OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

And that true knowledge will emanate

ganesheit September 27, 2021

1401

cz;ik mwpt[ cz;lhFk;

And that true knowledge will emanate
நின்ற இச்சத்தி நிரந்தர மாகவே

And then those step by step way climbing upward and then those eye brow central place climbing way and then finally
go Kiwahy; BkUthfpa g[Ut eLtpd;Bky; Vwpr;brd;W Kothfg;

கண்டிடு மேரு அணிமாதி தானாகிப்

And that way seeing that top place those special powers are anima and then those eight smithies are excelled way
ghu;f;fpd;w mjd; cr;rpapy; mzpkh Mjp ml;l rpj;jpfSk; ifte;jtdha; epd;W

பண்டைய ஆனின் பகட்டை அறுத்திட

And then those outer place appearing those external attractions are thrown away
giHa btsp nlj;jpy; cs;s g[wf;fth;r;rpfis xJf;fpj;js;sp

ஒன்றிய தீபம் உணர்ந்தார்க்குண் டாமே. 83

And then those place appeared those light is knowing way standing person to whom those above stated powers are standing with him all the times
mt;tplj;jpy; bghUe;jpa xspia czh;e;J epw;gtDf;F Bky; brhd;d rf;jp nilawhJ cld; epw;wy; csjhFk;
1402

rjhrpt ehafpapd; Bjhw;wk;

And those sathaa siva heroine appearance
உண்டோர் அதோமுகம் உத்தம மானது

 And those sathaasivan’s sakthi and that sathaa sivan way those all are seeing that way appearing those faces are five in number but in addition those athoomugam also appearing
rjhrptdpd; rf;jpahd rjhrpitf;F mtidg; BghyBt ahtUk; fhz cs;s KfA;fs; Ie;J vdpDk; Mwhtjhf mBjhKfk; xd;W cz;L

கண்டஇச் சத்தி சதாசிவ நாயகி

And those way appearing face is called meeal seriyaal aliyaas vaalai and that sakthi
Bkyhd ne;j KfBk Bky; rpwpas; (thiy) vdg;gl;l rf;jp

கொண்ட முகம்ஐந்து கூறும் கரங்களும்

And then those sathaa sivai those six faces way those hands are
ndpr; rjhrpitf;F Kfk; Mwhdjw;F Vw;gf; fuA;fSk;

ஒன்றிரண் டாகவே மூன்றுநா லானதே. 84

And then those faces counting way those12 hands are possessing rorm appearing
xU Kfj;Jf;F nuz;lhfg; gd;dpbuz;L Mapd
1403

rjhrpt ehafpapd; totk;

And those sathaasiva heroine apperance
நன்மணி சூலம் கபாலம் கிளியுடன்

And those sathaa sivai hand place those good sound raising bell soolam skull parrot
rjhrpitapd; ifapy; ey;y xypia vGg;g[fpd;w kzp, R{yk;, fghyk;, fpsp

பன்மணி நாகம் மழுகத்தி பந்தாகும்

And then those so many diaminds are possessing that snake and those malu knife and ball

gy kzpfis cila ghk;g[ kGfj;jp ge;J

கன்மணி தாமரை கையில் தமருகம்

 And then those lotus flower and small drum called yudukkai and then all are carrying way
jhkiukyh; cLf;if (jkUfk; vd;Dk; nitfs; nUe;jhYk;)

பொன்மணி பூணாரம் பூசனை யானதே. 85

And then those gold and diamond way made ornaments and those gralands are adorning form appearing and that that sakthi prayer place all are kept way appearing
bghd;dhYk; kzpahYk; Mfpa mzpfyd;fs;, khiyfs; vd;gdtw;iw mts; mzpe;J nUe;jhYk; mtsJ Twhfpa rf;jpfsJ tHpghl;oYk; nit itj;Jf; bfhs;sg;gLk; bghUs;fs; Mapd
1404

guhrj;jp ehw;gJ rj;jpfs; R{H tPw;wpUe;jhs;

And that paraasakthi is those 40 sakthies are encircling way appearing
பூசனைச் சத்திகள் எண்ஐவர் சூழவே

And that paraasakthi is being prayed by those 40 other sakthies are encircling way
jd;id tHpghLfpd;w rf;jpfs; ehw;gJBgh; r{H

நேசவன் கன்னிகள் நாற்பத்து நேரதாய்க்

And those intimate form appearing those paraasakthi and those 40 spinsters direct way
Berj;ij cila guhrf;jp ehw;gJ fd;dpah;f;F Beuhf

காசினைச் சக்கரத் துள்ளே கலந்தவள்

And then those body place appearing that sagasarathalam place mingled
clk;gpy; cs;s rfrpu jsj;jpy; fye;jhs;

மாசடை யாமல் மகிழ்ந்திருந் தார்களே. 86

And then those sins are nor approaching way and then happily seated
Fw;wk; VJk; rhuhjgo kfpH;t[ld; tPw;wpUe;jhu;fs;
1405

Bgbuhspia epidg;ghu;f;Fg; guhrj;jp btspg;gLths;

And those big beacon light thinking persons to whom that paraasakthi is explicit way appearing
தாரத்தின் உள்ளே தங்கிய சோதியைப்

As above stated those those deeveeis place where appearing that light form of power
Bkw;Twpa g{g[u Bjtpah;ghy; tpsA;Ffpd;w xsptothd rf;jpia

பாரத்தின் உள்ளே பரந்து எழுந்திட

And then those body place those pivotal place put in meditation and that wa raising that mind upward
clk;gpy; mfj;jpy; MjhuA;fspy; jpahdpf;fpd; Bky; vGfpd;w kdk;

வேரது ஒன்றிநின்று எண்ணு மனோமயம்

And then those land place mingled water and those land nature possessing way and that way thinking mind place embedded way
epyj;jpy; fye;j ePh; me;epyj;jpd; jd;ikaBj Mdhy; Bghy vz;zp kBdhyak; bgWgth;f;F

காரது போலக் கலந்தெழு மண்ணிலே 87

And then those land place that water is sucking way appearing that cloud way and those paraasakthi will appear in the head place
kz;zpdpd;Wk; ePiug;gUfp vGfpd;w Bkfk;Bghy guhrf;jp jiyapy; btspg;gLths;
1406

rj;jp tpe;J ehjA;fsha; btspg;gLths;

And that sakthi those vinthu and sound form appearing
மண்ணில் எழுந்த அகார உகாரங்கள்

And those swathistaana circle place appearing that letters are “a” and yu
Rthjpl;lhd rf;fuj;jpy; epiy bfhz;l “m”fu “c” fuA;fs;

விண்ணில் எழுந்து சிவாய நமவென்று

And then those sagsirathalam place reached and then chanted that Sivaaya nama way
rfrpujsj;ij mile;J rpthaek vd;W

கண்ணில் எழுந்தது காண்பரிது அன்றுகொல்

And then those internal eye place appearing those vinthu and naathaa sound way appeared in explicit way and then those are not to see rare one
mff; fz;Zf;Fg; g[ydhFk;go tpe;J ehjA;fsha; btspg;gl;ld mJ fhz;gjw;F mhpaJ md;W

கண்ணில் எழுந்தது காட்சிதர என்றே. 88

And those sound raised and then meditation practiciner visual appearance giving way and then kept in the feet place
me;j ehjk; vGe;jJ gapw;r;rpahsDf;Ff; fhl;rp je;J jpUtoapy; itj;Jf; bfhs;tjw;Bf MFk;
1407

xspahf BkBy tpsA;fpdhs;

And those light way upper place appearing
என்றுஅங்கு இருந்த அமுத கலையிடைச்

As previous place stated way and those moon movement place appearing those nectar
Kd;g[ brhy;ypa tz;zk; re;jpuf; fiyapil tpsA;fpa mKjj;ij

சென்றுஅங்கு இருந்த அமுத பயோதரி

And those big breast are possessing those paraasakthi and those white rays place existing
Ve;jpa bfhA;ifia cila guhrf;jp btz;ikahd xspapy; tpsA;Fgtd;

கண்டம் கரம்இரு வௌfளிபொன் மண்ணடை

And then those fire region place and those sukkilam ans suroogitham possessing way
mf;fpdp fz;lj;jpy; Rf;fpy RBuhzpjj;ijf;

கொண்டங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே. 89

And thoe nectar form higher place existing
bfhz;L mKjkakhf BkBy nUe;jhs;

1408

gapw;rpahsuplk; guBkRtup btz;zpw xspapy; fye;J vGths;

And those meditation prnacticiner place and those para meeswari will those white rays place mingling way appearing
அமுதம தாக அழகிய மேனி

And parameswari disciples to whom and thosemoon place appearing that nectar appearing way
jd; moatUf;Fr; re;jpu kz;lyj;J mKjk; csjhFk;go

படிகம தாகப் பரந்தெழும் உள்ளே

And then those lovely body and those padigam way possessing and that persons mind place filled form appearing
jdJ mHfpa Bkdp gofk; Bghy;tjhff; bfhz;L mth;jk; mfj;Bj epiwe;J tpsA;fp epw;ghs;

குமுதம தாகக் குளிர்ந்தெழு முத்துக்

And those ambal like mouth possessed and then those cool pearls way those laughter possessing way
Mk;gy;BghWk; thapid cila Fsph;e;j Kj;Jg; BghYk; eif bghUe;jp

கெழுதம தாகிய கேடிலி தானே. 90

And those happiness filled way all the time existing and those non perishable power is those sakthi
Mde;jk; tpsA;Fk; me;j epiyapds; Md mHptw;w mr;rf;jp
1409

Kg;gj;jhW rj;jpfSk; BjhHpaUk;

And those 36 sakthies are and then her friends are hose covering form praying
கேடிலி சத்திகள் முப்பத் தறுவரும்

And those ever ermanent form of those 36 sakthies
mHpt[ ny;yhj Kg;gj;jhW rf;jpfSk;

நாடிலி கன்னிகள் நால்ஒன் பதின்மரும்

And those rare form appearing that 36 friends
ehLjw;F mhpa Kg;gj;jhW BjhHpaUk; Kg;gj;J MWBgUk;

பூவிலி பூவிதழ் உள்ளே இருந்தவர்

And then those circle petals place dwelling way and those ladies ae
rf;fuj;jpd; njH;fspy; FonUe;J mth;fs;

நாளிலி தன்னை நணுகிநின் றார்களே. 91

And those time factor is by passing way and that mother is covering way appearing
fhytiuaiwiaf; fle;J epd;w mk;ikiar; R{H epd;wdh; Mth;
1410

Xuhz;oy; gad; cz;lhFk;

With in one ear those benefits are attained
நின்றது புந்தி நிறைந்திடும் வன்னியும்

And those punthi concept way and that lord siva is those sound filled form appearing
g[j;jp jj;Jtj;jpy; rptk; ehjkhf epiwe;J epd;wJ

கண்டது சோதி கருத்துள் இருந்திடக்

And then those light form of jooathi and those mind place not left away
mjd; xspahd B$hjp cs;sj;jpy; nUe;J ePA;fhJ

கொண்டது ஓராண்டு கூடி வருகைக்கு

All the time standing there and then one year meditation completing time
nUf;ff; fz;ljhFk; xuhz;L rhjid TotUk; bghGJ

விண்டஔ காரம் விளங்கின அன்றே. 92

And then as above stated those those “aw” letter appeared there
Kd;g[ Twpa xsfhuk; gPrvGj;J tpsA;fpaJ
1411

tpz;ztUk; tzA;Ftu;

And that upper world deevaas are also praying
விளங்கிடு வானிடை நின்றலை எல்லாம்

And then those glittering that upper world place dwelling that deevaas are
xsptpl;L tpsA;Ffpd;w thd; cyfj;jpy; cs;s Bjth;fs;

வணங்கிடு மண்டலம் மன்னுயி ராக

And then all are praying those navaakiri circle is embedded in the people mind place
ahtUk; tHpgLfpd;w ethf;fup rf;fuk; kf;fs; cs;sj;jpy; epiybgw;wgpd;

நலங்கிளர் நன்மைகள் நாரணன் ஒத்துக்

And then from it emanated happiness and benefits are comparable to thirumal who is dwelling in the lotus flower place
mjdhy; cz;lhFk; nd;gk; jUfpd;w ed;ikfs; gukgjj;jpy; nUf;Fk; jpUkhYf;F cs;s ed;ikfis xf;Fkhapd;

கணங்கிடை நின்றவை சொல்லலும் ஆமே. 93

And then those greatness is not to be propagated from the bad deeds place standing way
mtw;wpd; bgUikfis tpidj;Jd;gj;jpy; epd;W bfhz;L brhy;y naYBkh
1412.

Fz;lypdpBa epidj;jtw;iw mspg;ghs;

And those kundalini will give us what ever we are thinking
ஆமே ஆதோமுக மேலே அமுதமாய்த்

And then those in the prime focal place dwelling those kundalini seining that lower place way
}yhjhuj;jpy; fPH; Behf;Fk; Kfkha; nUe;j Fz;lypdp

தாமே உகாரம் தழைத்தெழும் சோமனும்

And that sakthi is mingling with the “yu” letter place and then left nose breathing wind place and then where emanating those light form
rf;jpBa c fhuj;ijg; bghUe;jp nilehoapy; tpsA;fp vGk; xspaha;r;

And then those sagasirathalam place embedded way and then all those thinkings are full-filling way and those karaga tree way appearing that sakthi
rfrpu jsj;jpy; epiybgw;W vz;zA;fis vy;yhk; epiwt[ bra;a[k; fw;gfkuk; Bghy Mdhs;

பூமேல் வருகின்ற பொற்கொடி யானதே. 94

And that sakthi is giving all special powers and that Lakshmi form appearing
mtBs jhd; vy;yhr; rpj;jpfisa[k; mspf;Fk; nyf;Fkpa[k; Mdhs;
1413

mfA;fhuk; ePA;Fk;

And that ego will gone away
பொற்கொடி யாளுடைப் பூசனை செய்திட

And those prime six focal place and that achievement emanating deevi with her clubbed form praying
MjhuA;fspy; tpsA;Fk; rhjid Bjtpaiur; rptrf;jpa[ld; To tHpgod;

அக்களி யாகிய ஆங்காரம் போயிடும்

And that not removable and that rare form ofego will go away and that way praying persons is left away from prayer
Bghf;Fjw;F mhpajhfpa mfA;fhuk; ePA;Fk; mA;Adk; tHpgl;ltd; mfA;fhuj;jpdpd;W ePA;fp

மற்கட மாகிய மண்டலம் தன்னுள்ளே

And then those nectar filled pot way in the moon region place
epiwe;j mKjf; Flk; BghYk; re;jpu kz;lyj;jpy;

பிற்கொடி யாகிய பேதையைக் காணுமே. 95

And then those praying deevi is Siva sakthi will appear before us
rhj;jpa Bjtpahfpa rptrf;jpiaj; jiyg;gLthd;
1414

rpurpd; Bky; tpsA;Fk;

In the head place dwelling
பேதை இவளுக்குப் பெண்மை அழகாகும்

And those femininity form appearing that sakthi who is rearing all the living beings are and that femininity quality is beautiful form appearing
bgz;zhff; fhzg;gLfpd;w nr;rf;jpf;F vy;yh caph;fisa[k; BgZk; bgz;ikBa mHfhFk;

தாதை இவளுக்குத் தாணுவுமாய் நிற்கும்

And then those sakthi’s leader form appearing that lord siva and then in addition those father form appearing those nature possessing form appearing
mtSf;Fj; jiytdha; cs;s rptd; mA;Adk; jiytdhjBy md;wpj; je;ijaha[k; epw;Fk; nay;g[ cilatd; Mthd;

மானத அவளுக்கு மண்ணும் திலகமாய்

And those beautiful way appearing that sakthi to whom this land is that in the fore head place adorned that thilak form appearing
mHfpaha; cs;s nr;rj;jpf;F ng;g{kz;lyBk bew;wpj; jpyfkha; epw;f

கோதையர் சூழக் குவிந்திங் காணுமே. 96

And then those innumerable other sakthies are doing in cavering way that menial service and that eminence way in the appropriate seat place seated and that glory filled form appearing
vz;zpwe;j rj;jpfs; r{H;e;J gzpbra;a nts; caupa Mrdj;jpy; tPw;wpUf;Fk; bgUik cilath;
1415

Kg;gj;jpuz;L rj;jpfSk; fd;dpfSk; R{Hr; rj;jp tpsA;Fjy;

And those 32 sakthies are encircling way and then those spinsters are covering way and that sakthi is seated
குவிந்தனர் சத்திகள் முப்பத் திருவர்

And those Siva sakthi components form appearing that 32 sakthies are and those leader ship position getting way standing there
rptrf;jpapd; Twhfpa Kg;gj;jpUtu; rf;jpfs; jiyik bgw;W epw;fpd;wdh;

நடந்தனர் கன்னிகள் நாலெண்மர் சூழப்

And those persons are praying way those 32 deevees are acting way appearing there
mth;fs; tHpg;gl;L Kg;gj;J nUtu; Bjtpah; xGFfpd;wdh;

பரந்திதழ் ஆகிய பங்கயத் துள்ளே

And those two capacity possessed way in the lotus flower place covering way
ne;j nU jpwj;jhUk; xU jhkiu kyupy; R{H

இருந்தனள் காணும் இடம்பல கொண்டே. 97

And those bloomed petals place embedded form appearing
tpupe;j gy njH;fspy; nlk; bgw;W nUf;fpd;wdh;
1416

kiwfs; BjLk; bghUs; gapw;rpahsu; kdj;Js; tpsA;Fths;

And those veethaas are searching those disciples mind place dwelling
கொண்டங்கு இருந்தனர் கூத்தன் ஔiயினைக்

And then those navaakiri circle place dwelling sakthis are and those dancer lord siva’s those light is seeing way and those yoortuva sagasarathalam place existing
ethf;fup rf;fuj;jpy; cs;s rf;jpfs; Tj;jg; bgUkhdpd; xspiaf; fz;L Ch;j;Jt rfrpu jsj;jpy; nUe;jdh;

கண்டங்கு இருந்தனர் காரணத்து உள்ளது

And that lord siva and sakthies are those world creating that reason form appearing
mg;bgUkhDk; rf;jpfSk; cyfj;Jf;Ff; fhuzkhthu;fs;

பண்டை மறைகள் பரந்தெங்கும் தேடுமால்

And those sakthi and siva is those good old wanted to find out way searching
nth;fisg; gHikahd Btjk; mwpe;J bfhs;sj;BjLk;

இன்றுஎன் மனத்துள்ளே இல்லடைந்து ஆளுமே. 98

And that eminence possessed those Siva sakthi will mingle in my mind and body place and then taken me as their slave way
nj;jifa bgUik cila rptrf;jp vd; clypYk; kdj;jpYk; bghUe;jp vd;id Ml;bfhz;lJ
1417

rj;jpia kdj;Js; jpahdpg;gth;f;F vy;yhk; ifTLk;

And those sakthi is in the mind place put in that meditation time and those all other benefits are to be achievable
இல்லடைந் தானுக்கும் இல்லாதது ஒன்றில்லை

And those house keeper wife is possessing all capacities and capababilities and that power possessed wife will give us all types of benefits will attain
ny;yj;ijj; jpwikahf MSfpd;w Jiztpiag; bgw;why; vy;yhed;ika[k; Fiwt[ nd;wp cs;sjhk;

இல்லடைந் தானுக்கு இரப்பது தானில்லை

So that clever management of house they need not go and then begging way need not get anything
mjdhy; mtd; gpwuplk; brd;W nue;J bgw Btz;LtJ ahJk; ny;iy

இல்லடைந் தானுக்கு இமையவர் தாம்ஒவ்வர்

And that happiness enjoying person is higher place placed comparing other deevaas
MfBt nd;g Efh;r;rpf;F Bjth;fSk; mtDf;F epfuhfhu;

இல்லடைந் தானுக்கு இல்லாதுஇல் ஆனையே. 99

And tht saiva and sakthi is dwelling this persons soul place so they are all the place pervading way appearing
rptrf;jp nth;fspd; Md;khitBa nlkha;f; bfhz;Ls;sjhy; nth;fs; ny;yhj nlk; VJk; ny;iy
1418.

Md;khtpd; epiy

And those soul status
ஆனை மயக்கும் அறுபத்து நால்தறி

And those five sense form of elephants are controlled and then mesnerised way kept under his control and then tied it and that way that 64 elephant tying pole way
Ik;g[yd;fshfpa ahidfisa[k; kaf;fp mlA;fr; bra;J fl;o itj;J mWgj;J ehd;F jwpfsha[k;

ஆனை யிருக்கும் அறுபத்து நால்ஔi

And then those elephant abve travelling those lord siva and then whose place those 64 sakthies form appearing those pranavam which is those 64 light rays form appearing
thdj;jpy; Bky; tUfpd;w jiytdhfpa rptgpuhdplj;jpy; cs;s mWgj;J ehd;F rf;jpfsha[k; tpsA;Ftd gpuztk; mWgj;J ehd;F xspf;fjph;fshy; MdJ

ஆனை யிருக்கும் அறுபத்து நால்அறை

And then those pranavam and that first place possessing way and those prasaatha manthiraas letters are filled that circle place available those 64 boxes
gpuztj;ij Kjyhff; bfhz;l gpuhrhj ke;jpuj;jpd; mf;fuA;fs; mlA;fpa rf;fuj;jpy; cs;s mWgj;J ehd;F miwfs;

ஆனையும் கோடும் அறுபத்து நாலிலே. 100

And those circle is praying and then hose mad elephant praying that godly mannerism will be attained by the practitioner
me;j miwfis cila rf;fuj;ij tHpgl;lhy; kjahida[k; tzA;Fk; flt[s; jd;ikiag; bgwyhk;
நான்காம் தந்திரம் முற்றிற்று

Om thiru chitram balam

September 27, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: