OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THENNAVAN VEPPUTH THEERNTHU SELUMANIK KOOAYIL NENGKIP

ganesheit September 20, 2021

801. தென்னவன் வெப்புத் தீர்ந்து செழுமணிக் கோயில் நீங்கிப்    2699-1

THENNAVAN VEPPUTH THEERNTHU SELUMANIK KOOAYIL NENGKIP

And then those Pandiya king get relief from the stomach pain and then those rich royal palace place started

ghz;oad; btg;g[ Beha; ePA;fpr; brYikahd muz;kidapdpd;Wk; g[wg;gl;Lj;

 பின்னுற அணைந்த போது பிள்ளையார் பெருகும் செல்வம்       2699-2

PINNURA ANAINTHA POOATHU PILLAIYAAR PERUKUM SELVAM

And then those behind place moving

jk; gpd;Bd bghUe;j mize;j BghJ bgUFk; bry;tk;

 மன்னிய மூதூர் மறுகில் வந்து அருளக் கண்டு  2699-3

MANNIYA MOOTHOOR MARUKIL VANTHU ARULAK KANNDU

And those wealth filled that good old mathurai place where sambanther moving in the street place

epiyahf epiwe;j kJiuahd gHk; gjpapd; bjUtpy; gps;isahu; tUtijf; fz;L

 துன்னிய மாதர் மைந்தர் தொழுது வேறு இனைய சொன்னார்     2699-4

THUNNIYA MAATHAR MAINTHAR THOLUTHU VEEARU INAIYA SONNAAR

And then those people are as in the mind place appearing wards are uttered in the following ways

 jj;jkf;Fj; Bjhd;wpathBw btt;BtW tpjk;gl gpd;tUk; nj;jifa brhw;fshy; brhd;dhu;fs;

 802.  மீனவன் கொண்ட வெப்பை நீக்கி நம் விழுமம் தீர்த்த      2700-1

MEENAVAN KONNDA VEPPAI NEEKKI NAM VILUMAM THEERTHTHA

And those pandiyaa king attained that stomach pain is removed way our sarrows are also removed

ghz;oad; mile;j btg;g Behia ePf;fp ek; tUj;jj;ij ePf;fp mUspa

 ஞான சம்பந்தர் இந்த நாயனார் காணும் என்பார் 2700-2

GNAANA SAMPANTHAR INTHA NAAYANAAR KAANUM ENPAAR

Those thiru gaana sambanther arriving here you may see him

jpUqhdrk;ge;jh; Md ne;j ehadhu; ghUA;fs; vd;ghu;fs;

 பால் நறும் குதலைச் செய்ய பவளவாய் பிள்ளையார் தாம்       2700-3

PAAL NARUM KUTHALAICH SEYYA PAVALAVAAYI PILLAIYAAR THAAM

And those milk fragrance emanating and thethose toddler form talking and those coral like red color mouth possessed that sambanthap pillaiyaar in greatness filled way

ghy; kdk; fkGk; Fjiyr; brhy; vGk; gtsk; Bghd;w thia cila gps;isahu; bgUikaha;

 மான சீர்த் தென்னன் நாடு வாழ வந்து அணைந்தார் என்பார்      2700-4

MAANA SEERTH THENNAN NAADU VAALA VANTHU ANAINTHAAR ENPAAR

And that specialty filled that paandiya kingdom living way who has arrived here in that way talked among themselves

rpwg;g[ila ghz;oadpd; ehL thGk; bghUl;L nA;F te;J Brh;e;jhu; vdf; TWthu;fs;

 803.  எரியிடை வாதில் தோற்றது இவர்க்கு நம் அருகர் என்பார் 2701-1

ERIYIDAI VAATHIL THOOARRATHU IVARKKU NAM ARUKAR ENPAAR

And then those fire place emanated oration those samanaa saints are lost their battle those way informed

jPapy; bra;jthjj;jpy; ek; rkz FUkhu; Bjhw;wJ nth;f;F vd;ghu;

 புரிசடை அண்ணல் நீறே பொருள் எனக் கண்டோம் என்பார்       2701-2

PURISAI ANNAL NEEREEA PORUL ENAK KANNDOOAM ENPAAR

Those twisted crown form of hair possessed and that lord siva’s sacred ashes is good matter form removed the decease with is seen by visual eye way

g[upe;j rilia cila rptbgUkhdpd; jpUePw;iw bka;g; bghUshtJ vd;gijf; fz;zhuf; fz;Blhk; vd;gh;

 பெருகு ஒளி முத்தின் பைம் பொன் சிவிகை மேல் பிள்ளையார் தாம்     2701-3

PERUKU OLI  MOTHTHIN PAIM PON SIVIKAI MEEAL PILLAIYAAR THAAM

And then ever growing light glittering those pearls are filled and pure gold way constructed and that chariot place those gaana sambanther

bgUFk; xspt[ila Kj;J epiwe;j gRk; bghd;dhy; nad;w rptpifapd; BkBy gps;isahu;

 வரும் அழகு என்னே என்பார் வாழ்ந்தன கண்கள் என்பார்        2701-4

VARUM ALAKU ENNEEA ENPAAR VAALNTHANA KANNKAL ENPAAR

Lovely form travelling and those visuval appearance is seen by our eyes are living happily in this world

 tUk; mHF jhd; vd;Bd vd;ghu; nf;fhl;rpiaf; fz;L ek; fz;fs; thH;e;jd vd;ghu;

 804.  ஏதமே விளைந்த இந்த அடிகள் மார் இயல் பால் என்பார்  2702-1

EAATHMEEA VILAINTHA INTHA ADIGAL MAAR IYAL PAAL ENPAAR

And then becase of samana monks nature we have attained evils only

ne;jr; rkzh; FUkhh;fs; nay;ghy; jPikBa cz;lhdJ vd;ghu;

 நாதனும் ஆல வாயில் நம்பனே காணும் என்பார்         2702-2

NAATHANUM AALA VAAYIL NAMPANEEA KAANUM ENPAAR

And then those prime lord siva who is descended in the thiru aalavaai temple place is blessing all which may be seen by all

KGKjy; flt[s; Mythapy; vGe;J mUsp cs;s niwtBd vd;W fz;L bfhs;SA;fs; vd;W ciug;g

 போதம் ஆவதுவும் முக்கண் புராணனை அறிவது என்பார்         2702-3

POOATHAM AAVATHUYUM MUKKANN PURAANANAI ARIVATHU ENPAAR

And then those three eyes are possessed and those good old lord siva is knowing is only gaana in this world and those way informed

}d;W fz;fis cila giHikahd rptbgUkhid mwptBj qhdkhFk; vdf; TWth;

 வேதமும் நீறும் ஆகி விரவிடும் எங்கும் என்பார்         2702-4

VEEATHAMUM NEERUM AAKI VIRAVIDUM ENGKU ENPAAR

And then those veethaas and sacred ashes arespread over every place here after in that way talked

 BtjKk; jpUePWBk vA;Fk; epiwe;jdthfpg; gutpLk; vd ciug;gh;

 805.  அடிகள்மார் முகங்கள் எல்லாம் அழிந்தன பாரீர் என்பார்    2703-1

ADIGALMAAR MUKANGGAL ELLAAM ALINTHANA PAAREER ENPAAR

And then those samanaas faces are withered you may see it in that way talked

rkz mofspy; KfA;fs; aht[k; thotpl;ld ghUA;fs; vdt[iug;gh;

 கொடிய வஞ்சனைகள் எல்லாம் குலைந்தன போலும் என்பார்     2703-2

KODIYA VANJSANAIGAL ELLAAM KULAINTHANA POOALUM ENPAAR

And then those wild vengeance has been perished way appearing

bfhoa tq;ridfs; vy;yhk; mHpe;jd BghYk; vd ciug;ghu;

 வடிகொள் வேல் மாறன் காதல் மாறின வண்ணம் என்பார்        2703-3

VADIKOL VEEAL MAARAN KAATHAL MAARINA VANNAM ENPAAR

And then those sharpened veal force carried in the hand place that the king named ninra seer nedumaaran who has got that attachment has now changed you may see it

Th;ikahd Btiy cila khwd; rkz mofs; Bky; itj;jpUe;j gw;W khwptpl;l tz;zk; jhd; vd;Bd vd;ghu;

 விடிவதாய் முடிந்தது இந்த வெஞ்சமணர் இருளும் என்பார்       2703-4

VIDIVATHAAYI MUDINTHATHU ENTHA VENJSAMANAR IRULUM ENPAAR

And then those samanaa darkness is today dawned in that way talked

 ne;jf; bfhoa rkdkjkhd nUSk; nd;W g[yh;e;J tpotjha; Koe;jJ vd;gh;

 806.  நெருப் பினில் தோற்றார் தாங்கள் நீரிவெல்வார் களோ என்பார்     2704-1

NERUP PINIL THOOARRAAR THAANGGAL NEERIVELVAAR KALOOA ENPAAR

And those fire oration place lost persons will win in the water competition

jP mdy; tjj;jpy; Bjhw;wth; ePh; (g[dy; thjj;jpy; bty;thh;fBsh vd;ghu;

 இருப்பு நெஞ்சு உடையர் ஏனும் பிள்ளையார்க்கு எதிரோ என்பார் 2704-2

IRUPPU NENJSU YUDAIYAR EANUM PILLAIYAARKKU ETHIROOA ENPPAAR

And then those who are iron form of hard mind possessed persons are not in a position to with stand gaana sambanther in that way talked

ng;gps;isahh;f;F nUk;g[ kdk; cilatuhapDk; vjpuhf epw;f ty;ytBuh vd;ghu;

 பருப் பொருள் உணர்ந்தார் தாங்கள் படுவன் பாரீர் என்பார்        2704-3

PARUP PORUL YUNARNTHAAR THAANGGAL PADUVAN PAAREER ENPAAR

Those micro form of gaana knowledge not possessed put material matter only possessed at their

disposal and that samanaas are going to attain their fate you are going to see

El;gkhd bghUs; my;yhj gUg;bghUis kl;Lk; czh;e;j me;j mstpy; mlA;fpa rkzh;gl nUf;Fk; Kotpidg; ghUA;fs; vd;ghu;

 கருப்புடைக் கழுக்கோல் செய்தார் மந்திரியார் தாம் என்பார்       2704-4

KARUP PUDAIK KALUK KOOAL SEYTHAAR MANTHIRIYAAR THAAM ENPAAR

And then those horn form of sharpened punishing poles are prepared by the minister kulach chiraiyar in that way talked

bfhk;g[fs; Bghy; Th;ikahd fGkuA;fis mikr;ruhd Fyr;rpiwahu; bra;J cs;shu; vd;ghu;

 807.  ஏடுகள் வைகை தன்னில் இடுவதற்கு அணைந்தார் என்பார் 2705-1

EADUGAL VAIKAI THANNIL IDUVATHARKU ANAINTHAAR ENPAAR

And those written palm leaves are placed in the vaigai river place those purpose they are arrived here

itif Mw;wpy; VLfis nLtjw;fhf te;jhu;fs; vd;W ciug;gh;

 ஓடும் நீருடன் செலாது நிற்குமோ ஓலை என்பார்        2705-2

OODUM NEERUDAN SELAATHU NINRKUMOOA OOLAI ENPAAR

And then with the running water way not moving way will the palm leaves stay in one place in that way talked

XLfpd;w ePUld; Xlhky; mjpy; nlg;gl;l Xiy Xhplj;jpy; epw;FBkh vd tpdt[thu;

 நீடிய ஞானம் பெற்றார் நிறுத்தவும் வல்லார் என்பார்     2705-3

NEEDIYA GNAANAM PERRAAR NIRUTH THAYUM VALLAAR ENPAAR

And then those good gaana knowledge attained people alone to do this magic form of act in that way answered

bghpa qhdk; iftug; bgw;wth; mt;thW Xiyia XLk; ePhpBy nl;L epWj;jt[k; ty;yth; Mthu; vd;W tpil brhy;th;

 நாடு எலாம் காண இங்கு நண்ணுமா காணீர் என்பார்     2705-4

NAADU ELAAM KAANA INGKU NAANNUMAA KAANEER ENPAAR

And then those whole nation seeing way they will come back in that way informed

 ehL vy;yhk; fhz nth;fs; tUthu; ghUA;fs; vd;W gfh;th;

 808.  தோற்றவர் கழுவில் ஏறத் துணிவதே அருகர் என்பார்      2706-1

THOOARRAVAR KALUVIL EARATH THUNIVATHEEA ARUKAR ENPAAR

And those lost persons are climbed in the death pole placewill they have that firm mind

Bjhy;tp cw;wth; fGtpy; Vwr; rkzh; JzpathBkh vd ciug;gh;

 ஆற்றிய அருளின் மேன்மைப் பிள்ளையார்க்கு அழகு இது என்பார்        2706-2

AARRIYA ARULIN MEEANMAIP PILLAIYAARKKU ALAKU ITHU ENPAAR

And those acts are did by gaanasambantherwhich is lovelier one

bra;J fhl;oa mUspd; Bkk;ghl;oid cila gps;isahUf;F n@J mHBf MFk; vd;W bkhHpth;

 நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு நீங்கிய வண்ணம் கண்டார்  2706-3

NEERRINAAL THENNAN THEENGKU NEENGKIYA VANNAM KANNDAAR

And those sacred ashes are adorned that paandiyaa king who has left away from the vices and those mannerism is seen

jpUePw;wpdhy; ghz;oah; jPA;F epd;Wk; ePA;fpa jd;ikiaf; fz;lth;

 போற்றுவார் எல்லாம் சைவ நெறியினைப் போற்றும் என்பார்     2706-4

POOARRUVAAR ELLAAM SAIVA NERIYINAIP POOARRUM ENPAAR

And then all are those Saiva way of life prayed and then praised and here after all others are those Saiva way of life may be followed in that way informed by others

 ahtUk; irtj; jpwj;ijg; Bghw;Wthu; Mjyhy; vy;yhk; irt bewpapidBa Bghw;WA;fs; vd;W nak;g[thu;

 809. இன்னன இரண்டு பாலும் ஈண்டினர் எடுத்துச் சொல்ல       2707-1

INNANA IRANNDU PAALUM EENNDINAR EDUTHTHUCH SOLLA

And those two sides standing the street place and that form of wardsare uttered

bjUtpd; nuz;L gf;fA;fspYk; epd;wth;fs; nj;jifatw;iwf; Twpdh; Tw

 மின் ஒளி மணி பொன் வெண் குடை மீது போதப்       2707-2

MIN OLI MANI PON VENN KUDAI MEETHU POOATHAP

And those lighting like golden pole place those umbrella hoisted way under it seated way

kpd; Bghd;w xspt[ila mHfhf bghd; fhk;ig cila btz;Fil BkBy epHw;wg;

 பன் மணி சிவிகை தன் மேல் பஞ்சவன் நாட்டு உளோர்க்கு       2707-3

PAN MANI SIVIKAI THAN MEEAL PANJSAVAN NAATTU YULOOARKKU

And then those diamonds are studded and that chariot place moving way showing the good way of life and then four veethaas are living way blessed all

gy kzpfs; gjpj;j rptpifapd; kPJ ghz;oa ehl;oy; cs;sth;fSf;F

 நன் நெறி காட்ட வந்தார் நான் மறை வாழ வந்தார்      2707-4

NAN NERI KAATTA VANTHAAR NAAN MARAI VAALA VANTHAAR

And then those good deed showing way appeared to all

 ey;y bewpiaf; fhl;Lk; bghUl;L te;J mUspdhu; ehd;F BtA;fSk; thGk; bghUl;L te;J mUspdhu;

 810. தென் தமிழ் விளங்க வந்த திருக்கழு மலத்தான் வந்தான்    2708-1

THENN TAMIL VILANGKA VANTHA THIRUK KALU MALATHTHAAN VANTHAAR

And then those lovely tamil ever living way in the seergaaliplace descended that gaana sambanther arrived blessing way

mHfpa jkpH; tpsA;FkhW mtjhpj;j jpUf;fGkyj;Bjhuhd gps;isahu; te;J mUspdhu;

 மன்றுளார் அளித்த ஞான் வட்டில் வண்கையன் வந்தான் 2708-2

MANRULAAR ALITHTHA GNAAN VATTIL VANNKAIYAN VANTHAAN

And that lord siva is giving that gaana filled milk is given in the golden coblet place and then got it and consumed it and those mighty hands are possessed and that sambanthap pillaiyaar arrived and then blessed all

mk;gythdh; mspj;j rptqhdg;ghy; cila bghd; fpz;zj;ijg; bgw;w tz;ik bghUe;jpa jpUf;ifia cila gps;isahu; te;J mUspdhu;

 வென்றுலகு உய்ய மீளவை கையில் வெல்வான் வந்தான்        2708-3

VENRULAKU YUYYA MEELAVAI KAIYIL VELVAAN VANTHAAN

At first those fever oration and then fire oration place won over and that gaana sambanthap pillaiyarand then after wards in the veigai river place in the water way fixed those oration going to win way appeared there

Kjypy; Ruthjj;jpYk; mdy;thjj;jpYk; bty;gtuhd gps;isahu; itifg;g[dy;thjj;jpYk; bty;yte;J mUspdhu;

 என்றுபன் மணிச் சின்னங்கள் எண் திசை நெருங்கி ஏங்க 2708-4

ENRUPAN MANICH SINNANGGAL ENN THISAI NERUNGKI EANGKA

And that way so many pearls studded symbols are all the sides thick way and those sound raising way appeared

 vd;W nt;thW gy mHfpa Kj;Jr; rpd;dA;fs; vl;Lj;jpirfspYk; beUA;fp xypf;f

 811. பன் மணி முரசம் சூழ்ந்த பல்லியம் இயம்பப் பின்னே       2709-1

PAN MANI MURASAM SOOLNTHA PALLIYAM IYAMPAP PINNEEA

And then those so many big drums are raising sound way and then those so many musical instruments are sound raising way

gy mHfhd KuRfSld; nize;j gytif thj;jpaA;fSk; xypf;f

 தென்னனும் தேவியாரும் உடன் செலத் திரண்டு செல்லும்        2709-2

THENNANUM THEEAVIYAARUM YUDAN SELATH THIRANNDU SELLUM

And then afterwards those king and queen are in clubbed form going and then that big crowd way moving

jk; gpd;g[ murDk; murkhBjtpahUk; Brh;e;Jtu Tl;lkhfj; jpuz;L bry;Yk;

 புன் நெறி அமணர் வேறு ஓர் புடைவரப் புகலி வேந்தர்  2709-3

PUN NERI AMANAR VEEARU OOR PUDAIVARAP PUKALI VEEANTHAR

And then those bad way following and then yet another side those samanaas are moving and then those seergaali place king gaana sambanther

g[y;ypa bewpapy; epd;w rkzh;fs; BtW xU gf;fj;jpy; tu rPfhHp Bte;juhd qhdrk;ge;jh;

 மன்னிய வைகை ஆற்றின் கரை மிசை மருவ வந்தார்  2709-4

MANNIYA VAIKAI AARRIN KARAI MISAI MARUVA VANTHAAR

And then those ever permanent river vaigai bank place moving and then blessed all

 epiybgw;w itifahw;wpd; fiukPJ bghUe;Jk;go vGe;J mUsp te;jhu;

 812. கார் கெழு பருவம் வாய்ப்பக் காமுறும் மகளிர் உள்ளம்     2710-1

KAAR KELU PARUVAM VAAYPPAK KAAMURUM MAKALIR YULLAM

And then those rainy season arrived and then those willingness filled that ladies mind

fhu; fhyk; te;jJ tpUg;gk; kpf;f kfsphpd; kdk;

 சீர் கெழு கணவன் தன்பால் விரைவு உறச் செல்லுமா போல்     2710-2

SEER KELU KANAVAN THANPAAL VIRAIYU YURACH SELLUMAA POOAL

Moving towards their husbands and that way

rpwg;g[ila jk; fzthplk; tpiue;J bry;tijg;Bghy

 நீர் கெழு பௌவம் நோக்கி நிரை திரை இரைத்துச் செல்லும்      2710-3

NEER KELU POWVAM NOOAKKI NIRAI THIRAI IRAITHTHUCH SELLUM

And then those water filled sea place in the waves are emanating and then emotional filled way moving that vaigai river water

ePh; kpf;f fliy Behf;fp thpirahd miyfshy; Muthuk; bra;J bry;Yk;

 பார் கெழு புகழின் மிக்க பண்புடை வைகை ஆறு        2710-4

PAAR KELU PUKALIN MIKKA PANNPUDAI VAIKAI AARU

And then in the world place glory filled way and those nature possessed vaigai river

 cyfpy; g[fHhy; kpf;f gz;g[ila itifahW

 813.  ஆற்றில் நீர் கடுக ஓடும் மருங்கு உற அரசன் நோக்கி      2711-1

AARRIL NEER KADUKA OODUM MARUNGKU YURA ARASAN NOOAKKI

Where gaana sambanther and others are entered in the fast way moving water and that river bank and that time the king

qhdrk;ge;jUk; kw;WKs;stUk; Mw;wpy; ePh; Btfkhfr; bry;Yk; itifahw;wpd; gf;fj;ijr; Brh;e;jdh; mg;BghJ ghz;oa murd;

 நீற்று அணி திகழ்ந்த மேனி நிறை மதிப் பிள்ளையாரும் 2711-2

NEERRU ANI THIKALNTHA MEEANI NIRAI MATHIP PILLAIYAARUM

And then those sacred ashes are adorned that full moon form appearing ganasambanther

jpUePW ePw;wpd; mHF tpsA;Fk; epiwkjp Bghd;w rk;ge;jUk;

 வேற்றுரு அருகர் நீரும் விதித்த ஏடு இடுக என்றான்     2711-3

VEEARRURU ARUKAR NEERUM VITHITHTHA EADU IDUKA ENRAAN

And then those contrary appearance possessed arugaas you are already accepted way your palm leaves are put in the river water in that way informed

mjw;F Btwhd cUtk; bfhz;l mUfu;fshfpa ePA;fSk; xg;g[f; bfhz;lgo cA;fs; VLfis ne;j Mw;wpy; nLA;fs; vd;W brhd;dhd;

 தோற்றவர் தோலார் என்று முன்னுறத் துணிந்து இட்டார்கள்      2711-4

THEEARRAVAR THOOALAAR ENRU MUNNURATH THUNINTHU ITTAARGAL

And then at that time those samanaas who are already defeated and that persons are once again will be defeated in that wordily way of thinking they are at firest tried to put the palm leaf in the moving water current place

 mg;BghJ rkzh;fs; Kjypy; Bjhw;wth;fs; gpd;dhy; Bjhw;fkhl;lhu;fs; vd;w cyfpay; tHf;if vz;zp Kd;dhy; Vl;il Mw;wpy; nlj; Jzpe;jdh;

 814. படு பொருள் இன்றி நெல்லில் பதடி போல் உள் இலார் மெய்        2712-1

PADU PORUL INRI NELLIL PATHADI POOAL YUL ILAAR MEY

And then in the internal way there istruth filled way but those meaningless those paddy hay way there is no matter available

cs;Bs cz;ik cs;sijg;Bghy; Bjhd;Wk; bghUs; ny;yhjjhy;

bey;gjh;Bghd;w bka;ikahf cs;NL ny;yhj

 அடுபவர் பொருளை அத்தி நாத்தி என்று எழுதி ஆற்றில் 2712-2

ADUPAVAR PORULAI ATHTHI NAATHTHI ENRU ELUTHI AARRIL

And those true matter is untrue one and that way saying those arugaas books are saying those wards are asthi and naasthi way written in the palm leaf

mkzh; bka;g;bghUisg; bgha;g; bghUs; vdf; TWgtuhd mUfh; E]ypy; TWk; bghUs; bjhFjpia mj;jp ehj;jp vd;W Vl;oy; vGjpdhu;

 கடுகிய புனலைக் கண்டும் அவாவினால் கையில் ஏடு     2712-3

KADUKIYA PUNALAIK KANNDUM AVAA VINAAL KAIYIL EADU

And those fast way moving water is seeing and then in the hand place carried with greedy way

Mw;wpy; tpiue;J XLk; ePiuf; fz;Lk; ifapy; bfhz;l Vl;ilg; Bguhirahy; Mw;wpy;

 விடுதலும் விரிஅந்து கொண்டு வேலை மேல் படர்ந்தது அன்றே 2712-4

VIDUTHALUM VIRI ANTHU KONNDU VEEALAI MEEAL PADARNTHATHU ANREEA

Placed in the running water and then instantly those river water washed away and run towards the sea

 nl;ldh; nlt[k; me;j Mw;wpd; bts;sk; mg;BghBj mijf; bfhz;L fliy Behf;fp tpiue;J brd;wJ

 815.  ஆறு கொண்டு ஓடும் ஏட்டைத் தொடர்ந்து எதிர் அணைப்பார் போலத்       2713-1

AARU KONNDU OODUM EATTAITH THODARNTHU ETHIR ANAIPPAAR POOALATH

And those washing way moving that leaf followed way they ran towards the water

nGj;Jf; bfhz;L XLfpd;w Vl;ilj; bjhlh;e;J brd;W vjpBu

 தேறு மெய் உணர்வு இலாதார் கரைமிசை ஓடிச் சென்றார்        2713-2

THEEARU MEY YUNARYU ILAATHAAR KARAI MISIA OODICH SENRAAR

And those ignorance filled those samanaas

bjspa[k; cz;ik mwpt[ ny;yhj mkzh; Mw;Wf; fiuapd; Bky; Xor;brd;wdh;

 பாறும் அப்பொருள் மேல் கொண்ட பட்டிகை எட்டாது அங்கு      2713-3

PAARUM APPORUL MEEAL KONNDA PADTIKAI ETTAATHU ANGKU

And that way perished matter carried in the palm leaf not seeing way

me;j mHpa[k; bghUis Bkw; bfhz;l me;j VL vl;lhJ mA;Fr;

 நூறுவில் கிடைக்கு முன்னே போனது நோக்கிக் காணார்  2713-4

NOORUVIL KIDAIKKU MUNNEEA POOANATHU NOOAKKIK KAANAAR

In the water flowing direction long distance gone and then not even seen it in visual eye way

 fPH; Behf;fp E]Wtpw;fpil mst[ bjhiyt[ vy;iyf;F Bky; Bgha; tpl;lJ fz;zhy; mjidf; fhzt[k; nayhjth; Mapdh;

 816. காணவும் எய்தா வண்ணம் கடலின் மேல் செல்லும் ஏடு     2714-1

KAANAYUM EYTHAA VANNAM KADALIN MEEAL SELLUM EADU

And then that leaf moved towards the sea

fhzt[k; nayhj tz;zk; flypd; Kfkhfr; bry;Yk; me;j VL

 நாணிலா அமணர் தம்மை நாட்டாற்றில் விட்டுப் போகச் 2714-2

NAANILAA AMANAR THAMMAI NAATTAARRIL VITTUP POOAKACH

And those no hesitation possessed samanaas are washed all samanaas in distress state and then  vanished from the seen

ehzk; vd;gJ ny;yhj rkziu el;lhw;wpy; iftpl;L mfd;W Bgha;tpl;lJ

 சேணிடைச் சென்று நின்றார் சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன்      2714-3

SEEANIDAICH SENRU NINRAAR SITHARINAAR THIKAITH THAAR MANNAN

And those samanaas and long way ran samanaas are and that way shattered way gone away persons and astonishing way appeared and then those

me;j mkzh; bjhiytpy; brd;wth;fSk; gythW rpjWz;lth;fSk; jpifg;g[ mile;jth;fSk; Mfp kd;ddpd;

 ஆணையில் வழுவ மாட்டாது அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார்      2714-4

AANAIYIL VALUVA MAATTAATHU ANJSUVAAR ANAIYA MEENNDAAR

King order place not escaping way and then moved near the king

 Mizapy; jg;gkhl;lhJ mq;Rgtuha; mtd; gf;fj;jpy; jpUk;gt[k; te;jdh;

 817. வேறு ஒரு செயல் இலாதார் வெரு உற்று நடுங்கித் தம்பால்         2715-1

VEEARU ORU SEYAL ILAATHAAR VERU YURRU NADUNGKITH THAMPAAL

And then there is no other act to do in that those fear engulfed way

BtW bray; xd;Wk; ny;yhjtuhd rkzh;fs; mr;rk; bfhz;L eLA;fpj; jA;fSf;F

 ஈறு வந்து எய்திற்று என்றே மன்னவன் எதிர் வந்து எய்தி        2715-2

EERU VANTHU EYTHIRRU ENREEA MANNAVAN ETHIR VANTHU EYTHI

And then those dead has come over on their side and that firm minded way appeared before the king

nWjp te;J Brh;e;J tpl;lJ vd;Bw Jzpe;J kd;dd; Kd; te;J Brh;e;J

 ஊறுடை நெஞ்சில் அச்சம் வெளிப்பட ஒளிப்பார் போன்று         2715-3

YOORUDAI NENJSIL ACHSAM VELIPPADA OLIPPAAR POOANRU

And then those wounded mind place those fear emanating way and those fear is concealing way

g[z;gl;l jk; cs;sj;jpy; mr;rk; btspg;gl;L tu mjid kiwg;gth; Bghy;

 மாறு கொண்டு ஈரும் இட்டால் வந்தது காண்டும் என்றார்         2715-4

MAARU KONNDU EERUM ITTAAL VANTHATHU KAANNDUM ENRAAR

Who has defied us that sambanthap pilaiyaar whose palm leaf is placed in the water and then after wards we will come to final conclusion in that way informed

 vA;fSld; khWgl;l gps;isahUk; Vl;oid Mw;wpy; nl;lhy; mjd; gpd;g[ tUk; Koitf; fhZA;fs; vd;W Twpdhu;

 818. மாசு சேர் அமணர் எல்லாம் மதியினில் மயங்கிக் கூற       2716-1

MAASU SEEAR AMANAR ELLAAM MATHIYINIL MAYANGKIK KOORA

And those dirty body possessed samanaas are in that way their knowledge dimmed way saying

mGf;F kpf;f mkzh;fs; midtUk; nA;Adk; mwpt[ kaA;fpf; Twf;

 ஆசிலா நெறியில் சேர்ந்த அரசனும் அவரை விட்டுத்     2716-2

AASILAA NERIYIL SEEARNTHA ARASANUM AVARAI VITTUTH

And that sins are removing that way ruling the pandiya king and those samanaas are left from them

Fw;wj;ij ePf;Fk; bewpapy; Brh;e;j ghz;oa kd;dDk; me;j rkzh;fis tpl;Lr;

 தேசு உடைப் பிள்ளையார் தம் திருக்குறிப்பு அதனை நோக்கப்     2716-3

THEEASU YUDAIP PILLAIYAAR THAM THIRUK KURIPPU ATHANAI NOOAKKAP

And those lord siva’s gaana light glittering that gaana sambanther is seeing way whose mind is analyzing way the king seen him

rptqhd xsp cila qhdrk;ge;jhpd; jpUcs;sf; Fwpg;g[ ahBjh vd mwpe;J bfhs;SkhW mtiug; ghu;f;f

 பாசுரம் பாடல் உற்றார் பர சமயங்கள் பாற      2716-4

PAASURAM PAADAL YURRAAR PARA SAMAYANGGAL PAARA

And then that other religion place got those fainting are removing way and those sacred decade sang and then blessed all

 mth; gu rkaA;fshy; Beh;e;j kaf;fk; mHpa[khW jpUg;gjpfj;ijg; gho mUspdhu;

 819. தென்னவன் மாறன் தானும் சிரபுரத்துத் தலைவர் தீண்டிப்    2717-1

THENNAVAN MAARAN THAANUM SIRAPURATHTHUTH THALAIVAR THEENNDIP

And those king of pandiya kingdom who is touched by gaana sabanther

bjd;dtd; Mf ghz;oaDk; rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;juhy; jPz;og;

 பொன் நவில் கொன்றையார் தம் திருநீறு பூசப் பெற்று  2717-2

PON NAVIL KONRAIYAAR THAM THIRU NEERU POOSAP PERRU

And then those golden color konrai flower garland adorned that lord siva’s sacred ashes are applied in the body place

bghd; Bghd;w bfhd;iwiar; R{oa rptbgUkhdpd; jpUePw;iwg;g{rg; bgw;wjhy;

 முன்னை வல் வினையும் நீங்க முதல்வனை அறியும் தன்மை    2717-3

MUNNAI VAL VINAIYUM NEENGKA MUTHALVANAI ARIYUM THANAI

And then from those previous wild deeds are kept away way and those prime lord Siva’s nature is realizing way appeared

Kd;idf; bfhoa tpidapdpd;Wk; ePA;fpatdha; Kjy;tdhd niwtid mwpe;J bfhs;Sk; nay;igg; bgw;wtd; Mdhd;

 உன்னினான் வினைகள் ஒத்துத் துலை என நிற்றலாலே 2717-4

YUNNINAAN VINAIGAL OTHTHUTH THULAI ENA NIRRALAALEEA

And those weighting balance which is showing two sides in even way and those weighting machine way appearing the king

 nUtpidfSk; xj;Jg; bghUis rkkhf;fpf; fhl;Lfpd;w Jyhf;Bfhiyg;Bghy; epd;wjhy;

 820. உலகியல் வேத நூல் ஒழுக்கம் என்பதும்  2718-1

YULAKIYAL VEEATHA NOOL OLUKKAM ENPATHUM

And then in this world place those veethaa character rules are following way alone

cyfpy; Btj E]ypd; tpjpj;j xGf;fBk vd;gija[k;

 நிலவு மெய்ந் நெறி சிவ நெறியது என்பதும்     2718-2

NILAYU MEYN THEIR SIVA NERIYTHU ENPATHUM

Those ever permanent form of mukthi will be attained and those ways and means are showing to this world those saiva way of life those way proved to the whole world

mHpahky; epiy bgWfpd;w tPLBgw;iw mila[k; cz;ik bewp rptbewpBaahFk;

 கலதி வாய் அமணர் காண்கிலார்கள் ஆயினும்  2718-3

KALATHI VAAYI AMANAR KAANKILAARGAL AAYINUM

But that way of life is this perishing form of samanaas will not known it

vd;gija[k; mHpt[ bgWk; rkzh;fs; mwpa khl;lhuhapDk;

 பலர் புகழ் தென்னவன் அறியும் பான்மையால்  2718-4

PALAR PUGAL THENNAVAN ARIYUM PAANMAIYAAL

But so many people are praising that pandiya king who has known that truth

gyuhYk; g[fHg;gLfpd;w ghz;oad; mwpa[k; ghd;ikahy;

 821.  அந்தணர் தேவர் ஆன் இனங்கள் வாழ்க என்று     2719-1

ANTHANAR THEEAVAR AAN INANGKAL VAALKA ENRU

And those bharamins deevaas and cows are praying and praising way

me;jzh;fSk; Bjth;fSk; gRf;fSk; thH;f vd;W

 இந்த மெய்ம் மொழிப் பயன் உலகம் இன்பு உறச்        2719-2

INTHA MEYM MOLIP PAYAN YULAKAM INPU YURACH

And that waystated those true wards are chanting way those living beings are kept away sorrow and then those happiness is attaining way

brhd;d me;j bka;k; bkhHpapd; gadhtJ cyfj;J caph;fs; Jd;gk; ePA;fp nd;gj;ij va;Jk; bghUl;Lr;

 சந்த வேள்விகள் முதல் சங்கரர்க்கு முன்        2719-3

SANTHA VEEALVIGAL MUTHAL SANGKARARKKU MUN

And those sound form chanted veethaa manthraas in the yagaa pit fire and those way lord siva is kept in the prime place and then chanting archanaas

re;jj;Jld; Twpa ke;jpuA;fis cila rptBts;tpfs; Kjyhfr; rptbgUkhDf;F Kjd;ik brhy;yg;gl;l

 வந்த அர்ச்சனை வழிபாடும் அன்னவாம்         2719-4

VANTHA ARCHSANAI VALIPAADUM ANNA VAAM

Manthraas and prayer ways are ever permanent way going on in this world

 mh;r;ridfSk; tHpghLfSk; Mfpait epiy bgWjyhFk;

 822. வேள்வி நல் பயன் வீழ் புனல் ஆவது      2720-1

VEEALVI NAL PAYAN VEEL PUNAL AAVATHU

And then those god yaaga fire effect is to get good rain without fail inthat way blessed all

ey;y Bts;tpfspd; gad; kiH jtwhky; bga;jy; MFk; vd;W mUs; bra;J

 நாளும் அர்ச்சனை நல் உறுப்பு ஆதலால்        2720-2

NAALUM ARCHSANAI NAL YURUPPU AATHALAAL

And those rain water daily using to give lord siva that sacred bath in that way

mJ ehs;BjhWk; niwthpd; mUr;ridf;F cWg;g[ Mjyhy;

 ஆளும் மன்னனை வாழ்த்தியது அர்ச்சனை      2720-3

AALUM MANNANAI VALATHTHIYATHU ARCHSANAI

This world ruling three kings are( chera chola and pandiyaa) glory ever raising way praised in the archana way

cyif MSk; }Bte;jid XA;Ff vd;W thH;j;jpaJ mUr;rid

 மூளும் மற்று இவை காக்கும் முறைமையால்  2720-4

MOOLUM MARRU IVAI KAAKKUM MURAIMAIYAAL

And then those day today activities are preserving way the kings are ruling the states

 Kjyhf tUk; ntw;iwf; fhf;fpd;w Kiwapdhy; MFk;

 823.  ஆழ்க தீயது என்று ஓதிற்று அயல் நெறி 2721-1

AALKA THEEYATHU ENRU OOTHIRRU AYAL NERI

And then those bad vices are to be kept in perishing way and then those activities are against the veethaa acts

MH;f jPaJ vd;W mUspa jd; bghUs; MtJ Btj MfkA;fSf;F g[wk;ghd bewpfs;

 வீழ்க என்றது வேறு எல்லாம் அரன் பெயர்      2721-2

VEELKA ENRATHU VEEARU ELLAAM ARAN PEYAR

And those mighty powers should be made diluted way and then all the places lord siva’s sacred names are

td;ik ny;yhJ xHpf vd;gjhFk; Btwhf vy;yhk; rptbgUkhd; bgah;fBs

 சூழ்க என்றது தொல் உயிர் யாவையும் 2721-3

SOOLKA ENRATHU THOL YUYIR YAAVAIYUM

Chanting and covering all the places and then from the good old time germinating those species are

R{H;f vd;gjhFk; gHk;fhyk; bjhl;L tUk; caph;fs; vy;yhk;

 வாழி அஞ்சு எழுத்து ஓதி வளர்கவே    2721-4

VAALI ANJSU ELUTHTHU OOTHI VALARKAVEEA

Living way and those manthra five letter ward ruling this world ( sivaaya nama, nama chivaaya, om ponnambalam) all are chanting way this world activities are flourished all the places

 thH;itj; jUfpd;w jpUIe;J vGj;J Ms Xk; rpthaek Xk; ekr;rptha Xk; bghd;dk;gyk; Xjp tsh;f vd;w bghUshFk;

 824. சொன்ன வையகமும் துயர் தீர்கவே        2722-1

SONNA VAIYAKAMUM THUYAR THEERKAVEEA

And those manthraas are chanting way this whole world will eliminate sorrows in this world

Twpa itafKk; Jah; ePf;fBt

 என்னும் நீர்மை இக பரத்தில் உயர்      2722-2

ENNUM NEERMAI IKA PARATH THIL YUYAR

And those concepts are in this life and mukthi life

vd;wjd; fUj;jhdJ nk;ikapYk; kWikapYk;

 மன்னி வாழும் உலகத்தவர் மாற்றிட    2722-3

MANNI VAALUM YULAKATHTHAVAR MAARRIDA

Here ever permanent form living those souls are those pain relieving way to live happily in this world

epiyj;J epw;Fk; cyfj;jth;fshd caph;fs; Jd;gk; ePA;FjyhFk;

 முன்னர் ஞான சம்பந்தர் மொழிந்தனர்  2722-4

MUNNAR GNAANA SAMPANTHAR MOLINTHANAR

And those concepts are filled way at first gaana sambanther singing way blessed all

 nf;fUj;Jfs; Bjhd;w Kjypy; jpUqhdrk;ge;jh; ciuj;J mUspdhu;

 825.  அரிய காட்சியர் என்பது அவ் வாதியைத் 2723-1

ARIYA KAATSIYAR ENPATHU AV VAATHIYAITH

And then in the before singing in the poem saying those wards are and those prime form of good old lord siva is not seen by those pasu and paasa gaana way

Kd; bra;a[spy; mud; vd;W ciuj;J Mjpiag; ghr qhdk; gRqhdA;fshy;

 தெரியலாம் நிலையால் தெரியார் என  2723-2

THERIYALAAM NILAIYAAL THERIYAAR ENA

And those souls and attachment filled persons are not seen and then those persons are seeing way

mwpa khl;lhjth; vd;W mwpe;J fhz;gjw;fhd

 உரிய அன்பினில் காண்பவர்க்கு உண்மையாம்  2723-3

YURIYA ANPINIL KAANPAVARKKU YUNNMAIYAAM

And those love filled way seeing those maturity filled people

md;gpd; jpwj;jhy; fhz;fpd;w gf;Ftk; cila moath;fSf;F

 பெரிய நல் அடையாளங்கள் பேசினார்  2723-4

PERIYA NAL ADAIYAALANGGAL PEEASINAAR

Are seeing way those hand place carrying fire bull and dark color throat and those burial ground living life and those symbols way appearing before them

 mA;if vhp VW fhpafz;lk; fhLt[iwa[k; thH;t[ Kjypa milahsA;fisf; bfhz;ltuha; mth; fhl;rp mspg;gh;

 826.  ஆயினும் பெரியார் அவர் என்பது         2724-1

AAYINUM PERIYAAR AVAR ENPATHU

And that way as before symbols are stated way appearing before them but any how

me;j niwth; Kd; Twg;gl;l milahs epiyfisf; bfhz;ltuha; fhzg;gLthu; MapDk;

 மேய இவ் இயல்பே அன்றி விண் முதல்        2724-2

MEEAYA IV IYALPEEA ANRI VINN MUTHAL

In that appearance place not to be conserved way and those glory filled light form appearing in this world

And then as before stated those fire carrying form appearing and that nature or those space way spread over those five vast forces (land water fire wing and space) form appearing

mf;fhl;rpa[s; mlA;fhj bgUik cilath; vd Twg;gLk; nay;ghdJ Bkw;bfhz;l Kd; brhd;w vhpia cilatuha; nUj;jy; Kjyhd jd;ikfis cilikBah my;yJ tpz; Kjyhd

 பாய பூதங்கள் பல் உயிர் அண்டங்கள்  2724-3

PAAYA POOTHANGGAL PAL YUYIR ANNDANGGAL

And then other living beings and those universe and other material things are stated so that vast form is revealed to this world only

gue;j Ie;J g{jA;fSk; gy caph;fSk; mz;lA;fSk;

 ஏயும் யாவும் இவர் வடிவு என்பதாம்    2724-4

EAYUM YAAYUM IVAR VADIYU EPATHAAM

And then those other things form appearing lord siva

 kw;Wk; cs;sita[k; mth; bgUtotpy; miktd vd;W Twpajhk;

 827. பின்பும் ஆர் அறிவார் அவர் பெற்றியே     2725-1

PINPUM AAR ARIVAAR AVAR PERRIYEEA

And his vast form of nature is none known in this world ( those five sense organs are possessing that limited powers only) so with this limited power we will not see that unlimited power)

BkYk; mtuJ nay;ig vth; mwpthu;

 என்பது யார் உணர்வான் எனும் சென்று எட்ட ஒணா     2725-2

ENPATHU YAAR YUNARVAAN ENUM SENRU ETTA ONAA

And that way informed way blessing all and then those nature is not even those intuitive way cannot be approachable one

vd;W Twp mUSk;; nay;ghtJ vtuJ czh;tpdhYk; brd;W vl;Ltjw;F nayhj

 மன்பெரும் தன்மையார் என வாழ்த்தினார்       2725-3

MANPERUM THANAIYAAR ENA VAALTHTHINAAR

And those state and mannerism possessed lord siva in this world

epiyik cila jd;ikia cilath; Mth;

 அன்பு சூழ் சண்பை ஆண் தகையார் அவர்       2725-4

ANPU SOOL SANPAI AAN THAKAIYAAR AVAR

And that way seergaali place descended those masculine character possessed that gaana sambanther blessed way revealed to all

vd;W md;g[ila rz;ig vd;w rPfhHp Mz; jifahu; ciuj;J mUspdhu;

 828.  வெந்த சாம்பல் விரை என்பது தமது      2726-1

VENTHA SAAMPAL VIRAI ENPATHU THAMATHU

In the decade starting with those white ashes are adorned and that third poem place in the first line

bte;j rhk;gy; tpiu vdg;g{rpBa vd;w gjpfj;jpd; }d;whk; ghlypy; mth;fSk; Kjy; mog;gFjpapy;

 அந்தம் இல் ஒளி அல்லா ஒளி எலாம்  2726-2

ANTHAM IL OLI ALLAA OLI ELAAM

And then those ever permanent form appearing and that lord siva’s light permanent one and then those  light matter form appearing lights are

jk; mHptw;w epj;jpakhd rptxsp my;yhj kw;w xspg;bghUs;fs; vy;yhk;

 வந்து வெம் தற மற்றப் பொடி அணி    2726-3

VANTHU VEM THARA MARRAP PODI ANI

While at the creation time appearing and that end time burnt down into ashes way destroyed in this world emanated those ashes are

gilg;g[f; fpukj;jpy; Bjhd;wpr; rA;fhu fpukj;jpy; bte;J ePwhfp mHpa Btwhd me;jr; rhk;giy

 சந்த மாக் கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார்     2726-4

SANTHA MAAK KONNDA VANNAMUM SAARRINAAR

Those lord siva that ashes are adorned in the body place and then appearing reality is propagating form and that nature is informed to all

 niwth; mHfhfpa re;jdkha;f; bfhz;l nay;gpida[k; vLj;Jr; brhd;dhu;

 829. தமக்குத் தந்தையர் தாய் இலர் என்பதும்  2727-1

THAMAKKUTH THANTHAIYAR THAY ILAR ENPATHUM

And then already stated in the decade place in the second line there is no father and mother to me in that way blessed form stated those wards

BkBy brhd;w mg;ghl;od; nuz;lhk; moapy; (niwth;) jkf;Fj; je;ij ahbuhL jha; nyu; vd;w mUspajd;fUj;Jk;

 அமைத்து இங்கு யாவையும் ஆங்கு அவை வீந்த போது 2727-2

AMAITHTHU INGKU YAAVAIYUM AANGKU AVAI VEENTHA POOATHU

And those lord siva’s beacon light which is self-generating one and the and those other not self-generating light are not possessing,and all those matters are and at the end of its life destroyed and then converted into ashes way

jk; xsp xsp my;yhj xspg; bghUs;fs; vy;yhtw;iwa[k; rA;fhpj;jgpd;

 இமைத்த சோதி அடங்கிப் பின் ஈதலால் 2727-3

IMAITHTHA SOOTHI ADANGKIP PIN EETHALAAL

And then all are conserved with in the body place and then all are created in this world

jkf;F cs;Bs xLf;fp gpd;dUk; g[zu; cw;gtj;jpy; kWgoa[k; mtw;iw cs;sdthf;Fjyhy;

 எமக்கு நாதர் பிறப்பு இலர் என்றதாம்    2727-4

EMAKKU NAATHAR PIRAPPU ILAR ENRATHAAM

So my lord siva is possessing no birth and death in that way informed all

 vk; niwth; gpwg;gpy;yhjth; vdf; Twpagoahk;

 830.  தம்மையே சிந்தியார் எனும் தம்மை தான்         2728-1

THAMMAIYEEA SINTHIYAAR ENUM THAMMAI THAAN

And then those decade place stating that thamaiyeea sinthiyaar ealuvaar venai theer paraal and then where stated those concepts are

jk;ikBa rpe;jpahu; vGthu; tpid jPh;g;guhy; vdf;TWk; gjpfk; gFjpapy; Twpajd; jd;ik MtJ

 மெய்ம்மை ஆகி விளங்கு ஒளி தாம் என        2728-2

MEYMMAI AAKI VILANGKU OLI THAAM ENA

and those true matter form appearing thing is self only and that way and then

cz;ik Mfp tpsA;Fk; bghUs; jhBk vd;W

 இம்மையே நினைவார் தம் இருவினைப்         2728-3

IMMAIYEEA NINAIVAAR THAM IRUVINAIP

Identifying way those thinking persons are, who are those good and bad deeds connectivity way

fz;L epidg;gth;fspd; nUtpidfs; bjhlh;tjw;Ff; fhuzkhd

 பொய்ம்மை வல் இருள் போக்குவர் என்றதாம்  2728-4

POYMMAI VAL IRUL POOAKKUVAR ENRATHAAM

And then those false hood way those maaya impurities are driven away in this birth itself those inner meaning is revealed here

 bgha;ikia tpisj;J epw;Fk; ky nUis nk;ikBa ePf;Fthu; vd;gjhk;

 831.  எந்தையார் அவர் எவ்வகையார் கொல் என்று      2729-1

ENTHAIYAAR AVAR EVVAKAIYAAR KOL ENRU

And then my father is appearing in all the ways in that way completing the decade and then in the last sentence revealing those truth is

ve;ijahuhy; vt;tifahu; bfhByh vd;w gjpfg;ghl;od; nWjp moapy;

 இந்த வாய்மை மற்ற எப்பொருள் கூற்றினும்    2729-2

INTHA VAAYMAI MARRA EPPORUL KOORRINUM

And then those whatever matter form appearing in this world and then in its inner place

Twpa cz;ikahtJ BtW ve;jg; bghUs; gw;wpa brhy; gFjp cs;Sk;

 முந்தையோரைஎக் கூற்றின் மொழிவது என்று 2729-3

MUNTHAI YOOARAI EK KOORRIN MOLIVATHU ENRU

Those no begging and end (those sath + chith + anantha way) sachithaanatha way appearing ever permanent lord siva and those internal happiness form appearing those lord siva is not to be explained by wards way

mehjp }j;j rpj;JUthfpa niwtiuBa vt;tif bkhHpfshYk; brhy;yg;glhJ

 அந்தண் பூந்தராய் வேந்தர் அருளினார்  2729-4

ANTHANN POONTHARAAYI VEEANTHAR ARULINAAR

And that way those lovely seergaali place descended blessed form revealed to all

 vd;mHfpa Fsph;e;j g{e;juha; vd;w rPfhHpj;jiyth; mUspr; bra;jhh;

 832.  ஆதி ஆட்பால் அவர்க்கு அருளும் திறம்  2730-1

AATHI AATPAAL AVARKKU ARULUM THIRAM

And then those who are surrender under lord siva’s feet to whom lord Siva put his grace on them

Mshfpd;w bjhz;lh;fSf;F mg;bgUkhd; mUs; bra;fpd;w jpwA;fisa[k;

 நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங் கால் 2730-2

NAATHAN MAATSIMAI KEEATKA NAVILUNG KAAL

And those lord Sivas’ greatness is requested to explain by the disciples

niwthpd; khd;iga[k; gw;wpf; Bfl;fshdhu;

 ஓதும் எல்லை உலப்பில ஆதலின்      2730-3

OOTHUM ELLAI YULAPPILA AATHALIN

And then gaana sambanther those answering way and those limitless form expanding

mjw;F tpil TWk;BghJ brhy;Yk; vy;iy mstpy;yhJ tphpa[k;

 யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம்       2730-4

YAATHUM AARAAYCHSI ILLAIYAAM ENRA THAAM

So in whatever way we cannot Annalise it in that way replied

 vdBt vy;yhtifahYk; mJ Muha;r;rp jd;ik bfhz;lit my;y vd;W Twpathwhk;

 833. அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாள் அடைந்து  2731-1

ANNA AATHALIL AATHIYAAR THAAL ADAINTHU

And that way and those true status is in the previous poem place stated and those beginner of this world whose sacred feet are approached way

nA;Adkhf cz;ik epiy Kd; bra;a[spBy Twpajhjyhy; Mjpahk; niwthpd; jpUtofis mile;J

 இன்ன கேட்கவே ஏற்ற கோள் பலவும்  2731-2

INNA KEEATKAVEEA EARRA KOOAL PALAYUM

And then those real truths are heard and those nature possessed disciples whom place appearing

ne;j t[z;ikfisf; Bfl;fyhdhh; mj;jd;ik bgw;w moath;f;F

 முன்னை வல் வினையும் முடிவு எய்தும் அத்  2731-3

MUNNANAI VAL VINAIYUM MUDIYU EYTHUM ATH

Those impurities( aanavam conmam maayai) and those pains and those good old sins and those good and bad deed powers are came to an end

Vw;w kyKk; thjida[k; Mfpa gPilfSk; giHa tpid typfSk; Kot[ bgWk;

 தன்மையார்க்கு என்றனர் சண்பை காவலர்       2731-4

THANMAIYAARKKU ENRANAR SANPAI KAAVALAR

Ad that wayseer gaali leader gaana sambanther informed and then blessed all

 vd;W rz;ig rPfhHpj; jiytuhd rk;ge;jh; Twp mUspdhu;

 834. மன்னும் ஏதுக்களால் எனும் வாய்மைதான் 2732-1

MANNUM EATHUK KALAAL ENUM VAAYMAI THAAN

And then those permanent form of hypothesize and then those talking language way we cannot and much way examine it and that way in this decade way telling truth is

epiy bgw;w VJf;fshYk; vLj;j bkhHpahYk; kpf;Fr; Brhjpf;f Btz;lh vd;W gjpfj;jpy; ciuj;jjd; cz;ikahtJ

 அன்னது ஒப்பு வேறு இன்மையில் சங்கரன்      2732-2

ANNATHU OPPU VEEARU INMAIYIL SANGKARAN

And then there no comparable example is available in matter way in this world so lord siva alias sangara

jdf;F cjhuzkhff; fhl;lf;Twpa bghUs; BtW VJk; ny;iy Mifahy; rA;fud;

 இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக் காட்டு 2732-3

INNA THANMAIYAI EATHU EDUTHTHUK KAATTU

As before stated way and those measurement way that highly regarded state nature way and hypothesis way and then those established examples way

jdJ Kd;Twpa tz;zKk; khz;g[k; cila jd;ikia VJf;fshYk; epWj;Jk; cjhuzA;fshYk;

 அன்ன ஆற்றால் அளப்பு இலன் என்றதாம்       2732-4

ANNA AARRAAL ALAPPU ILAN ENRATHAAM

And then other form of measurements we con’t scal him and that way elaborated

 mit Bghd;w kw;w msitfshYk; msf;fg;glhjtd; vd;W tpsf;fpa goahk;

 835. தோன்று காட்சி சுடர் விட்டு உளன் என்பது         2733-1

THOOANRU KAATCHI SUDAR VITTU YULAN ENPATHU

And then those thooanrum kaatchi sudar vittulla inthat decade place those stated meaning is

Bjhd;Wk; fhl;rp Rlh; tpl;Ls;s vd;w gjpfj;jhy; etpd;wjd; bghUshtJ

 ஆன்ற அங்கிப் புறத்து ஒளியாய் அன்பில்        2733-2

AANRA ANGKIP PURATHTHU OLIYAAY ANPIL

And those fire place those external light form appearing and then those love

mike;j mf;fpdpapy; g[w xspaha;f; fhzg;gl;L md;gpd;

 ஊன்ற உள் எழும் சோதியாய் நின்றனன்         2733-3

YOONRA YUL ELUM SOOATHIYAAYI NINRANAN

Place dipping way seeing and those internalplace appearing light form lord siva existing

ciwg;gpy; mjpy; mGj;jpg; ghh;f;f cs;Bs vGk; xspaha; mtd; cs;shd;

 ஏன்று காண்பார்க்கு இது பொருள் என்ற தாம்    2733-4

EANRU KAANNPAARKKU ITHU PORUL ENRA THAAM

And those light way standing and then seeing and those matter form appearing and that way gaana sambanther elaborated

 mtdJ xsp tHp epd;W fhz;gth;f;F nJ bghUshFk; vd;W mth; tpsf;fpagoahk;

 836.  மாதுக்கம் நீக்கல் உறுவீர் மனம் பற்றும் என்பது  2734-1

MAATHUKKAM NEEKKAL YURUVEER MANAM PARRUM ENPATHU

The big sorrow removingway the mind attachment got and those decade place and those matter form of lord siva

khJ]f;fk; ePA;fy; cWtPh; kdk; gw;Wk; vd;w gjpfj; bjhlhpd; bghUs;

 ஆதிச் சுடர்ச் சோதியை அன்பின் அகத்துள் ஆக்கிப்       2734-2

AATHICH SUDARCH SOOATHIYAI ANPIN AKATHTHUL AAKKIP

And those fire light glow form of appearance is seen with love way and then those five letter way those internal prayer conducted

}ykhd Rlh;r; B$hjpia md;ghy; Md;khtpy; fz;L Ie;J vGj;jhy; mfy;g{i$ bra;J

 போதித்த நோக்கு உற்று ஒழியாமல் பொருந்தி வாழ்ந்து 2734-3

POOATHITHTHA NOOAKKU YURRU OLIYAAMAL PORUNTHI VAALNTHU

And then gaana teachers are preaching way and those sacred grace way internally seen and then mingled with those Siva yoogam way and then without interruption and those lord siva’s gaana form of life leading and living

qhd Mrphpauhy; Bghjpf;fg;gl;l jpUmUs; tHpg;gl;l cs;Behf;fpy; fz;L Toa rptBahfj;jhy; nilawhky; Tor; rptqhd thH;f;ifapBy thH;e;J

 போதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம்       2734-4

POOATHITHTHA PANTHAP PIRAPPIN NERI PEEARMIN ENRAAM

And then those good old time starting way those gaana knowledge is concealed and then differentiated way and those ego filled way of life you are kept away and that way elaborated

 mehjpBa bjhlh;e;J mwpit kiwj;J BtWgLj;jpa Mztj;jhy; Md gpwtpapBy tUk; bewpapdpd;W ePA;fs; ePA;FtPh; MtPh; vd;W tpsf;fpajhy;

 837.  ஈண்டு சாதுக்கள் என்று எடுத்து ஓதிற்று  2735-1

EEANNDU SAATHUKKAL ENRU EDUTHTHU OOTHIRRU

And those devoided of cause and effect form life and then those calm way thinking in meditation and then approach lord siva and that way in this decade chanted

rhJf;fs; kpf;fPh; niwBa te;J rhu;kpd;fBs vd;W nA;F gjpfj;jhy; Xjpajhy;

 வேண்டும் வேட்கைய எல்லாம் விமலர்தாள்     2735-2

VEEEANNDUM VEETKAIYA ELLAAM VIMALARTHAAL

And those lust feelings are in natural way kept away and then those attachment relations place left out

tpUg;g[k; Btl;iffshd vy;yhk; nay;ghfBt ghrdA;fspdpd;W ePA;fpa

 பூண்ட அன்பினில் போற்றுவீர் சார்மின் என்று    2735-3

POONNDA ANPINIL POOARRUVEER SAARMIN ENRU

And then those lord siva’s sacred feet place kept those love way praying person you are and that way you may mingle with lord siva —

niwthpd; jpUtofisBa Bkw;bfhz;l md;gpdhy; tzA;Fgth;fBs te;J rhUA;fs;

 ஆண்ட சண்பை அரசர் அருளினார்      2735-4

AANNDA SANNPAI ARASAR ARULINAAR

And those way those seergaali place descended ganasambanther elaborated way blessed all

 vd;W rz;igapd; (rPH;fhHpapd;) kd;dh; tpsf;fp mUs; bra;jhu;

 839.  ஆடும் எனவாம் திருப்பாட்டின் அமைத்த மூன்றும் 2736-1

AADUM ENAVAAM THIRUP PAATTIN AMAITHTHA MOONRUM

And then those aadum kootram yuthaithu veetham paadum and those decade place mentioning and those lord siva is dancing and then those death god ema is kicked ad killed and all the time veethaa chanting way

MLk; vd;Wk; mUA;Tw;wk; cijj;jJBtjk; ghLk; vd;Dk; tUk; gjpfj;jpy; gFjp vd;wJk; Mfpa }d;Wk; Fwpj;j bghUshf MFk; vd;wJk;

 நீடும் புகழோ பிறர் துன்பம் நீத்தற்கோ என்று    2736-2

NEEDUM PUKALOOA PIRAR THUNPAM NEETHTHARKOOA ENRU

Which is did those three acts not for glory but only to remove the sorrows of living beings

g[fGf;fhfBth md;wp caph;fspd; Jd;gk; ePf;Ftjw;Bfh vd;W

 தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கு இவை செய்த ஈசர்  2736-3

THEEADUM YUNARVEER YULAKUKKU IVAI SEYTHA EESAR

And those inguiry way approaching you must know it that lord Siva is did because of, in this world place

Muha;fpd;w czh;t[ bfhz;lth;fBs ntw;iw niwth; bra;jJ cyfj;jpd; kPJ itj;j

 கூடும் கருணைத் திறம் என்றனர் கொள்கை மேலோர்    2736-4

KOODUM KARUNAITH THIRAM ENRANAR KOLKAI MEEALOOAR

Kept those grace way only in that highly regarded those gaana sabanther informed to the whole world

 BguUspd; jpwk; vd;w bfhs;ifahy; Bkd;ik cila gps;isahu; mUs; bra;jhu;

 839. கருதும் கடிசேர்ந்த என்னும் திருப் பாட்டில் ஈசர்    2737-1

KARUTHUM KADI SEEARNTHA ENNUM THIRUP PAATTIL EESAR

And then those karuthum kadi seear decade where lord siva

fUJk; fo Brh;e;j vdj; bjhlA;Fk; jpUg;ghl;oy; niwth;

 மருவும் பெரும் பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி       2737-2

MARUYUM PERUM POOSAI MARUTHTHAVARK KOOARAL MUTHTHI

And those willingness filled way seated and then blessed all and those poojaas are destroyed persons are killedis not considered as bad one which will only give mukthi in this world

tpUk;gp Vw;W tPw;W nUe;J mUSk; bgUk; g{iriar; rpijj;jth;fisf; bfhy;Yjy; jPa bray; Mtjd;wp Kf;jp mspf;Fk;

 தரு தன்மையது ஆதல் சண்ணீசர் தம் செய்கை தக்கோர் 2737-3

THARU THANMAIYATHU AATHAL SANNEESAR THAM SEYKAI THAK KOOAR

And those bad act is converted as good one which is known through that sandeesar history

ey;y brayhtijr; rz;Orh; jk; tuyhw;why; jf;ftuhd bghpBahu;

 பெரிதும் சொலக் கேட்டனம் என்றனர் பிள்ளையார் தாம் 2737-4

PERITHUM SOLAK KEEATTANAM ENRANAR PILLAIYAAR THAAM

Where sandeesar slashed his father’s feet because of who has tried to destroy that sand Siva lingam but lord siva gave a highly regarded boon for that act

 brhy;iyf; Bfl;Blhk; vd;W qhdg;gps;isahu; ciuj;J mUspdhu;

 840.  வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினினேர்         2738-1

VEEATHA MUTHALVAN ENUM MEYTH THIRU PAATTININEEAR

And then those veethaa muthalver sacred decade place revealing the truth is and those prime vethaa place

Btj Kjy;td; vdj; bjhlA;Fk; cz;ik bghjpe;j jpUg;gjpfj;jpy; g[yg;gl tUk; bghUs; MtJ rpwe;j gpukhzkhd Btjj;jhy;

 ஆதி உலகோர் இடர் நீங்கிட ஏத்த ஆடும்        2738-2

AATHI YULAKOOAR IDAR NEENGKIDA EATHTHA AADUM

Mentioning that this prime lord siva and then those world place living souls are and that birth sorrows are removing way those persons are praying and then praising lord siva’s feet who is dancing form appearing in this world

Fwpf;fg;gLk; nth; cyf caph;fs; jk; jk; gpwtpj; Jd;gk; ePA;ft[k; mwpe;J  Vj;jt[k; Tj;J MLfpd;w jpUtofis cila rptbgUkhBdahthu;

 பாதம் முதலாம் பதிணெண் புராணங்கள் என்றே 2738-3

PAATHAM MUTHALAAM PATHINEN PURAANANGGAL ENREEA

He is the prime lord in this world and then those eighteen legends are clear way revealing to the world

mtBu Kjy; flt[s; gjpbdl;Lg; g[uhzA;fs; me;j cz;ikiaj; bjsptha; tpsf;Ftdthk;

 ஓது என்று உரை செய்தனர் யாவும் ஓதாது உணர்ந்தோர் 2738-4

OOTHU ENRU YURAI SEYTHANAR YAAYUM OOTHAATHU YUNARN THOOAR

And that message is clear way understood and then chanting his names in that gaana sambanther not learnt anything from others and those way informed all

 vdj; Jzpe;J mtw;iw XJthahf vd;W ahtw;iwa[k; Xjhky; czh;e;jtuhd qhdrk;ge;jh; ciuj;J mUspdhu;

 841.  பாவுற்ற பார் ஆழி வட்டத் திருப்பாட்டின் உண்மை         2739-1

PAAYURRA PAAR AALI VATTATH THIRUPPAATTIN YUNMAI

And then paar aali vattam and that way starting those decade truth is

jpUg;gjpfj;jpy; bghUe;jpa ghuhHp tl;lk; vdj; bjhlA;Fk; ghl;oy; cz;ikahtJ

 காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல் பெற்றது 2739-2

KAAVAL THOLILAAN ENUM KANNANUM KAAVAL PERRATHU

And this world preserving work is carried by thirumal and those protection work is got from lord siva and that history is

cyfk; fhf;Fk; bjhHpiy Bkw; bfhz;l jpUkhy; me;jf; fhty; bjhHpy; fpilf;fg;bgw;w tuyhwhtJ

 யாவர்க்கும் மேல் ஆய ஈசன் அருள் ஆழி பெற்று        2739-3

YAAVARKKUM MEEAL AAYA EEASAN ARUL AALI PERRU

And that highly regarded prime lord siva has blessed form given that circle force to thirumal

vy;yhUf;Fk; Bkyhdtuhd rptbgUkhd; mUSk; rf;fuKk; bgw;Wg;

 மேவுற்ற சீர் உற்றது என்றனர் வேத வாயர்      2739-4

MEEAYURRA SEER YURRATHU ENRANAR VEEATHA VAAYAR

And then those specialty got from lord siva and that way veethaas are chanting those tongue possessed gaana sambanther revealed to the whole world

 bghUe;jpa rpwg;igg; bgw;wjhy; MFk; vd;w BtjA;fs; btspg;gLk; thf;if cila rk;ge;jh; mUs; bra;jhu;

 842.  மாலா யவன் என்ன வரும் திருப்பாட்டில் மாலும் 2740-1

MAALAA YAVAN ENNA VARUM THIRUP PAATTIL MAALUM

And then those maalaa yavan in that sacred decade place and that thirumal

khyhatDk; vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;jpy; jpUkhYk;

 தோலா மறை நான்முகனும் தொடர்வாம் அமரர் 2740-2

THOOALAA MARAI NAAN MUKANUM THODARVAAM AMARAR

And those all the time winning force filled those veethaas are well learnt that bharama and then those other deevaas

Bjhy;tp ny;yhj kiwfisg; goj;jehd;KfDk; mth;fisj; bjhlh;e;J Bjth;fSk;

 ஏலா வகை சுட்ட நஞ்சு உண்டு இறவாமை காத்த        2740-3

EAALAA VAKAI SUTTA NANJSU YUNNDU IRAVAAMAI KAATHTHA

And then those sea place emanated those poison is consumed and that way lord siva saved the life of other deevaas

bghUe;jkhl;lhjgo Rl;l eq;rpidj; jhk; cz;L mth;fs; nwthj tz;ik fhj;j

 மேலாம் கருணைத் திறம் வெம் குருவேந்தர் வைத்தார்  2740-4

MEEALAAM KARUNAITH THIRAM VEM KURUVEEANTHAR VAITHTHAAR

And those big grace is winning force filled way in formed to the whole world and that seergaai place descended revealed to the whole world

 Bkyhf bgUk; fUizapd; btw;wpg; ghl;oid btA;FU vd;w rPfhHpj; jyj;jtuhd gps;isahu; mwpa itj;jhu;

 843.  ஆன அற்று அன்றி என்ற அத்திருப் பாட்டில் கூடல்        2741-1

AANA ARRU ANRI ENRA ATHTHIRUP PAATTIL KOODAL

And then those decade completing way those anranri anthan poem place mathurai alias naan maadak koodal

gjpfj;jpd; epiwthf md;wd;wpme;jd; vdj; bjhlA;Fk; ghl;oy; ehd;khlf; Tly;

 மா நகரத்துச் சங்கம் வைத்தவன் தேற்றத் தேறா         2741-2

MAA NAKARATHTHUCH SANGKAM VAITHTHAVAN THEEARRATH THEEARA

Place where three tamil sangams are established (clubs) and the those paandiyaa king got that clear message that lord siva is prime god in this world and then those clarity is not possessed those samanaas are

vd;w kJiuapy; }d;W rA;fA;fis epWtpa ghz;oad; bjspt[ bgw;wg; bjspt[ bgwhj fPH; kf;fshd

 ஈனர்கள் எல்லைக் கிட்ட ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லில்      2741-3

EENARKAL ELLAIK KITTA EADU NEER ETHIRNTHU SELLIL

Who are stated in the oration place those boundary end is , and that way those running water place put that palm leaf will swim against the water current

rkzh;fs; thjpy; brhd;d vy;iyapy; Kot[ fhZkhW nl;l VL ePhpy; vjpj;J BkBy bry;Ykhdhy;

 ஞானம் ஈசன் பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார்  2741-4

GNANAM EESAN PAAL ANPAI ENRAANAR GNAANAM YUNNDAAR

And then those firm form getting the truth is and that place getting those love only and that way those Siva gaanam nectar consumed and that gaana sambanther in clear way explained all

 mjdhy; cWjpaha; bfhs;sg;gLk; cz;ikahtJ Nrd; nlj;J md;BgahFk; vd;W rptqhd mKJ cz;l rk;ge;jg; gps;isahu; tpsf;fp mUspdhu;

 844. வெறியார் பொழில் சண்பையர் வேந்தர் மெய்ப் பாசுரத்தைக் 2742-1

VERIYAAR POLIL SANPAIYAR VEEANTHAR MEYP PAASURATHTHAIK

And those fragrance filled and then flower plantaions are covered and that seergaali place descended gaana sambanther who has spread over that true gaana matter

kzk; tPRfpd;w Brhiy R{H;e;j rPfhHp kd;dtuhd rk;ge;jh; bka;bghUs; tphpe;j gjpfj;ij

 குறி ஏறிய எல்லை அறிந்து கும்பிட்டேன் அல்லேன்      2742-2

KURI EARIYA ELLAI ARINTHU KUMPITTEEAN ALLEEAN

And those grace symbol as known by me pray and praise it and then any- how up to this state what I have propagated is

mjd; mUs; Fwpg;g[r; bry;Yk; mst[ mwpe;J Bghw;wpBdd; my;Byd; Mapd; nJtiu Bghw;wp ciuj;jJ vd;d vd;why;

 சிறியேன் அறிவுக்கு அவர் தந்து திருப்பாதம் தந்த        2742-3

SIRIYEEAN ARIYUKKU AVAR THANTHU THIRUP PAATHAM THANTHA

As I am small person so as per my capacity known way and then standing there

rpwpatdhd vd; rpw;wwpt[f;F mth; jkJ jpUtofis czhj;jp tHpBa epd;W

 நெறியே சிறிது யான் அறி நீர்மை கும்பிட்டேன் அன்பால்         2742-4

NERIYEEA SIRITHU YAAN ARI NEERMAI KUMPITTEEAN ANPAAL

And that small way I haveknown ature way which creeper plant pole way taken it and then not that material knowledge (cause and effect way) but only in love filled minded way mentioning and then praying and praising

rpwpa mstpy; ehd; mwpe;j jd;ik gw;Wf; Bfhlff; bfhz;L mwpt[ g{h;tkhf md;wp mjd;ghy; md;g[fhuzkhff; Fk;gpl;L tzA;fpBdd;

 845. அலரும் விரை சூழ் பொழில் காழியுள் ஆதி ஞானம்        2743-1

ALARUM VIRAI SOOL POLIL KAALIYUL AATHI GNAANAM

Where flowers are blooming way emanating fragrance covered and those seergaali place descended gaana sambanther whose siva gaana fragrance emanating

kyh;fs; kyh;e;jyhy; cz;lhFk; kzk; R{H;e;j Brhiyfis cila rPfhHpg; gjpapy; Bjhd;wpa rptqhdk; fkGk;

 மலரும் திருவாக்கு உடை வள்ளலார் உள்ள வண்ணம்  2743-2

MALARUM THIRUVAAKKU YUDAI VALLALAAR YULLA VANNAM

Those sacred wards are possessing gaana sambanther and those true matter

jpUthf;fpid cilathuhd qhdrk;ge;jh; cz;ikg; bghUs; epiyapidg;

 பலரும் உணர்ந்து உய்யப் பகர்ந்து வரைந்து ஆற்றில்     2743-3

PALARUM YUNARNTHU YUYYAP PAKARNTHU VARAINTHU AARRIL

And those majority of people are knowing way blessed way written form given and those never perishing that true matter

gyUk; mwpe;J ca;a[khW mUspr; bra;J vGJtpj;J vd;Wk; mHpahj bka;g;bghUis

 நிலவும் திரு ஏடு திருக்கையால் நீட்டி இட்டார்  2743-4

NILAYUM THIRU EADU THIRUK KAIYAAL NEETTI ITTAAR

Ad that written palm leaf is placed on the sacred Vaigai river moving water place and his sacred hand place taking way placed in the water

 cila me;jj; jpUVl;oid itifahw;wpy; jk; jpUf;ifapdhy; ePl;o nl;lhu;

 846. திரு உடைப் பிள்ளையார் தம் திருக்கையால் இட்ட ஏடு     2744-1

THIRU YUDAIP PILLAIYAAR THAM THIRUK KAIYAAL ITTA EADU

And then those Saiva gaana knowledge possessed gaana sambanther who has placed with his sacred hand in the river water place that palm leaf

irt bka;j;jpUit cila qhdrk;ge;jh; jk; jpUf;ifapdhy; Mw;W ePhpy; brYj;jpa me;j VL

 மரு உறும் பிறவி ஆற்றில் மாதவர் மனம் சென்றால் போல்      2744-2

MARU YURUM PIRAVI AARRIL MAATHAVAR MANAM SENRAAL POOAL

And then ever permanent way running way coming that repeated birth and death and those big meditation performing people are moving against it

bghUe;jptUk; gpwtpahd Mw;wpBy khjthpd; cs;skhdJ vjph;j;Jr; bry;tijg; Bghd;W

 பொரு புனல் வைகை ஆற்றில் எதிர்ந்து நீர் கிழித்துப் போகும்     2744-3

PORU PUNAL VAIKAI AARRIL ETHIRNTHU NEER KALITHTHUP POOAKUM

And those flooded form moving that vigai river water against that current water those palm leaf swimming way moved forward

kpFe;J XLk; ePiu cila itif Mw;wpy; fPH; Behf;fp XLk; Xl;lj;ij vjph;j;J ePhpd; eLtpy; mijf; fpHpj;Jf; bfhz;L Bky;Behf;fp bry;yy; Mapw;W

 இரு நிலத்தோர் கட்கு எல்லாம் இது பொருள் என்று காட்டி       2744-4

IRU NILATH THOOAR KATKU ELLAAM ITHU PORUL ENRU KAATTI

And then in this big land place living people are saying that this is true matter once and that way saying in illustrated way

 bghpa ne;j cyfj;jpy; thH;gth;fSf;F vy;yhk; nJBt cz;ikg; bghUs; cilaJ vd;W vLj;Jf;fhl;o

 847.  எம்பிரான் சிவனே எல்லாப் பொருளும் என்று எழுதும் ஏட்டில்      2745-1

EMPIRAAN SIVANEEA ELLAAP PORULUM ENRU ELUTHUM EATTIL

And those palm leaf place written those wards are that lord Siva alone prime god and those way appearing palam leaf place

vk; niwtuhd rptbgUkhBd KGKjy; bghUs; Mthu; vd;W vGjpa me;j Vl;oBy

 தம்பிரான் அருளால் வேந்தன் தன்னை முன் ஓங்கப் பாட         2745-2

THAMPIRAAN ARULAAL VEEANTHAN THANNAI MUN OONGKAP PAADA

And that lord siva’s grace those king also long live way and praised way written in the palm leaf and that way gaana sambanther sang and because of that reason

jk; niwtd; mUshBy Bte;jDk; XA;Ff vd;W kd;did XA;Fk;go ghoa fhuzj;jhy;

 அம்புய மலராள் மார்பன் அனபாயன் என்னும் சீர்த்திச்    2745-3

AMPUYA MALARAAL MAARPAN ANAPAAYAN ENNUM SEERTHTHICH

And those wealth god possessed in the bosom place and that king named ana baayan and that specialty filled

jpUkfis khh;gpy; cila mdghad; vd;Wk; bgah; cila rpwg;g[k; bghUe;jpa

 செம்பியன் செங்கோல் என்னத் தென்னன் கூன் நிமிர்ந்தது அன்றே         2745-4

SEMPIYAN SENGKOOAL ENNATH THENNAN KOON NIMIRNTHATHU ANREEA

And those chola king in the hand place carrying those dharma followingway that long veal force way whose stooped spinal card raised straight form

 BrhH kd;ddpd; brA;Bfhiy Bghy; ghz;oadpd; TDk; mg;BghBj epkph;e;jJ

 848.  ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லும் பொழுது இமையோர்கள் எல்லாம்       2746-1

EAADU NEER ETHIRNTHU SELLUM POLUTHU IMAIYOOARGAL ELLAAM

And those gaana sambanther who has placed the palm leaf swim against the river water and then that upper world deevaas are

qhdrk;ge;jh; nl;l VL itif Mw;wpd; ePhpy; Kd; Twpago vjph;j;Jr; bry;Yk; BghJ thdth;fs; vy;yhk;

 நீடிய வாழ்த்தில் போற்றி நிமிர்ந்த பூமாரி தூர்த்தார்       2746-2

NEEDIYA VAALTHTHIL POOARRI NIMIRNTHA POOMAARI THOORTHTHAAR

And those long praising wards way praised gaana sambanther and then flowers are pouring way filled and concealed the land

ePz;l thH;j;J bkhHpfshy; thH;j;jp kpf;f kyh;kiH bghHpe;j epyj;ij kiwj;jdh;

 ஆடியல் யானை மன்னன் அற்புதம் எய்தி நின்றான்       2746-3

AADIYAL YAANAI MANNAN ARPUTHAM EYTHI NINRAAN

And then those winning force filled elephant chariot possessed pandiyaa king astonishing way standing there

btw;wp bgWk; nay;g[ cila ahidg;gil cila ghz;oa kd;dd; tpag;g[ mile;j epd;whd;

 பாடு சேர் அமணர் அஞ்சி பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார் 2746-4

PAADU SEER AMANAR ANJSI PATHAIPPUDAN PANINTHU NINRAAR

And those material knowledge enriched those samanaas are fear and emotional filled way hanging their heads are seeing the land form staying there

mwpt[ mHpa epd;w rkzh; vy;yhk; gae;J gijg;g[ld; jiy Fdpe;J epd;wdh;

 849.  ஆற்றின் மேல் செல்லும் ஏடு தொடர்ந்து எடுப்பதற்கு வேண்டிக்     2747-1

AARRIN MEEAL SELLUM EEADU THODARNTHU EDUPPATHARKU VEANNDIK

And then those sea place moving palm leaf is retrieving way moved in the river bank place

Mw;wpd; eLtpy; ePiu vjph;j;j Bky; Behf;fpr; brd;w ne;j Vl;ilj; bjhlh;e;J Bgha; vLg;gjw;fhf

 காற்றென விசையில் செல்லும் கடும் பரி ஏறிக் கொண்டு         2747-2

KAARRENA VISAIYIL SELLUM KADUM PARI EARIK KONNDU

And then that minister kulach chiraiyaar wind fast way moving that horse place ascended way

mikr;rh fhw;iwg; Bghy; tpiutha;r; bry;Yk; Fjpiu kPJ Vwp me;j

 கோல் தொழில் திருத்த வல்ல குலச்சிறையார் பின் சென்றார்     2747-3

KOOAL THOLIL THIRUTHTHA VALLA KULACHSIRAIYAAR PIN SENRAAR

And those defects in the ruling is going to rectifying way those minister followed the palm leaf

Ml;rpiaj; jpUe;jr; bra;aty;y Fyr;rpiwahu; mej Vl;od; gpd; brd;whu;

 ஏற்று உயர் கொடியினாரைப் பாடினார் ஏடு தங்க 2747-4

EARRU YUYAR KODIYINAARAIP PAADINAAR EADU THANGKA

And then gaana sambanther sang a decade on bull flag carrying lord siva and then those leaf not moving upward and that way sang a decade

 qhdrk;ge;jh; fhisf; bfhoia cila rptbgUkhid me;j VL Bkw;bfhz;L bry;yhJ Xhplj;jpy; jA;fp epw;FkhW ghodhu;

 850.  ஏடகம் பிள்ளையார் தாம் வன்னி என்று எடுத்துப் பாடக்    2748-1

EADAKAM PILLAIYAAR THAAM VANNI ENRU EDUTHTHUP PAADAK

And then that gaana sambanther sang a veedam sacred decade and those vanni and anthamum way sang and then blessed all

qhdrk;ge;jh; me;j Btlfj; jpUg;gjpfj;ij td;dpa[k; me;jKk; vdj; bjhlA;fpgho mUst[k;

 கூடிய நீரில் ஏடு குலச்சிறை யாரும் கூடிக்      2748-2

KOODIYA NEERIL EADU KULACHSIRAI YAARUM KOODIK

And those river water place moving palm leaf where kulach chiraiyaar approached

Mw;W ePUs;To te;j Vl;odplk; Fyr;rpiwahUk; Bgha;g; bghUe;jpg;

 காடு இடமாக ஆடுங்கண்ணுதல் கோயில்மாடு    2748-3

KAADU IDAMAAKA AADUNGKANNUTHAL KOOAYIL MAADU

And those burial ground place dancing and that fore head possessed lord siva

bgUk; RLfhBl nlkha; MLfpd;w bew;wpf; fz;iz cila

 சீர் நடவுட் புக்கு நின்ற ஏடு எடுத்துக் கொண்டார் 2748-4

SEER NADAYUT PUKKU NINRA EADU EDUTHTHUK KONNDAAR

Whose order way not moving above the river those palm leaf is carried in the hand place

 rptbgUkhdpd; eLtpy; g[Fe;J BkBy bry;yhky; epd;w Vl;il vLj;Jf; bfhz;lhu; (gjpfk;-td;dpa[k; mj;jKk;)

 851. தலை மிசை வைத்துக்கொண்டு தாங்க அரும் மகிழ்ச்சி பொங்க      2749-1

THILAI MISAI VAITHTHUK KONNDU THAANGKA ARUM MAKILCHSI PONGKA

And then that kulach chiraiyaar who has kept the palm leaf in the head place and those carrying happiness is more and more multiplying way

Fyr;rpiwahu; vLj;J Vl;ilj; jk; jiy itj;Jf; bfhz;L jhA;Ftjw;F mhpa kfpH;r;rp BkYk; BkYk; bgUf

 அலைபுனல் கரையில் ஏறி அங்கு இனிது அமர்ந்த மேருச்        2749-2

ALAIPUNAL KARAIYIL EARI ANGKU INITHU AMARNTHA MEEARUCH

And those carrying happiness way and those river bank place ascended way and then once again entered in the Madurai place

jhA;Ftjw;F mhpa kfpH;r;rp itif Mw;wpd; fiuapy; Vwp kPz;Lk; Bgha; kJiuiar; Brh;gtuha;

 சிலை உடையவர் தாள் போற்றி மீண்டு சென்று அணைவார் தெய்வ      2749-3

SILAI YUDAIYAVAR THAAL POOARRI MEENDU SENRU ANAIVAAR THEYVA

And those kings feet place praying way approached there

மலை மகள் குழைத்த ஞானம் உண்டவர் தம்பால் வந்தார்       2749-4

MALAI MAKAL KULAITHTHA GNAANAM YUNNDAVAR THAMPAAL VANTHAAR

And then those lords yumaadeevi mixed gaana with that milk, and that milk consumed gaana sambanther place entered that kulach chiraiyaar

cikak;ikahu; FiHj;J Cl;oa rptqhd mKij cz;L mUspa gps;isahhplk; te;J Brh;e;jhu;

 852. மற்றவர் பிள்ளையார் தம் மலர் அடி வணங்கிப் போற்றிக்  2750-1

MARRAVAR PILLAIYAAR THAM MALAR ADI VANANGKIP POOARRIK

And then fallen down in the feet place of gaana sambanther and then standing there

te;J Brh;e;j Fyr;rpiwahu; qhdrk;ge;jhpd; jhkiu kyh; Bghd;w jpUtofis tzA;fp epd;W

 கொற்றவன் முதலாய் உள்ளோர் காண முன் கொணர்ந்த ஏடு     2750-2

KORRAVAN MUTHALAAYI YULLOOAR KAANA MUN KONARNTHA EADU

And then those king and others are seeing way and that head place adorned the palm leaf

murd; Kjyhf mA;F nUe;jth; fhZkhW Kw;glj; jk; jiykPJ itj;Jf; bfhz;L vLj;j Vl;il

 பற்றிய கையில் ஏந்திப் பண்பினால் யார்க்கும் காட்ட     2750-3

PARRIYA KAIYIL EANTHIP PANNPINAAL YAARKKUM KAATTA

And then showing the leaf to all other persons

gpoj;j ifapy; Ve;jpg; gz;ghy; midtUf;Fk; fhl;lBt

 அற்றருள் பெற்ற தொண்டர் அர ஒலி எழுந்தது அன்றே  2750-4

ARRARUL PERRA THONNDAR ARA OLI ELUNTHATHU ANREEA

And those in world and upper world attachment possessed cut off and those sacred disciples are raised ara hara sound appeared all directions

 nfgug; gw;Wf;fis mWj;jyhy; jpUmUisg; bgw;w bjhz;lh;fs; bra;a[k; mufu vd;w xyp KHf;fk; mg;BghBj vA;Fk; vGe;jJ

 853. மன்னவன் மாறன் கண்டு மந்திரியாரை நோக்கி     2751-1

MANNAVAN MAARAN KANNDU MANTHIRIYAARAI NOOAKKI

And then those paandiyaa king ninra seer nedu maaran on seeing it and then that kulach chiraiyaar seeing way

ghz;oa kd;ddhf epd;wrPh; beLkhwd; mijg; ghh;j;Jj; jk; mikr;ruhd mtiu Behf;fpg;

 துன்னிய வாதில் ஒட்டித் தோற்ற இச் சமணர் தாங்கள்    2751-2

THUNNIYA VAATHIL OTTITH THOOARRA ICH SAMANAR THAANGGAL

And then those oration competition they them self- inflicted and then lost the battle and that way swerved way lost the battle

bghUe;jpa thjj;jpy; jhBk jhBk Bghl;o nl;Lj; Bjhw;w ne;jr; rkzh;fs; mA;Adk; rgjk; nl;Lj; Bjhw;wjhy;

 முன்னமே பிள்ளையார் பால் அனுசிதம் முற்றச் செய் தார்       2751-3

MUNNAMEEA PILLAIYAAR PAAL ANUSITHAM MURRACH SEY THAAR

They to be punished and then those sambanter inn place those untoward act did against them

jz;lidf;F chpath; Mfpd;wdh; md;wpa[k; Kd;Bg rk;ge;jhplj;jpy; bra;aj; jfhj jPa braiy bra;Js;sdh;

 கொல் நுனைக் கழுவில் ஏற முறை செய்க என்று கூற  2751-4

KOL NUNAIK KALUVIL EARA MURAI SEYKA ENRU KOORA

So in the death pole called kalu maram ascended way punish them in that way informed by the king

Mjyhy; mth;fisf; fGtpy; Vw;wp ePjpKiwg;go jz;of;ft[k; vd;W Tw

 854. புகலியில் வந்த ஞானப் புங்கவர் அதனைக் கேட்டும்         2752-1

PUKALIYIL VANTHU GNAANAP PUNGKAVAR ATHANAIK KEEATTUM

And that seergaali place descended gaana sambanther on hearing those wards

rPfhHpapy; mtjupj;j qhdrk;ge;jh; mA;Adk; khwdh; Midapl;lijf; Bfl;Lk;

 இகல் இலர் எனினும் சைவர் இருந்து வாழ் மடத்தில் தீங்கு      2752-2

IKAL ILAR ENINUM SAIVAR IRUNTHU VAAL MADATHTHIL THEENGKU

And that gaana sambanther has possessed no enmity but those Siva disciples are living that mutt place fire and those harm did to disciples

rkzhplj;Jg; gifik ny;yhjth; MapDk; irtj; bjhz;lh;fs; nUe;J thGk; klj;jpy; jPA;ifr; bra;j

 தகவு இலாச் சமணர் செய்த தன்மையால் சாலும் என்றே         2752-3

THAKAYU ILAACH SAMANAR SEYTHA THANMAIYAAL SAALUM ENREEA

And those samanaas did those unqualified nature way and then those punishment is appropriate one ( one who wants to kill others and that person himself enter into death trap)

rkzh;fspd; jFjpaw;w jd;ikapdhy; nj;jz;lid bghUj;jkhdBj MFk;;

 மிகை இலா வேந்தன் செய்கை விலக்கி இடாது இருந்த வேலை 2752-4

MIKAI ILAA VEEANTHAN SEYKAI VILAKKI IDAATHU IRUNTHA VEEALAI

In that way thinking and those dharama way ruling king’s order is not much one in that way thinking not talked any- thing before the king and then

 vd;W vz;zp ePjp Kiwapy; kpifg;glhj kd;ddpd; Msdr; bra;jpia tpyf;fhky; nUe;jhu; mg;BghJ

 855. பண்பு உடை அமைச்சனாரும் பார் உளோர் அறியும் ஆற்றால்       2753-1

PANNPU YUDAI AMAICHSANAARUM PAAR YULOOAR ARIYUM AARRAAL

Those good qualities filled the minister and those world people are knowing way

ey;y gz;g[ cila mikr;rUk; cyfj;jpy; cs;sth; mwpa[k; goaha;f;

 கண்புடை பட்டு நீண்ட கழுத்தறி நிரையில் ஏற்ற 2753-2

KANNPUDAI PATTU NEENNDA KALUTH THARI NIRAIYIL EARRA

And those side way branches are cut way and those sharpened form those death poles are row form erected upward

fZf;fisg; gf;fA;fspy; btl;of; Th;ikahd fGf;fspd; thpirapy; Vw;w

 நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்துத் தீ நாடி இட்ட    2753-3

NANPU YUDAI GNAANAM YUNNDAAR MADATHTHUTH THEE NAADI ITTA

And those love filled gaana sambanther descended those inn place those fire way to kill them in that cunning act did

md;g[ila qhdrk;ge;jh; vGe;J mUspa klj;jpy; jPiar; bfhSj;j Btz;Lk; vdr; R{H;r;rp bra;J bfhSj;jpa

 எண் பெரும் குன்றத்து எண்ணாயிரவரும் ஏறினார்கள்    2753-4

ENN PERUM KUNRATHTHU ENNAAYIRAVARUM EARINAARGAL

And those eight hills place arrived those 8000 samanaa monks are who has himself ascended on the death pole

 vl;Lg; bgUFk; Fd;Wfspy; nUe;J te;j vz;zhapuk; rkzh; FUkhh;fSk; fGtpy; Vwpdu;

 856. தோற்றவர் கழுவில் ஏறித் தோற்றிடத் தோற்றும் தம்பம்     2754-1

THOOARRAVAR KALUVIL EARITH THOOARRIDATH THOOARRUM THAMPAM

And those oration conflict place lost those 8000 samanaas are climbed that death pole place and then all are seeing form appeared those death poles are

thjj;jpy; Bjhw;wth;fshd rkzh; vz;zhapuk; BgUk; fGtpy; Vwpl mt;thW ahtUk; fhZk;go fhzg;gl;l mf;fGkuA;fs;

 ஆற்று இடை அமணர் ஓலை அழிவினால் ஆர்த்த தம்பம்        2754-2

AARRU IDAI AMANAR OOLAI ALIVINAAL AARTHTHA THAMPAM

And those river place put that palm leaf is perished for that reason so those poles are raised straight way

Mw;wpy; rkzh; nl;l Xiy mHpe;J Bghd fhuzj;jpdhy; epWj;jpa jk;gA;fshk;

 வேற்று ஒரு தெய்வம் இன்மை விளக்கிய பதாகைத் தம்பம்      2754-3

VEEARRU ORU THEYVAM INMAI VILAKKIYA PATHAAKAITH THAMPAM

And then those lord siva alone is prime lord and there is no other prime god appeared in this world and all other gods are sub gods only in that truth revealing way those poles are flag post way appeared

rptid md;wp BtW xU flt[s; ny;iy vd;w cz;ikapid cyfj;jpw;F tpsf;fpf; fhl;o cah;j;jpa bfhoj; jk;gA;fshft[k; mit tpsA;fpd

 போற்று சீர்ப் பிள்ளையார் தம் புகழ்ச் சயத் தம்பம் ஆகும்        2754-4

POOARRU SEERP PILLAIYAAR THAM PUGALCH SAYATH THAMPAM AAKUM

And then those worlds are praising way those glory filled way appeared that poles

 cyfk; Bghw;Wk; rpwg;ig cila g[fiHg; g[yg;gLj;jpa jk;gA;fshft[k; mit tpsA;fpd

 857. தென்னவன் தனக்கு நீறு சிரபுரச் செல்வர் ஈந்தார்    2755-1

THENNAVAN THANAKKU NEERU SIRAPUCH SELVAR EENTHAAR

And then those pandiyaa king, those seergaali child, adorned the sacred ashes and then that pandiaa applied all other body place as per proper rule way

ghz;oa kd;dDf;Fr; rPfhHpr; bry;thud gps;isahu; jpUePW mspe;jhu;

 முன்னவன் பணிந்து கொண்டு முழுவதும் அணிந்து நின்றான்     2755-2

MUNNAVAN PANINTHU KONNDU MULUVATHUM ANINTHU NINRAAN

And then praying form accepted those sacred ashes and then adorned it as per rule way applied

mth; mjid tzA;fp Vw;Wj; jk; cly; KGtJk; tpjpg;go mzpe;J bfhz;lhd;

 மன்னன் நீறு அணிந்தான் என்று மற்றவன் மதுரை வாழ்வார்     2755-3

MANNAN NEERU ANINTHAAN ENRU MARRAVAN MATHURAI VAALVAAR

And then those king adorned the sacred ashes and then on seeing it and that mathurai place living people and

kd;dd; jpUePW mzpe;J bfhz;lhd; vd;wjhy; mtDila kJiuapy; thH;gtuha;

 உன்னி நின்றார்கள் எல்லாம் தூய நீறு அணிந்து கொண்டார்       2755-4

YUNNI NINRAARGAL ELLAAM THOOYA NEERU ANINTHU KONNDAAR

And then those close relatives are and that sacred ashes are adorned all over the body place

 beUA;fpa kf;fs; vy;yhUk; J]a jpUePw;iwj; jhKk; mzpe;J bfhz;lhu;

 858. பூதி மெய்க்கு அணிந்து வேந்தன் புனிதனாய் உய்ந்த போது 2756-1

POOTHI MEYKKU ANINTHU VEEANTHAN PUNITHANAAYI YUYNTHA POOATHU

And then those gaana sambanther adorned way and then giving those sacred ashes are and then adorned it as medicine way and then got pure mind and then got upliftment in life and then

qhdg; gps;isahu; mzpe;J mUspa jpUePw;iw clYf;F kUe;jhf mzpe;J bfhz;L kd;dd; J]atdhfg; bgw;W ca;t[ bgw;w mg;BghJ

 நீதியும் வேதநீதி ஆகியே நிகழ்ந்தது எங்கும்     2756-2

NEETHIYUM VEEATHA NEETHI AAKIYEEA NIKALNTHATHU ENGKUM

And those king’s dharama and those veethaa place established dharamaas are coincided way all the places appeared

mur ePjp Kiwa[k; BtjA;fspy; tpjpj;j ePjpBa Mf ehL vA;Fk; epfHthapw;W

 மேதினி புனிதம் ஆக வெண்ணீற்றின் விரிந்த சோதி      2756-3

MEEATHINI PUNITHAM AAKA VENNEERRIN VIRINTHA SOOATHI

And then this world is cleansing way and those sacred ashes lights are spread over everywhere

cyfk; J]a;ik MFk;go jpUbtz;zPw;wpd; tphpe;j BgbuhspahdJ

 மாதிரம் தூய்மை செய்ய அமண் இருள் மாய்ந்தது அன்றே        2756-4

MAATHARAM THOOYMAI SEYYA AMANN IRUL MAAYNTHATHU ANREEA

Ad then all the directions are cleansing way and then instantly those souls are covered that samana way of life darkness removed

 jpirfis vy;yhk; J]a;ik bra;jyhy; mg;BghBj caph;fisr; RH;e;J nUe;j rkzkhd nUSk; mHpe;jJ

 859. மீனவற்கு உயிரை நல்கி மெய்ந் நெறி காட்டி மிக்க 2757-1

MEENAVARKU YUYIRAI NALKI MEYN NERI KAATTI MIKKA

And then those king is given life once again and then in addition those true way is showing

kd;dDf;F capiuj; je;Jk; md;wp cz;ik bewpiaf; fhl;o kpf;f

 ஊனமாம் சமணை நீக்கி உலகு எலாம் உய்யக் கொண்ட 2757-2

YOONAMAAM SAMANAI NEEKKI YULAKU ELAAM YUYYAK KONNDA

And then evils are bringing those samana way of life is removed and then those whole world is giving that upliftment way showing the good way by

Bfl;il tpistpf;Fk; rkz rkaj;ijg; Bghf;fp cyfk; vy;yhk; ca;a[k;go Ml;bfhz;l

 ஞான சம்பந்தர் வாய்மை ஞாலத்தில் பெருகி ஓங்கத்     2757-3

GNAANA SAMPANTHAR VAAYMAI GNAALATHTHIL PERUKI OONGKATH

Thiru gaana sambanther and those true way of life in this world flourishing way established

jpUqhdrk;ge;jhpd; bka; bewp cyfj;jpy; bgUfp XA;Fjyhy;

 தேனலர் கொன்றையார் தம் திருநெறி நடந்தது அன்றே  2757-4

THEEANALAR KONRAIYAAR THAM THIRU VERI NADANTHATHU ANREEA

And then those honey bees are raising that humming sound around konrai flower garland and that garland adorned lord siva and whose sacred rule instantly established

 tz;Lfs; xypg;gjw;F nlkhd bfhd;iwkyh; khiyiar; r{oa rptbgUkhid jpUbewp mg;BghBj ele;jJ

 860. மறையவர் வேள்வி செய்ய வானவர் மாரி நல்க    2758-1

MARAIYAVAR VEEALVI SEYYA VAANAVAR MAARI NALKA

And then those bhramins are conducted yaagaa fire and that way deevaas pouring rain in this world

me;jzh;fs; Bts;tpfisr; bra;a mJ fhuzkhfj; Bjth;fs; kiH bga;ar; bra;a

 இறைவன் நல் நெறியின் ஓங்க இகத்தினில் அவனி இன்பம்       2758-2

IRAIVAN NAL NERIYIN OONGKA IKATHTHINIL AVANI INPAM

And then cause and effect way those king good rules way leading the land so from that effect way in this world life is enjoying form appeared to all

mJfhuzkhf kd;dd; ey;y bewpapy; epw;f nt;thW cyfk; ne;j cyf thH;thfpa nk;ikapBy mDgtpf;Fk; nd;gA;fs; Fiwtpd;wp nUe;jJ

 குறைவிலது எனினுங் கூற்றை உதைத்தவர் நாமம் கூறி 2758-3

KURAIVILATHU ENINUNG KOORRAI YUTHAITHTHAVAR NAAMAM KOORI

And then those repeated birth and death and those death god ema is kicked and then killed and that lod siva’s sacred names are repeated way chanting

mA;AdkhapDk; gpwtpj; Jd;gj;Jf;F VJthjypd;wpf; Tw;Wtid fhyhy; cijj;jtuhd rptbgUkhdpd; jpUehkj;ijf; TWjyhy;

 நிறை கடல் பிறவித் துன்பம் நீங்கிடப் பெற்றது அன்றே 2758-4

NIRAI KADAL PIRAVITH THUNPAM NEENGKIDAP PERRATHU ANREEA

And then those ever permanent form raising those sea waves way that repeated birth and death from its clutches this world gets relief

epiwe;j fly; miy Bghy; BkYk; bjhlh;e;J tUk; gpwtpahd Jd;gj;jpdpd;Wk; md;Bw cyfk; ePA;fg; bgw;wJ

 861. அம் கயல் கண்ணி தன்னோடு ஆலவாய் அமர்ந்த அண்ணல்         2759-1

AM KAYAL KANNI THANNOOADU AALAVAAYI AMARNTHA ANNAL

And those kayal fish like eyes are possessed lords Parvathi who is seated beside lord siva and that thiru aala vaai temple and that big grace giving way seated

mA;faw;fz;zp mk;ikahUlBd jpUMythapy; tpUk;gp tPw;W nUf;fpd;w BguUshsuhd niwthpd;

 பங்கயச் செய்ய பாதம் பணிவன் என்று எழுந்து சென்று 2759-2

PANGKAYACH SEYYA PAATHAM PANIVAN ENRU ELUNTHU SENRU

And that lord siva’s lotus flower like sacred feet are going to pray and then started journey from the vaigai river bed place

jhkiu Bghd;w jpUtofis tzA;FBtd; vd;W itiff; fiuapdpd;W vGe;J Bgha;

 பொங்கு ஒளிச் சிவிகை ஏறிப் புகலியர் வேந்தர் போந்தார்         2759-3

PONGKU OLICH SIVIKAI EARIP PUKALIYAR VEEANTHAR POOANTHAAR

And those light glittering way appearing that pearls chariot place ascended way blessed all

Bkd; BkYk; xspt[ila Kj;Jr; rptpifapid Bkw;bfhz;l rPfhHp kd;dd; te;J mUspdhu;

 மங்கையர்க்கு அரசியாரும் மன்னனும் போற்றி வந்தார்  2759-4

MANGKAIYARKKU ARASIYAARUM MANNANUM POOARRI VANTHAAR 

Ad then those mangaiyarkku arasiyaar and then those king named ninra seer nedu maaran praying way moved and then others are moved behind them

kA;ifah;f;F murpahUk; epd;w rPh; beLkhwdhUk; Bghw;wpf; bfhz;L rPfhHp kd;dd; te;J mUspdhu; kw;wth; gpd; te;jdh;

 862. எண்ணரும் பெருமைத் தொண்டர் யாவரும் மகிழ்ச்சி எய்திப்        2760-1

ENNARUM PERUMAITH THONNDAR YAAVARUM MAKILCHSI EYTHIP

And those not thinking way and those service way all are got happy minded way

vz;Zjw;F mhpa bgUik cila bjhz;od; vy;yhUk; kfpH;e;J

 புண்ணியப் பிள்ளையாரைப் புகழ்ந்து அடி போற்றி போத 2760-2

PUNNIYAP PILLAIYAARAIP PUGALNTHU ADI POOARRI POOATHA

And then those Siva punniya fire glow form appearing gaana sambanther is praised by all and those sacred feet are praying way moving

rptg[z;zpag; gpHk;ghd gps;isahiug; g[fH;e;J mtuJ jpUtofis tzA;fpj; Jjpj;Jf; bfhz;L tu

 மண் எலாம் உய்ய வந்த வள்ளலார் தம்மைக் கண்டு     2760-3

MANN ELAAM YUYYA VANTHA VALLALAAR THAMMAIK KANNDU

And those paandiyaa place living people are, and then this world got upliftment way descended gaana sambanther is seen in visual eye place

ghz;oa ehl;lth; midtUk; cyfA;fs; vy;yhk; ca;a[k; bghUl;Bl mtjhpj;j qhdrk;ge;jiu BeBu fhzg; bgw;wjhy;

 கண்ணினால் பயன் கொண்டார்கள் கன்னி நாட்டவர்கள் எல்லாம் 2760-4

KANNINAAL PAYAN KONNDAARGAL KANNI NAATTAVARGAL ELLAAM

And those eye got effect and its benefits are attained by all

 fz;fs; gilj;j gad;fis mile;jth; Mapdh;

 863.  ஆலவாய் அண்ணல் கோயில் அம் கண் முன் தோன்றக் கண்டு     2761-1

AALAVAAYI ANNNAL KOOAYIL AM KANN MUN THOANRAK KANNDU

And then those lord siva’s sacred temples are appearing way seeing

niwthpd; Mytha; vd;Dk; BfhapyhdJ mA;F Bjhd;wf; fz;L

 பால் அறாவாயர் பண்பினால் தொழுது சென்று  2761-2

PAAL ARAAVAAYAR PANPINAAL THOLUTHU SENRU

And then those slave nature way praying in the temple pace

gps;isahu; kpf;f moikg; gz;gpdhy; tzA;fpr; brd;W

 மாலும் நான்முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில்       2761-3

MAALUM NAAN MUKANUM POOARRA MANNINAAR KOOAYIL VAAYIL

And then those thirumal and bharama once prayed in this temple place and those ever permanent form of temple sacred door steps place

jpUkhYk; ehd;KfDk; Jjpf;f epiybgw vGe;J mUspa niwthpd; Bfhapypd; jpUthapy;

 சீல மாதவத்தோர் முன்பு சிவிகை நின்று இழிந்து புக்கார் 2761-4

SEELA MAATHAVATH THOOAR MUNPU SIVIKAI NINRU ILINTHU PUKKAAR

And those character filled that disciples before gaana sambanther descended from the pearls chariot and then entered into the temple

 Kd;g[ xGf;fKila moah;fspd; Kd;dk;Kj;Jr; rptpifapdpd;W nwA;fp cs;Bs g[Fe;jhu;

 864. தென்னவன் தானும் எங்கள் செம்பியன் மகளார் தாமும்     2762-1

THENNAVAN THAANUM ENGKAL SEMPIYAN MAKALAAR THAAMUM

And then behind him paadiyaa king and then chola king daughter mangaiyarkku arasiyaar and giving right direction to this world

ghz;oa kd;dDk; vA;fs; BrhH kd;dhpd; kfshuhd kA;ifah;f;F murpahUk; cyif

 நன்னெறி அமைச்சனாரும் ஞான சம்பந்தர் செய்ய       2762-2

NANNERI AMAICHSANAARUM GNAANA SAMPANTHAR SEYYA

And that kulach cirai naaya naar and others are praising that gaana sambanther feet and then

ed;bdwpg; gLj;Jfpd;w Fyr;rpiw ehadhUk; jpUqhdrk;ge;jhpd; brk;ikahd

 பொன்னடிக் கமலம் போற்றி உடன் புகப் புனிதர் கோயில் 2762-3

PONNADIK KAMALAM POOARRI YUDAN PUKAP PUNITHAR KOOAYIL

Praying way all are entered into the temple

bghd; jpUtoapidg; Bghw;wp vdj; Jjpj;Jf; bfhz;L cs;Bs g[f

 தன்னை முன் வலம் கொண்டுள்ளால் சண்பையர் தலைவர் புக்கார்        2762-4

THANNAI MUN VALAM KONNDULLAAL SANNPAIYAR THALAIVAR PUKKAAR

And that saint gaana sambanther who has encircling the temple and then entered inside the temple

 jpUqhdrk;ge;jh; g[dpjuhd niwthpd; jpUf;Bfhapiy tykha; te;J cs;Bs g[Fe;jdh;

 865. கைகளும் தலை மீது ஏறக் கண்ணில் ஆனந்த வெள்ளம்    2763-1

KAIKALUM THALAI MEETHU EAARAK KANNIL AANANTHA VELLAM

And then two hands are raised above the head place and then from the eye place emanating those tears are flooded way

nU iffSk; jiykPJ Vwpf; Ftpj;jplt[k; fz;zpy; nUe;J bgUFk; ePh; bts;sk;

 மெய் எலாம் பொழிய வேத முதல்வரைப் பணிந்து போற்றி       2763-2

MEY ELAAM POLIYA VEEATHA MUTHALVARAIP PANINTHU POOARRI

And then those whole body wetted way and those veethaa principal gaana sambanther prayed under lord siva’s feet place

jpUBkdp KGtJk; bghHpa[khW kiw Kjy;thud niwtiug;gzpe;J Jjpj;J

 ஐயனே அடியனேனை அஞ்சல் என்று அருள வல்ல      2763-3

AIYANEEA ADIYANEEANAI ANJSAL ENRU ARULA VALLA

Mu dear father you have blessed me not to afraid of anything in that way put his grace on me and then taken me as your slave

IaBd moadhd vd;id mq;Bry; vd;W mUspr; bra;J Ml;bfhs;sty;y

 மெய்யனே என்று வீடல் ஆலவாய் விளம்பல் உற்றார்    2763-4’

MEYYANEEA ENRU VEEDAL AALAVAAYI VILAMPAL YURRAAR’

And those true matter form appearing lord siva you are, and that way sang a decade veedal aalavaai way and then blessing form informed all

bka;g;bghUs; MdtBu vd;W “tPlyhytha;” vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ij mUspr; bra;jhu;

 866.  ஒன்று வேறு உணர்வும் இல்லேன் ஒழிவற நிறைந்த கோலம்       2764-1

ONRU VEEARU YUNARYUM ILLEEAN OLIVARA NIRAINTHA KOOALAM

And then those no other attachment possessing way but lord siva you have spread over everywhere and that way seated in the lovely chitram balm temple place

gw;Wk; BtW czh;t[ xd;Wk; ny;Bydha; ePf;fk; ny;yhJ vA;Fk; epiwe;j mHfpa rpw;wk;gyj;jpy;

 மன்றில் நான் மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி  2764-2

MANRIL NAAN MARAIGAL EATHTHA MAANUDAR YUYYA VEEANNDI

Where all the veethaas are chanting way and then this people are getting upliftment way

ehd;F kiwfSk; Bghw;Wk;go kf;fs; ca;a[k; bghUl;lha; eP

 நின்று நீ ஆடல் செய்கை நினைப்பதே நியமம் ஆகும்    2764-3

NINRU NEE AADAL SEYKAI NINAIPPATHEEA NIYAMAM AAKUM

And then all the time those sacred dance performing without any interruption which is all the time thinking is my way of life

mUs; Tj;J MLtij niltplhky; vz;ZtBj vd; epakkhFk;

 என்று பூம் புகலி மன்னர் இன் தமிழ்ப் பதிகம் பாட       2764-4

ENRUM POOM PUKALI MANNAR IN TAMILP PATHIKAM PAADA

And those concept filled way and those lovely seer gaali place leader gaana sambanther and those sacred tamil decade singing form blessed all

 vd;w fUj;Jld; mHfpa rPh;fhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jh; ndpa jkpH;g;gjpfj;ijg; gho mUspdhu;

 867. தென்னவன் பணிந்து நின்று திரு ஆல வாயில் மேவும்      2765-1

THENNAVAN PANINTHU NINRU THIUR AALA VAAYIL MEEAYUM

And then those paandiyaa king praying and then get up and then in the temple place descended

ghz;oad; tzA;fp vGe;J epd;W jpUMytha; BfhapYf;Fs; vGe;J mUspa

 மன்னனே அமணர் தங்கள் மாய்கை ஆல் மயங்கி யானும்        2765-2

MANNANEEA AMANAR THANGGAL MAAYKAI AAL MAYANGKI YAANUM

Lord siva is praying way and then said that those samanaas cunning way of acts and then fainting way those persons wards are followed

muBr rkzh;fspd; tq;ridf;F mshfp kaA;fp

 உன்னை யான் அறிந்திலேனை உறு பிணி தீர்த்து ஆட் கொள்ள  2765-3

YUNNAI YAAN ARINTHILEEANAI YURU PINI THEERTHTHU AADA KOLLA

But your grace greatness is not known even a micron level but my dear lord siva

cd; mUs; bgUikapid xU rpwpJk; mwpahj vd;id niwtBu cw;w

 இன் அருள் பிள்ளையாரைத் தந்தனை இறைவா என்றான்        2765-4

IN ARUL PILLAIYAARAITH THANTHANAI IRAIVAA ENRAAN

You have removed my decease and then taken me as you slave and those  grace filled gaana sambanther is given to me and then put your grace on me in that way king prayed before lord siva

 Behiaj; jPh;j;J Ml;bfhs;s ndpa mUs; cUthd jpUqhdrk;ge;jiu vdf;F mspj;J mUs; bra;jPh; vd tzA;fpdhd;

 868. சீர் உடைப் பிள்ளையாரும் சிறப்பு உடை அடியாரோடும்     2766-1

SEER YUDAIP PILLAIYAARUM SIRAPPU YUDAI ADIYAAROOADUM

And those specialty filled gaana sambanther and those specialty filled disciples

rpwg;g[ cila qhdg;gps;isahUk; rpwg;g[ cila moahUlBd

 காரினில் பொலிந்த கண்டத்து இறைவர் தாள் வணங்கிக் காதல்  2766-2

KAARINIL POLINTHA KANNDATHTHU IRAIVAR THAAL VANANGKIK KAATHAL

With them and then those dark color clouds like throat possessed lord siva’s sacred feet are praying way and then love filled way

Bkfk; Bghd;W tpsA;Fk; fz;lj;ij cila rptbgUkhdpd; jpUtofis tzA;fp md;gpdhy;

 ஆர் அருள் பெற்றுப் போற்றி அங்கு நின்று அரிது நீங்கி  2766-3

AAR ARUL PERRUP POOARRI ANGKU NINRU ARITHU NEENGKI

And then that lord siva’s grace is getting way and then from that place rare form left away

jpUmUs; bgw;Wj; Jjpj;J mA;fpUe;J mhpjha; ePA;fp

 ஏர் இயல் மடத்தில் உள்ளால் இனிது எழுந்து அருளிப் புக்கார்     2766-4

EEAR IYAL MADATHTHIL YULLAAL INITHU ELUNTHU ARULIP PUKKAAR

And then those lovely sacred inn place happily entered

mHFw mike;j jpUklj;jpy; cs;Bs ndpjha; vGe;J mUspg; g[Fe;jhu;

 869. நீடு சீர்த் தென்னர் கோனும் நேரியன் பாவை ஆரும்        2767-1

NEEDU SEERTH THONNAR KOOANUM NEEARIYAN PAAVAI AARUM

And then those much glory filled king paandiyaa and then that chola king daughter mangaiyarukku arasiyaar

kpf;f rpwg;g[ila ghz;oa murUk; BrhHhpd; kfshuhd kA;ifah;f;F murpahUk;

 மாடு சென்று இறைஞ்சி நோக்கி மாளிகை தன்னில் போகக்       2767-2

MAADU SENRU IRAINJSI NOOAKKI MAALIKAI THANNIL POOAKAK

And then nearby gaana sambanther place praying way and then went back to the royal palace

gf;fj;Bj Bgha; tzA;fp gpd; jk; muz;kidf;Fr; brd;wdu;

 கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக் கும்பிடும் விருப்பினாலே      2767-3

KOODIYA AKILCHSI PONGKAK KUMPIDUM VIRUPPINAALEEA

And then those much happiness multiplying way and thenpraying that likings are filled way

kpFe;j kfpH;r;rp BkYk; mjpfhpf;f tHpgLk; tpUk;gpdhy;

 நாடி அங்கு இருந்து தங்கள் நாதரைப் பாடல் உற்றார்     2767-4

NAADI ANGKU IRUNTHU THANGGAL NAATHARAIP PAADAL YURRAAR

And then in that place seated way sang songs

 eho mA;F nUe;J jk; niwtiug; ghLth; Mfp

 870. திருவியம் அகத்தின் உள்ளும் திரு நீல கண்டப் பாணர்க்கு  2768-1

THIRU VIYAM AKATHTHIN YULLUM THIRU NEELA KANNDAP PAANARKKU

And then that thiru neela ganda yawl paaner to whom lord siva put his grace on him and that capacity is put in the sacred decade place

jpUePyfz;l ahH;g;ghzh;f;F niwth; mUs; bra;j jpwj;ijj; jpU nakfj; jpUg;gjpfj;Js; itj;Jj;

 அருளிய திறமும் போற்றி அவர் ஒடும் அளவளாவித்    2768-2

ARULIYA THIRUMUM POOARRI AVAR ODUM ALAVALAAVITH

And then prayed and then stayed with him in conversation emanating way

Jjpj;J mtUlBd ciuaho nUe;J

 தெருள் உடைத் தொண்டர் சூழத் திருத் தொண்டின் உண்மை நோக்கி      2768-3

THERUL YUDAITH THONNDAR SOOLATH THIRUTH THONNDIN YUNNMAI NOOAKKI

And then those clear knowledge possessed disciples are covered way and those sacred service those true service is seeing way and then got happiness

mwpt[j; bjspt[ cila bjhz;lh; gyUk; r{H;e;J nUf;fj; jpUj;bjhz;od; mHpahj cz;ikj; jpwj;ij Behf;fp kfpH;e;J

 இருள் கெட மண்ணில் வந்தார் இனிது அமர்ந்து இருந்தார் அன்றே        2768-4

IRUL KEDA MANNIL VANTHAAR INITHU AMARNTHU IRUNTHAAR ANREEA

Ad those darkness removing way and then this land place descended way blessed all and that way stayed there

( decade – aala neelal

 nUs; bfLkhW kz;Zyfpy; Bjhd;wp mUspa gps;isahu; mA;F ndpjha;j; jA;fp nUe;J mUspdhu; (gjpfk; My ePHy;)

 871. பூழியன் மதுரை உள்ளார் புறத்து உளார் அமணர் சேரும்    2769-1

POOLIYAN MATHURAI YULLAAR PURATHTHU YULAAR AMANAR SEEARUM

And then those paandia king’s city place dwelling samanaas and then those outer place dwelling samanaas and then those samanaa monks are

ghz;oa kd;ddpd; kJiu efuj;jpy; cs;sth;fSk; kJiuapd; g[wj;Jg; gy nlA;fspy; cs;s kf;fSk; rkzj;Jwtpfs; jA;fp nUe;j

 பாழியும் அருகர் மேவும் பள்ளியும் ஆன எல்லாம்       2769-2

PAALIYUM ARUKAR MEEAYUM PALLIYUM AANA ELLAAM

Stayed paali place and those aruga lord temple places and then all others are

ghHpfSk; mth;jk; niwth; nlk; bfhz;l gs;spfSk; vd;w vy;yhtw;iwa[k;

 கீழ் உறப் பறித்துப் போக்கிக் கிளர் ஒளித் தூய்மை செய்தே       2769-3

KEEL YURAP PARITHTHUP POOAKKIK KILAR OLITH THOOYAMAI SEYTHEEA

Upto foundation level excavated and then removed itand then cleaned it

fPH; epyk; fhz mfH;e;J Bghf;fp xspbgUfj; J]a;ik bra;J

 வாழி அப் பதிகள் எல்லாம் மங்கலம் பொலியச் செய்தார்         2769-4

VAALI AP PATHIKAL ELLAAM MANGKALAM POLIYACH SEYTHAAR

And then all that living places are those lord siva’s symbols are established way prayed there

 thH;t[ bgWk; mg;gjpfs; vy;yhtw;wpYk; rptj;Jtkhfpa rpd;dA;fs; tpsA;fr; bra;jhu;fs;

 872. மீனவன் தேவி யாரும் குலச் சிறையாரும் மிக்க    2770-1

MEENAVAN THEEAVI YAARUM KULACH SIRAIYAARUM MIKKA

And then that paandiyaa king wife mangayarku arasiyaar and that kulachchirai naaya naar

ghz;oadpd; kidtpahuhd kA;ifah;f;F murpahUk; Fyr;rpiw ehadhUk;

 ஞான சம்பந்தர் பாதம் நாள் தொறும் பணிந்து போற்ற    2770-2

GNAANA SAMPANTHAR PAATHAM NAAL THORUM PANINTHU POOARRA

And then those people are daily seeing and then praying under his feet and then praised him

kpf;f rptqhdrk;ge;jhpd; jpUtofis ehs;BjhWk; tzA;fpg; Bghw;wpdh;

 ஆன சண்பையர் கோன் ஆரும் ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம்      2770-3

AANA SANNPAIYAR KOOAN AARUM AALAVAAYI AMARNTHAAR PAATHAM

And then those seergaali leader gaana sambanther and that thiru aalavaai temple place willingly seated and that lord’s sacred feet place

rPfhHpj; jiytuhd gps;isahUk; jpUMythapy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; niwthpd; jpUtofis

 ஊன் அமர்ந்து உருக ஏத்தி உளம் களித்து உறையும் நாளில்      2770-4

YOON AMARNTHU YURUKA EATHTHI YULAM KALITHTHU YURAIYUM NAALIL

And those flesh is melting way prayed and then mind place happiness filled way where stayed and those days

 Cd; vy;yhk; cUFkhW Jjpj;Jf; bfhz;L cs;sk;kpft[k; kfpH;e;J mA;Fj; jA;fp nUe;j ehl;fspy;

 873. செய் தவத்தால் சிவ பாத இருதயர் தாம் பெற்று எடுத்த     2771-1

SEY THAVATHTHAAL SIVA PAATHA IRUTHAYAR THAAM PERRU EDUTHTHA

And then those previous birth did penance effect way that gaana sambanther father siva paatha eruthayiyar

Kd;dh; bra;j jtj;jhy; bgw;W vLj;j itjPfh;fspd;

 வைதிக சூளா மணியை மா தவத்தோர் பெரு வாழ்வை 2771-2

VAITHIKA SOOLAA MANIYAI MAA THAVATH THOOAR PERU VAALVAI

 And then those big penance performing saints

rpukzp Bghd;wtiu khjtj;Bjhu;fshfpa rptqhdpah;fspd; bgUthH;t[ Mfpatiu

 மை திகழும் திரு மிடற்றார் அருள் பெற்ற வான் பொருளை      2771-3

MAI THIKALUM THIRU MIDARRAAR ARUL PERRA VAAN PORULAI

And then those poison consumed that sacred throat possessed lord siva whose sacred grace got and those true matter form appearing

eq;R cila jpUf;fz;lj;ij cila niwthpd; jpUmUs; bgw;w bka;g;bghUsha; tpsA;Fgtiuj;

 எய்திய பூம் புகலியிலே இருந்த நாள் மிக நினைந்தார்    2771-4

EYTHIYA POOM PUKALIYILEEA IRUNTHA NAAL MIKA NIRAINTHAAR

And that gaana sambanther is thinking way his father appeared in his native place

 jhk; jA;fp nUe;j me;j ehl;fspy; rptghj nUjah; kpft[k; epidj;jhu;

 874.  ஆன புகழ்த் திருநாவுக்கரசர் பால் அவம் செய்த    2772-1

AANA PUKALTH THIRUNAAYUK KARASAR PAAL AVAM SEYTHA

And those glory filled thiru naayukku arasar place did error

cz;lhd g[fiH cila jpUeht[f;F murhplk; gpiH bra;j

 மானம் இலா அமணர் உடன் வாது செய்து வெல்வதற்கும்        2772-2

MAANAM ILAA AMANAR YUDAN VAATHU SEYTHU VELVATHARKUM

And those disgraced samanaas with them those oration completion and then own over them

khdk; ny;yhj rkzh;fSld; thjk; bra;J mtiu btw;wp bfhs;tjw;Fk;

 மீனவன் தன் நாடு உய்ய வெண் நீறு பெருக்கு தற்கும்  2772-3

MEENAVAN THAN NAADU YUYYA VANN NEERU PERUKKU THARKUM

And then those paandiyaa state getting upliftment way and those sacred ashes rules are establishing way

ghz;oadpd; ehL ca;a[k; tz;zk; jpUePw;iwg; bgUfp Mf;Fjw;Fk;

 போனவர் பால் புகுந்தபடி அறிவன் எனப் புறப்படுவார்    2772-4

POOANAVAR PAAL PUKUNTHAPADI ARIVAN ENAP PURAP PADUVAAR

And those acts are did gaana sambanther mouth place stating way I will hear it and that way siva paatha iruthaiyar started his journey

 brd;W mUspa gps;isahhplk; epfH;e;jtw;iw mwpBtd; vd;W rptghj nUjah; g[wg;gLgtuhfp

 875. துடி இடையாள் தன்னோடும் தோணியில் வீற்று இருந்த பிரான்      2773-1

THUDI IDAIYAAL THANNOOADUM THOOANIYIL VEERRU IRUNTHA PIRAAN

And those small drum called yudukkai form narrow waist are possessed lords yumaadeevi with her descended lord siva in seergaalitemple place

Joia Bghd;w nilcila bghpa ehafpak;ikahUlBd jpUj;Bjhzpapy; vGe;J mUsp nUe;j rptbgUkhdpd;

 அடி வணங்கி அலர் சண்பை அதன் இன்றும் வழிக் கொண்டு      2773-2

ADI VANANGKI ALAR SANNPAI ATHAN INRUM VALIK KONNDU

And those sacred feet are praying way and that lovely seergaali place started his journey and then

jpUtofis tzA;fp mHfpa rPfhHpapdpd;Wk; g[wg;gl;L tHpapy; brd;W

 படியின் மிசை மிக்கு உளவாம் பரன் கோயில் பணிந்து ஏத்தி     2773-3

PADIYIN MISAI MIKKU YULAVAAM PARAN KOOAYIL PANINTHU EATHTHI

Those journey time those big way established temples are praying way moving

mA;Adk; bry;Yk; tHpapBy ne;j kz; cyfpy; Bkk;gl;L tpsA;Fk; rptbgUkhd; Bfhapy;fs; gytw;iwa[k; tzA;fpj; Jjpj;Jr; brd;W

 வடி நெடு வேல் மீனவன் தன் வள நாடு வந்து அணைந்தார்      2773-4

VADI NEDU VEEAL MEENAVAN THAN VALA NAADU VANTHU ANAINTHAAR

And then those sharpened veal force carrying that rich paandiya kingdom place entered

Thpa Bty; Ve;jpa ghz;oadpd; tsg;gk; tha;e;j ehl;oy; te;J Brh;e;jhu;

 876. மா மறையோர் வளம் பதிகள் இடைத் தங்கி வழிச் செல்வார்        2774-1

MAA MARAIYOOAR VALAM PATHIGAL IDAITH THANGKI VALICH SELVAAR

And then those good bharamin sect place descended siva paatha iruthaiyar and those rich pandiya kingdom temple place staying way moved

rpwe;j me;jzuhd rptghj nUjah; tsk; tha;e;j ghz;oa ehl;Lg; gjpfspYk;jA;fpr; bry;gtuha;j;

 தே மருவு நறும் பைந்தார்த் தென்னவன் தன் திரு மதுரை        2774-2

THEEA MARUYU NARUM PAINTHAARTH THENNAVAN THAN THIRU MATHURAI

And then those honey filled and those fragrance filled that rich neem flower garland adorned and that paandiya king mathurai place entered

Bjd; bghUe;jpa kzk; fkGk; gRikahd Btg;gkhiyia cila ghz;oadpd; jiyefukhd kJiuia

 தாம் அணைந்து திரு ஆலவாய் அமர்ந்த தனி நாதன்     2774-3

THAAM ANAINTHU THIRU AALAVAAY AMARNTHA THANI NAATHAN

And then in the thiru aala vaai temple place seated and those unique lord siva is called in the name of chokka naathap permumaan

mile;J jpUMythapy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; xg;gw;w Kjy;thud brhf;fehjg; bgUkhdpd;

 பூ மருவும் சேவடிக் கீழ் புக்கு ஆர்வத்தோடும் பணிந்தார் 2774-4

POO MARUYUM SEEAVADIK KEEL PUKKU AARVATH THOOADUM PANINTHAAR

And those flowers are adorned those red color feet place with much willingness filled way prayed

 g{f;fs; bghUe;jpa rpte;j jpUtofspd; fPH;g;g[Fe;J kpf;f Mh;tj;Jld; tzA;fpdhu;

 877. அங்கணரைப் பணிந்து போந்து அருகு அணைந்தார் தமை வினவ    2775-1

ANGKANARAIP PANINTHU POOANTHU ARUKU ANAINTHAAR THAMAI VINAVA

And then praying way coming out from the temple and then nearby place approaching those disciples are

niwtiu tzA;fp btspBa te;J gf;fj;jpy; te;J Brh;e;j efu kf;fshd moahu;fis

 இங்கு எம்மைக் கண் விடுத்த காழியர் இள ஏறு 2775-2

INGKU EMMAIK KANN VIDUTHTHA KAALIYAR ILA EARU

Enquiring way that gaana sambanther staying inn where it is in that way asked those passers -by replied that those our gaana eyes are opened and those light form of way of life is showed to us and those seergaali place lion form appearing

qhdrk;ge;jh; jA;Fk; klk; gw;wp tpdt nA;Ff; FUluha; nUe;j vk;ikf; fz; jpwf;fr; bra;J xsp bewp fhl;oa rPfhHpg; gjpahshpd; nsk; rpA;fkhd

 தங்கும் இடம் திரு நீற்றுத் தொண்டர் குழாம் சாரும் இடம்       2775-3

TAHNGKUM IDAM THIRU NEERRUTH THONNDAR KULAAM SAARUM IDAM

And those gaana sambanther staying place is, where the sacred ashes are adorning disciples group way appearing place

qhdrk;ge;jh; jA;Fk; nlkhtJ jpUePw;Wj; bjhz;lh; Tl;lk; BrUk; nlkha;r;

 செங்கமலத் திருமடம் மற்று இது என்றே தெரிந்து உரைத்தார்    2775-4

SENGKAMALATH THIRUMADAM MARRU ITHU ENREEA THERINTHU YURAITHTHAAR

And then those red color lotus flower form appearing that inn it is in that way informed

 brA;fkyk; Bghd;w jpUklk; nJBtahFk; vd mth;fs; mwpe;J Twpdh;

 878. செப்புதலும் அது கேட்டுத் திரு மடத்தைச் சென்று எய்த     2776-1

SEPPUTHALUM ATHU KEEATTUTH THIRU MADATHTHAICH SENRU EYTHA

And that way those disciples are informed and those wards are heard that Siva paatha iruthaiyar and then those inn place entered

mth;fs; mA;Adk; Twt[k; mijf; Bfl;Lr; rptghj nUjah; mk;klj;ijr; brd;W Bru

 அப்பர் எழுந்து அருளினார் எனக் கண்டோர் அடி வணங்கி         2776-2

APPAR ELUNTHU ARULINAAR ENAK KANNDOOAR ADI VANANGKI

And those desciples are already known him and that sacred feet place praying way

mA;F  mtiuf; fz;lth;fs; mtiu mo tzA;fpr; brd;W

 ஒப்பில் புகழ்ப் பிள்ளையார் தமக்கு ஓகை உரை செய்ய 2776-3

OPPIL PUKALP PILLAIYAAR THAMAKKU OOKAI YURAI SEYYA

And those unique glory possessed gaana sambanther and those happy filled message is conveyed

xg;gpy;yhj g[fiH cila qhdrk;ge;jUf;F me;j kfpH;r;rpf;F chpa bra;jpiaf; TwBt

 எப்பொழுது வந்து அருளிற்று என்று எதிரே எழுந்து அருள        2776-4

EPPOLUTHU VANTHU ARULIRRU ENRU ETHIREEA ELUNTHU ARULA

When will you arrived here in that way enquired way moving towards father place

 vg;BghJ te;J mUspaJ vd tpdtpf; bfhz;L vjphpy; vGe;J mUsptu

 879. சிவ பாத இருதயர் தாம் முன் தொழுது சென்று அணையத் 2777-1

SIVA PAATHA IRUTHAYAR THAAM MUN THOALUTHU SENRU ANAIYATH

And those Siva paatha iruthaiyar prayed before gaana sambanther

rptghj nUjah; jhk; mg;gps;isahu; Kd;g[ bjhGJ brd;W mUs

 தவம் ஆன நெறி அணையும் தாதையார் எதிர் தொழுவார்        2777-2

THAVAM AANA NERI ANAIYUM THAATHAIYAAR ETHIR THOLUVAAR

And then those meditation performing father feet place praying way

jt bewpapy; Brh;e;j je;ijapd; vjphpy; jhKk; bjhGthu; Mfp gps;isahu;

 அவர் சார்வு கண்டு அருளித் திருத் தோணி அமர்ந்து அருளிப்     2777-3

AVAR SAARYU KANNDU ARULITH THIRUTH THOOANI AMARNTHU ARULIP

And then on seeing at once in the thiru thooani temple place descended lord siva

mtiuf; fz;l mstpy; jpUj;Bjhzpapy; vGe;J mUsp nUf;Fk;

 பவ பாசம் அறுத்தவர் தம் பாதங்கள் நினைவுற்றார்      2777-4

PAVA PAASAM ARUTHTHAVAR THAM PAATHANGKAL NINAIYURRAAR

Who has terminated that relationship bonds and then blessed that thooaniapper feet place prayed

gy ghrA;fis mWj;J mUspatuhd Bjhzpag;ghpd; ghjA;fis tzA;fpdhu;

 880. இருந்தவத்தோர் அவர் முன்னே இணை மலர்க்கை குவித்து அருளி 2778-1

IRUNTHAVATH THOOAR AVAR MUNNEEA INAI MALARKKAI KUVITHTHU ARULI

And then those big meditation performing that Siva paatha iruthaiyar before two hands are praying form kept and put his grace

bghpa jtj;jpduhd me;jr; rptghj nUjah; Kd;Bd kyh; Bghd;w nuz;L iffisa[k; Tg;gp mUsp

 அரும் தவத்தீர் எனை அறியாப் பருவத்தே எடுத்து ஆண்ட        2778-2

ARUM THAVATH THEER ENAI ARIYAAP PARUVATH THEEA EDUTHTHU AANNDA

And those rare penance perfomer you are I am at child hood state taken me as slave and then ruled me

mhpa jtj;ij cilatBu vd;id mwpahg; gUtj;jpy; vLj;J Mz;l

 பெரும் தகை எம் பெருமாட்டி உடன் இருந்ததே என்று  2778-3

PERUM THAKAI EM PERUMAATTI YUDAN IRUNTHATHEEA ENRU

And that highly regarded god thooani appear with lords parvathi good way descended

bgUe;jifauhd Bjhzpag;gh; vk; bghpa ehafp mk;ikahUld; ed;F vGe;J mUsp nUe;jBj vd;w

 பொருந்து புகழ்ப் புகலியின் மேல் திருப் பதிகம் போற்றி இசைத்தார்       2778-4

PORUNTHU PUKALP PUKALIYIN KEEAL THIRUP PATHIKAM POOARRI ISAITHTHAAR

And those concept filled way and those glory filled seergaali thinking way sang a decade

 fUj;Jld; bghUe;jpa g[fiH cila rPfhHpapd; Bky; jpUg;gjpfj;jpdhy; ghLgtuha;

 881.  மண்ணின் நல்ல என்று எடுத்து மனத்து எழுந்த பெரு மகிழ்ச்சி     2779-1

MANNIN NALLA ENRU EDUTHTHU MANATHTHU ALUNTHA PERU MAKILCHSI

And then started the poem that mannil nalla way and those mind place emanated big happiness way

kz;zpy; ey;y vdj; bjhlA;fpj; jpU cs;sj;jpy; vGe;j bgUkfpH;r;rpa[ld;

 உள் நிறைந்த காதலினால் கண் அருவி பாய்ந்து ஒழுக  2779-2

YUL NIRAINTHA KAATHALINAAL KANN ARUVI PAARNTHU OLUKA

And then those internal place emanated love way and then those eyeplace tears are water falls way appeared and then sheded

cs;Bs epiwe;j Mirg; bgUf;fhy; fz;fspypUe;j mUtpBghy; fz;zPh; gha;e;J tHpaj;

 அண்ணலார் தமைவினவித் திருப்பதிகம் அருள் செய்தார்         2779-3

ANNALAAR THAMAI VINAVITH THIRUPPATHIKAM ARUL SEYTHAAR

And those thooniapper happy way seated way is inquired from his father and those sacred decade is sang with his mouth

Bjhzpag;gh; ndpjha; nUe;jik gw;wpj; jk; je;ijia tpdtp jpUg;gjpfj;ijj; jpUtha; kyh;e;J mUspdhu;

 தண் நறும்பூஞ் செங்கமலத்தார் அணிந்த தமிழ் விரகர்    2779-4

THANN NARUMPOONJ SENGKAMALATHTHAAR ANINTHA TAMIL VIRAKAR

And  then those cool and fragrance filled red color lotus flowers are adorned and those tamil excelled gaana sambanther sang a decade

( mannil nalla vannam vaalalaam)

Fsph;e;j kzKila mHfpa bre;jhkiu khiyia mzpe;j jkpH; ts;Sduhd gps;isahu; (gjpfk; kz;zpy; ey;y tz;zk; thHyhk;) 

 882. திருப் பதிகம் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்திச் சிறப்பின் மிகு    2780-1

THIRUP PATHIKAM THIRUK KADAIK KAAPPUCH SAATHTHICH SIRAPPIN MIKU

And then those thirukadai kaapu sang way and then those much willingness filled way

me;jg; gjpfj;jpy; fz;l fhg;g[r; rhj;jp kpf;f tpUg;g[ld;

 விருப்பினால் அவர் தமக்கு விருந்து அளித்து மேவும் நாள்       2780-2

VIRUPPINAAL AVAR THAMAKKU VIRUNTHU ALITHTHU MEEAYUM NAAL

To his father good feast is given and then enjoyment filled way stayed there and then those days

mj;je;ijahu; jkf;F tpUe;J mspj;Jf; fspj;Jg; bghUe;jp nUf;Fk; ehspy;

 அருப்புறு மெய்க் காதல் புரி அடியவர்கள் தம்மோடும்     2780-3

ARUPPURU MEYK KAATHAL PURI ADIYAVARGAL THAMMOOADUM

And those flower buds way bloomed true love emanating way and then with that true disciples

mUk;g[ Bghy; g[jpjha; kyh;e;j cz;ik md;g[ kpFjpahy; jpUj;bjhz;liu nilawhJ epidj;J bra;a[k; moath;fBshLk;

 பொருப்புறு கைச் சிலையார் சேர் பதி பிறவும் தொழப் போவார்  2780-4

PERUPPURU KAICH SILAIYAAR SEEAR PATHI PIRAYUM THOLAP POOAVAAR

And those hill is converted as bow way those lord siva seated other temple places are praying way moved

 kiyia tpy;yhff; bfhz;l niwth; tPw;wpUf;Fk; kw;wg; gjpfisa[k; Bgha; tzA;Ftjd; bghUl;lhfg;Bghthuha;

 883.  ஆலின் கீழ் நால்வர்க்கு அன்று அறம் உரைத்த அங்கணனை        2781-1

AALIN KEEL NAALVARKKU ANRU ARAM YURAITHTHA ANGKANANAI

And those papal tree shadow place seated that lord siva and then once who has preached dharma rules to sanagaathi saints

fy;yhykuj;jpd; fPH; mkh;e;J mf;fhyj;jpy; ehd;F Kdpth;fl;F mwk; ciuj;j niwtiuj;

 நூலின் கண் பொருள் பாடி நூல் அறிவார்க்கு ஈந்தானை 2781-2

NOOLIN KANN PORUL PAADI NOOL ARIVAARKKU EENTHAANAI

And then those tamil book place those good grammatical meaning filled wayand those book knowledge is given to sangam period pundits in blessing way

jkpH; E]y;fSs; rpwe;j bghUs; nyf;fzj;ijg;gho E]y; mwpt[k; rA;fg; g[yth;fSf;Fj; je;J mUspatBu

 காலம் பெற்று இனிது இறைஞ்சிக் கை தொழுது புறம் போந்தார்  2781-3

KAALAM PERRU INITHU IRAINJSIK KAI THOLUTHU PURAM POOANTHAAR

And those good time knowing way and then those good way prayed with folded hands way and then those saiva way of life

chpa fhyk; mwpe;J Brug;bgw;W ndpjhf tzA;fpf; ifahy; bjhGJ irt

 சீலம் கொள் தென்னவனும் தேவியரும் உடன் போத     2781-4

SEELAM KOL THENNAVANUM THEEAVIYARUM YUDAN POOATHA

Following that paandiyaa king and queen following way gaana sambanther moved out side

 xGf;fj;ij Bkw; bfhz;l ghz;oaDk; mtuJ BjtpahUk; cld;tu qhdrk;ge;jh; btspBa te;J mUspdhu;

 884. தேன் நிலவு பொழில் மதுரைப் புறத்துப் போந்த தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர்சிந்தை         2782-1

THEEAN NILAYU POLIL MATHURAIP PURATHTHUP POOANTHA THENNAVANAAR THEEAVIYAAR AMAICHSAR SINTHAI

And then those honey filled flowers are bloomed and those plantations are covered way those mahurai outer place moved

Bjid cila kyh;fs; epiwe;j Brhiyfs; R{H;e;j kJiu khefhpd; btspBa te;j

 ஊன் நெகிழும் படி அழிந்து அங்கு ஒழுகு கண்ணீர் பாய்ந்து இழிய உணர்வு இன்றி வீழக்

கண்டே 2782-2

YOON NEKILUM PADI ALINTHU ANGKU OLUKU KANNEER PAAYNTHU ILIYA YUNARYU INRI VEELAK KANNDEEA

And then those flesh melting way and perished way and thenthose eye tears are falling way and those awareness got fainting way and those situation is seeing by gaana sambanther

jk; Cd; cUFk; tz;zk; cs;sk; mHpe;J mA;F toa[k; fz;zPh; nilawhJ xGfptpH czh;t[ kA;fp tpGe;jijf; fz;L

 யான் உம்மைப் பிரியாத வண்ணம் இந் நாட்டு இறைவர் பதி எனைப்பலவும் பணீவீர் என்று 2782-3

YAAN YMMAIP PIRIYAATHA VANNAM IN NAATTU IRAIVAR PATHI NAIPPALAYUM PANEEVEER ENRU

You may follow me without any separation way and then in this land place so many temples are praying way

ehd; cA;fisg; gphpahjthW ne;j ehl;od; niwtuJ gjpfs; gytw;iwa[k; tzA;FtPh;fshf vd

 ஞானம் உணர்வார் அருள அவரும் போத நம்பர் திருப்பரம் குன்றை நண்ணினாரே 2782-4

GAANAM YUNARVAAR ARULA AVARUM POOATHA NAMPAR THIRUP PARAM KUNRAI NANNINAAREEA

And those siva gaanam filled gaana sambanther informed the king and then that king accepted those wards and then entered into lord Siva’s thirup param kunram temple place

 rptqhdk; czh;thuhd gps;isahu; ciuj;J mUs mt;thBw mjw;F nire;J mth;fSk; cld; bry;y niwthpd; jpUg;guk; Fd;wj;ijg; Bgha; mile;jdh;

 885.  ஆறு அணிந்தார் தமை வணங்கி அங்குப் போற் அணி ஆப்பன் ஊரை அணைந்து பணிந்துபாடி         2783-1

AARU ANINTHAAR THAM VANANGKI ANGKUP POOAR ANI AAPPAN YURAI ANAINTHU PANINTHUPAADI

And then those ganges river adorned lord siva’s sacred temple place prayed and then those lovely aapa noor place entered praying way sang songs

fA;if Mw;iwr; R{oa rptbgUkhid mg;gjpapy; Bghw;wp mHfpa Mg;gD]iu mile;J tzA;fpg;gho

 நீறு அணிந்த செல்வர் பதி பிறவும் சேர்ந்து நிலவு திருப் பதிகங்கள் நிகழப் பாடிச் 2783-2

NEERU ANINTHA SELVAR PATHI PIRAYUM SEEARNTHU NILAYU THIRUP PATHIKANGGAL NIKALAP PAADICH

And then those sacred ashes are adorned those temple places are praying way and those appropriate sacred decades are singing way

jpUePW g{rpa niwthpd; gjpfs; gytw;iwa[k; Brh;e;J bghUe;jpa gjpfA;fs; epfGkhW gho

 சேறு அணிந்த வயல் பழனக் கழனி சூழ்ந்த சிர புரத்து வந்து அருளும் செல்வர் செங்கண் 2783-3

SEEARU ANINTHA VAYAL PALANAK KALANI SOOLNTHA SIRA PURATHTHU VANTHU ARULUM SELVAR SENGKANN

And then those slush filled paddy fields are covered and those seergaali place descended that rich gaana filled person and those red color eyes are possessed

BrW bghUe;jpa tay;fs; R{H;e;j rPfhHpapy; te;J Bjhd;wpa bry;thud gps;isahu; rpte;j fz;iz cila

 ஏறு அணிந்த வெல் கொடியார் திருப்புத்தூரை எய்தி இறைஞ்சிச் சில நாள் இருந்தார் அன்றே 2783-4

EARU ANINTHA VEL KODIYAAR THIRUP UTHTHOOAR EYTHI IRAINJSICH SILA NAAL IRUNTHAAR ANREEA

Those bull flag carried on the hand place and that thirup puthoor temple place happy way prayed and then stayed there some more days

 fhisiaf; bfhoaha; cila niwthpd; jpUg;g[j;J]upid ndpjha; mile;J tzA;fpr; rpy ehl;fs; mA;F jA;fp nUe;jhu;

 886. பற்றார் தம் புரங்கள் மலைச் சிலையால் செற்ற பரமனார் திருப்புத்தூர் பணிந்து போந்து 2784-1

PARRAAR THAM PURANGGAL MALAICH SILAIYAAL SERRA PARAMANAAR THIRUP PUTHTHOOR PANINTHU POOANTHU

And then those enemies three castles are destroyed by meru hiils are converted as bow form and those thirup puthoor place praying way moved

gifthpd; jphpg[uA;fs; kiyahdtpy;ypdhy; mHpj;j niwthpd; jpUg;g[j;J]iug; gzpe;J brd;W

 புற்று ஆரும் பணி பூண்ட புனிதனார் தம் பூவணத்தைப் புக்கு இறைஞ்சிப் புகழ்ந்து பாடிக் 2784-2

PURRU AARUM PANI POONNDA PUNITHANAAR THAM POOVANATHTHAIP PUKKU IRAINJSIP PUKALNTHU PAADIK

And those sand hole place living that snakes are adorned way and that pure lord siva’s thirup poovanam temple place entered and then those lord sivais praying way and then sangadecade in glory filled way

g[w;wpy; thGk; nay;g[ila ghk;ig mzpe;j J]athpd; jpUg;g{tzk; vd;w jyj;Js; g[Fe;J niwtiu tzA;fpg; g[fH;e;J ghof;

கற்றார்கள் தொழுது ஏத்தும் கானப் பேரும் கைதொழுது தமிழ் பாடிச் சுழியல் போற்றிக்2784-3

KARRAARGAL THOLUTHU EATHTHUM KAANAP POOARUM KAITHOLUTHU TAMIL PAADICH SULIYAL POOARRIK

And those well learnt people are praying way and those thiru gaanap peear and those temple place praying way and then sang tamil decade and then thiruch suliyal temple place praying and then songs way praising

fw;wth; tzA;fpj; Jjpf;Fk; jpUf;fhzg;Bgh; vd;w gjpiaa[k; tzA;fpj; jkpH; gjpfk; gho jpUr;RHpaiyg; Bghw;wp

 குற்றாலம் குறும் பலாக் கும்பிட்டு ஏத்திக் கூற்று உகைத்தார் நெல்வேலி குறுகினாரே 2784-4

KURRAALAM KURUM PALAAK KUMPITTU EATHTHIK KOORRU YUKAITH THAAR NELVEEALI KURUKINAAREEA

And then thirukutraalam temple place praying way and then those death god ema kicked and then blessed him and those thiru nel veeali temple place entered

 mjd;gpd; jpUf;Fw;whyj;ija[k; Fk;gpl;L tzA;fpf; Tw;Wtid cijj;J mUspa niwthpd; jpUbey;Btypia mile;jhu;

 887. புண்ணியனார் நெல்வேலி பணிந்து போற்றி புரிசடையார் திருப்பதிகள் பிறவும் சென்று 2785-1

PUNNIYANAAR NELVEEALI PANINTHU POOARRI PURISADAIYAAR THIRUP PATHIGAL PIRAYUM SENRU

And those puniyaa form approaching that lords Siva’s thiru neleeai place praying and then praising and that way those twisted crown form of hair possessed that lord siva’s so many temples are praying and praising way

g[z;zpauhd rptbgUkhdpd; jpUbey;Btypia tzA;fpj; Jjpj;J KWf;fpa rilia cila niwthpd; jpUg;gjpfs; gytw;iwa[k; brd;W

 நண்ணி இனிது அமர்ந்து அங்கு நயந்து பாடி நல்தொண்டர் உடன் நாளும் போற்றிச் செல்வார் 2785-2

NANNI INITHU AMARNTHU ANGKU NAYANTHU PAADI NALTHONNADAR YUDAN NAALUM POOARRICH SELVAAR

Entered into the temple and those places singing way and then those good disciples with them moving

bghUe;jp tpUk;gp mA;fA;Fk;gho ey;y bjhz;lh;fSlBd ehSk; Jjpj;Jr; bry;gtuhd gps;isahu;

 விண்ணவரை செற்று உகந்தான் இலங்கை செற்ற மிக்க பெரும் பாதகத்தை நீக்க வேண்டித் 2785-3

VINNAVARAI SERRU YUKANTHAAN ILANGKAI SERRA MIKKA PERUM PAATHAKATHTHAI NEEKKA VEEANNDITH

And then those deevaas are punished by ravana and that srilanga place is destroyed and then killed ravana and that sin is removing way

Bjth;fis mHpj;J kfpH;e;j nuhtzdpd; nyA;ifia mHpj;j kpFjpahd bgUk; ghjfj;ijg; Bghf;fp bfhs;Sk; bghUl;L

 திண்ணிய பொன் சிலைத் தடக்கை இராமன் செய்த திரு இராமேச் சுரத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்         2785-4

THINNIYA PON SILAITH THADAKKAI IRAAMAN SEYTHA THIRU IRAAMEEACH SURATHTHAICH SENRU SEEARNTHAAR

And those mighty powers are possessed those bow and arrow carrier and that rama established those thiru rameswarm place entered

 typa mHfpa tpy;iy Ve;jpa bghpa ifia cila nuhkd; epWtpa jpU nuhBkr;Ruj;ijr; brd;W mile;jhu;

 888. செங்கண் மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணித் திருமுன்பு தாழ்ந்து எழுந்து தென்ன னோடும் 2786-1

SENGKANN MAAL VALIPATTA KOOAYIL NANNITH THIRUMUNPU THAALNTHU ELUNTHU THENNA NOOADUM

And then those red color eyes are possessed that thirumal prayed and that rameswarm temple place entered and then with that paadiya king

rpte;j fz;iz cila jpUkhy; tHpgl;l me;j nuhBkr;ruj;ij mile;J mjd; jpUKd;g[ tPH;e;J nuhBkr;ruj;ij mile;J ghz;oamurDk;

 மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை மந்திரியாரும் சூழ் மணி நீள் வாயில்       2786-2

MANGKAIYARKKU NAAYAKIYAAR THAAMUM MEYMMAI MANTIRIYAARUM SOOL MANI NEEL VAAYIL

And mangaiyarkku arasiyaar and those true character filled way appearing that minister kulach chirayaar who are followed gaana sambanther and then with that long entrance place

kA;ifah;f;F murpahUk; cz;ik xGf;fj;Jld; epw;Fk; mikr;ruhd Fyr;rpiwahUk; jk;ikg; gpd;gw;wpj; bjhlh;e;J tu mth;fSlBd mHfpa ePz;l thapYs;

 பொங்கி எழும் விருப்பினால் உடனே புக்குப் புடை வலம் கொண்டு உள் அணைவார் போற் செய்து         2786-3

PONGKI ELUM VIRUPPINAAL YUDANEEA PUKKUP PUDAI VALAM KONNDU YUL ANAIVAAR POOAR SEYTHU

And then those more and more bubbling way appearing that willingness filled way entered inside and then that king also praying way entered inside and then encircling the temple

BkYk; BkYk; bghA;fp vGfpd;w tpUg;gj;jpdhy; g[Fe;J cs;Bs Brh;gtuha; kd;dDk; tzA;fpg; Bghw;wj; Jjp bra;J Bfhapiy tyk;te;J

 பங்கயச் செங்கை குவித்துப்பணிந்து நின்று பாடினார் மன்னவனும் பரவி ஏத்த    2786-4

PANGKAYACH SENGKAI KUVITHTHUP PANINTHU NINRU PAADINAAR MANNAVANUM PARAVI EATHTHA

And then those hands are praying way and then sang decade and then those king also that song is singing way prayed lord siva

Decade—alai valar

jhkiu Bghd;w iffisf; Tg;gp tzA;fp epd;W gho mUspdhu; mijg; gpd;gw;wp kd;dDk; gho Jjpf;f ( gjpfk; – miytsh; )

 889. சேதுவின்கட் செங்கண் மால் பூசை செய்த சிவபெருமான் தனைப்பாடிப் பணிந்து போந்து 2787-1

SEEATHUVIN KAT SENGKANN MAAL POOSAI SEYTHA SIVAPERUMAAN THANAIP PAADIP PANINTHU POOANTHU

And that seathu ocean place those red color eyes are possessed that thirumal alias ramar praying way and then those willingness filled way

BrJtplj;jpy; rpte;j fz;fis cila jpUkhy; tzA;fpa rptbgUkhid tzA;fpg; gho te;J tpUg;gj;Jld;

 காதலுடன் அந் நகரில் இனிது மேவிக் கண் நுதலான் திருத் தொண்டனார்க் கெல்லாம் 2787-2

KAATHALUDAN AN NAKARIL INITHU MEEAVIK KANN NUTHALAAN THIRUTH THONNDANAARK KELLAAM

And that city place stayed where that fore head eye possessed lord siva’s disciples are

me;j efuj;jpy; jA;fp nUe;J bew;wpf; fz;iz cila rptbgUkhdpd; bjhz;lh;fs; vy;yhk;

 கோதில் புகழ்ப் பாண்டிமா தேவி யார் மெய்க் குலச்சிறையார் குறை அறுத்துப் போற்றிச் செல்ல         2787-3

KOOATHIL PUGALP PAANNDIMAA THEEAVI YAAR MEYK KULACHSIRAIYAAR KURAI ARUTHTHUP POOARRICH SELLA

And those flaw less form of glory filled queen named paandi maa deeviyaar and then those path following that kulach chiraiyaar who are all the things are given way and thenguarding them

Fw;wkw;w  g[fiH cila ghz;okhBjtpahUk; cz;ik bewp epw;Fk; Fyr;rpiw ehadhUk; Fiwtpd;wp Btz;Ltdtw;iw vy;yhk; je;J ghJfhj;J Jjpj;Jtu

 நாதர் தமை நாள் தோறும் வணங்கி ஏத்தி நளிர் வேலைக் கரையில் நயந்து இருந்தார் அன்றே 2787-4

NAATHAR THAMAI NAAL THOOARUM VANANGKI EATHTHI NALIR VEEALAIK KARAIYIL NAYANTHU IRUNTHAAR ANREEA

And that place lord siva’s name is rama naather where daily singing way and those cool sea shore place stayed gaana sambanther

Seathu sea place singing song—thithi tharu decade

nuhkehjuhd niwtiu ehs;BjhWk; tzA;fpj; Jjpj;Jf; bfhz;L Fsph;e;j flw;iu efhpy; tpUg;g[ld; qhdrk;ge;jh; jA;fp nUe;jhu; (nuhBkr;Rur; BrJtpy; ghoa “jpjpjU” gjpfk;)

 890. அந்நகரில் அமர்ந்து அங்கண் இனிது மேவி ஆழிபுடை சூழ்ந்து ஒலிக்கும் ஈழம் தன்னில் 2788-1

ANNAKARIL AMARNTHU ANGKANN INITHU MEEAVI AALIPUDAI SOOLNTHU OLIKKUM EELAM THANNIL

And that place happily stayed and then those sea covered form appearing thatsri langa place appearing

me;jj; jyj;jpy; jA;fp ndpjha;g; bghUe;jpa fly; R{H;e;j gf;fj;ij xypf;fpd;w nyA;ifapy; bghUe;jp cs;s

 மன்னு திருக்கோண மலை மகிழ்ந்த செம் கண் மழ விடையார் தமைப் போற்றி வணங்கிப்பாடி 2788-2

MANNU THIRUK KOOANA MALAI MAKILNTHA SEM KANN MALA VIDAIYAAR THAMAIP POOARRI VANANGKIP PAADI

And those thiru gooanam hill place happily seated lord Siva and then those red color eyes are possessed and that young bull is used as vehicle form to travel and that lord siva is praying and then praising way

jpUf;Bfhz kiyapy; kfpH;e;J tPw;wpUf;Fk; rpte;j fz;iz cila nsik bghUe;jpa fhisia Ch;jpahff; bfhz;l niwtiu tzA;fpg; gjpfk; gho

 சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக் கேதீச் சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம் 2788-3

SENNI MATHI PUNAI MAADAM MAA THOOATTATHTHIL THIRUK KEEATHEECH SARATHTHU ANNAL SEYYA PAATHAM

And then in the head hair place and that curved moon adorned way and then those high raised buildings are covered place is maathooatam and then that thiru keetheecharam temple place seated lord siva and those sacred feet are praying in that thiru punavaayil temple place

Decade– miniyal

cr;rpapy; gpiwr; re;jpuidr; R{Lk;go cah;e;j klA;fis cila khBjhl;l efuj;jpd; jpUf;BfjPr;rk; vd;w Bfhapypy; tPw;wpUf;Fk; niwthpd; brk;ikahd jpUtofis jpUg;g[dthapypy; ghoaJ – kpd;dpay; bjhlA;Fk; gjpfk;

 உன்னி மிகப் பணிந்து ஏத்தி அன்பரோடும் உலவாத கிழி பெற்றார் உவகை உற்றார் 2788-4

YUNNI MIKAP PANINTHU EATHTHI ANPAROOADUM YULAVAATHA KILI PERRAAR YUVAKAI YURRAAR

And then those much thinking way prayed and then once previously those gold bundle cloth got and that gaana sambanther clubbed with other disciples andthen happily seated

Decade== therai kadal

 kpft[k; epide;J Jjpj;Jg; gzpe;J niwtdplk; Kd;dk; bghd;Kog;g[k; bgw;w qhdg;gps;isahu; md;gh;fs;cld; To nUe;J kfpH;e;jhu; (gjpfk; jpiufly;)

 891. அப் பதியைத் தொழுது வடதிசை மேல் செல்வார் அங்கை அனல் தரித்த பிரான் அமரும் கோயில்        2789-1

APPATHIYAITH THOLUTHU VADATHISAI MEEAL SELVAAR ANGKAI ANAL THARITHTHA PIRAAN AMARUM KOOAYIL

And that temple place praying way and then stayed there and then that northern direction moved way and those  hand place fire pot carried way ad those temples are praying way

me;jg; gjpia tzA;fp mA;F nUe;J jA;fp gpd; tlf;Fj; jpf;fpy; bry;gtuha; mHfpa ifapy; jPia Ve;jpa niwth; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; BfhapYf;Fs; g[f

 புக்கு இறைஞ்சிப் பல பதியும் தொழுது போற்றிப் புணரி பொரு தலை கரைவாய் ஒழியப் போந்தே         2789-2

PUKKU IRAINJSIP PALA PATHIYUM THOLUTHU POOARRIP PUNARI PORU THALAI KARAIVAAY OLIYAP POOANTHEEA

Where prayed and then so many other temples are praying way and then where sea ways are rolling form and those boundary is crossing way moved

g[Fe;J tzA;fpg; gy gjpfisa[k tzA;fpr; brd;W fly; miyfs; g[uz;L tUk; me;j vy;iyiag; gpw;glf; fle;J Bgha;

 செப்ப அரிய புகழ்த் திருவாடானை சேர்ந்து செந்தமிழ் மாலைகள் சாத்திச் சிவனார் மன்னும் 2789-3

SEPPA ARIYA PUKALTH THIRUVAADAANAI SEEARNTHU SEN TAMIL MAALAIGAL SAATHTHICH SIVANAAR MANNUM

And those rare glory filled that thiru aadanai temple place and then those pure songs arecomposed way adorned to lord siva

TWtjw;F mhpa g[fiH cila jpUMlhjid vd;Dk; gjpia mile;J bre;jkpH; khiyfisr; rhj;jp

 ஒப்பரிய புனவாயில் போற்றி செய்து வணங்கினார் உலகு உய்ய ஞானம் உண்டார் 2789-4

OPPARIYA PUNAVAAYIL POOARRI SEYTHU VANANGKINAAR YULAKU YUYYA GNAANAM YUNNDAAR

And then this land getting upliftment way and those Siva gaana milk consumed gaana sambanhther and that thiru punavaayil place submissive way prayed

 cyfk; ca;a[k; bghUl;Lr; rptqhdk; cz;l gps;isahu; xg;gpy;yhj jpUg;g[dthapiyj; jhH;e;J tzA;fpdhu;

 892. பதி நிலவு பாண்டி நாடு அதனில் முக்கண் பரமனார் மகிழ் இடங்கள் பலவும் போற்றி 2790-1

PATHI NILAYU PAANNDI NAADU ATHANIL MUKKANN PARAMANAAR MAKIL IDANGGAL PALAYUM POOARRI

And then so many temples are existing and that paandiyaa kingdom place and those three eyes are possessed lord siva’shappily descended temple places praying way

gy gjpfSk; tpsA;Fk; ghz;oa ehl;oy; }d;W fz;fis cila rptbgUkhd; kfpH;e;J vGe;J mUspa nlA;fs; gytw;iwa[k; tzA;fp

 விதி நிலவு வேத நூல் நெறியே ஆக்கி வெண்ணீற்றின் சார்வினால் மிக்கு உயர்ந்த       2790-2

VITHI NILAYU VEEATHA NOOL NERIYEEA AAKKI VENNEERRIN SAARVINAAL MIKKU YUYARNTHA

And then those rules said in the veethaa place which is practicing all the places and those sacred ashes are adorning way and those

tpjpfs; gytw;iwa[k; tpsA;f czh;fpd;w Btj E]y;fspy; bewpiaBa vA;Fk; vtUk; gpd;gw;Wk; go bra;J btz;ikahd jpUePw;wpd; rhu;g[ bgw;wjhy; cah;e;j

 கருதி அருளிக் காழி நகர் சூழ வந்தார் கண் நுதலான் திருத்தொண்டர் பலரும் சூழ 2790-3

KARUTH ARULIK KAALI NAKAR SOOLA VANTHAAR KANN NUTHALAAN THIRUTH THONNDAR PALARUM SOOLA

Highly regarded destiny attainable way those grace is put on all by that seergaali place descended gaana sambanther who has so many disciples are covering way moved

fjpia mjdpil bgWk;go mUs; bra;j rPfhHpg;gjpthH mjdpil te;J mUspa rk;ke;jg; bgUkhd; niwthpd; jpUj;bjhz;lh; gyUk; r{H;e;J tut[k;

 மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றிச் செல்ல மந்திரியார் மதி மண மேற்குடியில் வந்தார் 2790-4

MATHI NILAYU KULAVEEANTHAN POOARRICH SELLA MANTHIRIYAAR MATHI MANA MEEARKUDIYIL VANTHAAR

And those moon sect place descended that paandiya king praying form moved with him and then those kulach chiraiyaar native place is thiru mana meeal kudi place entering way blessed all

(kulach chiraiyaar hamlet is manal meeal kudi)

re;jpu Fy kugpy; te;j ghz;oad; Bghw;wp clBd tut[k; Bgha; mikr;rh; Fyr;rpiwahhpd; gjpahd jpUkz Bkw;Foapy; te;J mUspdhu; (Fyr;rpiwahupd; Ch; kzBkw;Fo)

 893. அந் நகரில் இனிது அமர்வார் அருகு சூழ்ந்த பதிகளில் நீடு அங்கணர் தம் கோயில் தாழ்ந்து 2791-1

AN NAKARIL INITHU AMRVAAR ARUKU SOOLNTHA PATHIKALIL NEEDU ANGKANAR THAM KOOAYIL THAALNTHU

And those manal meeal kudi place willingly and happily stayed and then nearby place established temples are praying way

me;j kzBkw; Foapy; ndpjha; tpUk;gp vGe;J mUSthuha;g; gf;fj;jpy; Rw;wp cs;s gjpfspy; cs;s niwthpd; jpUf;Bfhapy;fisg; Bgha; tzA;fpg;

 மன்னு திருத் தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து மன்னவனும் மங்கையருக்கு அரசியாரும்2791-2

MANNU THIRUTH THONNDARUDNA MEENNDU SEEARNTHU MANNAVANUM MANGKAIYARUKKU ARASIYAARUM

And then those approaching disciples with them and then come back and then those paandiyaa king and magaiyarkku arasiyaar

bghUe;jpa bjhz;lh;fSlBd kPz;Lk; te;J Brh;e;j ghz;oaUk; kA;ifah;f;F murpahUk;

 கொன்னவில் வேல் குலச்சிறையார் தாமும் கூடிக் குரைகழல்கள் பணிந்து குறை கொண்டு போற்றச்         2791-3

KONNAVIL VEEAL KULACHSIRAIYAAR THAAMUM KOODIK KURAIKALAALGAL PANINTHU KURAI KONNDU POOARRACH

And then in the foundry place shaped those sharpened veal force carried kulach chiraiyaar who has prayed that anklet adorned sacred feet of gaana sambanther and then those sacred menial services are doing daily without fail and then those seergaali rich place descended gaana sambanther

bfhy;yd; ciyapy; toe;j Th;ikahd Btiy cila Fyr;rpiwahUk; Brh;e;J xypf;Fk; tPuf;fHy; mzpe;j jpUtofisg; gzpe;J Vth; bra;J Bghw;wr; rPfhHpr; bry;thud qhdrk;ge;jh;

 சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் பாதம் போற்றிச் சிரபுரத்துச் செல்வர் இனிது இருந்த நாளில் 2791-4

SENNI VALAR MATHI ANINTHAAR PAATHAM POOARRICH SIRAPURATHTHUCH SELVAR INITHU IRUNTHA NAALIL

And then those head place curved moon adorned and that lord siva’s sacred feet are praying way and then happily eated there and then those days

 jiyapy; gpiwiar; r{oa niwth; jpUtofisg; Bghw;wp qhdrk;ge;jh; ndpjhfmkh;e;J nUe;jhu; me;j ehl;fspy;

 894. பொங்கு புனல் காவிரி நாடு அதனின் மீண்டு போதுதற்குத் திருவுள்ளம் ஆகப் போற்றும் 2792-1

PONGKU PUNAL KAAVIRI NAADU ATHANIN MEENNDU POOATHUTHARKUTH THIRUYULLAM AKAP POOARRUM

And then those water bubbling way praying that and those chola kingdom place entering way and those mind set possessed

bgUFk; ePh;g; bgUf;if cila fhtphp gha;fpd;w ehlhd BrhH ehl;oy; jpUk;gpr; bry;tjw;F cs;sk; bfhz;L

 மங்கையர்க்கு அரசியார் தாமும் தென்னர் மன்னவனும் மந்திரியார் தாமும் கூட    2792-2

MANGKAIYARKKU ARASIYAAR THAAMUM THENNAR MANNAVANUM MANTHIRIYAAR THAAMUM KOODA

And then those mangaiyarkku arasiyaar and paandiyaa king and minister all are not separated his feet

kA;ifau;f;F murpmk;ikahUk; ghz;oa kd;dDk; mikr;rUk; Tl mth; jk;

 அங்கு அவர் தம் திருப்பாதம் பிரியல் ஆற்றாது உடன் போக ஒருப்படும் அவ் அளவு நோக்கி 2792-3

ANGKU AVAR THAM TIRUP PAATHAM PIRIYAL AARRAATHU YUDAN POOAKA ORUP PADUM AV ALAYU NOOAKKI

And then wanted to move with him and that mentality is seeing way

jpUtofisg; gphpakhl;lhjth;fshfp cld; tUfpd;w kdk; Jzpa[k; me;j epiyiag; ghu;j;J

 இங்கு நான் மொழிந்த அதனுக்கு இசைந்தீர் ஆகில் ஈசர் சிவநெறி போற்றி இருப்பீர் என்று 2792-4

INGKU NAAN MOLINTHA ATHANUKKU ISAINTHEER AAKIL EESAR SIVANERI POOARRI IRUPPEER ENRU

And then gaana sambanther said that I am going to say way you must follow it and then those Siva way of life is guarding way you may rule the nation in that way informed

 nA;F ehd; TWtijf; Bfl;L mjd;go xGf nirj;jPh; Mdhy; niwthpd; rptbewpiag; ghJfhj;Jf; bfhz;L nUg;gPh;fshf vd;W ciuj;j

 895. சால மிகத் தளர் வாரைத் தளரா வண்ணம் தகுவன மற்று அவர்க்கு அருளிச் செய்த பின்பு 2793-1

SAALA MIKATH THALAR VAARAITH THALARAA VANNAM THAKUVANA MARRU AVARKKU ARULICH SEYTHA PINPU

And then those separation is unbearable way and then got tired way appeared and then those persons are consoled way that good supporting wards are saying way

gphpt[ Mw;whky; kpft[k; mjpfkha;j; jsh;gth;fsha; Md mth;fisj; jsh;r;rp milahjgo jf;f brhw;fisr; brhy;ypj; Bjw;wpdh; gpd;g[

 மேலவர் தம் பணி மறுக்க அவரும் அஞ்சி மீள்வதனுக்கு இசைந்து திருவடியில் வீழ்ந்து 2793-2

MEEALAVAR THAM PANI MARUKKA AVARUM ANJSI MEELVATHANUKKU ISAINTHU THIRUVADIYIL VEELNTHU

And then that gaana sambanther order is not refusing way and then allowed to depart to chola kingdom and then getting permission way fallen down in the feet place and then prayed

mth;fs; Bkd;ikahd mtuJ Vtiy kWf;f mq;rp mth; BrhHehl;ow;Fg; gphpe;J bry;tjw;F nire;J mthplk; tpilbgw;Wf; bfhs;Sk; tifahy; mtuJ jpUtofspy; tPH;e;J tzA;fp

 ஞாலம் உய்ய வந்து அருளும் பிள்ளையாரை பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார் 2793-3

GNAALAM YUYYA VANTHU ARULUM PILLAIYAARAI PIRIYAATHA NANPINODUM THOLUTHU NINRAAR

And then those world getting upliftment way descended gaana sambanther is praying way got permission to leave that place

cyfk; ca;tjd; bghUl;L te;J mtjhpj;j mg;bgUkfdhiug; gphpakhl;lhj ez;g[ld; tzA;fp epd;wdu; mg;gps;isahUk; tpilbgw;Wf; bfhz;L

 ஆல விடம் உண்டவரை அடிகள் போற்ற அந் நாட்டை அகன்று மீண்டு அணையச் செல்வார் 2793-4

AALA VIDAM YUNNDAVARAI ADIGAL POOARRA AN NAATTAI AKANRU MEENNDU ANAIYACH SELVAAR

And those sea place emanated poison is consumed that lord siva sacred feet is praying way and then left away from paandiyaa kingdim and then his native place chola kingdom place entered

 Myfhy eq;ir cz;l niwtiu tzA;fpj; Jjpj;J me;j ehl;il tpl;L ePA;fpj; jk; ehl;oy; jpUk;gt[k; bry;gtuha;

 896. பொன்னி வளம் தரு நாடு புகுந்து மிக்க பொருவில் சீர்த் திருத் தொண்டர் குழாத்தினோடும்         2794-1

PONNI VALAM THARU NAADU PUKUNTHU MIKKA PORUVIL SEERTH THIRUTH THONNDAR KULAATH THINOOADUM

And those river cauvery giving that fertility and that chola kingdom place enteredand those unique disciples cluster

fhtphpahW  tsk; bra;fpd;w BrhHehl;oy; g[Fe;J xg;gpy;yhj kpFe;j rpwg;g[fis cila bjhz;lh; Tl;lj;Jld;

 பன்னகப் பூண் அணிந்தவர் தம் கோயில் தோறும் பத்தர் உடன் பதி உள்ளோர் போற்றச் சென்று 2794-2

PANNAKAP POONN ANINTHAVAR THAM KOOAYIL THOOARUM PAHTHAR YUDAN PATHI YULLOOAR POOARRACH SENRU

And those snakes are adorned as ornaments way lord siva’s sacred temples are praying way and those place people and disciples are before -hand invited him

ghk;ig mzpfyd;fshfg; g{z;l niwthpd; jpUf;Bfhapyfs; BjhWk; md;gh;fSld; me;j me;jg;gjpapy; cs;sth;fSk; vjph; bfhz;L Bghw;wr; bra;J

 கன்னி மதில் திருக்களரும் போற்றிக் கண்டம் கறை அணிந்தார் பாதாள ஈச்சுரமும் பாடி 2794-3

KANNI MATHIL THIRUK KALARUM POOARRIK KANNDAM KARIA ANINTHAAR PAATHAALA EECHSURAMUM PAADI

Even those enemies are not destroyable those protection walls are coveredand that thitu kaalar temple place praying way and then afterwards those throat place poison conserved and that lord siva descended that paatha leecharam temple place and then praying and praising way

giftuhy; fl;lHpf;fg;glhj kjpy; rpwg;g[ila jpUf;fhsh; vd;w gjpiaa[k; Jjpj;Jg; gpd;g[ fz;lj;jpy; eq;R cz;l niwthpd; ghjhsPr;Ruj;jpida[k; gho tzA;fp

 முன் அணைந்த பதி பிறவும் பணிந்து போற்றி முள்ளிவாய்க் கரை அணைந்தார் முந்நூல் மார்பர் 2794-4

MUN ANAINTHA PATHI PIRAYUM PANINTHU POOARRI MULLIVAAYPK KARAI ANAINTHAAR MUNNOOL MAARPAR

And then already prayed those temples are once again praying way and  then those three knotted thread adorned that gaana sambanther and that muli vaai kari place entered

 Kd;Bd tHpgl;Lr; brd;w kw;wgjpfisa[k; tzA;fpj; Jjpj;J Ke;E]y; mzpe;j khh;ig cila qhdrk;ge;jh; Ks;sptha;f;fiuiar; Brh;e;jdh;

 897. மலைவளர் சந்தனம் அகிலும் தேக்கும் உந்தி மலர்ப் பிறங்கல் வண்டு இரைப்பச் சுமந்து பொங்கி         2795-1

MALAIVALAR SANTHANAM AKILUM THEEAKKUM YUNTHI MALARP PIRANGGAL VANNDU IRAIPPACH SUMANTHU PONGKI

And then in the hill place growing that sandalwood agil teak wood all are pushing down streams and then those hill like flower heaps are those honey bees are raising sound way carrying way

kiyapy;  tsh;fpd;w re;jdk; mfpy; Bjf;F Kjypa kuA;fis ce;jp miyj;Jf; bfhz;L kiy Bghd;w kyh;f; Ftpay;fis tz;Lfs; xypf;fr; Rke;J bgUfp

 அலை பெருகி ஆள் இயங்கா வண்ணம் ஆறு பெருகுதலால் அத்துறையில் அணையும் ஓடம் 2795-2

ALAI PERUKI AAL IYANGKAA VANNAM AARU PERUKUTHALAAL ATH THURAIYIL ANAIYUM OODAM

And those persons are not moving in that flooded river place and then so that those boat place ascending way

kpf;f Ms;fs; naA;fhjgo MW bgUfp tUtjhy; mj;Jiwapy; miza[k; Xlj;ij ePhpy;

 நிலை புரியும் ஓடக் கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்திப் போகக் 2795-3

NILAI PURIYUM OODAK KOOAL NILAI ILAAMAI NEER VAALNAR KARAIYIN KANN NIRUTHTHIP POOAKAK

And then those ores are not usable way and that water place living persons are tied the bat and then left away from that place

epiy bfhz;L brYj;Jk; JUg;g[ epiyf;f khl;lhJ Bghdjhy; ePhthH; kf;fshd rhjpapdh; fiuapy; epWj;jptpl;Lr; brd;WtplBt

 கலை பயிலும் கவுணியர் கோன் அதனைக் கண்டு அக் கரையின் கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை 2795-4

KALAI PAYILUM KAYUNIYAR KOOAN ATHANAIK KANNDU AK KARAIYIN KANN ELUNTHARULI NINRA KAALAI

And then those arts are learnt that gowniyar leader pillaiyaar on seeing way in the other river bank place staying way

 fiyfs; bghUe;jpa ft[zpah; jiytuhd gps;isahu; mijg;ghu;j;J me;jf; fiuapy; vGe;J mUsp epd;wBghJ

 898. தேவர் பிரான் அமர்ந்த திருக்கொள்ளம் பூதூர் எதிர் தோன்றத் திரு உள்ளம் பணியச் சென்று         2796-1

THEEAVAR PIRAAN AMARNTHA THIRUK KOLLAM POOTHOOR ETHIR THOOANRATH THIRU YULLAM PANIYACH SENRU

And those deevaas leader lord siva seated in that thiruk kollam boothoor place temple before him appeared and that temple is wanted to pray in that way mind liked

Bjth;fspd; jiytuhd niwth; tPw;wpUf;Fk; jpUf;bfhs;sk; g{J]h; vd;w jyk; vjphpy; Bjhd;wp mjidg; ghh;j;J mjdplk; brd;W gzptjw;F cs;sk; vz;zpajhy;

 மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவார் இன்றி ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பைக் 2796-2

MEEAYUTHALAAL OODANGGAL VIDUVAAR INRI OLINTHIDAYUM MIKKA THOOAR VIRAIVAAL SANNPAIK

And those driving persons are not available in the near by place and then those fast way seergaali leader gaana sambanther

Xlk; brYj;Jgth;fs; mA;Bf ny;yhky; Bghft[k; kpf;f Btfj;jhy; rPfhHpj; jiytuhd gps;isahu;

 காவனார் ஓடத்தின் கட்டு அவிழ்த்துக் கண் நுதலான் திருத்தொண்டர் தம்மை ஏற்றி 2796-3

KAAVANAR OODATHHTIN KATTU AVILTHTHUK KANN NUTHALAAN THIRUTH THONNDAR THAMMAI EARRI

And then who has untied the boat and that knot is removed way and those fore head possessed lord siva’s disciples are ascended that boat place

Xlj;ijf; fl;o nUe;j fl;il mtpH;j;J bew;wpf; fz;iz cila rptbgUkhdpd; bjhz;lh;fis me;j Xlj;jpy; Vw;wp

 நாவலமே கோலாக அதன் மேல் நின்று நம்பர் தமைக் கொட்டம் என நவின்று பாட 2796-4

NAAVALAMEEA KOOALAAKA ATHAN MEEAL NINRU NAMPAR THAMAIK KOTTAM ENA NAVINRU PAADA

And those tongue possessed power way used that boat driving pole way and then started to sing the decade and that kottaameea way

 jk; ehtpd; ty;ypikia Bfhyhff; bfhz;L me;j nlj;jpd; kPJ epd;W niwtiu “bfhl;lBk” vdj; bjhlA;Fk; gjpfj;ijg;ghl

 899. உம்பர் உய்ய நஞ்சு உண்டார் அருளால் ஓடம் செலச் செல்ல உந்து தலால் ஊடு சென்று 2797-1

YUMPAR YUYYA NANSU YUNNDAAR ARULAAL OODAM SELACH SELLA YUNTHU THALAAL YOODU SENRU

And those upper world deevaas are getting upliftment way and those seaplace emanated poison is  consuming way and then those boat bushed by the song

thzth; ca;a[k; tz;zk; eq;ir cz;L mUspa niwthpd; jpU mUspdhy; me;j Xlk; bry;Yk;go ce;jg;gLjyhy;

 செம் பொன் நேர் சடையார் தம் கொள்ளம் பூதூர் தனைச் சேர அக்கரையில் சேர்ந்த பின்பு 2797-2

SEM PON NEEAR SADAIYAAR THAM KOLLAM POOTHOOR THANAICH SEEARA AKKARAIYIL SEEARNTHA PINPU

And then those red color hair possessed lord siva’s thirukollam boothoor temple place entering way and then those other side of the bank entering way and then afterwards

brk;bghd; Bghd;w rilia cila niwthpd; jpUf;bfhs;sk; g{J]hpidr; BrUk; tz;zk; mf;fiuapy; Brh;e;j gpd;g[

 நம்பர் அவர் தமை வணங்க ஞானம் உண்ட பிள்ளையார் நல் தொண்டருடன் இழிந்து 2797-3

NAMPAR AVAR THAMAI VANANGKA GNAANAM YUNNDA PILLAIYAAR NAL THONNDARUDAN ILINTHU

And those lord siva is praying way and those gaana milk cosumed gaana sampanthap pillaiyaar and then those sacred desiples with then get down from the boat

ek;guhd rptbgUkhid tzA;Fjw;F qhdg;ghy; cz;l qhdrk;ge;j gps;isahu; ey;y jpUj; bjhz;lh;fSlBd xlj;jpy; nUe;J fPBH nwA;fpg;Bgha;

 வம்பலரும் நறும் கொன்றை நயந்தார் கோயில் வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து

சார்ந்தார்         2797-4

VAMPALARUM NARUM KONRAI NAYANTHAAR KOOAYIL VAAYILIN MUN MAKILCHSIYODU VANTHU SAARNTHAAR

And those fragrance filled konrai flower garland adorned willingly and that lord siva’s sacred temple entrance place happily approached

( decade—kottaameeae)

 ey;y kzKila bfhd;iw kyiu tpUk;gpr; R{oa rptbgUkhdpd; jpUf;Bfhapy; thapypd; Kd; kfpH;r;rpa[ld; te;J Brh;e;jhh; (ghoaJ jpUf;bfhs;g;g{J]h; = bfhl;lBk vd;w ghly;

 900. நீண் நிலைக் கோபுரம் அதனை இறைஞ்சி புக்கு நிகர் இலாத் தொண்டருடன் நெருங்கச் சென்று         2798-1

NEENN NILAIK KOOAPURAM ATHANAI IRAINJSI PUKKU NIKAR ILAATH THONNDARUDAN NERUNGKACH SENRU

And then those long layers are possessed that sacred temple towers are prayed and then entered and those unique disciples with them thickform moved

ePz;l epiyfisf; bfhz;l jpUf;Bfhg[uj;ij tzA;fp thapYs; g[Fe;J xg;gpy;yhj bjhz;lh;fs; cld; Tl beUA;fp brd;W

 வாண் நிலவு கோயிலினை வலம் கொண்டு எய்தி மதிச் சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று 2798-2

VAANN NILAYU KOOAYILINAI VALAM KONNDU EYTHI MATHICH SADAIYAAR THIRU MUNPU VANANGKI NINRU

And those light glittering sacred temples are encircling way and then those sacred curved moon adorned and that lord siva’s sacred deity place praying way

xspt[ila jpUf;Bfhapiy tyk; bfhz;L te;J Brh;e;J gpiwr;re;jpuidr; r{oa rilia cila niwthpd; jpUKd;g[ tzA;fp epd;W

 தாணுவே  ஆற்றின் கண் ஓடம் உய்க்கும் தன்மையால் அருள் தந்த தலைவா நாகப்       2798-3

THAANUVEEA AARRIN KANN OODAM YUYYKKUM THANMAIYAAL ARUL THANTHA THALAIVAA NAAKAP

And then in the river place boat is driving way helped and that gracefilled lord Siva you are, and then leader form appearing here

jhA;FgtBu Mw;wpilBa Xlk; brYj;jpj; je;jjhy; mUs; je;j jiytBu

 பூணினாய் களிற்றுரிவை போர்த்த முக்கண் புனிதனே எனப் பணிந்து போற்றிச் செய்தார் 2798-4

POONINAAYI KALIRRURIVAI POOARTHTHA MUKKANN PUNITHANEEA ENAP PANINTHU POOARRICH SEYTHAAR

And then those snakes are adorned and then those elephant skin adornedand then three eyes are possessing form and those pure way appearing and that way submissive form praised lord siva

 ghk;g[fis mzpaha; mzpe;jtBu ahidapd; Bjhiyg; Bghh;j;jpf; bfhz;l }d;W fz;fis cila J]atBu vd;W gzpe;J Jjpj;jhu; (jhtJ– jhA;Fgth;)

om thiru chtram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: