OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

NEEASA NAAYANAAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

67 நேச நாயனார் புராணம்
NEEASA NAAYANAAR PURAANAM

 1. சீர் வளர் சிறப்பின் மிக்க செயல் முறை ஒழுக்கம் குன்றா 4192-1
  SEER VALAR SIRAP PIN MIKKA SEYAL MURAI OLUKKAM KUNRAA
  Those glory developing that special acts form and then character filled form appearing
  fPu;j;jpfs; tsh;f;Fk; jd;ikcilarpwg;g[ kpf;f bray; Kiwikahy; xGf;fk; Fiwahj
  நார் வளர் சிந்தை வாய்மை நன்மையார் மன்னி வாழும் 4192-2
  NAAR VALAR SINTHAI VAAYMAI NANMAIYAAR MANNI VAALUM
  And then love filled the mind and truth all the time talking form and then doing good to all and then ever permanent form living in this world
  md;g[ kpf;frpe;ija[k; tha;ika[k; ed;ika[k; kpf;fth; epiybgw;WthH;tjw;F
  பார் வளர் புகழின் மிக்க பழம்பதி மதி தோய் நெற்றிக் 4192-3
  PAAR VALAR PUGALIN MIKKA PALAM PATHI MATHI THOOAY NERRIK
  Kaambli those highly regarded glory filled form and then good old temple place where the curved moon crawling form and then clouds are touching those high raised building towers are filled place is kaambli city place
  nlkhdcyfj;jpy; cah;e;j g[fHhy; kpf;fgiHagjpahtJgpiwr;re;jpud;
  கார்வளர் சிகர மாடக் காம்பீலி என்பதாகும் 4192-4
  KAAR VALAR SIKARA MAADAK KAAM PEELI ENPATHAAKUM
  And those city place
  jtH;fpd;wcr;rpiaa[k; BkfA;fs; Bjha[k; cr;rpiaa[k; bfhz;lkhlA;fs; kpf;ffhk;gpypvd;wCuhFk;
 2. அந்நகர் அதனில் வாழ்வார் அறுவையர் குலத்து வந்தார் 4193-1
  ANNAKAR ATHANIL VAAL VAAR ARUVAI YAAR KULATH THU VANTHAAR
  And those place saliyar alias aruvaiyer sect descended
  me;jefuj;jpy; thH;gth; mWitau; vd;wrhypau; Fyj;jpy; Bjhd;wpatu;
  மன்னிய தொழிலில் தங்கள் மரபில் மேம்பாடு பெற்றார் 4193-2
  MANNIYA THOLILIL THANGKAL MARAPIL MEEAM PAADU PERRAAR
  And those weaving as per their predecessors form doing it
  epiybgw;wrPtdj; bjhHpy; jk; kugpy; Bkd;ikmile;jth;
  பல்நாக ஆபரணர்க்கு அன்பர் பணி தலைக்கொண்டு பாதம் 4193-3
  PAL NAAKA AAPARANAARKKU ANPAR PANI THALAI K KONDU PAATHAM
  Lord Siva who has adorned the snakes as ornament form all over the body place and then those lord Siva’s disciples feet place serving those work is considered as highly regarded one
  ghk;igmzpahfmzpe;jrptbgUkhDf;Fmoahu;fsha; cs;sth;fspd; gzpapidj; jiyahfBkw;bfhz;Lmth;fspd; jpUtofisj;
  சென்னியில் கொண்டு போற்றும் தேசினார் நேசர் என்பார் 4193-4
  SENNIYIL KONNDU POORRUM THEEASINAAR NEEASAR ENPAAR
  And those disciples’ feet are adorned on the head place and those nature possessed form appearing person is neesanaayanaar
  jiyapy; R{og;gzpe;JJjpf;Fk; nay;g[ cilath; Beru; vd;Wmth; miHf;fg;gl;lhu;
 3. ஆங்கு அவர் மனத்தின் செய்கை அரன் அடிப்போதுக்கு ஆக்கி 4194-1
  AANGKU AVAR MANATH THIN SEYKAI ARAN ADIP POOATHUKKU AAKKI
  In that way who is serving lord Siva’s disciples
  me;jepiyapy; mth;jk; cs;sj;jpy; bjhHpiyr; rptbgUkhdpd; jpUtof; fkyj;Jf;FMf;fp
  ஓங்கிய வாக்கின் செய்கை உயர்ந்த அஞ்சு எழுத்துக்கு ஆக்கி 4194-2
  OOANGKIYA VAAKKIN SEYKAI YUYARNTHA ANJSU ELUTH THUKKU AAKKI
  And then all the time uttering the five letter ward Omsivayanama, Omnamachivaaya and Omponnambalam and then doing those day to day work
  BkYk; BkYk; XA;fpathf;fpd; bjhHpiycah;t[ cilaIe;JvGj;Jf;fshfMf;fp
  தாங்கு கைத்தொழிலின் செய்கை தம்பிரான் அடியார்க்கு ஆகப் 4194-3
  THAANGKU KAITH THOLILIN SEYKAI THAM PIRAAN ADI YAARKKU AAKAP
  And then those weaving work place got cloths are given to Siva’s disciples freely
  Bkw;bfhz;lifj;bjhHpy; braiyvy;yhk; jk; niwthpd; moahu;fSf;fhfMf;fp
  பாங்குடை உடையும் கீளும் பழுதில் கோவணமும் நெய்வார் 4194-4
  PANGKUDAI YUDAIYUM KEELUM PALUTHIL KOOAVANAMUM NEYVAAR
  In that way good cloths are weaving form and then loin cloths are prepared form
  ey;yghd;ikcilacila[k; fPSk; goJny;yhjBfhtzKk; Mfpantw;iwbra;thuhfp
 4. உடையொடு நல்ல கீளும் ஒப்பில் கோவணமும் நெய்து 4195-1
  YUDAI YODU NALLA KEELUM OPPIL KOOAVANAMUM NEYTHU
  And those all the cloths are daily woven form
  cila[ld; ey;yfPisa[k; xg;gpy;yhjBfhtzj;ija[k;
  விடையவர் அடியார் வந்து வேண்டுமாறு ஈயும் ஆற்றால் 4195-2
  VIDAI YAVAR ADIYAAR VANTHU VEEANDU MARU EEAYUM AARRAAL
  And those bull vehicle possessed lord Siva’s disciples are as per their requirements cloths are weaving and then giving it to them
  fhisiaCh;jpaha; cilathpd; moahu; te;JBtz;oathBwbfhLf;Fk; Kiwg;go
  இடையறாது அளித்து நாளும் அவர் கழல் இறைஞ்சி ஏத்தி 4195-3
  IDAI YARAATHU ALITH THU NAALUM AVAR KALAL IRAINJSI EEATH THI
  And then without fail those cloths are given to them and then prayed those disciples’ feet place
  nilawhJje;Jxt;bthUehSk; mth;fspd; jpUtofisg; Bghw;wp
  அடைவுறு நலத்தர் ஆகி அரனடி நீழல் சேர்ந்தார் 4195-4
  ADAI YURU NALATH THAR AAKI ARANADI NEELAL SEEARN THAAR
  And then all the lord Siva’s grace is got form and then lord Siva’s feet place ultimately entered
  mila[k; ed;ikiag; bgw;wtuhfpr; rptbgUkhdpd; moepHiyr; Brh;e;jhu;
 5. கற்றை வேணி முடியார் தம் கழல் சேர்வதற்குக் கலந்த வினை 4196-1
  Those thick form of hair possessed lord Siva’s sacred feet are praying form
  KARRAI VEEANI MUDI YAAR THAM KALAL SEERVATHARKUK KALAN THA VINAI
  fw;iwahdriliaKoahfcilaniwthpd; jpUtofshdrhu;g[fis
  செற்ற நேசர் கழல் வணங்கிச் சிறப்பால் முன்னைப் பிறப்பு உணர்ந்து 4196-2
  SERRA NEEASAR KALAL VANANGKICH SIRAPPAAL MUNNAIP PIRAPPU YUNARNTHU
  And then those neesa naayanaar feet is praying and then praising form and then we are starting to say the history of cochenga cholar. Those cochenger because of his previous birth intuition in this world descended
  me;jBerehadhupd; jpUtofistzA;fpj; jk; Kjph;thfparpwg;ghy; jk; Kd;idg; gpwg;igczh;e;Jme;jczh;r;rpa[ld; te;JBjhd;wpf;
  பெற்றம் உயர்த்தார்க்கு ஆலயங்கள் பெருக அமைத்து மண் ஆண்ட 4196-3
  PERRAM YUYARTH THAARKKU AALAYANGKAL PERUKA AMAITH THU MANN AANNDA
  Those bull flag carried those lord Siva’s so many temples are constructed and then this world is guarding form
  fhisf; bfhoiacah;j;jpaniwtUf;FMyaA;fs; gytw;iwvLj;Jkz; cyfk; fhty; Bkw;bfhz;l
  கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கண் சோழர் பெருமை கூறுவாம் 4196-4
  KORRA VEEANTHAR KOOACH SENGKANN SOOALAR PERUMAI KOORU VAAM
  Those ruler co chenga cholen whose glory is started to say here after
  Ml;rpiar; bra;Jbtw;wpbghUe;jpakd;duhdBfhr;brA;fr; BrhHhpd; bgUikiaj; brhy;yj; bjhlA;FBthk;
  OM THIRU CHITRAMBALAM

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: