OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

And those yoogies are, will not eject semen

ganesheit September 27, 2021

1961

Bahfpah; tpe;J ePf;fk; bra;ahu;

And those yoogies are, will not eject semen
மாதர் இடத்தே செலுத்தினும் அவ்விந்து

And then those yoga way standing those persons and those ladies place matting and those semen is
Bahf bewpapy; epw;gth; kA;ifaUld; g[zh;e;jhYk; me;j tpe;Jitf;

காதலி னால்விடார் யோகம் கலந்தவர்

And that love fill way will not eject it
fhjypdhy; tplkhl;lhu;

மாதர் உயிராசை கைக்கொண்ட வாடுவர்

But ladies are thinking that those soul liking way and those fast attachment possessing way got sorrow
kA;ifaBuh Bahfpaiu caph; Bghd;W vz;zp Mir bfhz;L tUe;Jth;

காதலர் போன்றங்ஙன் காதலாம் சாற்றிலே. 25

If we saying that and those long period got that intimacy way and then instantly fast attachment way liked him
Twg;Bghdhy; ePz;l fhyk; gHfpa fhjyiug; Bghd;W mg;bghGBj caph; fhjy; bfhs;th;
1962

}yf;fdiy vGg;gp mKjk; cz;z tpe;J btw;wp cz;lhFk;

And those prime kundalini fire is raising and then those nectar is consuming and then those vinthu attain its success
சாற்றிய விந்து சயமாகும் சத்தியால்

And then those before said those sakthi way and then those vinthu attain its winning force
Kd;Bd Twpa rj;jpahy; tpe;J btw;wp cz;lhFk;

ஏற்றிய மூலத் தழலை எழமூட்டி

And then those stimulated those prime focal place emanating that flames heat and then those above place lifting way
J]z;oa }yhjhuj;jpy; cs;s mdiy Bky; Bky; bry;Yk;goahfr; bra;J

நாற்றிசை ஓடா நடுநாடி நாதத்தோடு

And then those four sides not shattered way and those spinal card place penetrating way

ehd;F gf;fKk; rpjwpg; Bghfhjgo tPzhj;jz;od; CBl

ஆற்றி அமுதம்அருந்தவித் தாமே. 26

And then those swaying that intuition way mingling and then those nectar consuming way and then those light region will appear
mirt[ czh;r;rpapy; bghUe;jr; bra;J mKjk; cz;z xspkz;lyk; MFk;
1963

rpt rpe;jidahy; }yf;fdy; kaph;f;fhy; BjhWk; bghUe;jp tpe;J tw;wptpLk;

And those lord Siva’s thinking way and those prime flames are appear in the body hair place mingling way and that vinthu dried up
விந்துவும் நாதமும் மேலக் கனல்மூல

And then those above stated way seated in yoogaasanam and then those prime focal place  and those vinthu and naatham mingling way oneness form appearing
Bkw;TwpathW bra;a[k; Bahfj;jhy; }yhf;fpdpahy; tpe;Jt[k; ehjKk; fye;J xd;whjYk;

வந்த அனல் மயிர்க் கால்தோறும் மன்னிடச்

And those fire heat and that body place those every body hair place spread over way standing and then
me;j mf;fpdpapd; btk;ik clk;gpd; kaph;fhy; BjhWk; gutp epw;wYk; epfH

சிந்தனை மாறச் சிவம்அக மாகவே

In that power way those mind likings are given up way and then defied it and then those sivam place moving and then those Sivam I am lord Siva form of those appearance emerging way
me;j Mw;wyhy; cs;sk; ctif btUj;Jr; rptj;jplj;Bj bry;y gpd;g[ rptk; ehd; vd;gjhfpa rpBthfk; ghtid cz;lhf

விந்துவும் மாளும்மெய்க் காயத்தில் வித்திலே. 27

So those vinthu not perished and then in the body place those seed way and that internal place submerged
mjdhy; tpe;J mHpah clk;gpy; mjw;Ftpj;jha; mjd; cs;Bs mlA;fptpLk;

1964

tpe;J ePf;fk; TlhJ

And those vinthu ejection will not appear
வித்துக்குற் றுண்பான் விளைவுஅறி யாதவன்

And those seeds are hitting and then husk is removing way and then consumed it so from that seed place those benefits will not be driven
tpijapidf; Fj;jp cz;gtd; tpijahy; Md gaid milakhl;lhd;

வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துச் சுட்டு உண்பான்

And those seeds are hitting way not consuming and then those seed is fried way consuming it
tpijiaf; Fj;jp cz;zhky; tpijia tWj;J cz;gtd;

வித்துகுற் றுண்பானில் வேறலன் ஈற்றவன்

Who is comparable with that hitting way consuming person only
tpijiaf; Fj;jp cz;gtidg; Bghd;wtBd jtpu Btuy;yd;

வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துவித்தான் அன்றே. 28

And those two place not fallen person and then those third personwho will sowing way and then much grains are attaining way and then those benefits are multiplied person only
ne;j nuz;oYk; my;yhj }d;whktd; tpijiaf; Fj;jp cz;zhky; tpijia tpijj;J tpijapd; gaidg; bgUf;fpf; bfhz;ltd; Mthd;

1965

tpe;J tw;Wk; tif

And that vinthu drying up way
அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படிகண்டு

And that food those vinthu those cause way embedded is seen
cztpBy tpe;J fhuz \gkha; mlA;fp nUj;jiyf; fz;L

மன்னப் பிராணனாம் விந்து மறித்திட்டு

And then those vegetarian food is in proper way consuming and then life place appearing that vinthu is those oxygen proper way activating it and then those light form converted
czit ey;y Kiwapy; xGA;fhf cz;L tUjyhYk; gpd;g[ gpuhzdpy; mt;thW cs;s tpe;Jit me;jg; gpuhzid xGA;fhd Kiwapy; naA;Fjyhy; xsptothf vGr;bra;J

மின்னொத்த விந்துநா தாந்தத்து விட்டிட

And then those light form of vinthu and those sound place applied and then move above head place
xsp tothfpa tpe;J ehjj; jhdA;fspy; Vw;wp mjw;FBky; brYj;jyhYk;

வன்னத் திருவிந்து மாயும் கா யத்திலே. 29

And then those letter (a) appearance way those physical power and those knowledge creating and those big maaya is controlled and conserved in the body place
mfu vGj;J totha; cs;s ^;J]y tPupak; mwpitj; Bjhw;Wtpf;fpd;w bghpa me;j khiaa[k; clk;gpDs;Bs mlA;fp Beupjhk;
1966

tPL bgWgtu;

And that mukthi attained way
அன்னம் பிராணன்என் றார்க்கும் இருவிந்து

And those all people are and those food essence way appearing that power and then those wind way appearing that light region and those two are possessing way appearing
kf;fs; vy;yhUf;Fk; md;drhukhd tPupak; vdt[k; gpuhzrhukhd xsp kz;lyk; vdt[k; nuz;L tif cz;L

தன்னை அறிந்துண்டு சாதிக்க வல்லார்க்குச்

And those oxygen essence way appearing that light region is known and then those place permanent way  kept and doing that day to day acts
gpuhz rhukhd xsp kz;lyj;ij mwpe;J mjpBy epiyg;bgw;Wr; rhjpf;f ty;yhu;f;F

சொன்ன மாம்உருத் தோன்றும்எண் சித்தியாம்

And then those persons body golden light form appearing and then those 8 big special powers are embedded way appearing
bghd;xsp kakhd cly; rpj;jpa[k; vz;bgUq;rpj;jpa[k; cly; rpj;jpa[k; tha;f;Fk;

அன்னவர் எல்லாம் அழிவற நின்றதே. 30

And those Siva saints are and those body not perishing way and that long span of life will lead
mj;jifa rptBahfpfs; cly; rpijahky; ePLthH;fpd;wdh;

1967

cz;ik cgBjrk;

Those true preachings
நின்ற சிகாரம் நினைக்கும் பிராணனாய்

And those sacred five letter ward existing that first letter CI and that is in the two eye place those fire nature way glittering that acts way
jpUIe;J vGj;jpd; Kjyhtjha; cs;s rpfuk; nU fz;fspy; mf;fpdpj; jd;ik cld; xspUk; fiyahf

ஒன்றும் மகாரம் ஒருமூன்றோடு ஒன்றவை

And then those pranavam place appeaing that(omm= a+yu+ma) M letterand those throat place crossing way appearing that outside ward way and then those three letters are oneness way appearing that
gpuztj;jpy; cs;s “k” fhuk; bjhz;iliaf; fle;J btspg;gLk; BghJ m, c, k }d;Wk; xd;whf

சென்று பராசக்தி விந்து சயந்தன்னை

And those parasakthi way in the fore head central place
mit guhrf;jp epiyakhd g[Utj;jpy; eLtpy; Bgha;g;

ஒன்ற உரைக்க உபதேசம் தானே. 31

Minglingand then from it emanated vinthu winning that situation proper way preaching is called that yubatheesam
bghUe;jpdhy; cz;lhFk; tpe;J btw;wpiag; bghUe;j ciug;gBj cgBjrk; MFk;
1968

Md;kh vy;yhtw;iwa[k; naf;Fk;;rptj;Jld; xd;Wk;

And then those soul, all are activating that lord Siva place mingling
தானே உபதேசம் தானல்லாது ஒன்றில்லை

Ad those soul getting those preaching means and that lord siva is all the things place mingling way appearing and then without lord there is nothing existing in this world.
Md;khthd jhd; mila[k; cgBjrk; vd;gJk; jhBd midj;Jg; bghUs;fspYk; fye;J cs;shd; jd;id my;yhJ BtW xU bghUs; ny;iy vd;gJ MFk;

வானே உயர்விந்து வந்த பதினான்கு

And those soul existing in that light region place and those high way moving that light form and then those activating in the body place those five senses, and five sense organs and then four anthak karanaas ( manam,chitham, buthi , and agang gaaram and those 14 are
mj;jifa Md;kh tpsA;Fk; xsp kz;lyj;jpy; cah;e;J bry;fpd;w xspaha; mjdhy; fhupagLk; qhBde;jpupaA;fs;, fz;Bke;jpupaA;fs;, me;jf;fuzA;fs; Mfpa gjpdhd;Fk;

மானேர் அடங்க அதன்பின்பு புத்தியும்

which are wandering outside is given up way and then conserved with in the body place and message is known by the soul
btspBa bry;tij tpl;L cs;Bs mlA;f mjd; Md;k mwpt[k;

தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே. 32

And those gaana knowledge is mingling with lord Siva
mfd;w mwpt[k; xd;W Mjy; mika[k;
1969

rptk; tpsA;Fk; tpjk;

And those Sivam existing way
விந்துவும் நாதமும் விளைய விளைந்தது

And then those micro form of vinthu and naatham sound germinating way
Ed;ikahd tpe;J ehjA;fs; tpisjyhy;

வந்தஇப் பல்லுயிர் மன்னுயி ருக்கெலாம்

And then in the whole world place those souls are mingling with physical body and those living beings are evolved
ne;j cyfj;jpy; caph;fs; vy;yhk; clYld; Toa Bjhw;wk; cz;lhfpaJ

அந்தமும் ஆதியும் ஆம்மந் திரங்களும்

And those living beings those end and begging and then those manthraa power
caph;fSf;F Kot[k; Bjhw;wKk; ke;jpuA;fspd; Mw;wYk;

விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே. 33

Place those vinthu and naatham place sub merged form appearing and then those vinthu set in way and that spread over Sivam came to an end and then begging and those manthraa power are embedded in the vinthu naatham place. And those vinthu set in and those broad form of Sivam self form appearing
tpe;J ehjk; Mfpatw;wpy; mlA;fp cs;sd tpe;J mika mfz;l rptk; Kot[k; Bjhw;wKk; ke;jpuA;fspd; Mw;wYk; tpe;J ehjk; Mfpatw;wpy; cs;sd tpe;J mika mfz;lrptk; mfk; MFk;
1970

bfhoa tpid ePA;fpa gpd;g[ rptf;fdp tpisjy;

And then those wild deeds removing way those Siva fruit growing
வறுக்கின்ற வாறும் மனத்துலா வெற்றி

And those vinthu is once again not appearing way which frying method and then all the places wandering those mind is stopping way and those winning attaining method
tpe;Jit kWgoa[k; Bjhd;whjgo tWf;Fk; Kiwa[k; ve;j nlj;jpYk; cyt[k; cs;sj;ijj; jLj;J epWj;Jtjhy; btw;wpiaj; jUk; Kiwa[k;

நிறுக்கின்ற வாறும் அந் நீள்வரை ஒட்டிப்

And then those vinthu is that high sagarathalam place driving and then those ripped way attaining method
mij cah;e;J BghFk; rfrpu jsj;jpy; brYj;jpg; gf;Ftk; bra;a[k; Kiwiaa[k;

பொறிக்கின்ற வாறும்அப் பொல்லா வினையை

Ans then those bad deeds are embedded days
bfhoatpidfisg; Bghf;Fk; ehspy; tUk;

அறுக்கின்ற வாறும்அப் பொல்லா வினையை

அறுக்கின்ற நாள்வரும் அத்திப் பழமே. 34

And then those bad deeds are removing days and then those time those siva fruit that ripped way appeared
me;j rkaj;jpy; rpthf;fpdp gf;Ftkhd fdpahFk;


1971

mKjk; Ruf;Fk;

And those nectar oozing out —
விந்துவும் நாதமும் மேவியுடன் கூடிப்

And those vinthu and naatham mingling way raised upward
tpe;Jt[k; ehjKk; bghUe;jp cah;e;J Bgha;r;

சந்திர னோடே தலைப்படு மாயிடில்

And then those moon region place approaching time
re;jpu kz;lyj;jpy; mika[k; BghJ

சுந்தர வானத்து அமுதம்வந்து ஊறிடும்

And then those space light place and then those nectar best  way appearing
guhfhaj;jpy; xsp kz;lyk; (mKjk;) rpwe;J tpsA;Fk;

அங்குஉதி மந்திரம் ஆகுதி யாகுமே. 35

And that place raising that pranavaa sound and those yaaga fire pit place chanting that appropriate manthraa this is and that is called in the name of big veethaa way
mA;F vGk; gpuzt xypBa MFjpf;F chpa ke;jpuk; njid kfhBtjh vd;gh;
1972

kdk; rptbgUkhid ehod; ehjk; mika[k;

And then those mind is searching that lord Siva and those naatham sound set in
மனத்தொடு சத்து மனஞ்செவி யென்ன

And those mind those permanent lord Siva way and then those hearing and seeing way
kdj;jpd; rj;Jg;ghfk; Bfs;tpg; g[yd; tHpahd

இனத்தெழு வார்கள் இசைந்தன நாடி

And those sound way embedded those things are searching way and then those sect vithu place existing
ehjkakhfg; bghUe;jpatw;iw eho mjd; ndkhd tpe;Jtpy; jpfH;th;

மனத்தில் எழுகின்ற வாக்கு வசனம்

And then those non permanent mind place appearing and those micro form of wards and then those material form of wards
cs;sj;jpy; mrj;Jg; ghfj;jpy; Bjhd;Wfpd;w Ez;ik thf;Fk; gUitahd thf;Fk;

கனத்த இரதம் அக் காமத்தை நாடிலே. 36

And those lust creating way appearing and those material form of power appearing way perished
fhkBehf;fha; nUf;Fkhapd; ^;J]ytPupak; cz;lhfpf; bfLth;

1973

ehjhe;jj;jpy; rPtd; rptj;Jld; xd;Wgl;L epw;Fk;

And that sound place those and those living force mingling with that lord Siva place
சத்தமும் சத்த மனமும் மனக்கருத்து

And that naatham and those sound is knowing that mind and then those mind concept
ehjKk; mjid czh;fpd;w kdKk; kdf;fUj;J

ஒத்துஅறி கின்ற இடமும் அறிகிலர்

And then those oneness way those lord siva existing that place is not known
xUkpj;Jr;rptk; cs;s nlj;ija[k; mwpahu;

மெய்த்து அறிகின்ற இடம்அறி வாளர்க்கு

And those place real way knowing
mij cs;sgo czh;e;jhuhdhy;

அத்தன் இருப்பிடம் அவ்விடம் தானே. 37

And then those lord Siva dwelling those place it is which is also not known
rptbgUkhd; nUf;Fk; nlk; mJBt vd;gija[k; mwpahu;
1974

clk;gpy; cs;s gq;rg{jk;

And those body place appearing that five vast forces (panja boothaas)
உரம்அடி மேதினி உந்தியில் அப்பாம்

In the human body place all are bearing that waist and those lower place is land bootham and then those waist above and those umbilical card level those place is water region
kdpj clypy; vy;yhtw;iwa[k; jhA;Fk; nilf;Ff; fPH; cs;s gFjp epyk; vd;Dk; g{jKk;, mjw;F Bky; bfhg;g{H;tiu cs;s gFjpapy; ePh; vd;Dk; g{jKk;

விரவிய தன்முலை மேவிய கீழ்அங்கி

And then those umbilical card to nipple level those fire region bootham
bfhg;g{H; Kjy; Kiyr;RtL nUf;Fk; gue;j nlkhfpa khu;g[g; gFjpapy; jP vd;Dk; g{jKk;

கருமலை மீமிசை கைக்கீழிற் காலாம்

And then those nipple above and then those neck place appearing those place is wind (including hands)
khu;g[f;F Bky; iffSf;F Mjhukha;f; fGj;J tiuapy; cs;sgFjpapy; fhw;W vd;w g{jKk; (iffSk; mlf;fk;)

விரவிய சுந்தரம் மேல்வெளி யாமே. 38

And then above neck place appearing that region is space bootham form standing
fGj;Jf;FBky; cs;s gFjpapy; btsp vd;Dk; g{jKk; epw;Fk;

22. ஆதித்த நிலை  (அண்டாதித்தன்)

And that sun state


1975

xspa[ilath; rptj;ij tHpgl;L xspiag; bgw;wdh;

And those light form appearing that deevaas are and that lord Siva’s feet is praying way and those light is attained
செஞ்சுட ரோன்முத லாகிய தேவர்கள்

Sun like those light filled deevaas
fjputd; Kjypa xsp bghUe;jpa Bjth;fs;

மஞ்சுடை மேரு வலம்வரு காரணம்

And then those white clouds are covering that meru hills encircling way moving and that reason is
btz;zpw Bkfk; R{H;e;j BkUkiyia tykhf tUjw;Ff; fhuzk;

எஞ்சுடர் ஈசன் இறைவன் இணையடி

And those deevaas are those light form benefits are giving that lord siva’s sacred feet light and those persons place embedded way appearing and that is the main reason
vA;fSf;F tpsf;fhfp epd;W gad; jUfpd;w rptdhfpa flt[spd; jpUto xspfs; jA;fsplj;jpy; bghUe;jp tpsA;Fjy; bghUl;Bl MFk;

தஞ்சுட ராக வணங்கும் தவமே. 1

And then those kayilai hills are encircling way moving and then praying and that person doing that big penance
fapiykiyia tyk; te;J tzA;FtBj mth; bra;a[k; jtk; MFk;
1976

fjputBd jpUkhyhfr; rptkhthd;

And those light form appearing persons are and that light getting way
பகலவன் மாலவன் பல்லுயிர்க்கு எல்லாம்

And those sun rays way those world living being living in this world so sun god is those preserving god way and that suriya naaraayana  way calling
R{upadhBy cyf caph;fs; nwthJ thH;tjhy; mtd; fhj;jy; flt[shfpa khBahdhf r{upa ehuhazd; vd;W brhy;yg;gLfpd;whd;

புகலவ னாய்நின்ற புண்ணிய நாதன்

So that all the living beings are those preserving way that prime god way appearing (lord Siva)
mjdhy; mtBd vy;yh caph;fl;Fk; g[fyplkhfpa Kjy; flt[Sk; Mfpd;whd; (rptd;)

இகலற ஏழுல கும்உற வோங்கும்

And then those enmity is removing way and then those seven worlds are flourishing way made
gifia ePA;fp VH; cyfA;fSk; jiHf;fr; bra;a[k;

பகலவன் பல்லுயிர்க்கு ஆதியும் ஆமே. 2

And that sun is to all living beings those prime matter way appearing
fjputBd vy;yh caph;fSf;Fk; Kjy; bghUSk; Mthd;
1977

fjputid tzA;fpdhy; Rlh; bgwyhk;

And that sun is praying and then those light will get
ஆதித்தன் அன்பினோடு ஆயிர நாமமும்

And that sun place showing love way and then those 1000 names are chanting way praying
fjputdplk; md;g[ bfhz;L mtdJ Mapuk; bgah;fisa[k; brhy;yp tzA;fpd;

சோதியின் உள்ளே சுடரொளி யாய்நிற்கும்

And then those living anda goosam place and then those bigh light form appearing
$Ptdpd; mz;lBfhrj;jpy; tpsA;Fk; Bgbuhspaha; epw;gd

வேதியர் வேண்டினும் விண்ணவர் சொல்லினும்

And then those sun is thinking way those bharamins are praying and then that deevaas are chanting that prayer songs
fjputidf; Fwpj;J me;jzh; Jjpg;gJk; Bjth;fs; Bjhj;jpuk; TWtJk;

ஆதியில் அன்பு பழுக்கின்ற வாறே. 3

And those acts are lord siva’s light getting way only
rptbgUkhdpd; md;igg; bgw;W xspbgWtjw;Bf MFk;
1978

Md;kf; fjputBd jpA;fsha; ed;ikia Mw;Wtd;

And then those soul sun also that moon form doing good to all
தானே உலகுக்குத் தத்துவனாய் நிற்கும்

And that sun to whole world father form appearing
Mjpj;jBd cyfpw;F mg;gdha; nUg;gtd;

தானே உலகுக்குத் தையலு மாய்நிற்கும்

And then those aathiyan to the whole world and that mother form appearing
Mjpj;jBd cyfpDf;F mk;ikaha; nUg;gtd;

தானே உலகுக்குச் சம்புவு மாய்நிற்கும்

And then that sun to this world those betterment giving way appearing

Mjpj;jBd cyfpDf;F Rfj;ijj; jUgtdha; nUg;gd;
தானே உலகுக்குத் தண்சுட ராகுமே. 4

Ad then those sun rays are falling on the moon place and then that cool light giving form appearing
gpd;g[ me;j Mjpj;jBd re;jpudha;f; Fsph;e;j xspiaj; jUfpd;wtDk; Mthd;

1979

mfj;jpy; mz;lhjpj;jd; tzA;Fk; epiy

And then those internal place those universe sun praying way
வவையமுக் கோணம் வட்டம் அறுகோணம்

And that circle, wheel, tri angle and then those circle form of aru gooanam
tl;lk;, rf;fuk;, Kf;Bfhzk;, tl;ltot mWBfhzk;

துலையிரு வட்டம் துய்ய விதம்எட்டில்

And then those balance, twin circle, in that way those prime focal place starting that six pevatal place where established that stage each one above place
Jyhf;Bfhy;, nUtl;lk; vd nt;thW }yhjhuk; Kjyhd MW MjhuA;fspy; mike;j gPlA;fspy; xt;bthd;wpd; BkYk;

அலையுற்ற வட்டத்தில் ஈர்எட்டு இதழாம்

And then those 8 petals lotus flower place and that sun moving circle way and then those 16 petals are possessing way
vl;L njH;j; jhkiuapy; Mjpj;jd; mira[k; tl;lkha; cs;s gjpdhW njH;fis cila

மலைவுற்று உதித்தனன் ஆதித்தன் ஆமே. 5

And then those lotus flower way betterment giving way appearing
jhkiu kyh; Bghy khWghL nd;wp tpsA;Ffpd;whd;
1980

Kf;Bfhzj;jpy; cs;s fjputBd BkBy brd;wBghJ gjpdhW fiyfisa[ilatdha; tpsA;Fthd;

And then those tri angle place appearing that sun and then raising upward and those 16 kalais are possessing form appearing
ஆதித்தன் உள்ளி லானமுக் கோணத்தில்

And that sun best place is that tri angle region
R{upaDf;F kpfr; rpwe;j nlkhfpa Kf;Bfhz kz;lyj;jpy;

சோதித்து இலங்கும்நற் சூரியன் நாலாம்

And that sun those much light possessing way appearing
mtd; kpf;f xsp cilatdha; tpsA;Fthd;

கேத முறுங்கேணி சூரியன் எட்டில்

And then from that prime kundalini place and those fourth prime place is those heart place appearing
mtd; }y Mjhuj;jpdpd;Wk; ehd;fhtjhfpa nUjaj;ij mshtp XA;Fthdhapd;

சோதிதன் நீட்டில் சோடசம் தானே. 6

And then those before stated manthraa place those 16 petals appearance beyond and those vesuthi place approached where that 16 petals place mingling way glittering
Kd;ke;jpuj;jpy; brhy;yg;gl;l gjpdhW njH; totk; mg;ghy; tpRj;jpia mile;J mA;F gjpdhW njH;fspy; xd;wp xsph;thd;
1981

fjputidf; fle;j BghJ Btjg; bghUs; tpsA;Fk;

And that sun region crossing time and those veethaa meaning knowing
ஆதித்த னோடே அவனி இருண்டது

And that sun getting darkness and then with him those whole world converted into darkness
Mjpj;jd; nUz;l bghGJ mtBdhL cyfKk; nUz;L tpl;lJ

பேதித்த நாலும் பிதற்றிக் கழிந்தது

And those different form of four veethaas wards are murmuring way which is useless way appeared

BtWgl;l ehd;F BtjA;fspd; bkhHpfSk; gpjw;wyha;g; gadw;Wg;Bghapd

சோதிக்குள் நின்று துடியிடை செய்கின்ற

And then those way in that sun internal place those Siva sakthi standing way and those whole world and that light giving way appearing
mt;thW Mft[k; Mjpj;jDf;F cs;Bs rptrf;jp epd;Bw cyfpw;F xspiaj; jUfpd;whs;

வேதப் பொருளை விளங்குகி லீரே. 7

In that way stating that veethaa meaning knowledge and those world people you are not knowing it
vdf;TWfpd;w Btjg;bghUspd; mwpit cyfkf;fBs ePA;fs; czukhl;Ou;
1982

fjputd; cjpf;Fk; nlk; kzpg{ufk;

And that sun appearing place is mani pooranam
பாருக்குக் கீழே பகலோன் வரும்வழி

And those swathistaanam circle place above place is those sun moving way
Rthjpl;lhd rf;fuj;jpdpd;W BkBy tUtJ fjputd; tUfpd;w tHpahFk;

யாருக்கும் காணஒண் ணாத அரும்பொருள்

And those message is that yoogies alone knowing it but others are not knowing it
mJBt Bahfpah; my;yhj kw;wtuhy; mwpa nayhj mhpa bghUshk;

நீருக்கும் தீக்கும் நடுவே உதிப்பவன்

And that water place manipooranam and fire place anaagatham in between those sun raises
ePUf;Fk; kdpg{uj;Jf;Fk; jPapDf;F chpa mehfjj;Jf;Fk; nilapy; cjpg;gth; Mthd;

ஆருக்கும் எட்டாத ஆதித்தன் தானே. 8

In that way no one seeing that sun
mt;thW vtuhYk; fhzg;glhj fjputd;
1983

fjputd; fPBH Bgha;g; gpd; BkBy Mq;iqapy; xspaha; tpsA;Fthd;

At first moving downward and then afterwards above aanjai light form appearing
மண்ணை இடந்துஅதின் கீழொடும்

And that sun blasting the land and then penetrating in to it
Mjpj;jd; epyj;ijg;gpse;J bfhz;L mjd; fPBHa[k; XLfpd;whd;

விண்ணை இடந்து வெளிசெய்து நின்றிடும்

And then after wards raised upward and then that space place blasted way and then all the places those heat and light is flashing form appearing
gpd;g[ BkBy te;J Mfhaj;ijg; gpse;J bfhz;L vA;Fk; xspkakhft[k; bra;fpd;whd;

கண்ணை இடந்து களிதந்த ஆனந்தம்

And then in the living being eye place penetrating inside and then there appearing that darkness is removed and then giving that betterment and happiness to all living beings
kw;Wk; caph;fspd; fz;fisj; Jisj;J mtw;Ws;Bs g[Fe;J nUis Xl;o kfpH;r;rpiaj; jUfpd;whd;

எண்ணும் கிழமைக்கு இசைந்து நின்றானே. 9

And those happiness way thinking that sun, it is duty on our part , so in that duty place not deviated way put him in that meditation place for that act those acceding way the sun standing there
ne;j nd;gj;ij epidj;jy; flik Mfypd; mf;flikapy; tGthJ epd;W mtidj; jpahdpj;jw;Fk; mtd; cld;gl;L epw;fpd;whd;
1984

mz;lj;jpy; R{upaid mwpe;J qhdpah; tHpgLth;

In the universe place those sun is knowing way those saints are praying
பாரை இடந்து பகலோன் வரும்வழி

In this land blasting form and that sun germinating way is , and that low graded books are learnt persons
epyj;ijg; gpse;J bfhz;L fjputd; tUk; tHpia kpft[k; fPH;g;gl;l E]iyf;fw;w

யாரும் அறியார் அருங்கடை நூலவர்

And those world material knowledge possessing persons are not known
cyfpay; mwpt[ilath;fs; ahtUk; mwpahu;

தீரன் இருந்த திருமலை சூழ்என்பர்

Here after that sun those big meru hills are encircling way moving way those wards are saying way
ndp me;j R{upad; nUf;fpd;w kfh BkU kiyia tyk; tUfpd;whd; vd;Bw bfhs;s

ஊரை உணர்ந்தார் உணர்ந்திருந் தாரே. 10

And then those planets movements and then those breathing meditations are explaining those books are learnt some people alone and those reality is knowing way appearing

Bfhs;fspd; naf;fk; gw;wpa[k; gpuhz ahkk; gw;wpa[k; ndpJ tpsA;ff; TWk; E]y;fspd; tHp mtw;iw czh;e;j xU rpyBu cz;ikfis czh;e;J nUe;jdh;
23. பிண்டாதித்தன்

And those body sun

1985

fjputid Kd; }isapy; vg;BghJk; epWj;Jk; Kiw

And that sun is all the time in the before brain place allowed to stay and those methods
நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும்

And those living beings are those body and soul mingling form standing and walking and those all types of works are doing
caph;fs; clk;BghL To epw;wy; nUj;jy; elj;jy; Kjypa vj;bjhHpiyr; bra;apDk;

கன்றாய நந்திக் கருத்துள் இருந்தனன்

And those living beings place those embedded form appearing that lord siva and then inaddition those six focal places full pledged way appearing
me;j caph;fspy; mGe;jg; bghUe;jp cs;s ee;jpahfpa rptd; mtw;wpd; clk;gpy; cs;s MjhuA;fspy; ePf;fkpd;wp epw;fpd;whd;

கொன்று மலங்கன் குழல்வழி ஓடிட

And those wing is moving in the left nasal and right nasal which is stopped and then allowed it to flow in the central slue tip way and then those breathing is that sun way those light filled way appearing
gpuhzdhd nleho tyehofis xHpj;J eLeho tHpahf Xodhy; m@J Mjpj;jd; Bghy xspt[ila jha; epw;Fk;

வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே. 1

Andthen those light place those lord siva and that three impurities are destroying way and then those self ego subdued way and those knowledge with in knowledge way appearing
me;j xspapy; rptd; Kk;kyA;fis xHpj;J caph;fspd; jw;Bghjj;ij mlf;fp mtw;wpd; mwpt[f;F mwptha; tpsA;Fthd;
1986

fjputd; brd;W mlA;Ftij qhdpah; mwptu;

And that sun going and submerged those place is known by saints
ஆதித்தன் ஓடி அடங்கும் இடங்கண்டு

And those sun raised up ward and then sub merged in the eesaanan direction is seeing way
fjputd; Bky; vGe;J mlA;Fk; nlkhd Nrhd jpf;iff; fz;L

சாதிக்க வல்லவர் தம்மை யுணர்ந்தவர்

And then those place moving upward and then those upper place those sagasarathalam place entered and then those light place standing persons alone who are knowing that self
mA;Bf nUe;J BkBy Bgha; Bky; Kfkhd rfrpu jsj;ij mile;J mA;Bf cs;s xspapy; epw;fty;ytBu jk;ik czh;e;jth; Mthu;

பேதித்து உலகம் பிதற்றும் பிதற்றெல்லாம் ஆதித்த

And those truth is not knowing way and then murmuring those world people all are
ne;j cz;ikia czuhJ gpjw;Wk; cyfj;jth; midtUk;

னோடே அடங்குகின் றாரே. 2

And those lower body kundalini place appearing that moon heat is not knowing way to raise upward so they are perishing
fPH; cs;s fjputid Bky; vHr; bra;atif mwpahky; mHpth;
1987

Bgud;g[f;Fg; ghj;jpukhdth;

And those good love place embedded persons
உருவிப் புறப்பட்டு உலகை வலம்வந்து

And those universe place lower place appearing and then those penetrated way raised upward and then at the fag end of day conserved under lord siva’s feet who is worlds prime leader. In the same way in the body place those kundalini place
mz;lj;jpd; fPH; epd;Wk; CLUtp BkBy g[wg;gl;L cyifr; Rw;wpr; brd;W Kotpy; xLA;fp epw;gJ cyf Kjy;thd rptdplj;jpy; mt;thBw gpz;lj;jpdpd;Wk; }yhjhuj;jpw;F fPH; epd;Wk; CLUtp }yhjhuj;jpBy

சொருகிக் கிடக்கும் துறையறி வார்இல்லை

And then those explicit way and then those other focal places are penetrating way moving upward and then ultimately enter and then those sub merged place is aangai where existing those sathaasiva moorthi
btspg;gl;L BkBy Vida MjhuA;fisf; fle;J Kotpy; xLA;fp epw;gJ Mq;irapy; cs;s rjhrpt }h;j;jpBa MFk;

சொருகிக் கிடக்கும் துறையறி வாளர்க்கு

But any how those living being’s preserving person is lord siva alone , so that truth is knowing persons are no one available in this world
MfBt vt;tifapYk; caph;fl;Fg; g[fHplkhf nUf;fpd;wtd; rptBd Mthd; MfBt ne;j cz;ikia mwpgth; cyfpy; ny;iy

உருகிக் கிடக்கும்என் உள்ளன்பு தானே. 3

But in my mind place appearing love moving towards lord Siva and then melting way standing there
vdJ cs;sj;jpy; cs;s md;g[ mtuplBk brd;W cUfp epw;Fk;
24. மன ஆதித்தன்


those sun and moon in themind region place converse way appearing that is full moon day
1988
fjputd; jpA;fs; kdkz;lyj;jpy; khwpepd;W tpsA;Fk;BghJ bgsh;zkp

எறிகதிர் ஞாயிறு மின்பனி சோரும்

and those burning way appearing that sun and those light flashing way will do its acts
vwpf;Fk; fjph;fis cila fjputd; xspa[ld; gzpia bga;a[k;

எறிகதிர் சோமன் எதிர்நின்று எறிப்ப

And then those cool light flashing moon and then those converse way standing and then shining
xsptpLk; fjph;fis cila jpA;fSk; khwp khwp epd;W tpsA;f

விரிகதிர் உள்ளே இயங்கும் என் ஆவி

And then those two rays are divergence way spread over those rays in that way functioning my soul
me;j nuz;L fjph;fSk; tpupe;J tpsA;Ftjpy; naA;fpf; bfhz;L nUf;Fk; vd; capUk;

ஒருகதிர் ஆகில் உலாஅது ஆமே. 1

And those rays are mingling way full- pledged way appearing then it is called full moon day
To xU fjpuhfg; g{uzkhdhy; mjw;F KGkjp (bgsh;zkp) vd;W bgah;

1989

fjput, re;jpu fiyfisr; Brh;f;Fk; Kiw bjspe;J brd;wth; rptk;

And those moon and sun nose way moving wind is mingling way
சந்திரன் சூரியன் தான்வரின் பூசனை

Ad those moon kalai way those left nasal and then those sun rays of right nasal those winds are in converse way moving and then after wards those changing way functioning time is lord Siva’s prayer performing time
re;jpuf;fiy vdg;gLk; nlJ ehoapy; R{upa fiy vdg;gLk; tyJ ehof;fhw;W xLA;fp nlJ ehof; fhw;Bw naA;fpDk; gpd;dh; khwp naA;Fk; fhyBk rptid g{$pg;gjw;F chpa fhykhFk;

முந்திய பானுவில் இந்துவந்து ஏய்முறை

And then those two naadies way and then those wind is central naadi way moving is called as yoogam, so
ndp me;j nUtHpapYk; nd;wpg; gpuhzd; eL ehotHpr; bry;YjBy Bahfk; Mjypd;

அந்த இரண்டும் உபய நிலத்தில்

And those way yoogaasanam doing persons are considered as those anthak karanaas clened persons (manam sitham buthi and agangaaram)
mt;thW Bahfk; bra;gtBu me;jf; fuzk; J]a;ikaha; bgw;wth; Mth;

சிந்தை தெளிந்தார் சிவமாயி னரே. 2

And then that person those Sivayoogam way and then siva form converted and then standing there
ntBu gpd;g[ rptBahfj;jhy; rptkhfp epw;gh;

1990

bgsh;zkp mika[khW

And those full moon set way
ஆகும் கலையோடு அருக்கன் அனல்மதி

And those moon sun and those kundalini fire mingling way and those moon region appearing
jpA;fSk; fjputDk; }yf;fdYk; bghUe;jp kjp kz;lyk; cz;lhFk;

ஆகும் கலையிடை நான்குஎன லாம்என்பர்

And then those moon region place and those star form of that soul light place mingling way and then those four arts are appearing in that way stated
mt;thwhf kjp kz;lyj;jpy; jhuif vd;w Md;k xspapYk; fye;J ehd;F fiyfs; cs;sd vd;gh;

ஆகும் அருக்கன் அனல்மதி யோடுஒன்ற

And then those sun kundalini fire and moon those three are mingling
fjputd; Fz;lypdpj; jP re;jpud; vd;Dk; ne;j }d;Wk; bghUe;j

ஆகும்அப் பூரணை யாம்என்று அறியுமே. 3

And those mingling state is called those full moon day you may know it
nJBt bgsh;zkpahFk; vd;W mwptPh;fshf
1991

fhkj;ij btd;wth; Bguz;lj;jpy; tpsA;Fk; xspia mwpth;

And those lust feelings are own over persons are and those big universe place appearing that big light is knowing
ஈர் அண்டத்து அப்பால் இயங்கிய அவ்வொளி

And those lower placeappearing those seven worlds are comprising those universe and thenin the upper seven worlds are comprising way appearing that universe and those two universes are crossing way

fPH; cs;s VH; cyfA;fis cs; mlf;fp cs;s mz;lKk; BkBy cs;s VH; cyfA;fis cs;slf;fp cs;s mz;lKk; Mfpa nuz;L mz;lA;fisa[k; fle;J mtw;wpw;F

ஓர் அண்டத் தார்க்கும் உணரா உணர்வது

And those above place appearing that light is parama sivam. And that light is not known by and world people and those intuition way appearing and that parama sivam light
mg;ghy; tpsA;Ffpd;w Xh; xsp gukrptd; me;j xsp ve;j cyfj;jhUf;Fk; czu nayhj czh;tha; nUg;gJ

பேர்அண்டத்து ஊடே பிறங்கொளி யாய்நின்று

But any how in all the worlds place appearing and those all types of worlds
vdpDk; mJ vy;yh cyfA;fspYk; tpsA;Ffpd;w vy;yh tifahd xspfspYk;

ஆர் அண்டத் தக்கார் அறியத்தக் காரே. 4

And those internal illuminating those light form appearing who will know that light (God light) and then any body approaching that light available here
cs; xspaha; epw;wiy mwpaj;jf;fth; ahu; mDfj;jf;fth; ahu; xUtUk; nyu;

1992

Nrd; mUs; nyhu; nUspy; mGe;Jtu;

And those gods grace is not possessing persons will dip into that darkness
ஒன்பதின் மேவி உலகம் வலம்வரும்

In this world people are in that nine planet place mind bogging down way so those calmness not possessing way toiling and moiling
cyfk; xd;gJ Bfhs;fspy; csk; bghUe;jp mjdhy; mikjp fhdhJ mykUfpd;wJ

ஒன்பதும் ஈசன் இயல்அறி வார்இல்லை

And then those nine planet powers are those lord Siva’s power only and those reality is known and then approach that lord Siva and then those calmness seeing person is not available in this world
xd;gJ Bfhs;fspd; Mw;wYk; rptdJ Mw;wBy vd;Wk; cz;ikia czh;e;J mtid mile;J mikjp fhz;gth; xUtUk; ny;iy

முன்புஅதின் மேவி முதல்வன் அருளிலார்

And then those before time standing but after wards those lord Siva’s grace attained persons wards are hearing way and then those lord Siva’s grace not attained persons are
Kd;g[ me;j epiyapy; epw;gpDk; gpd;ghtJ mUshsuJ mUs; bkhHpfisf; Bfl;Lr; rptdJ mUisg; bgwhjth;

இன்பம் இலார்இருள் சூழநின் றாரே. 5

And then those happiness not attaining way and then those darkness covered in the space place blind form seated
nd;gk; bgwhjtuha; nUs; R{H;e;j mz;lhfhaj;ij mile;J nUg;gh;

25. ஞானாதித்தன்

Gaana sun

1993

qhdf;fjputd; Bjhw;Wk; Kiw

And those gaana sun appearing way
விந்து அபரம் பரம்இரண் டாய்விரிந்து

And those pure maayaa’s one component is with lord Siva’s power way and those world creation those cause way that is put into that maturity state and those matured component is divided those upper and lower part way bloomed
Rj;jkhiaapd; xU TW rptdJ rf;jpahy; cyfj;Bjhw;wk; epfH;tjw;F fhuzkhfg; gf;FtgLj;jg;gLk; mA;Adk; gf;Ftg;gl;l gFjp Bky;gFjp fPH;gFjp vd;W nuz;lha; tpupa[k;

அந்த அபரம் பரநாத மாகியே

And then those are respectively those para vinthu and abara vinthu and those names are got and then those place standing way respectively and those wards world place and those hard micro level those paranatham and thenthose micro level that apara naatham appearing
mitKiwBa gutpe;J vdt[k; mgutpe;J vdt[k; bgah; bgWk; mtw;wpd; epd;W KiwBa brhy; cyfj;jpd; mjpR{f;Fk epiyahfpa guehjKk; R{f;Fk epiyahfpa mguehjKk; Bjhd;Wk;

வந்தன தம்மில் பரங்கலை யாதிவைத்து

And then afterwards from them those vaigari way those wards form those warld’s world is created and then those kalai concept buvanam and those athvaas are created by lord Siva
gpd;g[ mtw;wpdpd;Wk; itfup Kjypa thf;F totkhd brhy; cyfj;ija[k; fiy jj;Jtk; g[tdk; vd;Dk; mj;Jthf;fisa[k; rptd; Bjhw;Wtpj;J

உந்தும் அருணோ தயமென்ன உள்ளத்தே. 1

And then that way and soul knowledge place those early morning sun rays way glittering way converted by lord siva
mit tHpahf Md;k mwptpd; nlj;ij R{upa cjak; Bghd;w xspia tpsA;fr; bra;thd;

1994

kdj;jpy; cz;lhFk; xypBa fjputd; Bjhw;wk;

And that mind place appearing that sound is those sun appearance
உள்ள அருணோ தயத்தெழும் ஓசைதான்

And those mind region place those sun arising that light way
kd kz;lyj;jpy; fjputd; Bjhw;wk; Bghy; vGk; xspBa

தெள்ளும் பரநாதத் தின்செயல் என்பதால்

Which is those clear form of activities way appearing so that
bjspe;j gu ehjj;jpd; bray; Mjyhy;

வள்ளல் பரவிந்து வைகரி யாதிவாக்கு

And those philanthropist lord Siva grace way and then those veigari and other wards way
ts;sy; Md rptbgUkhd; mUshy; itfhp Kjypa thf;Ffs;

உள்ளன ஐங்கலைக்கு ஒன்றாம் உதயமே. 2

And then those paravinthu place mingling and then from those five kalai place appearing
gutpe;J cld; To Ie;J fiyfspy; nUe;J Bjhd;Wk;
1995

Bjth;fs; vy;yhUk; rptj;ij tHpgl;Bl xspiag; bgw;wdh;

All deevaas are lord Siva’s feet place praying way those light body is got
தேவர் பிரான்திசை பத்துஉத யஞ்செய்யும்

Lord Siva in the surrounding those eight directions and then those upper and lower place of two directions and those 10 directions place appearing
rptk; Rw;wp cs;s vl;Lj;jpirfspYk; Bky;fPH; vd;w nuz;L gf;fA;fspYk; gj;Jj;jpf;FfspYk; btspg;gLthd;

மூவர் பிரான்என முன்னொரு காலத்து

In the older time lord Siva is those three sub lord’s leader considered


gHA;fhyj;jpy; ntBd }th;gpuhd; vdt[k;

நால்வர் பிரான்நடு வாயுரை யாநிற்கும்

And then those later time arrivered persons are those bharma, thirumal ruthiran mageswaran and those persons central place appearing way stated
gpw;fhyj;jpy; te;jth;fs; ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBfRtud; vd;w ehy;tUf;Fk; eLehafkha; cs;std; vdt[k; Twpdh;

மேவு பிரான்என்பர் விண்ணவர் தாமே. 3

But devas are called lord siva as his leader way
Mdhy; Bjth;fs; ntidBa jA;fs; jiytd; vd ciug;gh;
1996

ee;jp mf nUisg; Bghf;fpdhd;

And those nathi alias lord Siva removed that internal darkness
பொய்யிலன் மெய்யன் புவனா பதிஎந்தை

Those all world leader and my father lord siva is not immaginasion matter but in real and true way appearing
cyfA;fs; vy;yhtw;Wf;Fk; jiytDk; ve;ija[khd rptd; fw;gidg; bghUs; my;yd; cz;ikapy; cs;stBd jhd;

மையிருள் நீக்கும் மதிஅங்கி ஞாயிறு

And those darkness filled that night is removing those moon fire and sun and all are
fUik Bghd;w nUis ePf;Fk; jpA;fs;, mf;fpdp, fjputd; Mfpait

செய்யிருள் நீக்கும் திருவுடை நந்திஎன்

And then those anda gisam place those lower way functioning and that time appearing that darkness is removed and those gaana rich form appearing that sathaa sivan
mz;l Bfhrj;jpy; fPH; Kfkhfr; bray;gl;l BghJ Vw;gl;l nUis ePf;Fk; qhdr; bry;tdhd rjhrptd;

கையிருள் நீங்கக் கலந்தெழுந் தானே. 4

And then those spinal card place those darkness is removed way from lower place to those upper sagasarathalam place mingling form appeared
vd; tPdhj; jz;od; nUisg; Bghf;ff; fPH; nUe;J Bky;tiuf; fye;J nUe;jhd;
1997

rptk; mKjk; Ruf;fr; bra;jhd;

That lord Siva made that nectar oozing out way
தனிச்சுடர் ஏற்றித் தயங்கிருள் நீங்க

And those unique form of Siva light which is removing the darkness in the anda goosam place and those internal place appearing that Sivam and that wealth form of unique light  attaining way spread over so that body place appearing those impurities are removed

epfh; mw;w rptxspahdJ epiwe;j mz;l Bfhr nUis ePf;fr; bra;J mtw;wpd; cs;Bs cs;s rptd; jpUvdg;gl;l xg;gw;w xsp jhf;fpg;gut[tjhy; me;j nlj;jpy; cs;s nUshfpa kyk; ePA;Fk;

அனித்திடும் மேலை அருங்கனி ஊறல்

And then those impurities are removed and then those light above place appearing and those fruit form appearing that lord Siva and that fruit place oozing out juice will tastier form appearing
mJ ePA;fpdhy; me;j xspf;F BkBy cs;s rptkhfpa mhpa fdpapd; rhW mf;fdpapdpd;W btspg;gl;L xGfp ndpf;Fk;

கனிச்சுட ராய்நின்ற கயிலையில் ஈசன்

And those yooli time those not perishable those light form appearing that lord Siva who is seated in the kayilai hills top place
mg;bghGJ CHpf;fhyj;Jk; mHpahj xspapdjha; tpsA;Fk; fapyha kiyBky; rptd;

நனிச்சுடர் மேல்கொண்ட வண்ணமும் ஆமே. 5

Where big light way and those physical body getting way seated and that reason is known
ed;dpg; Bgbuhspa[ld; jpUBkdp bfhz;L tPw;wpUf;Fk; fhuzKk; tpsA;Fk;
1998

vA;Fk; Bgbuhsp epiwe;jpUf;fpd;wik

All the places those bacon light filled way appearing
நேரறி வாக நிரம்பிய பேரொளி

And those living beings internally those micro knowledge way filled form appearing and those big light
caph;fspd; mwptpd; cs;Bs Ez; mwptha; epiwe;J epw;fpd;w bgupa xsp

போரறி யாது புவனங்கள் போய்வரும்

And then without do not stopping way all the placed those wandering form appearing


jilapd;wp vA;Fk; Bgha; tUfpd;w

தேரறி யாத திசையொளி யாயிடும்

And then those sun chariot not moving place where appearing that darkness removing form appearing
r{upadpd; Bjh;bry;yhj nlj;jpy; mA;Fs;s nUis ePf;Ffpd;w xspaha; nUf;Fk;

ஆரறி வாரிது நாயக மாமே. 6

And those veethaa knowledge matter realizing person is there anybody available, and then if there is any body available and those persons knowledge those leadership form appearing knowledge it is
ne;j kiw bghUis czUk; mwpt[ilBahu; ahu;, vtBuDk; nUg;gu; Mapd; mtuJ mwpBt jiyik cila mwpthFk;

1999

qhdhjpj;jid mwpaty;yth;f;Fg; Bguhw;wy; cz;lhFk;

And those gaana sun knowing form appearing that persons and those big capacity attained form appearing
மண்டலத் துள்ளே மலர்ந்தெழும் ஆதித்தன்

And those swaatistaana circle place bloomed form appearing that sun
Rthjp&;l;lhd rf;fuj;jpdpd;W kyh;e;J vGfpd;w R{upad;

கண்டிதத் துள்ளே கதிரொளி ஆயிடும்

Ad then those mind region place those gaanaa sun way and that light form appearing
kd kz;lyj;Js; qhdf; fjputdha; xspaha; tpsA;Fgtd;

சென்றிடத்து எட்டுத் திசையெங்கும் போய்வரும்

And those meditation place seated way those message knowing those saints
nUe;j nlj;Js; nUe;J njid mwpa ty;y qhdpah;f;F

நின்றிடத் தேநிலை நேரறி வார்க்கே. 7

And those seated place itself and then those all the place wandering way getting that power will be achieved
ne;j epiyapy; nUe;Bj vA;Fk; Bgha; czh;e;J tUk; Mw;wy; tha;f;Fk;
2000

qhdf; fjputid }tUk; tHpgl;ldh;

And those gaana sun is those three persons are prayed
நாபிக்கண் நாசிநயன நடுவினும்

And that umbilical card, eye nose eye brow central place of fore head
bfhg;g{H; (ce;jp) fz;, }f;F, g[Utkj;jp

தூபியோடு ஐந்தும் சுடர்விடு சோதியைத்

And those head above appearing that hole ( those head above that 12 inches place available that 1008 peatals are possessed lotus flowerform appearing that sagasara thalam) and those five places way flashing that light

cr;rpj;Jis Mfpa (jiyf;F gd;dpbuz;L mA;Fyj;jpw;F BkBy) ne;j Ie;J nlA;fspYk; Bjhd;wp xsptPRfpd;w Bgbuhspiaj;

தேவர்கள் ஈசன் திருமால் பிரமனும்

And those sect place belonging ruthiran thirumal bharama
Bjth; ndj;jtuhd cUj;jpud; jpUkhy;, ehd;Kfd;

மூவரு மாக உணர்ந்திருந் தாரே. 8

And those three persons are realizing way appearing so that those happiness attained
Mfpa }tUk; czh;e;J nUe;jdh; vdBt nd;gk; mile;jdh;
26. சிவாதித்தன்

Siva sun

2001

rptf;fjputd; Kd; mwpahik nUs; mfYk;

And those Siva sun before those ignorance is removed
அன்றிய பாச இருளும்அஞ் ஞானமும்

And those Siva light and those contrary way those attachment darkness and then from it emanated those ignorance
rptxspf;F khWgl;lghr nUSk; mjdhy; cz;lhFk; mq;qhdKk;

சென்றிடு ஞானச் சிவப்பர காசத்தால்

And then those lord siva’s light flashing time in that place it is conserved
rptf;fjputd; xsptPRk; bghGJ mjd; cs; xLA;Fk;

ஒன்றும் இருசட ராம்அரு ணோதயம்

And those early morning sun light
bgupa fjputd; vGr;rpf;F Kd;g[ cs;s R{upa cjaj;jhy;

துன்றிருள் நீங்குதல் போலத் தொலைந்ததே. 1

And then there appeared that darkness removing way and those impurities are removed
beUf;fkhd nUs; tpyFtijg; Bghy; bjhiye;JtpLk;
2002

vA;Fk; epiwa[k; rptf;fjputd;

And then those lord Siva is body, life, and darkness and light
கடம் கடம் தோறும் கதிரவன் தோன்றில்

And those sun those water filled pots place those sun reflecting way appearing
ePh; cs;s FlA;fs; BjhWk; fjputd; Bjhd;Wthd;

அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான்

And then those sun is conserved way closed that pot place by plate in that way those sun cannot be trapped inside the pot
mtd; mjDs; mlA;Fk;go }o itj;jhYk; mf;FlA;fspy; mlA;fptplkhl;lhd;

விடங்கொண்ட கண்டனும் மேவிய காயத்து

And that way those neelaganda lord siva those soul place willingly descended
mJBghy ePyfz;lg;bgUkhd; tpUg;g[ld; vGe;J mUSk; caphpy;

அடங்கிட நின்றதும் அப்பரி சாமே. 2

Who is conserving way dwelling is and that comparable one
mlA;fp nUf;Fk; jd;ika[k; mj;jd;ik Bghd;wBj MFk;
2003

rptBk cly; capu;;nUs; xsp

Lord siva is body,soul,light and darkness
தானே விரிசுடர் மூன்றும்ஒன்றாய் நிற்கும்

And those Sivam form appearing that  spread over rays way appearing that sun moon, fire all the three are mingling way those light form appearing
rptkhd jhBd gue;j fjph;fis cila fjputd;, re;jpud;, jP }d;Wk; bghUe;jpa Xh; xspahf tpsA;Fk;

தானே அயன்மால் எனநின்று தாபிக்கும்

Those lord himself is those bharama thirumal and siva way standing and then those prime first god form appearing that is established
jhBd ehd;Kfd;, jpUkhy; vd epd;W ehd; Kjy;td; vd;w jd;ikia bka;g;gpf;Fk;

தானே உடலுயிர் வேறன்றி நின்றுளன்

And that self is in that ignorance filled that body place and then those knowledgeable soul place without any separate way mingling form appearing
jhBd mwptw;w clk;gpYk; mwpt[ila capupYk; gpuptpd;wpf; fye;J nUf;fpd;whd;

தானே வெளியொளி தானிருட் டாமே. 3

And then in addition lord himself those space way and those space appearing that light and those dark form appearing
nd;Dk; jhd; xUtBd Mfhakhft[k; mjd; fz; tpsA;Ffpd;w xspfshft[k; epw;wBy md;wp nUshft[k; Mfpd;whd;

2004

rpthjpj;jd; vy;yh caph;fisa[k; bjhHpw;gLj;jy;

And those Siva sun those all living beings are activated way managing
தெய்வச் சுடர்அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்

And those godly mannerism possessed that light place mixing that Siva fire and the those sun and moon
flt[s; jd;ik bghUe;jpa xspa[ld; Toa rptj;jPa[k; fjputDk;, re;jpuDk;

வையம் புனல்அனல் மாருதம் வானகம்

And then those land water fire wind and space of eight
epyKk;, ePUk;, beUg;g[k;, fhw;Wk;, thdKk; vd;Dk; vl;Lk;

சைவப் பெரும்பதி தாங்கிய பல்லுயிர்

Where lord siva dwelling those sacred bodiesand then sacred bodies are bearing those so many living beings
rptbgUkhd; ciwa[k; jpUBkdpfs; MFk; mj;jpUBkdpiaj; jhA;fp nUf;fpd;w gy capu;fSk;

ஐவர்க்கு இடம்இடை ஆறங்கம் ஆமே. 4

And then those santhiyoosather, vaana deever, agorer, that puruder, eesaaner, and those five are migling way appearing those places are heart head hair kalasam eye and atthiram and those six body parts place it is
rj;jpBahrhjh;, thkBjth;, mBfhuh;, jj;g[Ulh;, Nrhdh; Kjypa ItUk; bghUe;jpa nUjak;, jiy, rpif, fyrk;, fz;, mj;jpuk; Kjypa MW mA;fA;fSf;Fk; nlk; MFk;

27. பசு இலக்கணம்

Those life grammer

2005

flt[s; czh;t[ kakhdtd;

And those god intuition filled way appearing
உன்னும் அளவில் உணரும் ஒருவனைப்

One who is thinking lord siva and that person is thinking by lord siva
rptd; jd;id epidg;gtiuBa jhd; epidg;ghd;

பன்னு மறைகள் பயிலும் பரமனை

And those lord siva who has composed those veethaas and then that veethaas are all the time chanting way and those prime matter form appearing that lord siva
gd;dpg;gd;dpg; BgRk; BtjA;fs; niltplhky; brhy;ypf; bfhz;L nUf;Fk; guk;bghUis

என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை

And that way in my mind place not stimulating way those burning lamp form appearing
vd; kdj;jpy; J]z;lh tpsf;fha; cs;stid

அன்ன மயமென்று அறிந்துகொண் டேனே. 1

And those hamsom appearance way existing and those nature is known by me ( hamsum means from kundalini place to head place moving that intution
mk;rk; (#k;rk;) totpid vd;gij ehd; mwpe;J bfhz;Bld; #k;rk; vd;gJ }yhjhuj;jpy; nUe;J

jiyia Behf;fpr; bry;Yk; czh;t[

2006

rptj;ij Btwhff; fUJgth;f;Fk; BgW cz;lhfhJ

And those lord Siva is separate form seeing person and those boon will not attain by that person
அன்னம் இரண்டுள ஆற்றம் கரையினில்

And those lord siva’s life place those two lark birds are available
rptdpd; thH;tpy; nuz;L md;dg;gwitfs; cs;sd

துன்னி இரண்டும் துணைப்பிரி யாதுஅன்னம்

And those lark birds are not separated form appearing
nuz;Lk; xd;iw xd;W gpupahjit

தன்னிலை அன்னம் தனியொன்றது என்றக்கால்

And those two lark birds and those self form appearing that Sivam form appearing that anna bird is considered as separate one and that way thinking
me;j nuz;odpy; jd;dpiyapy; epw;Fk; rptkhd md;dk; jdf;F BtwhdJ vd;W vz;zpdhy;

பின்ன மடஅன்னம் பேறணு காதே. 2

And those ignorance filled that and those geevan alias soul way appearing that lark bird will not get Siva boon at any point of time in life
BtWgl;l mwpahika[ld; Toa $Ptdhd kl md;dj;Jf;F vg;BghJk; rptk; BgW fpl;lhjhk;
28. புருடன்

Purudan ( those yuire before entering the body and those state is called in the name of pruden

2007

Md;k qhdk; bgwBt itfhp Kjypad Tl;oaJ

And those soul to get gana and those veigari and others are mixing
வைகரி யாதியும் மாயா மலாதியும்

And those wards are vaigari mathimai, paisanthi, sookumai and then those maayai and other impurities
itfup, kj;jpik, igre;jp, R{f;Fik vd;Dk; thf;FfSk; khia Kjypa kyA;fSk;

பொய்கரி யான புருடாதி பேதமும்

Ad then those falsehood filled that happiness is enjoying form kept and those prudan and other vithiyaa concepts
bgha;ahd nd;gA;fis mDgtpf;fr; bra;a[k; g[Uld; Kjypa tpj;jpah jj;JtKk;

மெய்கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்துச்

And then those repeated birth is destroyed and that gaanam to all
gpwg;ig xHpf;Fk; qhdk; vd;Dk; ntw;iwr;

செய்கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே. 1

And those evidence form appearing that lord Siva and those souls are getting upliftment in this world all set by lord siva before hand
rhd;wha; cs;s Nrd; caph;fs; ca;t[ bgWk; bghUl;L Kd;Bg mikj;J itj;jitMFk;
2008

Md;khtpy; tpsA;Fk; rptj;ij Muha;thu; mtid beUA;ft[k; TLk;

And those soul place existing that Sivam and those who are analyzing and then those place may be approached
அணுவில் அணுவினை ஆதிப் பிரானை

And those atom place those micro atom form appearing and those good old prime matter form appearing that lord siva
mZt[f;Fk; mZtha; cs;s Mjpguk; bghUis

அணுவில் அணுவினை ஆயிரங் கூறிட்டு

And those atom is cut it into one thousand pieces and that one part is
Mapuk; TW nl;L me;j Mapuj;jpy; xU Tw;iw

அணுவில் அணுவை அணுகவல் லார்கட்கு

Those who are approaching it
beUA;fty;yth;f;Fk;

அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே. 2

And those atom with in atom particle form appearing that lord Siva and those micro form appearing that lord Siva who may be approached
mZt[f;F mZthdtDk; giHik cilatDk; kpfr; R{l;Rkk; MdtDk; Mfpa guk;bghUis milat[k; TLk;
2009

Md;khit ed;bdwpg;gLj;jpr; rptfjp TlYk; TLk;

And that soul is to be driven in that right direction and then those siva destiny may be approached
படர்கொண்ட ஆலதின் வித்தது போலச்

And those all places spread over way growing that papal tree , and those small seed has possessed that all the proprieties of papal tree which is gigantic form appearing
vA;Fk; gutpg; glh;e;J tsUk; jd;ikiaj; jd;dplk; bfhz;l Myk; tpijiag;

சுடர்கொண்டு அணுவினைத் தூவழி செய்ய

And that way light fire glow burning that soul and then those sacred way put in good direction
Bghd;w Rlh;tpl;L tpsA;Fk; Md;khitj; jpUmUs; bfhz;L ed;bdwpg;gLj;j

இடர்கொண்ட பாச இருளற ஒட்டி

And those ignorance creating and then those sorrow is multiplied and those darkness is completely destroyed
mwpahikia cz;lhf;fpj; Jd;gj;ijg; bgUf;fp epw;Fk; nUis Kw;Wk; bfLj;Jr;

நடர்கொண்ட நல்வழி நாடலும் ஆமே. 3

And then those lord siva set that siva destiny may be liked by them
rptd; mikj;Jj; je;j rptfjpia tpUk;gt[k; TLk;
2010

niwtdpd; tpahgfj;ij czh;th;

And those lords Spectrum is knowing
அணுவுள் அவனும் அவனுள் அணுவும்

And that soul place lord siva and that lord place soul
Md;kht[s; rptDk; rptj;Js; Md;kht[k;

கணுஅற நின்ற கலப்பது உணரார்

And those not separated form appearing is not known by ordinary people
gpupt[ ny;yhJ fye;J cs;sij czuhu;

இணையிலி ஈசன் அவன்எங்கும் ஆகித்

And those unique form of lord Siva all the places filling way
xg;gpy;yhj niwtd; vA;Fk; epiwe;J

தணிவற நின்றான் சராசரம் தானே. 4

And then all the place mingling way and those moving and standing things place those spread over form appearing
nilaPod;wpg; bghUe;jp naA;Fgit epw;git Mfpa midj;Jg; bghUs;fspYk; tpahgpj;J nUf;fpd;whd;

29. சீவன்

Geevam alias life alias soul alias living force

2011

rPt xsp mZf;fspd; jpul;rpBa xUg[Uljj;Jtk;

And those geevan approaching way and those prudan concept
மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில்

And those soul is considered as material goods way and then those breath ,length  cubicle measurement what amount in that way enquiring people to whom those answer is
capiug; gUg;bghUshff; fUjpf; bfhz;L mjd; mfy, ePy fd mst[fs; vj;Jizad vd tpdht[thu;f;F tpilTwpd;

கோவின் மயிர்ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு

And then those cow hair is plucked and then those one thousand particles way cut
gRtpd; Koapy; xd;iw vLj;J mjidg;gy E]W Mapuk; TW bra;jhy;

மேவிய கூறது ஆயிரம் ஆயினால்

And those cut of that small one particles those lenghth breath cubicles measurement is
mtw;wpd; xU Tw;wpd; ePs mfy fd mst[fBs

ஆவியின் கூறுநா றாயிரத்து ஒன்றே. 1

And that way those soul is measuring that length breath and that cubicle  measurements and those one lakh way divided and that single particle is equalent one
caphpd; mfy ePsfd mst[fs; Xh; yl;rk; Tw;Wf;Fr; rkk; MFk;
2012

bgUika[ila rptj;ijj; jtj;jhy; mwpayhk;

And those glory filled way and those lord Siva is meditation way knowing
ஏனோர் பெருமையின் ஆயினும் எம்மிறை

My lord Siva comparing other sub gods and those enhanced glory filled way appearing
vk;bgUkhd; kw;wj; Bjth;fistplg; bgUik cilatd;

ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்குளன்

But in his simplicity way grace filled way and those soul place mingling way and those nature possessing form appearing
MapDk; jhd; vspikaha; te;j fUizahy; clYs; capuha;f; fye;J tpsA;Fk; jd;ik bfhz;ltd;

வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன்

And those deevaas are not measuring way appearing and that deevaas leader lord Siva
Bjth;fs; mstpl;L mwpa Koahj BjtBjtd;

தானே அறியும் தவத்தின் அளவே. 2

But any how those soul those penace doing way and that limit is known
MapDk; Md;kh jhd; bra;a[k; jtj;jpd; msthfj; jhBd mwpa[k;

2013

rpt totk; bgWjy;

And those Siva form get
உண்டு தெளிவன் உரைக்க வியோகமே

And those souls from good old time and those lord Siva is knowing and those door steps are available and that way saying

caph;fSf;F Kjw;fhyj;jpBy rptid mwpa[k; thapy; cz;L vdf;TWjw;F

கொண்டு பயிலும் குணமில்லை யாயினும்

And that way those person’s mind place putting way and that yoogaasanam practicing and those nature not possessing
mtidj; jk; Kd;Bd bfhz;L Bahfk; gapy;fpd;w Fzk; ny;yhtpl;lhYk;

பண்டு பயிலும் பயில்சீவ னார்பின்னைக்

And thenthose nature is knowing way attained and then afterwards those yoogaasam learing so those souls are any of time
gpd;g[ mf;Fzj;ij mile;J jk; Kd;Bd bfhz;L Bahfk; gapYk; MfBt caph;fl;F vd;whapDk;

கண்டு சிவனுருக் கொள்வர் கருத்துளே. 3

And then one day that lord siva is clear way knowing and that intution will appear
xUehs; rptidj; bjspthf czUk; czh;t[ cz;lhfBtr; bra;a[k;
2014

FUtUshy; khia ePA;fp qhdk; cz;lhjy;

With grue’s grace way and those maaya removing way and then those gnaanam will apear
மாயா உபாதி வசத்ததாகும் சேதனத்து

And those mayaa act way created that material goods are those inanimate things so that sith form appearing that animate thing to whom it can not mingle so it is sin filled one
khah fhupakhfpa fUtpf; Tl;lk; $lk;Mfypd; mJ rpj;jhfpa capUf;Fk; Tlhg; bghUsha;f; Fw;wkhFk;

ஆய குருஅரு ளாலே அதில்தூண்ட

And those soul place appearing that lord Siva all the time and those  souls ripped state knowing way and those grace way those guru form taking and then appearing before and then from that soul place
me;j capupd; cs;Bs vd;Wk; cs;s rptd; mjdJ gf;Ftk; mwpe;J mUs; fhuzkhff; FUthfp vjph;te;J mjid mf;Fw;wj;jpdpd;Wk;

ஓயும் உபாதியோடு ஒன்றின் ஒன் றாது உயிர்

Those sins are removed and then separted and those sacred grace place mingled and then those big sleeping attaining way and then those calm form appearing there
m@J mA;AdBk gpupe;J jpUmUspy; g[Fe;J mjd; fz; BgUwf;fj;ij va;jp mikjp cw;W nUf;Fk;

ஆய துரியம் புகுந்தறி வாகவே. 4

And then that one point of time those grace filled sleeping will driven away those darkness and then and that soul will attain that dharama state way appearing
mUs; cwf;fk; nUs; cwf;fk; md;whfypd; me;j epiyapy; caph; mwBt totha; tpsA;Fk;

30. பசு

Soul alias life
2015

tha;Btjhe;jk; BgRgtu; gad;glhu;

And those mouth place veethaas are chanting persons are useless persons
கற்ற பசுக்கள் கதறித் திரியினும் 

And those veethaa learning persons are those knowledge experience not possessing way and then those murmuring way wandering every where
bghUs; mDgtk; nd;wpg; g[yk;gpj; jpupe;jhYk;

கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும்

And those kings influence possessing persons are and then those royal honor way moving everywhere all are knowing way wandering
mur bry;thf;ifg; bgw;w caph;fs; jkf;F chpa tpUJfs; fl;of; bfhz;L bjhpe;jth; Bghyj; jpupe;jhYk;

முற்ற பசுக்கள் ஒருகுடம் பால்போலும்

And then those ripped gaana experience possessing persons small amount of gaanam only give benefit to this world
Kjph;e;j mDgtk; cilatupd; rpW qhdBk cyFf;Fg; gad; mspf;Fk;

மற்றைப் பசுக்கள் வறள்பசு தானே. 1

And those other persons mouth way preaching those veethaa theories are and those sterile cow way will not give any benefits to this world
kw;iwBahupd; tha; Btjhe;jkhdJ twl;Lg; gRitg;Bghy; cyFf;Fg; gad; juhJ
2016

qhdpapd; cjtpapd;wp cz;ikahd bewpia mila nayhJ

And those saint’s help alone, allow to attain that real way of life
கொல்லையின் மேயும் பசுக்களைச் செய்வதென்

Those forest cows do not possess any protector to guard it and then no one is there to feed or milking the cow and those like wandering persons are how will we rectify them
fhg;ghUk; nd;wp Bka;ghUk; nd;wp fwg;ghUk; nd;wp jk; tpUg;gk; Bghy; fhl;oy; Bka;e;J bfhz;L nUf;Fk; fhl;Lg;gR Bghd;w kf;fis vg;go jpUj;j Koa[k;

எல்லைக் கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி

And then those person those low graded status is realizing way and then enter into those teacher fold and then those teacher in the stone place appearing those husk is removing way and then those stone is converted as ripped fruit way and that person is converted
mth; jhBk jkJ nHpepiyia czh;e;J Mrpupaiu mile;J milf;fykhf milthuhapd; mtiu Mrpupah; fy;ypy; ehiu cupg;gJ Bghyt[k; fy;iy gpire;J fdpahf;FtJ Bghyt[k;

31. போதன்

Booathen – those preacher
2017

mDgtk; bgw;w rPtd; rptkhthd;

And those ripped geevan will converted as sivam way
சீவன் எனச்சிவன் என்னவே றில்லை

And then those geevan alias soul and sivan alias god and those two separate way standing is, nowhere available and then those soul and body way only together form appearing
$Ptd; vdt[k; rptd; vdt[k; BtWBtwha;j; jdpj;J epw;wy; vf;fhyj;Jk; nU bghUs; ny;iy clYk; capUk; Bghy vd;Wk; xd;wpBa nUf;Fk;

சீவ னார்சிவ னாரை அறிகிலர்

Even that is the matter but those geevan is not known that Sivan because those attachment bonds are and those geevan knowledge is shadowed form standing
mt;thW nUe;Jk; $Ptd; rptid mwpe;jJ ny;iy Vd; vdpy; ghrA;fs; $PtdJ mwpit kiwj;J epw;fpd;w

சீவ னார்சிவ னாரை அறிந்தபின்

And then those shadow is removed and then those geevan is knowing that sivan and then afterwards
me;j kiwg;g[ ePA;fpr; rPtd; rptid mwpa[khapd;

சீவ னார்சிவ னாயிட்டு இருப்பரே. 1

Those geevan that  those broad gaana is attained and then afterwards and those shadow is removing way and then those geevan knowing the Sivan and then those geevan converted as sivan form and then got that  lord Siva name
gpd;g[ $Ptd; mfz;l qhdk; bgw;w gpd;g[ mk;kiwg;g[ ePA;fpr; $Ptd; rptid mwpa[khapd; mJ $Ptdha; nuhJ rptkhfBt khwp rptd; vd;w bgaiug; bgWk;
2018

Tj;jg;bgUkhd; caph;f;Tl;lj;Jf;F Bkw;ghu;itahsd;

And those dancer lord Siva and those soul herd those superintending person
குணவிளக் காகிய கூத்தப் பிரானும்

And those eight types of mannerism possessed that lord siva
vl;Ltifahd FzA;fis cila Tj;jg;gpuhd;

மனவிளக் காகிய மன்னுயிர்க் கெல்லாம்

And those mind is using as lamp form and then those things are knowing way and those ever permanent way living that beings are
kdj;ij tpsf;fhff; bfhz;L bghUs;fis mwpe;J tUfpd;w epiybgw;w caph;fSf;F vy;yhk;

பணவிளக் காகிய பல்தலை நாகம்

And then those so many heads are possessed those snake and that head place appearing that ruby diamonds way
gyjiyfis cila ghk;gpd; glj; jiyapy; cs;s kdpfisg; Bghd;W

கணவிளக் காகிய கண்காணி யாகுமே. 2

And that way in the night time so many lamps are litup way and those things are guarding that supervisor way lord Siva existing in this world
nutpy; gy tpsf;Ffis Vw;wpf; bfhz;L bghUs;fisf; fhty; bra;fpd;w fA;fhzp Bghyt[k; (Bkw;ghu;itahsd;) nUf;fpd;whd;
2019

rPtd; mfz;l mwptpy; epiy bgw;w BghJ vy;yhtw;iwa[k; mwpa[k; nay;igg; bgWk;

And those geevan in the broad knowledge place existing time and then all other things are knowing that nature will possess
அறிவாய் அறியாமை நீங்கி யவனே

And those lord siva’s help one person who has removed his ignorance
rptj;jpd; cjtpbfhz;L jd; mwpahik ePA;fpatid

பொறிவாய் ஒழிந்தெங்கும் தானான போதன்

And those five sense organs those instructing knowledge given up way and then all the places available and those place seated way knowing everything in this world and those capacity possessing form appearing
Ie;J bghwpfshy; Rl;o mwpa[k; mwpit tpLj;J vA;F vA;Fk; cs;sdtw;iw mA;fA;F nUe;J fhZk; Mw;wiyg; bgw;wtd; Mthd;

அறிவாய் அவற்றினுள் தானாய் அறிவன்

And those gaana knowledge and then all the living being place and those knowledge way standing and then knowing all things in this world
mtBd mwpt[ totha; vy;yh caph;fs; nlj;Jk; mwpt[ totha; epd;W mwptd;

செறிவாகி நின்றஅச் சீவனும் ஆகுமே. 3

And then those knowledge place standing that geevan way also appearing
mwptpy; bghUe;jp epd;w rPtDk; Mthd;

2020

rPtd; rptrj;jpa[ld; tpsA;Fjy;

And those geevan will Siva sakthi place functioning
ஆறாறின் தன்மை அறியாது இருந்தேனுக்கு

And those 36 concepts are inanimate thing and that way not knowing and those concepts are I am that way mesmerized way kept and then
Kg;gj;J MW jj;JtA;fs; $lk; vd;W mwpahky; mitfisBa ehd; vd kaA;fpf;fple;j vdf;Fr;

ஆறாறின் தன்மை அறிவித்தான் பேர்நந்தி

Those nature is those guru has instructed me and then blessed me and that guru alias nathi
mtw;wpd; nay;ig vd; Mrhd; vdf;F ciuj;J mUspdhd; vd; niwtd; ee;jp

ஆறாறின் தன்மை அருளால் அறிந்த பின்

And then those lord siva’s grace way knowing and then afterwards
niwtd; mUshy; mjid mwpe;j gpd;g[ mtd;

ஆறாறுக்கு அப்புறம் ஆகி நின் றானே. 4

And then that lord and those concepts are crossing way and those matter form appeared before me
mj;jj;JtA;fisf; fle;j bghUsha;f; fhl;rp je;jhd;

2021

BjhHik bewp epd;W niwtid mila Btz;Lk;

And those friend ship state standing way ad those lord Siva to be approached

சிவமா கியஅருள் நின்றுஅறிந்து ஓரார்

And then those lord siva place not separating way and then those grace place standing way not get clear knowledge about lord siva
rptj;Jld; gpuptpd;wp epw;Fk; jpUmUspy; epd;W mwpe;J bjspakhl;lhu;

அவமாம் மலம்ஐந்தும் ஆவது அறியார்

And then those evils are doing those five types of impurities are how is it approaching and those message is not known by them
jPikiar; bra;a[k; Ie;J kyA;fSk; vt;thW jk;kplk; bghUe;Jfpd;wd vd;gjida[k,; vd;gija[k; mwpakhl;lhu;

தவமான செய்து தலைப்பறி கின்றார்

And then those body is put in harm filled way and those meditations are performing way and those sharpened knowledge is spoiling
cliy tUe;jpj; jtA;fs; bra;J jk; mwpitg; ghHhf;Ffpd;wdh;

நவமான தத்துவம் நாடாகி லாரே. 5

And those friendship way existing that Siva is not knowing what type of ignorance it is
BjhHik bewpapy; tpsA;Fk; rptj;ij mwpakhl;lhu; vd;Bd mth; mwpahik
2022

niwtd; cjtpia ey;yhu; mwpth;

Lord Siva’s helping is those good persons are not knowing
நாடோ றும் ஈசன் நடத்தும் தொழில்உள்ளார்

Daily lord siva is acting but those living beings are not knowing that lord siva’s grace
ehSk; tpid bra;gth; niwtd; caph;fshfpa jkf;Fr; bra;a[k; mUs; braiy vz;zkhl;lhu;

நாடோ றும் ஈசன் நயந்தூட்டல் நாடிடார்

And then those daily those good deeds benefits are that soft way giving is not known by the people
ehs;BjhWk; ek;tpidfSf;F Vw;wgad;fis espdkha; niwtd; Cl;Ltija[k; mwpakhl;lhu;

நாடோ றும் ஈசன்நல் லோர்க்கருள் நல்கலால்

And then daily those good people lord siva those grace is abundantly pouring
niwtd; ey;yth;f;Bf ehs;BjhWk; mUis thuptHA;Ffpd;whd;

நாடோ றும் நாடார்கள் நாள்வினை யாளரே. 6

And those things are that activity performing persons are not knowing by thinking way
nij tpid bra;gth; vz;zpg; ghu;f;fkhl;lhu;fs;
32. ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் அருமை

And those five sense organs are suppressing way
2023

bghwpfs; ed;dpiyapy; cs;s BghBj mlf;FtJ mUik

And those sense organs are those good shape appearing time itself those sublimating is best one
ஆக மதத்தன ஐந்து களிறுள

And then those madness five wildelephant form of sense organs are acting rude way
kpFe;j kjk; bghUe;jpa Ie;J bghwpfshf ahidfs; cs;sd

ஆக மதத்தறி யோடுஅணை கின்றில

And then those sense organs are those body place enjoyment giving that moon region pole place not tied way avalilable
mit clypd; fspg;igj; jUk; re;jpukz;lykhf fl;Lj;jwpapy; mize;J bghUe;JtJ ny;iy

பாகனும் எய்த்துஅவை தாமும் இளைத்தபின்

And those sense organs are controlling way taking efforts that soul form of elephant driver who is gor tired way and then those five sense organs powers are reducing and then afterwards
mtw;iw mlf;f KaYk; Md;khthfpa ghfDk; nisj;J Ik;bghwpfspd; ty;yika[k; Fiwe;jgpd;

யோகு திருந்துதல் ஒன்றிஅறி யோமே. 1

And those yoogaa way rectified and those way I do not know
Bahf bewpahy; jpUe;JtJ vd;gij ehd; mwpatpy;iy
2024

E]iyf;fw;Wg; gpuhz naf;fj;ij khw;wpd; kdk; bghwptHpr; bry;yhJ

And those books are stating way and those life wind is changed then those mind will not move towards that five sense organs
கருத்தின்நன் னூல்கற்று கால்கொத்திப் பாகன்

Those good concepts are preaching those books are so many period  repeatedly learnt and then those oxygen movements and those soul form driver
ey;y fUj;Jila E]y;fisg; gyfhDk; fw;W mwpe;J gpuhzdpd; naf;fj;ij Md;kh vd;w ghfd;

திருத்தலும் பாய்மாத் திகைத்தன்றிப் பாயா

And then converted and then rectified it and then those fast way moving those five organs form of horses are astonishing way standing there
khw;wpj; jpUj;jYk; Btfkha;g; gha;fpd;w bghwpfshfpa Fjpiufs; jpifj;J epw;FBk jtpu

எருத்துற ஏறி இருக்கிலும் ஆங்கே

But those horse is driven and then instantly leaf forward out after learnt those book
brYj;jpat[ld; gha;e;J bry;y gplupapy; mkh;e;J ed;F ghfd; J]z;odhYk;

வருத்தினும் அம்மா வழிநட வாதே. 2

Now this horse as before driving way it will not move in that wrong way
mf;Fjpiufs; Kd;g[ Bghd tHpapy; bry;yhkhl;lhj

2025

bghwpfis mlf;FtJ mUik

And those sense organs are controlling is best one
புலம் ஐந்து புள்ஐந்து புள்சென்று மேயும்

And those senses are five (eye ear nose skin mouth) and those sense receptors are five (seeing smelling tasting touching and hearing) and those going and garbing that self tablets are five and those are in this five boothas way created in this body place appearing
Ie;J g{jA;fspd; nlk; Ie;J qhBde;jpupaA;fshfpa gwitfs; Ie;J mit brd;W gw;Wk; jd;khj;jpiufshd g[yd;fs; Ie;J

நிலம்ஐந்து நீர்ஐந்து நீர்மையும் ஐந்து

And then those lands are five waters are five and those activities are five in number
fd;Bke;jpupaA;fs; Ie;J mtw;wpd; bray;fSk; Ie;J

குலம் ஒன்று கோல்கொண்டு மேய்ப்பான் ஒருவன்

But those maaya form of  sect is one and then those knowledge form of stick way controllingand rearing that cattles form of soul, that person is one
khiaahd Fyk; xd;W mwpt[ vd;Dk; Bfhiyf; bfhz;L mtw;iw Bka;gtd; xUtd; cz;L

உலம்வந்து போம்வழி ஒன்பது தானே. 3

And that person those going outside for it there are five openings are available
mtd; tUe;jpg;BghFk; tHp clk;g[s; xd;gjhFk;
2026

bghwpfis mtw;wpd; tHpiaj;jLj;J tpl;lhy; niwtid milayhk;

And then those sense organs ways are stopped and then we will approach that lord siva

And those body form of forest place ad those five organs form of five lions are living
அஞ்சுள சிங்கம் அடவியல் வாழ்வன


clyhd fhl;oy; bghwpfshd rpA;fA;fs; Ie;J thH;e;J bfhz;L cs;sd

அஞ்சும்போய் மேய்ந்துதம் அஞ்சுஅக மேபுகும்

And those sense organs are wandering that outside and those outside things are garbing way and then those mind place entering
ne;j Ie;Jk; btspapy; brd;W btspg;bghUl;fisg; gw;wp mfk; (cs;Bs) te;J BrUk;

அஞ்சின் உகிரும் எயிரும் அறுத்திட்டால்

And those vices filled that things place standing those mind and those thinks are activated way commanding instruments acts are stopped and then suppressed it
tp&aA;fspy; gw;wp epw;Fk; kdj;ija[k; tp&aA;fspy; NLgLk; fUtpfisa[k; bry;ytplhky; mlf;fp epWj;jptpl;lhy;

எஞ்சாது இறைவனை எய்தலும் ஆமே. 4

And then without fail and those place you may approach
jtwhky; niwtid milaf;TLk;

2027

ne;jpupaA;fis mlf;Ftjd; mUik

And then those body organs are controlling and those specality
ஐவர் அமைச்சருள் தொண்ணூற்று அறுவர்கள்

We are king and there are five ministers are available and those ministers are possessing that 96 works to do their work (those 96 concepts philosophies are appearing)
muruhfpa ek;kpy; xt;bthUtUf;Fk; Ie;JBgh; mikr;rh;fs; mth;fSf;F bjhz;Z]w;whW jj;JtA;fs; Mfpa Vtsh;fs; nUf;fpd;wdh;

ஐவரும் மைந்தரும் ஆளக் கருதுவர்

And those workers are not come under our control but there are independently acting and then they like to rule us  but those five ministers are ruling way we are own by sense organs
mth;fs; ekf;F mlA;fpg; gzpg[upahky; xt;bthUtUk; jdpj;jdpBa ek;ik MstpUk;g[fpd;wdh; vdpDk; Ith; mikr;rBu ek;ik Ms;tjpy; btw;wp fhz;fpd;wdh;

ஐவரும் ஐந்த சினத்தொட நின்றிடில்

And those five persons are not possessing those co-ordination on their part so that individual organs are possessing those indipendant aims and that way try to rule us
ne;j ItUf;F cs;Bsa[k; xw;Wik ny;iy mjdhy; mtuth; xt;bthU Behf;fj;BjhL ek;ik Ms Kay;fpd;wdh;

ஐவர்க்கு சிறைஇறுத்து ஆற்றகி லோமே. 5

And those persons those indipendant way ruling us so how we pay tax ever person how will we satisfy them which is impossible one
mth; Kaw;rp mt;thW nUf;Fkhapd; mth;fSf;F tup brYj;jp ehk; vt;thW epiwt[ bra;a naYk;

2028

rptj;ij epidahky; bghwptHp Xof; bfLfpd;Bwd;

Those lord Siva is not thinking way and then those senses way running and then spoilt themselves
சொல்லகில் லேன்சுடர்ச் சோதியை நாடொறும்

And then daily and those big light form glittering and that lord siva is praying those capacity I do not possessing
ehs;BjhWk; Bgbuhspaha; xspUk; rptj;ijj; Jjpf;Fk; ty;yik cilatd; my;Byd;

சொல்லகில் லேன்திரு மங்கையும் அங்குள

And then those sacred mother also staying there which is chanting monthraa way I am not praying
jpUtUs; mk;ika[k; mA;F nUg;gijr; brhy;yty;Byd; my;Byd;

வெல்லகில் லேன்புலன் ஐந்துடன் தன்னையும்

And those five sense organs and those place trapped that wandering mind and those mind is winning capacity I  do not possessing
Ie;J bghwpfisa[k; mtw;wpd; tag;gl;L miya[k; cs;sj;ija[k; bty;Yk; Mw;wy; cilBad; my;Byd;

கொல்லநின் றோடும் குதிரைஒத் தேனே. 6

And then those killing place taking on the horse back seated way and those poignant situation I am attained
bfhy;tjw;fhff; bfhz;L BghFk; FjpiuBky; Vw;wpatidg; Bghy MBdd;

2029

kdk; bghwptHp BghfhjpUg;gpd; mstw;w nd;gk; cz;lhFk;

And that mind not moving those command of that sense organs and there is immence benefits are arriving
எண்ணிலி இல்லி அடைத்துஅவ் இருட்டறை

This body has possessed that uncountable number of holes ( hair holes)
ne;j clk;g[ mstpl Koahj Jisfis cilajhFk; (kaph; Jisfs;)

எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகில் பிழைதரும்

And then those mind those innumerable holes are searching way and that body happiness is searching and then from it those sins will emerge
kdk; vz;zpy;yhj bjhiyfis cila cly; nd;gj;ijj; Bjo Xodhu; Fw;wk; cz;lhFk;

எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகாமை காக்குமேல்

And those soul and those mind driving way and that innumerable holes are possessing that body happiness is not searching
capuhdJ kdtHpr; brd;W fzf;fw;w Jisfis cila cly; nd;gj;ij ehlhky; nUf;Fkhdhy;

எண்ணிலி இல்லதோடு இன்பமது ஆமே. 7

And those motionless form of mind place there is one happiness appearing
rpe;jidaw;w cs;sj;jpy; Xh; nd;gk; Vw;gLk;

2030

re;jpu kz;ly mwptpy; kdk; gjpe;j BghJ fPH; Behf;Fjy; nuhJ

And then those moon region place those mind is embedded and those low graded acts will not appear in the mind place
விதியின் பெருவலி வேலைசூழ் வையம்

And then those sea covered world place living people as per their prevous good and bad deeds way in this life is setup
flyhy; R{Hg;gl;l cyfj;jpy; cs;s kf;fSf;F mtuth; g[z;zpa ghtj;Jf;F Vw;g thH;thdJ mika[k;

துதியின் பெருவலி தொல்வான் உலகம்

And those lord siva is praying and those greatness filled that capacity possessed persons and that good old upper world will set
rptj;ijj; Jjpj;Jg; bgUik cila ty;yik bgw;wtUf;Fk; gHikahd thd; cyfk; mika[k;

மதியின் பெருவலி மானுடர் வாழ்க்கை

And that moon region capacity wayand those people’s life is appearing
re;jpu kz;ly ty;yikf;F Vw;g kf;fs; thH;f;if cs;sJ

நிதியின் பெருவலி நீர்வலி தானே. 8

And then those eight types of special boons are attaining and that real wealth power it is
vz; bgUq;rpj;jpfis miltBj mHfhd epjpapd; bgUtd;ikahFk;
om thiru chitram balam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: