OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Perathi yaagaram

ganesheit September 27, 2021

6.. பிரத்தியாகாரம்

Perathi yaagaram
578.

gHk; bghUshd rptid czuyhk;

The old lord siva is realized
கண்டுகண் டுள்ளே கருத்துற வாங்கிடிற்

In the outside place wandering those mind is merged internally
btspBa bry;Yk; nay;g[ cila kdj;ij cs;Bs bghUe;Jk;go bra;J tpl;lhy;

கொண்டுகொண் டுள்ளே குணம்பல காணலாம்

And those internal visual way slowly those darkness is removing way and then those illumination light will be got
me;j mff;fhl;rpahy; rpwpJ rpwpjha; nUs; ePA;fp xspbgwyhk;

பண்டுகந் தெங்கும் பழமறை தேடியை

And then ultimately those good old veethaas are searching but not seen that lord siva
Kotpy; giHa BtjA;fs; vy;yhk; fhz tpUk;gpg; gz;L bjhz;L vA;Fk; brd;W Bjoa[k; fhzhj rptid

இன்றுகண் டிங்கே இருக்கலு மாமே

To day in this internal place seeing way and those calm way be seated    
nd;Bw ne;j nlj;ij fz;L mikjpBahL nUj;jYk; TLk;

579.

kdj;ij ke;jpuj;jhy; cs;spGj;Jg; gHf Btz;Lk;

The mind is sucked internally by manthraas by habitual way
நாபிக்குக் கீழே .(1). பன்னிரெண் டங்குலந்

And those umblical card blow place those 12 inches and then where existing those kundalini
bfhg;g{Gf;F fPBH gd;dpuz;L mA;Fyj;jpy; }y Mjhuj;jpy; cs;s Fz;lypdp

தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிகிலர்

Which is raised upward and those perasaatha mantra is not known by nybody
mijBky; vGg;g[k; ke;jpukhd gpurhj ke;jpuj;ij ahUk; mwpatpy;iy

தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிந்தபின்

And then those manthraas are knowing way and then chanting way mind is kept in that place
me;j ke;jpuj;ij mwpe;j gpd;g[ mjid mwpe;J kdj;ij mA;Bf epWj;Jthuhapd;

கூவிக்கொண் டீசன் .(2). குடியிருந் தானே

And that lord siva voluntarily comes internally and then permanently seated there forever in the mind place
.(1). நாலிரண்டண்-குலம்
.(2). குடிபுகுந்தானே
niwtd; jhBd te;J mth;fisj; jd;ghy; tu miHj;J mA;F tPw;W nUg;ghd;

580.

Fz;lypa[s; brGq;Rlh;

Those kundalini place appearing that rich spark
மூலத் திருவிரல் மேலுக்கு முன்நின்ற

And those night soil pushing out that kutham and those finger level upward
vUtha; (Fjk;) nUtpuy; nil Bkyhft[k;

பாலித்த யோனிக் கிருவிரற் கீழ்நின்ற

And then those pennies two finger below standing
btspBa Bjhd;wp epd;W fUitg; gaf;Fk; fUtha;f;F nUtpuy; nil fPHhft[k; epw;fpd;w

கோலித்த குண்டலி யுள்ளேழுஞ் செஞ்சுடர்

And those circle form of kundalini where that power emanating those red color light appearing place
tl;l tothd Fz;lyp rj;jpa[s;s Bjhd;Wfpd;w brt;bthspapd; nlk;

ஞாலத்து நாபிக்கு நால்விரற் கீழதே

And those umbilical card four finger blow existing
ce;jpf;F ehd;F tpuy;nil fPBH cs;sJ

581.

cly; mHpahjpUf;f tHp

Those body not to be perishable and that ways and means
நாசிக் கதோமுகம் பன்னிரண் டங்குலம்

Those nose below 12 inches and that place heart is available
ehrpf;Ff; fPH; gd;dpuz;L mA;Fy mstpy; njak; cs;sJ

நீசித்தம் வைத்து நினையவும் வல்லையேல்

In that heart place those mind is set in way and those rich spark is thinking and then
me;j njaj;jpy; kdj;ij mGj;jp itj;Jr; brGq;Rliu epidg;gha; Mdhy;

மாசித்த மாயோகம் வந்து தலைப்பெய்துந்

and then those eight types of special boons and then those raja yooagam will be attained
vz; bgUq;rpj;jpfSk;, uh$ BahfKk; te;J BrUk;

தேகத்துக் கென்றுஞ் சிதைவில்லை .(1). யாம

and that type of yooagaasanam will not do harm to the body
.(1). யாகுமே
.(1). தானே
nj;jifa jPahdk; clYf;F vg;BghJk; jPik bra;ahJ

582.

Mde;j gutrk; cz;lhFkhW

and those happy enjoyment spread over way
சோதி இரேகைச் சுடரொளி தோன்றிடிற்

those two lightning form of creeper plant twisted way running and that light if appeared
nuz;L kpd;dy; bfho gpz;zp XLtJ Bghy; xsp Bjhd;wpdhy;

கோதில் பரானந்தம் என்றே குறிக்கொண்மின்

And then those flawless form of happiness will appear in that way think it
Fw;wk; ny;yhj Bkyhd Mde;jk; cz;lhFk; vd epida[A;fs;

நேர்திகழ் கண்டத்தே நிலவொளி எய்தினால்

And those clear neck place those moon light appears
Beh;ik tpsA;Fk; fGj;Jg; gFjpapy; epyt[ xsp Bjhd;wpdhy;

ஓதுவ துன்னுடல் உன்மத்த மாமே

And that pretiyaaga practice performing those practiciner body place and that happiness enjoyment be experienced
gpuj;jpahfhug; gapw;rp bra;j gapw;rpahsd; clypy; Mde;jg; gutrk; cz;lhFk;

583.

beoJ thH tHp

To live long life those ways and means
மூலத் துவாரத்தை மொக்கர மிட்டிரு

With firm way controlling the inhalled wind not going down ward way and that night soil going out that place is firmly shut way
Fk;gfj;jhy; epd;w tha[ fPBH Bghfhky; vUtha;g; g[iHia nWf milj;J

மேலைத் துவாரத்தின் மேல்மனம் வைத்திரு

And then those gas is moved upward way in the mouth above place existing that soft pallet place way moves and then enter in the nose place and that way those mind is kept in the soft pallet place
me;j tha[ Bky; md;dj;jpy; cs;sJis tHpahf }f;Fj; Jisia mile;J g[wg;gLkhW kdj;ij me;j md;dj;jpd; Jisaplj;ij itj;Jg;

வேலொத்த கண்ணை வௌiயில் விழித்திரு

And then those mind stands in the eye brow central place (forehead ) and then at that state those wind will flow and those eye and ear way so open your eyes without winking it
g[Ut eLtpy; epy; me;j epiyapy; mf;fhw;W fz;, fhJfs; tHpahft[k; gutpg; g[wg;gLk; Mjypd; fz;fis nika[k; bfhl;lhky; tpHpj;jpL

காலத்தை வெல்லுங் கருத்திது தானே

This is the way to won over that time factor
mJBt ePfhyj;ij bty;Yk; Kiw

584.

kdj;ij }yhjhuj;jpy; cs;s Brhjpapy; epWj;Jjy; Btz;Lk;

And those mind is stayed in the kundalini place appearing that spark light place
எருவிடும் வாசற் கிருவிரன் மேலே

And those night soil sent out those way above two fingers and then
kyk; fHpf;Fk; thapyhd Fjj;Jf;F BkBy nuz;L tpuYk;

கருவிடும் வாசற் கிருவிரற் கீழே

And those seman creating door steps two fingers below
fU cz;lhFk; thapyhd Bfhrj;Jf;F nuz;L tpuy; fPH;

உருவிடுஞ் சோதியை உள்கவல் லார்க்குக்

And those place emanating that heated form of light is thinking those person
cs;s nlj;jpy; cUg;bgWk; Fz;lypia epidg;gth;f;F

கருவிடுஞ் சோதி கலந்துநின் றானே

And that place mageswaran those big light form and then mingling form appearing there
kBfRud; Bgbuhsp totha;f; fye;J tpsA;Fthd;

585.

gpuj;jpahfhuk; Mjy;

Perathi aagaaram way seated (seated in oneness form of concentration)
ஒருக்கால் உபாதியை ஒண்சோதி தன்னைப்

And those mind is conserved way and those five sense organs and those manam sithi buthi aganaaram are controlled and those soul knowledge
kdj;ij xLf;fhjyhy; fUtp fuzA;fspd; bjhlf;ifa[k; Md;k mwpita[k;

பிரித்துணர் வந்த உபாதிப் பிரிவைக்

And those separate way seeing and those acts are slowly forgotten way
BtW gphpj;Jf; fhZjYk; mt;thW fhZk; fhl;rpiaa[k; bky;y bky;y kwe;J

கரைத்துணர் வுன்னல் கரைதல்உள் நோக்கல்

And those gaana knowledge form of lord Siva is realized and then those intuitive thinking way those love multiplying way
mwpt[ tothd niwtid czh;jYk; me;j czh;tpdhy; mtdplj;jpy; md;g[ kpfg;bgWjYk;

பிரத்தியா காரப் பெருமைய தாமே

And those place love emanating way in the lord place dipping way laid down way tried and those acts are those perati aagaram way getting benefits
me;j md;gpdhy; mtd; nlj;ij mGe;jpf;fplf;f KaYjYk; Mfpa nitBa gpuj;jpahfhuj;jhy; mila[k; bgUk; gad;fs; MFk;

586.

kdj;ij cs;bshspapy; epWj;jpdhy; mila[k; gad;

Those mind is set in internal light place and then from it drived benefits
புறப்பட்ட வாயுப் புகவிடா வண்ணந் 

Those breathing exercise is not known before (peraana yaamaa) and those oxygen will not give any benefits and then after doing this praana yaama way controlled oxygen internally and then that oxygen entered internally
gpuhzhahkj;ij mwpahj Kd; vy;yhk; rpwpJk; epd;Wgad; juhky; btspBa Bgha; tpLfpd;w gpuhztha[ gpuhzhahkj;jy; g{ufj;jhy; cs;Bs g[FjYk;

திறப்பட்டு நிச்சயஞ் சேர்ந்துடன் நின்றால்

And then those oxygen is not going out and that way those saint kumbaga way controlled internally in firm way
mJ Kd;Bghy jpwe;J Bgha;tplhjthW Bahfp Fk;gfk; bra;jypy; cWjpbgw;W epw;wyhy;

உறப்பட்டு நின்றது உள்ளமும் அங்கே

And then then those gas standing there in oneness form and then those mind and and that mind approached thing will act as per his ordering way
me;j tha[ cz;ikahf mtBdhL xj;J epw;Fkhapd; kdKk; mtdhy; milag;gl;l bghUSk; mtd; tHpg;gl;L epd;wBj MFk;

புறப்பட்டுப் போகான் பெருந்தகை யானே

So that lord Siva will not go away from that saints mind place ( those lord siva forgetting way will not arise)
mjdhy; niwtd; me;j BahfpapdJ cs;sj;jpy; nUe;Jk; g[wk; Bghfhd; (rptid kwf;Fk; epiy cz;lhfhJ

587.

nwthj; jd;ik milayhk;

Those ever perpetual state be attained
குறிப்பினின் உள்ளே குவலயந் தோன்றும்

And those preati aagaaram is daily practicing it and then those time limit and space limit and place limit is surpassed way and then all are seen in oneness way and that yoogaa visual appearance will be attained whichis the end benefit
gpuj;jpahfhuj;ij kdg;gapw;rp mstpy; bra;jhy; fhy tiuaiw nltiuaiwfs; nd;wp vy;yhtw;iwa[k; xUA;Bf ciuj;jf;f Bahff; fhl;rp bgWjBy mjw;Fg; gadha; Koa[k;

வெறுப்பிருள் நங்கி விகிர்தனை நாடுங்

And those ignorance darkness removing way and those lord siva is realizing way doing this yooaga practice
mjid mq;qhd nUs; ePA;fp niwtid czUk; fUj;BjhL bra;apd;

சிறப்புறு சிந்தையைச் சிக்கென் றுணரில்

and that practiciner not only realize god but also realize others ad that godly mannerism possessing way that person will appear
jhk; niwtid czh;jBYad;wpg; gpwiua[k; czur;bra;fpd;w flt[s; jd;ikiaa[k; cilatd; Mfyhk;

அறிப்புறு காட்சி அமரரு மாமே

And then those lord siva liking way in the mind place and then firm form seated and then attained that Siva gana and then deevaas form converted so he will get that evr perpetual existence in this world
rptid tpUk;g[k; rpe;ijapy; cWjpaha; nUe;jhy; rptqhdk; bghUe;jpa Bjth; Mth; mjdhy; mtd; nwthj; jd;ikiag; bgWthu;
om thiru chitrambalam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: