OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

The benefit of yaaga fire

ganesheit September 20, 2021

11.. அக்கினி காரியம்
The benefit of yaaga fire


 1. Bts;tpapd; gad;
  வசையில் விழுப்பொருள் வானும் நிலனும்
  And those flawless way those space place living deevaas and then in this land place living people
  Fw;wk; ny;yhj Bkyhd thdj;jpy; thGk; Bjth;fSk; epyj;jpy; thGk; kf;fSk;
  திசையும் திசைபெறு தேவர் குழாமும்
  And then those eight directions place living those protecting that sub lords
  vl;Ljpirfspy; thH;gtUk; jpirfSf;F chpa ghyfu;fSk;
  விசையும் பெருகிய வேத முதலாம்
  And then all those winning force filled veethaas which are prime book way appearing in this world
  midj;Jk; btw;wp kpFjw;F VJthfpa BtjKk; Kjy; E]yha; epiybgWk;
  அசைவிலா அந்தணர் ஆகுதி வேட்கிலே. 1
  and those no sluggishness in life and those bharamins are doing that yaaga fire and then all are getting benefits in life and then those seasonal rain will pour
  Brhk;ghy; ny;yhky; me;jzh;fs; Bts;tpiar; bra;apd; ed;ik milthu;fs; kiH bghHpa[k;
  215.
  bka;e;bewp jiyg;gLtu;
  Those true ethical way of life will appear
  ஆகுதி வேட்கும் அருமறை அந்தணர்
  And those cow ghee pouring way and those yaaga fire developing those rare veetha chanting excelled bharamins
  gRtpd; bea;ia thu;j;J vhptsh;j;J Bts;tpiar; bra;fpd;w mhpa kiwapBy te;j me;jzh;
  போகதி நாடிப் புறங்கொடுத்து உண்ணுவர்
  Those upper world life is liking way and those yagaa fire developing and then giving free things to others and then afterwards they will consume food
  ^;tu;fj;ij tpUk;gp mf;fpdpr; braiyr; bra;J jhdj;ijj; je;J czit cz;gu;
  தாம்விதி வேண்டித் தலைப்படு மெய்ந்நெறி
  Those life fate is determined by themselves and those trueway of life is known persons
  jk; tpjpiaj; jhBk epr;rak; bra;J bfhs;Sk; cz;ik bewpia czh;e;jth;fs;
  தாமறி வாலே தலைப்பட்ட வாறே. 2
  And those knowledge is kept in the head place (sagasarathalam) and live in this world which is the only way to get away yet another birth
  mth;fs; jk; mwpit rpurpd;Bky; brYj;jp thH;th; (nJ gputpf;F thuh tHp)
  216.
  cz;ik bewp
  The true rule
  அணைதுணை அந்தணர் அங்கியுள் அங்கி
  To all souls are guiding way those bharmins developing in the yaaga fore place where within fire form lord siva existing
  caph;fSf;Fg; bghUe;jpa Jiz me;jzh;fs; tsh;f;fpd;w jPBa me;j jPapDs; jPaha; nUf;Fk; niwtBd
  அணைதுணை வைத்ததின் உட்பொரு ளான
  So that fire is developing way where internal place dwelling lord siva
  MfBt jPia tsh;j;J mjd; cs;sPlhd niwtd; Mfpa

இணைதுணை யாமத்து இயங்கும் பொழுது
Who is with lords parvathi way functioning way in this world and that time this soul to attain maturity way
mUe;Jizahf ghu;tjpa[ld; cyfpaypy; xGFk; bghGJ caph; jd; bry; fjpf;F
துணையணை யாயதோர் தூய்நெறி யாமே. 3
To enter in to that true matter place and then follow that ethical way of life
Jizahd bka;g;bghUis milj;J epw;wthfpa ey;y bewpia jiygLjy; cz;lhFk;


 1. Mz; bgz; Tl;lk; niwtid epide;J mika Btz;Lk;
  போதிரண் டோ திப் புரிந்தருள் செய்திட்டு
  And that two types of flower place approaching that honey bees form appearing those souls
  nUtif kyh;fspd; tz;Lfs; Bghy;tdthfpa caph;fs;
  மாதிரண் டாகி மகிழ்ந்துட னேநிற்குந்
  And those likings way attachments are emanating place moving
  jhk; jk; tpUk;g[k; tHpapy; Btl;;if kpf;Fr; bry;fpd;w thw;why;
  தாதிரண் டாகிய தண்ணம் பறவைகள்
  And that way in the lotus flower form of mind place those sakthi alias parvathi is divided in two ways
  mtw;wJ beq;rj; jhkiuapy; thH;fpd;w rf;jpa[k; nUBtW tifg;gl;L
  வேதிரண் டாகி வெறிக்கின்ற வாறே. 4
  And then those appropriate ripped period those two types of books are learnt and then those grace is pouring on them and then all tome standing pro with them
  chpa fhyj;jpy; nUBtW E]y;fisf; fw;fr; bra;J mitfSf;Ff; fUiz g[upe;J vg;bghGJk; mitfBshL cldha; epw;ghu;
  218.
  g[Utkj;jpapy; tpsA;Fk; Rlh;
  In the fore head place existing fire glow
  நெய்நின்று எரியும் நெடுஞ்சுட ரேசென்று
  Because of gee entering into fire wood place and then developing that yaagaa fire place moved
  bea; bghUe;Jjyhy; vhpfpd;w bghpa Bts;tpj; jPapd; tHpBa brd;W
  மைநின்று எரியும் வகையறி வார்க்கட்கு
  And those ignorance burnt down way those ways and means are knowing bharamins
  mq;qhdk; bte;J xHpa[k; bewpia mwpfpd;w me;jzh;f;F
  மைநின்று அவிழ்தரும் அத்தின மாம் என்றும்
  Ad those ignorance darkness way receiving that gaana way of life and that way got those manthraa wards
  mq;qhd nUs; ePA;Fk; thapyhfpa ke;jpuKk; Kad;W bgw
  செய்நின்ற செல்வம் தீயது வாமே. 5
  And those way got mukthi wealth is also that yaaga fire form appearing
  epw;fpd;w Kf;jpg;bgUk; bry;tKk; Bts;tpBa MFk;
  219.
  tpid Kjypait ePA;Fk;
  All bad deeds are removed
  பாழி அகலும் எரியும் திரிபோலிட்டு
  And those mud lamp form burning (yooni)where that thread form mixed
  MH;e;j mfypy; (Bahdp) epd;W vhpfpd;w jpupBghyr; Brh;f;fg;gl;Lk;
  ஊழி அகலும் உறுவினை நோய்பல
  And then so many yooli time and then continuously giving trouble and pain and its effect form generating sins effects are so many
  gy; CHpfhyk; bjhlh;e;J epd;W tUj;Jfpd;w kpf;f ghtg;gadhfpa Jd;gA;fBsh gy
  வாழிசெய்து அங்கி உதிக்க அவைவிழும்
  Nd then all are those yaaga fire all the time burning way those sins are removed
  mit midj;Jk; xkhf;fpdp mizahJ epd;W XA;f xHptdt[k;
  வீழிசெய்து அங்கி வினைசுடு மாமே. 6
  And then in addition those fire form appearing lord siva and that bad deed bonds are burnt down
  md;wpa[k; (BkYk;) me;j mf;fpdpia tpidf;fl;L KGtija[k; mHpj;jiya[k; bra;a[k;
  220.
  rpthf;fpdp tpsA;f mf;fpdpr; bray; bra;a Btz;Lk;
  பெருஞ்செல்வம் கேடென்று முன்னே படைத்த
  And those big wealth and then poverty and those cause and effect and all are expanding way appearing
  bghpa bry;tk; kw;Wk; tUik vd;Dk; nuz;od; fhuzA;fisa[k; Kw;fhyk; bjhl;Bl tpsA;fp epw;gjhfpa
  வருஞ்செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும்
  Those veethaas are all that goodness is giving form appearing that veethaa knowledge is given by lord siva and that prime lord Siva is thinking way you may get all benefits in life
  midj;J eyd;fisa[k; jUk; Btjk; vd;Dk; mwpt[r; bry;tj;ij ckf;Fj; je;j Kjy;tdhfpa rptbgUkhid epida[A;fs; gad; va;JtPh;
  வருஞ்செல்வதது இன்பம் வரஇருந் தெண்ணி
  And then in the next birth appearing that upper world life and then fromit emanated that happiness is thinking way
  kWikf;fz; tUfpd;w Rth;f;fr; bry;tj;jhy; csjhfpa nd;gk; tUkhw;iw kpf epide;J
  அருஞ்செல்வத்து ஆகுதி வேட்கநின் றாரே. 7
  And then in that grace form of wealth givingthat yaagaa fire developing bramins you are and that way get those benefits
  Ek; mUs; bry;tkhfpa Bts;tpia Btl;f tpUk;g[fpd;w me;jzh;fBs gad; va;JtPh;

221.
rptbgUkhBd Xkj;Jf;Fupa jiytd;
Lord siva alone yoga fire gundaa leader
ஒண்சுட ரானை உலப்பிலி நாதனை
Lord siva is fire glow light form appearing in this world who is ever permanent leader
niwtd; xspapd; totha; tpsA;Fgtd; mHptpy;yhj jiytd;
ஒண்சுட ராகிஎன் உள்ளத்து இருக்கின்ற
And those light glow form appearing in my mind place and then descended there
xspkpf;f Rluhfp vd; cs;sj;jpy; vGe;;jUsp nUf;Fk;
கண்சுட ரோன் உலகு ஏழும் கடந்த அத்
And those eye sight light form appearing and then those seven worlds are bypassed way
fz; xspaha; cs;std; VG cyifa[k; fle;J Fsph;e;j
தண்சுடர் ஓமத் தலைவனு மாமே. 8
And those cool light form appearing lord siva is yaaga fire leader
Fsph;e;j Rluhd mj;jifa bgUkhd; Bts;tpf;Fj; jiytDk; Mthd;

222.
niwtd; mf;fpdpapy; bghUe;jp mUs; bra;thd;
ஓமத்துள் அங்கியின் உள்ளுளன் எம்மிறை
And those yaaga fire place those fire glow form appearing our lord siva
Bts;tpj; jPf;F cs;sPlha; epw;gtd; vA;fs; rptbgUkhd;
ஈமத்துள் அங்கி இரதங்கொள் வானுளன்
In that way lord siva in the burial ground fire place dancing way and then bearing those souls on his part in that way those prime gods duty is known by us
m@J mtd; RLfhl;Lj;jPapy; epd;W Mo rpwe;j capiuj; jhA;fp epw;gjhBy mwpag;gLk;
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினைக்கடல்
And those woven dress got strength and then in the same way and those tastier bad deeds place we are trapped and then sea amount it is multiplied
bea;a[k; Mil cuk; bgWtijg; Bghd;W thrdh tothd tpidfs; rpf;Fz;L fliyg; Bghd;w bgUfptpLfpd;wd
கோமத்துள் அங்கி குரைகடல் தானே. 9
And then those souls are in the thinking way stirring it andthen from it emanated sound (oom) and then those sound destroyed all bad deeds
Md;kh rptj;ij Behf;fp rpe;jidiaf; filtjhy; xypf;Fk; ehjxyp Vw;gl;L tpid bfLk;
223.
nk;ik nd;gj;ija[k; kWik nd;gj;ija[k; milth;
அங்கி நிறுத்தும் அருந்தவர் ஆரணத்
And those yaaga fire is continuously developing bharamins
Bts;tpia xHpahJ Btl;Fk; me;jzh;
தங்கி இருக்கும் வகையருள்செய்தவர்
And those veethaa way of life is ever permanent way guarding persons they are ( this land deevaas they are)
Btj tHf;F ne;j cyfpy; mHpe;J xHpahjthW fhg;gth; Mthu;
எங்கும் நிறுத்தி இளைப்பப் பெரும்பதி
And those yaaga fire all the place establishing way because of that act they got body and physical pain great one
mt;Bts;tpia vA;Fk; epfHr; bra;a[k; Mw;wyhy; mtUf;F bka; tUj;jk; bgupjhapDk;
பொங்கி நிறுத்தும் புகழது வாமே. 10
And that way in this way ther are establishing that happiness is greater one by their humble form of acts
ne;j cyfpy; vA;Fk; kpf;F tpsA;FkhW mth; epiyehl;Lk; g[fH; mr;braBy MFk;
om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: