OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

VIL POLI THARALAK KOOAVAI VILANGKIYA KALUTHTHU MEETHU

ganesheit September 20, 2021

1101. வில் பொலி தரளக் கோவை விளங்கிய கழுத்து மீது       2999-1

VIL POLI THARALAK KOOAVAI VILANGKIYA KALUTHTHU MEETHU

And then those pearls ornaments are adorned on the neck place

xsp jpfGk; Kj;Jr; Bfhiyfs; tpsA;Fk; fGj;J mjd; kPJ

 பொற்பமை வதனமாகும் பதும நல் நிதியம் பூத்த        2999-2

PORPAMAI VATHANAMAAKUM PATHUMA NAL NITHIYAM POOTHTHA

And then that neck above place those wealth god possessing patuma wealth and that sanga wealth

mHF mike;j KfkhFk; gJk epjpiaj; Bjhw;Wtpj;j

 நற்பெரும் பணிலம் என்னும் நன்னிதி போன்று தோன்றி 2999-3

NARPERUM PANILAM ENNUM NANNITHI POOANRU THOOANRI

Form appearing that face

ey;y bghpa rA;fk; vd;Wk; ey;y epjpiag; Bghy; Bjhd;wp

 அற்பொலிவு கண்டார் தந்த அருட்கு அடையாளம் காட்ட 2999-4

ARPOLIYU KANNDAAR THANTHA ARUTKU ADAIYAALAM KAATTA

And then those dark color poison filled neck possessed that lord siva alias thiru neela gander whose sacred symbol is showing way that beauty

 nUs; BghYk; fhpa eq;R tpsA;fpa fGj;ij cila jpUePyfz;luhd niwth; je;j bgUA;fUiz milahsj;ijf; fhl;l (fGj;J, Kfk; mHF)

 1102. எரியவிழ் காந்தள் மென்பூத் தலை தொடுத்து இசைய வைத்துத்    3000-1

ERIYAVIL KAANTHAL MENPOOTH THALAI THODUTHTHU ISAIYA VAITHTHUTH

And then those fire form appearing that red color gaanathal flowers are appropriate way adorned in the head place

jPiag; Bghy; kyh;e;j bky;ypa brA;fhe;js; g{f;fisj; jiykPJ bghUe;jj; bjhLj;Jg; bghUe;JkhW itj;J

 திரன் பெறச் சுருக்கும் செச்சை மாலையோ தெரியின் வேறு      3000-2

THIRAN PERACH SURUKKUM SECHSAI MAALAIYOOA THERIYIN VEEARU

And then above that squeezed form appearing vetchi flower garland appearing

mjd; jpul;rp Bkyhy; RUA;f tUkhW mike;j btl;rpg; g{khiyBah mJtd;wp

 கரு நெடுகயல் கண் மங்கை கைகளால் காந்தி வெள்ளம்        3000-3

KARU NEDU KAYAL KANN MANGKAI KAIKALAAL KAANTHI VELLAM

And then those dark color kayal fish like eyes are possessed and that spinster hands are seeing and then yet another way inquire it

fhpa  ePz;l fay; kPd; Bghd;w fz;fis cila ghitahpd; iffs; fhuzkhff; fhZk; BghJ BtW xU tifahy; Muha[kplj;J

 அருகு இழிந்தனவோ என்னும் அதிசயம் வடிவில் தோன்ற        3000-4

ARUKU ILINTHANAVOOA ENNUM ATHISAYAM VADIVIL THOOANRA

And then those body place appearing that glittering light those two sides excess way appeared  spill over in that magic form appearing

 clypy; cs;s Bkdpapd; xspahdJ kpFjp nU gf;fA;fspYk; kpFe;J tHpe;jdBth vd;Dk; mjprak; Bjhd;w (iffapd; mHF)

 1103.  ஏர் கெழு மார்பில் பொங்கும் ஏந்து இளம் கொங்கை நாகக்        3001-1

EAR KELU MAARPIL PONGKUM EANTHU ILAM KONGKAI NAAKAK

And then in the lovely bosom place sprouted form appearing that breasts are and those snakes

mHF bghUe;jpa khh;gpy; bgUfp vGfpd;w jdA;fs; ghk;gpd;

 கார் கெழு விடத்தை நீக்கும் கவுணியர் தலைவர் நோக்கால்      3001-2

KAAR KELU VIDATHTHAI NEEKKUM KAYUNIYAR THALAIVAR NOOAKKAAL

Dark color poison removing that gowniya sect place descended gaana sambanther bcause of his aim

fhpa eq;irg; Bghf;Fk; ft[zpaj; jiytuhd qhdrk;ge;jg; bgUkhdpd; Behf;fj;jhy;

 ஆர் திரு அருளில் பூரித்து அடங்கிய அமுதக் கும்பச்     3001-3

AAR THIRU ARULIL POORITHTHU ADANGKIYA AMUTHAK KUMPAK

And those sacred grace nectar filled way appearing that conical shape

bghUe;jpa jpUmUs; vd;w mKjj;jhy; epiwag; bgw;W mike;j Fk;gj;jpid

 சீர் கெழு முகிழைக் காட்டும் செவ்வியில் திகழ்ந்து தோன்ற      3001-4

SEER KELU MUKILAIK KAATTUM SEVVIYIL THIKALNTHU THOOANRA

Which is tied in upward way and those appearance possessed breasts

 Bky;Koa KfpH; Bghd;w jd;ikapy; tpsA;fpj; Bjhd;w (bfhA;if mHF)

 1104. காம வேள் என்னும் வேடன் உந்தியில் கரந்துகொங்கை  3002-1

KAAMA VEEAL ENNUM VEEADAN YUNTHIYIL KARANTHU KONGKAI

And then those lust creating kaaman form appeared that hunter and those umbilical card place concealed way and then those above place appeared breasts are

fhkd; vd;w Btld; bfhk;g{Gf;Fs; kiwe;J nUe;J BkBy cs;s bfhA;iffs;

 நேமி அம் புட்கள் தம்மை அகப்பட நேரிது ஆய 3002-2

NEEAMI AM PUTKAL THAMMAI AKAPPADA NEEARITHU AAYA

And those lovely that chakravaaga bird germinating way

vd;w mHfpa rf;futhfg; gwitfisg; gpwg;gjw;F Beuhd

 தாம நீள் கண்ணி சேர்ந்த சலாகை தூக்கியதே போலும்  3002-3

THAAMA NEEL KANNI SEEARNTHA SALAAKAI THOOKKIYATHEEA POOALUM

Where in long rope place tied and then lifted way appeared

fapw;wpy; ePz;l fz;zpfisr; Bfhe;j xU ryhifia cah;j;jpaJ Bghy; tpsA;fpl

 வாமமே கலை சூழ் வல்லி மருங்கின் மேல் உரோம வல்லி       3002-4

VAAMAMEEA KALAI SOOL VALLI MARUNGKIN MEEAL YUROOAMA VALLI

And then those lovely waist ornament megalai adorned in the waist place and those creeper plant form of waist and that umbilical card level going upward that hair appearance

 mHfpa Bkfiy vd;w mzpia mzpe;j bfhoiag; Bghd;w g{k;ghitahpd; nilBa mLj;J bfhg;g{Hpdpd;W bjhlA;fp BkByBghFk; cBuhkj;jpd; xGA;F (bfhg;g{H; kaph; xGA;F)

 1105. பிணி அவிழ் மலர் மென் கூந்தல் பெண் அமுது அனையாள் செம்பொன்    3003-1

PINI AVIL MALAR MEN KOONTHAL PEN AMUTHU ANAIYAAL SEMPON

And then about to bloom those flowers are adorned in the hair place and those among the ladies those nectar like

fl;ltpH;e;j kyh;fisr; R{oa bkd;ikahf Te;jiy cila bgz;fSs; mKjj;ij xj;j brk;bghd;

 அணி வளர் அல்குல் தங்கள் அரவு செய் பிழையால் அஞ்சி      3003-2

ANI VALAR ALKUL THANGKAL ARAYU SEYI PILAIYAAAL ANJSI

Those golden ornaments are adorned those waist and those naaga world ruling that head snake named aathi seaden where fear emanating way

mzpfis mzpe;j my;FyhdJ ehf cyfj;ij MSk; MjpBrld; bghUl;L mr;rk; bfhz;L

 மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்புடை அல்குல் ஆகிப்    3003-3

MANI KILAR KAANJSI SOOLNTHU VANAPPUDAI ALKUL AAKIP

And those red color diamonds are those kaanchi ornament and those eight rope way covered

brk;kzpfs; tpsA;Fk; fhq;rp vd;Dk; vl;Lf; Bfhit tlj;jhy; R{Hg;bgw;W

 பணி உலகு ஆளும் சேடன் பணம் விரித்து அடைதல் காட்ட     3003-4

PANI YULAKU AALUM SEEADAN PANAM VIRITHTHU ADAITHAL KAATTA

And those lovel waists are dancing snake head form appeared those attractiveness is revealing way

 mHFila my;Fyhfpg; glj;ij tphpj;Jr; Brh;fpd;w Bjhw;wj;ijf; fhl;l (my;Fy; mHif tpsf;fpaJ)

 1106. வரிமயில் அனைய சாயல் மங்கை பொன் குறங்கின் மாமை       3004-1

VARIMAYIL ANAIYA SAAYAL MANGKAI PON KURANGKIN MAAMAI

And then stripped form of feathers are possessed that peacocks shadow possessing appearing that thy place beauty

tup bghUe;jpa kapy; Bghd;w rhaiyf; bfhz;l ghitahpd; bghd; Bghd;w bjhilfspd; mHfhdJ

 கரி இளம் பிடிக்கை வென்று கதலி மென் தண்டு காட்ட  3004-2

KARI ILAM PIDIKKAI VENRU KATHALI MEN THANNDU KAATTA

And then those young female elephant long nose is own over way and thosebanana plant soft root loveliness is revealing way

nsk; bgz; ahidapd; Jjpf;ifapd; mHif btw;wp bfhz;L thiHapd; bky;ypa jz;od; mHifa[k; g[yg;gLj;jpf;fhl;lf;

 தெரிவுறும் அவர்க்கு மென்மைச் செழு முழந்தாளின் செவ்வி     3004-3

THERIYURUM AVARKKU MENMAICH SELU MULANTHAALIN SEVVI

And those who are seeing that soft those and rich form appearing those leg elbow place

fhz;gth;fs; bkd;ik cila brGikahd KHe;jhspd; mHfhd

 புரிவுறு பொன் பந்து என்னப் பொலிந்து ஒளி விளங்கிப் பொங்க  3004-4

PURIYURU PON PANTHU ENNAP POLINTHU OLI VILANGKIP PONGKA

And those golden ball form appearing that elbow joint whichis glittering form appearing

 ifj;jpwk; mike;J bghd;dhy; Mdge;ijg; Bghy tpsA;fp xsp bghUe;jpg; bgUf (bjhil KHe;jhs;)

 1107. பூவலர் நறுமென் கூந்தல் பொன் கொடி கணைக்கால் காமன்        3005-1

POOVALAR NARUMEN KOONTHAL PON KODI KANAIKKAAL KAAMAN

And then those flowers are blooming those soft hair possessed adorned place and thosegolden color creeper plant form appearing spinsters whose leg feet joint place where

kyh;fs; kyh;tjw;F nlkhd bkd;ikahd Te;jiy cila bghw; bfhoBghd;w ghitahupd; fidf;fhy; fhkdpd;

 ஆவ நாழிகையே போலும் அழகினில் மேன்மை எய்த    3005-2

AAVA NAALIKAIYEEA POOALUM ALIKINIL MEEANMAI EYTHA

That lust creating god adorned that ambara cloth way highly regarded way appearing

mk;gwhe;JzpBa Bghd;w mHfhy; Bkd;ik bghUe;j

 மேவிய செம்பொன் தட்டின் வனப்பினை மீதிட்டு என்றும்         3005-3

MEEAVIYA SEMPON THATTIN VANAPPINAI MEETHITTU ENRUM

And then those golden balance plate is own over way and then all the time

bghUe;jpa brk;bghd;dhy; Md Jyhj; jl;od; mHif btw;wp bfhz;L vf;fhyj;Jk;

 ஓவியர்க்கு எழுத ஒண்ணாப் பரட்டு ஒளி ஒளிர் உற்று ஓங்க      3005-4

OOVIYARKKU ELTHA ONNAAP PARATTU OLI OLIR YURRU OONGKA

And those who are drawing those leg place appearing that glittering light is not to be drawn and those way appearing

 rpj;jpuk; jPl;LBthh;f;Fk; vGj nayhj Fjpf;fhypd; xsp tpsA;fpj; Bjhd;w (fizf;fhy;, Fjpf;fhy;)

 1108. கற்பகம் ஈன்ற செவ்விக் காமரு பவளச் சோதிப்  3006-1

KARPAKAM EENRA SEVVIK KAAMARU PAVALACH SOOATHIP

And those karpagaa tree yielded way appearing that coral like red color light flashing

fw;gf kuk; Nd;w rpte;j mHfpa gtsj;jpd; xsptPRk;

 பொன் திரள் வயிரப் பத்திப் பூந்துணர் மலர்ந்த போலும்  3006-2

PON THIRAL VAYIRAP PATHHTIP POONTHUNAR MALARNTHU POOALUM

And those golen cluster place those ruby diamonds are studded way those flower bunches are bloomed way

bghd;jpuSld; tapu thpirfis cila kyh;f; bfhj;Jf;fs; kyh;e;jit Bghy;

 நற்பதம் பொலிவு காட்ட ஞாலமும் விசும்பு எல்லாம்     3006-3

NARPATHAM POLIYU KAATTA GNAALAMUM VISUMPU ELLAAM

And those beauty is revealed by the feet and then in this land and upper land and then all other worlds are

mHif ey;y ghjk; g[yg;gLj;j ne;j kz; cyfKk; tpz; cyfKk; kw;w vy;yh cyfA;fSk;

 அற்புதம் எய்தத் தோன்றி அழகினுக்கு அணியாய் நின்றாள்        3006-4

ARPUTHAM EYTHATH THOOANRI ALAKINUKKU ANIYAAYI NINRAAL

And those magic form appearing and those lovely filled way appeared that doll form appeared

mw;g[jk; bghUe;jj; Bjhd;wp mHFf;F mHF bra;a[k; bghUshf epd;whs; (ghjj;jpd; mHF)

 1109. எண்ணில் ஆண்டு எய்தும் வேதாப் படைத்தவள் எழிலின் வெள்ளம்         3007-1

ENNIL AANNDU EYTHUM VEEATHAAP PADAITH THAVAL ELILIN

And then those innumerable years are possessed that life span of bharama who has created that selothamai and that lady beauty

mstw;w Mz;Lfisj; jdf;F Ma[shff; bfhz;l ehd;Kfd; jhd; gilj;j jpByhj;jik vd;w kA;ifapd; mHfpa tz;zA;fis

 நண்ணும் நான் முகத்தால் கண்டான் அவளினும் நல்லாள் தன்பால்        3007-

NANNUM NAAN MUKATHTHAAL KANNDAAN AVALINUM NALLAAL THANPAAL

is seen by four faces way by bharama and then enjoyed and then comparing that selothamai and those good mannerism is appeared in this poom paavai spinster place

jdf;F cs;s ehd;F KfA;fshy; fz;L kfpH;e;jhd; mtid tpl Bkyhd ey;y jd;ikfs; g{k;ghiyahplk; tpsA;f

 புண்ணியப் பதினாறு ஆண்டு பேர் பெறும் புகலி வேந்தர் 3007-3

PUNNIYAP PATHINAARU AANNDU PEEAR PERUM PUKALI VEEANTHAR

And those Siva punniya effect way those 16 year old gaana sambanther

rpt g[z;zpa tpisthfpa gjpdhW Mz;Lr; rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jh;

 கண் நுதல் கருணை வெள்ளம் ஆயிரம் முகத்தால் கண்டார்      3007-4

KANN NUTHAL KARUNAI VELLAM AAYIRAM MUKATHTHAAL KANNDAAR

And those fore head possessed lord Siva whose grace flooded way with that thousands of eye way seen by gaana sambanther

 bew;wpf; fz;iz cila rptbgUkhdpd; mUs; bgUf;ifBa Mapuk; KfA;fshy; fhz;ghu; Mdhu;

 1110. இன்னணம் விளங்கிய ஏர் கொள் சாயலாள்        3008-1

INNANAM VILANGKIYA EAR KOL SAAYALAAL

And those way appearing that soft nature possessed that

nA;Adk; tpsA;fpa mHFila bkd;ikahd rhaiy cila

 தன்னை முன் கண் உறக் கண்ட தாதையார்      3008-2

THANNAI MUN KANN YURAK KANNDA THAATHAIYAAR

Poom paavai is seen before the eye place by his father seva neesar

g{k;ghiyiaf; fz;Kd; ghh;j;j je;ijahu; rptBerh;

 பொன் அணி மாளிகைப் புகலி வேந்தர் தாள்     3008-3

PON ANI MAALIKAIP PUKALI VEEANTHAR THAAL

And those golden color mansion possessed that seer gaali leader gaana sambanther whose feet place

bghd;dhy; mzpag;gl;l khspiffis cila rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jhpd; jpUtofis

 சென்னியில் பொருந்த முன் சென்று வீழ்ந்தனர் 3008-4

SENNIYIL PORUNTHA MUN SENRU VEELNTHANAR

That siva neesar fallen down way prayed

 jk; jiyapy; bghUe;Jk;go Kd; brd;W tPH;e;J tzA;fpdhu;

 1111. அணங்கினும் மேம்படும் அன்னம் அன்னவள்      3009-1

ANANGKINUM MEEAMPADUM ANNAM ANNAVAL

And  that wealth god Lakshmi is comparing that sheis above place existing way appeared and those lark bird form appearing

jpUkfistpl Bkd;ik cilatuha; md;dk; Bghd;wtuhd

 பணம் புரி அரவரைப் பரமர் முன் பணிந்து      3009-2

PANAM PURI ARAVARAIP PARAMAR MUN PANINTHU

And then those five headed snake is tied in the waist place and that kabaleeswerer before praying and then those world people are also praying way

glk; bghUe;jpa Ie;J jiyg;ghk;ig miuapy;mzpe;j fghyPrhpd; Kd; tzA;fp mijf; fz;L cyfj;jth; bjhGkhW

 இணங்கிய முகில் மதில் சண்பை ஏந்தலை      3009-3

INANGKIYA MUKIL MATHIL SANNPAI EANTHALAI

And those clouds are approaching that protection walls are covered that seergaali leader

Bkfk; bghUe;jpakjpy;fis cila rPfhHpj; jiytuhd

 வணங்கியே நின்றனள் மண்ணுளோர் தொழ      3009-4

VANANGKIYEEA NINRANAL MANNULOOAR THOLA

Gaana sambanther is praying form appeared and those world people also praying way

 qhdrk;ge;jiu tzA;fp epd;wdh; mijf; fz;l cyfj;jth; bjhGkhW

 1112. சீர் கெழு சிவ நேசர் தம்மை முன்னமே  3010-1

SEER KELU SIVA NEEASAR THAMMAI MUNNAMEEA

And those specialty that seva neesar

rpwg;g[ bghUe;jpa rptBeriu Kd;dk;

 கார் கெழு சோலை சூழ் காழி மன்னவர் 3010-2

KAAR KELU SOOALAI SOOL KAALI MANNAVAR

And those clouds are covered that plantations are filled that seergaali place leader

Bkfk; bghUe;jpa Brhiy R{H;e;j rPfhHpj; jiyth;

 ஏர் கெழு சிறப்பில் நும் மகளை கொண்டு இனிப்         3010-3

EAR KELU SIRAPPIL NUM MAKALAI KONNDU INIP

Gaana sambanther that beautiful your daughter is

ndp mHfhy; kpf;f rpwg;g[ila ck; kfis

 பார் கெழு மனையில் படர்மின் என்றலும்        3010-4

PAAR KELU MANAIYIL PADARMIN ENRALUM

Bringing back to your house those way gaana sambanther informed Siva neesar

cyfpy; XA;fp tpsA;Fk; ny;yj;Jf;F miHj;Jr; bry;tPh; vd;W mUs; bra;jhu;

 1113. பெருகிய அருள் பெறும் வணிகர் பிள்ளையார்     3011-1

PERUKIYA ARUL PERUM VANIKAR PILLAIYAAR

bgUfpa jpUmUisg; bgw;w tzpfuhd rptBerh; qhdrk;ge;jhpd;

 மருவு தாமரை அடி வணங்கிப் போற்றி நின்று  3011-2

MARUYU THAAMARAI ADI VANANGKIP POOARRI NINRU

And then those lotus flower form appearing feet place praying form

bghUe;jpa jhkiu Bghd;w jpUtofis tzA;fpg; Bghw;wp epd;W

 அருமையால் அடியனேன் பெற்ற பாவையைத்  3011-3

ARUMAIYAAL ADIYANEEAN PERRA PAAVAIYAITH

And then siva neesar said that and those rare form of my daughter named poom paavai

moBad; mUikaha; bgw;bwLj;j ne;jg; g{k;ghitg; bgz;iz

 திருமணம் புணர்ந்து அருள் செய்யும் என்றலும் 3011-4

THIRUMANAM PUNARNTHU ARUL SEYYUM ENRALUM

May be married by you in that way sevaneesar inform gaana sambanther

 jpUkzk; bfhz;lUSk; vd Btz;of; bfhs;st[k;

 1114. மற்றவர் தமக்கு வண் புகலி வாணர் நீர்  3012-1

MARRAVAR THAMAKKU VANN PUKALI VAANAR NEER

And those way requested that trader is seen by gaana sambanther who has descended in that rich seergaali place

mt;thW Btz;of; bfhz;l tzpfuhd rptBeriug; ghh;j;J tsk; bghUe;jpa rPfhHp thH;t[ila qhdrk;ge;jh;

 பெற்ற பெண் விடத்தினால் வீந்த பின்னையான் 3012-2

PERRA PENN VIDATHTHINAAL VEENTHA PINNAIYAAN

You daughter died of poison and then after wards

ePtPh; bgw;w bgz; eq;rpdhy; nwe;j gpd;g[

 கற்றைவார் சடையவர் கருணை காண்வர       3012-3

KARRAIVAAR SADAIYAVAR KARUNAI KAANNVARA

And those long rich hair possessed lord siva alias kaballeeswarer who grace existing way

fw;iwahd ePz;l rilia cila fghyPrhpd; mUs; tpsA;f

 உற்பவிப் பித்தலால் உரை தகாது என  3012-4

YURPAVIP PITHTHALAAL YURAI THAKAATHU ENA

Once again I gave life to her so your wards are not appropriate one because she is my daughter in that way informed

 kPst[k; ehd; caph; bgwr; bra;jyhy; ePtPh; brhy;Yk; ne;jr; brhy; bghUe;jhJ vd;W Twp mUs

 1115. வணிகரும் சுற்றமும் மயங்கிப் பிள்ளையார்       3013-1

VANIKARUM SURRAMUM MAYANGKIP PILLAIYAAR

And then those trader sevaneesar and his relatives are heard those wards and then got fainting way

tzpfuhd rptBerUk; mtUila Rw;wj;jhUk; mijf; Bfl;L kaA;fp qhdrk;ge;jhpd;

 அணிமலர் அடியில் வீழ்ந்து அரற்ற ஆங்கு அவர்        3013-2

ANIMALAR ADIYIL VEELNTHU ARARRA AANGKU AVAR

And then those sacred feet place fallen down way prayed and then weeping way murmering

mHfpa kyh; mofspy; tpGe;J gyt[k; Twp niwapuj;J mGJ g[yk;gf;fz;L

 தணிவில் நீள் பெருந்துயர் தணிய வேத நூல்    3013-3

THANIVIL NEEL PERUNTHUYAR THANIYA VEEATHA NOOL

And those big sorrow is reducing way

mg;BghJ mth;fs; Mw;w nayhj ePz;l bgUk; Jd;gk; jzpa[khW

 துணிவினை அருள் செய்தார் தூய வாய்மையார்         3013-4

THUNIVINAI ARUL SEYTHAAR THOOYA VAAYIMAIYAAR

And those pure wards are talking gaana sambanther and those veetha form of rules are informing way and then console them

 J]a;ikahd tha;ik cila qhdrk;ge;jh; Btj E]y;fspd; tHpahd Kot[fis vLj;Jf; Twpj;Bjw;wp mUspdhu;

 1116. தெள்ளு நீதியின் முறை கேட்ட சீர்க்கிளை         3014-1

THELLU NEETHIYIN MURAI KEEATTA SEERKKILAI

And those ethical books those way of life is heard by that relatives

bjspe;j ePjp E]ypd; xGf;f Kiwfisf; Bfl;l rpwg;g[ila Rw;wj;jhuhd

 வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நீத்திடப்       3014-2

VELLAMUM VANIKARUM VEEATKAI NEETHTHIDAP

Big group and seva neesar has got that likings are given up way

bgUA;Tl;lKk; rptBerUk; jhk; bfhz;l tpUg;gk; ePA;fpl

 பள்ள நீர்ச் செலவு எனப் பரமர் கோயிலின்      3014-3

PALLA NEERCH SELAYU ENAP PARAMAR KOOAYILIN

And then those slope place fast moving water way

Bklhd nlj;jpdpd;W gha[k; ePhpd; Btfk; Bghd;w tpiut[ld; Bfhg[u

 உள் எழுந்து அருளினார் உடைய பிள்ளையார்  3014-4

YUL ELUNTHU ARULINAAR YUDAIYA PILLAIYAAR

Gaana sanbanther entered into the temple

 thapypdpd;Wk; niwthpd; jpUf;BfhapYs; qhdrk;ge;jh; vGe;J mUspdhu;

 1117. பான்மையால் வணிகரும் பாவை தன் மணம்      3015-1

PAANMAIYAAL VANIKARUM PAAVAI THAN MANAM

And those previous fate way that sevaneesar said that this poom paavai is not allowed any other person to marry

In that way informed all

Kd;id CH;tpidapd; epajpahy; rptBerUk; g{k;ghiyahiu

 ஏனையோர்க்கு இசைகிலேன் என்று கொண்டு போய்      3015-2

EANAIYOOARRKU ISAIKILEEAN ENRU KONNDU POOAYI

And that firm minded way

kw;wth; vA;Fk; kzk; bra;tpf;f ehd; rk;kjpBad; vd vz;zpj;Jzpe;J

 வானுயர் கன்னி மாடத்து வைத்தனர்    3015-3

VAANUYAR KANNI MAADATHTHU VAITHTHANAR

And those highway constructed those spinster mansion place allowed her to live there

thd; msht cah;e;j mtuJ fd;dp khlj;jpy; itj;J mA;F thGk;go bra;jhu;

 தேனமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள்      3015-4

THEEANAMAR KOOATHAIYUM SIVATHTHAI MEEAVINAAL

Ad then at the end of her span of life she entered under the feet of lord siva

 tz;Lfs; bkha;j;jw;F nlkhd khiyia mzpe;j rptbgUkhid mile;jhu;

 1118. தேவர் பிரான் அமர்ந்து அருளும் திருக் கபாலீச்சரத்து      3016-1

THEAVAR PIRAAN AMARNTHU ARULUM THIRUK KAPAALEECHSURATHTHU

And then those deevaas leader lord sivawho is willingly seated in that kabalaeecharam temple place

Bjth;fspd; jiytuhd rptbgUkhd; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; jpUf;fghyPr;ruj;jpDs;

 மேவிய ஞானத் தலைவர் விரிஞ்சன் முதல் எவ்வுயிர்க்கும்       3016-2

MEEAVIYA GNAANATH THALAIVAR VIRINJSAN MUTHAL EVVUYIRKKUM

Entered that gaana sambanther and bharama and other living beings are

vGe;J mUspa qhdrk;ge;jh; ehd;Kfd; Kjyhd vy;;yh caph;fSf;Fk;

 காவலனார் பெருங்கருணை கை தந்த படி போற்றிப்      3016-3

KAAVALANAAR PERUNGKARUNAI KAI THANTHA PADI POOARRIP

Those guard lord siva is praying way

fhtyuhd niwthpd; bgUk; fUiz if bfhLj;J mUspatw;iwj; Jjpj;Jk;

 பாவலர் செந்தமிழ் பாடி பன் முறையும் பணிந்து எழுவார்        3016-4

PAAVALAR SENTAMIL PAADI PAN MURAIYUM PANINTHU ELUVAAR

And then those poems are singing way and then so many times fallen down way prayed

 ghf;fshf kyh;e;j bre;jkpiHg;ghog; gy Kiwa[k; gzpe;J vGthdhu;

 1119. தொழுது புறம் போந்து அருளித் தொண்டர் குழாம் புடை சூழ       3017-1

THOLUTHU PURAM POOANTHU ARULITH THONNDAR KULAAM PUDAI SOOLA

After prayer gaana sambanther came out from the temple and then those sacred disciples are covering way

qhdrk;ge;jh; bjhGJ btspBa te;J jpUj;bjhz;lh; Tl;lk; gf;fj;jpy; R{H;e;Jtuf;

 பழுதில் புகழ் திருமயிலைப் பதியில் அமர்ந்து அருளும் நாள்     3017-2

PALUTHIL PUKAL THIRU MAYILAIP PATHIYIL AMARNTHU ARULUM NAAL

And those flawless way appearing that miyilai place stayed willingness filled way and those days

Fw;wk; ny;yhj g[fiH cila me;j kapiyj; jyj;jpy; tpUk;gpj; jA;fp nUe;J mUspdhu; me;j ehspy;

 முழுதுலகும் தரும் இறைவர் முதல் தானம் பல இறைஞ்ச       3017-3

MULUTHULAKUM THARUM IRAIVAR MUTHAL THAANAM PALA IRAINJSA

And those worlds are created and then preserving lord siva descended those prime temple places are praying way

vy;yh cyfA;fisa[k; je;J fhj;J mUSk; niwth; vGe;J mUSk; Kjd;ik cila gjpfs; gytw;iwa[k; Bgha; tzA;Ftjw;fhf

 அழுதுலகை வாழ்வித்தார் அப்பதியின் மருங்கு அகல்வார்        3017-4

ALUTHULAKAI VAALVITHTHAAR APPATHIYIN MARUNGKU AKAL VAAR

by weeping way gaana gaana sambanther gave gaana life to this world and then after some time staying there and then started his journey

mGjjhy; cyif thH;tpj;jtuhd qhdrk;ge;jh; me;jg; gjpapdpd;Wk; ePA;fpg;Bghthu; Mdhu;

 1120. திருத்தொண்டர் அங்கு உள்ளார் விடை கொள்ளச் சிவநேசர்        3018-1

THIRUTH THONNDAR ANGKU YULLAAR VIDAI KOLLACH SIVANEEASAR

And those place living disciples are saying those goodbye way and then those sevaneesar sorrow removing way

mA;F nUf;Fk; bjhz;lh;fs; tpil bgw;Wf; bfhs;sr; rptBerhpd;

 வருத்தம் அகன்றிட மதுர மொழி அருளி விடை கொடுத்து       3018-2

VARUTHTHAM AKANRIDA MATHURA MOLI ARULI VIDAI KODUTHTHU

And then those good wards are talked with that consoling way and then gave permission to leave that place

tUj;jk; ePA;Fk;go mtUf;F ndpa brhw;fisr; brhy;yp tpilje;J

 நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கிப் போய் நிறை காதல்       3018-3

NIRUTHTHAR YURAI PIRA PATHIGAL VANANGKIP POOAYI NIRAI KAATHAL

And then those lord siva seated other temples are praying way and those love filled way

rptbgUkhd; tPw;wpUf;Fk; kw;wj; jyA;fisa[k; tzA;fpr; brd;W epiwe;j fhjyhy;

 அருத்தியோடும் திருவான்மியூர் பணிய அணைவுற்றார்  3018-4

ARUTHTHIYOOADUM THIRU VAANMIYOOR PANIYA ANAIYURRAAR

And that ripped minded way that thiru vaanmiyoor place going to praying way moved

 tpise;j md;g[lBd jpUthd;kpa{iu tzA;fr; bry;yy; Mdhu;

 1121. திருவான்மியூர் மன்னும் திருத்தொண்டர் சிறப்பு எதிர       3019-1

THIRU VAANMIYOOR MANNUM THIRUTHTHONNDAR SIRAPPU ETHIRA

And those thiru vaanmiyoor place ever permanent form living those beforehand invite gaana sambanther

jpUthd;kpa{hpy; epiybgw;W thH;fpd;w bjhz;lu;fs; rpwg;ghf tuBtw;f

 வருவார் மங்கல அணிகள் மறுகு நிரைத்து எதிர்கொள்ள 3019-2

VARUVAAR MANGKALA ANIGAL MARUKU NIRAITHTHU ETHIR KOLLA

And then those street are auspicious filled way decorated

tUghh;fsha; kA;fyk; bghUe;jpa kA;fy mzpfisj; bjUtpy; myA;fhpj;J vjph; bfhz;L

 அருகாக இழிந்து அருளி அவர் வணங்கத் தொழுது அன்பு         3019-3

ARUKAAKA ILINTHU ARULI AVAR VANANGKATH THOLUTHU ANPU

And that boundary place approaching time gaana sambanther descened from the pearls chariot and those disciples are prayed before gaana sambanther and then in reciprocal way he is also prayed them

mA;Bf te;j BghJ Kj;Jg; gy;yf;fpdpd;Wk; nwA;fp mUsp mj;bjhz;lh;fs; jk;ik tzA;fj; jhKk; mth;fis tzA;fp

 தருவார் தம் கோயில் மணித்தடம் நெடுங்கோபுரம் சார்ந்தார்      3019-4

THARUVAAR THAM KOOAYIL MANITH THADAM NEDUNGKOOAPURAM SAARNTHAAR

And those love giving way taken as slave and that lord siva’s those lovely temple tower place approached

 md;ig mspj;J Ml;bfhs;fpd;w niwthpd; jpUf;Bfhapypd; mHfpa bghpa ePz;l Bfhg[uj;ijr; Brh;e;jhu;

 1122. மிக்குயர்ந்த கோபுரத்தை வணங்கி வியன் திருமுன்றில்     3020-1

MIKKUYARNTHA KOOAPURATHTHAI VANANGKI VIYAN THIRU MUNRIL

And those high raised that temple towers are praying way entered inside place

kpft[k; cah;e;j Bfhg[uj;ij tzA;Fk; bghpa Kw;wj;jpDs; g[Fe;J

 புக்கருளி கோயிலினைப் புடை வலம் கொண்டு உள் அணைந்து  3020-2

PUKKARULI KOOAYILINAIP PUDAI VALAM KONNDU YUL ANAINTHU

And them temple inner side encircling way entered

Bfhapypd; cs;gf;fj;ij tykha;r; Rw;wp te;J cs;Bs Bgha; Brh;e;J

 கொக்கு இறகும் மதிக் கொழுந்தும் குளிர் புனலும் ஒளிர்கின்ற     3020-3

KOKKU IRAKUM MATHIK KOLUNTHUM KULIR PUNALUM OLIRKINRA

That koku bird feathers and curved moon and ganges river and then those evening time

bfhf;F nwFk; gpiwr;re;jpuDk; fA;ifa[k; tpsA;Fk; me;jp khiyapd;

 செக்கர் நிகர் சடை முடியார் சேவடியின் கீழ்த் தாழ்ந்தார் 3020-4

SEKKAR NIKAR SADAI MUDIYAAR SEEAVADIYIN KEELTH HAALNTHAAR

red color space hair color possessed and that lord siva’s sacred feet place fallen down way prayed

 rptg;g[g; Bghd;w rilia cila niwthpd; jpUtofspy; tpGe;J tzA;fpdhu;

 1123. தாழ்ந்து பல முறை பணிந்து தம்பிரான் முன் நின்று       3021-1

THAALNTHU PALA MURAI PANINTHU THAMPIRAAN MUN NINRU

And then those so many times fallen down way prayed and then standing before

epyj;jpy; tpGe;J gy Kiwa[k; tzA;fp Kd; epd;W

 வாழ்ந்து களிவரப் பிறவி மருந்தான பெருந் தகையைச்  3021-2

VAALNTHU KALIVARAP PIRAVI MARUNTHAANA PERUN THAKAIYAICH

And those good life got and then those birth decease medicine form appearing and that highly regarded way appearing that lord siva

thH;t[ bgw;W kfpH;r;rp bghUe;jg; gpwtp Beha;f;F kUe;jhd bgUe;jifik cila niwtiu

 சூழ்ந்த இசைத் திருப்பதிகச் சொல் மாலை வினா உரையால்      3021-3

SOOLNTHA ISAITH THIRUP PATHIKACH SOL MAALAI VINAA YURAIYAAL

Who is enjoyed internally and then those musical notes are filled way those question and answer way sang decade

cl;bfhz;L gz; bghUe;jpa jpUg;gjpfkhd brhy; khiyahy; tpdht[k; ciua[kha;

 வீழ்ந்த பெரும் காதலுடன் சாத்தி மிக இன்புற்றார்        3021-4

VEELNTHA PERUM KAATHALUDAN SAATHTHI MIKA INPURRAAR

And that highly willingness filled way sang decade and then derived happy from it

 tUk; mikg;gpy; kpf;f tpUg;g[lBd gho nd;gk; mile;jhu; (tpdht[k; ciua[k; vd;gJ xUtif ahg;g[)

 1124. பரவி வரும் ஆனந்தம் நிறைந்த துளி கண் பனிப்ப         3022-1

PARAVI VRUM AANANTHAM NIRAINTHA THULI KANN PANIPPA

And that seer gaali leader’s eye place emanating that spread over form of tears are spill over way flooded form appared

rPfhHpj; jiyth; gutp tUfpd;w Mde;jf; fz;zPh; tpHpapdpd;W Jspj;Jg; bgUft[k;

 விரவு மயிர்ப் புளகங்கள் மிசை விளங்கப் புறத்து அணைவுற்று  3022-2

VIRAYU MAYIRP PULAKANGGAL MISAI VILANGKAP PURATHTHU ANAIYURRU

And then wetted the whole body and then in the body place hairs are raised in the straight -way and then those emotional filled way came out from the temple

bghUSk; kaph;g[sfk; Bkdp vA;Fk; cz;lhfp tpsA;ft[k; bgw;Wf; Bfhapypd; btspBa Brh;e;J

 அரவ நெடும் திரை வேலை அணிவான்மியூர் அதனுள்  3022-3

ARAVA NEDUM THIRAI VEEALAI ANIVAANMIYOOR ATHANUL

And then those sound filled waves are emanating in that sea shore place established the temple named that thiru vaan miyoor

xypia cila ePz;l miyfis cila flw;fiuapy; mike;j jpUthd;kpa{hpy;

 சிரபுரத்துப் புரவலனார் சில நாள் அங்கு இனிது அமர்ந்தார்        3022-4

SIRAPURATHTHUP PURAVALANAAR SILA NAAL ANGKU INITHU AMRNTHAAR

And that seer gaali place leader gaanasambanther some more days happily stayed there

 rpug[uj;J muruhd qhdrk;ge;jh; rpy ehl;fs; ndpjha;j; jA;fp nUe;jhu;

 1125. அங்கண் அமர்வார் உலகு ஆள் உடையாரை அரும் தமிழின்        3023-1

ANGKAN AMARVAAR YULAKU AAL YUDAIYAARAI ARUM THAMILIN

And that stayed in the thiru vaan miyoor temple place and those world leader lord siva and those rare and pure

jpUthd;kpa{hpy; jA;fp nUg;gtuhd qhdrk;ge;jh; cyfA;fSf;F vy;yhk; jiytuhfpa niwtiu mhpa jkpHpd;

 பொங்கும் இசைப் பதிகங்கள் பல போற்றிப் போந்து அருளிக்      3023-2

PONGKUM ISAIP PATHIKANGGLA PALA POOARRIP POOANTHU ARULIK

Tamil decades are musical notes are filled way sang there so many decades and then started

Bkd;Bky; tsUk; nira[ila gjpfA;fs; gytw;why; Jjpj;J mA;fpUe;J ePA;fp

 கங்கை அணி மணி முடியார் பதி பலவும் கலந்து இறைஞ்சிச்     3023-3

KANGKAI ANI MANI MUDIYAAR PATHI PALAYUM KALANTHU IRAINJSICH

Way moving and then those ganges are adorned lord siva’s so many temples are praying way moving one temple after another

fA;ifia mzpe;j mHfpa rilia cila niwthpd; jyA;fs; gytw;iwa[k; mA;fA;Fg; Bgha;r; Brh;e;J tzA;fpr;

 செங்கண் விடைக் கொடியார் தம் இடைச் சுரத்தைச் சேர் உற்றார்         3023-4

SENGKANN VIDAIK KODIYAAR THAM IDAICH SURATHTHAICH SEEAR YURRAAR

And then those red color bull possessed as flag place and that lord siva’s thiru vedai suram temple place entered

 rpte;j fz;iz cila fhisiaf; bfhoahff; bfhz;l rptbgUkhdpd; jpUtpilr; Ruj;ij mile;jhu;

 1126. சென்னி இள மதி அணிந்தார் மருவு திரு இடைச் சுரத்து  3024-1

SENNI ILA MATHI ANINTHAAR MARUYU THIRU IDAICH SURATHTHU

And that gaana sambanther  in that thiru edaisuram where lord siva seated with young moon adorning way

qhdrk;ge;jh; jiyapy; gpiwia mzpe;j niwth; tPw;W nUf;fpd;w jpUtpilr; Ruj;jpy;

 மன்னும் திருத் தொண்டர் குழாம் எதிர் கொள்ள வந்து அருளி    3024-2

MANNUM THIRUTH THONNDAR KULAAM ETHIR KOLLA VANTHU ARULI

And then ever permanent form living that disciples clusters beforehand invited him

epiybgw thH;fpd;w bjhz;lh; Tl;lk; vjph; bfhs;sr; brd;W mUsp

 நல் நெடும் கோபுரம் இறைஞ்சி உள்புகுந்து நல் கோயில் 3024-3

NAL NEDUM KOOAPURAM IRAINJSI YULPUKUNTHU NAL KOOAYIL

And then those goodness giving those big temple towers are praying way entered inside the temple

ed;ik jUk; ePz;l Bfhg[uj;ij tzA;fp cs;Bs g[Fe;J

 தன்னை வலம் கொண்டு அணைந்தார் தம்பிரான் திரு முன்பு      3024-4

THANNAI VALAM KONNDU ANAINTHAAR THAMPIRAAN THIRU MUNPU

And then encircling way and then entered in the main deity place

 tykhfr; Rw;wp te;J jk; niwth; jpUKd;g[ te;J mize;jhu;

 1127. கண்ட பொழுதே கலந்த காதலால் கை தலை மேல்        3025-1

KANNDA POLUTHEEA KALANTHA KAATHALAAL KAI THALAI MEEAL

At once seeing lord siva who has entered into the mind place and then mingled with lord siva and then raise the hands above head place

jhk; niwtiuf; fz;l BghBj kdk; g[Fe;J fye;J vGe;j bgU tpUg;gj;jhy; iffisj; jiykPJ

 கொண்டு தலம் உற விழுந்து குலவு பெரு மகிழ்ச்சி உடன்        3025-2

KONNDU THALAM YUR AVILUNTHU KULAYU PERU MAKILCHSI YUDAN

And then fallen down in the land place and love flooded way

bfhz;L epyj;jpy; tpGe;J bghUe;jpa bgUkfpH;r;rpa[ld; bgUfpa Bgud;gpdhy;

 மண்டிய பேர் அன்பு உருகி மயிர் முகிழ்ப்ப வணங்கி எழுந்து      3025-3

MANNDIYA PEEAR ANPU YURUKI MAYIR MUKILPPA VANANGKI ELUNTHU

And then mind melted way and body hairs are raised straight way and then fallen down in the land place and then got up

cs;sk; cUfp cBuhkk; g[sfk; bfhs;s tzA;fp vGe;J

 அண்டர் பிரான் திருமேனி வண்ணம் கண்டு அதிசயித்தார்         3025-4

ANDAR PIRAAN THIRUMEEANI VANNAM KANNDU ATHISAYITHTHAAR

And those deevaas leader lord sivas body appearance is astonishing way seen

 Bjt Bjtuhd rptbgUkhdpd; jpUBkdpapd; tz;zj;ijg; ghh;j;J tpag;gile;jhu;

 1128.  இருந்த இடைச் சுரம் மேவும் இவர் வண்ணம் என்னே என்று      3026-

IRUNTHA IDAICH SURAM MEEAYUM IVAR VANNAM ENNEEA ENRU

And then this world people’ getting boons way appearing that gaana sambanther and those light drop lets are emanating that sea shore place seated that lord siva’s glittering form of appearance what type it is in that astonishing way

cyfj;jth; bgUk; Bgwhf mtjhpj;j qhdrk;ge;jh; rhuy; tpsA;f nUe;j me;jj; jpUtpilr; Ruj;jpy; tPw;wpUf;Fk; mg;bgUkhdpd; tz;zk; jhd; vd;d mjprak;

 அரும் தமிழின் திருப்பதிகத்து அலர் மாலை கொடு பரவித்        3026-2

ARUM THAMILIN THIRUP PATHIKATHTHU ALAR MAALAI KODU PARAVITH                            

And then those rare tamil decade is praying form sang

vd;W mhpa jkpHhy; ndpa jpUg;gjpfj; jkpH; khiyahy; Jjpj;Jj;

 திருந்து மனம் கரைந்து உருகத் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்திப்      3026-3

THIRUNTHU MANAM KARAINTHU YURUKATHTHIRUK KADAIK KAAPPUCH SAATHTHIP

And then those clear mind and then melted way and that thiru kadai kaapu singing way

jpUe;Jk; cs;sk; fiue;J cUfj;jpUf;filf; fhg;g[g; gho mUspa

 பெரும் தனி வாழ்வினைப் பெற்றார் பேர் உலகின் பேறு ஆனார்  3026-4

PERUM THANI VAALVINAIP PERRAAR PEEAR YULAKIN PEEARU AANAAR

And those unique any other things are not comparable in that big beacon light place dipping way enjoyed and that way standing there

 bghpa xg;gpy;yhj rpthde;jk; bgUthH;tpdpy; jpisj;J epd;whu;

 1129. நிறைந்து ஆரா வேட்கையினால் நின்று இறைஞ்சி புறம் போந்து அங்கு      3027-1

NIRAINTHU AARAA VEEATKAIYINAAL NINRU IRAINJSI PURAM POOANTHU ANGKU

And those siva happiness way full-fledged minded way and those lust feeling are filled way and then those long time standing way prayed and then comes out from the temple

rpthde;jg; bgUthH;tpy; epiwt[w;w Muhj Btl;ifapdhy; ePz;l Beuk; epd;W tzA;fp btspBa te;J

 உறைந்து அருளிப் பணிகின்றார் உமைபாகர் அருள் பெற்றுச்      3027-2

YURAINTHU ARULIP PANIKINRAAR YUMAIPAAKAR ARUL PERRUCH

And that temple place so many days are staying way and then daily praying lord siva and then from the lord place those acceptance is getting way moved from that place

me;jg;gjpapy; qhdrk;ge;jh; jA;fp nUe;J gzpfpd;wtuhfp me;j niwtd; mUs;tpil bgw;Wf;bfhz;L

 சிறந்த திருத் தொண்டருடன் எழுந்து அருளிச் செந்துருத்தி        3027-3

SIRANTHA THIRUTH THONNDARUDAN ELUNTHU ARULICH SENTHURUTHTHI

And then those best disciples with them going and then musical notes are called in the name of senthuruthi way singing

rpwe;j jpUj; bjhz;lUld; vGe;J mUspg;Bgha;r; bre;JUj;jp vd;w gz;izg;gho

 அறைந்து அளிகள் பயில் சாரல் திருக்கழுக் குன்றினை அணைந்தார்       3027-4

ARAINTHU ALIKAL PAYIL SAARAL THIRUK KALUK KUNRINAI ANAINTHAAR

Ad then those honey bees are cluster way encircling the flowers and that thiru kalukkunram place entered where blessed all

 tz;Lfs; bkha;fpd;w rhuiy cila jpUf;fGf; Fd;wj;ij mile;J mUspdhu;

 1130. சென்று அணையும் பொழுதின் கண் திருத்தொண்டர் எதிர் கொள்ளப்        3028-1

SENRU ANAIYUM POLUTHIN KANN THIRUTH THONNDAR ETHIR KOLLAP

And that way thiruk kaluukunram place entering way those place living disciples are well coming way

mA;Adk; jpUf;fGf;Fd;wj;jpy; Bgha; mila[k; Bghjpy; me;jg; gjpapy; thH;fpd;w bjhz;lh;fs; te;J tuBtw;fBt

 பொன் திகழும் மணிச் சிவிகை இழிந்து அருளி உடன் போந்து    3028-2

PON THIKALUM MANICH SIVIKAI ILINTHU ARULI YUDAN POOANTHU

And that golden color pearals chariot from it getting down way and then with that disciple mingling way

bghd; tpsA;Fk; Kj;Jr; rptpifapdpd;Wk; fPBH nwA;fp mth;fs; cld; Brh;e;jJ

 மன்றல் விரி நறும் சோலைத் திருமலையை வலம் கொண்டு     3028-3

MANRAL VIRI NARUM SOOALAITH THIRUMALAIYAI VALAM KONDU

And then those fragrance spread over those good flowers are filled that plantations place and that hill is encircling way

kdk; tpupe;J fkGk; ey;y kyh;fis cila Brhiyfs; R{H;e;j me;j kiyiar; Rw;wp tyk; te;J

 மின் தயங்கும் சடையாரை விருப்பினுடன் பணிகின்றார் 3028-4

MIN THAYANGKUM SADAIYAARAI VIRUPPINUDAN PANIKINRAAR

And those lightning form of hair possessed lord siva is willingness filled way prayed

 kpd;Bghy; rilcila niwtiu tpUg;gj;BjhL gzpgtuha;

 1131. திருக்கழுக் குன்று அமர்ந்த செங்கனகத் தனிக் குன்றைப்    3029-1

THIRUK KALUK KUNRU AMARNTHA SENGKANAKATH THANIK KUNRAIP

And that thiruk kalluk kunram place willingness filled way seated and that red color hillock place seated and those veethaas leader lord siva

me;jj; jpUf;fGf;Fd;wj;jpd; kPJ tpUk;gp tpsA;f tPw;wpUf;Fk; xg;gpy;yhj brk;bghd; Fd;wk; Bghd;w Btjehafuhd rptbgUkhid

 பெருக்க வளர் காதலினால் பணிந்து எழுந்து பேராத      3029-2

PERUKKA VALAR KAATHALINAAL PANINTHU ELUNTHU PEEARAATHA

Who is much willingness filled way prayed and then got up

tsUk; kpf;f tpUg;gj;jpdhy; tzA;fp vGe;J bghwhJ

 கருத்தின் உடன் காதல் செயும் கோயில் கழுக்குன்று என்று       3029-3

KARUTHTHIN YUDNA KAATHAL SEYUM KOOAYIL KALUKKUNRU ENRU

And then those much embedded concept way sang a decade kaathal seiyumkoil kalukkunru

Cd;wp xj;j fUj;Jld; fhjy; bra[k; Bfhapy; fGf;Fd;W vd;w fUj;Jk;

 திருப்பதிகம் புனைந்து அருளிச் சிந்தை நிறை மகிழ் உற்றார்      3029-4

THIRUP PATIKAM PUNAINTHU ARULICH SINTHAI NIRAI MAKIL YURRAAR

And that crown form of sacred decade sang and then those mind filled happiness has attained

( decade thirukalukk kunram – thooadu yudaiyaan oru kaathil)

 kFlKk; bfhz;l jpUg;gjpfj;ijg; gho cs;sk; epiwe;j kfpH;it mile;jhu; (jpUf;fGf;Fd;wk; = BjhL cilahd; xU fhjpy;)

 1132. இன்புற்று அங்கு அமர்ந்து அருளி ஈறில் பெரும் தொண்டர் உடன்  3030-1

INPURRU ANGKU AMARNTHU ARULI EERIL PERUM THONNDAR YUDAN

And those happiness filled way and that temple place stayed with his limitless disciples

nd;gk; mile;J me;jj; jyj;jpy; tpUk;gp vGe;J mUsp nUe;J vy;iy ny;yhj bgUe; bjhz;lh;fs; clBd

 மின் பெற்ற வேணியினார் அருள் பெற்றுப் போந்து அருளி        3030-2

MIN PERRA VEEANIYINAAR ARUL PERRUP POOANTHU ARULI

And then those lightning like hair possessed lord siva’s permission getting wayand then moved away from that place

kpd;dy; Bghd;w ril cila rptbgUkhdpd; jpUmUs;tpil bgw;W mA;fpUe;J ePA;fp

 என்புற்ற மணிமார்பர் எல்லை இலா ஆட்சி புரிந்து       3030-3

ENPURRA MANIMAARPAR ELLAI ILAA AATCHI PURINTHU

And then those bone garland adorned and that lovely bosom possessed those lord siva and that limitless way ruling that place

vYk;g[ khiyia mzpe;j mHfhd khh;ig cila niwth; vy;iy ny;yhj tz;zk; Ml;rp bra;J

 அன்புற்று மகிழ்ந்த திரு அச்சிறு பாக்கம் அணைந்தார்    3030-4

ANPURRU MAKILNTHU THIRU ACHSIRU PAAKKAM ANAINTHAAR

And then much love multiplied way descended that achiru paakam temple place entered

 md;g[ bgUfp kfpH;e;J vGe;J mUsp cs;s mr;rpWg;ghf;fj;ij Brh;e;jhu;

 1133.  ஆதி முதல் வரை வணங்கி ஆட்சி கொண்டார் என மொழியும்     3031-1

AATHI MUTHAL VARAI VANANGKI AATCHI KONNDAAR ENA MOLIYUM

And then those good old lord siva is praying way who has ruled me and that way

giHik cila rptbgUkhid tzA;fp Ml;rp bfhz;lhu; vdf; TWk; kFlj;ij cila

 கோயில் திருப்பதிக இசை குலாவிய பாடலில் போற்றி  3031-2

KOOAYIL THIRUP PATHIKA ISAI KULAAVIYA PAADALIL POOARRI

Those flawless form of sacred decade is singing way with musical notes and then prayed lord siva

Fw;wk; ny;yhj jpUg;gjpfj;ijg; gz; bghUe;jp tpsA;Fk; jpUg;ghly;fshy; Jjpj;J

 மாதவத்து முனிவருடன் வணங்கி மகிழ்ந்து இன்புற்றுத்  3031-3

MAATHAVATHTHU MUNIVARUDAN VANANGKI MAKILNTHU INPURRUTH

And those big meditation performing saints with them praying way and then got happiness

khjtKila Kdpth;fSld; tzA;fp kfpH;e;J nd;gk; mile;J

 தீது அகற்றும் செய்கையினார் சில நாள் அமர்ந்து அருளி         3031-4

THEETHU AKARRUM SEYKAIYINAAR SILA NAAL AMARNTHU ARULI

And those bad deeds are removing way of life leading and way blessing all that gaana sambanther and then some more days are staying there

jPikia ePf;FtBj jk; bray;fshff; bfhz;L mUspa qhdrk;ge;jh; rpy ehl;fs; mA;Bf jA;fp nUe;J

 1134.  ஏறணிந்த வெல் கொடியார் இனிது அமர்ந்த பதி பிறவும் 3032-1

EARININTHA VEL KODIYAAR INITHU AMARNTHA PATHI PIRAYUM

And then those bull emblem studded those flag carrier lord siva’s other temple places are praying way

fhisiag; bghwpj;j btw;wp bghUe;jpa bfho cila rptbgUkhd; vGe;J mUspa gpwgjpfs; gytw;iwa[k;

 நீறணிந்த திருத்தொண்டர் எதிர் கொள்ள நேர்ந்து இறைஞ்சி       3032-2

NEERANINTHU THIRUTH THONNDAR ETHIR KOLLA NEEARNTHU IRAINJSI

And then those sacred ashes are adorned that disciples are every place beforehand well come him

jpUePW mzpe;j bjhz;lh;fs; mA;fA;F te;J tuBtw;fr; brd;W

 வேறு பல நதி கானம் கடந்து அருளி விரிசடையில்      3032-3

VEEARU PALA NATHI KAANAM KADANTHU ARULI VIRISADAIYIL

And that way moving and that spread over hair place that ganges river is adorning way

tphpe;j rilapy; fA;ifahw;iw mzpe;J

 ஆறணிந்தார் மகிழ்ந்த திரு அரசிலியை வந்து அடைந்தார்        3032-4

AARANINTHAAR MAKILNTHA THIRU ARASILIYAI VANTHU ADAINTHAAR

And then those lord siva seated that thiru arisilip pathi temple place approached

( achiru paakam – pon therandu anna)

 niwth; kfpH;e;J tPw;W nUf;fpd;w jpUturpypg;gjpapid te;J mile;jhu; (mr;rpWg;ghf;fk; gjpfk; – bghd; jpud;ld;d)

 1135. அரசிலியை அமர்ந்து அருளும் அங்கண் அரசைப் பணிந்து 3033-1

ARASILIYAI AMARNTHU ARULUM ANGKANN ARASAIP PANINTHU

And that thiru arasili place willingness filled way seated and that lord siva is praying way and then those

jpU murpypapy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; niwtiug; gzpe;J Jjpj;Jj;

 பரசி எழு திருப் புறவார் பனம் காட்டூர் முதலாய         3033-2

PARASI ELU THIRUP PURAVAAR PANAM KAATTOOR MUTHALAAYA

Thirup puravam and panang kaatoor and then

jpUg;g[wth; gdA;fhl;|h; Kjyhd

 விரை செய் மலர்க் கொன்றையினார் மேவு பதி பல வணங்கித்  3033-3

VIRAI SEYI MALARK KONRAIYINAAR MEEAYU PATHI PALA VANANGKITH

Those fragrance filled those konrai flowers are adorned and that lord siva descended so many temple places are praying way

kzk; fkH;fpd;w bfhd;iw kyiur; R{oa niwth; vGe;J mUsp nUf;fpd;w gy gjpfisa[k; tzA;fpr; brd;W

 திரை செய் நெடும் கடல் உடுத்த திருத்தில்லை நகர் அணைந்தார் 3033-4

THIRAI SEY NEDUM KADAL YUDUTHTHA THIRUTH THILLAI NAKAR ANAINTHAAR

And then those waves are filled sea nearby place situated and that sacred thillai city place entered

( thirup puravaar panam kaatoor –vinn amernthat pathigal)

 miyfis cila ePz;l fly; mzpikaha;r; R{H;e;j jpUj;jpy;iy efiu mile;jhu; (jpUg;g[wthu; kdA;fhl;|hpy; ghoaJ tpd; mkh;e;j gjpfs;)

 1136. எல்லையில் ஞானத் தலைவர் எழுந்து அருள எதிர் கொள்வார்      3034-1

ELLAIYIL GNAANATH THALAIVAR ELUNTHU ARULA ETHIR KOLVAAR

And those limitless gaana filled that gaana sambanther arriving message is heard that place

Disciples wellcomehim in before hand

mstpy;yhj rptqhdk; cilatuhd qhdrk;ge;jh; te;J mUs mij mwpe;J vjph; bfhs;gtuha;j;

 தில்லையில் வாழ் அந்தணர் மெய்த் திருத்தொண்டர் சிறப்பின் ஒடு       3034-2

THILLAIYIL VAAL ANTHANAR MEYTH THIRUTH THONNDAR SIRAPPIN ODU

And those chithambarm place living bharamins and then those saiva disciples are and that specalty filled way

jpy;iythH; me;jzh;fSk; irtj; bjhz;lh;fSk; rpwg;g[fSlBd

 மல்கி எதிர் பணிந்து இறைஞ்ச மணிமுத்தின் சிவிகை இழிந்து    3034-3

MALKI ETHIR PANINTHU IRAINJSA MANI MUTHTHIN SIVIKAI ILINTHU

Clubbing form moving with him and the before -hand prayed him and then those lovel big chariot place getting down way

Tor; brd;W mtiu vjpBu tzA;fpl mHfpa Kj;Jr; rptpifapdpd;Wk; nwA;fpg;

 அல்கு பெரும் காதல் உடன் அஞ்சலி கொண்டு அணைகின்றார்    3034-4

ALKU PERUM KAATHAL YUDAN ANJSALI KONDU ANAIKINRAAR

And then those much love filled way praying way and that gaana sambanther is approached by that disciples

 bgUk; fhjYld; mq;ryp bra;J qhdrk;ge;jh; mizgtuha;

 1137. திரு எல்லையினைப் பணிந்து சென்று அணைவார் சேண் விசும்பை        3035-1

THIRU ELLAIYINAIP PANINTHU SENRU ANAIVAAR SEEANN VISUMPAI

And then those chithambaram boundary place praying way moved

jpy;iyapd; vy;iyiag; gzpe;J bry;gtuhfp ePz;l thdj;ijg; bghUe;jp tpsA;Fk;

 மருவி விளங்குஒளி தழைக்கும் வடதிசை வாயிலை வணங்கி    3035-2

MARUVI VILANGKU OLI THALAIKKUM VADA THISAI VAAYILAI ANANGKI

And then those space place built that north side temple tower is praying way

bghUe;jp tpsA;Fk; xspbgUFk; tlf;Fj;jpf;F thapiy tzA;fp

 உருகு பெரும் காதல் உடன் உள் புகுந்து மறையின் ஒலி         3035-3

YURUKU PERUM KAATHAL YUDAN YUL PUKUNTHU MARAIYIN OLI

And then those mind melted that big love way and then entered in to the city place and then those veethaas sound

cs;sk; cUFk; bgUk; fhjYld; efuj;jpd; cs;Bs g[Fe;J BtjA;fspd; xyp

 பெருகி வளர் மணிமாடப் பெரும் திரு வீதியை அணைந்தார்      3035-4

PERUKI VALAR MANIMAADAP PERUM THIRU VEETHIYAI ANAINTHAAR

Growing way and those mansions are filled that big street place approached

 bgUfp tsh;tjw;F nlkhd mHfpa khlA;fs; epiwe;j bghpa tPjpia mile;jhu;

 1138. நலம் மலியும் திருவீதி பணிந்து எழுந்து நல் தவர்தம்      3036-1

NALAM MALIYUM THIRUVEETHI PANINTHU ELUNTHU NAL THAVARTHAM

And then those good ness doing that land place fallen down way prayed and then those good penance performing

qhdrk;ge;jh; ed;ik kpft[k; bra;a[k; epyj;jpy; bghUe;j tzA;fp ey;y jtj;jth;

 குலம் நிறைந்த திருவாயில் குவித்த மலர்ச் செங்கையோடு       3036-2

KULAM NIRAINTHA THIRU VAAYIL KUVITHTHA MALARCH SENGKAIYOOADU

Persons are covering way sand that sacred door steps are praying way and those hands are raised abovethe head place

FGepiwe;j jpUthapiyr; brA;iffisj; jiykPJ Ftpj;Jf; bfhz;L

 தலமுற முன் தாழ்ந்து எய்தித் தமனிய மாளிகை மருங்கு        3036-3

THALAMURA MUN THAALNTHU EYTHITH THAMANIYA MAALIKAI MARUNGKU

And then fallen down in the land place submissive way prayed and those mansion form appearing temple place praying way

epyj;jpy; tpGe;J jhH;e;J tzA;fpg;Bgha; bghd; khspifahd mk;gyj;jpd; gf;fj;ij

 வலமுற வந்து ஓங்கிய பேரம்பலத்தை வணங்கினார்     3036-4

VALAMURA VANTHU OONGKIYA PEEARAMPALATHTHAI VANANGKINAAR

And then encircling way and that perambalam place prayed ( in chitrambalm temple place lord siva is space form appearing)

 tykhf te;J cah;e;j Bguk;gyj;ij tzA;fpdhu;

 1139. வணங்கி மிக மனம் மகிழ்ந்து மால் அயனும் தொழும் பூத 3037-1

VANANGKI MIN MANAM MAKILNTHU MAAL AYANUM THOLUM POOTHA

And then that seergali place descended gaana sambanther that peearambalam place prayed and then where thirumal and bharama and those demon forces are

rPfhHpg; gps;isahu; Bguk;gyj;ij tzA;fp cs;sk; kfpH;e;J jpUkhYk; ehd;KfDk; bjhGk; g{jA;fs;

 கணங்கள் மிடை திருவாயில் பணிந்து எழுந்து கண் களிப்ப       3037-2

KANANGKAL MIDAI THIRU VAAYIL PANINTHU ELUNTHU KANN KALIPPA

Those thick form appearing that thiru annukkan entrance place prayed and then got up and those eyes are enjoyment filled way

beUA;fpa jpUtDf;fd; jpUthapiy tzA;fp vGe;J fz;fs; fspg;gr;

 அணங்கு தனி கண்டு அருள அம்பலத்தே ஆடுகின்ற      3037-3

ANANGKU THANI KANNDU ARULA AMPALATHTHEEA AADUKINRA

And then lords Siva gaami alias parvathi is separate way seeing and those temple place dancing

rptfhkpak;ikahu; jdpaha;f; fz;L mUSkhW mk;gyj;jpy; Mly; bra;j

 குணம் கடந்த தனிக் கூத்தர் பெரும் கூத்து கும்பிடுவார் 3037-4

KUNAM KADANTHA THANIK KOOTHTHAR PERUM KOOTHTHU KUMPIDUVAAR

And those nature surpassing way and those true gaana space place and that special way lord siva’s dancing is praying way

 FzA;fisf; fle;j bka;q;qhd btspapy; jtf; Tj;jhpd; bgUk; Tj;ij tzA;Fgtuha;

 1140. தொண்டர் மனம் பிரியாத திருப்படியைத் தொழுது இறைஞ்சி       3038-1

THONNDAR MANAM PIRIYAATHA THIRUPPADIYAITH THOLUTHU IRAINJSI

And then those disciples mind place not separating way and those thiru kalitrup padi temple place praying way

bjhz;lh;fspd; kdj;jpdpd;Wk; gphpahJ tpsA;Fk; jpUf;fspw;Wg; ghoia tzA;fpr;

 மண்டுபெருங் காதலினால் நோக்கி முகம் மலர்ந்து எழுவார்       3038-2

MANNDU PERUNG KAATHALINAAL NOOAKKI MUKAM MALARNTHU ELUVAAR

And those thick love way seeing and then those face blooming form appearing that gaana sambanther

brwpe;j bgUk; fhjyhy; Behf;fp Kfk; kyh;e;jpl bgw;W vGgtuhd qhdrk;ge;jh;

 அண்டம் எலாம் நிறைந்து எழுந்த ஆனந்தத்துள் அலைந்து        3038-3

ANNDAM ELAAM NIRAINTHU ELUNTHA AANANTHATHTHUL ALAINTHU

And then all the universe place filled way and that way appearing that Siva aanatha flooded way entered

mz;lA;fs; vA;Fk; epiwe;J vGfpd;w rpthde;jg; bgUf;fpDs; miye;J

 கண்ட பேரின் பத்தின் கரையில்லா நிலை அணைந்தார்  3038-4

KANNDA PEEARIN PATHTHIN KARAIYILLAA NILAI ANAINTHAAR

And then in the practical way seen that big bliss has no boundary and that state place entered

 mDgtj;Js; fz;l Bghpd;gj;jpd; fiu ny;yhj epiyiar; Brh;e;J mUspdhu;

 1141. அந்நிலைமை அடைந்து திளைத்து ஆங்கு எய்தாக் காலத்தில்       3039-1

ANNILAIMAI ADAINTHU THILAITHTHU AANGKU EYTHAAK KAALATHTHIL

And that state place entered and those experience place dipping way and then not staying there

nj;jifa epiyia mile;j me;j mDgtj;jpy; }H;fp nUe;J mA;Fj; jA;fhj fhyj;jpy;

 மன்னு திரு அம்பலத்தை வலம் கொண்டு போந்து அருளி        3039-2

MANNU THIRU AMPALATHTHAI VALAM KONNDU POOANTHU ARULI

And then those thiru chitramalm encircling way and then comes out

epiyahd jpUr;rpw;wk;gyj;ij tykhf te;J btspBa brd;W

 பொன் அணி மாளிகை வீதிப்புறத்து அணைந்து போது தொறும் 3039-3

PON ANI MAALIKAI VEETHIPPUTHTHU ANAINTHU POOATHU THORUM

And those good musical notes are filled way mighty powerful tamil poems are singing way and then stayed there

 இன்னிசை வண்தமிழ் பாடிக் கும்பிட்டு அங்கு இனிது இருந்தார்  3039-4

INNISAI VANTHAMIL PAADIK KUMPITTU ANGKU INITHU IRUNTHAAR

 ndpa nira[ld; Toa ghf;fisg; gho mUspf; Fk;gpl;Lf; bfhz;L mA;F ndpjha;j; jA;fp nUe;jhu;

 1142. திருந்திய சீர்த் தாதையார் சிவ பாத இருதயரும்  3040-1

THIRUNTHIYA SEERTH THAATHAIYAAR SIVA PAATHA IRUTHAYARUM

And those world follow that lucid way for that cause and effect form appearing sevapaatha iruthaiar

cyfk; jpUe;Jtjw;F fhuzkhd rpwg;g[ila je;ij rptghj nUjaUk;

 பொருந்து திருவளர் புகலிப் பூசுரரும் மாதவரும் 3040-2

PORUNTHU THIRU VALAR PUKALIP POOSURARUM MAATHAVARUM

And then those appropriate way saiva way of life developing and that seergaali place living bharamins and lord siva’s disciples

bghUe;jpa irtj; jpUtsu;tjw;F nlkhd rPfhHpapy; thGk; me;jzh;fSk; rptd; moahu;fSk;

 பெரும் திருமால் அயன் போற்றும் பெரும் பற்ற புலியூரில்        3040-3

PERUM THIRUMAAL AYAN POOARRUM PERUM PARRA PULIYOORIL

And those wealth possessed thirumaland bharama who are praying and then praising that perum patrap puliyoor alias chithambaram

bgUk; jpUt[ilj; jpUkhYk; ehd;KfDk; Bghw;Wfpd;w bgUk;gw;wg; g[ypa{hpy;

 இருந் தமிழ் ஆகரர் அணைந்தார் எனக் கேட்டு வந்து அணைந்தார்         3040-4

IRUN TAMIL AAKARAR ANAINTHAAR ENAK KEEATTU VANTHU ANAINTHAAR

And that tamil excelled gaana sambanther that  gaana sambanther arrived here and those wards are heard

 bgUk; jkpHhfuuhd qhdrk;ge;jh; te;J nUf;fpd;whu; vdf; Bfl;Lj; jhA;fs; mA;F te;jile;jdh; (jkpH; Mfuh; = jkpGf;F nlkhdth; Mfhuk; = nlk;)

 1143.  ஆங்கு அவரைக் கண்டு சிறப்பு அளித்து அருளி அவரோடும்       3041-1

AANGKU AVARAIK KANNDU SIRAPPU ALITHTHU ARULI AVAROOADUM

And that way where appearing that Siva paatha iruthaiyar and others are seeing way and then gaana sambanther mingled with them

mA;Adk; mA;F te;j rptghj nUjah; Kjypatiuf; fz;L qhdrk;ge;jh; mth;fSf;F kyh;e;j Kfj;Jld; ndpa brhw;fs; Twp mth;fSld; Tl

 தாங்கரிய காதலினால் தம் பெருமான் கழல் வணங்க     3041-2

THAANGKARIYA KAATHALINAAL THAM PERUMAAN KALAL VANANGKA

And that insatiate likings way and those lord siva’s sacred feet are praying way

Muhj bgUtpUg;gj;Jld; jk; niwthpd; jpUtofis tzA;Ftjw;Fj;

 ஓங்கு திருத் தில்லை வாழ் அந்தணரும் உடன் ஆகத்    3041-3

OONGKU THIRUTH THILLAI VAAL ANTHANARUM YUDAN AAKATH

And those gaana wealth filled that chithambaram place living bharamins are moving with them

jpUkpf;f jpy;iythH; me;jzh;fSk; cld;tug; Bgha;j;

 தேன் கமழ் கொன்றைச் சடையார் திருச்சிற்றம்பலம் பணிந்தார்  3041-4

THEEAN KAMAL KONRAICH SADAIYAAR THIRUCH SIRRAMPALAM PANINTHAAR

And then those honey filled that konrai flower garland adorned and those pigtail possessed that lords Siva’s thiru chitrambalm temple place prayed

Bjd; kzk; tPRk; bfhd;iwkyh; khiyiar; R{oaril cila niwthpd; jpUr;rpw;wk;gyj;ij tzA;fpdhu;

 1144. தென் புகலி அந்தணரும் தில்லை வாழ் அந்தணர் முன்     3042-1

THEN PUKALI ANTHANARUM THILLAI VAAL ANTHANAR MUN

And those south side place dwelling seegaali bharamins and that thillai place living bharamins are

bjw;Fj; jpirapy; cs;sjhd rPfhHp me;jzh;fSk; jpy;iyapy; thGk; me;jzh;fSk;

 அன்பு நெறி பெருக்குவித்த அண்டகையார் அடி போற்றி  3042-2

ANPU NERI PERUKKUVITHTHA ANNDAKAIYAAR ADI POOARRI

And those love way of life multiplied and that lord siva’s sacred feet are praying way

md;g[ bewpiag; bgUfr; bra;j niwthpd; jpUtofisg; Bghw;wpg;

 பொன் புரி செஞ்சடைக் கூத்தர் அருள் பெற்று போந்து அருளி     3042-3

PON PURI SENJSADAIK KOOTHTHAR ARUL PERRU POOANTHU ARULI

And then those golden color hair possessed and that dancer lord siva whose sacred permission is getting way came out

bghd; Bghd;w g[hpe;j rilia cila Tj;jypd; jpUmUs; tpilbgw;W btsp te;J

 இன்புறு தோணியில் அமர்ந்தார் தமை வணங்க எழுந்து அருள    3042-4

INPURU THOOANIYIL AMARNTHAAR THAMAI VANANGKA ELUNTHU ARULA

And those happiness giving seergaali place seated lord siva is praying way started to move

 nd;gk; bga;a[k; jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUf;Fk; Bjhzpag;giu tzA;Ftjw;fhfr; bry;tjd; bghUl;L

 1145. நல் தவர் தம் குழாத்தோடும் நம்பர் திரு நடம் செய்யும்    3043-1

NAL THAVAR THAM KULAATH THOOADUM NAMPAR THIRU NADAM SEYYUM

And then those good meditation performing and those group of people with them clubbed way and that lord siva dancing way appearing

ey;y jtj;jth; Tl;lj;Jld; To niwth; jpUeldk; bra;fpd;w

 பொன் பதியின் திரு எல்லை பணிந்து அருளிப் புறம் போந்து     3043-2

PON PATHIYIN THIRU ELLAI PANINTHU ARULIP PURAM POOANTHU

And those lovely temple boundary place praying way and then moved away

mHfpa me;jg; gjpapd; jpUvy;iyia tzA;fpg; g[wj;jpy; brd;W

 பெற்றம் உயர்த்தவர் அமர்ந்த பிறபதியும் புக்கு இறைஞ்சிக்       3043-3

PERRAM YUYARTHTHAVAR AMARNTHA PIRAPATHIYUM PUKKU IRAINJSIK

And then those bull flag carried in the hand place and that lord siva’s sacred temples are praying way

fhisf; bfhoia cila niwth; tpUk;gp tPw;W nUf;fpd;w kw;wg; gjpfisa[k; Bgha;j; bjhGJ

 கற்றவர்கள் பரவு திருக் கழுமலமே சென்று அடைவார்  3043-4

KARRAVARGAL PARAYU THIRUK KALUMALAMEEA SENRU ADAIVAAR

And those learnt people are praying that seergaali place approaching way

 fw;wth; Jjpf;fpd;w rPfhHp jyj;ijg; Bgha; milgtuha;

 1146. பல் பதிகள் கடந்து அருளிப் பன்னிரண்டு பேர் படைத்த     3044-1

PAL PATHIGAL KAANTHU ARULIP PANNIRANNDU PEEAR PADAITHTHA

And that way gaana sambanther so many temples are crossing way and those 12 names are possessed

qhdrk;ge;jh; gy jyA;fisa[k; fle;J Bgha; gd;dpuz;L bgah;fis cila

 தொல்லை வளப் பூந்தராய் தூரத்தே தோன்றுதலும்       3044-2

THOLLAI VALAP POONTHARAAYI THOORATHTEEA THOOANRUTHALUM

And those good old seergaali place is seen at far distance place

gHikahd tsk; tha;e;j rPfhHpg; gjpahdJ bjhiytpy; fhzg;glt[k;

 மல்கு திரு மணிமுத்தின் சிவிகை இழிந்து எதிர் வணங்கி        3044-3

MALKU THIRU MANIMUTHTHIN SIVIKAI ILINTHU ETHIR VANANGKI

And those clear pearls cariot place lord Siva is praying way and that sacred grace filled

jpUe;jpa Kj;Jr; rptpifapdpd;Wk; niwtiu tzA;fp jpU mUs;

 செல்வ மிகு பதி அதன் மேல் திருப்பதிகம் அருள் செய்வார்       3044-4

SELVA MIKU PATHI ATHAN MEEAL THIRUP PATHIKAM ARUL SEYVAAR

And those seergaali place those sacred decade is singing way

 bry;tk; epiwe;j me;jr; rPfhHpg; gjpapd; kPJ jpUg;gjpfj;ij mUs;gtuha;

 1147. மன்னும் இசை மொழி வண்டார் குழல் அரிவை என்று எடுத்து     3045-1

MANNUM ISAI MOLI VANDAAR KULAL ARIVAI ENRU EDUTHTHU

And those ever permanent musical notes are filled those vandaar kulal way starting that sacred decade is singing way

epiybgw;w nir cila tz;lhu; FHy; vd;W bjhlf;fk; cila jpUg;gjpfj;ijj; bjhlA;fp

 மின்னு சுடர் மாளிகை விண் தாங்குவ போல் வேணுபுரம்         3045-2

MINNUSUDAR MAALIKAI VINN THAANGKUVA POOAL VEEANUPURAM

And those light glittering those mansons are appearing that space is bearing way

xsp tPRk; Rlh;fisf; bfhz;l khspiffs; tpz; jhA;FtdBghy; cs;sd

 என்னும் இசைச் சொல் மாலை எடுத்து இயம்பி எழுந்து அருளிப் 3045-3

ENNUM ISAICH SOL MAALAI EDUTHTHU IYAMPI ELUNTHU ARULIP

And those message concept filled musical notes are filled way that decade singing way prayed and then moving forward

vd;Dk; fUj;Jf;bfhz;l nira[ld; Toa jpUg;gjpfj;ij vLj;Jj; Jjpj;J BkBy brd;W

 புன்னை மணம் கமழ் புறவப் புறம்பு அணையில் வந்து அணைந்தார்      3045-4

PUNNAI MANAM KAMAL PURAVAP PURAMPU ANAIYIL VANTHU ANAINTHAAR

And those punnai tree fragrance spread over and that seergaali outer place approached

 g[d;id kuA;fspd; kzk; tPRjw;F nlkhd rPfhHpapd; g[wk; gizahy; te;J Brh;e;jhu;

 1148. வாழி வளர் புறம்பு அணையின் மருங்கு அணைந்து வரி வண்டு    3046-1

VAAL VALAR PURAMPU ANAIYIN MARUNGKU ANAINTHU VARI VANNDU

And that ultimate destruction of yooli time those sergaali place not destroyed and that outer place where stripped wings are possessed bees

cyf thH;thf CHpapYk; mHpahJ tsh;fpd;w g[wk; gizapd; mUfpy; Brh;e;J thp tz;Lfs;

 சூழும் மலர் நறும் தீப தூபங்களுடன் தொழுது  3046-2

SOOLUM MALAR NARUM THEEPA THOOPANGGALUDAN THOLUTHU

And those flower place encircling form appearing those flowers and sacred fumes and lamps with it praying

bkha;fpd;w kyh;fshYk; ey;y kzk; cila J]g jPgA;fshYk; tHpgl;Lj; bjhGJ

 காழி நகர் சேர்மின் எனக் கடை முடிந்த திருப்பதிகம்     3046-3

KAALI NAKAR SEEARMIN ENAK KADAI MUDINTHA THIRUP PATHIKAM

And those seer gaali place entering way those last poem completing form singing

rPh;fhHp efhpDs; Brh;kpd;fs; kf;fBs vd;W nWjpr; rPh;fshy; mike;j kFlk; cs;s jpUg;gjpfj;ij

 ஏழிசையின் உடன் பாடி எயின் மூதூர் உள் புகுந்தார்     3046-4

EALISAIYIN YUDAN PAADI EYIN MOOTHOOR YUL PUKUNTHAAR

And then those seven musical notes are filled way singing way who has entered that protection walls covered place

 VH; nirfSlBd gho mUspathBw kjpiy cila me;jg; giHa efuj;jpDs; g[Fe;jhu;

 1149. சேண் உயர்ந்த திருத்தோணி வீற்று இருந்த சிவபெருமான் 3047-1

SEEAN YUYARNTHA THIRUTH THOOANI VEERRU IRUNTHA SIVAPERUMAAN

Those gaana filled gaana sambanther upto sky level bult that temple towers where seated lord siva

qhdg;gps;isahu; thdj;jpy; cah;e;j jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUf;Fk; rptbgUkhdpd;

 தான் நினைந்த ஆதரவின் தலைப்பாட்டு தனை உன்னி  3047-2

THAAN NINAINTHA AATHARAVIN THALAIPPAATTU THANAI YUNNI

Whose sacred feet love filled way and that highly regarded lord siva is thinking way

jpUtofis epiwe;j md;gpd; Bkd;ikia vz;zpatuha;

 நீள் நிலைக் கோபுரம் அணைந்து நேர் இறைஞ்சிப் புக்கு அருளி    3047-3

NEEL NILAIK KOOAPURAM ANAINTHU NEER IRAINJSIP PUKKU ARULI

And then those long towers are possessed that temple place approached and then before fallen down in the land place and then entered in to the temple place

ePz;l epiyfis cila Bfhg[uj;ij mile;J vjphpy; epyj;jpy; bghUe;j tpGe;J tzA;fp vGe;J cs;Bs g[Fe;J

 வாண் நிலவு பெருங் கோயில் வலம் கொண்டு முன் பணிந்தார்  3047-4

VAAN NILAYU PERUNG KOOAYIL VALAM KONNDU MUN PANINTHAAR

And those light filled temple place is encircling form movedand then prayed before it

( decade – vandaar kulal and narporul)

 xsp bghUe;Jk; bgUk; jpUf;Bfhapiy tykhfr; Rw;wp te;J tzA;fp mA;F mjd; Kd; bjhGjhu; (gjpfk; – tz;lhu; FHy; kw;Wk; ew;bghUis vdj; bjhlA;Fk; gjpfk;

 1150. முன் இறைஞ்சித் திருவருளின் முழு நோக்கம் பெற்று ஏறிப்        3048-1

MUN RAINJSITH THIRU VARULIN MULU NOOAKKAM PERRU EARIP

And then in the temple place those bharama boreesar sacred deity place prayed and those lord siva’s sacred aim is attained way and those thiruthooani hillock place climbing way

BfhapYs; qhdrk;ge;jh; gpukg[hPrh; jpUKd;g[ tzA;fp mtuJ jpUmUspd; KG Behf;fKk; bgw;Wj; jpUj;Bjhzpahf kiyapd; kPJ Vwpr; brd;W

 பொன் இமயப் பாவையுடன் புணர்ந்து இருந்த புராதனரைச்        3048-2

PON IMAYAP PAAVAIYUDAN PUNARNTHU IRUNTHA PURAATHANARAICH

And those golden hills alias Himalayas hills place king’s daughter that periya naayagi ammaiyaar with her seated lord siva alias thooani appear

bghd;kiy vd;Dk; nkakiy murdpd; kfshd bghpaehafp mk;ikahUld; tPw;W nUf;fpd;w Bjhzpag;giuj;

 சென்னி மிசைக் குவித்த கரம் கொடு விழுந்து திளைத்து எழுந்து 3048-3

SENNI MISAIK KUVITHTHA KARAM KODU VILUNTHU THILAITHTHU ELUNTHU

And those hands are raised above the sky place and then fallen down in the land place and then those emotional filled way got up

jiykPJ Tg;gpa iffSld; epyk; bgUe;j tpGe;J jpisj;J vGe;J

 மன்னு பெரு வாழ்வு எய்தி மனம் களிப்ப வணங்குவார் 3048-4

MANNU PERU VAALYU EYTHI MANAM KALIPPA VANANGKUVAAR

And those ever permanent life is attained way praying lord siva

epiybgw;w thH;it mile;J kdk; kfpH tzA;Fgtuha;

 1151. பரவு திருப் பதிகங்கள் பலவும் இசையினில் பாடி 3049-1

PARAYU THIRUP PATHIKANGGAL PALAYUM ISAIYINIL PAADI

And those prayer songs are musical notes are filled way singing

Bghw;Wfpd;w jpUg;gjpfA;fs; gytw;iwa[k; gz;Zld; bghUe;jg;ghog;

 விரவிய கண் அருவி நீர் வெள்ளத்தில் குளித்து அருளி  3049-2

VIRAVIYA KANN ARUVI NEER VELLATHTHIL KULITHTHU ARULI

And those eye tears are flooded way and then completely dipped into it and then blessing all

bghUe;jpa fz;zPh; bts;sj;jpy; KGtJk; Bjha;j;J mUspg;

 அரவு அணிந்தார் அருள் பெருக புறம்பு எய்தி அன்பர் உடன்       3049-3

ARAYU ANINTHAAR ARUL PERUKA PURAMPU EAYTHI ANPAR YUDAN

And those snakes are adorned that lord siva’s sacred race much way got and then came out with disciples

ghk;ig mzpaha; mzpe;j niwthpd; jpUmUs; bgWfg; bgw;W btspBa te;J md;gh;fs; cld;

 சிரபுரத்துப் பெரும் தகையார் தம் திருமாளிகை சேர்ந்தார் 3049-4

SIRAPURATHTHUP PERUM THIKAIYAAR THAM THIRU MAALIKAI SEEARNTHAAR

And those seergaali place descended gaana sambanther entered into his sacred house place

 rPfhHpg; gjpapduhd qhdrk;ge;jh; jk; jpUkhspifa[s; Brh;e;jhu;

 1152. மாளிகையின் உள் அணைந்து மறையவர்கட்கு அருள் புரிந்து       3050-1

MAALIKAIYIN YUL ANAINTHU MARAIYAVARKATKU ARUL PURINTHU

And that way those palace place entered and those bharamins who are seeing way approaching there to home that sacred permission given way they have left from that place

rk;ge;jh; bgUkhd; jd; khspifa[s; g[Fe;J jk;ikg; ghh;f;f te;j me;jzh;f;F vy;yhk; mUs; tpil je;J

 தாள் பணியும் பெரும் கிளைக்குத் தகுதியினால் தலை அளிசெய்து        3050-2

THAAL  PANIYUM PERUM KILAIKKUTH THAKUTHIYINAAL THALAI ALISEYTHU

And then those sacred feet place praying way appearing that relatives are as per their requirements those gift are given way and then allowed them to move away from that place

jk; jpUtofis tzA;fp epd;w bghpa Rw;wj;jth;fSf;Fj; jFjpf;F Vw;w tz;ik jiyasp bra;J tpilje;J

 ஆளுடைய தம் பெருமான் அடியவர் களுடன் அமர்ந்து  3050-3

AALUDAIYA THAM PERUMAAN ADIYAVAR KALUDAN AMARNTHU

And then those who are lord siva’s disciple with them staying way

jk;ik Ms;fpd;w niwthpd; moahUlBd tpUk;gp vGe;J mUsp nUe;J

 நீளவரும் பேரின்பம் மிகப் பெருக நிகழு நாள்    3050-4

NEELAVARUM PEEARINPAM MIKAP PERUKA NIKALU NAAL

And then those long happiness more and more multiplying way and those days

ePz;L bgUf tUk; Bghpd;gkhdJ BkYk; BkYk; bgUFk;go epfH;e;JtUk; ehs;fspy;

 1153. காழி நாடு உடைய பிரான் கழல் வணங்கி மகிழ்வு எய்த    3051-1

KAALI NAADU YUDAIYA PIRAAN KALAL VANANGKI MAKILYU EYTHA

And those seergaali place leader gaana sambanther sacred feet are praying way and then got happy

rPfhHp ehl;oy; jiytuhd qhdrk;ge;jhpd; jpUtofis tzA;fp kfpH;r;rp va;j vz;zp

 ஆழியினும் மிகப் பெருகும் ஆசையுடன் திருமுருகர்     3051-2

AALIYINUM MIKAP PERUKUM AASAIYUDAN THIRU MURUKAR

And then those those big love more than sea place possessing way those thiru muruga naaya naar

fliytplg; bghpjhfg; bgUFk; Mira[ld; jpUKUf ehadhu;

 வாழி திரு நீல நக்கர் முதல் தொண்டர் மற்று எணையோர்       3051-3

VAALI THIRU NEELA NAKKAR MUTHAL THONNDAR MARRU EANAIYOOAR

And then those good life giving thiru nakkanaaya naar and then those other disciples are

thH;t[jUk; jpUePyef;f ehadhu; Kjypy; bjhz;lh;fSk; kw;wth;fSk;

 சூழும் நெடும் சுற்றம் உடன் தோணிபுரம் தொழுது அணைந்தார்  3051-4

SOOLUM NEDUM SURRAM YUDAN THOOANIPURAM THOLUTHU ANAINTHAAR

And those relatives are arrived and then prayed in the thooani apper temple place and then approached that gnaana sambanther

 jk;ikr; R{H;e;j bghpa Rw;wj;jhu; clBd te;J jpUj;Bjhzpg[uj;ij tzA;fpg;gps;isahu;ghy; te;jdh;

 1154. வந்தவரை எதிர் கொண்டு மனம் மகிழ்ந்து சண்பையர்கோன்        3052-1

VANTHAVARAI ETHIR KONNDU MANAM MAKILNTHU SANNPAIYAR KOOAN

And that arriving people before hand received and then those happy filled minded gaana sambanther

mA;Adk; te;jth;fis vjph;tu Btw;Wj; jpUcs;sk; kfpH;e;J rPfhHpg; bgUkhd;

 அந்தமில் சீர் அடியார்கள் அவரோடும் இனிது அமர்ந்து    3052-2

ANTHAMIL SEER ADIYAARGAL AVAROOADUM INITHU AMARNTHU

And those unlimited speciality filled that disciples with them stayed happily

mst[ ny;yhj rpwg;g[ila me;j moahu;fs; clBd ndpjhf tpUk;gp nUe;J

 சுந்தரவார் அணங்கின் உடன் தோணியில் வீற்று இருந்தாரைச்     3052-3

SUNTHARAVAAR ANANGKIN YUDAN THOOANIYIL VEERRU IRUNTHAARAICH

And those lovely form seated those periya naayagi ammaiyaar alias parvathi and those thiru thoani temple place seated that thiru thooani apper alias lord siva

mHfpd; epiyf;fskhd bghpaehafp mk;ikahUld; jpUj;Bjhzpapy; tPw;W nUe;j Bjhzpag;giur;

 செந்தமிழின் பந்தத்தால் திருப்பதிகம் பல பாடி  3052-4

SENTAMILIN PANTHATH THAAL THIRUP PATHIKAM PALA PAADI

And those twin appearance thinking way pure tamil poems are singing way

 bre;jkpH; ahg;ghy; gy gjpfA;fisg;gho

 1155. பெரு மகிழ்ச்சியுடன் செல்லப் பெரும் தவத்தால் பெற்றவரும்      3053-1

PERU MAKILCHSIYUDAN SELLAP PERUM THAVATHTHAAL PERRAVARUM

And those big penance performing way stayed here and then those big penace performed father named Siva paatha iruthaiyar

bgU kfpH;t[ld; nA;Adk; nUf;f bghpa jtk; bra;jjpd; gadhf qhdrk;ge;jiug; bgw;W vLj;j je;ijahd rptghj nUjaUk;

 மருவு பெரும் கிளையான மறையவரும் உடன் கூடித்    3053-2

MARUYU PERUM KILAIYAANA MARAIYAVARUM YUDAN KOODITH

And then those close relatives are and then bharamins and others are clubbed way and those wealth growing way

bghUe;jpa Rw;wj;jtuhd me;jzh;fSk; To Kj;Jr; bry;tk; tsh;jw;F VJthd

 திருவளர் ஞானத்தலைவர் திருமணம் செய்து அருளுதற்குப்       3053-3

THIRU VALAR GNAANATHTHALAIVAR THIRU MANAM SEYTHU ARULUTHARKUP

And those gaana filled gaana sanbanther who has getting marriage time it is in that way thinking

qhdj;jpd; jiytuhk; gps;isahu; jpUkzk; bra;J mUSjw;F Vw;

 பருவம் இது என்று எண்ணி அறிவிக்கப் பாங்கு அணைந்தார்      3053-4

PARUVAM ITHU ENRU ENNI ARIVIKKAP PAANGKU ANAINTHAAR

And that way those message going to inform way they approached before gaana sambanther

gUtk; nJthFk; vd epidj;J jk; vz;zj;ijg; gps;isahUf;F mwptpf;Fk; bghUl;L mtiu mile;jdh;

 1156. நாட்டு மறை முறை ஒழுக்கம் ஞான போனகருக்கும்       3054-1

NAATTU MARAI MURAI OLUKKAM GNAANA POOANAKARUKKUM

In this world ever permanent form of vitheegaa way of life is to be followed by gaana sambanther

cyfpay; epiyapy; itjpf xGf;fj;ij qhdrkge;jUf;Fk;

 கூட்டுவது மனம் கொள்வார் கோதில் மறை நெறிச் சடங்கு       3054-2

KOOTTUVATHU MANAM KOLVAAR KOOATHIL MARAI NERICH SADANGKU

And that getting consent way in the mind place and then those flawless form of saying and doing that rituals

nirtpj;jiy cs;sj;jpy; bfhz;L Fw;wkpy;yhj BtW bewpapy; brhy;yg;gLk; rlA;FfSld;

 காட்டவரும் வேள்வி பல புரிவதற்கு ஓர் கன்னிதணை  3054-3

KAATTAVARUM VEEALVI PALA PURIVATHARKU OOR KANNITHANAI

And then in addition those yaaga fire developing way so as to get that right you must marry a spinster

Toa Bts;tpfisr; bra;tjw;F chpikiag; bgWk; bghUl;Lj; jhA;fs; xU fd;dpikj;

 வேட்டருள வேண்டும் என விண்ணப்பம் செய்தார்கள்    3054-4

VEEATTARULA VEEANNDUM ENA VINNAPPAM SEYTHAARGAL

For that way you must give your consent and that way requested

 jpUkzj;ijr; bra;J mUSjw;Fj; jpUcs;sk; bfhs;sy; Btz;Lk; vd;W Twg;

 1157. மற்றவர் தம் மொழி கேட்டு மாதவத்தின் கொழுந்து அனையார்     3055-1

MARRAVAR THAM MOLI KEEATTU MAATHAATHTHIN KOLUNTHU ANAIYAAR

And those elderly person’s wards are heard and those penance performing that tender leaves form appearing that gaana sambanther

nA;Adk; Twpa mth;fspd; brhy;iyf; Bfl;L khjtj;jpd; bfhGe;ijg; Bghd;w qhdrk;ge;jh;

 சுற்றம் உறும் பெரும் பாசத் தொடர்ச்சி விடும் நிலைமையராய்  3055-2

SURRAM YURUM PERUM PAASATH THODARCHSI VIDUM NILAIMAIYARAAYI

And then those relationship bond broken way

Rw;wA;fs; bghUe;jpa bghpa ghrj; bjhlf;fpid tpl;L ePA;Ftjw;fhf epiyik cilatuhfpr;

 பெற்றம் உயர்த்தவர் அருள் முன் பெற்றதினால் இசையாது       3055-3

PERRAM YUYARTHTHAVAR ARUL MUN PERRATHINAAL ISAIYAATHU

And that bull flag raised that lord siva’s sacred gaana already got so that their wards are not giving consent way

fhisf; bfhoia cah;j;jpa rptbgUkhdpd; jpUto qhdkhd cah;e;j rptqhdj;ij Kd;Bd bgw;wth; Mjyhy; mth;fs; bkhHpf;F nirahky;

 முற்றியது ஆயினும் கூடாது என்று அவர் முன் மொழிந்து அருள         3055-4

MURRIYATHU AAYINUM KOODAATHU ENRU AVAR MUN MOLINTHU ARULA

As your wards are in day to day may be accepted one but which is not liked by me in that repulsive way said

ePA;fs; TWtJ bghUe;jpa bkhHpahapDk; mJ vd;dplk; Tlhj xd;whFk; vdf; Twp mUs

 1158. அருமறையோர் அவர் பின்னும் கை தொழுது அங்கு அறிவிப்பார்  3056-1

ARUMARAIYOOAR AVAR PINNUM KAI THOLUTHU ANGKU ARIVIPPAAR

And then those veethaa chanting bharamins are in additionwith praying way informed to gaana sambanther

me;j kiwath;fs; BkYk; ifTg;gpj; bjhGJ mA;F qhdrk;ge;jhplk; mwptpg;gtuha;g;

 இருநிலத்து மறை வழக்கம் எடுத்தீர் நீர் ஆதலினால்     3056-2

IRU NILATHTHU MARAI VALAKKAM EDUTHTHEER NEER AATHALINAAL

In this big land place you have established that vatheega way of life but

bghpa kz; cyfpy; itjPf tHf;fpid ePh; cah;j;jp mUspdPh; Mdhy;

 வருமுறையால் அறுதொழிலின் வைதிகமாம் நெறி ஒழுகும்      3056-3

VARUMURAIYAAL ARUTHOLILIN VAITHIKAMAAM NERI OLUKUM

But in real life those bharamins are to do that six types of acts (chanting veethss and others are to be taught that veethaas and developing yaaga fire and then allowed to learn that yagaa fire developing ways and then taking almsfrom others and that way giving to others) for that sack you must marry in that way informed

mt;tHp tUk; Kiwapdhy; me;jzh;f;F chpa MW bjhHpy;fs; cld; Toa itjPfkhd bgUbewpapy; xGFk;

 திருமணம் செய்து அருளுதற்குத் திரு உள்ளம் செய்யும் என      3056-4

THIRU MANAM SEYTHU ARULUTHARKUTH THIRU YULLAM SEYYUM ENA

That it is imperative to get marriage in that way requested by all

jpUkzj;ijr; bra;J mUSjw;Fj; jpUcs;sk; bfhs;sy; Btz;Lk; vd;W Twpl

 1159. மறை வாழ அந்தணர் வாய்மை ஒழுக்கம் பெருகும்        3057-1

MARAI VAALA ANTHANAR VAAYMAI OLUKKAM PERUKUM

And then those veethaas are to get life in this world and those bharamins way of life ever going way

BtjA;fs; thH;t[milat[k; me;jzh;fspd; itjPf tha;ikahy; tUk; xGf;fk; bgUFk;

 துறை வாழச் சுற்றத்தார் தமக்கு அருளி உடன் படலும்  3057-2

THURAI VAALACH SURRATHTHAAR THAMAKKU  ARULI YUDAN PADALUM

And this saiva sect getting life in this world so that those relatives request, gaana sambanther gave his consent

Jiw thH;t[ milat[k; me;jr; Rw;wj;jhu;fSf;F mUs; bra;J mth;fs; Btz;LBfhSf;F qhdrk;ge;jh; rk;kjk; bjhptpf;ft[k;

 பிறை வாழும் திருமுடியில் பெரும் புனலோடு அரவு அணிந்த    3057-3

PIRAI VAALUM THIRU MUDIYIL PERUM PUNALOOADU ARAYU ANINTHA

And those curved moon adorned in the hair place ever living way and then in addition ganges and snakes are adorned

gpiwr;re;jpud; thH;fpd;w jpUKoapy; bgUePh;f; fA;ifa[ld; ghk;iga[k; mzpe;j

 கறை வாழும் கண்டத்தார் தமைத் தொழுது மனம் களித்தார்      3057-4

KARAI VAALUM KANNDATHTHAAR THAMAITH THOLUTHU MANAM KALITHTHAAR

And that blue color throat possessed that lord siva is paying way that relatives got happy

 ePyfz;luhd niwtiu tzA;fp me;jr; Rw;wj;jhu; kfpH;e;jdh;

 1160. திரு ஞான சம்பந்தர் திரு உள்ளம் செய்த அதற்குத்        3058-1

THIRU GNAANA SAMPANTHAR THIRU YULLLAM SEYTHA ATHARKUTH

In that way gaana sambanther gave his consent to marry

jpUqhdrk;ge;jh; nt;thW jpUcs;sk; bra;jw;fhf (kzk; bra;J bfhs;tjw;F cld;gl;ljw;fhf)

 தருவாய்மை மறையவரும் தாதையரும் தாங்க அரிய    3058-2

THARUVAAYIMAI MARAIYAVARUM THAATAHIYARUM THAANGKA ARIYA

And those true wards are talking those bharamins and his father sevapaatha iruthaiyar who has got big life in this world

tha;ik cila kiwath;fSk; je;ijahuhd rptghj nUjaUk; mstpd;wpj; jhA;Ftjw;F mhpa

 பெருவாழ்வு பெற்றார் ஆய்ப் பிஞ்ஞகனார் அருள் என்றே 3058-3

PERU VAALYU PERRAAR AAYP PINJGNAKANAAR ARUL ENREEA

And then said that it is lord siva’s grace and that way firm minded way

bgUthH;itg; bgw;wth; Mfp n@J niwthpd; jpU mUBs MFk; vdj; Jzpe;J

 உருகா நின்று இன்பம் உறும் உள மகிழ்ச்சி எய்துவார்    3058-4

YURUKAA NINRU INPAM YURUM YULA MAKILCHSI EYTHUVAAR

And then those mind melted way and then those happy filled minded way

cs;sk; cUfp nd;gk; bghUe;jpa kdkfpH;r;rp cilahu; Mfp

 1161.  ஏதமில் சீர் மறையவரில் ஏற்ற குலத்தோடு இசைவால்    3059-1

EATHAMIL SEER MARAIYAVARIL EARRA KULATH THOOADU ISAIVAAL

And those sinless hereditary way and those sub sect coincide way

Fw;wk; ny;yhj kiwath; kugpBy bghUe;jpa Fyk; Kjypatw;Wld; nire;jjhfpajhy;

 நாதர் திருப் பெருமணத்து நம்பாண்டார் நம்பி பெறும்    3059-2

NAATHAR THIRUP PERUMANATHTHU NAMPAANNDAAR NAMPI PERUM

And that lord siva dwelling that thirup peru mana nalloor place living nambi aandaar nambi whose daughter

niwthpd; jpUg;bgU kzey;Y]hpy; thGk; ek;gp Mz;lhu; ek;gp bgw;w

 காதலியைக் காழி நாடு உடையபிரான் கைப்பிடிக்க       3059-3

KAATHALIYAIK KAALI NAADU YUDAIYAPIRAAN KAIP PIDIKKA

Is appropriate bride way thinking and that

jpUkfshiur; rPh;fhHpj; jiytuhd gps;isahu; kzk; bra;J mUSjw;F

 போதும் அவர் பெரும் தன்மை எனப் பொருந்த எண்ணினார்      3059-4

POOATHUM AVAR PERUM THANMAI ENAP PORUNTHA ENNINAAR

Nambi aanadaar nambi is worthty and highly regarded person those way thinking

 mtuJ bgUe;jd;ik jFjpa[ilajhFk; vd;W bghUe;jKw vz;zpdhu;

 1162. திருஞான சம்பந்தர் சீர் பெருக மணம் புணரும்    3060-1

THIRU GNAANA SAMPANTHAR SEER PERUKA MANAM PUNARUM

And that specialty enhancing those marriage is accepted by gaana sambanther

jpUqhdrk;ge;jh; rpwg;g[g; bgUFk; jpUkzk; bra;J bfhs;Sk;

 பெருவாழ்வு திருத்தொண்டர் மறையவர்கள் மிகப்பேணி 3060-2

PERUVAALYU THIRUTH THONNDAR MARAIYAVARGAL MIKAP PEEANI

And those good life is talking those bharamins and disciples —

bgUthH;itg; gw;wpj; bjhz;lh;fSk; me;jzh;fSk; kpfg; Bgzt[k;

 வருவாரும் பெரும் சுற்றம் மகிழ் சிறப்ப மகள் பேசத்    3060-3

VARUVAARUM PERUM SURRAM MAKIL SIRAPPA MAKAL PEEASATH

And then those big thick relatives got big happiness and then talked about the bride

tUthu;fs; Mfpa bgUk; Rw;wk; kfpH;e;J kpfg; bgwt[k; kfs; bfhil gw;wpg;BgRk; bghUl;L

 தருவார் தண் பந்தணை நல்லூர் சார்கின்றார் தாதையார் 3060-4

THARUVAAR THANN PANTHANAI NALLOOR SAARKINRAAR THAATHAIYAAR

And those trees are filled that and cool paddy fields are that thirup panthanai nalloor live that bride father

kuA;fs; epiwe;j Fsph;e;j tay;fs; R{H;e;j jpUg;bgUkhzey;Y]iur; Brh;fpd;w je;ijahu;

 1163. மிக்க திருத்தொண்டர்களும் வேதியரும் உடன் ஏகத்        3061-1

MIKKA THIRUTH THONNDARKALUM VEEATHIYARUM YUDAN EAAKATH

And then those disciples and bharamins are moving

bjhz;lh;fSk; me;jzh;fSk; cld; bry;y

 திக்கு நிகழ் திருநல்லூர் பெருமணத்தைச் சென்று எய்தத் 3061-2

THIKKU NIKAL THIRU NALLOOR PERUMANATHTHAICH SENRU EYTHATH

And then all the directins are glory filled and well known that thiru naloor perumanam place entering way

vy;yhj; jpf;FfspYk; g[fH;fpd;w jpUey;Y]h;g; bgUkzj;ijr; Bruj;jFe;j g[fiH cila jpUey;Y]h; bgUkzj;ijr; Bruj;

 தக்க புகழ் நம்பாண்டார் நம்பிதாம் அது கேட்டுச் 3061-3

THAKKA PUKAL NAMPAANNDAR NAMPITHAAM ATHU KEEATTTUCH

And those appropriate glory filled that nam baandaar nami has heard that approaching message

jFe;j g[fiH cila ek;ghz;lhu; ek;gpfSk; mthpd; tUifiaf; Bfl;L mwpe;J

 செக்கர் சடைமுடியார் தம் திருப்பாதம் தொழுது எழுவார் 3061-4

SEKKAR SADAIMUDIYAAR THAM THIRUP PAATHAM THOLUTHU ELUVAAR

And then those red color space like hair possessed that lord siva’s sacred feet are praying way got up

 rpte;j thdj;ijg; Bghd;w rilia cila rptbgUkhdpd; jpUtoia tzA;fp vGgtuha;

 1164. ஒப்பரிய பேர் உவகை ஓங்கி எழும் உள்ளத்தால்  3062-1

OPPARIYA PEEAR YUVAKAI OONGKI ELUM YULLATHTHAAL

And then those happy filled minded way and that emotional filled minded way

xg;gpy;yhj bgUkfpH;r;rp XA;fp Bky; vGk; kdj;Jld;

 அப்பு நிறை குடம் விளக்கு மறுகு எல்லாம் அணி பெருக்கிச்      3062-2

APPU NIRAI KUDAM VILAKKU MARUKU ELLAAM ANI PERUKKICH

And those good water filledpots and lamps are lit up way and then all the places are decorated

ed;dPh; epiwe;j FlKk; tpsf;Fk; itj;J tPjpia vA;Fk; myA;fhuk; bra;J

 செப்பரிய ஆர்வம் மிகு பெரும் சுற்றத்து ஒடும் சென்றே 3062-3

SEPPARIYA AARVAM MIKU PERUM SURRATHTHU ODUM SENREEA

And those rare happiness is not revealing way and those relatives with them moved

brhy;tjw;F mhpa Mir kpFk; Rw;wj;jhu; cld; Bgha;

 எப்பொருளும் எய்தினேன் எனத் தொழுது அங்கு எதிர் கொண்டார் 3062-4

EP PORULUM EYTHI NEEAN ENATH THOLUTHU ANGKU ETHIR KONNDAAR

And those good matter I have got in this world and that wards are uttering way and then praying way they are invited

 cWjpg; bghUs;fs; vy;yhtw;iwa[k; ehd; mile;jtd; MBdd; vdr; brhy;ypj; bjhGJ mth;fis tuBtw;whu;

 1165. எதிர் கொண்டு மணி மாடத்தினில் எய்தி இன்பமுறு        3063-1

EATHIR KONNDU MANI MAADATHTHINIL EYTHI INPAMURU

And then that nambaandaar name beforehand moved and then invited them and then allowed to seat in the mani maada place

ek;ghz;lhu; ek;gp vjpBu Bgha; tuBtw;W miHj;Jf; bfhz;L brd;W kzpkhlj;ij mile;J nd;gk; cila

 மதுர மொழி பல மொழிந்து வரன் முறையால் சிறப்பு அளிப்ப    3063-2

MATHURA MOLI PALA MOLINTHU VARAN MURAIYAAL SIRAPPU ALIKKA

And then those happiness filled so many wards are uttering way and then proper way other arrangements are made and then special hospitalities are provided way

kJu bkhHpfs; gytw;iwa[k; Twp Kiaaha; cgrhuk; bra;J tpUe;J Kjyhd rpwg;g[fs; bra;a

 சதுர் முகனின் மேலாய சண்பை வரு மறையவரும்      3063-3

SATHUR MUKANIN MEEALAAYA SANNPAI VARU MARAIYAVARUM

And then comparing that bharma those upper place possessed that Siva paatha iruthaiyar

ehd;Kfid tpl Bkd;ikahf rptghj nUjaUk;

 முதிர் உணர்வின் மாதவரும் அணைந்த திறம் மொழிகின்றார்.    3063-4

MUTHIR YUNARVIN MAATHAVARUM ANAINTHA THIRAM MOLIKINRAAR

And then those well ripped that intuition possessed sacred disciples and then those good bharamins are saying the purpose of arrival

 Kjph;e;j  czh;t[ila jpUj;bjhz;lh;fSk; kw;w me;jzh;fSk; jhA;fs; te;j jpwj;ijf; TWgth;fs; Mfp

 1166.  ஞான போனகருக்கு நல்தவத்தின் ஒழுக்கத்தால்  3064-1

GNAANA POOANAKARUKKU NAL THAVATHTHIN OLIKKATHTHAAL

And those gaana milk consumed mouth possessed and then those good penance possessed that good charecter

qhdmKJ cz;l qhdrk;ge;jUf;F ey;yjtk; bghUe;jpa ndpikahd xGf;fj;jhy;

 ஊனமில் சீலத்து உம்பால் மகள் பேச வந்தது என       3064-2

YOONA MIL SEELATHTHU YUMPAAL MAKAL PEEASA VANTHATHU ENA

Way those flawless way and that your sacred daughter’s engagement fixing way we are arrived here and that way informed

Fw;wk; mw;w rpwg;g[ila ck; kfis kzk; BgRtjw;F ehA;fs; te;Js;Bshk; vd;W vLj;Jr; brhy;yt[k;

 ஆன பேர் அந்தணர்கள் பால் அருள் உடைமை யாம் என்று       3064-3

AANA PEEAR ANTHANARGAL PAAL ARUL YUDAIMAI YAAM ENRU

And then his father replied that you are sacred bharamins and you have put your good grace on us only but I am upto your level not well known person in that way replied

nt;thW tug; bgWfpd;w BgW me;jzuhd ePA;fs; vd;kPJ itj;j fUizahy; MFk; md;wp vd jFjp gw;wp md;W vd;W

 வான் அளவு நிறைந்த பெரு மனம் மகிழ்ச்சி ஒடு மொழிவார்     3064-4

VAAN ALAYU NIRAINTHA PERU MANAM MAKILCHSI ODU MOLIVAAR

And then those sky level of happiness filled in the mind place and those nambaandaar nabi replied to Sivapaatha iruthaiyar

thd; epiwe;j bgUkd kfpH;r;rpa[ld; nUjaiu Behf;fp ek;ghz;lh; ek;gp TWthuhfp

 1167.  உம்முடைய பெரும் தவத்தால் உலகு அனைத்தும் ஈன்று அளித்த 3065-

YUMMUDAIYA PERUM THAVATHTHAAL YULAKU ANAITHTHUM EENRU ALITHTHA

As per your big meditation and those whole world is evolved that lords yumaa deevi

ck; bgUk; jtj;jpdhy; cyfA;fs; vy;yhk; bgw;bwLj;j

 அம்மை திருமுலைப் பாலில் குழைத்த ஆர் அமுது உண்டார்க்கு 3065-2

AMMAI THIRU MULAIP PAALIL KULAITHTHA AAR AMUTHU YUNNDAARKKU

Whose breast place emanated milk place gaana clubbed way and those sacred milk consumed way and that gaana sambanther

cikak;ikahupd; jpUKiyg;ghypy; FiHj;j rptqhd epd;wthd mKjj;ij cz;L mUspa gps;isahh;f;F

 எம்முடைய குலக் கொழுந்தை யாம் உய்யத் தருகின்றோம்       3065-3

EMMUDAIYA KULAK KOLUNTHAI YAAM YUYYATH THARUKINROOAM

And then our sect tender sprouted leaves form appearing our daughter is willingness and happy filled way we will give our daughter to gaana sambanther to marry in that way good auspicious wards are replied way

vk; Fyk; bfhGe;jhd kfis ahA;fs; ca;a[k; bghUl;L kdj;jhy; jUfpd;Bwhk; thUA;fs; vd;W

 வம்மின் என உரைத்து மனம் மகிழ்ந்து செலவிடுத்தார்  3065-4

VAMMIN ENA YURAITHTHU MANAM MAKILNTHU SELAVIDUTHTHAAR

And then in the mind place happiness bubbling form and then allowed them to leave to that seergaali place

 brhy;yr; brhy;yp cs;sj;jpy; kfpH;r;rp bghA;fp mth;fisr; rPh;fhHpf;Fr; bry;YkhW mDg;gpdhu;

 1168. பேர் உவகையால் இசைவு பெற்றவர் தாம் மீண்டு அணைந்து       3066-1

PEEAR YUVAKAIYAAL ISAIYU PERRAVAR THAAM MEENNDU ANAINTHU

And that those happy way nambaandaar nami’s consent is getting way by siva paatha irythaiyaar and others are going back

kpf;f kfpH;r;rpahy; ek;ghz;lhhpd; rk;ke;jj;ijg; bgw;w rptghj nUjah; Kjypath;fs; kPz;L Bgha;

 கார் உலவு மலர்ச் சோலைக் கழுமலத்தை வந்து எய்திக் 3066-2

KAAR YULAYU MALARCH SOOALAIK KALUMALATHTHAI VANTHU EYTHIK

That clouds are covered and crawling that flower plants are covered that seer gaali place entered

BkfA;fs; jtH;fpd;w g{q;Brhiyfs; R{H;e;j rPfhHpg; gjpia te;J mile;J

 சீர் உடைய பிள்ளையார்க்கு அவர் நேர்ந்தபடி செப்பிப்    3066-3

SEER YUDAIYA PILLAIYAARKKU AVAR NEEARNTHAPADI SEPPIP

And then those specialty filled that gaana sambanther place those nambandar nambi acceptance is elaborate form in formed

rpwg;g[g; bghUe;jpa qhdrk;ge;jhplk; ek;ghz;lhhpd; rk;kjk; gw;wp tphpthfr; brhy;yp

 பார் குலவும் திருமணத்தின் பான்மையினைத் தொடங்குவார்      3066-4

PAAR KULAYUM THIRU MANATHTHIN PAANMAIYINAITH THODANGKUVAAR

And then this world astonishing way those marriage preparations are starting way

 cyfk; tpsA;Fk; jpUkzj;jpd; gFjpfisj; bjhlA;Fth;fsha;

 1169. திருமணம் செய் கலியாணத் திருநாளும் திகழ் சிறப்பின்    3067-1

THIRU MANAM SEY KALIYAANATH THIRU NAALUM THIKAL SIRAPPIN

And then those marriage date and then those auspicious time

jpUkzk; bra;a epd;w jpUkz ehisa[k; tpsA;Fk; rpwg;g[ld;

 மருவிய ஓரையும் கணித மங்கல நூலவர் வகுப்பப்      3067-2

MARUVIYA OORAIYUM KANITHA MANGKALA NOOLAVAR VAKUPPAP

And those oorai and other times are avoided way and then those good panjaangam seeing persons are in good time fixing way

Toa Xiuiaa[k; fzpj kA;fy E]y; czh;e;j rhd;Bwhh; tFj;Jr; brhy;y

 பெருகு மண நாள் ஓலை பெரும் சிறப்பினுடன் போக்கி 3067-3

PERUKU MANA NAAL OOLAI PERUM SIRAPPINUDAN POOAKKI

And those sacred drums are beating way and that maariage day and time is informed to bride house and then other relatives are in good persons way in formed

bgUFk; kz Xiriag; bgUk; rpwg;g[ld; kzkfs; tPl;lhUf;Fk; kw;wr;Rw;wj;jth; Kjyhdth;f;Fk; mDg;gpj;

 அருள் புரிந்த நன்னாளில் அணிமுளைப் பாலிகை விதைத்தார்    3067-4

ARUL PURINTHA NANNAALIL ANIMULAIP PAALIKAI VITHITH THAAR

And then those sacred date fixed and that good day those good sprouting seeds are germinating form sowed

 jpUmUs; g[hpe;J bfhLj;j ey;y ehspy; mHfpa ghypiffspy; mHfhd Kisia tpijj;jhu;fs;

 1170. செல்வம் மலி திருப்புகலி செழும் திரு வீதிகள் எல்லாம்    3068-1

SELVAM MALI THIRU PUKALI SELUM THIRU VEETHIGAL ELLAAM

And then those wealth filled seergaali place those rich street place

bry;tk; epiwe;j rPfhHpg; gjpapy; brHpj;j tPjpfspy;

 மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே  3068-2

MANGKU NIRAI KUDAM VILAKKU MAKARA THOOARANAM NIRAITHTHEEA

And then those sacred water filled pots lamps and those fish form of thooranaas are row form tied

epiw FlA;fisa[k; tpsf;Ffisa[k; kfu BjhuzA;fisa[k; thpiraha; mikj;J

 எல்லையிலா ஒளி முத்து மாலைகள் எங்கணும் நாற்றி  3068-3

ELLAIYILAA OLI MUTHTHU MAALAIGAL ENGKANUM NAARRI

And then those limited way glittering that pearls garlands are all the place hanging form decorated

mst[glhj xspt[ila Kj;J khiyfis vA;Fk; bjhA;ftpl;L

 அல்கு பெரும் திரு ஓங்க அணி சிறக்க அலங்கரித்தார்    3068-4

ALKU PERUM THIRU OONGKA ANI SIRAKKA ALANGKARITHTHAAR

And those wealth filled and that beautiful way decorated

 kpf;f bgUk; jpUXA;Fk;go mHF tpsA;f myA;fhuk; bra;jdh;

 1171. அருந்தவத்தோர் அந்தணர்கள் அயல் உள்ளோர் தாம் உய்ய         3069-1

ARUNTHAVATH THOOAR ANTHANARGAL AYAL YULLOOAR THAAM YUYYA

And then those rare penance performing disciples and veethaa chanting bharamins and then those far away dwelling and those unique elderly people are getting that upliftment way

mhpa jtj;jth;fshd bjhzlh;fSk; kiwath;fSk; kw;Wk; maypy; cs;sth;fshfpf; Toa xg;gpy;yhj rhd;Bwhh; jhk; ca;a[khW

 பொருந்து திரு நாள் ஓலை பொருவு இறந்தார் கொண்டு அணையத்       3069-2

PORUNTHU THIRU NAAL OOLAI PORUYU IRANTHAAR KONNDU ANAIYATH

And those marriage invitations day fixed way carried that palm leaves to all that elderly persons are receiving way

bghUe;Jk; jpUkz ehs; Xiyia vLj;Jf; bfhz;L te;J Bru

 திருந்து புகழ் நம்பாண்டார் நம்பி சிறப்பு எதிர் கொண்டு  3069-3

THIRUN THU PUGAL NAMPAANNDAAR NAMPI SIRAPPU ETHIR KONNDU

And then those nambaandaar nambi who is getting those maariage invitation and those palm leaves are bring that group is beforehand invited them

jpUe;Jk; g[fiH cila ek;ghz;lhu; ek;gp mr;rpwg;ig Kiwahf vjph;bfhz;L

 வருந்தவத்தான் மகள் கொடுப்பார் வதுவை வினை தொடங்குவார்        3069-4

VARUNTHAVATH THAAN MAKAL KODUPPAAR VATHUVAI VINAI THODANGKUVAAR

And those previous penance effect connectivity way and that naambaandaar nambi is giving her daughter bride way to that bride groom gaana sambanther and those happy filled mentality started those marriage preparations

 Kd; bjhlh;gpdhy; tUk; jtj;jpy; gadha; jk; kfshiug; gps;isahUf;F kdkfshfj; jUgth; Mfpj; jpUkzj;jpw;fhd bray;fis bra;gthuhdhu;

 1172. மன்னும் பெரும் சுற்றத்தார் எல்லாரும் வந்து ஈண்டி       3070-1

MANNUM PERUM SURRATHTHAAR ELLAARUM VANTHU EENNDI

And then those ever permanent glory filled relatives are assembled in the seergaali place

epiyj;j g[fiH cila Rw;wth; midtUk; rPfhHpapy; te;JTo

 நன்னிலைமைத் திருநாளுக்கெழுநாளாம் நல் நாளில்      3070-2

NANNILAIMAITH THIRU NAALUK KOLUNAALAAM NAL NAALIL

And then those marriage day before seven days and that good day

jpUkzkhd ed;dpiy bgWk; ehSf;F VGehl;fSf;F Kd; ey;y ehspy;

 பன்மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப 3070-3

PANMANI MANGKALA MURASAM PALLIYANGGAL NIRAINTHU AARPPA

And those lovely auspicious drum sounds and those musical instrument sounds are raising way

gy mHfpa kA;fy KuRk; gytif thj;jpaA;fSk; epiwe;J xypf;f

 பொன் மணிப் பாலிகை மீது புனித முளை பூரித்தார்      3070-4

PON MANIP PAALIKAI MEETHU PUNITHA MULAI POORITHTHAAR

And those golden color sprouted seeds place sprayed

 bghd; nl;l mHfpa ghypiffspd; kPJ J]a Kisia epiwj;Jj; bjspj;jhu;fs;

 1173. சேண் உயரும் மாடங்கள் திருப் பெருகு மண்டபங்கள்      3071-1

SEEANN YUYARUM MAADANGGAL THIRUP PERUKU MANDAPANGKAL

And then those high raised that building place and then wealth filled those mandabaa place

thdj;jpy; cah;e;j khlA;fisa[k; bry;tk; kpFe;j kz;lgA;fisa[k;

 நீணிலைய மாளிகைகள் நிகரில் அணி பெற விளக்கிக்    3071-2

NEENILAIYA MAALIKAIGAL NIKARIL ANI PERA VILAKKIK

And then those towers are possessed mansions and those unique way decorated

bghpa epiyfis cila khspiffisa[k; xg;gpy;yhj mHF bgWkhW myA;fhuk; bra;J

 காண வரும் கை வண்ணம் கவின் ஓங்கும் படி எழுதி    3071-3

KAANA VARUM KAI VANNAM KAVIN OONGKUM PADI EALUTHI

And those written drawings place those arts works are love and attractiveness multiplying way drawn everywhere

fhl;rp bghUe;j tUk; Xtpaj;jpDk; mHF kpFkhW rpj;jpupj;J totA;fis mA;F mA;Fk; vGjp

 வாண் நிலவு மணிக் கடைக் கண் மங்கலக் கோலம் புனைந்து     3071-4

VAANN NILAYU MANIK KADAIK KANN MANGKALAK KOOALAM PUNAINTHU

And then those light glittering that that entrance door steps place those cooalm art work is drawing way set there

xspcila mHfpa kzpfs; gjpj;j Kjy;fil thapypy; kA;fyf; BfhyA;fisr; bra;J

 1174. நீடு நிலைத் தோரணங்கள் நீள் மருகு தொறும் நிரைத்து    3072-1

NEEDU NILAITH THOOARANANGKAL NEEL MARUKU THORUM NIRAITHTHU

And then those high mast place those thoranaas are tied way in every street place in row form set in

cah;e;j epiycila BjhuzA;fis ePz;l tPjpfs; BjhWk; thpiraha; mikj;Jk;

 மாடுயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடைப் போக்கிச்        3072-2

MAADUYARUM KODI MAALAI MANI MAALAI IDAIP POOAKKICH

And then in street side place those green leaves garlands and diamond garlands are in between inserted way set in

gf;fA;fspy; cah;e;j grpa bfho khiyfisa[k; kzp khiyfisa[k; nilnilBa g[f mikj;J

 சேடுயரும் வேதிகைகள் செழும் சாந்து கொடு நீவிப்      3072-3

SEEADUYARUM VEEATHIKAIGAL SELUM SAANTHU KODU NEEVIP

And then those entrance elevated thinnai place those powder paste way clean it

xspt[ila jpz;izfisr; brGik cila Rz;zr; rhe;jpdhy; bkGfpg;

 பீடு கெழு மணி முத்தின் பெரும் பந்தர் பல புனைந்தார் 3072-4

PEEDU KELU MANI MUTHTHIN PERUM PANTHAR PALA PUNAINTHAAR

And then those attractive way those diamonds and pearls are hanging way those temporary roofs are set in

 bgUik tpsA;Fk; kzp Kj;Jf;fs; epiwe;j bgUk;ge;jy;fs; gytw;iwa[k; mikj;jdh;

 1175. மன்றல் வினைத் திரு முளை நாள் தொடங்கி வரும் நாள் எல்லாம்        3073-1

MANRAL VINAITH THIRU MULAI NAAL THODANGKI VARUM NAAL ELLAAM

And those marriage acts and those sprouted seeds are sowed from that day onwards

jpUkdr;bray;fSs; Kiy g{hpj;j ehs; bjhlA;fp tUk; ehl;fspy; vy;yhk;

 முன்றில் தொறும் வீதி தொறும் முக நெடுவாயிகள் தொறும்     3073-2

MUNRIL THORUM VEETHI THORUM MUKA NEDUVAAYIGAL THORUM

And those every street place and those maadam entrance place and those entrance door steps place

tPjpfs; BjhWk; khlA;fspd; Kw;wA;fs; BjhWk; ePz;l Kd;thapy; BjhWk;

 நின்று ஒளிரும் மணி விளக்கு நிறைவாசப் பொன் குடங்கள்      3073-3

NINRU OLIRUM MANI VILAKKU NIRAIVAASAP PON KUDANGGAL

Where litup way appearing lamps and then those sacred water filled those golden pots

tpsf;fk; bra;a[k; kzptpsf;FfSk; kdKila J]aePh; epiwe;j bghd; FlA;fSk;

 துன்று சுடர்த் தாமங்கள் தூபங்கள் துதைவித்தார்         3073-4

THUNRU SUDARTH THAAMANGAL THOOPANGGAL THUTHAIVITHTHAAR

And then those thick and glittering way tied garlands and then those fuems are emanating way set there

 beUA;fpa xspt[ila khiyfSk; J]gA;fSkhfpa ntw;iw beUf;fkhf mikj;jdh;

 1176. எங்கணும் மெய்த் திருத்தொண்டர் மறையவர்கள் ஏனையோர்       3074-1

ENGKANUM MEYTH THIRUTH THONNDAR MARAIYAVARGAL EANAIYOOAR

And then all the places those true disciples and bharamins and then others are

vy;yh nlA;fspYk; cz;ikj; bjhz;lh;fSk; me;jzh;fSk; kw;wth;fSk;

 மங்கல நீள் மணவினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்திப்        3074-2

MANGKALA NEEL MANAVINAI NAAL KEEATTU MIKA MAKILYU EYTHIP

And those auspicious sacred marriage acts are going that particular day is hearing way and then got much happiness

kA;fyk; bgUFk; jpUkzr; bray;fs; epfGk; ehisf; Bfl;L kpf;f kfpH;r;rp mile;J

 பொங்கு திருப்புகலிதனில் நாள்தோறும் புகுந்து ஈண்ட     3074-3

PONGKU THIRUP PUKALITHANIL NAALTHOOARUM PUKUNTHU EENNDA

And those daily growing seergaali place daily coming out side people

jpUg;bgUFk; rPfhHpg; gjpapy; ehs;BjhWk; te;J beUA;f

 அங்கண் அணைந்தவர்க்கு எல்லாம் பெரும் சிறப்பு மிக அளித்தார்         3074-4

ANGKANN ANAINTHAVARKKU ELLAAM PERUM SIRAPPU MIKA ALITHTAAR

And that way daily arriving people are dignified way welcome

mA;Adk; mA;F te;J Brh;e;jth;fs; vy;yhk; bghpa rpwg;ig kpft[k; mspj;jdh;

 1177. மங்கல தூரிய நாதம் மறுகு தொறும் நின்று இயம்பப்      3075-1

MANGKALA THOORIYA NAATHAM MARUKU THORUM NINRU IYAMPAP

And then those auspicious musical instruments sounds are raise every street place

kA;fyk; bghUe;jpa thj;jpaA;fspd; xyp tPjpBjhWk; epd;W xypf;f

 பொங்கிய நான்மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசைப் பொலியத்       3075-2

PONGKIYA NAANMARAI OOSAI KADAL OOSAI MISAIP POLIYATH

And then those veethaas are chanting sounds are those sea wave sound form raising

Bkd;Bky; XA;f vGe;j ehd; kiwfspd; xypahdJ fly; xypiatpl mjpfkha; tpsA;f

 தங்கு நறும் குறை அகிலின் தழைத்த செழும் புகையின் உடன்    3075-3

THANGKU NARUM KURAI AKILIN THALAITHTHA SELUM PUKAIYIN YUDAN

And then those agil wood perfumes are are emanating everywhere

jA;Fk; eWkzk; cs;s mfpy; Jd;lA;fspd; kpf;f brGk; g[if cld;

 செங்கனல் ஆகுதிப் புகையும் தெய்வ விரை மணம் பெருக       3075-4

SENGKANAL AAKUTHIP PUKAIYUM THEYVA VIRAI MANAM PERUKA

And then those yaaga fire pit place those sacred fumes are emanating way and those godly fragrance emanating way

 bre;jPcld; Toa Bts;tpg;g[ifa[k; Brh;e;J bja;tPf kzkha; kzk; bgUft[k;

 1178. எண் திசையில் உள்ளோரும் ஈண்டு வளத்தொடு நெருங்கப்         3076-1

EN THISAIYIL YLLOOARUM EENNDU VALATH THODU NERUNGKAP

And then those eight direction dwelling people are who are bringing those rich things

vz; jpirapy; cs;s kf;fSk; mA;F mA;F cs;s tsg; bghUs;fSld; beUA;f

 பண்ட நிறை சாலைகளும் பல வேறு விதம் பயில      3076-2

PANNDA NIRAI SAALAIKALUM PALA VEEARU VITHAM PAYILA

And those store rooms are filled with verities of consumable articles

gz;lA;fs; epiwa Brkpf;Fk; rhiyfSk; gy;BtW tpjkhf tpsA;f

 மண்டு பெரு நிதிக் குவைகள் மலைப் பிறங்கல் என மலிய       3076-3

MANNDU PERU NITHIK KUVAIGAL MALAI PIRANGGAL ENA MALIYA

And those wealth filled things are hillock form heaped every where

kpf;f bgUepjpapd; Ftpay;fs; kiy tpsA;Fjy; Bghy; kypa

 உண்டி வினைப் பெரும் துழனி ஓவாத ஒலி ஓங்க       3076-4

YUNNDI VINAIP PERUM THULANI OOVAATHA OLI OONGKA

And those cooking activities are all the time going on

 czt[j; bjhHpy;fspYk; vGk; Xirfs; nilawhj xypaha;g; bgUf

 1179. மா மறை நூல் விதிச் சடங்கில் வகுத்த முறை நெறி மரபின்      3077-1

MAA MARAI NOOAL VITHICH SADANGKIL VAKUTHTHA MURAI NERI MARAPIN

And then those best veethaa books are stating way those day to day marriage activities are going on

rpwe;j kiw E]y;fspy; tpjpj;j rlA;Ffspd; bghUl;L tFj;j KiwtHp kugpdhy;

 தூ மணம் நல் உபகரணம் சமைப்பவர் தம் தொழில் துவன்றத்    3077-2

THOO MANAM NAL YUPAKARANAM SAMAIP PAVAR THAM THOLIL THUVANRATH

And then those good yaaga fire pit place those fragrance filled things are placed and then those service provides are good way doing their duty systematically

J]a kdj;Jf;F chpa ey;y Bts;tpapy; bghUs;fis mikj;J xGA;FgLj;Jgth;fspd; bjhHpy; beUA;f

 தாமரையோன் அனைய பெரும் தவ மறையோர் தாம் எடுத்த     3077-3

THAAMARAIYOOAN ANAIYA PERUM THAVA MARAIYOOAR THAAM EDUTHTHA

And those barama like those meditation performing monks are carried those

ehd;Kfidg; Bghd;w bgUk;jt kiwath; vLj;j

 பூமருவு பொன் கலசப் புண்ணிய நீர் பொலிவு எய்த      3077-4

POOMARUYU PON KALASAP PUNNIYA NEER POLIYU EYTHA

 Flowers are filled golden pots place collected that sacred water

 g{f;fs; bghUe;jpa bghd; FlA;fspy; epiwe;j g[z;zpa ePh; jpfH

 1180. குங்குமத்தின் செழும் சேற்றின் கூட்டு அமைப்போர் இனம் குழுமப் 3078-1

KUNGKUMATHTHIN SELUM SEEARRIN KOOTTU AMAIP POOAR INAM KULUMAP

And those kumkum and rich sandal paste preparing those ladies clusters are appearing there

FA;Fkg;g{tpd; brGikahd Brwhd re;jdf;FHk;ig mikg;gtupd; ndA;fs; Tl

 பொங்குவிரைப் புதுக் கலவைப் புகை எடுப்போர் தொகை விரவத் 3078-2

PONGKU VIRAIP PUTHUK KALAVAIP PUKAI EDUP POOAR THOKAI VIRAVATH

And then those much fragrance filled things are clubbed way and those fumes are emanating persons clusters are multiplying way

kpf;f kzKila kzk; bghUs;fs; Tl;oa fyitapd; J]gk; g[if vLg;gth; Tl;lk; bgUf

 துங்க நறும் கர்ப்பூரச் சுண்ணம் இடிப்போர் நெருங்க      3078-3

THUNGKA NARUM KARPPOORACH SUNNAM IDIP POOAR NERUNGKA

And those high valued sacred paste those camper dust hitting persons are approaching way

cah; cila eWkzk; cs;s fw;g{uk; Rz;zj;ij nog;Bghu; beUA;f

 எங்கும் மலர்ப் பிணை புனைவோர் ஈடங்கள் மிகப் பெருக        3078-4

ENGKUM MALARP PINAI PUNAIVOOAR EEDANGGAL MIKAP PERUKA

And then all the places those flowers are tying people are abundantly multiplied

 vA;Fk; kyh;fshy; Md gpizay; Kjyhd gytifg;gl;l khiyfisj; bjhLg;gth; Tl;lk; bgUf

 1181. இனைய பல வேறு தொழில் எம்மருங்கும் நிரைத்து இயற்றும்      3079-1

INAIYA PALA VEEARU THOLIL EMMARUNGKUM NIRAITHTHU IYARRUM

And that way all the sides’ verities of works are doing persons are doing their work properly

ng;gog; gytifg;gl;l btt;BtW bjhHpy;fspd; vy;yhg; gf;fA;fspYk; xGA;Fglr; bra;a[k;

 மனை வளரும் மறுகு எல்லாம் மண அணி செய் மறை மூதூர்  3079-2

MANAI VALARUM MARUKU ELLAAM MANA ANI SEY MARAI MOOTHOOR

And then those bharamin houses are filled those marriage performances are elaborate way going on

kidfs; cs;s tPjpfspy; vy;yhk; kztpHhit tpsf;fkhff; fhl;Lk; kiwath;fs; thH;fpd;w mt;t{h;

 நினைவு அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதிக் கோமான்  3079-3

NINAIYU ARIYA PERU VALANGGAL NERUNGKUTHALAAL NITHIK KOOAMAAN

And those way all the place provisions are filled way and then those wealth god named kubeeran

epidg;gjw;F mhpa bghpa tsA;fs; beUA;fpa mjdhy; FBguidr;

 தனை இறைவர் தாம் ஏவச் சமைத்தது போல் அமைந்து உளதால்        3079-4

THANAI IRAIVAR THAAM EAVACH SAMAITHTHATHU POOAL AMAINTHU YULATHAAL

Is directed by lord siva and that way all the acts are serial way going on there

 rptbgUkhd; Vtpajhy; mtBd tpjpj;jijg; BghyBt tpsA;fpaJ

 1182. மாறிலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்         3080-1

MAARILAA NIRAI VALAM THARUM PUKALIYIN MANAM MEEK

And then all are coordinated way those wealth are giving that seergaali place going to perform that marriage

khWghL ny;yhj epiwe;j tsj;ij mspf;Fk; rPfhHpg;gjpapy; jpUkzj;ij

 கூறு நாளின் முன் நாளினில் வேதியர் குழாமும்         3080-2

KOORU NAALIN MUN NAALINIL VEEATHIYAR KULAAMUM

And that before that marriage day where those bharamin clusters

Bkw;bfhs;Sk; jpUehspd; Kd;ehspy; me;jzh; Tl;lKk;

 நீறு சேர் திருத்தொண்டரும் நிகர் இலாதவருக்கு 3080-3

NEERU SEEAR THIRUTH THONDARUM NIKAR ILAATHARUKKU

And then those sacred ashes are adorned that disciples’ clusters are appearing before gaana sambanther

jpUePW mzpe;j bjhz;lh;fSk; To xg;gpy;yhj gps;isahUf;Ff;

 ஆறு சூடினார் அருள் திருக்காப்பு நாண் அணிவார்        3080-4

AARU SOODINAAR ARUL THIRUK KAAPPU NAAN ANIVAAR

Where lord siva who has adorned ganges in the head place and that lord siva’s grace filled way those sacred protection thread adorned in the hand place

 fA;ifiaj; jiyapy; R{oa niwthpd; mUs; bghUe;jpa jpUf;fhg;g[ ehiz mzpgtuhfp

 1183. வேத வாய்மையின் விதி உளி வினையினால் விளங்க     3081-1

VEEATHA VAAYMAIYIN VITHI YULI VINAIYINAAL VILANGKA

And then those veethaa wards and rules are proper way following

Btj tha;ikapy; TWk; tpjpfs; njdhy; tpsA;ft[k;

 ஓத நீர் உலகில் இயன் முறை ஒழுக்கமும் பெருகக்      3081-2

OOTHA NEER YULAKIL IYAN MURAI OLUKKAMUM PERUKAK

And then that sea covered those world practices in proper manner form going on

fly; R{H;e;j cyf eilKiw xGf;fA;fs; kpft[k;

 காதல் நீள் திருத்தொண்டர்கள் மறையவர் கவின் ஆர்    3081-3

KAATHAL NEEL THIRUTH THONNDARGAL MARAIYAVAR KAVIN AAR

And then those love filled sacred disciples and veethaa chanting bharamins are and then

md;g[ kpf;f jpUj;bjhz;lh;fSk; Btjpah;fSk; mHfhd

 மாதர் மைந்தர் பொன் காப்பு நாண் நகர் வலம் செய்தார் 3081-4

MAATHAR MAINTHAR PON KAAPPU NAAN NAKAR VALAM SEYTHAAR

Those lovely ladies and gents are clubbed way and those golden marriage day all are going in procession way

 kA;ifah;fSk; MltUk; Tog; bghd;dhy; Md fhg;g[ ehis efh;tyk; tUkhW bra;jdh;

 1184. நகர் வலம் செய்து புகுந்த பின் நவமணி அணைந்த        3082-1

NAKAR ALAM SEYTHU PUKUNTHA PIN NAAVAMANI ANAINTHA

And those protection thread is carried in the procession way and then entered in the marriage place those diamonds are decorated

fhg;g[ ehiz efh;tyk; tur; bra;J g[Fe;j gpd;g[ etkzpfshy; Md

 புகரில் சித்திரவிதன மண்டபத்தினில் பொலியப்  3082-2

PUKARIL SITHTHIRAVITHANA MANNDAPATHTHINIL POLIYAP

And then those flawless form of arts are filled that upper roof erected way appeared

Fw;wk; ny;yhj XtpaA;fshy; Bky; fl;o mikf;fg;gl;l kz;lgj;jpy; tpsA;FkhW

 பகரும் வைதிக விதிச் சமாவர்த்தனப் பான்மை 3082-3

PAKARUM VAITHIKA VITHICH SAMAAVARTHTHANAP PAANMAI

And then those book place stated those vaitheegaa way and those sama varthana existing way

E]y;fshy; vLj;Jf; Twg;gLk; itjPf tpjpfspd;go rkhtu;j;jdkhfpa jd;ik tpsA;Fk;go rkhth;j;jdkhfpa

 திகழ முற்றிய செம்மலார் திரு முன்பு சேர்ந்தார் 3082-4

THIKALA MURRIYA SEMMALAAR THIRU MUNPU SEEARNTHAAR

And that best gaana sambanther place all are appared

 rpwe;j qhdrk;ge;jhpd; jpUKd;g[ te;J Brh;e;jhu;

 1185. செம் பொனின் பரிகலத்தினில் செந்நெல் வெண்பரப்பின்    3083-1

SEM PONIN PARIKALATHTHINIL SENNEL VENN PARAPPIN

And then those gilden color plate and those red color paddy is spread over way

brk;bghd;dhy; Md jl;oy; bre;bey;yhy; Md btz;gug;gpd;

 வம்பு அணிந்த நீள் மாலை சூழ் மருங்குற அமைத்த     3083-2

VAMPU ANINTHA NEEL MAALAI SOOL MARUNGKURA AMAITHTHA

And then those fragrance filled those two garlands are on two sides are appearing way

kPJ kdk; bghUe;jpa ePz;l khiyfs; nuz;L gf;fA;fspYk; r{H mikf;fg;gl;l

 அம் பொன் வாச நீர்ப் பொன் குடம் அரசு இலை தருப்பை        3083-3

AM PON VAASA NEERP PON KUDAM ARASU ILAI THARUPPAI

And then those sacred water filled golden pot and those papal tree leaves and then those tharubai grass

kzKila ePh; epiwe;j bghd;FlKk; mur niya[k; jUg;iga[k;

 பம்பு நீள்சுடர் மணி விளக்கு ஒளிர் தரும் பரப்பில்       3083-4

PAMPU NEELASUDAR MANI VILAKKU OLIR THARUM PARAPPIL

And those light glittering that spread over place

 gutpa ePz;l xspt[ila mHfhd tpsA;Fk; bghUe;jpa gug;gpy;

 1186. நாத மங்கல முழக்கொடு நல் தவ முனிவர்       3084-1

NAATHA MANGKALA MULAKKODU NAL THAVA MUNIVAR

And those musical instruments sounds raising way and those meditation performing monks are

thj;jpaA;fspd; xypahy; Md kA;fy KHf;fj;JlBd ey;y jtKdpth;fspd;

 வேத கீதமும் விம்மிட விரை கமழ் வாசப்      3084-2

VEEATHA KEETHAMUM VIMMIDA VIRAI KAMAL VAASAP

And those veetha poems sounds are chanting way and then fragrance filled flowers and sandal paste

Btj fPj xypa[k; epiwa eWkzk; tPRk; kyh;fSk; rhe;Jk;

 போது சாந்தணி பூந்துகில் புணைந்த புண்ணியம் போல்  3084-3

POOATHU SAANTHANI POONTHUKIL PUNAINTHA PUNNIYAM POOAL

And those ornaments and then those lovely dress adorning way those punniya way

mzpfSk; mHfhd Mila[k; g[ize;j g[z;zpak; Bghy;

 மீது பூஞ்சயனத்து இருந்தவர் முன்பு மேவி      3084-4

MEETHU POONGSAYANATHTHU IRUNTHAVAR MUNPU MEEAVI

And then those lovely flower place seated way and then those gaana sambanther before approached

 mHfpa kyh; mksp kPJ tPw;wpUe;j gps;isahupd; jpUKd;g[ mile;J

 1187.  ஆர்வம் மிக்கு எழும் அன்பினால் மலர் அயன் அனைய  3085-1

AARVAM MIKKU ELUM ANPINAAL MALAR AYAN ANAIYA

And then those likings are much way emerged and those love filled way seated in the lotus flower place and those bharma appearance possessed

Mh;tk; kpFe;J vGtjhy; Md md;ghy; jhkiu kyhpy; tPw;wpUf;Fk; ehd;Kfidg; Bghd;w

 சீர்மறைத் தொழில் சடங்கு செய் திருந்து நூல் முனிவர் 3085-2

SEER MARAITH THOLIL SADANGKU SEY THIRUNTHU NOOL MUNIVAR

And those best veethaa chanting work is doing way and those rituals are doing those excelled  bharamins

rpwe;j kiwtpjpj; bjhHpy; bra;a[k; rlA;Ffisr; bra;a[k; E]y; ty;y Btjpah;fs;

 பார் வழிப்பட வரும் இரு வினைகளின் பந்தச்  3085-3

PAAR VALIPPADA VARUM IRU VINAIKALIN PANTHACH

And then in this world place taking repeated birth and death because of cause and effect way

cyfpy; gpwtp vLf;ftUk; nU tpidfspd; rhh;ig

 சார்பு ஒழிப்பவர் திருக்கையில் காப்பு நாண் சாத்த        3085-4

SAARPU OLIPPAVAR THIRUK KAIYIL KAAPPU NAAN SAATHTHA

Which is removing way appering in this world that gaana sambanther and that sacred hand place those protection thread is tying way

 ePf;Fgtuhf qhdrk;ge;jhpd; jpUf;ifapy; fhg;g[ ehisf;fl;l

 1188. கண்ட மாந்தர்கள் கடி மணம் காண வந்து அணைவார்     3086-1

KANNDA MAANTHARGAL KADI MANAM KAANA VANTHU ANAIVAAR

And those protection thread adorned act are seeing persons and then those marriage is seeing form appering peoples are

fhg;g[ ehisf; fl;oaijg; ghu;j;jth;fSk; jpUkzj;ijf; fhz;gjw;fhf te;jth;fSk;

 கொண்ட வல்வினையாப்பு அவிழ் கொள்கைய ஆன      3086-2

KONNDA VALVINAIYAAPPU AVIL KOLKAIYA AANA

And those hard form tied that worldly bond is removing way and those consept filled

gw;wp typa fl;il mtpH;j;J ePA;Fk; bfhs;if cila

 தொண்டர் சிந்தையும் வதனமும் மலர்ந்தன சுருதி       3086-3

THONNDAR SINTHAIYUM VATHANAMUM MALARNTHANA SURUTHI

And those disciples whose mind and face blooming way and then those veethaas are

bjhz;lh;fSk; vd;Dk; nth;fs; cs;sKk; KfA;fSk; kyh;r;rp bgw;Wr; RUjpfs; (BtjA;fs;)

 மண்டு மாமறைக் குலம் எழுந்து ஆர்த்தன மகிழ்ந்தே     3086-4

MANNDU MAAMARAIK KULAM ELUNTHU AARTHTHANA MAKILNTHEEA

Chanting those bharamins are happily chanted manthraas high pitch way appeared

epiwe;j kiwf;FyA;fs; kfpH;r;rpg; bgw;W Bky; XA;fp xypj;jd

 1189. நிறைந்த கங்குலின் நிதிமழை விதி முறை எவர்க்கும்      3087-1

NIRAINTHA KANGKULIN NITHI MALAI VITHI MURAI EVARKKUM

And those other religious darkness removing way asper veethaa rules way those wealth pouring in this land place

gutpa nutpy; Btj tpjp Kiwg;go epjp kiHahfg; bghHpe;J

 புரந்த ஞான சம்பந்தர் தாம் புன் நெறிச் சமய    3087-2

PURANTHA GNAANA SAMPANTHAR THAAM PUN NERICH SAMAYA

And those blessing way appeared that gaanasambanther and the deficiency filled that other religions

mUspa qhdrk;ge;jh; Kd; g[d;ikahd bewpfshd g[wr;rkaA;fshd Jd;gk; jUk;

 அரந்தை வல்லிருள் அகல வந்து அவதரித்தால் போல்    3087-3

ARANTHAI VALLIRUS AKALA VANTHU AVATHARITHTHAAL POOAL

Darkness removing way appeared there

typa nUs; ePA;f te;J Bjhd;wpdhu;

 பரந்த பேர் இருள் துரந்து வந்து தொழுதனன் பகலோன்  3087-4

PARANTHA PEEAR IRUL THURANTHU ANTHU THOLUTHANAN PAKALOODU

The sun appeared to remove that big darkness

 Bghy Bgh; nUis ePf;ff; fjputd; Bjhd;wpdhu;

 1190. அஞ்சிறைச் சுரும்பு அறை பொழில் சண்பை ஆண் தகையார்       3088-1

ANJSIRAICH SURUMPU ARAI POLIL SANNAPI AANN THAKAIYAAR

And then those lovely honey bees are singing songs and thse plantations are covered seergaali place descended gaana sambanther

mHfhd tz;Lfs; nirghLk; bghHpy;fs; R{H;e;j rPfhHpapd; Mz; jifauhd qhdrk;ge;jh;

 தஞ்சிவத் திருமணம் செயத் தவம் செய் நாள் என்று     3088-2

THANJSIVATH THIRU MANAM SEYATH  THAVAM SEY NAAL ENRU

And those lord siva’s with him mingling day it is and those penance performing day it is in that way singing and thinking

rptj;jpUkzk; bra;jw;F nlkhfj; jtk; bra;ag;bgWk; ehs; nJ vd;W vz;zpj;

 மஞ்சனத் தொழில் புரிந்து என மாசு இருள் கழுவிச்      3088-3

MANJSANATH THOLIL PURINTHU ENA MAASU IRUL KALUVICH

And then those sacred bath taking way and those dirty filled that darkness is removing way and kept it away

jpUkq;rdj; bjhHpiyr; bra;jy;Bghy; khRila nUisf;fGtp ePf;fpg;

 செஞ்சுடர்க் கதிர் பேரணி அணிந்தன திசைகள்  3088-4

SENJSUDARK KATHIR PEEARANI ANINTHANA THISAIGAL

And that way entering that red color sun beams are covered the four directions are glittering way appeared

 g[FBthd; Md brq;Rluhd fjph;fspd; Bguzpapidj; jpirfs; g{z;L bfhz;ld

 1191. பரம்பு தம் வயின் எங்கணும் உள்ள பல் வளங்கள் 3089-1

PARAMPU THAM VAYIN ENGKANUM YULLA PAL VALANGGAL

And then those people are possessing those things are bringing and then heaped it every where

bgUfpa jA;fsplj;jpy; ve;bje;j nlA;fspYk; cs;s gy tsA;fisa[k;

 நிரம்ப முன் கொணர்ந்து எண் திசையவர் நெருங்குதலால்        3089-2

NIRAMPA MUN KONARNTHU ENN THISAIYAVAR NERUNGKU THALAAL

And that abundant way before hand bringing and then those eight direction place people are thick way approached there

kpFjpg;gl Kd;Bd bfhzh;e;J vl;Lj; jpirfspYk; cs;sth;fs; beUA;fp te;J Toajhy;

 தரம் கடந்தவர் தம் திருக் கல்லி யாணத்தின்     3089-3

THARAM KAANTHAVAR THAM THIRUK KALLI YAANATHTHIN

And those unique form appearing that gaana sambanther sacred marriage

xg;gpy;yhjtuhd qhdrk;ge;jhpd; jpUkzj;jpy;

 வரம்பில் தன் பயன் காட்டுவது ஒத்தது வையம் 3089-4

VARAMPIL THAN PAYAN KAATTUATHU OTHTHATHU VAIYAM

where the infinitive effects are reveling this land appeared

mstw;w jd;gaid epyk; vLj;Jf; fhl;LtJ Bghy; tpsA;fpaJ

 1192. நங்கள் வாழ்வு என வரும் திருஞான சம்பந்தர்    3090-1

NANGGAL VAALYU ENA VARUM THRU GANAANA SAMPANTHAR

And those disciples life form appearing that gaana sambanther

Moatuhd vA;fs; thH;Bt cUf;bfhz;L te;jJ Bghy; tUk; jpUqhdrk;ge;jhpd;

 மங்கலத் திருமண எழுச்சியின் முழக்கு என்னத் 3090-2

MANGKALATH THIRUMANA ELUCHSIYIN MULAKKU ENNATH

And those auspicious sacred marriage emotional filled place and then those good musical instruments are raising sound way

kA;fykhd jpUkz vGr;rpapy; kA;fy thj;jpaA;fspd; xypBghy;

 துங்க வெண்திரைச் சுரிவளை ஆர்ப்பொடு சூழ்ந்து        3090-3

THUNGKA VENNTHIRAICH SURIVALAI AARP PODU SOOLNTHU

And then those white color waves sound and then in addition those conch souds are covered way

bghpa btz;ikahd miyfSld; rA;Ffspd; rj;jj;Jld; r{H;e;J

 பொங்கு பேர் ஒலி முழக்குடன் எழுந்தது புணரி 3090-4

PONGKU PEEAR OLI MULAKKUDAN ELUNTHATHU PUNARI

And that bubbling way raising that sea waves

 Bky;Bky; bghA;fp vGk; bghpa xypahd KHf;fj;JlBd fly; vGe;jJ

 1193. அளக்கர் ஏழும் ஒன்றாம் எனும் பெருமை எவ்வுலகும்      3091-1

ALAKKAR EAUM ONRAAM ENUM PERUMAI EVVULAKUM

And then those seven seas are mingled way appeared in that way those all worlds are

fly;fs; VGk; xd;wha;r; Brh;e;J vGe;jd vd;w bgUik bfhz;L vy;yh cyfA;fisa[k;

 விளக்கு மாமண விழாவுடன் விரைந்து செல்வன போல் 3091-2

VILAKKU MAAMANA VILAAYUDAN VIRAINTHU SELVANA POOAL

Emotional filled way appearing and then marriage with it moving way and those fast way

tpsA;fplr; bra;fpd;w jpUkz epfH;r;rpahd tpHht[lBd jhKk; Tog; gad; bgWk; bghUl;L tpiuthfr; bry;y xUg;gl;L vd;git Bghd;W

 துளக்கில் வேதியர் ஆகுதி தொடங்கிடா முன்னம்         3091-3

THULAKKIL VEEATHIYAR AAKUTHI THODANGKIDA MUNNAM

And those ever calm form appearing that bharamins and those yaga fire developing before

mirtpy;yhj xGf;fj;ij cila Btjpah;fs; MFjpiaj; bjhlA;Fjw;F Kd;dk;

 வளர்க்கும் வேதியில் வலம் சுழித்து எழுந்தது வன்னி    3091-4

VALARKKUM VEEATHIYIL VALAM SULITHTHU ELUNTHATHU VANNI

And those three types of fire encircled the yaaga gunda place

 }d;W jP tsh;tjw;F nlkhd Btjpifspy; jPahdJ tyk; RHd;wp vGe;jJ

 1194. சந்த மென் மலர்த் தாது அணி நீறு மெய் தரித்துக்         3092-1

SANTHA MEN MELARTH THAATHU ANI NEERU MEY THARITHTHUK

And those lovely sacred ashes are adorned in the sacred body place

mHfhd bky;ypa g{e;jhJf;fshd jpUePw;iw bka;apy; jhA;fpf; bfhz;L

 கந்தம் மேவும் வண்டு ஒழுங்கு எனும் கண்டிகை பூண்டு 3092-2

KANTHAM MEEAYUM VANNDU OLUNGKU ENUM KANNDIKAI POONNDU

And those cluster form approaching those honey bees way in row form that ruthraacha seed garland adorning way

Tl;lkhfg; bghUe;Jk; tz;Lfspd; thpirahd cUj;jpuhl;r khiyfisg; g{z;L

 சிந்தை தூய அன்பர்களுடன் திருமணம் போத    3092-3

SINTHAI THOOYA ANPARKALUDAN THIRUMANAM POOATHA

And those pure minded possessed with them clubbed way those marriage emotional filled place taking part way

cs;sk; J]a;ikahd md;gh;fSld; Toa jpUkz vGr;rpapy; fye;J bry;y

 மந்த சாரியின் மணம் கொணர்ந்து எழுந்தது மருத்து     3092-4

MANTHA SAARIYIN MANAM KONARNTHU ELUNTHATHU MARUTHTHU

And then those soft form of breezes are carrying those flower fragrance carried way appeared

bkd;ikahd Btjj;jpdhy; g{kzA;fisr; Rke;j tz;zk; fhw;W te;jJ

 1195. எண் திசை திறத்து யாவரும் புகலி வந்து எய்தி    3093-1

ENN THISAI THIRATHTHU YAAVARUM PUKALI VANTHU EYTHI

and then those eight direction place living people are in all sect people are seergaali place assembling way

vl;Lj;jpirfspd; gFjpfspy; thH;fpd;w vy;yhj;jpwj;jtUk; rPfhHpapy; te;J To

 மண்டும் அத்திருமண எழுச்சியின் அணிவாய்ப்பக்        3093-2

MANNDUM ATHTHIRUMANA ELUCHSIYIN ANIVAAYPPAK

And then those thick form those loveliness mingling way

beUA;fp vGe;j mj;jpUkz epfH;rpapy; mHF bghUe;Jk;go

 கொண்ட வெண் நிறக் குரூஉச் சுடர்க் கொண்டல்கள் என்ன       3093-3

KONNDA VENN NIRAK KUROOYUCH SUDARK KONNDALGAL ENNA

And then those white cloth way those white clouds are

Bkw;bfhz;L JfHp vLj;j btz;zpwk; bghUe;jpa xsp cila bgU btz; BkfA;fshfpa

 வெண் துகில் கொடி நிரைத்தது போன்றது விசும்பு       3093-4

VENN THUKIL KODI NIRAITHTHATHU POOANRATHU VISUMPU

Ad those white cloth flag way serial way in the space place appeared

btz;ikahd Jzpahy; Md bfhofs; thpiraha; mikj;jhw; Bghd;W thdk; tpsA;fpaJ

 1196.  ஏல இந்நலம் யாவையும் எழுச்சி முன் காட்டும் 3094-1

EALA INNALAM YAAVAIYUM ELUCHSI MUN KAATTUM

And those appropriate goodness are and that maariage place beforehand appearing way

bghUj;jkhd ne;j ed;ikfs; aht[k; jpUkz vGr;rpapd; Kd; fhl;Lfpd;w

 காலை செய்வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான்       3094-2

KAALAI SEYVINAI MURRIYA KAYUNIYAR PERUMAAN

And then early morning routine works are completed way and then appeared that gaana sambanther who is gowniyaa leader

fhiyapy; bra;a[k; flg;ghl;il Koj;J mUspa ft[zpah; jiytuhd qhdrk;ge;jh;

 மூலம் ஆகிய தோணி மேல் முதல்வரை வணங்கிச்      3094-3

MOOLAM AAKIYA THOOANI MEEAL MUTHALVARAI VANANGKICH

And then those prime lord siva is in the thiruth thoai place praying way and then those light filled

}ykhd jpUj;Bjhzpapd; Bky; cs;s niwtiu tzA;fp xspkpf;f

 சீலமார் திரு அருளினால் மணத்தின் மேல் செல்வார்     3094-4

SEELAMAAR THIRU ARULINAAL MANATHTHIN MEEAL SELVAAR

White pearls chariot place ascended place seated

 btz;ikahd Rliu cila Kj;Jr;rptpifapd; Bky; vGe;J mUsp mkh;e;jhu;

 1197. காழி மாநகர் வேதியர் குழாத்தொடும் கலந்து      3095-1

KAALI MAANAKAR VEETHIYAR KULAATH THODUM KALANTHU

And then in that seergaali place and those bharamin cluster way

rPfhHpg; gjpapid me;jzh; Tl;lj;Jld; fye;J Rw;wpr;

 சூழும் அன்பர்கள் ஏனையோர் துதைந்து முன் செல்ல     3095-2

SOOLUM ANPARGAL EANAIYOOAR THUTHAINTHU MUN SELLA

And then those other persons are moving before place

R{H;e;j md;gh;fSk; kw;wth;fSk; beUA;fp Kd;Bd bry;yr;

 வாழி மா மறை முழங்கிட வளம்பதி வணங்கி  3095-3

VAALI MAA MARAI MULANGKIDA VALAMPATHI VANANGKI

And those big life giving those veethaas are chanting way and those rich seergaali temple place praying way

brd;W thH;t[ jUk; bgUkiwfs; KHA;f tsk; tha;e;j rPfhHpg; gjpapid tzA;fp

 நீழல் வெண் சுடர் நித்திலச் சிவிகை மேற்கொண்டார்     3095-4

NEELAL VENN SUDAR NITHTHILACH SIVIKAI MEEARKONNDAAR

And then those white perals are emanating light and that chariot place seated

 xspkpf;f btz;ikahd Rliu cila Kj;Jr; rptpifapd; Bky; vGe;J mUs mkh;e;jhu;

 1198. யான வாகனம் ஏறுவார் யாரும் மேல் கொள்ளக்  3096-1

YAANA VAAKANAM EARUVAAR YAARUM MEEAL KOLLAK

And those respective other persons are seated in their respective vehicles

mtuth;f;Fhpa thfdA;fspy; Rke;J bry;gth;fs; mt;ttw;wpy; Vwp mku

 கானம் ஆகிய தொங்கல் பிச்சம் குடை கவரி     3096-2

KAANAM AAKIYA THONGKAL PICHSAM KUDAI KAVARI

And those hanging instruments and those kunjaam and umbrellas and cavaries

fhl;ilg; Bghd;w bjhA;fy;fSk; ePtpf;Fq;rA;fSk; FilfSk; ftupfSk;

 மேல் நெருங்கிட விசும்பினும் நிலத்தினும் எழுந்த       3096-3

MEEAL NERUNGKIDA VISUMPINUM NILATHTHINUM ELUNTHA

All are raised upward way and then in the land and space place

BkBy beUA;ft[k; thdj;jpYk; epyj;jpYkhf KiwBa

 வான துந்துபி முழக்குடன் மங்கல இயங்கள்     3096-4

VAANA THUNTHUPI MULAKKUDAN MANGKALA IYANGGAL

Those deevaa musical instruments are thunthubees and then in this land place those sacred instruments are raising sound way

 BjtJe;Jgp xypa[ld; kA;fy nd;dpaA;fspd; xypa[k; xUA;Bf vGe;jUsp

 1199. சங்கொடு தாரை சின்னம் தனிப் பெரும் காளம் தாளம்     3097-1

SANGKODU THAARAI SINNAM THANIP PERUM KAALAM THAALAM

And then in addition those conch sound and then big ekkaalam sound and thaalm

rA;fpbdhL jhiu rpd;dk; xg;gw;w bghpa vf;fhsk; jhsk;

 வங்கியம் ஏனை மற்று மலர் துளைக் கருவி எல்லாம்    3097-2

VANGKIYAM EANAI MARRU MALAR THULAIK KARUVI ELLAAM

And those flute sound and other instruments sounds are

FHy; vd;w nir Bghd;w ehjk; cz;lhfpd;w fUtpfs; vy;yhKk;

 பொங்கிய ஒலியின் ஓங்கிப் பூசுரர் வேத கீதம்    3097-3

PONGKIYA OLIYIN OONGKIP POOSURAR VEEATHA KEETHAM

Raise upward and then those veethaa chanting sound

Bky; vGe;j xypapdhy; XA;fp me;jzh;fspd; Btj fPjA;fspd;

 எங்கணும் எழுந்து மல்கத் திருமணம் எழுந்தது அன்றே  3097-4

ENGKANUM ELUNTHU MALKATH THIRUMANAM ELUNTHATHU ANREEA

Are big thunder way raise everywhere and those sacred marriage emotional filled sound appeared way moved

 xypa[ld; bghUe;jp vA;Fk; bgUf jpUkzkhdJ md;Bw vGr;rpg; bgw;W brd;wJ

 1200. கோதையர் குழல் சூழ் வண்டின் குழாத்து ஒலி ஓர் பால் கோல     3098-1

KOOATHAIYAR KULAL SOOL VANNDIN KULAATHTHU OLI OOR PAAL KOOALA

And then those ladies hair is covering way and those honey bees sound on one side appearing

kA;ifahpd; Te;jiyr; R{H;e;j tz;Lf;Tl;lA;fspd; xyp xU gf;fj;jpYk; mHfpa

 வேதியர் வேத வாய்மை மிகும் ஒலி ஒரு பால் மிக்க    3098-2

VEEATHIYAR VEEATHA VAAYMAI MIKUM OLI ORU PAAL MIKKA

And then those veethaa chanting bharamins sounds are appeared in other side

kiwath;fspd; XJk; Btj tha;ik kpFk; xyp xU gf;fj;jpYk;

 ஏதம் இல் விபஞ்சி வீணை யாழ் ஒலி ஒரு பால் ஏத்தும் 3098-3

EATHAM IL VIPANJSI VEENAI YAAL OLI ORU PAAL EATHTHUM

And then those flawless form of veena sound and yawl musical instrument sound other side

Fw;wk; ny;yhj kpf;f tPiza[k; ahGkhd ntw;wpd; xyp xU gf;fj;jpYk;

 நாத மங்கலங்கள் கீத நயப்பு ஒலி ஒரு பாலலாக         3098-4

NAATHA MANGKALANGGAL KEETHI NAYAPPU OLI ORU PAALALAAKA

And then those prayer songs are singing those sound appearing in yet another place

 Jjpf;Fk; ehjj;Jld; Toa kA;fyA;fisf; fPjkha;g;ghLk; ndpikahd xyp xUgf;fj;jpYk;

Om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: