OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

POOARRI ISAITHTHUP PURAM POOANTHU ANGKU YURAIYUM NAALIL POOLIYAN MUN PUN SAMAYATHTHU AMANAR THAMMOOADU

ganesheit September 20, 2021

901. போற்றி இசைத்துப் புறம் போந்து அங்கு உறையும் நாளில் பூழியன் முன் புன் சமயத்து அமணர் தம்மோடு       2799-1

POOARRI ISAITHTHUP PURAM POOANTHU ANGKU YURAIYUM NAALIL POOLIYAN MUN PUN SAMAYATHTHU AMANAR THAMMOOADU

And that way lord siva is praying way and then comes out from the temple and then stayed in that temple place and then before the king paandiya and those ignanimus filled with those samanaa

nA;Adk; niwtiuj; Jjpj;J btspBa te;J me;jg; gjpapy; jA;fp nUe;j ehs;fspy; ghz;oadpd; Kd;dpiyapy; g[d;ikahd rkaj;jtuhd rkzh;fs; cld;

 ஏற்ற பெரு வாதின் கண் எரியின் வேவாப் பதிகம் உடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி 2799-2

EARRA PERU VAATHIN KANN ERIYIN VEEAVAAP PATHIKAM YUDAI IRAIYAVARAI IRAINJSI VEEANNDI

Those big oration competition and that fire place not burnt down those sacred decade leader those thiru nallaaru lord siva is praying way

Bkw;bfhz;l bghpa thjj;jpy; jPapy; Btfhky; nUe;J btw;wpje;j jpUg;gjpfj;jpd; jiytuhd jpUes;shw;wpd; niwtiu tzA;f Btz;of

 ஆற்றவும் அங்கு அருள் பெற்றுப் போந்து முன்னம் அணைந்த பதிகளும் இறைஞ்சி அன்பர்

சூழ 2799-3

AARRAYUM ANGKU ARUL PERRUP POOANTHU MUNNAM ANAINTHA PATHIKALUM IRAINJSI ANPAR SOOLA

And then in the way place already prayed temples are once again praying way and the moving with that disciples clusters

tHpapy; Kd; brd;W tzA;fpa gjpfisa[k; jpUk;gt[k; tzA;fp md;gh; Tl;lk; r{H;e;J tug;Bgha;

 நாற்றிசையும் பரவும் திரு நள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே 2799-4

NAARRISAIYUM PARAYUM THIRU NALLAARU EYTHI NAADU YUDAI NAAYAKAR KOOAYIL NANNINAAREEA

And those four directions are praying and then praising and that thiru nallaaruplace entered and those hero form possessed that temple place gaana sambanther entered

 ehd;F jpf;fpYk; Bghw;Wk; jpUes;shw;iw rhh;e;J ehL cil ehafhpd; Bfhapiy qhdrk;ge;jh; mile;jhh;

 902. நீடு திருத் தொண்டர் புடை சூழ அம்கண் நித்தில யானத்து இடை நின்று இழிந்து சென்று 2800-1

NEEDU THIRUTH THONNDAR PUDAI SOOLA AMKANN NITHTHILA YAANATHTHU IDAI NINRU ILINTHU SENRU

And then much number of temples are covering way and then in the sacred pearls chariot place descended way and then blessing way moved

kpf;f bjhz;lh;fs; gf;fj;jpy; R{H;e;J tu mA;F Kj;Jg;gy;yf;fpdpd;W nHpe;J mUspg; Bgha;

 பீடு உடைய திருவாயில் பணிந்து புக்குப் பிறை அணிந்த சென்னியர் மன்னும் கோயில்2800-2

PEEDU YUDAIYA THIRU VAAYIL PANINTHU PUKKUP PIRAI ANINTHA SENNIYAR MANNUM KOOAYIL

And then those glory filled entrance place praying way and then entered inside and those stooped moon adorned in the head place and that lord siva permanent form seated in the temple place

bgUik cila thapiy tzA;fp cs;Bs g[Fe;J gpiwr;re;jpud; R{oa jiyia cila niwth; epiybgw;W tPw;wpUf;Fk; Bfhapypd;

 மாடு வலம் கொண்டு உள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு மலர்க் கரங்கள் குவித்து இறைஞ்சி வள்ளலாரைப் 2800-3

MAADU VALAM KONNDU YULLAAL MAKILNTHU PUKKU MALARK KARANGGAL KUVITHTHU IRAINJSI VALLALAARAIP

And then that temple inner side encircling way and then happily entered inside the temple and then those flower like handsa re folded way and then prayed and those philanthropist lord siva

cs; gf;fA;fspy; tykhfr; Rw;wp te;J kfpH;t[ld; cs;Bs g[Fe;J kyh; Bghd;w fuA;fis Ftpj;J tzA;fp ts;syhuhd niwtiug;

 பாடக மெல் அடி எடுத்துப் பாடி நின்று பரவினார் கண் அருவி பரந்து பாய        2800-4

PAADAKA MEL ADI EDUTHTHUP PAADI NINRU PARAVINAAR KANN ARUVI PARANTHU PAAYA

And those paadaga mel addi way started those sacred decade is singing way and then those eye place tears are flooded way prayed before lord siva

( decade –paadagameal adi)

 ghlf bky;yo vdj; bjhlA;Fk gjpfj;ijg;gho epd;W fz;fspy; nUe;J ePh; mUtp bgUfj; Jjpj;jhu; (gjpfk; – ghlf bky;yo)

 903. தென்னவர் கோன் முன் அமணர் செய்த வாதில் தீயின் கண் இடும் ஏடு பச்சையாகி2801-1

THENNAVAR KOOAN MUN AMANAR SEYTHA VAATHIL THEEYIN KANN IDUM EADU PACHSAIYAAKI

And those paandiya king before those samanaas are conducted those oration competition time and those fire place put that palm leaf which is in green form appearing there

ghz;oa kd;dd; Kd;g[ rkzh; bra;j thjpy; jPapy; nl;l VL gr;irahf nUf;fr; bra;Jk;

 என் உள்ளத் துணையாகி ஆலவயில் அமர்ந்து இருந்தவாறு என் கொல் எந்தாய் என்று 2801-2

EN YULLATH THUNAIYAAKI AALAVAYIL AMARNTHU IRUNTHAVAARU EN KOL ENTHAAYI ENRU

And then in the mind place those guide form appearing and that thiru aalavaai temple place explicit way appeared and then seated that nature is, what type of astonishment this is, and then my dear father you are

vd; kdj;jpBy Jiz Mfpa[k; Mythapy; btspg;gl te;j mUsp tpUk;gp nUe;j jd;ikjhd; vd;d mjprak; ve;ijBa

 பன்னு தமிழ்த் தொடை சாத்தி பரவிப்போந்து பண்பினிய தொண்டருடன் அங்குவைகி 2801-3

PANNU TAMILTH THODAI SAATHTHI PARAVIP POOANTHU PANPINIYA THONNDARUDAN ANGKUVAIKI

In that good way praying and then praising and those musical notes are filled way those tamil decade singing way and then comes out from the temple place

vd;W eak;bgwg; Bghw;wp eyk; Fyhtpa gz; Kiwa[k; vLj;Jf;TWk; jkpH;j; bjhilapd; jpUg;gjpfj;ijg; ghoj; Jjpj;J btspBa te;J

 மன்னுப்புகழ்ப் பதி பிறவும் வணங்கச் சண்பை வள்ளலார் நல்லாறு வணங்கிச் செல்வார் 2801-4

MANNUPPUKALP PATHI PIRAYUM VANAGKACH SANNPAI VALLALAAR NALLAARU VANANGKICH SELVAAR

And those slavery service way emanating that happy mind and that disciples with then clubbed way and then those temple place stayed and then those glory filled other temples are praying way and then started from thiru nalaaru got lord siva’s permission and then moved away

 moikg; gz;gpdhy; ndpik jUfpd;w bjhz;lh;fSld; To me;jj; jyj;jpy; jA;fp mUsp epiyahd g[fiH cila jyA;fs; kw;wtw;iwa[k; tzA;Ftjw;fhf rk;ge;jh; jpUey;yhw;wpid tzA;fp tpilbgw;Wr; brd;whu;

 904. சீர் நிலவு திருத்தெளிச் சேரியினைச் சேர்ந்து சிவபெருமாள் தனைப் பரவிச் செல்லும் போது         2802-1

SEER NILAYU THIRUTH THELICH SEEARIYINAICH SEEARNTHU SIVA PERUMAAL THANAIP PARAVICH SELLUM POOATHU

And then those speciality filled that thiruth theli seeaari placeentered and then praying form moving upward

rpwg;g[fs; bghUe;jpa jpUj;bjspr;Brhpiar; Brh;e;J niwtiuj; Jjpj;J BkBy bry;Yk; BghJ ey;y

 சார்வு அறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை சார்தலும் மற்ற அது அறிந்த சைவர் எல்லாம் 2802-2

SAARYU ARIYAACH SAAKKIYARTHAM POOATHI MANGKAI SAARTHALUM MARRA ATHU ARINTHA SAIVAR ELLAAM

And then those goodness not known that buthaas are staying in the booth mangai hamlet place entering way moved and those message heard those saivaa people are

rhu;g[ ny;yhj rhf;fpa (bgsj;jh;) jA;Fk; BghjpkA;if vd;w Chpd; mzpj;jhf tUjYk;  mr;bra;jpia mwpe;j irth; vy;yhUk;

 ஆர் கலியின் கிளர்ச்சி எனச் சங்கு தாரை அளவு இறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப் 2802-3

AAR KALIYIN KILARCHSI ENACH SANGKU THAARAI ALAYU IRANTHA PALLIYANGGAL MULAKKI AARTHTHUP

Those sea emotional filled way appearing way those musical instruments are thaarai, coach other instruments sounds are raising way

fly; fpsh;e;J vGe;jJ Bghy; jhiu rA;F Kjyhf mstw;w gy naA;fisa[k; KHA;fp xypj;J

 பார் குலவு தனக் காளம் சின்னம் எல்லாம் பர சமய கோள் அரி வந்தான் என்று ஊத   2802-4

PAAR KULAYU THANAK KAALAM SINNAM ELLAAM PARA SAMAYA KOOAL ARI VANTHAAN ENRU YOOTHA

And then in this world active form appearing way those ekk kaalam sacred symbols all are carried way and then those other religions winning that lion form of gaana sambanther appearing here and that way blowing form given the information

( thiru theli chheeari—poo alarnthana decade)

cyfk; tpsA;Fk;go vf;fhyk; jpUr;rpd;dk; vy;yhtw;iwa[k; gpu rka Bfhshp te;jhu; vd;W brhy;yp Cj (jpUj;bjspr;Brhp = g{ myh;e;jd gjpfk;)

 905. புல் அறிவில் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடிப் புகலியர் தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள் 2803-1

PUL ARIVIL SAAKKIYARGAL ARINTHAAR KOODIP PUKALIYAR THAM PURAVALANAAR PUKUNTHU THANGGAL

And then those short shighted material knowledge possessed those learned buthaas are in clubbed way and those seergaali place guard gaana sambanther while entering in the frontier place

g[y;ypa mwpt[ila rhf;fpah;fSs; mwpe;jth; xd;W Brh;e;J rPfhHpapdhpd; fhtyuhd qhdrk;ge;jh; Chpd;

 எல்லையினில் எழுந்து அருளும் பொழுது தொண்டர் எடுத்த ஆர்ப்பு ஒலியாலும் எதிர் முன் சென்று      2803-2

ELLAIYINIL ELUNTHU ARULUM POLUTHU THONNDAR EDUTHTHA AARPPU OLIYAALUM ETHIR MUN SENRU

And those sacred disciples are raised those lord siva’s praising wards and then before gaanasambanther all are group form appeared

vy;iyapy; g[Fe;j BghJ jpUj;bjhz;lh;fs; rpt xypfspd; KHf;fj;jhYk; mth;fspd; vjpBu Kd; mzpapd; Bgha;j;jpuz;L

 மல்கி எழும் திருச்சின்ன ஒலிகளாலும் மனம் கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள் 2803-3

MALKI ELUM THIRUCHSINNA OLIKALAALUM MANAM KONNDA PORAAMAIYINAAL MARUNNDU THANGGAL

And then those sound raising sacred symbols ekkaalam and other instruments sounds and then those buthaas in the mind place emanated ego filled way and  then got faintings

vGk; xypf;Fk; jpUr;rpd;dk; vf;fhsk; ntw;wpd; xypfshYk; jk; cs;sj;Js; bfhz;l bghwhikahy; kaf;fk; mile;J

 கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி முதலான தேரார்க்கும் கனன்று சொன்னார்2803-4

KALVIYINIL MEEAMPATTA PUTHTHA NANTHI MUTHALAANA THEEARAARKKUM KANANRU SONNAAR

And those well learnt those butha nanti and others are angry way said

jk; fy;tpapBy Bkk;gl;l g[j;j ee;jp Kjyhdth;fSk; rpdj;Jld; Twpdhu;

 906. மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளையார் முன் வருசின்னப் பெருகு ஒலியும் மன்னும் தொண்டர்         2804-1

MARRAVARGAL VEVVURAIYUM PILLAIYAAR MUN VARUSINNAP PERUKU OLIYUM MANNUM THONNDAR

And that persons wild wards and that time before gaana sambanter moving those sacred symbols are raising that big sounds and then those ever permanent form of

mth;fspd; bfhoa brhy;Yk; mg;BghJ qhdrk;ge;jh; Kd; tUk; jpUr;rpd;dA;fspd; bgUfpa xypa[k; epiy bgw;w bjhz;lh;fspd;

 பொற்பு உடைய ஆர்ப்பு ஒலியும் செவியின் ஊடு புடைத்த நாராசம் எனப் புக்க போது 2804-2

PORPU YUDAIYA AARPPU OLIYUM SEVIYIN YOODU PUDAITHTHA NAARAASAM ENAP PUKKA POOATHU

Disciples are raising that emotional filled sounds are entered in the ear of buthaas that foundry place those burnt red color iron is hitting by the hammer way entered

Muthu xypa[k; To xU Bru te;J jk; fhjpdpy; fha;rp moj;j nUg;g[r; rhyif Bghy; g[Fe;j BghJ

 செற்றமிகு உள்ளத்துப் புத்த நந்தி செயிர்த்து எழுந்து தேரர் குழாம் சூழச் சென்று 2804-3

SERRAMIKU YULLATHTHUP PUTHTHA NANTHI SEYIRTHTHU ELUNTHU THEEARAR KULAAM SOOLAC SENRU

And then those angry filled that butha nanthi and those multiplying that angry way and those buthaas group way moved

rpdk; kpFe;j g[j;j ee;jp BkYk; rpde;J jk; Tl;lj;jpilBa Bgha;

 வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதில் எமை வென்று அன்றோ பிடிப்பது என வெகுண்டு சொன்னான் 2804-4

VERRIPUNAI SINNANGGAL VAATHIL EMAI VENRU ANROOA PIDIPPATHU ENA VEKUNNDU SONNAAN

And then those winning force filled way emanating those sounds are only after won over us and then be allowed to raise and that hard and angry filled way informed

 btw;wpw;F mwpFwpahf KHA;fg;gLk; rpd;dA;fs; vy;yhk; vk;ik thjj;jpy; btd;w gpd;dh; md;Bwh gpoj;jy; Btz;Lk; vdf; fLikahfr; rpde;J brhd;dhu;

 907. புத்தர் இனம் புடை சூழப் புத்த நந்தி பொருவில் ஞானப் புனிதர் திருமுன்பு ஊதும் 2805-1

PUTHTHAR INAM PUDAI SOOLAP PUTHTHA NANTHI PORUVIL GNAANAP PUNITHAR THIRUMUNPU YOOTHUM

And those buthaa group is covered way moving that putha nanthi and those unique gaana filled gaana sambanther before emanated those sounds are

g[j;jh; Tl;lk; jd;idr; R{He;J tug; g[j;j ee;jp xg;gw;w qhdKila J]a gps;isahhpd; jpUKd;g[ Cjg;gl;l

 மெய்த்த விறல் சின்னங்கள் விலக்கும் காலை வெகுண்டு எழுந்த திருத்தொண்டர் வெறுத்து நோக்கி         2805-2

MAYTHTHA VIRAL SINNANGGAL VILAKKUM KAALAI VEKUNNDU ELUNTHA THIRUTH THAANNDAR VERUTHTHU NOOAKKI

And those truth filled that sacred instruments are asked to be quite way by gaana sambanther and those sacred disciples are angry filled way seethem

cz;ikj;jpwk; cila jpUr;rpd;dA;fs; tpyf;fpaBghJrpdj;Jld; vGe;j jpUj;bjhz;lh;fs; mtDila bra;ifia btWj;Jg; ghu;j;J

 இத்தகைய செயற்கு இவரைத் தடிதல் செய்யாது இது பொறுக்கில் தங்கள் நிலை ஏற்பர் என்று 2805-3

ITHTHAKAIYA SEYARKU IVARAITH THADITHAL SEYYAATHU ITHU PORUKKIL THANGGAL NILAI EARPAR ENRU

And those wild act is not punished and then fore bearing way moved and then those persons will do all the time this type of acts in that way thinking

nt;thW bra;a[k; bfhoa braYf;F nth;fisj; jd;of;fhJ bghUj;Jf; bfhz;L BghBthkhdhy; jA;fs; epiyiaBa BkYk; Bkw;bfhz;L xGFthu; vd vz;zp

 முத்து நிரைச் சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் 2805-4

MUTHTHU NIRAICH SIVIKAIYIN MEEAL MANIYAI VANTHU MURAI PANINTHU PUKUNTHAPADI MOLINTHU NINRAAR

And those pearls are row way studded that pearls chariot place seated that gaana sambanther place those praying form informed the matter and then standing there

 Kj;Jf;fspd; thpirgl cs;s rptpifapy; mkh;e;Js;s kzpahf gps;isahuplk; te;J mtiu Kiwaha;j; bjhGJ Beh;e;j tpjj;ijf; Twp epd;wdh;

 908.  வரும் இடத்தில் அழகு இதாம் நமக்கு வாதில் மற்று இவர் தம் பொருள் நிலைமை மாறாத வண்ணம்       2806-1

VARUM IDATHTHIL ALAKU ITHAAM NAMAKKU VAATHIL MARRU IVAR THAM PORUL NILAIMAI MAARAATHA VANNAM

And then in this moving place those things are confronted which is likable one and those apposite concepts are possessed those persons wards are to be defied in the oration conflect

tUk; nlj;jpy; nJ Beh;jy; ekf;F mHfpaBj khWghL bfhz;l nth;fsJ bghUs; epr;rak; kWf;f nayhjgo

 பொரும் இடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி பொய்ம் மேற் கோள் எனப் புகலி வேந்தர் கூற 2806-2

PORUM IDATHTHIL ARIKINROOAM PUTH THA NANTHI POYM MEEAR KOOAL ENAP PUKALI VEEANTHAR KOORA

And that place those butha nathi talking those lying wards are to be proved as falsehood one and that way gaana sambanther informed

thjpLk; nlj;jpy; g[j;j ee;jpapd; bgha; gpid Bkw;bfhz;L tUk; bfhs;ifapd; epiyia cs;sgo fhl;LBthk; vd;W rPfhHpj;jiyth; ciuj;jhu;

 அருமறை சொல் திருப்பதிகம் எழுதும் அன்பர் ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக்காலே 2806-3

ARUMARAI SOL THIRUP PATHIKAM ELUTHUM ANPAR AALUDAIYA PILLAIYAAR THIRUVAAK KAALEEA

And those rare sacred decades are daily writhing that sambanther sara naalaiyar and those sacred wards of gaana sambanther orders way

mhpa jpU Kiwfshfpa jpUg;gjpfA;fis vGJk; tHf;fj;ij cila rk;ge;j ruzhyah; vd;gtUk; MSila gps;isahupd; jpUthf;fpd; Mizahy;

 உரும் இடித்து விழப் புத்தன் உத்த மாங்கம் உருண்டு வீழ்க என பொறா உரை முன் விட்டார் 2806-4

YURUM IDITHTHU VILAP PUTHTHAN YUTHTHA MAANGKAM YURUNNDU VEELKA ENA PORAA YURAI MUN VITTAAR

And those butha nathi head place those thunder lightning striking way his head should be rolled down in this land and that unbearable way said those wards before hand

 g[j;j ee;jpapd; jiy no tPH;tjhy; cUz;L tpGtJ Bghy; tpHf;fltJ vdg; bghWf;fkhl;lhu; brhy;iy Kd; Twpr; bry;ytpl;lhu;

 909.  ஏறு உயர்த்தார் சைவ நெறி ஆணை உய்க்க எதிர் விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும் 2807-1

EARU YUYARTHTHAAR SAIVA NERI AANAI YUYYKKA ETHIR VILAKKUM IDAIYOORRAI ERINTHU NEEKKUM

And those bull flag raised in th hand place that lord siva’s Siva way of life is spreading everywhere and those order is defying way appearing those impediments are are to be excavated at root level

fhisf; bfhoia cah;j;jpa rptbgUkhdpd; irt khu;f;fj;jpd; Mizia cyF vA;Fk; elj;j vjpBu te;J mila[k; nila{Wfis Bth; mwf;fise;J ePf;Fk;

 மாறு இல் வலி மந்திரமாம் அசனி போல வாய்மை உரைத் திருத் தொண்டர் வாக்கினாலே 2807-2

MAARU IL VALI MANTHIRAMAAM ASANI POOALA VAAYMAI YURAITH THIRUTH THONNDAR VAAKKINAALEEA

And those unique powerful those thunder form of wards are, and those sambanther sacred disciple named samanther sara naalaiyar sacred wards are

xg;gpy;yhj typik cila ke;jpukhd noBghd;w cz;ikj; jpUthf;fhd Bjthuj;Jld; Toa rk;ge;jhpd; bjhz;luJ jpUthf;F

 வேறு மொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன் மேனியும் தலையினையும் வெவ்வேறாகக் 2807-3

VEEARU MOLIP POOAR EARPAAN VANTHA PUTHTHAN MEEANIYUM THALAIYINAIYUM VEVVEEARAAKAK

And those other language place doing that war and those butha nathi whose body and head is cut into two pieces form appeared

BtWgl;l bkhHpfshy; bra;a[k; Bghiu Bkw;bfhz;L te;j g[j;j ee;jpapd; clk;iga[k; jiyiaa[k; btt;BtW TWglr; rpijt[gLj;jpaJ

 கூறுபட நூறி இடப் புத்தர் கூட்டம் குலைந்து ஓடி விழுந்து வெருக் கொண்டது அன்றே2807-4

KOORUPADA NOORI IDAP PUTHTHAR KOOTTAM KULAINTHU OODI VILUNTHU VERUK KONNDATHU ANREEA

And then those  buthaa clusters are fast way fear emanating way ran away and then astonishing way and their body severing way appeared

mg;BghJ bgsj;jh;fspd; Tl;lk; tpiue;J mq;rp Xoj; jpLf;fpl;L eLA;fpaJ

 910. மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த நந்தி வாக்கின் போர் ஏற்றவன் தன் தலையும் மெய்யும் 2808-1

MARRAVARGAL NILAIMAIYAIYUM PUTHTHA NANTHI VAAKKIN POOAR EARRAVAN THAN THALAIYUM MEYYUM

And those buthaas status and those wards form creating conflect and that butha nathi head and body

me;j bgsj;jh;fspd; epiyikiaa[k; thf;fhy; Bghh; bra;a te;J g[j;j ee;jpapy; jiya[k; clYk;

 அற்று விழ அத்திர வாக்கு அதனால் அன்பர் அறுத்ததுவும் கண்ட அரசன் அடியார் எல்லாம் 2808-2

ARRU VILA ATHTHIRA VAAKKU ATHANAAL ANPR ARUTHTHATHUYUM KANNDA ARASAN ADIYAAR ELLAAM

And two pieces way fallen down in the land and those arrow like sharpened wards way those disciple did that act and then which is seen by the disciples cluster

BtW Mf mWgl;L tpGkhW mk;g[ Bghd;w thf;fpdhy; bjhz;lh; bra;j braiya[k; fz;l rptd; moahu; Tl;lk; vy;yhk;

 வெற்றி தரும்பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று விண்ணப்பம் செய எதிர்ந்த விலக்கு நீங்க 2808-3

VERRI THARUMPILLAIYAAR THAMAKKUCH SENRU VINNAPPAM SEYA ETHIRNTHA VILAKKU NEENGKA

And that winning way is informed to gaana sambanther and then those impediment removing way

me;j btw;wpia mspf;Fk; qhdrk;ge;jUf;Fr; brd;W Twpdh; vjph;gl;l nila{W ePA;Fk;go

 உற்ற விதி அதுவே யாம் அர என்று எல்லாம் ஒதுக என அவ் ஒலி வான் உற்றது அன்றே

2808-4

YURRA VITHI ATHUVEEA YAAM ARA ENRU ELLAAM OTHUKA ENA AV OLI VAAN YURRATHU ANREEA

And  those lord siva’s grace fate this is in that way gaana sambanther informed and then pray lord siva and then raise those hara hara sound in that said and then instantly those hara hara sound entered into the space place

 bghUe;jpa niwthpd; mUs; tpjpBa mJthFk; Mjyhy; rptbgUkhid tzA;fp mufu vd;W vy;yhUk; rptd; ehkj;ij Xjp KHf;fk; bra;f vd;W gps;isahu; ciuj;jhu; midtUk; mufu vd;W KHA;fpdh; me;j xypahdJ thdj;jpy; Bgha; mg;BghBj bghUe;jpaJ

 911. அஞ்சி அகன்று ஓடிய அப்புத்தர் எலாம் அதிசயித்து மீண்டும் உடன் அணைந்து கூடி 2809-1

ANJSI AKANRU OODIYA APPUTHTHAR ELAAM ATHISAYITHTHU MEENDUM YUDAN ANAINTHU KOODA

And then those fear emanating ran away those buthaas are astonishing way appeared and then those buthaas are clubbed way

mr;rk; bfhz;L Xoa me;jg; bgsj;jh;fs; vy;yhk; tpag;g[ mile;J mr;rk; bfhz;L Xoa me;jg; bgsj;jh; vy;yhk; tpag;g[ mile;J kPz;Lk; jk; Kd; xd;W To

 வஞ்சனையோ இதுதான் மற்றவர்தம் சைவ வாய்மையோ என மருண்டு மனத்தில் கொள்வார் 2809-2

VANJSANAIYOOA ITHUTHAAN MARRAVARTHAM SAIVA VAAYMAIYOOA ENA MARUNNDU MANATHTHIL KOLVAAR

And those act cunning way appeared or those saiva religion true capacity way happened and then those fainting form thinking in the mind place

me;j epfH;r;rpjhd; tq;ridahy; cz;lhdBjh my;yhJ mth;fsJ irt rkaj;jpd; cz;ikj; jpwj;jhy; tpise;jBjh vd;W kaf;fg; bfhz;L kdj;jpy; mij vz;zpf;

 எஞ்சலின் மந்திர வாதம் அன்றி எம்மோடு பொருள் பேசுவற்கு இசைவது என்று    2809-3

ENJSALIN MANTHIRA VAATHAM ANRI EMMOODU PORUL PEEASUVATHARKU ISAIVATHU ENRU

And then without those manthraa way you may enter with ward conflict and that way they said

Fiwt[ ny;yhj ke;jpu thjj;jhy; md;wp vk;Kld; vjph;j;J cz;ikg; bghUs; nJ vd;W bghUs; epr;rak; Bgrp thjk; bra;tjw;F nirtPuhf

 தம் செயலின் மிக்கு உள்ள சாரி புத்தன் தன்னையே முன் கொண்டு பின்னும் சார்ந்தார்2809-4

THAM SEYALIN MIKKU YULLA SAARI PUTHTHAN THANNAIYEEA MUN KONNDU PINNUM SAARNTHAAR

And that way in the buthaa religion place those mighty powerful those saari puthan is leader form present before them and then assembled once again

vd;W jk; rka epiyapy; kpf;f td;ik cila rhupg[j;jd; vd;gtidBa jiytdhf Kd; itj;Jf; bfhz;L gpd;Dk; te;J rhu;e;jdh;

 912. அத்தன்மை கேட்டு அருளிச் சண்பை வந்த அடல் ஏறு திரு உள்ளத்து அழகு இது என்று 2810-1

ATHTHANAI KEEATTU ARULICH SANNPAI VANTHA ADAL EARU THIRU YULLATHTHU ALAKU ITHU ENRU

And those wards are heard that seergaali place descended gaana sambanther and then in the mind place which is liked as lovely way

mth;fs; Twpa mjidf; rPfhHpg; gjpapy; Bjhd;wpa qhdrk;ge;jh; jpU cs;sj;jpy; nJ mHfpJ vd;W bfhz;L

 மெத்த மகிழ்ச்சியின் ஓடும் விரைந்து சென்று வெண் தரள சிவிகையின் நின்று இழிந்து வேறு ஓர் 2810-2

METHTHA MAKILCHSIYIN OODUM VIRAINTHU SENRU VENN THARALA SIVIKAIYIN NINRU ILINTHU VEEARU OOR

And then in much love filled way and then fast way descended from the pearls chariot and then yet another

kpf;f kfpH;r;rpBahL tpiuthfr; brd;W btz;ikahd Kj;Jr; rptpifapdpd;W nwA;fp BtW xU

 சத்திரமண்டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு சைவருடன் எழுந்து அருளி இருந்து சாரும்    2810-3

SATHTHIRAMANNDAPATHTHIN MISAI EARI NEEDU SAIVARUDAN ELUNTHU ARULI IRUNTHU SAARUM

And then one Chandra mandaba plce ascended and then those saiva with them seated way

re;jpu kz;lgj;jpy; Vwp kpf;f irth;fs; clBd mkh;e;J vGe;J mUsp tPw;wpUe;J bfhz;L

 புத்தர்களை அழைக்க எனத் திரு முன் நின்றார் புகலி காவலர் போற்றிச் சென்றார் 2810-4

PUTHTHARGALAI ALAIKKA ENATH THIRU MUN NINRAAR PUKALI KAAVALAR POOARRICH SENRAAR

Ad then before stated way those persons are defying way wanted to put their arguments and those persons are called here in that way informed and then those who are standing before gaana sambanther and the as per his order and that persons are moved away to call that buthaas

 Kd; Twpa tz;zk; vjph;e;J bghUs; Bgrr; rhu;fpd;w bgsj;jh;fis miHa[A;fs; vd;W brhy;y mtuJ jpU Kd;g[ epd;w bjhz;lh;fs; g[fypfhtyh; Vty; Bghw;wpr; brd;whh; bgsj;jh;fis miHf;fr; brd;wdh;

 913. சென்றவர்கள் தேரர் குழாம் அணைந்து நீங்கள் செப்பி வரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்கஎங்கள்         2811-1

SENRAVARGAL THEEARAR KULAAM ANANTHU NEENGKAL SEPPI VARUM PORUL NILAIMAI THERIKKA ENGGAL

And then as per jaana sabanther order those disciples are moved and then inform them to prove their doctrine before gaana sambanther

qhdrk;ge;jhpd; Mizapd;go brd;w moahu;fs; bgsj;j Tl;lj;ij mile;J ePA;fs; Twp tUfpd;w bghUspd; cz;ik epiyikj; bjhptpf;FkhW vA;fsplk;

 வென்றி மழ இளம் களிறு சண்பை யாளி வேத பாரகன் மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்    2811-2

SENRI MALA ILAM KALIRU SANNPAI YAALI VEETHA PAARAKAN MUMMAITH THAMILIN VEEANTHAN

Who is winning fore filled bull and then seergaali place leader and those veethaas leader and those three tamils are excelled that gaana sambanther

btw;wp cila nsk; fspWk; rz;ig efuj;jtUk; Btjj;jiytUk; Kj;jkpH; kd;dUkhd qhdrk;ge;jh;g; bgUkhd;

 நன்று மகிழ்ந்து அழைக்கின்றான் ஈண்டநீரும் நண்ணூம் எனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்

2811-3

NANRU MIKILNTHU ALAIKKINRAAN EENNDA NEERUM NANNOOM ENAK KOORUTHALUM NANMAI SAARAATH

Who is happily calling for arugument and then in appropriate way you may go in that way informed and those wards are heard and those good path not following

kfpH;e;J miHf;fpd;whh; ePA;fs; bghUe;Jk;go thUA;fs; vdf; Twt[k; mijf;Bfl;L ey;y bewpia  nJtiu rhuhj;

 தன் தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன் சந்திர மண்டபமும் சார வந்தான் 2811-4

THAN THAKAIMAIP PUTHTHARUDAN SAARI PUTHTHAN SANTHIRA MANNDAPAMUM SAARA VANTHAAN

And those nature possessed buthaas with them clubbed form saari puthan approached and then appeared before Chandra mandaba

 jd;ik bfhz;l g[j;jh;fs; clBd Tor;rhpg[j;jd; re;jpu kz;lgj;jpd; Kd;Bd te;jhd;

 914. அங்கு அணைந்து மண்டபத்துப் புத்தரோடும் பிள்ளையார் அருகு அணைய நின்ற போதில் 2812-1

ANGKU ANAINTHU MANNDAPATHTHUP PUTHTHAROOADUM PILLAIYAAR ARUKU ANAIYA NINRA POOATHIL

And those saari buthan moved there in to the mandabaa place  and then approached near gaana sambanther

mA;Fr; brd;w rhhpg[j;jd; kz;lgj;jpy; g[j;jh;fSld; Tog; gps;isahu; mUfpy; beUA;fp epd;w BghjpBy

 எங்கும் நிகழ் திருச்சின்னம் தடுத்த புத்தன் இரும் சிரத்தைப் பொடி ஆக்கும் எதிரில் அன்பர் 2812-2

ENGKUM NIKAL THIRUCHSINNAM THADUTHTHA PUTHTHAN IRUM SIRATHTAHIP PODI AAKKUM ETHIRIL ANPAR

And then all the places those rule sacred symbols are stopped by that buthanathi whose head is destroyed that and that unique disciple sambanther sara naalayar

vA;Fk; Miz brYj;Jfpd;w jpUr;rpd;dj;ij jLj;j g[j;jee;jpapd; bghpa jiyia mHpt[ bra;j xg;gpy;yhj md;guhd rk;ge;j ruzhyah;

 பொங்கு புகழ்ப் புகலி காவலர் தம் பாதம் போற்றி அருளால் சாரிபுத்தன் தன்னை  2812-3

PONGKU PUKALP PUKALI KAAVALAR THAM PAATHAM POOARRI ARULAAL SAARIPUTHTHAN THANNAI

And those glory filled seergaali leader gaana sambanther whose feet place praying way and then got permission to enter conflict and that sambanther saranaalaiyer and then seen that saari puthan

Bky; BkYk; bgUFk; g[fiH cila rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jhpd; jpUtofisj; Jjpj;J mtuJ mUisg;bgw;W thjj;jpy; g[Fthuha;r; rhhpg[j;jidg; ghu;j;J

 உங்கள் தலைவனும் பொருளும் உரைக்க என்ன உற்ற வாதினை மேற்கொண்டு உரை செய்கின்றான்         2812-4

YUNGKAL THALAIVANUM PORULUM YURAIKKA ENNA YURRA VAATHINAI MEEAR KONNDU YURAI SEYKINRAAN

Your leader god and that leader saying those matter of mukthi way may be explained here and then those wards are herd by sari buthan and then started to speak

cA;fs; jiytdhd flt[isa[k; mtd; TWk; bghUshd Kj;jpapida[k; nd;dgo vd;W BgRthahf vd;W brhy;yp bghUe;jpa rkathjj;ij Bkw;bfhz;L mr;rhupg[j;jd; brhy;fpd;wtdha;

 915. கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து கதிமாறும் கணபங்க இயல்பு தன்னில் 2813-1

KARPANGGAL ANAITHTHINILUM PIRANTHU VEENTHU KATHIMAARUM KANAPANGGA IYALPU THANNIL

And those innumerable karpa time period and then innumerable womb place getting birth and death and then from that destiny turn away way and then mukthi state giving gana banga nature

mst[ mw;w vy;yhf; fw;gA;fspYk; mstw;w Bahdpfspd; gpwe;Jk; nwe;Jk; mf;fjpapdpd;Wk; khwp tPL bgWfpd;w fzgA;f nay;g[fSk;

 பொற்புடைய தானமே தவமே தன்மை புரிந்த நிலை யோகமே பொருந்தச் செய்ய 2813-2

PORPUDAIYA THAANAMEEA THAVAMEEA THANMAI PURINTHA NILAI YOOAKAMEEA PORUNTHACH SEYYA

So as to attain that state those lovely acts are philanthropist act and then meditation and then those natural chareter filled way those yoogaa way all are in balanced form explained

g[j;j rkaj;jpd; mHFila jhdk; jtk; gz;g[ kpFe;j BahfBk vd;Dk; ntw;iwj; jhd; bghUe;Jk;go bra;aBt

 உற்பவிக்கும் ஒழிவு இன்றி உரைத்த ஞானத்து ஒழியாத பேரின்ப முத்தி பெற்றான்        2813-3

YURPAVIKKUM OLIYU INRI YURAITHTHA GNAANATHTHU OLIYAATHA PEEARINAPA MUTHTHI PORRAAN

And then from its effect those ever permanent state and then propagated those gaana way

mjdhy; cz;lhFk; ePA;Fjy; ny;yhj epiyahy; brhd;d qhdj;jhy;

 பற்பலரும் பிழைத்து உய்ய அறமுன் சொன்ன பான்மை யான் யாங்கள் தொழும் பரமன் என்றான் 2813-4

PARPALARUM PILAITHTHU YUYYA ARAMUN SONNA PAANMAI YAAN YAANGGAL THOLUM PARAMAN ENRAAN

And then those so many birth sorrows from left away and then getting upliftment way those dharma rules are already stated way those grace filled person and that person is we are praying god in that way informed

 gyg;gy gpwtpj; Jd;gj;jpdpd;Wk; ePA;fp ca;a[k; bghUl;lhf mwA;fis Kd;Bd brhd;d mUs; cilatd; mtBd ehA;fs; bjhGk; flt[s; MFk; vdr; brhd;dhu;

 916. என்று உரைத்த சாரி புத்தன் எதிர் வந்து ஏற்ற இரும் தவத்துப் பெரும் தன்மை அன்பர்தாமும்         2814-1

ENRU YURAITHTHA SAARI PUTHTHAN ETHIR VANTHU EARRA IRUM THAVATHTHUP PERUM THANMAI ANPAR THAAMUM

And that way said that leader and those answer is given by saari puthan and then already oration accepted way and those big penance and those dignified that intimate person

nt;thW Twpa jk; jiytd; jd;idg; gw;wp tpil brhd;d rhupg[j;jd; Kd;dk; thjj;ij Vw;W epd;w bghpa jtj;ija[k; bgUe;jd;ikiaa[k; cila md;gUk;

 நன்று உமது தலைவன் தான் பெற்றான் என்று நாட்டுகின்ற முத்தி தான் ஆவது என்றார் 2814-2

NANRU YUMATHU THALAIVAN THAAN PERRAAN ENRU NAATTUKINRA MUTHTHI THAAN AAVATHU ENRAAR

And then those leader has attained mukthi state in that way informed. And then asked to explain the mukthi nature by Samantha saranaalaiyer

cA;fs; jiytd; jhd; milj;jhd; vd;W cA;fs; rkak; epr;rapj;Jf;TWk; Kj;jpapd; nay;g[jhd; ahJ vdtpdtpdhu;

 நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை நேர் நின்ற ஞானம் என நிகழ்ந்த ஐந்தும் 2814-3

NINRAYURU VEEATHANAIYEEA KURIPPUCH SEYKAI NEEAR NINRA GNAANAM ENA NIKALNTHA ANTHUM

And then replied that those standing figure appearance those pain (veethanai) those note (kurippu) and act and then those direct way appearing gaanam in that way those fives are

epd;w cU Btjid Fwpg;g[ bra;if BeBu epd;w qhdk; vd epfGk; Ie;Jk;

 ஒன்றிய அகம் அந்த விவேகமுத்தி என்ன உரை செய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான் 2814-4

ONRIYA AKAM ANTHA VIVEEAKA MUTHTHI ENNA YURAI SEYTHAAN PIDAKATHTHIN YUNARYU MIKKAAN

And then all the fives are clubbed way and then those panja gantham is perishing way those mukthi is arising in that way those thiri peedagam putha religious book informed in that way those religious knowledge filled saari buthan said

To gq;fe;jj;jpd; mHpBt Kj;jpahtJ vdj; jphpgplfk; vd;w bgsj;j rkaE]ypy; mwpt[ kpf;f rhhpg[j;jd; Twpdhd;

 917.  ஆங்கு அவன்தான் உரைத்த மொழி கேட்ட அன்பர் அதனை அனுவாதம் செய்தவனை நோக்கித்         2815-1

AANGKU AVANTHAAN YURAITHTHA MOLI KEEATTA ANPAR ATHANAI ANUVAATHAM SEYTHAVANAI NOOAKKITH

And those wards are heard by the Samantha saranaalaiyer and then digested form of those wardsand then seeing him

mg;BghJ me;jr; rhupg[j;jd; ciuj;jijf; Bfl;l md;guhd rk;ge;j ruzhyad; mth; Twpa bkhHpiaj; jhk; mDthjpj;Jf; bfhz;L mtidg; ghu;j;J mtd; (g[j;jd;)

 தாங்கிய ஞானத்துடனாம் அந்தம் ஐந்தும் தாம் வீந்து கெட்டன வேல் தலைவன் தானும்

2815-2

THAANGKIYA GNAANATHTHUDANAAM ANTHAM AINTHUM THAAM VEENTHU KETTANA VEEAL THALAIVAN THAANUM

And then asked that already stated those gaanam and five ganthams are perishedand then vanished and then those leader alone standing there

Kd; jA;fp nUe;j qhdk; Kjyhf Ie;J fe;jA;fSk; jhk; xUA;Bf mHpe;J bfl;ltdhdhy; jiytd; jhBd nA;F

 ஈங்கு உளன் என்ற அவனுக்கு விடயம் ஆக யாவையும் முன் இயற்றுதற்கு விகாரமே செய்து 2815-3

EENGKU YULAN ENRA AVANUKKU VIDAYAM AAKA YAAVAIYUM MUN IYARRUTHARKU VIKAARAMEEA SEYTHU

And those accepting way and that butha veegaar temple is established

tPw;wpUf;fpd;whd; vd;W bfhz;L mtd; bfhs;Sk;go vy;yhtw;iwa[k; bra;tjw;fhf tpfhuk; vd;Dk; Bfhapy; vLg;gpj;J

 ஓங்கு வடிவு அமைத்து விழ எடுக்கும் பூசை கொள்வார் ஆர் உரைக்க என உரைக்கல் உற்றான் 2815-4

OONGKU VADIYU AMAITHTHU VILA EDUKKUM POOSAI KOLVAAR AAR YURAIKKA ENA YURAIKKAL YURRAAN

And that temple place whose big figure established and those festivals are conducted way and those poojaas are accepting person who is please inform me and that way inqiredand thentose saari buthan started to say

 mjDs; mtdJ bghpa totj;ija[k; itj;J tpHhr; bra;a[k; g{iria Vw;Wf; bfhs;gth; ahh; TWf vd;W tpdt rhupg[j;jd; brhy;yj; bjhlA;fpdh

 918. கந்தமாம் வினை உடம்பு நீங்கி எம் கோன் கலந்து உளன் முத்தியில் என்றான் என்ன காணும்         2816-1

KANTHAMAAM VINAI YUDAMPU NEENGKI EM KOOAN KALANTHU YULAN MUTHTHIYIL ENRAAN ENNA KAANUM

And those good and bad deeds way emanating those cause and effect those panga gantha body perishing way and then my leader entered into mukthi place seated there so those temples and festivals are performing acts are appropriate one and that way saari buthan informed and those wards are heard

nUtpidf; fhuzkha;g; gq;r fe;j clk;g[ bfl vk; jiytd; Kj;jpapy; Brh;e;J nUf;fpd;whd; mjdhy; Bfhapypy; tpHht[k; vLg;gJ bghUe;Jk; vd;W rhupg[j;jd; czuj;jhd; mtd; mt;thW ciuf;fBt

 இந்திரியம் கண் முதல் ஆம் கரணம் தானும் இல்லையேல் அவன் உணர்ச்சி இல்லை

என்றார் 2816-2

INTHIRIYAM KANN MUTHAL AAM KARANAM THAANUM ILLAIYEEAL AVAN YUNARCHSI ILLAI ENRAAR

And then once entered into mukthi state and then your leader has lost those material things are realizing those sense organs are eye ear nose tongue and skin are perished so that person has lost those intutive feelings and those denying way that sambanther saranaalaiyer replied

mA;Adk; Kj;jpapy; Brh;e;jJk; cd; jiytDf;Fg; bghUs;fis czUk; fUtpfshd fz; Kjyhd fuzA;fs; nt;thWxHpe;jjhy; mtDf;F czh;t[ cjpj;jy; ny;iyahFk; vd;W rk;ge;j ruzhyah; kWj;Jr; brhd;dhy;

 முந்தை அறிவிலன் ஆகி உறங்கினானை நிந்தித்து மொழிந்து உடல் மீது ஆடினார்க்கு 2816-3

MUNTHAI ARIVILAN AAKI YURANGKINAANAI NINTHITHTHU MOLINTHU YUDAL MEETHU AADINAARKKU

And those intuition lost way ad that person who is stamping those sleeping personand then give him pain to that person

Kw;gl;l czh;t[ bfl;L cwA;Fgtid epe;jid bra;J mtd; clypd; kPJ kpjpj;J Moa xUtDf;F

 வந்த வினைப் பயன் போல வழிபட்டார்க்கும் வரும் அன்றோ நன்மை என மறுத்துச் சொன்னான் 2816-4

VANTHA VINAIP PAYAN POOAL VALIPPATTAARKKUM VARUM ANROOA NANMAI ENA MARUTHTHUCH SONNAAN

And then that effect way those bad deed effects are approaching him in that way those five ganthams are perished way those mukthi state attained that my go is praying persons will those good deed effect will approach them in that way sari buthan replied

mjdhy; jPtpidg;gad; tUtijg; Bghy; Ie;J fe;jKk; bfl;L Kj;jp mile;j vk; Kjy;tid tzA;fpath;f;Fk; me;j ey;tpidg;gad; tUk; md;Bwh vdr; rhupg[j;jd; kWj;Jr; brhd;dhd;

 919. சொன்ன உரை கேட்டு அருளி அன்பர் தாமும் தொடர்ந்த வழிபாடு பல கொள்கின்றானுக்கு 2817-1

SENNA YURAI KEEATTU ARULI ANPAR THAAMUM THODARNTHA VALIPAADU PALA KOLKINRAANUKKU

And then those wards are heard by sambanther saranaalaiyer and then said that you have started those prayer which is accepted by your leader

Bkw;fz;lgo brhd;d rhupg[j;jdpd; kW bkhHpiaf; Bfl;L md;guhd rk;ge;j ruzhyaUk; eP bjhlh;e;J tHpghl;il Vw;Wf; bfhs;Sk; cd; jiytDf;F

 அன்னவற்றின் உடன்பாடும் எதிர்வும் இல்லை ஆன போது அவன் பெறுதல் இல்லை என்றார் 2817-2

ANNAVARRIN YUDAN PAADUM ETHIRYUM ILLAI AANA POOATHU AVAN PERUTHAL ILLAI ENRAAR

And those sense organs are not available so there is no liking and that disliking are not available so those prayers are not accepting  in that way said

czh;e;J bfhs;tjw;F chpa fUtpfs; ny;yhikahy; mtw;wpd; tpUg;g[k; btWg;g[k; ny;iy mA;Adkhdhy; me;j tHpghl;il Vw;Wf;bfhs;tJk; ny;iy vd;W brhd;dhu;

 முன் அவற்றில் உடன்பாடும் எதிர்வும் இன்றி முறுகு துயில் உற்றானை முனிந்து கொன்றால் 2817-3

MUN AVARRIL YUDANPAADUM ETHIRYUM INRI MURUKU THUYIL YURRAANAI MUNINTHU KONRAAL

Ad then before appearing acts those liking and disliking way if one personis sleeping and that sleeping person is killed by other person

jhd; Kd;g[ cs;s tplaA;fspd; tpUg;g[k; btWg;g[k; nd;wp ey;y cwf;fj;ij cila xUtidr; rpde;J xUtd; bfhd;why;

 இன் உயிர் போய்க் கொலை ஆகி முடிந்தது அன்றோ இப்படியால் எம் இறைவற்கு எய்தும் என்றான்         2817-4

IN YUYIR POOAYK KOLAI AAKI MUDINTHATHU ANROOA IPPADIYAAL EM IRAIVARKU EYTHU ENRAAN

And that killed person lost his soul and then those killed him will attract that killing sin and that same way those lord place will enter and then approach there in that way saari buthan replied

 mA;Adk; bfhy;yg;gl;ltDf;F caph; BghFk; bfhd;wtDf;F te;j bfhiyg;gHpa[k; BrUk; md;Bwh nt;thBw vk; niwtDf;Fk; vk; tHpahf brd;W bghUe;Jk; vd;W rhhpg[j;jd; ciuj;jhd;

 920.  இப்படியால் எய்தும் என இசைத்து நீ இங்கு எடுத்துக் காட்டிய துயிலும் இயல்பினான் போல்         2818-1

IPPADIYAAL EYTHUM ENA ISAITHTHU NEE INGKU EDUTHTHUK KAATTIYA THUYILUM IYAL PINAAN POOAL

And then in the same way those prayer effect will enter on my leader place in that way you have said those illustration is appearing those pro ad anti way those sleeping person like appearing

mA;Adk; tHpghl;oy; gad; jUjy; vk; jiytd; ghYk; bghUe;Jk; vd;W eP nA;F Bkw;Bfhshf vLj;Jf; fhl;oacld; ghLk; kWg;g[k; ny;yhJ cwA;Fgtdpd; jd;ik Bghy

 மெய்ப் படியே கரணங்கள் உயிர் தாம் இங்கு வேண்டுதியால் நும் இறைவற்கு ஆன போது 2818-2

MEYP PADIYEEA KARANANGGAL YUYIR THAAM INGKU VEEANNDUTHIYAAL NUM IRIAVARKU AANA POOATHU

And those body place available organs are and soul should be availableso that hose prayers are will give effect way those leader should be available there

clk;gpy;cs;s fuzA;fSk; capUk; Nz;L nr;braYf;F tHpghL bfhz;L gad;gLk; epiyf;F cd; jiytDf;F nUf;f Btz;Lk; md;Bwh

 செப்பிய அக் கந்தத்தின் விளைவு இன்றாகித் திரிவு இல்லா முத்தியில் சென்று இலனும் ஆனான்         2818-3

SEPPIYA AK KANTHATHTHIN VILAIYU INRAAKITH THIRIYU  ILAA MUTHTHIYIL SENRU ILANUM AANAAN

And that way possessing those body andthak karnaas ( manam sithi puthi agangaaram) and soul are those prayers accepting way available your leader and them those gantha effects are gone in that way and then your leader is not gone into mukthi sate

mA;Adk; clYk; fuKk; capUk; tHpghL bfhs;Sk; epiyapy; cs;std; MdBghJ cd;dhy; Kd;g[ Twg;gl;l Ie;J fe;jj;jpd; tpist[ nt;thW BghfBt cd; jiytdhd mtd; Kj;jpapy; Brh;e;jtd; my;yd;Mfpd;whd;

 அப்படி அக் கந்தத்துள் அறிவும் கெட்டால் அம்முத்தி உடன் இன்பம் அணையாது என்றார் 2818-4

APPADI AK KANTHATHTHUL ARIYUM KETTAAL AMMUTHTHI YUDAN INPAM ANAIYAATHU ENRAAR

And then on the contrary way those ganatha knowledge is perished and then with that mukthi state those happiness will not mingle in that way sambanther saranaalaiyer replied

mA;Adk; mf;fe;jj;jpd; mwpt[k; bfLBk Mdhy; me;j Kj;jpa[ld; nd;gk; BruhJ vd;W rk;ge;j ruzhyah; bkhHpe;jhu;

 921. அவ் உரை கேட்டு எதிர் மாற்றம் அறைவது இன்றி அணைந்துடன் அம்முத்தி எனும் அதுவும் பாழாம்         2819-1

AV YURAI KEEATTU ETHIR MAARRAM ARAIVATHU INRI ANAINTHUDNA AMMUTHTHI ENUM ATHUYUM PAALAAM

And that sambanther ara naalaiyer informed those wards are heard and then there wards are not denying way and that mukthi place leader entered and those wards are also perished way appeared and those ignanimus way

rk;ke;j ruzhyah; Twpa me;j bkhHpiaf; Bfl;L mjw;F vjpuhf xd;Wk; TWtjw;F md;wp me;j Kj;jpapy; jiytd;  Brh;e;Js;shd; vdr; brhy;yg;gl;lJk; ghHha; Koe;j rpWika[ld;

 கவ்வையில் நின்றவனை எதிர் நோக்கி ஞானக் கடல் அமுதம் அனையவர் தம் காதல் அன்பர் 2819-2

KAVVAIYIL NINRAVANAI ETHIR NOOAKKI GNAANAK KADAL AMUTHAM ANAIYAVAR THAM KAATHAL ANPAR

And then those sorrow filled minded way saari buthan standing there and then once again seeing him that gaana sea place stirring way attained those nectar way those gaana sambanther disciple sambantha saranaalaiyer

tUj;jj;BjhL rhupg[j;jd; epd;whd; mj;jifatif kPz;Lk; ghh;j;J qhdk; vd;w flypy; file;J vLj;j mKjk; Bghd;w MSila gps;isahupd; md;guhd rk;ge;j ruzhyah;

 பெய்வகையே முத்தியினில் போனான் முன்பே பொருள் எல்லாம் உணர்ந்து உரைத்துப் போனான் என்றாய்        2819-3

PEYVAKAIYEEA MUTHTHIYINIL POOANAAN MUNPEEA PORUL ELLAAM YUNARNTHU YURAITHTHUP POOANAAN ENRAAYI

All ganthaas are destroyed way and then entered into mukthi state and before attaining that mukthi all maters are realized wat those dharama rules are in that way you have said

fe;jA;fs; mtpe;J bgha;aha; Koj;j gpd;g[ Kj;jpapy; Brh;gtdhd cd; jiytd; mjw;F Kd;Bg vy;yhg; bghUs;fisa[k; czh;e;J mwk; ciuj;Jr; brd;whd; vd;W Twpdha;

 எவ்வகையால் அவன் எல்லாம் உணர்ந்த தீதும் இல்லது உரைப்பாய் எனினும் ஏற்போம் என்றார் 2819-4

EVVAKAIYAAL AVAN ELLAAM YUNARNTHA THEETHUM ILLATHU YURAIPPAAY ENINUM EARPOOAM ENRAAR

And then it is so how will he attained those knowledge which is not real one and then if you replying way say some thing we will accept it in that way said by sambanther saranaalaiyer

 mtd; mt;thW vy;yhtw;iwa[k; vA;Adk; KGJk; czh;e;J bfhz;lhd; vdBt czh;e;J bfhz;lhd; vd;gJ ny;iy Mfpd;wJ njw;F kW bkhHp TWthahapd; mjid ahk; Vw;Wf; bfhs;Bthk; vd;W brhd;dhu;

 922. உணர்வு பொதுச் சிறப்பு என்ன இரண்டின் முன் உளவான மரப் பொதுமை உணர்த்தல் ஏனைப்         2820-1

YUNARYU POTHUCH SIRAPPU ENNA IRANNDIN MUN YULAVAANA MARAP POTHUMAI YUNARTHTHAL EANAIP

And those intuitive knowledge is two types they are general and specific one. In a forest place available trees and that general way informed

czh;t[ vd;gJ bghJ rpwg;g[ vd nuz;L tifg;gLk; mtw;wpy; Kjypy; cs;s bghJ czh;t[ xU fhl;oy; cs;s kuk; vdg;bgWtha; czh;e;j

 புணர் சிறப்பு மரங்களில் வைத்து இன்னது என்றல் இப்படியால் வரம்பு இல்லா பொருள்கள் எல்லாம்         2820-2

PUNAR SIRAPPU MARANGKALIL VAITHTHU INNATHU ENRAL IPPADIYAAL VARAMPU ILLAA PORULGAL ELLAAM

And then special way those tree names are known and that way all the things in this world are knowing

kw;w rpwg;g[ czh;thtJ mf;fhl;oy; cs;s kuA;fis nd;dJ vd;W gphpj;J czh;tJ nA;Adk; vy;yhg; bghUs;isa[k; czh;t[khFk;

 கொணரும் விறகினைக் குவை செய்திடினும் வேறு குறைத்து அவற்றை தனித்தனியே இடினும் வெந்தீத்து      2820-3

KONARUM VIRAKINAIK KUVAI SEYTHIDINUM VEEARU KURAITHTHU AVARRAI THANITHTHANIYEEA IDINUM VENTHEETHTHU

And then those fire wood in the fire place those whole way placed ad then in separate way one after another put in the fir place

bfhz;L tUk; tpwFfisf; Tl;oj; jPapy; bkhj;jkhf nl;lhYk; mA;Adk; nt;thW btt;Btwhf btl;oj; jdpj;jdpBa jPapy; nl;lhYk; btg;gKila jPapd;

 உணர் கதுவிச் சுடவல்ல வாறு போலத் தொகுத்தும் விரித்தும் தெரிக்கும் தொல்லோன் என்றான்         2820-4

YUNAR KATHUVICH SUDAVALLA VAARU POOALATH THOKUTHTHUM VIRITHTHUM THERIKKUM THOLLOOAN ENRAAN

And those flames are burnt down way and those clubbed way or separate way my good old god will inform us in that way sariputhan informed

bfhGe;J mijr; Rl;L ehrkhf;f ty;ythD Bghy; bjhifaha;f; Tl;oa[k; jdpj;jdpaha; tpupj;Jk; giHatdhd vk; niwtd; bjhptpg;ghd; vd rhupg[j;jd; brhd;dhd;

 923. எடுத்து உரைத்த புத்தன் எதிர் இயம்பும் அன்பர் எரி உணர்வுக்கு எடுத்துக் காட்டாகச் சொன்னாய்         2821-1

EDUTHTHU YURAITHTHA PUTHTHAN ETHIR IYAMPUM ANPAR EARI YUNRYUKKU EDUTHTHUK KAATTAAKAC SONNAAYI

In that illustration way giving answer mu sari buthanand then denying form saying that sambanther saranalaiyum and those fire example way those intuition act you have described

mA;Adk; vLj;Jf;fhl;o tpilTwpa rhupg[j;jd; vjphpy; thjk; TWk; md;guhd rk;ge;j ruzhyah; jPapd; braYf;F cjhuzkhf czh;tpd; braiyf; Twpdha;

 அடுத்த உணர்வு உரு உடையது அன்று சொன்ன அனல் வடிவிற்றாம் அதுவும் அறிதி நுங்கோன்         2821-2

ADUTHTHA YUNARYU YURU YUDAIYATHU ANRU SONNA ANAL VADIVIRRAAM ATHUYUM ARITHI NUNGKOOAN

Ad those things are saying that intuition and that intuition has not possessed that physical formbut you have illustration way say fire wood and fire has possessed that physical form and that matter you may know it

Mdhy; bghUs;fis vLj;J epd;w czh;t[ totk; bfhz;ljd;W me;j czh;t[f;F vLj;Jf; fhl;lha; eP Twpa jPBah totk; cilaJ mija[k; eP mwpthahf

 தொடுத்த நிகழ்காலமே அன்றி ஏனைத் தொடர்ந்த இரு காலமும் தொக்கு அறியும் ஆகில்  2821-3

THODUTHTHA NIKALKAALAMEEA ANRI EANAITH THODARNTHA IRU KAALAMUM THOKKU ARIYUM AAKIL

And then your god has not only knowing this present but also knowing that past and future and then for that you have given example

ck; niwtd; bjhLf;fg;gl;l epfH;fhyBk my;yhJ kw;w nwe;jfhyKk; vjph;fhyKk; bjhFj;J mwpgtdhdhy; mtd; mt;thW mwpa[k; Kf;fhy czh;t[f;F eP vLj;Jf; fhl;oa

 கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால் காணாத காலத்துக்கு அதுவாம் என்றார்   2821-4

KADUTHTHA ERI NIKAL KAALATHTHU ITTATHU ALLAAL KAANATH KAALATHTHUKKU ATHUVAAM ENRAAR

And that fire is in the present time will burnt and then those past and future it will not burnt in that way sambanther sara aalaiyer informed

bghUshd vhpf;Fk; jPahdJ epfH;fhyj;jpy; nl;lBghJ RLtBj my;yhJ kw;w Vida nuz;L fhyj;jpYk; RlhjhFk; vd;whh; rk;ge;jh; ruzhyah;

 924.  ஆதலால் உன் இறைவன் பொருள்கள் எல்லாம் அறிந்த நும் முத்தி போல் ஆயிற்று அன்றே 2822-1

AATHALAAL YUN IRAIVAN PORULGAL ELLAAM ARINTHA NUM MUTHTHI POOAL AAYIRRU ANREEA

And then that way you have said that illustration is not appropriate one and then your leader has know all the things in this world and then your mukthi grammer has perished way appeared

Mjyhy; eP cjhuzkhff; fhl;oa bghUs; bghUe;jkhdjhf ny;yhjjhy; ck; jiyth; vy;yhg; bghUs;fisa[k; KGtJk; xUA;Bf czh;e;j bra;jpa[k; eP Twpa Kj;jp nyf;fzk; ghHha; Koe;jthW Bgha; mJt[k; ghHha; Koe;jJ

 ஏதமாம் இவ் அறிவால் உரைத்த நூலும் என்ற அவனுக்கு ஏறுகுமாறு அருளிச் செய்ய 2822-2

EAATHAMAAM IV ARIVAAL YURAITHTHA NOOLUM ENRA AVANUKKU EAARUKUMAARU ARULICH SEYYA

And then those un fulfilled knowledge and those way written your peedagam book also those deficiency filled way appeared and that message is that saari puthan accepting way explained and that reality is informed to saari puthan

nj;jifa epuk;ghj mwpthy; mtd; ciuj;j ck;gPlfE]Yk; Fw;wk; cilajhFk; vd;W me;jr; rhupg[j;jDf;F Vw;Fk; tifapy; cz;ikia  czh;j;jplr; rhupg[j;jd;

 வாதம் மாறு ஒன்று இன்றித் தோற்றான் புத்தன் மற்று அவனை வென்று அருளிப் புகலி மன்னர் 2822-3

VAATHAM MAARU  ONRU INRITH THOOARRAN PUTHTHAN MARRU AVANAI VENRU ARULIP PUKALI MANNAR

And then there after saying no wards way he is defeated and that own over that sambantha saranaalaiyer and then who has

mjd;Bky; thjpLtjw;F xd;Wkpd;wpj; Bjhy;tpa[w;whh; md;guhd rk;ge;j ruzhyah; khWgl;l mtid nA;Adk; btd;W mUspr; rPfhHp kd;duhd

 பாத தாமரை பணிந்தார் அன்பர் தங்கள் பான்மையழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார் 2822-4

PAATHA THAAMARAI PANINTHAAR ANPAR THANGGA PAANMAIYALI PUTHTHARKALUM PANINTHU VEELNTHAAR

Prayed under gaana sambanther feet and those defeated buthaas are also prayed under gaana sambanther feet

 gps;isahupd; jpUtoj; jhkiufis tzA;fpdhu; jA;fs; rkaj;jd;ik mHpe;j g[j;jh;fSk; qhdrk;ge;jhpd; jpUtofspy; gzpe;J tpGe;jdh;

 925. புந்தியினால் அவர் உரைத்த பொருளின் தன்மை பொருள் அன்றாம் படி அன்பர் பொருந்தக் கூற       2823-1

PUNTHIYINAAL AVAR YURAITHTHA PORULIN THANMAI PORUL ANRAAM PADI ANPAR PORUNTHAK KOORA

And those material knowledge is relayed way give those illustrations are not true one and that way sambanther sara naalaiyer proper way instructed them

mwpitBa gw;Wf; Bfhlhff; bfhz;l me;j bgsj;jh;fs; Twp bghUs;fspd; jd;ik cz;ikg; bghUs;fs; my;yhjjhfpKoa[k; nay;igr; rk;ge;j ruzhyah; bghUj;jkhf vLj;Jf;Tw

 மந்தவுணர் உடையவரை நோக்கிச் சைவம் அல்லாது மற்று ஒன்றும் இல்லை என்றே 2823-2

MANTHAYUNAR YUDAIYAVARAI NOOAKKICH SAIVAM ALLAATHU MARRU ONRUM ILLAI ENREEA

And those deficiency filled knowledge possessing those buthaas are informed those saiva way of life alone leads to mukthi way of life

ke;jkhd mwpt[ila me;jg; bgsj;jh;fisg; ghu;j;J irtj;jpwBk my;yhJ kw;bwhd;Wk; ny;iy vd;W

 அந்தமில் சீர் மறைகள் ஆதமங்கள் ஏனை அகில கலைப் பொருள் உணர்ந்தார் அருளிச் செய்ய         2823-3

ANTHAMIL SEER MARAIGAL AATHAMANGGAL EANAI AKILA KALAIP PORUL YUNARNTHAAR ARULICH SEYYA

And those mukthi attaining ways are showing that veethaas and agamaas and then those way appeared that art knowledge known that gaana sambanther blessed form informed them

mHptw;w rpwg;g[ila BtjA;fisa[k; MfkA;fisa[k; mtw;wpd; tHptUk; kw;w mstw;w fiyg; bghUs;fisa[k; czh;e;j qhdrk;ge;jh; mUspr; bra;jhu;

 சிந்தையினில் அது தெளிந்து புத்தர் சண்பைத் திரு மறையோர் சேவடிக்கீழ் சென்று தாழ்ந்தார் 2823-4

SINTHAIYINIL ATHU THELINTHU PUTHTHAR SANPAITH THIRU MARAIYOOAR SEEAVADIKKEEL SENRU THAALNTHAAR

And that way inthe mind place those truth is realized by those buthaas and then those seer gaali place descended gaana sambanther feet place fallen down form prayed

 mjdhy; cs;sj;jpy; me;j cz;ikfisj; bjhpe;J bfhz;l bgsj;jh;fs; rPfhHpapy; te;j me;jzuhd gps;isahhpd; bka;ikahd jpUtofisg; Bgha; tzA;fpdhu;fs;

 926. அன்று அவர்க்குக் கவுணியர் கோன் கருணை நோக்கம் அணைதலினால் அறிவின்மைஅகன்று நீங்கி  2824-1

ANRU AVARKKUK KAYUNIYAR KOOAN KURUNAI NOOAKKAM ANAITHALINAAL ARIVINMAI AKANRU NEENGKI

And that way those buthaas are seen by gaana sambanther and that grace vision of gaana sambanther fallen down on them so that knowledge of ego is gone away from them and so that those buthaas are

md;W me;jg; bgsj;jh;fSf;Fr; rPfhHpj; jiytuhd gukhr;rhhpahupd; mUs;ghh;it gl;ljhy; mwpit kiwf;Fk; jd;ik cila Mztk; jk;ik tpl;L ePA;fpa fhuzj;jhy; me;j bgsj;jh;fs;

 முன் தொழுது விழுந்து எழுந்து சைவர் ஆனார் முகைமலர் மாரியின் வெள்ளம் பொழிந்தது எங்கும்         2824-2

MUN THOLUTHU VILUNTHU ELUNTHU SAIVAR AANAAR MUKAIMALAR MAARIYIN VELLAM POLINTHATHU ENGKUM

Who are fallen down on the feet place of gaana sambanther and then prayed him and then those sacred ashes are got and applied in the fore head place and then entered into Saiva religion and then seeing that act and those deevaas are pouring flower rain on them

qhdrk;ge;jhpd; jpUKd;g[ tpGe;J tzA;fp vGe;J mtuhy; jpUePW jug;bgw;W mzpe;J bfhz;L irth; Mapdh; Bjt kyh;kiH vA;Fk; bghHpe;jJ

 நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமேயாம் நிலைமை அவர்க்கு அருள் செய்து சண்பை வேந்தர் 2824-3

NINRANAYUM SARIP PANAYUM SAIVA MEEAYAAM NILAIMAI AVARKKU ARUL SEYTHU SANPAI VEEANTHAR

And then those standing wandering life organisms are belong to Saiva way of life and that message is those buthaas are also knowing way blessed them and then those seergaali place leader gaana sambanther

epw;gdt[k; cyt[tdt[k; vd;W Twg;gLk; vy;yhcaph; tiffSk; irtBk MFk; vd;w epiyikia me;jg; bgsj;jh;fs; mwpe;J ca;a[khW mUspr; bra;J rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jh;

 சென்று சிவனார் பதிகள் பணிய வேண்டித் திருக்கடவூர் அதன் மருங்கு சேர வந்தார் 2824-4

SENRU SIVANAAR PATHIGLA PANIYA VEEANNDITH THIRUK KADAYOOR ATHAN MARUNGKU SEEARA VANTHAAR

Who has moved from this place and then entered into thiruk kadayoorplace

 rptbgUkhd; vGe;J mUspa kw;w gjpfisa[k; brd;W tzA;Fk; jpUf;flt{hpd; gf;fj;jpy; BrUkhW te;jhu;

 927. அந்நகரில் அடியார்கள் எதிர் கொள்ளப் புக்கு அருளி         2825-1

ANNAKARIL ADIYAARGAL EATHIR KOLLAP PUKKU ARULI

And that thiruk kadayoor place those disciples are welcome way and then gaanasambanther entered in to the temple

me;jj; jpUf;flt{upy; bjhz;lh; jk;ik tuBtw;f qhdrk;ge;jh; mjd; cs;Bs vGe;J mUspdhu;

 கொன் நவிலும் கூற்று உதைத்தார் குரை கழல்கள் பணிந்து ஏத்தி         2825-2

KON NAVILUM KOORRU YUTHAITH THAAR KURAI KALALGAL PANINTHU EATHTHI

And those body and soul is separating that death god ema who is kicked and then killed by lord siva and that lord Siva’s sacred feet are praying way

capiug;gphpf;ftUk; nakid cijj;j niwtupd; xypf;Fk; fHy; mzpe;j jpUtofisg; gzpe;Jg; Bghw;wp

 மன்னி அமர்ந்து உரையும் நாள் வாகீசமா முனிவர்       2825-3

MANNI AMARNTHU YURAIYUM NAAL VAAKEESAMAA MUNIVAR

And then those willing ness filled way stayed there and then those days gaana sambanther inquired that thiru naayukku araser

tpUk;gp mA;Fj; jA;fp nUe;jhu; me;j ehspy; jpUeht[f;F muR ehadhu;

 எந்நகரில் எழுந்து அருளிற்று என்று அடியார் தமை வினவ       2825-4

ENNAKARIL ELUNTHU ARULIRRU ENRU ADIYAAR THAMAI VINAVA

Where did he dwelling in that way try to get information from his disciples

 ve;jj; jpU efhpy; vGe;J mUsp cs;shu; vd;W moah;fis mth; Bfl;L mUspdhu;

 928. அங்கு அவரும் அடி போற்றி ஆண்ட அரசு எழுந்து அருளிப் 2826-1

ANGKU AVARUM ADI POOARRI AANDA ARASU ELUNTHU ARULIP

mg;BghJ me;j moahh;fSk; qhdrk;ge;jhpd; jpUtofis tzA;fpj; Jjpj;Jg; gpd; epd;W Mz;l muR

 பொங்கு புனல் பூந்துருத்தி நகரின் கண் போற்றி இசைத்து         2826-2

PONGKU PUNAL POONTHURUTHTHI NAKRIN KANN POOARRI ISAITHTHU

And then those disciples replied that he is staying in the river Cauvery covered that thiru poonthuruthi place descended and then there praying lord siva

bgUFk; ePh; tsk; cila fhtpupahW R{H;e;j jpUg;g{e;JUj;jpapy; vGe;J mUsp niwtiuj; Jjpj;J

 தங்கு திருத்தொண்டு செயும் மகிழ்ச்சியினால் சார்ந்து அருளி     2826-3

THANGKU  THIRUTH THONNDU SEYUM MAKILCHSIYINAAL SAARNTHU ARULI

And then there sacred manual services are doing

jA;fp mA;F jpUj;bjhz;L bra;a[k; kfpH;r;rpahy; Brh;e;J

 எங்கும் நிகழ்ந்திட இருந்தபடி எல்லாம் இயம்பினார்      2826-4

ENGKUM NIKALNTHIDA IRUNTHAPADI ELLAAM IYAMPINAAR

And those glory filled way informed

 vA;Fk; jk; g[fH; jA;fp nUe;jgoia vy;yhk; vLj;J bkhHpe;jdh;

 929. அப்பரிசு அங்கு அவர் மொழிய ஆண்ட அரசினைக் காணும் 2827-1

APPARISU ANGKU AVAR MOLIYA AANDA ARASINAIK KAANUM

And those thiru naayukku arasar nature is informed by that disciples and then on hearing that message who is wanted to see him

jpUeht[f;F murhpd; nay;ig me;j moahh;fs; mt;thW Tw me;j eht[f;F muriuf; fhz;fpd;w

 ஒப்பு அரிய பெருவிருப்பு மிக்கு ஓங்க ஒளிபெருகு        2827-2

OPPU ARIYA PERUVIRUPPU MIKKU OONGKA OLIPERUKU

And those unique form of willing ness enhancing in themind place

xg;gpy;yhj mhpa bghpa tpUg;gk; kpf;F XA;f xsp kpFk;

 மைப் பொருவு கறைக் கண்டர் கழல் வணங்கி அருள் பெற்றுச்    2827-3

MAIP PORUYU KARAIK KANDAR KALAL VANANGKI ARUL PERRUCH

And then those sacred dark color throat possessing lord siva’s sacred feet are praying way and then those lord siva’s grace acceptance is getting way

fUik bghUe;jpa fz;lj;ij cila rptbgUkhdpd; mofis tzA;fp mtuJ mUs; tpiliag; bgw;Wr;

 செப்ப அரிய புகழ்ப் புகலிப் பிள்ளையார் செல்கின்றார்    2827-4

SEPPA ARIYA PUKALP PUKALIP PILLAIYAAR SELKINRAAR

And those glory filled gaana sambanther moving away from this place

 brhy;tjw;F mhpa g[fiH cila rPfhHpapy; mtjhpj;j qhdrk;ge;jh; bry;fpd;wth; Mfp

 930. பூ விரியும் தடம் சோலை புடை பரப்பப் புனல் பரக்கும்     2828-1

POO VIRIYUM THADAM SOOALAI PUDAI PARAPPAP PUNAL PARAKKUM

And then those flowers are blooming that plantations are covered place where water is pread over way flowing

kyh;fs; kyUk; bghpa Brhiy gf;fj;jpy; gutp epfGkhW ePh; gue;J XLfpd;w

 காவிரியின் தென்கரை போய்க்கண் நுதலார் மகிழ்ந்த இடம்       2828-2

KAAVIRIYIN THENKARAI POOAYKKAN NUTHALAAR MAKILNTHA IDAM

And then those River Cauvery south bank place movingand then those fore head eye possessed lord siva who is happily seated

fhtpup Mw;wpd; bjd;fiu tHpaha;r; brd;W bew;wpf; fz;iz cila niwth; kfpH;e;J

 மேவி இனிது அமர்ந்து இறைஞ்சி விருப்பு உறுமெய்த் தொண்டரோடு      2828-3

MEEVI INITHU AMARNTHU IRAINJSI VIRUPPU YURUMEYTH THONNDAROODU

And those temple places are praying way and then those willingness filled disciples with them

tPw;W nUf;Fk; jtA;fis mile;J ndpjha; tpUk;gp tzA;fpr; brd;W tpUg;gk; bghUe;jpa cz;ik moahh;fSld;

 நாவரசர் உழைச் சண்பை நகர் அரசர் நண்ணுவார்       2828-4

NAAVARASAR YULAICH SANNPAI NAKAR ARASAR NANNUVAAR

And that thiru naayukku arasar place approaching way

 eht[f;F murhplk; qhdrk;ge;jg; bgUkhd; ez;Zthuhfp

 931. அந்தணர் சூளா மணியார் பூந்துருத்திக்கு அணித்தாக        2829-1

ANTHANAR SOOLAA MANIYAAR POONTHURUTHTHIKKU ANITHTHAAKA

And those veetha chanting prime person form those gaana sambanther gone near that poon thuruthi place

kiwathpd; rpfhkzp Bghd;w qhdrk;ge;jUk; jpUg;g{e;JUj;jpf;F md;ikaha;

 வந்து அருளும் பெருவார்த்தை வாகீசர் கேட்டு அருளி    2829-2

VANTHU ARULUM PERUVAARTHTHAI VAAKEESAR KEEATTU ARULI

And then those coming message is heard by naayukku arasar

te;J mUSfpd;w bgU bkhHpiaf; Bfl;L eht[f;F muR

 நம் தமையாளுடையவரை நாம் எதிர் சென்று இறைஞ்சுவது      2829-3

NAM TAMAIYAALUDAIYAVARAI NAAM ETHIR SENRU IRAINJSUVATHU

And then thiru naayukku arasar wanted to receive in before hand

brtpBaw;W mUsp ek;ik MSila gps;isahiu ehk; vjph; bfhz;L brd;W tzA;FtJ

 முந்தை வினைப்பயன் என்று முகம் மலர அகம் மலர்வார்       2829-4

MUNTHAI VINAIPPAYAN ENRU MUKAM MALARA AKAM MALARVAAR

And that act is in the previous did good deed effect in that way thinking and then those face blooming way

 Kw;gpwtpapy; bra;j ey;tpidapd; gadhfg; bgwf;ToajhFk; vd vz;zp Kfk; kyh;r;rp bfhs;s cs;sk; kyh;e;J

 932.  எதிர் சென்று பணிவன் என எழுகின்ற பெருவிருப்பால்     2830-1

ETHIR SENRU PANIVAN ENA ELUKINRA PERUVIRUPPAAL

And then beforehand pray him and that mind place emanating that big liking way

vjpu; bfhz;L tzA;FBtd; vd;W jk; cs;sj;jpy; BkYk; BkYk; vGfpd;w bghpa tpUg;gj;jhy;

 நதி தங்கு சடை முடியார் நல் பதங்கள் தொழுது அந்தப் 2830-2

NATHI THANGKU SADIA MUDIYAAR NAL PATHANGGAL THOLUTHU ANTHAP

And then those ganges are adorned in the hair place those lord siva’s sacred feet are praying way

fA;if R{oa rilahhpd; ey;y mofisj; bjhGJ me;jj;

 பதி நின்றும் புறப்பட்டு பர சமயம் சிதைத்தவர் பால்      2830-3

PATHI NINRUM PURAPPATTU PARA SAMAYAM SITHAITHTHAVAR PAAL

And then from that temple place starting way and then those other religion evils are destroyed way appearing that gaana sambanthap pillaiyaar

jyj;jpdpd;W g[wg;gl;Lr; brd;W gu rkaA;fspd; Bfl;il mHpj;j gps;isahu; nlj;J

 முதிர்கின்ற பெரும் தவத்தோர் முன் எய்த வந்து அணைந்தார்    2830-4

MUTHIRKINRA PERUM THAVATH THOOAR MUN EYTHA VANTHU ANAINTHAAR

And those well ripped meditation performing disciples’ way beforehand approaching way

 KjpUk; bgUk; jtj;jth;fshd moath;fs; Kd; bghUe;j te;J Brh;e;jhu;

 933. திருச்சின்னம் பணிமாறக் கேட்ட நால்திசை உள்ளோர்       2831-1

THIRUCH SINNAM PANIMAARAK KEEATTA NAALTHISAI YULLOOAR

And those pearls symbols are raising that sound way and then from four directions place arriving people

Kj;Jr; rpd;dk; KHA;ff; Bfl;lth;fshd ehd;F jpf;Ffspy; nUe;J te;j md;gh;fs;

 பெருக்கின்ற ஆர்வத்தால் பிள்ளையார் தமைச் சூழ்ந்த    2831-2

PERUKKINRA AARVATHTHAAL PILLAIYAAR THAMAICH SOOLNTHU

And then those liking way gaana sambnther is covering way those disciples are moving

bgUFk; Miraha; qhdrk;ge;jiur; R{H;e;J tUk;

 நெருகின் இடையவர் காணா வகை நிலத்துப் பணிந்து உள்ளம்    2831-3

NERUKIN IDIAYAVAR KAANAA VAKAI NILATHTHUP PANINTHU YULLAM

And then those gaana sambanther not seeing way that thiunaayukku arasar fallen down in the land place and then prayed

beUf;fj;Bj qhdrk;ge;jh; fhzhj tifapy; epyj;jpy; tpGe;J gzpe;J cs;sj;ij

 உருக்கி எழும் மனம் பொங்கத் தொண்டர் குழாத்துடன் அணைந்தார்       2831-4

YURUKKI ELUM MANAM PONGKATH THONNDAR KULATHTHUDAN ANAINTHAAR

And then in the mind place emanating way mingled with the sacred disciples clusters

 cUf;fp vGk; kdk; XA;fj; jpUj;bjhz;lh; Tl;lj;Jld; Brh;e;jhu;

 934. வந்து அணைந்த வாகீசர் வண் புலி வாழ் வேந்தர் 2832-1

VANTHU ANAINTHA VAAKEESAR VANN PULI VAAL VEEANTHAR

And that way approaching thiru naayukku arasar and those seergali place enliving way descended gaana sambanther

mA;Adk; te;J Brh;e;j jpUeht[f;F murh; tha;e;j rPfhHpapdh; thHj; Bjhd;wp mUspa

 சந்த மணித் திருமுத்தின் சிவிகையினைத் தாங்கியே     2832-2

SANTHA MANITH THIRU MUTHTHIN SIVIKAIYINAITH THAANGKIYEEA

Who is travelling that pearls chariot bearing way clubbed with other people and then carry that pearls chariot

mHfpa Kj;Jr; rptpifiaj; jhA;Ffpd;wth;fs; cld; Toj;jhA;fp (Rke;J)

 சிந்தை களிப்பு உற வந்தார் திருஞான சம்பந்தர் 2832-3

SINTHAI KALIPPU YURA VANTHAAR THIRUGNAANA SAMPANTHAR

And those mind enjoyment form moved

cs;sf; fspg;g[lBd te;jdh; jpUqhdrk;ge;jh;

 புந்தியில் வேறு ஒன்று நிகழ்ந்திட முன் புகல்கின்றார்     2832-4

PUNTHIYIL VEEARU ONRU NIKALNTHIDA MUN PUKALKINRAAR

And then in the mind place yet another intution appearing way by gaana sambanther

jk; cs;sj;jpy; BtW xU czh;r;rp cz;lhdjhy; Kd; bry;thuha;

 935. அப்பர் தாம் எங்கு உற்றார் இப்பொழுது என்று அருள் செய்யக்       2833-1

APPAR THAAM ENGKU YURRAAR IPPOLUTHU ENRU ARUL SEYYAK

And then inquired that where is thirunaayukku arasar dwelling

mg;gu; jhk; jpUeht[f;F murh; ng;BghJ vA;F vGe;J mUspdhu; vd;W tpdtp mUs

 செப்ப அரிய புகழ்த் திருநாவுக் கரசர் செப்புவார் 2833-2

SEPPA ARIYA PUKALTH THIRUNAAYUK KARASAR SEPPUVAAR

And those rare glory filled and those glory is not explained with wards and that thiru naayukku araser answering way

brhy;Yjw;F mhpa g[fiH cila jpUeht[f;F murh; tpiljUthuha;

 ஒப்பு அரிய தவம் செய்தேன் ஆதலினால் உம் அடிகள்    2833-3

OPPU ARIYA THAVAM SEYTHEEAN AATHALINAAL YUM ADIGAL

I have did those unique penance and that effect

epfhpy;yhj jtj;ij Kd;Bd bra;Bjd; Mjypd;

 இப்பொழுது தாங்கிவரப் பெற்று உய்ந்தேன் யான் என்றார்         2833-4

IP POLUTHU THAANGKIVARAP PERRU YUYNTHEEAN YAAN ENRAAR

Way now I have got the boon of bearing your chariot in that way informed

 ng;BghJ ck; jpUtofisj; jhA;Fk; bgUk;Bgw;iw mile;J ca;e;Bjd; vd mUspr; bra;jhu;

 936. அவ் வார்த்தை கேட்டு அஞ்சி அவனியின் மேல் இழிந்து அருளி     2834-1

AV VAARTHTHI KEEATTU ANJSI AVANIYIN MEEAL ILINTHU ARULI

And those wards are heard from the mouth of thiru naayukku arasar and then getting down from the chariot

mA;Adk; brhd;d mg;ghpd; jpUbkhHpfisf; Bfl;L mUsp mr;rk; bfhz;L rptpifapdpd;W nwA;fp mUsp

 இவ்வாறு செய்து அருளிற்று என்னாம் என்று இறைஞ்சுதலும்     2834-2

IVVAARU SEYTHU ARULIRRU ENNAAM ENRU IRAINJSUTHALUM

And then said in that way you have actedand  then what I do and those emotional filled minded way prayed

ng;goj; jhA;fs; bra;jhy; vd;d MtJ vdg; gijg;g[ld; To tzA;FjYk;

 செவ்வாறு மொழி நாவலர் திருஞான சம்பந்தர்க்கு       2834-3

SEVVAARU MOLI NAAVALAR THIRU GNAANA SAMPANTHARKKU

And then those good tongue possessed thiru naayukku arasar replying way

brk;ikBa bkhHpa[k; ehitcila muR jpUqhdrk;ge;jUf;F

 எவ்வாறு செயத் தகுவது என்று எதிரே இறைஞ்சினார்    2834-4

EVVAARU SEYATH THAKUVATHU ENRU ETHIREEA IRAINJSINAAR

And then what other act is acceptable to you in that way praying form inquired

BtW vt;thW bra;jy; jf;fjhFk; vdf;Twp tzA;fpdhu;

 937. சூழ்ந்து மிடைந்த கருணையும் தொண்டர் எல்லாம் அது கண்டு      2835-1

SOOLNTHU MIDAINTHA KARUNAIYUM THONNDAR ELLAAM ATHU KANNDU

And then those way covered other true disciples are and that situation is seeing way

R{H;e;J beUA;fp miza[k; cz;ikj; bjhz;lh;fs; vy;yhk; mijg; ghh;j;J

 தாழ்ந்து நிலம் உற வணங்கி எழுந்து தலை கை குவித்து         2835-2

THAALNTHU NILAM YURA VANANGKI ELUNTHU THALAI KAI KUVITHTHU

And then fallen down in the land place and then prayed those two saints and then hands are raised above the head place

jhH;e;J epyj;jpy; bghUe;j tzA;fp vGe;J jiykPJ iffisf; Ftpj;j

 வாழ்ந்து மனக் களிப்பினராய் மற்று இவரை வணங்கப் பெற்று    2835-3

VAALNTHU MANAK KALIPPINARAAYI MARRU IVARAI VANANGKAP PERRU

And then those mind enjoyment way these persons are prayed

cs;sk; fspg;g[ cilatuha; ntiu tzA;fg; bgw;wjhy;

 ஆழ்ந்த பிறப்பு உய்ந்தோம் என்று அண்டமெலாம் உற ஆர்த்தார்  2835-4

AALNTHA PIRAPPU YUYNTHOOAM ENRU ANNDA MELAAM YURA AARTHTHAAR

So that we are covered those repeated birth and death sea from it got up way those boon we have got  and that emotional filled way those praising sounds are raised

 ehk; R{H;e;Js;s gpwtpf;flypdpd;Wk; NBlwp ca;ag; bgw;Bwhk; vd bkhHpe;J mz;lA;fs; vy;yhk; bghUe;j Muthuk; bra;jdh;

 938. திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் தமைப்         2836-1

THIRU GNAANA SAMPANTHAR THIRU NAAYUKKARASAR THAMAIP

And then those thiru gaana sambanther and those willingness filled way approached that thiru naayukku arasar

jpUqhdrk;ge;jh; bgUkhd; bgUFk; tpUg;gj;BjhL jpUeht[f;F muriu mize;J

 பெருகு ஆர்வத் தொடும் அணைந்து தழீஇக் கொள்ளப் பிள்ளையார்       2836-2

PERUKU AARVATH THODUM ANAINTHU THALEEIK  KOLLAP PILLAIYAAR

And then embraced him and then thiru naayukku arasar

jGtpf; bfhs;s eht[f;F murh;

 மருவாரும் மலர் அடிகள் வணங்கி உடன் வந்து அணைந்தார்     2836-3

MARUVAARUM MALAR ADIGAL VANANGKI YUDNA VANTHU ANAINTHAAR

And then those fragrance filled flower form of feet are praying way and then moving with him

kdk; fkGk; kyh; Bghd;w gps;isahupd; mofis tzA;fp cld;tu

 பொருவாரும் புனல் சடையார் மகிழ்ந்த திருப்பூந் துருத்தி         2836-4

PORUVAARUM PUNAL SADAIYAAR MAKILNTHA THIRUP POON THURUTHTHI

And then those waves are dashing,and that river ganges carried in the head hair place and that lord siva happily seated that thiru poon thuruthi temple place entered

 miyfs; BkhJfpd;w fA;if ePiur; rilapy; bfhz;l niwth; kfpH;e;J tPw;W nUf;fpd;w jpUg;g{e;JUj;jpapy; te;J Brh;e;jhu;

 939. அன்பர் குழாத்தொடும் செல்வார் ஆன் ஏற்றார் மகிழ் கோயில்       2837-1

ANPAR KULAATH THODUM SELVAAR AAN EARRAAR MAKIL KOOAYIL

And then those disciples cluster with them moving gaana sambanther and those bull flag carried lord siva willingly seated

moahu; Tl;lj;Jld; bry;gtuhd qhd rk;ge;jh; fhisf; bfhoia cila niwth; kfpH;e;J tPw;wpUf;Fk;

 முன் பணித்து ஆகச் சென்று கோபுரத்தை முன் இறைஞ்சித்       2837-2

MUN PANINTHU AAKACH SENRU KOOAPURATHTHAI MUN IRAINJSITH

And that temple place approaching way and then prayed before temple towers

jpUf;Bfhapy; Kd;g[ mUfpy; brd;W Bfhg[uj;ij Kd; tzA;fp

 துன்பம் இலாத் திருத் தொண்டர் உடன் தொழுது புக்கு அருளி     2837-3

THUNNPAM ILAATH THIRUTH THONNDAR YUDAN THOLUTHU PUKKU ARUALI

And those happy filled disciples praying way entered in to the temple

Jd;gk; ny;yhj bjhz;lUlBd bjhGj tz;zBk cs;Bs Bgha;

 என்பு உருக வலம் கொண்டு பணிந்து ஏத்தி இறைஞ்சினார்        2837-4

ENPU YURUKA VALAM KONNDU PANINTHU EATHTHI IRAINJSINAAR

And then those bones are melting way and that temple place encircling way submissive way prayed

vYk;g[ cUFkhW BfhapYs; tykhf te;J gzpe;J tzA;fpj; Jjpj;jhu;

 940. பொய்யிலியாரைப் பணிந்து போற்றியே புறத்து அணைவார் 2838-1

POYYILIYAARAIP PANINTHU POOARRIYEEA PURATHTHU ANAIVAAR

And then those thiru poon thuruthi place seated that poi illi appear alias lord siva is being prayed way and then those outer place approaching way appearing that gaana sambanther

jpUg;g{e;JUj;jpapy; tPw;W nUf;Fk; bgha;apyp mg;giu tzA;fpj; Jjpj;Jg; gpd;dh; g[w Kw;wj;jpy; Brh;gtuhd qhdrk;ge;jh;

 செய்ய சடையார் கோயில் திருவாயில் முன்னாக        2838-2

SEYYA SADAIYAAR KOOAYIL THIRUVAAYIL MUNNAAKA

And then those red color hair possessed lord siva’s temple entrance door steps place

rpte;j rilia cila niwthpd; Bfhapypd; thapy; Kd;g[

 மையறு சீர் தொண்டர் குழாம் வந்து புடை சூழ உலகு  2838-3

MAIYARU SEER THONNDAR KULAAM VANTHU PUDAI SOOLA YULAKU

And those sins are terminated and those specialty filled cluster group covering form moved and then this world

Fw;wk; mWk; rpwg;g[ila bjhz;lh; Tl;lk; te;J jk;ikr; Rw;wp R{H;e;Jtu cyfk;

 உய்யவந்தார் தங்களுடன் மகிழ்ந்து அங்கு இனிது இருந்தார்       2838-4

YUYYA VANTHAAR THANGKALUDAN MAKILNTHU ANGKU INITHU IRUNTHAAR

Getting upliftment way descended those two naayan maars disciples groups are happily stayed there

ca;a[k; bghUl;L tUfpd;w ehad;khu; nUtUk; moahu;fspd; FG mth;fSld; kfpH;e;J mA;F ndpjha; tpUk;gpj; jA;fp nUe;jhu;

 941. வாக்கின் தனி மன்னர் வண்புகலி வேந்தர் தமை    2839-1

VAAKKIN THANI MANNAR VANPUKALI VEEANTHAR THAMAI

And those unique wards are using composing poems and that thiru naayukku arasar enquired from gaana sambanther that paandiyaa kingdom place

thf;Ff;F xg;gpy;yhj muruhd jpUeht[f;F murh; tsik cila rPfhHp kd;duhd qhdrk;ge;jiu mth; ghz;oa ehl;oy;

 போக்கும் வரவும் வினவப் புகுந்தது எல்லாம்    2839-2

POOAKKUM VARAYUM VINAVAP PUKUNTHATHU ELLAAM

Entering and then from that place coming out all those acts are elaborated form requested to explain him

brd;W mUspaJk; mA;F epd;W kPz;lJk; Mfpa tuyhWfis tpdt  mA;F epfH;e;j tuyhW bjhFjp KGtija[k;

 தூக்கின் தமிழ் விரகர் சொல் இறந்த ஞான மறை        2839-3

THOOKKIN THAMIL VIRAKAR SOL IRANTHA GNAANA MARAI

And those tamil poem leader gaana sambanthap pillaiyaar who is chanting the sacred veethaas

jkpH; ghl;od; jiytuhd gps;isahu; TWjw;F mhpa qhdkiwfisj;

 தேக்கும் திருவாயால் செப்பி அருள் செய்தார்    2839-4

THEEAKKUM THIRU VAAYAAL SEPPI ARUL SEYTHAAR

With that mouth elaborate form explained to all

 Bjf;Fk; jk; jpUthf;fhy; ciuj;J mUspdhu;

 942. காழியினில் வந்த கவுணியர் தம் போர் ஏற்றை     2840-1

KAALIYINIL VANTHA KAYUNIYAR THAM POOAR EARRAI

And then those seergaali place descended in the gowniyaa sect and those fighting bull form of gaana sambanther

rPfhHpapy; Bjhd;wp mUspa ft[zpah; Fyj;jtUk; Bghu; VW Bghd;w qhdrk;ge;jiu

 ஆழி மிசை கல் மிதப்பில் வந்தார் அடிவணங்கி 2840-2

AALI MISAI KAL MITHAPPIL VANTHAAR ADI VANANGKI

And then those sea place stone is used as floating boat way and that thiru naayukku arasar is praying way

fly;kPJ fy;iyBa kpjg;ghff; bfhz;L te;J mUspa jpUeht[f;F muriu tzA;fp

 வாழி திருத்தொண்டு என்னும் வான் பயிர்தான் ஒங்குதற்குச்      2840-3

VAALI THIRUTH THONNDU ENNUM VAAN PAYIRTHAAN ONGKUTHARKUCH

And then those like is made better way and those sacred menial service is well growing way

thH;if mspf;Fk; jpUj;bjhz;L vd;Dk; bghpa gaph; XA;fp tsh;e;J

 சூழும் பெரு வேலி ஆனீர் எனத் தொழுதார்      2840-4

SOLUM PERU VEEALI AANEER ENATH THOLUTHAAR

And then giving its effects and those covering fence way you are appearing and that wards are saying way prayed under his feet

 gad; jur; bra;tjw;F chpajha;r; R{Gk; bghpa BtypBghy; ePtph; MapdPh; vdf;Twp bjhGjhu;

 943. பிள்ளையார் தாமும் அவர் முன் தொழுது பேர் அன்பின்     2841-1

PILLAIYAAR THAAMUM AVAR MUN THOLUTHU PEEAR ANPIN

And those gaana sambanther prayed before thiru naayukku arasar and then those big love

qhdrk;ge;jg; bgUkhdhu; eht[f;F murh; Kd; bjhGJ bghpa md;gpd;

 வெள்ளம் அனைய புகழ் மாதினியர் மேன்மையையும்    2841-2

VELLAM ANAIYA PUKAL MAATHINIYAR MEEANMAIYAIYUM

Flooded way and those glory filled that mangaiyarku arasiyaar whose highly regarded place in this transition period

bts;sj;ijg; Bghd;w g[fiH cila kA;ifah;f;F murpahhpd; Bkk;ghl;ila[k;

 கொள்ளும் பெருமைக் குலச் சிறையார் தொண்டினையும் 2841-3

KOLLUM PERUMAIK KULACH SIRAIYAAR THONNDINAIYUM

And those glory filled kulach chiraiyaar sacred service speciality

bgUikiaa[k; cila Fyr;rpiwahupd; jpUj;bjhz;od; rpwg;iga[k;

 உள்ள பரிசு எல்லாம் மொழிந்து ஆங்கு உவந்து இருந்தார்        2841-4

YULLA PARISU ELLAAM MOLINTHU AANGKU YUVANTHU IRUNTHAAR

And those natures are explained way and then happily seated there

mtw;wpd; jd;ikfis vy;yhk; Twp mUsp mA;F kfpH;e;J nUe;jhu;

944. தென்னற்கு உயிரோடு நீறு அளித்துச் செங்கமலத்து 2842-1

THENNARKU YUYIROOADU NEERU ALITHTHUCH SENGKAMALATHTHU

And then those pandiya king is giving life once again and those way sacred ashes are adorned in the body of paandiyaa and then those red color lotus flower place seated

ghz;oa kd;dDf;F caph; gpr;ir bfhLj;J jpUePw;iw mspj;Jk; bre;jhkiu kyhpy; tPw;wpUf;Fk;

 அன்னம் அனையார்க்கும் அமைச்சர்க்கும் அன்பு அருளித் 2842-2

ANNAM ANAIYAARKKUM AMAICHSARKKUM ANPU ARULITH

And that lark bird like mangaiyarkku arasiyaar and then those minister named kulach chiraiyaar and those love poring way blessed

md;dg;gwit Bghd;w kA;ifah;f;F murpahu; mk;ikahUf;Fk; Fyr;rpiw mikr;rh;f;Fk; md;ig mspj;J mUspa[k;

 துன்னும் நெறி வைதிகத்தின் தூ நெறியே ஆக்குதலால்  2842-3

THUNNUM NERI VAITHIKATHTHIN THOO NERIYEEA AAKKUTHALAAL

And then those pure saiva way of life implemented in the day to day life

J]a itjPfr; irt bewpBa bghUe;Jk; bewpahy; Mf;fpajhy;

 மன்னு புகழ் வாகீசர் கேட்டு மனம் மகிழ்ந்தார்  2842-4

MANNU PUKAL VAAKEESAR KEEATTU MANAM MAKILNTHAAR

And those elaborations are heard by ever glory filled that thiru naayukku araar and then got immense happy

 epiy bgw;w g[fiH cila jpUeht[f;F murh; mjidf; Bfl;L kfpH;e;jhu;

 945. சொல்லின் பெரு வேந்தர் தொண்டை வள நாடு எய்தி       2843-1

SOLLIN PERU VEEANTHAR THONNDAI VALA NAADU EYTHI

And those poems leader thiru naayukku arasar those thondai kingdom place approached

brhy;yuruhd jpUeht[f;F murh; jpUj; bjhz;iltsehl;ilr; Brh;e;J

 மல்கு புகழ்க் காஞ்சி ஏகாம்பரம் என்னும்        2843-2

MALKU PUKALK KAANJS EAAKAAMPARAAM ENNUM

And then those much glory filled way in the kaanchi puram place seated

kpf;f g[fiH cila fhq;rpg[uj;jpy; epiybgw tPw;wpUf;fpd;w

 செல்வர் கழல் பணிந்து சென்றது எல்லாம் செப்புதலும்  2843-3

SELVAR KALAL PANINTHU SENRATHU ELLAAM SEPPUTHALUM

And those rich eegaambeswarer temple place descended lord siva is prayed and those history is informed thiru naayukku arasar to gaana sambanther

bry;thud Vfk;gehjhpd; jpUtofis tzA;fpr; brd;W te;j tuyhw;iw vy;yhk; TwpaUst[k;

 புல்கு நூல் மார்பரும் போய்ப் போற்ற மனம் புரிந்தார்    2843-4

PULKU NOOL MAARPARUM POOAYP POOARRA MANAM PURINTHAAR

And then those sacred three knotted thread adorned in the bosom place and that gaana sambanter liked to pray in that kaachipuram temple

bghUe;jpa E]iy cila khh;guhd gps;isahUk; mA;FBgha; tzA;fj; jpUcs;sk; gw;wpdhu;

 946. அங்கணரைப் போற்றி எழுந்த ஆண்ட அரசு அமர்ந்த        2844-1

ANGKANARAIP POOARRI ELUNTHA AANNDA ARASU AMARNTHA

And then those gaana sambanther prayed lord siva and then those thiru naayukku arasar stayed

qhdrk;ge;jh; niwtiu tzA;fp vGe;J MSila murh; tpUk;gp vGe;J mUspa

 பொங்கு திரு மடத்தில் புக்கு அங்கு இனிது அமர்ந்து     2844-2

PONGKU THIRU MADATHTHIL PUKKU ANGKU INITHU AMARNTHU

And there love bubbling way entered in to the sacred inn and then where willingly stayed

md;g[ bghA;Fk; jpUklj;jpy; Bgha;r; Brh;e;J mA;F tpUk;gp tPw;wpUe;J mUspj;

 திங்கள் பகவணியும் சென்னியார் சேவடிக்கீழ்த்  2844-3

THINGGAL PAKAVANIYUM SENNIYAAR SEEAVADIK KEELTH

And then those moon is cut way adorned in the hair place and that lord siva is praying way

jpA;fspd; gpsitg; Bghd;w gpiwiar; R{oa jiyia cila niwthpd; Brtoapd; fPH;

 தங்கு மனத்தோடு தாள் பரவிச் செல்லும் நாள்  2844-4

THANGKU MANATH THOODU THAAL PARAVICH SELLUM NAAL

Daily praying way stayed there and then in those days

jA;Fk; jpU cs;sj;Jld; jhKk; Jjpj;J vGe;J mUsp nUe;j fhyj;jpy;

 947. வாகீச மாமுனிவர் மன்னும் திரு ஆலவாய்        2845-1

VAAKEESA MAA MUNIVAR MANNUM THIRU AALAVAAYI

That naayukku arasar liked to pray that ever permanent form of lord siva descended in the thiru aala vaai temple place

thrPr Kdptuhd eht[f;F muRf;F epiybgw;w jpUMythapy; vGe;J mUsp tPw;wpUf;fpd;w

 நாகம் அரைக்கு அசைத்த நம்பர் கழல் வணங்கப்        2845-2

NAAKAM ARAIKKU ASAITHTHA NAAMPAR KALAL VANANGKAP

Where lord siva tied snake in the waist place and those sacred feet are praying way

ghk;ig miuapy; fl;oa niwthpd; jpUtofis tzA;Ftjw;fhfr;

 போகும் பெரு விருப்புப் பொங்கப் புகலியின்மேல்        2845-3

POOAKUM PERU VIRUPPUP PONGKAP PUKALIYIN MEEAL

And that way wanted to pray that likings are more and more appearing way

bry;y Btz;Lk; vd;w bghpa tpUg;gk; BkYk; BkYk;

 ஏகும் பெரும் காதல் பிள்ளையார் ஏற்று எழுவார்        2845-4

EAAKUM PERUM KAATHAL PILLAIYAAR EARRU ELUVAAR

And then those gaana sambanther who has wanted to go this native place seergaali

 vHt[k; qhdrk;ge;jh; rPfhHpapy; Bgha;r; BrUk; bgUfpa fhjiy Bkw;bfhz;ltuha;

 948. பூந்துருத்தி மேவும் புனிதர் தமைப் புக்கு இறைஞ்சிப்        2846-1

POONTHURUTHHTI MEEAYUM PUNITHAR THAMAIP PUKKU IRAINJSIP

And then those thiru poon thuruthi temple place seated lord siva is praying way and then comes out in the entrance door place

jpUg;g{e;JUj;jpapy; tPw;wpUf;Fk; niwtiuj; jpUf;BfhapYs; g[Fe;J tzA;fpa Bghe;J

 போந்து திருவாயில் புறத்து அணைந்து நாவினுக்கு       2846-2

POOANTHU THIRU VAAYIL PURATHTHU ANAINTHU NAAVINUKKU

And then ten talked with thiru naayukku arasar

thapy; gf;fj;ij mile;J jpUeht[f;F murhpd;

 வேந்தர் திரு உள்ளம் மேவ விடை கொண்டு அருளி     2846-3

VEEANTHAR THIRU YULLAM MEEAVA VIDAI KONNDU ARULI

And his mind accepting way talked and then gets permission to leave this place

jpUcs;sk; bghUe;j mthplk; tpilbgw;Wf; bfhz;L

 ஏந்தலார் எண்ணிறந்த தொண்டருடன் ஏகினார்  2846-4

EANTHALAAR ENNIRANTHA THONNARUDAN EAAKINAAR

And then those glory filled sambanther and those inumarable disciples with then clubbed way moved

 bgUik cila gps;isahu; mstpy;yhj bjhz;lh;fs;cld; brd;whu;

 949. மாடு புனல் பொன்னி இழிந்து வட கரையில்        2847-1

MAADU PUNAL PONNI ILINTHU VADA KARAIYIL

And then nearby river Cauvery is crssing way and then that river northern bank place

gf;fj;jpy; cs;s fhtpupapy; nwA;fpg;Bgha; Mw;wpd; tlfiuapy;

 நீடு திரு நெய்த்தானம் ஐயாறு நேர்ந்து இறைஞ்சிப்       2847-2

NEEDU THIRU NEYTH THAANAM AIYAARU NEEARNTHU IRAINJSIP

And then those ever permanent form of established that thiru neithaanamtemple and then thiru iyaaru temple place entered and then submissive form prayed there

epiybgw;W nUf;Fk; jpUbea;j;jhdk; kw;Wk; jpUIahw;iwa[k; Brh;e;J gzpe;J

 பாடு தமிழ் மாலைகளும் சாத்திப் பரவிப் போய் 2847-3

PAADU TAMIL MAALAIKALUM SAATHTHIP PARAVIP POOAYI

And those greatness filled those tamil decades are ordering way sang there and then moved away from that place

bgUik cila jkpH; khiyfisa[k; fl;lisapl;Lj; Jjpj;Jr; brd;W

 ஆடல் புரிந்தார் திருப் பழனம் சென்று அணைந்தார்      2847-4

AADAL PURINTHAAR THIRUP PALANAM SEYRU ANAINTHAAR

And then those dancing form appearing lord siva’s thirup palanam temple place entered

( thiru vaiyaaru – thiruth thamil)

 eldk; naw;Wk; niwthpd; jpUg;gHdj;ij Bgha;r; Brh;e;jhu; (jpUitahW – jpUj;jkpH;)

 950. செங்கண் விடையார் திருப் பழனம் சேர்ந்து இறைஞ்சிப்     2848-1

SENGKANN VIDAIYAAR THIRUP PALANAM SEEARNTHU IRAINJSIP

And then those red color eyes are possessed that bull vehicle possessing way appearing and that lord siva’s sacred thiruppalanam place entering way prayed

rpte;j fz;iz cila fhisa{h;jpia cila niwthpd; jpUg;gHdj;ij mile;J tzA;fpg;

 பொங்கிய காதலின் முன் போற்றும் பதி பிறவும் 2848-2

PONGKIYA KAATHALIN MUN POOARRUM PATHI PIRAYUM

And then love bubbling way those already praying that temples are praying way and other temples

bghA;fpa fhjypd; Kd; Bghw;Wk; jyA;fs; gpwt[k;

 தங்கிப்போய்ச் சண்பை நகர் சார்ந்தார் தனிப் பொருப்பின் 2848-3

THANGKIP POOAYCH SANNPAI NAKAR SAARNTHAAR THANIP PORUPPIN

Where staying way moved and then unique seergali place entered and then in addition those unique golden hills place

jA;fpr; brd;W xg;gpy;yhj rPh;fhHp efh; Bgha;r; Brh;e;jhu; BkYk; xg;gpy;yhj bghd;kiy

 மங்கை திருமுலைப்பால் உண்டு அருளும் வள்ளலார்    2848-4

MANGKAI THIRU MULAIP PAAL YUNNDU ARULUM VALLALAAR

Heroine lords parvathi whose sacred breast mill consumed and those grace filled gaana sambanther

 tPy;ypahd mk;ikahupd; jpUKiyg;ghiy cz;L mUspa ts;syhu; qhdrk;ge;ju;

 951. தென்னாட்டு அமண் மாசு அறுத்துத் திரு நீறே      2849-1

THENNAATTU AMANN MAASU ARUTHTHUTH THIRU NEEREEA

And that gana sambnther who has driven away samana religion from the padiya kingdom and then that sacred ashes are

ghz;oa ehl;oy; rkzk; vd;w Fw;wA;fis mHpj;Jj; jpUePw;wpid

 அந்நாடு போற்று வித்தார் வந்து அணையும் வார்த்தை கேட்டு    2849-2

ANNAADU POOARRU VITHTHAAR VANTHU ANAIYUM VAARTHTHAI KEEATTU

Allowed to wear all the people in the pandiya kingdom and that gaana sambanther arriving message is hearing way

me;j ehL KGtJk; mzpa[k;go bra;J mUspa qhdrk;ge;jh; tUfpd;w brhy;iyf; Bfl;L

 எந் நாள் பணிவது என ஏற்று எழுந்த மா மறையோர்    2849-3

EN NAAL PANIVATHU ENA EARRU ELUNTHA MAA MARAIYOOAR

And then which day we will pray under his feetand those willingness filled way awaiting that veethaa chanting bharamins are

ve;j ehspy; mtiug; gzpag; bgWBthk; vd;W Mh;tk; bfhz;L nUe;j kiwath;fs;

 முன்னாக வேதம் முழங்க எதிர் கொண்டார்      2849-4

MUNNAAKA VEEATHAM MULANGKA EATHIR KONNDAAR

And those veethaas are blasted way before hand invited him

BtjA;fs; KHA;f mth; Kd; brd;W vjph; bfhz;lhu;

 952. போத நீடு மா மறையவர் எதிர் கொளப் புகலி காவலரும் தம்       2850-1

POOATHA NEEDU MAA MARAIYAVAR ETHIR KOLAP PUKALI KAAVALARUM THAM

And those gaana filled those bharamins are before hand invited him and then those seergaali leader gaana sambanther

qhdk; kpf;f khkiwath;fs; jk;ik vjph; bfhz;L tuBtw;f rPfhHpj; jiytuhd gps;isahUk;

 சீத முத்து அணிச் சிவிகை நின்று இழிந்து எதிர் செல்பவர் திருத் தோணி 2850-2

SEETHA MUTHTHU ANICH SIVIKAI NINRU ILINTHU ETHIR SELPAVAR THIRUTH THOOANI

And then those cool parls chariot from it descended way and then moved before them and then those thiruth thooani temple place seated

Fsph;e;j Kj;Jf;fshy; nad;w jpUr;rptpifapdpd;W nwA;fp mth;fspd; vjpBu bry;Ygtuha; mg;BghJ jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUf;Fk;

 நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர்க் கரம் குவித்து இறைஞ்சிப் போய்     2850-3

NAATHAR KOOAYI MUN THOOANRIDA NAKAI MALARK KARAM KUVITHTHU IRAINJSIP POOAYI

And that temple appearing before him and then those new way bloomed thoselotus flower like hands are praying form raised above the head place

Bfhapypy; Kd;dhy; Bjhd;wg; g[jpajha; kyh;e;j jhkiu Bghd;w iffisf; Tg;gp niwq;rpr; brd;W

 ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணிக் கோபுரம் சென்று உற்றார்       2850-4

OOTH ANEERIN MEEAL OONGKU KOOAYILIN MANIK KOOAPURAM SENRU YURRAAR

And that yooli time flooded water place floated and those lovely temple tower appraoached

 CHp bts;sj;jpy; BkBy kpFe;j mf;Bfhapypd; mHfpa Bfhg[uj;ijr; brd;W mile;jhu;

 953. அங்கம் மா நிலம் தெட்டுற வணங்கிப் புக்கு அஞ்சலி முடி ஏறப்      2851-1

ANGKAM MAA NILAM THETTURA VANANGKIP PUKKU ANJSALI MUDI EARAP

And then fallen down in the land place those eight body parts are touching wayand then entered into the temple place and then praying form hands are raised above the head place

jiuapy; vl;L cWg;g[fSk; bghUe;j tzA;fpf; BfhapYf;Fs; g[Fe;J iffs; mq;rypaha;f; Ftpj;jgo jpUKoapd; kPJ Vw

 பொங்கு காதலில் புடைவலம் கொண்டு முன் பணிந்து போற்றி எடுத்து ஓதித்      2851-2

PONGKU KAATHALIL PUDAI VALAM KONNDU MUN PANINTHU POOARRI EDUTHTHU OOTHITH

And then those much way raised love and then encircling the temple and then sacred deity place prayed and then then those big

kpFe;j Bky;Bky; vGk; md;g[ld; jpUf;Bfhapiyr; R{H;e;J tyk; te;J jpUKd;dh;g; gzpe;J bghpa ePz;l

 துங்க நீள் பெரும் தோணி ஆம் கோயிலை அருளினால் தொழுது ஏறி     2851-3

THUNGKA NEEL PERUM THOOANI AAM KOOAYILAI ARULINAAL THOLUTHU EARI

And thooani apper temple place grace filled way prayed and then those ascending way

bgUk; Bjhzpahd Bfhapiy mUshy; bjhGJ bghpa ePz;l bgUe;Bjhzpahd Bfhapiy mUshy; bjhGJ kiyapd; kPJ Vwp

 மங்கையோடு உடன் வீற்று இருந்து அருளினார் மலர்க் கழல் பணிவுற்றார்        2851-4

MANGKAIYOODU YUDNA VEERRU IRUNTHU ARULINAAR MALARK KALAL PANIYURRAAR

Those lord siva descended with lords Parvathi and those sacred feet are praying way

 mk;ikahUld; vGe;J mUspa niwthpd; jhkiug; Bghd;w jpUtofis tzA;fpatuha;

 954. முற்றும் மெய் எலாம் புளகங்கள் முகிழ்த்து எழ முகந்து கண் களிகூரப்      2852-1

MURRUM MEY ELAAM PULAKANGGAL MUKILTHTHU ELA MUKANTHU KANN KALIKOORAP

And then those whole body place hair is raised in straight way and then those eyes are enjoyment way appeared

jpUBkdp KGtJk; kaph;g[sfk; KfpH;e;J cz;lhFk; Kd;Tuf; fhZk; fz;fs; fspg;g[f; bfhs;st[k;

 பற்றும் உள்ளம் உள் அலைத்து எழும் ஆனந்தம் பொழிதரப் பணிந்து ஏத்தி        2852-2

PARRUM YULLAM YUL ALAITHTHU ELUM AANATHAM POLITHARAP PANINTHU EATHTHI

And those emotional filled body in side place dwelling mind garbed it and then those happiness bubbling form spill over and that emotional filled way prayed lord Siva

mjidg; gw;wpf; bfhz;l jpUcs;sj;jpd; cs;Bs miyar; bra;J Mde;jk; bghA;fp tHpat[k; tzA;fp

 உற்றுமை சேர்வது எனும் திருவியமகம் உவகையால் எடுத்து ஓதி        2852-3

YURRUMAI SEEARVATHU ENUM THIRU VIYAMAKAM YUVAKAIYAAL EDUTHTHU OOTHI

Those sared decade starting that yutru yumai and that Himalayas sacred dedcades are singing way and then happily prayed and then praised that lord siva

cw;Wik Bru;tJ vdj; bjhlA;Fk; jpU nkaj; jpUg;gjpfj;ij kfpH;t[ld; vLj;Jg; Bghw;wp

 வெற்றியாக மீனவன் அவை எதிர் நதி மிசை வருகான் என்பார்  2852-4

VERRIYAAKA MEENAVAN AVAI ETHIR NATHI MISAI VARUKAAN ENPAAR

And those winning force filled way and that paandiyaa king court place and then in the river Vaigai place in the water current place palm leaf moved against the water and those sacred power possessed gaana sambanther you are in that way praying and then praising way

btw;wp MFk;go ghz;oadpd; rigapYk; ePh; vjph;j;Jr; bry;y itif Mw;wpYk; tUk; jpUmUs; bray; bfhz;lth; vdg;Bghw;Wthuha;

 955. சீரின் மல்கிய திருப்பதிகத்தினில் திருக் கடைக் காப்பு ஏற்றி 2853-1

SEERIN MALKIYA THIRUPPATHIKATHTHINIL THIRUK KADAIK KAAPPU EARRI

And then in the speciality filled sacred decade ending place that kadai kaapu way singing

rPuhy; epiwe;j jpUg;gjpfj;jpy; jpUf;filf; fhg;g[k; rhj;jpf;

 வாரின் மல்கிய வன முலையாள் உடன் மன்னினார் தமைப் போற்றி      2853-2

VAARIN MALKIYA VANA MULAIYAAL YUDAN MANNINAAR THAMAIP POOARRI

And those bra adorned those lovely breasts are possessed that parvathi alias periya naayagi ammaiyaar and then those ever permanent way descended that thooani apper alias lord siva’s feet place praying way

fr;R mzpe;j mHfpa bfhA;ifiacila bghpa ehafp mk;ikahUld; epiybgw;w Bjhzpag;g niwtiu tzA;fp

 ஆரும் இன் அருள் பெற்று மீண்டு அணைபவர் அம்கையால் தொழுது ஏத்தி       2853-3

AARUM IN ARUL PERRU MEENNDU ANAIPAVAR AMKAIYAAL THOLUTHU EATHTHI

And those full fledged grace is once again getting way and then once again prying lord siva with folded hands way and then chanting manthraas way

epiwe;j mtuJ ndpa mUisg; bgw;W kPz;L mizgtuha; mA;iffs; Tg;gpj; bjhGJ Jjpj;J

 ஏரின் மல்கிய கோயில் முன் பணிந்து போந்து இறைஞ்சினர் மணிவாயில்         2853-4

EARIN MALKIYA KOOAYIL MUN PANINTHU POOANTHU IRAINJSINAR MANIVAAYIL

And those lovely form appearing those temple before place once again prayed and then sacred entrance door place prayed

 mHfhy; epiwe;j jpUf;Bfhapiy Kd;dhy; tzA;fpg; Bgha;j; jpUthapiy mile;J bjhGthu;

 956. தாதையாரும் அங்கு உடன் பணிந்து அணைந்திடச் சண்பையார் தனி ஏறு    2854-1

THAATHAIYAARUM ANGKU YUDAN PANINTHU ANAINTHIDACH SANNPAIYAAR THANI EARU

And that time his father Siva paatha iruthaiyar praying and then moving along him and those seergaali place bull form appearing that gaana sambanther

mg;BghJ mtUila je;ijahu; rptghj nUjaUk; gzpe;J cld; mize;jplr; rPfhHpg; gjpapdhpd; Vw;iwg;Bghd;w gps;isahu;

 மூது எயில் திருவாயிலைத் தொழுது போய் முகை மலர்க் குழலார்கள்    2854-2

MOOTHU EYIL THIRUVAAYILAITH THOLUTHU POOAYI MUKAI MALARK KULALAARKAL

And then those good old protection walls are covered that entrance place praying way and then those flowers are adorned those place ladies are

gHikahd kjpYld; Toathapiy tzA;fpr; brd;W kyh;fis mzpe;j Te;jiy cila kA;ifahu;

 ஆதரித்து வாழ்த்துரை இரு மருங்கு எழ அணி மறுகு இடைச் சென்று    2854-3

AATHARITHTHU VAALTHTHURAI IRU MARUNGKU ELA ANI MARUKU IDAICH SENRU

And that love filled way praying and praising and that street two sides and then those lovely street place moving way

md;g[lBd thH;j;Jk; ciufs; nUgf;fKk; jpuz;L vH mHfpa tPjpapy; Bgha;

 காதலித்தவர்க்கு அருள் செய்து தம் திருமாளிகைக் கடை சார்ந்தார்        2854-4

KAATHALITHTHAVARKKU ARUL SEYTHU THAM THIRU MAALIKAIK KADAI SAARNTHAAR

And then those love filled way moving with him and those persons are blessed way and that entrance place approached

( decade- yutrumai)

 md;g[ld; te;jthh;f;F mUs; bra;J khspifapd; Kd; thapiyr; Brh;e;jhu; (gjpfk; – cw;Wik)

 957. நறவம் ஆர் பொழில் புகலியில் நண்ணிய திருஞான சம்பந்தர்       2855-1

NARAVAM AAR POLIL PUKALIYIL NANNIYA THIRU GNAANA SAMPANTHAR

And then those honey filled those flowers are filled that plantations are covered place is seergaali where blessing way appearing that gaana sabanther

Bjd; bghUe;jpa kyh;fs; epiwe;j Brhiyfs; R{H;e;j rPfhHpia mile;J mUspa jpUqhdrk;ge;jh;

 விறலியார் உடன் நீல கண்ட பெரும் பாணர்க்கு மிக நல்கி        2855-2

VIRALIYAAR YUDAN NEELA KANNDA PERUM PAANARKKU MIKA NALKI

And then those kaakai paadiniyaar and thiru neela ganda yawl paaner and those persons are grace filled way seen

fhf;ifg; ghodpahUlBd jpUePyfz;lahH;ghzh;f;F kpft[k; mUs; Kfk; fhl;o

 உறையுளாம் அவர் மாளிகை செல விடுத்து உள் அணைதரும் போதில்    2855-3

YURAIYULAAM AVAR MAALIKAI SELA VIDUTHTHU YUL ANAITHARUM POOATHIL

And those persons staying place asked them to go and then and that permission is given and then entered in his palace place

mth;jk; nUf;ifahd jpUkhspiff;Fg; BghFk;go tpilaspj;Jj; jk; jk;khspiff;Fs; vGe;J mUSk; BghJ

 அறலின் நேர் குழலார் மணி விளக்கு எடுத்து எதிர்கொள அணை உற்றார் 2855-4

ARALIN NEEAR KULALAAR MANI VILAKKU EDUTHTHU ETHIR KOLA ANAI YURRAAR

And those dark color sand like hair possessed ladies are carrying mud lamps in the hand place and that way invited gaana sambanther and that way gaana sambanther entered inside the house and then blessed all

 fhpa kzy; Bghd;w Te;jiy cila bgz;fs; mHfhd tpsf;Ffis Ve;jp tuBtw;f mth; cs;Bs brd;W mUspdhu;

 958. அங்கு அணைந்து அருமறைக் குலத் தாயர் வந்து அடி வணங்கிடத் தாமும்  2856-1

ANGKU ANAINTHU ARUMARAIK KULATH THAAYAR VANTHU ADI VANANGKIDATH THAAMUM

And then where clubbed that veethaa chanting bharamins and his mother bahavathiyaar prayed under his feet

mA;F Brh;e;J mhpa kiwath; Fyj;jpy; te;j jhahuhd gftjpahu; te;J motzA;fpj; jhKk;

 துங்க நீள் பெரும் தோணியில் தாயர் தாள் மனம் கொளத் தொழுவாராய்த்         2856-2

THUNGKA NEEL PERUM THOOANIYIL THAAYAR THAAL MANAM KOLATH THOLUVAARAAYTH

And then in reciprocal way those lords parvathi alias periya naayagi ammaiyer is thinking in the mind placeand then prayed under his mothers feet

J]a;ikahd ePz;l bghpa jpUj;Bjhzpapy; vGe;J mUspa jhahuhd bghpa ehafp mk;ikahupd; jpUtofis cs;sj;jpy; bfhz;L vjph; bjhGthu;

 தங்கு காதலின் அங்கு அமர்ந்து அருளும் நாள் தம்பிரான் கழல் போற்றிப் 2856-3

THANGKU KAATHALIN ANGKU AMARNTHU ARULUM NAAL THAMPIRAAN KALAL POARRIP

And that house place staying willingness filled way stayed and then daily praying god in the temple place and then those days

mA;F jA;Fk; Mirapdhy; tpUk;gp vGe;J mUsp nUf;fpd;w ehs;fspy; jk; niwthpd; jpUtofisj; Jjpj;J

 பொங்கும் இன் இசை திருப்பதிகம் பல பாடினார் புகழ்ந்து ஏத்தி  2856-4

PONGKUM IN ISAI THIRUP PATHIKAM PALA PAADINAAR PUKALNTHU EATHTHI

And then those flooded way musical notes are filled sacred decades are singing and that way praised lord Siva

 bgUFk; ndpa niria cila gyj;jpUg;gjpfA;fisg; gho g[fH;e;J ghodhu;

 959. நீல மா விடம் திரு மிடற்று அடக்கிய நிமலரை நேர் எய்தும்        2857-1

NEELA MAA VIDAM THIRU MIDARRU ADAKKIYA NIMALARAI NEEAR EYTHUM

And that lord siva who has conserved the blue color poison in the throat place and those flawless form of thooani apper is direct way praising

ePy epwkhd bghpa eq;irj; jpUfGj;jpy; mlf;fpa Fw;wkw;wtuhd Bjhzpag;giu BeBu Bgha;f;

 காலம் ஆனவை அனைத்தினும் பணிந்து உடன் கலந்த அன்பர்களோடும்  2857-2

KAALAM AANAVAI ANAITHTHINUM PANINTHU YUDAN KALANTHA ANPARKALOOADUM

And those praying time moved to the temple and then prayed with his disciples

Fk;gpLtjw;Fhpa fhyA;fspy; vy;yhk; Bgha; tzA;fp cld; fye;j moahu;fBshLk;

 சால நாள் அங்கு உறைபவர் தையலாள் தழுவிடக் குழை கம்பர் 2857-3

SAAL NAAL ANGKU YURAIPAVAR THAIYALAAL THALUVIDAK KULAI KAMPAR

And that way clubbed with disciples and then stayed in the seer gaali place and then those lords Kaamaatchi alias parvathi who has embraced lord siva’s body and those those lord siva’s body is converted as fluid way and those thiru eegaambeeswarer

Tog;gy ehs;fs; me;jr; rPfhHpg; gjpapy; jA;fpdhu; qhdrk;ge;jh; mth; fhkhl;rp mk;ikahu; jGtj; jpUBkdp FiHe;J fhl;oa Vfk;gehjhpd;

 கோலம் ஆர்தரக் கும்பிடும் ஆசை கொண்டு எழும் குறிப்பினர் ஆனார்     2857-4

KOOALAM AARTHARAK KUMPIDUM AASAI KONNDU ELUM KURIPPINAR AANAAR

And those sacred appearance is full-fledged way wanted to pray and those likings are appeared in the mind place

 jpUf;Bfhyj;ijg; Bgha; epiwt[ bgwf; Fk;gpl Btz;Lk; vd;Dk; Mir Bkw;bfhz;L vGk; cs;s; Fwpg;g[ cilatuha;

 960. தாண்டகத் திரு நாட்டினைச் சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில்         2858-1

THAANNDAKATH THIRU NAATTINAICH SAARNTHU VANTHU EMPIRAAN MAKIL KOOAYIL

And those thondai kingdom is called that thaandagath thiru naadu and then where established those temples are liked to pray there

jz;lfj;jpUehL vd;W miHf;fg;gLk; bjhz;il ehl;ilr; Brh;e;J Bgha; ek; niwth; tPw;wpUf;Fk; Bfhapiyf; fz;L

 கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள் செய்வார் காலம் பெற்று 2858-2

KANNDU POOARRI NAAM PANIVATHU ENRU ANPARUKKU ARUL SEYVAAR KAALAM PERRU

And those visual form seen and pray there in that way those disciples are informed and then those appropriate arrival time is expecting way

fz;L Jjpj;J ehk; tzA;FBthk; vd moahh;fSf;F mUs; bra;gtuha; jf;f fhyj;jpy; Beh;gl;Lj;

 அண்டருக்கு அறிவரும் பெரும் தோணியில் இருந்தவர் அருள் பெற்றுத்  2858-3

ANNDARUKKU ARIVARUM PERUM THOOANIYIL IRUNTHAVAR ARUL PERRUTH

And then those big and rare form seated in thiru thooani apper place getting permission

mhpa bghpa jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUf;Fk; niwth; ghy; tpilbgw;W

 தொண்டர் சூழ்ந்து உடன் புறப்படத் தொடர்ந்து எழும் தாதையார்க்கு உரை செய்வார் 2858-4

THONNDAR SOOLNTHU YUDAN PURAPPADATH THODARNTHU ELUM THAATHAIYAARKKU YURAI SEYVAAR

And then those sacred disciples are covering way moved and then that Siva paatha iruthaiyar wanted to move with him and then gaana sambanther said to his father

 jpUj;bjhz;lh; jk;Kld; R{H;e;J tug; g[wg;glj; jhKk; cld;tUk; bghUl;lhfg; g[wg;gl;l je;ijahUf;F ciu bra;thuha;

 961.  அப்பர் நீர் இனி இங்கு ஒழிந்து அருமறை அங்கி வேட்டு அன்போடும்       2859-1

APPAR NEER INI INGKU OLINTHU ARUMARAI ANGKI VEEATTU ANPOOADUM

My dear father you need no go with me that mentality is to be kept away and then you are staying here and then conduct yaagaa fire and then those love filled way

mg;gBu ePA;fs; ndp vk;Kld; tUtijf; iftpLf nA;F mUkiw tpjpg;go jP tsh;j;J Bts;tp bra;J bfhz;L md;g[ld;

 துப்பு நேர் சடையார் தமைப் பரவியே தொழுது இரும் எனச் சொல்லி     2859-2

THUPPU NEEAR SADAIYAAR THAMAIP PARAVIYEEA THOLUTHU IRUM ENACH SOLLI

And those coral like red color hair possessed lord is daily praying way you must stay here in that way informed by gaana sambanther

gtsk; Bghd;w rilia cila niwtiuj; Jjpj;Jj; jA;fp nUg;gPh;fshf vdf;Twp

 மெய்ப் பெரும் தொண்டர் மீள்பவர் தமக்கு எலாம் விடை கொடுத்து அருளிப்போய்         2859-3

MEYP PERUM THONNDAR MEELPAVAR THAMKKU ELAAM VIDAI KODUTHTHU ARULIP POOAY

And those glory filled that true disciples are not wanted to travel with him and then to say goodbye way (good blessed you)

bgUik cila bka;j; bjhz;lh;fSk; jk;Kld; thuhJ jA;Ffpd;wth;f;F vy;yhk; tpil je;J

 ஒப்பு இலாதவர் தமை வழி இடைப் பணிந்து உருகும் அன்போடு செல்வார்        2859-4

OPPU ILAATHAVAR THAMAI VALI IDAIP PANINTHU YURUKUM ANPOOADU SELVAAR

And then those unique form of lord Siva is in the way place raying way and then thosemind melting form moved upward

jkf;F xg;gpy;yhj niwtiu tHpapy; tzA;fpf; bfhz;L cUFk; md;g[ld; BkBy bry;gtuha;

 962. செல்வம் மல்கிய தில்லை மூதூரினில் திரு நடம் பணிந்து ஏத்திப்    2860-1

SELVAM MALKIYA THILLAI MOOTHOORINIL THIRU NADAM PANINTHU EATHTHIP

And then that gaana sambanther and those wealth filled that chitrambalam that good old temple place those lord Siva’s sacred dancing is praying way

qhdrk;ge;jh; bry;tk; epiwe;j jpy;iy vd;w giHa bgUk;gjpapy; niwthpd; jpUf;Tj;ij tzA;fpj; Jjpj;jhu;

 பல் பெரும் தொண்டர் எதிர் கொளப் பரமர் தன் திருத்தினை நகர் பாடி     2860-2

PAL PERUM THONNDAR ETHIR KOLAP PARAMAR THAN THIRUTH THINAI NAKAR PAADI

Ad then those place big disciples are inviting way and then those lord siva’s sacred thiruthenai temple place entered and then praying with songs are singing way

bgUk; bjhz;lh;fs; gyUk; tuBtw;fr; brd;W niwthpd; jpUj;jpid efuj;ij mile;J ghog;Bgha;

 அல்கு தொண்டர்கள் தம்முடன் திருமாணிக் குழியினை அணைந்து ஏத்தி 2860-3

ALKU THONNDARKAL THAMMUDAN THIRU MAANIK KULIYINAI ANAINTHU EATHTHI

And then with that disciples those thiru maanik kuli place entered and then praying there

mj; bjhz;lh;fs; cld; jpUkhzpf; FHpapid mile;J Jjpj;J

 மல்கு வார் சடையார் திருப் பாதிரிப் புலியூரை வந்து உற்றார்     2860-4

MALKU VAAR SADAIYAAR THIRUP PAATHIRIP PULIYOORAI VANTHU YURRAAR

And then those thick hair possessed and that lord siva dwelling in the thirup paathirip puliyoor place entered

( thiru maanik kuli—ponniyal)

 brwpe;J bghUe;jpa ePz;l rilia cila niwthpd; jpUg;ghjpupg; g[ypa{iu te;J mile;jhu; (jpUkhdpf;FHp = bghd;dpay;)

 963. கன்னி மாவனம் காப்பு என இருந்தவர் கழல் இணை பணிந்து அங்கு         2861-1

KANNI MAA VANAM KAAPPU ENA IRUNTHAVAR KALAL INAI PANINTHU ANGKU

And those place is called in the name of kanni maavanamwhere guarding form seated lord siva whose twin feet are praying way and then and that temple place

qhdrk;ge;jh; bghpa fd;dptdj;ijj; jk; fhty;nlkhff; bfhz;L vGe;J mUspa rptbgUkhdpd; nuz;L jpUtofisa[k; gzpe;J me;jg;gjpapy;

 முன்ன மா முடக்கு கான் முயற்கு அருள் செய்த வண்ணமும் மொழிந்து ஏத்தி    2861-2

MUNNA MAA MUDAKKU KAAN MUYARKU ARUL SEYTHA VANNAMUM MOLINTHU EATHTHI

Where once those feet are clubbed way and those goose way cursed and those saint named mangalaa saint and those curseis removed by gaana sambanther and then blessed him and those message is put in the sacred decade place and that way sang songs

Kd; ehspy; KlA;fp fhYld; Kayha;r; rgpf;fg;gl;l kA;fsh Kdpth; rhgk; ePf;fg; bgw mUs; bra;j jd;ikiaa[k; gjpfj;jpy; bkhHpe;J Jjpj;Jr; brd;W

 மன்னுவார் பொழில் திரு வடுகூரினை வந்து எய்தி வணங்கிப்போய்       2861-3

MANRUVAAR POLIL THIRU VAADU KOORINAI VANTHU EYTHI VANANGKIP POOAY

And those longplantations are covered that thiru vadugoor place entered and then those long hair possessed lord sivas sacred place thiru vaakinai

ePz;l Brhiyfs; r{H;e;j jpUtLTupid mile;J ePz;l rilia cila niwthpd; jpUthf;fpid

 பின்னுவார் சடையார் திருவக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார்  2861-4

PINNUVAAR SADAIYAAR THIRUVAKKARAI PILLAIYAAR ANAIYURRAAR

And that temple place gaana sambanther entered

( thirup paathirippuliyoor – munna ninra)

Thiru vadugoor—sudu koodu eari maalai)

 vd;w gjpia qhdrk;ge;jg; gps;isahu; mile;jhu; (jpUg;ghjpupg;g[ypa{hpy; – Kd;d epd;w) jpUtLThpy; ghoaJ – RLTLVhpkhiy

 964. வக்கரைப் பெருமான் தன்னை வணங்கி அங்கு அமரும் நாள் அருகாலே      2862-1

VAKKARAIP PERUMAAN THANNAI VANANGKI ANGKU AMARUM NAAL ARUKAALEEA

And that thiru vakkarai place gaana sambanther prayed lord siva and then stayed there and then those days those sacred symbolic instruction way

me;jj; jpUtf;fiuapy; qhdrk;ge;jh; niwtid tzA;fp mA;F jA;fp nUe;jhu; me;j ehl;fspy; jpUmUs; Fwpg;gpdhy;

 செக்கர் வேணியர் இடும்பை மாகாளமும் சென்று தாழ்ந்து உடன் மீண்டு  2862-2

SEKKAR VEEANIYAR IDUMPAI MAAKAALAMUM SENRU THAALNTHU YUDAN MEENNDU

And those red color space like hair possessed lord siva’s instruction way that thiru edumbi maagaalam place prayed and then get back instantly

rpte;j thdk; Bghd;w rilia cila niwthpd; jpUtpLk;ig khfhsj;ija[k; Bgha; tzA;fp clBd jpUk;gp

 மிக்க சீர் வளர் அதிகை வீரட்டமும் மேவுவார் தம் முன்பு        2862-3

MIKKA SEER VALAR ATHIKAI VEERATTAMUM MEEAYUVAAR THAM MUNPU

And then those specialty filled thiru vathi gai veeratam place entering way and then before him

kpf;f rpwg;g[fis tsh;f;fpd;w jpUtjpif tPul;lhdj;ijr; brd;W Brh;gtuhd mth; jkf;F Kd; Toa

 தொக்க மெய்த் திருத்தொண்டர் வந்து எதிர் கொளத் தொழுது எழுந்து அணைவுற்றார் 2862-4

THOKKA MEYTH THIRUTH THONNDAR VANTHU ETHIR KOLATH THOLUTHU ELUNTHU ANAIYURRAAR

And then those sacred disciples are beforehand inviting him and then praying way entered there

( thiru vakkarai – karai ani decade)

Thiru idumbai  magaalam –mandu gangai sadai)

 cz;ikj; jpUj;bjhz;lh;fs; te;J vjph; bfhs;sj; bjhGJ mA;F mize;jhu; (jpUtf;fiu – fiwazp gjpfk;) jpUtpLk;igkhfhsj;jpy; – kz;L fA;if ril

 965.  ஆதி தேவர் அங்கு அமர்ந்த வீரட்டானம் சென்று அணைபவர் முன்னே      2863-1

AATHI THEEAVAR ANGKU AMARNTHA VEERATTAANAM SENRU ANAIPAVAR MUNNEEA

And those good old lord Siva who is willingly seated and those veeratam temple place approaching that gaana sambanther and then once

Mjp Bjtuhd rptbgUkhd; tpUk;gp tPw;wpUf;fpd;w jpUtPul;lhdj;ijg; Bgha; milgtuhd rk;ge;jh; Kd;g[

 பூதம் பாட நின்று ஆடுவார் திரு நடம் புலப்படும் படி காட்ட      2863-2

POOTHAM PAADA NINRU AADUVAAR THIRU NADAM PULAPPADUM PADI KAATTA

Those demon forces are singing way dancing and those sacred appearance is showed to the visuval eyes

g{jfzA;fs; ghl epd;W MLk; niwth; jk; jpUeldj;ijf; fz;Zf;Fg;g[ydhFk;go fhl;lBt

 வேத பாலகர் பணிந்து மெய் உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும் 2863-3

VEEATHA PAALAKAR PANINTHU MEY YUNARYUDAN YURUKIYA VIRUP POOADUM

And those veethaa excelled gaana sambanther praying way and those good intuition way and those mind melting in that willingness filled way

Btjk; ty;ytuhd mth; tzA;fp bka; cz;h;t[ld; cs;sk; cUfpa tpUg;gj;Jld;

 கோது இலா இசை குலவு குண்டைக்குறள் பூதம் என்று எடுத்து ஏத்தி      2863-4

KOOATHU ILAA ISAI KULAYU KUNNDAIK KURAL POOTHAM ENRU EDUTHTHU EATHTHI

And those flawless of musical notes are filled way and those short demon forces in that way starting the poem way praying and then praising before lord siva

 Fw;wk; mw;w nira[ld; Toa Fz;ilf;Fws; g{jk; vd;W bjhlA;fpj; Jjpj;J

 966. பரவி ஏத்திய திருப் பதிகத்து இசை பாடினார் பணிந்து அங்கு        2864-1

PARAVI EATHTHIYA THIRUP PATHIKATHTHU ISAI PAADINAAR PANINTHU ANGKU

Ad that praising way and chanting manthraas way prayed

Bghw;wpj; Jjpj;J mg;gjpfj;jpd; nirapidg; ghol gzpe;J mA;Fj;

 விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்து இனிது உறைபவர் விமலரை வணங்கிப் போய்       2864-2

VIRAYUM ANPODU MAKILNTHU INITHU YURAIPAVAR VIMALARAI VANANGKIP POOAYI

And then that temple place love filled way stayed there and that seergaali place descended in bharamin sect and that gaana sambanther and then where lord siva

jpUg;gjpapy; bghUe;jpa md;g[lBd kfpH;e;J ndpjhfj; jA;fpatuhd rPfhHpapy; te;J Bjhd;wpa me;jzh; Fyj;Jg; gps;isahu; Fw;wkw;w niwth;

 அரவ நீள் சடை அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்துறை திரு வாமாத்தூர்    2864-3

ARAVA NEEL SADAI ANGKANAR THAAM MAKILNTHURAI THIRU VAAMAATHTHOOR

In flawless way adorning those snakes and ganges river and then happily seated in that thiru aamathoor place entered

ghk;g[k; ePUk; jA;fpa rilia cila niwth; kpf;f kfpH;r;rpa[ld; vGe;J mUspa jpUMkhj;J]hpidg; Bgha;r; Brh;e;jdh; (jpUtjpif tPul;lhdk; = Fz;ilj;Fws; g{jk;)

 சிர புரத்து வந்து அருளிய திருமறைச் சிறுவர் சென்று அணைவுற்றார்     2864-4

SIRA PURATHTHU VANTHU ARULIYA THIRUMARAICH SIRUVAR SENRU ANAIYURRAAR

In that way seergaali place descended those bharamin gaana sambanther entered this aamathoor place

 rPfhHpapy; te;J Bjhd;wpa me;jzh; Fyj;Jg; gps;isahu; jpU Mkj;J]hpidg; Bgha;r; Brh;e;jhu;

 967. சென்று அணைந்து சிந்தையின் மகிழ் விருப்பொடு திகழ் திருவாமாத்தூர்ப்    2865-1

SENRU ANAINTHU SINTHAIYIN MAKIL VIRUPPODU THIKAL THIRUVAAMAATHTHOORP

Ant that happy minded way willingness filled way stayed in the thiru aamathoor place

Bgha;r; Brh;e;j cs;sj;jpy; kfpH;r;rp bfhz;l tpUg;gj;JlBd tpsA;Fk; jpUMkhj;J]hpd;

 பொன்ற அங்கு பூங்கொன்றையும் வன்னியும் புனைந்தவர் அடி போற்றிக்  2865-2

PONRA ANGKU POONGKONRAIYUM VANNIYUM PUNAINTHAVAR ADI POOARRIK

And there lord siva who has adorned those golden color konrai flower and that vanni peaves and that lords sacred feet are praying way

bghd; Bghy; tpsA;Fk;bfhd;iwiaa[k; td;dpiaa[k; mzpe;jth; tPw;wpUf;Fk; niwthpd; jpUtofisj; Jjpj;Jf;

 குன்ற வார் சிலை எனும் திருப்பதிகம் மெய் குலவிய இசை பாடி         2865-3

KUNRA VAAR SILAI ENUM THIRUPPATHIKAM MEY KULAVIYA ISAI PAADI

And that decade starting that kutra vaar selai way that true meaning propagating way musical notes are filled way singing

Fw;wthu; rpiy vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ij bka;ik tpsA;Fk; nira[ld; gho

 நன்றும் இன்புறப் பணிந்து செல்வார் திருக்கோவலூர் நகர் சேர்ந்தார்       2865-4

NANRUM INPURAP PANINTHU SELVAAR THIRUK KOOAVALOOR NAKAR SEEARNTHAAR

And then that much happiness filled way prayed and that way moving gaana sambanther and then entered in the thiruk koovaloor temple place entered

( thiru aamathoor—kutra vaar selai- and thunnam pei

 kpft[k; nd;gk; bghUe;j tzA;fpr; bry;gtuhd qhdrk;ge;jh; jpUf;BfhtY]iu mile;jdh; jpUMkj;J]h; – Fw;wthu; rpiy, Jd;dk; bga;

 968. கோவல் நீடிய வீரட்டம் அமர்ந்தவர் குரை கழல் பணிந்து ஏத்தி      2866-1

KOOAVAL NEEDIYA VEERATTAM AMARNTHAVAR KURAI KALAL PANINTHU EATHTHI

And that thiruk koovaloor place established that thiru veeratam temple place willingly descended lord Siva who is sound raising anklets are adorned that sacred feet are praying way

jpUf;BfhtY]hpy; jpUtPul;lf; Bfhapypy; tpUk;gp vGe;jUspa niwthpd; xypf;Fk; fHy; mzpe;j jpUtofis tzA;fpj; Jjpj;J

 ஆவின் ஐந்து உகந்து ஆடுவார் அறை அணி நல்லூரை அணைந்து ஏத்தி 2866-2

AAVIN AINTHU YUKANTHU AADUVAAR ARAI ANI NALLOORAI ANAINTHU EATHTHI

And then those five products are emanating from cow and those product way daily taking bath and that lord siva seated that thiru aria ani naloor place entering way and then prayer songs way praying that lord siva

Md; Ie;J bghUs;fisa[k; tpUk;gp MLgtuhd niwthpd; jpUmiwazp ey;Y]iug; Bgha; mile;J Bghw;wpg;

 பா அலர்ந்த செந்தமிழ் கொடு பரவுவார் பரவு சீர் அடியார்கள்     2866-3

PAA ALARNTHA SENTHAMIL KODU PARAYUVAAR PARAYU SEER ADIYAARGAL

And those poems way bloomed those tamil decades way peaying and then praising lord siva by gaana sambanthap pillaiyaar and those grace alone praying way living that disciples

ghl;Lfshf kyu;e;j jkpH;g;gjpfj;jpdhy; Bghw;Wgtuhf gps;isahu; niwthpd; g[fH;fisBa Jjpj;J thGk; bjhz;lh;fspd;

 மேவும் அன்புறு மேன்மையாம் தன்மையை விளங்கிட அருள் செய்தார்    2866-4

MEEAYUM ANPURU MEEANMAIYAAM THANMAIYAI VILANGKIDA ARUL SEYTHAAR

And then mingled with love and then got that highly regarded place which is known by the whole world

And that way sang decade

( thiruk koovaloor – padai kol thiru aria anni

Naloor– peedinaal

bghUe;jpa md;gpdhy; csjhFk; Bkk;ghlhjj; jd;ikia cyfk; mwpe;J ca;a[khW mUspr; bra;jhu; jpUf;BfhtY]h; = gilbfhs; jpUmiwasp ey;Y]h; – gPodhy;

 969. சீரின் மன்னிய பதிகம் முன் பாடி அத் திரு அறை அணி நல்லூர்    2867-1

SEERIN MANNIYA PATHIKAM MUN PAADI ATH THIRU ARAI ANI NALLOOR

And those speciality filled way those sacred decade is singing way and that thiru ariai anni nalloor place

rPuhy; epiybgw;w jpUg;gjpfj;ijg;gho me;jj; jpUmiwad; ey;Y]hpy;

 வாரின் மல்கிய கொங்கையாள் பங்கர் தம் மலை மிசை வலம் கொள்வார்         2867-2

VAARIN MALKIYA KONGKAIYAAL PANGKAR THAM MALAI MISAI VALAM KOLVAAR

And those bra adorned form appearing that lords paravathi is given left part of body and those hill place encircling way moving that gaana ambanther

fr;R mzpe;j bfhA;ifia cila cikak;ik ghfuhd rptbgUkhdpd; kiykPJ tyk; te;J rk;ge;jh;

 பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள் இமையவர் நாள்தொறும் பணிந்து ஏத்தும்  2867-3

PAARIN MALKIYA THONNDARGAL IMAIYAVAR NAAL THORUM PANINTHU EATHTHUM

And then in this world place those much disciples and deevaas are daily praying way entering in this temple place

ne;j cyfpy; kpf;f bjhz;lh;fSk; Bjth;fSk; ehs;BjhWk; gzpe;J tzA;Ffpd;w

 காரின் மல்கிய சோலை அண்ணாமலை அன்பர் காட்டிடக் கண்டார்        2867-4

KAARIN MALKIYA SOOALAI ANNAAMALAI ANPAR KAATTIDAK KANNDAAR

And those clouds are crawling way and those plantations are covered place those thiru vanaamalai temple is showing way by his disciples and that way thiru gaana sambanther seen the temple towers

 BkfA;fs; jtH;tjw;F nlkhd Brhiyfshy; R{H;e;j jpUtz;zhkiyia md;gh;fs; fhl;lf; fz;lhu;

 970. அண்ணாமலை அங்கு அமரர்பிரான் வடிவு போன்று தோன்றுதலும்  2868-1

ANNAAMALAI ANGKU AMARARPIRAAN VADIYU POOANRU THOOANRUTHALUM

And that place thiru annaamali appeared

me;j nlj;jpdpd;W jpUtz;zhkiy Bjhd;wt[k;

 கண்ணால் பருகிக் கை தொழுது கலந்து போற்றும் காதலினால்    2868-2

KANNAAL PARUKIK KAI THOLUTHU KALANTHU POOARRUM KAATHALINAAL

And then in the eye place consuming way enjoyed it and then with folded hands way praying and that mingled with disciples and those love filled way

fz;zhy; fz;L gUFjy; Bghy Efh;e;J iffshy; bjhGJ fye;J Bghw;Wk; bgUtpUg;gj;jhy;

 உண்ணா முலையாள் எனும் பதிகம் பாடி தொண்டருடன் போந்து 2868-3

YUNNAA MULAIYAAL ENUM PATHIKAM PAADI THONNDARUDAN POOANTHU

Those decade yunaa mulai yaal way singing and then with that disciples are clubbed way moving

cz;zhKiyahs; vd;W bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ijg; ghoj; bjhz;lh;cld; brd;W

 தெண்ணீர் முடியார் திருவண்ணாமலைச் சென்று சேர்வுற்றார்     2868-4

THENNEER MUDIYAAR THIRU VANNAAMALAICH SENRU SEEARYURRAAR

And those clear water adorned in the hair place that thiru annaa malaiplace entered

(Decade- yunaa mulai)

 bjspe;j ePiuj; jiyapBy R{oa niwthpd; jpUtz;zhkiyiar; Brh;e;jhu; (gjpfk; – cz;zhKiy)

 971. அங்கண் அணைவார் பணிந்து எழுந்து போற்றி செய்து அம்மலை மீது       2869-1

ANGKANN ANAIVAAR PANINTHU ELUNTHU POOARRI SEYTHU AMMALAI MEETHU

And that place approaching that gaana sambanther fallen down in the land place and that hill place

me;j mz;zhkiyia milgtuhd qhdrk;ge;jh; epyj;jpy; tpGe;J tzA;fp me;j kiyapd; kPJ

 தங்கு விருப்பில் வீற்று இருந்தார் தட்டாமறைகள் தம் முடி மேல்         2869-2

THANGKU VIRUPPIL VEERRU IRUNTHAAR THATTAAMARAIGAL THAM MUDI MEEAL

Staying that that lord siva’s sacred feet are are adorned in the head place

jA;Fk; tpUg;g[ld; tPw;W nUf;fpd;w niwthpd; jpUtofshfpa jhkiufisj; jk; Koapd; kPJ

 பொங்கும் ஆர்வத் தொடும் புனைந்து புளகம் மலர்ந்த திரு மேனி 2869-3

PONGKUM AARVATH THODUM PUNAINTHU PULAKAM MALARNTHA THIRU MEEANI

And then those much more love emanating way and then body place hair raised that straight emotional filled way

Bky; vGfpd;w Mira[ld; R{o jpUBkdp KGJk; kaph;g;g[sfk;

 எங்கும் ஆகிக் கண் பொழியும் இன்ப அருவி பெருக்கினார்        2869-4

ENGKUM AAKIK KANN POLIYUM INPA ARUVI PERUKKINAAR

And then in the eyes place tears are emanating those water falls way

 tug;bgw;Wf; bfhz;L fz;fspy; bghHpa[k; Mde;jf; fz;zPiu mUtpBghy; bgUf;fpdhy;

 972.  ஆதி மூர்த்தி கழல் வணங்கி அங்கண் இனிதின் அமரும் நாள்       2870-1

AATHI MOORTHTHI KALAL VANANGKI ANGKANN INITHIN AMARUM NAAL

And that good old lord siva seated in thiru annaamaali whose sacred feet are praying way and then there happily stayed there and then those days

Mjp}h;j;jpahd mz;zhkiyahupd; jpUtofis tzA;fp mA;F ndpjha; tpUk;gp jA;fp nUf;Fk; ehspy;

 பூத நாதர் அவர் தம்மைப் பூவார் மலரால் போற்றி இசைத்து      2870-2

POOTHA NAATHAR AVAR THAMMAIP POOVAAR MALARAAL POOARRI ISAITHTHU

And those demon forces leader lord siva is prayed with sacred decade starting with that poovaar malar and then prayed there

g{jA;fSf;Fj; jiytuhd mtiug; g{thu;kyh; bjhlA;Fk; gjpfj;ijg; ghoj; Jjpj;J

 காதலால் அத் திருமலையில் சில நாள் வைகிக் கமழ் கொன்றை 2870-3

KAATHALAAL ATH THIRUMALAIYIL SILA NAAL VAIKIK KAMAL KONRAI

And then those willingness filled way stayed in that temple place

tpUg;g[ld; me;j kiyapy; rpy ehl;fs; jA;fp

 வேத கீதர் திருப்பதிகள் பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார் 2870-4

VEEATHA KEETHAR THIRUP PATHIKAL PIRAYUM PANIYUM VIRUPPURUVAAR

And those veethaas are all the time chanting that lord Siva’s other temples are praying way and that willingness emanated in the mind place

 Btj fPjuhd jpUg;gjpfs; kw;wtw;iwa[k; Bgha; tzA;Fk; tpUg;gj;ij Bkw; bfhs;gtuha;

 973. மங்கை பாகர் திருவருளால் வணங்கிப் போந்து வட திசையில்       2871-1

MANGKAI PAAKAR THIRU VARULAAL VANANGKIP POOANTHU VADA THISAIYIL

And then that gaana sambanther has prayed lord siva who has given half part to lords parvathi and then those permission getting way abd then moved to northern direction

qhdrk;ge;jh; cikak;ikia xU ghfj;jpy; cila niwth; jpUmUshy; tzA;fp tpil bgw;Wr; brd;W tlf;F jpirapy;

 செங்கண் விடையர் பதி பலவும் பணிந்து புகலிச் செம்மலார்      2871-2

SENGKANN VIDAIYAR PATHI PALAYUM PANINTHU PUKALICH SEMMALAAR

And then those ted color eyes are possessed that bull chariot possessed lord siva and those so many temples are praying way moved

rpte;j fz;fis cila fhisia Ch;j;jpahff; bfhz;l niwthpd; gjpfs; gytw;iwa[k; tzA;fpr; brd;W

 துங்க வரைகள் கான் பலவும் கடந்து தொண்டை திருநாட்டில்     2871-3

THOONGKA VARAIGAL KAAN PALAYUM KADANTHU THONNDAI THIRU NAATTIL

And then those big hills and forests are crossing way entered into thiruth thondai kingdom

bghpa kiyfisa[k; fhLfisa[k; gytw;iwa[k; fle;J jpUj;bjhz;il ehl;oy;

 திங்கள் முடியார் இனிது அமரும் திருவோத்தூரைச் சேர்வுற்றார்  2871-4

THINGGAL MUDIYAAR INITHU AMARUM THIRU VEEATHTHOORAICH SEEARYURRAAR

And then those curved moon in the head place adorned and that thiru voothoor temple place entered

( thiru annaamalai decade—poovaar)

 gpiwr;re;jpuidj; jiyapy; R{oa niwth; ndpjha; tpUk;gp tPw;wpUf;fpd;w jpUBthj;J]iur; Brh;e;jhu; (jpUmz;zhkiyg; gjpfk; = g{thu;)

 974. தேவர் முனிவர்க்கு ஒத்து அளித்தார் திருவோத்தூரில் திருத் தொண்டர்       2872-1

THEEAVAR MUNIVARKKU OTHTHU ALITHTHAAR THIRU VOOATHTHOORIL THIRUTH THONNDAR

And those deevaas and monks are veethaas are chanting way and then blessed all and that thiu voothoor place living that sacred disciples are

Bjth;fSf;Fk; Kdpth;fSf;Fk; BtjA;fs; XJtpj;J mUs; bra;j jpUBthj;J]hpy; thGk; jpUj;bjhz;lh;fs;

 தாவில் சண்பைத் தமிழ் விரகர் தாம் அங்கு அணையக் களி சிறந்து       2872-2

THAAVIL SANNPAITH THAMIL VIRAKAR THAAM ANGKU ANAIYAK KALI SIRANTHU

And that flaw less place descended and those tamil excelled gaana sambanther where descended news heared and then got happy

Fw;wk; mw;w rPfhHpj; jyj;jpy; Bjhd;wpa jkpH; ty;Yeuhd qhdrk;ge;jh; mA;F tuBt kpft[k; kfpH;e;J

 மேவும் கதலி தோரணங்கள் விளக்கு நிரைத்து நிறை குடமும்    2872-3

MEEAYUM KATHALI THOOARANANGGAL VILAKKU NIRAITHTHU NIRAI KUDAMUM

And then decorated with banana plants and thoranaas lamps in row form set there

thiHfisa[k; BjhuzA;fisa[k; tpsf;Ffisa[k; thpirahf mikj;J

 பூவும் பொரியும் சுண்ணமும் முன் கொண்டு போற்றி எதிர் கொண்டார்     2872-4

POOVUM PORIYUM SUNNDAMUM MUN KONNDU POOARRI ETHIR KONNDAAR

And then those sacred water filled pots and lowers and pori and sacred fragrance filled dusts all are spraying way welcome beforehand in the boundary place

 epiwFlA;fisa[k; g{t[k; bghupa[k; Rz;zKk; vd;w ntw;iwa[k; Kd;Bd Ve;jpj; Jjp bra;J vjph; bfhz;ldh;

 975. சண்பை வேந்தர் தண் தரளச் சிவிகை நின்றும் இழிந்து அருளி      2873-1

SANNPAI VEEANTHAR THANN THARALACH SIVIKAI NINRUM ILINTHU ARULI

And then those seergaali place descended gaana sambanther and then get down from the pearls chariot

rPfhHpapy; mtjhpj;j gps;isahu; Kj;Jr; rptpifapdpd;Wk; nHpe;J

 நண்பின் மிக்க சீர் அடியார் சூழ நம்பர் கோபுரம் சூழ்      2873-2

NANPAN MIKKA SEER ADIYAAR SOOLA NAMPAR KOOAPURAM SOOL

And then those love filled disciples are covered way moved and then that lord siva’s

md;g[ila rpwg;g[ila moahu; jk;ikr; R{H;e;Jtu niwthpd; Bfhg[uj;ijr; R{H;e;J

 விண் பின் ஆக முன் ஓங்கும் வியன் பொன் புரிசை வலம் கொண்டு      2873-3

VIN PIN AAKA MUN OONGKUM VIYAN PON PURISAI VALAM KONNDU

And those space touching way those golden color protection walls are encircling way moved

thdKk; fPH;gLk; tz;zk; Kd;dhy; cah;e;J tpsA;Fk; bghpa bghd; kjpiy tykhf te;j

 பண்பு நீராடி பணிந்து எழுந்து பரமர் கோயிலுள் அடைந்தார்       2873-4

PUNNPU NEERAADI PANINTHU ELUNTHU PARAMAR KOOAYILUL ADAINTHAAR

And then praying way entered intothe temple

 tzA;fpa gz;gpy; ePog; gzpe;J vGe;j niwthpd; jpUf;BfhapYf;Fs; brd;whu;

 976. வாரணத்தின் உரி போர்த்த மைந்தர் உமையாள் மணவாளர் 2874-1

VAARANATHTHIN YURI POOARTHTHA MAINTHAR YUMAIYAAL MANAVAALAR

And then those elephant skin adorned and that mighty powers are possessed lord siva who is husband to lords parvathi

ahidapd; Bjhiyg; Bghu;j;Jf; bfhz;l tz;ik cilatUk; cikak;ikahupd; fztUk;

 ஆரணத்தின் உள் பொருளாய் நின்றார் தன் முன் அணைந்து இறைஞ்சி    2874-2

AARANATHTHIN YUL PORULAAYI NINRAAR THAM MUN ANAINTHU IRAINJSI

And those veethaas inner meaning way appearing lord siva’s sacred deity place appeared

BtjA;fspd; cl; bghUshf epd;wtUk; Md rptbgUkhdpd; jpUKd;g[ qhdrk;ge;ju; Brh;e;J

 நாரணற்கும் பிரமற்கும் நண்ண அரிய கழல் போற்றும்  2874-3

NAARANARKUM PIRAMARKUM NANNA ARIYA KALAL POOARRUM

And then those rare feet are praying way and then from the eye place emanated that happy tears are shedding way hands are folded way prayed lord Siva

mhpa jpUtofisj; Jjpf;fpd;wjhy; tUfpd;w nd;gkhf Mde;jf; fz;zPh; tHpaf; if Tg;gpj; bjhGjhu;

 காரணத்தின் வரும் இன்பக் கண்ணீர் பொழியக் கைதொழுதார்     2874-4

KAARANATHTHIN VARUM INPAK KANNEER POLIYAK KAI THOLUTHAAR

And that way emanating that happy tears way prayed lord siva

 tUfpd;w nd;gkhd Mde;jf; fz;zPh; tHpaf; ifTg;gpj; bjhGjhu;

 977. தொழுது விழுந்து பணிந்து எழுந்து சொல் மாலைகளால் துதி செய்து        2875-1

THOLUTHU VILUNTHU PANINTHU ELUNTHU SOL MAALAIKALAAL THUTHI SEYTHU

And that way praying and then fallen down in the land place submissive way prayed and those wards poem garland adorning form prayed

jpUqhdrk;ge;jh; bjhGJ epyj;jpy; tpGe;J gzpe;J vGe;J brhy;khiyfspdhy; Jjpj;J

 முழுதும் ஆனார் அருள் பெற்றுப் போந்து வைகி முதல்வர் தம்மைப்      2875-2

MULUTHUM AANAAR ARUL PERRUP POOANTHU VAIKI MUTHALVAR THAMMAIP

And then all forms way appearing that lord siva’s sacred grace getting way comes out from the temple and then staying there and those lord siva is

vy;yhkha; epd;w niwthpd; jpUmUs; bgw;W btspBa te;J jA;fp nUe;jhu; niwtiuf;

 பொழுது தோறும் புக்கு இறைஞ்சிப் போற்றி செய்து அங்கு அமர்வார் முன்        2875-3

POLUTHU THOOARUM PUKKU IRAINJSIP POOARRI SEYITHU ANGKU AMAR VAAR MUN

Every poojaas time praying way where dwelling gaana sambanther and then before him

fhyA;fs;BjhWk; g[Fe;J tzA;fpj; Jjpj;J mA;F tpUk;gp nUg;gtuhd mg;gps;isahu; jpUKd;g[

 அமுது வணங்கி ஒரு தொண்டர் அமணர் திறத்து ஒன்று அறிவிப்பார்      2875-4

AMUTHU VANANGKI ORU THONNDAR AMANAR THIRATHTHU ONRU ARIVIPPAAR

And then one disciple weeping way and thoe samanaas cursing wards are informed to gaana sambanther

 xU bjhz;lh; mGJ epd;W rkzh;fspd; jd;ik gw;wp xU bra;jpia mwptpf;fj; bjhlA;fp

 978.  அங்கை அனல் ஏற்றவர்க்கு அடியேன் ஆக்கும் பனைகள் ஆன எலாம்       2876-1

ANGKAI ANAL EARRAVARKKU ADIYEEAN AAKKUM PANAIKAL AANA ELAAM

I am lord siva’s disciple who has carried fire pot in the hand and then I nave reared those palm trees are

cs;sA;ifapy; jPapidf; g{z;l niwtUf;F moatd; ehd; nj;jifa ehd; tsh;f;fg; gidkuA;fs;

 மங்குலுற நீள் ஆண் பனையாய்க் காயா வாகக் கண்ட அமணர்    2876-2

MANGKULURA NEEL AANN PANAIYAAYIK KAAYAA VAAKAK KANNDA AMANAR

Up to sky level grown and those male palm trees form appearing so there is no fruits are bearing appearing which is seen by samanaas

vy;yhk; Bkfkz;lyk; bghUe;j ePz;L tsh;e;Jk; Mz; gidfsha;f; fha;f;fhJ nUg;gijg; ghu;j;Jr; rkzh;fs;

 இங்கு நீர் இட்டு ஆக்குவன காய்த்தற்கு கடை உண்டோ என்று    2876-3

INGKU NEER ITTU AAKKUVANA KAAYTHTHARKU KADAI YUNDOOA ENRU

Who have cursing way and laughing way asked me is there any way to convert it to fruit bearing way

nA;F ePtph; itj;J tsh;f;Fk; gidkuA;fs; fha;gjw;F tHp cz;Blh vd;W

 பொங்கு நகை செய்து இழைத்து உரைத்தார் அருள வேண்டும் எனப் புகல 2876-4

PONGKU NAKAI SEYTHU ILAITHTHU YURAITH THAAR ARULA VEEANNDUM ENAP PUKALA

And those way yelled agaist me and then taking that lowgraded way and then those curse is removing way pleaseput your grace on that trees in that way reuested before gaana sambanther

 vs;sp kpft[k; eifj;J nHptha;g; BgRfpd;wdh; jhA;fs; me;j nHpitg; Bghf;fpg; gidfs; fha;f;Fk;go mUs; bra;a Btz;Lk; vd;W Tw

 979. பரமனார் திருத் தொண்டர் பண்பு நோக்கிப் பரிவு எய்த்      2877-1

PARAMANAAR THIRUTH THONNDAR PANPU NOOAKKIP PARIYU EYTH

And those lord siva’s disciple’s slavery appearance is seeing way and then gaana sambanther in the mind place melted way

rptbgUkhdJ bjhz;lhpd; moikj; jpwj;ijg; ghu;j;Jj; jk; cs;sj;jpy; qhdrk;ge;jh; nuA;fp

 விரவு காதலொடும் விரைந்து விமலர் கோயில் புக்கு அருளி     2877-2

VIRAYU KAATHALODUM VIRAINTHU VIMALAR KOOAYIL PUKKU ARULI

And those much willingness filled way fast way moved into the temple

bghUe;jpa bgUtpUg;gj;Jld; tpiuj;JBgha; niwthpd; jpUf;BfhapYf;Fs; g[Fe;J

 அரவும் மதியும் பகை தீர அணிந்தார் தம்மை அடி வணங்கி      2877-3

ARAYUM MATHIYUM PAKAI THEERA ANINTHAAR THAMMAI ADI VANANGKI

And then those enmities are possessed that moon and snake adorned in the head place and that lord siva’s feet place fallen down way prayed

ghk;iga[k; gpiwr;re;jpuida[k; gif ePA;Fk;go jiyapy; R{oa rptbgUkhid mofspy; tpGe;J tzA;fp

 இரவு போற்றித் திருப்பதிகம் இசையில் பெருக எடுத்து அருளி    2877-4

IRAYU POOARRITH THIRUP PATHIKAM ISAIYIL PERUKA EDUTHTHU ARULI

And then those begging way prayed and then sang a decade that poon theearn thaayana way musical notes are filled way sang and then blessed

nue;j Bghw;wp g{j;Bjh;e;jhahdvdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ijg; gz; nirahy; bgUFkhW gho mUsp

 980. விரும்பு மேன்மைத் திருக் கடைக் காப்பு அதனில் விமலர் அருளாலே        2878-1

VIRUMPU MEEANMAITH THIRUK KADAIK KAAPPU ATHANIL VIMALAR ARULAALEEA

And then that highly regarded place liking in the thiruk kadai kaapu place and that lord siva’s grace

Bkd;ik tpUk;g[k; jpUf;filf; fhg;gpy; niwthpd; jpUmUshy;

 குரும்பை ஆண்பனை ஈனும் என்னும் வாய்மை குலவு தலால்    2878-2

KURUMPAI AANNPANAI EENUM ENNUM VAAYMAI KULAYU THALAAL

And those tender fruits will give that male palm trees and those good wards are uttered in the mind place

FUk;igfisa[k; Mz;gidfs; NZk; vd;Dk; tha;ik bghUe;jp tpsA;Fjyhy;

 நெருங்கும் ஏற்றுப் பனை எல்லாம் நிறைந்த குலைகளாய்க் குரும்பை     2878-3

NERUNGKUM EARRUP PANAI ELLAAM NIRAINTHA KULAIKALAAYK KURUMPAI

And then there appearing that thick form of grown that palm leaves are fruit bearing way converted by gaana sambanther

beUA;fpa me;j Mz;gidfs; vy;yhk; epiwe;j Fiyfis ciladtha;f;

 அரும்பு பெண்ணை ஆகி இடக் கண்டோர் எல்லாம் அதிசயித்தார் 2878-4

ARUMPU PENNAI AAKI IDAK KANNDOOAR ELLAAM ATHISAYITHTHAAR

And then those instant way all the palm trees are turned as fruit bearing female ones and those situation is all are seen in astonishing way

(Thiru voothoor—poon theearnthaayana)

 FUk;ig cila bgz; gidfsha; khwptplBt ghu;j;jth; vy;yhk; tpag;g[f; bfhz;ldh; (jpUBthj;J]h; – g{e;Bjh;e;jhad)

 981. சீரின் மன்னும் திருக்கடைக் காப்பு ஏற்றிச் சிவனார் அருள் பெற்றுப் 2879-1

SEERIN MANNUM THIRUK KADAIK KAAPPU EARRICH SIVANAAR ARUL PERRUP

And that gaana sambanther those special way got that thiruk kadai kaapu sang way completed the decade and then those lord siva’s sacred grace is getting way

qhdrk;ge;jh; rpwg;ghy; epidag;bgw;w jpUf;filf; fhg;g[r; Brh;j;Jg; gjpfj;ij epiwthf;fpniwthpd; jpUmUisg; bgw;W

 பாரில் நீடும் ஆண் பனை முன் காய்த்துப் பழுக்கும் பண்பினால்  2879-2

PAARIL NEEDUM AANN PANAI MUN KAAYTHTHUP PALUKKUM PANPINAAL

And then in this world place that long way grown that male palm trees and then those raw fruits are ripped that way appearing

cyfj;jpy; ePoa Mz;gidfs; Kd;Bd fha;j;Jg;gGf;Fk; jd;ik tu

 நேரும் அன்பர் தம் கருத்து நேரே முடித்துக் கொடுத்து அருளி     2879-3

NEEARUM ANNPAR THAM KARUTHTHU NEEAREEA MUDITHTHUK KODUTHTHU ARULI

And then those lord siva’s disciple request is willingness filled way materialized

tpUk;g[k; md;ghpd; fUj;ij Beh;gl Koj;Jj; je;J

 ஆரும் உவகைத் திருத் தொண்டர் போற்ற அங்கண் இனிது அமர்ந்தார்     2879-4

AARUM YUVAKAITH THIRUTH THONNDAR POOARRA ANGKANN INITHU AMARNTHAAR

And then disciple has got that much happiness way and then in that city place willingness filled way stayed

 epiwahd kfpH;r;rp milaj; jpUj;bjhz;lh; Jjpf;f me;j efuj;jpy; ndpjha;j; jA;fp nUe;jhu;

 982. தென் நாட்டு அமண் மாசு அறுத்தார் தம் செய்கை கண்டு திகைத்த அமணர் 2880-1

THEN NAATTU AMANN MAASU ARUTHTHAAR THAM SEYKAI KANNDU THIKAITHTHA AMANAR

And then those paandiaa kingdom place and those samanaas sins are removed that gaana sambanther where living that samanaas are astonishing form seen that palm trees

ghz;oa ehl;oy; rkzkhd Fw;wj;ij ePf;fpa qhdrk;ge;jhpd; ne;jr; braiyf; fz;L jpifj;Jr; rkzh;

 அந்நாடு அதனை விட்டு அகல்வார் சிலர் தம் கையில் குண்டிகைகள்      2880-2

ANNAADU ATHANAI VITTU AKALVAAR SILAR THAM KAIYIL KUNNDIKAIGAL

Ad then in that state place some samanaas are left away and then others are who are carrying in the hand place that samana symbols such as water pots

me;j ehl;il tpl;L ePA;fr; bry;gth;fs; Mfpr; rpyh; jk; ifapy; Ve;jp jk; rkar; rpd;dA;fshd ePh;f; Fz;oiffis

 என்ன ஆவன மற்று இவை என்று தகர்ப்பார் இறைவன் ஏறு உயர்த்த     2880-3

ENNA AAVANA MARRU IVAI ENRU THAKARPPAAR IRAIVAN EARU YUYARTHTHA

And then broken and then throw away and those prime lord siva who has carried that bull flag in the hand place

ntw;why; vd;d gad; cz;L vd;W Twp cilj;J vwpe;J KGKjy; flt[shd fhisf; bfhoia cah;j;jpa

 பொன்னார் மேனிப் புரிசடையான் அன்றே என்று போற்றினார்     2880-4

PONNAAR MEEANIP PURISADAIYAAN ANREEA ENRU POOARRINAAR

And then those golden color body possessed and those crown form tied hair who is real god in that way thinking and then pray and praise before him

 bghd; Bghd;w Bkdp cila g[hpe;j rilia cila rptbgUkhBd vd;W Bghw;wpdu;

 983. பிள்ளையார் தம் திருவாக்கில் பிறத்தலால் அத் தாலமும் முன்பு     2881-1

PILLAIYAARA THAM THIRU VAAKKIL PIRATH THALAAL ATH THAALAMUM MUNPU

And then those thiru gaana sambanther’s sacred wards way blessed that palm trees are because of its birth spane

jpUqhd rk;ge;jupd; cz;ikj; jpUthf;fpdhy; Twg;gl;Lte;J gpwj;j fhuzj;jhy; me;jg; gidkuA;fSk;

 உள்ள பாசம் விட்டு அகல ஒழியாப் பிறவி தனை ஒழித்துக்      2881-2

YULLA PAASAM VITTU AKALA OLIYAAP PIRAVI THANAI OLITHTHUK

Completed way and then in thisbirth place those repeated birth and deat is given up way

gidaha;g; gpwg;gjw;F chpajhy; Kd;Bd cs;s tpidiatpl;L ePA;f Xahky; bjhlh;e;J tUfpd;w gpwtpg; gpz ePA;fp clk;g[ nUg;gjw;Ff;

 கொள்ளும் நீர்மைக் காலங்கள் கழித்துச் சிவமே கூடினவால்      2881-3

KOLLUM NEERMAIK KAALANGGAL KALITHTHUCH SIVAMEA KOODANAVAAL

And then after its life spane it attained that mukthi state

fhuzkhd gpuhuj;jtpidbfhs;Sk; fhy mst[ fHpj;Jg;gpd; rptg;Bgw;iw mile;jhu;

 வள்ளலார் மற்று அவர் அருளின் வாய்மை கூறின் வரம்பு என்னாம்       2881-4

VALLALAAR MARRU AVAR ARULIN VAAYMAI KOORIN VARAMPU ENNAAM

And that philanthropist form appearing that gaana sambanther whose glory in this world not to be explained with in that boundary way

 ts;syhuhd gps;isahupd; mUspd; bka;j; jd;ikia vLj;Jf;TWtJ vd;gJ tuk;g[f;F cs;shUBkh

 984. அங்கண் அமரர் பெருமானைப் பணிந்து போந்து ஆடு அரவின் உடன்         2882-1

ANGKANN AMARAR PERUMAANAIP PANINTHU POOANTHU AADU ARAVIN YUDAN

And then this place descended lord siva who is devas leader where lord Siva

mA;Fj; BjtBjtuhd niwtiu tzA;fpr; brd;W MLk;ghk;g[ld;

 பொங்கு கங்கை முடிக்கு அணிந்தார் மகிழும் பதிகள் பல போற்றி 2882-2

PONGKU KANGKAI MUDIKKU ANINTHAAR MAKILUM PATHIGAL PAL POOARRI

Adorned that flooded river ganges adorned in the hair place and that lord siva’s other temple places are praying way

bgUFk; ePiu cila fA;ifia Koapy; R{oa niwth; kfpGk; gjpfs; gyt[k; Bghw;wp

 மங்கை பாகர் அமர்ந்து அருளும் வயல் மாகறலை வழுத்திப் போய்க்      2882-3

MANGKAI PAAKAR AMARNTHU ARULUM VAYAL MAAKARALAI VALUTHTHIP POOAYK

And that lord siva who has taken lords parvathi in his left part of body and that lord siva seated those paddy fields are covered that thiru maakaaral place praying and then praising with songs way

cikak;ikia xU ghfj;jpy; bfhz;l niwth; tPw;wpUf;Fk; tay;fs; r{H;e;j jpUkhfwiyg; Bghw;wpr; brd;W

 கொங்கு மலர் நீர்க் குரங்கணி முட்டத்தைச் சென்று குறுகினார்    2882-4

KONGKU MALAR NEERK KURANGKANI MUTTATHTHAICH SENRU KURUKINAAR

And then those flower plantations are filled and that water bodies are covered place of thitu kuranganil mutram place entered

( thiru maa kaaral—veengu venai)

 kzk; bghUe;jpa kyh;fis cila ePh;R{H;e;j jpUf;FuA;fzpd; Kl;lj;jpd; mUfpy; beUA;fpdhu; (jpUkhfwy;– tPA;Ftpid)

 985.  ஆதி முதல்வர் குரங்கணின் முட்டத்தை அணிந்து பணிந்து ஏத்தி  2883-1

AATHI MUTHALVAR KURANGKANIN MUTTATHTHAI ANINTHU PANINTHU EATHTHI

And then those good old principal way appering that lord sivas temple place kurangnin mutram place entered and then praying and then praising way

Mjp Kjy;thud rptbgukhdpd; jpUf;FuA;fzpd; Kl;lj;ijr; Brh;e;J tzA;fpj; Jjpj;Jr;

 நீதி வாழும் திருத்தொண்டர் போற்ற நிகரில் சண்பையினில்       2883-2

NEETHI VAALUM THIRUTH THONNDAR POOARRA NIKARIL SANNPAIYINIL

And then those saiva ethical way of life leading those sacred disciples are praising way movingand then those unique seergaali place

irt ePjp bewpapy; tGthj xGf;fKila jpUj;bjhz;lh; Bghw;wr; brd;W xg;gpy;yhj rPfhHpg; gjpapy;

 வேதமோடு சைவ நெறி விளங்க வந்த கவுணியனார்     2883-3

VEEATHA MOOADU SAIVA NERI VILANGKA VANTHA KAYUNIYANAAR

Where veethaa way of life and those saiva way of life living way descended in the gowniyaa sect that gaana sambanther

Btj bewp clBd irtbewp tpsA;FkhW mtjhuk; bra;J mUspa ft[zpauhd qhdrk;ge;jh;

 மாதோர் பாகர் தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார்     2883-4

MAATHOOAR PAAKAR THAAM MANNUM MATHIL SOOL KAANJSI MARUNGKU ANAINTHAAR

And those lord Yuma deevi is given that left part of body and that eegaam beeswarer ever permanent way dwelling and those protection walls are covered that kaanchi puram temple nearby place approached

 cikak;ikia xU ghfj;jpy; bfhz;l Vfk;gthzh; epiyahf vGe;J mUsp cs;s kjpy;R{H;e;j fhq;rpg; gjpapd; gf;fj;ij mile;jhu;

 986. நீடு காஞ்சி வாணரும் நிலவு மெய்ம்மை அன்பரும் 2884-1

NEEDU KAANJSI VAANARUM NILAYU MEYMMAI ANPARUM

And then those glory filled that kaangipuram city place dwelling people and then those true way of life following that sacred disciples are

bgUik kpf;f fhq;rp efuj;jpy; thGk; kf;fSk; bka;ik bewpapy; epiyg;bgw;w jpUj;bjhz;lh;fSk;

 மாடு சண்பை வள்ளலார் வந்து அணைந்த ஓகையால்    2884-2

MAADU SANNPAI VALLALAAR VANTHU ANAINTHA OOKAIYAAL

Who are got happy way that thiru naayukku arasar approached nearby kaanchi puram place and those happiness filled minded way

efuj;jpd; mz;ikapy; jpUqhdrk;ge;jh; te;J Brh;e;j kfpH;r;rpapdhy;

 கூடுகின்ற இன்ப நேர் குலாவு வீதி கோலினார்    2884-3

KOODUKINRA INPA NEEAR KULAAYU VEETHI KOOALINAAR

And that mentalty filled way those forest way grown

cz;lhd nd;gk; fhuzkha;f; fhLBghy; brwpe;j

 காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால்      2884-4

KAADU KONNDA POOKAM VAALAI KAAMAR THOOARANANGKALAAL

Those bettle nut trees and banana trees and lovely thoranaas are tied in the straight way appearing that street place is decorating way

 ghf;FfSk; thiHfSk; mHfpa BjhuzA;fSk; vd;Dk; ntw;why; Beuhf tpsA;fpa tPjpfis myA;fhuk; bra;jdh;

 987. கொடி நிரைத்த வீதியில் கோலவே திகைப்புறம்     2885-1

KODI NIRAITHTHA VEETHIYIL KOOALAVEEA THIKAIP PURAM

Ad then those flags are serial way tied and then in the street place those elevated thinnai place eracted those thatched pandal place

thpiraha; bfhofisf; fl;oa tPjpapy; mHfpa jpz;izapd; gf;fj;jpy;

 கடி கொள் மாலை மொய்த்த பந்தர் கந்த நீர்த் தசும்புடன் 2885-2

KADI KOL MAALAI MOYTHTHA PANTHAR KANTHA NEERTH THASUMPUDAN

Those fragrance filled water filled pots are row form placing

kzKila ge;jypy; kzePh; epiwe;j epiwFlA;fSld;

 மடிவில் பொன் விளக்கு எடுத்து மாதர் மைந்தர் மல்குவார்       2885-3

MADIVIL PON VILAKKU EDUTHTHU MAATHAR MAINTHAR MALKUVAAR

And then those flawless way those golden color lamps are carried in the hand place and those ladies and gents filled there

bfLjy; ny;yhj bghd; tpsA;Ffis Ve;jpa bgz;fs; Mz;fs; epiwe;J

 படி விளங்கும் அன்பரும் பரந்த பண்பில் ஈண்டுவார்      2885-4

PADI VILANGKUM ANPARUM PARANTHA PANNPIL EENNDUVAAR

And those crowds are appearing way and then in this land place renowned people are approaching nearby place

 TLthh;fSk; g{kp tpsf;fk; bra;a[k; md;gh;fSk; gutpa nay;g[ld; te;J beUA;Fgth;fs; Mfp

 988. கோதைமார் ஆடலும் குலாவும் தொண்டர் பாடலும்         2886-1

KOOATHAIMAAR AADALUM KULAAYUM THONNDAR PAADALUM

And then those garland adorned ladies are dancing sounds

khiy R{oa bgz;fspd; Mly; Xira[k;

 வேத கீத நாதமும் மிக்கு எழுந்து விம்மவே     2886-2

VEEATHA KEETHA NAATHAMUM MIKKU ELUNTHU VIMMAVEEA

And then those veethaa chanting sounds are much way appeared there

Btj fPjA;fspy; ehjKk; To kpf;F vGe;J bgUfg;

 காதல் நீடு காஞ்சி வாணர் கம்பலைத்து எழுந்து போய்    2886-3

KAATHAL NEEDU KAANJSI VAANAR KAMPALAITHTHU ELUNTHU POOAYI

And those abundant willingness filled way and that kaanchipurm living people are emotional filled way moving

bgUtpUg;gpdhy; fhq;rp thGk; kf;fs; Muthupj;J xyp bra;J vGe;J brd;W

 மூது எயில் புறம்பு சென்று அணைந்து முன் வணங்கினார்        2886-4

MOOTHU EYIL PURAMPU SENRU ANAINTHU MUN VANANGKINAAR

And those good old protection walls are covered and that outer place asambled way beforehand prayed him

 giHikahd kjpypd; btspapy; Bgha;f;To Kd;dk; tzA;fpdhu;

 989. சண்பை ஆளும் மன்னர் முன்பு தொண்டர் வந்து சார்தலும் 2887-1

SANPAI AALUM MANNAR MUNPU THONNDAR VANTHU SAARTHALUM

And then those seergaali place appeared gaana sambanther before that disciples are approached and that time

rPfhHpapy; Bjhd;wpa qhdrk;ge;jh; Kd;g[ me;jj; bjhz;lh;fs; te;J Brh;e;j BghJ

 பண்பு நீடியான முன்பு இழிந்து இறைஞ்சு பான்மை கண்டு        2887-2

PANPU NEEDIYAANA MUNPU ILINTHU IRAINJSU PAANMAI KANNDU

And those pearals chariot place get down way and then those praying mannerism is seeing way

gz;g[ kpf;F Kj;Jr; rptpifapdpd;Wk; nwA;fp tzA;Fk; nay;igg; ghu;j;J

 எண் பெருக்கும் மிக்க தொண்டர் அஞ்சலித்து எடுத்த சொல்       2887-3

ENN PERUKKUM MIKKA THONNDAR ANJSALITHTHU EDUTHTHA SOL

And those disciples are emotional filled way prayed and then raised that hara hara sound

vz;zk; bgUf;fpa bjhz;lh;fs; Mh;e;Jj; Jjpj;j mufu vd;w xyp

 மண் பரக்க வீழ்ந்து எழுந்து வானமுட்ட ஆர்த்தனர்       2887-4

MANN PARAKKA VEELNTHU ELUNTHU VAANA MUTTA AARTHTHANAR

And then in the land place spread over way and then fallen down in the land place and then prayed and then raised upto sky level that emotional filled sounds

 cyfj;jpy; gut epyj;jpy; tpGe;J vGe;J thdk; msht Muthuk; bra;jdh;

 990. சேண் உயர்ந்த வாயில் நீடு சீர் கொள் சண்பை மன்னனார்  2888-1

SEEANN YUYARNTHA VAAYIL NEEDU SEER KOL SANNPAI MANNANAAR

And then those much apecialty filled seer gaali leader gaana sambanther

kpf;f rpwg;g[f; bfhz;l rPfhHpj; jiytuhd qhdrk;ge;jh;

 வாண் நிலாவும் நீற்று அணி விளங்கிட மனத்தினில்      2888-2

VAANN NILAAYUM NEERRU ANI VILANGKIDA MANATHTHINIL

And those glittering way that sacred ashes are adorned in all over the body place and then in the mind place

xsp bghUe;jpa jpUePw;Wf; Bfhyk; jpUBkdpapy; tpsA;fpl cs;sj;jpy;

 பூணும் அன்பர் தம் உடன் புகுந்திடப் புறத்து உளோர்     2888-3

POONUM ANPAR THAM YUDAN  PUKUNTHIDAP PURATHTHU YUNOOAR

Those lord Siva place those love mingling way and that disciples with them entered those high raised protection walls door place entering time and that time in the city place clubbed people

rptdplk; md;Bg g{zhf cila moatUld; thd; msht cah;e;j kjpy; g[w thapYs;Bs g[Fe;j BghJ efh;g[wj;jpdpd;Wk; te;J Toa kf;fs;

 காணும் ஆசையில் குவித்த கைந்நிரை எடுத்தனர்        2888-4

KAANUM AASAIYIL KUVITHTHA KAINNIRAI EDUTHTHANAR

And that gaana sambanther seeing that likings are filled way and then row way raised hand above the head place and then prayed gaana sambanther

 gps;isahiuf; fhz;fpd;w Mirapdhy; thpiraha;f; iffisj; jiykPJ Ftpj;jdh;

 991. வியன் நெடும் தெருவின் ஊடு மிக்க தொண்டர் ஆர்ப்பு எழக்        2889-1

VIYAN NEDUM THERUVIN YOODU MIKKA THONNDAR AARPPU ELAK

And then those broad street place assembled that disciples and then raised that emotional filled sound

mfd;w ePz;l bjUtpd; nilBa Toa bjhz;lh;fspd; KHf;fk; vH

 கயல் நெடும் கண் மாதரும் காதல் நீடும் மாந்தரும்      2889-2

KAYAL NEDUM KANN MAATHARUM KAATHAL NEEDUM MAANTHARUM

And then those kayal fish like eyes are possessed broad and long eyes are possessed ladies are and those love filled way

fay; kPd; Bghd;w ePz;l fz;fis cila bgz;fSk; fhjyhy; kpf;f kf;fSk;

 புயல் பொழிந்ததாம் எனப் பூவினொடு பொன் சுண்ணம்  2889-3

PUYAL POLINTHATHAAM ENAP POOVINODU PONN SUNNAM

And those dark clouds are pouring rain way and those flower petal are sprayed before gaana sambanther and those fragrance filled that   powders are also sprayed

Bkfk; kiH bga;jJ Bghy; g{f;fSld; bghd; Rz;zg; bghoia

 இயலும் ஆறு வாழ்த்து எடுத்து இரு மருங்கும் வீசினார் 2889-4

IYALUM AARU VAALTHTHU EKUTHTHU IRU MARUNGKUM VEESINAAR

And then appropriate praising wards are chanting way and those two sides sprayed

Vw;wthW thH;j;Jf;Twp nUgf;fA;fspYk; tPrpdh;

 992. இன்ன வண்ணம் யாவரும் இன்பம் எய்த எய்துவார்         2890-1

INNA VANNAM YAAVARUM INPAM EYTHA EYTHUVAAR

And that way all are happiness filled way and that gaana sambanther approached that place

nA;Adk; vy;yhUk; nd;gk; mila[khW Brh;gtuhd qhdrk;ge;ju;

 பின்னுவார் சடை முடிப் பிரான் மகிழ்ந்த கோயில்கள்    2890-2

PINNUVAAR SADAI MUDIP PIRAAN MAKILNTHA KOOAYILGAL

And that way those curling hair possessed and that lord siva’s temple are in between praying way moved

RUz;l ePz;l rilia cila rptbgUkhd; kfpH;e;j gy Bfhapy;fisr;

 முன் உறப் பணிந்து போய் மொய் வரைத் திருமகள்     2890-3

MUN YURAP PANINTHU POOAYI MOY VARAITH THIRUMAKAL

And then those hill king daughter lords parvathi

bry;Yk; tHpapy; tzA;fpg;Bgha; kiy murd; kfshd cikak;ikahhpd;

 மன்னு பூசனை மகிழ்ந்த மன்னர் கோயில் முன்னினார்  2890-4

MANNU POOSANAI MAKILNTHA MANNAR KOOAYIL MUNNINAAR

Whose poojaas are ever permanent way accepted and that way descended lord siva’s eegaambeeswarer scared temple place approached

 epiybgw;w g{ridia vd;Wk; kfpH;e;J bfhz;L vGe;J mUSfpd;w Vfk;guhd niwthpd; jpUf;Bfhapy; Kd; Brh;e;jhu;

 993. கம்பவாணர் கோயில் வாயில் கண்டுகை குவித்து எடுத்து    2891-1

KAMPAVAANAR KOOAYIL VAAYIL KANNDUKAI KUVITHTHU EDUTHTHU

And those eegaambesswarer lord siva’s sacred entrance place seeing way and then raised hands above the head place in praying way

Vfk;gthzuhd niwtdpd; jpUf;Bfhapy; thapiyg; ghu;j;Jf; iffisf; Ftpj;Jj; jiykPJ J]f;fp tzA;fp

 உம்பர் ஓங்கும் கோபுரத்தின் முன் இறைஞ்சி உள் அணைந்து     2891-2

YUMPAR OONGKUM KOOPURATHTHIN MUN ISAINJSI YUL ANAINTHU

And then in the sky place raised that temple tower before praying way and then entered into the temple

thdj;jpd; kPJ XA;Fk; Bfhg[uj;jpd; Kd; tzA;fp BfhapYs; Bgha;r; Brh;e;j

 அம் பொன் மாளிகைப் புறத்தில் அன்பரோடு சூழ வந்து  2891-3

AM PON MAALIKAIP PURATHTHIL ANPAROOADU SOOLA VANTHU

And then those golden temple outer place encircling way with disciples

mHfpa bghd; khspifapd; g[wr;Rw;wpy; md;gh;fSld; tykhfr; Rw;wp te;J

 இம்பர் ஞாலம் உய்ய வந்த பிள்ளையார் இறைஞ்சுவார்  2891-4

IMPAR GNAALAM YUYYA VANTHA PILLAIYAAR IRAINJSUVAAR

And then this world is getting upliftment way descended that gaana sambanther praying way

 ne;j cyfk; ca;a[khW Bjhd;wp mUspa qhdrk;ge;jh; tzA;Fthuha;

 994. செம் பொன் மலைக் கொடி தழுவக் குழைந்து அருளும் திருமேனிக் 2892-1

SEM PONN MALAIK KODI THALUVAK KULAINTHU ARULUM THIRU MEEANIK

And then those golden color hills king’s daughter and those creeper plant form of appearing that lords parvati alias kaamaatchi ammaiyaar who has embraced that fluid form of sacred body possessed lord siva

brk;bghd; kiy murdpd; kfshuhd bfho Bghd;w fhkhl;rp mk;ikahu; jGtpf; FiHj;j jpUBkdpia cila

 கம்பவரை வந்து எதிர் வணங்கும் கவுணியர்தம் காவலனார்      2892-2

KAMPAVARAI VANTHU ETHIR VANANGKUM KAYUNIYARTHAM KAAVALANAAR

And that eegaamba naather sacred deity place praying way and that gowniyaa leader gaana sambanther

Vfk;g ehjiuj; jpUKd;g[ te;J vjpBu tzA;Fk; ft[zpah; jiytuhd qhdrk;ge;jh;

 பம்பு துளிக் கண் அருவி பாய்ந்து மயிர்ப் புளகம் வரத்து 2892-3

PAMPU THULIK KANN ARUVI PAAYINTHU MAYIRP PULAKAM VARATHTHU

And those eye place emanating drop letform appearing tears flooded way and then in the body place hair raised in the straight way

Jspf;Fk; Jspfshfp mUtpBghy; fz;zPh; bgUfj; jpUBkdpapy; kapy;g[sfk; Vw;glj;

 அம் பெருகு மனக் காதல் தள்ள நிலம் மிசைத் தாழ்ந்தார்        2892-4

AM PERUKU MANAK KAATHAL  THALLA NILAM MISAITH THAALNTHAAR

And that way in the mind place emanating that big likings are pushing way and then fallen down in the land placeand that way prayed lord siva

 jk; cs;sj;jpy; epiwe;J bgUFk; bgUtpg;gk; ce;j epyj;jpd; kPJ tpGe;J tzA;fpatuha;

 995. பல முறையும் பணிந்து எழுந்து பங்கயச் செங்கை முகிழ்ப்ப        2893-1

PALA MURAIYUM PANINTHU ELUNTHU PANGKAYACH SENGKAI MUKILPPA

And then so many times praying way and then got up and then those lotus flower like red color hands are praying way

gy Kiwa[k; tzA;fp vGe;J jhkiu Bghd;w rpte;j ifFtpa

 மலரும் முகம் அளித்த திரு மணிவாயால் மறையான் என்று     2893-2

MALARUM MUKAM ALITHTHA THIRU MANIVAAYAAL MARAIYAAN ENRU

And then those bloomed form of face place and those light glittering way and then opened his mouth and then started decade with maraiyaan way

kyh;fpd;w jpUKfj;jpy; Bjhd;wpa mHfpa xsp tpsA;Fk; thf;fpdhy; kiwahd; vd;W

 உலகுய்ய எடுத்து அருளி உருகிய அன்பு என்பு உருக்க    2893-3

YULAKUYYA EDUTHTHU ARULI YURUKIYA ANPU ENPU YURUKKA

And then those world getting uplftment way and then that mind melted and that love melted the bones and those way

cyfk; ca;a[khW bjhlA;fp cs;sk; cUfpa md;g[ vYk;iga[k; cUf;Ftjhfg;

 நிலவு மிசை முதற்று ஆளம் நிரம்பிய நீர்மையில் நிகழ 2893-4

NILAYU MISAI MUTHARRU AALAM NIRAMPIYA NEERMAIYIL NIKALA

And those music and thaalam mixed way sang the decade

(decade—maraiyaanai)

 bghUe;jpa gz;Zk; jhsKk; Tl epuk;gpa jd;ikapy; mika (gjpfk; – kiwahid)

 996. பாடினார் பணிவுற்றார் பரிவுறும் ஆனந்தக் கூத்து  2894-1

PAADINAAR PANIYURRAAR PARIYURUM AANANTHAK KOOTHTHU

And that way completed the decade and then prayed before lord siva and then love filled way those happy dance performed and then mind melted way appeared

qhdrk;ge;jh; ghodhu; gzpe;jhu; md;gpdhy; epiwe;J Mde;jf;Tj;J

 ஆடினார் அகம் குழைந்தார் அஞ்சலி தம் சென்னியின் மேல்      2894-2

AADINAAR AKAM KULAINTHAAR ANJSALI THAM SENNIYIN MEELA

And then hands are raised in the head place and that way prayed

Modhu; kdk; FiHe;J cUfpdhu; iffisf; Ftpj;j mq;rypiaj; jiyBky; bfhz;lhu;

 சூடினார் மெய்ம் முகிழ்த்தார் சூகரமும் அன்னமுமாய்த்  2894-3

SOODINAAR MEYM MUKILTHTHAAR SOOKARAMUM ANNAMUMAAYITH

And then all the body place hair emotional way raised and then those thirumal and bharma have taken the pig and lark bird way

cly; vA;Fk; kaph;g[sfk; tug;bgw;whu; gd;wpa[k; md;dKkha; cUtk; vLj;J KiwBa

 தேடினார் இருவருக்கும் தெரிவரியார் திருமகனார்        2894-4

THEEADINAAR IRUVARUKKUM THERIVARIYAAR THIRUMAKANAAR

Who have searched feet and head of lord siva but failed to see and that way appeared lord siva’s son lord ganabathi

 moa[k; Koa[k; Bjoath;fshd nuz;L bgUe;Bjth;f;Fk; bjhptjw;F mhpatuha; epkph;e;j niwthpd; kfdhd gps;isahu; (nj;jifa nay;gpduha;)

 997. மருவிய ஏழ் இசை பொழிய மனம் பொழியும் பேர் அன்பால்        2895-1

MARUVIYA EAAL ISAI POLIYA MANAM POLIYUM PEEAR ANPAAL

And then those seven musical notes are filled way and then from the mouth place wards are pouring way and those motivational love way

bghUe;jpa VH; nirfisa[k; thf;fhdJ bghHpa kdj;jpdpd;Wk; Bktpl;L Cf;Ftpf;Fk; md;gpdhy;

 பெருகிய கண் மழை பொழியப் பெரும் புகலிப் பெரும் தகையார் 2895-2

PERUKIYA KANN MAALI POLIYAP PERUM PUKALIP PERUM THAKAIYAAR

And that eye place emanated way oasis way emanating that tears are rain form pouring and then those glory filled seeargaali place appeared that highly regarded gaana sambanther

fz;fs; Cw;bwLj;Jg; bghUe;jpa fz;zPh; kiH bghHpa bgUik cila rPfhHpapy; Bjhd;wp mUspa bgUe;jifahuhd gps;isahu;

 உருகிய அன்புள் அலைப்ப உமை தழுவக் குழைந்தவரைப்        2895-3

YURUKIYA ANPUL ALAIPPA YUMAI THALUVAK KULAINTHAVARAIP

And that body melted way those lord siva’s body is embraced by lords parvathi so that fluid form appeared that thiru eegamber

cs;sk; cUtjw;Ff; jGtj; jpUBkdp FiHe;j Vfk;gehjiu

 பருகிய மெய் உணர்வினொடும் பரவியே புறத்து அணைந்தார்     2895-4

PARUKIYA MEY YUNARVINODUM PARAVIYEEA PURATHTHU ANAINTHAAR

And those enjoyment filled way those body place emanated feeling form prayed and then approached the temple outer place

mDgtpj;j bka; czh;r;rpBahLk; Bghw;wp bra;J Bfhapypd; btspg;gf;fj;ij mile;jhu;

 998. புறத்து அணைந்த தொண்டருடன் போந்து அமைந்த திருமடத்தில்    2896-1

PURATHTHU ANAINTHA THONNDARUDAN POOANTHU AMAINTHA THIRU MADATHTHIL

And that way came out from the disciples and then those already fixed that sacred inn place

btspBa te;J mUspa jpUj;bjhz;lh;fSld; Bgha;j; jhk; vGe;J mUSk; BgW bgw mjw;bfd mike;j klj;jpy;

 பெறற்கு அரும் பேறு உலகு உய்யப் பெற்று அருளும் பிள்ளையார்        2896-2

PERARKU ARUM PERU YULAKU YUUAP PERRU ARULUM PILLAIYAAR

And then those flooded form appearing those Siva gaana is got and then those Siva gana is giving to this world by gaana sambanther

bgWtjw;F mhpa Bgwhf rptqhdj;ij cyfk; ca;a[k; bghUl;lha; bgw;W mt;thBw cyFf;F mUSk; qhdrk;ge;jh;

 மறப்பு அரிய காதல் உடன் வந்து எய்தி மகிழ்ந்து உறைவார்      2896-3

MARAPPU ARIYA KAATHAL YUDAN VANTHU EYTHI MAKILNTHU YURAIVAAR

And that lord Siva is not forgotten way and that willing ness filled way stayed and then blessed all

niwtiu kwthj bgUtpUg;g[ld; te;J kfpH;r;rpa[ld; jA;fp mUs;thu;

 அறம் பெரும் செல்வக் காமக் கோட்டம் அணைந்து இறைஞ்சினார்        2896-4

ARAM PERUM SELVAK KAAMAK KOOATTAM ANAINTHU IRIANJSINAAR

And then those dharmaas are developing way lords yumaadeevi in this place descended and then those wealth filled kaama kooatam placeentered and then prayed there

 mwA;fs; vy;yhtw;iwa[k; tsh;j;J cikak;ikahu; vGe;J mUsp cs;s bghpa bry;tk; bghUe;jpa fhkBfhl;lj;ij mile;J tzA;fpdhu;

 999. திரு ஏகம்பத்து அமர்ந்த செழும் சுடரைச் சேவடியில்        2897-1

THIRU EAKAMPATHTHU AMRNTHA SELUM SUDARAICH SEEAVADIYIL

And that thiru eegamber willingly seated and that gaana lightway whose feet are prayed that poojaa times

jpUVfk;gj;jpy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; brGik bghUe;jpa qhdr; Rluhd niwtiuj; jpUtoapd; fPH; tHpglBtz;oa fhyA;fspy;

 ஒரு போதும் தப்பாதே உள் உருகிப் பணிகின்றார்        2897-2

ORU POOATHUM THAPPAATHEEA YUL YURUKIP PANIKINRAAR

Without fail and that mind melted way prayed and that gaana sambanther

xU bghGJk; jtwhj cs;sk; cUfpg; gzpfpd;wtuha; qhdrk;ge;jh;

 மருவு திரு இயமகமும் வளர் இருக்கும் குறள் மற்றும்  2897-3

MARUYU THIRU IYAMAKAMUM VALAR IRUKKUM KURAL MARRUM

And those lovely thiru eyamagam and then those ever growing that matter form appearing thiru erukkuk kural

mzp bghUe;jpa jpUnakfKk; bghUsha; tsh;fpd;w jpUtpUf;Ff; Fws; nd;Dk;

 பெருகும் இசைத் திருப்பதிகத் தொடை புனைந்தார் பிள்ளையார்  2897-4

PERUKUM ISAITH THIRUP PATHIKATH THODAI PUNAINTHAAR PILLAIYAAR

And then those music growing way that sacred decades are singing way adorned to lord siva

 BtW bgUFfpd;w nir bghUe;jpa jpUg;gjpf khiyiaa[k; niwtUf;F mzptpj;jhu;

 1000. நீடு திருப் பொழில் காஞ்சி நெறிக்காரைக் காடு இறைஞ்சிச் 2898-1

NEEDU THIRUP POLIL KAANJSI NERIKKAARAIK KAADU IRAINJSICH

And then those plantations are covered thiruk kachi neri karai kaadu and those sacred temple place prayed

ePLk; Brhiyfs; r{H;e;j jpUf;fr;rp bewpf;fhiuf;fhL vd;Dk; jpUf;Bfhapiyg; Bgha; tzA;fp

 சூடு மதிக் கண்ணியார் துணை மலர்ச் சேவடி பாடி       2898-2

SOODU MATHIK KANNIYAAR THUNAI MALARCH SEEAVADI PAADI

And then those curved moon is adorned as flower way and that lord siva’s twin feet are praying way

mzpa[k; gpiwahd fz;zpia cila niwthpd; Jizahf kyh;Bghd;w jpUg;ghjA;fisg; ghof;

 ஆடும் அவர் இனிது அமரும் அனே கதங்கா வதம் பரவி 2898-3

AADUM AVAR INITHU AMARUM ANEEA KATHANGKAA VATHAM PARAVI

And then those dancing way appearing and that lord siva happily seated and those place thiruk kachi aneeaga thangaa vatham and that sacred place prayed

Tj;J naw;Wk; niwth; ndpjha; tPw;WnUf;Fk; jpUf;fr;rp mBd fjA;fhtjk; vd;Dk; jpUg;gjpiaj; Jjpj;Jg;

 மாடு திருத் தானங்கள் பணிந்து ஏத்தி வைகும் நாள்      2898-4

MAADU THIRUTH THAANANGGAL PANINTHU EATHTHI VAIKUM NAAL

And then those nearby place established that temples are praying way and then there dwelling period

 gf;fj;jpy; cs;s Bfhapy;fisa[k; gzpe;J Jjpj;Jj; jA;fp nUf;Fk; ehspy;

om thiruch chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: