச் செறிய இருந்தவர்

And that sakthi mother sacred feet are thinking without any interuption
rj;jpak;ikapd; jpUtofis niltplhJ epidj;J nUe;jth;

நாவடி யுள்ளே நவின்றுநின்று ஏத்துவர்

And those sakthi manthraas are and those tongue place uttering form praying
mtsJ ke;jpuj;ij ehtpw;F cs;Bs brhy;ypj; Jjpg;gu;

பூவடி யிட்டுப் பொலிய இருந்தவர்

And then those external way those sacred sakthi feet place spraying way and then got clear form of mind
g[wj;jpBy kyh;fis mtsJ jpUtoapBy J]tp tpsf;fk; bgw;wth;

மாவடி காணும் வகையறி வாரே. 15

And then those sacred glory filled feet are praying and those praying ways are known persons they are
mtsJ bgUik bghUe;jpa jpUtofisj; jhprpf;Fk; tHpia mwpe;jtu; Mth;


1334.

nr;rf;fuj;Jf;Fupa gPrk;

And those circle place writing those letters
ஐம்முத லாக வளர்ந்தெழு சக்கரம்

–and those navaakiri circle place those letter “imm” is kept in the first place and that chanting that circle
ethf;fup rf;futiffSs; Ik; vd;gij Kjyhfg; bghUe;jpr; brhy;Yfpd;w rf;fuk;

ஐம்முத லாக அமர்ந்திரீம் ஈறாகும்

And those imm is placed in the first place and then afterwards those hereem is last place possessing way
me;j Ik; vd;gij Kjyhfg; bghUe;jpg; gpd;g[ #;hPk; vd;gij Nw;wpy; cilajhFk;

அம்முத லாகி அவர்க்குஉடை யாள்தனை

And that way those imm is taking in the first place and then all other letters are possessing those circle power way
me;j Ik; vd;gij Kjyhff; bfhz;L midj;J vGj;Jf;fisa[k; jd;Diladthf cila me;jr; rf;fu rf;jpiaBa

மைம்முத லாக வழுத்திடு நீயே. 16

And then those ignorance removing those heroin way knowing and then pray that sakthi
cd;Dila mwpahikiag; Bghf;Fk; jiytpahf mwpe;Jj; Jjp bra;
1335.

thf;fPRtup Bjhd;wpaUs;ths;

Those vaageeswari appearing way blessing
வழுத்திடு நாவுக் கரசிவன் தன்னைப்

And that praying those vaageeswari form appearing those sakthi
tzA;fg;bgWk; thfPRtupahd rf;jpia

பகுத்திடும் வேதமெய் ஆகமம் எல்லாம்

And those veethaas and aagamaan are classified way chanting
Btj MfkA;fs; vy;yhk; gFj;J XJk;

தொகுத்தொரு நாவிடை சொல்லவல் லாளை

And those manthraas are clubbed way chanting with our tongue easily and that sakthi
mit midj;ija[k; Brh;j;J ek; ehypdhBy vspjpy; brhy;y ty;ytshfpa nr;rf;jpia

முகத்துளும் முன்னெழக் கண்டுகொள் ளீரே. 17

And then in your mouth place appearing those wards place you may pray her
ePA;fs; cA;fs; thf;fpYk; tpiue;J Bjhd;Wk; tz;zk; tzA;FA;fs;
1336.

ahtw;iwa[k; mwpa[k; mwpit mspf;Fk;

Toknow all things those power is given by sakthi
கண்டஇச் சக்கரம் நாவில் எழுதிடில்

As already stated way knowing those circle is embedded in the tongue place
Bkw;brhd;d tifapy; mwpag;gl;l nr;rf;fuj;jpid ehtpy; gjpj;Jf; bfhz;lhy;

கொண்டஇம் மந்திரம் கூத்தன் குறியதாம்

And those way chanting wards are converted as lord siva’s wards
njw;Ff; bfhs;sg;gl;l ne;j vGj;Jf;fBs rptdJ vGj;Jf;fsha; tpLk;

மன்றினுள் வித்தையும் மானுடர் கையதாய்

And then thiru ambalam form of meditation is thagara vithai and those people are practicing and that way those gaana sakthi is getting
mjdhy; jpUmk;gyj; jpahdkhfpa jfutpj;ijiaa[k; kf;fSf;Ff; iftu qhdrf;jp gjpjyhy;

வென்றிடும் வையகம் மெல்லியல் மேவியே. 18

And those prayer is doing and that person will own over this world maayaa
ne;j tHpghl;ilr; bra;gtDk; cyf khiaia bty;Ygtd; Mthd;
1337.

thH; ehs; nd;g kakhFk;

And those life span will appear those happy way
மெல்லியல் ஆகிய மெய்ப்பொரு ளாள்தன்னைச்

And those soft nature possessed and those true matter form appearing that sakthi
bkd;ikahd nay;g[ cila cz;ikg; bghUshfpatisf;

சொல்லிய லாலே தொடர்ந்தங்கு இருந்திடும்

And then those guru teacher preaching way garbing way put in the meditation place
FUtpd; cgBjrg;go tplhJ gw;wpj; jpahdpa[A;fs;

பல்லிய லாகப் பரந்தெழு நாள்பல

And then those verities of those happiness and sorrow clubbed those days are so many in number
gy;BtW tifapdtha; nd;gJd;gf; fyg;g[ila ehs;fs; gyt[k;

நல்லியல் பாலே நடந்திடுந் தானே. 19

Will appear those days happy days way
ey;y nd;g ehs;fshfBt mike;jpLk;
1338.

mtd; brhd;d tz;zk; epfGk;

As per paraasakthi instruction way all will happen
நடந்திடு நாவினுள் நன்மைகள் எல்லாம்

All those benefits are those vaageeswari tongue saying way happening
vy;yh ed;ikfSk; thfPRtup ehthy; brhd;dgo eilbgWk;

தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொற்பொருள் தானும்

Af y that veegeeswari wards way those stated benefits are continuing way appearing
nts; brhd;d tz;zk; brhy;Yjw;F chpa gaDk; bjhlh;e;J tpLk;

நடந்திடும் கல்விக் கரசிவ ளாகப்

And those vaageeswari in the tongue place staying and then those arts are excelled way and that king of tongue form appearing
thf;fPRtupBa ntd; ehtpy; nUg;gjhy; vy;yhf;fisa[k; bghUe;jp ehturdhf tpsA;Fthd;

படர்ந்திடும் பாரில் பகையில்லை தானே. 20

And then in this spread over world place those enmity will not appear
glh;e;J tpupe;j ne;j cyfpy; gifa[k; nuhJ
1339.

vy;yhk; gapw;rpahsiu mila[k;

All are approaching that practiciner
பகையில்லை கௌமுத லயது வீறா

And those enmity is destroying those kawm, kreem, hawm, vawm, swam , gleem, shreem, harimeem, iym, is in the last place placed
gifiaf; bfLf;Fk; bfsk;, fphPk;, b#sk;, xsk;, brsk;, fpyPk;, !k;, #hPk;, Ik; vd;gij nWjpahft[k;

நகையில்லை சக்கரம் நன்றறி வார்க்கு

And those circle greatness good way known and then praying those persons and that personis not cursed by others
bfhz;l rf;fuj;jpd; bgUikia ed;F mwpe;J tHpgLgth;fisg; gpwh;gHpj;jpl khl;lhu;

மிகையில்லை சொல்லிய பல்லுறு எல்லாம்

And then in this world place explicit way appearing those enemies and then concealed way talking those ill about others and that persons are not appearing in this world (and those friends and relatives with mind filled way praising persons alone will appear in this world)
ne;j cyfpy; btspg;gilaha; tUfpd;w giftUk;, kiwthf epd;W g[wA;TWgtUk; nyuhth; (ez;gUk; cwtpdUk; beq;rhu g[fH;fpd;wtBu csuhth;)

வகையில்லை யாக வணங்கிடம் தானே. 21

And then those other living beings are not defy him and then those submissive way moving and that way statement is true one
BkYk; gy;BtW tifapdtha caph;fSk; ntid vjph;f;f tHp ny;yhky; gzpe;J elf;Fk; ahd; brhy;ypaJ cz;ikahFk;
1340.

vz;zpait ifTlg; bgWk;

Thinking are to be attained
வணங்கிடும் தத்துவ நாயகி தன்னை

And those philosophy way appearing those heroine is and those ripped souls are praying
nj;jj;Jt ehafpia gf;Ftk; va;jg;bgw;w caph;fs; vy;yhk; tzA;Fk;

நலங்கிடு நல்லுயி ரானவை எல்லாம்

So those good persons are in this lords place mingling form appearing
Mjyhy; me;j ey;yth; vy;yhk; mtsplk; bghUe;jp nUg;gh;

நலங்கிடும் காம வெகுளி மயக்கந்

And those prayer way and those living beings place available those lust angry and fainting
me;j tzf;fj;jpd; gadhf mitfisg; gw;wp cs;s fhkk;, btFsp, kaf;fk;

துலங்கிடும் சொல்லிய சூழ்வினை தானே. 22

And those three sins are gone away and then those thinking acts will be materialized
vd;Dk; }d;W Fw;wA;fSk; ePA;Fk; vz;zpa bray; ifTlg;bgWk;
1341.

epidj;jthBw brhy;Yk; Mw;wy; bgWthd;

And those thinking way saying those capacity will be attained
தானே கழறித் தணியவும் வல்லனாய்த்

And those ripped nature way raying that sakthi and those errors will

automatically will rectify by that person
gf;Ft Kjph;r;rpahy; rf;jpia tHpgLgtd; jdJ jtw;iw jhBd jpUj;jp mikat[k;

தானே நினைத்தவை சொல்லவும் வல்லனாய்த்

And then those analytical way knowing that good massages are informed to others ears place and that capacity possessed person
jhd; Ma;e;Jzh;e;jtw;iwg; gpwUf;Fr; brtpapy; mwpt[Wj;j ty;ytdhft[k;

தானே தனிநடங் கண்டவள் தன்னையும்

And then those lord siva’s dancing is all the time seeing that sakthi
niwtdJ xg;gw;w eldj;ij vg;bghGJk; fhz;gtshfpa rf;jpiaa[k;

தானே வணங்கித் தலைவனும் ஆமே. 23

And that way those religious leader way and others are praying form appearing
jhBd tpUk;gp tHpgl;Lr; rkaj; jiytdha[k; tpsA;Fthd;
1342.

tpidfs; ePA;Fk;; g[z;zpak; cz;lhFk;

And those bad deeds are eliminated and that punniya will emerge
ஆமே அமைத்துயிராகிய அம்மையும்

And that sakthi all living beings form appearing
jhBd vy;yh caph;fSk; Mfpats; rf;jp

தாமே சகலமும் ஈன்றஅத் தையலும்

And then all are begotten way those lovely mother form appearing
vy;yhtw;iwa[k; bgw;W vLj;j mHFila md;ida[k; Mths;

ஆமே அவளடி போற்றி வணங்கிடிற்

Because of those ripped person who is praying that sakthi so in that way
Mifahy; gf;Ftd; mtis tzA;fpa tHpBa

போமே வினைகளும் புண்ணியன் ஆகுமே. 24

And then those bad deeds will be eliminated and then those meditation way those boon benefits will be attained
tpid ePf;fKk; jtg;BgWk; Mfpa gad;fis va;Jthd;
1343.

rj;jpia tHpgLgtd; ndpad; Mthd;

And those person who is praying sakti is good person

புண்zpa னாகிப் பொருந்தி உலகெங்கும்

And then in the whole world place those punniyaa form appearing
cyfk; vy;yhk; bghUe;jpg; g[z;zpad; Mfp

கண்ணிய னாகிக் கலந்தங்கு இருந்திடும்

And then those honorable way and other persons place clubbed form appearing
kjpf;fj;jf;ftdha; midtUlDk; fye;J tpsA;Fthd;

தண்ணிய னாகித் தரணி முழுதுக்கும்

And then those grace filled way and those whole world
mUs; epiwe;jtdhf cyfk; KGtJk;

அண்ணிய னாகி அமர்ந்திருந் தானே. 25

And those good person way seated there
ndpikahdtdha; mkh;e;J nUg;ghd;
1344.

vy;yh capu;fsplKk; tpsA;Fths;

All those living beings place existing
தானது கிரீம் கௌவது ஈறாம்

And those peejam circle place those starting letter kireem to kawm last letter way
rf;fuj;jpd; gPrk; fphPk; Kjy; bfsk; nWjp MFk;

நானது சக்கரம் நன்றறி வார்க்கெல்லாம்

And that circle those who are liking that gaana to whom I am saying
me;jr; rf;fuBk qhdj;ij tpUk;g[gth;f;F ehd; brhy;tJ

கானது கன்னி கலந்த பராசக்தி

That this is giving happiness to sakthi and those good plantation form appearing but in that place those root form clubbed that paraasakthi
mJ rf;jpf;F kfpH;r;rpiaj; jUfpd;w ey;yBrhiyaha; tpsA;Fk; MapDk; mjpy; Btwwf; fye;J epw;fpd;w guhrf;jpf;F

கேளது வையங் கிளரொளி யானதே. 26

And those grace relation way those light way in all living beeings place existing
cwthfpa mUs; epiyapy; xspahfp vy;yh caph;fs; nlj;jpYk; tpsA;Ffpd;whs;.
1345.

rj;jpapd; mUsy;

And that sakthies grace
xspf;Fk; பராசக்தி உள்ளே அமரில்

And those light giving paraasakthi who is descended in the mind place and then put his grace
xsp bra;a[k; guhrf;jp cs;sj;jpy; vGe;J mUspdhy;

களிக்கும் இச் சிந்தையில் காரணம் காட்டித்

And then those enjoyment filled mind place those true matter is explain way and those clarity been given
fspf;Fk; kdj;jpy; cz;ikg; bghUis tpsf;fpj; bjspt[jUk;

bjspf;Fk; மழையுடன் செல்வம் உண்டாக்கும்

And those rain way those wealth will be created
kiHa[lBd bry;tj;ija[k; cz;lhf;Fk;

அளிக்கும் இவளை அறிந்துகொள் வார்க்கே. 27

And those who are known that paraasakthi in that way pouring those blessings
ntis mwpe;J bfhs;thu;f;F nA;Adk; mUs; bra;a[k;
1346.

rf;fu tHpghl;od; ed;ik

And those circle prayer way emanating those benefits
அறிந்திடும் சக்கரம் அருச்சனை யோடே

And those navaakri circle is prayer way knowing it
ethf;fup rf;fuj;ij g{rid bra;J mwpthahf

எறிந்திடும் வையத்து இடரவை காணின்

And then those world sorrows will be removed
cyfj; Jd;gk; aht[k; tpyf;Fk;

மறிந்திடு மன்னனும் வந்தனை செய்யும்

And those enmity stopping those king will also pray under her feet
gifiaj; jLj;J epWj;Jk; kd;dDk; te;J tzA;Fk;goahfr; bra;a[k;

பொறிந்திடும் சிந்தை புகையில்லை தானே. 28

And then mind place weeping way appearing those sorrows will not appear
kdj;ijf; fyA;fitf;Fk; Jd;gA;fs; cz;lhfh

1347.

gif, Bfhgk;, Jd;gk;, cz;lhfh

And those enmity, angry, sorrow will not arise
புகையில்லை சொல்லிய பொன்னொளி யுண்டாம்

And those circle prayer conducting prsons to whom those pain will not arise and then those internal body will golden light form appearing
rf;fu tHpghl;ilr; Brh;e;jtUf;Fj; Jd;gk; cz;lhtJ ny;iy cs; clyhdJ bghd; xspa[ld; tpsA;Fk;

குகையில்லை கொல்வது இலாமையி னாலே

And that person will not kill other living beings sothose next birth will not approach
gpw capiuf; bfhy;yhjth; Mdjhy; gpwtpia milakhl;lhu;

வகையில்லை வாழ்கின்ற மன்னுயிர்க் கெல்லாம்

And those good living beings are there is no other best life appearing in this world
thH vz;Zk; caph;fl;bfy;yhk; nijtplr; rpwe;j tifapy;iy

சிகையில்லை சக்கரம் சேர்ந்தவர் தாமே. 29

And those circle pryer conducting persons are those end will not come
rf;fu tHpghl;ilr; Brh;e;jtUf;F Kot[k; ny;iy
1348.

gapw;rpahsu; nUf;Fk; nlj;jpy; cs;stUk; qhdkakha; nUg;gu;

And those meditation performing persons existing those persons are and that gaana way appearing
சேர்ந்தவர் என்றும் திசையொளி யானவர்

Those who are seated in meditation and that persons are those light form of body possessing form appearing
jpahdpg;gth; xspa[ly; bgw;Wj; jpfH;thu;

காய்ந்தெழு மேல்வினை காண்கி லாதவர்

And those angry way appearing those bad deeds will not be seen form appearing
rpde;J vGk; Mfhkpa tpidfisf; fhzhjth; Mthu;

பாய்ந்தெழும் உள்ளளி பாரிற் பரந்தது

And then those spread over form appearing that internal light and that person living place spread over
gue;J vGk; cs; xsp mth; thGk; gFjpapy; glFk;

மாய்ந்தது காரிருள் மாறொளி தானே. 30

So in that place spread over darakness form of ignorance left away and then those light filled gaana form appearing
mjdhy; mg;gFjpaplk; gutpa nUs; kakhd mq;qhdk; bfl;L xsp bgw;W qhd kakha; tpsA;Fth;
1349.

qhdKk; ey;y kdKk; cz;lhFk;

Those gaana and good mind will appear
ஔiயது ஹௌமுன் கிரீமது ஈறாம்

And those light filled way appearing those hawm way manthraa first place and then those heereem peejam last place appearing way
xspia cilajhfpa b#sk; vd;Dk; gPrj;ij KjypYk; fpuPk; vd;Dk; gPrj;ij nWjpahft[k; bfhz;L

களியது சக்கரம் கண்டறி வார்க்குத்

And those enjoyment giving those circle truth is known person in better way
fspg;igj; jUtjhfpa mr;rf;fuj;jpd; cz;ikia ed;F czh;e;jth;fSf;F

bjsptJ ஞானமும் சிந்தையும் தேறப்

and those clear gaanam appearing way and then those mind garbed it

bjsptJthfpa qhdKk; Bjhd;w mjid cs;sk;gw;w

பணிவது பஞ்சாக் கரமது வாமே. 31

And that way those circles are those gaana embedded place way and that sacred five letter form appearing
mjdhy; mr;rf;fuk; vy;yh qhdj;jpw;Fk; nlkha; cs;s jpUIe;J vGj;Jkha;tpLk;

1350.

caph;fSf;F Mw;wiya[k; mwpita[k; mUSgts;

And those living beings those capacity and knowledge giving way that sakthi is appearing
ஆமே சதாசிவ நாயகி யானவள்

And those sathaasiva deity place those grace sakthi form appearing
rjhrpt }h;j;jpf;F mUs; rf;jpaha; tpsA;Fgth;

ஆமே அதோமுகத்துள் அறி வானவள்

And that manooan mani and those low place seeing power way and those souls are driving way
ne;j kBdhd;kzpBa fPH; Behf;fpa rj;jpahf caph;fisr; brYj;Jgth;

ஆமே சுவை xsp ஊறுஓசை கண்டவள்

And that manooan mani those taste eye sight touch and sound are knowing those knowledge guiding form appearing
nts; Rit xsp CW, Xirahfpa ntw;iw mwpa[k; mwptha;j; Jiz bra;ths;

ஆமே அனைத்துயிர் தன்னுளும் ஆமே. 32

And that form of manooan mani in abstract way all the souls are conserved with in her
ntBs mUt epiyapy; vy;yh caph;fisa[k; jd;Dld; mlf;fpf; bfhz;lts;
1351.

ahtpYk; fye;J epw;ghs;

And all the place mingling form appearing
தன்னுளும் ஆகித் தரணி முழுதுங்கொண்டு

And then in this circle place standing and then those whole world is in her possession form keeping
nr;rf;fuj;jpy; epd;Wk; cyfk; KGija[k; jd;cilajhff; bfhz;L

என்னுளும் ஆகி இடம்பெற நின்றவள்

And then in my mind place standing way and then those things are in her place controlling form appearing those sakthi
vd; cs;sj;jpy; nUe;Jk; vy;yhg; bghUSk; jd;dplj;jpy; mlf;fp epw;fpd;w rf;jp

மண்ணுளும் நீர்அனல் காலுளும் வானுளும்

And that form of sakthi appearing in the land water light wind and then in the space place
mg;bgUkhl;oBa kz;zpYk; ePupYk; xspapYk; fhw;wpYk; thdpYk;

கண்ணுளும் மெய்யுளும் காணலும் ஆமே. 33

And then in the eye place appearing that pupil and then in the inside body place seeing form appearing
fz;zpd; fUkzpg; ghu;itapYk; clypd; cs;Sk; fhzf; Toatshfpd;whs;

1352.

rj;jpaplk; kdk; bghUe;jp tpsA;Fthahf

And then those sakthi place mind mingling way doing day today acts
காணலும் ஆகும் கலந்துயிர் செய்வன

And those sakthi mixing with soul and then doing good to that souls and that way seen
rf;jp capUld; fye;J epd;W caph;fSf;Fr; bra;a[k; cjtpiaf; fhzyhk;

காணலும் ஆகும் கருத்துள் இருந்திடின்

And those sakthi is approaching way and that single liking way those persons are clubbed form appearing and that person place those souldifferences are keeping way may be seen
mtis mila Btz;Lk; vd;w xBu tpUg;g[ld; To epw;gtuplk; fhz;gJ $PtBgjk; nd;ikahy; fhzt[k; TLk;

காணலும் ஆகும் கலந்து வழிசெயக்

And that soul with in soul form appearing and those sakthi way and those souls are functioning acts are seen
mt;thW caph;f;F capuhf nUf;Fk; mts; tHpBa caph;fs; bray;gLtijf; fhzt[k; Koa[k;

காணலும் ஆகும் கருத்துற நில்லே. 34

So in that sakthi place not separated wau and those concept oneness way standing
Mjyhy; mtsplk; vd;Wk; gpupahj tz;zk; fUj;Jg; bghUe;jp epw;ghahf
1353.

cz;ik epiy va;Jth;

And those true state attained
நின்றிடும் ஏழு புவனமும் ஒன்றாகக்

And then those meditation practiciner and those seven worlds are mingling way and that oneness way appearing
gapw;rpahsh;f;F VG cyfA;fSk; xd;wha;f; fye;J tpsA;Fk;

கண்டிடும் உள்ளம் கலந்தெங்கும் தானாகக்

And then those living beings place mixing way those self form seeing
vy;yh caph;fsplKk; fye;J bghUe;jpj; jhdhff; fhz;gh;

கொண்டிடும் வையம் குணம்பல தன்னையும்

And then in this land place all natures are as appearing way seen
epyj;jpy; cs;s vy;yh nay;g[fisa[k; cs;sthW mwpth;

விண்டிடும் வல்வினை மெய்ப்பொரு ளாகுமே. 35

And those hardended way earned those bad deeds are removing way those true matter form appearing
caph;fs; typa va;jpa tpidfis tpyf;Fk; cz;ikg; bghUshft[k; tpsA;Fth;

1354.

mKBjRtup ed;ikiaj; jUths;

And those amutheeswarai those goodness will be giving form appearing
மெய்ப்பொருள் ஔமுதல் ஹௌவது ஈறாக்

And those true  matter form appearing those letters are starting from awm to hawm end form appearing those letters
bka;bghUshd xsk; Kjy; b#sk; Nwhf cs;s vGj;Jf;fs;

கைப்பொரு ளாகக் கலந்தெழு சக்கரம்

And then those clear form appearing in that circle place and then those not failed way and those benefits are giving
tpsf;fkhf mikag; bgw;w nr;rf;fuj;jpy; jg;ghJ gad; jUfpd;w

தற்பொரு ளாகச் சமைந்தமு தேஸ்வரி

And then in this circle place those sivam active form seated there seated that amutheeswari
nr;rf;fuj;jpy; rptk; tpsA;f tPw;W nUf;fpd;w mKBj^;tup

நற்பொரு ளாக நடுவிருந் தாளே. 36

And those betterment giving way and those body central place appearing
ed;ikiaj; jUk; bghUshf clypd; eLtpy; cs;shs;
1355.

mKBjRtupia tzA;Fgtu; cly; mHpahJ

And those persons who are praying that amutheeswarai and that persons body will not perish
தாளதின் உள்ளே சமைந்தமு தேஸ்வரி

In the circle place those sacred feet mingling way standing those amutheeswari
nr;rf;fuj;jpBy jdJ jpUto bghUe;j epw;fpd;w mKBj^;tup

காலது கொண்டு கலந்துற வீசிடில்

And then those vaasi yoogam explicit way appearing and those sacred oxygen is mixed with her
thrp Bahfj;jhy; btspg;glj; Bjhd;Wk;go gpuhz tha[it mts;ghy; fyf;fr; bra;apd;

நாளது நாளும் புதுமைகள் கண்டபின்

And then every day those novelty will appear
xt;bthU ehSk; g[Jikfs; gyBjhd;Wk;

கேளது காயமும் கேடில்லை காணுமே. 37

And those body perishing way is given up way and then those ever permanent form appearing so in that way conducting those yooagaasanam in that meditation excelled persons are whose wards are giving those regard way and then follow it
clk;g[ mHpjiy bahHpe;J epiyepw;Fk; Mjypd; mA;Adk; bra;ag;gLk; Bahf Fiwia ty;yhu; tha;Bfl;L mjid Bkw;bfhy;thahf

1356.

mk;ikaplk; mUs; bfhs;SA;fs;

And those mother place show compasination
கேடில்லை காணும் கிளரொளி கண்டபின்

And those kundalini place raising those light knowing and then afterwards there will not appear any bad effect
}yhjhuj;jpdpd;W Bky; XA;fp vGk; xspia mwpe;j gpd;g[ xUtpjkhd BfLk; te;J BruhJ

நாடில்லை காணும் நாண்முதல் அற்றபின்

And those big light is seen and then there is no nation and that classification will not appear and then those days differences are removed way
Bgbuhspiaf; fz;l gpd;g[ ehL Kjypa BtWghL ny;iyahk; ehs; BtWghL mw;w gpd;g[

மாடில்லை காணும் வரும்வழி கண்டபின்

And that upper lower before after and those time factor differences are not there in that way those amutheeswari grace coming way is seen.
Bky; fPH; Kd; gpd; vd;w fhy BtWghLk; ny;iy mKBj^;thpapd; mUs;tUk; tHpiaf; fz;lgpd;g[

காடில்லை காணும் கருத்துற்று இடத்துக்கே. 38

and then this world is not sorrow filled place which may clear way seen and then get upliftment in life
cyfkhdJ Jf;ff;fhL ny;iy nij ed;F fz;L ca;tPh;
1357.

mk;ika[ld; bghUe;jp ePf;fk; ny;yhJ epw;f

And those mother place mingling way and then those oneness way appearing
உற்றிடம் எல்லாம் உலப்பில்பா ழாக்கிக்

–I am germinated in this world is not appearing way and then destroyed it
jhd; te;jile;j cyfk; vy;yhk; Bjhd;whjgo ghH; bra;J

கற்றிடம் எல்லாம் கடுவௌi யானது

And then in this world place appearing things are those virgin form appeared
ne;j cyfj;jpy; fz;lwpe;j aht[k; btl;l btspaha; Mapw;W

மற்றிடம் இல்லை வழியில்லை தானில்லைச்

And then those all the place myself filled form appeared so there is no other place available in this world so to wander there is no other way appearing so I and I am those matter is not available
jhBd vA;Fk; epiwe;jpUj;jyhy; BtW nlk; VJk; ny;iy MfBt cyt[jw;F BtW tHp ny;iy, jhd; vd;w bghUs; ny;iy

சற்றிடம் இல்லை சலிப்பற நின்றிடே. 39

So as to hesitation way standing plce is not available so with out any movement way in the interal experience of meditation place motion less way seated
rypg;g[f;F chpa nlk; rpwpJk; ny;iy vdBt mirahky; mDgtpj;jpy; epiy bgWf
1358.

ahtw;iwa[k; mwpa[k; mwpt[ cz;lhFk;

All things are knowing that knowledge will be attained
நின்றிடும் ஏழ்கடல் ஏழ்புவி எல்லாம்

To the meditation practitioner those seven seas and seven worlds are appearing before him
gapw;rpahsUf;F VH;flYk; Kd; epw;Fk; VG cyfA;fSk; Kd;Bd epw;Fk;

நின்றிடும் உள்ளம் நினைத்தவை தானொக்கும்

And then in the mind place thinking all are appearing before him
cs;sj;jhy; epidj;jitaht[k; Kd;dh; te;J epw;Fk;

நின்றிடும் சத்தி நிலைபெறக் கண்டிட

And then those sakthi embedded wayappering internally and that way seeing persons
rf;jp jd;dplk; epiybgwf; fhz;gth;f;Fj;

நின்றிடும் மேலை விளக்கொளி தானே. 40

And that persons head place those lights are set form appearing
jiyapd; kPJ xspfs; mike;J tpsA;Fk;
1359.

ethf;fup rf;fuj;Jf;Fupa gPrk;

And those navvakari circle beejam manthram
விளக்கொளி ஸௌமுதல் ஔவது ஈறா

And then those light form of sawm peejam and that manthraa ward starting way and then at the end those awm letter appearing way
tpsf;F xspBghy;tjhfpa b^sk; vd;Dk; gPrk; KjYk; xsk; vd;Dk; gPrk; NWk; Mfp

விளக்கொளி சக்கரம் மெய்ப்பொரு ளாகும்

In that way set circle is those lamp light circle and that way those true matter appearing there
epw;gpd; mr;rf;fuk; tpsf;bfhspr; rf;fukhFk; nJ bka;g; bghUshBa epw;Fk;

விளக்கொளி யாகிய மின்கொடி ahis

All are explaining way and then blessing way appearing that sakthi
vy;yhtw;iwa[k; tpsf;fp mUs;fpd;w xspahfpa rf;jpia

விளக்கொளி யாக விளங்கிடு நீயே. 41

And that circle light lamp lit up way you maythink and pray her
mr;rf;fuj;jpd; tpsf;bfhsp totkhfBt eP fUjp tHpgL
1360.

rj;jpia czh;e;jtu;

Those sakthi is known person
விளங்கிடு மேல்வரு மெய்ப்பொருள் சொல்லின்

And that way appearing above stated manthraa way and those true matter is what it is and then in that way said
tpsA;fp epw;gjhfpa Bkiy ke;jpuj;jpy; brhy;yg;gl;l bka;g;bghUis nd;dbjdf; Twpd;

விளங்கிடு மெல்லிய லானது வாகும்

And those visual appearance is Siva and sakthi form
mJ rpt rj;jpBaahFk;

விளங்கிடு மெய்நின்ற ஞானப் பொருளை

And then those selfauto way appearing  and those true matter form of knowledge and those knowledge form appearing that matter
jhBd tpsA;Fk; jd;ik cilaJk; bka;ikahdJ mwpt[ totha; cs;sJk; Mfpa me;jg; bghUis

விளங்கிடு வார்கள் விளங்கினர் தானே. 42

And those knowledge attained persons are gaana attained persons
czh;gth;fBs qhdk; bgw;wts; Mth;

1361.

vy;yhkha; epw;gts; rj;jp

All forms way appearing that sakthi
தானே btspbad எங்கும் நிறைந்தவs;

As above sated those true matter form of sakthi and that single way and that space way those figure form not appearing and then all the places spread over way appearing


Bkw;Twpa bka;g;bghUshfpa rf;jp jhd; xUj;jpBa thdk;Bghy; cUt[ny;yhky; vA;Fk; epiwe;J tpsA;Fgts;

தானே பரம btsp mJ Mdts;

And that sakthi in the space place and then those superior way those above place appearing
jhBd guhfhakhfp vy;yhtw;wpw;Fk; Bkyhfpa[k; epw;ghs;

தானே சகலமும் ஆக்கி அழித்தவன்

And then that skthi is all forms way appearing in this world and then at theend os span of life all are destroyed by her
jhBd vy;yhg; bghUisa[k; Bjhw;Wtpj;J mHpg;gts; Mths;

தானே அனைத்துள அண்ட சகலமே. 43

And that sakthi is appearing those so many universes ae those appearances possessing way appearing
jhBd gytha; cs;s mz;lA;fisa[k; jdJ totkhf cilats;
1362.

rpurpd; Bky; tpsA;Fk; rj;jpiaf; fz;lj;jpd; tHp mwpa Btz;Lk;

And those head place appearing sakthi is and those throat place knowing
அண்டத்தி னுள்ளே அளப்பரி யானவன்

And those not measurable way and those all universes place spread over way appearing those sakthi
msj;jw;F mhpa bghUsha; midj;J mz;lA;fspYk; gutp epw;gtSk;

பிண்டத்தி னுள்ளே பெருபௌi கண்டவன்

In the same way those body (which is possessing those four boothaas are) and those gaana existing those spread over space is those dwelling that place form accepted
gpz;lkhd clypy; qhdk; tpsA;Fk; bgUbtspiaj; jdf;F chpa nlkhff; bfhz;lts;

குண்டத்தி னுள்ளே குணம்பல காணினும்

And then those yaaga fire developing pit place and those benefits are attained
Xkk; bra;fpd;w XkFz;lj;jpy; gy ed;ikfisg; bgw;whYk;

கண்டத்தில் நின்ற கலப்பறி யார்களே. 44

And then those throat above place existing those ever permanent form of mingling is not known by some persons are also existing in this world
fz;lj;Jf;F Bky; tpsA;Fk; epiyahd fyg;ig mwpahjtuha; rpyh; cs;sdh;
1363.

jiybaGj;J

And those fate
கலப்பறி யார்கடல் சூழ்உலகு எல்லாம்

Ad those sakthi is sea covered world place minging way appearing is not known by some people
rf;jp fly; r{H;e;j cyfk; vy;yhk; fye;jpUg;gij mwpakhl;lhu;fs;

உலப்பறி யாருடல் ஓடுயிர் தன்னைச்

And then in the body place mixing those life form one day will separate from this body which is not known by them
clYld; Toa caph; xUehs; cliytpl;Lg; gpupe;JtpLk; vd;gij mwpahu;fs;

சிலப்பறி யார்சில தேவரை நாடித்

And then those sub lords searching way so that that sound form appearing those internal place appearing naatham is not known by them
rpWbja;tj;ij ehoajhy; ehjj;ij mwpakhl;lhu;fs;

தலைப்பறி யாகச் சமைந்தவர் தானே. 45

And those way functioning in this world is whose fate only in this world
nt;thW ele;J bfhs;tJ mtuJ jiyvGj;jhFk;
1364.

ethf;fup rf;fu mikg;g[

And those neevaakiri circle set way
தானே எழுந்த அச்சக்கரம் சொல்லிடின்

My dear child you are stage form fast way moving in this world so please here it and those automatically appeared (suyambu) form appearing those corcle is explaining here
khBd Rak;g[tha;j; jhBd Bjhd;wpa me;jr; rf;fuj;ijg; gw;wpf; Twpd;

மானே மதிவரை பத்திட்டு வைத்தபின்

And then those 10 lines are in horizontal and lateral way created
BfhLfs; FWf;Fk; beLf;Fkha; gj;J BfhLfs; fPwp mikf;f

தேனே இரேகை திகைப்பற ஒன்பதில்

And then those honey form appearing you are and those liones place created those nine boxesand that horizontal and then those diagonal way
gpd;g[ Bjd; Bghd;wtBs nBuiff;F cl;gl;l miwfs; xd;gjhff; FWf;Fk;

தானே கலந்த வறை எண்பத் தொன்றுமே. 46

And that way set boxes are and those 9×9=81 boxes are created
beLf;Fkhf tpsA;Fk; miwfs; vz;gj;J xd;wha; mikf;f
1365.

rf;fuj;jpd; epwA;fs;

And that circles colors
ஒன்றிய சக்கரம் ஓதிடும் வேளையில்

As above stated circle nature in addition starting
Bkw;Twpa rf;fuj;jpd; nay;ig nd;Dk; brhy;Yk; bghGJ

வென்றிகொள் மேனி மதிவட்டம் பொன்மையாம்

And then those winning force filled  clusters are appearing that outer place appearing that moon region is golden color form appearing
btw;wpiaf; bfhz;l Tl;lA;fSf;F btspahd kjp kz;lyk; bghd; epwk; cilaJ

கன்றிய ரேகை கலந்திடும் செம்மையில்

And then in the boxes place created lions are and that red form appearing
fl;lA;fspy; mike;Js;s BfhLfs; rptg;g[ epwkhf tpsA;Fk;

என்றியல் அம்மை எழுத்தலை பச்சையே. 47

And that sakthi filled boxes are green color form appearing
mtSila rj;jpapdJ vGj;Jf;fs; milf;Fk; fl;lA;fs; gr;irepwk; cilajhFk;
1366.

rf;fuj;Jf;Fupa gilay;

And that circle place prayer time putting that sacred food
ஏய்ந்த மரவுரி தன்னில் எழுதிய

And then those appropriate tree bark place written this female sakthi manthraa wards
bghUe;jpa kug;gl;ilapy; vGjpa ng;bgz; rf;jp gPrA;fis

வாய்ந்தஇப் பெண்எண்பத் தொன்றில் நிரைத்தபின்

And then those above stated way those 81 boxes place written
Bky; brhy;ypa vz;gj;Bjhu; miwfspy; milf;f Btz;Lk;

காய்ந்தவி நெய்யுள் கலந்துடன் ஓமமும்

And then those sacred food is mixing with ghee and then placed before the yaagaa fire and then
gpd;g[ mtpir bea;a[ld; bte;J Xkk; bra;J

ஆம்தலத்து ஆமுயிர் ஆகுதி பண்ணுமே. 48

And sacrifices has to be made
gpd; caph; MFjpa[k; bra;a Btz;Lk;


1367.

rptDld; Brh;j;jYk; MFk;

And that lord siva place mingling
பண்ணிய பொன்னைப் பரப்பற நீபிடி

And those above way stated those yaaga fire developing way and that sakthi is slowly garb it (catch it)
Bkw;Twpa Kiwapy; Xkk; bra;J mr;rj;jpia eP bky;yg;gpo

எண்ணிய நாட்களில் இன்பமும் எய்திடும்

And that way catching and those countable days and those benefits are attained
gpoj;jhy; fzf;fpl;Lf; Twg;gl;l ehl;fSf;Fs;Bs ed;ik cz;lhFk;

நண்ணிய நாமமும் நான்முகன் ஒத்தபின்

And that yaaga fire is best way developed and those bharama comparable way appearing and those glory filled way world people will talk and then after wards in this prayer place best way standing and then after wards
Xkj;ijr; brk;ikahf tsh;j;jikahy; gpukDf;F epfuhd gpuhkzdhapdhd; vd;w g[fiH cyfj;jhu; brhy;Yk; mstpw;F ne;j tHpghl;oy; rpwe;J epd;wgpd;

துண்ணென நேயநற் நோக்கலும் ஆமே. 49

And then shortly he will get those body attractive appearance
tpiutpy; mtd; kpf cly; mHF bgw;Wk; tpsA;Fthd;
1368.

rf;fuj;Jf;Fr; rhh;j;j Btz;oa bghUs;fs;

And those circle place adoring things
ஆகின்ற சந்தனம் குங்குமம் கத்தூரி

And those grinded those sandal wood paste and then those kumkum flowers and kasthoori
miuf;fg;gl;l re;jdr; rhe;J FA;Fkg;g{, f^;J]up

போகின்ற சாந்து சவாது புழுகுநெய்

And those fragrance spread over and that fragrance filled pastes clubbed way and then those gavaathu, punugu ghee
kdk; vA;Fk; gut[k; gy eWkzA;fspd; Tl;L $t;thJ g[DF bea;

ஆகின்ற கற்பூரம் ஆகோ சனநீரும்

And then green camper koorooganaiand cool water
gr;irf; fw;g{uk;, BfhBuhrid gdp ePh;

சேர்கின்ற ஒன்பதும் சேரநீ வைத்திடே. 50

And those nine form of things all are mixing way in that circle place applied
vd;Dk; xd;gJ bghUs;fisa[k; Brh;j;J mr;rf;fuj;Jf;Fr; rhu;j;Jthahf
1369.

jpahdk; bra;a[k; Kiw

And those meditation performing way
வைத்திடும் பொன்னுடன் மாதவம் நோக்கிடில்

And then in this circle place established those sakthi and then performing that meditation and those golden color body possessed form appearing and that sakthi and that sakthi place clubbing way conducting those prayer is what it is and in that way analyzed it
nr;rf;fuj;jpy; itj;Jj; jpahdpf;fgLk; bghd; Bghd;wtshfpa rf;jpa[ld; bghUe;jj;jf;f rpwe;j tHpghL ahJ vd Muhapd;

கைச்சிறு கொங்கை கலந்தெழு கன்னியைத்

And those young breats are possessed those sakthi
Kjpuhj nsk; bfhA;ifia cila rf;jpia

தச்சிது வாகச் சமைந்தஇம் மந்திரம்

And that sakthi embedded way and those navaagiri place chanting those appropriate manthiraas are
bghUe;jp ethf;fupahf tpise;j nk;ke;jpuj;ij

அர்ச்சனை ஆயிரம் ஆயிரம் சிந்தியே. 51

And that sakthi’s manthiram is starting that letter GLEEM to swam way ending those manthraa letters are and that deevis those 1000 names are and those 1000 times way conducting those poojaas it is and that message may be known by you
mtSf;F chpa ke;jpuk; fpyPk; Kjy; brsk; tiu ne;j vGj;Jf;fBsahff; bfhz;L, Bjtpjd; MaPu ehkA;fshy; Mapuk; Kiw mUr;rid bra;jy; vd mwpthahf
1370.

ethf;fup rj;jpapd; Ma[jA;fs;

And those navaakiri sakthi’s battle instruments
சிந்தையின் உள்ளே திகழ்தரு சோதியாய்

In the mind place appearing those light form
cs;sj;Bj tpsA;Fk; xsptothd

எந்தை கரங்கள் இருமூன்றும் உள்ளது

Appearing those mother and father form appearing those navaagiri theevi and ten who has possessed those seven hands
vk;jha[k; je;ija[khd ethf;fup Bjtpf;Ff; iffs; MW

பந்தமா சூலம் படைபாசம் வில்லம்பு

And that lords in the hand place carrying those battle forces are malu, soolam thooatti, paasa rope bow arrow and with that instruments
mth; me;j iffspy; kG, R{yk;, Bjhl;o, ghrk;, tpy; mk;g[ vd;w fUtpfSld;

முந்தை கிலீம்எழ முன்னிருந் தாளே. 52

And those first place that gleem peesam place appearing deevi and that appearance form those who are praying and that persons before appearing
Kjypy; fpyPk; gPrj;ij cilaBjtp tHpgLgth; Kd; btspg;gLths;
1371.

ethf;fupiar; R{H nUg;gtu;fs;

Those 64 yoogini sakthies are covering form appearing
இருந்தனர் சத்திகள் அறுபத்தி நால்வர்

And those who are praying before them in that above staed circle place and those mother is covering way and those yogini powers are 64 ladies are appearing
tHpgLBthDf;F vjpBu Bkw;Twpa rf;fuj;jpy; mk;ikiar; r{H Bahfpdp rf;jpfs; mWgj;J ehy;tu; nUg;gu;

இருந்தனர் கன்னிகள் எண்வகை எண்மர்

And then those eight spinsters are vaamai  seeatai rawthiri, kaali, kala vegaarani, palap perathamani, sarva bootha thamani and those eight spinsters are covering form appeared
vl;Lf;fd;dpfs; Md thik, Brl;il nbusj;jpup fhspfytpBuzp gytpfuzp gyg;gpujkzp rh;tg{j jkdp vd;Dk; vl;Lg; BgUk; nUg;gu;

இருந்தனர் சூழ எதிர்சக் கரத்தே

And those yooagini powers are and those circles are seeing way covering form appearing
Bahfpdp rf;jpfs; rf;fuj;ijg; ghuj;jtuha; R{H nUg;gu;

இருந்த கரம்சூழ வில்லம்பு கொண்டே. 53

And those spinsters are in the hand place those bow and arrow carrying form appearing
mth;fs; nU iffspYk; tpy;Yk; mk;g[k; bfhz;L nUg;gu;
1372.

rj;jpapd; jpUtotk;

Skathi’s sacred appearance
கொண்ட கனகம் குழைமுடி யாடையாய்க்

And those gold way made that ear ornament and then those hair dress and others are
bghd;dpdhy; Md fhjzp Ko Mil Kjyhdtw;Wld;

கண்டஇம் மூர்த்தம் கனல்திரு மேனியாய்ப்

And those deity appearance way and those fore body possessing form appearing
fhzg;gLtJ nk;}h;j;jk; mf;fpdpia Bkdpaha;f; bfhz;lJ

பண்டமர் சோதிப் படரிதழ் ஆனவள்

And those from good old time that big light is place dwelling form appearing
gHikahfBt Bgbuhspiaj; jdJ nUg;gplkhff; bfhz;L tpsA;Fths;

உண்டு அங்கு ஒருத்தி உணரவல் லாருக்கே. 54

And those way thinking persons and that lords explicit form appearing way put her grace on them
nA;Adk; epidthu;f;F me;j mk;ik btspg;gl;L mUs;ths;
1373.

Ch;j;Jt rfrpu jsk; mika[khW

And those yoorthuva sagaseethalam establishing way
உணர்ந்திருந் துள்ளே ஒருத்தியை நோக்கில்

Those who are realizing those sakthi in the mind place, and those explicit way appearing those sakthi and then in the meditation place realizing way seeing
ahu; xUth; czuty;yhu;f;F, cs;sts; Mfpd;w mr;rj;jpia cs;Bs czh;e;J fhzpd;

கலந்திருந்து எங்கும் கருணை பொழியும்

And that lord all the places voluntarily mingling way and then those grace rain form pouring in this world ( in all the places those disciples are all the time put her grace on them without any reservations)
mts; vA;Fk; jhdha;f; fye;J mUs; kiHiag; bghHpths; (ve;j nlj;jpYk; moatDf;Fj; jilnd;wp mUs;g[upths;)

மணந்தெழும் ஓசை ஔiயது காணும்

And those blessing time and that lords place appearing those happy sound and then those lovely light will appear
mts; mA;Adk; mUSk; bghGJ mtBshL Toa ndpa Xira[k; mHfpa xspa[k; Bjhd;Wk;

தணந்தெழு சக்கரம் தான்தரு வாளே. 55

And that way lords, those circle place comes out and then those prayer time putting requests are boon form fulfilled
mtSk; mr;rf;fuj;jpdpd;Wk; btspg;gl;L tUths; te;J Btz;Lk; tuA;fisj; jUths;
1374.

rj;jp qhdj;ijj; je;J tPl;il mUs;ths;

Those sakthi gives gaana and then at last those mukthi is giving way dwelling in this world
தருவழி யாகிய தத்துவ ஞானம்

In the above place statedand that big light form appearing those sakthi and then those mukthi is giving those way is true gaanam
Bky; vy;yhk; Bgbuhsp vdr; brhy;yg;gl;l rf;jp tPLBgw;iwj; jUk; tHpahfpa cz;ik qhdk;

குருவழி யாகும் குணங்களுள் நின்று

And those guru teacher way and those nature way standing
Mrpupah; tHpahfg; bgUFk; brayplkhf tpsA;fp epd;W

கருவழி யாகும் கணக்கை அறுத்துப் 

And those reason form repeated birth and death and those way of life is destroyed form
gpwtpf;F VJthFk; mit Bjhd;Wfpd;w Kiwikia mHpj;J

பெருவழி யாக்கும் பேரொளி தானே. 56

And then those highly regarded grace giving way appearing
Bkyhd bewpahfpa mUis tHA;Fths;
1375.

ghu; xspaha;g; gutp tpsA;fpdhs;

This world beacon light form appearing
பேரொளி யாய பெரிய பெருஞ்சுடர்

And then in general way and those big light form appearing and those lights are comparing and those biggest light is lord siva’s grace
bghJthf Bgbuhsp vdf; Fwpf;fg;gLfpd;w bghpa xspfl;bfy;yhk; bghpa xspahfpa rptdJ rpwg;g[k;

சீரொளி யாகித் திகழ்தரு நாயகி

And those speciality filled those light form appearing that sakthi so that she is wife to lord siva
rpwg;g[g; bghUe;jpa xspaha;j; jpfH;fpd;wikahy; mtDf;F ehafpaha;

காரொளி யாகிய கன்னிகை பொன்னிறம்

And then in natural way those blue color form appearing those sakthi and whose color is golden one
nay;gpBy ePy epwk; cilatshfpa rf;jp g{kpapd; epwkhfpa bghd;dpwk;

பாரொளி யாகிப் பரந்துநின் றாளே. 57

And that lords Yumaadeevi way in the whole universe place filled form appearing
cilatsha;g; g{kpapy; vA;Fk; epiwe;J epw;fpd;whs;
1376.

jpUBkdpaHF

Those beautiful body
பரந்த கரம்இரு பங்கயம் ஏந்திக்

And those sakthi who has raised those hand place carrying those lotus flower and then those kumutha flower and those hand place carrying form appearing
rf;jp BkBy J]f;fpa iffspy; jhkiu kyUk; FKj kyUk; iff;bfhz;L ve;jpatdha; tpsA;Ffpd;whs;

குவிந்த கரம்இரு கொய்தளிர்ப் பாணி

And those blessing way appearing those two hands those plucking that tender leaves way and that lovely form appearing
mga tujkhd nuz;L iffspYk; bfha;a[k; jsph; Bghd;W tpsA;Fk; mHF tha;e;jtdha;

பரிந்தருள் கொங்கைகண் முத்தார் பவளம்

And those breast place those pearls and coral ornaments are filled form appearing
jdA;fs; Kj;Jk; gtHKk; epiwag; bgw;W

இருந்தநல் லாடை மணிபொதிந் தன்றே. 58

And those diamonds are studded wayand that dress wearing form appearing
ey;y kzp bghUe;jpa bghjpe;j Mila[ld; tpsA;Fths;
1377.

gufjp mspg;ghs;

And those paragathi giver
மணிமுடி பாதம் சிலம்பணி மங்கை

And then in the head place those ruby diamond crown wearing way and then in the leg place those anklet adorning way
jiyapy; nuj;jpdf;fpuPlj;ij mzpgtSk; ghjj;jpy; rpyk;ig

அணிபவள் அன்றி அருளில்லை யாகும்

And those sakthi who is herself  sacred grace and then then there is no other grace available in this world
mzpgtSk; Mfpa nr;rj;jpiaad;wpj; jpUmUs; vd;gJ BtW ny;iy

தணிபவர் நெஞ்சினுள் தன்னருள் ஆகிப்

So in that other sub lord place appearing those attraction is removing way and then those five sense orgons are controlling and then those persons who are thinking and those mind place and those natural way of grace with it
MfBt gpw bja;tA;fs; Bky; bry;Yk; mthit mlf;fp ahk; Ie;J g[yd;fis mlf;fpa[k; jd;id epidg;gth; beq;rpd; cs;Bs jhd; jd; nay;ghfpa mUBshL

பணிபவர்க்கு அன்றோ பரிகதி யாமே. 59

And then in so many other way praying those other persons to whom those highly regarded those param mukthi giving form appearing
gpd;Dk; gythw;why; jd;id tHpgLthh;f;F md;Bwh nts; Bkyhd gufjpaha[k; epw;ghs;

1378.

rj;jpfs; R{H tpsA;Fths; rj;jp

And those other sakthies are conering way appearing that paraasakthi alias Parvathy
பரந்திருந்து உள்ளே அறுபது சத்தி

And this form of sathi who are praying in that persons mind place filled form and then 64 sakthies
nr;rf;jp jd;id tHpgLBthdJ cs;sj;jpBy epiwe;jpUe;J mWgj;J ehy;tUk;

கரந்தன கன்னிகள் அப்படிச் சூழ

And eight sakthies as above stated way covering form appearing
vz;kUk; Mfpa rf;jpfs; Bky; Twg;gl;lthW jd;id r{Hg;gl;L nUf;f

மலர்ந்திரு கையின் மலரவை ஏந்தச்

And then those spread over hand place  those two flowers are carried in the hand place
gue;j nU iffspy; nUjhkiu kyh;fisa[k; Bkw;TwpathW Ve;jp

சிறந்தவர் ஏத்தும் சிறீம்தன மாமே. 60

And those gaana knowing persons are praying with that sreem beeja manthiram and those sacred spinster way standing and then those wealthi  giving form appearing
czh;e;jth;fs; Jjpf;fpd;w !k; vd;Dk gPrj;jpw;F chpa jpUkfsha; epd;W bry;tj;ija[k; mspg;ghs;
1379.

Xuhz;L jpahdpj;jhy; rptR{upaid milayhk;

If you seated in one year in meditation and then you will see siva sun way
தனமது வாகிய தையலை நோக்கி

And then those wealth form of sathi is put in meditation
nt;thW bry;tkhd rf;jpiaj; jpahdpj;J

மனமது ஓடி மரிக்கிலோர் ஆண்டில்

And then those mind is wandering out side and that controlled way and then with in that one year
cs;sk; btspBa Xlhky; mlA;fp epw;Fkhapd; Xuhz;oy;

கனமவை யற்றுக் கருதிய நெஞ்சம்

 And those liking burden is removing way and those grace way those thinking are achieved
Mirg;gSthd Rik ePA;fpj; jpUmUshy; vz;zpait aht[k; ifTlg;bgWk;

தினகரன் ஆரிட செய்திய தாமே. 61

And that act is those siva sun place mingling act it is
rptr; R{upadplk; bghUe;Jk; bray; cz;lhFk;
1380.

rj;jp xspkakha;g; gapw;rpahshplk; bghUe;Jths;

And  those sakthi light form those meditation performing person place mixing
ஆகின்ற மூலத்து எழுந்த முழுமலர்

And those ripped state attaining way and those prime place is kundalini and that moolaathaaramam place appearing those lotus petals place growing way appearing that prime fire raising upward
gf;Ftk; Kjph;jw;F Kjyha; cs;s }yhjhuj; jhkiuapdpd;Wk; tsh;e;J bry;fpd;w }yhf;fpdp

போகின்ற பேரொளி யாய மலரதாய்ப்

And those upper place swatistaanam and other prime places are appearing those lotus place mixing way and then raised upward
Rthjpl;lhdk; Kjypa kw;iw MjhuA;fspy; cs;s jhkiu kyh;fspy; bghUe;jpr; brd;W

போகின்ற பூரண மாக நிறைந்தபின்

And then even raise upward and then those head place those full-fledged light form appearing and then filled in the head place
mtw;wpw;F BkYk; Bghfpd;w g{uz xspaha; epiwe;j gpd;g[

சேர்கின்ற செந்தழல் மண்டல மானதே. 62

Ad those fire in that yogi place and those light in the whole body spread over form appearing
me;j mf;fpdp Bahfpapd; clk;g[ KGJkhd kz;lykha; epw;Fk;

1381.

naf;fpfs; R{H eLtpy; tPw;wpUg;gts;

And then all the activators are covering way in the central place seated
ஆகின்ற மண்டலத்து உள்ளே அமர்ந்தவள்

And those jooathi light form of region place willingly descended form appearing that sakthi
nj;jifa B$hjp kz;lyj;Js; tpUk;gp vGe;jUsp nUg;gts; rf;jp

ஆகின்ற ஐம்பத்து அறுவகை யானவள்

And those vowels and consonants formappearing hose 51 letters
capUk; bka;a[khfpa Ik;gj;Bjhu; vGj;Jk;

ஆகின்ற ஐம்பத்து அறுசத்தி நேர்தரு

And then those seed letter is five and that way those 56 letters are activating form appearing that sakthi alone
tpj;J vGj;J Ie;Jk; Mfpa Ik;gj;jhW vGj;Jf;fisa[k; naf;Fk; jpwk; cilatSk; mtBs

ஆகின்ற ஐம்பத்து அறுவகை சூழவே. 63

And then those 56 letters are activating and those 56 sub sakthies are covering way seated in the central place she is
Ik;gj;J MW vGj;Jf;fisa[k; naf;Fk; Ik;gj;J MW naf;fpfs; R{H eLBt tPw;wpUg;gtSk; mtBs Mths;

1382.

btz;zpw kz;lyj;jpy; rj;jp tpsA;Fths;

And those white region place those sakthi is existing
சூழ்ந்தெழு சோதி சுடர்முடி பாதமாய்

And those mother grace vision way seeing persons and then that lords will appear those head to feet level those fire glow form will appear
mk;ik mUl;fz;zhy; Behf;Fgth;f;F mts; Koapdpd;W motiu Bgbuhspg;gpHk;gha; tpsA;Fths;

ஆங்கணி முத்தம் அழகிய மேனியும்

And that madams sacred body and those big pearls way and those white way appearing
mg;bgUkhl;oapd; jpUBkdpa[k; bghpa Kj;Jg; Bghd;w btz;ikaha; tpsA;Fk;

தாங்கிய கையவை தார்கிளி ஞானமாய்

And then lovely four hands place  and those yellow form appearing hand place those green color parrot and gaana muthra symbol is appearing
mtSila mHfpa iffs; ehd;fpd; kq;rs; tiucila igA;fpspa[k; qhd Kj;jpiua[khdJk;

ஏந்து கரங்கள் எடுத்தமர் பாசமே. 64

And then those upward raised that hand place paasa rope and angusam is appearing form descended
Bky; Ve;jpa iffspy; ghrKk; mA;FrKk; bfhz;ltsha; tpsA;Fths;
1383.

rptkhk; jd;ikia milayhk;

And those siva’s nature will be attained
பாசம தாகிய வேரை யறுத்திட்டு

And those above stated poem place and those sound form of gaana deity is known and then those relationship form of root is cut away
Bkw;brhd;d ghlypd; tz;zk; ehjkhd qhd}h;j;jpiuia czh;e;J ghrkhfpa Btiu mWj;J

நேசம தாக நினைத்திரும் உள்முளே

And then those love filled way those sakthi is think over in the mind place and then daily praying way seated in meditation and then all pains and sorrows will be perished
md;g[ld; kdj;jpy; rj;jpiaj; Jjpj;jgo nUA;fs; Jd;gA;fs; aht[k; xHpa[k;

நாசம தெல்லாம் நடந்திடும் ஐயாண்டில்

And then with in that five year period and those repeated birth and death and those root form appearing those impurities are removed way
Ie;J Mz;ow;F cs;Bs gpwtpf;F Kjyhfpa kyA;fisg; Bghf;fp

காசினி மேலமர் கண்ணுதல் ஆகுமே. 65

And then in the land place appearing those Sivam form of appearance and that state will attainable way help by sakthi
g{kpapBy fhzg;gLk; rptd; vd;Dk; epiyia ePA;fs; milar;bra;ths;
1384.

rj;jp kz;lyk; mika[khW

And that sakthi region attaining way
கண்ணுடை நாயகி தன்னரு ளாம்வழி

And then those fore head place eye possessing form appearing those sakthi and that sakthi’s grace getting way
bew;wpapy; fz;Zila rf;jpapd; mUisg; bgWk; tHpahfpa

பண்ணுறு நாதம் பகையற நின்றிடில்

And then without that  sound naatham prayer time appearing internally

jil ny;yhj ehj juprdk; jdf;Fs; mika[khdhy;

விண்ணமர் சோதி விளங்க ஹிரீங்கார

And those space region place appearing that big light appearing way and then those heris letter manthraa way
thd kz;lyj;jpy; cs;s Bgbuhsp tpsA;f ‘#phPA;fhug;’ gPrj;Jf;F chpa

மண்ணுடை நாயகி மண்டல மாகுமே. 66

And then this world is possessing that sakthi region will set
ne;j cyif cilikahf cila rf;jp kz;lyk; mika[k;
1385.

MW MjhuA;fSk; xUtHpg;gLk;

And then those six focal places are kundalini to sagasarathalam will oneness way appearing
மண்டலத்து உள்ளே மலர்ந்தெழு தீபத்தை

And those navaagiri circle place those mud light lamp form and thoseglittering form appearing and that sakthi is embedded way seen in the mind place
ethf;fup rf;fuj;Js; tpsf;Fg;Bghy xsptpl;Lj; Bjhd;Wfpd;w rf;jpia cs;sj;jpBy

கண்டகத்து உள்ளே கருதி யிருந்திடும்

And that seeing way and then without any interruption in the mind place thinking in meditation way
fz;L gpd; nilawhJ kdjpy; jpahdpj;jpUA;fs;

விண்டகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால்

And then those meditation way those kundalini raised upward
me;j jpahdj;jpy; mts; BkYk; tpsf;fKw;W tUjyhy;

தண்டகத்து உள்ளவை தாங்கலும் ஆமே. 67.

And then those slue tip place appearing those experiences are one by one getting way and then moved upward
RGKidapy; cs;s MjhuA;fspy; epfGk; mDgtA;fis ePA;fs; KiwahBd bgw;W cauyhk;
1386.

gpwtpia ePf;fpl ehjk; Bky; vGk;

And that birth removing those naatham sound raised upward
தாங்கிய நாபித் தடமலர் மண்டலத்து

And those lower kundalini place bearing that lotus flower form appearing that prime circle place
ce;jp jhdk; jhA;fp cs;s jhkiu kyuhfpa Mjhu rf;fuj;jpdpd;Wk;

ஓங்கி எழுங்கலைக்கு உள்ளுணர் வானவள்

And then those growing way appearing that prasaathaa art place and those gaana knowledge form appearing those sakthi
tsh;e;J vGtjhfpa gpurhj fiyfSf;Fs; mwpt[ totha; epw;fpd;w rf;jp

ஏங்க வரும்பிறப்பு எண்ணி அறுத்திட

And those yogi sorrow filled way appearing coming those births are removing way and that way removing it
gpuhrhj Bahfp tUe;Jk;go tUfpd;w mtdJ gpwg;ig ePf;f vz;zp mA;AdBk ePf;Fjyhy;

வாங்கிய நாதம் வலியுடன் ஆகுமே. 68.

And that way cornered by that person those sound form of naatham and then those guiding way approaching him
mtidj; jd; tHpg;gLj;jp te;J ehjk; mtdJ tHpf;Fj; Jizaha; mtd; takhFk;
1387.

Md;khf;fSf;F mUSgts; kBdhd;kdpBa

And thse souls are receiving that blessings from manooan mani
நாவுக்கு நாயகி நன்மணி பூணாரம்

And those sound heroine is vaageeswari and then those good ruby diamond way mad ornaments and then neck chains are adorning form appearing
ehjj;jpw;Fj; jiytpahfpa thfPRtup ey;y khzpf;fj;jhy; Mfpa Mguzj;ija[k; Muj;ija[k; mzpe;jts;

பூவுக்கு நாயகி பொன்முடி யாடையாம்

And then those red color lotus flower and those house leader and that thirumagal and then those golden form appearing those hair and dress possessing form appearing
bre;jhkiu kyuhk; ny;yj;jpw;Fj; jiytpahfpa jpUkfs; bghd;dhy; Mfpa Koiaa[k; Miliaa[k; bfhz;lts;

பாவுக்கு நாயகி பாலொத்த வண்ணத்தள்

And those prayer songs leader is kalaimagal and then those milk like white form appearing
ghly;fSf;Fj; jiytpahfpa fiykfs; ghy;BghYk; btz;zpwk; bgw;wts;

ஆவுக்கு நாயகி அங்கமர்ந் தாளே. 69

And those living beings leader is Siva sakthi who is those creation work starting and that day on wards in that place seated way blessing all
gRf;fshfpa caph;fs; midj;jpw;Fk; jiytpahfpa rptrf;jp gilg;g[f;fhyk; bjhl;Bl mtuplj;J nUe;J mUs;g[hpfpd;whs;
1388.

cah;tsp naf;fk; ny;yhj BghJ rj;jpiaf; fhzyhk;

And those oxygen not available time those sakthi is seen

அன்றிரு கையில் அளந்த பொருள்முறை

And that young chap form appearing and those two hands place appearing and those materials nature is measuring way written those books
gpukr;rhupaha; nUe;j bghGJ nUiffspYk; nUe;jJ bghUs;fspd; nay;ig mse;J fhZk; E]y; vGjg;gl;l Rto

இன்றிரு கையில் எடுத்தவெண் குண்டிகை

And then those yogi attaining time and those hand place appearing that pure kamandalam (water filled jar)
Bahfp Mfptpl;l nd;W nUiffspYk; nUg;gJ J]a fkz;lyk;

மன்றது காணும் வழியது வாகவே

And that step by step way and those saintly life leading way those lord siva’s dancing temple is as real way seeing and those rule is following way
nt;thW go Kiwahf Mrpuk xGf;fj;jpy; epw;gijBa niwtd; eldk; g[upa[k; mk;gyj;ij cs;sgo fhZk; Kiwahff; bfhz;L

கண்டுஅங்கு இருந்தவர் காரணி காணுமே. 70

And that seeing form seated persons are and those acts cause and effect form appearing that sakthi is allthe time managing with her side eye way
nt;thW fz;L mA;F nUg;gtiu midj;jpw;Fk; fhuzpahfpa rf;jpjhd; filf;fd;dhy; fz;L nUe;jhy;
1389.

jd; rj;jpahy; btspg;gl;lUSths;

With those sakthi explicit way blessing all
காரணி சத்திகள் ஐம்பத்து இரண்டெனக்

And those those things factor form appearing Siva sakthi is 52 in number
vg;bghUSf;Fk; fhuzpahfpa rptrf;jp Ik;gj;J nuz;L

காரணி கன்னிகள் ஐம்பத்து இருவராய்க்

And those factor appearing those things are activathing those spinsters are 52 in number
fhuzpahf ntw;iw naf;Fk; fd;dpfs; Ik;gj;J nUth;

காரணி சக்கரத்து உள்ளே கரந்தெங்கம்

And those way in the factor place existing those ponnambalam temple place explicir way and those other concept place concealed form appearing
nA;Adkhff; fhuzp tpsA;Fk; bghd;dk;gyj;jpy; btspg;gl;Lk; kw;wj; jj;JtA;fspy; kiwe;Jk;

காரணி தன்னருள் ஆகிநின் றாளே. 71

And that grace way to her disciples explicit way appearing that sakthi
tpsA;fpj; jd; mUshy; rPlh;fSf;F btspg;gl;L tpsA;Fths;
1390.

Xuhz;Lg; gapw;rpapy; fjputidf; fhzyhk;

In one year practice those sun is seen
நின்றஇச் சத்தி நிலைபெற நின்றிடில்

And those navaakiri circle place standing those sakthi who is in your mind place embedded way functioning
ethf;fup rf;fuj;jpy; epw;fpd;w rf;jp cA;fs; cs;sj;jpy; epiybgWk; tifapy; xGfpdhy;

கண்டஇவ் வன்னி கலந்திடும் ஓராண்டில்

And then those guarding form dwelling that sakthi with in one year those explicit way appearing to you
cA;fisf; fz;L bfhz;L nUe;j xspahfpa rf;jp xuhz;oy; cA;fSf;F btspg;gLths;

கொண்ட விரதநீர் குன்றாமல் நின்றிடின்

And then those meditation practice is not reducing way following it
mjw;Fg; gpd;Dk; ePA;fs; mt;bthGf;fj;ij rpwpJk; Fiwahjgo filgpoj;J epd;why;

மன்றினில் ஆடும் மணியது காணுமே. 72

And that ponambalam temple place dancing appear before you
Bkw;Twpa mk;gyj;jpy; eog;gth; cA;fSf;Ff; fhzg;gLthd;
1391

vd; cs;sj;jpy; nd;gk; bgUf;Fgtsha; nUe;jhs;

In that mind place those happiness multiplying way appearing
கண்ட இச்சத்தி இருதய பங்கயம்

And those disciples mind in the world things place attached and those time this sakthi is in the heart lotus flower place seated
md;gh;fspd; rpj;jk; cyfg;bghUSld; nUe;jBghJ ne;jr; rf;jp nUjaj; jhkiuapy; nUg;gtshf nUe;jhs;

கொண்டஇத் தத்துவ நாயகி யானவள்

And those true matter form appearing those sakthi

bka;g; bghUSk; MdtSk; Mfpa nr;rf;jp

பண்டையவ் வாயுப் பகையை அறுத்திட

And those good old time period where appearing that attachments are those mine and lust feelings are, and those enmity is terminated way
bjhd;W bjhl;L tUfpd;w vdJ mth vd;fpd;w gifia mWj;J

இன்றென் மனத்துள் இனிதிருந் தாளே. 73

And then those grace pouring way in my mind place happily seating
mUs; bra;jy; bghUl;Bl vd; cs;sj;jpy; ndpJ tPw;W nUf;fpd;whs;
1392.

fhspapd; Bjhw;wk;

And those movement kalai appearance

இருந்தஇச் சத்தி இருநாலு கையில்

And then in my mind place appearing those sakthi is those eight hands are possessing form appearing
vd; cs;sj;jpy; nUf;fpd;w ntBs vl;Lf;iffisa[k; cilatsha[k;

பரந்தஇப் பூங்கிளி பாச மழுவாள்

And then those hand place carrying those lotus flower and parrot paasa rope and malu and sphere sward
mf;iffspy; jhkiu kyh; fpsp ghrk; kGths;

கரந்திடு கேடதும் வில்லம்பு கொண்டங்கு

And those attacking battle forces are stopping that keadaiym bow and arrow
vjph;tUk; fUtpiaj; jLf;fpd;w Bflak;, tpy; mk;g[

குரந்தங்கு இருந்தவள் கூத்துகந் தாளே. 74

And then all are bearing way and then those emotional filled way dancing also performing
vd;gtw;iwj; jhA;fp Muthuj;Jld; nUe;J Tj;ija[k; tpUk;gp eoj;jds;
1393

nJt[k; mJ

This is that
உகந்தனள் பொன்முடி முத்தார மாகப்

And those appearance possessing form of sakthi is possessing those golden color hair pearal garland are liking form seated
rf;jpahdts; bghd; Koiaa[k; Kj;J khiyiaa[k; tpUk;gpats;

பரந்த பவளமும் பட்டாடை சாத்தி

And then full-fledged coraal garland and then red color silk cloth adorning way
epiwthd gtHkhiyiaa[k; brk;gl;L cila[k; cLj;jts;

மலர்ந்தெழு கொங்கை மணிக்கச்சு அணிந்து

And those brimming form appearing those breast place and that bra tied form appearing
md;dhu;e;J Ve;jpa mHfpa Kiyapy; fr;rpidg; g{z;lts;

தழைந்தங்கு இருந்தவள் தான்பச்சை யாமே. 75

And then those rare souls getting those upliftment way and those bloomed face possessing way and that body color is green one
mhpa caph; nd;gk; mile;J ca;a kyh;e;j Kfj;Jld; tpsA;Fgts; mtsJ Bkdp grpa epwk; tha;e;jJ
1394.

rj;jpapidr; R{H;e;jpUg;gth;fs;

And those sakthi covering way appearing persons
பச்சை இவளுக்கு பாங்கிமார் ஆறெட்டு

And that green color body possessed paraasakthi whose encircling sakthies are 48 in number
gr;ir epwk; bfhz;l ntSf;Fr; rf;jpfs; ehw;gj;J vl;L

கொச்சையார் எண்மர்கள் கூடி வருதலால்

And those toddler way talking friends are 8 in number and then all the time they are covered form appearing
kHiy bkhHp BgRk; BjhHpah; vl;Lg;Bgh;fs; nth;fs; vg;BghJk; cld; nUg;gts;

கூச்சணி கொங்கைகள் கையிரு காப்பதாய்

And that way hose bra adorned those breasts are possessing way and then those two sides guarding way
Mjyhy; fr;R mzpe;j bfhA;iffs; cld; nuz;L gf;fKk; fhty; cilatshf

எச்ச இடைச்சி இனிதிருந் தாளே. 76

And those soft waist are paraasakthi is happily seated
bkype;j nilia cilats; ndpjha; tPw;wpUe;jhs;
1395

thd btspf;Fr; bry;f

And those space place move
தாளதின் உள்ளே தாங்கிய சோதியைக்

And those tongue under place and those light form appearing
ehf;fpd; moapy; bghUe;jpa xsptotha; tpsA;Ffpd;w

காலது வாகக் கலந்து கம் ஜம்என்று

And those sakthi form appearing those oxygen put inmedition those kam jam way chanting manthraa way
rf;jpiag; gpuhztha[itj; Jizahf fk; $k; vd;W b$gpf;Fk; b$gj;jhy;

மாலது வாக வழிபாடு செய்துநீ

And that way love filled form prayed
jiyg;gl;L md;BghL tHpgl;L

பாலது போலப் பரந்தெழு விண்ணிலே. 77

And those benefit way and those light flashing with that body and then those space place moving that capacity is to be attained
mjd; gadhf kpf;f xspia cila clk;BghL thdj;jpy; naA;Fk; Mw;wiyg; bgWthahf
1396.

fPH; cs;s rj;jpfs; BkBy tUk; Kiw

In the lower place appearing those powers are raising upward
விண்ணமர் நாபி இருதயம் ஆங்கிடைக்

And that umbilical card and then in between heart place appearing those sun
bfhg;g{H;f;Fk; nUjaj;Jf;Fk; nilapy; cs;s fjputd;

கண்ணமர் கூபம் கலந்து வருதலால்

And those eye place appearing that moon place merging way
fz;zpy; tpsA;Fk; jpA;fSld; Brh;tjhy;

பண்ணமர்ந்து ஆதித்த மண்டல மானது

And then those sound naatham form appearing those gaana sun form appearing
ehjrf;jp tpsA;Fk; qhdf; fjputd; Mapw;W

தண்ணமர் கூபம் தழைத்தது காணுமே. 78

And that is those moon region expansion and that message you may realized
mJBt re;jpu kz;lyj;jpd; tpupt[ vd;gijj; bjupe;J bfhs;f
1397

caph;fspd; ghrj;ijr; rj;jp mWj;jy;

And those soul place appearing those attachments are cut off
கூபத்துச் சத்தி குளிர்முகம் பத்துள

And those eye above appearing those sakthi and those ten directions are guarding way those 10 faces are appearing
tpHpf;F BkBy tpsA;Fk; rj;jpf;Fg; gj;Jj; jpirfSs; gj;J KfA;fSk; cs;sd

தாபத்துச் சத்தி தயங்கி வருதலால்

And those thaabam emanating that sun and that place is given up way and then those moon region place slowly conserved way moving
jhgj;ij cz;lhf;Fk; fjputd; jd; epiyia tpl;Lr; re;jpu kz;lyj;jpy; bky;y mlA;fp tUjyhy;

ஆபத்துக் கைகள் அடைந்தனநாலைந்து

And those danger way vibrating those 10 naadies and then those up and down way moving is given up way and then submerged. And that sakthi is possessing those 10 faces and 20 hands
Mgj;ijr; bra;a[k; gj;J ehofs; fPHk; BkYk; bry;tij tpl;L mlA;Fk; rf;jpf;F gj;J KfA;fSk; nUgJ iffSk; cs;sd

பாசம் அறுக்கப் பரந்தன சூலமே. 79

And that way those attachment of her disciples cutting way those soolam battle force is used
nt;thW Mf rPlh;fspd; ghrj;ij mWf;fr; R{yj;ijg; gad;gLj;jpdhs;
1398

rj;jpapd; fUtpfs;

And those sakthi’s instruments
சூலம்தண்டு ஓள்வாள் சுடர்பறை ஞானமாய்

And that soolm battle force long pole sphere drum and then those light glittering way appearing that gaana way appearing that vel force
R{yg;gil jz;L ths; giw xspjuty;y qhdtothdBty;

வேல்அம்பு தமருகம் மாகிளி விற்கொண்டு

And then hose veal arrow yudukkai drum parrot bow all are carrying way
Bty; mk;g[ cLf;if fpsp, tpy; jhA;fp

காலம்பூப் பாசம் மழுகத்தி கைக்கொண்டு

And those calam flower pasa rope and malu knife all are carried in the hand place
fhyk; g{ ghrk; kGfj;jp vd;gdtw;iwf; iffspy; jhA;fp

கோலஞ்சேர் சங்கு குவிந்தகை எண்ணதே. 80

And then those lovely conch and those protecting appearing those hands and then all are thinking form to be prayed
mHfpa rA;F mgak; tujA;fSk; tpsA;Fk;  iffisf; fUjpj; Jjpg;ghahf
1399

vz;zA;fisf; fle;jhy; mk;ik tpsA;Fths;

And those thinkings are by passed and then those mother appearing
எண்ணமர் சத்திகள் நாற்பத்து நாலுடன்

And those meditation placemingling those swathistaanam and those four focal points and then where appearing that lotus flower petals are 44 in number
jpahdj;jpy; bghUe;jp Rthjpl;lhdk; Kjypa ehd;F MjhuA;fspy; cs;s jhkiu njH;fs; ehw;gj;J ehd;fpy;

எண்ணமர் சத்திகள் நாற்பத்து நால்வராம்

And those way seated those 44 sakthies and then together with them seated
mkh;e;jpUf;Fk; ehw;gj;J ehd;F rj;jpfBshLk; jhDk;

எண்ணிய பூவிதழ் உள்ளே இருந்தவள்

Ad those 44 sakthi form appearing in the 44 petals place seated those sakthi
ehw;gj;J ehd;F rf;jpaha; me;j ehw;gj;J ehd;F njH;fspYk; tPw;wpUf;Fk; rf;jp

எண்ணிய எண்ணம் கடந்துநின் றாளே. 81

And then those basic place kept way in meditation and those places are sur paasing way appearing
me;j MjhuA;fspy; itj;Jj; jpahdpf;fpd;w jpahdj;ijf; fle;jts; Mths;
1400.

rj;jpBa thiy, Fkup, Fz;lypdp

And those sakthi is vaalai spinster and kundalini
கடந்தவள் பொன்முடி மாணிக்கத் தோடு

And those lower lands are crossing and those upper land place appearing those sakthi, and those disciples sack those head place adorning crown is made with gold and then those ear place adorned thoodu ear ornament and those ruby diamond form made
fPH; epyA;fisf; fle;J Bky; epyj;jpy; nUg;gtshfpa mr;rj;jp moath; bghUl;L jiyapy; ftpf;Fk;Ko bghd;dhy; nad;wJk; fhjpy; mzpa[k; BjhL khzpf;fj;jhy; nad;wJk;

தொடர்ந்தணி முத்து பவளம்கச் சாகப்

And then those neck and other places adorned those ornaments are made with pearals and then those bra coral with it made
fGj;J Kjypatw;wpy; bjhlug; bghUe;jpa mzpfs; Kj;Jf;fshy; nad;wdt[k; fr;R gtsj;jhy; nad;wJk;

படர்ந்தல்குல்பட்டாடை பாதச் சிலம்பு

And then in the waist place tied those silk way made dress and then in the feet place adorned those selambu
miuapy; cLj;jpa cilgl;odhy; nad;wJk; ghjj;jpy; mzptJ rpyk;g[khf

மடந்தை சிறியவள் வந்துநின் றாளே. 82

And those spinster way appearing lady and those lower land place arriving form standing there
nsk; bgz;zha;f; fPH; epyA;fspYk; te;J epw;fpd;whs;
om thiru chitrambalam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: