OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Those guru inn history

ganesheit September 20, 2021

8..குரு மட வரலாறு – (}yd; kuig tpsf;Fk; gFjp)
Those guru inn history

 1. giHa klj;jiytu; jpU}yu;

வந்த மடம்ஏழும் மன்னும்சன் மார்க்கத்தின்
And those kayilaiheriitary way appearing is seven inns and those inns are preaching that sanmaargam (those equal way of following life)
fapyha guk;giuapy; te;jit VG klA;fs; mit rd;khu;f;fj;ij Bghjpg;git
முந்தி உதிக்கின்ற மூலன் மடம்வரை
And then those first appeared that moolan inn place appeared teachers are who are devided
mtw;Ws; Kd;Bd Bjhd;wpa }yd; klj;jpy; te;j ne;j Mrpupah; tifgLj;jg;gl;l
தந்திரம் ஒன்பது சார்வுமூ வாயிரம்
That nine thantraas and those thantraa place stating that 3000 manthraas are following way
xd;gJ je;jpuA;fisa[k; mtw;wpy; Twg;gLk; }thapuk; ke;jpuA;fisa[k; Bkw;bfhs;Sk;go
சுந்தர ஆகமச் சொல்மொழிந் தானே. 1
And those lovely aagamaa place stated matter is elaborate form informed
mHfpa MfkA;fspy; Twpatw;iw vLj;Jr; brhd;dhu;

 1. gpwtpg;gpzp mw;wtu;

கலந்தருள் காலாங்கர் தம்பால்அ கோரர்
And those lord Siva happiness place dipped those kaalanger , agorer
rpthde;jj;jpy; jpisj;jpUf;Fk; fhyhA;fu;, mBfhuh;
நலந்தரு மாளிகைத் தேவர்நா தாந்தர்
And those good ness giving that maaligaitheevernaathaanther
ed;ikia mspf;Fk; khspifj; Bjth; ehjhe;jh;
புலங்கொள் பரமானந் தர்போக தேவர்
And those gaana knowledge filled form appearing that paramaananther, booger theevar
mwpt[kakhd gukhde;ju; Bghfh; Bjth;
நிலந்திகழ் மூவர் நிராமயத் தோரே. 2
And then this world place existing that thirumoolar and that seven persons are those repeated birth and death not possessing that sithares(saints)
cyfpy; tpsA;fp nUf;Fk; jpU}yh; vd;Dk; VGtUk; gpwtpg;gpzp ny;yhj rpj;ju;fs;
9.. திரு மும்மூர்த்திகளின் முறைமை
(ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud; tuyhW)

 1. epfuw;wtd; rA;fud;

அளவில் இளமையும் அந்தமும் ஈறும்
And then all the time doing that without any interruption those creation preservation destruction and then that blessings of works
vd;Wk; xHpahJ bra;fpd;w gilg;g[k; fhg;g[k; mHpg;g[k; mUSjy; vd;w ehd;ifa[k;
அளவியல் காலமும் நாலும் உணால்
And then those analytical way seeing those acts are infinitive period without any tiredness way doing that only one person in this world is lord siva alone
Muha;e;J ghu;f;fpd; mit mstpy;yhj fhyk; Brhu;tpd;wpr; bra;gtd; rptbgUkhd; xUtBd
தளர்விலன் சங்கரன் தன்னடி யார்சொல்
But any how those truth knowing lord siva’sdisiples are propagating those
MapDk; bka; czh;e;Bjhuhfpa rptd; moath;fs; brhy;fpd;w
அளவில் பெருமை அரியயற் காமே. 1
Limiless glory is also applicable to bharama and thirumal
mstpy;yhj mtd; bgUikfs; khy; mad; vd;Dk; nUth;f;Fk; Vw;w bgw;wp bghUe;Jtdthk;

 1. }tUk; xUtBu

ஆதிப் பிரானும் அணிமணி வண்ணனும்
And then to all lord siva is prime lord to this world and those ruby dark color diamond form appearing that thirumal
ahth;f;Fk; Kjy;tdhfpa rptDk; mHfpa kzptz;zdhfpa khBahDk;
ஆதிக் கமலத்து அலர்மிசை யானும்
And those first duty of creation id doing that bharama
Kjy; bjhHpy; Mfpa gilg;gpidr; bra;a[k; gpukDk;
சோதிக்கில் மூன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்றெனார்
And those three types of acts are if we analyze those three form of acts are in nature it is single act and matter is not knowing way
vd;fpd;w totA;fis Muhapd; mk;}d;W totA;fisa[k; bjhHpy; niagpy; xd;Bw vd;W mwpahky;
பேதித் துலகம் பிணங்குகின் றார்களே. 2
and those acts are different one in that way cursing way stating by people and that what type of ignorance it is
BtWBtW vd;W brhy;yp cyfj;jhu; nfH;e;J epw;fpd;wdh; n@J Xh; mwpahik nUe;jthW

 1. J]a;ikahsh; Nrid czh;tu;
  Those pure person knows lord siva
  ஈசன் இருக்கும் இருவினைககு அப்புறம்
  And those lord siva and those good and bad deeds effect way this flesh body is created preserved and then destroyed and those sub lords ruling above place lord Siva seated
  rptbgUkhd; ey;tpid jPtpidfSf;F Vw;g cliyg; gilj;Jf; fhj;J mHpf;Fk; }d;W Bjth; Ml;rpf;F mg;ghy; cs;std;
  பீசம் உலகல் பெருந்தெய்வம் ஆனது
  Those three sublordsbharamathirumal and ruthrare created by lord sivasolord Siva alone prime got
  mk;}th; cz;lhtjw;Ff; fhuzdd; Md }yg;bghUs; rptBd mtBd bgUk; bja;tk;
  ஈசன் அதுஇது என்பார் நினைப்பிலார்
  But who are deficiency filled persons are saying that those sub lords are considered as main lord way fainting and murmuring form propagating
  Fw;wk; cilatu;, bja;tk; mJ vd;Wk; nJ vd;Wk; kaA;fpg; gpjw;Wth;
  தூசு பிடித்தவர் தூரறிந் தார்களே. 3
  And then those who are clean persons are Cristal clear way known lord siva is prime god in this wrld
  khrw;w J]a;ik cilath; }ykhd rptbgUkhBd Bkyhd flt[s; vd;W czh;e;Js;sdu;
 2. mtd; rA;fud;
  Who is sagaraa
  சிவன்முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த
  So prime god is one and that way not thinking any other thing in this world those praasivam alias pramasivan is called afterwards that sevan, sathaasivan,mageswaren in that three ways called and then afterwards called in the names of sataasivanmageswaran, ruthiran,thirumalbharama and those five ways
  Kjy; flt[s; xUtBd gpwpbjhd;iwa[k; epidahJ Rk;kh nUf;Fk; bghGJ gurptd; my;yJ gukrptd; vdg;gLtjhy; gpd; rptd; rjhrptd;, kBfRud; vd;w }d;whft[k;, gpd; rjhrptd;, kBfRud;, cUj;jpud;, khy; mad; vd Ie;jhft[k;
  அவைமுதல் ஆறிரண்டு ஒன்றோடு ஒன் றாகும்
  And those way they are called in clubbed and then classified way called all are stages only. Afterwards that nine type’s way being called. They are sivansakthinatham(sound vibration) vinthu, sathaasivan, mageswaran, thirumal , bharama
  bjhFj;Jk; tFj;Jk; brhy;yg;gLfpd;wdu; epiyfBs gpd; rptd; rf;jpehjk; tpe;J rjhrptd;, kBfRud;, khy; mad; vd xd;gjhf tpupj;Jr; brhy;yg;gLk;
  அவைமுதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்கச்
  And those stages appeared from the prime one that is vinthu sounds place appearing so
  me;epiyapy; vy;yhk; Kjy;fshfpa tpe;J ehjA;fspy; nUe;Bj Bjhd;Wk; mjdhy;
  சவைமுதற் சங்கரன் தன்பெயர் தானே. 4
  So that cluster leader is lord siva is one and those states variation form appearing so they are not different gods
  aht[k; mj;bjhFjpj; jiytdhfpa rptbgUkhd; xUtdJ epiy BtWghLfBs md;wp xt;bthd;Wk; xt;bthU flt[s; md;W
 3. }tuhy; gad; mila[A;fs;
  From prime lord place get benefits
  பயன் அறிந்து அவ்வழி எண்ணும் அளவில்
  And those souls are getting benefits and that way thinking level
  $Pth;fs; mila[k; gaid mwpe;J rpe;jpf;Fk; mstpy;
  அயனொடு மால்நமககு அன்னியம் இல்லை
  And those bharama and thirumal is not seprate person from lord siva
  ehd;KfDk;, jpUkhYk; rptbgUkhDf;F Btwhdth; my;yh;
  நயனங்கள் மூன்றுடை நந்தி தமராம்
  And those persons are , three eyes are possessed lord siva’sorder way doing the works of creation preservation and destruction are doing by bharmathirumal and ruthran respectively
  mth; }d;W fz;fis cila rptdJ tHpepd;W gilj;jy;, fhj;jy;, mHpj;jy; Mfpa }d;W bjhHpy;fisr; bra;gth; Mth;
  வயனம் பெறுவீர் அவ் வானவ ராலே. 5
  So from those sub deevaas place get benefits
  Mjyhy; mj;Bjtuhy; gad; mila[A;fs;
 4. niwtd; jpU}yh;f;F mUspaJ
  ஓலக்கம் சூழ்ந்த உலப்பிலி தேவர்கள்
  So those innumerable deevaas are in the thiruvoolakaam (sacred sivlogamsaba) place covered form praying lord siva
  vz;zpy;yhj Bjth;fs; jpUBthyf;fj;jpy; (jpUr;rigapy;) R{H;e;J gzpfpd;w
  பாலொத்த மேனி பணிந்தடி யேன் தொழ
  And those milk like white sacred body possessed lord siva’s feet place I am also praying
  ghy; BghYk; btz;zpwk; bfhz;l rptgpuhdJ jpUBkdpia gzpfpd;w moBaDk; Fk;gpl mtd;
  மாலுக்கும் ஆதிப் பிரமற்கும் ஒப்புநீ
  So lord siva you are comparable way appearing that bharama and thirumal
  eP jpUkhiya[k; gilg;g[f;flt[shfpa gpukida[k; xg;gtha;
  ஞாலத்து நம்மடி நல்கிடுஎன் றானே. 6
  So in this land place you are preaching that teacher form appearing in this land place and then my glory is propagate to all in that way lord siva blessed that thirumoolar
  Mjypd; kz; cyfpy; Bghjfhrhupadhf nUe;J ekJ jpUmUs; bgUikia czh;j;J vdMiz je;J mUspdhu;
 5. rptbgUkhid mwptBj gpwtpg;gad;
  The benefit of this life is to know lord siva
  வானவர் என்றும் மனிதர் இவர் என்றும்
  And those preserving way blessing and that special powers are possessed wat they are classified as upper world deevaas and this world human beings and those specialty possessed and then there is no other difference available in this life
  fhj;J mUSk; clk;g[ BtWghl;odhy; nth; thdth; vd;Wk; kdpjh; vd;Wk; bgah; bgwyhapdhu; mJBt md;wp BtW xU rpwg;g[k; caph; tifahy; ny;iy
  தேனமர் கொன்றைச் சிவனருள் அல்லது
  And those honey filled konrai flower garland adorned that lord Siva
  Bjd; epiwe;j bfhd;iwkhiy mzpe;j rptbgUkhd;
  தானமர்ந்து ஓரும் தனித்தெய்வம் மற்றில்லை
  Alone all are willingly praying special and single got lord siva who is one and the only permanent god in this world
  vy;yhuhYk; tpUk;gpj; Jzpa[k; jdpj; bja;tk; xg;gw;w rptbgUkhd; xUtBu BtW ny;iy
  ஊனமர்ந் தோரை உணர்வது தானே. 7
  And then this body is liking way those prime leader lord siva is knowing and that is the only boon to this life aim
  cliy tpUk;gp mjpy; thH;Bthu; “I”vdr; brhy;yg;gLk; jiyik cila rptbgUkhid mwptBj gpwtpg; bgUk; BgwhFk; guk;bghhUBs }tuhf ItuhFk;
  those prime lord Siva is in three and five forms
 6. guk;bghUBs }tuhf ItuhFk;

சோதித்த பேரொளி மூன்று ஐந்து எனநின்ற
And those beacon light form appearing that prime lord siva who is also appearing in the form of bharamathirumal and ruthiran those three appearances and then those five types of bharamathirumalruthiranmageswaran and sathaasevan
Bgbuhspg; gpHk;ghdrptd;, ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud; vd;Dk; }tuhft[k;, ehd;Kfd;, jpUkhy;, cUj;jpud;, kBf^;tud;, rjhrptd;
ஆதிக்கண் ஆவது அறிகிலர் ஆதர்கள்
Andt those five appearance form existing in this world which is not knowing those ignorance filled people
Mfpa Ituhft[k; tpsA;Fk; giHa Bfhyj;ij mwpahj }lh;fs;
நீதிக்கண் ஈசன் நெடுமால் அயனென்று
Who are considered as those ruthiranthirumal and bharama as different prime gods
Kiwikahf cUj;jpud;, jpUkhy;, ehd;Kfd; vd;W btt;Btwhff; fUjp
பேதித் தவரைப் பிதற்றுகின் றாரே. 8
And those way all the time talking what type of people they are
vz;zp mth;fisg; gw;wpg; BgRfpwhu;fBs mth;fs; Bgjikjhd; vd;Bd
omthiruchitrambalam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: