OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

PADIYIL GNAANAM YUNNDU ARULIYA PILLAIYAIP PANITHARKU

ganesheit September 20, 2021

501. படியில் ஞானம் உண்டு அருளிய பிள்ளையைப் பணிதற்கு  2399-1

PADIYIL GNAANAM YUNNDU ARULIYA PILLAIYAIP PANITHARKU

And then those unique gaana nectar is consumed that gnaana milk is to be praying way

xg;gpy;yhj qhd mKjj;ij cz;l rk;ge;jiug; gzptjw;fhf

 அடியர் சென்று எதிர் கொள எழுந்து அருளும் அஞ்ஞான்று        2399-2

ADIYAR SENRU ETHIR KOLA ELUNTHU ARULUM ANJGNAANRU

And those disciples are beforehand receiving way and those days

moahh;fs; Bgha; vjph; bfhs;stUk; me;ehspy;

 வடி கொள் சூலத்தர் மன்னிய பொன்மதில் ஆரூர்க்       2399-3

VADI KOL SOOLATHTHAR MANNIYA PONMATHIL AAROORK

And those foundry place made that soolam battle force carried in the hand place by lord siva who has enter permanent form descended in this temple place where golden color protection wall are possessed in that thiru vaaroor place

toj;jiyf; bfhz;l R{yj;ij cila niwth; epiyaha; vGe;J mUspa bghd; kjpiyf; bfhz;l jpUth\hpd;

 கடி கொள் பேரணிப் பொலிவையார் முடிவுறக் காண்பார் 2399-4

KADI KOL PEEARANIP POLIVAIYAAR MUDIYURAK KAANNPAAR

And then glitering form flashing light is wholeness way enjoying person is there available in this world

 xspcila BguyA;fhuj;jpd; mHif KGJkhff; fhz ty;yth; ahu; xUtUk; ny;iy

 502. நான மான் மத நளிர் பெரும் சேற்று இடை நறும் பொன்    2400-1

NAANA MAAN MATHA NALIR PERUM SEEARRU IDAI NARUM PON

Those fragrance material punugu and kasthoori paste clubed that big slush place and then those golden color

g[DFk; f^;J]hpa[k; fye;j Fsph;e;j bgUq;Brw;wpy; cah;e;j bghd;idg; Bghd;w

 தூ நறுந்துகள் சொரிதலில் சுடர் ஒளிப் படலை  2400-2

THOO NARUNTHUGAL SORITHALIL SUDAR OLIP PADALAI

Those pure mannerism possessed those grinded dust and then all are spraying and that glittering form of street

J]a FzKila Rz;zg; bghofisj; J]t[tjhy; xspt[ila gliy

 யான வீதிகள் அடி வலித்து அவை கரைந்தலைய        2400-3

YAANA VEETHIGAL ADI VALITHTHU AVAI KARAINTHALAIYA

Are decorated form appearing and then those dust giving slippery way to feet and that melted with water pouring in the feet place of gaana sambanther

mzp bra;ag;gl;l bjUf;fs; motGf;FkhW me;jr; BrWk; JfSk; fiue;J Bghf

 வான மாரியில் பொழிந்தது மலர் மது மாரி     2400-4

VAANA MAARIYIL POLINTHATHU MALAR MATHU MAARI

And then from the space place falling rain water form, from the honey filled flowers place honey oozing and then fallen in the land place

 thdj;jpy; nUe;J tpGk; kiH Bghy; g{f;fspy; nUe;J Bjd;khup bghHpe;jJ

 503.  ஆடல் நீடுவ துகில் கொடி அணி குழல் கொடிகள் 2401-1

AADAL NEEDUVA THUKIL KODI ANI KULAL KODIGAL

And those cloth flags and those lovely hair possessed dancing ladies all the time moving form appearing

Jzpf; bfhofSk; mHfhd Te;jiy cila bfho Bghd;w bgz;fSk; Mlypy; ePLtd

 தோடு சூழ்வன சுரும்பொடு தமனியத் தசும்பு     2401-2

THOOADU SOOLVANA SURUMPODU THAMANIYATH THASUMPU

And those honey bees are encircling the flowers are tied that golden sacred pots

tz;Lfs; bghd; FlA;fSk; kyh; njH;fSk; R{H;td

 காடு கொண்டன கதலி தோரணம் நிரைக் கமுகு 2401-3

KAADU KONNDANA KATHALI THOOARANAM NIRAIK KAMUKU

And those banana plants and thoranaas and bettle nut trees all appearing that forest like set up

thiHfSk; BjhuzA;fSk; thpirahd ghf;FfSk; fhl;ilg; Bghd;w fhl;rpa[ld; tpsA;Ftd

 மாட மாளிகை மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம்        2401-4

MAADA MAALIKAI MANNDAPANGGALIN MARUNGKU ELLAAM

And then mansions high raised towers and mandabaas and those storied form appearing those high raised buildings place

 khlA;fs; khspiffs; kz;lgA;fs; vd;Dk; ntw;wpd; gf;fA;fspy; vy;yhk;

 504. மாலை சூழ் புறம் கடைகளின் மணி நிரை விளக்கின்       2402-1

MAALAI SOOL PURAM KADAIKALIN MANI NIRAI VILAKKIN

Where outer entrance door place those flowers are hanging form tied and then diamonds are also row form hanging

mj;jifa gf;fA;fisr; R{H;e;j g[w thapy;fspd; khiyg; Bghjpy; kzpfis cila thpirahy; bjhA;ftplg;gl;l

 கோல நீள் சுடர் ஒளியுடன் கோத்து இடை தூக்கும்       2402-2

KOOALA NEEL SUDAR OLIYUDAN KOOATHTHU IDAI THOOKKUM

And then those lamps are that lovely litup way in the plantations in between place hanging form appearing

tpsf;Ffspd; mHfpa ePz;l Rlh; xspa[ld; bjhlh;g[ gLkhW Brhiy bra;J nil nilBa bjhA;ftplg;gl;l

 நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம்புகர் படுக்கும்    2402-3

NEELA MAA MANI NILAL PORA NIRAMPUKAR PADUKKUM

And then those big diamonds shadows in clubbed form calling all

bghpa kzpfspd; epHyhdJ To miyj;jyhy;

 பால வாயின பவன வேதிகை மலர்ப் பந்தர்     2402-4

PAALA VAAYIN PAVANA VEEATHIKAI MALARP PANTHAR

And then those coral like red color possessing those elevated seating place calling thinnai where decorated that flower roof are appearing in that attractive way

 gts epwk; cila jpz;izfspd; Bky; cs;s g{g;ge;jy;fspy;  bre;epwk; g[fh epwj;ij cilatdha; Mapd

 505. தழை மலர்த்தடம் சாலைகள் bjw;wpfs; சதுக்கம்     2403-1

THALAI MALARTHTHADAM SAALAIGAL THERRIGAL SATHUKKAM

And then those natural ponds place bloomed way appearing those roads decorated places and squires

jiHj;j g{k;bgha;ifa[k; rhiyfSk; bjw;wpfSk;, rJf;fA;fSk;

 குழை முகத்தவர் ஆட அரங்கு இமையவர் குழாமும்     2403-2

KULAI MUKATHTHAVAR AADA ARANGKU IMAIYAVAR KULAAMUM

And then those ear ornaments are adorned dancing ladies in the stages place dancing way

fhjzpfis mzpe;j bgz;fs; MLk; muA;Ffs; Bjth;fs; Tl;lKk;

 விழை சிறப்பின வியல் இடம் யாவையும் மிடைந்து     2403-3

VILAI SIRAPPINA VIYAL IDAM YAAVAIYUM MIDAINTHU

And then those deevaas clusters are liking that broad places where that rain pouring way good auspicious sounds are raising

tpUk;g[k; rpwg;g[ila mfd;w nlA;fSk; Mfpa vt;tplA;fspYk; beUA;fp

 மழை முழக்கு என இயம்பின மங்கல இயங்கள் 2403-4

MALAI MULAKKU ENA IYAMPINA MANGKALA IYANGGAL

And those drum beating sounds are raised

 kiH xypBghy kA;fy nay;fs; nak;gpd

 506. விரவு பேர் அணி வேறு வேறு இன்னன விளங்கும் 2404-1

VIRAYU PEEAR ANI VEEARU VEEARU INNANA VILANGKUM

And then as stated above those appropriate decorated processions are moved

BkBy Twg;gl;lthW bghUe;jpa btt;BtW tifg;gl;l nj;jifa BguyA;fhuKld; Bguzpf;fyA;fs; tpsA;Fk;

 பிரசமென்மலர் சோலை சூழ் பெரும் திருவாரூர் 2404-2

PIRASA MEN MALAR SOOALAI SOOL PERUM THIRUVAAROOR

And that thiru vaaroor place those honey filled soft flowers plantations are glory filled way appearing

Bjid cila bkd;ikahd kyh; epiwe;j g{q;Brhiyfspd;; bgUikiaf; bfhz;l jpUth\h;

 அரசு அளிப்பவர் அருளினால் அடியவர் குழுவும் 2404-3

ARASU ALIPPAVAR ARULINAAL ADIYAVAR KULUYUM

And that place ruling that thiyageasap perumaan whose sacred grace way and those disciple cluster

muR MSk; jpahfuhrg; bgUkhd; jpUmUshy; moath; Tl;lKk;

 புரிசனங்களும் புறத்து அணைந்து எதிர் கொள்ளும் பொழுது       2404-4

PURISANANGGALUM PURATHTHU ANAINTHU ETHIR KOLLUM POLUTHU

And those native place people are approached that outer place and then inviting that gaana sambanther before hand and that state

 kw;w kf;fSk; efuj;jpd; btspBa te;J mize;J gps;isahiu vjph; bfhs;fpd;w mstpy;

 507. வந்து இறைஞ்சும் மெய்த் தொண்டர் தம் குழாத்து எதிர் வணங்கிச்  2405-1

VANTHU IRAINJSUM MEYTH THONNDAR THAM KULAATHTHU ETHIR VANANGKICH

And then those before hand approaching that true disciples and that cluster place gaana sambnather also prayed way appearing before them

jk; vjph; te;J tzA;Fk; bka;j; bjhz;lh; Tl;lk; Kd;Bd jhKk; vjph; tzA;fp

 சந்த முத்தமிழ் விரகராம் சண்பையர் தலைவர் 2405-2

SANTHA MUTH THAMIL VIRAKARAAM SANNPAIYAR THALAIVAR

And that musical notes are filled way those three tamils are excelled that gaana sambanther

re;jKila Kj;jkpH; ty;Yeuhd rPfhHpj; jiyth;

 அந்தமாய் உலகு ஆதியாம் பதிகம் அங்கு எடுத்தே       2405-3

ANTHAMAAY YULAKU AATHIYAAM PATHIKAM ANGKU EDUTHTHEEA

And that decade starting beginning and end this world and that way singing form

me;jkha; cyF Mjpaha; vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ij mA;F bjhlA;fp

 எந்தை தான் எனை என்று கொள்ளும் கொல் என்று இசைத்தார்  2405-4

ENTHAI THAAN ENAI ENRU KOLLUM KOL ENRU ISAITHTHAAR

And then thislord Siva will accept me as disciple in that concept filled way completed this decade

 vk;bgUkhd; jhd; vd;id Vw;Wf; bfhs;thBuh vd;w fUj;Jld; gho Koj;jhu;

 508.  ஆன அத்திரு பதிகம் முன் பாடிவந்து அணையும் 2406-1

AANA ATHTHIRU  PATHIKAM MUN PAADIVANTHU ANAIYUM

And that sacred decade singing way moving

mj;jifa jpUg;gjpfj;ijg; gho te;J Brh;fpd;w

 ஞான வித்தகர் மெய்த்தவர் சூழ அந் நகரார்     2406-2

GNAANA VITHTHAKAR MEYTH THAVAR SOOLA AN NAKARAAR

And those gaana excelled sambanthap pillaiyaar and that true disciples are covered form moving and then those thiru vaaroor place people are

qhdtpj;jfuhd gps;isahu; bka; moah;fs; jk;ik R{H;e;J tut[k; me;j jpUth\h; efu kf;fs;

 தூ நறும் சுண்ண மலர் பொரி தூஉய்த் தொழுது ஏத்த    2406-3

THOO NARUM SUNNDA MALAR PORI THOO YUYTH THOLUTHU EATHTHA

Those pure fragrance filled poweder and flowers and that rice pori all are spraying way prayed before gaana sambanther and that way moved through the streets place

J]a;ikahd kzk; cila Rz;zg; bghoiaa[k; kyh;fisa[k; bghhpapida[k; J]tpj; bjhGJ tzA;ft[k; (nt;thW efuj; bjUf;fisf; fle;J Bgha;)

 வான நாயகர் கோயில் வாயிலின் மருங்கு அணைந்தார் 2406-4

VAANA NAAYAKAR KOOAYIL VAAYILIN MARUNGKU ANAINTHAAR

And then those deevaas leader lord Siva’s temple place approached

Bjth; jiytuhd rptbgUkhd; Bfhapypd; thapiy mile;jhu;

 509. மன்னு தோரண வாயில் முன் வணங்கி உள் புகுவார்       2407-1

MANNU THOOARANA VAAYIL MUN VANANGKI YUL PUKUVAAR

and those thoranaas are permanent form established those entrance door place praying and then entered in to the temple place and that gaana sambanther

BjhuzA;fs; epiybgw mikf;fg;gl;L tpsA;Fk; thapypd; Kd;g[ tzA;fpf; BfhapYf;Fs; g[Fe;jtuhd gps;isahu;

 தன் உள் எவ்வகைப் பெருமையும் தாங்கிய தகைத்தாம் 2407-2

THAN YUL EVVAKAIP PERUMAIYUM THAANGKIYA THAKAITH THAAM

And then in the mind place there no ego possessed way and that mannerism filled

jkf;Fs; vy;yhtifahd bgUika[k; bfhz;l jd;ikcila

 பன் நெடும் சுடர்ப் படலையின் பரப்பினைப் பார்த்துச்     2407-3

PAN NEDUM SUDARP PADALAIYIN PARAPPINAIP PAARTHTHUCH

And then those lights are row form lit up which is seen way

gy ePz;l xsp thpirfs; gug;gpidf; fz;L

 சென்னி தாழ்ந்து தேவ ஆசிரியன் தொழுது எழுந்தார்     2407-4

SENNI THAALNTHU THEEAVA AASIRIYAN THOLUTHU ELUNTHAAR

And then head bowing way that deeva aasiraa mandaba prayed

 jiy tzA;fpj; Bjthrphpa kz;lgj;ij tzA;fpdhu;

 510. மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம் கொண்டு வணங்கிக்        2408-1

MAADU SOOL THIRU MAALIKAI VALAM KONNDU VANANGKIK

And then near by place encircling form appearing those sacred mansions are encircling way and then prayed

gf;fj;jpy; Rw;wpYk; R{H;e;j jpUkhspifia tyk; bfhz;L te;J tzA;fpf;

 கூடு காதலில் கோபுரம் பணிந்து கை குவித்துத் 2408-2

KOODU KAATHALIL KOOAPURAM PANINTHU KAI KUVITHTHUTH

And then love oneness form that temple towers are submissive way prayed with folded hands

TLk; md;g[ kpFjpahy; Bfhg[uj;ij gzpe;J ifTg;gpj; bjhGJ

 தேடு மால் அயர்க்கு அரியராய்ச் செழுமணிப் புற்றில்     2408-3

THEEADU MAAL AYARKKU ARIYARAAYCH SELUMANIP PURRIL

And that bharama and thirumal searched lord siva’s head and feet but failed to see it and those rare way appearing in that rich sacred sand hole place

jk;ikj; Bjoa jpUkhYf;Fk; ehd; KfDf;Fk; mwptjw;F mhpa brGikahd kzpg;g[w;wpy;

 நீடு வாழ் முன்பு நிலமுறப் பல முறை பணிந்தார்        2408-4

NEEDU VAAL MUNPU NILA MURAP PALA MURAI PANINTHAAR

Permanent way seated and then blessing all and that way appearing lord siva is so many way fallen down in the land place and then prayed

 nlk; bfhz;L ePo vGe;J mUsp cs;s niwtiug; gy Kiwa[k; epyj;jpy; tpGe;J tzA;fpdhu;

 511. பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர் பரவிய புளகம்     2409-1

PANINTHU VEELNTHANAR PATHAITH THANAR PARAVIYA PULAKAM

And that way gaana sambanther fallen down in the land place and then emotional filled way and those whole body place hairs are raised in the straight way

qhdrk;ge;jh; gzpe;J tpGe;jhu; gijj;jhu; cly; KGJk; kaph;g;g[sfk;

 அணிந்த மேனியோடு ஆடினர் பாடினர் அறிவில் 2409-2

ANINTHA MEEANIYOOADU AADINAR PAADINAR ARIVIL

And those emothinal spread over way dancing singing and then in the mind place seen and then

gutpa epiyapy; Modhu; ghodhu; jk; mwptpDs;Bs

 துணிந்த மெய்ப் பொருள் ஆனவர் தமைக் கண்டு துதிப்பார்       2409-3

THUNINTHA MEYP PORUL AANAVAR THAMAIK KANNDU THUTHIPPAAR

And then external way seeing way prayed

Jzpe;J fz;L bfhz;L nUe;j bka;g;guk;bghUshd rptbgUkhid btspBaa[k; ghh;j;Jj; Jjpg;gtuha;j;

 தணிந்த சிந்தையின் விரைந்து எழு வேட்கையில் தாழ்ந்தார்      2409-4

THANINTHA SINTHAIYIN VIRAINTHU ELU VEEATKAIYIL THAANTHAAR

And that subdued mind place fast way willingness filled way prayed

 jk; jzpe;j cs;sj;Js; tpiue;J vGk; tpUg;g[ld; tzA;fpdhu;

 512. செஞ் சொல் வண் தமிழ்த் திருப்பதிகத்து இசை எடுத்து     2410-1

SENJ SOL VANN THAMILTH THIRUP PATHIKATHTHU ISAI EDUTHTHU

And then those pure wards composed that mighty powerful sacred decade is singing way started

brq;brhy;yhy; Md tz; jkpH;g;gjpfj;ijj; bjhlA;fp

 நஞ்சு போனகம் ஆக்கிய நம்பர் முன் பாடி       2410-2

NANJSU POOANAKAM AAKKIYA NAMPAR MUN PAADI

And then those poison is converted as nectar form and that lord siva before completed the song

eq;ir mKjkha; niwth; jpUKd;g[ gho Koj;J

 மஞ்சு சூழ் திரு மாளிகை வாயிலின் புறம் போந்து       2410-3

MANJSU SOOL THIRU MAALIKAI VAAYILIN PURAM POOANTHU

And then those clouds are covered and that place entrance place approached

BkfA;fs; R{H;fpd;w khspifapd; thapy; gf;fj;jpy; mile;J

 அஞ்சு எழுத்தின் மெய் உணர்ந்தவர் திருமடத்து அணைந்தார்      2410-4

ANJSU ELUTHTHIN MEY YUNARNTHAVAR THIRU MADATHTHU ANAINTHAAR

And those five letter sacred true meaning is realized form and then went to that sacred inn place

 jpUIe;J vGj;jpd; bka;g; bghUis czh;e;jtuha; gps;isahu; jpUklj;ijr; Brh;e;jhu;

 513. அங்கு அணைந்து அமர்ந்து அருளுவார் அரன் நெறி அமர்ந்த        2411-1

ANGKU ANAINTHU AMARNTHU ARULUVAAR ARAN NERI AMARNTHA

And that sacred inn place stayed that sambanther and then entered into that thiru araneri temple place where willingly descended lord Siva

mj;jpU klj;jpy; jA;fp nUe;j gps;isahu; jpUmubdwp vd;w Bfhapiy tpUk;gp vGe;J mUsp cs;s

 செங்கண் ஏற்றவர் சேவடி வணங்கி முன் திளைத்துப்     2411-2

SENG KANN EARRAVAR SEEAVADI VANANGKI MUN THILAITHTHUP

Where red color eye are possessed those bull vehicle possessing way and those red color feet place praying way and then enjoyed it

rpte;j fz;iz cila fhis thfdhd niwthpd; Brtofis tzA;fpj; jpisj;Jg;

 பொங்கு பேர் ஒளிப் புற்று இடம் கொண்டவர் புனிதப்     2411-3

PONGKU PEEAR OLIP PURRU IDAM KONNDAVAR PUNITHAP

And then those ever growing beacon light form appearing those sand hole place and those pure

bgUFk; Bgbuhspt[ila g[w;wplk; bfhz;l bgUkhdpd; J]a;ikahd

 பங்கயப் பதம் தொழுது காலம் தொறும் பணிந்தார்       2411-4

PANGKAYAP PATHAM THOLUTHU KAALAM THORUM PANINTHAAR

Lotus flower like sacred feet place three times a day praying way seated there

 jhkiu Bghd;w jpUtofisf; fhyk; BjhWk; bjhGJ te;jhu;

 514. புற்றிடம் கொளும் புனிதரைப் போற்றி இசை பெருக         2412-1

PURRIDAM KOLUM PUNITHARAIP POOARRI ISAI PERUKA

And that sand don place those temple form dwelling and then blessing all and that pure appearance possessed lord siva is praying way and then musical notes are filled way

g[w;wpy; Bfhapy; bfhz;L mUSk; J]atuhd niwtiug; gzpe;J Jjpj;Jk; nirbgUFkhW

 பற்றும் அன்பொடு பணிந்து இசைப் பதிகங்கள் பாடி      2412-2

PARRUM ANPODU PANINTHU ISAIP PATHIKANGGAL PAADI

And those love attachment way prayed and then good music filled way decades are singing

gw;Wk; md;g[lBd tzA;fp ndpa nirahy; jpUg;gjpfA;fisg;gho

 நல்தவத் திருத்தொண்டர்கள் ஒடு நலம் சிறப்ப  2412-3

NAL THAVAATH THIRUTH THONDARKAL ODUNALAM SIRAPPA

And then those good penace performing those disciples with them and that good ness

ey;y jtj;jpid Bkw; bfhz;l bjhz;lh;fSld; ed;ik rpwe;J

 மற்ற வண்பதி தன் இடை வைகும் அந் நாளில் 2412-4

MARRA VANNPATHI THAN IDAI VAIKUM AN NAALIL

Emanting way and that fetile place stayed there and then those days

 XA;FkhW me;j tsk; cila Chpy; jA;fp nUf;Fk; ehspy;

 515. மல்லல் நீடிய வலி வலம் கோளிலி முதலாத்       2413-1

MALLAL NEEDIYA VALI VALAM KOOALILI MUTHALAATH

And that richness filled way those temples are thiru vali valam thiruk kooalili and then other temples praying way

brHpg;ghy; rpwe;j jpUtyptyk; jpUf;Bfhspyp Kjyha; cs;sdthd

 தொல்லை நான் மறை முதல்வர் தம் பதி பல தொழுதே 2413-2

THOLLAI NAAN MARAI MUTHALVAR THAM PATHI PALA THOLUTHEEA

And those four veetha’s are giver that lord siva’s temples are praying way

ehd; kiwfspd; Kjy;tud niwthpd; jpUg;gjpfs; gytw;iwa[k; bjhGJ

 எல்லை இல் திருப்பதிகங்களால் பணிந்து ஏத்தி  2413-3

ELLAI IL THIRUP PATHIKANGGALAAL PANINTHU EATHTHI

And then those innumerable decades are singing way prayed

mstpy;yhj jpUg;gjpfs;fisg; gho gzpe;J bjhGJ

 அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும் ஆரூர் தொழ அணைந்தார்  2413-4

ALLAL THEERPPAVAR MEENNDUM AAROOR TOLA ANAINTHAAR

And that problem solving that thiru gaana sambnather once again come back to thiru vaaroor to pray lord Siva

 cyfpy; Jd;gk; jPh;f;f te;j gps;isahu; jpUk;gt[k; jpUth\h; bjhHt[k; bghUl;lha; te;jhu;

 516.  ஊறு காதலில் ஒளி வளர் புற்றிடம் கொண்ட      2414-1

YOORU KAATHALIL OLI VALAR PURRIDAM KONNDA

And then those love filled way those radiant emanating way and that sand don place seated lord siva

kpFfpd;w md;ghy; xsptPRk; g[w;wpy; tPw;wpUf;Fk;

 ஆறு உலாவிய சடை முடி ஐயரைப் பணிந்து    2414-2

AARU YULAAVIYA SADAI MUDI AIYARAIP PANINTHU

Whose hair place those ganges river wandering those pigtail possessed lord siva whose sacred feet are praying way

fA;if cyht[tjw;F nlkhd rilia cila Iauhd niwtiu tzA;fpj;

 நீறு வாழ் என நிகழ் திருத் தொண்டர் களோடும் 2414-3

NEERU THAAL ENA NIKAL THIRUTH THONNDAR KALOOADUM

And those sacred ashes are considered as way of life and those sacred disciples with them

jpUePBw jk; thH;t[ MFk; vd;Dk; jpUj;bjhz;lh;fs; clBd

 ஈறிலாத் திரு ஞான சம்பந்தர் அங்கு இருந்தார்  2414-4

EERILAATH THIRU GNAANA SAMPANTHAR ANGKU IRUNTHAAR

And those infinitive siva gaana possessed gaana sambanther in that way seated in the thiru vaaroor place

 nWjp ny;yhj rptqhdKila qhdrk;ge;jh; mA;F vGe;J mUspdhu;

 517. அங்கு நன்மையில் வைகும் அந்நாள் சில அகல    2415-1

ANGKU NANMAIYIL VAIKUM ANNAAL SILA AKAL

In that way those goodness filled in that thiru vaaroor place stayed some more days

me;jj; jpUth\h; mt;thW ed;ikapy; jA;fpa me;j ehl;fs; rpy fHpe;jd fHpa

 நங்கள் தம் திரு நாவினுக்கு அரசரை நயந்து    2415-2

NANGKAL THAM THIRU NAAVINUKKU ARASARAI NAYANTHU

And then after thiru naayullu araser is thinking way

jk; jpUeht[f;F muriu tpUk;gp

 பொங்கு சீர்ப் புகலூர் தொழ அருளினால் போவார்        2415-3

PONGKU SEERP PUKALOOR THOLA ARULINAAL POOAVAAR

And those bubbling form of specialty filled thirup pugaloor place praying way got permission and then started from thiru vaaroor

bghA;Fk; rpwg;g[ila jpUg;g[fY]hpid tzA;Ftjw;F tpil bgw;Wf;bfhz;L bry;gtuha;

 தங்கும் அப்பதிப் புறம்பணை சார்ந்து அருள் செய்வார்    2415-4

THANGKUM APPATHIP PURAM PANAI SAARNTHU ARUL SEVAAR

And that staying thiru vaaroor place and that outer place approaching way put his grace

 jA;fpa mj;jpUth\hpy; gjpapd; g[wk;giziar; Brh;e;J mUs; bra;gtuha;

 518. புவன ஆரூரினில் புறம் போந்து அதனையே நோக்கி நின்றே 2416-1

PUVANA AAROORINIL PURAM POOANTHU ATHANAIYEEA NOOAKKI NINREEA

it is seeing way standing

And then this land place bet place is thiru vaaroor and that city place those fertile maruthaa land place approached and then those

kz; cyfj;jpy; rpwe;j jpUth\hpd; efh;g;g[wj;jpy; kUjepyj;jpy; Bgha;r; Brh;e;J me;j efuj;ijBa Behf;fp epd;w tz;zk;

 அவம் இலா நெஞ்சமே அஞ்சல் நீ உய்யும் ஆறு அறிதி அன்றே  2416-2

AVAM ILAA NENJSAMEEA ANJSAL NEE YUYYUM AARU ARITHI ANREEA

And then instructed to the whole world that with useless way not to be wasted this life and then said not afraid of any thing in this world and then you must know uplifting way and means

gad; ny;yhJ fHpe;J BghfhBj kdBk eP mq;rhBj ca;a[k; tifapid mwptha; my;iyBah

 சிவனது ஆரூர் தொழாய் நீ மறவாது என்று செங்கை கூப்பி      2416-3

SIVANATHU AAROOR THOLAAYI NEE MARAVAATHU ENGRU SENGKAI KOOPPI

If you want to get good destiny then you must pray in thiru vaaroor and that way informing all and then those red colr hands are raised up ward above the head place

rptbgUkhdpd; jpUth\iu eP kwf;fhJ bjhGthahf vdr;brhy;yp rpte;j ifiaj; jiykPJ Ftpj;Jf; bfhz;L

 பவனமாய்ச் சோடையாய் எனும் திருப்பதிகம் முன் பாடினாரே    2416-4

PAVANAMAAYICH SOOADAIYAAY ENUM THIRUPPATHIKAM MUN PAADINAAREEA

And then started to sang decade that bhavanammaai and sooadaiyaai and then  blessed all

 gtdkha;r; Brhilaha; vdj; bjhlA;Fk; gjpfj;ij Kd;Bd gho mUspdhu;

 519. காழியார் வாழ வந்து அருள் செயும் கவுணியப் பிள்ளையார் தாம்  2417-1

KAALIYAAR VAAL VANTHU ARUL SEYUM KAYUNIYAP PILLAIYAAR THAAM

And that seergaali place getting good life so that gaana sambanther descended in that gowniyar sect

rPfhHp thH;tjd; bghUl;lha;j; Bjhd;wpa ft[zpah;

 ஆழியான் அறிஒணா அண்ணல் ஆரூர் பணிந்து அரிது செல்வார் 2417-2

AALIYAAN ARI ONAA ANNAL AAROOR PANINTHU ARITHU SELVAAR

And those thirumal not seen that lord siva and those thiru vaaroor place praying way and then moved away from that place

jpUkhYk; mwpa Koahj niwthpd; jpUth\hpidg; gzpe;J Bky; bry;gtuha;

 பாழி மால் யானையின் உரி புணைந்தார் பனையூர் பணிந்து      2417-3

PAALI MAAL YAANAIYIN YURI PUNAINTHAAR PANAIYOOR PANINTHU

And then those mighty power possessed and madness faintings are possessed and those elephant skin is adorned form lord siva seated and that thirup panaiyoor place praying way

typika[k; kj kaf;fKk; cila ahidapd; Bjhiyg; Bghh;j;j rptbgUkhdpd; jpUg;gida{iug; gzpe;J

 வாழி மாமறை இசைப் பதிகமும் பாடி அப் பதியினில் வைகி     2417-4

VAALI MAAMARAI ISAIP PATHIKAMUM PAADI AP PATHIYINIL VAIKI

And then those life line form appearing those good veethaas meaning and music embedded form those sacred decades are singing way and then stayed there

 thH;t[ cila bghpa kiwfspd; bghUisa[k; nirapida[k; cila jpUg;gjpfj;ijg;gho me;jg;gjpapy; jA;fp nUe;J

 520. அங்கு நின்று அரிது எழுந்து அருளுவார் அகில காரணமும் ஆனார்  2418-1

ANGKU NINRU ARITHU ELUNTHU ARULUVAAR AKILA KAARANAMUM AANAAR

And then rare way separated from that temple place and then started journey all world functions the cause and effect form appearing lord siva

me;jg; gjpapdpd;W mhpjha;g; g[wg;gl;Lr; bry;thuha; cyfk; vy;yhtw;wpw;Fk; fhuzk; Md rptbgUkhd;

 தங்கு நல் பதிகளும் பிற பணிந்துஅருளி வண் தமிழ் புனைந்தே 2418-2

THANGKU NAL PATHIKALUM PIRA PANINTHU ARULI VANN TAMIL PUNAITHEEA

And that lord siva descended other temple places are praying way and then those sacred decades are singing way

vGe;J mUSk; ed;ik cila gpwgy gjpfisa[k; tzA;fpj; jpUg;gjpfk; gho

 எங்கும் மெய்த்தவர் குழாம் எதிர் கொளத் தொழுது எழுந்து அருளி வந்தார்        2418-3

ENGKUM MEYTH THAVAR KULAAM ETHIR KOLATH THOLUTHU ELUNTHU ARULI VANTHAAR

Ad then all the place those true penance performing disciples are beforehand inviting way praying

ve;j nlj;Jk; cz;ikj; jtKila moahh;fs; jk;ik vjph; bfhs;sj; bjhGJ

 பொங்கு தண் பாசடைப் பங்கயப் புனல் வயல் புகலூர் சார        2418-4

PONGKU THANN PAASADAIP PANGKAYAP PUNAL VAYAL PUKALOOR SAARA

And those much coolness filled place and those leaves are filled lotous flower ponds are filled those thirup pugaloor place approaching form moved

 bghA;Fk; Fsph;r;rpahd niyfis cila jhkiuj; jlA;fs; r{H;e;j jpUg;g[fY]iu milar; brd;whu;

 521. நாவினுக்கு அரசரும் நம்பி சீர் முருகரும் மற்று நாமச்      2419-1

NAAVINUKKU ARASARUM NAMPI SEER MURUKARUM MARRU NAAMACH

Where thiru naayukku arasar and those male place best person muruga naaya naar and then

jpUeht[f;F murUk; MltUs; rpwe;j KUf ehadhUk; kw;Wk;

 சேவுகைத்தவர் திருத் தொண்டர் ஆனவர்கள் முன் சென்று சீதப்  2419-2

SEEAYUKAITHTHAVAR THIRUTH THONNDAR AANAVARGAL MUN SENRU SEETHAP

And those bull flag carrier lord siva’s sacred disciples are and then before hand inviting way

fhis bfhoia cila cah;e;j rptbgUkhdpd; jpUj;bjhz;lh;fSk; vjph;bfhz;L Kd;g[ Bgha;f; Fsph;e;j

 பூவினில் பொலி புனல் புகலியார் போதகத்து எதிர் பணிந்தே       2419-3

POOVINIL POLI PUNAL PUKALIYAAR POOATHAKATHTHU ETHIR PANINTHEEA

And those flowers are filled attractive way and those water bodies filled seergaali leader and that male elephant calf form appearing that gaana sambanther place praying form approached

g{f;fshy; bghypt[ bgw;w ePh;tsk; bfhz;l rPfhHpj; jiythpd; Midf; fd;wpd; jpUKd;g[ gzpe;J Bru

 மேவ மற்று அவருடன் கூடவே விமலர் கோயிலை அடைந்தார்  2419-4

MEEAVA MARRU AVARUDAN KOODAVEEA VIMALAR KOOAYILAI ADAINTHAAR

And then gaana sambanther with them moved way lord siva’s temple place entered

 mth;fSld; rk;ge;jh; brd;W niwthpd; jpUf;Bfhapiyr; Brh;e;jhu;

 522. தேவர் தம் தலைவனார் கோயில் புக்கு அனைவரும் சீர் நிலத்து உற வணங்கி        2420-1

THEEAVAR THAM THALAIVANAAR KOOAYIL PUKKU ANAIVARUM SEER NILAITHTHU YURA VANANGKI

All are entered into lord Siva’s temple and then fallen down in the land place praying way

Bjth; jk; jiythpd; BfhapYs; g[Fe;J vy;yhUk; epyj;jpy; bghUe;j tpGe;J tzA;fp

 பாவரும் தமிழ் இசைப் பதிகமும் பாடி முன் பரவுவார் புறம்பு அணைந்தே 2420-2

PAAVARUM TAMIL ISAIP PATHIKAMUM PAADI MUN PARAYUVAAR PURAMPU ANAINTHEEA

And then as per the poems are classified way and then those musical notes are filled way singing and then those sacred deity place praying and then came out from the temple

ghf;fspd; gFghl;Lf;F nzA;fj; jkpH; nir bghUe;jpa jpUg;gjpfA;fisg;gho jpUKd;g[ Jjpg;gtuhd rk;ge;jh; btspapy; te;J

 தாவில் சீர் முருகனார் திருமனைக்கு எய்தி அத் தனி முதல் தொண்டர் தாமே     2420-3

THAAVIL SEER MURUKANAAR THIRUMANAIKKU EYTHI ATH THANI MUTHAL THONNDAR THAAMEEA

And then those flaw less muruga naaya naar house place entered and that unique naaya naar who has prepred that sacred food

Fw;wk; mw;w rpwg;ig cila KUf ehadhhpd; ny;yj;jpy; Brh;e;J me;j xg;gpy;yhj Kjd;ik bfhz;l jpUj;bjhz;lBu jpUmKJ

 யாவையும் குறை அறுத்து இட அமர்ந்து அருளுவார் இனிதின் அங்கு உறையும் நாளில் 2420-4

YAARAIYUM KURAI ARUTHTHU IDA AMARNTHU ARULUVAAR INITHIN ANGKU YURAIYUM NAALIL

And then dwelling places are set in and then willingness filled way stayed there and those days

 ciwa[s; Kjyhd vy;yhtw;iwa[k; Fiwt[ ny;yhJ mikf;f mA;F tpUk;gpj; jA;fp nUe;jhu; jA;fp nUe;j ehspy;

 523. நீல நக்க அடிகளும் நிகழ் சிறுத் தொண்டரும் உடன் அணைந்து எய்தும் நீர்மைச் 2421-1

NEELA NAKKA ADIKALUM NIKAL SIRUTH THONNDARUM YUDAN ANAINTHU EYTHUM NEERMAICH

And then on hearing that gaana sambanther arrival those thiru neela nakka naaya naar and glory filled seru thonda naaya naar clubbed way

bra;jpiaf; Bfl;L te;j ePyef;f ehadhUk; g[fGila rpWj;bjhz;l ehadhUk; Tog; bghUe;jpa ePh;ik cila

 சீலம் மெய்த்தவர்களும் கூடவே கும்பிடும் செய்கை நேர் நின்று வாய்மை         2421-2

SEELAM MEYTH THAVARKALUM KOODAVEEA KUMPIDUM SEYKAI NEEAR NINRU VAAYMAI

And those good qualities filled those other disciples are clubbed form praying way and then those oneness way standing there

rPyKila kw;w bjhz;lh;fSk; jk;Kila niwtiu tHpgLk; bra;ifapy; xUg;gl;L epd;W tha;ikapy;

 சாலமிக்கு உயர் திருத் தொண்டின் உண்மை திறம் தன்னையே தெளிய நாடிக்      2421-3

SAALAMIKKU YUYAR THIRUTH THONNDIN YUNMAI THIRUM THANMAIYEEA THELIYA NAADIK

And then those highly regarded sacred service is true way searched

kpft[k; cah;t[ila jpUj;bjhz;od; cz;ikj; jpwA;fisBa bjspthf ehor;

 காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவிக் கலந்து அருளினார் காழி நாடார்  2421-4

KAALAM YUYTH THAVARKALOODU ALAVALAAVIK KALANTHU ARULINAAR KAALI NAADAAR

And then those clubbed way those time passing way those conversations are performing way and those seergali leader gaana sambanther blessed all

 mth;fSld; Tof; fye;J fhyk; Bghf;fp ciuahorPfhHpj; jiytuhd gps;isahu; mUspdhu;

 524. கும்பிடும் கொள்கையில் குறி கலந்து இசை எனும் பதிக முன் ஆன பாடல்  2422-1

KUMPIDUM KOLKAIYIL KURI KALANTHU ISAI ENUM PATHIKA MUN AANA PAADAL

And those praying rules are embedded way and those sacred decade starting with kuri kalanthueasai poem

Fk;gpLk; bfhs;ifapy; Fwpg;ig cs;slf;fp Fwpfye;jpir vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfj;ijj;

 தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால் பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி 2422-2

THAM PERUM THALAIMAIYAAL NILAIMAI SAAL PUTHYA THAN PERUMAI SAALPURA VILAMPI

And then those leadership qualities filled way day to day acts are conducting and that temple place glory is informing way

jk; bgUk; jiyikg; ghl;odhy; ey;y epiyik epiwe;j me;jg; gjpapd; bgUikia vLj;Jf; Twp

 உம்பரும் பரவுதற்கு உரிய சொல் பிள்ளையார் உள்ளம் மெய்க் காதல் கூர        2422-3

YUMPARUM PARAYUTHARKU YURIYA SOL PILLAIYAAR YULLAM MEYK KAATHAL KOORA

And then those deevaas are praying and praising and that good wards are using way singing songs and then that mind place true love flooded way

Bjth;fSk; Bghw;Wjw;F chpa brhy;iy cila gps;isahu; cs;sj;jpy; cz;ik md;g[ bgUfpajhy;

 நம்பர் தம் பதிகள் ஆயின ஏனைப் பலவும் முன் நண்ணியே தொழ நயந்தார்      2422-4

NAMPAR THAM PATHIGAL AAYINA EANAIP PALAYUM MUN NANNIYEEA THOLA NAYANTHAAR

And then that mentality way lord Siva’s other temples are praying those willingness filled way appeared

 niwthpd; gjpfshd gpwtw;iwa[k; Bgha;g; bghUe;jp tzA;ftpUg;gk; bfhz;lhu;

 525. புள்ளல் அம்பு தண்புனல் புகலூர் உறை புனிதனார் அருள் பெற்றுப்    2423-1

PULLAL AMPU THANPUNAL PUKALOOR YURAI PUNITHANAAR ARUL PERRUP

And those water bodies place dwelling those birds are raising sounds and those cool place is thirup pugalloor where descended lord siva’s sacred grace is getting way

ePh;g; gwitfs; xypg;gjw;F nlkhd Fsph;e;j ePh;epiy r{H;e;j jpUg;g[fY]hpy; vGe;J mUspa g[dpj niwth; mUisg; bgw;W

 பிள்ளையார் உடன் நாவினுக்கு அரசரும் பிற பதி தொழச் செல்வார்      2423-2

PILLAIYAAR YUDAN NAAVINUKKU ARASARUM PIRA PATHI THOLACH SELVAAR

And those gaana sambanther and thiru naayukku arasar clubbed way wanted to pray other temples are and that way started their journey

gps;isahu; cld; jpUeht[f;F murUk; niwthpd; kw;w gjpfisa[k; bjhGk; bghUl;lha;r; bry;gtuha;

 வள்ளலார் சிறுத் தொண்டரும் நீல நக்கரும் வளம் பதிக்கு ஏக    2423-3

VALLALAAR SIRUTH THONNDARUM NEELA NAKKARUM VALAM PATHIKKU EAKA

And then those philanthropist named seru thonda naaya naar and thiru neela nakka naaya naar who are gone back to their respective native places

ts;syhu; rpWj;bjhz;l ehadhUk; jpUePyef;f ehadhUk; jk; tsk; bghUe;jpa gjpfSf;Fr; bry;yt[k;

 உள்ளம் அன்புறும் முருகர் அங்கு ஒழியவும் உடன்பட இசைவித்தார்      2423-4

YULLAM ANPURUM MURUKAR ANGKU OLIYAYUM YUDANPADA ISAIVITHTHAAR

And then in the mind place love filled muruga naaya naar who is staying there

 cs;sj;jpy; md;g[ bfhz;l KUf ehadhu; mA;Bf jA;fp nUf;ft[k; mth;fs; cld; jhKk; nire;jhu;

 526. கண்ணகன் புகல் ஊரினைத் தொழுது போம் பொழுதினில் கடல் காழி        2424-1

KANNAKAN PUKAL YOORINAITH THOLUTHU POOAM POLUTHINIL KADAL KAALI

And those broad place possessed thirup pugaloor place praying way moved upward and then those sea shore place is seergaali

nlk; mfd;w jpUg;g[fY]iuj; bjhGJ BkBy bry;fpd;w Bghjpy;  flw;fiuapy; cs;s rPfhHpg;

 அண்ணலார் திரு நாவினுக்கு அரசர் தம் அருகு விட்டு அகலாதே 2424-2

ANNALAAR THIRU NAAVINUKKU ARASAR THAM ARUKU VITTU AKALAATHEEA

Where descended gaana sambanther who is not left away from thiru naayukku arasar

gjpapy; Bjhd;wpa gps;isahu; jpUeht[f;F murhpd; gf;fj;ij tpl;L ePA;fhJ

 வண்ண நித்திலச் சிவிகையும் பின் வர வழிகொள உறும் காலை 2424-3

VANNA NITHTHILACH SIVIKAIYUM PIN VARA VALIKOLA YURUM KAALAI

And then those lovely pearls chariot moving behind way and that way moving time

mHfpa Kj;Jr; rptpifa[k; gpd;Bd tut[k; tHpapy; Bghfj; bjhlA;fpa BghJ

 எண்ணில் சீர்த்திரு நாவினுக்கு அரசரும் மற்று அவர்க்கு இசைக்கின்றார்  2424-4

ENNIL SEERTHTHIRU  NAAVINUKKU ARASARUM MARRU AVARKKU ISAIK KINRAAR

And those saints mind place dwelling and that speciality filled thiru naayukku arasar said to thiru gaana sambanther

 qhdpahpd; vz;zj;jpy; epw;Fk; rpwg;g[ila jpUeht[f;F murUk; rk;ge;jUk; vLj;Jf; TWgtuha;

 527.  நாயனார் உமக்கு அளித்து அருள் செய்த இந் நலம் கிளர் ஒளி முத்தின்     2425-1

NAAYANAAR YUMAKKU ALITHTHU ARUL SEYTHA IN NALAM KILAR OLI MUTHTHIN

Lord siva gave that sacred pearls chariot place

jk; niwth; ckf;F mUs; bra;j ne;j ed;ik bghUe;jpa mHfpa xspt[ila

 தூய யானத்தின் மிசை எழுந்து அருளுவீர் என்றலும் சுடர்த் திங்கள்       2425-2

THOOYA YAANATHTHIN MISAI ELUNTHU ARULUVEER ENRALUM SEDARTH THINGGAL

And those glittering way appearing that pearls chariot place climbed way you may procede I that way informed and then those light filled curved moon

J]a Kj;Jr;rptpifapd; kPJ Vwp tUtPuhf vdf; Twpdhu; xspt[ila gpiwr;re;jpud;

 மேய வேணியர் அருளும் இவ்வாறு எனில் விரும்பு தொண்டர்களோடும்  2425-3

MEEAYA VEEANIYAR ARULUM IVVAARU ENIL VIRUMPU THONNDARKALOODUM

Lord Siva’s sacred grace is also appeared in that way and then those willingness filled disciples with them clubbed way

bghUe;jpa  rilia cila niwthpd; jpU mUSk; nt;thBw bghUe;JtJ Mapd tpUk;g[k; bjhz;lh;fs; clBd

 போய தெங்குநீர் அங்கு யான் பின் வரப் போவது என் அருள் செய்தார்    2425-4

POOAYA THENGKU NEER ANGKU YAAN PIN VARAP POOAVATHU EN ARUL SEYTHAAR

You are moving that those temple and that temple place I will arrive behind you and that way sambanther replied

 ePtPh; Kd; bry;tJ ve;jg; gjpBah mA;F ahd; gpd; bjhlh;e;J tUk;goahfg; BghtJ vd tpil mspj;jhu;

 528. என்று பிள்ளையார் மொழிந்து அருள் செய்திட இரும் தவத்து இறையோரும் 2426-1

ENRU PILLAIYAAR MOLINTHU ARUL SEYTHIDA IRUM THAVATH THU IRAIYOOARUM

In that way gaana sambanther informed and then big penance performing king thiru naayukku arasar

vd;W rk;ge;jh; ciuj;jplt[k; bghpa jtBte;juhd jpUeht[f;F murUk;

 நன்று நீர் அருள் செய்ததே செய்வன் என்று அருள் செய்து நயப்பு உற்ற  2426-2

NANRU NEER ARUL SEYTHA THEEA SEYIVAN ENRU ARUL SEYTHU NAYAPPU YURRA

Gods goodness as per blessing form of ward I will follow it and then from that day on wards

ey;yJ ePtPh; mUspagoBa bra;Btd; vd;W mUs; bra;J tpUk;gpa

 அன்றை நாள் முதல் உடன் செல்லும் நாள் எலாம் அவ் இயல்பினில் செல்வார்    2426-3

ANRAI NAAL MUTHAL YUDAN SELLUM NAAL ELAAM AV IYALPINIL SELVAAR

In the following days are in that same way moved

me;j ehs; Kjy; bfhz;L gps;isahUk; cld; BghFk; vy;yh ehl;fspYk; me;j nay;gpy; bry;gtuha;

 சென்று முன் உறத் திருவம்பர் அணைந்தனர் செய்தவக் குழாத்தோடும்    2426-4

SENRU MUN YURATH THIRUVAMPAR ANAINTHANAR SEYTHAVAK KULAATH THOOADUM

And those meditation filled with those disciples clusters are moving forward and then approached that thiru amber temple place

 bra;jtf; Tl;lkhd bjhz;lh;fBshLk; Kd; bry;yj; jpU mk;gh; vd;w efiu mile;jhu;

 529. சண்பை மன்னரும் தம்பிரான் அருள் வழி நிற்பது தலைச் செல்வார் 2427-1

SANPAI MANNARUM THAMPIRAAN ARUL VALI NIRPATHU THALAICH SELVAAR

And that seergaali place descended gaana sambanther also following that grace way moving temple to temple

rPfhHpg; gjpapy; Bjhd;wpa gps;isahUk; jk; niwtd; mUs; tHpBa xGFtij Bkw; bfhz;L Bghthuha;r;

 பண்பு மேம் படு பனிக்கதிர் நித்திலச் சிவிகையில் பணிந்து ஏறி  2427-2

PANNPU MEEAM PADU PANIK KATHIR NITHTHILACH SIVIKAIYIL PANINTHU EARI

And those Siva’s mannerism filled and that highly regaded cool rays are emanating and those pearls chariot place seated way

rptg; gz;gpdhy; Bkk;gLk; Fsph;e;j fjph;fis cila Kj;Jr; rptpifapy; mkh;e;J

 வண் பெரும் புகல் ஊரினைக் கடந்து போய் வரும் பரிசனத்தோடும்       2427-3

VANN PERUM PUKAL YOORINAIK KADANTHU POOAYI VARUM PARISANATH THOODU

And those mighty powers are possessed those thirup pugaloor place crossing way moved

tz;ika[k; bgUika[k; bfhz;l jpUg;g[fY]iuf; fle;J Bgha;j;

 திண் பெரும் தவர் அணைந்தது எங்கு என்று போய்த் திருவம்பர் நகர் புக்கார்      2427-4

THINN PERUM THAVAR ANAINTHATHU ENGKU ENRU POOAYITH THIRUVAMPAR NAKAR PUKKAAR

And then those mighty powers are possessed that meditation performing monk which way proceeded

And that enquiring way moved in that direction and then those thiru amber place entered

 jpz;zpa bgUik cila jtKdptuhd jpUeht[f;F muR vA;F brd;whu; vdf; Bfl;Lf; bfhz;L Bgha; mth; Brh;e;j jpU mk;gh; efuj;ij mile;J g[Fe;jth;

 530. அம்பர்மா நகர் அணைந்து மா காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற    2428-1

AMPARMAA NAKAR ANAINTHU MAA KAALATHTHIL ANNALAAR AMARKINRA

And that thiru amber place enteredand that temple named maagaalam place willingly descended lord siva

jpUtk;gh; vd;w gjpia mile;J khfhsj;jpy; (Bfhapy; bgah;) niwth; tpUk;gp vGe;J mUspa

 செம் பொன் மாமதில் கோயிலை வலம் கொண்டு திருமுன்பு பணிந்து ஏத்தி       2428-2

SEM PON MAA MATHIL KOOAYILAI VALAM KONDU THIRU MUNPU PANINTHU EATHTHI

And then pure gold color way constructed those protection walls are coved temple is encircling way and then those sacred deity place submissive way prayed and then chanting prayer songs

brk; bghd;dhy; Md bgU kjpiy cila Bfhapiy tyk; te;J niwthpd; jpUKd;g[ jhH;e;J tzA;fpj; Jjpj;J

 வம்புலாம் மலர் தூவி முன் பரவியே வண் தமிழ் இசை மாலை 2428-3

VAMPULAAM MALAR THOOVI MUN PARAVIYEEA VANN TAMIL ISAI MAALAI

And then those sacred flowers are spraying way and then as per ruled prayed and then those mighty powerful tamil decade singing way

kzKila kyh;fisj; J]tpa[k; tpjpg;go tHpgl;Lk; tz;ik cila jkpH; nir khiy ghoj; Jjpj;Jj;

 உம்பர் வாழ நஞ்சு உண்டவர் தமைப் பணிந்து உருகும் அன்பொடு தாழ்ந்தார்      2428-4

YUMPAR VALA NANJSU YUNNDAVAR THAMAIP PANINTHU YURUKUM ANPODU THAALNT AAR

And then those deevaas are permanently living in this world so that sea place emanated poison consuming way and then mind melted way and then in the land place fallen way prayed

 Bjth; thGk; bghUl;L eq;ir cz;l niwtiu tzA;fp cs;sk; cUfp md;gpdhy; epyj;jpy; tpGe;J tzA;fpdhu;

 531. தாழ்ந்து நாவினுக்கு அரசுடன் தம்பிரான் கோயில் முன்புறம் எய்திச் 2429-1

THAALNTHU NAAVINUKKU ARASUDAN THAMPIRAAN KOOAYIL MUNPURAM EYTHICH

And then those veetha leader sambanther after praying and then with him naayukku arasar coming out from the temple

kiwj; jiytuhd gps;isahu; tzA;fpg;gpd; jpUeht[f;F muR ehadhUld; jpUf;Bfhapypd; btspBa te;J

 சூழ்ந்த தொண்டரோடு அப்பதி அமர்பவர் சுரநதி முடிமீது 2429-2

SOOLNTHA THONNDAROODU APPATHI AMARPAVAR SURANATHI MUDIMEETHU

And then those encircled disciples with themand then those place willingly staying way and then those ganges are staying that hair possessed

jk;ikr; R{H;e;j bjhz;lh; clBd me;jj; jyj;jpy; tpUk;gpj; jA;Fgtuha; fA;if jA;fpa ril cila

 வீழ்ந்த வேணியர் தமைப் பெரும் காலங்கள் விரும்பினால் கும்பிட்டு     2429-3

VEELNTHA VEEANIYAR THAMAIP PERUM KAALANGKAL VIRUMPINAAL KUMPITTU

Lord Siva is daily prayed with three times a day and that willingness filled way

rptbgUkhidg; bgUA;fhyA;fs; bjhGk; tpUg;gj;Jld; Fk;gpl;Lg;

 வாழ்ந்து இருந்தனர் காழியர் வாழ வந்து அருளிய மறை வேந்தர்         2429-4

VAALNTHU IRUNTHANAR KAALIYAR VAALA VANTHU ARULIYA MARAI VEEANTHAR

And then those big boon getting way and that seergaali place descended gaana sambanther

 bgUthH;t[ mile;jpUe;jhu; rPfhHpapdh; thH;t[ mila[khW mtjhpj;j qhdrk;ge;jh;

 532. பொருவு இலாத சொல் புல்கு பொன் நிறம் முதல் பதிகங்களால் போற்றித்    2430-1

PORUYU ILAATHA SOL PULKU PON NIRAM MUTHAL PATHIKANGGALAAL POOARRITH

And those unique and wonderful wards are filled wayand then started a decade and that golden color possessing and that way so many decades are singing way

xg;gw;w brhw;fis cila

g[y;F bghd; epwk; vd;w bjhlf;fk; bfhz;l gjpfk; Kjyhd gy gjpfA;fspdhy; Jjpj;J

 திருவின் ஆர்ந்த கோச் செங்கணான் அந்நகர் செய்த கோயிலைச் சேர்ந்து 2430-2

THIRUVIN AARNTHA KOOACH SENGKANAAN ANNAKAR SEYTHA KOOAYILAICH SEEARNTHU

And then those saiva place much attachment possessed and that cochenga cholan who has constructed that that maada temple place constructed temple place entered

irt bka;j;jpUtha; epiwt[ila Bfhr;brA;fl; BrhHd; me;j jpUmk;gh; efuj;jpy; bra;j khlf;Bfhapiy mile;J

 மருவு வாய்மை வண் தமிழ் மாலை அவ்வளவனைச் சிறப்பித்துப்        2430-3

MARUYU VAAYIMAI VANN TAMIL MAALAI AVVALAVANAICH SIRAPPITHTHUP

And then those truth filled mighty powerful tamil decade place and that chola king is special form mentioned

tha;ik cila td;ikahf jkpH; khiyapy; me;jr; BrhHiur; rpwg;ghff; Twpg;

 பெருகு காதலில் பணிந்து முன் பரவினார் பேணிய உணர்வோடும்        2430-4

PERUKU KAATHALIL PANINTHU MUN PARAVINAAR PEEANIYA YUNARVOOADUM

And those ever multiplying love way submissive way and those mentality possessing way and then those sacred deity place praying and then praising way started a decade with pulgu ponn neram way

 bgUFk; Mirapdhy; gzpe;J Bgzpf; bfhz;L me;j czu;t[ld; jpUKd;g[ epd;W Jjpj;jhu; gjpfk; = g[y;F bghd;dpwk;

 533. இன்ன வாறு சொல் மாலைகளால் துதித்து இறைஞ்சி அங்கு அமர் நாளில்    2431-1

INNA VAARU SOL MAALAIKALAAL THUTHITHTHU IRAINJSI ANGKU AMAR NAALIL

And then those wards garland chanting way prayed and then that submissive way pray and then staying there and those days

nA;Adk;  brhy; khiyfspdhy; Jjpj;Jg; gzpe;J mA;F vGe;J mUsp nUf;Fk; ehl;fspy;

 கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழக் காதல் செய்து அருளிப்போய்       2431-2

KANNI MAA MATHIL THIRUK KADAYOOR THOLAK KAATHAL SEYTHU ARULIP POOAY

And then those enemies are not destroyable and those big protection walls are covered place is thiruk kadayoor place praying way and that willingness filled way moved there

giftuhy; mHpf;fg;glhj bgUkjpy; R{H;e;j jpUf;flt{hpidj; bjhGtjw;F kpft[k; tpUg;gk; bfhz;L brd;W

 மன்னு கோயில்கள் பிறபதி வணங்கியே வாக்கின் மன்னவ ரோடும்        2431-3

MANNU KOOAYILKAL PIRAPATHI VANANGKIYEEA VAAKKIN MANNAVA ROOADUM

And then in that way appearing temples are praying way and that thiru naayukku arasar

tHpapy; gpw gFjpfspy; cs;s Bfhapy;fspy; niwtiu tzA;fpa tz;zk; jpUeht[f;F murh; cila

 அந்நெடும்பதி அணை உறக் அயலரோடு அடியவர் எதிர்கொண்டார்        2431-4

AN NEDUMPATHI ANAI YURAK AYALA ROOADU ADIYAVAR ETHIR KONNDAAR

And that big temple place thiruk kadayoor place while entering at that time those kunkgiliya kalaya naaya naar with his disciples arecovered way welcome gaana sambanhther

 me;jg; bgUk;gjpahd jpUf;flt{iu mila[k;BghJ FA;Fypaf; fya ehadhUld; moahu;fs; te;J tuBtw;wdh;

 534. மற்ற வண் பதி அணைந்து வீர அட்டத்து மழவிடையார் கோயில்    2432-1

MARRA VANN PATHI ANAINTHU VEERA ATTATHTHU MALAVIDAIYAAR KOOAYIL

And then already stated that fertile temple place entered and then those young bull vehicle form possessed lord siva’s thiru veeratam temple place entered

Kd; brhy;yg;gl;l me;j tsk; bghUe;jpa gjpia Brh;e;J nsik cila fhis cila niwthpd; tPul;lj;jpUf;Bfhapypd;

 சுற்று மாளிகை வலம் கொண்டு காலனை உதைத்து உருட்டிய செய்ய     2432-2

SURRU MAALIKAI VALAM KONDU KAALANAI YUTHAITHTHU YURUTTIYA SEYYA

And then encircling way moved and that death god ema is kicked and then killed

Rw;W khspifia tykhfr; Rw;wp te;J nakid cijj;J cUl;oa brk;bghd;

 பொன் சிலம்பு அணி தாமரை வணங்கிமுன் போற்றி உய்ந்து எதிர் நின்று 2432-3

PON SILAMPU ANI THAAMARAI VANANGKI MUN POOARRI YUYNTHU ETHIR NINRU

And then those golden anklet adorned sacred lotus flower form of feet praying way and then elevated place standing way

rpyk;g[ mzpe;j jpUtoj;jhkiufisj; bjhGJ Jjpj;J cah;e;jjpUKd;g[ epd;W

 பற்று அறுப்பவர் சடை உடையான் எனும் பதிக இன் இசை பாடி 2432-4

PARRU ARUPPAVAR SADAI YUDAIYAAN ENUM PATHIKA IN ISAI PAADI

And then those attachment is terminated way those hair possessed lord siva and that way starting a decade with musical notes are filled way

 gw;Wf;fis mWg;gtuha;r; rilcilahd; vdj;  bjhlA;Fk; ndpa niria cila jpUg;gjpfk; gho

 535. பரவி ஏத்தி அங்கு அரிதினில் போந்து பார் பரவு சீர் அரசோடு       2433-1

PARAVI EATHTHI ANGKU ARITHINIL POOANTHU PAAR PARAYU SEER ARASOOADU

And then those way praying and then rare way coming out and then this world praying and then praising that thiru naayukku arsar with him coming out

tzA;fp Jjpj;J mA;fpUe;J mhpjhf btspBa te;J cyfk; Bghw;Wk; rpwg;g[ cila jpUeht[f;F murUlBd

 விரவு நண்பு உடை குங்கிலிய பெருங் கலயர் தம் மனை மேவிக் 2433-2

VIRAYU NANPU YUDAI KUNGKILIYA PORUNG KALAYAR THAM MANAI MEEAVIK

And then those much friendship possessed that kunguliya naaya naar house place entered

bghUe;jpa el;g[ila FA;Fypaf; fya ehadhupd; ny;;yj;jpy; vGe;J mUsp

 கரை இல் காதல் மற்று அவர் அமைத்து அருளிய விருந்து இனிது அமர்ந்து       2433-3

KARAI IL KAATHAL MARRU AVAR AMAITHTHU ARULIYA VIRUN THU INITHU AMARNTHU

And those unlimited love way prepared that feast is tastier way consumed it

vy;iy ny;yhj md;gpdhy; mth; mikj;jspj;j tpUe;ij ndpjha; cz;L

 சிரபுரத்தவர் திரு மயானமும் பணிந்து இருந்தனர் சிறப்பு எய்தி    2433-4

SIRAPURATHTHAVAR THIRU MAYAANAMUM PANINTHU IRUNTHAAR SIRAPPU EYTHI

And then gaana sambanther in that thiruk kadayoor thiru mayyaanam temple place stayed

gps;isahu; mA;Fj; jpUf;flt{h; jpUkahdj;ija[k; rpwg;g[ va;jpj; jA;fp nUe;jhu;

 536. சிறப்பு உடைத் திருப்பதி அதன் இடைச் சில நாள் அமர்ந்து அருளோடும்     2434-1

SIRAPPU YUDAITH THIRUP PATHI ATHAN IDAICH SILA NAAL AMARNTHU ARULOOADUM

And those specialty filled temple place stayed some more days willingness filled way

gps;isahu; rpwe;j jpUg;gjpapy; rpy ehl;fs; tpUk;gpj; jA;fp typa

 விறல் பெரும் கரி உரித்தவர் கோயில்கள் தொழச் செல்வார்      2434-2

VIRAL PERUM KARI YURITHTHAVAR KOOAYILGAL THOLACH SELVAAR

And then those mighty powerful elephant is pealed and that lord siva descended and other temples are praying way those grace got way moving

typa bghpa ahidia chpj;j rptbgUkhd; vGe;J mUspa gpw Bfhapy;fisa[k; bjhGtjw;F mUs; bgw;Wr; bry;gtuha;

 மறைப் பெரும் திருக் கலயரும் உடன்பட வணங்கிய மகிழ்வோடும்       2434-3

MARAIP PERUM THIRUK KALAYARUM YUDANPADA VANANGKIYA MAKILVOOADUM

Those veethaas are well learnt that saiva way appearing that kunguilyam kalaiya naaya naar with him moving in the temple and then prayed and that happy minded way

BtjA;fisg; gapd;w bghpa irt bka; tot[ila FA;Fypaf; fya ehadhUld; cld;gl tzA;Fk; bghUl;Lf; bfhz;l bgUkfpH;t[ld;

 அறப் பெரும் பயன் அனைய அத் தொண்டரோடு அணைந்தனர் திருவாக்கூர்       2434-4

ARAP PERUM PAYAN ANAIYA ATH THONNDAROOADU ANAINTHANAR THIRU VAAK KOOR

And those dharama effect form appearing with that disciple who has moved to thiru aakkoor place

mwj;jpd; bgUk; gad; Bghd;w me;jj; bjhz;lUld; jpUMf;Thpidr; brd;wile;jhu;

 537. தக்க அந்தணர் மேவும் அப் பதியினில் தான் தோன்றி மாடத்துச்     2435-1

THAKKA ANTHANAR MEEAYUM AP PATHIYINIL THAAN THOOANRI MAADATHTHUCH

And there well learnt bharamins are living in that place those temple named thaan thooanri maadak kovil place

jFe;j me;jzh; thH;fpd;w me;jj;jyj;jpy; jhd; Bjhd;wp khlf;Bfhapypd;

 செக்கர் வார் சடை அண்ணலைப் பணிந்து இசைச் செந்தமிழ் தொடைபாடி         2435-2

SEKKAR VAAR SADAI ANNALAIP PANINTHU ISAICH SEN TAMIL THODAIPAADI

Where red color hair possessed lord siva is praying way and then those musical notes are filled way pure tamil decades are singing way

rpte;j ePz;l rilia cila niwtiug; gzpe;J niria cila bre;jkpH;g; gjpf khiyiag; ghog;

 மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன் தொழுது போய் மீச்சூர் பணிந்து ஏத்திப்       2435-3

MIKKA KOOAYILGAL PIRAYUDAN THOLUTHU POOAYI MEECHSOOR PANINTHU EATHTHIP

And then those glory filled other temples are praying way and then thiu meeyachoor place praying

bgUik bghUe;jpa kw;w Bfhapy;fisa[k; clBd bjhGJ brd;W jpUkPar;R{hpida[k; tzA;fp

 பக்கம் பாரிடம் பரவ நின்று ஆடுவார் பாம்புரம் நகர் சேர்ந்தார்     2435-4

PAKKAM PAARIDAM PARAVA NINRU AADUVAAR PAAMPURAM NAKAR SEEARNTHAAR

And then those demon forces are covered way praying and that standing way dancing that lord siva’s thiru paambaram city place entered

 g{j fzA;fs; gf;fA;fspy; r{H;e;J Jjpf;f epd;W MLk; niwthpd; jpUg;ghk;g[u efuj;ij mile;jhu;

 538. பாம்புரத் துறை பரமரைப் பணிந்து நல் பதிக இன் இசை பாடி       2436-1

PAAMPARATH THURAI PARAMARAIP PANINTHU NAL PATHIKA IN ISAI PAADI

Where gaanasambanther and that thiru paambaram temple place seated lord siva is praying way and those musical notes are filled way those sacred decades are singing way blessed all

gps;isahu; jpUg;ghk;g[uj;jpy; tPw;wpUf;Fk; niwtiu tzA;fp ey;y ndpa nir bghUe;jpa jpUg;gjpfj;ijg; gho mUsp

 வாம்புனல் சடை முடியினார் மகிழ் இடம் மற்றும் உள்ளன போற்றிக்      2436-2

VAAMPUNAL SADAI MUDIYINAAR MAKIL IDAM MARRUM YULLANA POOARRIK

And those leaf forward form of ganges are adorned in the hair place and that lord siva is praying way and then those other temples are praying way

jht[k; miy cila fA;ifahw;iwr; R{oa Kot[ila niwth; kfpH;e;J vGe;J mUspa cs;s kw;wg; gjpfisj; Jjpj;J

 காம்பினில் திகழ் கரும்பொடு செம் நெலின் கழனி அம்பணை நீங்கித்      2436-3

KAAMPINIL THIKAL KARUM PODU SEM NELIN KALANI AMPANAI NEENGKITH

And those bamboo like appearing sugar cane and those red color paddy grown those places are crossing way

}A;fpy; Bghy; tpsA;Fk; fUk;g[k; bre;bey;Yk; tpise;j tay; nlA;fisf; fle;J

 தேம் பொழில் திரு வீழி நன் மிழலையின் மருங்கு உறச் செல்கிறார்      2436-4

THEEAM POLIL THIRU VEELI NAN MILALAIYIN MARUNGKU YURAH SELKIRAAR

And then those honey filled flower plantations are covered way appearing that thiru veeli milalai temple place moving way

 Bjid cila Brhiyfs; r{H;e;j jpUtPHpkpHiyapd; gf;fj;jpy; bry;fpd;wtuhfp

 539. அப்பொழுதின் ஆண்ட அரசை எதிர் கொண்ட       2437-1

APPOLUTHIN AANNDA ARASAI ETHIR KONNDA

And that moving time those beforehand appearing

mt;thW gps;isahu; BghFk; BghJ Kd; te;J

 மெய்ப் பெருமை அந்தணர்கள் வெங்குரு வாழ் வேந்தனார்        2437-2

MEYP PERUMAI ANTHANARGAL VENGKURU VAAL VEEANTHANAAR

And that thiru naayukku arasar is seen before him and those truth filled seergaali leader gaana sambanhther

jpUeht[f;F muriu vjph; bfhz;L cz;ikj; jd;ikapd; kpf;f bgUik cila me;jzh;fs; rPh;fhHpj; jiyth; (gps;isahu;)

 பிற்பட வந்து எய்தும் பெரும் பேறு கேட்டு உவப்பார்     2437-3

PIRPADI VANTHU EYTHUM PERUM PEEARU KEEATTU YUVAPPAAR

Who is arriving here that good news is hearing way got happy

gps;is te;J Bru nUf;Fk; bra;jpiaf; Bfl;L kfpH;e;J

 எப் பரிசினால் வந்து அணைந்து அங்கு எதிர் கொண்டார் 2437-4

EP PARISINAAL VANTHU ANAINTHU ANGKU ETHIR KONNDAAR

And then all are clubbed way beforehand invited him

 vy;yhtifahYk; xUA;fpf; Tote;J mA;F vjph; bfhz;ltuha;

 540. நிறை குடம் தூபம் தீபம் நீட நிரைத்து ஏந்தி        2438-1

NIRAI KUDAM THOOPAM THEEPAM NEEDA NIRAITHTHU EANTHI

And those scred water filled porana kumbam and then fragrance filled lamps are lamps are carried in the hand place

epiwFlk; J]gk; vd;w ntw;iwj; bjhlh;e;J thpir bgw Ve;jpa tz;zk;

 நறை மலர் பொன் சுண்ணம் நறும் பொரியும் தூவி      2438-2

NARAI MALAR PON SUNNAM NARUM PORIYUM THOOVI

And then spraying those honey filled flowers and ten golden color powder and fragrance filled that rice porai all are spraying way

Bjd; bghUe;jpa g[jpa kyh;fisa[k; bghd; Rz;zj;ija[k; kzKila bghhpfisa[k; J]tp

 மறை ஒலி போய் வான் அளப்ப மா முரசம் ஆர்ப்ப      2438-3

MARAI OLI POOAYI VAAN ALAPPA MAA MURASAM AARPPA

And then those veethaa chanting sound in the space place filled way and the big drums are beating way

kiwapd; xyp kpFe;J thdj;jpy; epiwat[k; bghpa KuRfs; xypf;ft[k;

 இறைவர் திரு மைந்தர் தமை எதிர் கொள் வரவேற்றார் 2438-4

IRAIVAR THIRU MAINTHAR THAMAI ETHIR KOL VARAVEEARRAR

And that way lord Siva’s son gaana sambanther and then beforehand invited him

 nt;thwhf niwtdpd; kfdhuhd gps;isahu; vjph;bfhz;Lk; tifahy; tuBtw;whu;

 541. வந்து திரு வீழி மிழலை மறை வல்ல     2439-1

VANTHU THIRU VEELI MILALAI MARIA VALLA

And then those thiru veeli milala place dwelling veethaa chanting bharamins

jpU tPHpkpHiy vd;w gjpapy; cs;s kiwfspd; ty;y

 அந்தணர்கள் போற்றி இசைப்பத் தாமும் மணி முத்தின்  2439-2

ANTHANARGAL POOARRI ISAIPPATH THAAMUM MANI MUTHTHIN

Are appearing before gaana sambantheris prayed by then and then and those diamond pearls chariot

me;jzh;fs; te;J Jjpf;fg; gps;isahu; jhKk; kzpfSs; rpwe;j Kj;Jf;fshy;

 சந்த மணிச் சிவிகை நின்று இழிந்து தாழ்ந்து அருளி     2439-3

SANTHA MANICH SIVIKAI NINRU ILINTHU THAALNTHU ARULI

Climbing down way and then prayed them

Md g[fHj;jf;f mHfpa gy;yf;fpdpd;Wk; nwA;fp tzA;fpj;

 உய்ந்த மறையோர் உடன் அணைந்து அங்கு உள் புகுவார்        2439-4

YUYNTHA MRAIYOOAR YUDAN ANAINTHU ANGKU YUL PUKUVAAR

And then as per his arrival way got elevated place and those bharamins and then all are clubbed way entered in that city place

 jk; tUifahy; ca;t[ bgw;w me;jzh;fSlBd Brh;e;J me;j efuj;Js; g[Fgtuha;

 542. அப்போது அரையார் விரிகோவண ஆடை 2440-1

AP POOATHU ARAIYAAR VIRIKOOAVANA AADAI

And that  time gaana sambanther sang adecade starting with araiyai yaar very kooavana aadai

rk;ge;jh; mg;BghJ miuahu; tpupBfhtz Mil vdj; bjhlA;Fk;

 ஒப்பு ஓதரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசைபாடி       2440-2

OPPU OOTHARUM PATHIKATHTHU OONGKUM ISAIPAADI

And those unique sacred decade is singing way in that musical notes are filled way sang and then blessed all

xg;g[f; Tw nayhj jpUg;gjpfj;jpy; XA;Fk; niriag; gho mUspa

 மெய்ப் போதப் போது அமர்ந்தார் தம் கோயில் மேவினார்        2440-3

MEYP POOATHAP POOATHU AMARNTHAAR THAM KOOAYIL MEEAVINAAR

And those gaana way conducted poojaas those 36 thutuvaa concept way and those sacred heart place seated lord siva and those temple place entered

cz;ik qhdj;jhy; g{rpf;Fk; jj;Jtk; Kg;gj;J MwhDk; mike;j nUja g[z;lhPfw;wpy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; niwthpd; jpUf;BfhapYs; brd;whu;

 கைப் போது சென்னியின் மேல் கொண்டு கவுணியர்      2440-4

KAIP POOATHU SENNIYIN MEEAL KONNDU KAYUNIYAR

And those hands are flower way raised above the head place and then entered in to the temple

ifkyu;fisj; jiykPJ Ftpj;Jf; bfhz;L qhdrk;ke;jh; Bfhapy; cs;Bs brd;whu;

 543. நாவின் தனி மன்னர் தாமும் உடன் நண்ண        2441-1

NAAVIN THANI MANNAR THAMUM YUDAN NANNA

And those tongue place unique form singing thiru naayukku arasar and then those thirumal

ehthy; xg;gw;w muruhd jpUeht[f;F murh; jk; cld; bghUe;jp nUe;j

 மேவிய விண் இழிந்த கோயில் வலம் கொள்வார்        2441-2

MEEAVIYA VINN ILINTHA KOOAYIL VALAM KOLVAAR

So as to pray lord siva in this world who has brought from the upper world place and then to this world and that verat purudan body place created

jpUkhy; tzA;fp tHpgLk; bghUl;L tpz; cyfj;jpdpd;Wk; ne;j kz; cyfj;jpy; nwA;fpa tPuhl;g[Uldpd; bka;apy; cUthd

 பூவியலும் உந்தியான் போற்றப் புவிக் கிழிந்த    2441-3

POOVIYALUM YUNTHIYAAN POOARRAP PUVIK KILINTHA

And then those bharma germinated from the umbilical card place of thirumal praying way brought that

ehd;Kfd; Bjhd;wpa bfhg;g{H;j; jhkiuia cila jpUkhy; tzA;fp

 தேவியலும் மெய் கண்டு சிந்தை வியப்பு எய்தினார்      2441-4

THEEAVIYALUM MEY KANNDU SINTHAI VIYAPPU EYTHINAAR

And those temple tower is seen and then got astonishment way and that sambanther

 me;j tpkhdj;ijf; fz;L cs;sj;jpy; tpag;ig mile;jth; MSila gps;isahu;

 544. வலம் கொண்டு புக்கு எதிரே வந்து வர நதியின்    2442-1

VALAM KONNDU PUKKU ETHIREEA VANTHU VARA NATHIYIN

And then encircling form moved and then entered in to the temple and then main deity place moved and then

mg;gps;isahu; tykhf te;j BfhapYf;Fs;Bs g[Fe;J jpUKd;g[ brd;W

 சலம் கொண்ட வேணித் தனி முதலைத் தாழ்ந்து        2442-2

SALAM KONNDA VEEANITH THANI MUTHALAITH THAALNTHU

Those upper world ganges are staying in the hair place and that unique prime lord siva is

thd fA;if ePh; jA;fpa rilia cila xg;gpy;yhj KGKjyhd

 நிலம் கொண்ட மேனியராய் நீடு பெரும் காதல்  2442-3

NILAM KONNDA MEEANIYARAAYI NEEDU PERUM KAATHAL

Praying fallen down way and those flooded form appeared that love

niwtiuj; jpUBkdp KGJk; epyj;jpBy bghUe;j tpGe;J tzA;fg; bgUfpa md;g[ bts;skhdJ

 புலம் கொண்ட சிந்தையினால் பொங்கி இசை மீப்பொழிந்தார்     2442-4

PULAM KONNDA SINTHAIYINAAL PONGKI ISAI MEEP POLINTHAAR

Filled the whole body place and then oozing out way and those musical notes are filled way started to sing

 cs;s nlk; KGJk; bfhz;L epiwe;jjhy; mJ tHptijg; Bghd;W niraha; BkBy bghHpthu; Mdhu;

 545. போற்றிச் சடையார் புனல் உடையான் என்று எடுத்து        2443-1

POOARRICH SADAIYAAR PUNAL YUDAIYAAN ENRU EDUTHTHU

And that way gaana sambanther prayed and then started to sing that sadaiyaar punal yudaiyaan

mth; Jjpj;Jr; rilahu; g[dy; cilahd; vdj; bjhlA;fpa

 சாற்றிப் பதிகத் தமிழ் மாலை சந்த இசை       2443-2

SAARRIP PATHIKATH THAMIL MAALAI SANTHA ISAI

And that lord siva’s glory is propagating waytamil decade sang there

bgUkhdpd; g[fH;fis vLj;Jr; brhy;yg; gjpfkhf jkpH; khiyiag; gho

 ஆற்ற மிகப் பாடி ஆனந்த வெள்ளத்தில் 2443-3

AARRA MIKAP PAADI AANANTHA VELLATHTHIL

And then those happy sea place dipped way

Mde;j bts;sj;jpDs;

 நீற்றழகர் சேவடிக் கீழ் நின்று அலைந்து நீடினார்         2443-4

NEERRALAKAR SEEAVADIK KEEL NINRU ALAINTHU NEEDINAAR

And those sacred ashes are lovely form adorned and then standing under lord siva’s feet and those frontiers are not seeing way stand there

 jpUePw;W mHfuhd niwthpd; jpUtofspd; fPH; epd;W mjd; fiu fhzkhl;lhJ miye;J ePo nUe;jhu;

 546. நீடிய பேரன்பு உருகி உள்ளலைப்ப நேர் நின்று      2444-1

NEEDIYA PEEARANNPU YURUKI YULLALAIPPA NEEAR NINRU

And those long love melting way and then in the mind place wandering way and then standing in the sacred deity place

ePoa Bgud;g[ cUFjyhy; kdj;Js; vy;yhk; miyar; bra;aj; jpUKd;g[ Beh; epd;W

 பாடி எதிர் ஆடிப் பரவிப் பணிந்து எழுந்தே       2444-2

PAADI ETHIR AADIP PARAVIP PANINTHU ELUNTHEEA

And then singing and happily dancing praying and then submissive way

ghoa[k; vjphpBy Mde;jf; Tj;jhoa[k; Jjpj;Jk; gzpe;Jk;

 ஆடிய சேவடிகள் ஆர்வம் உற உட்கொண்டு      2444-3

AADIYA SEEAVADIGAL AARVAM YURA YUT KONNDU

And then getting up and those emotional filled way dancing and then those sacred feet is placed in the mind place

vGe;J mUl;bgWk; Tj;J Moa jpUtofis md;g[ bghUe;j kdj;Js; itj;jtuha;

 மாடுயர் கோயில் புறத்து அரிது வந்து அணைந்தார்      2444-4

MAADUYAR KOOAYIL PURATHTHU ARITHU VANTHU ANAINTHAAR

And then those high raised sacred temple outside place approached those thiru naayukku arasar and thiru gaana sambanther appeared

 cah;e;j jpUf;Bfhapypd; btspBa gf;fj;jpy; mhpjha; te;j rk;ge;jUk; eht[f;F murUk; Brh;e;jdh;

 547. வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில்புறத்து ஓர் மா மடத்துச்    2445-1

VANTHU ANAINTHU VAALNTHU MATHIL PURATHTHU OOR MAA MADATHTHUCH

And then comes out and those boons are getting way and those protection walls out side place established that big inn place

mA;Adk; te;J Brh;e;J thH;itg; bgw;Wj; jpUkjpy; g[wj;jpy; cs;s xU bgUklj;jpy;

 செம் தமிழ்ச் சொல் வேந்தரும் செய்தவரும் சேர்ந்து அருளச்     2445-2

SEM TAMILCH SOL VEEANTHARUM SEYTHAVARUM SEEARNTHU ARULACH

And those pure tamil wards king thiru naayukku arasarand then those meditation performing those sacred disciples are clubbed way stayed there

bre;jkpH;r brhy; muruhd jpUeht[f;F murUk; jtj;ij cila jpUj;bjhz;lh;fSk; Brh;e;J nUg;g

 சந்த மணிக் கோபுரத்துச் சார்ந்த வடபால் சண்பை       2445-3

SANTHA MANIK KOOAPURATHTHUCH SAARNTHA VADA PAAL SANPAI

And then those seergaali place descended bharamin gaana sambanther and those lovely diamonds are studded that temples northern side

rPh;fhHpapy; Bjhd;wpa me;jzh; bgUkhdhd rk;ge;jh; mHfpa kzpfis cila Bfhg[uj;ijr;

 அந்தணர் சூளா மணியார் அங்கு ஓர் மடத்து அமர்ந்தார் 2445-4

ANTHANAR SOOLAA MANIYAAR ANGKU OOR MADATHTHU AMARNTHAAR

One inn place entered willingly

 rhh;e;j tlgFjpapy; mA;F xU jpUklj;jpy; tpUk;gp vGe;J mUspdhu;

 548. அங்கண் அமர்வார் அரனார் அடி இணைக் கீழ்த்     2446-1

ANGKANN AMARVAAR ARANAAR ADI INAIK KEELTH

And that way sambanther willingly descended there and then those lord siva’s sacred feet

rk;ge;jh; mA;F tpUk;gp vGe;J mUSthuhfpr; rptbgUkhdpd; jpUtoapd;fPH;g;

 தங்கிய காதலினால் காலங்கள் தப்பாமே 2446-2

THANGKIYA KAATHALINAAL KAALANGAL THAPPAAMEEA

And those big love form all the poojaas time paying in the temple place at right time

bghUe;jpf; fple;j bgUtpUg;gj;jpdhy; tHpghl;Lf;F chpa fhyk; jtwhky;

 பொங்கு புகழ் வாகீசரும் கூடப் போற்றி இசைத்தே       2446-3

PONGKU PUKAL VAAKEESARUM KOODAP POOARRI ISAITH THEEA

And then those bubbling glory filled thirunaayukku arasar with him clubbed way going into the temple and prayed lord siva

bghA;Fk; g[fiH cila jpUeht[f;F murUk; Tor; brd;W tHpgl;Lj; Jjpj;Jg;

 எங்கும் இடர் தீர்ப்பார் இன்புற்று உறைகின்றார்  2446-4

ENGKUM IDAR THEERPPAAR INPURRU YURAIKINRAAR

And then all the place sorrows are removing way stayed there

 vA;Fk; Jd;gk; jPh;g;gtuha; nd;gKld; tpUk;gpj; jA;fp nUe;jdh;

 549.  ஓங்கு புனல் பேணு பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட    2447-1

OONGKU PUNAL PEEANU PERUNTHURAIYUM YULLITTA

And then those flooded water bodies filled those thirup peenu perunthurai and then those

bgUFk; ePh; tsk; bfhz;l jpUg;BgZbgUe;Jiwiaa[k; mjd; cs;spl;ljha;

 பாங்கர் திலதைப் பதிமுற்றமும் பணிந்து        2447-2

PAANGKAR THILATHAIP PATHIMURRAMUM PANINTHU

Near by place appearing thiruth thilathai pati mutram temple place going way prayed

gf;fj;Bj cs;s jpyijg; gjpkjp Kj;jj;jpida[k; Bgha; tzA;fpg;

 வீங்கு ஒலி நீர் வீழி kpழலையினில் மீண்டும் அணைந்து 2447-3

VEENGKU OLI NEER VEELI MILALAIYINIL MEENNDUM ANAINTHU

And then those sound way water moving thiru veeli milalai place once again entered

bgUFk; xypcila ePh; r{H;e;j jpUtPHpkpHiyapdhy; kPz;Lk; vGe;J mUsp

 ஆங்கு இனிது கும்பிட்டு அமர்ந்து ஒழுகும் நாளில்       2447-4

AANGKU INITHU KUMPITTU AMARNTHU OLUKUM NAALIL

And then happily prayed way willingness filled way stayed there and those days

 mA;F ndpjha; tzA;fp tpUg;g[lBd nUe;J te;jhu; mj;jifa ehspy;

 550. சேண் உயர் மாடப் புகலி உள்ளார் திரு ஞான சம்பந்தப் பிள்ளையாரைக்    2448-1

SEEANN YUYAR MAADAP PUKALI YULLAAR THIRU GNAANA SAMPANTHAP PILLAIYAARAIK

And those high raised buildings are possessed seer gaali place living bharamins are wanted to see gaana sambanthr

thdj;jpy; cah;e;j khlA;fis cila rPfhHpapy; thH;fpd;w kiwath;fs; jpUqhdrk;ge;jg;gps;isahiug; Bgha;f;

 காணும் விருப்பில் பெருகும் ஆசை கைம் மிகு காதல் கரை இகப்பப்      2448-2

KAANUM VIRUPPIL PERUKUM AASAI KAIM MIKU KAATHAL KARAI IKAPPAP

And that love filled way and those attachment emanating unbounded way

fhz Btz;Lk; vd;w tpUg;gj;jhy; bgUFk; Mir cs;sk; gw;wp mjpfhpj;jyhy; cs;s bgU tpUg;gk; vy;iyapy;yhj bry;tk;

 பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும் பொருவிடை யார் மலர்ப் பாதம்

போற்றி      2448-3

POONUM MANATH THODU THOOANI MEEAYUM PORU VIDAI YAAR MALARP PAATHAM POOARRI

And that mingled mind way those thiruth thooani place descended lord siva’s sacred feet are praying and then got permission to move and then entered in to thiru veeli milalai temple place

g{z;L bfhz;l kdj;JlBd jpUj; Bjhdpapy; tPw;wpUf;Fk; niwthpd; kyuofis tzA;fp tpilbgw;Wr;

 வேணு புரத்தை அகன்று போந்து வீழி மிழலையில் வந்து அணைந்தார்    2448-4

VEEANU PURATHTHAI AKANRU POOANTHU VEELI MILALAIYIL VANTHU ANAINTHAAR

And then left from seergali and then approached thiru veeli milalai

 rPfhHpia ePA;fpg; Bgha;j; jpUtPHpkpHiyia mile;jhu;

 551.  ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்து ஓங்கிய காழி உயர் பதியில்    2449-1

YOOLI MUDIVIL YUYARNTHA VELLATHTHU OONGKIYA KAALI YUYAR PATHIYIL

And then at the ultimate destruction of this world timed called in the name of yooli and those time emanated flood and those flood place not sub merged but only floated and those seergaali place living

CHpf; fhyj;jpy; bgUFk; ePh; bts;sj;jpy; MHhky; kpje;j rPfhHpapy; thH;it cila

 வாழி மறையவர் தாங்கள் எல்லாம் வந்து மருங்கு அணைந்தார்கள் என்ன         2449-2

VAALI MARAIYAVAR THAANGGAL ELLAAM VANTHU MARUNGKU ANAIN THAARGAL ENNA

Those bharamins are approaching in this thru veeli melalai place

me;jzh;fs; vy;yhk; te;J jk; gjpapy; gf;fj;jpy; Brh;e;jdh; vdj;

 வீழி மிழலையின் வேதியர்கள் கேட்டு மெய் ஞானம் உண்டாரை முன்னா 2449-3

VEELI MILALAIYIN VEEATHIYARGAL KEEATTU MEY GNAANAM YUNNDAARAI MUNNA

And those message is heard that thiu veeli milalai place living bharamins and those true gaana milk consumed that gaana sambantherer is thinking way

jpUtPHpkpHiyapy; thGk; kiwBahh;fs; brtpBaw;W bka;q;qhd mKJ cz;l gps;isahiu vz;zp kdj;Js; bfhz;L

 ஏழ் இசை சூழ்மறை எய்த ஓதி எதிர் கொள் முறைமையில் கொண்டு புக்கார்      2449-4

EEAL ISAI SOOLMARAI EYTHA OOTHI ETHIR KOL MURAIMAIYIL KONNDU PUKKAAR

And those seven music place excelled those seergaali bharamins are appropriate way before hand

Invited and then entered into city place

 VH; nir R{Gk; kiwfspy; ty;y me;jr; rPh;fhHp kiwah;ghy; Brh;e;J Kiwg;go vjph; bfhz;L tuBtw;W mth;fs; miHj;Jf; bfhz;l efuj;Js; g[Fe;jhu;

 552. சண்பைத் திருமறையோர்கள் எல்லாம் தம் பிரானாரைப் பணிந்து போந்து    2450-1

SANPAITH THIRU MARAIYOOARGAL ELLAAM THAM PIRAANAARAIP PANINTHU POOANTHU

And then those seergaali place bharamins are entered in to the temple place and then prayed lord Siva

rPfhHpapy; Brh;e;j kiwath; vy;yhk; BfhapYs; brd;W jk; niwtiu tzA;fpr; brd;W

 நண்பில் பெருகிய காதல் கூர்ந்து ஞான சம்பந்தர் மடத்தில் எய்திப்        2450-2

NANNPIL PERUKIYA KAATHAL KOORNTHU GNAANA SAMPANTHAR MADATHTHIL EYTHIP

And those friendship filled way entered into gaana sambanther staying sacred inn place

el;ghy; bgUik bgU tpUg;gk; kpf;f qhdrk;ge;jhpd; jpUklj;ijr; Brh;e;jdh;

 பண்பில் பெருகும் கழுமலத்தார் பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே     2450-3

PANNPIL PERUKUM KALUMALATHTHAAR PILLAIYAAR PAATHAM PANINTHU POONNDEEA

And those good qualities filled and that sambanther feet place praying way and then kept in the head place

ey;y gz;gpdhy; bgUFk; rPfhHpahh;f;F chpik cila rk;ge;jhpd; jpUtofis tzA;fpj; jiykPJ bfhz;L

 எண் பெற்ற தோணிபுரத்தில் எம்மோடு எழுந்து அருளப் பெற வேண்டும் என்றார்  2450-4

ENN PERRA THOOANIPURATHTHIL EMMOOADU ELUNTHU ARULAP PERA VEEANNDUM ENRAAR

And those thiruthooani puram  come back way and then you must stay with us those way requested

 Bkd;ik cila jpUj; Bjhzpg[uj;jpy; vA;fSlBd vGe;J mUSk; BgW ahA;fs; bgw Btz;Lk; vd Btz;of; bfhz;lhu;

 553. என்று அவர் விண்ணப்பம் செய்த போதில் ஈறு இல் சிவ ஞானப் பிள்ளை யாரும் 2451-1

ENRU AVAR VINNAPPAM SEYTHA POOATHIL EERU IL SIVA GNAANAP PILLAI YAARUM                                

In that way they prayed before gaana sambanther and then those unlimited gaana possessed gana sambanther

vd mth;fs; mA;Adk; Btz;of; bfhz;lBghJ vy;iy ny;yhj rpqhdk; bgw;w rk;ge;jUk;

 நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர் கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச 2451-2

NANRU ITHU SAALAYUM THOOANI MEEAYUM NAATHAR KALAL INAI NAAM IRAINJSA

Your wards are good one and thenin the thiruth thooani place descended lord siva’s sacred feet are to be prayed

kpft[k; ey;yJ Mdhy; jpUj;Bjhzpapy; vGe;J mUspa niwthpd; jpUtofis ehk; tzA;Ftjw;F

 இன்று கழித்து மிழலை மேவும் இறைவர் அருள் பெற்று போவது என்றே 2451-3

INRU KALITHTHU MILALAI MEEAYUM IRAIVAR ARUL PERRU POOAVATHU ENREEA

Tomorrow this thiru veelimlalai lord siva’s place getting permission and then after wards we will proceed those way replied

nd;W fHpj;J ehis jpUtPHpkpHiy niwthpd; mUisg; bgw;W ehk; Bghfyhk; vdf;Twp

 அன்று புகலி அருமறையோர்க்கு அருள் செய்து அவர்க்கு முகம் அளித்தார்        2451-4

ANRU PUKALI ARUMARAI YOOARKKU ARUL SEYTHU AVARKKU MUKAM ALITHTHAAR

In that way seergaali veeatha chanting bharamins are informed

 md;W mth; rPfhHp kiwath;fSf;F mUs; bra;jhu;

 554. மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும் வேதியர்க்கு ஆய விருந்து அளிப்ப     2452-1

MEEARPATTA ANTHANAR SANPAI MEEAYUM VEEATHIYARKKU AAYA VIRUNTHU ALIPPA

And then those highly regarded thiru veeli milalai bharamins are giving feast to seer gaali bharamins

Bkd;ik cila jpUtPHpkpHiy me;jzh;fs; rPfhHpapdpd;W te;j me;jzh;fSf;F tpUe;ij mspf;f

 பால் பட்ட சிந்தையராய் மகிழ்ந்து பரம் பொருள் ஆனார் தமைப் பரவும்  2452-2

PAAL PATTA SINTHAIYARAAYI MAKILNTHU PARAM PORUL AANAAR THAMAIP PARAYUM

And then those love filled way prayed lord siva and those happy filled minded way prayed

mth;fs; md;g[ bfhz;l cs;sk; cilauhfp kfpH;e;J niwtiu tHpgl;Lj; Jjpf;Fk;

 சீர் பட்ட எல்லை இனிது செல்லத் திருத் தோணி மேவிய செல்வர் தாமே 2452-3

SEER PATTA ELLAI INITHU SELLATH THIRUTH THOOANI MEEAVIYA SELVAR THAAMEEA

And those good time period happy way ended and then those thiru thooani place seated lord siva himself

rPh; bghUe;jpa fhyvy;iy ndpjha;f; fHpaj; jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUf;Fk; niwth; jhBk

 கார் பட்ட வண்கைக் கவுணியர்க்கு கனவிடை முன் நின்று அருள் செய்கின்றார்    2452-4

KAAR PATTA VANNKAIK KAYUNIYARKKU KANAVIDAI MUN NINRU ARUL SEYKINRAAR

And those clouds like power possessed gowniyar sect place descended gaana sambanther whose dream place appeared and then blessed form informed

 Bkfk; Bghd;w tz;ik cila ft[zpahh;f;F rk;ge;jUf;F fdtpy; Bjhd;wp mUs; bra;thuha;

 555.  தோணியில் நாம் அங்கு இருந்த வண்ணம் தூமறை வீழி மிழலை தன்னுள் 2453-1

THOOANIYIL NAAM ANGKU IRUNTHA VANNAM THOOMARAI VEELI MILALAI THANNUL          

And those seergaali thooani place we are appearing that sacred visual appearance will be given in this temple place and those way informed

mr;rPfhHpapy; Bjhzpapy; ehk; nUe;j fhl;rpia nA;Fj; J]a Btj tothfpa jpUtPjp kpHiya[s;

 சேண் உயர் விண்ணினின்று இழிந்த இந்தச் சீர் கொள் விமானத்துக் காட்டுகின்றோம்

2453-2

SEEANN YUYAR VINNININRU ILINTHA INTHACH SEER KOL VIMAANATHTHUK KAATTU KINROOAM

And those space place comes down that specialty filled in the temple tower place you are seeing way appearing

tpd;dpdpd;Wk; nHpe;j ne;jr; rpwg;ig cila tpkhdj;jplk; fhZk;go fhl;Lfpd;Bwhk;

 பேணும் படியால் அறிதி என்று பெயர்ந்து அருள் செய்யப் பெரும் தவங்கள்        2453-3

PEEANUM PADIYAAL ARITHI ENRU PEYARNTHU ARUL SEYYAP PERUM THAVANGGAL

So you may seeing way realized it in that way informed and then vanished from the seen and then in the pervious period did penance way

fz;L tHpgLk; tifapdhy; mwpthahf vd;W Twp kiwe;J Bghf rPfhHpg; gjpapdhy; Kd;dk; bra;j jtj;jpdhy;

 வேணு புரத்தவர் செய்ய வந்தார் விரவும் புளகத் தொடும் உணர்ந்தார்     2453-4

VEEANU PURATHTHAVAR SEYYA VANTHAAR VIRAAYUM PULAKATH THOOADUM YUNNARNTHAAR

And that way descended gaana sambanther whose body place raised that emotional filled way ad then got up from the bed

 te;J Bjhd;wpa gps;isahu; jk; clypy; Bjhd;wpa g[sfKld; Japy; czh;e;J vGe;jhu;

 556. அறி உற்ற சிந்தையராய் எழுந்தே அதிசயித்து உச்சிமேல் அங்கை கூப்பி     2454-1

ARI YURRA SINTHAIYARAAYI ELUNTHEEA ATHISAYITHTHU YUCHSI MEEAL ANGKAI KOOPPI

And then those awareness filled mind way and those astonishing way those hands are raised in the head place and then prayed lord Siva

tpHpg;g[f; bfhz;l rpe;ij cilatuha; vGe;J mjprk; mile;J jiyapd; BkBy mHfpa iffisf; Tg;gpj; bjhGJ

 வெறி உற்ற கொன்றையினார் மகிழ்ந்த விண் இழி கோயிலில் சென்று புக்கு       2454-2

VERI YURRA KONRAIYINAAR MAKILNTHA VINN ILI KOOAYILIL SENRU PUKKU

And then those fragrance filled that konrai flowers are adorned lord siva happily and then entered into that space place descended those temple towers place entered

kzk; bghUe;jpa bfhd;iw kyiur; R{oa niwth; kfpH;e;J vGe;J mUSk; tpz; nHp tpkhdk; cila BfhapYf;Fs; g[Fe;J

 மறி உற்ற கையரைத் தோணி மேல் முன் வணங்கும்படி அங்குக் கண்டு வாழ்ந்து 2454-3

MARI YURRA KAIYARAITH THOOANI MEEAL MUN VANANGKUMPADI ANGKUK KANNDU VAALNTHU

And those stage carried hand possessed lord siva is appearing in the thiruth thooani puram and those appearance is seen in this temple place and then got life here

khd; Ve;jpa ifia cila niwtiuj; jpUj;Bjhzpapd; Bky;Kd; tzA;Fk; me;j tz;zBk mA;Ff; fz;L thH;t[ mile;J

 குறியில் பெருகும் திருப்பதிகம் குலவிய கொள்கையில் பாடுகின்றார்      2454-4

KURIYIL PERUKUM THIRUP PATHIKAM KULAVIYA KOLKAIYIL PAADUKINRAAR

And those symbolic way those sacred glory filled concept embedded way singing

mf;Fwpepiyapy; bgUik fhl;Lk; jpUg;gjpfj;ijg; bghUe;jpa bfhs;ifahy; ghLgtuha;

 557.  மைம் மரு பூங்குழல் என்று எடுத்து மாறில் பெரும் திருத்தோணி தன் மேல்        2455-1

MAIM MARU POONGKULAL ENRU EDUTHTHU MAARIL PERUM THIRUTHTHOOANI THAN MEEAL

And that decade starting with kai maru poon kulal and that way singing on that thooani puram place seated lord siva

ifk;kU g{A;FHy; vdj; bjhlA;fp xg;gpy;yhj bgUe; jpUj;Bjhzp kPJ nsk;

 கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு கோலம் குலாவு மிழலை தன்னுள்     2455-2

KOMMAI MULAI YINAAL KOODA NEEDU KOOALAM KULAAYU MILALAI THANNUL

And then those young breasts are possessed lords parvathi alias periya naayagi ammaiyaar those sacred appearance is seen in the thiru veeli milalai place

bfhA;ifia cila bghpa ehafp mk;ikahUld; jpUf;Bfhyk; tpsf;fk; cila jpUtPHpkpHiyapy;

 செம்மை தரு விண் இழிந்த கோயில் திகழ்ந்தபடி இது என் கொல் என்று 2455-3

SEMMAI THARU VINN ILINTHA KOOAYIL THIKALNTHAPADI ITHU EN KOL ENRU

And that good way appearing that space place descended temple tower place appearing that mannerism what it is in that way enquiry way

brk;ik jUfpd;w tpz;zpHp tpkhdj;jpy; tpsA;f nUe;j tz;zk; nJ vd; vd tpdt[k; bghUSld;

 மெய்ம்மை விளங்கும் திருப்பதிகம் பாடி மகிழ்ந்தனர் வேதவாயர் 2455-4

MEYMMAI VILANGKUM THIRUP PATHIKAM PAADI MAKILNTHANAR VEEATHAVAAYAR

And those truth revealing sacred decade with veethaa chanting mouth place singing way blessed all

 cz;ik tpsA;Fk; jpUg;gjpfj;ij Btj thapduhd rk;ge;jh; gho mUspdhu;

 558. செஞ்சொல் மலர்ந்த திருப்பதிகம் பாடி திருக் கடைக் காப்புச் சாத்தி  2456-1

SENJ SOL MALARNTHA THIRUPPATHIKAM PAADI THIRUK KADAIK KAAPPUCH SAATHTHI

And those pure tamil wards are filled those sacred decade is singing and then those kadai kaapu way singing and end it

brq;brhy; bghUe;jpa jpUg;gjpfj;ijg; ghof; filf;fhg;g[k; gho Koj;Jf;

 அஞ்சலி கூப்பி விழுந்து எழுவார் ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்பப் போந்து  2456-2

ANJSALI KOOPPI VILUNTHU ELUVAAR AANANTHA VELLAM ALAIPPAP POOANTHU

And those hands are raised above the head place and then fallen down in the land place praying form and then got up and those happy mind filled way comes out from the temple

iffis mq;rypaha;f; Tg;gp epyj;jpy; tpGe;J vGgtuhd gps;isahu; kpf;f Mde;jg; gut[k; jk;ik miyg;g btspBa te;J

 மஞ்சிவர் சோலைப் புகலி மேவும் மா மறையோர் தமை நோக்கி வாய்மை        2456-3

MANJSIVAR SOOLAIP PUKALI MEEAYUM MAA MARAIYOOAR THAMAI NOOAKKI VAAYMAI

And then those clouds are crawling those plantations are covered place is seergaali from that place arrived those veethaa chanting bharamins are seeing way

BkfA;fs; jtGk; Brhiyfs; R{H;e;j rPfhHpapYk; te;j kiwahu;fis Behf;fp

 நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த நீர்மை திறத்தை அருள் செய்கின்றார் 2456-4

NENJSIL NIRAINTHA KURIPPIL VANTHA NEERMAI THIRAATHTHAI ARUL SEYKINRAAR

And then said that from the mind place emanated symbol way in formed those message is blessed form informed

totha;j; jk; cs;sj;jpy; epiwe;j jpUmUs; Fwpg;ghy; czh;j;jg; bgw;w mUs; nay;ig mUspr; bra;gtuha;

 559. பிரம புரத்தில் அமர்ந்த முக்கண் பெரிய பிரான் பெருமாட்டி யோடும் 2457-1

PIRAMA PURATHTHIL AMARNTHA MUKKANN PERIYA PIRAAN PERUMAATTI YOOADUM

In the seergaali place seated that three eyes are possessed that prime lord siva seated with lords parvathi

rPfhHpapy; tPw;W nUf;fpd;w }d;W fz;fis cila bghpagpuhd; jk; bgUkhl;oa[ld;

 விரவிய தானங்கள் எங்கும் சென்று விரும்பிய கோலம் பணிந்து போற்றி 2457-2

VIRAVIYA THAANANGGAL ENGKUM SENRU VIRUMPIYA KOOALAM PANINTHU POOARRI

Who are descended those temples are going to praying way

bghUe;jpa nlA;fs; vA;bfA;Fk; brd;W mA;F mA;Fk; tpUk;gp Bkw;bfhz;l BfhyA;fisg; gzpe;J Jjpj;J

 வருவது மேல் கொண்ட காதல் கண்டு அங்கு அமர்ந்த வகை இங்கு அளித்தது என்று 2457-3

VARUVATHU MEEAL KONNDA KAATHAL KANNDU ANGKU AMARNTHA VAKAI INGKU ALITHTHATHU ENRU

In that way lord siva instructed gaana sambanther and then those thiru thooni appearance is given in this temple place and that way gaana sambanther in form to that seergaali bharamins

tUjiy jk; bfhz;l Miria mg;bgUkhd; jhk; mwpe;J bfhz;L mA;Fj; jpUj;Bjhzpapy; tPw;wpUe;j tifapid nA;Ff; fhZkhW mspj;jhu; vd;W

 தெரிய உரைத் தருள் செய்து நீங்கள் சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார்     2457-4

THERIYA YURAITH THARUL SEYTHU NEENGKAL SIRAPURA MAANAKAR SELLUM ENRAAR

Ad that crustal clear way informed and then asked them to go to seergali place

 mwpa[khW Twp rPfhHpf;Fr; bry;YA;fs; vd;W ciuj;jhu;

 560. என்று கவுணியப் பிள்ளையார் தாம் இயம்பப் பணிந்தருள் ஏற்றுக் கொண்டே 2458-1

ENRU KAYUNIYAP PILLAIYAAR THAAM IYAMPAP PANINTHARUL EARRUK KONDEEA

Ad that gowniya sect place descended gaana sambanther informed and then praying way those order is accepting way

vd;W ft[zpah; Fyj; Bjhd;wyhd gps;isahu; brhy;y tzA;fp mth; ciuj;j fl;lisia Vw;W bfhz;L

 ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அம் கண் ஒழிய ஒருவாறு அகன்று போந்து    2458-2

ONRIYA KAATHALIN YULLAM AM KANN OLIYA ORUVAARU AKANRU POOANTHU

And that big liking way those mind encircled gaana sambanther but any how that rare way accepted his wards and then departed from that place

bghUe;jpa bgU tpUg;gj;jhy; jA;fs; kdk; epw;f ePA;fhj nay;gpBy xUthwhf mhpjpd; ePA;fpr; brd;W

 மன்றுள் நடம் புரிந்தார் மகிழ்ந்த தானம் பலவும் வணங்கிச் சென்று       2458-3

MANRUL NADAM PURINTHAAR MAKILNTHA THAANAM PALAYUM VANANGKICH SENRU

And then those lord siva willingly seated so many and those temple places are praying way moving from place to place to

mk;gyf; Tj;jh; kfpH;e;J mUspa gjpfs; gytw;iwa[k; tzA;fpr; brd;W

 நின்ற புகழ்த் தோணி நீடுவாரைப் பணியும் நியதியராய் உறைந்தார்       2458-4

NINRA PUKALTH THOOANI NEEDUVAARAIP PANIYUM NIYATHIYARAAYI YURAINTHAAR

And then ever permanent form of glory filled seergaali place seated lord siva is daily praying that mannerism possessed way seated there

epiyahd g[fiH cila BjhzpBky; tPw;wpUf;Fk; niwtiug; gzpa[k; epajp cilatuha; tpsA;fpdhu;

 561. சிரபுரத்து அந்தணர் சென்ற பின்னைத் திருவீழி மேவிய செல்வர் பாதம்      2459-1

SIRAPURATHTHU ANTHANAR SENRA PINNAITH THIRU VEELI MEEAVIYA SELVAR PAATHAM

And then those seergaali place bharamins are get permission and then left from that place and then those thiru veeli milalai place descended lord siva’s sacred feet are praising way

rPfhHp me;jzh; tpil bgw;Wr; brd;w gpd;g[ jpUtPHpkpHiyapy; Bktpa niwthpd; jpUtofis tzA;fp

 பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும் பண்பின் வழாத் திருத் தொண்டர் சூழ  2459-2

PARAYUTHAL SEYTHU PANINTHU NAALUM PANNPIN VALAATH THIRUTH  THONNDAR SOOLA

And then all the time those slavery service is daily doing that disciples are encircling way

ve;ehSk; moikg; gz;gpdpd;Wk; ePA;fhky; xGFk; bjhz;lh;fs; R{H;e;J nUf;f

 உரவுத் தமிழ்த் தொடை மாலை சாத்தி ஓங்கிய நாவுக்கு அரசரோடும்     2459-3

YURAYUTH THAMILTH THODAI MAALAI SAATHTHI OONGKIYA NAAYUKKU ARASAROOADUM

And then those best tamil decades are adorning to lord siva and those love filled that thiru naayukku arasar with him clubbed way

rpwe;j jkpHhy; bjhLf;fg;gl;l jpUg;gjpfj;ijr; rhj;jp md;g[ kpf;f jpUeht[f;F murUld;

 விரவிப் பெருகிய நண்பு கூர மேவி இனிது அங்கு உறையும் நாளில்      2459-4

VIRAVIP PERUKIYA NANPU KOORA MEEAVI INITHU ANGKU YURAIYUM NAALIL

And those big friendship ever growing way happily stayed in that temple place and those days

 Tog; bgUfpa el;g[ kpf;f XA;f bghUe;jpndpjha; me;jg; gjpapy; jA;fp nUe;jhu; me;j ehspy;

 562. மண்ணின் மிசை வான் பொய்த்து நதிகள் தப்பி மன் உயிர்கள் கண் சாம்பி உணவு மாறி 2460-1

MANNIN MISAI VAAN POYTHTHU NATHIGAL THAPPI MAN YUYIRGLA KANN SAAMPI YUNAYU MAARI

In this land place rain failed way so that flooded rivers are dried upso that effect this world beings are got pain and sorrow and there is no food available

me;j kz; cyfpy; kiH kWj;J mjdhy; MWfspy; gUt bts;sk; ghahky; jtwp mjd; fhuzkhf cyfj;J caph;fs; tUe;jp czt[ nd;wp epd;wikahy;

 விண்ணவர்க்கும் சிறப்பில் வரும் பூசை ஆற்ற மிக்க பெரும் பசி உலகில் விரவக் கண்டு 2460-2

VINNANAVARKKUM SIRAPPIL VARUM POOSAI AARRA MIKKA PERUM PASI YULAKIL VIRAVAK KANNDU

And then those deevaas special way getting those poojaas are not performed by this world people so that wild hungry pain in this way approaching those situation is seeing way

Bjth;fSk; rpwg;g[f;fspBy tUfpd;w g{irfs; bra;ag;glhky; kpf;f bgUk; grpapd; bfhLik cyfpy; bghUe;jpa epiyiaf; fz;L

 பண் அமரும் மொழி உமையாள் முலையின் ஞானப் பால் அறா வாயருடன் அரசும் பார் மேல் 2460-3

PANN AMARUM MOLI YUMAIYAAL MULAIYIN GNAANAP PAAL ARAA VAAYARUDAN ARASUM PAAR MEEAL

And those musical notes are filled and those lords yumaadeevi’s breast milk consumed and that milk tainted mouth possessed gaana sambanther and thiru naayukku arasar

gz; bghUe;jpa brhy;iy cila cikak;ikahupd; bfhA;ifapd; ghy; ePA;fhj thapduhd gps;isahUld; jpUeht[f;F murUk;

 கண் நுதலான் திருநீற்றுச் சார் வினோர்க்கும் கவலை வருமோ என்று கருத்தில் கொண்டார் 2460-4

KANN NUTHALAAN THIRU NEERRUCH SAAR VINOOARKKUM KAVALAI VARUMOOA ENRU KARUTHTHIL KONNDAAR

And then in this world those fore head eye possessed lord Siva’s desciples who are adorned that sacred ashes to whom will it affect and that way thinking

 cyfpy; bew;wpf; fz;zuhd jpUePw;Wr; rhh;g[ila bjhz;lh;fSf;Fk; ftiy tUkh vd;W jk; cs;sj;jpy; vz;zpdhu;

 563. வானாகி நிலனாகி அனலுமாகி மாருதமாய் இரு சுடராய் நீரும் ஆகி 2461-1

VAANAAKI NILANAAKI ANALUMAAKI MAARUTHA MAAYI IRU SUDARAAYI NEERUM AAKI

Lord siva is appearing this space, land wind sun moon fire glow and then water

thdKk; kz;Zk; jPa[k; fhw;Wk; R{hpa re;jpuh; vd nU Rlh;fSk; ePUk; Mfpa[k;

 ஊனாகி உயிராகி உணர்வுமாகி உலகங்கள் அனைத்தும் ஆய் உலகுக்கு அப்பால் 2461-2

YOONAAKI YUYIRAAKI YUNARYUMAAKI YULAKANGGAL ANAINTHUM AAYI YULAKUKKU APPAAL

And this flesh soul and then intuitive way and then those world way and thenbeyond this world

CDk; capUk; czu;t[khfpa[k; cyfA;fs; vy;yhk; Mfpa[k; cyfA;fSf;F mg;ghw;gl;l

 ஆனாத வடிவாகி நின்றார் செய்ய அடி பரவி அன்று இரவு துயிலும் போது        2461-3

AANAATHA VADIVAAKI NINRAAR SEYYA ADI PARAVI ANRU IRAYU THUYILUM POOATHU

And those flawless form appearing lord siva’s sacred red color feet is praying way sleeping

Bfoy;yhj totha; epd;W niwthpd; rpte;j jpUtofisj; Jjpj;J cwA;Fk; BghJ

 கான் ஆடு கங்காளர் மிழலை மூதூர் காதலித்தார் கனவில் அணைந்து அருளிச் செய்வார் 2461-4

KAAN AADU KANGKAALAR MILALAI MOOTHOOR KAATHALITH THAAR KANAVIL ANAINTHU ARULICH SEYVAAR

And those burial ground place bones are adorned form dancing lord siva who has in the dream time put his grace on them

 RLfhl;oy; MLk; fA;fhsuha; (vYk;g[fs; mzpe;j) jpUtPHpkpHiy vd;w Kjpa Chpid tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; niwth; mth;fspd; fdtpy; Bjhd;wp mUs; bra;thuha;

 564. உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய உறுபசி நோய் உமை அடையாது எனினும் உம்பால் 2462-1

YULAKIYALPU NIKALCHSIYAAL ANAINTHA THEEYA YURUPASI NOOAYI YUMAI ADAIYAATHU ENINUM YUMPAAL

Because of this world nature this poverty is appeared in this world but this bad filled hungry will not approach you but any how those disciples who are

ne;j cyf nay;g[ epfH;tpdhy; te;J mize;j jPik bghUe;jpa grp Beha; cA;fis milahJ vd;whYk; cA;fisr; Brh;e;j

 நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும்       2462-2

NILAYU SIVA NERI SAARNTHOOAR THAMMAI VAATTAM NEENGKUTHARKU NITHTHAM OOR OOR KAASU NEEDUM

Surrounding you and that disciple’s sorrows are removing way and then daily one gold coin

moahu;fspd; tUj;jk; ePA;Ftjw;fhf epj;jKk; xt;bthU bghd; fhrpiff;

 இலகு மணிப் பீடத்துக் குணக்கும் மேற்கும் உமக்கு இந்தக் காலம் தீர்ந்தால்       2462-3

ILAKU MANIP PEEDATHTHUK KUNAKKUM MEEARKUM YUMAKKU INTHAK KAALAM THEERNTHAAL

Will be placed in the east and west sacrifice altar place up to the removal of hungry period

fpHf;fpDk; Bkw;fpYk; tpsA;Fk; mHfpa gyp gPlA;fspy; cA;fSf;F mspg;Bghk; ne;jg; gq;rfhyk; ePA;fpdhy;

 அலகில் புகழீர் தவிர்வ தாகும் என்றே அருள் புரிந்தார் திருவீழி மிழலை ஐயர்     2462-4

ALAKIL PUKALEER THAVIRVA THAAAKUM ENREEA ARUL PURINTHAAR THIRU VEELI MILALAI AIYAR

And those unlimited glory filled persons you are, and those scarcity period is removed then this gold coin giving ritual will be stopped in that way thiru veeli milalai lord siva informed to gaana sambanther and thiru naayukku arasar

mstw;w g[fiH cilahu;fBs me;jg; gq;r fhyk; ePA;fpdhy; mJ epWj;jg;gLk; vd;W jpUtPHpkpHiy niwth; ciuj;J mUspdhu;

 565. தம்பிரான் அருள் புரிந்து கனவின் நீங்கச் சண்பையர் இள ஏறு தாமும் உணர்ந்து 2463-1

THAMPIRAAN ARUL PURINTHU KANAVIN NEENGKACH SANNPAIYAR ILA EARU THAAMUM YUNARNTHU

And that way lord siva in the dream time informed and then vanished from the sean and then in the seergaali place descended those young bull form

jk; niwth; nA;Adk; fdtpy; ciuj;J ePA;fplt[k; rPfhHpapy; Bjhd;wp nisa VW Bghd;w

 நம்பிரான் அருள் இருந்த வண்ணம் என்றே நாவின் இசை அரசரொடும் கூட நண்ணி 2463-2

NAMPIRAAN ARUL IRUNTHA VANNAM ENREEA NAAVIN ISAI ARASARODUM KOODA NANNI

Appearing that gaana sambanther get up from the sleep and the realized lord siva’s grace and those astonishing way and then those same matter is also informed to naayukku arsar by lord siva and them those early moring prayer time moving together

rk;ge;jh; Japy; czh;e;J jk; niwth; mUs; nUe;j tz;zk; nt;thW vd tpag;g[f; bfhz;ltuha; mt;thBw niwth; mUsg; bgw;Wj; Japy; czh;e;j eht[f;F murBuhL Tlr;Brh;e;J

 வம்புலா மலர் இதழி வீழிநாதர் மணிக் கோயில் வலம் செய்யப் புகுந்த வேலி     2463-3

VAMPULAA MALAR ITHALI VEELINAATHAR MANIK KOOAYIL VALAM SEYYAP PUKUNTHA VEEALI

And then fragrance filled konrai flowers are adorned those lord siva dwelling thiru veeli milalai diamond temple towers are encircling form moving and then entered in to the temple

kzk; fkGk; bfhd;iw kyh; R{oa jpUtPHp efhpd; kzpf;Bfhapiy tykhf tug; g[Fe;jBghJ

 அம்பிகா பதி அருளால் பிள்ளையார் தாம் அபிமுகத்துப் பீடிகை மேல் காசு கண்டார் 2463-4

AMPIKAA PATHI ARULAAL PILLAIYAAR THAAM APIMUKATHTHUP PEEDIKAI MEEAL KAASU KANNDAAR

And those lords parvathi is kept left part of body and that lord siva’s grace that gaana sambanther seen in that eastern side sacrificial alter place those gold coin is seen

 cikak;ikahiu xU gf;fj;jpy; bfhz;l niwthpd; jpU mUshy; gps;isahu; jhk; fpHf;Fj; jpirapy; cs;s gyp gPlj;jpd; kPJ bghd;fhirf; fz;lhu;

 566. காதலொடும் தொழுது எடுத்துக் கொண்டு நின்று கை குவித்துப் பெரு மகிழ்ச்சி கலந்துபொங்க         2464-1

KAATHALODUM THOLUTHU ELUTHTHUK KONNDU NINRU KAI KUVITHTHUP PERU MAKILCHSI KALANTHU PONGKA

And then devotion filled way prayed and then taken that gold coin and then hands are folded form prayed and those happiness bubbling way

gj;jpa[ld; tzA;fp me;jg; bghd;fhir vLj;Jf; bfhz;L epd;W iffisf; Ftpj;J tzA;fpg; bgUkfpH;r;rp cs; epiwe;J bghA;f

 நாதர் விரும்பு அடியார்கள் நாளும் நாளும் நல் விருந்தாய் உண்பதற்கு வருக என்று       2464-2

NAATHAR VIRUMPU ADIYAARKAL NAALUM NAALUM NAL VIRUN THAAYI YUNPATHARKU VARUM ENRU

And those lord Siva’s disciples are every day those good feet is served way and then called lord siva’s disciples

niwth; tpUk;g[k; moahh;fs; xt;bthU ehSk; ey;y tpUe;jha; czt[ cz;gjw;F tUf

 தீது இல் பறை நிகழ்வித்துச் சென்ற தொண்டர் திருவமுது கறி நெய்பால் தயிர் என்று இன்ன 2464-3

THEETHU IL PARAI NIKALVITHTHUCH SENRA THOOANNDAR THIRUVAMUTHU KARI NEY PAAL THAYI ENRU INNA

Are called by drum beats way and those disciples are served with good food vegitables ghee milk and cured

vd;W jPik ny;yhj giw miwe;J mA;Adk; te;j bjhz;lh;fs; jpU mKJk; fwpfSk; bea;a[k; ghYk; japUk; vd;W

 ஏதம் உறாது இனிது உண்ண ஊட்டி அங்கண் இருதிறத்து பெரும் தவரும் இருந்த நாளில்  2464-4

EATHAM  YURAATHU INITHU YUNNA YOOTTI ANGKANN IRU THIRATHTHU PERUM THAVARUM IRUNTHA NAALIL

And all other things are without any defeancies  way all are allowed to eat it and then thosesacred temples two sides place big monks are also stayed there and those days

 cs;s ntw;iwf; Fiwtpy;yhjgo ndpjha; cz;Zk;go cz;gpj;J me;jj; jpUefhpy; nUgf;fj;Jk; bgUk; JwtpfSk; jA;fp nUe;jdhu; me;j ehspy;

 567. நாவினுக்கு வேந்தர் திரு மடத்தில் தொண்டர் நாட் கூறு திரு அமுது செய்யக் கண்டு 2465-1

NAAVINUKKU VEEANTHAR THIRU MADATHTHIL THONNDAR NAAT KOORU THIRU AMUTHU SEYYAK KANNDU

And then those thiru naayukku arasar mutt place those disciples are before mid-day those food is served

jpUeht[f;furhpd; klj;jpy; bjhz;lh; cr;rpg;Bghjpw;F Kd; jpU mKJ bra;J Kog;gijg; ghh;j;Jf;

 சே உகைத்தார் அருள் பெற்ற பிள்ளையார் தம் திருமடத்தில் அமுது ஆக்குவாரை நோக்கித்         2465-2

SEEA YUKAITH THAAR ARUL PERRA PILLAIYAAR THAM THIRU MADATHTHIL AMUTHU AAKKU VAARAI NOOAKKITH

And those act is seen by gaana sambanther who has got grace from bull possessing lord Siva and then enquired from the food preparing persons

fhisis cila rptbgUkhdpd; jpUmUs; bgw;w rk;ge;jh; jkJ klj;jpy; czt[ rikf;Fk; ghpthuA;fis Behf;fp

 தீவினைக்கு நீர் என்றும் அடைவிலாதீர் திரு அமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு      2465-3

THEEVINAIKKU NEER ENRUM ADAIVILAA THEER THIRU AMUTHU KAALATHTHAAL AAKKI INGKU

You will not allow any wrong acts from this place but at appropriate time food is preparing way

jPa bjhHpYf;F ePA;fs; vg;BghJk; nlk; mspf;f khl;Oh;fs; my;yPBuh Mdhy; fhyj;jhy; czt[ rikj;J nA;F

 மேவு மிக்க அடியவருக்கு அளியா வண்ணம் விளைந்தவாறு என் கொலோ விளம்பும் என்றார் 2465-4

MEEAYU MIKKA ADIYAVARUKKU ALIYAA VANNAM VILAINTHAVAARU EN KOLOOA VILAMPUM ENRAAR

Not serving the disciples please tell me the reason for it in that way gaana sambanther requested fromthat persons

 tUk; moahh;fSf;F mspf;fhjgo tpise;j fhuzk;jhd; vd;d brhy;YA;fs; vd tpdtpdhu;

 568. திருமறையோர் தலைவர் தாம் அருளிச் செய்யத் திருமடத்தில் அமுது அமைப்போர் செப்புவார்கள்  2466-1

THIRU MARAIYOOAR THALAIVAR THAAM ARULICH SEYYATH THIRU MADATHTHIL AMUTHU AMAIP POOAR SEPPUVAARGAL

And those bharamin leader gaana sambanther in that way inquired and then those cooks are replying way informed

me;jzh;fspd; jiytuhd gps;isahu; Bkw;fz;lthu;f;Fk; ciu bra;a klj;jpy; czitr; rikg;gth; brhy;thu;

 ஒரு பரிசும் அறிந்திலோம் இதனை உம்மை உடையவர் பால் பெறும் படிக்காசு ஒன்றும் கொண்டு 2466-2

ORU PARISUM ARINTHILOOAM ITHANAI YUMMAI YUDAIYAVAR PAAL PERUM PADIK KAASU ONRU KONDU

we did not know the reason for it and then from lord Siva’s place got that step coin one with it

nij ehA;fs; xUtpjj;jpYk; mwpBahk; ck; niwthplk; bgWfpd;w gof;fhR xd;iwf; bfhz;L

 கருதிய எல்லாம் கொள்ள வேண்டிச் சென்றால் காசு தனை வாசி பட வேண்டும் என்பார் 2466-3

KARUTHIYA ELLAAM KOLLA VEEANNDICH SENRAAL KAASU THANAI VAASI PADA VEEANNDUM ENPAAR

And those food articles are going to purchase it so that to sell it in the business man they say that it is not pure 24 karat gold coin so they they reduce the wastage charges in that way informed

mKJ Mf;f Btz;oa bghUs;fis vy;yhk; thA;Ftjw;F brd;why; filtPjpapy; tzpfh;fs; fhRf;F tl;lk; ju Btz;Lk; vd;W ciuf;fpd;wdh;

 பெரு முனிவர் வாகீசர் பெற்ற காசு பேணியே கொள்வர் இது பிற்பாடு என்றார்     2466-4

PERU MUNIVAR VAAKEESAR PERRA KAASU PEEANIYEEA KOLVAR ITHU PIRPAADU ENRAAR

But those big monk thiru naayukku arasar got gold coin is pure 24 karat one so they are willingly accept it so this is the reason in that way informed

 bgUKdptuhd jpUeht[f;F murh; bgw;wfhrpid mA;Adk; TwhJ kpf;f tpUg;g[lBd Vw;Wf; bfhs;fpd;wdh; nJBt fhy jhkjk; Mtjw;Ff; fhuzk; vd ciuj;jdh;

 569. திரு ஞான சம்பந்தர் அதனைக் கேட்டுச் சிந்திப்பார் சிவபெருமான் நமக்குத் தந்த 2467-1

THIRU GNAANA SAMPANTHAR ATHANAIK KEEATTUCH SINTHIPPAAR SIVAPERUMAAN NAMAKKUTH THANTHA

and those wards are heard by thiru gaana sambanther from the supporting staff and then thinking the reason form that coin is impure one and those naayukku arasar coin is pure one ad those reason is

jpUqhdrk;ge;jh; czt[ rikg;gth; Twpa mjidf; Bfl;L vz;Zgtuha; niwth; ekf;Fj; je;j xU fhR thrpgl

 ஒரு காசு வாசிபட மற்றக் காசு நன்று ஆகி வாசி படாது ஒழிவான் அந்தப்         2467-2

ORU KAASU VAASIPADA MARRAK KAASU NANRU AAKI VAASI PADAATHU OLIVAAN ANTHAP

kw;bwhU fhR thrpglhjw;Ff; fhuzk; me;jg;

 பெரு வாய்மை திருநாவுக்கரசர் தொண்டால் பெறும் காசாம் ஆதலினால் பெரியோன் தன்னை 2467-3

PERU VAAYMAI THIRU NAAYUKKARASAR THONDAAL PERUM KAASAAM AATHALINAAL PERU YOOAN THANNAI

And those glory filled thiru naayuku arasar daily doing cleaning service to lord siva’s temple place so here after

bgU tha;ik cila jpUeht[f;F murh; ifj;bjhz;odhy; bgUk; fhrhFk; mjdhy; ndp tUk; ehspy; jUk;

 வருநாள்கள் தரும் காசு வாசி தீரப் பாடுவன் என்று எண்ணியது மனதுள் கொண்டார் 2467-4

VARU NAALGAL THARUM KAASU VAASI THEERAP PAADUVAN ENRU ENNIYATHU MANATHUL KONNDAAR

So as to get pure gold coin in that way I will sing and those persuasive minded way

fhRthrp glhJ ePங்Ftjw;fhf niwtiug; ghLBtd; vd;W vdj; Jzpe;J mijj; jk; kdj;Js; bfhz;lhu;

 570. மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு வாசி தீர்த்து அருளும் எனப் பதிகம் பாடிப் 2468-1

MARRAI NAAL THAMPIRAAN KOOAYIL PUKKU VAASI THEERTHTHU ARULUM ENAP PATHIKAM PAADIP

And then next day gaana sambanther entered into the temple and then sang a decade that vaasi theera veeaa kaasu nalguveer those decade is singing way

mLj;j ehspy; qhdrk;ge;jh; jk; niwthpd; BfhapYs; g[Fe;J thrp jPh;j;J mUSk; vd;W Btz;oa gjpfk; ghodhu;

 பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட  2468-2

PERRA PADI NAL KAASU KONNDU MAANTHAR PEYARNTHU POOAYI AAVANA VEETHIYINIL KAATTA

And then got those coin is carried into the merchant street place and then showed it to the gold Smith

mjd; gadhfg; gps;isahu; bgw;w ey;y gof;fhrpidf; iff; bfhz;L kypthf kf;fs; filj; bjUt[f;Fr; brd;W tzpfhplk; fhl;odhu;

 நல் தவத்தீர் இக் காசு சால நன்று வேண்டுவன நாம் தருவோம் என்று நல்க       2468-3

NAL THAVATH THEER IK KAASU SAALA NANRU VEEANDUVANA NAAM THAU VOOAM ENRU NALKA

And that coin is seen the merchant and then replied that you have did big prnance and then said this is pure gold coin and those goods are given to them instantly

mijf; fz;l tzpfh; ey;y jtj;ijr; bra;jth;fBs ne;jf;fhR kpft[k; ey;yJ ePA;fs; Btz;Ltdtw;iw ehA;fs; jUBthk; vdr; brhy;yp mA;AdBk Btz;Lk; vy;yhk; gz;lA;fisa[k; ju

 அற்றை நாள் தொடங்கி நாள் கூறு தன்னில் அடியவரை அமுது செய்வித்து ஆர்வம்

மிக்கார் 2468-4

ARRAI NAAL THODANGKI NAAL KOORU THANNIL ADIYAVARAI AMUTHU SEYVITHTHU AARVAM MIKKAAR

And then from that day onwards they also served food before noon time and then those love flooded way

me;j ehs; bjhlA;fp ehs; gFjpahd Kw;gfypy; moahu;fSf;F czt[ cz;Zk;go bra;tpj;J md;g[ bgUf;fpdhy;

 571. அருவிலையில் பெரும் காசும் அவையே ஆகி அமுது செய்யத் தொண்டர் அளவு இறந்துபொங்கி         2469-1

ARUVILAIYIL PERUM KAASUM AVAIYEEA AAKI AMUTHU SEYYATH THONNDAR ALAYU IRANTHU PONGKI

And then those abundant commodities are got and those disciples are daily multiplying way

mhpa tpiyf;Fk; bgWtjw;F chpa fhRk; mitfBs Mfp mKJ bra;tjw;Fchpa bjhz;lh;fs; mst[ ny;yhJ BkYk; BkYk; mjpfhpj;J

 வரும் அவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தாருக்கும் மகிழ்ந்து உண்ண இன் அடிசில் மாளாது ஆகத் 2469-2

VARUM AVARGAL ELLAARKKUM VANTHAARUKKUM MAKILNTHU YUNNA IN ADISIL MAALAATHU AAKATH

And those arriving people are given happily those food and those food in not insufficient way served all

tUgth;fs; vy;yhUf;Fk; Kd;g[ te;jth;fSf;Fk; kfpH;r;rpa[ld; czt[ cd;d ndpa morpy; Fiwtpy;yhJ nUf;FkhW

 திரு முடி மேல் திங்களடு கங்கை சூடும் சிவ பெருமான் அருள் செய்ய சிறப்பின் மிக்க 2469-3

THIRU MUDI MEEAL THING KALADU KANGKAI SOODUM SIVA PERUMAAN ARUL SEYYA SIRAPPIN MIKKA

And then hair place moon and snake adorned lord siva whose grace is getting way and those specialty filled

rilapy; jpA;fSk; ghk;g[k; mzpa[k; niwth; jpUmUs; bra;a rpwg;ghy; kpf;f

 பெருமை தரு சண்பை நகர் வேந்தர் நாவுக்கு அரசர் இவர் பெரும் சோற்றுப் பிறங்கல்

ஈந்தார் 2469-4

PERUMAI THARU SANNAPAI NAKAR VEEANTHAR NAAYUKKU ARASAR IVAR PERUM SOOARRUP PIRANGKAL EENTHAAR

Seergaali place king gaana sambanther and then those good wards king thiru naayukku arasar who are those food is mountain form given to all

 rPfhHp efhpd; murh; Md gps;isahUk; thf;fpd; muruhd jpUeht[f;F murUk; vd;w nUtUk; bgUk; Brhw;W kiyfis mKjkha; je;J mUspdhu;

 572. அவனி மிசை மழை பொழிய உணவு ky;fpஅனைத்து உயிரும் துயர் நீங்கி அருளினாலே 2470-1

AVANI MISAI MALAI POLIYA YUNAYU MALKI ANAITHTHU YUYIRUM THUYAR NEENGKI

And then in that land seasonal rain started and then those food articles are abundantly grown and then all the places sorrows are removing way and then with lord siva’s grace

ne;j cyfj;jpy; kiHbghHpa czt[ ky;fp ne;j cyfj;jpy; kiH bga;jjhy; czt[g; bghUs;fs; ky;fp mjdhy; vy;yh Ch;fspYk; Jd;gk; ePA;fpj; jpUmUspdhy;

 புவனம் எலாம் பொலிவு எய்தும் காலம் எய்த புரி சடையார் கழல் பலநாள் போற்றி வைகிப் 2470-2

PUVANAM ELLAAM POLIYU PEYTHUM KAALAM EYTHA PURI SADAIYAAR KALAL PALANAAL POOARRI VAIKIP

And then those whole world fertile form appeared and that good time arrived and then gaana sambanther those curling hair possessed lord Siva is so many days arepraying and then praising and then stayed there

cyfk; Kw;Wk; brHpg;g[ mila[k; ey;y fhyk; tuBt gps;isahu; RUz;l rilia cila niwthpd; jpUtofisg; gyehs; Bghw;wp mA;F vGe;J mUspa gpd;g[

 தவ முனிவர் சொல் வேந்தரோடும் கூடத் தம்பிரான் அருள் பெற்றுத் தலத்தின் மீது        2470-3

THAVA MUNIVAR SOL VEEANTHA ROODUM KOODATH THAMPIRAAN ARUL PERRUTH THALATHTHIN MEETHU

And then starting way from this place lord siva’s grace is getting way and then moved with thiru naayukku arasar

jt Kdptuhd eht[f;F murBuhLk; Tlj; jk; niwth; jpUmUs; bgw;Wf; bfhz;L

 சிவன் மகிழும் தானங்கள் வணங்கப் போவார் தென் திருவாஞ்சிய மூதூர் சென்று சேர்ந்தார் 2470-4

SIVAN MAKILUM THAANANGGAL VANANGKAP POOAVAAR THEN THIRU VAANJSIYA MOOTHOOR SENRU SEEARNTHAAR

And then those lord siva descended those temples are praying form moving way those good old thiru vaangiyam lovely temple place entered

 cs;sj;jpy; rptbgUkhd; vGe;J mUsp cs;s nlA;fs; gytw;iwa[k; tzA;fr; bry;gtuha; mHfpa jpUthq;rpak; vd;w giHa gjpiag; Bgha; mile;jhu;

 573. நீடு திரு வாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண் நீல மிடற்று அருமணியை வணங்கிப் போற்றிப் 2471-1

NEEDU THIRU VAANGSIYATHTHIL AMARNTHA MUKKANN NEELA MIDARRU ARUMANIYAI VANANGKIP POOARRIP

And then ever permanent way descended those three eyes are possessed lord siva who has blue color throat those ruby diamond form possessed and that lord siva is praying and then praising

epiybgw;w jpUthq;rpaj;jpy; tpUk;gp vGe;J mUspa }d;W fz;fSk; jpUePyfz;lKk; cila mhpa kzpahd niwtiu tzA;fpj; Jjpj;Jg;

 பாடொலி நீர்த் தலையாலம்காடு மாடு பரமர் பெருவேளூரும் பணிந்து பாடி        2471-2

PAADOLI NEERTH THALAIYAALAM KAADU MAADU PARAMAR PERU VEEALOORUM PANINTHU PAADI

and those ever moving water bodies filled thiruth thalai yaalang kaadu temple place and then nearby place situated thirup peru veeloor temples are singing way

ghlg;bgWk; xspt[ila ePh;R{H;e;j jpUj;jiyahyA;fhLk; mjd; gf;fj;jpy; cs;s niwthpd; jpUg;bgUBts{Uk; gho

 நாடு புகழ்த் தனிச் சாத்தங் குடியில் நண்ணி நம்பர் திருக்கர் வீரம் நயந்து பாடித்  2471-3

NAADU PUGALTH THANICH SAATHTHANG KUDIYIL NANNI NAMPAR THIRUK KAR VEERAM NAYANTHU PAADITH

And those ever glory filled place and those unique thiru chaathaang kudi temple place entered and then those lord siva’s thiru kara veerattam temple place willingly singing way

ehL g[fiH cila xg;gpy;yhj jpUrhj;jA;Foapy; Bgha; mile;J niwthpd; jpUf;futPuj;ija[k; tpUk;gpg; gho mUspj;

 தேடு மறைக்கு அரியார் தம் விளமர் போற்றித் திருவாரூர் தொழ நினைந்து சென்று புக்கார் 2471-4

THEEADU MARAIKKU ARIYAAR THAM VILAMAR POOARRITH THIRUVAAROOR THOLA NINAINTHU SENRU PUKKAAR

And then those veethaas are searching those lord siva whose thiru velamer place prayer songs are singing way and then afterwards to pray in thiru vaaroor place and then entered in that city place

BjLfpd;w kiwfSf;Fk; vl;lhj niwthpd; jpUtpskiua[k; Jjpj;Jg; gpd; jpUth\iuj; bjhGtjw;F epide;J brd;W mth; efuj;jpDs; g[Fe;jhu;

 574. நம்பர் மகிழ் திருவாரூர் வணங்கிப் போந்து நலம் கொள் திருக் காறாயில் நண்ணி ஏத்திப் 2472-1

NAMPAR MAKIL THIRU VAAROOR VANANGKIP POOANTHU NALAM KOL THIRUK KAARAAYIL NANNI EATHTHIP

And then those lord siva happily seated that thiruvaaroor temple place praying way and then those goodness filled those thiruk kaarayil place entering way prayed

rptbgUkhd; kfpGk; jpUth\iu tzA;fpg; Bgha; ed;ik bfhz;l jpUf;fhwhapiyr; Brh;e;J tzA;fp

 பைம் புனல் மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றிப் பரமர் திருநெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி 2472-2

PAIM PUNAL MEN PANAITH THEEAYOOR ANAINTHU POOARRIP PARAMAR THIRU NELLIKKAAP PANINTHU PAADI

And then those lust green water filled those soft paddy fields are covered that thiru nellikaa temple place submissive way sang a decade and then moved away from that place

gRikahd ePiu cila bkd;ikahd tay;fs; R{H;e;j jpUj;Bjt{hpid mize;J Bghw;wp niwthpd; jpUbey;ypf;fhtpidg; gzpe;J jpUg;gjpfj;ijg;ghor; brd;W

 உம்பர் பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர் ஓங்கு புகழ்த் திருக் கொள்ளிக்காடும் போற்றி 2472-3

YUMPAR PIRAAN KAICH SINAMUM PARAVITH THENGKOOR OONGKU PUKALTH THIRUK KOLLIK KAADUM POOARRI

And then those devas leader lord siva’s kaichinam temple place praying and then those much glory filled thiruk kollikaadu place praying way

BjtBjthpd; ifr;rpd;dj;ija[k; Jjpj;Jr; brd;W kpf;f g[fiH cila jpUf;bfhs;spf;fhLk; Bghw;wp

 செம் பொன் மதில் கோட்டூரும் வணங்கி ஏத்தித் திரு மலி வெண் துறை தொழுவான் சென்று சேர்ந்தார்       2472-4

SEM PONN MATHIL KOOATTOORUM VANANGKI EATHTHITH THIRU MALI VENN THURAI THOLUVAAN SENRU SEEARNTHAAR

And then moved aboveand those golden color material way decorated those protection walls are coverd and those thiru kooatoor place praying way and then those wealth filled that thiru venn thurai place is going to pray way moved

 BkBy brd;W brk;bghd;dhy; mHFgLj;jg;gl;l kjpy;fis cila jpUf;Bfhl;Lhpid tzA;fpr; brd;W jpUkypfpd;w jpUbtz;Jiwapidj; bjhGk; bghUl;L Bgha;r; Brh;e;jhu;

575. மற்றவ்வூர் தொழுது ஏத்தி மகிழ்ந்து பாடி மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவும் தானம் 2473-1

MARRAVVOOR THOLUTHU EATHTHI MAKILNTHU PAADI MAAL AYANUKKU ARIYA PIRAAN MARUYUM THAANAM

And that thiru vennthurai city place praying way and then happily singing songs and then that bharama and thirumal to whom rare person lord siva and that lord siva seated

me;jj; jpUbtz;Jiw vd;w efuj;ij tzA;fpj; Jjpj;J kfpH;e;J gho ehd;Kfd; jpUkhy;fSf;F mwptjw;F mhpatuhd niwth; tPw;wpUf;Fk;

 பற் பலவும் சென்று பணிந்து ஏத்திப் பாடிப் பரவும் திருத்தொண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்தக் 2473-2

PAR PALAYUM SENRU PANINTHU EATHTHIP PAADIP PARAYUM THIRUTH THOONNDAR KULAAM PAANGKIN EAYTHAK

Those so many temple places are praying way and then sang decades there and those praising disciple clusters moving near by place

jyA;fs; gytw;iwa[k; brd;W Jjpj;Jg; gjpfA;fSld; gho gut[k; bjhz;lh; Tl;lk; gf;fj;jpy; tu

 கற்றவர் வாழ் தண்தலை நீள் நெறி உள்ளிட்ட கனக மதில் திருக் களரும் கருதார் வேள்வி         2473-3

KARRAVAR VAAL THANTHALAI NEEL NERI YULLIDDA KANAKA MATHIL THIRUK KALARUM KARUTHAAR VEEALVI

And those learnt people are living and that thiruth thandalai neeal neri and then other temples are praying wayand then those golden color protection walls are covered thitukalar temple place praying way

fw;wth; thH;tjw;F nlkhd jpUj;jz;liy ePs;bewp Kjyhd jyA;fSk; bghd; kjpiy cila jpUf;fsUk; gifthpd; Bts;tpia

 செற்றவர் சேர் பதி பிறவும் சென்று போற்றித் திருமறைக் காட்டு அதன் மருங்கு சேர்ந்தார் அன்றே         2473-4

SERRAVAR SEEAR PATHI PIRAYUM SENRU POOARRITH THIRU MRAIK KAATTU ATHAN MARUNGKU SEEARNTHAAR ANREEA

And those opponents yaaga fire is destroyed and that lord Siva descended other temples are praying way and then instantly entered into thiru maraikaadu near by place

 mHpj;j niwtu; vGe;J mUspa kw;w gjpfisa[k; brd;W Bghw;wp mg;BghBj jpUkiwf;fhL vd;w jyj;jpd; gf;fj;ijr; Brh;e;jhu;

 576. கார மண் வெஞ்சுரம் அருளால் கடந்தார் தாமும் கடல் காழி கவுணியர் தம் தலைவர் தாமும் 2474-1

KAARA MANN VENJSURAM ARULAAL KADANTHAAR THAAMUM KADAL KAALI KAYUNIYAR THAM THALAIVAR THAAMUM

And then those wild desert area is crossing way and those lord siva’s grace way crossed that place by thiru naayukku arasar and that sea side place descended seer gaali place leader gana sambanther

fhpa rkzuhd bfhoa ghiy epyj;ijj; jpUmUs; Jizf; bfhz;L fle;J te;j jpUeht[f;F murUk; flypy; rhh;ig cila rPfhHpg; gjpapdh;f;Fj; jiytuhd rk;ge;jUk;

 சேர எழுந்து அருளிய அப் பேறு கேட்டுத் திறை மறைக் காட்டு அகன்பதியோர் சிறப்பில் பொங்கி         2474-2

SEEARA ELUNTHU ARULIYA AP PEEARU KEEATTUTH THIRAI MARAIK KAATTU AKANPATHI YOOAR SIRAPPIL PONGKI

Who are together arriving this thiru marai kaadu place which is heard by that hamlet place people

xd;wha; vGe;J mUsp bgWfpd;wijr; brtpBaw;Wj; jpUkiwf;fhL vd;w gjpapy; cs;sA;fs; rpwg;ghy; kpf;ftuha;

ஊர் அடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள உயர் கமுகு கதலி நிறை குடம் தீபங்கள்      2474-3

YOOR ADAIYA ALANGKARITHTHU VILAYU KOLLA YUYAR KAMUKU KATHALI NIRAI KUDAM THEEPANGKAL

Who are decorated that streets and then and those festival is conducting way those high grown beetle nut trees and then banana plants are and then those water filled poorana kumbaa pots and litup lamps

Ciu Kd;Dk; myA;fhuk; bra;J jpUtpHhf; bfhz;lhLk;go vjph; bfhs;s cah;e;j ghf;F kuA;fSk; thiH kuA;fSk; epiwe;j ePh;f; FlA;fSk; tpsf;FfSk;

 வார் முரசம் மங்கள் நாள் தங்கள் மல்க எதிர் கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் 2474-4

VAAR MURASAM MANGKAL NAAL THANGGAL MALKA ETHIR KOLLA ADIYAARUDAN MAKILNTHU VANTHAAR

And then big skin drums and then those sacred sound are raising way multiplied way well come them and then moved with them happily

 thu; KuRk; Kjyhd kA;fy; xypfSk; bgUfp tuBtw;f moahu;fs; clBd Tl kfpH;e;J te;jhu;

 577. முன் அணைந்த திருநாவுக்கு அரசர் தம்மை முறைமையால் எதிர் கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்         2475-1

KALIPPIN MOOLKIP

And then that city entrance place those thiru naayukku arasar is as pre-convention way invited him and then got immense happiness

me;j efhpy; Kd;dhy; te;j jpUeht[f;F muriu Kiwg;go vjph;bfhz;L tuBtw;Fk; bgUkfpH;r;rp mile;J

 பின் அணைய எழுந்து அருளும் பிள்ளையார் தம் பெருகிய பொன் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச் 2475-2

PIN ANAIYA ELUNTHU ARULUM PILLAIYAAR THAM PERUKIYA PON KAALATHTHIN OOSAI KEEATTUCH

And then behind arriving those gaana sambanther big column form of followersand those sound raising instruments are beating way

gpd;dhy; Bru tUfpd;w rk;ge;jhpd; bgUfpa fhsk; Kjyhd rpd;dA;fspd; Xirapidf; Bfl;Lj;

 சென்னி மிசை கரம் குவித்து முன்பு சென்று சேண் நிலத்து வணங்குதலும் திருந்து சண்பை         2475-3

SENNI MISAI KARAM KUVITHTHU MUNPU SENRU SEEANN NILATHTHU VANGANGKUTHAUM THIRUN THU SANNPAI

And then those head place hands are raised way and then in the land place fallen down form prayed and then those good seergaali place

jiykPJ iffisf; Ftpj;Jf; bfhz;L Bgha;j; bjhiytpy; epyj;jpd; Bky; tpGe;J tzA;FjYk; jpUj;Jk; rPfhHpj;

 மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று வந்து இழிந்து வணங்கி மகிழ்ந்து உடன் போந்தார்         2475-4

MANNAVARUM MANI MUTHTHIN SIVIKAI NINRU VANTHU ILINTHU VANANGKI MAKILNTHU YUDAN POOANTHAAR

Leader gana sambanther who has descended from the pearls chariot and then praying way moved with them happily

 jiytuhd qhdrk;ge;jUk; mHfpa Kj;Jg; gy;yf;fpdpd;W nwA;fp te;J tzA;fp mth;fSld; kfpH;r;rpa[ld; brd;whu;

 578. சொல் அரசர் உடன் கூடப் பிள்ளையாரும் தூமணி நீர் மறைக் காட்டுத் தொல்லை மூதூர் 2476-1

SOL ARASAR YUDAN KOODAP PILLAIYAARUM THOOMANI NEER MARAIK KAATTUTH THOLLAI MOOTHOOR

And then those thiru naayukku arasar and gaana sambanther and those pure diamonds are filled that water bodies and that thiru maraikaadu good old

jpUeht[f;F murUk; qhdrk;ge;jUk; J]a kzpfis cila ePh; R{H;e;j jpUkiwf;fhL vd;w gHk; gjpapd;

மல்கு திரு மறுகின் கண் புகுந்த போது மாதவர்கள் மறையவர்கள் மற்றும் உள்ளோர்     2476-2

MALKU THIRU MARUKIN KANN PUKUNTHA POOATHU MAATHAVARGAL MARAIYAVARKAL MARRUM YULLOOAR

Sacred Street place entering time those big meditation performing bharamins and other people are

jpUtPjpapy; g[Fe;j BghJ khjth;fSk; me;jzh;fSk; kw;Wk; cs;sth;fSk;

 எல்லை இல்லா வகை அர என்று எடுத்த ஓசை இரு விசும்பும் திசை எட்டும் நிறைந்து பொங்கி         2476-3

ELLAI ILLAA VAKAI ARA ENRU EDUTHTHA OOSAI IRU VISUMPUM THISAI ETTUM NIRAINTHU PONGKI

And those limitless form raised the praising sound that hara hara filled the entire space place and then those eight directions are filled way appeared

mst[ ny;yhjgo mufu vd;W KHA;fpa xypa[ld; bghpa thdKk; vl;Lj;jpf;FfSk; epiwe;J  Bky; vGe;J

 ஒல் ஒலி நீர் வேலை ஒலி அடக்கி விண்மேல் உம்பர் நாட்டு அப்புறத்தும் உற்றது அன்றே 2476-4

OL OLI NEER VEEALAI OLI ADAKKI VINNMEEAL YUMPAR NAATTU APPURATHTHUM YURRATHU ANREEA

And then those sound raising water filled sea sounds are subdued way and then in the space place moving and then crossed upper world and then crossed instantly

 xyp bghUe;jpa ePiu cila fly;xypiaa[k; mlf;fp thdj;jpd;Bky; cs;s tpz; cyfj;jpd; mg;ghYk; mg;BghBj brd;wJ

 579. அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற அணி மறுகின் உடன் எய்தி அருகு சூழ்ந்த 2477-1

ADIYAVARUM PATHIYAVARUM MARUNGKU POOARRA ANI MARUKIN YUDAN EYTHI ARUKU SOOLNTHA

And then those disciples and other hamlet place dwelling people are praying way all are walking in the street place

moahu;fSk; Ch; kf;fSk; gf;fj;jpBy Jjpj;jthW tu mHfpa bjUf;fspd; tHpBa te;J Brh;e;J

 கொடி நுடங்கு செழும் திரு மாளிகையின் முன்னர்க் கோபுரத்தைத் தாழ்ந்து இறைஞ்சிக்குறுகிப் புக்கு         2477-2

KODI NUDANGKU SELUM THIRUF MAALIKAIYIN MUNNARK KOOAPURATHTHAITH THAALNTHU IRAINJSIK KURUKIP PUKKU

And then nearby place tied the flags on the high raised those mansion place appearing that big temple towers place submissive way fallen down way prayed and then entered inside the temple

gf;fj;jpy; Rw;wp cs;s bfhofs; epfGk; brHpg;ghd jpUkhspifapd; Kd; cs;s bghpa Bfhg[uj;jpd; Kd; jhH;e;J tzA;fp cs;Bs g[Fe;J

 முடிவில் இமையவர் முனிவர் நெருங்கும் தெய்வ முன்றில் வலம் கொண்டு நேர் சென்று முன்னாள்         2477-3

MUDIVIL IMAIYAVAR MUNIVAR NERUNGKUM THEYVA MUNRIL VALAM KONNDU NEER SENRU MUNNAAL

And then innumerable deevaas and monks are those godly qualities are filled way and that temple place encircling way and then straight way entered

Kot[w;w Bjth;fSk; Kdpth;fSk; beUA;Fk; bja;tj;jd;ik cila jpUKd;wpiy tykha; te;J jpUKd;g[ Beuhfr; brd;W Kw;fhyj;jpy;

 படியின் மறை அருச்சித்துக் காப்பு செய்த பைம் பொன் மணித் திருவாயில் பாங்கு வந்தார் 2477-4

PADIYIN MARAI ARUCHSITHTHUK KAAPPU SEYTHA PAIM PON MANITH THIRUVAAYIL PAANGKU VANTHAAR

And then once in this land place those veethaas praising way those protection way guarded those pure gold and diamonds arestudded that entrance doors place approached

 nk; kz;Zyfj;jpy; BtjA;fs; tHpghL bra;a jpUf;fhg;g[r; bra;J itj;j gRk; bghd; mzpe;j kzpfis cila thapypd; gf;fj;jpy; te;jdh;

 580. அரு மறைகள் திருக் காப்புச் செய்து வைத்த அக்கதவம் திறந்திட அம் மறைகள் ஓதும் 2478-1

ARU MARAIGAL THIRUK KAAPPUCH SEYTHU VAITHTHA AK KATHAVAM THIRANTHIDA AM MARAIGAL OOTHUM

And those rare veethaas are chanted form closed those doors are and those veethaas are once again chanting way open it

mhpa kiwfs; fhg;g[r; bra;J }o itj;j mj;jpUf;fjitj; jpUf;fhg;g[ ePf;fpj; jpwg;gjw;Fk; me;j kiwfs; XJk;

 பெருகிய அன்பு உடை அடியார் அணைந்து நீக்கப் பெருமையினால் அன்று முதலாகப் பின்னை         2478-2

PERUKIYA ANPU YUDAI ADIYAAR ANAINTHU NEEKKAP PERUMAIYINAAL ANRU MUTHALAAKAP PINNAI

And those veethaa chanters are failed to come back so from that day onwards

bgUik cila md;g[ila moahu;fs; te;J Brh;e;J fjt[ fhg;g[ ePf;fg; bgwhj fhuzj;jhy; me;j ehs; bjhlA;fp

 ஒரு புடை ஓர் வாயில் அமைத்து ஒழுகும் தன்மை உள்ளபடி கேட்டு அருளி உயர்ந்த சண்பைத்         2478-3

ORU PUDAI OOR VAAYIL AMAITHTHU OLUKUM THANMAI YLLAPADI KEEATTU ARULI YUYARNTHA SANPAITH

And then narby place yet another door is established way and then daily praying this lord siva and those wards are in that real way heard

xU gf;fj;jpy; BtW xU thapy; mikj;Jf; bfhz;L tHpgl;L xGFk; nay;ig cs;sgoaha;f; Bfl;L cah;thd rPfhHpj;

 திருமறையோர் தலைவர் வியப்பு எய்தி நின்று திருநாவுக்கு அரசருக்குச் செப்புகின்றார்      2478-4

THIRU MARAIYOOAR THALAIVAR VIYAPPU EYTHI NINRU THIRU NAAYUKKU ARASARUKKUCH SEPPUKINRAAR

by that seergaali leader gaana sambanther astonishing way standing there and then gana sambanther started to speak with  naayukku arasar

 jiytuhd  qhdrk;ge;jh; tpag;g[bfhz;L epd;W jpUeht[f;F murhplk; brhy;yy; Mdhu;

 581.  அப்பரே வேத வனத்து ஐயர் தம்மை அபிமுகத்துத் திருவாயில் திறந்து புக்கே       2479-1

AP PAREEA VEEATHA VANTHTHU AIYAR THAMMAI API MUKATHTHUTH THIRU VAAYIL THIRUNTHU PUKKEEA

And then said that in this thiru araikaadu lord Siva is praying way this front door is to be opening way

mg;gBu jpUkiwf;fhl;od; niwtiu Beh; Kd; cs;s jpUthapiyj; jpwe;J g[Fe;J

 எப்பரிசும் நாம் இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்கு மாறு     2479-2

EPPARISUM NAM IRAINJSA VEEANNDUM NEEREEA IVVAAYIL THIRUK KAAPPU NEENGKU MAARU

We should enter and then pray lord sivaso that this doors protecting veetha bonds are removing way

vt;tifahYk; ehk; tzA;f Btz;Lk; ne;j thapy; fhg;g[ ePA;Fk;go ePBu

 மெய்ப் பொருள் வண் தமிழ் பாடி அருளும் என்ன விளங்கு மொழி வேந்தர் அது மேற்கொண்டு என்னை 2479-3

MEYP PORUL VANN THAMIL PAADI ARULUM ENNA VILANGKU MOLI VEEANTHAR ATHU MEEAR KONDU ENNAI

And those true matter form appearing and that powerful tamil decade you may sing it and those way gaana sambanther requested naayukku arasar and then thiru naayukku arasar accepting way

bka;a bghUspy; mike;j td;ik cila jkpiHg;ghLf vd;whh; tpsA;Fk; brhy; muRk; mij rk;kjpj;J Vw;Wf; bfhz;L vd;id

 இப்பரிசு நீர் அருளிச் செய்தீர் ஆகில் இது செய்வேன் எனப் பதிகம் எடுத்துப் பாட  2479-4

IP PARISU NEER ARULICH SEYTHEER AAKIL ITHU SEYVEEAN ENAP PATHIKAM EDUTHTHUP PAADA

If you order me in that way and then I will do it in that way he started to sing a decade

 nJ bra;a[k;go TWtPuhdhy; mjidr; bra;Btd; vdf; Twpj; jpUg;gjpfj;ijj; bjhlA;fpg; ghodhu;

 582. பாடிய அப் பதிகப் பாட்டு ஆன பத்தும் பாடல் நிரம்பிய பின்னும் பைம் பொன் வாயில் 2480-1

PAADIYA AP PATHIKAP PAATTU AANA PATHTHUM PAADAL NIRAMPIYA PINNUM PAIM PON VAAYIL

And then ten poems are completed but those sacred door did not open

ghoa me;jj; jpUg;jpfj;jpd; bjhifahd gj;Jg; ghly;fSk; epuk;gpa gpd;Dk; gRk;bghd; mzpe;j jpUthapd;

 சேடு உயர் பொன் கதவு திருக் காப்பு நீங்காச் செய்கையினால் வாகீசர் சிந்தை நொந்து     2480-2

SEEADU YUYAR PON KATHAYU THIRUK KAAPPU NEENGKAACH SEYKAIYINAAL VAAKEESAR SINTHAI NONTHU

So that thiru naayukku arasar started to sing that thiru kadai kaapu

bgUik cila bghd; fjt[ ePA;fhJ nUe;j bra;ifahy; mg;gjpfj;jpd; jpUf;filf;fhg;gpy; nUe;j bra;ifahy; mg;gjpfj;jpd;

நீடு திருக் கடைக் காப்பில் அரிது வேண்டி நின்று எடுக்கத் திருக்காப்பு நீக்கம் காட்ட       2480-3

NEEDU THIRUK KADAIK KAAPPIL ARITHU VEEANNDI NINRU EDUKKATH THIRUK KAAPPU NEEKKAM KAATTA

And those rare form prayed before lord siva and then sang that eleventh poem and then those doors are opened

jpUf;filf;fhg;gpy; mhpjhf tUe;jp Btz;of; bfhz;L epd;W ghlj; jpUf;fhg;g[ ePA;Ftijf; fhl;lBt

 ஆடிய சேவடியார் தம் அடியார் விண்ணோர் ஆர்ப்பு எழுந்த அகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க        2480-4

AADIYA SEEAVADIYAAR THAM ADIYAAR VINNOOAR AARPPU ELUNTHA AKILAANNDAM ANAITHTHUM MOOLKA

And then those dance performing that lord siva’s disiples and then those upper world deevaas are raising those praising those hara hara sound those whole universe is dipping way raised

 mUs; jpUf;Tj;J Moa jpUtofis cila rptbgUkhdpd; moahh;fSk; tpz;Bzhu;fSk; vGg;gpa mubthyp KHf;fk; mfpy mz;lA;fs; vy;yhk; }H;FkhW vGe;jJ

 583. மற்றது கண்ட போதே வாக்கின் மன்னவரை நோக்கிப் 2481-1

MARRATHU KANNDA POOATHEEA VAAKKIN MANNAVARAI NOOAAKKIP

And those sacred protection removing way and then seeing it instantly by that

niwth; jpUf;fhg;g[ ePA;Fk; mjidf; fhl;l mjidf; fz;l bghGBj eht[f;F muriu Behf;fp

 பொற்புறு புகலி மன்னர் போற்றிட அவரும் போற்றி      2481-2

PORPURU PUKALI MANNAR POOARRIDA AVARUM POOARRI

Seergaali place descended gaana sambanther praised him and then in return naayukku arsar praised him

mHfpa rPfhHpauR Bghw;w mtUk; Bghw;w

 அற்புj நிலையினார்கள் அணி திரு மறைக்காடு ஆளும் 2481-3

ARPUTHA NILAIYINAARGAL ANI THIRU MARAIK KAADU AALUM

And those astonishing act doing way they are appeared and then in that thiru maraikaadu place ruling

mw;g[jk; mile;J epiy cilath; Mapdhu; mt;thW Mfp jpUkiwf;fhl;oy; MSk;

 கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர்வழி குறுகிப் புக்கார்     2481-4

KORRAVAR KOOAYIL VAAYIL NEEARVALI KURUKIP PUKKAAR

Lord siva’s that sacred entrance way moved in side the temple

 niwthpd; jpUf;Bfhapy; thapy; Kd;g[ cs;s Beh; tHpapy; cs;Bs brd;wdh;

 584. கோயில் உட்புகுவார் உச்சி குவித்த செங்கைகளோடும்      2482-1

KOOAYIL YUT PUKUVAAR YUCHSI KUVITHTHA SENGKAI KALOOADUM

And that way entered and then raised hands above the head place and then

mA;Adk; Bfhapypd; cs;Bs g[Fe;J rptbgU kf;fSk; jiykPJ Tg;gpa iffs; cld;

 தாயினும் இனிய தங்கள் தம்பிரானாரைக் கண்டார்       2482-2

THAAYINUM INIYA THANGKAL THAMPIRAANAARAIK KANNDAAR

And those mother form appearing that lord Siva is seen

Bgha;j; jhapDk; ndpikahd jk; niwtiuf; fz;lth;

 பாயும் நீர் அருவி கண்கள் தூங்கிடப் படியின் மீது        2482-3

PAAYUM NEER ARUVI KANNKAL THOONGKIDAP PADIYIN MEETHU

And then from their eye place water falls way tears are shedding way and then

mth;fs; fz;fspdpd;Wk; mUtpiag; Bghy; gha[k; ePh; tHpe;jpl

 மேயின மெய்யர் ஆகி விதிர்புற்று விரைவின் வீழ்ந்தார் 2482-4

MEEAYI MEYYAR AAKI VITHIRPURRU VIRAIVIN VEELNTHAAR

And then those land place fallen down way and then those emotionalfilled way raised and then prayed lord siva

 epyj;jpd; kPJ bghUe;jpa jpUBkdpia cilath;fsha; cld; tpjph;j;J tpiutpy; vGe;J tzA;fpdhu;

 585. அன்பினுக்கு அளவு காணார் ஆனந்த வெள்ளம் மூழ்கி      2483-1

ANPINUKKU ALAYU KAANAAR AANANTHA VELLAM MOOLKI

And those love’s boundary is not seen and then those happy water place dipping way

md;g[f;F vy;iy fhzhjth; Mfp Mde;jkhfpa bts;sj;Js; }H;fp

 என்பு நெக்கு உருக நோக்கி இறைஞ்சி நேர் விழுந்து நம்பர்       2483-2

ENPU NEKKU YURUKA NOOAKKI IRAINJSI NEEAR VILUNTHU NAMPAR

And then those bones are melting way raising and then falling before lord siva’s feet

vYk;g[k; befpH;e;J cUf Behf;fp kPz;Lk; vGtJk; jpUKd;g[ tPH;tJkha;g;

 முன்பு நிற்பதுவும் ஆற்றார் மொழி தடுமாற ஏத்தி        2483-3

MUNPU NIRPATHUYUM AARRAR MOLI THADUMAARA EATHTHI

And then afterwards unable stand up way and then those mouth wards are stuttering and stammering way prayed

gpd; niwth; jpUKd;g[ epw;gJA;Tl nayhjtuha;r; brhy; jLkhWk; epiyapy; Jjpj;J

 மின்புரை சடையார் தம்மைப் பதிகங்கள் விளம்பிப் போந்தார்     2483-4

MINPURAI SADAIYAAR THAMMAIP PATHIKANGKAL VILAMPIP POOANTHAAR

And then those lighting form glittering hair possessed lord siva is decades are singing way came out

 kpd;dy; Bghy; tpsA;Fk; rilia cila niwtiuj; jpUg;gjpfA;fspdhy; Jjpj;J btspBa te;jhu;

 586. புறம்பு வந்து அணைந்த போது புகலி காவலரை நோக்கி     2484-1

PURAMPU VANTHU ANAINTHA POOATHU PUKALI KAAVALARAI NOOAKKI

And that way arriving out side and then naayukku arsar requested gaana sambanther

btspBa te;J Brh;e;j BghJ rPfhHpj; jiytuhd gps;isahiu Behf;fp

 நிறம் கிளர் மணிக் கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்கத் 2484-2

NIRAM KILAR MANIK KAPAADAM NEEKKAMUM ADAIPPUM NIRKATH

And those so many colors are studded those doors are

eht[f;F murh; gy epwA;fis cila kzpfs; gjpj;j fjt[

 திறிந்தவாறு அடைக்கப்பாடி அருளும் நீர் என்றார் தீய    2484-3

THIRINTHAVAARU ADAIKKAP PAADI ARULUM NEER ENRAAR THEEYA

Daily closing and then opening form sang a decade in that way gaana sambanther is requested by naayukku arasar

jpwj;jYk; mile;jDkhfpa bray;fs; vg;BghJk; tHA;Fk; bghUl;lha;j; jpwe;jthBu milf;Fk;go gho mUSf vd;W Twp mUspdhu;

 மறம் புரி அமணர் செய்த வஞ்சனை கடக்க வல்லார்     2484-4

MARAM PURI AMANAR SEYTHA VANJSANAI KADAKKA VALLAAR

And those wild acts are did those samanaass and that cunningness filled acts are won over that thiru naayukku arasar

 bghy;yhj kwr; bray;fisr; bra;fpd;w rkzh;fs; bra;j tq;ridfs; vy;yhk; flf;f ty;yth;

 587. அன்று அரசு அருளிச் செய்ய அருமறைப் பிள்ளையாரும்    2485-1

ANRU ARASU ARULICH SEYYA ARUMARAIP PILLAIYAARUM

Now this way to close the doors and then those veethaas excelled gana sambanther

md;W mg;go eht[f;F murh; Twp mUs mhpa kiwapy; ty;y qhdrk;ge;jUk;

 வென்றி வெள் விடையார் தம்மை விருப்பினால் சதுரம் என்னும் 2485-2

VENRI VEL VIDAIYAAR THAMMAI VIRUPPINAAL SATHURAM ENNUM

And then those winning force filled those bull vehicle possessed lord siva is praying way started a decade that sathuram marai

btw;wp cila fhisia Ch;jpaha;f; bfhz;l niwtiu Btz;oa tpUg;g[[ld; rJuk; kiw

 இன் தமிழ்ப் பதிகப் பாடல் இசைத்திட இரண்டு பாலும்  2485-3

IN THAMILP PATHIKAP PAADAL ISIATH THIDA IRANNDU PAALUM

And those tastier that tamil poem started to sing and then in that first poem itself the doors are

Automatically closed

vdj; bjhlA;Fk; ndpikahd jkpH;g; gjpfj;jpd; Kjy;ghl;il mUspr; bra;jt[lBd

 நின்ற அக் கதவு காப்பு நிரம்பிட அடைத்தது அன்றே      2485-4

NINRA AK KATHAYU KAAPPU NIRAMPIDA ADAITHTHATHU ANREEA

And that two sides way opened doors are those poem way closed

 nuz;L gf;fKk; jpwe;J epd;w me;jf; fjt[ fhg;g[ epuk;gpl milj;jJ

 588. அடைத்திடக் கண்டு சண்பை ஆண்டகை யாரும் அஞ்சொல் 2486-1

ADAITH THIDAK KANNDU SANPAI AANNDAKAI YAARUM ANJSOL

And that closing the doors are seen and then completed the decade by gaana sambanther

mt;thW milglf; fz;L rPfhHpg; bgUe;jifauhfp qhdrk;ge;jUk; mHfpa brhy;bjhilj;

 தொடைத் தமிழாளி யாரும் தொழுது எழத் தொண்டர் ஆர்த்தார்  2486-2

THODAITH THAMILAALI YAARUM THOLUTHU ELATH THOONNDAR AARTHTHAAR

And thiu naayukku arasar standing form stayed there and then seeing that appearance all the disciples are raise that emotional sounds

jkpiH Ms;fpd;wtuhfpa jpUeht[f;F murUk; bjhGJ epd;whu; mg;BghJ moahu;fs; Muthuk; bra;jdh;

 புடைப்பு ஒழிந்து இழிந்தது எங்கும் பூ மழை புகலி வேந்தர்       2486-3

PUDAIPPU OLINTHU ILINTHATHU ENGKUM POO MALAI PUKALI VEEANTHAR

And then all the sides those karpagaa flower rain poured and then those seergaali leader gaana sambanther

gf;fA;fs; vA;Fk; fw;gfkyh; kiH bga;jJ rPfhHpj; jiytuhd rk;ge;jUk;

 நடைத் தமிழ்ப் பதிக மாலை நிரம்பிட நவின்று போற்றி 2486-4

NADAITH TAMILP PATHIKA MAALAI NIRAMPIDA NAVINRU POOARRI

And then those good tamil ten poems are completed

 ey;y eilia czh;j;Jk; jk; jkpH;j; jpUg;gjpf khiyia Bky; gj;Jg; ghly;fSk; epuk;g[khW gho Koj;jhu;

 589. அத்திரு வாயில் தன்னில் அற்றை நாள் தொடங்கி நேரே    2487-1

ATHTHIRU VAAYIL THANNIL ARRAI NAAL THODANGKI NEEAREEA

And then from that day onwards all are straight way entered in to the temple

md;wpy; nUe;J me;j thapy; tHpahf BeBu Bgha;

 மெய்த்திரு மறைகள் போல மேதினி புக்குப் போற்ற      2487-2

MEYTH THIRU MARAIGAL POOALA MEEATHINI PUKKUP POOARRA

And those true form of veetha canters way in this world people are also entered straight way and prayed lord siva

bka; tothd kiwfisg; BghyBt cyfj;jth;fSk; g[Fe;J Jjpf;Fk;go

 வைத்து எதிர் வழக்கம் செய்த வரம்பு இலாப் பெருமையோரை    2487-3

VAITHTHU ETHIR VALAKKAM SEYTHA VARAMPU ILAAP PERUMAIYOOARAI

And then in future also those doors are closing and opening way those two saints are

Tl;o itj;J vjph;fhyj;jpYk; nt;thW tHA;FkhW bra;j vy;iy ny;yhj bgUik cila me;j nU bgU kf;fisa[k;

 கைத்தலம் குவித்துத் தாழ்ந்து வாழ்ந்தது கடல் சூழ் வையம்     2487-4

KAITH THALAM KUVITHTHUTH THAALNTHU VAALNTHATHU KADAL SOOL VAIYAM

Hands are folded form all are prayed way this world got good life

 iff;Tg;gp tzA;ff; fly; r{H;e;j cyfk; thH;it mile;jJ

 590. அருமறை ஆன எல்லாம் அகல் இரு விசும்பில் ஆர்த்துப்    2488-1

ARUMARAI AANA ELLAAM AKAL IRU VISUMPIL AARTHTHUP

And then those four veethaas and then from it emanated six angaas all are in this world raised emotional sounds

Mhpa kiwfSk; mtw;wpd; tHpMapdt[k; Mfpa vy;yhk; mfd;w bghpa thdj;jpy; Muthupj;Jg;

 பெருமையின் முழங்கப் பஞ்ச நாதமும் பிறங்கி ஓங்க    2488-2

PERUMAIYIN MULANGKAP PANJSA NAATHAMUM PIRANGKI OONGKA

And then those glory filled way five thunthubies are those upper world deevaas musical instruments are raising that sounds

bgUika[ld; KHA;f Ie;J Je;Jgpfs; vd;Dk; Bjt thj;jpaA;fs; tpsA;fp xypf;f

 இரு பெரும் தகையோர் தாமும் எதிர் எதிர் இறைஞ்சிப் போந்து  2488-3

IRU PERUM THAKAI YOOAR THAAMUM ETHIR ETHIR IRAINJSIP POOANTHU

And then those highly regarded two saints are and thenpraying form moved

bgUk; jifapduhfpa me;j nU bghpahu;fSk; vjph; vjph; tzA;fpr; brd;W

 திரு மடங்களின் முன் புக்கார் செழும்பதி விழவு கொள்ள         2488-4

THIRU MADANGKALIN MUN PUKKAAR SELUM PATHI VILAYU KOLLA

And that city place people festival conducting way entered in to their respective inns

 brGikahd me;j efuk; tpHh vLf;fj; jj;jkf;F mike;j klA;fs; g[Fe;jdh;

 591. வேதங்கள் எண்ணில் கோடி மிடைந்து செய் பணியை மிக்க 2489-1

VEEANTHANGGAL ENNIL KOOADI MIDAINTHU SEY PANIYAI MIKKA

And then those innumerable clubbed way did that act is ( closing the doors)

vz;zw;w kiwfs; xd;W To beUA;fpr; bra;j gzpia jpwf;ft[k; }lt[khd gzpia

 ஏதங்கள் நம்பால் நீப்பார் இருவரும் செய்து வைத்தார்    2489-2

EATHANGGLA NAMPAAL NEEPPAAR IRUVARUM SEYTHU VAITH THAAR

And then those souls we are so that our defeciencies are removing way those thiru naayukku arasar and thiru gaana sambanther who has did this glory filled act

caph;fs; Md ek;kplk; tUk; FiwghLfis vy;yhk; ePf;Fgth;fshf muRk; gps;isahUk; bra;J itj;jdh;

 நாதம் கொள் வடிவாய் நின்ற நதி பொதி சடையார் செய்ய       2489-3

NAATHAM KOL VADIVAAYI NINRA NATHI POOATHI SADAIYAAR SEYYA

Lord siva’s sacred body is sound form appearing and those ganges are adorned in the hair place

jhk; Bkw;bfhs;Sk; jpUBkdp ehjBkahff; bfhz;l fA;if jA;fpa rilia cila

 பாதங்கள் போற்றும் மேலோர் பெருமையார் பகரும் நீரார்         2489-4

PAATHANGGAL POARRUM MEEALOOAR PERUMAIYAAR PAKARUM NEERAAR

And that lord siva’s sacred feet is praying and those elderly persons glory who will measure it and there is no one

 niwthpd; jpUtofisg; Bghw;Wk; ng;bghpathpd; bgUikia ahu; mstpl;Lr; brhy;yty;yhu; vtUk; ny;iy

 592. திருமறை நம்பர் தாம் முன்பு அருள் செய்த அதனைச் செப்பும்       2490-1

THIRU MARAI NAMPAR THAAM MUNPU ARUL SEYTHA ATHANAICH SEPPUM

Vethaa form appearing lord siva once blessed form gave veethaass to this world and those veethaas are chanting

BtjA;fspd; niwth; Kd;fhyj;jpy; naw;wp mUspa Btjj; bjhFjpiaBa brhy;Yk;

 ஒருமையில் நின்ற தொண்டர் தம்பிரானார் பால் ஒக்க    2490-2

ORUMAIYIL NINRA THONDAR THAMPIRAANAAR PAAL OKKA

And those oneness form appearing disciples who are and that lord siva’s powers are got way and then execute itand those capacity possessed persons they are

xd;wpj;j czh;t[ld; epd;w bjhz;lh;fs; jk; bgUkhdplk; cs;s

 வரும் அருள் செய்கை தாமே வகுத்திட வல்லோர் என்றால்      2490-3

ARUM ARUL SEYKAI THAAMEEA VAKUTHTHIDA VALLOOAR ENRAAL

mUs; bra;if Bghy; jhBk bra;a ty;yth; Mthu; vd;why;

 பெரு மறையுடன் மெய்த் தொண்டர்க்கு இடையீடு பெரிதாம் அன்றே      2490-4

PERU MARAIYUDAN MEYTH THONDARKKU IDAIYEEDU PERITHAAM ANREEA

So that big veethaas and then with it those true disciples got connectivity is bigger one in this world

 bghpa BtjA;fSld; bka;j;; bjhz;lh;fSf;F cs;s xw;Wik kpft[k; bghpBj md;Bwh

 593. இவ்வகை திருமறைக் காட்டு இறையவர் அருளை உன்னி  2491-1

IVVAKAI THIRU MARAIK KAATTU IRAIYAVAR ARULAI YUNNI

In that thinking way those thiru marai kaadu lord siva’s nature is knowing way

nt;thW epidj;Jj; jpUkiwf;fhl;L niwthpd; jpUtofspd; nay;ig epidj;Jf; bfhz;L

 மெய் வகை தெரிந்த வாக்கின் வேந்தர் தாம் துயிலும் போதில்    2491-2

MEY VAKAI THERINTHA VAAKKEN VEEANTHAR THAAM THUYILUM POOATHIL

And those truth is knowing way going to sleep

bka;ikj;jpwk; bjhpe;J xGFk; eht[f;F murh; cwA;Fk; Bghjpy;

 மை வளர் கண்டர் சைவ வேடத்தால் வந்து வாய்மூர்    2491-3

MAI VALAR KANNDAR SAIVA VEEADATHTHAAL VANTHU VAAYMOOR

And those blue color throat possessed lord Siva who has appeared in that Siva appearance

jpUePyfz;luhd rptbgUkhd; irtf; Bfhyj;jpy; vGe;J mUsp

 அவ்விடை இருத்தும் அங்கோ வா என்று அங்கு அருளிப் போக  2491-4

AVVIDIA IRUTHTHUM ANGKOOA VAA ENRU ANGKU ARULIP POOAKA

Way gave him visual appearance and then said that in thiru vaai moor pace I am dwelling so you follow me in that way said and moved before thiru naayukku arasar

 mtUf;Ff; fhl;rpaspj;Jj; jpUtha;}hpy; ehk; nUg;Bghk; mA;Fj; bjhluth vdf;Twp Kd;BdBghf

 594. கண்ட அப்போதே கைகள் குவித்து உடன் கடிது செல்வார்  2492-1

KANNDA AP POOATHEEA KAIKAL KUVITHTHU YUDNA KADITHU SELVAAR

And then instantly seeing way and raised hands above the head place and then fast way moving behind lord siva

mt;thW fz;l mg;BghBj vGe;J iffisf; Tg;gp tpiuthf cld; bry;gtuhd eht[f;F murh;

 மண்டிய காதலோடு மருவுவார் போன்றும் காணார்       2492-2

MANNDIYA KAATHALOOADU MARUYUVAAR POOANRUM KAANAAR

And then those love filled way approaching but failed to do so

epuk;gpa Bgud;g[ld; bghUe;Jthu; Bghd;wpUe;Jk; fhzhjtuha;

 எண்திசை நோக்குவாருக்கு எய்துவார் போல எய்தா      2492-3

EN THISAI NOOAKKUVAARUKKU EYTHUVAAR POOALA EYTHAA

And then those eight direction searching people to who approaching way but failed to get near to him

vl;Lj;jpirapYk; Bjog;ghh;j;jtUf;F fpl;Lthu; BghypUe;J fpl;lhjtuha;

 அண்டர் தம்பிரானார் தம் பின் போயினார் ஆர்வத் தோடும்       2492-4

ANNDAR THAMPIRAANAAR THAM PIN POOAYINAAR AARVATH THOOADUM

And those way standing that deevaa’s leader lord Siva and that lord siva’s steps are love filled form followed

 epd;w Bjt Bjtuhd bgUkhdpd; gpd;g[ kpFe;J vGfpd;w md;g[lBd brd;whu;

 595. அங்கு அவர் ஏகச் சண்பை ஆண்டகையாரும் அப்பர்        2493-1

ANGKU AVAR EAKACH SANPAI AANNDAKAIYAARUM APPAR

And that way thiru naayukku arasar moved and then seergaali leader gaana sambnther

jpUeht[f;F murh; me;j nlj;Jf;Fr; bry;y rPfhHpj;jiytuhd rk;ge;jUk; mg;gUk;

 எங்கு உற்றது என்று கேட்ப எய்தினார் திருவாய்மூரில்    2493-2

ENGKU YURRATHU ENRU KEEATPA EYTHINAAR THIRU VAAYMOORIL

Enquired that thiru naayukku arsar where did he move and then those knowing persons are

vA;F brd;Ws;shu; vd;W tpdtpdhu; mwpe;jth;

 பொங்கிய காதலால் என்று உரைத்திடப் போன தன்மை  2493-3

PONGKIYA KAATHALAAL ENRU URAITHTHIDAP POOANA THANMAI

And then those bubbling form of love enhancing form said that he has moved towards thiru vaai moor and that way replied

Bkd;Bky; bghA;fpa md;gpd; BkyPl;lhy; jpUtha;KLf;Fr; brd;whu; vd;W Twpdhu;

 சங்கை உற்று என்கொல் என்று தாமும் அங்கு அணையப் போந்தார்       2493-4

SANGKAI YURRU EN KOL ENRU THAAMUM ANGKU ANAIYAP POOANTHAAR

And then those doubt emanating way what is the reason for it and those way thinking gaana sambanther also moved towards thiru vaai moor direction

 mg;gh; mA;Adk; Bghd fhuzk; jhd; vd;dBth vd;W Iak; bfhz;L mtUj; jhKk; Brur; bry;yy; Mdhu;

 596. அந்நிலை அணைந்த போதில் அம்பிகை உடனே கூட       2494-1

ANNILAI ANAINTHA POOATHIL AMPIKAI YUDANEEA KOODA

And that way approached that thiru naayukk arasar standing place and then where lord siva appearing with lords parvathi and those

mt;thW Bgha; eht[f;F murh; nUe;j nlj;ij mile;j BghJ niwth; mk;ika[ld; Toa

 மன்னிய ஆடல் காட்டத் தளர் இளவள ரும் பாடிச்       2494-2

MANNIYA AADAL KAATTATH THALAR ILAVALA RUM PAADICH

Dancing form of appearance blessed form showed them and then started to sing that thalar elam valarum way

jpUf;Tj;ijf; fhl;o mUsBt jsupstsh; vd;w bjhlf;fj;ij cila gjpfj;ijg; gho mUspj;

 சென்னியால் வணங்கி வாய்மூர் அரசொடும் சென்று புக்கு அங்கு 2494-3

SENNIYAAL VANANGKI VAAYMOOR ARASODUM SENRU PUKKU ANGKU

And then prayed with heads are bowing way and then entered in to the temple place and those

jiy rha;e;J tzA;fp muBrhLk; jpUtha;}hpBy Bgha;g; g[Fe;J jpUj;bjhz;od;

 இன் இயல்பு உற முன் கூடி இருவரும் போற்றி செய்தார்         2494-4

IN  IYALPU YURA MUN KOODI IRUVARUM POOARRI SEYTHAAR

Good mannerism mingled way and those two saints are prayed lord siva

 ndpa nay;g[ bghUe;jf;To nUtUk; niwtiuj; Jjpj;jdh;

 597. நீடு சீர்த் திருவாய் மூரில் நிலவிய சிவனார் தம்மைப்       2495-1

NEEDU SEERTH THIRU VAAYI MOORIL NILAVIYA SIVA NAAR THAMMAIP

And then those thiru vaaimoor place ever permanent form descended lord siva is praying way

kpf;f nay;g[ila jpUtha;}hpy; epiy bgw;W vGe;J mUspa niwtiug;

 பாடு சொல் பதிகம் தன்னால் பரவி அப் பதியில் வைகிக் 2495-2

PAADU SOL PATHIKAM THANNAAL PARAVI AP PATHIYIL VAIKIK

And those good wards are composing way those decades are singing way and then stayed in that temple place

ghLk; brhy; gjpfj;jhy; Jjpj;J me;jg; gjpapy; jA;fp

 கூடு மெய் அன்பு பொங்க இருவரும் கூடி மீண்டு        2495-3

KOODU MEY ANPU PONGKA IRUVARUM KOODA MEENNDU

And those love more and more multiplying way and that two saints are clubbed way stayed there and then started from that place

bghUe;jpa md;g[Bky; BkYk; mjpfhpf;f nUbgU kf;fSk; Toj;jA;fp nUe;J gpd;g[ mA;fpUe;J kPz;L

 தேடு மா மறைகள் கண்டார் திரு மறைக்காடு சேர்ந்தார் 2495-4

THEEADU MAA MARAIGAL KANNDAAR THIRU  MARAIKKAADU SEEARNTHAAR

And those veethaas all the time searching lord siva and those vethaas are chanting way and then once again go back to thirumarai kaadu place

 BjLk; bghpa kiwapdhy; tzA;fpf; fhzg; bgw;w niwthpd; jpUkiwf; fhl;oy; Brh;e;jdh;

 598. சண்பை நாடு உடைய பிள்ளை தமிழ் மொழித் தலைவரோடு        2496-1

SANPAI NAADU YUDAIYA PILLAI THAMIL MOLITH THALAIVAROOADU

seergaali native place descended gaana sambanther and then those tamil leader naayukku arasar with him clubbed way

rPfhHpg; gjpapduhd qhdrk;ge;jh; jkpH; bkhHpj; jiytuhd eht[f;F murUld;To

 மண் பயில் சீர்த்திச் செல்வ மா மறைக் காட்டு வைகிக் 2496-2

MAN PAYIL SEERTHTHICH SELVA MAA MARAIK KAATTU VAIKIK

And then in this world much wealth filled thiru maraikaadu place staying way

cyfpy; bghUe;jpa bgUk; rpwg;g[ila bry;tk; epiwe;j jpUkiwf;fhl;oy; jA;fp nUe;J

 கண் பயில் நெற்றியார் தம் கழல் இணை பணிந்து போற்றிப்      2496-3

KANN PAYIL NERRIYAAR THAM KALAL INAI PANINTHU POOARRIP

And those fore head possessed lord siva’s sacred feet are praying way

bew;wpf; fz;iz cila niwthpd; jpUtoia tzA;fpg;

 பண் பயில் பதிகம் பாடிப் பரவி அங்கு இருந்தார் அன்றே         2496-4

PAN PAYIL PATHIKAM PAADIP PARAVI ANGKU IRUNTHAAR ANREEA

Ad then those musical notes are filled sacred decades are singing way where they are stayed

 gz; bghUe;jpa jpUg;gjpfA;fisg;ghoj; Jjpj;Jf; bfhz;Bl mA;F vGe;J mUsp nUe;jhu;

 599. இவ் வகை இவர்கள் அங்கண் இருந்தனர் ஆக இப்பால்      2497-1

IV VAKAI IVARGAL ANGKANN IRUNTHANAR AAKA IPPAAL

In that way two legands are stayed in this temple place and then

nA;Adk;  ne;j nUbgU kf;fSk; me;jg; gjpapy; jA;fp nUe;jdh; n@J nt;thwhf

 செய் வகை இடையே தப்பும் தென்னவன் பாண்டி நாட்டு 2497-2

SEY VAKAI IDAIYEEA THAPPUM THENNAVAN PAANNDI NAATTU

Those days those good character way leading pandiya kingdom and then deviated in the mid period and that padiyaa kingdom place

ndp me;ehspy; naw;Wk; ey;xGf;f bewpapdpd;Wk; nilf; fhyj;Bj jtwpa ghz;oadpd; ehl;oy;

 மெய் வகை நெறியில் நில்லா வினை அமண் சமயம் மிக்குக்     2497-3

MEY VAKAI NERIYIL NILLAA VINAI AMAN SAMAYAM MIKKUK

And then those truth filled way of life deviated way those samana religion ruling way

cz;ik bewpapy; epy;yhj jPtpidg; gFjpahd rkz rkak; kpFe;j

 கை வகை முறைமைத் தன்மை கழிய முன் கலங்கும் காலை    2497-4

KAI VAKAI MURAIMAITH THANMAI KALIYA MUN KALANGKUM KAALAI

And then those good character way left away and those shattered form of time

 ey; xGf;f bewpKiw ePA;fpajhy; Kd; fyA;fpa fhyj;jpBy

 600. தென்னவன் தானும் முன் செய் தீவினைப் பயத்தினாலே    2498-1

THENNAVAN THAANUM MUN SEY THEEVINAIP PAYATH THINAALEEA

And those pandiya king because of previous bad deeds

ghz;oaDk; Kd; bra;j jPtpidapd; gadha;

 அந் நெறிச் சார்வு தன்னை அறம் என நினைந்து நிற்ப    2498-2

AN NERICH SAARYU THANNAI ARAM ENA NINAINTHU NIRPA

And then embraced samana religion and then following those samana rules are good dharma way of act and those way thinking and then followed it in day today life

me;jr; rkz bewpapd; rhh;igBa ey;y mwk; vd vz;zp me;j tHpapBy xGfpdhd;

 மன்னிய சைவ வாய்மை வைதிக வழக்கம் ஆகும்       2498-3

MANNIYA SAIVA VAAYMAI VAITHIKA VALAKKAM AAKUM

And then those ever permanent form of saiva way of life and then those truth filled

epiyg;bgw;w itjPf tHf;fkhFk; irtj;jpd; bka;ik cila

 நன் நெறி திரிந்து மாறி நவை நெறி நடந்தது அன்றே    2498-4

NAN NERI THIRINTHU MAARI NAVAI NERI EADANTHATHU ANREEA

Those good rules are slowly vanished from that way of life and those evil way of life spread over everywhere

 ey;y bewp kf;fsplk; tHf;fpy; nt;thW kwp mg;BghBj Kw;wk; bghUe;jpa jPa bewp xGf;fk; gutpaJ

om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: