OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU MADAP PURACH SURRINIL THEEYA PAATHAKKATHOOAR

ganesheit September 20, 2021

701. திரு மடப் புறச் சுற்றினில் தீய பாதகத்தோர்        2599-1

THIRU MADAP PURACH SURRINIL THEEYA PAATHAKKATHOOAR

And those mutt inn place outer ring place and those wild bad acts are doing persons those samanaas are

mk;klj;jpd; g[wr;Rw;wpBy mj;jPa ghjfh;fshd; rkzh;fs;

 மருவுவித்த அத்தொழில் வெளிப்படுதலும் மறுகிப்       2599-2

MRUYUVITHTHA ATHTHOLIL VELIPPADUTHALUM MARUKIP

Who are clubbed form those bad act executed

Brh;e;J ne;jr; jPa bjhHpy; btspg;gLjYk;

 பரிசனத்தவர் பதைப் பொரும் சிதைத்து நீக்கி    2599-3

PARISANATHTHAVAR PATHAIP PORUM SITHAITHTHU NEEKKI

And then those supporting staff with mind shattered way fast way raised from sleep and then extinguished that fire

ghpthuA;fs;  fyf;fk; bfhz;L RHd;W gijg;g[lBd mj;jPapid mizj;Jg; Bghf;fpr;

 அருகர் இத்திறம் புரிந்தமை தெளிந்து சென்று அணைவார்        2599-4

ARUKAR ITHTHIRAM PURINTHAMAI THELINTHU SENRU ANAIVAAR

And those samanaass are doing this act in that clear way realized and then entered inside the inn

 rkzh;fBs nA;Adk; bra;jdh; vdj; bjspe;J Bgha; midthuha;

 702. கழுமலப் பதிக் கவுணியர் கற்பகக் கன்றைத்        2600-1

KALUMALAP PATHIKA KAYUNIYAR KARPAKAK KANRAITH

And those seergaali place descended gaana sambanther place those karpagaa three form appearing

rPfhHpj; jyj;jpy; ft[zpah; Foapy; Bjhd;wpa fw;gff;fd;whd gps;isahiu mth;fs;

 தொழுது நின்ற அமண் குண்டர் செய் தீங்கினைச் சொன்ன        2600-2

THOLUTHU NINRA AMANN KUNNDAR SEY THEENGKINAICH SONNA

And that gaana sambanthap pillaiyaar place praying form standing and then said those ignaanimus act did that samanaas

tzA;fp bjhGJ epd;W rkzh; bra;j fPHhdr; braiyr; brhd;dBghJ

 பொழுது மாதவர் துயிலும் இத்திரு மடப் புறம்பு 2600-3

POLUTHU MAATHAVAR THUYILUM ITH THIRU MADAP PURAMPU

And those lord siva’s disciples are sleeping in this inn outer place

rptdoahu;fshfpa khjth; cwA;Fk; ne;j klj;jpd; btspg; gf;fj;jpy;

 பழுது செய்வதோ பாவிகாள் எனப் பரிந்து அருளி        2600-4

PALUTHU SEYVATHOOA PAAVIKAAL ENAP PARINTHU ARULI

And those bad act did by these sinners ad those way showered benevolent way and then blessed them

 jPik bra;tBjh ghtpfs; vd;W gupt[ bfhz;L mUsp

 703.  என் பொருட்டு அவர் செய்த தீங்கு ஆயினும் இறையோன் 2601-1

EN PORUTTU AVAR SEYTHA THEENGKU AAYINUM IRAIYOOAN

and those act are to punish me in that way they did bad act but any how those acts are

nr;bray; vd bghUl;lhf mth;fs; bra;j jPA;fhFk; vd;whYk; rptbgUkhdpd;

 அன்பருக்கு எய்துமோ என்று பின்னையும் அச்சம்        2601-2

ANPARUKKU EYTHU MOOA ENRU PINNAIYUM ACHSAM

Did to lord siva’s disciple is it acceptable one and those way thinking and then fear emanating in the mind place

moatUf;Fg; bghUe;JBkh vd cl;bfhz;L BkYk; mr;rk;

 முன்புற பின்பு முனிவுற முத்தமிழ் விரகர்       2601-3

MUNPURA PINPU MUNIYURA MUTH THAMIL VIRAKAR

And then angry appearing way and then those three tamils are excelled that gaana sambanther

Kd;Bd tug; gpd;g[ BfhgKk; tu Kj;jkpH; ty;Yeuhd mg;gps;isahu; bgUkhd;

 மன் புரக்கும் மெய்ம்முறை வழு என மனம் கொண்டார் 2601-4

MAN PURAKKUM MEYM MURAI VALU ENA MANAM KONNDAAR

And then at last came to conclusion and that king has failed in his duty and that way thinking in the mind place

 mrud; fhty; bra;a[k; ePjp Kiw jtwpaJ vd;W kdj;jpy; vz;zk; bfhz;lhu;

 704.  வெய்ய தீங்கு இது வேந்தன் மேற்று எனும் விதி முறையால்       2602-1

VEYYA THEENGKU ITHU VEEANTHAN MEEARRU ENUM VITHI MURAIYAAL

And those harm bad act is inflicted on king and those rule way

vdBt btk;ikahd nj;jPA;F Bte;jd; Bky; MFk; vd;w tpjpKiwahy;

 செய்யனே திரு ஆலவாய் எனும் திருப்பதிகம்    2602-2

SEYYANEEA THIRU AALAVAAYI ENUM THIRUP PATHIKAM

And then started to sing that decade seiyaneea thiru aala vaai way

bra;aBd jpU Mytha; vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ijr;

 சைவர் வாழ் மடத்து அமணர்கள் இட்ட தீத் தழல் போய்ப்        2602-3

SAIVAR VAAL MADATHTHU AMANARGAL IDDA THEETH THLAL POOAYP

And those lord siva’s disciple are living that in place put that samaaas and those fire and then slowly moved towards pandiyaa king and then catch them and those way and ordering way completed the decade

rptdoahu; thGk; klj;jpy; rkzh; itj;j jP ( bky;yr; brd;W ghz;oaDf;F MFf vd;W gho Miz nl;lhh; mUspdhu; )

 பையவே சென்று பாண்டியற்கு ஆக எனப் பணித்தார்     2602-4

PAIYAVEEA SENRU PAANNDIYARKU AANA ENAP PANITHTHAAR

  705. பாண்டிமா தேவியார் தமது பொற்பில் பயிலும் நெடு மங்கல நாண் பாதுகாத்தும் 2603-1

PAANNDIMAA THEEAVIYAAR THAMATHU PORPIL PAYILUM NEDU MANGKALA NAANN PAATHUKAATHTHUM

And then those paandi maatheevi lovely sacred mangalyam has to be preserved with that intension

ghz;okh Bjtpahpd; mHfpa ePz;l jpUkA;fy ehz; ghJfhf;fg;gl Btz;oajhYk;

 ஆண் தகையார் குலச் சிறையார் அன்பினாலும் அரசன் பால் அபராதம் உறுதலாலும் 2603-2

AAN THAKAIYAAR KULACH SIRAIYAAR ANPINAALUM ARASAN PAAL APARAATHAM YURUTHALAALUM

And those masculine power possessed those kulachchiraiyaar love and those king has did misdeed towards lord siva’s disciple so as to punish him

Mz;ik cila Fyr;rpiwahuJ md;gpdhYk; mrudplk; rpt mguhjk; cz;lhjyhYk;

மீண்டும் சிவ நெறி அடையும் விதியினாலும் வெண்ணீறு வெப்பு அகலப் புகலி வேந்தர் 2603-3

MEENNDUM SIVA NERI ADAIYUM VITHIYINAALUM VENNEERU VEPPU AKALAP PUKALI VEEANTHAR

And then once again to attain that saiva way of life and that fat appeared on his part and then once again those king’s body is touching way and then applied those sacred ashes

kPz;Lk; rptbewp mila[k; tpjp nUe;jthWk; btg;g[ Beha; jPUkhW kd;ddpd; Bkdpiaj; jPz;oj; jpU btz;zPw;iwr;

 தீண்டி இடப் பேறு உடையன் ஆதலாலும் தீப்பிணி பையவே செல்க என்றார்       2603-4

THEENNDI IDAP PEEARU YUDAIYAN AATHALAALUM THEEP PINI PAIYAVEEA SELKA ENRAAR

And those seergaali king put sacred ashes and that boon possessed by the king so that fire form of stomach pain slowly go and then attack him in that way ordered by gaana sambanther

 rPfhHp kd;dth; nLk;BghJ murd; cilikahYk; me;j jPa Behia bky;yBt Brh;f vd;W gzpe;jhu;

 706. திருந்து இசைப் பதிகம் தொடை திரு ஆல வாயின் 2604-1

THIRUN THU ISAIP PATHIKAM THODAI THIRU AALA VAAYIN

And those seergaali place descended gaana sambanther and then those thiru aalavaai place seated lord siva

rPh;fhHpapy; Bjhd;wpa jiytuhd qhdrk;ge;jh; jpUMytha; vd;w Bfhapy; tPPw;W nUf;fpd;w

 மருந்தினைச் சண்பை மன்னவர் புனைந்திட அருளால்    2604-2

MARUNTHINAICH SANNPAI MANNAVAR PUNAINTHIDA ARULAAL

And those medicine form of appearance possessed lord siva and those clear way composed musical notes are filled way and that lord siva’s sacred grace way

kUe;J tothd niwtiu jpUe;Jk; niria cila jpUg;gjpfk; g[ide;J Bghw;wpl mtuJ jpUmUshy;

 விரிந்த வெம் தழல் வெம்மை போய்த் தென்னனை மேவிப்      2604-3

VIRINTHA VEM THALAL VEMMAI POOAYITH THENNANAI MEEAVIP

And those spread over way driven those fire heat entered into paandiyaa’sstomach place

tpupe;J brYj;jg;gl;l btt;tpa jpUj;bjhHpy; KGtJk; Toa btk;ikapd; bjhFjp Bgha;g; ghz;oaid mile;J

 பெருந்தழல் பொதி வெதுப்பு எனப் பெயர் பெற்றதன்றே  2604-4

PERUN THALAL POTHI VETHUPPU ENAP PEYAR PERRATHANREEA

bghpa jPapy; bghwpapid btg;g[ Beha; vdg;bgah; bgw;wJ

 and those big fire spark has got the name that stomach pain

 707. செய்ய மேனியர் திருமகனார் உறை மடத்தில்      2605-1

SEYYA MEEANIYAR THIRU MAKANAAR YURAI MADATHTHIL

And then those red color body possessed lord siva’s son gaana sambanther who has seated in the inn place

rpte;j Bkdpia cila rptbgUkhdpd; kfdhuhd qhdg;gps;isahu; tPw;wpUf;Fk; klj;jpy;

 நையும் உள்ளத்தராய் அமண் கையர் தாம் நணுகிக்      2605-2

NAIYUM YULLATHTHARAAYI AMANN KAIYAR THAAM NANUKIK

And those sorrow filled way toiling and moiling those low graded samanaas nearby place appearing way

ftiyapdhy; thLk; kdk; cilath;fsha;r; rkzuhd fPH;kf;fs; gf;fj;jpy; te;J

 கையினால் எரி இட உடன் படும் எல்லி கரப்ப  2605-3

KAIYINAAL ERI IDA YUDAN PADUM ELLI KARAPPA

And those hand way carried the fire and then help them

ifapdhy; bfhz;L Bgha;j;jPia nl cldpUe;J cld;gl;l

 வெய்யவன் குண கடல் இடை எழுந்தன மீது    2605-4

VEYYAVAN KUNA KADAL IDAI ELUNTHANA MEETHU

And that sun concealed way vanished in to the sea and those sun appeared in the eastern sea place

 nut[g; BghJ kiwaf; fjputd; fpHf;Ff; flypd;kPJ Bjhd;wpdhu;

 708. இரவு பாதகர் செய்த தீங்கு இரவி தன் மரபில்      2606-1

IRAYU PAATHAKAR SEYTHA THEENGKU IRAVI THAN MARAPIL

In the previous night those wild persons did those harm is known by that sun hereditary place descended

Kd;ehspd; nutpy; ghjfuhd rkzh; bra;j nj;jPA;ifr; R{hpa kugpy; Bjhd;wpa

 குரவ ஓதியார் குலச் சிறை யாருடன் கேட்டுச்    2606-2

KURAVA OOTHIYAAR KULACH SIRAI YAARUDAN KEEATTUCH

And those kuraa flowers are adorned those hair possessed that mangaiyarkku arasiyaar and kulach chiraiyaar heard

Fuhkyiu mzpe;j Te;jiy cila kA;ifah;f;furpahu; Fyr;rpiwahUld; Bfl;Lr;

 சிவபுரப் பிள்ளை யாரை இத் தீயவர் நாட்டு      2606-3

SIVAPURAP PILLAIYAARAI ITH THEEYAVAR NAATTU

And those seergaali place descended gaana sambanther and is called to visit this state is

rPfhHpg; gps;isahiu nj;jPath; ehl;oy; tUkhW

 வரவழைத்த நாம் மாய்வதே என மனம் மயங்கி 2606-4

VARAVALAITHTHA NAAM MAAYVATHEEA ENA MANAM MAYANGI

False one so we are going to die, and then it is the solution to this act and those got fainting in the mind place

 miHj;J ehk; caph;Jwe;J tpLtBj njw;Ff; fGthahFk; vd cs;sk; kAA;fpdhu;

 709. பெருகும் அச்சமோடும் ஆருயிர் பதைப்பவர் பின்பு 2607-1

PERUKUM ACHSAMOOADUM AARUYIR PATAIPPAVAR PINPU

And then more and more multiplying with that fear and those soul place emotional filled way and then after two people are

BkYk; BkYk; bgUFk; mr;rj;Jld; mhpa caph; gijf;Fk; mth;fs; nUtUk; mjd; gpd;g[

 திரு மடப்புறம் மருங்கு தீது இன்மையில் தெளிந்து      2607-2

THIRU MADAP PURAM MARUNGKU THEETHU INMAIYIL THELINTHU

And those sacred mutt place there is no causality occurred and then those message is heard and then got clear mind

jpUklj;jpd; btspapy; jPik ny;yhikf; Bfl;ljhy; bjsptile;J

 கரும் உருட்ட மண்கையர் செய்தீங்கு இது கடைக்கால்    2607-3

KARUM YURUVATTA MANNKAIYAR SEYTHEENGKU ITHU KADAIKKAAL

And then those dark color bulky body possessed samanaas did those firing act and then after wards going to emanate

fhpa KUl;L cly; cila rkzh;fs; bra;j ne;jj; jPA;F njd; }ykhf

 வருவது எப்படியாம் என மனம் கொளும் பொழுது       2607-4

VARUVATHU EPPADI YAAM ENA MANAM KOLUM POLUTHU

Those further complications are what type it is in that way thinking time

 tpistJ vg;goahFBkh vd;W cs;sj;jpy; bfhs;Sk; BghJ

 710. அரசனுக்கு வெப்பு அடுத்தது என்று அருகு கஞ்சுகிகள்       2608-1

ARASANUKKU VEPPU ADUTHTHATHU ENRU ARUKU KANJSUKIKAL

And those king has affected by that stomach pain and that way nearby place available those kanju kumaarers are informed

kd;dDf;F btg;g[ Beha; cz;lhapw;W vd;W mtd; mUspy; nUf;Fk; fq;R Fkhuh;fs;

 உரை செயப் பதைத்து ஒரு தனித் தேவியார் புகுத       2608-2

YURAI SEYAP PATHAITHTHU ORU THIRUTH THEEAVIYAAR PUKUTHA

And that message is informed to the queen, arasan maatheeviyaar who has fast way entered to the king place

te;J brhy;yj;Joj;J xg;gpy;yhj murkhBjtpahu; murdJ nUg;gplj;jpy; g[Fe;jhu;

 விரைவும் அச்சமும் மேல் கொளக் குலச்சிறையாரும்    2608-3

VIRAIYUM ACHSAMUM MEEAL KOLAK KURAICHSIRAIYAARUM

And then those fear emanating way those kulach chiraiyaar

tpiue;J bryt[k; mr;rKk; bghUe;jf; Fyr;rpiwahUk;

 வரை செய் பொன்புய மன்னவன் மருங்கு வந்து அணைந்தார்     2608-4

VARAI SEY PONPUYA MANNAVAN MARUNGKU VANTHU ANAINTHAAR

And those hillock like shoulders are possessed those king side approached

 kiy Bghd;w mHfpa Bjhs;fis cila kd;ddpd; gf;fj;jpy; te;J Brh;e;jhu;

 711. வேந்தனுக்கு மெய் விதிர்ப்புற வெதுப்புறும் வெம்மை       2609-1

VEEANTHANUKKU MEY VITHIRPPU VETHUPPURUM VEMMAI

And those kings body is got shivering way and those boiling form of heat

kd;dDf;F cly; eLf;fk; tu btJg;g[Wk; Behapd; btk;ik

 காந்து வெந்தழல் கதும் என மெய் எலாம் கவர்ந்து       2609-2

KAANTHU VENTHALAL KATHUM ENA MEY ELAAM KAVARNTHU

Burning way those and those heat spread on every where

vhpjyhy; btg;gj;ij tPRk; jPg;Bghy tpiutha; cly; vy;yhk;

 போந்து மாளிகை புறத்து நின்றார்களும் புலர்ந்து 2609-3

POOANTHU MAALIKAI PURATHTHU NINRAARKALUM PULARNTHU

And then in the body place submerged and then those outer place also spread over

cs; mlA;fg;g[j;jpYk; gutp

 தீந்து போம்படி எழுந்தது விழுந்துடல் திரங்க     2609-4

THEENTHU POOAMPADI ELUNTHATHU VILUNTHUDAL THIRANGKA

And those room place standing and then those outer place standing persons are those heat place backed way dried the skin of others

muz;kid ciwa[dpd; g[wj;Bj epd;wth;fSk; thoj;jPa;e;J BghFkhW cly; fUfp cyw BkBy vGe;jJ

  712. உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்கு ஒரு புடை ஒதுங்க         2610-1

YUNARYUM AAVIYUM OLIVATHARKU ORU PUDAI OTHUNGKA

And those persons intuition and soul is to be saving way they approached the fartherest end of the room and then standing there

czu;t[k; capUk; xHptjw;fhf xUgf;fkha; xJf;fp epw;ft[k;

 அணையல் உற்றவர் அருகு தூரத்து இடை அகலப்       2610-2

ANAIYAL YURRAVAR ARUKU THOORATHHTU IDAI AKALAP

And then those who are approaching near-by place and then they are far off place moved away

gf;fj;jpy; tUgth; bjhiytha;r; brd;W mfyt[k;

 புணர் இளம் கதலிக் குருத்தொடு தளிர் புடையே 2610-3

PUNAR ILAM KATHALIK KURUTH THODU THALIR PUDAIYEEA

And those tender banana leaves and other tender leaves are bring towards the king

bghUe;Jk; thiHapd; nsk; FUj;Jk; jspUk; gf;fj;jpy;

 கொணரினும் சுருக்கொண்டு அவை நுண்துகள் ஆக      2610-4

KONARINUM SURUK KONNDU AVAI NUNTHUGAL AAKA

And those leaves are because of heat they aredried and converted as dust way

 bfhz;L te;jhYk; btg;gj;jhy; fha;e;j RUA;fp mit El;gkhd Jfshf Mft[k;

 713. மருத்து நூலவர் தங்கள் பல் கலைகளில் வகுத்த    2611-1

MARUTHTHU NOOLAVAR THANGGAL PAL KALAIKALIL VAKUTHTHA

And those medicine books are excelled doctors are come over

kUj;Jt E]ypy; ty;yth; jk; gy fiyfspYk; tFj;Jf;

 திருத்தகும் தொழில் யாவையும் செய்யவும் மேல் மேல் 2611-2

THIRUTH THAKUM THOLIL YAAVAIYUM SEYYAYUM MEEAL MEEAL

And then gave best medicines are given consuming way and applied out side

Twg;gl;l rpwe;j jf;f kUj;Jj; bjhHpy;fs; vy;yhtw;iwa[k; bra;at[k;

 உருத்து எழுந்த வெப்பு உயிரையும் உருக்குவது ஆகக்    2611-3

YURUTHTHU ELUNTHA VEPPU YUYIRAIYUM YURUKKUVATHU AAKAK

But those decease more and more enhanced way even soul is melting form appeared

me;j Beha; BkYk; KLfp vGe;J capiua[k; cUf;Ftjha; Mf

 கருத்து ஒழிந்து உரை மறந்தனன் கௌரியர் தலைவன்  2611-4

KARUTHTHU OLINTHU YURAI MARANTHANAN KOLARIYAR THALAIVAN

And then those thinking power lost and talking is gone away way fallen in the bed cot

 epidt[ xHpe;J Bgr;R nd;wp kd;dd; fple;jhd;

 714.  ஆனவன் பிணி நிகழ்வுழி அமணர்கள் எல்லாம்    2612-1

AANAVAN PINI NIKALYULI AMANARGAL ELLAAM

And those mighty powerful deceases are affecting the king and then all those samanaass are

nA;Adk; td;ikahd me;j Beha; }z;L epfGk;BghJ rkzh;fs; vy;yhk;

 மீனவன் செயல் கேட்டலும் வெய்து உயிர்த்து அழிந்து    2612-2

MEENAVAN SEYAL KEEATTALUM VEYTHU YUYIRTHTHU ALINTHU

And those kings situation hearing way and then long gasping emanating way and then felt sorrow

kd;ddpd; epiyikiaf; Bfl;lYk; bgU}r;Rtpl;L tUj;jk; mile;j

 போன கங்குலில் புகுந்தது இன் விளைவு கொல் என்பார் 2612-3

POOANA KANGKULIL PUKUNTHATHU IN VILAIYU KOL ENPAAR

And those last night fired the inn and that effect this is in that way thinking

fle;J nutpy; bra;j brayhy; te;j tpist[jhBd nJ

 மான முன் தெரியா வகை மன்னன் மாட்டு அணைந்தார் 2612-4

MAANA MUN THERIYAA VAKAI MANNAN MAATTU ANAINTHAAR

And then those doubt emanating way and those and those disgrace not appearing way and then concealed way and those king side approached

 vd;W Iak; bfhz;L jkf;F cz;lhd mtkhdk; Kd; bjhpahjgo kiwj;J murdplk; te;J Brh;e;jdh;

 715. மால் பெருக்கும் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்ந்து வழுதி நிலை கண்டு அழிந்து வந்த நோயின் 2613-1

MAAL PERUKKUM SAMANNKAIYAR MARUNGKU SOOLNTHU VALUTHI NILAI KANNDU ALINTHU VANTHA NOOAYIN

And those fainting are giving those cunning samanaas and then nearby place covered way and those pandiyaa’s decease ripped way appearing those state is seeing way and then those mind is perished way

kaf;fj;ijg; bgUf;Fk; rkzuhd tq;rfh; gf;fj;jpy; te;J r{H;e;J ghz;oadpd; Beha; Kw;wpa epiyiag; ghh;j;J cs;sk; mHpe;J

 மூல நெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ மொழி நவில் மந்திரம் கொண்டு முன்னும் பின்னும் 2613-2

MOOLA NERI ARIYAATHEEA THANGGAL THEYVA MOLI NAVIL MANTHIRAM KONNDU MUNNUM PINNUM

And then those source of decease is not knowing way and then those aruga god manthraas are chanting way

mtDf;F Beh;e;j Behapd; }yj;ij mwpahBj jA;fs; bja;tj;jpd; bkhHpia vLj;Jr; brhy;yp bfhz;L

 பீலிகொடு தை வருதற்கு எடுத்த போது பிடித்த பீலிகள் பிரம்பினோடும் தீந்து      2613-3

PEELIKODU THAI VARUTHARKU EDUTHTHA POOATHU PIDITHTHA PEELIGAL PIRAMPINOOADUM THEENTHU

And then those peacocks feathers are taken to embrace the before and converse way put those peacock feathers catch fire and those tied bamboo stick also burnt down

kapy; nwfhy; Kd;Dk; gpd;Dkhfj; jlt[tjw;F vLj;j BghJ ifapy; gpoj;j gPypfs; mtw;Wld; Brh;e;J gpuk;BghLk; jPg;gw;wp

மேல் எரியும் பொறி சிதறி வீழக் கண்டு வெப்பின் அதிசயம் நோக்கி வெருவல் மிக்கார் 2613-4

MEEAL ERIYUM PORI SITHARI VEELAK KANNDU VEPPIN ATHISAYAM NOOAKKI VERUVAL MIKKAAR

And those burning time those sparks are spill over everywhere so that heat is astonishing way seeing

And then got much angry

vhpjyhy; jPg;bghwpfs; rpjwptpHf;fz;L btg;gj;jpy; mjpraj;ij Behf;fp kpft[k; rpde;jth; 

 716. கருகிய மாசு உடையக்கைத் தீயோர் தங்கள் கை தூங்கு குண்டிகை நீர்

தெளித்துக்காவாய்         2614-1

KARUKIYA MAASU YUDAIYAKAITH THEEYOOAR THANGGAL KAI THOONGKU KUNNDIKAI NEER THELITHTHUK KAAVAAY

And those dark color and dirty body possessed those cunning samanass are and those hand place hanging vessel called kundigai place filled water is sprinkling on the body place and then loudly called the arugaa god to guard him

fUfpa mGf;FKila ahf;ifia cila jPatuhd rkzh; jk; iffspy; bjhA;Ffpd;w Fz;oifapd; ePiu BkBy bjspj;J mUfBd fhg;ghahf

 அருகனே அருகனே என்று என்று ஓதி அடல் வழுதி மேல் தெளிக்க அந்நீர்ப் பொங்கிப் 2614-2

ARUKANEEA ARUKANEEA ENRU ENRU OOTHI ADAL VALUTHI MEEAL THELIKKA ANNEERP PONGKIP

In that way chantingand then sprayed on the pandiyaa king body place but those water boiled water way appeared

fhg;ghahf vd;W Twpg; ghz;oadpd; Bky; bjspe;jdh; me;j ePh; bghA;fpg;

 பெருகும் எரி தழல் சொரிந்த நெய் போல் ஆகி பேர்த்தும் ஒரு தழல் அதன் மேல் பெய்தாற் போல         2614-3

PERUKUM ERI THALAL SORINTHA NEYI POOAL AAKI PEEARTHTHUM ORU THALAL ATHAN MEEAL PEYTHAR POOALA

And thosebig way fired place ghee pouring way and those much fire flames are emanated way appeared

bgUfp vupa[k; jPapd;Bky; brhhpe;j bea;Bghy; Mfp mjd; BkYk; xU beUg;gpid thhpj; J]tpaJ Bghy; Mfp

 ஒருவரும் இங்கு இருமருங்கும் இராது போம் என்று அமணரைப் பார்த்து உரைத்த அரசன் உணர்வு சோர்ந்தான்2614-4

ORUVARUM INGKU IRUMARUNGKUM IRAATHU POOAM ENRU AMANARAIP PAARTHTHU YURAITHTHA ARASAN YUNARYU SOOARNTHAAN

And then cried the king that no one stand here gone away in that way those samanass are seeing way ordered and then tired form fainted

 ePA;fs; vtUk; nA;F ny;yhJ mfd;W bry;YA;fs; vd;W kd;dd; rkziug; ghu;j;Jr; brhy;yp czh;t[ jsh;e;J kaf;fkhapdhd;

 717. பாண்டி மாதேவியாரும் பயம் எய்தி அமைச்சர் பாரம்       2615-1

PAANNDI MAATHEEAVIYAARUM PAYAM EYTHI AMAICHSAR PAARAM

And then queen got fear and then those minister powers are possessed

murkhBjtpahUk; mr;rj;ij mile;J mikr;Rg; ghuj;ij

 பூண்டவர் தம்மை நோக்கிப் புகலியில் வந்து நம்மை     2615-2

POONNDAVAR THAMMAI NOOAKKIP PUKALIYIL VANTHU NAMMAI

And those kulachiraiyaar is seeing way and then said that seergaali place descended and who is ruling us

Bkw;bfhz;l Fyr;rpiwahiug; ghh;j;Jr; rPfhHpapy; Bjhd;wp ek;ik

 ஆண்டு கொண்டவர் பால் கங்குல் அமணர் தாம் செய்த தீங்கு     2615-3

AANNDU KONNDAVAR PAAL KANGKUL AMANAR THAAM SEYTHA THEENGKU

And that gaana sambanther to whom that night time did harm to gaanasambanther

Mshff; bfhz;l rk;ge;jhplj;J nutpy; rkzh;fs; bra;j jPA;Fjhd;

 மூண்டவாறு இனையது ஆகி முடிந்ததோ என்று கூற     2615-4

MOONNDAVAARU INAIYATHU AAKI MUDINTHATHOOA ENRU KOORA

And that harm effect may be this is, in that way stating

 nA;Adk; Koe;jBjh vd;W brhy;y

 718. கொற்றவன் அமைச்சராம் குலச்சிறையாரும் தாழ்ந்து       2616-1

KORRAVAN AMAICHSARAAM KULACH SIRAIYAARUM THAALNTHU

And then those minister kulachiraiyaar submissive way

kd;ddpd; mikr;ruhd Fyr;rpiwahUk; gzpe;J

 மற்று இதன் கொடுமை இந்த வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும்        2616-2

MARRU ITHAN KODUMAI INTHA VANJSAKAR MATHILGAL MOONRUM

Said that vngance filled act is done by those samanaas towards lord Siva who has destroyed that three castles

njd; bfhLik ne;jr; rkz tq;rh; kjpy;fs; }d;iwa[k;

 செற்றவர் அன்பர் தம்பால் செய்தது ஈங்கு அரசன் பாங்கு         2616-3

SERRAVAR ANPAR THAMPAAL SEYTHATHU EENGKU ARASAN PAANGKU

And that lord siva’s disciple gaana sambanther place did that harm and those harm now approached this king place

vhpj;J mHpe;j niwthpd; md;guhd qhdrk;ge;jhplk; bra;jJ murdplk; nt;thW te;J

 முற்றியது இவர்கள் தீர்க்கின் முதிர்வதே ஆவது என்பார் 2616-4

MURRIYATHU IVARGLA THEERKKIN MUTHIRVATHEEA AAVATHU ENPAAR

And those harm is tried to remove by the samanaas but those pain much more way enhancing and that way minister inform to the king

 epuk;gpaJ nth;fs; jPu;f;f Kad;why; nJ BkYk; bgUfp KLFtBj MFk; vd;W ciuj;jhu;

 719. இரு திறத்தவரும் மன்னன் எதிர் பணிந்து இந்த வெப்பு      2617-1

IRU THIRATHTHAVARUM MANNAN ETHIR PANINTHU INTHA VEPPU

And then those two side people are praying before the king and then said that stomach pain

nuz;L jpwj;jtUk; kd;did tzA;fp me;j btg;g[ Beha;

 வரு திறம் புகலி வந்த வள்ளலார் மதுரை நண்ண       2617-2

VARU THIRAM PUKALI VANTHA VALLALAAR MATHURAI NANNA

Approaching way is and that seergaali place descended gaana sambanther is arrived here to stay in mathurai place

tUk; jpwkhdJ rPfhHp vd;w gjpapy; mtjhpj;j ts;syhuhd rk;ge;jh; kJiuapy; te;J jA;f

 அருகர்கள் செய்த தீய அனுசிதம் அதனால் வந்து        2617-3

ARUKARGAL SEYTHA THEEYA ANUSITHAM ATHANAAL VANTHU

And those act is not bearable way those samanaas fired the inn and those effect this is in that way they said

mijg; bghwhky; rkzh; bra;j jPA;fhdJ nt;thW tpise;J

 பெருகியது இதற்குத் தீர்வு பிள்ளையார் அருளே என்று  2617-4

PERUKIYATHU ITHARKUTH THEERYU PILLAIYAAR ARULEEA ENRU

So to that solution that gaana sambanther grace only in that Cristal clear way informed the king

 bgUfpaJ njw;Fj; jPu;t[ bra;aty;yJ rk;ge;jhpd; mUBs MFk; vd;W vLj;Jr; brhy;yp

 720. காயமும் மனமும் மாசு கழுவுதல் செய்யார் செய்யும்       2618-1

KAAYAMUM MANAMUM MAASU KALUYUTHAL SEYYAAR SEYYUM

And those mind and body place emanated those dirty is not washed those samanaas are doing

clypYk; kdj;jpDk; bghUe;jpa mGf;iff; fGthj rkzh;fs; bra;a[k;

 மாயமும் இந்த நோயை வளர்ப்பதே வளர் வெண் திங்கள்        2618-2

MAAYAMUM INTHA NOOAYAI VALARPPATHEEA VALAR VENN THINGKAL

Those magic form of acts only enhancing the decease and did not reduce it in that clear way informed the king by others. And then those richness filled way those curved moon adorned lord siva

khaj;jpwA;fSk; ne;j Behia tsh;g;gBj my;yhky; Fiwj;jy; bra;ah tsKk; gpiwr;re;jpuid mzpe;j

 மேய வேணியர்பால் ஞானம் பெற்றவர் விரும்பி நோக்கில்       2618-3

MEEAYA VEEANIYARPAAL GNAANAM PERRAVAR VIRUMPI NOOAKKIL

Whose gaana milk consumed gaana sambanther who has willingness filled way seeing the king

rilia cila niwthpd; qhdj;ijg; bgw;w mg;gps;isahu; tpUk;gpg; ghu;j;jhuhdhy;

 தீய இப்பிணியே அன்றி இப் பிறவியும் தீரும் என்றார்    2618-4

THEEYA IPPINIYEEA ANRI IP PIRAVIYUM THEERUM ENRAAR

And those vision will not only remove this simple decease but also complex repeated birth and death is also removed in that way informed to the king

 jPa ne;j BehBa my;yhJ gpwtp Beha[k; jPUk; vd;W Twpdh;

 721. மீனவன் செவியின் ஊடு மெய் உணர்வளிப்போர் கூற       2619-1

MEENAVAN SEVIYIN YOODU MEY YUNARVALIPPOOAR KOORA

And those paandiyaa king ear place and those true intuition giving mangaiyarkku arasiyaar and mnister kulach chiraiyaar in that way said

ghz;oa kd;ddpd; brtpapBy bka; czh;t[ mspg;gtuhd kA;ifah;f;F murpahUk; mikr;rh; Fyr;rpiwahUk; Bkw;bfhz;lthW brhy;y

 ஞான சம்பந்தர் என்னும் நாம மந்திரமும் செல்ல        2619-2

GNAANA SAMPANTHAR ENNUM NAAMA MANTHIRAMUM SELLA

And in that stating time those name thiru gaana sambannther and that manthraa ward haring way

mjDs; jpUqhdrk;ge;jh; vd;Dk; jpUg;bgauhd jpUke;jpuKk; cld; bry;y

 ஆன போது அயர்வு தன்னை அகன்றிட அமணர் ஆகும்  2619-3

AANA POOATHU AYARYU THANNAI AKANRIDA AMANAR AAKUM

And then instantly those tiredness removing way and the king seeing the samanaas

mg;BghJ jsh;r;rp ePA;Fjyhy; rkzh;fs; vd;Dk;

 மானம் இல்லவரைப் பார்த்து மாற்றம் ஒன்று உரைக்கல் உற்றான்         2619-4

MAANAM ILLAVARAIP PAARTHTHU MAARRAM ONRU YURAIKKAL YURRAAN

Those undignified samanaas are seeing way and then one message informed by the king

khdk; ny;yhj kf;fisg; ghu;j;J xU bra;jpiar; brhy;yj; bjhlA;fpdhd;

 722. மன்னவன் அவரை நோக்கி மற்று இவர் செய்கை எல்லாம் 2620-1

MANNAVAN AVARAI NOOAKKI MARRU IVAR SEYKAI ELLAAM

And then those paandiyaa kings acts are the reason for this decease

ghz;oa kd;dd; mth; bray;fs; vy;yhk; nj;jifa

 இன்னவாறு எய்து நோய்க்கே ஏது ஆயின என்று எண்ணி         2620-2

INNAVAARU EYTHU NOOAYKKEEA EATHU AAYINA ENRU ENNI

And those way thinking and then seeing that samanass and then said

Beha;f;Bf fhuzkhapd; vd;W kdj;jpy; vz;zp mr;rkzh;fisg; ghu;j;J

 மன்னிய சைவ நீதி மா மறைச் சிறுவர் வந்தால்         2620-3

MANNIYA SAIVA NEETHI MAA MARAICH SIRUVAR VANTHAAL

And those ever permanent saiva way of life leading and then those veethaa chanting gana sambanther arrived here

epiybgw;w irt ePjpapd; bgUkiwr; bry;tuhd gps;isahu; nA;F te;jhy;

 அன்னவர் அருளால் இந்நோய் அகலுமேல் அறிவேன் என்றான்    2620-4

ANNAVAR ARULAAL INNOOAYI AKALUMEEAL ARIVEEAN ENRAAN

And then because of his grace this decrease is removed and then I will got clear mind and that way informed

 mtuJ mUshy; ne;j Beha; ePA;FBkahdhy; bjspt[ bgWBtd; vd nak;gpdhu;

 723. என்று முன் கூறிப் பின்னும் யான் உற்ற பிணியைத் தீர்த்து 2621-1

ENRU MUN KOORIP PINNUM YAAN YURRA PINIYAITH THEERTHTHU

And those way at first informed and then afterwards those who are remove that decease

vd Kjypy; brhy;ypg;gpd; ahd; mile;j Behiag; Bghf;fp

 வென்றவர் பக்கம் சேர்வன் விரகு உண்டேல் அழையும் என்ன    2621-2

VENRAVAR PAKKAM SEEARVAN VIRAKU YUNNDEEAL ALAIYUM ENNA

And then own over it and that side I will enter and that way said and if there is a way to call gaana sambather in that wards are uttering way said to queen and minister kulach chiraiyaar

btw;wp bfhs;gthpd; gf;fk; Brh;Btd; tHp cz;lhdhy; mtiu miHa[A;fs; vd;W Bjtpahiua[k; mikr;riua[k; Behf;fpr; brhy;ypl

 அன்று அவர் உவகை பொங்கி ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்  2621-3

ANRU AVAR YUVAKAI PONGKI AARVATHTHAAL ANAIYAI NOOAKKICH

And those wards are calling way heard from the mouth of king

md;W mth;fs; mizia

 சென்ற நீர் வெள்ளம் போலும் காதல் வெள்ளத்தில் செல்வார்     2621-4

SENRA NEER VELLAM POOALUM KAATHAL VELLATHTHIL SELVAAR

And then those boundary broken flood way and those love flooded way moved towards gaana sambanther inn

cilj;Jr; brd;w bts;sk; Bghy; Bgud;g[ vd;w bts;sj;Jld; bry;gtuha;

 724. பாய் உடைப் பாதகத்தோர் திரு மடப் பாங்கு செய்த         2622-1

PAAY YUDAIP PAATHAKATH THOOAR THIRU MADAP PAANGKU SEYTHA

And then those mat dress adorned samanaas and those bad act doing persons are and those samanaas

ghia cilaha;f; bfhz;l rkzh;fs; Mfpa ghjfh;fs; jpUklj;jpy; bra;j

 தீவினைத் தொழிலை நோக்கி உள் அழி திரு உள்ளத்தான்        2622-2

THEEVINAITH THOLILAI NOOAKKI YUL ALI THIRU YULLATHTHAAN

Who did that bad act which is thinking way and then mind perishing way

jPtpidr; braiy vz;zp cs; mHpa[k; jpUcs;sj;jpy;

 மேய அத்துயரம் நீங்க விருப்புறு விரைவினோடு         2622-3

MEEAYA ATH THUYARAM NEENGKAVIRUPPURU VIRAI VINOOADU.

And then those attacked sorrow removing way and those fast way

bghUe;jpa mj;Jd;gk; ePA;FkhW tpUg;gk; kpf;f tpiut[ld;

 நாயகப் பிள்ளையார் தம் நற்பதம் பணிவார் ஆகி        2622-4

NAAYAKAP PILAIYAAR THAM NARPATHAM PANIVAAR AAKI

Those minister and queen prayed under gaana sambanther feet

 jk; jiytuhd gps;isahhpd; ey;y jpUtofisg; gzpgth;fsha;

 725. மன்னவன் இடும்பை தீர மற்று அவன் பணி மேல் கொண்டே        2623-1

MANNAVAN IDUMPAI THEERA MARRU AVAN PANI MEEAL KONDEEA

And those king’s sorrow removing way those act is carried in the head place

murdpd; Jd;gk; ePA;FkhW mtdJ gzpia Bkw;bfhz;L

 அன்னமென் நடையினாரும் அணிமணிச் சிவிகை ஏறி    2623-2

ANNA MEN NADAIYINAARUM ANIMANICH SIVIKAI EARI

And then those lark bird like those soft form walking that mangaiyarkkyu arasiyaar who has ascended on the diamonds are studded chariot place ascended

md;dk; Bghd;w bkd;ikahd eilia cila kA;ifah;f;F murpah; mHfpa kzpfs; gjpj;j rptpifapd;Bky;

 மின் இடை மடவார் சூழ வேல் படை அமைச்சனாரும்  2623-3

MIN IDAI MADAVAAR SOOLA VEEAL PADAI AMAICHSANAARUM

And then those glittering form of waist possessed ladies are covered way moving and then those veal force possessed kulach chiraiyaar

mkh;e;J kpd; Bghd;w nilia cila bgz;fs; R{H;e;Jtu Bty;gilia cila mikr;ruhd Fyr;rpiwahu;

 முன் அணைந்து ஏகச் சைவ முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார்  2623-4

MUN ANAINTHU EAKACH SAIVA MUTHALVANAAR MADATHTHAICH SAARNTHAAR

Who is moving before the chariot and that way those seergaali leader staying inn place entered

 Kd;dhy;  bry;y nA;Adk; rPfhHpj; jyj; jiyth; nUf;Fk; jpUklj;jpy; Brh;e;jdh;

 726. திருமடம் சாரச் சென்று சேயரிக் கண்ணினார் முன் 2624-1

THIRU MADAM SAARACH SENRU SEEAYARIK  KANNINAAR MUN

And those sacred inn place approaching way and then those red color veins are possessed in the eyes place and that queen before

jpUklj;ijr; Bru beUA;fpr; brd;w gpd; rpte;j thpfs; glh;e;j fz;fis cila mk;ikahhpd; Kd;g[

 வருபரி இழிந்து நின்ற அமைச்சனார் வந்த பான்மை     2624-2

VARUPARI ILINTHU NINRA AMAICHSANAAR VANTHA PAANMAI

And then descended from the horse and then asked the guards to inform their arrival

Vwpte;j Fjpiuapdpd;Wk; nwA;fp epd;w mikr;rh; ehA;fs; nA;F

 சிரபுர பிள்ளையார்க்கு விண்ணப்பம் செய்வீர் என்னப்     2624-3

SIRAPURA PILLAIYAARKKU VINNAPPAM SEYVEER ENNAP

To gaana sambanther

te;Js;sijr; rPfhHpg; gps;isahhplk; TWA;fs; vdf;Tw

 பரிசனத்தவரும் புக்கு பதம் அறிந்து உணர்த்து கின்றார்  2624-4

PARISANATHTHAVARUM PUKKU PATHAM ARINTHU YUNARTHTHU KINRAAR

And those menials are at appropriate time they informed the seergaal king gaana sambanther

 gzpkhh;fSk; cs;Bs Bgha; tpz;zg;gpf;f jf;fr; rkaj;ij mwpe;J TWgth; Mapdh;

 727.  பாண்டி மாதேவியாரும் பரிவுடை அமைச்சனாரும்         2625-1

PAANNDI MAA THEEAVIYAARUM PARIYUDAI AMAICHSANAARUM

That paandi maadeevi mangaiyarku arasiyaar and those lovefilled kulach chiraiyaar

ghz;okhBjtp kA;ifah;f;F murpahUk; md;g[ila mikr;ruhd Fyr;rpiwahUk;

 ஈண்டும் வந்து அணைந்தார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய சண்பை 2625-2

EENNDUM VANTHU ANAINTHAAR ENRU VINNAPPAM SEYYA SANNPAI

And then once again approached here and that way those supporting staff in formed and then those wards are heard that gaana sambanther

kPz;Lk; te;Js;sdh; vd;W ghpthuj;jpdh; ciuj;jdh; ciuf;f rPfhHpj;jiytUk;

 ஆண் தகையாரும் ஈண்ட அழையும் என்று அருளிச் செய்ய      2625-3

AANN THAKAIYAARUM EENND ALAIYUM ENRU ARULICH SAYYA

And then fast way call in, in that way instructed to his menials

mth;fis tpiutha; nA;F miHj;J thUA;fs; vd;W mUs; bra;jhu;

 மீண்டு போந்து அழைக்கப் புக்கார் விரை உறும் விருப்பின் மிக்கார்        2625-4

MEENNDU POOANTHU ALAIKKAP PUKKAAR VIRAI YURUM VIRUPPINMIKKAAR

And then they are once again comes out and then allowed them to go inside and then they are willingness filled way and then fast way entered inside

 mth;fs; kPz;Lk; brd;W kA;ifah;f;F murpah; Fyr;rpiwahhplk; tUk;go miHf;f tpiut[ila tpUg;gj;Jld; cs;Bs mth;fs; g[Fe;jdh;

 728. ஞானத்தின் திரு உருவை நான் மறையின் தனித் துணையை        2626-1

GNAANATHTHIN THIRU YURUVAI NAAN MARAIYIN THANITH THUNAIYAI

And those Siva gaana form appearing sacred appearance and then those four veethaas chanting form appearing that gaana sambanther

rptqhdkha; mike;j jpUcUtj;ij ehd;F kiwfspd; xg;gw;w Jizahapdtiu

 வானத்தின் மிசை அன்றி மண்ணில் வளர் மதிக் கொழுந்தைத்    2626-2

VAANATHTHIN MISAI ANRI MANNIL VALAR MATHIK KOLUNTHAITH

And then those upper space place not only growing moon but also in this land place growing that young moon form appearing that gaana sambanther

thdj;jpd; BkBy my;yhJ kz; cyfj;jpy; tsUk; gpiwr;re;jpud; Bghd;wtiu

 தேன் நக்க மலர்க் கொன்றைச் செஞ் சடையார் சீர் தொடுக்கும்    2626-3

THEEAN NAKKA MALARK KONRAICH SENJ SADAIYAAR SEER THODUKKUM

And then those honey oozing and spill over and that flowers are adorned in the red color hair possessed lord siva who is singing with good poems by gaana sambanther

Bjd; Cwp tHpa[k; bfhd;iw kyiu mzpe;j rpte;j rilia cila rptbgUkhd; cila rPh;fisj; bjhLfpd;w

 கானத்தின் எழுபிறப்பைக் கண் களிப்பக் கண்டார்கள்      2626-4

KAANATHTHIN ELUPIRAPPAIK KANN KALIPPAK KANNDAARKAL

And then in the land place those seven births are terminating and that gaana sambanther is enjoyment filled way seen

 fhdj;jpd; VG gpwg;g[f;F nlkhd gps;isahiuf; fz;lth; fspg;gila[khW ghh;j;jdh;

 729. கண்ட பொழுது அமண் கொடியோர் செய்த கடும் தொழில் நினைந்தே        2627-1

KANNDA POLUTHU AMANN KODIYOOAR SEYTHA KADUM THOLIL NINAIN THEEA

And then those time seeing them those wild samanaas are did those wild act is thinking way

mA;Adk; ghh;j;j BghJ rkzuhd bfhoath; bra;j bfhoa bjhHpiy vz;zp

 மண்டிய கண் அருவி நீர் பாய மலர்க் கை குவித்துப்     2627-2

MANNDIYA KANN ARUVI NEER PAAYA MALARK KAI KUVITHTHUP

And then those eye place water falls way those tears are flooded and then those flower form of eyes are praying way kept

fz;fspdpd;W mUtp Bghy kpFe;j ePh; brhhpa kyh; Bghd;w iffisf; Tg;gp

 புண்டரிகச் சேவடிக் கீழ்ப் பொருந்த நில முற விழுந்தார் 2627-3

PUNNDARIKCH SEEAVADIK KEELP PORUNTHA NILA MURA VILUNTHAAR

And then those lotus flower form of those sacred feet place falling down way prayed

gps;isahhpd; jhkiu kyh; Bghd;w rpte;j jpUtofspd; fPH; bghUe;Jk;go epyj;jpy; bghUe;j tpGe;J tzA;fpatuha;

 கொண்ட குறிப் போடும் நெடிது உயிர்த்த கொள்கையராய்         2627-4

KONNDA KURIP POOADUM NEDITHU YUYIRTHTHA KOLKAIYARAAY

And those symbolic way those big breath exhaling way and then those mind shattered way

 cl;bfhz;l Fwpg;g[ld; bgU}r;brwpe;j cs;sk; mHpe;j

 730. உரை குழறி மெய்ந் நடுங்கி ஒன்றும் அறிந்திலர் ஆகித்      2628-1

YURAI KULARI MEYN NADUNGKI ONRUM ARINTHILAR AAKITH

And then those wards from the mouth not freely flowing way and those weeping way not known any thing

brhy; jLkhwp cly; eLA;fp cs;sk; fyA;fpajhy; xd;Wk; mwpahjth;fshfp

 தரையின் மிசைப் புரண்டு அயந்து சரண கமலம் பற்றிக் 2628-2

THARAIYIN MISAIP PURANNDU AYANTHU SARANA KAMALAM PARRIK

And then those land place rolling way and then got tired and those gaanasambanther feet are garbed way

epyj;jpd; kPJ g[uz;L jsh;r;rp bfhz;L gps;isahhpd; jpUtoj; jhkiufisg; gw;wpf; bfhz;L

 கரையில் கவலைக் கடலுக்கு ஓர் கரை பற்றினால் போன்று       2628-3

KARAIYIL KAVALAIK KADALUKKU OOR KARAI PARRINAAL POOANRU

And then those sorrow filled sea place fallen down way and then got tired and then from it climbing those bank is clinging way

vy;iy ny;yhj ftiyahd flypy; tpGe;J jsh;gth;fs; mjpdpd;W VWtjw;F chpa fiuia gw;wpf; bfhz;lth; Bghy;

 விரைவுறு மெய் அன்பினால் விடாது ஒழிவார் தமைக்கண்டு      2628-4

VIRAIYURU MEY ANPINAAL VIDAATHU OLIVAAR THAMAIK KANNDU

And those spread over love way garbed the feet continuously and then on seeing them

 tpiufpd;w cs;sk; md;g[ fhuzkhf tplhky; gw;wpagoBa fple;j mth;fisg;ghu;j;J

 731. அருமறை வாழ் பூம்புகலி அண்ணலார் அடி பூண்ட 2629-1

ARUMARAI VAAL POOMPUKALI ANNALAAR ADI POONNDA

And then those rare veethaas are living way and those seer gaali place descended and those elderly person gaana sambanther

mhpa BtjA;fs; thH;tjw;fhfr; rPfhHpapy; te;J mtjhpj;j mz;zyhuhd gps;isahu;

இருவரையும் திருக்கையால் எடுத்து அருளித் தேற்றிடவும்        2629-2

IRU VARAIYUM THIRUK KAIYAAL EDUTHTHU ARULITH THEEARRIDAYUM

And those feet garbing persons are in hand way lifting and then console them

jk; jpUtofisg; gw;wpf; bfhz;L fple;j me;j nUtiua[k; jk; iffshy; vLj;Jj; BjWjy; bra;at[k;

 தெரு மந்து தெளியாதார் தமை நோக்கிச் சிறப்பு அருளிச் 2629-3

THERU MANTHU THELIYAATHAAR THAMAI NOOAKKICH SIRAPPU ARULICH

And those mind shattered way and melting way and then blessed them and then those special way treated

cs;sk; mHd;W bjsptilahky; fyA;fp epd;w mth;fisg; ghu;j;J mUsp rpwg;g[r; bra;J

 திருவுடையீர் உங்கள் பால் தீங்கு உளதோ என வினவ  2629-4

THIRU YUDAIYEER YUNGGAL PAAL THEENGKU YULATHOOA ENA VINAVA

And those gaana wealth filled persons you are and then inquired is there any sorrow filled act appeared on your part and that asked by gaana sambanther

 jpUcilath;fBs cA;fsplk; VBjDk; jPik te;J nUf;fpd;wBjh vdtpdt

 732. வெஞ்சமணர் முன் செய்த வஞ்சனைக்கு மிக அழிந்தே      2630-1

VENJSAMANAR MUN SEYTHA VANJSANAIKKU MIKA ALINTHEEA

And those wild samanaas before did cunning form of act are heard we have got shattered form of mind

bfhoa rkzh; Kd;g[ bra;j tq;ridfisg; gw;wp kpft[k; fyA;fp

 அஞ்சினோம் திருமேனிக்கு அடாது என்றே அது தீந்தோம்         2630-2

ANJSINOOADU THIRU MEEANIKKU ADAATHU ENREEA ATHU THEENTHOOAM

And then fear emanating form appeared and those act did not do any harm to your body and that persuasive way we have kept away those fear

mr;rk; bfhz;Blhk; jA;fs; jpUBkdpaplk; mit xd;Wk; jPA;F bra;a KoahJ vdj; Jzpe;J me;j mr;rk; jtph;j;Bjhk;

 வஞ்சகர் மற்று அவர் செய்த தீத்தொழில் போய் மன்னவன் பால் 2630-3

VANJSAKAR MARRU AVAR SEYTHA THETH THOLIL POOAYI MANNAVAN PAAL

And those cunningness filled form samana did those bad act is affecting the king

tq;rfu;fshfpa mth;fs; bra;j jPa bray; Bgha; kd;ddplk;

 எஞ்சல் இலாக் கொடுவிதுப்பாய் எழா நின்றது எனத் தொழுது     2630-4

ENJSAL ILAAK KODUVITHUPPAAR ELAA NINRATHU ENATH THOLUTHU

And then those hard form of stomach pain form way, the king affected, and that way informed, and then prayed before gaana sambanther

mstpy;yhj bfhoa btg;g[ Behaha; cUf;bfhz;L epd;wJ vdf; Twp tzA;fp

 733.  வெய்ய தொழில் அமண் குண்டர் விளைக்க வரும் வெதுப்பவர் தாம்       2631-1

VEYYA THOLIL AMANN KUNNDAR VILAIKKA VARUM VETHUPPAVAR THAAM

And those wild acts are doing those samanaas and those low graded persons are did that error way those stomach pain appeared

bfhoa bray; bra;a[k; rkzh;fshd fPH; kf;fs; bra;j jtw;why; cz;lhf btg;g[ BehahdJ

 செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமைத் தீப்பிணியால்     2631-2

SEYYUM MATHI MAAYAIKALAAL THEERAAMAITH THEEPPINIYAAL

And then those persons are doing that magic form of manthraas not removed the pain

mth;fs; bra;a[k; khaj; jPh;t[j; bjhHpy;fshBy ePA;fhj goahy; jPaBehahy;

 மையல் உறு மன்னவன் முன் மற்று அவரை வென்று அருளில்  2631-3

MAIYAL YURU MANNAVAN MUN MARRU AVARAI VENRU ARULIL

And those got fainting by the king and then informed who are removing the pain and that person is own at that way informed

kaf;fk; mile;j murd; Kd;g[ mth;fis btd;W mUspr; bra;jhu;

 உய்யும் எமது உயிரும் அவன் உயிரும் என உரைத்தார்கள்       2631-4

YUYYUM EMATHU YUYIRUM AVAN YUYIRUM ENA YURAITH THAARGAL

And then those way my life and king’s life will get upliftment in this world

 vk; capUk; kd;dth; capUk; ca;a[k; vd;W ciuj;jdh;

 734. என்று அவர் உரைத்த போதில் எழில் கொள் பூம் புகலி வேந்தர்      2632-1

ENRU AVAR YURAITHTHA POOATHIL ELIL KOL POOM PUKALI VEEANTHAR

And those informing time and those handsome and those flower form appearing and that seergaali leader gaana sambanther

vd nA;Adk; mth;fs; ciuj;j BghJ mHFila g{g; Bghd;w rPh;fhHpj; jiytuhd gps;isahu;

 ஒன்றும் நீர் அஞ்ச வேண்டா உணர்வு இலா அமணர் தம்மை     2632-2

ONRUM NEER ANJSA VEEANNDAA YUNARYU ILAA AMANAR THAMMAI

Replied that you need not afraid of anything and those bad thinking samanaas are

ePtPh; xd;Wf;Fk; mq;r Btz;lh czh;t[ mw;w rkzh;fis

 இன்று நீர் உவகை எய்த யாவரும் காண வாதில்        2632-3

INRU NEER YUVAKAI EYTHA YAAVARUM KAANA VAATHIL

To day you have got happy way and then all are seeing way won over in the oration

nd;W ePtph; kfpH;r;rp mila[khW vy;yhUk; fhZk;go thjj;jpy;

 வென்று மீனவனை வெண் நீறு அணிவிப்பன் விதியால் என்றார் 2632-4

VENRU MEENAVANAI VEEANN NEERU ANIVIPPAN VITHIYAAL ENRAAR

And then those pandiya king once again those sacred ashes are adorning way with lord siva’s order way I will convert him in that blessing way replied

btd;W ghz;oaidj; jpUePW mzpa[k;go niwtd; Mizapdhy; bra;Btd; vd bkhHpe;J mUspdhu;

 735. மொழிந்து அருள அது கேட்டு முன் இறைஞ்சி முகம் மலர்வார்      2633-1

MLINTHU ARULA ATHU KEEATTU MUN IRAINJSI MUKAM MALARVAAR

And those wards are heard from the mouth of gaana sabanther and then once again prayed before him and then those faces are blooming way

nt;thW qhdrk;ge;jh; ciuj;jij mth;fs; Bfl;L jpUKd;g[ tzA;fp Kfk; kyh;r;rp bfhz;L

 அழுந்தும் இடர்க் கடல் இடை நின்று அடியோமை எடுத்து அருள 2633-2

ALUNTHUM IDARK KADAL IDAI NINRU ADIYOOAMAI EDUTHTHU ARULA

And then those sea deep place submerged and then you have lifted from that sea place and then blessed us

MH;e;J fple;j Jd;gkhd flypdpd;Wk; moBahik BkBy vLj;J mUSk; bghUl;Lr;

 செழும் தரளச் சிவிகையின் மேல் தென்னாடு செய்தவத்தால்      2633-3

SELUM THARALACH SIVIKAIYIN MEEAL THENNAADU SEYTHAVATH THAAL

And then those rich pearls chariot place ascended so that this south place got that boon way

brGikahd Kj;Jr; rptpifapd; kPJ bjd;ehL bra;j bgUk;jtg;gadha;

 எழுந்து அருளப் பேறு உடையேம் என் பெறோம் எனத் தொழலும்         2633-4

ELUNTHU ARULAP PEEARU YUDAIYEEAM EN PEROOAM ENATH THOLALUM

You have arrived here and that glory we have got and here after all other benefits will attain and that wards are uttering form prayed

vGe;J mUSk; bgUk;BgWbgw;Bwhk; vdBt vd;dBgWjhd; bgwkhl;Blhk; vd;W brhy;yp tzA;fpaJk; 

 736.  ஆவதும் அழிவும் எல்லாம் அவர் செயல் அமணர் ஆகும்  2634-1

AAVATHUM ALIYUM ELLAAM AVAR SEYAL AMANAR AAKUM

And those construction and that destruction acts are only gods act in that way those veethaas are saying so all are lord siva’s act

Mf;fk; mHpt[ Mfpa mit vy;yhk; mtd; vd;W BtjA;fs; vy;yhk; Rl;of;TWk; niwthpd; braBy MFk;

 பாவ காரிகளை நோக்கும் பழுது உடன் நீங்க வெல்லச்  2634-2

PAAVA KAARIKALAI NOOAKKUM PALUTHU YUDNA NEENGKA VELLACH

And those samaas are doing those sins are filled acts seeing and then talking and those things are doing and that sins are at once eliminating way and then own over them

rkzh; vd;w ghtk; brk;gth;fisg; ghu;f;ft[k; Bgrt[k; kw;wr; bray; bra;at[k; Beh;jyhy; tUk; Fw;wk; me;jr; bray;fs; cld; ePA;ft[k; mth;fis bty;yt[k;

 சேவுயர் கொடியினார் தம் திரு உள்ளம் அறிவேன் என்று         2634-3

SEEAYUYAR KODIYINAAR THAM THIRU YULLAM ARIYEEAN ENRU

And those bull flag carried lord siva’s mind symptoms are I have known in that way said

fhisf; bfhoia cah;j;jpa rptbgUkhdpd; jpUcs;sf; Fwpg;ig mwpBtd; vdf;Twp

பூவலர் பொழில் சூழ் சண்பைப் புரவலர் போதுகின்றார்    2634-4

POOVALAR POLIL SOOL SANPAIP PURAVALAR POOATHUKINRAAR

And those flowers are bloomed plantations covered seergaali place leader sambanther moved towards pandiyaa king

 kyh;fs; kyh;fpd;w Brhiyfs; R{H;e;j rPfhHpj; jiytuhd gps;isahu; ghz;oadplk; bry;gtuha;

 737. வையகம் உய்ய வந்த வள்ளலார் மடத்தினின்று    2635-1

VAIYAKAM YUYYA VANTHA VALLALAAR MADATH THININRU

And then this world getting upliftment’s way that gaana sambanther started from the inn place

ne;j cyfk; ca;a te;j qhdrk;ge;jh; jhk; nUe;j klj;jpdpd;W

 மெய்யணி நீற்றுத் தொண்டர் வெள்ளமும் தாமும் போந்து        2635-2

MEYYANI NEERRUTH THONNDAR VELLAMUM THAAMUM POOANTHU

And that sacred body place sacred ashes adorned and that disciples are also that ashes are adorning wayand those disciples group and himself moved

clypy; jpUePw;iw mzpe;J bfhz;Ls;s, bjhz;lhpd; clypy; jpUePw;iw mzpe;J bfhz;L bjhz;lhpd; bts;sKk; jhKk; brd;W

 கை இணை தலையின் மீது குவிய கண் மலர்ச்சி காட்டச்        2635-3

KAI INAI THALAIYIN MEETHU KUVIYA KANN MALARCHSI KAATTACH

And then those two hands are raised above the head place and those eyes are bloomed way appearing

nUiffisa[k; jiy kPJ Ftpat[k; fz;fs; kyh;r;rpiaf; fhl;lt[k;

 செய்யவார் சடையார் மன்னும் திரு ஆல வாயுள் புக்கார் 2635-4

SEYYAVAAR SADAIYAAR MANNUM THIRU AALA VAAYUL PUKKAAR

And those red color hair possessed lord siva dwelling that thiru aalavaai temple place entered

 rpte;j rilia cila niwth; epiybgw vGe;J mUsp nUf;fpd;w jpUMytha;f; BfhapYf;Fs; g[Fe;jhu;

 738.  நோக்கிட விதி இலாரை நோக்கி யான் வாது செய்யத்      2636-1

NOOAKKIDA VITHI ILAARAI NOOAKKI YAAN VAATHU SEYYATH

And those no good fate possessed those samanaas are seeing way and then enter in that oration competition

Behf;Fjw;F tpjp ny;yhj rkziu Behf;fp ahd; thJ bra;jw;Fj;

 தீக் கனல் மேனியானே திருவுளமே என்று எண்ணில்     2636-2

THEEK KANAL MEEANIYAANEEA THIRU YULAMEEA ENRU ENNIL

And then those fire form of body possessed lord siva is it your sacred grace and those way thinking

jPiag;Bghd;w Bkdpia cilatBd jA;fspd; jpUcs;sBkh vd;W vz;zpy;yhj

 பாக்கியப் பயனாய் உள்ள பால் அறா வாயர் மெய்மை    2636-3

PAAKKIYAP PAYANAAYI YULLA PAAL ARAA VAAYAR MEYMAI

And then those boon way effect and those milk tainted mouth possessed that gaanasambanther and those true nature is seeing way

ghf;fpaA;fspd; gadha; cs;s ghy; mwhthau; Md rk;ge;jh; cz;ikj; jpwj;ij

 நோக்கி வண் தமிழ் செய் மாலைப் பதிகம் தான் நுவலல் உற்றார்         2636-4

NOOAKKI VANN THAMIL SEY MAALAIP PATHIKAM THAAN NUVALAL YURRAAR

 And those rich tamil wards are using way and that tamil poems are garland form singing

 Behf;fp tsik bghUe;jpa jkpHhy; Mfpa khiyahd jpUg;gjpfj;ijg; gho

 739. கான் இடை ஆடுவாரைக் காட்டு மா உரி முன் பாடித்       2637-1

KAANN IDAI AADUVAARAIK KAATTU MAA YURI MUN PAADITH

And then those burial ground place dancing and that lord siva is those kaatu maa yuri way started a decade

RLfhl;oy; eldk; bra;gtuhd niwtiu fhl;Lkhchp vdj; bjhlA;fpg; ghoj;

 தேன் அலர் கொன்றையார் தம் திருவுளம் நோக்கிப் பின்னும்      2637-2

THEEAN ALAR KONRAIYAAR THAM THIRU YULAM NOOAKKIP PINNUM

And those honey spill over those konrai flower garland adorned and that lord siva mental thinking knowing way and then in addition

Bjd; rpe;Jfpd;w bfhd;iwkyh; R{oa niwthpd; jpUcs;sf; Fwpg;ig mwpe;J bfhz;L BkYk;

 ஊனமில் வேத வேள்வி என்று எடுத்துத் துரையின் மாலை       2637-3

YOONAMIL VEEATHA VEEALVI ENRU EDUTHTHUTH THURAIYIN MAALAI

And those deformities are removing way and those veethaa yaaga fire and that way started a decade

Cdj;ij  ny;iy ahfr; bra;a[k; BtjBts;tp vdj; bjhlA;fpr; brhy;gjpfj;ij

 மானமில் அமணர் தம்மை வாதில் வென்று அழிக்கப்பாடி         2637-4

MAANAMIL AMANAR THAMMAI VAATHIL VENRU ALIKKAP PAADI

And those no dignity possessed that samanaas are won over in the oration competition and destroyed way singing

 khdk; ny;yhj rkzh;fis thjj;jpy; btd;W mHpf;fg; ghodhu;

 740.  ஆலமே அமுதம் ஆக உண்டு வானவர்க்கு அளித்துக்       2638-1

AALAMEEA AMUTHAM AADU YUNNDU VAANAARKKU ALITHTHUK

And then those lord Siva you have consumed that poison as nectar way and then blessed those deevaas and then in addition

rptbgUkhBd jhA;fs; eq;irBa mKjkha; cz;L

Bjth;f;F mUs; bra;jJld;

 காலனை மார்க் கண்டர்க்காக் காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று      2638-2

KAALANAI MAARK KANNDARKKAAK KAAYNTHANAI ADIYEEARKU INRU

And that margandaaya life – saving way you have kicked and then killed that death god ema and that way to day your disciple I am

khh;f;fz;BlaUf;fhff; fhyida[k; cijj;J cUl;odPh; nd;W moBaDf;F

 ஞலம் நின் புகழே ஆக வேண்டும் நான் மறைகள் ஏத்தும்        2638-3

GNALAM NIN PUKALEEA AAKA VEEANNDUM NAAN MARAIGAL EATHTHUM

And then this whole world place you glory must be spread over and those four veethaas are propagating your glory

ne;j epy cyfk; KGJk; jA;fsJ g[fBH Mfg;gut Btz;Lk; ehd;F BtjA;fisa[k; Bghw;Wk;

 சீலமே  ஆலவாயில் சிவ பெருமானே என்றார்  2638-4

SEELAMEEA AALAVAAYIL SIVA PERUMAANEEA ENRAAR

And those good qualities filled lord siva you are and that way lord siva you have descended in the thiru aalavaai temple place in that way praying before lord siva

 rPykhdtBujpUMythapy; vGe;J mUspa rptbgUkhBd vd Btz;of; bfhz;lhu;

 741. நாதர் தம் அருள் முன்பெற்று நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்கப்     2639-1

NAATHAR THAM ARUL MUNPERRU NAADIYA MAKILCHSI PONGKAP

And then that lord siva’s grace is got before – hand and those requested those grace filled mind got way and those happiness bubbling way

niwthpd; jpUmUis Kd;Bd bgw;Wf; bfhz;L ehoa mUs; czug; bgw;wikahy; bgw;w kfpH;r;rp bgha;ahfr;

 போதுவார் பணிந்து போற்றி விடை கொண்டு புனித நீற்று        2639-2

POOATHUVAAR PANINTHU POOARRI VIDAI KONNDU PUNITHA NEERRU

And then started move from the temple place and that oration completion going to win way and those sacred ashes are carried way

bry;gtuha; tzA;fpj; Jjpj;J thjpy; bty;y niwth; mUs; bgw;Wf; bfhz;L J]a jpUePw;wpd;

 மேதகு கோலத்தோடும் விருப்புறு தொண்டர் சூழ        2639-3

MEEATHAKU KOOALATH THOOADUM VIRUP PURU THONNDAR SOOLA

And those sacred appearance and those love filled disciples are covering way moved

jpUf;Bfhyg; bghypt[ld; md;g[ld; bjhz;lh;fs; r{H;e;Jtug;

 மூது எயில் கபாடம் நீடு முதல் திரு வாயில் சார்ந்தார்  2639-4

MOOTHU EYIL KAPAADAM NEEDU MUTHAL THIRU VAAYIL SAARNTHAAR

And those good old protection towers are covered that first tower place appeared

 giHikahd kjpy; thapy;fs; bghUe;jpa Kjy; jpUthapiy mile;jhu;

 742. அம் மலர்க் குழலினார்க்கும் அமைச்சர்க்கும் அருள வேண்டிச்       2640-1

AM MALARK KULALINAARKKUM AMAICHSARKKUM ARULA VEEANNDUCH

And then those lovely flowers are adorned that hair possessed mangaiyarkku arasiyaar and minister kulachiraiyaar to put grace on them in that mentality

mHfpa kyh;fisr; R{oa Te;jiy cila kA;ifah;f;F murpahUk; Fyr;rpiwahUf;Fk; mUs; bra;a Btz;or;

 செம் மணிப் பலகை முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்ட போதில்  2640-2

SEM MANIP PALAKAI MUTHTHIN SIVIKAI MEAL KONNDA POOATHIL

And those red color diamond seat possessed and that pearls chariot place ascended time

rpte;j kzpg; bghUe;jpa gyif cila Kj;Jr; rptpifkPJ rk;ge;jh; Vwp mUspa BghJ

 எம் மருங்கிலும் தொண்டர் எடுத்த ஆர்ப்பு எல்லை இன்றி        2640-3

EM MARUNGKILUM THONNDAR EDUTHTHA AARPPU ELLAI INRI

And then all the sides those disciples are raised that emotional filled sound approached that sky place

vy;yhg; gf;fA;fspYk; bjhz;lh;fs; vGg;gpa Muthu xyp

 மும்மை நீடு உலகம் எல்லாம் முழுதுடன் நிறைந்தது அன்றே    2640-4

MUMMAI NEEDU YULAKAM ELLAAM MULUTHUDAN NIRAINTHATHU ANREEA

And then instantly multiplied way and those three world place reached

 mg;BghBj mstpy;yhJ bgUfp }d;wha; cs;s cyfA;fspYk; epiwe;jJ

 743. பல்லிய நாதம் பொங்கப் படர் திருநீற்றின் சோதி    2641-1

PALLIYA NAATHAM PONGKAP PADAR THIRU NEERRIN SOOATHI

And then those so many drum sounds are raising way and then those sacred ashes light spread over everywhere

gytifahd thj;jpaA;fspd; xyp kpFe;J xypf;f vA;Fk; glh;e;J bgUFk; jpUePw;wpd; xspahdJ

 நல் ஒளி வட்டம் ஆகி நண்ணி மேல் வருவது என்ன    2641-2

NAL OLI VATTAM AAKI NANNI MEEAL VARUVATHU ENNA

And then those good light ring appeared in the head place moving way

ey;y xsp tl;lkha; cUf;bfhz;L bghUe;jp BkBy tUtJ Bghy;

 வில் வளர் தரளக் கோவை வெண்குடை நிழற்ற வெவ்வேறு     2641-3

VIL VALAR THARALAK KOOAVAI VENNKUDAI NILARRA VEVVEEARU

And those pearls cluster possessed white umbrella appeared in the head place giving that shadow way

xsp bghUe;jpa Kj;Jf; Bfhitfis cila btz; FilahdJ BkBy epHiyr; bra;a

 எல்லையில் முத்தின் தாளம் தாரை சங்கு எங்கும் ஓத  2641-4

ELLAIYIL MUTHTHIN THAALAM THAARAI SANGKU ENGKUM OOTHA

And then different verities of musical and drum instruments and then those conches are raised sound

 BtW Btwhf mstpy;yhj Kj;Jf; fhsKk; jhiua[k; rA;FfSk; vA;Fk; xypj;jd

 744. கண்ணினுக்கு அணியாய் உள்ளர் எழுச்சியில் காட்சி பெற்றார்       2642-1

KANNINUKKU ANIYAAY YULLAR ELUCHSIYIL KAATSI PERRAAR

And those rich appearance of gaana sambanther seen by that place people

fz;Zf;F mzpahf tpsA;Fk; gps;isahupd; jpUvGr;rpapd; fhl;rpiag; bgw;w me;j efu kf;fs; jhA;fs;

 நண்ணிய சமயம் வேறு நம்பினர் எனினும் முன்பு       2642-2

NANNIYA SAMAYAM VEEARU NAMPINAR ENINUM MUNPU

And those samana religion following persons

rhu;e;j rkzkhd Btw;Wr; rkaj;ij ek;gpduhapDk;

 பண்ணிய தவங்கள் என் கொல் பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவிப்        2642-3

PANNIYA THAVANGGAL EN KOL PANJSAVAN THANJSAM MEEAVIP

And then they said that this paandiyaa king before -hand did what type of penance it is in that way talked one another

ne;jg; ghz;oad; Kd;Bd bra;j jtA;fs; jhk; vitBah vd ciuj;jhu;

 புண்ணிய மூர்த்தி வந்து மதுரையில் புகுத என்றார்       2642-4

PUNNIYA MOORTHTHI VANTHU MATHURAIYIL PUKUTHA ENRAAR

And those punniyaa form appearing this saint so as to enter this Madurai place what penance this place did and that way talked

 g[z;zpa totpduhd nth; kJiuapy; te;J g[Fjw;F vd ciuj;jdh;

 745. தென்னவர் தேவி யாரும் திருமணிச் சிவிகை மீது 2643-1

THENNAVAR THEEAVI YAARUM THIRU MANICH SIVIKAI MEETHU

And then those paandiyaa king wife also seated in her chariot

ghz;oadpd; kidtpahUk; mHfpa kzpfis cila rptpifapy; mkh;e;J

 பின் வர அமைச்சர் முன்பு பெரும் தொண்டர் குழத்துச் செல்லப் 2643-2

PIN VARA AMAICHSAR MUNPU PERUM THONNDAR KULATHTHUCH SELLAP

And then behind place moving that minister kulach chirayaar and those disciples cluster place clubbed form moving

gpd;dhy; tu mikr;ruhd Fyr;rpiwahu; jk; jpUKd;g[ bjhz;lh; Tl;lj;Jld; fye;J bry;y

 பொன் அணி மாட வீதி ஊடு எழுந்து அருளிப் புக்கார்    2643-3

PON ANI MAADA VEETHI YOODU ELUNTHU ARULIP PUKKAAR

And those golden ornaments are adorned street place moving

nt;thW bghd; mzpfis cila khltPjpapd; tHpaha; vGe;J mUspr; brd;W

 கன்னி நாடு உடையான் கோயில் காழி நாடு உடையப் பிள்ளை  2643-4

KANNI NAADU YUDAIYAAN KOOAYIL KAALI NAADU YUDAIYAP PILLAI

And those seer gaali place leader gaana sambanther who has entered in that pandiya king palace place entered

 rPh;fhHp ehl;Lj; jiytuhd rk;ge;jh; fd;dp ehl;L murdhd ghz;oadpd; muz;kidf;Fs; g[Je;jhu;

 746. கொற்றவன் தன் பால் முன்பு குலச்சிறையார் வந்து எய்திப் 2644-1

KORRAVAN THAN PAAL MUNPU KULACHSIRAIYAAR VANTHU EYTHIP

And then those paandiyaa king before that minister kulach chiraiyaar approached

ghz;oadplk; Kd;dhy; Fyr;rpiwahu; te;J Brh;e;J

 பொன் தட மதில் சூழ் சண்பைப் புரவலர் வரவு கூற     2644-2

PON THADA MATHIL SOOL SANNPAIP PURAVALAR VARAYU KOORA

And then those golden protection walls are covered place descended and that gaana sambanther arrival is informed to king

bghd;dhy; Md kjpy; R{H;e;j rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;juhd mthpd; tUifia mwptpj;jhu;

 முன் துயர் சிறிது நீங்கி முழுமணி அணிப் பொன் பீடம் 2644-3

MUN THUYAR SIRITHU NEENGKI MULUMANI ANIP PON PEEDAM

And then already emanated those pain a small amount reduced way and then that pandiyaa king those golden seat

Kd; cz;lhfpa nUe;j Jd;gk; rpwpJ ePA;fg; bgw;w me;jg; ghz;oad; KGJk; kzpfs; gjpj;j bghd; gPlj;ijj; jd;

 மற்றவன் முடியின் பக்கத்து இடுக என வல்லன் ஆனான்         2644-4

MARRAVAN MUDIYIN PAKKATHTHU IDUKA ENA VALLAN AANAAR

Is to be place in my head place and those amount of talking power possessed form appeared

jiygf;fj;jpy; nLtPuhf vd;W brhy;y ty;y Mw;wy; cilath; Mdhu;

 747. மந்திரி யாரைப் பின்னும் எதிர் செல மன்னன் ஏவச்         2645-1

MANTHIRI YAARAIP PINNUM ETHIR SELA MANNAN EAVACH

And that his minister is asking by the king to bring gaana sambanther here in that way ordered

BkYk; jk; mikr;riur; brd;W qhdrk;ge;jiu miHj;J tUk;goaha; Vtpl

 சிந்தை உள் மகிழ்ந்து போந்தார் செயலை யான் சமயத்து உள்ளோர்       2645-2

SINTHAI YUL MAKILNTHU POOANTHAAR SEYALAI YAAN SAMAYATHTHU YULLOOAR

And then that minister in the mind place happily moving way

mtUk; kdj;jhy; kfpH;r;rp cilatuha;r; brd;whh;

 பைந்துணர் அலங்கல் மன்னன் பரிசு கண்டு இதுவோ பண்பால்    2645-3

PAINTHUNAR ALANGKAL MANNAN PARISU KANNDU ITHUVOOA PANNPAAL

And those asoga tree place seated that arugaa god religion following samnaas are seing that king who has adorned that neem flower garland which is seen by that samana people

mBrhf kuk; mUfdJ rkaj;jpy; cs;s rkzh;fs; rpyh; g{A;bfhj;Jf;fshy; Md Btg;g khiyia mzpe;j ghz;oa kd;ddpd;

 நம் தனிச் சமயம் தன்னை நாட்டு மாறு என்று பின்னும் 2645-4

NAM THANICH SAMAYAM THANNAI NAATTU MAARU ENRU PINNUM

And then that our unique samana religion establishing way is it, in that way said and then in added way

 jd;ikiag; ghu;j;J ek; xg;gw;w rkaj;ijg; gz;gha; ehl;Lk; tHp nJBth vdf;Twp BkYk; brhy;thh;fs; Mapdhu;

 748. நின் அற நெறியை நீயே காத்து அருள் செய்தி ஆகில்       2646-1

NIN ARA NERIYAI NEEYEEA KAATHTHU ARUL SEYTHI AAKIL

Said that dharma way following your religion is not protected by you

ck; mwbewpahf rkaj;ij ePBa fhj;jUs; bra;tha; Mdhy;

 அன்னவர் தம்மை இங்கே அழைத்தனை அவரும் யாமும்        2646-2

ANNAVAR THAMMAI INGKEEA ALAITHTHANAI AVARUM YAAMUM

But you have called him inside and then that person and we are

mtiu nA;Bf tUk;go mt;thW miHg;gtUk; mtUk; ehA;fSk;

 முன் உற ஒக்கத் தீர்க்க மொழிந்து மற்று அவரால் தீர்ந்தது       2646-3

MUN YURA OKKATH THEERKKA MOLINTHU MARRU AVARAAL THEERNTHATHU

Before you in combined way you have asked us toremove your stomach pain and then if he removes your pain and then

cd; Kd;Bd xUA;F To ne;j Behiaj; jPh;f;Fk;go brhy;yp mtuhy; Beha; jPh;e;jhy;

 என்னினும் யாமும் தீர்த்தோம் ஆகவும் இசைவாய் என்றார்       2646-4

ENNINUM YAAMUM THEERTHTHOOAM AAKAYUM ISAIVAAYI ENRAAR

We will lost your basic support and that way said by support, and then the king replied to accept that challenge in that way king repulsed to their wards

 ehA;fSk; jPh;j;Bjhk; vd;W Tw cld;gLthahf vdf; Twpdhu;

 749. பொய் தவம் ஆகக் கொண்ட புன் தலைச் சமணர் கூறச்     2647-1

POY THAVAM AAKAK KONNDA PUN THALAICH SAMANAR KOORACH

And those falsehood is accepted as true one and those bald head possessed samnaas in that way informed

bgha;ia bka;j;jtkhf;f bfhz;l g[d;ikahd jiyia cila rkzh;fs; brhy;y

 செய்தவப் பயன் வந்து எய்தும் செவ்வி முன் உறுதலாலே        2647-2

SEYTHAVAP PAYAN VANTHU EYTHUM SEVVI MUN YURUTHALAALEEA

And then because of previous good deeds are now coming as boon way

Kd; bra;j jtj;jpd; gad; te;J gad; mspf;Fk; fhyk; bghUe;Jtjdhy;

 எய்திய தெய்வச் சார்வால் இரு திறத்தீரும் தீரும்        2647-3

EYTHIYA THEYVACH SAARVAAL IRU THIRATH THEERUM THEERUM

And then as per your gods are praying way and those two side people are remove my pain and that way informed and then

Brh;e;j cA;fs; bja;tA;fspd; rhh;gpdhy; nUgf;fj;jtUk; jPUA;fs;

 கைதவம் பேசமாட்டேன் என்று கைதவனும் சொன்னான் 2647-4

KAITHAVAM PEEASAMAATTEEAN ENRU KAITHAVANUM SONNAAN

And then I will balanced way act and then did not do any cunning act in that way that paandiyaa king reveled

 ehd; eLt[ epiyapdpd;W jtwp tq;rk; Bgrkhl;Bld; vdg; ghz;oad; Twpdhd;

 750. என்று அவன் உரைப்பக் குண்டர் எண்ணம் கெட்டு இருந்த எல்லைத் 2648-1

ENRU AVAN YURAIPPAK KUNNDAR ENNAAM KETTU IRUNTHA ELLAITH

And those pandiyaa kings wards are heard and those samanaas are and those mind shattered way and those emotional filled way not appeared

vd me;jg; ghz;oad; ciuf;f mkzh;fs; jk; fUj;Jf; Fiyj;J kdk; Fd;wp nUe;jdh;

 தென் தமிழ் நாடு செய்த செய்தவக் கொழுந்து போல்வார்         2648-2

THEN TAMIL NAADU SEYTHA SEYTHAVAK KOLUNTHU POOALVAAR

Ad that level and that south pandiyaa kingdom did previous balance good deeds way and those tender leaves form of gaana sambanther

me;j mstpy; bjd; jkpH; ehlhd ghz;oa ehL Kd; bra;j jtj;jpd; bfhGe;J Bghd;w qhd rk;ge;jh;

 வன் தனிப் பவன முன்னர் வாயிலுள் அணைந்து மாடு  2648-3

VAN THANIP PAVANA MUNNAR VAAYILUL ANAINTHU MAADU

And that mighty powerful those royal palace place those entrance place approached

typa xg;gpy;yhj muz;kidapd; Kd; cs;s thapiy mile;J gf;fj;jpy;

 பொன் திகழ் தரளப் பத்திச் சிவிகை நின்று இழிந்து புக்கார்        2648-4

PONN THIKAL THARALAP PATHTHICH SIVIKAI NINRU ILINTHU PUKKAAR

And those gold studded and pearls are adorned that chariot place descended way entered in to the palace

 bghd; g{z;L tpsA;Fk; Kj;Jf;fis cila gy;yf;fpdpd;Wk; nwA;fp cs;Bs brd;whu;

 751. குலச்சிறையார் முன்பு எய்த கொற்றவன் தேவியாரும்       2649-1

KULACHSIRAIYAAR MUNPU EYTHA KORRAVAN THEEAVIYAARUM

And those before- hand informed that kulach seraiyaar and then gaana sambather before appeared and then those queen arasa maa deeviyaar

kd;ddplk; mwptpj;j gpd;g[ Fyr;rpiwahu; qhdrk;ge;jhpd; jpUKd;g[ te;J Bru murkhBjtpahUk;

 தலத்திடை இழிந்து சென்றார் தண் தமிழ் நாட்டு மன்னன்         2649-2

THALATH THIDAI ILINTHU SENRAAR THANN TAMIL NAATTU MANNAN

And then descended her chariot placeand then entered into the palace and then good nature possessed that pandiyaa king

muz;kida[k; te;J jk; rptpifapdpd;W; nwA;fpr; brd;wdh; gpd;g[ jd;ik cila jkpH; ehl;od; kd;ddhd ghz;oad;

 நிலத்து இடை வானின் நின்று நீள் இருள் நீங்க வந்த     2649-3

NILATHTHU IDAI VAANIN NINRU NEEL IRUL NEENGKA VANTHA

And then those space place and those darkness removing way and this land place appearing

thdj;jpdpd;W ePz;l nUs; ePA;Fk;go epyj;jpy; te;J epiwe;j

 கலைச் செழும் திங்கள் போலும் கவுணியர் தம்மைக் கண்டார்    2649-4

KALAICH SELUM THINGGAL POOALUM KAYUNIYAR THAMMAIK KANNDAAR

Those daily growing form of rich moon form descended in the gowinyaa sect and those way gaana sambnther is seen

 fiyfisf; bfhz;l brHpj;j re;jpuidg; Bghd;w ft[zpah; bgUkhd; Md gps;isahiuf; fz;lhd;

 752. கண்ட அப்பொழுதே வேந்தன் கை எடுத்து எய்த நோக்கித்    2650-1

KANNDA APPOLUTHEEA VEEANTHAN KAI EDUTHTHU EYTHA NOOAKKITH

And then seening way king raised praying form of his hands and then afterwards

ghh;j;j mg;BghBj kd;dd; iffisj; J]f;fp tHpgLk; gz;g[ bghUe;Jk; go Behf;fpf;

 தண்டுணர் முடியின் பாங்கர்த் தமனிய பீடம் காட்ட       2650-2

THANNDUNAR MUDIYIN PAANGKARTH THAMANIYA PEEDAM KAATTA

And then those cool flowers are adorned in his head place those seat place seating way showed his hands

Fsph;e;j  kyh;fis cila jd; Koapd; gf;fj;jpy; nlg;gl;l gPlj;jpy; mkUkhW iffisf; fhl;ol

 வண் தமிழ் விரகர் மேவி அதன் மிசை இருந்தார் மாயை        2650-3

VANN TAMIL VIRAKAR MEEAVI ATHAN MISAI IRUNTHAAR MAAYAI

And then those might powers are possessed gaana sambanther and that elevated place seated

tz;ik cila jkpH; ty;Yeuhd qhdrk;ge;jh; me;jg; gPlj;jpd; kPJ mkh;e;jhu;

 கொண்டவல் அமணர் எல்லாம் குறிப்பினுள் அச்சம் கொண்டார்  2650-4

KONNDAVAL AMANAR ELLAAM KURIPPINUL ACHSAM KONNDAAR

And those magic known samanaas are in the mind place appearing symbol way they have frightening way appeared

 khaA;fisf; bfhz;l mkzh;fs; vy;yhUk; jk; kdj;Js; vGe;j Fwpg;ghy; mr;rk; bfhz;ldh;

 753. செழியனும் பிள்ளையார் தம் திருமேனி காணப் பெற்று      2651-1

SELIYANUM PILLAIYAAR THAM THIRU MEEANI KAANAP PERRU

And then those paadiyaa king seeing gaana sambanther sacred body

ghz;oaDk; qhdrk;ge;jhpd; jpUBkdpiaf; fhzg;bgw;wtdha;

 விழி உற நோக்கல் ஆலே வெம்மை நோய் சிறிது நீங்கி 2651-2

VILI YURA NOOAKKAL AALEEA VEMMAI NOOAYI SIRITHU NEENGKI

At one some pain reduced

tpHp bghUe;j Behf;fpajhy; btg;g[Beha; BkYk; rpwpJ ePA;fg; bgw;W

 அழிவுறு மன நேர் நிற்க அந்தணர் வாழ்வை நோக்கிக்    2651-3

ALIYURU MANA NEEAR NIRKA ANTHANAR VAALVAI NOOAKKIK

And those kings mind not standing in that single place and then that mind stands in that single place and those bharamin sect place descended

xU epiyapy; epy;yhJ trk; nHg;gJk; gpd; trk; cWtJkhfp epd;wkdk; xU tifapy; BeBu epw;ft[khfpa jd;ik bgw;W, me;jzh; thH;tha; mtjhpj;j

 கெழுவுறு பதியாது என்று விருப்புடன் கேட்ட போது      2651-4

KELUYURU PATHIYAATHU ENRU VIRUPPUDAN KEEATTA POOATHU

And that gaana sabanther is seeing way and then inquired his native place and that time

 qhdrk;ge;jiug; ghh;j;J thH;t[ bghUe;Jjiyg; bgw;w ckJ Ch; ahJ vd;W tpUg;g[ld; tpdtpa BghJ

 754.  பொன்னி வளம் தரு நாட்டுப் புனல் பழனப் புறம் பணை சூழ்       2652-1

PONNI VALAM THARU NAATTUP PUNAL PALANAP PURAM PANAI SOOL

And those river Cauvery flowing and then giving fertile land scape to all and those paddy fields are covered that maruthaa land

fhtphpahW gha;e;J tsj;ij mspf;Fk; BrhH ehl;oy; ePh; epiwe;j tay;fis cila kUj epyk; R{H;e;j

 கன்னி மதில் கழுமலம் நாம் கருதும் ஊர் எனச் சிறந்த  2652-2

KANNI MATHIL KALUMALAM NAAM KARUTHUM YOOR ENACH SIRANTHA

And then where protection walls are covered seergaali aliyaas kalumalam which is my native place in that way

mHpahj kjpyha; R{Hg;bgw;w jpUf;fGkyk; (rPfhHp) vd;gJ vkJ CuhFk; vd;W rpwg;g[ila

 பன்னிரண்டு பெயர் பற்றும் பரவிய சொல் திருப்பதிகம்  2652-3

PANNIRANNDU PEYAR PARRUM PARAVIYA SOL THIRU PATHIKAM

Those specialty filled twelve names mentioning way those sacred decade sang by gaana sambanther

gd;dpuz;L bgah;fisa[k; gw;wpg; Bghw;wpa fUj;J cila jpUg;gjpfj;ij

 தென்னவன் முன்பு அருள் செய்தார் திருஞான சம்பந்தர்  2652-4

THENNAVAN MUNPU ARUL SEYTHAAR THIRUGNAANA SAMPANTHAR

Before the king

( decade –bharama noor)

 MSila gps;isahu; me;j kd;ddpd; Kd;g[ gho mUspdhu;(gjpfk; – gpukD]h;)

 755. பிள்ளையார் செம் பொன் மணிப் பீடத்தில் இருந்த பொழுது 2653-1

PILLAIYAAR SEM PON MANIP PEEDATHTHIL IRUNTHA POLUTHU

And that gaana sambnther those golden seat place seating time

qhdrk;ge;jh; bghd; gPlj;jpy; mkh;e;J nUe;j BghJ

 உள்ள நிறை பொறாமையினால் உழை இருந்த கார் அமணர்      2653-2

YULLA NIRAI PORAAMAIYINAAL YULAI IRUNTHA KAAR AMANAR

And those mind place emanated that ego andthose dark color samanaas

cs;sj;jpy; cz;lhd bghwhikapdhy; gf;fj;jpy; nUe;j fUepwKila rkzh;

 கொள்ளும் மனத்திடை அச்சம் மறைத்து முகம் கோபத்தீத்       2653-3

KOLLUM MANATH THIDAI ACHSAM MARAITHTHU MUKAM KOOAPATH THEETH

And then in the mind place emanated those fear is concealed way and then in the space place those angry fire emanating way

jk; kdj;jpil bfhz;l mr;rj;ij kiwj;J Kfj;jpy; rpdj;jP MdJ

 துள்ளி எழும் எனக் கண்கள் சிவந்து பல சொல்லுவார்    2653-4

THULLI ELUM ENAK KANNGAL SIVANTHU PALA SOLLUVAAR

And then eyes are turned into red color way and the verities of ways talked

 Js;sp vGtJ Bghy; fz;fs; rpte;J gytifaha;r; brhy;thuha;

 756. காலை எழும் கதிரவனைப் புடை சூழும் கருமுகில் போல்  2654-1

KAALAI ELUM KATHIRAVANAIP PUDAI SOOLUM KARUMUKIL POOAL

And then in the morning time appearing that sun is covered way and that dark color clouds

fhiyapy; Bjhd;Wk; fjputidr; R{H;e;j fUikahd Bkff; Tl;lj;ijg; Bghy;

 பீலி சேர் சமண் கையர் பிள்ளையார் தமைச் சூழ்வார்    2654-2

PEELI SEEAR SAMANN KAIYAR PILLAIYAAR THAMAICH SOOLVAAR

Like body possessed samanaas are covered that gaana sambanther

kapy; nwif Ve;jpa rkzf; Tl;lj;jth; gps;isahiur; R{H;gtuha;

 ஏலவே வாதினால் வெல்வதனுக்கு எண்ணித் தாங்கு     2654-3

EALAVEEA VAATHINAAL VELVATHANUKKU ENNITH THAANGKU

And then those appropriate way in the oration competition is winning way

bghUe;Jk;go thjpy; bty;tjw;F vz;zk; bfhz;L jhk;

 கோலுநூல் எடுத்து ஓதித் தலை திமிர்ப்பக் குரைத்தார்கள்         2654-4
KOOALUNOOL EDUTHTHU OOTHITH THALAI THIMIRPPAK KURAITH THAARGAL

And then there are praying that arugaa book place appearingthose wards are explaining way and then those heads are swaying way barked

 Bghw;Wk; mUf E]ypy; fz;l bghUs;fis vLj;Jf; Twp jiyfis mirj;Jf; Fiwj;jdh;

 757. பிள்ளையார் அது கோளாப் பேசுக நும் பொருள் எல்லை     2655-1

PILLAIYAAR ATHU KOOALAAP PEEASUM NUM PORUL ELLAI

And then gaana sambanther and those wards are hearing way and then those aims of your religion

qhdrk;ge;jh; mjidf; Bfl;L cA;fs; bfhs;ifapd;go cs;s bghUs; Kot[fis

 உள்ளவாறு என்று அருள ஊத்தைவாய்ப் பறி தலையார் 2655-2

YULLAVAARU ENRU ARULA YOOTHTHAIVAAYIP PARI THALAIYAAR

May be revealedin that way asked and thosedirty mouth possessed and hair plucked heads are possessed and those samanaas

cs;sgo TWA;fs; vd;W mUs Cj;ij thiaa[k; gwpj;j jiyiaa[k; cila rkzh;

 துள்ளி எழும் அநேகராய்ச் சூழ்ந்து பதறிக் கதற  2655-3

THULLI ELUM ANEEAKARAAYICH SOOLNTHU PATHARIK KATHARA

And then those jumping way many are raised in emotional filled way roared

Js;spg; gyuhf vGe;J gps;isahiur; r{H;e;J gjwpf; fjwBt

 ஒள்ளிழையார் அது கண்டு பொறார் ஆகி உள் நடுங்கி    2655-4

OLLILAIYAAR ATHU KANNDU POORAAR AAKI YUL NADUNGKI

And those situation is seen by mangaiyarku arsiyaar not bearable in the mind place and then appeared in shivering way

xspt[ila mzpfis mzpe;j kA;ifah;f;F murpah; mijf; fz;L bghwhky; cs;sk; eLA;fp

 758. தென்னவன் தன்னை நோக்கித் திருமேனி எளியர் போலும்  2656-1

THENNAVAN THANNAI NOOAKKITH THIRUMEEANI ELIYAR POOALUM

And then seeing that paandiyaa king

ghz;oa kd;didg;ghu;j;J

 இன் அருள் பிள்ளையார் மற்று இவர் உவர் எண்ணிலார்கள்      2656-2

IN ARUL PILAIYAAR MARRU IVAR YUVAR ENNLAARGAL

And those lord siva’s grace possessed sambanthap pillaiyaar is child but those samanas are inumarable persons

ndpa mUis cila gps;isahuhd nth; rpWth; Mdhy; rkzh;fshfpa mth;fs; vz;zpf;if ny;yhjth;

 மன்ன நின் மயக்கம் எங்கள் வள்ளலார் தீர் நல்கும்      2656-3

MANNA NIN MAYAKKAM ENGKAL VALLALAAR THEER NALKUM

At first this gaana sambanther will remove your stomach painand then afterwards

kd;dth; ck; btg;g[ Behapd; kaf;fj;ij vA;fs; gps;isahu; ePA;Fk;go mUs; bra;thu;

 பின்னை இவ்வமணர் மூள்வார் வல்லரேல் பேச என்றார் 2656-4

PINNAI IVVAMANAR MOOLVAAR VALLAREEAL PEEASA ENRAAR

This samanaas are calling into oration completion and thenafterwards they may talk in that way informed

 mjd;gpd; ne;j rkzh; thJ bra;a ty;ytuhdhy; BgRthuhf vd;W Twpdhu;

 759. மாறனும் அவரை நோக்கி வருந்தநீ என்று மற்று    2657-1

MAARANUM AVARAI NOOAKKI VARUNTHA NEE ENRU MARRU

And those paandiyaa king you need not feel sorrow and that way console her and then afterwards

ghz;oaDk; kA;ifah;f;F murpahiu ghu;j;J eP tUe;jhBj vd;W Twp gpd;

 வேறு ஆவது என் கொல் என்மேல் வெப்பு ஒழித்து அருகர் நீரும் 2657-2

VEEARU AAVATHU EN KOL ENMEEAL  VEPPU OLITHTHU ARUKAR NEERUM

At first on my part those stomach pain is removed way and then afterwards those samanaas you are and then

gpwthJ  vd;d Btz;Lk; vd; kPJ cs;s ne;j btg;g[ Behia xHpar; bra;J mUfu;fshfpa ePA;fSk;

 ஆறு அணி சடையினார்க்கு அன்பராம் இருவரும் நீங்கள்         2657-3

AARU ANI SADAIYINAARKKU ANPARAAM IRUVARUM NEENGKAL

And those ganges are adorned lord siva’s disciple he is

fA;ifia mzpe;j rilia cilath;f;F moatuhd ntUk; ePA;fs;

 தேறிய தெய்வத்தன்மை என்னிடைத் தெரிப்பீர் என்றான் 2657-4

THEEARIYA THEYVATH THANNAMI ENNIDAITH THERIPPEER ENRAAN

May be explained later in that way the king informed before them

 mt;ttu; bjspe;j bja;tA;fspd; cz;ikj; jd;ikia vd;dplj;jpy; tpsf;Ff vdf; Twpdhd;

 760. ஞான ஆரமுதம் உண்டார் நல்தவத் திருவை நோக்கி        2658-1

GNAANA AARAMUTHAM YUNNDAAR NALTHAVATH THIRUVAI NOOAKKI

And then those gaana milk consumed gaana sambanther and those good qualities filled that queen is seeing way

qhd mKij cz;l qhdrk;ge;jh; ey;y jtr;bry;tpahd kA;ifah;f;f murpahiu Behf;fp

 மானினேர் விழியினாய் கேள் மற்று எனைப் பாலன் என்று        2658-2

MAANINEEAR VILIYINAAYI KEEAL MARRU ENAIP PAALAN ENRU

And those stage form of eyes are possessed please hear it you are thinking I am a child

khdpd; Beh; tpHpaha; Bfl;ghahf vd;idr; rpWtd; vd;W

 நீ நனி அஞ்ச வேண்டாம் நிலை அமணர்க்கு என்றும்     2658-3

NEE NANI ANJSA VEEANNDAAM NILAI AMANARKKU ENRUM

And that way you need not got fear and those not good status possessed samaaas

vz;zp mr;rk; bfhs;s Btz;oaJ ny;iy ey;y epiy ny;yhj rkzh;fSf;F

 யான் எளியேன் அலேன் என்று எழும் திருப்பதிகம்பாடி    2658-4

YAAN ELIYEEAN ALAEEAN ENRU ELUM THIRUP PATHIKAM PAADI

To whom I am not simple person and those concept filled way and those decade is singing way

 ehd; vspad; my;Byd; vd;W fUj;Jg;gl vGfpd;w jpUg;gjpfj;ijg;gho

 761. பெற்றியால் அருளிச் செய்த பிள்ளையார் தமக்கும் முன்னம்         2659-1

PERRIYAAL ARULICH SEYTHA PILLAIYAAR THAMAKKUM MUNNAM

And those sacred grace possessed way and that way those decade singing way and those gaana sambanther

jpUmUisg; gw;wpa jd;ikahy; mt;thW jpUg;gjpfk; gho mUspa gps;isahUf;Fk; jk; Kd;g[

 சுற்று நின்று அழைத்தல் ஓவா அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான்  2659-2

SURRU NINRU ALAITHTHAL OOVAA ARUKARKKUM THENNAR KOOAMAAN

And then those covered form barking act is kept away

R{H;e;J epd;W Fiug;gijf; iftpl rkzh;fSf;Fk; xd;W BghyBt

 இற்றைநாள் என்னை உற்ற பிணியை நீர் இகலித் தீரும் 2659-3

IRRAINAAL ENNAI YURRA PINIYAI NEER IKALITH THEERUM

And then the king said that today I am affected by stomach pain and that decease is at first separate form remove it

nd;W vd;id mile;j ne;j btg;g[ Behia ePtPh; nUtUk; jdpj;jdpBtwhfp nfy; itj;J Xl;oj;jPUA;fs;

 தெற்று எனத் தீர்த்தார் வாதில் வென்றவர் என்று செப்ப  2659-4

THERRU ENATH THEERTHTHAAL VAATHIL VENRAAVAR ENRU SEPPA

And those who are removed that pain is own over person and that way pandiyaa king declared

 bjspt[ bgwj; jPh;j;jth;fBs btw;wp bgw;wth; Mth; vd ghz;oa kd;dd; ciuj;jhd;

 762 .மன்னவன் மாற்றம் கேட்டு வடிவு போல் மனத்து மாசு     2660-1

MANNAVAN MAARRAM KEEATTU VADIYU POOAL MANATHTHU MAASU

And those kings wards are heard and those body and mind got dirty way

ghz;oa kd;ddpd; brhy;iyf; Bfl;L totj;ijg; Bghd;Bw kdKk; khR cila

 துன்னிய அமணர் தென்னர் தோன்றலை நோக்கி நாங்கள் 2660-2

THUNNIYA AMANAR THENNAR THOOANRAALAI NOOAKKI NAANGGAL

And those samanaas are seeing the pandiyaa king and then said

mkzh;fs; ghz;oa kd;didg; ghu;j;J ehA;fs;

 உன் உடம்பு அதனில் வெப்பை ஒருபுடை வாம பாகம்    2660-3

YUN YUDAMPU ATHANIL VEPPAI ORUPUDAI VAAMA PAAKAM

In your body one sideand those left side those stomach pain

ck; clk;gpy; xU gf;fj;jpy; nlJ ghfj;J btg;g[ Behia

 முன்ன மந்திரித்துத் தெய்வ முயற்சியால் தீர்த்தும் என்றார்       2660-4

MUNNA MANTHIRITHTHUTH THEYVA MUYARSIYAAL THEERTHTHUM ENRAAR

And those manthraas are chanting way we will remove it in that way said by samanaas

 ke;jpupj;Jj; bja;t Kaw;rpahy; ePA;FBthk; vd;wdh;

 763. யாதும் ஒன்று அறிவு இலாதார் இருள் என அணையச் சென்று       2661-1

YAATHUM ONRU ARIYU ILAATHAAR IRUL ENA ANAIYACH SENRU

And those true nature not known those samanaas and that darkness way covered the king and then approached the king

rw;Wk; cz;ik epiyia mwpahjtuhd rkzh;fs; nUisg; Bghy; kd;did mUfpy; brd;W

 வாதினில் மன்னவன் தன் வாம பாகத்தைத் தீர்ப்பார்      2661-2

VAATHINIL MANRAVAN THAN VAAMA PAAKATHTHAITH THEERPPAAR

And those conflict way those kings left side and decease is removing way

thjj;jpd; bghUl;L Kw;gl;L kd;ddpd; nlJ ghfj;J Behiaj; jPh;f;fj; bjhlA;fp

 மீது தம் பீலி கொண்டு தடவிட மேல் மேல் வெப்புத்     2661-3

MEETHU THAM PEELI KONNDU THADAVIDA MEEAL MEEAL VEPPUTH

And that way in the king body place those peacocks birds feather cluster chanting manthraa way rubbed the kings stomach place and then those stomach heated pain

mt;thW clypd; kPJ jk; kapy; gPypf; fw;iwia ke;jpupj;Jj; jlt btg;g[ Beha;

 தீதுறப் பொறாது தென்னவன் சிரபுரத்தவரைப் பார்த்தான் 2661-4

THEETHURAP POOARAATHU THENNAVAN SIRAPURATH THAVARAIP PAARTHTHAAN

And those rubbing way only multiplied the pain and that pain is not unbearable way and then the king seeing the seergaali place leader gaana sambanther and those symbolic way asked him to remove the pain

 Bkd; BkYk; mjpfhpj;Jj; jPik bra;jjhy; mij Mw;w khl;lhjtdhfp kd;dd; rPfhHpj; jiytiu thjpy; jd; gpzpiag; Bghf;f Btz;Lk; vd;w Fwpg;g[ld; Behf;fpdhd;

 764. தென்னவன் நோக்கம் கண்டு திருக்கழு மலத்தார் செல்வர்    2662-1

THENNAVAN NOOAKKAM KANNDU THIRUK KALU MALATHTHAAR SELVAR

And those pandiya’s seeing way realized his requirement by sergaali place descended gaana rich person

ghz;oadpd; ghh;itapd; fUj;ij czh;e;j rPfhHpr; bry;thud qhdrk;ge;jh;

 அன்னவன் வலப்பால் வெப்பை ஆலவாய் அண்ணல் நீறே        2662-2

ANNAVAN VALAPPAAL VEPPAI AALAVAAYI ANNAL NEEREEA

That gaana sambanther those right side stomach pain will be relieved only by those aallavaai lord Siva’s sacred ashes only, and that way thinking

mtuJ tyg;gf;f Behiaj; jpUMytha; niwthpd; jpUePBu

 மன்னும் மந்திரமும் ஆகி மருந்துமாய் தீர்ப்பது என்று    2662-3

MANNUM MANTHIRAMUM AAKI MARUNTHUMAAYI THEERPPATHU ENRU

And then those ever permanent form of manthiraa alone removing the pain in that way thinking

epiyahd ke;jpuk; kUe;Jkhfpj; jPh;g;gjhFk; vd;W kdj;jpy; bfhz;L

 பன்னிய மறைகள் ஏத்திப் பகர் திருப்பதிகம் பாடி 2662-4

PANNIYA MARAIGAL EATHTHIP PAKAR THIRUPPATHIKAM PAADI

And those veethaa concepts are praying and then praising way and then started a decade with manthira maavathu neeru

 Twpa BtjA;fspd; fUj;ijg; Bghw;wp vLj;Jf; TWfpd;w ke;jpukhtJ ePW vdj; bjhlA;Fk; gjpfj;ijg;gho

 765. திருவளர் நீறு கொண்டு திருக்கையால் தடவத் தென்னன்    2663-1

THIRU VALAR NEERU KONNDU THIRUK KAIYAAL THADAVATH THENNAN

And those godly qualities filled sacred ashes are applied in the right part of the stomach by gaana sambanther hands

jpUtsUk; jpUePw;iwf; bfhz;L qhdrk;ge;jh; jpUf;ifapdhy; clypy; jltptpl

 பொருவரு வெப்பு நீங்கிப் பொய்கையில் குளிர்ந்தது அப்பால்      2663-2

PORUVARU VEPPU NEENGKIP POYKAIYIL KULIRNTHATHU APPAAL

And then that pandiyaa king those unique decease is removing way and then those right side those cool natural pond way appeared

mg;ghz;oad; xg;gpy;yhj btg;g[ Behapdpd;Wk; ePA;fpajhy; me;j tyg;gf;fk; jz;zPh; bgha;if Bghy; Fsph;e;jJ

 மருவிய இடப்பால் மிக்க அழல் என மண்டு தீப்போல்     2664-3

MARUVIYA IDAP PAAL MIKKA ALAL ENA MANNDU THEEP POOAL

And those left side much more pain emanated so that burning fire way

bghUe;jpa nlg;gf;fk; BkYk; kpFe;j mstpd; jd;ik vGe;jjhy; brwpe;j jPiag;Bghy

 இருபுடை வெப்பும் கூடி இடம் கொளாதுஎன்னப் பொங்க2663-4

IRU PUDAI VEPPUM KOODI IDAM KOLAATHU ENNAP PONGKA

And two sides pain concentrated in the left side in abundant way

 nU gf;fj;J btg;g[k; To nlk; bfhs;s khl;lhJ vd;W bgUfpl

 766. உறி உடைக் கையர் பாயின் உருக்கையர் நடுக்கம் எய்தி     2664-1

YURI YUDAIK KAIYAR PAAYIN YURUKKAIYAR NADUKKAM EYTHI

And then those pole place tied the yuri carrying in the hand place and those samanaas are got shivering in the body place

cwpiaf; ifapy; bfhz;l ghapid cila rkzh;fs; eLf;fk; mile;J

 செறி மயில் பீலி தீய தென்னவன் வெப்பு உறு தீத்தம்மை        2664-2

SERI MAYIL PEELI THEEYA THENNAVAN VEPPU YURU THEETH THAMMAI

And those thick peacocks fethers are converted in to ashes way because of heat emanated from the body place

brwpe;j kapy; gPyp jPa;JBghf kd;ddpd; btg;g[ Behapd; btg;gk; jk;ikj; jhf;Fjyhy;

 ஏறிய மாகடலும் கன்றி அருகு விட்டு ஏற நிற்பார்        2664-3

EARIYA MAA KADALUM KANRI ARUKU VITTU EARA NIRPAAR

And those dirty body of samanaas more and more converted as dark way because ofheat so that they are gone far off place from the king and then standing there

khR bfhz;l cly; BkYk; fUfp btJk;gpajhy; kd;dd; nlk; nUe;J mfd;W bjhiytpy; brd;W epw;gth;fshd me;j rkzh;fs;

 அறிவுடையாரை ஒத்தார் அறிவு இலா நெறியில் நின்றார்         2664-4

ARIYUDAIYAARAI OTHTHAAR ARIYU ILAA NERIYIL NINRAAR

And those filthy way of life following but they are big knowledge possessing form standing there

mwpt[ ny;yhj bewpapy; Kd; epd;wtuhapDk; mwpt[ilahiug; Bghd;W tpsA;fpdh;

 767. பலர் தொழும் புகலி மன்னர் ஒரு புடை வெப்பைப் பாற்ற    2665-1

PALAR THOLUM PUKALI MANNAR ORU PUDIA VEPPAIP PAARRA

And then so many persons are praying those seergaali leader gaana sambanther who has removed the right side heat

gyuhYk; tzA;fg;gLk; rPfhHpj;jiytuhd gps;isahu; murdpd; tyg;gf;f btg;gj;ijg; Bghf;f

 மலர்தலை உலகின்மிக்கார் வந்து அதிசயத்துச் சூழ       2665-2

MALARTHALAI YULAKIN MIKKAAR VATHU ATHISAYATH THUCH SOOLA

And those good blooming form of sense possessed and those best knowledge possessing persons are covered that place

kyh;jiy cila cyfpy; mwpthy; rpwe;jth; mjprapj;J te;J r{H

 இலகு வேல் தென்னன் மேனி வலம் இடம் எய்தி நீடும்  2665-3

ILAKU VEEAL THENNAN MEEANI VALAM IDAM EYTHI NEEDUM

And those weal force carried pandiya king’s right place heat entered in the left side so that

Bty; Ve;jpa ghz;oadpd; cly; tyg;gf;fj;jpd; btk;ika[k; nlg;gf;fj;jpy; Toajhy; ePz;l

 உலகினில் தண்மை வெம்மை ஒதுங்கினால் ஒத்தது அன்றே      2665-4

YULAKINIL THANNMAI VEMMAI OTHUNGKINAAL OTHTHATHU ANREEA

And those world place appearing that cool and heat in oneness form concentrated way appearing

cyfpy; jz;ika[k; btk;ika[k; xd;Wgl xJA;fpdhy; Bghy; mg;BghJ tpsA;fpaJ

 768. மன்னவன் மொழிவான் என்னே மதித்த இக் காலம் ஒன்றில் 2666-1

MANNAVAN MOLIVAAN ENNEEA MATHITH THA IK KAALAM ONRIL

And then those paandiyaa king experienced in astonishing way in same time

ghz;oa Bte;jd; vd;Bd tpag;g[ Fwpg;gpl;l xBu Beuj;jpy;

 வெம் நரகு ஒரு பால் ஆகும் வீட்டு இன்பம் ஒரு பால் ஆகும்    2666-2

VEM NARAKU ORU PAAL AAKUM VEETTU INPAM ORU PAAL AAKUM

And then those wild heat pain wandering in one side and other side those pearls cool ness experience the other side

bfhoa eufk; xU gf;fj;jpy; csjhFk; Kj;jpapd; nd;gk; xUgf;fk; csjhFk;

 துன்னு நஞ்சு ஒரு பால் ஆகும் சுவை அமுது ஒரு பால் ஆகும்  2666-3

THUNNU NANJSU ORU PAAL AAKUM SUVAI AMUTHU ORU PAAL AAKUM

And then those poison experience in one side and then yet another side nectar experience on other side

kpf;f eq;rpd; Efh;r;rp xU gf;fj;jpy; csjhFk; Rit cila mKjpd; Efh;r;rp kw;bwhU gf;fj;jpy; csjhFk;

 என் வடிவு ஒன்றில் உற்றேன் இரு திறத்து இயல்பும் என்பான்     2666-4

EN VADIYU ONRIL YURREEAN IRU THIRATHTHU IYALPUM ENPAAN

Ad that single body place those two types of experience enjoyed by the king and that way thinking

 vd; cly; xd;wpByBa nA;Adk; khWgl;L nUBtW jd;ikfisa[k; ehd; milag; bgw;Bwd; vd;gtdha;

 769.  வெந்தொழில் அருகர் தோற்றீர் என்னை விட்டு அகல நீங்கும்       2667-1

VEN THOLIL ARUKAR THOOARREER ENNAI VITTU AKALA NEENGKUM

And then the king said that those wild acts are doing arugaa people you are, and then you have defeated in this conflict of removing pain so you may left away from this place in that way said by the king

bfhoa  bjhHpiy cila mUfu;fBs ePA;fs; Bjhw;wPh;fs; vd;idtpl;L ePA;fpr; bry;YA;fs;

 வந்து எனை உய்யக் கொண்ட மறைக்குல வள்ளலாரே  2667-2

VANTHU ENAI YUYYAK  KONNDA MARAIK KULA VALLALAAREEA

And then in this place arrived and then upliftment giving way blessed and those anthaana sect philanthropist

nA;F te;J vd;id ca;a[khW Ml; bfhz;L mUspa me;jzh; Fyj;J ts;syhBu

 இந்த வெப்பு அடைய நீங்க எனக்கு அருள் புரிவீர் என்று 2667-3

INTHA VEPPU ADAIYA NEENGKA ENAKKU ARUL PURIVEER ENRU

You are so this stomach pain completely removing way you may put your grace on me

ne;j btg;g[ Beha; KGJk ePA;Fk;go vdf;F mUs; bra;J

 சிந்தையால் தொழுது சொன்னான் செல் கதிக்கு அணியன் ஆனான்        2667-4

SINTAHIYAAL THOLUTHU SONNAAN SEL KATHIKKU ANIYAN AANAAN

And then in the mind place praying way and those good destiny place approaching way and that pandiyaa king informed

 vd; kdj;jhy; tzA;fp ey;yfjpf;F beUA;fpatdhd ghz;oad; ciuj;jhd;

 770. திருமுகம் கருணை காட்டத் திருக்கையால் நீறு காட்டிப்     2668-1

THIRU MUKAM KARUNAI KAATTATH THIRUK KAIYAAL NEERU KAATTIP

And then those sacred good brightness appearances not only in the face place but also in the mind place appearing way and then those sacred hand place sacred ashes are showing way

jpUKfj;jpd; bghypt[ cs;sj;jpy; epiwe;j fUizapid btspBa g[yg;gLj;j jpUf;ifapdhy; jpUePw;iwf; fhl;og;

 பெருமறை துதிக்கும் ஆற்றால் பிள்ளையார் போற்றிப் பின்னும்  2668-2

PERUMARAI THUTHIKKUM AARRAAL PILLAIYAAR POOARRIP PINNUM

And then those big veethaas are chating way gaana sambanther conducted prayer and then after wards

bghpa BtjA;fs; Jjpf;Fk; tifapy; qhdrk;ge;jh; Jjpj;Jg; gpd;Dk;

 ஒருமுறை தடவ அம் கண் ஒழிந்து வெப்பு அகன்று பாகம்       2668-3

ORU MURAI THADAVA AM KANN OLINTHU VEPPU AKANRU PAAKAM

And then that asheses are applied all over the body place and those stomach heat at once disappeared

xU Kiw ghz;oad; clypy; jltpl btg;g[ BehahdJ mg;BghBj

 மருவு தீப் பிணியும் நீங்கி வழுதியும் முழுதும் உய்ந்தான்        2668-4

MARUYU THEEP PINIYUM NEENGKI VALUTHIYUM MULUTHUM YUYNTHAAN

And then those pain completely removing way from the left part of body and those fully cured by the pandiyaa king

 cliy tpl;L KGJk; ePA;fpaJ mjdhy; nlg;gf;fj;jpy; Kd; bghUe;jpa btg;g[ Beha[k; ePA;fpg; ghz;oaDk; KGJk; ca;t[ mile;jhd;

 771. கொற்றவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் தீங்கு 2669-1

KORRAVAN THEEAVIYAARUM KULACH SIRAIYAARUM THEENGKU

And then those paandiyaa kings wife and then that minister kulach chiraiyaar falled down in the feet place of thiru gaana sambanther

ghz;oadpd; kidtpahUk; Fyr;rpiwahUk; jPikia mHpj;j

 செற்றவர் செய்ய பாத தாமரை சென்னி சேர்த்துப்        2669-2

VERRAVAR SEYYA PAATHA THAAMARAI SENNI SEEARTHTHUP

And then those feet are adorned in the head place and then prayed him

gps;isahhpd; rpte;j jpUtoj; jhkiufisj; jk; KokPJ mzpe;J tzA;fp

 பெற்றனம் பெருமை இன்று பிறந்தனம் பிறவா மேன்மை         2669-3

PERRANAM PERUMAI INRU PIRANTHANAM PIRAVAA MEEANMAI

We have got that greatness in this world and those life benefits are achieved and then this king has got those repeated birth and death is removed way got upliftment in life

ehA;fs;  bgUik bgw;Bwhk; nd;Bw cWjp bgwg; gpwe;jth; MBdhk; kd;dd; ndpg; gpwtp ny;yhj Bkd;ik mile;jhd;

 உற்றனன் மன்னன் என்றே உளம் களித்து உவகை மிக்கார்        2669-4

YURRANAN MANNAN ENREEA YULAM KALITHTHU YUVAKAI MIKKAAR

In that way saying before gaana sambanther and then got enjoyment filled mind

 vd;W Twp kdk; fspg;g[ mile;J kpft[k; kfpH;r;rp mile;jdh;

 772. மீனவன் தன் மேல் உள்ள வெப்பு எலாம் உடனே மாற      2670-1

MEENAVAN THAN MEEAL YULLA VEPPU ELLAAM YUDANEEA MAARA

And then those paandiyaa king who has got relief from the heat pain completely

ghz;oa kd;dd; jd; kPJ cs;s btk;ik KGtJk; ePA;fpajdhy;

 ஆன பேர் இன்பம் எய்தி உச்சி மேல் அங்கை கூப்பி      2670-2

AANA PEEAR INPAM EYTHI YUCHSI MEEAL ANGKAI KOOPPI

And then those much happiness attained way and then in the head place those hands are folded way praying

cz;lhd bghpa nd;gj;ij mile;J jiyapd; kPJ iffisf; Ftpj;Jf; bfhz;L

 மானம் ஒன்று இல்லார் முன்பு வன் பிணி நீக்க வந்த    2670-3

MAANAM ONRU ILLAAR MUNPU VAN PINI NEEKKA VANTHA

And those ignanimus samanaas before and those mighty powerful decease removing way blessed

khdk; xd;Wk; ny;yhj rkzh;fs; Kd;Bd typa Beha; ePA;FkhW te;J mUspa

 ஞான சம்பந்தர் பாதம் நண்ணி நான் உய்ந்தேன் என்றான்         2670-4

GNAANA SAMPANTHAR PAATHAM NANNI NAAN YUYNTHEEAN ENRAAN

Those gaana sambanther feet are praying way approached and then get upliftment in life in that way saying and then prayed before gaana sambanther

 qhdrk;ge;jhpd; jpUtofisr; Brh;e;J ehd; ca;e;Bjd; vdf;Twpj; Jjpj;jhd;

 773. கந்து சீறும் மால் யானை மீனவர் கருத்து நேர்     2671-1

KANTHU SEERUM MAAL YAANAI MEENAVAR KARUTHTHU NEEAR

And those elephant has broken the tying pole place and those paandiyaa get relief from the samanaas and then appeared before them

fl;Lj; jwpiar; rPwptUk; kjahid Bghy; ghz;oad; fUj;Jf; fl;L ePA;fp Beh;gl te;J

 வந்து வாய்மை கூற மற்று மாசு மேனி நீசர் தாம்       2671-2

VANTHU VAAYMAI KOORA MARRU MAASU MEEANI NEESAR THAAM

And those truth is revealed before the samanaas and then those dirty body possessed those vengeance filled samanaass

cz;ik epiyiaf; Tw mGf;Fk; gpoe;j cliy cila ePrh;fshd rkzh;fs;

 முந்த மந்திரத்து விஞ்சை முற்றும் எஞ்ச அஞ்சியே      2671-3

MUNTHA MANTHIRATHTHU VINJSAI MURRUM ENJSA ANJSIYEEA

And then those before- hand learnt those manthraas are lost its effectiveness and then got that fearful mind

jk; Kd;dhy; iff; bfhz;l ke;jpuj;jpd; tpj;ij KGJk; typik ny;yhjjhfp xHpaf;fz;L mr;rk; bfhz;L

 சிந்தை செய்து கைவரும் திறம் தெரிந்து தேடுவார்       2671-4

SINTHAI SEYTHU KAIVARUM THIRUM THERINTHU THEEADUVAAR

And then thinking way those won over ways are searched

 rpe;jpj;Jj; jhk; btw;wp mila[k; jpwj;ij Muhayhdhu;

 774. சைவமைந்தர் சொல்லின் வென்றி சந்த இன் சொல் மாலையால்     2672-1

SAIVAMAINTHAR SOLLIN VENRI SANTHA IN SOL MAALAIYAAL

And those Saiva religion place descended and those samabnthap pillaiyaar winning capacity is known by his prayer songs

irt kfdhuhd gps;isahupd; brhw;fspd; btw;wpr; rpwg;ig mtUila brhy;khiy gjpfj;jhy;

 கைதவன் தன் வெப்பு ஒழிந்த தன்மை கண்டு அறிந்தனம்         2672-2

KAITHAVAN THAN VEPPU OLINTHA THANMAI KANNDU ARINTHANAM

Which has removed that pandiyaa kings pain completely and those matter is visual form seen

ghz;oadpd; btg;g[ Beha; KGtJk; xHpe;J Bghapd jd;ikiaf; fz;ljhy; mwpe;Bjhk;

 மெய் தெரிந்த தர்க்க வாதம் வெல்லலால் ஆவது அன்று வேறு  2672-3

MEY THERINTHA THARKKA VAATHAM VELLALAAL AAVATHU ANRU VEEARU

So in the true logic way we cannot win over gaana samanther in that way thinking

Mjyhy; cz;ik bjhpe;j jUf;f thjj;jpy; btw;wp bgWtJ nay;tJ md;W

 எய்து தீயின் நீரில் வெல்வது என்று தம்மில் எண்ணினார்        2672-4

EYTHU THEEYIN NEERIL VELVATHU ENRU THAMMIL ENNINAAR

And then in the fire and water place we may win over him in that way thinking and talking among themselves

bghUe;jpa jPapYk; ePhpYk; btw;wp bgw Kay;Bthkhf vd jA;fSf;Fs; vz;zpdhu; 

 775. பிள்ளையாரும் உங்கள் வாய்மை பேசுமின்கள் என்றலும்    2673-1

PILLAIYAARUM YUNGGLA VAAYMAI PEEACHU MINGAL ENRALUM

And then those gaana sambanther asked samanaas to talk the true philosophy of their samana religion and then hearing those wards

qhdrk;ge;jh; rkzh;fisg; ghu;j;J cA;fs; rka cz;ikfisg; BgRA;fs; vd;W brhy;y mijf; Bfl;L

 தள்ளு நீர்மை யார்கள் வேறு தர்க்கவாதின் உத்தரம்      2673-2

THALLU NEERMAI YAARGAL VEEARU THARK KAVATHIN YUTH THARAM

And those wavering mind possessed those samanaas and those logic way getting the winning situation

js;sg;gLk; nay;g[ila me;jr; rkzh;fs; BtW jUf;f cUtkhf flh tpilfshy; tUk; btw;wp md;wp

 கொள்ளும் வென்றி அன்றியே குறித்த கொள்கை உண்மைதான்    2673-3

KOLLUM VENRI ANRIYEEA KURITHTHA KOLKAI YUNNMAI THAAN

And then those aims possessed that truth is establishing way

mtuth; Fwpf;Bfhisf; bfhz;l bfhs;ifapd; cd;ikj; jd;ikia

 உள்ளவாறு கண் புலத்தில் உய்ப்பது என்ன ஒட்டினார்     2673-4

YULLAVAARU KANN PULATHTHIL YUYPPATHU ENNA OTTINAAR

Showing before our eye place those act here after we will establish in that way thinking swerved

 cs;sthW fz; Kd; epWj;jpf; fhl;Ljy; ng;BghJ bra;aj;jf;fJ vd rgjk; Twpdh;

 776. என்று வாது கூறலும் இருந்த தென்னர் மன்னனும் 2674-1

ENRU VAATHU KOORALUM INTHA THENNAR MANNANUM

And those way samanaas are wanted to establish those religious truth and those decease removed pandiyaa king and then seeing them

vd;W rkzh;fs; jA;fs; thjj;ijf; Tw Beha; ePA;fg;bgw;w ghz;oaDk; mth;fisg; ghu;j;J

 கன்றி என் உடம்பு ஒடுங்க வெப்புநோய் கவர்ந்த போது  2674-2

KANRI EN YUDAMPU ODUNGKA VEPPU NOOAYI KAVARNTHA POOATHU

Ad then said that my whole body boiling by heat at that time I am fully engulfed by it and that time

vd; cly; KGJk; btJk;gpa btg;g[ Beha; vd;id KGJk; cs;shf;fpa BghJ

 என்றும் அங்கு ஒழித்திலீர்கள் என்னவாது உமக்கு எனச் 2674-3

ENRUM ANGKU OLITH THILEERGAL ENNAVAATHU YUMAKKU ENACH

And then you did not remove that pain so you have lost in your battle in that way informed so here after is there any further argument available on your part in that way inquired

mA;F xU rpwpJk; Behiaj; jPh;f;fhJ Bjhw;wPh;fs; Mjyhy; ndp cA;fSf;F thJ vd;d nUf;fpd;wJ vdf; Tw

 சென்று பின்னும் முன்னும் நின்று சில்லி வாயர் சொல்லுவார்     2674-4

SENRU PINNUM MUNNUM NINRU SILLI VAAYAR SOOLLUVAAR

And then those samaass are standing before and behind the king and those fake mouth possessed that samanass

 kd;dDf;F Kd;Dk; gpd;Dkhfr; brd;W mZfp epd;W bfhz;L xl;ilthah;fshd rkzh; TWthu;fsha;

 777.  என்ன வாது செய்வது என்று உரைத்தே வினா எனச்       2675-1

ENNA VAATHU SEYVATHU ENRU YURAITH THEEA VINAA ENACH

And then is there any other arguments available on your part and that way thinking and that way said the king towards those samanaas

ePA;fs; bra;tjw;F vd;d thJ nUf;fpd;wJ vd;W (Bjhy;tp cw;w ckf;F thjk; xd;Wk; ny;iy vd;w Fwpg;g[g;glr; brhd;dijBa)

 சொன்னவாசகம் தொடங்கி ஏடு கொண்டு சூழ்ச்சியால்     2675-2

SONNAVAASAKAM THODANGKI EADU KONDU SOOLCHSIYAAL

And those way inquired question is taken as positive way and those books are carried in the hand place and then those knowledgeable way

vd;dthW vd;W tpdtpajhff; bfhz;L Vl;ilf; ifapy; bfhz;L mwpthy; R{H;e;j epiy bgWk; jk; jk;

 மன்னும் தம் பொருள் கருத்தின் வாய்மை தீட்டி மாட்டினால்      2675-3

MANNUM THAM PORUL KARUTHTHIN VAAYMAI THEETTI MAATTINAAL

And then said in the further argument way those religious truth is written way

rka cz;ikg; bghUs; fUj;jpid vGjp nl;lhy;

 வெம் நெருப்பின் வேவு உருமை வெற்றி ஆவது என்றனர்        2675-4

VEM NERUPPIN VEEAYU YURUMAI VERRI AAVATHU ENRANAR

And then put in the fire pot place and then those palm leaf which is not burnt down and those religious faith own in this world and that way informed

 btg;gkhd beUg;gpy; BtfhJ nUg;gJBt btw;wpahk; vd;W Twpdhu;

 778. என்ற போது மன்னன் ஒன்று இயம்பும் முன்பு பிள்ளையார் 2676-1

ENRA POOATHU MANNAN ONRU IYAMPUM MUNPU PILLAIYAAR

And those way samanaas are said and then before the king replying it at that time gaana sambanther

vd;W rkzh; ciuj;j BghJ mjw;F tpilaha; kd;dd; xd;W brhy;tjd; Kd;g[ qhdrk;ge;jh;

 நன்று நீர் உரைத்தவாறு நாடு தீயில் ஏடுதான்    2676-2

NANRU NEER YURAITH THAVAARU NAADU THEEYIL EADUTHAAN

Replied that you have said way is good one and that fire place which one is not burnt down

ePA;fs; Twpa tHp ed;W jPapy; VLjhd; BtfhJ nUf;fpd;wik fhl;o

 வென்றிடில் பொருள் கருத்து மெய்ம்மை ஆவது என்றிரேல்       2676-3

VENRIDIL PORUL KARUTHTHU MEYMMAI AAVATHU ENRIREEAL

And then that palm leaves place said concept is true one and that way if you inform

btd;why; mjpy; vGjpa bghUs; fUj;J cz;ik cs;sjhFk; vdf; TWtPuhapd;

 வன் தனிக்கை யானை மன்னன் முன்பு வம்மின் என்றனர்        2676-4

VANN THANIKKAI YAANAI MANNAN MUNPU VAMMIN ENRANAR

And then those single hand possessed and mighty power possessed elephant back place moving that king before we may start our conflict in that way gaana sambanther replied

 typa xw;iwf; ifia cila ahid kd;dd; Kd;dh; mt;thBw thjk; bra;J Kot[ bfhs;s thUA;fs; vd;W ciuj;jhu;

 779. அப்படிக்கு எதிர் அமணரும் அணைந்துறும் அளவில்        2677-1

APPADIKKU ETHIR AMANARUM ANAINTHURUM ALAVI

And that way accepted the samanaas are approaching there

mA;AdBk vjph; Vw;Wr; rkzh;fSk; te;J bghUe;Jk; BghJ

 ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர் காவலர் உரையால்       2677-2

OPPIL VANNPUKALCH SANNPAIYAR KAAVALAR YURAIYAAL

And those unique and truth and glory filled gaana sambanther and that seergaali place descended leader whose wards are

xg;gpy;yhj cz;ikiaa[k; g[fiHa[k; cila rPfhHpj; jiythpd; brhy;yhy;

 செப்பரும் திறல் மன்னனும் திருந்து அவை முன்னர்     2677-3

SEPPARUM THIRAL MANNANUM THIRUNTHU AVAI MUNNAR

Accepted way and those mighty powers are possessed the king said before the royal court

brhy;tjw;F mhpa tz;ik cila kd;dDk; jpUe;Jk; murrigapd; Kd;g[

 வெப்புறும் தழல் அமைக்க என வினை ஞரை விடுத்தான்        2677-4

VEPPURUM THALAL AMAIKKA ENA VINAI GNARAI VIDUTHTHAAN

And then those heated fire must be created in that way ordered and then those menials are sent out

btk;ik cila jPia mikg;gPuhf vd;W Vtp mjw;fhf gzp kf;fis mDg;gpdhd;

 780.  ஏயமாந்தரும் இந்தனம் குறைத்து உடன் அடுக்கி  2678-1

EAYAMAANTHARUM INTHANAM KURAITHTHU YUDAN ADUKKI

And those royal employees are at once dried woods are collected and then heaped it

jPia mikf;f Vtg;gl;l gzp kf;fSk; tpwif btl;o clBd mLf;fpj;

 தீ அமைத்தலும் சிகை விடும் புகை ஒழிந்து எழுந்து     2678-2

THEE AMAITHTHALUM SIKAI VIDUM PUKAI OLINTHU ELUNTHU

And then fire set into it and then at first that dark color hair like fumes are emanatedand then those fumes are left away those fire engulfed it

jPapid mikf;ft[k; rpif Bghy vGk; g[ifahdJ vGe;J gpd; mJkhwg; bgw;Wf;

 காயும் வெவ் அழல் கடவுளும் படர் ஒளி காட்ட 2678-3

KAAYUM VEV ALAL KADAYULUM PADAR OLI KAATTA

And those fire god those red color fire is showing way

fLk; btk;ikahd jpUf;flt[Sk; glUk; xspapidf; fhl;l

 ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும் அணைய வந்து அருளி      2678-4

AAYUM MUTH THAMIL VIRAKARUM ANAIYA VANTHU ARULI

And then those highly regarded those three tamils are excelled gaana sambanther who has approached that nearby fire place

 cah;e;Bjhh; Ma;fpd;w Kj;jkpH; ty;Yeuhd gps;isahUk; me;jj; jPapDf;F mUBf beUA;fp te;J

 781.  செங்கண் ஏற்றவரே பொருள் என்று தாம் தெரித்த 2679-1

SENG KANN EARRAVAREEA PORUL ENRU THAAM THERITHTHA

And those red color eyes are possessed those bull vehicle possessed and that lord siva alone is true matter in this world and those truth this whole world knowing way

rpte;j fz;fis cila fhisa{h;jp cila rptbgUkhBd cz;ikg; bghUs; Mthu; vd cyfk; mwpa

 பொங்கு இசைத் திருப்பதிகங்கள் முறையினைப் போற்றி 2679-2

PONGKU ISAITH THIRUP PATHIKANGGAL MURAIYINAIP POOARRI

Those preaching are filled and then those bubbling way music filled that sacred decades are written in the palm leaf place which is praying way

cgBjrpj;J mUspa bghA;Fk; nira[ld; Toa jpUg;gjpfA;fis vGjpa ey;y jpUKiwr; Rtoiaj; Jjpj;J

 எங்கள் நாதனே பரம் பொருள் எனத் தொழுது எடுத்தே  2679-3

ENGKAL NAATHANEEA PARAM PORUL ENATH THOLUTHU EDUTH THEEA

And those lord siva is prime lord in this universe and then all other sub lords he has possessed prime and first place and that way praying

vA;fs; jiytuhd rptbgUkhBd KGKjy; flt[sha; vy;yhu;f;Fk; Bkyhd guk; bghUs; Mthu; vd;W tzA;fp

 அங்கையால் முடி மிசைக் கொண்டு காப்பு நாண் அவிழ்த்தார்     2679-4

ANGKAIYAAL MUDI MISAIK KONNDU KAAPPU NAAN AVILTHTHAAR

And then palm place taken and then kept in the sacred head place and then those outer place tied rope knot is untied

cs;sA;ifahy; vLj;Jj; jpUKo Bky; bfhz;l gpd;g[ mjd; fhg;ghd fapw;iw mtpH;j;jdh;

 782. சாற்றும் மெய்ப் பொருள் தரும் திருமுறையினைத் தாமே  2680-1

SAARRUM MEYP PORUL THARUM THIRU MURAIYINAITH THAAMEEA

Ad those praying true matter giving those thiru murai songs are those gaana sambanther himself

tzA;Fk; bka;g; bghUis jUk; jpUKiwapidj; jhBk

 நீற்று வண்கையால் மறித்தலும் வந்து நேர்ந்து உளதால் 2680-2

NEERRU VANNKAIYAAL MARITHTHALUM VANTHU NEEARNTHU YULATHAAL

And those sacred ashes are tainted and those mighty powerful hands place taken and that time

jpUePW bghUe;jpa td;ik cila ifapdhy; kwpj;J vLj;j BghJ

 நால்தடம் புயத்து அண்ணலார் மருவு நள்ளாறு  2680-3

NAAL THADAM PUYATHTHU ANNALAAR MARUYU NALLAARU

And then those four shouldersare possessed lord who has descended in thiru nallaaru

ehd;F bghpa Bjhs;fis cila niwth; vGe;J mUspa jpUes;shw;wpidg;

 போற்றும் அப்பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள்  2680-4

POOARRUM AP PATHIKAM POOAKAM AARTHTHA POONN MULAIYAAL

Where praying and then praising sang that decade starting with booagam aarntha poon mulaiyaal appeared in his hand

 Bghw;wpa me;jg; gjpfk; Beh;gl te;J mjDs; Bghf khu;j;j g{z; Kiyahs; vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfk; vGe;jJ

 783. அத் திருப் பதிகத்தினை அமர்ந்து கொண்டு அருளி 2681-1

ATH THIRUP PATHIKATH THINAI AMARNTHU KONNDU ARULI

And those sacred decade is willingly taken

mj;jpUg;gjpfj;ij tpUk;gp Bkw;bfhz;L

 மைத்த வெம் கடு மிடற்று நள்ளாறரை வணங்கி         2681-2

MAITHTHA VEM KADU MIDARRU NALLAARARAI VANANGKI

And those dark color poison tainted throat and that lord siva seated in the thiu nallaaru place and those lord is praying in the mind place

nUz;l btt;tpa eq;R bghUe;jpa fz;lj;ij cila jpUes;shW niwtiuj; Jjpj;J

 மெய்த்த நல் திரு ஏட்டினைக் கழற்றி மெய்ம் மகிழ்ந்து  2681-3

MEYTHTHA NAL THIRU EATTINAIK KALARRI MEYM MAKILNTHU

And those true wards are written those good palm leaf is taken away from the bunch of leaves and those mind happy way

cz;ik bghUe;jpa ey;y me;j Vl;ilj; jpUkiwr; Rtoapdpd;Wk; gphpj;J vLj;J bka;k; kfpH;e;J

 கைத் தலத்து இடைக் கொண்டனர் கவுணியர் தலைவர்  2681-4

KAITH THALATHTHU IDAIK KONNDANAR KAYUNIYAR THALAIVAR

And then gaana sambanther kept in the hand place

qhdrk;ge;jh; ifapy; itj;Jf; bfhz;lhu;

 784.  நன்மை உய்க்கும் மெய்ப் பதிகத்தின் நாதன் என்று எடுத்தும்        2682-1

NANMAI YUYKKUM MEYP PATHIKATHTHIN NAATHAN ENRU EDUTHTHUM

And those goodness way driving and that true decade way praying and then praising lord siva who has taken me as slave

ed;ikapy; brYj;Jk; bka;ahd me;jg; gjpfj;jhy; Bghw;wg;gl;l niwtd; vd;Bky; vLj;Jf; bfhz;L

 என்னை ஆள் உடை ஈசன் தன் நாமமே என்றும்         2682-2

ENNAI AAL YUDAI EESAN THAN NAAMAMEEA ENRUM

And then those lord siva all the time ruling me and that lords sacred name is all the time

vd;id Mshf cila niwthpd; ehkBk vg;BghJk;

 மன்னும் மெய்ப் பொருளாம் எனக் காட்டிட வன்னி       2682-3

MANNUM MEYP PORULAAM ENAK KAATTITA VANNI

Ever permanent matter one in this world and that way showing to the whole world

epiybgWk; bghUshk; vdf; fhl;Lk;go jPapy;

 தன்னில் ஆக எனத் தளிர் இள வளர் ஒளி பாடி 2682-4

THANNIL AAKA ENATH THALIR ILA VALAR OLI PAADI

And this palm leaf will not burnt down this fire and that stating way stared to sing that thalirin valar oli decade

BtfhJ nUg;gjhFf vd;W jspupd; tsbuhsp vdj; bjhlA;Fk; jpUg;jpfj;ijg;gho

 785. செய்ய தாமரை அக இதழினும் மிகச் சிவந்த       2683-1

SEYYA THAAMARAI AKA ITHALINUM MIKACH SIVANTHA

And those red color lotus flower internal petals comparing and those more red color possessed hands place

bre;jhkiu kyhpd; mf njiHtpl kpf rptg;g[ epwk; bfhz;l

 கையில் ஏட்டினைக் கைதவன் பேர் அவை காண        2683-2

KAIYIL EATTINAIK KAITHAVAN PEEAR AVAI KAANA

Carried in the hand place and those leaf is all are seeing in the pandiya kingdom courtiers

ifapy; vLj;Jf; bfhz;l me;j Vl;ilg; ghz;oadpd; mitapdh; fhZk;go

 வெய்ய தீயினில் வெற்று அரையவர் சிந்தை வேவ      2683-3

VEYYA THEEYINIL VERRU ARAIVAR SINTAHI VEEAVA

And then those undressed samanaas whose minds are burnt down way

Mil ny;yhj miuia cila rkzh;fspd; kdA;fs; bte;J mHpa[khW

 வையம் உய்ந்திட வந்தவர் மகிழ்ந்து முன் இட்டார்      2683-4

VAIYAM YUYNTHIDA VANTHAVAR MAKILNTHU MUN ITTAAR

And then those whole worlds are getting upliftment way descended gaana sambanther who has put the palm leaf in that heated fire place

 cyfk; ca;a[k;go te;jtuhd ft[zpah; jiyth; btk;ik kpf;f jPaplj;jpy; kfpH;r;rpa[ld; Kd;dhy; nl;lhu;

(jpUes;shw;Wg; gjpfk; = jshps tsbuhsp)

 786. இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய செந்தமிழ்ப் பதிகம்        2684-1

ITTA EATTINIL ELUTHIYA ELUTHIYA SEN THAMILP PATHIKAM

And those gaana sambanther with his hand way placed in the fire and thoseleaf place written that thiru nallaaru decade

qhdrk;ge;jh; jk; iffshy; jPapy; nl;l Vl;oy; vGjg;gl;l jpUes;shw;Wg; gjpfk;

 மட்டுலாங்குழல் வனமுலை மலைமகள் பாகத்து         2684-2

MATTULAANGKULAL VANAMULAI MALAIMAKAL PAAKATHTHU

And then those fragrance emanating hair possessed lords Yumaadeevi and those lovely breast are possessed hill lady named lords parvathi is kept left part of body by lord siva

kzk; tPRk; Te;jiya[k; mHfpa bfhA;iffisa[k; cila kiy kfshd cikak;ikahiu xU ghfj;jpy;

 அட்ட மூர்த்தியைப் பொருள் என உடைமையால் அமர்ந்து        2684-3

ATTA MOORTHTHIYAIP PORUL ENA YUDAIMAIYAAL AMARNTHU

And then those eight deity form appearing in this world and those lord siva is matter form written

ml;l }u;j;jpahd rptbgUkhidBa bghUshff; bfhz;likahy;

 பட்ட தீயிடைப் பச்சையாய் விளங்கியது அன்றே         2684-4

PATTA THEEYIDAIP PACHSIYAAYI VILANGKIYATHU ANREEA

So in that fire place not burnt down and at the same time green leaf form appeared

bghUe;jpf; fple;j jP nilBa Btfhky; nUe;jJld; gr;iraha[k; mg;BghBj tpsA;fpaJ

 787. மையல் நெஞ்சு உடை அமணரும் தம் பொருள் வரைந்த    2685-1

MAIYAL NENJSU YUDAI AMANARUM THAM PORUL VARAINTHA

And those fainting form of mind possessed those samanaas and those religious mater written

kaf;fk; bfhz;l kdKilath;fshd rkzh;fSk; jk; rka cz;ikg; bghUis vGjpa

 கையில் ஏட்டினைக் கதுவு செம் தீயினில் இடுவார்       2685-2

KAIYIL EATTINAIK KATHUYU SEM THEEYINIL IDUVAAR

Those palm leaf is carried in the hand place and that heated fire place put it

jk; ifapy; bfhz;l Vl;il btk;ik kpf;Ff; fha;fpd;w jPapy; nLgtuha;

 உய்யுமோ இது என உறும் கவலையாம் உணர்வால்     2685-3

YUYYU MOOA ITHU ENA YURUM KAVALAIYAAM YUNARVAAL

And this leaf will not burnt down way stands there and those sorrow filled mind way

nJ jPapy; BtfhJ vq;rp nUf;FBkh vd;w ftiy bfhz;l czh;thy;

 நையும் நெஞ்சினர் ஆகியே நடுங்கி நின்றிட்டார் 2685-4

NAIYUM NENJSINAR AAKIYEEA NADUNGKI NINRITTAAR

And those intuitive feeling way perishing mentality possessing way and then shivering form put the leaf in the fire place

 mHpfpd;w cs;sj;ij cilatuha; eLA;fpago jPapy; nl;ldh;

 788. அஞ்சும் உள்ளத்தர் ஆகியும் அறிவிலா அமணர்     2686-1

ANJSUM YULLATHTHAR AAKIYUM ARIVILAA AMANAR

-and those fear emanating mind way but anyhow from it no knowledge learnt from it and those samaas

mr;rk; bfhz;l cs;sk; cilath; MapDk; mjdhy; mwpt[ bgwhj rkzh;fs;

 வெம் சுடர்ப் பெரும் தீயினில் விழுத்திய ஏடு    2686-2

VEM SUDARP PERUM THEEYINIL VILUTHTHIYA EADU

Who are placed that heated fire place that palm leaf

btk;ikahd jPapy; nl;l VL jPapBy

 பஞ்சு தீ இடைப் பட்டது படக் கண்டு பயத்தால்  2686-3

PANJSU THEE IDAIP PATTATHU PADAK KANNDU PAYATH THAAL

Just like cotton placed in the fire place and that way instantly burnt down by fire and then on seeing it and then got fear

gq;R tPH;e;jhy; vhpe;J mHptijg; Bghy mHpe;jijf; fz;L mr;rj;jpdhy;

 நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை சோர்ந்து திலர் நின்றார்        2686-4

NENJSU SOOARAYUM PEELIKAI SOOARNTHU THILAR NINRAAR

And then mind shattered way but afterwards those peacock feathers are carried in the hand place firm way kept it in the hand place and then standing there

 kdk; jsh;t[ mile;j gpd;g[k; ifapy; Ve;jpa kapy; gPypd; fw;iwiaf; ifapdpd;W tplhjtuha; epd;wdh;

 789. மான மன்னவன் அவையின் முன் வளர்த்த செந்தீயின்      2687-1

MAANA MANNAVAN AVAIYIN MUN VALARTHTHA SEN THEEYIN

And those glory filled pandiya royal court place developed that fire

bgUik cila ghz;oadpd; mit Kd;g[ tsh;f;fg;gl;l jPapBy

 ஞானம் உண்டவர் இட்ட ஏடு இசைத்த நாழிகையில்      2687-2

GNAANAM YUNNDAVAR ITTA EADU ISAITHTHA NAALIKAIYIL

Where gaana milk consumed that gaana sambanther placed that palm leaf and those particular time limit

qhd mKJ cz;ltuhd rk;ge;jh; nll VL Fwpg;gpl;l ehHpif mstpy;

 ஈனம் இன்மை கண்டு யாவரும் வியப்பு உற எடுத்தார்    2687-3

EENAM INMAI KANNDU YAAVARUM VIYAPPU YURA EDUTHTHAAR

Which is not burnt down which seen by all in that way gaana sambanther get it back from the fire

mHpt[ bgwhky; nUe;jijg; ghu;j;J midtUk; tpag;g[ mila jPapdpd;W vLj;jhu;

 பான்மை முன்னையில் பசுமையும் புதுமையும் பயப்ப    2687-4

PAANMAI MUNNAIYIL PASUMAIYUM PUTHUMAIYUM PAYAPPA

And then those leaf in green form appeared and new way form appeared

 Kd;idtplg; gRikahd jd;ika[k; g[jpa jd;ika[k; cs;sjha; nUf;f

 790. எடுத்த ஏட்டினை அவையின் முன் காட்டி அம் முறையில்  2688-1

EDUTHTHA EATTINAI AVAIYIN MUN KAATTI AM MURAIYIL

And that way retrieved that palm leaf is showing to all

mA;Adk; jPapdpd;W vLf;fg;gl;l me;j Vl;il mitapd; Kd; fhl;o

 அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும் அதிசயித்து அரசன்      2688-2

ADUTHTHA VANNAMEEA KOOATHTHALUM ATHISAYITHTHU ARASAN

And that previous way taken way and then once again placed in that palm leaves cluster and then that paandiyaa king gets astonishing way

Kd; gphpe;J vLj;j KiwapBy kPsg; bghUe;Jk;go Rtoa[s; Bfhj;jYk; ghz;oad; tpag;g[ mile;J

 தொடுத்த பீலி முன் தூக்கிய கையரை நோக்கிக் 2688-3

THODUTHTHA PEELI MUN THOOKKIYA KAIYARAI NOOAKKIK

And those peacock feathers are carried in the hand place those samanaas are  seeing way

fw;iwaha;f; fl;oa kapy; gPypifia cila ifiaf; bfhz;l mkzh;fisg; ghh;j;Jr;

 அடுத்த நீர் இட்ட ஏட்டினைக் காட்டுமின் என்றான்        2688-4

ADUTHTAH NEER ITTA EATTINAIK KAATTUMIN ENRAAN

And then anger filled way show your palm leaf in that way roared

 rpde;J ePtph; jPapy; nl;l Vl;ilf; fhl;LA;fs; vd;whd;

 791. அருகர் தாம் இட்ட ஏடு வாங்கச் சென்று அணையும் போதில்        2689-1

ARUKAR THAAM ITTA EADU VAANGKACH SENRU ANAIYUM POOATHIL

And then those samanaas are who has placed in the fire place and those retrieving way approaching the near fire place

rkzh; jhk; nl;l Vl;ilj; jPapdpd;Wk; vLf;fr; brd;W mZfpa BghJ

 பெருகு தீக் கதுவ வெந்து பேர்ந்தமை கண்ட மன்னன்    2689-2

PERUKU THEEK KATHUVA VENTHU PEEARNTHAMAI KANNDA MANNAN

And those persons body is burnt by the fire and then moved away from the fire and that situation is seen by the king

bgUfpa jP Rl;likahy; cly; bte;J g[ilbgah;e;J ghh;j;j kd;dd;

 தருபுனல் கொண்டு செம் தீத் தணிப்பித்தான் சமணர் அங்குக்      2689-3

THARUPUNAL KONNDU SEM THEETH THANIPPITHTHAAN SAMANAR ANGKUK

And then asked to douse the fire with water and then those samanaas

bfhz;L jug;gLk; ePiuf; bfhz;L jPiaj; jzpar; bra;jhd; rkzh;fs; mA;Bf

 கருகிய சாம்ப ரோடும் கரி அலால் மற்று என் காண்பர்  2689-4

KARUKIYA SAAMPA ROOADUM KARI ALAAL MARRU EN KAANAPAR

Only seen that burnt down ashes and charcoal only there is nothing left there

 fUfpa rhk;gYk; fhpa[ky;yhky; BtW vjidf; fhz;ghu;

 792. செய்வது ஒன்று அறிகிலாதார் திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்       2690-1

SEYVATHU ONRU ARIKILAATHAAR THIKAIPPINAAL THIRANNDA SAAMPAL

And then here after what should we do and that way not known anything and those samanaas are astonishing way where those collected ashes are

Bky; bra;af; ToaJ nd;dJ vd;W xd;iwa[k; mwpa khl;lhjhu;fshfpa me;j rkzh;fs; jpifg;ghy; mA;Bf jpuz;l rhk;giyf;

 கையினால் பிசைந்து தூற்றிப் பார்ப்பது கண்ட மன்னன்  2690-2

KAIYINAAL PISAINTHU THOORRIP PAARPPATHU KANNDA MANNAN

In the hand way searched and then winowed it way searched the palm leaf and then that situation is seen by the king

ifahy; gpire;Jk; J]w;wpa[k; Vl;ilj; Bjog;ghu;j;jth; mij fz;l kd;dd;

 எய்திய நகையினோடும் ஏடு இன்னம் அரித்து காணும்    2690-3

EYTHIYA NAKAIYINOOADUM EEADU INNAM ARAITHTHU KAANUM

And then laughter emanating way search more in that way instructed

bghUe;jpa g[d; rphpg;g[ld; nd;Dk; Vl;il mhpj;Jg; ghLA;fs;

 பொய்யினால் மெய்யை ஆக்கப் புகுந்த நீர் போமின் என்றான்     2690-4

POYYINAAL MEYYAI AAKKAP PUKUNTHA NEER POOAMIN ENRAAN

And those falsehood filled rules are guide form and then tried to prove as real one so you must leave away from this place in that way instructed

 bgha;ik bewpiaj; Jizaha;f; bfhz;L mjid bka;g; bghUshf tpsf;fg; g[Fe;j ePA;fs; mfd;W bry;YA;fs; vd;W brhd;dhd;

 793.  வெப்பு எனும் தீயில் யான் முன் வீடு பெற்று உய்ய நீங்கள்        2691-1

VEPPU ENNUM THEEYIL YAAN MUN VEEDU PERRU YUYYA NEENGKAL

And then the king said those heated stomach pain place get relief from gaana sambanther

btg;g[ Behahd jPapdpd;W ehd; Kd; qhdrk;ge;juhy; tPL BgW bgw;W ca;j;jpl ePA;fs;

 அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர் ஆதலால் அதுவாறு ஆக  2691

AP POLUTHU ALINTHU THOOARREER AATHALAAL ATHU VAARU AAKA

But you have failed in that mission so in that way once again

thjpy; mHpe;J Bjhw;wPh;fs; Mifahy; mjd; tHpahfBt bjhlh;e;J

 இப்பொழுது எரியில் இட்ட ஏடு உய்ந்தது இல்லை என்றால்       2691-3

IPPOLUTHU ERIYIL ITTA EADU YUYNTHAATHU ILLAI ENRAAL

Now in the fire place put the leaf is also lost

ng;BghJ jPapy; nl;l VL epiybgwhky; xHpe;J tpl;lJ vd;why;

 துப்புர உடையீர் நீங்கள் தோற்றிலீர் போலும் என்றான்    2691-4

THUPPURA YUDAIYEERNEENGKAL THOOARRLEER POOALUM ENRAAN

And those persons you are not defeated in that way king inquired

 ty;yik kpf;fth;fBs ePA;fs; Bjhw;ftpy;iy BghYk; vdf; Twpdhd;

 794. தென்னவன் நகை உட்கொண்டு செப்பிய மாற்றம் தேரார்    2692-1

THENNAVAN NAKAI YUTKONDU SEPPIYA MAARRAM THEEARAAR

And those pandiya king cursing way and laughing way said wards are internally know but externally not knowing way appeared there

ghz;oad; nfH;r;rpahd g[d; rphpg;igf; bfhz;L brhy;ypa khw;wA;fs; cs;sj;Js; bjspe;J bjspt[ bfhs;shjtuha;r;

 சொன்னது பயனாகக் கொண்டு சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது     2692-2

SONNATHU PAYANAAKAK KONNDU SOLLUVAAR THODARNTHA VAATHU

And then those wards are considered as matter way and then those conflicting way

brhd;d brhy; khj;jpiuia mjd; bghUs; vd Bkw;bfhz;L TWgth;fsha;j; bjhlh;e;j thjkhf

 முன்னுற இருகால் செய்தோம் முக்காலில் ஒரு கால் வெற்றி     2692-3

MUNNURA IRUKAAL SEYTHOOAM MUKKAALIL ORU KAAL VERRI

We have lost twiseand then in the third time we will winover in that way said

Kd;g[ nuz;L Kiw bra;Bjhk; }d;W Kiwapy; xUKiwBaDk; btw;wp milBthk;

 என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை இனி ஒன்று காண்பது என்றார்        2692-4

ENNINUM YUDAIYOOAM MEYM MAI INI ONRU KAANPATHU ENRAAR

And those true power once again established way one more chance may be given in that way said before the king

 Mjyhy; cz;ikj; jpwk; ndpa[k; xUKiw fhz;gJ jf;fjhFk; vd;wdh;

 795. தோற்கவும் ஆசை நீங்காத் துணிவிலார் சொல்லக் கேட்டு இம்       2693-1

THOOARKAYUM AASAI NEENGKAATH THUNIVILAAR SOLLAK KEEATTU IM

And twice time lost but those likings are not given up and those reality is not accepted those samanaas are and that said those wards are heard

xUKiw nuz;L Kiw Bjhw;ft[k; Mir ePA;fg; bgwhj cz;ikj; Jzptpyhj rkzh; nt;thW Twf; Bfl;L

 மாற்றம் என் ஆவது என்று மன்னவன் மறுத்த பின்னும் 2693-2

MAARRAM EN AAVATHU ENRU MANNAVAN MARUTHTHA PINNUM

And then that king said what are you going to establish in the third chance so that king refused but afterwards

kd;dd; ne;j khw;wj;jhy; MtJ vd;d vd;W Twp kWj;jhu; mjd; gpd;Dk;

 நீற்று அணி விளங்கு மேனி நிறை புகழ் சண்பை மன்னர்         2693-3

NEERRU ANI VILANGKU MEEANI NIRAI PUKAL SANPAI MANNAR

And those sacred ashes are lovely form adorned that gaana sambanther who is glory filled leader

jpUePw;wpd; mHF tpsA;Fk; jpUBkdpia cila epiwe;j g[fiH cila rPh;fhHpj; jiyth;

 வேற்று வாது இனி என் செய்வது என்றலும் மேற்கோள் ஏற்பார்  2693-4

VEEARRU VAATHU INI EN SEYVATHU ENRALUM MEEAR KOOAL EARPAAR

And then here after what conflict we are going to enter in that way inquired and those conflict entering way

 ndpr; bra;af; Toa BtW thJ ahJ vd tpdtt[k; thjk; bra;tij Bkw;bfhz;ltuha;

 796.  நீடு மெய்ப் பொருளின் உண்மை நிலை பெறும் தன்மை எல்லாம்  2694-1

NEEDU MEYP PORULIN YUNMAI NILAI PERUM THANMAI ELLAAM

And those true matter are establishing way

epiyahd  bka;g; bghUspd; tha;ikahdJ epiy bgWk; jd;ik vy;yhk;

 ஏடுற எழுதி மற்றவ் வேட்டினை யாமும் நீரும் 2694-2

EADURA ELUTHI MARRAV VEEATTINAI YAAMUM NEERUM

And then those composed the palm leaf place written way and then

bjhFj;J Vl;oy; bghUe;j vGjp me;j VLfis ehA;fs,; ePUk;

 ஓடு நீர் ஆற்றில் இட்டால் ஒழுகுதல் செய்யாது அங்கு    2694-3

OODU NEER AARRIL ITTAAL OLUKUTHAL SEYYAATHU ANGKU

Those leaves are placed in the running water and then those leaf standing permanently in the water

Xof;bfhz;L nUf;fpd;w ePhpid cila Mw;wpy; nLBthk; khdhy; ePUlBd XLtjd;wp

 நாடி முன் தங்கும் ஏடு நற்பொருள் பரிப்பது என்றார்     2694-4

NAADI MUN THANGKUM EEADU NARPORUL PARIPPATHU ENRAAR

And those leaves staying in the running water that is good matter possessed one in that way informed

 nl;l me;j nlj;ijg; gw;wp Kd;dh;j; jA;Fk; vJBth mJBt ey;y bghUis cilajhFk; vd;W ciuj;jdh;

 797. என்று அமண் கையர் கூற ஏறு சீர் புகலி வேந்தர்  2695-1

ENRU AMANN KAIYAR KOORA EARU SEER PUKALI VEEANTHAR

And that way low graded samanaas are informed and then more and more glory growing gaana sambanther

vd;W rkzuhd fPHhdth; brhy;y Bkd;BkYk; bgUFk; rpwg;ig cila rPh;fhHpj;jiyth;

 நன்று அது செய்வோம் என்று அங்கு அருள் செய நணுக வந்து  2695-2

NANRU ATHU SAYVOOADU ENRU ANGKU ARUL SEYA NANUKA VANTHU

And then said good in that way we will do and that blessed way replied

ey;yJ mJBt bra;Bthk; vd;W mUspr; bra;jhu;

 வென்றிவேல் அமைச்சனார் தாம் வேறு இனிச் செய்யும் இவ்வாது        2695-3

SENRI VEEAL AMAICHSANAAR THAAM VEEARU INICH SEYYUM IVVAATHU

And then those winning force filled kulach chiraiyaar said that here after doing the conflict

btw;wp cila Bty; Ve;jpa mikr;ruhd Fyr;rpiwahu; gf;fj;jpy; te;J BtW ndpr; bra;ag;g[Fk; ne;j thjk;

 ஒன்றினும் தோற்றார் செய்வது ஒட்டியே செய்வது என்றார்       2695-4

ONRINUM THOOARRAR SEYVATHU OTTIYEEA SEYVATHU ENRAAR

And then those who are lost and then those swerved way before- hand informed here in that way asked

 xd;wpDk; Bjhw;gth; mjd;gpd; bra;tJ nJ vd;W rgjk; bra;jy; Btz;Lk; vd;W nak;gpdu;

 798. அங்கது கேட்டு நின்ற அமணரும் அவர் மேல் சென்று       2696-1

ANGKATHU KEEATTU NINRA AMANARUM AVAR MEEAL SENRU

And those wards are heard that samaaas are got angry towards him

mA;F mth; ciuj;jijf; Bfl;l rkzh;fs; me;j mikr;rh; kPJ

 பொங்கிய வெகுளி கூரப் பொறாமை காரணமே ஆகத்    2696-2

PONGKIYA VEKULI KOORAP PORAAMAI KAARANAMEEA AAKATH

And those bubbling angry emanating way and those vengeance filled bad mannerism

bghA;fpa rpdk; kpFtjhy; bghwhik vd;Dk; jPa Fzk; kpf;f fhuzj;jhy;

 தங்கள் வாய் சோர்ந்து தாமே தனிவாதில் அழிந்தோம் ஆகில்     2696-3

THANGGAL VAAY SOORNTHU THAAMEEA THANIVAATHIL ALIN THOOAM AAKIL

And then said that if we are defeated then

jk; tha; Brh;e;jjhy; ne;j xU thjj;jpYk; Bjhw;Bwhk; vd;why;

 வெங்கழு ஏற்றுவான் இவ் வேந்தனே என்று சொன்னார்  2696-4

VENGKALU EARRUVAAN IV VEEANTHANEEA ENRU SONNAAR

And then this king will punishment giving way put as in the sharp kalumarm pole place in that way informed

 nk;kd;dBd vA;fisf; bfhoa fGtpy; Vw;Wthdhf vd;W jhA;fBs Twpdhu;

 799. மற்றவர் சொன்ன வார்த்தை கேட்டலும் மலய மன்னன்     2697-1

MARRAVAR SONNA VAARTH THAI SEEATTALUM MALAYA MANNAN

And those wards are heard that king

rkzh;fs; mA;Adk; ciuj;jijf; Bfl;l ghz;oa kd;dd;

 செற்றத்தால் உரைத்தீர் உங்கள் செய்கையும் மறந்தீர் என்று      2697-2

SERRATHTHAAL YURAITH THEER YUNGGAL SEYKAIYUM MARANTHEER ENRU

Because of angry you have uttered this type of wards and then your act are forgotten in that way informed and thenafterwards

ePA;fs; rpdk; kpFjpahy; nt;thW Twptpl;Oh;fs; cA;fs; bra;iffisa[k; kwe;Jtpl;Oh;fs; vd;W brhy;ypagpd;

 பற்றிய பொருளின் ஏடு படர் புனல் வைகை ஆற்றில்     2697-3

PARRIYA PORULIN EADU PAADAR PUNAL VAIKAI AARRIL

And those truth is establishing way your place possessed that palm leaf is to be placed in the vaigai river water

cz;ik gw;wpa bghUis cl;bfhz;l ck; Xiyfis XLk; ePiu cila itifahw;wpy;

 பொற்புற விடுவதற்குப் போதுவ என்று கூற     2697-4

PORPURA VIDUVATHARKUP POOATHUV A ENRU KOORA

And that way you must move towards that vigai river bank those way instructed by the king

mHF bghUe;j tpLtjw;Fr; bry;YA;fs; vd;W brhd;dhd;

 800. பிள்ளையார் முன்னம் பைம் பொன் பீடத்தில் இழிந்து போந்து       2698-1

PILLAIYAAR MUNNAM PAIM PON PEEDATHTHIL ILINTHU POOANTHU

And then that gaana sambanter stands up from the seated place and then comes out from the palace

qhdrk;ge;jg; gps;isahu; gRk; bghd;dhy; Md gPlj;jpdpd;Wk; Kd;dk; vGe;J btspapy; te;J

 தெள்ளு நீர்த் தரளப் பத்தி சிவிகை மேல் ஏறிச் சென்றார்         2698-2

THELLU NEERTH THARALAP PATHTHI SIVIKAI MEEAL EARICH SENRAAR

And then those good minded and those pearls chariot place ascended way moved

bjspe;j ePh;ikia cila Kj;J thpirfis cila rptpifapd; kPJ Vwpr; brd;whu;

 வள்ளலார் அவர் தம் பின்பு மன்னன் மா ஏறிச் சென்றான்        2698-3

VALLALAAR AVAR THAM PINPU MANNAN MAA EARICH SENRAAN

And then those mighty powers are possessed that minister ascended on the horse back and then moved

ts;syhuhd mth; gpd;g[ kd;dd; Fjpiu kPJ Vwpr; brd;whh;

 உள்ளவாறு அறிகிலாதார் உணர்வு மால் ஏறிச் சென்றார் 2698-4

YULLAVAARU ARIKILAATHAAR YUNARYU MAAL EARICH SENRAAR

And those truth is real way not realizing and those capacity lost those samanass and their mind place fainting filled way moved toward vigai river bed place

 cz;ikia cs;sgo czh;e;j xGFfpd;w Mw;wy; mw;w rkzh;fs; jk; czh;tpdpy; kaf;fj;ij Bkw;bfhz;L brd;wdh;

 om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: