OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Pariya anga yoogam

ganesheit September 27, 2021

19.. .(1). பரியண்-க யோகம்

Pariya anga yoogam
(1). பரியண்-கி யோகம்
825.

Bghfk; Bahfkhjy; Btz;Lk;

Those family attachment will be converted as yoga form
பூசு வனவெல்லாம் பூசிப் புலர்த்திய

And then all the fragrance material all applied in the body place by a lady
g{rj;jf;f eUkzg; bghUl;fis xU bgz; clypy; g{rpf; bfhz;L

வாச நறுங்குழல் மாலையுஞ் சாத்திக்

And thosefragrance filled bloomed flower garland adorning way and that one lady with her
kyh;e;j kzk; epiwe;j khiyiar; R{oa bgz; xUj;jpa[ld;

காயக் குழலி கலவி யொடுங்கலந்

And those yogi and that family attachment emanating with her wife place getting that inter course
Bahfp Bghfj;ij Vw;gLj;Jfpd;w jd;kidtpBahL TodhdhapDk;

.(1). தூசித் துளையுறத் தூங்காது .(2). போகமே

And that yogi mind is stayed in the bharama enthiram place so there is no attachment appeared there but only those yoga will enhancing form appearing

mtdJ kdk; gpuke;jpuj;jpByBa (gpuk Ve;jpuk;) epw;Fk; Mjypd; mtDf;F mjdhy; Bghfk; kpfhJ (BahfBk kpFk;)
.(1). தூசத் துணையறத்
.(2). யோகமே
.(2). போதமே
.(2). மோகமே

826.

Rf;fpyk; RBuhzpjk; ehj tpe;Jf;fsha; khWjy;

and those sukkilam and surogitham (egg cells semen will those spund bindu form appearing
போகத்தை யுன்னவே போகாது வாயுவு

and then as above stated waythose head top hole place existing that big knowledge thinking way to enter into inter course and those lust creating wind will not fast way acting
Bkw;bra;a[ypy; Twpa cr;rpj; bjhisapy; tpsA;Fk; Bguwpt[k; bghUis vz;zpa tz;zk; xUtd; g[zh;r;rpiar; bra;jhy; fhktha[ tpiutha;j; bjhHpy; glhJ

மோகத்தை வெள்ளியு மீளும் வியாழத்தில்

And then those water form apering that semen amd egg cells are not mixing way return back
mg;BghJ ePhpd; jd;ik bfhz;l Rf;fpyKk; RBuhzpjj;jpy; fyf;fhky; jpUk;g[k;

சூதொத்த மென்முலை யாளுநற் சூதனுந்

And those gambling form appearing that breasts are possessing lady and those body form chariot driving the male
R{jhLk; fUtpiag; Bghd;w Kiyfis cila bgz;Zk; clyhF Bjiu elj;Jk; MltDk;

தாதிற் குழைந்து தலைகண்ட வாறே

And then those mingling way emanated those semen and egg cells and then those bindu sound form converted and then entered into head place
jkf;Fs; bghUe;jpa Tl;Lwthy; btspg;gl;l Rf;fpy RBuhzpjA;fs; tpe;J ehjA;fshf khw;wk; mile;J jiyapy; bghUe;Jk;

827. .

gupaA;f Bahfj;jpy; cly; jsuhJ

Pariyanga yoogam way the body will not get tiredness
கண்டனுங் கண்டியுங் காதல்செய் யோகத்து

One leader and heroin willingness filled way entering in to inter course
xU jiytDk; jiytpa[k; tpUg;g[ld; g[zUk; BghJ

மாண்டலங் கொண்டிரு பாலும் btspநிற்கும்

And then those fire region sun region are crossing way and then moon region place appearing in the head place appearing space is knowing way appearing
jP kz;lyk; fjput kz;lyk; vd;gdtw;iwf; fle;J re;jpu kz;lyj;jpy; nUtUk; jiyapd; Bky; cs;s btspapid mwpth;

வண்டியை மேற்கொண்டு வானீர் உருட்டிடத்

And then those body form of chariot more and more driving and then in the moon place those upper world ganges light is multiplying way
clyhdJ tz;oia Bkd; BkYk; brYj;Jtjhy; re;jpu kz;lyj;jpy; thd;fA;ifahfpa xspiag; bgUf;fpl

தண்டொரு காலுந் தளராது அங்கமே

And then those pennies will not get tiredness
clypy; jz;L xU BghJk; jsh;r;rp milahJ

828.

tpe;J btw;wpa[w;wtd;

Those semen own over person
அங்கப் புணர்ச்சியு மாகின்ற தத்துவ

And that husband and wife those act of mingling and that time those yoogam way attaing that bot recognition is diminishing way doing act it is
fztDk; kidtpa[k; bka;a[Wfpd;w bra;ifa[k; Bahfj;jhy; tpisfpd;w bka; czh;it kGA;fr; bra;tBjahFk;

மங்கத்தில் விந்து வருகின்ற போகத்துப்

And those act time those white milk coming out and that happiness form of appearing yoogi
mr;bra;ifapy; btz;ghy; btspg;gLfpd;w nd;gepiyiaf; fz; Bahfp

பங்கப் படாமற் பரிகரித் துத்தம்மைத்

And then those semen coming out way not then not perishing way guarded way and that act place standing
mJ btspg;gl;Lf; bflhjthW fhj;Jf; bfhz;l mr;braypy; epd;W jd;idj;jd;

தங்கிக் கொடுக்கத் தலைவனு மாமே

And then to his wife happiness giving way but his yoogam not perishing way and then those other yoogies leader form appearing
kidtpf;F nd;gk; jUgtdhff; bfhLj;jhu; jdJ Bahfk; bflhikBa md;wp Bahfpfl;Fj; jiytdha[k; tpsA;Fthd;

829.

clk;g[ trg;gLjy;

Those body is under our control
தலைவனு மாயிடுந் தன்வழி ஞானந்

And those pariyaaga yoga place winning person is known his soul

gupaA;f Bahfj;jpy; btw;wp fz;l jiytd; Md;khid mwpe;jtd;

தலைவனு மாயிடுந் தன்வழி போகந்

And those mannerism possessed leader place those yoogam auto matically comes under his disposal
mj;jifatd; tpUk;gpa rptBahfk; mtidj; jhBd te;jila[k;

தலைவனு மாயிடுந் தன்வழி யுள்ளே

And then those person who is ruling himself form of leader
mtd; jd;id tag;gLj;jp Ms;fpd;w jiytDk; Mthd;

தலைவனு மாயிடுந் தன்வழி அஞ்சே

And then as per his wish those land and other boothaas are acting
mtDila tpUg;gpd;go epyk; Kjypa g{jA;fs; elf;Fk;

830. .

Ie;J ehHpifBa Bahfk;

And those five naaligai time is seated in yoogam
அஞ்சு .(1). கடிகைமேல் ஆறாங் கடிகையில்

And those yogi wih his wife five nalgai time going in inter couse and then his wife beside him
Bahfp jd; kidtpa[ld; Ie;J ehspif fytpapy; NLgl;l gpd; kidtp mtd; gf;fypy;

துஞ்சுவ தொன்றத் துணைவி துணைவன்பால்

Calm form sleeping is the benefit of pariyanga yoogam
mikjpaha; cwA;Fjy; xd;Bw gupaA;f Bahfj;jpd; gad;

நெஞ்சு நிறைந்தது வாய்கொளா தென்றது

And then in that way mind is filled way and that happiness filled way
mjdhy; beq;R epiwe;jJ tha;bfhshJ vd;Dk; nd;gKw

பஞ்ச கடிகை பரியங்க யோகமே

And then those five naligai boundary time of pariyanga yoogam time seated is appropriate one
.(1). கடிகையில் ஆறாண்- கடிகைமேற்
Ie;J ehHpifia vy;iyahf cila gupaA;f Bahfj;jpd; fz;Bz kpfg; bghUe;JtJ MFk;

831. .

gupaA;f Bahfk; bra;gtBu Fz;lypdp rj;jpiaf; flf;f Koa[k;

And those who are performing those pariyanga yoogam and that person alone that kundalini power is crossing person
பரியங்க யோகத்துப் பஞ்ச கடிகை

And then those pariyang yoogam place five naaligai
gupaA;f Bahfj;jpy; Ie;J ehHpif

அரியஇவ் வியோகம் அடைந்தவர்க் கல்லது

And those rare form appearing person alone and then on the contrary those moving bangles hands are possessed that lady
mupjha; nUg;gth;f;Bf my;yhky; eGt[k; tisaiy mzpe;j ifia cilatSk;

சரிவளை முன்கைச்சி சந்தனக் கொங்கை

And then those fragrance filled sun and moon form of breasts are possessed
kzk; bghUe;jpa R{hpa re;jpuuh;fshfpa bfhA;iffis cilatSkhd

உருவித் தழுவ ஒருவற்கொண் ணாதே

And then those kundalini power is crossing way and then moving upward is not possible one
Fz;lypdp rf;jpiaf; fle;J BkBy bry;y vtuhYk; nayhJ

832. .

ne;j Bahfj;ijg; gapd;W Bkd;ik mile;jtu;

This yoga learnt way get upliftment in life
ஒண்ணாத யோகத்தை உற்றவ ராரென்னில்

And then all are rare form attained that and that yoga performing person who is he and if you what to know it
ahtuhYk; miltjw;F mUikahd Bahfj;ijr; bra;J mwpe;jth; ahu; vd;why;

விண்ணந்த கங்கை விரிசடை வைத்தவன்

And those upper world ganges are kept in the hair place and those seeganda ruthiran alone
thd; fA;ifia Koapy; itj;j rPfz;l cUj;jpud; Mthd;

பண்ணார் அமுதினைப் பஞ்ச கடிகையில்

And that person those sound form appearing light those five naaligai time
mtd; ehjj;Jld; Toa xspia Ie;J ehHpif

எண்ணா மெனஎண்ணி இருந்தான் இருந்தே

Way not thinking way enjoyed it
tiuapy; vz;zhky; vz;zp mDgtpj;jpUe;jhd;

833.

gupaA;f Bahfj;Jf;Fupa taJ MZf;F Kg;gJ; bgz;Zf;F nUgJ
Those preanga yoogam doing that appropriatetime period for male 30 and for female 20


ஏய்ந்த பிராயம் இருபது முப்பதும்

Those priyaga yoga appropriate time period is for ladies it is twenty and then to males it is 30 years of age
ne;jg; ghpaA;f Bahfj;Jf;F cw;wtaJ bgz;Zf;F nUgJ MZf;F Kg;gJ

வாய்ந்த குழலிக்கு மன்னர்க்கு மானந்தம்

And that time mingling those males and females will appear that happiness
mg;BghJ bghUe;jpa bgz;Zf;Fk;, MZf;Fk; Mde;jk; cz;lhFk;

வாய்ந்த குழலியோ டைந்து மலர்ந்திடச்

To that lady those five sense organs are bloomed way
me;jg; bgz;Zld; Ie;J bghwpfSk; kyu

சோர்ந்தன சித்தமுன்ய் சோர்வில்லை வெள்ளிக்கே

And then those mind and others are perished but those sukkilam will not perish
kdk; Kjypad mHpa[k; Rf;fpyk; mHpahJ

834.

ee;jpahd FU cgBjrk; bra;jhu;

Those lord siva guru way preached
வெள்ளி யுருகிப் பொன்வழி ஓடாமே

And those pari angamyoogam doing person lace those white color semen melting way and then those egg cell place not mingling
gupaA;f Bahfk; bra;gth;f;F btz;ikahd Rf;fpyk; cUfpg; bghd;dpwr; RBuhzpjj;jpy; fyf;fhky;

கள்ளத்தட் டானார் கரியிட்டு மூடினார்

And those concealed way that gold Smith who gave those charcoal form of grace giving and then put as in  matured way
kiwe;j jl;lhdhd rptd; fhpahfpa mUisj; je;J gf;Ftk; bra;jhu;

கொள்ளி பறியக் குழல்வழி யேசென்று

And then those fire form of that kalai heat emanating way and then those blowing pipe those sulu tip way
jPahfpa mf;fpdpfiy cz;lhf CJ FHy; Md RGKid tHpBa

வள்ளியுண் ணாவில் அடக்கிவைத் தாரே

And then those golden form of moon and those talking tongue place active form kept (those nectar is in that persons tongue under it mingling way kept)
Bgha;g; bghd; vd;Dk; re;jpuidr; brg;ghfpa cs;ehtpy; tpsA;Fk;go itj;jhd; (mKjj;ij mth; ehf;F moapy; bghUe;j itj;Jk; cs;shd;)

835. .

gupaA;f Bahfj;jhy; rptR{upad; tpsA;Fthd;

And those pariyanga yoga place siva sun exsting
வைத்த nUtUk; jk;kpd; மகிழ்ந்துடன்

And those pariyantha yoga place mingling male and female and those persons are not removing semen way and that way mingling person will attain happiness
ghpaA;f Bahfj;jpy; g[zUk; Mz; bgz; nUtUk; ng;go tpe;J ePf;fk; ny;yhJ g[zUk; Mz; bgz; Mfpa nUtUk; nd;gk; mile;J

சித்தங் கலங்காது செய்கின்ற ஆனந்தம்

And then those lust not creating way and then those godly act form thinking way enjoying happiness
fhktag;glhky; Bjtfhupakha; vz;zpr; bra;a[k; Mde;j epiyapy;

பத்து வகைக்கும் பதினெண் கணத்துக்கும்

And then those ten directions and then those 18 kinds of deevaas
mth;f;Fg; gj;Jj; jpf;FfSf;Fk; gjpbdl;L tif Bjth;fSf;Fk;

வித்தக நாய்நிற்கும் வெங்கதி ரோனே

And those leader form those Siva and sun appearing
jiytdhd rptR{upad; tpsA;Fthd;

836.

re;jpukz;lyj;jpy; jpisg;gu;

In the moon region place happily seated
வெங்கதி ருக்குஞ் சனிக்கும் இடைநின்ற 

The half sleep and fullsleepand then in between standing
mwpJapYf;Fk;, mwpahjJapYf;Fk; nilBa epw;fpd;w

நங்கையைப் புல்லிய நம்பிக்கோ ரானந்தந்

And then those wife is husband mingling time and then those two persons and that happiness is fully enjoyed
Jiztpiaj; Jiztd; g[y;Yk; nlj;J nUtUk; me;j nd;gk; Kw;WA;fhDk;

தங்களிற் பொன்னிடை வெள்ளிதா ழாமுனந்

And then those moonlike space place appearing red color mouth
jpA;fs; Bghd;w Kfj;jpy; cs;s rpte;j thiag;

தங்களிற் செவ்வாய் .(1). புதைத்திருந் தாரே

And then those mingling time and there is no other happiness available in that place
.(1). புதனிருந் தானே
bghUe;jpBa nUe;jhuhapDk; JiztDf;F BtBwhu; nd;gk; me;j nlj;jpy; cs;sJ (ny;iy)

837.

re;jpukz;lyj;jpy; fUj;J cilatu; mila[k; gad;

In the moon region place those concept filled way appearing persons are attaining those benefits
திருத்திப் புதனைத் திருத்தல்செய் வார்க்குக்

And then those happiness lust feeling is full-filled and then after warads and then those likings are not to be reducing way
nd;gj;jpy; Btl;if bfhz;l kdk; fytpahy; epiwt[ bgw;w gpd; BkYk; mt;Btl;ifia cw;Wf; FiwglhjthW

கருத்தழ காலே கலந்தங் கிருக்கில்

Which is set right by lord siva and Sakthi and those persons placethose mind filled way standing before him
jpUj;Jfpd;w rptd; rf;jp vd;Dk; nUth; nlj;Jk; jdJ kdk; bghypBthL bghUe;jp mt;tplj;Bj epw;fg;bgw;why;

வருத்தமு மில்லையா மங்கை பங்கற்குந்

And then those wife possessed yogi to whom with that possession way and those world problems way not sorrows are affected
Jiztpia cila Bahfpf;Fk; mtis cilikahy; cyfpay; Jd;gKk; cz;lhfhJ

துருத்தியுள் வெள்ளியஞ் சோரா தெழுமே

And then those semen will not fallen down and then raised up ward
tpe;Jt[k; fPH; tpGtjhfhJ Bky; vGtJ (Ch;j;JtBu jRk;) MFk;

838.

cly; fPBH tpHhJ

And that body will not falled down
எழுகின்ற தீயை முன்னே கொண்டு சென்றிட்டால்

In the swaatistaanam place appearing those lust fire and then those kundalini place appearin fire is raised in the eye brow central place
Rthjpl;lhdj;jpy; nUf;Fk; fhkhf;fpdpia }yhjhu tHpg;g[Ut eLt[f;Ff; bfhz;L brd;why;

மெழுகுரு கும்பரி செய்திடும் மெய்யே

And then those fire before vax way melted to meditation practitioner and then this body vanished
jPapd; Kd; bkGifg; Bghy; gapw;rpahsh;f;F cly; fhzhky; xHpa[k;

உழுகின்ற தில்லை ஔiயை அறிந்தபின்

And then those big light seen and then after wards those ploughing work is not there
Bgbuhspiaf; fz;l gpd;g[ cGjyhd bray; ny;iy

விழுகின்ற தில்லை வௌiயறி வார்க்கே

And then those eye brow crossing way and then those thuvaatha santham and those big spread over place attained persons and then those body will not fallen down
g[Ut eLitj; jhz;oj; Jthj rhe;jg; bgUbtspia mwpe;jth;f;F cly; fPBH tpGtJ ny;iy


839.

xspiag; ghu;j;jpUg;gtu;f;F cyfk; g[yg;glhJ

And those light is seeing persons those those world will not appear before him
btspயை அறிந்து btspயி னடுவே

Those space place region  and then those place appearing thatabstract act


thd; kz;lykhfpa epuhjhuj;ija[k; mjpy; tpsA;Ffpd;w mU xspiaa[k;

(1). xspia அறியி நுளிமுறி யாமே

And those light place appearing those true matter is realizing way
me;j xspahy; btspg;gLfpd;w bka;g;bghUisa[k; czh;e;J

bjspit அறிந்து செழுநந்தி யாலே

And then those intuition not spoiling way and those sperm won over way I have realized with the help of lord siva
me;j czh;t[ bflhjpUf;f tpe;J rak; bgWk; Kiwiaa[k; czh;e;Bjd; ahd; vd; Mrpupah; ee;jpbgUkhd; mUshy;

btspia அறிந்தனன் மேலறி யேனே

And then those yoga above place there is nothing realizing way attaining thing I do not know
.(1). உளியை
Bahfj;jpy; njw;F Bky; mwpaj;jf;fJ xd;W nUg;gjhf vdf;Fj; bjupatpy;iy

840.

jpUkhy; Kjypatu; tpsA;Fk; tpjk;

Where thirumal and bharama appearing way
மேலாந் தலத்தில் விரிந்தவ ராரெனின்

In the family life leading persons who are performing those neeraathara yoogam place standing way and then those spread over intuition possessed person is there anybody available
ny;ywj;jtUs; epuhjhu Bahfj;jpy; epd;W mjdhy; tpahgf czh;itg; bgw;W nUe;Bjhu; vtBuDk; csBuh vdpy;

மாலாந் திசைமுகன் மாநந்தி யாயவர்

And those persons are bharama thirumal nathi demon forces all are classified in that category
mad; jpUkhy; ee;jpfzA;fs; Mfpa ahtUk; mj;jifBahBu

நாலா நிலத்தி நடுவான வப்பொருள்

All then all those persons are those thuriyaa deity form appearing lord siva
ntbuy;yhk; J]upa }u;j;jpahfpa rptid czh;e;J

மேலா யுரைத்தனர் மின்னிடை யாளுக்கே

And then those prime lord siva is instructed to his wife
mtidBa guk; bghUshfj; jk; JiztpaUf;F czh;j;jpdh;

841.

beLA;fhyk; thHyhk;

Live long life
மின்னிடை யாளுமின் னாளனுங் கூட்டத்துப்

And those lighting light form appearing those sakthi and then that sakthi is ruled lord siva
kpd;dy; xspapy; tpsA;Fk; rf;jpa[k; mtis MSk; rptDk;

பொன்னிடை வட்டத்தின் உள்ளே புகப்பெய்து

And those golden light filled space place permanent way allowed to stay there
bghd; xsp bfhz;l thdj;jpy; epiy bgwr; bra;J

தன்னொடு தன்னை தலைப்பெய்ய .(1). வல்லாரேன்

Ad those group place those soul is seen himself
mf;Tl;lj;jpy; Md;khtdJ jd;ida[k; fhzty;ytu; Mapd;

மண்ணிடைப் பல்லூழி வாழலு மாமே

And then in this world place those long time live
(1). வல்லீரே
ne;j cyfj;jpy; ePA;fs; beLA;fhyk; thHyhk;

842.

Md;khit Xkg;bghUs; Mf;Ftu;

And those soul is put in the yaaga fire pit place as burning material way
வாங்க லிறுதலை வாங்கலில் வாங்கிய 

And those wife receiving way and then those husband paace going out of that sperm and that way not going out but once again receiving inside in that way getting back
Jiztp thA;fpf; bfhs;sj; JiztdplkpUe;J ePA;Ftjhfpa tpe;Jit mA;Adk; ePA;fhky; cs;thA;fpf; bfhs;Sk; Kiwapy; thA;fp

வீங்க வலிக்கும் விரகறி வாரில்லை

And then once again in the body place those power form get back and then in firm way those ways are known persons are not available here
gpd; m@J clk;gpDs; Mw;wyha; kpFkhW cWjpg;gLj;jpf; bfhs;Sk; tHpia mwpfpd;wth; xUtUk; ny;iy

வீங்க வலிக்கும் விரகறி வாளரும்

And those who are known that way and then yoogaa place seated way
ndp mt;tHpia mwpe;jth; Bahfj;jpy;

ஓங்கிய தன்னை உதம்பண்ணி னாரே

And then those capacity way they are qualified to do  meditation by themselves
kpf;F tpsA;Fk; jk;ikg; Bahfj;jpw;Fk; jFjp cilatuhfr; bra;J bfhz;ltuhth;

843.

rf;jp mUSths;

Those sakthis grace
உதமறிந் தங்கே ஒருசுழிப் பட்டாற்

And those yoga is performing that appropriate way is known and then in that flood place dipped
Bahfj;ij Efh;jw;Fj; jFjpahd tHpia mwpe;J me;j bts;sj;jpy; }H;fpdhy;

கதமறிந் தங்கே கபாலங் கறுக்கும்

And that way is good way learnt and then those way standing persons are those grace hair not possessing form appeared
me;j tHp ck;khy; ed;F gapyg;gl;L me;j epiyapy; epd;wth; eiutuhJ xHpa[k;

இதமறிந் தென்றும் இருப்பாள் ஒருத்தி

And then all the time your goodness is thinking form of sakthi is known
vf;fhyj;Jk; ckJ ed;ikBa epidj;jpUg;gtshfpa rf;jpa[k;

பதமறிந் தும்முளே பார்க்கடிந் தாளே

And those appropriate ripped state knowing way and then in your intuitive mind place those and those world trifles are removing way and then blessed you
ckJ gf;Ft fhyj;ij mwpe;J cA;fs; czh;tpy; cyfpaiyg; Bghf;fp mUs;ths;
844.

rfrpujsj; jhkiuapd; nay;g[

And those sagasirathalm lotus flower nature
பாரில்லை நீரில்லை பங்கயம் ஒன்றுண்டு

And those sagasarathalam place existing those 1000 petals are possessed that lotus flower is one available which is existing in the space place sothere is no land and water
rfrpu jskhfpa Mapuk; njH;j; jhkiu xd;W nUf;fpd;wJ rPjh fhaj;jpy; tpsA;Ftjhy; g{kpa[k; ePWk; mA;F ny;iy

தாரில்லை வேரில்லை தாமரை பூத்தது

And those sagasritalam form of lotus flower bloomed and then which is all the time appearing that flower way so there is no but and root is available
rfrpu jskhd nj;jhkiu kyh;e;jJ g{thfBt cs;sikahy; bkhl;Lk; BtWk; ny;iy

ஊரில்லை காணும் xspaJ .(1). ஒன்றுண்டு

And those place appearing one light existing and those broad form appearing so there is no particular place available
mA;Ff; fhzg;gLk; xsp xd;W cs;sJ mfz;lkhf nUg;gjhy; Fwpg;gpl;l Xh; nlk; ny;iy

கீழில்லை மேலில்லை கேள்வியிற் பூவே

And those sagseerathalam place reason form appearing that sagaseerathalm lotus flower all the place spread over way appearing so there is no base and tip
.(1). ஒன்றில்லை
ehjj;Jf;Ff; fhuzkhd ne;jr; rfrPu jskyUf;F vA;Fk; gutp nUg;gjhy; moa[k; Edpa[k; ny;iy

Om thiru chitram balam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: