OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

MAGAIYARKU ARASIYAAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

66 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம்
MAGAIYARKU ARASIYAAR PURAANAM

 1. மங்கையர்க்குத் தனி அரசி எங்கள் தெய்வம் வளவர் திருக்குலக் கொழுந்து வளைக்கைமானி 4189-1
  MANGKAI YAR KKUTH THANI ARASI ENGKAL THEEAYVAM VALAVAR THIRUK KULAK KOLUN THU VALAIK KAI MAANI
  Those all other ladies are comparing mangaiyarku arasiyaar is unique lady in this world who is our goddess, and then chola kingdom place descended those tender leaves form appearing, and then bangles are adorned form of pandiya kingdom queen
  kA;ifah;f;Fvy;yhk; xg;gpy;yhjmurpa[k; vA;fs; bja;tKk; BrhHupd; Fyf; bfhGe;ijg; Bghd;wtUk; tisaiymzpe;jkhdpahUk;
  செங்கமலத் திருமடந்தை கன்னிநாடாள் தென்னர்குலப் பழிதீர்த்த தெய்வப் பாவை 4189-2
  SENG KAMALATH THIRU MADANTHAI KANNI NAADAAL THENNAR KULAP PALI THEERTH THA THEYVAP PAAVAI
  And then those red color lotus flower place seated Lakshmi form appearing. And those padiyaa kingdom ruling goon pandian alias ninra seer nedumaaran who has once embraced samana religion but who is reconverted in to Saiva religion by thirugaana sambantherer and then this queen mangaiyarku arasiyar. Those way removed the curse to padiya kingdom. And then to this TamilNaadu approached
  bre;jhkiukyhpy; tPw;WnUf;fpd;wnyf;Fkpiag; Bghd;wtUk; ghz;oaehl;ilMSk; ghz;oahpd; Fyj;Jf;Fcz;lhdgHpiaj; jPh;j;jbja;tj; jd;ikcilaghitBghy;gtUk; MfpabghpajkpH; ehl;Lf;Fte;jnliu
  எங்கள் பிரான் சண்பையர் கோன் அருளினாலே இருந்தமிழ் நாடுற்ற இடர் நீக்கித் தங்கள் 4189-3
  ENGKAL PIRAAN SANNPAIYAR KOOAN ARULI NAALEEA IRUN THAMIL NAADURRA IDAR NEEKKITH THANGKAL
  Confronted by big hurdles are removed by seergaali leader gaana sambanther and then those way removed the curse to pandiya king
  vA;fSilabgUkhdhdrPfhHpj; jiythpd; mUshy; Bghf;fpj; ghz;oahpd; Fyj;Jf;Fcz;lhdgHpiaj; jPh;j;j
  பொங்கொளி வெண் திருநீறு பரப்பினாரை போற்றுவார் கழல் எம்மால் போற்றலாமே 4189-4
  PONG KOLI VENN THIRU NEERU PARAP PINAARAI POOARRUVAAR KALAL EMMAAL POOARRA LAAMEEA
  And those bubbling form of glittering those sacred ashes are adorned form converted those paandiya kingdom. Those mangaiyarku arasiyaar sacred feet are prayed and then praised by me in that way the author informed all
  jkJbghA;Fk; xspiaj; jUk; jpUePw;iwg; gutr; bra;jtiug; Bghw;Wgtupd; jpUtovk;khy; Bghw;wg;bgWtjhFk;
 2. பூசுரர் சூளா மணி ஆம் புகலி வேந்தர் போனக ஞானம் பொழிந்த புனித வாக்கால் 4190-1
  POOSURAR SOOLAA MANI AAM PUKALI VEEANTHAR POOANAKA GNAANAM POLIN THA PUNITHA VAAKKAAL
  Those bharamin leader and seer gaali king gaana sambanther who has consumed gaana milk from parvathi and then whose mouth place emanated those pure Tamil poems
  me;jzh; jiytuhdrPfhHpBte;jupd; rptqhdk; cz;LbghHpe;j J]a thf;fpdhy;
  தேசுடைய பாடல் பெறும் தவத்தினாரைச் செப்புவது யாம் என் அறிந்து தென்னர் கோமான் 4190-2
  THEEA SUDAIYA PAADAL PERUM THAVATH THINAARAICH SEP PUVATHU YAAM EN ARINTHU THENNAR KOOAMAAN
  And those gaana light is poems form praising and those gaana sambanther mouth place got praising wards by this mangaiyarku arasiyaar so what way we will praise her glory
  qhdxspt[ilaghlyhy; ghuhl;lg; bgWtjw;FchpabghpaKd;idj; jtk; cilamk;ikahupd; bgUikiaehk; vd;dvd;Wmwpe;jBghw;wty;Byhk; ghz;oakd;duhd
  மாசில் புகழ் நெடுமாறன் தனக்குச் சைவ வழித்துணையாய் நெடும் காலம் மன்னிப் பின்னை 4190-3
  MAASIL PUGAL NEDU MAARAN THANAKKUCH SAIVA VALITH THUNAI YAAY NEDUM KAALAM MANNIP PINNAI
  And then those pandiya king name ninra seer nedu naaran to who saiva way of life showed and then guiding in that queen place and then long period lived in this world
  Fw;wk; ePA;fpa g[fiHcilaepd;wrPh; beLkhwdhUf;Fr; irtj;jpdpd;WtHpj;JizahfpePz;lfhyk; epiybgw;WnUe;J
  ஆசில் நெறியவரோடும் கூட ஈசர் அடி நிழல் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார் 4190-4
  AASIL NERIYAVA ROOADUM KOODA EESAR ADI NILAL AMARN THIRUKKA ARULUM PERRAAR
  And then those flawless form of Siva way of life leading and then those two are mingled under lord Siva’s feet and then got lord Siva’s grace
  gpd;dh; Fw;wk; mw;wrptbewpapBymtBuhLk; TlniwtuJjpUtoapd; fPH; epiybgw;WnUf;Fk; jpUmUisa[k; bgw;whu;
 3. வரும் நாள் ஒன்றும் பிழையாத் தெய்வப் பொன்னி வளம் பெருக்க வளவர் குலம்
  பெருக்கும்தங்கள் 4191-1
  VARUM NAAL ONRUM PILAIYAATH THEYVAP PONNI VALAM PERUKKA VALAVAR KULAM PORUKKUM THANGKAL
  Those river Cauvery all the time flooded form flowing and then it is not failed to flow those godly qualities possessed form appearing in this world in that way chola kingdom fertile form appearing and those chola kingdom’s glory is all the time appearing form
  ePh;g;bgUf;FtUk;ehs; xUfhyj;jpYk; bgha;ahky; tUk; bja;tj; jd;iktha;e;jfhtpupahW tsk; bgUf;fr; BrhHu; kug[ bgUf;Fk; jA;fspd;
  திருநாடு போற் செழியர் தென்னர் நாடு சீர் விளக்கும் செய்ய சீறடிகள் போற்றி 4191-2
  THIRU NAADU POOAR SELI YAR THENNAR NAADU SEER VILAKKUM SEYYA SEERADIGAL POOARRI
  Those chola kingdom and pandiya kingdom those active form kept that mangaiyarku arasiyaar whose red color small feet is praying form
  BrhHehl;ilg; BghyBtghz;oaehl;ila[k; tpsA;fr; bra;jrpwg;g[ cilatpsf;fhdkA;ifah;f;furpahupd; rpte;jrpwpajpUtofisj; Jjpj;J
  ஒரு நாளும் தம் செயலில் வழுவாது அன்பர்க்கு உடைகீளும் கோவணமும் நெய்து நல்கும் 4191-3
  ORU NAALUM THAM SEYALIL VALUVAATHU ANPARKKU YUDAI KEELUM KOOAVANAMUM NEYTHU NALKUM
  And then those neesa naayanaar who is woven those dress and loin cloths and then giving freely to lord Siva’s disciples
  xUehspYk; jk; bray; gpiHahJrptd; moahu;f;Fcila[k; fPSk; BfhtzKk; bea;JbfhLf;Fk;
  பெருநாமச் சாலியர் தம் குலத்தில் வந்த பெருந்தகையார் நேசர் திறம் பேசல் உற்றாம் 4191-4
  PERU NAAMACH SAALIYAR THAM KULATH THIL VANTHA PERUN THAKAI YAAR NEEASAR THIRAM PEEASAL YURRAAM
  And those glory filled saliyer sect place descended neesa naaya naar whose history going to see here after
  bgUk; g[fH; bghUe;jparhypau; Fyj;jpy; Bjhd;wpabgUe;jifauhdBerehadhupd; nay;igg; Bgrj; bjhlA;Ffpd;Bwhk;
  omthiruchitrambalam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: