OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

VINNINAI VILUNGKA MIKKA VENN THUKIL PATHAAKAI VELLAM

ganesheit September 20, 2021

1201. விண்ணினை விழுங்க மிக்க வெண் துகில் பதாகை வெள்ளம்      3099-1

VINNINAI VILUNGKA MIKKA VENN THUKIL PATHAAKAI VELLAM

And that way those white cloth flag clusters are shadowed in the space place

kpf;f btz; Jfpy; bfhofspd; Tl;lk; thd btspia kiwf;ft[k;

 கண் வெறி படைப்ப மிக்க கதிர் விரி கவரிக் கானம்      3099-2

KANN VERI PADAIPPA MIKKA KATHIR VIRI KAVRIK KAANAM

And then those much glittering way those saamari clusters are distorting the eye vision

kpf;f xsptPRk; rhkiufspd; Tl;lk; fz;fs; Trt[k;

 மண்ணிய மணிப் பூண் நீடும் அரிசனம் மலிந்த பொற்பின்        3099-3

MANNIYA MANIP POONN NEEDUM ARISANAM MALINTHA PORPIN

And then those diamonds ornaments and then those yellow color

tpsA;Fk; kzpfis cila mzpfSk; ePLk; kq;rs; epwk; kpf;f mHfpa

 எண்ணிலா வண்ணத்தூசின் பொதி பரப்பு எங்கும் நண்ண 3099-4

ENNILAA VANNATHTHOOSIN POTHI PARAPPU ENGKUM NANNA

Those lovely cloths are all the places appearing way

 mstw;w Jzpg; bghjpfspd; Tl;lKk; vA;Fk; bghUe;j

 1202. சிகையொடு மான் தோல் தாங்கும் இடையும் ஆசானும் செல்வார்  3100-1

SIKAIYODU MAAN THOOAL THAANGKUM IDAIYUM AASAANUM SELVAAR

And those hair tied appearance and then those dark color stage skin is tied in the three knotted thread place and those veethaas are chanting young children and those children teachers all are clubbed way moving

gq;r rpif bfhz;l Bjhw;wj;Jld; fhpa khd; Bjhiyg; g{D]ypy; bfhz;l Btjk; XJk; rpWth;fSk; cghj;jpahaUkhff; Tor; bry;yt[k;

 புகை விடும் வேள்விச் செந்தீ இல்லுடன் கொண்டு போவார்      3100-2

PUKAI VIDUM VEEALVICH SEN THEE ILLUDAN KONNDU POOAVAAR

And those yagaa fire is carried those bharmins with his wives

Xkg;g[iftpLk; Bts;tpr; bre;jPapidj; jk;jk; kidtpaUlBd bfhz;L me;jzh; bry;yt[k;

 தகையிலா விருப்பின் மிக்க பதிகங்கள் விளம்பிச் சார்வார்        3100-3

THAKAIYILAA VIRUPPIN MIKKA PATHIKANGKAL VILAMPICH SAARVAAR

And thenthose non stoppable and those willingness filled way those prayer songs are chanting way those disciples are moving

jLf;f nayhj tpUg;gj;Jld; bgUikahy; rpwe;j jpUg;gjpfA;fs; Xjpf; bfhz;L XJthu; Bghft[k;

 வகையறு பகையும் செற்ற மாதவர் இயல்பின் மல்க     3100-4

VAKAIYARU PAKAIYUM SERRA MAATHAVAR IYALPIN MALKA

and then those 6 types of enmities are cut off way appearing and those nature possessing way approaching

 MWtifahd giffisa[k; mWj;jth;fs; jk; jk; nay;g[lBd beUA;ft[k;

 1203. அறுவகை விளங்கும் சைவத்து அளவிலா விரதம் சாரும் 3101-1

ARUVAKAI VILANGKUM SAIVATHTHU ALAVILAA VIRATHAM SAARUM

And then those 6 sub types form appearing that saiva sub sect persons are who are performing those fasting way of life

MWtifahf cs;s irt cl;rkaA;fspy; vz;zpy;yhj tpujA;fisr; Brh;e;j xGf;f tHpfspBy

 நெறி வழி நின்ற வேடம் நீடிய தவத்தில் உள்ளோர்      3101-2

NERI VALI NINRA VEEADAM NEEDIYA THAVATHTHIL YULLOOAR

And those appropriate appearance way standing persons

chpa BtlA;fshy; ePoa jtj;jpy; epd;wth;fSk;

 மறுவறு மனத்தில் அன்பின் வழியினால் வந்த யோகக்  3101-3

MARUVARU MANATHTHIL ANPIN VALIYINAAL VANTHA YOOAKAK

And then those flawless way and that love filled way and those lord Siva’s symbols are adorning persons

Fw;w kw;w kdj;Jld; md;gpd; tHpapdhy; rptBahff; Fwpapy;

 குறி நிலை பெற்ற தொண்டர் குழாமாகி ஏக      3101-4

KURI NILAI PERRA THONNDAR KULAAMAAKI EKA

Are in cluster form moving

 epiybgw;wth;fSk; Tl;lk; Tl;lkhfg; Bghft[k;

 1204. விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர் கின்னரர் மிடைந்த தேவர்      3102-1

VINJSAIYAR IYAKKAR SITHTHAR KINNARAR MIDAINTHA THEEAVAR

And then those vithyaa thareres iyakkers sithars kinners and those thick deevaas clusters are

tpj;jpahjuh;fSk; naf;fu;fSk; rpj;jh;fSk; fpd;duh;fSk; beUA;fpa Bjth;fSk;

 அஞ்சனம் நாட்ட ஈட்டத்து அரம்பையர் உடனாய் உள்ளோர்       3102-2

ANJSANAM NAATTA EETTATHTHU ARAMPAIYAR YUDANAAYI YULLOOAR

And then those dark past adorned those dancing girls are called rambaiyer and then other persons

ikg{rg; bgw;w Tl;lkhd muk;igah;fSld; cs;sth;fSk;

 தஞ்சுடர் விமானம் ஏறித் தழைத்த ஆதரவின் ஓடு       3102-3

THANJSUDAR VIMAANAM EARITH THALAITHTHA AATHARAVIN OODU

And then those upperworld deevaas are ascended in the light form of flight place and those much love filled way

jA;fs; jA;fSila xsp bghUe;jpa thd; tpkhdA;fspy; vwpf; bfhz;L Bkd;Bky; kpf;f Mira[ld;

 மஞ்சுறை விசும்பின் மீது மாண அணி காணச் சென்றார் 3102-4

MANJSURAI VISUMPIN MEETHU MAANA ANI KAANACH SENRAAR

And those clouds are crawling that space way those marriage solemnizing those visual appearance wanted to see and that way moved

 BkfA;fs; jtGk; thd; tHpahfj; jpUkz epfH;r;rpiaf; fhz;gjw;fhfr; brd;wdh;

 1205. மற்றிவர் மிடைந்து செல்லும் மங்கல வனப்பின் காட்சி     3103-1

MARRIVAR MIDAINTHU SELLUM MANGKALA VANAPPIN KAATCHI

And that way those deevaas are thick form moving and that auspicious appearance

nt;thW Bjth;fs; beUA;fpr; bry;fpd;w kA;fykhd mHfpa fhl;rp

 முற்ற இத் தலத்தில் உள்ளோர் மொய்த்து உடன் படரும் போதில் 3103-2

MURRA ITH THALATHTHIL YULLOOAR MOYTHTHU YUDAN PADARUM POOATHIL

And then in this land people in thick group form those marriage seeing way moving there

ne;j kz; cyfj;jth; ahtUk; beUA;fpf; Toj; jpUkz vGr;rpapy; bry;Yk;BghJ

 அற்புத நிகழ்ச்சி எய்த அணைதலால் மணம் மேல் செல்லும்      3103-3

ARPUTHA NIKALCHSI EYTHA ANAITHALAAL MANAM MEEAL SELLUM

Ad then those incredible mannerism possessed and then moving upward and those emotional filled way moving

mw;g[jkhd jd;ik bghUe;j BkBy cld; bry;tjhy; kz vGr;rpapd; kPJ bry;fpd;w

 பொற்பு அமை மணத்தின் சாயை போன்று முன் பொலியச் செல்ல        3103-4

PORPU AMAI MANATHTHIN SAAYAI POOANRU MUN POLIYACH SELLA

And those lovely marriage emotional filled way moving

 mHF kpf;f xU kz vGr;rpapd; epHiyg; Bghy tpsA;FkhW bry;y

 1206. தவ அரசு ஆள உய்க்கும் தனிக்குடை நிழற்றச் சாரும்     3104-1

THAVA ARASU AALA YUYKKUM THANIK KUDAI NILARRACH SAARUM

And those meditation ruling way those pearls umbrellas are kept above the head place and that way shadows are emantig way

jt muir Ml;rp bra;tjw;Fg; gpoj;jitg; Bghd;W xg;gpy;yhj Kj;Jf; Filfs; BkBy epHy; bra;ar;

 பவம் அறுத்து ஆளவல்லார் பாதம் உள்ளத்துக் கொண்டு 3104-2

PAVAM ARUTHTHU AALAVALLAAR PAATHAM YULLATHTHUK KONDU

Ad that death is cut off way and then surrender under lord siva’s feet and those feet are kept in the mind place

rhFk; gpwtpia mWj;J Ml;bfhs;s ty;y niwthpd; jpUtofisj; jk; jpU cs;sj;jpy; itj;Jf; bfhz;ltuha;

 புவனங்கள் வாழ வந்த பூந்தராய் வேந்தர் போந்து        3104-3

PUVANANGGAL VAALA VANTHA POONTHARAAYI VEEANTHAR POOANTHU

And then those whole world enrichment of life getting way descended seergaali leader gaana sabanther

cyfA;fs; vy;yhk; thH;tila[k; bghUl;L te;J Bjhd;wpa rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jh; brd;W mUspr;

 சிவன் அமர்ந்து உறையும் நல்லூர் திருப் பெருமணத்தைச் சேர்ந்தார்      3104-4

SIVAN AMARNTHU YURAIYUM NALLOOR THIRUP PERUMANATHTHAICH SEEEARNTHAAR

And that lord siva willingly descended that thiru nalloor permanam place entered

 rptbgUkhd; tpUk;gp vGe;J mUspa jpUey;Y]h;g; bgUkzj;ij mile;jdh;

 1207. பெருமணக் கோயில் உள்ளார் மங்கலம் பெருகும் ஆற்றால்         3105-1

PERUMANAK KOOAYIL YULLAAR MANGKALAM PERUKUM AARRAAL

And that thiru nalloor perumanam temple place dwelling those disciples are and those auspicious multiplied way

jpUey;Y]h; bgUkzj;jpy; cs;s Bfhapypy; cs;s bjhz;lh;fs; kA;fyk; kpf;Fg; bgUFkhW

 வருமணத் திறத்தின் முன்னர் வழி எதிர் கொள்ளச் சென்று       3105-2

VARUMANATH THIRATHTHIN MUNNAR VALI ETHIR KOLLACH SENRU

And then here after going to solemnized that marriage and that way before- hand entertaining way

ndp epfH cs;s jpUkzj;jpd; Kd; tHpapBy te;J vjph;bfhs;sj;

 திருமணம் புணர எய்தும் சிரபுரச் செம்மலார் தாம்        3105-3

THIRUMANAM PUNARA EYTHUM SIRAPURACH SEMMALAAR THAAM

And then bride groom moving in this way

jpUkzk; bra;J bfhs;s tUfpd;w qhdrk;ge;jh; brd;W

 இருள் மணந்து இலங்கும் கண்டத்து இறைவர் தம் கோயில் புக்கார்       3105-4

IRUL MANANTHU ILANGKUM KANNDATHTHU IRAIVAR THAM KOOAYIL PUKKAAR

And then those dark color poison appearing in that throat place and that lord siva’s temple place entered

 fhpa eq;R jd;Ds; tpsA;Fk; fGj;ij cila niwthpd; BfhapYs; g[Fe;jhu;

 1208. நாதரைப் பணிந்து போற்றி நல் பொருள் பதிகம் பாடி       3106-1

NAATHARAIP PANINTHU POOARRI NAL PORUL PATHIKAM PAADI

And those place dwelling lord siva is submissive way prayed and then those good meaning filled decades are singing way

mf;Bfhapypy; cs;s niwtiug; gzpe;J Bghw;wp ey;y bghUs; bghjpe;j gjpfA;fisg;ghog;

 காதல் மெய் அருள் முன் பெற்றுக் கவுணியர் தலைவர் போந்து  3106-2

KAATHAL MEY ARUL MUN PERRUK KAYUNIYAR THALAIVAR POOANTHU

And those lord siva’s big grace is getting way and that gowniyer sect descended gaana sambanther comes out from the temple

bgUtpUg;gj;ij tpisf;fpd;w niwthpd; bka; mUis Kd; bgw;wtuha; ft[zpah; jiytuhd gps;isahu; btspBate;J

 வேதியர் வதுவைக் கோலம் புனைந்திடவேண்டும் என்னப்         3106-3

VEEATHIYAR VATHUVAIK KOOALAM PUNAINTHIDA VEEANNDUM ENNAP

And then those bharamins are requested to wear dress and other ormaments as bride groom way and that wards are accepted way

mg;BghJ kiwatupd; jpUkzf;Bfhyj;ij bfhs;s Btz;Lk; vd Btz;of; bfhs;s mij Rth; brtpBaw;Wg;

 பூத நாயகர் தம் கோயில் புறத்து ஒரு மடத்தில் புக்கார்  3106-4

POOTHA NAAYAKAR THAM KOOAYIL PURATHTHU ORU MADATHTHIL PUKKAAR

And those demon forces leader lord siva’s temple place appearing that inn place entered

 g{jfzA;fspd; jiytuhd niwthpd; Bfhapy; gf;fj;Bj cs;s xU klj;jpy; g[Fe;jhu;

 1209. பொன் குடம் நிறைந்த வாசப் புனித அஞ்சனம் நீராட்டி     3107-1

PON KUDAM NIRAINTHA VAASAP PUNITHA ANJSANAM NEERAATTI

And then those golden pot place filled thatsacred water with it giving bath

bghd;Flj;jpy; epiwe;j kzKila g[dpjkhd kq;rd ePuhy; qhdrk;ge;jiu ePuhl;o

 விற்பொலி வெண்பட்டு ஆடை மேதக விளங்கச் சாத்தி  3107-2

VIRPOLI VENNPATTU AADAI MEEATHAKA VILANGKACH SAATHTHI

And then those white slick cloth is lovely way wear it

xsp tpsA;Fk; btz;ikahd gl;lhilia mHFbgw cLj;jp

 நற்றிரு உத்தரீய நறும் துகில் சாத்தி நானப்      3107-3

NARRIRU YUTH THAREEYA NARUM THUKIL SAATHTHI NAANAP

And then those upper dress is fragrance filled way adorned

ey;y  cj;juPakhd eWkzj; Jfpiya[k; cLj;jp

 பற்பல கலவைச் சாந்தம் பான்மையின் அணிந்த பின்னர் 3107-4

PARPALA KALAVAICH SAANTHAM PAANMAIYIN ANINTHA PINNAR

And then those fragrance filled kasthoori and other things are clubbed way prepared those paste are adorned way

kzk; fkGk; fe;J]hpa[ld; gy bghUl;fisf; Tl;o mikj;j rhe;ij gz;g[ mikar; rhj;jpa gpd;dh;

 1210. திருவடி மலர் மேல் பூத்த செழு நகைச் சோதி என்ன      3108-1

THIRU VADI MALAR MEEAL POOTHTHA SELU NAKAICH SOOATHI ENNA

And then those sacred feet place and those light glow way appearing

jpUto kyh;fspd; kPJ g{j;j brt;tpa tpsf;fpd; B$hjp Bghd;w

 மருவிய தரளக் கோவை மணிச்சரி அணையச் சாத்தி    3108-2

MARUVIYA THARALAK KOOAVAI MANICHSARI ANAIYACH SAATHTHI

And those pearls ornaments are appropriate way adorned

bghUe;jpa Kj;Jf; Bfhitfis cila kzptisia mA;Fg; bghUj;jr; rhj;jp

 விரிசுடர்ப் பரட்டின் மீது விளங்கு பொன் சரட்டில் கோத்த        3108-3

VIRISUDARP PARATTIN MEETHU VILANGKU PON SARATTIL KOOATHTHA

And then those light flashing paradu place and those gold thread place penetrated way

tpupfpd;w xspt[ila guLfspd; Bky; tpsA;fpa bghd;fk;gpapy; Bfhj;j

 பெருகு ஒளி முத்தின் தாமம் பிறங்கிய தொங்கல் சாத்தி 3108-4

PERUKU OLI MUTHTHIN THAAMAM PIRANGKIYA THONGKAL SAATHTHI

And then those light flashing pearls garland place those hanging kunjaram adorning way

 bgUFk; xspt[ila Kj;J khiyapy; tpsA;Fk; Fq;rj;ijr; rhj;jp

 1211. தண் சுடர் பரிய முத்துத் தமனிய நாணில் கோத்த 3109-1

THANN SUDAR PARIYA MUTHTHUTH THAMANIYA NAANIL KOOATHTHA

And then those light flashing that big pearls are penetrated with gold rope place

Fsph;e;j xsp tPRfpd;w bghpa Kj;Jf;fisg; bghd; fapw;wpy; Bfhj;j

 கண் கவர் கோவைப் பத்திக் கதிர்க் கடி சூத்திரத்தை      3109-2

KANN KAVAR KOOAVAIP PATHTHIK KATHIRK KADI SOOTHTHIRATHTHAI

And then those who are seeing  and that eyes are attracting way in serial form those waist rope adorning way

ghh;gtupd; fz;fisf; ftuj;jf;f Bfhit thpiria cila xsp bfhz;l miuqhiz

 வெண் சுடர்த் தரள மாலை விரிசுடர்க் கொடுக்கின் மீது  3109-3

VEN SUDARTH THARALA MAALAI VIRISUDARK KODUKKIN MEETHU

And then those white light flashing pearls garland and those fire glow way appearing

btz;zpw xsptPRk; Kj;J khiy tphpj;j Rlh;tpLk; fr;rj;jpd; kPJ

 வண் திரு அரையின் நீடு வனப்பு ஒளிவளரச் சாத்தி      3109-4

VANN THIUR ARAIYIN NEEDU VANAPPU OLIVALARACH SAATHTHI

And those rich waist place lovely way adorned

tsik tha;e;j miuapy; kpf;f mHFlBd xsptpsA;f mzpe;J

 1212. ஒளி கதிர்த் தரளக் கோவை உதர பந்தனத்தின் மீது        3110-1

OLI KATHIRTH THARALAK KOOAVAI YUTHARA PANTHANATHTHIN MEETHU

And then those pearls cluster place and that waist pattigai ornament above place

xspt[ila Kj;Jf; Bfhitfshy; Md miug;gl;oifapd; kPJ

 தளிர் ஒளி துளும்பு முத்தின் சன்ன வீரத்தைச் சாத்திக்    3110-2

THALIR OLI THULUMPU MUTHTHIN SANNA VEERATHTHAICH SAATHTHIK

And that light emanating that sanna veram ornament adorning way

jsph;f;Fk; xsp kpFk; rd;d tPuj;ijr; rhj;jp

 குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி        3110-3

KULIR NILAYU ERIKKUM MUTHTHIN POONA NOOL KOOAVAI SAATHTHI

And then those cool light flashing those pearls clusters form appearing that sacred thread adorning way

Fsph;e;j Kj;J xsp tPRk; Kj;Jf; Bfhitahy; Md g{z; E]iy mzpe;J

 நளிர் கதிர் முத்து மாலை நகு சுடர் ஆரம்சாத்தி 3110-4

NALIR KATHIR MUTHTHU MAALAI NAKU SUDAR AARAM SAATHTHI

And then those cool rays are emanating those pearls garland and that neck place adorned

 Fsph;e;j fjph;fis cila Kj;J khiyahd Muj;ijr; rhj;jp

 1213. வாள் விடு வயிரக் கட்டு மணிவிரல் ஆழி சாத்தித்        3111-1

VAALA VEDU VAYIRAK KATTU MANIVIRAL AALI SAATHTHITH

And then those light flashing those diamond ring adorning way

xsp tPRk; tapuf;fl;Lf; bfhz;l tpuy; Bkhjpuj;ij mzpe;J

 தாளுறு தடக்கை முத்தின் தண்டையும் சரியும் சாத்தி    3111-2

THAALURU THADAKKAI MUTHTHIN THANNDAIYUM SARIYUM SAATHTHI

And then up to thy blow hanging and that long hand place and those pearls thandai ornaments are adorning way and hand sariyai ornament adorning way

KHe;jhs; (KHA;fhy;) tiua[k; ePz;l td;ikahf ifapy; Kj;jhy; Md jz;iliaa[k; ifr; rhpiaa[k; mzpe;J

 நீளளி முழங்கைப் பொட்டு நிரை சுடர் வடமும் சாத்தித் 3111-3

NEELALI MULANGKAIP POTTU NIRAI SUDAR VADAMUM SAATHTHITH

And then those hand place those row way those ruby diamond ornaments are adorning way

ePz;l xsp bfhz;l KHA;ifg; bghl;Lld; thpiraha; kzptlA;fisa[k; rhj;jp

 தோள் வளைத் தரளப் பைம் பூண் சுந்தரத் தோள் மேல் சாத்தி    3111-4

THOOAL VALAITH THARALAP PAIM POON SUNTHARATH THOOAL MEEAL SAATHTHI

And then those shoulder place pearls ornaments and that shoulder place adorned

 Bjhs; tisahd Kj;jhy; Md mHfpa mzpiaj; Bjhs; kPJ rhj;jp

 1214. திருக் கழுத்து ஆரம் தெய்வக் கண்டிகை மாலை சேரப்     3112-1

THIRUK KALUTHTHU AARAM THEYVAK KANNDIKAI MAALAI SEEARAP

And then those godly mannerism possessed those ruthraatcha seeds  garland adorning way

bja;tj; jd;ik bfhz;l cUj;jpuhf;f khiya[k; BrUkhW

 பருத்த முத்து ஒழுங்கு கோத்த படர் ஒளி வடமும் சாத்தி        3112-2

PARUTHTHA MUTHTHU OLUNGKU KOOATHTHA PADAR OLI VADAMUM SAATHTHI

And then neck place adorning those pearls garland and then other garlands are adorning way

fGj;jpy; mzpa[k; Mukha;g; bghpa Kj;Jf;fis xGA;fha;f; Bfhj;j glUk; xspt[ila tlj;ija[k; rhj;jp

 பெருக்கிய வனப்பின் செவ்விபிறங்கிய திருவார் காதில்  3112-3

PERUKKIYA VANANPPIN SEVVI PIRANGKIYA THIRU VAAR KAATHIL

And then those lovely appropriate way appearing in that ear place

kpf;f mHBfhLk; chpa nyf;fzk; mike;j jpUg;bghUe;jpa fhjpy;

 வருக்க வெண் தரளக் கொத்தின் வடிக் குழை விளங்க சாத்தி     3112-4

VARUKKA VENN THARASAK KOTHTHIN VADIK KULAI VILANGKA SAATHTHI

And then those good pearls way prepared that magara gundalam adorned

 ey;y $hjp Kj;Jf;fshy; Md kfu Fz;lyj;ij tpsA;fr; rhj;jp

 1215. நீற்று ஒளி தழைத்துப் பொங்கி நிறை திரு நெற்றிமீது      3113-1

NEERRU OLI THALAITHTHUP PONGKI NIRAI THIRU NERRIMEETHU

And then those sacred ashes are adorned that broad fore head place

jpUePw;wpd; xsp jiHj;Jg; bgUFk; bew;wpapd; kPJ

 மேற் பட விரிந்த சோதி வெண் சுடர் எழுந்தது என்னப்  3113-2

MEEAR PADA VIRINTHA SOOATHI VENN SUDAR ELUNTHATHU ENNAP

And those fire glow way and that upper place

tphpj;j Brhjpapd; btz;ikahd RluhdJ Bky; vGe;jijg; Bghd;W

 பாற்படுமுத்தின் பாரப் பனிச்சுடர்த் திரணை சாத்தி        3113-3

PAAR PADU MUTHTHIN PAARAP PANICH SUDARTH THIRANAI SAATHTHI

And those good pearls and those cool way those theranai ornaments adorning way

ey;y jd;ik cila Kj;jhy; Md Fsph;e;j xsptpLk; jpuizBa mzpe;J

 ஏற்பவைத்து அணிந்த முத்தின் எழில் வளர் மகுடம் சேர்த்தார்    3113-4

EARPAVAITHTHU ANINTHA MUTHTHIN ELIL VALAR MAKUDAM SEEARTHTHAAR

And those appropriate way lovely pearls crown adorned in the head place

 bghUe;JkhW itj;J mHFgLj;jpa Kj;jhy; md mHF kpf;f kFlj;ijr; rhj;jpdh;

 1216. இவ்வகை நம்மை ஆளும் ஏர்வளர் தெய்வக் கோலம்      3114-1

IVVAKAI NAMMAI AALUM EARVALAR THEYVAK KOOALAM

And then all are attracted way and those attractive godly appearance and that bride groom appearance

nt;thW ek;ik Ml;bfhs;fpd;w mHF kpf;f bja;tj; jd;ik bfhz;l kzf;Bfhyj;ij

 கைவினை மறையோர் செய்யக் கடிகொள் செங்கமலத் தாதின்    3114-2

KAIVINAI MARAIYOOAR SEYYAK KADI KOL SENGKAMALATH THAATHIN

And those work excelled persons are did to gaana sambanther and then those fragrance filled that red color pollen filled lotus flower

mj;bjhHpypy; ty;y me;jzh; bra;jdh; kzk; bghUe;jpa bre;jhkiuj; jhJf;fis cila

 செவ்வி நீள் தாம மார்பர் திரு அடையாள மாலை       3114-3

SEVVI NEEL THAAMA MAARPAR THIRU ADAIYAALA MAALAI

And that today bloomed flowers are adorned in the bosom place by gaana sambanther

g[jpajha; kyh;e;j ePz;l khiyia mzpe;j khh;guhd qhdrk;ge;jh;

 எவ்வுலகோரும் ஏத்தத் தொழுது தாம் எடுத்துப் பூண்டார் 3114-4

EVVULA KOOARUM EATHTHATH  THOLUTHU THAAM EDUTHTHUP POONNDAAR

And those sacred symbol way appearing that ruthraatcha seed garland he himself taken way adorned it with praying way

 jpU milahs khiyahd cUj;jpuhf;f khiyia vy;yh cyfj;jtUk; Jjpf;FkhW tzA;fpj; jhBk vLj;J mzpe;J bfhz;lhu;

 1217. அழகினுக்கு அணியாம் வெண்ணீறும் அஞ்சு எழுத்தும் ஓதிச்சாத்திப்         3115-1

ALAKINUKKU ANIYAAM VENNEERUM ANJSU ELUTHTHUM OOTHICH SAATHTHIP

And then those beauty appearing way those sacred ashes are adorning way and that time chanting those five letter sacred ward (sivayanama, namachivaaya, om ponnambalam)

mHFf;F mHF bra;fpd;w jpUbtz;zPw;iwg; gq;rhl;ruj;ij Xjp mzpe;J bfhz;L

 பழகிய அன்பர் சூழப் படர் ஒளி மறுகில் எய்தி  3115-2

PALAKIYA ANPAR SOOLAP PADAR OLI MARUKIL EYTHI

And then already well know friends are covering way and that light glittering that street place appeared

gHfpa md;gh;fs; R{H;e;J tu xspt[ila bjUtpy; te;J

 மழ விடை மேலோர் தம்மை மனம் கொள வணங்கி வந்து       3115-3

MALA VIDAI MEEALOOAR THAMMAI MANAM KOLA VANANGKI VANTHU

And then those lord Siva full-fledged way prayed

nsikahdf; fhisia cila rptbgUkhid kdkhu tzA;fp

 முழவொலி எடுப்ப முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்டபோது        3115-4

MULAVODU EDUPPA MUTHTHIN SIVIKAI MEEAL KONNDAPOOATHU

And then those drums are beating way and that chariot place seated way moving and that time

 KHt[s; xypf;f rptpif kPJ mkh;e;J te;j BghJ

 1218. எழுந்தன சங்க நாதம் இயம்பின இயங்கள் எங்கும்         3116-1

ELUNTHANA SANGKA NAATHAM IYAMPINA IYANGKAL ENGKUM

Raised conch sound raised and then those lovely musical instrument sound raised

vGe;jd rA;Ffs; xyp xypj;jd ndpa thj;jpaA;fspd; xyp

 பொழிந்தன விசும்பில் விண்ணேர் கற்பகப் புதுப்பூ மாரி  3116-2

POLINTHANA VISUMPIL VINNEEAR KARPAKAP PUTHUP POO MAARI

And then from the space place those deevaas are pouring that karpagaa flowers

thdj;jpy; nUe;J Bjth;fs; fw;gfg; g{kiHiag; bghHpe;jdh;

 தொழுந்தகை முனிவர் தொண்டர் சுருதியின் வாழ்த்துப் பொங்கி  3116-3

THOLUNTHAKAI MUNIVAR THONNDAR SURUTHIYIN VAALTHTHUP PONGKI

And those praying qualification possessed those saints and monks and disciples are chanting that veetha manthraas in praising way and then more and more raising way

bjhGk; jFjp cila Kdpth;fSk; bjhz;lh;fSk; vLj;J XJk; Btj thH;j;J xypia Bky; Bky;

 வழிந்தன திசைகள் மீது மலர்ந்தன உலகம் எல்லாம்     3116-4

VALINTHANA THISAIGAL MEETHU MALARNTHANA YULAKAM ELLAAM

And those praising manthraa sounds are spread all the directions and then this world got happy

 vGe;J vy;yhj; jpf;FfspYk; gutpd cyfk; kfpH;e;jJ

 1219. படர் பெரும் தொங்கல் பிச்சம் பைம் கதிர்ப் பீலிப் பந்தர்    3117-1

PADAR PERUM THONGGAL PICHSAM PAIM KATHIRP PEELIP PANTHAR

And then those hanging kuncharm ornament picham and green color feathers are constructed roofs

gue;j bghpa Fq;rA;fSk; gpr;rA;fSk; gr;ir epwKila gPypahy; mike;j TlA;fSk;

 அடர் புனை செம் பொன் பாண்டில் அணிதுகில் சதுக்கம் மல்கக்  3117-2

ADAR PUNAI SEM PON PAANNDIL ANITHUKIL SATHUKKAM MALKAK

And then in thick way decorated and then those golden plate and lovely cloths way decorated upper roofs

beUf;fkha; myA;fhuk; bra;ag;gl;l bghd; jfl;lhy; Md mHfpa Jzpfshy; mike;j Bkw;fl;ofSk;

 கடலின் மீது எழுந்து நிற்கும் கதிர் நிறை மதியம் போல 3117-3

KADALIN MEETHU ELUNTHU NIRKUM KATHIR NIRAI MATHIYAM POOALA

And then those thick sea place appearing that waves place appearing moon like

beUA;ff; fly; kPJ te;J Bjhd;Wk; miyfs; epiwe;j re;jpud; Bghy;

 வடநிரை அணிந்த முத்தின் மணிக்குடை நிழற்ற வந்தார்         3117-4

VADA NIRAI ANINTHA MUTHTHIN MANIK KUDAI NILARRA VANTHAAR

And those pearls garland with it decorated that pearls umbrella shadow appearing way gaana sabanther arrived

 Kj;J tlA;fshy; myA;fhpf;fg;gl;l Kj;Jf; FilBkBy epHy; bra;a qhdrk;ge;jh; te;J mUspdhu;

 1220. சீரணி தெருவினூடு திருமணம் செல்ல முத்தின்  3118-1

SEERANI THERUVINOODU THIRUMANAM SELLA MUTHTHIN

And those lovely street place marriage procession in that way emotional filled way where  pearls way decorated

mHfpa bjUtpy; jpUkz vGr;rp nt;thW vGe;J bry;y Kj;jhy; Md

 ஏரணி காளம் சின்னம் இலங்கு ஒளித் தாரை எல்லாம்    3118-2

EARANI KAALAM SINNAM ILANGKU OLITH THAARAI ELLAAM

Lovely eakkaalam and sacred symbols and then those sound blowing thaarai and

mHFila vf;fhsKk; jpUr;rpd;dKk; xspt[ila jhiua[k; vd;Dk;

 பேரொலி பெருக முன்னே பிடித்தன மறைகளோடு        3118-3

PEEAROLI PERUKA MUNNEEA PIDITHTHANA MARAIKALOOADU

And other instruments are sound raising way and then those veethaa chanting sound

nit vy;yhk; xypia vGg;g BtjA;fs; cld;

 தாரணி உய்ய ஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்று 3118-4

THAARANI YUYYA GNANA SAMPANTHAN VANTHAAN ENRU

And then this world getting upliftment way and that thiru gaana sambanther arrived and that informing way said and that big sound before -hand appearing way blowing those instruments

 te;J cyfk; ca;a[k; bghUl;Lj; jpUqhdrk;ge;jh; te;jhu; vd vLj;Jr; brhy;ypg; Bgbuhyp Kd;Bd bgUFkhW Cjpd

 1221. மண்ணினுக்கு இடுக்கண் தீர வந்தவர் திரு நாமங்கள்       3119-1

MANNINUKKU IDUKKANN THEERA VANTHAVAR THIRU NAAMANGGAL

Ad then in this land place living people sorrows are removing way those gaana sambanther descended in this world and then those sacred names are

ne;j cyfj;jpy; thH;gthpd; Jd;gk; ePA;f te;J Bjhd;wp mUspa qhdrk;ge;jhpd; jpUehkA;fs;

 எண்ணில பலவும் ஏத்திச் சின்னங்கள் எழுந்த போது அவ்         3119-2

ENNILA PALAYUM EATHTHICH SINNANGGAL ELUNTHA POOATHU AV

Chanting way and those good acts are propagating way those instruments are blowing and that time

mstpy;yhj gytw;ia[k; vLj;J Vj;jpj; Jjpj;Jj; jpUr;rpd;dA;fs; Twp vGe;j mr;rkaj;jpy;

 அண்ணலார் வதுவை செய்ய அலங்கரித்து அணையப் பெற்ற     3119-3

ANNALAAR VATHUVAI SEYYA ALANGKARITHTHU ANAIYAP PERRA

Those gaana sambanther bride groom way decoratedand then those approaching time

qhdrk;ge;jh; jpUkzk; bra;jw;fhd myA;fhuk; bra;J te;J BrUk; BghJ bgw;w

 புண்ணிய மறையோர் மாட மங்கலம் பொழிந்து பொங்க 3119-4

PUNNIYA MARAIYOOAR MAADA MANGKALAM POLINTHU PONGKA

Those bride’s father nambaandaar nambi house sacred mansion place those auspicious drums are beating way sound raised

g[z;zpa me;jdh; ek;ghz;lhuJ jpUkhspifapy; kA;fyA;fs; kpFe;J Bky; XA;fpd

 1222. முற்று மெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற மூர்த்தியார் செங்கை பற்ற  3120-1

MURRU MEYNJ GNAANAM PERRA MOORTHTHIYAAR SENGKAI PARRA

And those ripped form of gaana sambanther whose sacred hands are garbing’s way

Kw;wpa bka;q;qhdj;ij cila qhdrk;ge;jhpd; rpte;j jpUf;ifiag; gpof;f

 நற்பெரும் தவத்தின் நீர்மை நலம் படைத்து எழுந்த தெய்வக்     3120-2

NARPERUM THAVATHTHIN NEERMAI NALAM PADAITHTHU ELUNTHA THEYVAK

And those big meditation performing and that qualities possessed and then those godly qualities possessed

ey;y bghpa jtj;jd;ikahy; Md eyA;fs; vy;yhk; bfhz;L vGe;j bja;tf;

 கற்பகப் பூங்கொம்பு அன்னார் தம்மையும் காப்புச் சேர்த்துப்        3120-3

KARPAKAP POONGKOMPU ANNAAR THAMMAIYUM KAAPPUCH SEEARTHTHUP

Those karpaga flower branch way appearing and those bride is adorned that protection caappu ornaments

fw;gfg; g{A;bfhk;g[ Bghd;w mk;ikahUila fhg;g[ mzpe;j

 பொற்புறும் சடங்கு முன்னர்ப் பரிவுடன் செய்தவேலை    3120-4

POR PURUM SADANGKU MUNNARP PARIYUDAN SEYTHA VEEALAI

And then those good sangalpam and other rituals are before- hand willingly did there and that time

 mHfpa rA;fw;gk; Kjyhd rlA;Ffis Kd;dh; tpUg;gj;Jld; bra;j BghJ

 1223. செம் பொன் செய் வாசிச் சூட்டுத் திருமணிப் புனை பூண் செல்வப் 3121-1

SEM PON SEY VAASICH SOOTTUTH THIRU MANIP PUNAI POONN SELVAP

And then those pure gold place made fore head ornament and those intricate designs are studded way made those ornaments

brk;bghd;dhy; Md bew;wp khiyiaa[k; mHfpa kzpfs; gjpj;j bjhHpy; ghl;il cila mzpfisa[k;

 பைம் பொனின் மாலை வேய்ந்த பவள மென் கொடி ஒப்பாரை    3121-2

PAIM PONIN MAALAI VEEAYNTHA PAVALA MEN KODI OPPARAI

And those wealth filled way gold bangles are in row way adorned those pavalam creeper plant appearing that bride

bry;tk; bghUe;jpa bghdpd; khiyfisa[k; thpir bgwr; R{l;oa bky;ypa gtsf; bfhoiag; Bghd;w mk;ikahiu

 நம்பன் தன் அருளே வாழ்த்தி நல் எழில் விளங்கச் சூட்டி         3121-3

NAMPAN THAN ARULEEA VAALTHTHI NAL ELIL VILANGKACH SOOTTI

And those lordsiva’s grace getting way and that beautiful way decorated

niwthpd; mUisBa thH;j;jp ey;y mHF tpsA;f myA;fhuk; bra;J

 அம் பொன் செய் தீபம் என்ன அழகு அலங்கரித்து வைத்தார்      3121-4

AM PON SEY THEEPAM ENNA ALAKU ALANGKARITHTHU VAITHTHAAR

And then those lovely golden lamp way and then beauty is more attractive way decorated her

mHfpa bghd;dhy; Md tpsf;ifg; Bghy; mHifBa myA;fhpj;jhy; Bghd;W myA;fhpj;jdh;

 1224. மா மறை மைந்தர் எல்லாம் மணத்து எதிர் சென்று மன்னும்       3122-1

MAA MARAI MAINTHAR ELLAAM MANATHTHU ETHIR SENRU MANNUM

And then those bharamin boys are in that sacred marriage place approaching way

rpwe;j me;jd; ike;jhh; midtUk; jpUkzvGr;rpapy; Kd; te;J bghUe;jpa

 தூமலர்ச் செம் பொன் சுண்ணம் தொகு நவமணியும் வீசத்        3122-2

THOOMALARCH SEM PON SUNNAM THOKU NAVAMANIYUM VEESATH

Who are carried in the hand place those pure flowers and that golden dust and then those cluster of good diamonds are spraying way

J]a;ikahd kyh;fSld; bghd; Rz;zj;ija[k; bjhFjpahd ey;y kzpfisa[k; tPrj;

 தாமரை மலரோன் போல்வார் அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த       3122-3

THAAMARAI MALAROOAN POOALVAAR ARASILAI THARUPPAI THOOAYNTHA

And those lotus flower place seated those bharama like veethaa chanting bharamins and those papal tree leaves tharubai grass dipping way

jhkiu kyhpy; tPw;W nUf;Fk; ehd;Kfd; Bghd;w me;jzh;fs; muR niya[k; jUg;iga[k; Bjha;e;j

 காமர் பொன் கலச நன்னீர் இருக்குடன் கலந்து வீச       3122-4

KAAMAR PON KALASA NANNEER IRUKKUDAN KALANTHU VEESA

And that lovely golden pot good sacred water manthraa chanting form sprayed

 mHfpa bghd;Fl ey;y ePiu ke;jpuA;fisf; Twpj; bjspj;jdh;

 1225. விண்ணவர் மலரின் மாரி விசும்பு ஒளி தழைப்ப வீச      3123-1

VINNAVAR MALARIN MAARI VISUMPU OLI THALAIPPA VEESA

And then those upper world deevaas are spraying that flower garlands in light glittering way

Bjth;fs; kyh;khiy thdj;ij xsp kpFkhW tPr

 மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்த மாருதமும் வீசக்        3123-2

MANNAKAM NIRAINTHA KANTHA MANTHA MAARUTHAMUM VEESAK

And then in this land place appearing that soft breezes are cool way flowering everywhere

kz; cyfk; epiwe;j kz;zfj;ij cila bjd;wy; fhw;iwa[k; tPr

 கண் ஒளி விளக்கம் மிக்கார் காமர் தோரணங்களூடு      3123-3

KANN OLI VILAKKAM MIKKAAR KAAMAR THOOARANANGKALOODU

And then those thick form moved in between those thoranaas way moved

beUA;fpa xsp kpf;f mHfpa BjhuzA;fspilBa Bgha;j;

 புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம் பந்தர் முன்பு சார்ந்தார்        3123-4

PUNNIYA VILAIYU POOALVAAR POOM PANTHAR MUNPU SAARNTHAAR

And those punniyaa effect getting way and thatflower panthal place appeared

 g[z;zpaj;jpd; gaidg; bgw;w rk;ge;jh; g{k;ge;jhpd; Kd; Brh;e;jhu;

 1226. பொன் அணி சங்கின் வெள்ளம் பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப       3124-1

PON ANI SANGKIN VELLAM POLIYUDAN MULANGKI AARPPA

And those golden mouth possessed conches clusters are lovely way emanating blowing sound

bghd;id mzpe;j rA;Ffspd; Tl;lk; mHFld; KHA;fp xypf;f

 மன்னிய தரளப் பத்தி வளர் மணிச் சிவிகை நின்றும்     3124-2

MANNIYA THARALAP PATHTHI VALAR MANICH SIVIKAI NINRUM

And then those pearls rows are flashing that light spread over everywhere and then pearls chariot place descending way

bghUe;jpa Kj;J thpirfs; bgUfp xsp bra;J tpsA;fpa rptpifapdpd;Wk;

 பன் மலர் நறும் பொன் சுண்ணம் பரந்த பாவாடை மீது  3124-3

PAN MALAR NARUM PON SUNNAM PARANTHA PAAVAADAI MEETHU

And then those flower fragrance and that fragrace filled dust which is spread over in the walking cloth place

gy kyh;fSk; kzk; fkGk; bghd; Rz;zKk; gutp nUe;j ghthilapd; Bky;

 முன் இழிந்து அருளி வந்தார் மூவுலகு உய்ய வந்தார்    3124-4

MUN ILINTHU ARULI VANTHAAR MOOYULAKU YUYYA VANTHAAR

And that way walking and then those three worlds are getting upliftment way that gaana sambanther arrived

 Kd;Bd nwA;fp }d;W cyfKk; ca;a[k; bghUl;Lj; Bjhd;wpa qhdrk;ge;jh; te;J mUspdhu;

 1227. மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை மங்கல மகளிர் எல்லாம்         3125-1

MARAIKKULA MANAIYIN VAALKKAI MANGKALA MAKALIR ELLAAM

And then those bharamin sect ladies who are living good life in this world and those auspicious ladies all are

me;jzh; Fyj;jtuha; ny;thH;tpy; thGk; kA;fyk; cila me;jz kA;ifah; vy;yhk;

 நிரைத்த நீர்ப் பொன் குடங்கள் நிரை மணி விளக்குத் தூபம்      3125-2

NIRAITHTHA NEERP PON KUDANGGAL NIRAI MANI VILAKKUTH THOOPAM

Where sacred water carried in the golden pots and then those row waylitup lamps are carrying

epiwj;j ePiu cila bghd;FlA;fisa[k; thpirahd mHfpa tpsf;Ffisa[k;

 நறைக் குல மலர் சூழ் மாலை நறுஞ் சுடர் முளைப் பொன் பாண்டில்     3125-3

NARAIK KULA MALAR SOOL MAALAI NARUNJ SUDAR MULAIP PONN PAANNDIL

And then those honey filled that good flowers garlands and those well white way sprouted those seedlings in the golden plate place

Bjid cila ey;y kyh;khiyfisa[k; ey;y xspt[ila Kiyg;ghypiffis nl;L itj;j bghd;jl;Lfisa[k;

 உறைப் பொலி கலவை ஏந்தி உடன் எதிர் ஏற்று நின்றார் 3125-4

YURAIP POLI KALAVAI EANTHI YUDAN ETHIR EARRU NINRAAR

And then those erasing waygot that sandal wood paste all are carried in the hand place and all are clubbed way receiving the bride groom and welcome him

 ciwj;jhy; tpsA;Fk; fyitr; rhe;ija[k; Ve;jpf; bfhz;L xd;W To kzkfdhuhd qhdrk;ge;jiu tuBtw;W epd;whu;fs;

 1228.  ஆங்கு முன் இட்ட செம் பொன் அணி மணிப் பீடம் தன்னில்      3126-1

AANGKU MUN ITTA SEM PON ANI MANIP PEEDAM THANNIL

And then in the already placed that pure gold with it made and that elevated place peedam place

mA;F Kd;dBk nl;L itj;j brk;bghd;dhy; Md mHfpa kzpgjpj;j gPlj;jpy;

 ஓங்கிய ஞான வெள்ளம் உள் நிறைந்து எழுவது என்னத் 3126-2

OONGKIYA GNAANA VELLAM YUL NIRAINTHU ELUVATHU ENNATH

And then those Siva gaana flooded way filled and then raise upward and then from there spraying way

vy;yhtw;Wf;Fk; Bkyhf XA;fpa rptqhdg; bgUf;fhdJ cs;Bs epiwe;J Bky; vGe;J bghHptijg; Bghy;

 தாங்கிய முத்தின் பைம் பூண் தண் நிலா எறிப்ப ஏறிப்    3126-3

THAANGKIYA MUTHTHIN PAIM POONN THANN NILAA ERIPPA EARIP

And those good ornaments way adorned those ornaments are which is spread those cool rays

mzpaha;g; g{z;lBjhu; Md ey;y mzpfs; Fsph;e;j xspia

 பாங்கு ஒளி பரப்ப நின்றார் பர சமயங்கள் வீழ்த்தார்      3126-4

PAANGKU OLI PARAPPA NINRAAR PARA SAMAYANGGAL VEELTHTHAAR

And that rays are spread every direction and that way standing there gaanasambanther who has own other religions orations

 gf;fA;fspy; xsp gug;gp epd;whu; rkaA;fis btd;w qhdrk;ge;jh;

 1229. எதிர் வரவேற்ற சாயல் இளம் மயில் அனைய மாதர்       3127-1

EATHIR VARA VEEARRA SAAYAL ILAM MAYIL ANAIYA MAATHAR

And then before- hand invited and those peacock shadow possessed young ladies

vjph; bfhz;L tuBtw;w rhayhy; nisa kapy; Bghd;w kA;ifah;

 மதுரமங்கல முன் ஆன வாழ்த்து ஒலி எடுப்ப வந்து      3127-2

MATHURAMANGKALA MUN AANA VAALTHTHU OLI EDUPPA VANTHU

And those auspicious wards using that good songs are singing way and those chanting are spread over every where

ndpa kA;fyr; brhw;fis Kd; bfhz;L ghoa thH;j;bjhyp vA;Fk; epiwa[khW te;J

 கதிர் மணிக் கரக வாசக் கமழ் புனல் ஒழுக்கிக் காதல்    3127-3

KATHIR MANIK KARAKA VAASAK KAMAL PUNAL OLUKKIK KAATHAL

And then those glittering pot place carried that water is pouring before the feet place and then those willingness filled way

xsp bghUe;jpa mHfhd fufj;jpy; cs;s kzKila ePiuj; jpUKd;g[ thu;j;J kpf;f tpUg;gj;Jld;

 விதி முறை வலம் கொண்டு எய்திமேவும் நல் வினைகள் செய்தார்       3127-4

VITHI MURAI VALAM KONNDU EYTHI MEEAYUM NAL VINAIGAL SEYTHAAR

And then as per rule encircling way and those appropriate rituals are performed

tpjpKiwg;go tykhfr; Rw;wpg; bghUe;jpa ey;y rlA;Ffisr; bra;jhu;

 1230. மங்கலம் பொலிய ஏந்தி மாதரார் முன்பு செல்லக் 3128-1

MANGKALAM POLIYA EANTHI MAATHARAAR MUNPU SELLAK

And then those auspicious things are carried in the hand place and those bharamin ladies are moving before hand

kA;fyg; bghUl;fis ifapy; vLj;Jf; bfhz;L me;jzkA;ifah; Kd;dhy; bry;y

 கங்கையின் கொழுந்து செம் பொன் இம வரை கலந்தது என்ன    3128-2

KANGKAIYIN KOLUNTHU SEM PON IMA VARAI KALANTHATHU ENNA

And those white ganges water has entered in the red color Himalayan hills place

fA;ifapd; bfhGe;J Bghd;w bts;s xGA;F rpte;j bghd; khiyahd nkaj;jpy; Brh;e;jhw;Bghy;

 அங்கு அவர் செம் பொன் மாடத்து ஆதி பூமியின் உட்புக்கார்      3128-3

ANGKU AVAR SEM PON MAADATHTHU AATHI POOMIYIN YUTPUKKAAR

Where nambaandaar nambi and those lovely mansion place set that aathi boomi marraiage pandal place entered

mA;F ek;ghz;lhu; ek;gpfspd; mHfhd bghd; khlj;jpy; Mjp g{kp vd;w kztiwa[s; g[Fe;jhu;

 எங்களை வாழ முன்னாள் ஏடு வைகையினுள் இட்டார்  3128-4

ENGKANAI VAALA MUNNAAL EADU VAIKAIYINUL ITTAAR

And those word is giving that new lease of life and that way once gaana sambanther has place palm leaf in the vigai river water place

 vA;fs; thH;tpg;gjw;fhf te;j Kd;dhspy; itifapy; Vl;il nl;l gps;isahu;

 1231. அகில் நறும் தூபம் விம்ம அணிகிளர் மணியால் வேய்ந்த 3129-1

AKIL NARUM THOOPAM VIMMA ANIKILAR MANIYAAL VEEAYNTHA

And that gaana sambanther entering those agil wood fumes and then those diamonds are studded those good silk cloths

kzk; kpFe;j mfpypd; g[if kpft[k; kzk; tPr mHF tpsA;f kzpfshy; nad;w ey;y gl;odhy;

 துகில் புனை விதான நீழல் தூ மலர் தவிசின் மீது       3129-2

THUKIL PUNAI VITHAANA NEELAL THOO MALAR THAVAISUN MEETHU

Are tied in the head above that panthal place tied and those flowers are spread over and that seat place

Md Bkw;fl;oapd; fPH;j; J]a;ikahd kyh;fs; J]tg;gl;l Mrdj;jpd; kPJ

 நகில் அணி முத்த மாலை நகை முக மடவார் வாழ்த்த 3129-3

NAKIL ANI MUTHTHA MAALAI NAKAI MUKA MADAVAAR VAALTHTHA

And then those breast place that pearls ornaments are adorned and then those fully bloomed face possessed that ladies are praising way

bfhA;iffspd; Bky; Kj;J khiyfis mzpe;j kyh;e;j Kfj;ij cila kA;ifah; thH;j;jr;

 இகலில் சீர் மறையோர் சூழ இனிதின் அங்கு இருந்த வேலை     3129-4

IKALIL SEER MARAIYOOAR SOOLA INITHIN ANGKU IRUNTHA VEEALAI

And those angryand enmity devoid form appearing that bharamins are covering way and then those happy way gaana sammbanther appeared there and that time

 rpdk; Kjyhd gif ny;yhj rpwg;g[f; bfhz;l me;jzh; R{H ndpjha; mA;F qhdrk;ge;jh; vGe;J mUsp nUe;j BghJ

 1232. திருமகள் கொடுக்கப் பெற்ற செழு மறை முனிவர் தாமும் 3130-1

THIRU MAGAL KODUKKAP PERRA SELU MARAI MUNIVAR THAAMUM

And those bride is giving and that boon got that rich veethaa chanting bharamin nambaandar nambi

jk; kfis kzkfshff; bfhz;L bfhLf;Fk; Bgw;iwg; bgw;w brGikahd kiw Kdptuhd ek;ghz;lhu; ek;gpfSk;

 அருமையான் முன் செய் மெய்ம்மை அருந்தவ மனைவியாரும்  3130-2

ARUMAIYAAN MUN SEY MEYMMAI ARUNT HAVA MANAIVIYAARUM

And those rare way those previous birth did big penance effect way appearing those wife

Mhpa jd;ikahy; Kd; bra;j bka;ahd mhpa jtg; BgWila kidtpahUk;

 பெருமகிழ்ச்சியினால் பாதம் விளக்குவார் பிள்ளையார் முன்      3130-3

PERU  MAKILCHSIYINAAL PAATHAM VILAKKU VAAR PILLAIYAAR MUN

And those two are cleaning the feet of gaana sambanther

kpf;f kfpH;t[ld; gps;isahhpd; ghjA;fis tpsf;Fgtuha; qhdrk;ge;jhpd; jpUKd;g[

 உரிமையால் வெண் பால் தூ நீர் உடன் எடுத்து ஏத்திவந்தார்      3130-4

YURIMAIYAAL VENN PAAL THOO NEER YUDAN EDUTHTHU EATHTHI VANTHAAR

And those right possessed way and those pure cow milk and clean water bringing there

 me;j chpikahy; btz;ikahd gRk;ghiya[k; J]a;ikahd ePiua[k; xU Bruf; bfhz;L te;jdh;

 1233. வந்து முன் எய்தித் தான் முன் செய் மா தவத்தின் நன்மை        3131-1

VANTHU MUN EYTHITH THAAN MUN SEY MAA THAVATHTHIN NANMAI

And that way appeared before gaana sambanther because of previous good meditation way and those good effect way

qhdrk;ge;jhpd; Kd;Bd te;J jhk; Kd;dh; bra;j bgUk; jtj;jhy; bgw;w ed;ik bgUFk;

 நந்து நம்பாண்டார் நம்பி ஞான போனகர் பொன் பாதம்  3131-2

NANTHU NAMPAANNDAAR NAMPI GNANA POOANAKAR PON PAATHAM

And that nambaandaar nambi

ek;ghz;lhu; ek;gpfs;

 கந்தவார் குழலினார் பொன் கரக நீர் எடுத்து வார்ப்ப      3131-3

KANTHAVAAR KULALINAAR PON KARAKA NEER EDUTHTHU VAARPPA

And then those fragrance emanating long hair possessed wife whose golden hands way pouring way and then nambaandaar nambi

kzk; tPRk; ePz;l Te;jiy cila kidtpahu; bghd;fuj;jhy; vLj;J thu;f;f

 புந்தியால் நினை தியானம் புரி சடையான் என்றுன்னி     3131-4’

PUNTHIYAAL NINAI THIYAANAM PURI SADAIYAAN ENRUNNI

In the mind place those lord siva himself arrived here in that way thinking and that gaana milk consumed that gaana sambanther sacred feet are

 cs;sj;jhy; epidf;Fk; jpahdj;jpy; eilia cila rptbgUkhBd nth; vd;w vz;zj;Jld; qhdg;ghy; cz;l mtuJ mofis

 1234. விருப்பினால் விளக்கி மிக்க புனித நீர் தலைமேல் கொண்டு        3132-1

VIRUPPINAAL VILAKKI MIKKA PUNITH NEER THALAIMEEAL KONNDU

And then those willingness filled way clean the feet and those pure water is sprinkling in the head place

tpUg;gj;jpdhy; tpsf;fpj; J]a ePiuj; jiyBky; bjspj;Jf; bfhz;L

 பொருப்புறு மாடத்து உள்ளும் புறத்துளும் தெளித்த பின்னர்       3132-2

PORUPPURU MAADATHTHU YULLUM PURATH THULUM THELITHTHA PINNAR

And those feet cleaned water is those hillock like palace place internal and external place sprayed

kiy Bghd;w jpUkhspifapd; cs;Sk; btspBaa[k; bjspe;j gpd;du;

 உருப்பொலி உதரத் துள்ளும் பூரித்தார் உவகை பொங்கி  3132-3

YURUPPOLI YUTHARATH THULLUM POORITHTHAAR YUVAKAI PONGKI

And then some water is willingness filled way consumed

mHF kpf;f tapw;wpy; bfhs;SkhW kpf;f Mira[ld; cl;bfhz;lhu;

 அருப்புறு கிளைஞர் மேலும் தெளித்தனர் ஆர்வத்தோடும் 3132-4

ARUPPURU KILAIGNAR MEEALUM THELITHTHANAR AARVATH THOOADUM

And then those emotional filled relatives are also got sprinkled that water in their head place

kaph;g; g[sfhA;fpjk; mila[k; cwtpdh; BkYk; bgUFk; MirBahL bjspj;jdh;

1235. பெருகொளி ஞானம் உண்ட பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில்       3133-1

PERU KOLI GNAANAM YUNNDA PILLAIYAAR MALARKKAI THANNIL

And then those sacred lotus flower like hands place

bgUFk; qhd mKJ cz;l rk;ge;jhpd; jhkiu kyh; Bghd;w ifapy;

 மருவும் மங்கல நீர் வாசக் கரகம் முன் ஏந்தி வார்பார்    3133-2

MARUYUM MANGKALA NEER VAASAK KARAKAM MUN EANTHI VAARPAAR

And that sacred fragrance filled water pot carried in the hands place and then pouring that water

bghUe;jpa kzKila ePh; epiwe;j fkz;lyj;ij Kd; Ve;jp mjd; kA;fy ePiu thu;g;gtuha;j;

 தரு முறைக் கோத்திரத்தின் தம் குலம் செப்பி என்றன்  3133-3

THARU MURAIK KOOATHTHIRATH THIN THAM KULAM SEPPI  ENRAN

And that bride is givingway those sub sect name and gooathirms are saying way and those peravara and then those sect names are mentioning way

jUk; Kiwapy; jk; Bfhj;jpuj;jpw;F chpa “gputu” Kjypa Fyk; bgaiua[k; vLj;Jf;Twp vd

 அருநிதிப் பாவை யாரைப் பிள்ளையர்க்கு அளித்தேன் என்றார்     3133-4

ARUNITHIP PAAVAI YAANAIP PILLAIYARKKU ALITHTHEEAN ENRAAR

And then those doll form of rich doll form appearing daughter is married to gaana sambanther in  that wards are three times uttering way informed all

 mUikahd bry;ykhd ghit Bghd;w kfshiug; gps;isahUf;Fj; je;Bjd; vd;w tpjpg;go }d;WKiw Twpdhu;

 1236. நல் தவக் கன்னியார் கை ஞான சம்பந்தர் செம்கை        3134-1

NAL THAVAK KANNIYAAR KAI GNAANA SAMPANTHAR SEMKAI

And those thiru gaana sambanther that good penance performing spinster hands are with his red color hand place holding way

jpUqhdrk;ge;jh; ey;y jtj;ij cila fd;dpahupd; ifia jk; brA;ifahy; gpog;gjw;F

 பற்றுதற்கு உரிய பண்பில் பழுது இல் நல் பொழுது நண்ண       3134-2

PARRUTHARKU YURIYA PANPIL PALUTHU IL NAL POLUTHU NANNA

And that good flawless form of time approaching way

chpa gz;g[ila Fw;wk; ny;yhj ey;y Btis te;J Bru

 பெற்றவர் உடன் பிறந்தார் பெரு மணப் பிணை அன்னாரைச்      3134-3

PERRAVAR YUDNA PIRANTHAAR PERU MANAP PINAI ANNAARAICH

And that spinster begotten by her mother, father and those brothers and those greatness filled bride and those stage like spinster

fd;dpiag; bgw;w jha; je;ijahUk; cld; gpwe;j rBfhjuUk; bgUik cila kzg; bgz;zhd khd; Bghd;w fd;dpia

 சுற்றம் முன் சூழ்ந்து போற்றக் கொண்டு முன் துன்னினார்கள்     3134-4

SURRAM MUN SOOLNTHU POOARRAK KONNDU MUN THUNNINAARGAL

And those relatives are covered way praising way gaana sambanther appeared with that bride before place

 cwtpdh; Kd; R{H;e;J Bghw;w miHj;Jf; bfhz;L kzkfdhuhd qhdrk;ge;jh; Kd; bfhzh;e;jhu;

 1237.  ஏகமாம் சிவ மெய்ஞ் ஞானம் இசைந்தவர் வலப்பால் எய்தி       3135-1

EAKAMAAM SIVA MEYGJ GNAANAM ISAINTHAVAR VALAPPAAL EYTHI

And those oneness form appearing that gaana sambanther right side

xd;whFk; bka;ahd rptqhdj;ij mile;j qhdrk;ge;jhpd; tyg;gf;fj;jpy; te;J

 நாகமார் பணப்பேர் அல்குல் நல்தவக் கொழுந்து அன்னாரை       3135-2

NAAKAMAAR PANAP PEEAR ALKUL NAL THAVAK KOLUNTHU ANNAARAI

Those bride who has possessed those dancing snake like broad waist possessed and those good meditation performing that tender leaves form appearing that spinster

ghk;gpd; glj;ijg; Bghd;w my;Fy; bghUe;jpa ey;y jtj;jpd; bfhGe;ijg; Bghd;w fd;dpahiu

 மாகமார் சோதி மல்க மன்னி வீற்று இருந்த வெள்ளை  3135-3

MAAKAMAAR SOOATHI MALKA MANNI VEERRU IRUNTHA VELLAI

And then in the space place light clubbing way and those ever permanent form appearing and those white color

thdj;jpy; epiwe;j xsp bghUe;j epiy bgw;W tPw;wpUe;j bts;is

 மேகமொடு இசையும் மின்னுக் கொடி என விளங்க வைத்தார்     3135-4

MEEAKA MODU ISAIYUM MINNUK KODI ENA VILANGKA VAITHTHAAR

Clouds place appearing that lighting line form appearing that bride is allowed to seat beside gaana sambanther

 Bkfj;Jld; bghUe;Jk; kpd;dy; bfho Bghd;W tpsA;FkhW mkUk;gor; bra;jdh;

 1238. புனித மெய்க் கோல நீடு புகலியார் வேந்தர் தம்மைக்       3136-1

PUNITHA MEYK KOOALA NEEDU PUKALIYAAR VEEANTHAR THAMMAIK

And those pure appearance possessed that seer gaali leaer gaana sambanther

J]a;ikahd bka;f; Bfhyj;Jld; ePoa rPfhHpj; jiytuhd gps;isahiu

 குனி சிலை புருவ மென் பூங்கொம்பனார் உடனே கூட    3136-2

KUNI SILAI PURUVA MEN POONGKOMPANAAR YUDANEEA KOODA

And those curved bow way appearing eye brows are possessing that bride who is soft creeper flower plant form appearing that bride with hear mingling way seated

tise;j tpy;Bghd;w g[UtA;fis cila bkd;ikahd g{A;bfhk;igg; Bghd;w BjtpahUld; Tl

 நனி மிகக் கண்ட போதின் நல்ல மங்கலங்கள் கூறி       3136-3

NANI MIKKAK KANNDA POOATHIN NALLA MANGKALANGGAL KOORI

And those good emotional filled way seen and then those good auspicious wards are uttering way

kpf;f Mh;tj;Jld; ghh;j;j BghJ ey;y kA;fyA;fis Twpf;

 மனிதரும் தேவர் ஆனார் கண் இமையாது வாழ்த்தி      3136-4

MANITHARUM THEEAVAR AANAAR KANN IMAIYAATHU VAALTHTHI

And those persons are nor winked their eyes way seeing that bride and bride groom so they are appeared as deevaas way

 fz; nikf;fhky; ghh;j;J thH;j;Jk; tifahy; kf;fSk; Bjth;fs; Mapdh;

 1239. பத்தியில் குயிற்றும் பைம் பொன் பவளக் கால் பந்தர் நாப்பண்     3137-1

PATHTHIYIL KUYIRRUM PAIM PONN VAVALAK KAAL PANTHAR NAAPPANN

And those row form established that poles ofpanthal roof which is coral color way appearing and in the mid place

thpir bgw mHFgLj;jg;gl;l gRk;bghd;dhy; Md gtsf; fhy;fis cila ge;jypd; eLtpy;

 சித்திர விதானத்தின் கீழ்ச் செழும் திரு நீல நக்கர்        3137-2

SITHTHIRA VITHAANATH THIN KEELCH SELUM THIRU NEELA NAKKAR

And those arts form decorated those roof and then under it those rich neela nakka naaya naar

Xtpak; mike;j Bkw;fl;oapd; fPBH brGikcila ePyef;f ehadhu;

 முத் தமிழ் விரகர் முன்பு முதன் மறை முறையின் ஓடு 3137-3

MUTH THAMIL VIRAKAR MUNPU MUTHAN MARAI MURAIYIN OODU

And those teacher way those three tamils are excelled who has asper prime veetha books stating rules way those marriage is performing

Mrpupauha; nUe;j Kj;jkpH; ty;Yeuhd gps;isahhpd; Kjd;ikahf kiwE]y; tpjpr;rlA;Ffis me;j Kiwg;goBa

 மெய்த்த நம் பெருமான் பாதம் மேவும் உள்ளத்தால் செய்ய       3137-4

MEYTHTHA NAM PERUMAAN PAATHAM MEEAYUM YULLATHTHAAL SEYYA

And those tree matter form appearing and that lord siva’s sacred feet are praying way and that oneness of minded way

 bka;g;bghUshd ek;bgUkhdpd; jpUtofisg; bghUe;Jk; cs;sj;Jld; bra;a

 1240. மறையொலி பொங்கி ஓங்க மங்கல வாழ்த்து மலக        3138-1

MARAIYOLI PONGKI OONGKA MANGKALA VAALTHTHU MALAKA

And then those veetha manthraa chanting way and then those auspicious praising wards are multiplying way

kiw xypfs; BkYk; BkYk; bgUfp XA;ft[k; kA;fy thH;j;bjhypfs; kpft[k;

 நிறை வளைச் செங்கை பற்ற நேர் இழை அவர் முன் அந்தப்     3138-2

NIRAI VALAICH SENGKAI PARRA NEEAR ILAI AVAR MUN ANTHAP

And those bangles are abundantly adorned those hands are catching by gaana sambanther and those other good ornaments are adorned that spinster before

epiwe;j tisay;fis mzpe;j kzg;bgz;zpd; rpte;j gps;isahu; gw;Wk; bghUl;L Behpa mzpfis mzpe;j me;jf; fd;dpahupd; Kd;

 பொறை அணி முந்நூல் மார்பர் புகரில் பொரிகை அட்டி 3138-3

PORAI ANI MUN NOOL MAARPAR PUKARIL PORIKAI ATTI

And then all the time calm way appearing that three knotted thread adorned in the bosom place and that thiru neela nakka naaya naar who has taken that flawless form rice pori in the hand place and then put it in the burning yaaga fire pot place

bghWikia mzpahff; bfhz;l Ke;E]y; mzpe;j khu;gpduhd jpUePyef;f ehadhu; Fw;wk; mw;w bey; bghhpiaf; ifapy; vLj;J Bts;tpj;jPapy; MFjpahfg; bga;J

 இறைவரை ஏத்தும் வேலை எரிவலம் கொள்ள வேண்டி 3138-4

IRAIVARAI EATHTHUM VEEALAI ERIVALAM KOLLA VEEANNDI

And those lord siva is praying time and those fire pot is encircling way thinking

rptbgUkhid tzA;Fk; BghJ vhpia tykhf tUtjw;F vz;zp

 1241. அருப்பு மென் முலையினார் தம் அணிமலர்க் கைப் பிடித்து அங்கு 3139-1

ARUPPU MEN MULAIYINAAR THAM ANIMALARK KAIP PIDITHTHU ANGKU

And those flower buds form appearing those breasts are possessed that bride and her hands are holding way and then

mUk;igg; Bghd;w bkd;ikahd bfhA;if cila mk;kA;ifapd; mHfhd kyh; Bghd;w ifiag; gpoj;Jf; bfhz;L mA;F

 ஒருப் படும் உடைய பிள்ளையார் திரு உள்ளம் தன்னில் 3139-2

ORUP PADUM YUDAIYA PILLAIYAAR THIRU YULLAM THANNIL

And those oneness form appearing that gaana sambanther

xUg;gl;l rk;ge;jh; kdj;jpy;

 விருப்புறும் அங்கியாவார் விடை உயர்த்தவரே என்று     3139-3

VIRUPPURUM ANGKIYAAVAAR VIDAI YUYARTHTHAVAREEA ENRU

And those willingness filled fire god thinking that he is those bull flag carrying lord siva in that way thinking

tpUg;gk; bghUe;Jk; mf;fpdpahdth; nlgf bfhoia cah;j;jpa rptbgUkhBd Mthu; vdj;

 திருப் பெரு மணத்தை மேவும் சிந்தையில் தெளிந்து செல்வார்    3139-4

THIRUP PERU MANATHTHAI MEEAYUM SINTAHIYIL  THELINTHU SELVAAR

And those thiru nalloorperumanam place those oneness filled minded way those clear idea possessing way

 jpUey;Y]h;g; bgUkzj;ijg; bghUe;jpa cs;sj;jpBy bjspe;jjhy; bry;gtuha;

 1242. மந்திர முறையால் உய்த்த எரிவலம் ஆக மாதர்  3140-1

MANTHIRA MURAIYAAL YUYTHTHA ERIVALAM AAKA MAATHAR

And those manthraa way developed those fire is encircling way and that bride

ke;jpu Kiwahy; cz;lhf;fp tsh;f;fg;gl;l vhpia tyk; tUk; bghUl;L mk;ikahhpd;

 தம் திருக் கையைப் பற்றும் தாமரைச் செங்கையாளர்    3140-2

THAM THIRUK KAIYAIP PARRUM THAAMARAICH SENG KAIYAALAR

Hands areholding that lotus flower form red hands are possessed that gaana sambanther

ifiag; gpof;Fk; jhkiu kyh; Bghd;w rpte;j ifia cila gps;isahu;

 இந்த இல் ஒழுக்கம் வந்து சூழ்ந்ததே இவள் தன்னோடும் 3140-3

INTHA IL OLUKKAM VANTHU SOOLNTHA THEEA IVAL THANNOOADUM

Ad then thinking that family life entrusted and threshed on me in that way thinking

ne;j ny;thH;thd xGf;f epiy te;J tha;j;jBj ntSld;

 அந்தமில் சிவன் தாள் சேர்வன் என்னும் ஆதரவு பொங்க 3140-4

ANTHAMIL SIVAN THAAL SEEARVAN ENRUM AATHARAYU PONGKA

And then ever permanent and not perishable lord siva’s sacred feet place we will enter and those likings are multiplied in the mind place

 mHpt[ ny;yhj rptbgUkhdpd; jpUtofis milBtd; vd;w Mir cs;sj;jpy; bgUf

 1243. மலர் பெரும் கிளையும் தொண்டர் கூட்டமும் மல்கிச் சூழ 3141-1

MALAR PERUM KILAIYUM THONNDAR KOOTTAMUM MALKICH SOOLA

And then those happy way seated that relatives and those sacred disciples cluster and then all are clubbing way

kyh;r;rp cila bghpa cwtpdUk; jpUj;bjhz;lh; Tl;lKk; Mfpa nth;fSlBd Tl

 அலகில் மெய்ஞ்ஞானத் தொல்லை அடைவுறும் குறிப்பால் அங்கண்       3141-2

ALAKIL MEYGJ GNAANATH THOLLAI ADAIYURUM KURIPPAAL ANGKANN

And then those infinitive true gaana knowledge frontiers are attaining way in that mind place emanating those symbol way

mstpy;yhj bka;q;qhdj;jpdJ vy;iyia mila Btz;Lk; vd;w cs;sf;Fwpg;gpdhy;

 உலகின் எம்மருங்கும் நீங்க உடன் அணைந்து அருள வேண்டிக்  3141-3

YULAKIN EMMARUNGKUM NEENGKA YUDAN ANAINTHU ARULA VEEANNDIK

And then this world attachment not attracting way and then wanted to mingle with lord Siva

mA;F cyfk; gw;W jk;ikr; rhuhJ ePA;f niwtUld; BrutpUk;gpa me;jzh;

 குல மணம் புரிவித்தார் தம் கோயிலை நோக்கி வந்தார் 3141-4

KULA MANAM PURIVITHTHAAR THAM KOOAYILAI NOOAKKI VANTHAAR

But those sect people are who are compelled to marry me and that mentality way who has moved towards that thirup perumanam temple place

 Fyj;Jf;F chpa kzj;ijr; bra;tpj;J niwthpd; jpUg;bgUkdk; vd;Dk; jpUf;Bfhapiy Behf;fp vGe;J mUsp te;jhu;

 1244. சிவன் அமர்ந்து அருளும் செல்வத் திருப் பெரு மணத்துள் எய்தித் 3142-1

SIVAN AMARNTHU ARULUM SELVATH THIRUP PERU MANATHTHUL EYTHITH

And then thatlord siva seated and those souls are receiving grace from lord siva and that wealth filled that thiru perumam temple place entered

rptbgUkhd; tPw;wpUf;Fk; caph;fSf;F mUs; bra;a[k; bry;tk; epiwe;j jpUg;bgUkdf; BfhapYf;Fs; Bgha;j;

 தவ நெறி வளர்க்க வந்தார் தலைப்படும் சார்பு நோக்கிப் 3142-2

THAVA NERI VALARKKA VANTHAAR THALAIPPADUM SAARPU NOOAKKIP

And those meditation monk way of life leading way descended in this world and that gaana sambanther whose world bond reliving way and then get mukthi way of life and those symbolic symptoms are receiving way

jt bewpia tsh;g;gjw;F vd;Bw mtjhuk; bra;jtuhd qhdrk;ge;jh; cyff;fhl;rp ePA;fpa tPLBgw;W epiyapy; rhh;tjw;Ff; fhuzkhd mUl;Fwpg;igf; fz;L

 பவம் அற என்னை முன்னாள் ஆண்ட அப்பண்பு கூட    3142-3

PAVAM ARA ENNAI MUNNAAL AANNDA APPANPU KOODA

And those repeated birth and death not affecting way in the previous birth lord siva has taken me as slave under his feet and those nature way

gpwtpapy; thuhky; vd;id Kd; gpwtpapy; ek; jpUtoapy; Mshff; bfhz;l mj;jd;ikf;F Vw;gg;

 நவம் மலர்ப் பாதம் கூட்டும் என்னும் நல் உணர்வு நல்க 3142-4

NAVAM MALARP PAATHAM KOOTTUM ENNUM NAL YUNARYU NALKA

And those newly bloomed that lotus flower form of feet is approaching way and those truth is appeared in the mind place

g[jpjhf kyh;e;j jhkiu kyh; Bghd;w jpUtofis miltpf;Fk; vd;w bka; cs;sthW cs;sj;jpy; bghUe;j

 1245. காதல் மெய்ப் பதிகம் நல்லூர்ப் பெருமணம் எடுத்துக் கண்டோர்     3143-1

KAATHAL MEYP PATHAKAM NALLOORP PERUMANAM EDUTHTHUK KANNDOOAR

And those devotions are revealing that truth and those sacred decade starting that nalloor perumanam way and those who are seen this marriage

gf;jpia g[yg;gLj;Jk; cz;ik cila jpUg;gjpfj;ijf; ey;Y]h;g; bgUkzk; vdj; bjhlA;fp mA;F mj;jpUkzj;ijf; fz;lthpd;

 தீதுறு பிறவிப் பாசம் தீர்த்தல் செம் பொருளாகக் கொண்டு        3143-2

THEETHURU PIRAVIP PAASAM THEERTHTHAL SEM PORULAAKAK KONNDU

And those bad birth’s cause and effect reason form of bad deeds are removing way and those true matter is kept in the mind place

jPa gpwtpf;Ff; fhuzkhd fd;kA;fisj; jPh;g;gjidr; brk;ikg; bghUshaj; jpUcs;sk; bfhz;L

 நாதனே நல்லூர் மேவும் பெரு மண நம்பனே உன்       3143-3

NAATHANEEA NALLOOR MEEAYUM PEUR MANA NAMPANEEA YUN

And that lord siva you are descended in the thiru nalloor perumanam temple place as reliable way

niwtBu jpUey;Y]hpy; bghUe;jpa jpUg;bgUkzf;Bfhapypy; vGe;J mUspa ek;gBu ck;

 பாத மெய்ந் நீழல் சேரும் பருவம் ஈது என்று பாட       3143-4

PAATHA MEYN NEELAL SEEARUM PARUVAM EETHU ENRU PAADA

Ad then your sacred feet shadow is approaching period and season it is in that way sang poems

 jpUtofshfpa bka;ik bghUe;jpa epHiy mila[k; gUtk; nJBt MFk; vd;W ghodhu;

 1246. தேவர்கள் தேவர் தாமும் திருஅருள் புரிந்து நீயும் 3144-1

THEEAVARGAL THEEAVAR THAAMUM THIRU ARUL PURINTHU NEEYUM

Ad then those deevaass leader lord siva informed that sacred service doing you are

Bjth;fSf;F vy;yhk; jiytuhd rptbgUkhDk; jpUmUs; bra;j ePa[k;

 பூவை அன்னாளும் இங்கு உன் புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்      3144-2

POOVAI ANNAALUM INGKU YUN PUNNIYA MANATHTHIN VANTHAAR

And those lark bird form of your wife and then those who are seen this punniyaa form of marriage

g{itg; gwitiag; Bghd;w epd; kidtpa[k; nA;F cd; g[z;zpaj; jpUkzj;jpy; te;jth;

 யாவரும் எம்பால் சோதி இதன் உள் வந்து எய்தும் என்று        3144-3

YAAVARUM EMPAAL SOOATHI ITHAN YUL VANTHU EYTHUM ENRU

And then all others are enter in this fire glow place in that way informed by lord siva

vy;yhUk;  vk;kplj;jhy; ne;jr; Brhjpa[s; te;J mila[A;fs; vd;W

 மூவுலகு ஒளியால் விம்ம முழுச் சுடர்த் தாணுவாகி     3144-4

MOOYULAKU OLIYAAL VIMMA MULUCH SUDARTH THAANUVAAKI

And then those three worlds are in that light filled way appearing that fire glow way and those jothi form appearing Siva lingam raise upward way

 }d;W cyfA;fSk; jk; xspapdhy; Bkypl;L tpsA;Fk;go KGikahd Rlh; tpl;L vGk; B$hjpypA;fkha; epkpe;J vGe;J

 1247. கோயில் உட் பட மேல் ஓங்கும் கொள்கையால் பெருகும் சோதி    3145-1

KOOAYIL YUT PADA MEEAL OONGKUM KOLKAIYAAL PERUKUM SOOATHI

And then in that temple place spread over way appearing that fire glow place

jpUfBfhapy; jd;dfj;Jl;gl BkBy gue;J bgUfp vGfpd;w me;jj; Brhjpa[s;

 வாயிலை வகுத்துக் காட்ட மன்னு சீர்ப் புகலி மன்னர்    3145-2

VAAYILAI VAKUTHTHUK KAATTA MANNU SEERP PUKALI MANNAR

And then those entrance set way showed and then those ever glory filled that seergaali leader gaana sambanther

xU thapiya[k; mike;Jf; fhl;l epiybgw;w g[fiH cila rPfhHpj; jiyth; qhdrk;ge;jh;

 பாயின ஒளியால் நீடு பரம் சுடர்த் தொழுது போற்றி      3145-3

PAAYINA OLIYAAL NEEDU PARAM SUDARTH THOLUTHU POOARRI

And those spread over that bacon light way appearing that prime fire glow form appearing that lord siva praying and the praising way

gue;j Bgbuhspahy; ePz;L tpsA;Fk; guk;Rluhd niwtiu tzA;fpj; Jjpj;J

 மாயிரு ஞாலம் உய்ய வழியினை அருளிச் செய்வார்    3145-4

MAAYIRU GNAALAM YUYYA VALIYINAI ARULICH SEYVAAR

And then in this big world place living souls are getting that upliftment in life is blessing form showing

( decade – kalloor perumanam)

 kpfg; bghpa cyfj;jpy; cs;s Md;khf;fs; ca;a[k; tHpia mUs; bra;thuha; (gjpfk; – fy;Y]h;g; bgUkzk;)

 1248. ஞான மெய்ந் நெறி தான் யார்க்கும் நமச்சிவாய அச் சொலாம் என்று       3146-1

GNAANA MEYN NERI THAAN YAARKKUM NAMACH SIVAAYA ACH SOLAAM ENRU

And then those true gaana rule way of life is that namasivaaya way

bka;ik cila qhd bewpjhd; vy;yhh;f;Fk; ekr;rptha vd;Dk;

 ஆன சீர் நமச்சிவாயத் திருப்பதிகத்தை அங்கண் 3146-2

AANA SEER NAMACH SIVAAYATH THIRUP PATHIKATHTHAI ANGKANN

And those productive way those special decade nama sivaaya sacred decade where that

Mf;fk; bghUe;jpa rpwg;g[f; bfhz;l ekr;rpthaj; jpUg;gjpfj;ij mA;F

 வானமும் நிலமும் கேட்க அருள் செய்து இம் மணத்தில் வந்தோர்        3146-3

VAANAMUM NILAMUM KEEATTKA ARUL SEYTHU IM MANATHTHIL VANTHOOAR

Upper world deevaas and this land people are hearing way and grace filled way those who are approached that marriage place

tpz;BzhUk; kz;BzhUk; Bfl;Fk;go mUs; bra;J ne;j jpUkzj;jpy; te;Bjhu; vy;yhUk;

 ஈனமானம் பிறவி தீர யாவரும் புகுக என்ன     3146-4

EENAMAANAM PIRAVI THEERA YAAVARUM PUKUKA ENNA

And that persons those degraded form of life removing way in this light place enter in that way ordered by gaana sambanther andthen blessed them mukthi way of life

( decades—namasivaaya, kaathal aagi kaaneer peruga

 nHpthd gpwtp ePA;f ahtUk; ne;j xspapy; g[Ff vd;W Miznl;L mUspdhu; (gjpfk; ekr;rptha, fhjy; Mfp)

 1249. வரு முறைப் பிறவி வெள்ளம் வரம்பு காணாது அழுந்தி  3147-1

VARU MURAIP PIRAVI VELLAM VARAMPU KAANAATHU ALUNTHI

And those row may one after another and those repeated birth and death filled place dipped

Kiwaha; nilawhJ tUk; gpwtp vd;w bgU bts;sj;jpy; vy;iy fhzhJ mGe;jp

 உரு எனும் துயரக் கூட்டில் உணர்வு இன்றி மயங்குவார்கள்       3147-2

YURU ENNUM THUYARK KOOTTIL YUNARYU INRI MAYANGKUVAARKAL

And then this body place of bond tied way those intuition not possessing way and those giddiness form appearing people

cly; vd;w Jd;gk; epiwe;j Tl;oDs; nUe;J czh;tpy;yhJ kaA;Fgth;fshfpa mk;kf;fs;

 திருமணத்துடன் சேவித்து முன் செலும் சிறப்பினாலே    3147-3

THIRU MANATHTHUDAN SEEAVITHTHU MUN SELUM SIRAPPINAALEEA

Who are praying in the gaana sambanthap pillaiyaar maariage place so that all are stated in that special way

gps;isahhpd; jpUkzj;ij tzA;fp Kd;dhy; brhy;yg; bgw;w rpwg;ghy;

 மருவிய பிறவி நீங்க மன்னு சோதியினுள் புக்கார்       3147-4

MARUVIYA PIRAVI NEENGKA MANNU SOOATHIYINUL PUKKAAR

And those approached that birth is vanishing way and those big bliss place all are entered

 bghUe;jpa gpwtp ePA;FkhW epiyahd me;jg; Bgbuhspa[s; g[Fe;jhu;fs;

 1250. சீர் பெருகு நீல நக்கர் திரு முருகர் முதல் தொண்டர்       3148-1

SEER PERUKU NEELA NAKKAR THIRU MURUKAR MUTHAL THONNDAR

And then those specialty multiplying that thiru neela nakka naaya naar and other disciples

rpwg;g[ kpFk; jpUePyef;f ehadhu; jpUKUfehadhu; Kjypa bjhz;lh;fSk;

 ஏர் கெழுவு சிவபாத இருதயர் நம்பாண்டார் சீர்  3148-2

EAR KOLUYU SIVA PAATHA IRUTHAYAR NAMPAANNDAR SEER

And those meditation of life following that Siva paatha iruthaiyer and nam baandaar namdi

jt xGf;fj;jpy; bghypt[ kpf;f rptghj nUjaUk; ek;ghz;lhu; ek;gpa[k;

 ஆர் திரு மெய்ப் பெரும் பாணர் மற்று எனையோர் அணைந்துளோர்       3148-3

AAR THIRU MEYP PERUM PAANAR MARRU ENAIYOOAR ANAINTHULOOAR

And then specialty filled and character filled those thiru neela gand yawl paaner and then those persons who are approached there

rpwg;g[ila cz;ik xGf;fj;ij cila jpUePyfz;l ahH;ghzUk; kw;Wk; mA;F te;jth;fSk;

 பார் நிலவு கிளை சூழப் பன்னிகளோடு உடன் புக்கார்     3148-4

PAAR NILAYU KILAI SOOLAP PNNIKA  LOOADU YUDAN YUKKAAR

And then in this world place appearing those relatives are covering form with their respective wives all are entered

 cyfpy; epytpa Rw;wj;jhh;fs; R{H;e;J tuj; jk; jk; kidtpahUld; g[Fe;jdh;

 1251. அணி முத்தின் சிவிகை முதல் அணி தாங்கிச் சென்றேர்கள்        3149-1

ANI MUTHTHIN SIVIKAI MUTAL ANI THAANGKICH SENREEAR GAL

And then those lovely pearls chariot carrying persons

mHfpa Kj;Jr; rptpifiaj; jhA;fpr; brd;wtUk;

 மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும்  3149-2

MANI MUTHTHA MAALAI PUNAI MADAVAAR MANGKALAM PERUKUM

And those ruby diamond garlands are decorated those ladies and those auspicious acts are multiplying way

kzp Kj;J khiyfisj; jf;fthW myA;fhuk; bra;a[k; kA;ifaUk; kA;fyk; bgUf tUk;

 பணி முற்றும் எடுத்தார்கள் பரிசனங்கள் வினைப்பாசம்  3149-3

PANI MURRUM EDUTHTHAARGAL PARISANANGGAL VINAIP AASAM

Who are carried that that persons and then those other work are doing persons and then those deeds way emanating that lust feeling is the reason for birth

kzpfis vy;yhk; vLj;J te;jth;fSk; kw;Wk; gzp bra;jth;fSk; tpidahy; tUk; gpwtpf;Ff; fhuzkhd ghrA;fis vy;yhk;

 துணிவித்த உணர்வினர் ஆய்த் தொழுது உடன் புக்கு ஒடுங்கினார் 3149-4

THUNIVITHTHA YUNARVINAR AAYTH THOLUTHU YUDAN PUKKU ODUNGKINAAR

Which is cut off way and those intuitive filled way entered in that fire glow place

 mWj;J czh;t[ cilatuha; tzA;fpagoBa cld; g[Fe;J B$hjpa[s; xLA;fpdhu;

 1252.  ஆறு வகைச் சமயத்தில் அரும் தவரும் அடியவரும்      3150-1

AARU VAKAICH SAMAYATHTHIL ARUM THAVARUM ADIYAVARUM

And those saiva’s six sub groups rules are following that meditation doing persons ad then those Siva disciples are

irt rkaj;jpd; cl;gphpthd mWtifr; rka bewpapYk; epd;w jtj;jtUk; irtj; bjhz;lh;fSk;

 கூறு மறை முனிவர்களும் கும்பிட வந்து அணைந்தாரும்        3150-2

KOORU MARAI MUNIVARKALUM KUMPIDA VANTHU ANAINTHAARUM

And then those veethaa rules are following monks and then those who are praying way approaching that maariage

Btjtpjp xGFk; Kdpth;fSk; Fk;gpLk; fUj;Jld; te;J Brh;e;jth;fSk;

 வேறு திரு அருளினால் வீடு பெற வந்தாரும்    3150-3

VEEARU THIRU ARULINAAL VEEDU PERA VANTHAARUM

And then those already stated way but there is no reason to approach and those sacred great attachment way approached people

Kd; brhd;dthW md;wp vf;fhuzKk; mwpa nayhj jpUmUs; yaj;jhy; te;jth;fSk;

 ஈறில் பெரும் சேதியின் உள் எல்லாரும் புக்கு அதற்பின் 3150-4

EERIL PERUM SEEATHIYIN YUL ELLAARUM PUKKU ATHARPIN

And that all other people are entered in that Siva jothi place and then after wards

vy;iy ny;yhj bghpa rptr;B$hjpa[s; vy;yhUk; g[Fe;j gpd;

  1253. காதியைக் கைப்பற்றிக் கொண்டு வலம் செய்து அருளித்    3151-1

KAATHIYAIK KAIPPARRIK KONNU VALAM SEYTHU ARULITH

And then gaana sambanther who is holding the hands of his wife and then encircling that fire glow

Bjtpaiuf; ifg;gpoj;jthBw me;j B$hjpia tyk; te;J

 தீது அகற்ற வந்து அருளும் திருஞான சம்பந்தர் 3151-2

THEETHU AKARR VANTHU ARULUM THIRU GNAANA SAMPANTHAR

And then in this land place those bad deeds are removing way and then those saiva way of life all the time existing way descended gaana sambanther

cyfpy; jPikiag; Bghf;fpr; irtk; tpsA;f vd;Bw mtjhpj;j jpUqhdrk;ge;jh;

 நாதன் எழில் வளர் சோதி நண்ணி அதன் உள்புகுவார்    3151-3

NAATHAN ELIL VALAR SOOATHI NANNI ATHAN YULPUKUVAAR

And those lord sivawho is fire form appearing that fire glow place entered and then entered into it

rptbgUkhdpd; mHfpajha; tsh;e;J vGfpd;w B$hjpia mile;J mjd; cs;g[Fgtuha;g;

 போத நிலை முடிந்த வழிப் புக்கு ஒன்றி உடன் ஆனார்  3151-4

POOATHA NILAI MUDINTHA VALIP PUKKU ONRI YUDAN AANAAR

And that variation way thinking state came to an end so that entered together and Siva happiness full-fledged way got and that nature way who are attained that mukthi state of life

 Bgjk; jGt[k; epiy Koe;jjhy; cs;Bs g[Fe;J xd;wha;r; Brh;e;J rpthde;j epiwthf jd;ikapy; tPLBgw;iw mile;jhu;

 1254. பிள்ளையார் எழுந்து அருளிப் புக்கு அதன்பின் பெரும் கூத்தர்       3152-1

PILLAIYAAR ELUNTHU ARULIP PUKKU ATHAN PIN PERUM KOOTHTHAR

And then atlast gaana sambanther entered and then mingled with lord siva who is happy way dancing

qhdrk;ge;jh; Bgha; cl;g[Fe;J cldhfpa gpd;dh;g; Bguhde;jf; Tj;juhd niwth;

 கொள்ள நீடிய சோதிக் குறி நிலை அவ்வழி கரப்ப        3152-2

KOLLA NEEDIYA SOOATHIK KURI NILAI AVVALI KARAPPA

And those marriage sack approaching people and gaana sambanther all are carried with in him and those fire glow and those ntrance door are vanishing way

nt;thW kzj;jhy; te;Bjhiua[k; gps;isahiua[k; tPLBgw;why; cldhf bfhs;Sk; mst[k; ePo nUe;j B$hjpf; Fwp epiya[k; mjd; cl;g[ff; fhl;oa me;j thapiya[k; kiwa[khW bra;ar;

 வள்ளலார் தம் பழைய மணக் கோயில் தோன்றுதலும்    3152-3

VALLALAAR THAM PALAIYA MANAK KOOAYIL THOOANRUTHALUM

And those sevalogam lord siva’s that good old temple once again reappearing way

rptByhfj; jpahfhpd; giHa bgUkzf; Bfhapy; Bjhd;wt[k;

 தெள்ளு நீர் உலகத்துப் பேறுஇல்லார் தெருமந்தார்        3152-4

THELLU NEER YULAKATHTHUP PEEARU ILLAAR THERUMANTHAAR

And then those clear water covered in this world living people who are not getting that boon and then fainting way got sorrow

 bjspe;j ePh; cila cyfj;jpy; ne;jg; Bgw;iwg; bgwhjth; kaA;fp tUe;jpdhu;

 1255. கண் நுதலார் திருமேனி உடன் கூட கவுணியனார் 3153-1

KANN NUTHALAAR THIRU MEEANI YUDAN KOODA KAYUNIYANAAR

And those fore head eye possessed lord siva whose body place mingled that gaana sambanther

bew;wpapy; tpHpt[ila rptbgUkhd; Bgzpa[ld; Tlj; jpUqhdrk;ge;jh;

 நண்ணியது தூரத்தே கண்டு நணுகப் பெறா      3153-2

NANNIYATHU THOORATHTHEEA KANNDU NANUKAP PERAA

And those people are seeing that glory filled act are standing that distance place

Bgha;r; Brh;e;jijj; jhk; epd;w bjhiythd nlj;jpy; nUe;jthBw fz;Lk; te;j milfpd;w BgW bgw;w

 விண்ணவரும் முனிவர்களும் விரிஞ்சனே முதல் ஆனோர்        3153-3

VINNAVARUM MUNIVARKALUM VIRINJSANEEA MUTHAL AANOOAR

And those deevaas saints bharamaa and other big deevaas are

Bjth;fSk; Kdpth;fSk; ehd;Kfd; Kjyhd bgUk; Bjth;fSk;

 எண்ணிலவர் ஏசறவு தீர எடுத்து ஏத்தினார்       3153-4

ENNILAVAR EASARAYU THEERA EDUTHTHU EATHTHINAAR

And all other people are those sorrow on their mind place removing way prayed there

vd;w vz;zpy;yhjth;fs; jk; Jf;fk; jPUk;go vLj;Jj; Jjpj;jdh;

 1256. அரும் தமிழா கரர் சரிதை அடியேனுக்கு அவர் பாதம்      3154-1

ARUM THAMILAA KARAR SARITHAI ADIYEEANUKKU AVAR PAATHAM

And those rare tamil mine form appearing that thiru gaana sambanther whose history is

mhpa jkpGf;F nUg;gplkhd MSila gps;isahhpd; rhpjj;ij moBaDf;F mtUila jpUtofs;

 தரும் பரிசால் அறிந்தபடி துதி செய்தேன் தாரணிமேல்    3154-2

THARUM PARISAAL ARINTHAPADI THUTHI SEYTHEEAN THAARANI MEEAL

Those instructed way and then praying way informed to all and then here after

mwptpj;Jj; je;J mUspa gz;gpd; mst[ mwpe;jthBw tzA;fpf; TwpBdd; ndp ne;j cyfj;jpd; Bky;

 பெருங்கொடையும் திண்ணனவும் பேர் உணர்வும் திருத்தொண்டால்        3154-3

PERUNGKODAIYUM THINNANAYUM PEERA YUNARYUM THIRUTH THONNDAAL

And then those philanthropist act and those mighty firmness of mind possessed way those sacred service is doing

bghpa bfhila[k; cWjpg;ghlhd td;ika[k; Bgh; czh;t[k; jpUj;bjhz;L bra;j fhuzj;jhy;

 வரும் தகைமை கலிக் காமனார் செய்கை வழுத்து வேன்         3154-4

VARUM THAKAIMAI KALIK KAAMANAAR SEYKAI ALUTHTHU VEEAN

And those nature possessed eeayar kooan kalik aama naaya naar whose sacred service here after going to explain

 bgw;w gz;g[k; cila Vah;Bfhd; fypf;fhkehadhu; bra;j jpUj; bjhz;od; jpwA;fisj; Jjpj;Jr; brhy;Btd;

திருச்சிற்றம்பலம்

Om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: