OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Eight types of sithies

ganesheit September 27, 2021

11.. அட்டமா சித்தி

Eight types of sithies

பரகாயப் பிரவேசம்

640.

niwtid tzA;f vl;Lr; rpj;jpfs; fpl;Lk;

To pray lord siva you will attain tat eight special powers
பணிந்தெண் திசையும் பரமனை நாடித்

Mind oneness form attainedand then those eight direction that highly regarded form appearing that lord Siva and then those analytical way realized that lord Siva is prime god and then persuasive way
kdk; xUikg;ghl;il milj;J vl;Lj; jpirfspYk; Bkyhd bghUsha; tpsA;Fk; rptbgUkhid mtBd guk;bghUs; vd;W Muha;e;J Jzpe;J

துணிந்தெண் திசையுந் தொழுதெம் பிரானை

And then those eight direction that lord siva is prayed
me;j vl;L jpirfspYk; vk; rptj;ij tzA;fp

அணிந்தெண் திசையினும் அட்டமா சித்தி

And then those eight special powers are attaining way
vl;Lg; bgUk; rpj;jpfs; jhBk mila[khW bgw;W

தணிந்தெண் திசைசென்று தாபித்த வாறே

And then all places those eight special powers are established wayfunctioning
vA;Fk; ml;lkh rpj;jpfs; epiybgwr; bra;jthwhFk;
641.

gpwtp ePA;fg; bgwyhk;

If I want to get prize then that prize is lord Siva’s grace boon only
பரிசறி வானவர் பண்பன் அடியெனத்
ahd; bgWk; ghprhtJ rptbgUkhdJ jpUmUs; BgW xd;Bw vdf;

துரிசற நாடியே தூவௌi கண்டேன்

And that message is flawless way realized and then in the internal mind place put in to meditation
Fw;wk; mw czh;e;J mtid ahd; mfj;Bj jpahdpj;Bjd;

அரிய தெனக்கில்லை அட்டமா சித்தி

So there is no rare thing available in this world to attain it ( so all boons are easily attainable by me)
MfBt vdf;F bgww;F mhpjhfpa BgW ahJk; ny;iy (vy;yhg;BgWk; vspikahFk;)

பெரிதருள் செய்து பிறப்பறுத் தானே

So others are that rare form thinking that attamaa smithies are lord Siva gave be abundantly and then that big gift is mukthi given way and then give relief from repeated birth and death
mjdhy; kw;wth; mhpatdhf czh;fpd;w ml;lkhrpj;jpfis mtd; vdf;F epuk;gf; bfhLj;Jg; bgUk; gadhfpa gpwtp ePf;fj;ija[k; mspj;J mUspdhd;

642.

rptg;BgW fpl;Lk; tpjk;

To get lord Siva’s boon and those ways and means
குரவன் அருளிற் குறிவழி மூலன்

With teacher guru grace way in the prime focal place appearing that kundalini power
FUtpd; mUshy; }yhjhuj;jpy; cs;s Fz;lypdp

பரையின் .(1). மணமிகு சங்கட்டம் பார்த்துத்

And those powers are not allowed to flow through pennies way and good time is created
rf;jp rptrf;jpa[ld; bghUe;jpf; FwptHp ahfg; gha;tijj; jLj;J ey;y rkaj;ij cz;lhf;fp

தெரிதரு சாம்பவி கேசரி சேரப்

And those meditation ways are saambavi and keesari and then out of it one is practicing
jpahd Kiwapy; rhk;gtp Bfrup vd;w nUehl;lA;fSs; VBjDk; xd;iwr; Brug;

பெரிய சிவகதி பேறெட்டாஞ் சித்தியே

And that way lord siva’s destiny of big boon is attained and then those eight special powers are got from that meditation way
.(1). மனமிகு சக்கட்ட மார்த்துத்
bgupa rptfjpiag; bgw;W mjd; Bgwhd vl;Lg;bgUk; rpj;jpfisa[k; bgwyhk;

643.

gufhak; bgwyhk;

To attain permanent body

 Space and other boothas and then those concepts are kalai kaalam maayai
காயாதி பூதங் கலைகால மாயையில்
thd; Kjypa g{jA;fSk; fiy, fhyk;, khia Md jj;JtA;fSk;

ஆயா தகல அறிவொன் றனாதியே

And those place not dipping way and then left away from it and then those soul knowledge
vd;w ntw;wpd; Bjhahky; mfy, Md;k mwpthdJ

ஓயாப் பதியதன் உண்மையைக் கூடினால்

Place mingling way and those not left away those powers place mixed
bghUe;jp ePA;fhj rf;jpiaf; Todhy;

வீயாப் பரகாயம் மேவலு மாமே

And then those nonperishable form of that highly regarded body will be attained
mHpahJ Bkd;ikahd cliyg; bghUe;jyhk;


644.

fd;k Bahfk; vl;Lg; bgUq;rpj;jpfisj; jUk;

Those kannma yoga will give those eight big sithies (boons)


இருபதி நாயிரத் தெண்ணூறு பேதம்

And those kannma yoogaas are 20800 differences are possessed
fd;k Bahfk; nUgjpdhapuj;J vz;Z]W BtWghLfis cilaJ

மருவிய கன்ம மாமந்த யோகந்

And those konmam way approached thse sithi and kaama yoogam
fd;kj;ijBa bghUe;jr; bra;fpd;w rpj;jp fhkBahfk;

தருமிவை காய உழைப்பாகுந் தானே

And those special powers are these all are in the physical body way attainable one but not intuition multiplying way appearing
rpj;jpfisBa jUfpd;w nit midj;Jk; cly; ciHg;ghtd,ad;wp czh;t[k; bgUf;fkhjy; ny;iy

.(1). அருமிகு நான்காய் அடங்குமா சித்திக்கே

And those boons are expanded in the above number but those smithies are clubbed way seeing they are eight in number
.(1). அருமிரு
nit mj;Jizahf tphpthd thapDk;, rpj;jpfspd; bjhif Behf;fp vl;lha; mlA;Fk;

645.

Bfty Fk;gfk; rpj;jpf;fg; bgWjy;

Those low graded and separate kumbagam will be attained
மதிதனில் ஈராறாய் மன்னுங் கலையின்

Those12 arts form of lord siva’s sacred magic form of moon developmrnts are completely vanished and then after wards
gd;dpU fiy cila rpt mjpra epyt[fs; Kw;Wk; kiwe;J gpd;

உதய மதுநா லொழியவோ ரெட்டுப்

And those art form of developments and then from it 12 and then four are vanished and then the remaining 8 will permanent form appearing
Bjhd;Wk; bghGJ mf;fiyfspy; ehd;F xHpe;Bj Bghf vl;Bl epiybgWfpd;wd

பதியுமஈ ராறாண்டு பற்றறப் பார்க்கில்

And then those 4 are kept away and then other arts are 12 years without fail practicing it continuously
me;j xHpt[ ePA;fp midj;Jf; fiyfSk; epiybgWk; braiyg; gd;dpuz;L Mz;Lfs; mauhJ bra;jhy;

திதமான ஈராறு சித்திக ளாமே

And that time period those 8 ities will be attained
me;j vy;iyf;Fs; vl;L rpj;jpfs; (2+6=8) if TLk;

646.

VG vl;L xd;gJ Mz;Lfspy; mika[k; gad;

7, 8, 9, years getting benefits
நாடும் பிணியாகு நஞ்சனஞ் சூழ்ந்தக்கால்

Our relatives are covered us and then that attachmen is impedements to yoga practice
ek;Kila cwtpdh; ek;ikr; r{H;e;J nUe;jhy; ek;ik miltJ ge;jk; mJ Bahfj;jpw;Fj; jilahFk;

நீடுங் கலைகல்வி நீள்மேதை கூர்ஞானம்

And then those yoga alone we will get smithies but those natural knowledge and micro level knowledge with it
Bahfk; nd;wp E]y; mwpt[ cyf mwpt[ naw;if Ez;zwpt[ Kjypatw;Ws;

பீடொன்றி னால்வாயாச் சித்திபே தத்தின்

We will not get sithies
xd;wpdhYk; rpj;jpfs; fpilf;fkhl;lh

நீடுங் துரங்கேட்டல் நீண்முடி வீராறே

And then those 12 years are yoga practicing and then from it emanated sound earing way we will get those shithies powers
gd;dpuz;L Mz;Lfs; Bahfj;jpy; epw;f, Bgjkha;g; bgUfpa xypiag; gd;dpuz;L Mz;L Bfl;gBj rpj;jpia mspf;Fk;

647.

VG vl;L xd;gJ Mz;Lfspy; mika[k; gad;
ஏழா னதிற்சண்ட வாயுவின் வேகியாந் 

And then those yoogaas are without any deficiencies way learnt and then that 7 th year and then those wind form fast way moving steps will be attained
Bahfj;ijf; Fiwt[ nd;wpg; gapd;why; VHhtJ Mz;oy; gpwh; cld; bjhlh;g[ nayhjthW fhw;iwg;Bghyf; fojpy; bry;Yk; eil csjhFk;

தாழா நடைபல யோசனை சார்ந்திடுஞ்

And those walking speed will not reduce even that long time period of walking
me;j eilaJ Btfk; vj;Jizf; fhy jk; ele;jhYk; FiwahJ

சூழான ஓரெட்டில் தோன்றா நரைதிரை

And then those 8th year those gray hair and then wrinkling face will go away way that young appearance will be attained
vl;lhtJ Mz;oy; eiu jpiu nUg;gpDk; kiwe;J nsikj; Bjhw;wk; fhzg;gLk;

தாழான ஒன்பதிற் றான்பர காயமே

And then those 9th yearbody will be deevaas body glittering way appearing
xd;gjhtJ Mz;oy; clk;g[ Bjt ruPuk; Bghy xsptpLk;

648.

gj;J gjpbdhd;W gd;dpuz;L Mz;Lfspy; bgWk; rpj;jpfs;

Those 10,11,12, years period getting those sithiees
ஈரைந்திற் பூரித்துத் தியான உருத்திரன்

And then those doing way already got that lean body will once again got that bulky way
Bahfj;jpy; gj;jhtJ Mz;oy; Kd;g[ nisj;j clk;g[ gUj;Jf; fhzg;gLk;

.(1). ஏர்வொன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண்சித்தி

And that 11th years of practice and those those fire glow form of ruthraa appearance way those red color body appeared and then all are own over that power will be attained and then that 8th sithi way stating
gjpbdhd;whtJ Mz;oy; beUg;g[g; Bghd;w cUtpid cila cUj;jpud; Bghd;w brk;Bkdpa[k; vy;yhtw;iwa[k; bty;Yk; Mw;wYk;  csthFk; Bky; vl;lhtJ rpj;jp vdf; Fwpj;j mJ

சீரொன்று மேலேழ் கீழேழ் புவிச்சென்று

Way you may enter upper 7 worlds and then that lower seven worlds
Bky; VH; cyfk; fPH; VH; cyfk; nitfspy; brd;W

(2). ஏருன்று வியாபியாய் நிற்றல்ஈ ராறே

And then where dwelling peoples are mesmerized form you may stand there. And that 12 th year travelling all the places and those lovely form you may stand there and that capacity will be meditation way attained

mA;F cs;shiua[k; jd;trg;gLj;jp epw;wyhk;. nJ gd;dpbuz;lhtJ Mz;oy; va;Jk; vA;Fk; Bgha; mHFld; epiwe;J epw;Fk; jFjp jpahdpg;gth;fSf;F Vw;gLk;
.(1). நேரொன்று
.(2). ஓரொன்று
(3) ஏரொன்று

649.

Bahfpau; bgWk; vl;Lr; rpj;jpfs;

Those yooagies are attaing that 8 sithies
தானே அணுவுஞ் சகத்துத்தன் .(1). நொய்ம்மையும்

And those eight types of smithies are and that atom place and that micro atom form penetrated and then those universe place those bigger way surpassing way standing there
vl;L rpj;jpfshtd mit mZtpDs;Sk; mZtha; EiHjy; mz;lj;jpDs; bgupBahdha; mtw;iwf; fle;J epw;wy;

மானாக் .(2). கனமும் பரகாயத் தேகமுந்

And then much heavier form appearing and then those soft way in the space place wandering
kpft[k; fdkhjy; fhw;wpDk; beha;k;ikadha; thdj;jpy; cyht[jy;

தானாவ தும்பர காயஞ்சேர் தன்மையும்

And then those perishable body is attained and then penetrated into others body place
mHpahj cliy miljy; gpw clypy; g[Fjy;

ஆனாத வுண்மையும் .(3). வியாபியு மாம்எட்டே

And then that highly regarded form appearing comparing others and then all others are bring under our control.in that way one yooagi as per his wish those eight types of way standing in this world
.(1). நோன்மையும்
.(2). ககனமும்
.(3). வியாப்பிய
ahtUf;Fk; Bkk;gl;L nUj;jy; vy;yhtw;iwa[k; jd;tak; Mf;Fjy; Bkw;go Bahfp xUtBd ehd; Btz;oathW vl;Lj;jd;ikadhf epw;wy;

650.

Kj;jp rpj;jpf;Fk;

Those mukthi attained

And those one Siva yogi who has attained that atom state and then so many living beings are bearing way
தாங்கிய தன்மையுந் தானணுப் பல்லுயிர்
rptBahfpahd jhd; mZtpd; jd;ikia mile;J gy caph;fisj; jhA;fpa fhyj;jpYk;

வாங்கிய காலத்து மற்றோர் குறையில்லை

And then those souls are getting way conserved it and then there is no change available there
mtw;iw thA;fp xLA;fpa fhyj;Jk; xU khw;wKk; ny;iy

யாங்கே எழுந்தோம் அவற்றுள் எழுந்துமிக்

And then those smithies place appearing that upwardplace those oom sound is appraochedthat sagasarathalam place and then raised upward

rpj;jpfis cila mtw;Ws; mg;BghBj Bky; vGe;j Xk; vd;w ehjk; rfrpu jsj;ij mile;J vGe;J BkBy
(1). கோங்கி வரமுத்தி முந்திய வாறே

and that way those mukthi state will be attained
(1). கோண்-கிய வாமுத்தி

brd;w tpjBk Kj;jp Kw;gl;L te;J Bru;e;jjhk;

those caalam (time) is one second. And then those 60 seconds are one naaligai. 360 kaalm is day time. Those are 30 naaligai. Those panja booths are space wing fire water land and those 6 naaligai way dvided 6×5=30 among those five vast forms of this world

omthiru chitrambalam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: