OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

MULU NEERU POOSIYA MUNIVAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

63 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம்
MULU NEERU POOSIYA MUNIVAR PURAANAM

 1. ஆதாரமாய் அனைத்தும் ஆகி நின்ற அங்கணன் எம் பெருமான் நீர் அணிந்த வேணிக் 4163-1
  AATHAARA MAAYI ANAITH THUM AAKI NINRA ANGKANAN EM PERUMAAN NEER ANINTHA VEEANIK
  Lord Siva is prime source for all things in that world and then all things form appearing in this world and three yes are possessing form appearing and ho is my lord Siva and then who has adorned Ganges in the hair place
  vy;yhtw;Wf;Fk; Mjhukha[k; vy;yhg; bghUSf;Fk; Mfpa[k; epd;wmA;fzDk; vk;bgUkhDk; fA;ifiamzpe;jriliaa[k;
  காதார் வெண் திருக் குழையான் அருளிச் செய்த கற்பம் அநு கற்பம் உப கற்பம் தான் ஆம் 4163-2
  KAATHAAR VENN THIRUK KULAIYAAN ARULICH SEYTHA KARPAKAM ANU KARPAKAM YUPA KARPAKAM THAAN AAM
  And then in the ear place adorned kulai ornament and those appearing form and then those lord Siva giving things including those karpam anu karpam and yuba karpam
  fhjpy; bghUe;jpaFiHiaa[k; cilatUkhdrptbgUkhd; ciuj;JmUspatw;Ws; fw;gKk; mEgw;gKk;cgfw;gKk; vd;Dk; nit
  ஆகாது என்று அங்கு உரைத்த அகற்பம் நீக்கி ஆமென்று முன் மொழிந்த மூன்று பேதம்4163-3
  AAKAATHU ENRU ANGKU YURAITH THA AKARPAM NEEKKI AA MENRU MUN MOLINTHA MOONRU PEEATHAM
  And then those are not acceptable those thing are avoided form and then already stated those karpam anu karpam and yuba karpam acceptable form
  iff; bfhs;sj; jfhjJvd;Wciuj;Js;smfw;gk; vd;wtifa[s; gl;lijePf;fpg; fw;gKk; mEfw;gKk;cgfw;gKk; vd;Dk; nit Vw;Wf; bfhs;sj; jf;fitahFk; vdKd; brhd;d }d;W
  மோகாதி குற்றங்கள் அறுக்கும் நீற்றை மொழிவது நம் இரு வினைகள் கழிவதாக 4163-4
  MOOAKAATHI KURRANGKAL ARUKKUM NEERRAI MOLIVATHU NAM IRU VINAIGAL KALI VATHAAKA
  And those lust feelings are removing those sacred ashes and then those good and bad deeds are removing form those sacred ashes which may be adorned by us
  fhkk; KjypaFw;wA;fisePf;Fk; jpUePw;iwek; nUtpidfspd; fHpt[ Beh;tjw;fhfr; brhy;Bthk;
 2. அம்பலத்தே உலகுய்ய ஆடும் அண்ணல் உவந்து ஆடும் அஞ்சினையும் அளித்த ஆக்கள் 4164-1
  AMPALATH THEEA YULAKUYYA AADUM ANNAL YUVANTHU AADUM ANJSINAIYUM ALITH THA AAKKAL
  And then this world get upliftment form those dance performing lord Siva who is got happy form daily taking bath with five types of cow products
  cyfk; ca;a[k;gojpUmk;gyj;jpy; Tj;Jnaw;Wfpd;wTj;jg;bgUkhd; jpUcs;sk; kfpH;e;JjUkq;rdk; bra;JmUSk; ghy; KjypaIe;ija[k; jUk; gRf;Tl;lA;fs;
  இம்பர் மிசை அநா மயமாய் இருந்த போதில் ஈன்று அணிய கோமய மந்திரத்தினால் ஏற்று 4164-2
  IMPAR MISAI ANAA MAYA MAAYI IRUNTHA POOATHIL EENRU ANIYA KOOAMAYA MANTHIRATH THINAAL EEARRU
  And those cow cluster which are not affected by deceases and those calf begotten those times are avoided and those good time collected the sacred cow dung which is collected by manthraa chanting form
  ne;jcyfj;jpy; Beha; ny;yhJnUe;jBghJfd;iwNd;WmzpikahdgRk; rhzj;ijr; rj;jpBahrhjke;jpuj;jhy; Vw;W
  உம்பர் தொழ எழும் சிவ மந்திர ஓமத்தால் உற்பவித்த சிவாங்கிதனில் உணர்வுக்கு எட்டா 4164-3
  YUMPAR THOLA ELUM SIVA MANTHIRA OOMATH THAAL YURPA VITHTHA SIVAANG KITHANIL YUNARYUKKU ETTAA
  And those upper world deevaas are praying form those manthraas are chanting form in the yagaa fire place put those dried cow dung
  Bjth; tzA;Fk;goBky; XA;fpvGfpd;wrptke;jpuA;fshy; cz;lhf;fg;gl;lrpthf;fpdpapd; czh;t[f;Fvl;lhj
  எம்பெருமான் கழல் நினைந்து அங்கிட்ட தூ நீறு இது கற்பம் என்று எடுத்து இங்கு ஏத்தல் ஆகும் 4164-4
  EM PERUMAAN KALAL NINAINTHU ANGKITTA THOO NEERU ITHU KARPAM ENRU EKUTHTHU INGKU EEATH THAL AAKUM
  And those lord sacred feet are thinking form those cowdung placed in th fire and then ultimately collected those ashes which is called in the name of karpam
  vk; rptbgUkhdpd; jpUtofisepide;Jnl;LvLj;J J]a jpUePwhfpanJfw;gk; vd;WTwg;gLk;
 3. ஆறணியத்து உலர்ந்த கோமயத்தை கைக்கொண்டு அழகு உற நுண் பொடி ஆக்கி ஆவின் சுத்த 4165-1
  AARANIYATH THU YULARNTHA KOOAMAYATHTHAI KAIK KONDU ALAKU YURA NUNN PODI AAKKI AAVIN SUTHTHA
  And then in the forest place collected those dried cow dung collected and then those are dust form made and then cows pure
  fhl;oy; cyh;e;jgRrhzj;ijf; bfhzh;e;Jrpwe;jEz;ikahdbghoaha; Mf;fpgRtpdJ J]a
  நீரணிவித்து தந்திர மந்திரத்தினாலே நிசயம் உறப் பிடித்து ஓம நெருப்பில் இட்டுச் 4165-2
  NEERANI VITHTHU THAN THIRA MANTHIRATH THINAA LEEA NISAYAM YURAP PIDITHTHU OOM NERUP PIL ITTUCH
  Those urine with it mixed and then manthraa chanting form ball form made and then after dried it those balls are placed in the yaaga fire
  Bfhryj;ij (rpWePh;) tpl;Lg; gpire;Jmj;jpUke;jpuj;jhy; cUz;ilahfg; gpoj;JXkj;jPapy; nl;Lr;
  சீரணியும்படி வெந்து கொண்ட செல்வத் திருநீறாம் அநு கற்பம் தில்லை மன்றுள் 4165-3
  SEERANIYUM PADI VENTHU KONDA SELVATH THIRU NEE RAAM ANU KARPAM THILLAI MANRUL
  And then best form burnt down then collected those ashes are in wealth form and then those anukarpam place thilai chitrambalam
  rpwg;g[w bte;jgpd; iff; bfhz;lbry;tj; jpUePWmEfw;gk; vdg;gk; jpy;iymk;gyj;jpy;
  வாரணியும் முலை உமையாள் காண ஆடும் மாணிக்கக் கூத்தர் மொழி வாய்மை யாலே 4165-4
  VAARANIYUM MULAI YUMAIYAAL KAANA AAKUM MAANIKKAK KOOTH THAM MOLI VAAYIMAI YAALEEA
  And those bra adorned lord’syumaadeevi seeing form dancing lord Siva those ruby diamond form appearing dance who is thinking form the above mentioned sacred ashes should be prepared
  fr;Rmzpe;jbfhA;iffiscilackhBjtpah; fhzf; Tj;Jnaw;Wfpd;wkhzpf;ff; Tj;jg;bgUkhd; mUsparpthfktpjpg;goBkByTwpajpUePWjahupf;fBtz;Lk;
 4. அடவி படும் அங்கியினில் வெந்த நீறும் ஆனிலைகள் அனல் தொடக்க வெந்த நீறும் 4166-1
  ADAVI PAADUM ANGKI YINIL VENTHA NEERUM AANILAIGAL ANAL THODAKKA VENTHA NEERUM
  And then those cows are grassing those forest place where two trees are rubbing form emanated fire and those way burnt down ashes
  gRf;fs; Bka[k; fhLfs; kuA;fspd; cuha;tpdhy; cz;lhdjPahy; bte;jjpUePWk;
  இட வகைகள் எரி கொளுவ வெந்த நீறும் இட்டி கைகள் சுட்ட எரி பட்ட நீறும் 4166-2
  IDA VAKAIGAL ERI KOLUVA VENTHA NEERUM ITTI KAIKAL SUTTA ERI PATTA NEERUM
  In that way so many places burnt down form collected those sacred ashes and then bricks kiln place emanated those ashes
  nj;jifagynlA;fs; jPg;gw;wbte;jePWk; brA;fw;fisr; Rl;ljPapdhy; cz;lhdjpUePWk;
  உடன் அன்றி வெவ்வேறே ஆவின் நீரால் உரை திகழும் மந்திரம் கொண்டு உண்டையாக்கி 4166-3
  YUDAN ANRI VEVVEEA REEA AAVIN NEERAAL YURIA THIKALUM MANTHIRAM KONDU YUNNDAI YAAKKI
  In that way collected ashes not clubbed form but separate way those Siva agama mantras are chanting form clubbed with the cow urine and then mingled with it and then balls form made and then dried it
  ntw;iwxd;WBrh;f;fhjjdpj;jdpBarptMfkA;fspy; Twpake;jpuA;fspdhy; gRtpd; Bfhkaj;jpdhy; gpire;JcUz;ilaha;r; bra;J
  மடம் அதனில் பொலிந்து இருந்த சிவ அங்கி தன்னால் வெந்தது மற்று உபகற்பம் மரபின் ஆகும் 4166-4
  MADAM ATHANIL POLINTHU IRUNTHA SIVA ANGKI THANNAAL VENTHATHU MARRU YUPAKAR PAM MARAPIN AAKUM
  In the Siva’s inn place those Siva mathraa chanting bharamins and then placed in the fire place and then collected those ashes are called in the name of yuba karpam
  jpUklA;fspy; tpsA;Fk; rpthr;rhupahu; tpjpj;jgoePwhfMf;fg;gl;Lcgfw;gk; vd;Wbrhy;yg;gLk;
 5. இந்த வகையால் அமைத்த நீறு கொண்டே இரு திறமும் சுத்தி வரத் தெறித்த பின்னர் 4167-1
  INTHA VAKAIYAAL AMAITHTHA NEERU KONNDEEA IRU THIRAMUM SUTHTHI VARATH THERITHTHA PINNAR
  And then those way collected ashes are internal and external place encircling form and then a few dust is spill over in the direction of south west and then afterwards
  nA;Adk; mikj;JvLj;jjpUePw;wpidf; bfhz;Lmfk; g[wk; vd;Dk; nuz;olj;Jk; Rj;jptUkhWghtpj;JxUrpwpJepUjp }iyapBy (bjd;Bkw;fpy;) chpake;jpuj;jhy; bjhpe;jgpd;g[)
  அந்தம் இலா அரன் அங்கி ஆறு மெய்ம்மை அறிவித்த குரு நன்மை அல்லாப் பூமி 4167-2
  ANTHAM ILAA ARAN ANGKI AARU MEYIMMAI ARIVITHTHA KURU NANMAI ALLAAP POOMI
  And then those lord Siva’s temple and fire and true way of life is preaching those guru teacher and then pavement place and those Bearn land
  mHpt[ ny;yhjrptd; re;epjpa[k; jPa[k; MWk; cz;ikbewpiacgBjrpj;jFUt[k; tHpeila[k; ed;ikrhuhj g{kpa[k;
  முந்த எதிர் அணியாதே அணியும் போது முழுவதும் மெய்ப் புண்டரம் சந்திரனில் பாதி 4167-3
  MUNTHA ETHIRI ANIYAATHEEA ANIYUM POOATHU MULUVATHUM MEYIP PUNNDARAAM SANTHIRANIL PAATHI
  And those places not adorned the sacred ashes and then as per rule adorning time those ashes are adorned all over the body place and then three lines form and then curved moon form
  MfpanlA;fspy; Kd; mzpahBjtpjpg;gomzpfpd;wfhyj;jpy; cly; KGJk; g{Rjy; jphpg[z;luk; gpiwtotk;
  நந்தி எரி தீபம் நிகழ் வட்டம் ஆக நாதர் அடியார் அணிவர் நன்மையாலே 4167-4
  NANTHI ERI THEEPAM NIKAL VATTAM AAKA NAATHAR ADIYAAR ANIVAR NANMAI YAALEEA
  And then those lamp burning fire conical shape and then circle form in those different verities of ways those Siva disciples good ness filled form adorned
  XA;fpvhpfpd;wtpsf;Fr; RluhdKf;Bfhzk; tpsA;Fk; tl;lk; vd;Wk; ne;jtotpByrptd; moahu;fs; ed;ikahy; mzptu;
 6. சாதியினில் தலை ஆன தரும சீலர் தத்துவத்தின் நெறி உணர்ந்தோர் தங்கள் கொள்கை 4168-1
  SAATHIYINIL THALI AANA THARUMA SEEVAR THATH THUVATH THIN NERI YUNARN THOOAR THANGKAL KOLKAI
  And then good sect and good character and then leadership form dharma character filled persons and those philosophy well known persons
  $hjpapy; xGf;fj;jpy; jiyikahd mw xGf;fj;ijcilath;fSk; jj;Jtj;jpd; bewpiaczh;e;jtu;fSk; jk; bfhs;if
  நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர் நித்த நியமத்து நிகழ் அங்கி தன்னில் 4168-2
  NEETHIYINIL PILAIYAATHU NERIYIL NIR POOAR NITHTHA NIYAMATH THU NIKAL ANGKI THANNIL
  And then already those ethical rules are following persons and then those veetha rules are following form conducting yaaga fire
  ePjpapd; bewpapdpd;WjtwhJepw;gtu;fSk; Mfpepakk; jtwhky; bra;a[k; epj;jpahf;fpdpapy;
  பூதியினைப் புதிய ஆசனத்துக் கொண்டு புலி அதளின் உடையானைப் போற்றி நீற்றை 4168-3
  POOTHIYINAIP PUTHI AASANATHTHUK KONDU PULI ATHALIN YUDAIYAANAIP POOARRI NEERRAI
  And then those fire place emanated sacred ashes are collected collected in new bowel place and the those tiger skin adorned as dress form of lord Siva and then those sacred ashes
  tpise;JvLj;jjpUePw;iwg; g[jpaghj;jpuj;jpy; itj;Jf;bfhz;L g[ypj;BjhiycilahfcilaniwtiutzA;fpme;jj; jpUePw;iw
  ஆதிவரும் மும்மலமும் அறுத்த வாய்மை அரு முனிவர் முழுவதும் மெய் அணிவர் அன்றே 4168-4
  AATHIVARUM MUM MALAMUM ARUTH THA VAAYIMAI ARU MUNIVAR MULU VATHUM MEYI ANIVAR ANREEA
  And those three types of impurities terminated and only truth are speaking saints who are adorning those sacred ashes all over the body place who are called in the name of whole body place sacred ashes adorned saints
  Kk;kyA;fisa[k; mWj;jtha;ikcilamupaKdpth; BkdpKGtJk; g{Rth; mth;fBs KG ePW g{rpaKdpth; vdg;gLgth;
  Om thiruchitrambalm

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: