OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

KALARIR ARIVAAR NAAYANAAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

37 கழறிற் அறிவார் நாயனார் புராணம்

KALARIR ARIVAAR NAAYANAAR PURAANAM

 1. மாவீற்று இருந்த பெரும் சிறப்பின் மன்னும் தொன்மை மலை நாட்டுப்         3748-1

MAA VEERRU IRUNTHA PERUM SIRAP PIN MANNUM THONMAI MALAI NAATTUP

And that wealth god Lakshmi seated and that specialty filled those good old hilly state, and then those good old poems

nyf;Fkp tPw;wpUf;Fk; bgUk; rpwg;gpDs; epiyahd gHikahd kiyehl;oy; gHk; jkpH;g;ghl;Lfspy;

 பா வீற்றிருந்த பல்புகழார் பயிலும் இயல்பில் பழம் பதி தான்     3748-2

PAA VEERRIRUNTHA PAL PUKALAAR PAYINUM IYALPIL PALAM PATHI THAAN

Place stated and those so many glory filled those good hereditary way of sects are from time immemorial way living and that good old place

tpsA;fpa gytifahd g[fiH cila brGkugpdUk; FofSk; bjhd;W bjhl;Lg; gapd;W tUfpd;w jd;ik cila giHa gjpahtJ

 சேவீற்று இருந்தார் திருவஞ்சைக் களமும் நிலவிச் சேரர் குலக்  3748-3

SEEA VEERRU IRUNTHAAR THIRU VAANJSAIK KALAMUM NILAVICH SEEARAR KULAK

Where lord Siva in the bull back descended that lord Siva’s thiru aanjai kalam temple place established that seearaa kingdom

fhis Ch;j;jpapBy vGe;J mUSk; rptbgUkhdpd; jpUthq;irf; fyj;jpy; epytg; bgw;Wr; Bru kugpy;

 கோவீற்று இருந்து முறை புரியும் குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்       3748-4

KOOAVEERRU IRUNTHU MURAI PURIYUM KULAKKEEA MOOTHOOR KODUNG KOOALOOR

And those kings seated in the royal throne place and that hereditary way ruling and those big capital place is kodungaloor

 kd;dh;fs; muRf;fl;oy; Vwp tHptHp Ml;rp bra;J tUk; bghpa jiyefukhdJ bfhLA;Bfhs{h; MFk;

 2. காலை எழும் பல் கலையின் ஒலி களிற்றுக் கன்று வடிக்கும் ஒலி     3749-1

KAALAI EALUM PAL KALAIYIN OLI KALIRRUK KANRU VADIKKUM OLI

And that city place those early morning time chanting that veethaa sounds and then those young elephant calves are raising sounds

me;j efukhdJ fhiyapy; xjg;gLfpd;w Btjk; Kjyhd fiyfspd; xypa[k; ahidf;fd;Wfspd; gpspWk; xypa[k;

 சோலை எழும் மென் சுரும்பின் ஒலி துரகச் செருக்கால் சுலவும் ஒலி     3749-2

SOOALAI ELUM MEN SURUMPIN OLI THURAKACH SERUK KAAL SULAYUM OLI

And that flower plantations place raising that honey bees sounds

g{q;Brhiyfspy; nUe;J vGk; tz;Lfs; gz;ghLk; xypa[k;

பாலை விபஞ்சி பயிலும் ஒலி பாடல் ஆடல் முழவின் ஒலி      3749-3

PAALAI VIPANJSI PAYILUM OLI PAADAL AADAL MULAVIN OLI

And those musical instruments are named that paalai vebangi, yawl practicing those sounds and then those singing and dancing way tuning that and that drum beat sounds

ghiy tpgq;rp ahH; gapYk; xypa[k; ghly;fs; Mly;fSf;F Vw;g nirf;fg;gLk; Kot[ vd;w thj;jpaj;jpd; xypa[k;

 வேலை ஒலியை விழுங்கி எழ விளங்கி ஓங்கும் வியப்பினதால் 3749-4

VEEALAI OLIYAI VILUNGKI EALA VILANGKI OONGKUM VIYAP PINATHAAL

Where those sea waves sounds are subdued way and those high pitch form of sounds are giving astonishments

 mA;Ff; flypd; xypiaa[k; fPH;g;Lj;jp Bky; vGe;J tpsA;Fk; tpag;ig cilaJ

 3. மிக்க செல்வம் மனைகள் தொறும் விளையும் இன்பம் விளங்குவன    3750-1

MIKKA SELVAM MANAIGAL THORUM VILAIYUM INPAM VILANGKUVANA

And that city place those wealth filled that houses place where that family happiness appearing way those houses, nearby places

me;j efuj;jpy; bry;tk; kpf;f tPLfs; BjhWk; tpUk;g[k; ny;yw nd;gk; bghUe;jp tpsA;Fk; ny;yA;fspd; gf;fA;fspy;

 பக்கம் நெருங்கும் சாலை தொறும் பயில் சட்ட அறங்கள் பல்குவன       3750-2

PAKKAM NERUNGKUM SAALAI THORUM PAYIL SATTA ARANGKAL PALKUVANA

And those thick street place doing those dharma acts are multiplying way

beUA;fpa rhiyfs; BjhWk; bra;ag;gLk; ey;y mwA;fs; bgUFk;

 தக்க அணி கொள் மாடங்கள் தொறும் சைவ மேன்மை சாற்றுவன        3750-3

THAKKA ANI KOL MAATANGGAL THORUM SAIVA MEEANMAI SAARRUVANA

And then those intimate disciples are living that sacred inn place where the Siva religion truth is propagated

jf;f md;gh; thGk; jpUklA;fs; BjhWk; irt rkaj;jpd; cz;ikg; bghUs;fs; Twg;gLk;

 தொக்க வளங்கள் இடங்கள் தொறும் அடங்க நிதியம் துவன்றுவன        3750-4

THOKKA VALANGGAL IDANGKAL THORUM ADANGKA NITHIYAM THUVANRUVANA

And those cluster form of wealth possessed that places are and that prosperity filled way appearing

 bjhFjpaha;r; Brh;e;j tsA;fisj; jk;kplk; bfhz;l nlA;fs; BjhWk; epiwe;j bry;tA;fs; tpsA;Fk;

 4. வேத நெறியின் முறை பிறழா மிக்க ஒழுக்கம் தலை நின்ற  3751-1

VEEATHA NERIYIN MURAI PIRALAA MIKKA OLUKKAM THALAI NINRA

And those veethaas place stated that that rule of life way leading people are not deviated from that path and that best character possessed

BtjA;fspy; tpjpj;Jr; brhy;yg;gl;l bewpapy; Kiwfspdpd;Wk; tGthj kpf;f ey;y xGf;fj;jpy; rpwe;j

 சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ்         3751-2

SAATHI NAANKU NILAI THALAIKKUM THANMAITHTHU AAKI THADAM MATHIL SOOL

Those four types of sects in that respective domain place flourishing form appearing and that mannerism possessed way those bog protection walls are covered

ehd;F $hjpfSk; jk; jk; epiyfspy; jiHj;J tpsA;Fk; jd;ik cilajha; bghpa kjpy; R{H;e;j

 சூத வகுள சரள நிரை துதையும் சோலை வள நகர் தான்        3751-3

SOOTHA VAKULA SARALA NIRAI THUTHAIYUM SOOALAI VALA NAKAR THAAN

Where mango trees magilaa trees sarala trees those plantations are row form appearing and that fertile place it is

khkuk; kfpHkuk; rus kuk; Kjypatw;wpd; thpir beUA;fpa Brhiyfs; R{H;e;j tsKilaJ

 கோதை அரசர் மகோதை எனக் குலவும் பெயரும் உடைத்துலகில்.        3751-4

KOOATHAI ARASAR MAKOOATHAI ENAK KULAYUM PEYARUM YUDAITH THULAKIL

And that city place is those seera maan perumaan ruling and that capital place is called in the name of maakooathai

 me;j efukhdJ cyfj;jpy; Bfhij vd;W miHf;fg;gLfpd;w Brukd;dh; MSk; jiyefuhf kBfhij vd;W bgaiu cilaJ

 5. முருகு விரியும் மலர்ச் சோலை மூதூர் அதன் கண் முறை மரபின்    3752-1

MURUKU VIRIYUM MALARCH SOOALAI MOOTOOR ATHAN KANN MURAI MARAPIN

And that fragrance filled that flower plantations are covered and that good old city place

kzk; fkGk; g{f;fis cila Brhiyfs; R{H;e;j gHikahd me;j efuj;jpy;

 அருதி அழியும் கலி நீக்கி அறம் கொள் சைவத் திறம் தழைப்பத் 3752-2

ARUTHI ALIYUM KALI NEEKKI ARAM KOL SAIVATH THIRAM THALAIP PATH

And those bad vices are doing that harm is and those hereditary way coming that character dharma way removed, and those dharma way of life establishing that saiva way of life flourishing way

rpWj;J mHpt[ bra;a[k; fypia kug[tHp tUk; xGf;fj;jpdhy; ePf;fp mwj;ij ehl;Lk; irtj;jpw;Fk; jiHj;J XA;Fk;go

 திருகு சின வெம் களியானைச் சேரர் குலமும் உலகும் செய்     3752-3

THIRUKU SINA VEM KALIYAANAICH SEEARAR KULAMUM YULAKUM SEYI

And those ferocious elephant battle force possessed and that seearer sect and then this world

khWgl;l rpdk; kpf;f ahidg; gilia cila Bruh; FyKk; cyfKk; bra;j

 பெருகும் தவத்தால் அரன் அருளால் பிறந்தார் பெருமாக் கோதையர்      3752-4

PERUKUM THAVATH THAAL ARAN ARULAAL PIRANTHAAR PERUMAAK KOOATHAIYAAR

Did that big penance way, and that lord Siva’s grace any one person named that perumak koothaiyar descended

bghpa jtj;jhy; rptd; mUshy; bgUkhf; Bfhijahu; vd;gth; Bjhd;wp mUspdhu;

 6. திருமா நகரம் திரு அவதாரம் செய் விழவின் சிறப்பினால்     3753-1

THIRUMAA NAKARAM THIRU AVATHAARAM SEYI VILAVIN SIRAP PINAAL

And that big wealth filled that city place those perumak kooathaiyaar descended that festival is conducted

bry;tk; epiwe;j me;jg; bghpa efuj;jpy; cs;sth; bgUkhf; Bfhijahu; mtjhuk; bra;a tpHhtpd; rpwg;gpdhy;

 வருமா களிகூர் நெய் ஆடல் எடுப்ப வான மலர் மாரி    3753-2

VARUMAA KALI KOOR NEYI AADAL EADUPPA VAANA MALAR MAARI

Way that first oil bath giving that ceremony is conducted ad that time those karpagaa flowers are rain form pouring from the space place

tUk; bgU kfpH;r;rp kpf;F bea;ahly; tpHhitf; bfhz;lhl fw;gfkyh; kiH bghHpa[k;

 தருமா விசும்பின் மிக நெருங்க தழங்கும் ஒலி மங்கலம் தழைப்பப்       3753-3

THARUMAA VISUMPIN MIKA NERUNGKA THALANGKUM OLI MANGKALAM THALAIP PAP

And then from the space place those sounds and auspicious drum sounds are raising

thdj;jpy; kpf beUA;f xypf;Fk; kA;fy xypfs; XA;fp KHA;f

 பெருமா நிலத்தில் எவ்வுயிரும் பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கினவால்  3753-4

PERUMAA NILATH THIL EAV YUYIRUM PERUKU MAKILCHSI PIRANGKINA VAAL

And then in this big land place those living beings are multiplying way germinated and that happy way appeared

 bghpa ne;j cyfj;jpd; caph;fs; vy;yhk; Bkd;BkYk; bgUFk; kfpH;r;rp mile;J tpsA;fpd

 7. மண் மேல் சைவ நெறி வாழ வளர்ந்து முன்னை வழி அன்பால்       3754-1

MANN MEEAL SAIVA NERI VAALA VALARNTHU MUNNAI VALI ANPAAL

And then in this land place those Siva way of life flourishing way and then those previous penance way following in that love way

ne;j kz; cyfj;jpy; irtbewp thH tsh;e;J Kd; bra;j jtj;jpd; tHpBa bjhlh;e;J te;j md;gpdhy;

 கண் மேல் விளங்கு நெறியினார் கழலே பேணூம் கருத்தினராய்  3754-2

KANN MEEAL VILANGKU NERIYINAAR KALALEEA PEEANOOM KARUTH THINA RAAYI

And that fore head eye possessed that lord Siva’s sacred feet are praying those concept possessing way

Bky; fz; tpsA;Fk; bew;wpia cila rptbgUkhdpd; jpUtofisBa BgZk; fUj;ij cilatuhfp

 உள் மேவிய அன்பினர் ஆகி உரிமை அரசர் தொழில் புரியார்     3754-3

YUL MEEAVIYA ANPINAR AAKI YURIMAI ARASAR THOLIL PURIYAAR

And that way in the mind place those love filled way and those right possessing that ruling work is not carrying way

cs;sj;jpy; bghUe;jpa md;g[ bfhz;ltuha;j; jk; chpikahf murhl;rp bjhHpiyr; bra;ahJ

 தெள் நீர் முடியார் திரு வஞ்சைக் களத்தில் திருத்தொண்டே புரிவார்       3754-4

THEL NEER MUDIYAAR THIRU VANJSAIK KALATH THIL THIRUTH THONNDEEA PURIVAAR

And that those clear pure water form of Ganges is adorned in the hair place and that thiru vaangai temple place those sacred services are doing form appeared

 bjspe;j fA;if ePiuj; jhpj;j rilia cila niwthpd; jpUtq;irf; fsj;jpy; jpUj; bjhz;il bra;J te;jhu;

 8. உலகின் இயல்பும் அரசு இயல்பும் உறுதி அல்ல என உணர்வார்        3755-1

YULAKIN IYALPUM ARASU IYALPUM YURUTHI ALLA ENA YUNAR VAAR

And then this warldliy life and royal life is not permanent one those truth is knowing way

cyfj;jpd; thH;t[k; mur thH;t[k; epiyapy;yhjit vd;W czh;e;J

 புலரி எழுந்து புனல் மூழ்கிப் புனித வெண் நீற்றினும் மூழ்கி      3755-2

PULARI EALUNTHU PUNAL MOOLKIP PUNITHA VENN NEERRINUM MOOLKI

And then those early morning time waking way and then taking bath and then those sacred purity giving that sacred ashes are past form adorned

itfiwg; bghGjpy; vGe;J ePhpy; KGfpf; Fspj;Jj; J]a;ik jUk; tpg{jpapy; Fspj;J

 நிலவு திரு நந்தன வனத்து நீடும் பணிகள் பல செய்து  3755-3

NILAYU THIRU NANTHANA VANATH THU NEEDUM PANIGAL PALA SEYITHU

And that flower plantations place so many services are doing way

epiybgw;w ee;jtdj;jpBy ePLk; jpUg;gzpfs; gytw;iwa[k; Mw;wp

 மலரும் முகையும் கொணர்ந்து மாலை சாத்த மகிழ்ந்து அமைத்து        3755-4

MALARUM MUKAIYUM KONARNTHU MAALAI SAATH THA MAKILNTHU AMAITH THU

And those flower buds are plucked and then bring it and then happily constructed that garland way adorned to lord Siva

 kyh;fisa[k; mUk;g[fisa[k; bfhzh;e;J khiyfisr; rhj;Jtjw;F kfpH;t[lBd bjhLj;J

 9. திரு மஞ்சனமும் கொணர்ந்து திரு அலகும் இட்டு திரு மெழுக்கு       3756-1

THIRU MANJ SANAMUM KONARNTHU THIRU ALAKUM ITTU THIUR MELUKKU

And then those sacred water bringing to give sacred bath to lord Siva and those floor place cleaned with that cow dung and then decorated that floor place

jpUkq;rd ePUk; bfhz;L te;J jpUmyFk; nl;L jpUbkGf;Fk; Vw;gLk;

 வரும் அன்புடன் இன்பு உறச் சாத்தி மற்றும் உள்ள திருப்பணிகள்         3756-2

VARUM ANPUDAN INPU YURACH SAATH THI MARRUM YULLA THIRUP PANIGAL

And those activities are carried way and those other sacred services are doing way

md;g[lDk; nd;gk; bghUe;Jr; rhj;jp BkYk; cs;s jpUg;gzpfisa[k; 

பெருமை பிறங்கச் செய்து அமைத்துப் பேணும் விருப்பில் திருப்பாட்டும்  3756-3

PERUMAI PIRANGKACH SEYITHU AMAITH THUP PEEANUM VIRUPPIL THIRUP PAATTUM

And those eminence filled way doing those acts and then those prayer songs are singing way

bgUik tpsA;fr; bra;J mikj;J Bghw;Wk; tpUg;gj;jpdhy;

 ஒருமை நெறியின் உணர்வு வர ஓதிப் பணிந்தே ஒழுகும் நாள்    3756-4

ORUMAI NERIYIN YUNARYU VARA OOTHIP PANINTHEEA OLUKUM NAAL

And those oneness minded way moving in that ethical way of life ad those submissive way prayed before lord Siva and those songs are singing way and those way leading those holly life in those days

 xd;wpj;Jr; bry;Yk; xGf;fj;jpd; czh;t[ tuj; jpUg;ghly;fisg;ghog; gzpe;J nt;thW xGfp tUfpd;w ehspy;

 10. நீரின் மலிந்த கடல் அகழி நெடுமால் வரையின் கொடிமதில் சூழ்      3757-1

NEERIN MALINTHA KADAL AKALI NEDUMAAL VARAIYIN KODIMATHIL SOOL

And those sea form of protected those man made water bodies covered and then those big hill form of protection walls above place those flags are flattering way hoisted

ePuhy; epiwe;j fliyg; Bghd;w mfHpa[k; ePz;l bghpa kiy Bghd;w bfhocila kjpy;fs; R{H;e;j

 சீரின் மலிந்த திரு நகரம் அதனில் செங்கோல் பொறையன் எனும்         3757-2

SEERIN MALINTHA THIRU NAKARAM ATHANIL SENGKOOAL PORAI YAN EANUM

And those specialty filled that city place

rpwg;g[ kpf;f me;j efuj;jpy; Bkfj;ij tpl

 காரின் மலிந்த கெடை நிழல் மேல் கவிக்கும் கொற்றக் குடை நிழல் கீழ்த்   3757-3

KAARIN MALINTHA KEDAI NILAL MEEAL KAVIKKUM KORRAK KUDAI NILAL KEELTH

Those clouds are shadow form moving and then below it those royal white umbrella place ruling one king named sengoal porayiyan

kpf;f bfhz;l epHy; BkBya[k; mjd; fPBH fypfSk; btz; bfhw;wf; Filapd; epHYkha; mtw;wpd; fPBH nUe;J brA;Bfhy; bghiwad; vd;w bgaiuf; bfhz;l

 தாரின் மலிந்த புயத்து அரசன் தரணி நீத்துத் தவம் சார்ந்தான்     3757-4

THAARIN MALINTHA PUYATH THU ARASAN THARANI NEETH THUTH THAVAM SAARNTHAAR

And that garlands are adorned that chera king, who has given up that ruling and then those penance performing way and that saint hood life carried

 khiy mzpe;j Bjhs;fis cila Brukd;dd; ne;j cyfj;ij Ms;fpd;w braiy tpLj;Jj; jtbewpf;fhdj; jt xGf;fj;ij Bkw;bfhz;lhd;

 11. வந்த மரபின் அரசு அளிப்பான் வனம் சார் தவத்தின் மருவிய பின்    3758-1

VANTHA MARAPIN ARASU ALIP PAAN VANAM SAAR THAVATH THIN MARUVIYA PIN

And that hereditary way ruling king who has given up this ruling way and then entered into that saint hood life and then afterwards

guk;giuaha;j; bjhlh;e;J te;j kd;dh; kugpy; Ml;rp bra;gtdhd kd;dd; Kd; brhd;d tz;zk; jt tdj;jpy; rhUk; jtbewpia mile;j gpd;dh;

 சிந்தை மதி நூல் தேர் அமைச்சர் சில நாள் ஆய்ந்து தெளிந்த நெறி       3758-2

SIN THAI MATHI NOOL THEEAR AMAICH SAR SILA NAAL AAYIN THU THELINTHA NERI

And those deep observation those ruling books are analyzed by those ministers and then got that clear idea

rpe;ij bra;a[k; Th;e;j mwpt[ilatuha;j; jha chpik mwptjw;F chpa E]y;fis Muha[k; mikr;rh;fs; rpyehl;fs; Muha;e;J bjspe;j JzpthtJ

 முந்தை மரபில் முதல்வர் திருத் தொண்டு முயல்வார் முதற்று ஆக      3758-3

MUNTHAI MARAPIL MUTHAL VAR THIRUTH THONNDU MUYAL VAAR MUTHAR RU AAKA

And those hereditary way those lord feet place doing that sacred service and that perumaak kooathaiyaar is in that prominence way appeared in that ministers mind place

Ke;ij kugpdhy; rptbgUkhDf;Fj; bjhz;L bra;gtuhd bgUkhf; Bfhijahuplk; mk;Kjd;ik bgw;W epd;wjhy;

 இந்து முடியார் திருவஞ்சைக் களத்தில் அவர் பால் எய்தினார்     3758-4

INTHU MUDIYAAR THIRU VANJSAIK KALATH THIL AVAR PAAL EAYITHINAAR

And then those curved moon adorned and that lord dwelling that thiru vaangai kalam place entered

 gpiwR{oa Koia cila niwthpd; jpUtq;irf; fsj;jpy; mthplk; brd;W mile;jdh;

 12. எய்தி அவர் தம் எதிரில் இறைஞ்சி இருந்தண் சாரல் மலை நாட்டுச்  3759-1

EAYITHI AVAR THAM EATHIRIL IRAINJSI IRN THANN SAARAL MALAI NAATTUCH

And then those perumaak kooathaiyaar before praying form and those cool hill valley possessed that hill state place and that hereditary way

bgUkhf;Bfhijahu; jpUKd;g[ tzA;fpg; bghpa Fsph;e;j rhuiy cila kiyehl;od; kd;dh; kug[tHp

 செய்தி முறைமையால் உரிமைச் செங்கோல் அரசு புரிவதற்கு    3759-2

SEYITHI MURAIMAIYAAL YURIMAICH SENGKOOAL ARASU PURIVATHARKU

You are wanted to rule this chera kingdom

tUk; Kiwikapdhy; chpikr; brA;Bfhy; muR brYj;Jjw;Ff;

 மைதீர் நெறியின் முடி சூடி அருளும் மரபால் வந்தது எனப்       3759-3

MAITHEER THERIYIN MUDI SOODI ARULUM MARAPAAL VANTHATHU EANAP

You may adorn that royal crown and then rule it, in that hereditary way those ruling position is approaching you in that way informed by the ministers

Fw;wk; ny;yhj tHpapdhy; KoR{Lk; jhakughy; jA;fsplk; te;jJ vd;W Jjpj;Jf; Twpdh; mg;BghJ

 பொய்தீர் வாய்மை மந்திரிகள் போற்றிப் புகன்ற பொழுதின்கண்    3759-4

POYITHEER VAAYIMAI MANTHIRIGAL POOARRIP PUKANRA MOLUTHIN KANN

And those true wards are talking those ministers in that way those thiru vaangai kalm place entered

 bgha;iaj; jPh;f;Fk; tha;ik cila mikr;rh;fs; jpUthq;irf; fsj;jpy; brd;W Brh;e;J

 13.  இன்பம் பெருகும் திருத் தொண்டுக்கு இடையூறு ஆக இவர் மொழிந்தார்      3760-1

INPAM PERUKUM THIRUTH THONNDUKKU IDAIYOORU AAKA IVAR MOLINTHAAR

And those more and more happiness giving in this sacred service terminating way those ministers are informed to take this cheraa kingdom

Bkd; BkYk; nd;gk; bgUFtjw;Ff; fhuzkhd jpUj;bjhz;oBy ehd; Kay;tjw;F nila{uhf ne;j mikr;rh; ciuj;jdh;

 அன்பு நிலைமை வழுவாமை அரசு புரக்க அருள் உண்டேல்       3760-2

ANPU NILAIMAI VALUVAAMAI ARASU PURAKKA ARUL YUNNDEEAL

And that lord Siva love place not deviating way and those ruling is going to carry

rptd; md;gpdpd;Wk; tGthj epiyikapdhy; muR bra;tjw;Fj;

 என்பும் அரவும் புனைந்தாரை இடை பெற்று அறிவேன் எனப் புக்கு        3760-3

EANPUM ARAYUM PUNAIN THAARAI IDAI PERRU ARIVEEAN EANAP PUKKU

And then those bones and snakes are adorned that garland form and that lord Siva’s sacred mind is knowing way those temple place entered

vYk;g[k; ghk;g[k; mzpe;j niwtiuf; fhzg; ghu;j;J mthpd; jpUcs;sj;ij mwpBtd; vd;W vz;zpf; BfhapYs; g[Fe;J

 முன்பு தொழுது விண்ணப்பம் செய்தார் முதல்வர் அருளினால்    3760-4

MUNPU THOLUTHU VINNAP PAM SEYITHAAR MUTHALVAR ARULINAAL

And then those lord Siva’s deity place prayed and then that time those lord Siva’s grace way

 jpUKd;g[ tzA;fp Btz;of; bfhz;lhu; mg;bghGJ niwthpd; jpUmUspdhy;

 14. மேவும் உரிமை அரசு அளித்தே விரும்பும் காதல் வழிபாடும் 3761-1

MEEAYUM YURIMAI ARASU ALITH THEEA VIRUMPUM KAATHAL VALIP PAADUM

And that right of ruling is going to accepting way and that love emanating that love filled that prayer way

bghUe;Jk; chpik cila Ml;rpia Bkw;bfhz;lthBw jhk; tpUk;gpa md;g[ tpisa[k; rptbgUkhdpd; tHpghLk;

 யாவும் யாரும் கழறினவும் அறியும் உணர்வும் ஈறு இல்லாத்     3761-2

YAAYUM YAARUM KALARINAYUM ARIYUM YUNARYUM EERU ILLAATHA

Before lord Siva and that lower grader and higher grade living beings are stating those knowledge knowing way

m@wpid cah;jpid vd;w nuz;L tif caph;fSk; TWtdw;iw vy;yhk; mwpa[k; czh;t[k; mstpy;yhj

 தாவில் விறலும் தண்டாத கொடையும் படை வாகனமும் முதல் ஆம்    3761-3

THAAVIL VIRALUM THANNDAATHA KODAIYUM PADAI VAAKANAMUM MUTHAL AAM

And then those unique battle field place those winning state, and then free alms are giving to all, and then those good battle force and vehicles and then all others are

xg;gpy;yhj btw;wpa[k; jilaw;w Nifa[k; gil Ch;jp Kjyhd ehL

 காவல் மன்னர்க்கு உரியனவும் எல்லாம் கைவந்து உறப் பெற்றார்         3761-4

KAAVAL MANNARKKU YURIYANAYUM ELLAAM KAIVANTHU YURAP PERRAAR

And then those guarding kings those other components are approaching way who has got blessings from lord Siva

 fhty; bra;a[k; kd;dh;f;F chpa mA;fA;fSk; vd;Wk; nit vy;yhk; jk;ikr; Brh;e;J bghUe;Jk;go mUs; bgw;whu;

 15.  ஆன அருள் கொண்டு அஞ்சலி செய்து இறைஞ்சிப் புறம் போந்து அரசு அளித்தல் 3762-1

AANA ARUL KONNDU ANJSALI SEYITHU IRAINJSIP PURAM POOANTHU ARASU ALITH THAL

All those things are getting way from lord Siva got those boons and then praying way comes out from the temple

nj;jifatw;iwg; bgwyhk; vd;w niw mUisf; iff;bfhz;L Fk;gpl;L tzA;fpf; Bfhapypdpd;Wk; g[wg;gl;L btspBa te;J

 ஊனம் ஆகும் திருத் தொண்டுக்கு எனினும் உடையான் அருளாலே        3762-2

YOONAM AAKUM THIRUTH THONNDUKKU EANINUM YUDAIYAAN ARULAALEEA

And those ruling crown adorning is impediment to Siva disciple, but lord Siva’s grace getting way

Ml;rp bra;jy; rptj; bjhz;Lf;F nila{W bra;tBj MapDk; niwthpd; jpUmUs; bgw;wjhy;

 மேன்மை மகுடம் தாங்குதற்கு வேண்டும் அமைச்சர்க்கு உடன் படலும்    3762-3

MEEANMAI MAKUDAM THAANGKU THARKU VEEANNDUM AMAICHSARKKU YUDAM PADALUM

And that way those highly regarded royal crown adorning, those request from the ministers , to whom that acceptance is given by him , and then those positive wards are hearing way

Bkd;ik cila mur Koiaj; jhA;Fjw;F tpz;zg;gpj;J epd;w mikr;ru;fSf;Fj; jk; rk;kjj;ijf; Twpdhu; Twt[k;

 மான அமைச்சர் தாள் பணிந்து அவ் விணைமேல் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்தார்    3762-4

MAANA AMAICHSAR THAAL PANINTHU AV VINAIMEEAL KONNDU MAKILNTHU ELUNTHAAR

And that eminence filled that ministers are prayed under naayanaar sacred feet place, and those crown adorning functions are going to carry way all are moved away from that place happily

 bgUik cila me;j mikr;rh;fs; ehadhupd; jpUtoapy; tzA;fp mjw;F Btz;oa bray;fis Bkw;bfhz;l kfpH;t[ld; brd;wdh;

 16. உரிமை நாளில் ஒரை நலன் எய்த மிக்க உபகரணம் 3763-1

YURIMAI NAALIL ORAI NALAN EAYITHA MIKKA YUPAKARANAM

To adorn that crown those auspicious day is selected, and all other things are collected way

KoR{l;Ljw;F chpa ehspy; Xiuapd; eyKk; bghUe;j kpf;f cgfuzA;fis vy;yhk;

 பெருமை சிறக்க வேண்டுவன எல்லாம் பிறங்க மங்கலம் செய்து 3763-2

PERUMAI SIRAKKA VEEANNDUVANA ELLAAM PIRANGKA MANGKALAM SEYITHU

And those crown adoring rituals are carrying way

rpwg;g[ld; mika[khW Btz;oa vy;yhg; bghUs;fisa[k; tpsA;f mikj;J kA;fykhd rlA;Ffisr; bra;J

 இருமை உலகுக்கு ஒருமை முடி கவித்தார் எல்லா உயிரும் மகிழ்        3763-3

IRUMAI YULAKUKKU ORUMAI MUDI KAVITH THAAR ELLAA YUYIRUM MAKIL

And then those higher grade and lower grade living beings are happily living way

cah;jpid m@wpid Mfpa vy;yh caph;fSk; kfpH;tjw;Ff; fhuzkhd

 தரும நிலைமை அறிந்து புவி தாங்கும் கழறிற் அறிவார் தாம்    3763-4

THARUMA NILAIMAI ARINTHU PUVI THAANGKUM KALARIR ARIVAAR THAAM

And those tharma rules are knowing way, and then this world is ruling way and those this life and upper world life attaining way those single crown adorned in this world

 mw ePjpapd; jd;ikia mwpe;J cyif MGk; fHw;W mwpthu; nk;ik tPLBgW vd;Dk; nuz;L cyFf;Fk; bghUe;jpa xBu Koia mzpe;J bfhz;lhu;

 17. தம்பிரானார் கோயில் வலம் கொண்டு திருமுன் தாழ்ந்து எழுந்து      3764-1

THAM PIRAANAAR KOOAYIL VALAM KOOANNDU THIRU MUN THAALN THU EALUN THU

And then lord Siva’s sacred temple is encircling way and then fallen down in the land pace and then prayed lord Siva

niwthpd; jpUf;Bfhapiy tyk; te;J epyk; cw tzA;fp vGe;J

 கும்ப யானை மேல் கொண்டு கொற்றக் குடையும் சாமரையும்    3764-2

KUMPA YAANAI MEEAL KONNDU KORRAK KUDAIYUM SAAMARAIYUM

And then climbed on the royal elephant back and then those white royal umbrella and hand fan swaying way

kj;jfj;ij cila ahid Bky; bfhz;L btz; bfhw;wf; Filiaa[k; rhkiuiaa[k;

 நம்பும் உரிமை யவர் தாங்க நலம் கொள் நகர் சூழ் வலம் கொள்வார்     3764-3

NAMPUM YURIMAI YAVAR THAANGKA NALAM KOL NAKAR SOOL VALAM KOLVAAR

And then those reliable supporting staff covering way moving in the city place, and then encircling it

ek;g[k; chpik cila gupthuA;fs; jhA;fp Vw;wgo Vty; bra;a jk; efuj;ij tyk; tUgtuhd ehadhu;

 மொய்ம்பில் உவரின் பொதி சுமந்தோர் வண்ணான் முன்னே வரக் கண்டார்        3764-4

MOYIM PIL YUVARIN POTHI SUMAN THOOAR VANNAAN MUNNEEA VARAK KANNDAAR

And then one washer man who has carried the washing sand in the head place, who is seen by the king

Bjhspy; cyh; kz; }l;iliar; Rke;J bfhz;L xU tz;zhd; tUtijg; ghu;j;jhu;

 18. மழையில் கரைந்து அங்கு உவர் ஊறி மேனி வெளுத்த வடிவினால்  3765-1

MALAIYIL KARAINTHU ANGKU YUVAR YOORI MEEANI VELUTH THA VADIVINAAL

Because of rain those washing sand melted and then flowed all over the body place so his body those sacred ashes are applied form appeared

kiHahy; me;j tz;zhd; Rke;J cyh;kz; fiue;J Cwpajhy; Bkdp btSj;J nUe;j totj;jhy;

 உழையில் பொலிந்த திருக்கரத்தார் அடியார் வேடம் என்று உணர்ந்தே     3765-2

YULAIYIL POLINTHA THIRUK KARATH THAAR ADIYAAR VEEADAM ENRU YUNARNTHEEA

And then those lord Siva who has carried that stag in the hand place, and then whose disciple he is in that way thinking and then those emotion raising way

khidf; ifapy; cila rptbgUkhdpd; moath; jpUf;Bfhyk; nJ vd;Dk; czh;r;rp bgw;Bw

 இழையிற் சிறந்த ஓடை நுதல் யானைக் கழுத்தின் நின்று இழிந்து        3765-3

ILAIYIR SIRAN THA OODAI NUTHAL YAANAIK KALUTHTHIN NINRU ILINTHU

And then those king gets down from the ornaments are adorned that elephant

mzpfspy; rpwe;j gl;lj;ij mzpe;j ahidapd; fGj;jpdpd;Wk; nwA;fp

 விழைவில் பெருகும் காதலினால் விரைந்து சென்று கை தொழுதார்      3765-4

VILAIVIL PERUKUM KAATHALINAAL VIRAINTHU SENRU KAI THOLUTHAAR

And then those love filled way that washer man is prayed by the king

 Mirahy; bgUFk; fhjYld; tpiutha;r; brd;W me;j tz;zhidf; iff; Tg;gp tzA;fpdhu;

 19. சேரர் பெருமான் தொழக் கண்டு சிந்தை கலங்கி முன் வணங்கி       3766-1

SEEARAR PERUMAAN THOLAK KANNDU SINTHAI KALANGKI MUN VANANGKI

And then as above stated those sera maan naayanaayar prayed before him, but that washer man mind melted way beforehand prayed

Kd; brhd;d tz;zk; Bruh; bgUkhd; if bjhHf; bfhz;L me;j tz;zhd; cs;sk; fyA;fp Kd;Bd tzA;fp

 யார் என்று அடியேனைக் கொண்டது அடி வண்ணான் எனச்       3766-2

YAAR ENRU ADIYEEANAIK KONNDATHU ADI VANNAAN ENACH

And then that washer man said that I am not Siva’s disciple, I am your servantin that way informed

jhA;fs; vd;idahu; vd;W vz;zpf; bfhz;L nt;thW bra;J mUspdPh; moBad; jA;fspd; mo gzp Mshd; Md tz;zhd; MBtd; vd nak;gpdhd; mt;thW brhy;y

 சேரர் பிரானும் அடிச்சேரன் அடியேன் என்று திருநீற்றின் 3766-3

SEEARAR PIRAANUM ADICH SEEARAN ADIYEEAN ENRU THIRU NEERRIN

And those wards are heard by the king and then replied that I am lower grade king and then said that you have adorned sacred ashes all over the body place

mg;BghJ Bruh; bgUkhDk; moBad; mor;Brud; vdf; Twpg; gpd; ePtPh; ePW g{rpa moahu; mt;thW BghapDk;

 வார வேடம் நினைப்பித்தீர் வருந்தாது ஏகும் என மொழிந்தார்    3766-4

VAARA VEEADAM NINAIP PITH THEER VARUNTHAATHU EEAKUM ENA MOLINTHAAR

And that sacred ashes are adorned to those love form of Saiva way appearing, so you need not get pain by my act in that way replied

jpuePW mzpe;j ndpa md;g[f;F nUg;gplkhd irtf; Bfhyj;ij moBaDf;F epidt[ Cl;odPh; vdBt tUe;jhJ bry;YtPuhf vd;whu;

 20. மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு கண்டு மதி நீடு அமைச்சர் எலாம் 3767-1

MANNAR PERUMAAN THIRUTH THONNDU KANNDU MATHI NEEDU AMAICHSAR EALAAM

And then those sacred services are seeing all those ministers are

kd;dhpd; jpUj;bjhz;ilg; ghh;j;J mwpt[ila mikr;rh; vy;yhUk;

 சென்னி மிசை அஞ்சலி செய்து போற்றச் சினமால் களிறு ஏறி    3767-2

SENNI MISAI ANJSALI SEYITHU PORRACH SINAMAAL KALIRU EEARI

Raised their hand above the head place and then prayed and then those ferocious elephant place ascended way the king moved away

jiykPJ if Tg;gp tzA;fp Jjpf;f rpdk; bfhz;l bghpa ahidapd; Bky; Vwp

 மின்னு மணிப் பூண் கொடி மாட வீதி மூதூர் வலம் கொண்டு     3767-3
MINNU MANIP POONN KODI MADA VEETHI MOOTHOOR VALAM KONNDU

And those light glittering those good old mansions are filled place, and that streets are encircling way

xsp tPRk; kzpfshy; Md bfhofs; fl;oa khspiffs; epiwe;j bjUf;fis cila giHa efuj;ij tykhf te;J

 பொன்னின் மணி மாளிகை வாயில் புக்கார் புனை மங்கலம் பொலிய      3767-4

PONNIN MANI MAALIKAI VAAYIL PUKKAAR PUNAI MANGKALAM POLIYA

And then those auspicious way decorated that and those gold and diamonds are decorated and that palace place entered

 g[idag;gl;l kA;fyk; tpsA;f bghd;g{z;l kzpfis cila khspifapd; thapypy; g[Fe;jhu;

 21. யானை மிசை நின்று இழிந்து அருளி இலங்கும் மணி மண்டபத்தின் கண்    

3768-1

YAANAI MISAI NINRU ILINTHU ARULI ILANGKUM MANI MANNDAPATH THIN KANN

And then climbed down from the elephant and then those diamonds are studded and those royal mandabaa place

jk; ahidapd; BkypUe;J nwA;fp tpsA;Fk; kzpfis cila kz;lgj;jpd; Bkd;ik

 மேன்மை அரி ஆசனத்து ஏறி விளங்கும் கொற்றக் குடை நிழற்றப்        3768-2

MEEANMAI ARI AASANATH THU EEARI VILANGKUM KORRAK KUDAI NILARRAP

Entered and then climbed that royal throne place and then seated, and then those royal umbrella giving shadow

bgw;w mhpaidapd; kPJ Vwp mkh;e;J tpsA;Fk; bfhw;wf; Fil epHy; bra;a

 பானல் விழியார் சாமரை முன் பணி மாறப்பன் மலர் தூவி       3768-3

PAANAL VILIYAAR SAAMARAI MUN PANI MAARAP PAN MALAR THOOVI

And then those kuvalai flowers form of eyes are possessed those ladies are swaying that hand fans and then flowers are sprayed

Ftis Bghd;w tpHpia cila eA;ifah; rhkiuia tPr gyg{f;fisj; J]tpg;

 மான அரசர் போற்றிட வீற்று இருந்தார் மன்னர் பெருமானார்     3768-4

MAANA ARASAR POOARRIDA VEERRU IRUNTHAAR MANNAR PERUMAANAAR

And then those greatness filled that other kings are praying way and that king seated and ruled

 bgUik cila kd;dh; Jjpf;f kd;dh;f;F kd;duhd ehadhu; tPw;W nUe;jhu;

 22. உலகு புரக்கும் கொடைவளவர் உரிமைச் செழியர் உடன் கூட        3769-1

YULAKU PURAKKUM KODAIVALAVAR YURIMAICH SELIYAR YUDAN KOODA

And those world is guarding that chola and pandiyaa kings all are

 cyiff; fhf;fpd;w bfhilia cila BrhH kd;dDk; chpik cila ghz;oa kd;dDk; vd;w nUtUlBd To

நிலவு பெரு முக் கோக்களாய் நீதி மனுநூல் நெறி நடத்தி         3769-2

NILAYU PERU MUK KOOAKKALAAYI NEETHI MANU NOOL NERI NADATH THI

And those three kings are establishing that manu dharma way of rule and

epyt[k; }Bte;jh;fshfp ePjpia kDE]y; tHpBa eilbgWkhW bra;J

 அலகில் அரசர் திறை கொணர அகத்தும் புறத்தும் பகை அறுத்து 3769-3

ALAKIL ARASAR THIRAI KONARA AKATHTHUM PURATH THUM PAKAI ARUTH THU

And then those innumerable other sub kings are those taxes are bringing way and then those internal and external place those enmity is given up way

mst[ ny;yhj kd;dh;fs; jpiw bfhzh;e;J brYj;j cs;Sk; g[wKk; gifia mWj;J ePf;fp

 மலரும் திரு நீற்று ஒளிவளர மறைகள் வளர மண் அளிப்பார்    3769-4

MALARUM THIRU NEERRU OLI VALARA MARAIKAL VALARA MANN ALIP PAAR

And then those sacred ashes rule growing way and those veethaas are growing way, and then this land is guarding form appeared

 tpsA;Fk; jpUePw;W bewp tsut[k; kiwfs; tsut[k; kz; cyfj;ijf; fhg;gtuha; Mdhu;

 23. நீடும் உரிமைப் பேர் அரசால் நிகழும் பயனும் நிறை தவமும்        3770-1

NEEDUM YURIMAIP PEEAR ARASAAL NIKALUM PAYANUM NIRAI THAVAMUM

And those rightful way that ruling is carrying way, and then from it emanated benefits and then those full-fledged penance

ePLk; chpik cila BguuR brYj;Jtjhy; epfGk; gaDk; epiwe;j jtKk;

 தேடும் பொருளும் பெரும் துணையும் தில்லைச் திருச்சிற்றம் பலத்துள்    3770-2

THEEADUM PORULUM PERUM THUNAIYUM THILLAICH THIRUCH SIRRAM PALATH THUL

And then those working way attained that wealth and then those guidance way appearing that chitrambalam temple

Bjo mila[k; bghUSk; bgUk; Jiza[khf cs;sJ jpy;iy jpUr;rpw;wk;gyj;jpy;

 ஆடும் கழலே எனத் தெளிந்த அறிவால் எடுத்த திருப்பாதம்       3770-3

AADUM KALALEEA EANTH THELIN THA ARIVAAL EDUTH THA THIRUP PAATHAM

And then there dancing form appearing that lord Siva and that clear knowledge way and that raised feet way dancing lord Siva

MLfpd;wbghd;gjBk MFk; vd;W bjspe;j mwpthu; BkBy J]f;fpa me;jj; jpUtoiaBa

 கூடும் அன்பில் அர்ச்சனை மேல் கொண்டார் சேரர் குலப் பெருமாள்       3770-4

KOODUM ANPIL ARCHSANAI MEEAL KONNDAAR SEEARAR KULAP PERUMAAL

And that feet place growing love, way conducting poojaas, daily did by that seearamaan perumaan naayanaar

 bgUFk; md;gpdhy; mUr;rpf;Fk; braiyr; Bruh; Fy kd;dh; Bkw; bfhz;lhu;

 24. வாசத் திருமஞ்சனம் பள்ளித் தாமம் சாந்தம் மணித் தூபம்  3771-1

VAASATH THIRUMANJ SANAM PALLITH THAAMAM SAANTHAM MANITH THOOPAM

And then those fragrance filled that sacred bathing water and then those flower garlands sandal paste and those lovely fumes

kzk; bfhz;l jpUkq;rd ePUk; jpUg;gs;spj; jhkKk; rhe;jKk; mHfpa JgKk;

 தேசில் பெருகும் செழும் தீபம் முதலாயினவும் திரு அமுதும்     3771-2

THEEASIL PERUKUM SELUM THEEPAM MUTHALAAYINAYUM THIRU AMUTHUM

And then those lit up lamps ad those acts are carried way and then those sacred food is placed before lord Siva

xspt[ila jPgA;fSk; Kjyhd cgrhuA;fSk; jpUmKJk; mikj;J

 ஈசர்க்கு ஏற்ற பரிசினால் அர்ச்சித்து அருள எந்நாளும்    3771-3

EEASARKKU EARRA PARISINAAL ARCHSITH THU ARULA ENNAALUM

And then asper proper way those poojaas are conducted and that blessed way day by day doing

niwtUf;Fj; jFjpaha; tpjpf;fg;gl;l jd;ikahy; mUr;rid bra;J mUs xt;bthU ehSk;

 பூசைக்கு அமர்ந்த பெரும் கூத்தர் பொன் பார் சிலம்பின் ஒலி அளித்தார்  3771-4

POOSAIKKU AMARNTHA PERUM KOOTH THAR PON PAAR SILAMPIN OLI ALITH THAAR

And that poojaa place lord Siva descended way daily raised that anklet sound and that way lord Siva blessed him

 g{irf;F tpUk;gp vGe;J mUspg; bgUk; Tj;juhd niwth; mHfhd rpyk;gpd; xypia me;j ehadhu; Bfl;Fk;go mspj;J mUspdhu;

 25. நம்பர் தாளின் வழிபாட்டால் நாளும் இன்புற்று அமர்கின்றார் 3772-1

NAMPAR THAALIN VALIPAATTAAL NAALUM INPURRU AMARKINRAAR

And that lord’s sacred feet place daily doing that prayer, and that way got happiness and that way ruling that naaya naar

niwthpd; mofspy; bra;a[k; tHpghl;lhy; ehs;BjhWk; nd;gk; mile;J ehs;BjhWk; nd;gk; mile;J vGe;J mUsp nUg;gtuhd ehadhu;

 இம்பர் உலகில் இரவலர்க்கும் வறியோர் எவர்க்கும் ஈகையினால் 3772-2

IMPAR YULAKIL IRAVALARKKU VARIYOOAR EVARKKUM EEAKAIYINAAL

And then in this world place who are begging before him and then those poverty stricken people are giving those free gifts

ne;j cyfj;jpy; jk;kplk; te;J nuj;jth;fSf;Fk; thpath;fSf;Fk; vy;yhUf;Fk; Btz;oatw;iw bfhLf;fpd;w jd;ikapdhy;

 செம் பொன் மழையாம் எனப் பொழிந்து திருந்து வெற்றி உடன் பொருந்தி        

3772-3

SEM PON MALAIYAAM ENAP POLINTHU THIRUNTHU VERRI YUDAN PORUNTHI

And that pure gold is rain form poured, and those winning force filled way

brk;bghd;id kiHBghy; bghHpe;J jpUe;Jk; btw;wp cld; Toj;

 உம்பர் போற்றத் தம் பெருமாற்கு உரிய வேள்வி பல செய்தார்    3772-4

YUMPAR POOARRATH THAM PERUMAARKU YURIYA VEEALVI PALA SEYITHAAR

And then those deevaas are praising way, so many yaaga fires are performed

 Bjth; Bghw;wj; jk; niwtUf;F chpa Bts;tpfs; gytw;iwa[k; Mw;wpdhu;

 26. இன்ன வண்ணம் இவர் ஓழுக எழில் கொள் பாண்டி நல் நாட்டு       3773-1

INNA VANNAM IVAR OOLUKA ELIL KOL PAANNDI NAL NAATTU

And then in this leading life and then those lovely paandiyaa kingdom place

nt;thW mth; xGf mKFila ghz;oa ehl;oy;

 மன்னும் மதுரைத் திரு வால வாயில் இறைவர் வரும் அன்பால் 3773-2

MANNUM MATHURAITH THIRU VAALA VAAYIL IRAIVAR VARUM ANPAAL

Ever permanent form established that mathurai thiru aalavaai temple place seated and that lord siva place much love emanating way

epiybgw;w kJiuapy; jpUMytha;f; Bfhapypy; tPw;wpUf;Fk; niwtuhd rptbgUkhd; Bky; kpFfpd;w md;ghy;

 பன்னும் இசைப் பாடலில் பரவும் பாணனார் பத்திரனார்க்கு        3773-3

PANNUM ISAIP PAADALIL PARAYUM PAANANAAR PATH THIRANAARKKU

And that musical notes are filled way singing that one person named that paana bathirer

brhy;fpd;w nirg; ghl;Lf;fshy; Jjpf;Fk; ghzuhd gj;jpudhu;f;F

 நன்மை நீடு பெரும் செல்வம் நல்க வேண்டி அருள் புரிவார்      3773-4

NANMAI NEEDU PERUM SELVAM NALKA VEEANDI ARUL PURIVAAR

To whom those goodness big wealth giving way lord Siva blessed him

ed;ik bghUe;jpa bgUk; bry;tk; jutpUk;gp mUs; bra;a

 27. இரவு கனவில் எழுந்து அருளி என்பால் அன்பால் எப்பொழுதும்       3774-1

IRAYU KANAVIL ELUNTHU ARULI ENPAAL ANPAAL EPPOLUTHUM

And that night time paana bathirer dream place lord Siva appeared, and then all the time showing love towards me

nutpy; me;jg; ghzgj;jpuhpd; fdtpy; vGe;J mUsp ek;kplk; vg;BghJk; gut[k; jd;ik cila

 பரவும் சேரன் தனக்கு உனக்குப் பைம் பொன் பட்டு ஆடை       3774-2

PARAYUM SEEARAN THANAKKU YUNAKKUP PAIM PON PATTU AADAI

And that seeraa king place you  may get that pure gold coins silk cloths

Bru kd;dDf;Fg; gRikahd bghd;Dk; fhRk; gl;lhila[k;

 விரவு கதிர் செய் நவ மணிப் பூண் வேண்டிற்று எல்லாம் குறைவு இன்றித்        3774-3

VIRAYU KATHIR SEYI NAVA MANIP POONN VEEANNDITRU ELLLAAM KURAIYU INRITH

And then those light glittering way diamonds are studded that ornaments and all other thinks are without and deficiency way

xspf;fjpiu cila kzpfs; gjpj;j mzpfSk; nd;Dk; Btz;oa vy;yhtw;iwa[k; Fiwt[ ny;yhky;

 தர நம் ஓலைத் தருகின்றோம் தாழாது ஏகி வருக என்று 3774-4

THARA NAM OOLAITH THARUKINROOAM THAALAATHU EAAKI VARUKA ENRU

I will give palm leaf those message written way, so do not waste time you may visit his place and then come back

 cdf;Fj; jUkhW ek; Xiyiaf; bfhLf;fpd;Bwhk; fhyk; jhH;j;jhky; mtdplk; brd;W tUf vd;W

 28. அதிர் கழல் உதியர் வேந்தற்கு அருள் செய்த பெருமை யாலே        3775-1

ATHIR KALAL YUTHIYAR VEEANTHARKU ARUL SEYITHA PERUMAI YAALE

And that sound raising anklets are adorned those king named seear maan peruman place blessed form informed

xypf;fpd;w fHiy mzpe;j BrukhDf;F mUs; bra;a bgUikahy;

 எதிர் இல் செல்வத்துக்கு ஏற்ற இருநிதி கொடுக்க என்று  3775-2

ETHIR IL SELVATHTHUKKU EARRA IRU NITHI KODUKKA ENRU

And those unique way those big wealth may be given to him in that way those seeramaan seeing way

xg;gpy;yhj bry;tj;Jf;F Vw;wthW bgUk; bry;tj;ijf; bfhLf;f vd;W mtd; fhDk;go

 மதிமலி புரிசை என்னும் வாசகம் வரைந்த வாய்மைக்    3775-3

MATHIMALI PURISAI ENNUM VAASAKAM VARAINTHA VAAYIMAIK

And then those poem starting with manthi Mali way written

kjpkypg[hpiu vdj; bjhlA;Fk; tha;ik bghUe;jpa thrfj;ij vGjpa

 கதிர் ஒளி விரிந்த தோட்டு திருமுகம் கொடுத்தார் காண 3775-4

KATHIR OLI VIRINTHA THOOATTU THIRU MUKAM KODUTH THAAR KAANA

And that glittering palm leaf place written statement is given to that paana bathirer

 fjph; xsp tphpe;j Vl;oy; vGjg;gl;l Xiyia niwth; je;J mUspdhu; (BrhkRe;ju bgUkhd; ghdgj;jpuUf;fhfr; BrukhDf;F vGjpa Xiyapd; bjhlf;fk; kjpkypg[up ril vd;gjhFk;)

 29. சங்கப் புலவர் திருமுகத்தைத் தலைமேல் கொண்டு பத்திரனார்        3776-1

SANGKAP PULAVAR THIRU MUKATH THAITH THALAIMEEAL KONNDU PATH THIRANAAR

And then those lord Siva who is leader to Tamil club, who has given that palm leaf is carried in the head place

ghdgj;jpuh; rA;fg; g[ythpd; jiytuhd BrhkRe;juf;flt[s; mspj;j Xiyiaj; jiykPJ jhA;fpf; bfhz;L

 அங்கு அப்பொழுதே புறப்பட்டு மலை நாடு அணைய வந்து எய்தித்        3776-2

ANGKU AP POLUTHEEA PURAP PATTU MALAI NAADU ANAIYA VANTHU EYITHITH

And then at once started from that place to that hilly land

mA;F nUe;J mg;BghBj g[wg;gl;Lg; Bgha; kiy ehl;ilr; Bru,te;J

 துங்கப் பரிசை கொடுங் கோளூர் தன்னில் புகுந்து துன்னு கொடி  3776-3

THUNGKAP PARISAI KODUNG KOOALOOR THANNIL PUKUNTHU THUNNU KODI

And those high raised that protection walls are possessed that kodungaloor place entered

cah;e;j kjpiy cila bfhLA;Bfhs{upy; g[Fe;J beUA;fpa bfhofs;

 மங்குல் தொடக்கும் மாளிகை முன் வந்து மன்னர்க்கு அறிவித்தார்        3776-4

MANGKUL THODAKKUM MAALIKAI MUN VANTHU MANNARKKU ARIVITHTHAAR

Where the flags are touching that clouds and those high raised that royal palace place approached and then informed his arrival to the king through his guards

 BkfA;fisj; bjhLkhW cah;e;Js;s muz;kid khspifapd; Kd;g[ te;J jk; tUifiar; Brukhd; ehadhu;f;F mwptpj;jhu;

 30. கேட்ட பொழுதே கை தலைமேல் கொண்டு கிளர்ந்த பேரன்பால்       3777-1

KEEATTA POLUTHEEA KAI THALAIMEEAL KONNDU KILIRNTHA PEEARAN PAAL

And that message is heard, at once hands are raised above the head place, and then those emotional filled that love way

mijf; Bfl;l mg;bghGBj iffisj; jiykPJ if Tg;gp fpsu;e;j Bgud;gpdhy;

 நாட்டம் பொழி நீர் வழிந்து இழிய எழுந்து நடுக்கம் மிக எய்தி    3777-2

NAATTAM POLI NEER VALINTHU ILIYA ELUNTHU NAKUKKAM MIKA EYITHI

And those eye place shedding tears are moving downward and then got up with that shivering way

fz;fspdpd;Wk; tofpd;w fz;zPh; fPBH tu vGe;J kpft[k; eLf;fk; bfhz;L

 ஓட்டத் தம் பொன் மாளிகையின் புறத்தில் உருகும் சிந்தை உடன்         3777-3

OOTTATH THAM PON MAALIKAIYIN PURATH THIL YURUKUM SINTHAI YUDAN

And those gold royal palace place comes out and then those melted mind way

Xltpl;l mHfpa bghd; g{z;l khspifapd; btspBa te;J cUFk; cs;sj;Jld;

 பாட்டின் தலைமைப் பணனார் பாதம் பலகால் பணிகின்றார்       3777-4

PAATTIN THALAIMAIP PANANAAR PAATHAM PALA KAAL PANIKINRAAR

And those poems leader named paana bathirer sacred feet place so many times prayed

 ghl;od; jiytuhd ghzgj;jpuhpd; jpUtofisg; gyKiwa[k; tzA;fshdhu;

 31. அடியேன் பொருளாத் திருமுகம் கொண்டு அணைந்தது என்ன அவர் தாமும்  3778-1

ADIYEEAN PORULAATH THIRU MUKAM KONNDU ANAINTHATHU ENNA AVAR THAAMUM

Lord Siva considered me as one person way, and then written this letter is carried way entered here, and then that paanabathiererreplying way

moBaida[k; xU bghUshff; bfhz;L niwtd; vGjpa jpUKfj;ij (fojj;ijf;) bfhz;L nA;F mize;jJ vd;Bd vd;W brhy;y me;jg; ghdgj;jpuUk;

 கொடிசேர் விடையார் திருமுகம் கைக்கொடுத்து வணங்கக் கொற்றவனார் 3778-2

KODI SEEAR VIDAIYAAR THIRU MUKAM KAIK KODUTH THU VANANGKAK KORRAVANAAR

And that flag place those bull emblem studded and that lord Siva’s letter is carrying way

bfhoapy; fhisia cila rptbgUkhdpd; jpUKfj;ijg; bgw;W

 முடிமேல் கொண்டு கூத்து ஆடி மொழியும் குழறிப் பொழி கண்ணீர்       3778-3

MUDI MEEAL KONNDU KOOTHTHU AADI MOLIYUM KULARIP POLI KANNEER

And then that is kept in the head place and then happily danced and then wards are stuttering and stammering way coming out, and then those eye place that happy tears are flooded way flowing

mijj; jk; KokPJ bfhz;L Mde;jf; Tj;jhor; brhy; jLkhwpf; fz;fspdpd;Wk; bghHpa[k; Mde;jf; fz;zPh; bgUfpj;

 பொடியார் மார்பில் பரந்து விழப் புவிமேல் பலகால் வீழ்ந்து எழுந்தார்     3778-4

PODIYAAR MAARPIL PARANTHU VILAP PUVIMEEAL PALA KAAL VEELNTHU ELUNTHAAR

And then those bosom place adorned that sacred ashes are washing way those tears are fallen, and then in the land place so many times fallen down way prayed

 jpUePW g{rpa khh;gpy; thu;j;J gutptpH epyj;jpy; gyKiwa[k; tPH;e;J vGe;J tzA;fpdhu;

 32. பரிவில் போற்றித் திருமுகத்தைப் பலகால் தொழுது படி எடுக்க       3779-1

PARIVIL POOARRITH THIRU MUKATH THAIP PALA KAAL THOLUTHU PADI EDUKKA

And then that seear maan perumaan naayanaar and that love filled way praised it and then prayed that letter so many times

Brukhd; bgUkhd; ehadhu; md;gpdhy; Bghw;wpj; jpUKfj;ijg; gyKiwa[k; tzA;fp

 உரிய வகையில் எடுத்து ஓதி உம்பர் பெருமான் அருள் போற்றி   3779-2

YURIYA VAKAIYIL EDUTHTHU OOTHI YUMPAR PERUMAAN ARUL POOARRI

And then those coil is removed and then appropriate way spread over and then read it and then those lord Siva’s grace is praying way

mjd; RUis ePf;fp vLg;gjw;F chpa tifapdhy; vLj;J tphpj;Jg; goj;J niwthpd; jpUmUisj; Jjpj;J

 விரிபொன் சுடர் மாளிகை புக்கு மேவும் உரிமைச் சுற்றம் எலாம் 3779-3

VIRI PON SUDAR MAALIKAI PUKKU MEEAYUM YURIMAICH SURRAM ELAAM

And then those glittering golden palace place entered and those near relatives are

xsptPRk; bghd; khspifa[s; g[Fe;J jk; chpikr; Rw;wj;jhu; vy;yhiua[k;

 பெரிது விரைவில் கொடு போந்து பேணு அமைச்சர்க்கு அருள் செய்வார்  3779-4

PERITHU VIRAIVIL KODU POOANTHU PEEANU AMAICH SARKKU ARUL SEYIVAAR

Fast way called in the royal place and then those guarding ministers place blessed way saying

 tpiutpy; bfhz;L rhu;e;J fhf;Fk; mikr;rUf;F mUs; bra;thuha;

 33.  தங்கள் குல மாளிகை இதனுள் நலத்தின் மிக்க நிதிக் குவையாய்ப்  3780-1

THANGKAL KULA MAALIKAI ITHANUL NALATH THIN MAKKA NITHIK KUVAIYAAYIP

Our in this royal palace place those valuable wealth heaps are

ekJ ne;j mur khspifapDs; ed;ik cila bry;tf;Ftpay;fsha;

 பொங்கி நிறைந்த பலவேறு வகையில் பொலிந்த பண்டாரம்       3780-2

PONGKI NIRAINTHA PALA VEEARU VAKAIYIL POLINTHA PANNDAARAM

And then more and more growing way and then filled that treasury place

Bkd;Bky; tsh;e;J epiwe;j gyBtW tiffspy; tpsA;fpa fsq;rpaj;Js;

 அம்கண் ஒன்றும் ஒழியாமை அடையக் கண்டு புறப்பட்டுத்        3780-3

AM KANN ONRUM OLIYAAMAI ADAIYAK KANNDU PURAP PATTUTH

And then all are carried here and then

mA;F xd;Wk; kpq;rp nuhjgo vLj;Jj; jf;fthW

 தங்கும் பொதிசெய் தாளின்மேல் சுமைய ஏற்றிக் கொணரும் என  3780-4

THANGKUM POTHI SEYI THAALIN MEEAL SAMAIYA EEARRIK KENARUM ENA

And those bundles form tied and then carried here in that way

 }l;ilaha; mikj;Jf;fl;o mth;fspd; kPJ mika[khW vLj;Jf; bfhz;L thUA;fs; vd;W

 34. சேரர் பெருமான் அருள் செய்யத் திருந்து மதிநூல் மந்திரிகள் 3781-1

SEEARAR PERUMAAN ARUL SEYIYYATH THIRUN THU MATHI NOOL MANTHIRIGAL

And that way seearamaan perumaan ordered and then those clear and lucid knowledge possessed those ministers are

Bruh; bgUkhd; nt;thW ciuj;J mUs jpUe;jpa mwpt[k; E]ywpt[k; bfhz;l mikr;ru;fs;

 சாரும் மணி மாளிகையுள்ளால் தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்த பெரும்      3781-2

SAARUM MANI MAALIKAIYULLAAL THANANGKAL ELLAAM NIRAINTHA PERUM

And that palace place available all the wealth are

mHfpa khspifa[s; cs;s bry;th;fs; vy;yhtw;whYk;

 சீர் கொள் நிதியும் எண்ணிறந்த எல்லாம் பொதி செய்தாளின் மேல்        3781-3

SEER KOL NITHIYUM ENNIRANTHA ELLAAM POTHI SEYITHAALIN MEEAL

And those bundle way tied those precious things

epiwe;j bgUk; rpwg;g[ila mstpy;yhj epjpaA;fis vy;yhk; }l;ilahff; fl;o

 பாரில் நெருங்க மிசை ஏற்றிக் கொண்டு வந்து பணிந்தார்கள்      3781-4

PAARIL NERUNGKA MISAI EEARRIK KONDU VANTHU PANINTHAARGAL

And then those persons are carrying way and then approached that king place and then prayed before the king

 Mspd; Bky; epyk; beUA;f Vw;wpd; bfhz;L jk; kd;dhplk; te;J tzA;fpdhu;

 35. பரந்த நிதியின் பரப்பு எல்லாம் பாணனார் பத்திரனார்க்கு      3782-1

PARANTHA NITHIYIN PARAPPU ELLAAM PAANANAAR PATH THIRANAARKKU

And that way those verities of wealth row form place and then showing it to paana bathirer

Brukhd; bgUkhd; btt;BtW tifaha;g; bgUfpa bry;tg; gug;ig vy;yhk; ghzgj;jpuh;f;F thpirahd epjpaA;fis me;j tupirg; bgwf; fhl;o

??????

 நிரந்த தனங்கள் வேறு வேறு நிரைத்துக் கட்டி மற்று இவையும்  3782-2

NIRANTHA THANANGGAL VEEARU VEEARU NIRAITH THUK KATTI MARRU IVAIYUM

And then those other types of wealth are sowing way

??????

 உரம் தங்கிய வெம் கரிபரிகள் முதலாம் உயிர் உள்ளன தனமும் 3782-3

YURAM THANGKIYA VEM KARIPARIKAL MUTHALAAM YUYIR YULLANA THANAMUM

And then those mighty powerful that other animal are showing way

ntw;iwa[k; kw;Wk; td;ik bghUe;jpa bfhoa ahidfs; Kjyhd capu; cs;s bry;tA;fisa[k;

 புரந்த அரசும் கொள்ளும் என மொழிந்தார் பொறையர் புரவலனார்         3782-4

PURANTHA ARASUM KOLLUM ENA MOLINTHAAR PORAIYAR PURAVALANAAR

And then at last seeara maan perumaan informed that I am guarding this nation ruling also be accepted in that way informed

 moBad; fhty; bra;a[k; Ml;rpiaa[k; iff; bfhs;SA;fs; vd;W ciuj;jhu;

 36. பாணனார் பத்திரனாரும் பைம்பொன் மௌலிச் சேரலனார்    3783-1

PAANANAAR PATHTHIRANAARUM PAIM PON MOWLICH SEEARALANAAR

And then those paana bathirer and then those golden crown adorned that seeara maan perumaan

ghzgj;jpuUk; gRikahd bghd;Ko R{oa BrukhDk;

 காணக் கொடுத்த நிதி எல்லாம் கண்டு மகிழ்வுற்று அதிசயித்துப்  3783-2

KAANAK KODUTH THA NITHI ELLAAM KANNDU MAKILIYURRU ATHISAYITHTHUP

As before stated way all the wealth are showing way, and then those paana bathierer happily seeing and then astonishing way

Kd; brhd;dthW jhk; fhZk;go fhl;oj;je;J epjpfs; vy;yhtw;iwa[k; ghu;j;J kfpH;e;J tpae;J

 பேண எனக்கு வேண்டுவன அடியேன் கொள்ள பிஞ்ஞகனார் ஆணை       3783-3

POOANA ENAKKU VEEANKUVANA ADIYEEAN KOLLA PINJ GNAKANAAR AANAI

To conduct that day to day life that alone I will accept

vdf;Fk; BgZjw;F Btz;oatw;iw ahd; bgw;Wf;bfhs;s

 அரசும் அரசு உறுப்பும் கைக் கொண்டு அருளும் என இறைஞ்ச    3783-4

ARASUM ARASU YURUPPUM KAIK KONNDU ARULUM EANA IRAINJSA

And then those ruling and those supporting thinks must be kept by you, in that ordering way paanabathirer informed and then prayed before the king

 murhl;rpa[k; mjw;F chpa mA;fA;fSk; vd;w ntw;iw ePA;fBs iff; bfhs;SA;fs; n@J Miz vdf;Twp tzA;fpdhu; tzA;f

 37. இறைவர் ஆணை மறுப்ப அதனுக்கு அஞ்சி இசைந்தார் இகல் வேந்தர்        3784-1

IRAIVAR AANAI MARUPPA ATHANUKKU ANJSI ISAINTHAAR IKAL VEEANTHAR

And then those mighty powerful seeara king, those lords order is not refucing way accepted those wards

td;ik cila kd;duhd Bruh; niwthpd; Mizia kWg;gjw;F mq;rp mjw;F nire;J epd;whu;

 நிறையும் நிதியின் பரப்பு எல்லாம் நிலத்தை நெளிய உடன் கொண்டே     3784-2

NIRAIYUM NITHIYIN PARAPPU ELLAAM NILATH THAI NELIYA YUDAN KONNDEEA

And then those wealth are this land knowing way accepted

epiwthd bry;tA;fspd; bgUf;fA;fis vy;yhk; epyk; bjspa[k;go clBd bfhz;L

 உறை மும்மதத்துக் களிறு பரி உள் இட்டன வேண்டுவ கொண்டோர்      3784-3

YURAI MUM MATHATHTHUK KALIRU PARI YUL ITTANA VEEANNDUVA KONNDOOAR

And then those transporting way those horses and elephants are accepted

Jsph;fpd;w }d;W kjA;fis cila ahida[k; Fjpiu cs;spl;l te;jth;fs; Btz;Ltdtw;iwa[k; iff; bfhz;L

 பிறை வெண் கோட்டுக் களிற்றுமேல் கொண்டு போந்தார் பெரும்பாணர்    3784-4

PIRAI VENN KOOATTUK KALIRRUMEEAL KONNDU POOANTHAAR PERUM PAANAR

And then those paana bathirer those curved moon form of horn possessed that one elephant place climbing way moved

 ghzgj;jpuh; jhk; xU btz;ikahd gpiw Bghd;w bfhk;ig cila ahidapd; kPJ Vwpr; brd;whu;

38. பண்பு பெருகும் பெருமாளும் பாணனார் பத்திரனார் பின்      3785-1

PANNPU PERUKUM PERUMAALUM PAANANAAR PATHTHIRANAAR PIN

And that lord Siva’s feet place those likings are multiplying way and that seera maan perumaan and that paana bathirerer eyes place those happy tears are shedding way

rptd; moj;jpwj;jpy; gz;g[ bgUf xGFk; Brukhd; bgUkhSk; ghzgj;jpuh;

 கண்கள் பொழிந்த காதல் நீர் வழியக் கையால் தொழுது அணைய         3785-2

KANNKAL POLINTHA KAATHAL NEER VALIYAK KAIYAAL THOLUTHU ANAIYA

And those tears are wetted in the bosom place and then the king moved behind paana bathirer with praying way

fz;fs; bghHpe;j Mde;jf; fz;zPh; Kfk; vy;yhk; toe;J khu;gpDk; tHpaf; iffisf; Tg;gpj; bjhGj tz;zBk tu

 நண்பு சிறக்கும் அவர் தம்மை நகரின் புறத்து விடை கொண்டு    3785-3

NANNPU SIRAKKUM AVAR THAMMAI NAKARIN PURATHTHU VIDAI KONNDU

And those friendship bond way those boundary place approached and then got permission to left away

el;gpy; rpwe;j mthplk; efhpd; g[wj;jpy; tpilbgw;Wf; bfhz;L

 திண் பொன் புரிசைத் திரு மதுரை புக்கார் திருந்தும் இசைப் பாணர்       3785-4

THINN PON PURISAITH THIRU MATHURAI PUKKAAR THIRUN THUM ISAIP PAANAR

And then those clear musical notes are filled way singing and that mighty powerful golden protection walls are covered and that Mathura city place entered

 jpUe;Jk; niria cila ghzgj;jpuh; jpz;ikahd bghd; kjpy; R{H;e;j kJiu efuj;jpd; cs;Bs g[Fe;jhu;

 39. வான வரம்பர் குலம் பெருக்கும் மன்னனாரும் மறித்து ஏகிக் 3786-1

VAANA VARAMPAR KULAM PERUKKUM MANNANAARUM MARITHTHU EEAKIK

And then those seearaa sect people are guarding that king is returned back

Bruh; Fyj;ij tpsA;fr; bra;a[k; kd;duhd ehadhUk; jpUk;gpg;Bgha;

 கூனல் இளம் வெண் பிறைக் கண்ணி முடியார் அடிமை கொண்டு அருளும்        3786-2

KOONAL ILAM VENN PIRAIK KANNI MUDIYAAR ADIMAI KONNDU ARULUM

And those curved moon adorned in the hair place and that lord Siva who is protecting his disciples and then blessing

tise;j nsia gpiwahd fz;zpia Koe;j rptbgUkhd; moath;fis Ml;bfhz;L mUSk;

 பான்மை அருளின் பெருமையினை நினைந்து பலகால் பணிந்து ஏத்தி     3786-3

PAANMAI ARULIN PERUMAIYINAI NINAINTHU PALAKAAL PANINTHU EEATHTHI

And that capacity is thinking way so many times and then prayed before lord Siva

jpwj;jpy; mUs; bgUikia epide;J epide;J gy Kiwa[k; tzA;fpj; Jjpj;J

 மேன்மை விளங்கு மாளிகை மண்டபத்து உள் அரசு வீற்று இருந்தார்      3786-4

MEEANMAI VILANGKU MAALIKAI MANNDAPATHTHU YUL ARASU VEERRU IRUNTHAAR

And then those highly regarded in that royal place place ruling form seated

 Bkd;ik cld; tpsA;Fk; jk; khspifapd; bfhY kz;lgj;jpDs; muRtPw;wpUe;jhu;

 40. அளவில் பெருமை அகில யோனிகளும் கழறிற்று அறிந்து அவற்றின் 3787-1

ALAVIL PERUMAI AKILA YOOANIKALUM KALARITRU ARINTHU AVARRIN

And then those greatness filled and those verities of womb place germinated all the living beings are taking which is known way

mstpy;yhj bgUik cila vy;yh Bahdpfspy; Bjhd;wpa capy;fSk; BgRtdtw;iw vy;yhk; mwpe;J mtw;wpd;

 உளம் மன்னிய மெய்யுறு துயரம் ஒன்றும் ஒழியா வகை அகற்றிக்        3787-2

YULAM MANNIYA MEYYURU THUYARAM ONRUM OLIYAA VAKAI AKARRIK

And those mind place emanating sorrows and pains are removing way

cs;sj;jpy; cs;s Jd;gA;fs; xd;Wk; ny;yhj tz;zk;

 களவு கொலைகள் முதலான கடிந்து கழற்றிற்று அறிவார் தாம்    3787-3

KALAYU KOLAIGAL MUTHALAANA KADINTHU KALARRITRU ARIVAAR THAAM

And then those stealing and burglary and killing and those bad acts are removing way and that way good ruling is given by that seeara maan perumaan naaya naar

ePf;fpf; fst[k; bfhiyfSk; Kjyhd jPikfis tpyf;fp fHwpw;W mwpthuhd ne;j ehadhu;

 வளவர் பெருமானுடன் செழியர் மகிழும் கலப்பில் மகிழும் நாள் 3787-4

VALAVAR PERUMAANUDAN SELIYAR MAKILUM KALAPPIL MAKILUM NAAL

And then those intimate relationship is created with chola and paandiyaa kings and then happily lived and then in those days

 BrhH kd;dUld; ghz;oa kd;dUk; To kfpH;fpd;w Tl;lj;Jld; To thH;e;J te;jhu; mA;Adk; thGk; ehspy;

 41. வானக் கங்கை நதி பொதிந்த மல்கு கடையார் வழிபட்டுத்    3788-1

VAANAK KANGKAI NATHI POTHINTHA MALKU KADAIYAAR VALIPATTUTH

And that space place emanating Ganges is adorned in the hair place and those lord Siva is daily prayed by that king

thdf; fA;ifahW bghUe;jpa rilia cila niwthpd; tHpghlhd

 தூ நல் சிறப்பின் அர்ச்சனை ஆம் கொண்டு புரிவார் தமக்கு ஒரு நாள்     3788-2

THOO NAL SIRAPPIN ARCHSANAI AAM KONNDU PURIVAAR THAMAKKU ORU NAAL

And those pure and best poojaas way serving before lord Siva and those king one day

J]a ey;y rpwe;j g{ridahd jpUj;bjhz;L bra;J tUgtuhd me;j ehadhUf;F xU ehspy;

 தேன் அக்கு அலர்ந்த கொன்றையின் ஆர் ஆடல் சிலம்பின் ஒலி முன் போல்      3788-3

THEEAN AKKU ALARNTHA KONRAIYIN AAR AADAL SILAMPIN OLI MUN POOAL

Those lord Siva’sdancing sound one day not heard

rptbgUkhdpd; Mly; rpyk;g[ xypahdJ

 மானப் பூசை முடிவின் கண் கேளாது ஒழிய மதிமயங்கி 3788-4

MAANAP POOSAI MUDIVIN KANN KEEALAATHU OLIYA MATHI MAYANGKI

At the end of that poojaa time and then that king got fainting way

 bgUik cila g{ridapd; Kotpy; Kd; Bghd;W BfshJ xHpa mwpe;J kaA;fp

 42. பூசை கடிது முடித்து அடியேன் என்னோ பிழைத்தது எனப் பொரும்    3789-1

POOSAI KADITHU MUDITHTHU ADIYEEAN ENNOOA PILAITHTHATHU ENAP PORUM

Ad that fast way completed that poojaas, so what type of error I have did in that way praying and then weeping

g{iria tpiue;J Koj;J moBad; vd;d gpiH bra;BjBdh vd;W Jjpj;J mGJ

 ஆசை உடம்பால் மற்று இனி வேறு அடையும் இன்பம் யாது என்று       3789-2

AASAI YUDAMPAAL MARRU ENI VEEARU ADAIYUM ENPAM YAATHU ENRU

And then those liking way preserving this body place is there any benefit available and that way thinking

Mir bfhz;L jhA;Fk; ne;j clk;gpdhy; ndp mila[k; nd;gk; ahJ vdj;Jzpe;J

 தேகின் விளங்கும் உடைவாளை உருவித் திருமார்பினில் நாட்ட  3789-3

THEEAKIN VILANGKUM YUDAIVAALAI YURUVITH THIRU MAARPINIL NAATTA

And then glittering sward is taken from the cover and tried to insert in the bosom place

xspa[ld; tpsA;Fk; cilthis vLj;Jj; jk; khu;gpBy gha;r;r

 ஈசர் விரைந்து திருச்சிலம்பின் ஓசை மிகவும் இசைப்பித்தார்      3789-4

EEASAR VIRAINTHU THIRUCH SILAMPIN OOSAI MIKAYUM ISAIP PITH THAAR

Before that lord Siva fast way those anklet sound is raised abundantly

 niwth; kpf;f tpiut[ld; jpUr;rpyk;gpd; xypia mjpfkhf xypf;Fk;gor; bra;jhu;

 43.  ஆடல் சிலம்பின் ஒலி கேளா உடைவாள் அகற்றி அங்கைமலர்      3790-1

AADAL SILAMPIN OLI KEEALAA YUDAIVAAL AKARRI ANGKAI MALAR

And that lord Siva’s dancing anklet sound hearing way and those waist weapon is kept away and then those lovely flower form of hands are

jpUf;Tj;jpd; rpyk;g[ xypiaf; Bfl;L cilthis mfw;wpl Bghf;fp mHfpa ifk;kyh;fisr;

 கூடத் தலைமேல் குவித்து அருளிக் கொண்டு வீழ்ந்து தொழுது எழுந்து    3790-2

KOODATH THALAIMEEAL KUVITH THU ARULIK KONDU VEELNTHU THOLUTHU ELUNTHU

Raised above the head place and then in the land place fallen down way prayed and then got up

Bruj; jiykPJ Ftpj;J epyj;jpy; tPH;e;J bjhGJ vGe;J

 நீடப் பரவி மொழிகின்றார் நெடுமால் பிரமன் அருமறை முன்     3790-3

NEEDAP PARAVI MOLIKINRAAR NEDUMAAL PIRAMAN ARUMARAI MUN

And then long time prayed and then thosethirumal bharama and veethaas are once

beoJ Jjpj;J beoa jpUkhYk; ehd;KfDk; mhpa kiwfSk; Kd;g[

 தேடற்கு அரியாய் திருஅருள் திரு அருள் முன் செய்யது ஒழிந்தது என் என்றார்    3790-4

THEEADARKU ARIYAAYI THIRU ARUL THIRU ARUL MUN SEYYATHU OLINTHATHU EAN ENRAAR

Searched but you are rare form to them, so you are at appropriate time you have not put your grace, so please tell me the reason for it in that way requested

 BjLtjw;F mhpatBu Kd;dk; vdf;Fj; jpUmUs; bra;ahJ xHpe;j fhuzk; ahJ vd tpdtpdhu;

 44. என்ற பொழுதில் இறைவர் தாம் எதிர் நின்று அருளாது எழும் ஒலியால்3791-1

ENRA POLUTHIL ERAIVAR THAAM ETHIR NINRU ARULAATHU ELUM OLIYAAL

And that replying way and that lord Siva not appeared before him but in the space place emanating those asariyai sound way

nA;Adk; Brukhd; bgUkhd; tpdtpa BghJ niwth; jhk; BeBu jk; toitf; fhzf; fhl;o mUshky; thdj;jpy; vGk; mruPupahd xypapdhy;

 மன்றின் இடை நம் கூத்து ஆடல் வந்து வணங்கி வன் தொண்டன்        3791-2

MANRIN IDAI NAM KOOTHTHU AADAL VANTHU VANANGKI VAN THONNDAN

And then in the chitrambalam temple place my happy dancing is those hard disciple sunthererer praying way

mk;gyj;jpy; ek; Mde;jf; Tj;ij td; bjhz;ld; Re;jud; tzA;fp ek;kplk;

 ஒன்றும் உணர்வால் நமைப் போற்றி உரை சேர் பதிகம் பாடுதலால்       3791-3

ONRUM YUNARVAAL NAMAIP PORRI YURAI SEEAR PATHIKAM PAADUTHALAAL

And then those oneness form of intuition way praying and sang one decade

xd;wpa czu;thy; ek;ikj; Jjpj;J tzA;fp ciuBrUk; gjpfj;ijg;ghol

 நின்று கேட்டு வரத் தாழ்த்தோம் என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார் 3791-4

NINRU KEEATTU VARATH THAALTH THOOAM ENRAAR AVARAI NINAIP PIP PAAR

Those songs are standing way heard, so that this place arrival is a bit latter in that way informed, and that way lord informed that sunthererer

mjid epd;W Bfl;ljhy; nA;F tUtjw;Ff; fhyk; jhH;j;jpBdhk; vd;W brhy;Yk; mjd; }yk; mtiu ntUf;F epidt[ Cl;Lthuha; Twp mUs; bra;jhu;

 45.  என்னே அடியார்க்கு இவர் அருளும் கருணை இருந்தவாறு என்று    3792-1

ENNEEA ADIYAARKKU IVAR ARULUM KARUNAI IRUNTHAVAARU ENRU

And then this lord put his grace on his disciples and those way thinking and then praying

ne;j niwth; moahu;f;F mUSk; jpwk; nUe;jthW vd;Bd vd;W Jjpj;J

 பொன் நேர் சடையார் திருநடம் செய் புலியூர் பொன் அம்பலம் இறைஞ்சி 3792-2

PON NEER SADAIYAAR THIRU NADAM SEYI PULIYOOR PON AMPALAM ERAINJSI

And that golden hair possessed that dancer lord Siva who is dancing in that chitrambalam temple place going and then praying lord Siva there in that way thinking

bghd;Bghw;w rilia cila Tj;jg;bgUkhd; Tj;J MLfpd;w bgUk; gw;w g[ypa{upy; Bgha;g; bghd;dk;gyj;ij tzA;fpj;

 தன் நேர் இல்லா வன் தொண்டர் தமையும் காண்பான் என விரும்பி      3792-3

THAN NEEAR ILLAA VAN THONNDAR THAMAIYUM KAANPAAN EANA VIRUMPI

And then those unique form appearing that suntherer feet place I will pray and those likings are filled that mind way

jkf;F vtUk; xg;gpy;yhjtuhd M\iua[k; fz;L tzA;FBtd; vd;W tpUg;gk; bfhz;L

 நல் நீர் நாட்டுக் செல நயந்தார் நாமச் சேரர் கோமானார் 3792-4

NAL NEER NAATTUCH SELA NAYANTHAAR NAAMACH SEEARAR KOOAMAANAAR

And then those good water logging state is chola kingdom place going to visit way and that mentality possessed way appeared

 ey;y ePh; ehL vdg;gLk; BrhH ehl;ow;F vGe;J mUsg; bgUik cila Brukhd; cs;sk; bfhz;lhu;

 46.  பொன்னார் மௌலிச் சேரலன் ஆர் போற்றும் அமைச்சர்க்கு அ·து இயம்பி    3793-1

PONNAAR MOWLICH SEEARALAN AAR POOARRUM AMAICHSARKKU ATHU IYAMPI

And then those golden crown adorned that king seera maan peruman and that liking is revealed to his ministers

bghd; Koiar; R{oa Brukhd; Bghw;Wk; mikr;ru; fUj jk; tpUg;gj;ijr; brhy;yp

 நல் நாள் கொண்டு பெரும் பயணம் எழுக என்று நலம் சாற்ற     3793-2

NAL NAAL KONNDU PERUM PAYANAM ELUKA ENRU NALAM SAARRA

And then good auspicious daystarted to his sojourns and that way ordered

ey;y ehis Bkw;bfhz;L gazk; g[wg;glr; bra;f vd;W Mizapid nl

 மின்னார் அயில் வேல் குல மறவர் வென்றி நிலவும் சிலை வீரர் 3793-3

MINNAAR AYIL VEEAL KULA MARAVAR VENRI NILAYUM SILAI VEERAR

And then those glittering sharpened vel force carried fighters ad those winning force filled that bow fighters

xsp cila Th;ikahd Btiy Ve;jpa tPuh;fSk; btw;wp cila tpy; tPuh;fSk;

 அந் நாட்டு உள்ளார் அடைய நிரந்து அணைந்தார் வஞ்சி அகல் நகர்வாய் 3793-4

AN NAATTU YULLAAR ADAIYA NIRANTHU ANAINTHAAR VANJSI AKAL NAKAR VAAYI

And then those other people are and that vangi city place assembled

 kw;Wk; me;j ehl;oy; cs;sth;fSk; beUA;fp tq;rpapd; mf efuj;jpBy Todhu;

 47. இட்ட நல்நாள் ஓரையினில் இறைவர் திருவஞ்சைக் களத்து 3794-1

ITTA NALNAAL OORAIYINIL IRAIVAR THIRU VANJSAIK KALATHTHU

And those specified day and good time, and that thiru vaangai kalam place seated that lord Siva

Fwpg;gpl;l ey;y ehspy; ey;y Btisapy; jk; niwthpd; jpUtq;irf; fsj;jpy; tPw;W nUf;fpd;w

 மட்டுவிரிபூம் கொன்றையினார் தம்மை வலம் கொண்டு இறைஞ்சிப் போய்     3794-2

MATDU VIRI POOM KONRAIYINAAR THAMMAI VALAM KONNDU IRAINJSIP POOAYI

Who has adorned that konrai flower garland encircling way prayed and then moved

kzk; fkGk; bfhd;iw kyh;fisr; R{oa bgUkhdhiu tykhfr; Rw;wp tzA;fpr; Rw;wp tzA;fpr; brd;W

 பட்டநுதல் வெம் களியாணை பிடர்மேல் கொண்டு பனி மதியம்  3794-3

PATTA NUTHAL VEM KALIYAANAI PIDAR MEEAL KONNDU PANI MATHIYAM

And those royal elephant place seated way and then those cool moon

gl;lj;ij mzpe;j bew;wpia cila ahidapd; gplhpapy; Vwpf; Fsph;e;j re;jpuidj;

 தொட்ட கொடிமாளிகை மூதூர் கடந்தார் உதியர் தோன்றலார்      3794-4

THOTTA KODIMAALIKAI MOOTHOOR KADANTHAAR YUTHIYAR THOOANRALAAR

Is touching way and those mansions are filled and that good old kodungaloor place is crossing way that seear maan perumaan moved

jPz;Lk; bfhofis cila khspiffs; epiwe;j giHa Cuhd bfhLA;Bfhs{iur; Brukhd; fle;J Bghdhu;

 48. யானை அணிகள் பரந்து வழி எங்கும் நிரந்து செல்லுவன     3795-1

YAANAI ANIGAL PARANTHU VALI ENGKUM NIRANTHU SELLUVANA

And then those elephant forces are spread over form moving

ahidfspd; mzpfs; gutp tHp vA;Fk; bry;git

 மான மலை நாட்டினில் மலிந்த மலைகள் உடன் போதுவ போன்ற        3795-2

MAANA MALAI NAATTINIL MALINTHA MALAIGAL YUDAN POOATHUVA POOANRA

And those hill state place those big hills are moving with its king way appeared

bghpa kiyehl;od; kype;j bghUshfpa khiyfs; jk; kd;dUlBd bry;td Bghy; tpsA;fpd

 சேனைவீரர் புடைபரந்து செல்வது அங்கண் மலை சூழ்ந்த         3795-3

SEEANAI VEERAR PUDAI PARANTHU SELVATHU ANGKAN MALAI SOOLNTHA

And then these warriors are spread over way moving

giltPuh;fs; gf;fA;fspy; gue;J bry;Yk; epiy

 கானம் அடைய உடன் படர்வன போலும் காட்சி மேவினதால்     3795-4

KAANAM ADAIYA YUDAN PADARVANA POOALUM KAATSI MEEAVINATHAAL

And then those states place that covered forests are moving with them way appeared

 me;j ehl;od; mk;kiyfisr; R{H;e;j fhLfs; vy;yhk; cld; bry;td Bghd;w fhl;rpia mspj;jJ

 49. புரவித் திரள்கள் ஆ யோகப் பொலிவின் அசைவில் போதுவன        3796-1

PURAVITH THIRALGAL AA YOOAKAP POLIVIN ASAIVIL POOATHUVANA

And those horse forces are sea waves way moving

Fjpiu mstpy; fiuapy; BrUk; tpsf;fk; Bghy; mirt[ld;

 அரவச் சேனைக் கடல் தரங்கம் மடுத்து மேல் மேல் அடர்வன போல்      3796-2

ARAVACH SEEANAIK KADAL THARANGKAM MADUTHTHU MEEAL MEEAL ADARVANA POOAL

And those sea waves sound way are attacking form appeared

bry;git xypf;Fk; gilahd flypd; miyfs; Bky; te;J jhf;FtdBghy;

 விரவிப் பரந்து சென்றனவால் மிசையும் அவலும் ஒன்றாக       3796-3

VIRAVIP PARANTHU SENRANA VAAL MISAIYUM AVALUM ONRAAKA

In that spread over form moved and then those pits and elevated places are same way appeared

bghUe;jpg; gue;J brd;wd BkLk; gs;sKk; xd;wha;

 நிரவிப் பரந்த நெடும் சேனை நேமி நெளியச் சென்றனவால்      3796-4

NIRAVIP PARANTHA NEDUM SEEANAI NEEAMI NELIYACH SENRANAVAAL

And those shadow filled way and then this land unable to bear the weight way appeared

 mA;Adk; epHy;glg; gutp bgUk;gil g{kp bespa[khW brd;wd

 50. அந் நாட்டு எல்லை கடந்து அணைய அமைச்சர்க்கு எல்லாம் விடை அருளி  3797-1

ANNAATTU ELLAI KADANTHU ANAIYA AMAICHSARKKU ELLAAM VIDAI ARULI

And then those hilly kingdom boundary is crossing time and those ministers are asked to go back way blessed them

me;j kiy ehl;od; vy;iy fle;J bry;y jk; mikr;rh;fSf;F vy;yhk; tpilje;J mUspa

 மினார் மணிப்பூண் மன்னவன் ஆர் வேண்டுவாரை உடன்கொண்டு         3797-2

MINAAR MANIP POON MANNAVAN AAR VEEANDU VAARAI YUDAN KONNDU

And that light glittering that diamonds are studded that chariot possessed that seearmaan peruman, those supporting staff with them moving

xspt[ila kzpfis cila Bruh; bgUkhd; jk; gazj;jpy; cjt[k; gupthuA;fis

 கொனார் அயில் வேல் மறவர் பயில் கொங்கர் நாடு கடந்து அருளி        3797-3

KONAAR AYIL VEEAL  MARAVAR PAYIL KONGKAR NAADU KADANTHU ARULI

And then those vel force carried that warriors are living that kongu state is crossing way

Kl;Lk; Th;ikahd Bty; Ve;jpa kwth;fs; thGk; bfhA;F ehl;ilf; fle;J Bgha;

 பொன் நாட்டவரும் அணைந்து ஆடும் பொன்னி நீர் நாட்டு இடைப் போவார்       3797-4

PON NAATTAVARUM ANFAINTHU AADUM PONNI NEER NAATTU IDAIP POOAVAAR

And then those deevaa land people are approaching and ten dwelling that and fertile river flowing chola kingdom place moving

 Bjth; cyfj;jhUk; te;J goe;J MLk; fhtpupapd; tsj;ij cila BrhH ehl;oy; bry;yyhdhu;

 51. சென்ற திசையில் சிவன் அடியார் சிறப்பினோடும் எதிர்கொள்ளக்      3798-1

SENRA THISAIYIL SIVAN ADIYAAR SIRAP PINOOADUM ETHIR KOLLAK

And then those directions are approaching places are those Siva disciples are beforehand receiving him

jhk; brd;w jpf;fpy; rptdoahu;fs; vy;yhk; vjph; bfhz;L tuBtw;f

 குன்றும் கானும் உடைக் குறும்பர் இடங்கள் தோறும் குறை அறுப்பத்      3798-2

KUNRUM KAANUM YUDAIK KURUMPAR IDANGKAL THOOARUM KURAI ARUP PATH

And then those hillock and forest place ruling that small kings are in their place daily requirements are full-filling way well come that cheear king

Fd;Wfisa[k; fhLfisa[k; jk; nlkhff; bfhz;L Ms;fpd;w FWepy kd;dh;fs; mth; mth; nlA;fspy; jkf;F Btz;Lk; bghUs;fisj; je;J cgrhpf;f

 துன்று முரம்பும் கான் ஆறும் உறும் கல் சுரமும் பல கடந்து      3798-3

THUNRU MURAM PUM KAAN AARUM YURUM KAL SURAMUM PALA KADANTHU

And then those pebbles are filled that desert lands and Forest Rivers and those pain emanating stones and those ways are crossing way

gUf;iffs; beUA;fpa ghiy epyA;fSk; fhl;lhWfSk; Jd;gk; jUk; fw;fs; bghUe;jpa tHpfSk; vd;Wk; nit gytw;iwa[k; fle;J Bgha;

 வென்றி விடையார் இடம் பலவும் மேவிப் பணிந்து செல்கின்றார் 3798-4

VENRI VIDAIYAAR IDAM PALAYUM MEEAVIP PANINTHU SEL KINRAAR

And then those winning force filled that bull chariot possessed that lord Siva descended those temple places are praying way moved that cheera king

 btw;wp bghUe;jpa fhisia cila niwth; btspg;gl vGe;J mUspa nlA;fs; gytw;iwa[k; Bgha; tzA;fpr; Brukhd; bry;yy; Mdhu;

 52. பொருவில் பொன்னித் திருநதியின் கரை வந்து எய்திப் புனித நீர்      3799-1

PORUVIL PONNITH THIRU NATHIYIN KARAI VANTHU EYITHIP PUNITHA NEER

And then those unique river Cauvery south bank place approached and then those north bank place claimed and then those pure water flowing

xg;gpy;yhj fhtpup Mw;wpd; bjd;fiuapy; te;J gf;fj;jpy; tlf;Ff; fiuapy; Vwpj; J]a ePh;

 மருவு தீர்த்தம் மகிழ்ந்து ஆடி மருங்கு வடபால் கரை ஏறித்       3799-2

MARUYU THEERTH THAM MAKILNTHU AADI MARUNGKU VADA PAAL KARAI EEARITH

And that water place happily taking bath

bghUe;jpa me;j ePhpy; kfpH;e;J ePuho

 திருவில் பொலியும் திருப்புலியூர் செம்பொன் மன்றுள் நடம் போற்ற       3799-3

THIRUVIL POLIYUM THIRUP PULIYOOR SEM PON MANRUL NADA POOARRA

And then those Chidambaram place those dancing state is praying way

bgUk; gw;wg; g[ypa{hpy; bghd;dk;gyj;jpy; MLk; jpUf;Tj;ijg; Bgw;Wk; bghUl;L

 உருகும் மனத்தின் உடன் சென்றார் ஒழியா அன்பின் வழி வந்தார்        3799-4

YURUKUM MANATH THIN YUDAN SENRAAR OLIYAA ANPIN VALI VANTHAAR

And then those mind melted form moved there, and that ever permanent form of love possessed that naaya naar

cs;sk; cUFk; jd;ik cld; brd;whu; ePA;fhj md;gpd;tHp te;j me;j ehadhu;

 53. வந்து தில்லை மூதூரின் எல்லை வணங்கி மகிழ்ச்சியினால்  3800-1
VANTHU THILLAI MOOTHOORIN ELLAI VANANGKI MAKILCHSIYINAAL

And that approached that thillai Chidambaram and those good old temple place dwelling and that boundary is praying way

mA;Adk; te;J jpy;iyahk; giHa gjpapd; vy;iyiar; Brh;e;J mij tzA;fp kfpH;r;rpahy; vjph; bfhs;Sk; bghUl;Lj;

 அந்தணாளர் தொண்டர் குழாம் அணைந்த போதில் எதிர் வணங்கிச்        3800-2

ANTHANAALAR THONNDAR KULAAM ANAINTHA POOATHIL ETHIR VANANGKIK

And then those Chidambaram place living veethaa chanting bharamins and disciples clusters are approaching time they are beforehand well come way prayed

jpy;iythH; me;jzh;fSk; jpUj;bjhz;lh; Tl;lKk; te;J Brh;e;j Bghjpy; mth;fisj; jk; vjph; tzA;fp

 சந்த விரைப் பூந்திருவீதி இறைஞ்சித் தலைமேல் கரம் முகிழ்ப்பச்         3800-3

SANTHA VIRAIP POONTHIRU VEETHI IRAINJSITH THALAIMEEAL KARAM MUKILPPACH

And that cluster way entered into that city place and that fragrance filled that flowers way decorated and that streets are prayed and then those hands are raised above the head place

efuj;jpy; g[Fe;J mHfpa kzKila kyh;fshy; mHFgLj;jg;gl;l jpUtPjpia tzA;fpj; jiyapd; kPJ iffs; Tl

 சிந்தை மகிழ எழு நிலை கோபுரத்தை அணைந்தார் சேரலனார்    3800-4

SINTHAI MAKILA ELU NILAI KOOAPURATH THAI ANAINTHAAR SEEARALANAAR

And that happy minded way and that temple towers place king seear maan entered

 kdk; kfpH vGepiyf; Bfhg[uj;ijr; Brukhd; mile;jhu;

 54. நிலவும் பெருமை எழுநிலைக் கோபுரத்தின் முன்னர் நிலத்து இறைஞ்சி      3801-1

NILAYUM PERUMAI ELUNILAIK KOOAPURATH THIN MUNNAR NILATH THU IRAINJSI

And then those seven types of temple towers place fallen down way prayed

bghUe;jpa bgUik cila vGepiyf; Bfhg[uj;ij Kjypy; epyj;jpy; tpGe;J tzA;fp

 மலரும் கண்ணீர்த் துளி ததும்பப் புகுந்து மாளிகை வலம் கொண்டு       3801-2

MALARUM KANNEERTH THULI THATHUMPAP PUKUNTHU MAALIKAI VALAM KONNDU

And then those eye place those water drop lets are bubbling way entered in to the temple and then those temple is encircling way moved

kyh;fpd;w fz;fspy; ePh;j;Jspfs; bgUf cs;Bs g[Fe;J khspifia tykhfr; Rw;wp te;J

 உலகு விளக்கும் திருப் பேர் அம்பலத்தை வணங்கி உள் அணைந்தார்     3801-3

YULAKU VILAKKUM THIRUP PEER AMPALATH THAI VANANGKI YUL ANAINTHAAR

And then to that whole world getting that enlightment and that peear ambalam temple place prayed

cyfj;ij tpsf;fk; bra;fpd;w Bguk;gyj;ij tzA;fp

 அலகில் அண்டம் அளித்தவர் நின்று ஆடும் திருச்சிற்றம்பலம் முன்       3801-4

ALAKIL ANNDAM ALITH THAVAR NINRU AAKUM THIRUCH SIRRAMPALAM MUN

And then those unlimited universes are given that dancer lord Siva and that standing way dancing and that chitrambalam temple place seear maan entered

mst[ ny;yhj mz;lA;fis vy;yhk; mspj;j Tj;jgpuhd; epd;W mw;g[jf;Tj;J MLfpd;w rpw;wk;gyj;jpd; Kd; Brukhd; cs;Bs mize;jhu;

 55. அளவில் இன்பப் பெரும் கூத்தர் ஆட எடுத்த கழல் காட்ட    3802-1

ALAVIL INPAP PERUM KOOTHTHAR AADA EDUTHTHA KALAL KAATTA

And that unlimited happiness giving and that big dancer who has raised that golden feet is showing way blessed all

mst[ ny;yhj nd;gk; mspf;fpd;w bgUk; Tj;jh; MLtjw;Fj; J]f;fpa bghd;ghjj;ijf; fhl;o mUs

 உளமும் புலனும் ஒருவழிச் சென்று உருகப் போற்றி உய்கின்றார் 3802-2

ULAMUM PULANUM ORU VALICH SENRU YURUKAP POOARRI YUYIKINRAAR

And then those mind and body parts are oneness way melting way prayed and then getting upliftment way

cs;sKk; g[yd;fSk; xd;wha;f;To cUfj; Jjpj;J ca;jp bgWfpd;wtuha;

 களனில் விடம் வைத்து அளித்த அமுது அன்றி மன்றில் கழல் வைத்து  3802-3

KALANIL VIDAM VAITHTHU ALITHTHA AMUTHU ANRI MANRIL KALAL VAITHTHU

And then those throat place poison is conserved and then those nectar is given to deevaas to live long life

fGj;jpy; eq;ir itj;Jj; Bjth;fSf;F mspj;Jf; fhj;j mKjBk md;wpj;

 வளரும் திருக்கூத்து அமுது உலகுக்குஅளித்த கருணை வழுத்தினார்     3802-4

VALARUM THIRUK KOOTHTHU AMUTHU YULAKUKKU ALITHTHA KARUNAI VALUTHTHINAAR

And then those chitrambalam place ever dancing and that nectar is seear maan naaya naar pray and then praised

 jpUmk;gyj;jpy; itj;J tsh;fpd;w Tj;jhd mKjj;ij ehadhu; Bghw;wpdhu;

 56.  ஆரா ஆசை ஆனந்தக் கடலுள் திளைத்தே அமர்ந்து அருளால்       3803-1

AARAA AASAI AANANTHAK KADALUL THILAITH THEEA AMARNTHU ARULAAL

And those unful-filled that liking multiplying way and that happy sea place dipped and then willingness filled way stayed and then with that lord siva’s grace

epiwt[ bgwhj Mir kpFjpahy; Mde;jkhd flYs; }H;fp mjpy; tpUk;gp nUe;J niwth; jpUmUshy;

 சீரார் வண்ணப் பொன் வண்ணத்து திரு அந்தாதி திருப்படிக்கீழ்ப்  3803-2

SEERAAR VANNAP PON VANNATHTHU THIRU ANTHAATHI THIRUP PADIK KEELP

And then those specialty filled that and that ponn vannathu anthaathi is composed and then in the sacred feet place

rpwg;g[ epiwe;j tz;zj;ij cila bghd; tz;zj;J me;jhjpapidj; jpUtoapd; fPH;

 பாரா தரிக்க எடுத்து ஏத்திப் பணிந்தார் பருவ மழை பொழியும்    3803-3

PAARAA THARIKKA EDUTHTHU EEATHTHIP PANINTHAAR PARUVA MALAI POLIYUM

And then this world love filled sang and then derived happiness from it and that way singing there

cyfk; md;g[ld; Vj;jp nd;gk; mila[khW ghoj; Jjpj;Jg; gutpdhu;

 காரால் நிகர்க்க அரிய கொடைக் கையார் கழற்றிவார் தாம்        3803-4

KAARAAL NIKARKKA ARIYA KODAIK KAIYAAR KALARRIVAAR THAAM

And those every season that clouds are pouring rain in that way free gifts are giving that seramaan naaya naar

gUtk; jtwhJ Btz;oa kiHiag; bghHpa[k; Bkfj;jhYk; xg;ghfhj if cila fHwpw;W mwpthu;

 57. தம்பிரானார்க்கு எதிர் நின்று தமிழ் சொல் மாலை கேட்பிக்க 3804-1

THAMPIRAANAARKKU ETHIR NINRU TAMIL SOL MAALAI KEEAT PIKKA

And that lord Siva before standing way and that pure Tamil sons are singing way and then that lord Siva is allowed to hear it

jk; niwtuhd Tj;jg; bgUkhDf;F Kd; epd;W bre;jkpH; brhy; khiyahd me;jhjpiar; Brukhd; Bfl;gpf;f

 உம்பர் வாழ நடம் ஆடும் ஒருவர் அதற்குப் பரிசில் எனச்        3804-2

YUMPAR VAALA NADAM AAKUM ORUVAR ATHARKUP PARISIL ENACH

And then those upper world deevaas are living way that dancing is performing, and then to those songs and that gift giving way

thdtUk; thGk;go Tj;jhLfpd;w niwth; me;jg; ghl;Lf;F Vw;w ghprpyhfr;

 செம்பொன் மணி மன்றில் எடுத்த செய்ய பாதத்து திருச்சிலம்பின்         3804-3

SEM PON MANI MANRIL EDUTHTHA SEYYA PAATHATH THU THIRUCH SILAMPIN

And those pure gold way established that temple place where dancing way and then from that anklet place

brk;bghd;dhy; Md mHfpa mk;gyj;Js; vLj;J mUspa brk;ik jUtjhd jpUtoapd; rpyk;gpdpd;Wk;

 இம்பர் நீட எழுந்த ஒலிதாமும் எதிரே கேட்பித்தார்       3804-4

IMPAR NEEDA ELUNTHA OLITHAAMUM ETHIREEA KEEATPITH THAAR

And then this whole world living way and that anklet sound is allowed to hear by that seear maan perumaan

ne;j cyfj;jth; thH vGe;j xypiaj; jhKk; mtUf;F vjpBu Bfl;Fk;gor; bra;jhu; 

 58.  ஆடல் சிலம்பின் ஒலி கேட்பார் அளவில் இன்ப ஆனந்தம்  3805-1

AADAL SILAMPIN OLI KEEATPAAR ALAVIL INPA AANANTHAM

And then as above stated way and that lord Siva dancing and that anklet sound hearing way and that seeara maan peruman those unlimited happiness

Kd; brhd;d tz;zk; niwth; MLk; rpyk;gpd; xypiaf; Bfl;l Brukhd; mstpy;yhj nd;gk; kpf;f Mde;jk;

 கூடப் பெற்ற பெரும் பேற்றின் கொள்கை வாய்ப்பக் கும்பிடுவார் 3805-2

KOODAP PERRA PERUM PEEARRIN KOLKAI VAAYIPPAK KUMPIDUVAAR

Approaching way and that big boon got way prayed before lord Siva

Brug;bgw;w bgUk; Bgw;wpd; bfhs;if tha;g;g tzA;Fthu; Mfp

 நீடப் பணியும் காலம் எலாம் நின்று தொழுது புறம் போந்து       3805-3

NEEDAP PANIYUM KAALAM ELAAM NINRU THOLUTHU PURAM POOANTHU

And those prayer time daily praying way and then comes out

beoJ gzpa[k; fhyA;fspy; vy;yhk; epd;W bjhGJ gpd;g[ btspBa te;J

 மாடத் திரு மாளிகை வீதி வணங்கிப் புறத்து வைகினார் 3805-4

MAADATH THIRU MAALIKAI VEETHI VANANGKIP PURATHTHU VAIKINAAR

And then those mansions are filled that street place praying way and then stayed outside place

 khlA;fis cila khspif tPjpia tzA;fpr; brd;W mjd; btspBa jA;fpdhu;

 59. பரவும் தில்லை வட்டத்துப் பயில்வார் பைம் பொன் அம்பலத்துள்     3806-1

PARAYUM THILLAI VATTATHTHUP PAYIL VAAR PAIM PON AMPALATHTHUL

All are praying in that thillai circle place staying ad that seera maan perumaan, and then in that pure gold place made that citrambalam temple place

vy;yhUk; Jjpf;fpd;w jpy;iy tl;lj;jpy; jA;Fgtuhd Brukhd; gRikahd bghd;dhy; Md mk;gyj;Js;

 அரவும் புனலும் சடை ஆட ஆடுவார் கூத்து ஆராமை    3806-2

ARAYUM PUNALUM SADAI AADA AADUVAAR KOOTHTHU AARAAMAI

Where snakes and Ganges are in that hair place carried way dancing and that lord Siva’sdancing is not full-filling way

ghk;g[k; fA;ifa[k; rila[s; jhA;fp MLk; niwthpd; Tj;ij Muhikahy;

 விரவும் காதல் மிக்கு ஓங்க வேதம் படியும் திருப்படிக்கீழ்         3806-3

VIRAYUM KAATHAL MIKKU OONGKA VEEATHAM PADIYUM THIRUP PADIK KEEL

And then those likings are more and more multiplying way and then veethaas are parsing and that thiru kalitrup paadi temple place

bghUe;Jk; bgUtpUg;gk; kpf;f BkYk; BkYk; vH BtjA;fs; Bghw;wpg; gzpa[k; jpUf;fspw;Wg;ghoapd; fPH;

 இரவும் பகலும் பணிந்து ஏத்தி இன்பம் சிறக்கும் அந் நாளில்      3806-4

IRAYUM PAKALUM PANINTHU EEATHTHI INPAM SIRAKKUM AN NAALIL

And that day and night praying way and that much happiness attained way and those days

 nut[k; gfYk; gzpe;J Jjpj;J mjdhy; kpf;f nd;gk; bgUfg;bgw;w me;jehspy;

 60.  ஆடும் பெருமான் பாடல் கேட்டு அருளித் தாழ்ந்த படி தமக்குக்      3807-1

AAKUM PERUMAAN PAADAL KEEATTU ARULITH THAALNTHA PADI THAMAKKUK

And that dancing way of lord Siva whose songs are hearing way, and then those anklet sounds are allowed to hear way we have submitted under lord Siva’s feet

MLfpd;w Tj;jg;bgUkhd; ghl;ilf;Bfl;lgoahy; rpyk;bghypiaf; Bfl;gpf;fr; bra;aj; jhH;e;Bjhk; vd;W jkf;F

 கூடும் பரிசால் முன்பு அருளிச் செய்த நாவலூர்க் கோவை        3807-2

KOODUM PARISAAL MUNPU ARULICH SEYITHA NAAVALOORK KOOAVAI

And then those love and friendship mingling and that nature way, and that before time recognized and that thiru naavaloor king named suntherer

mtuJ el;g[f; TLk; nay;gpdhy; Kd;ehspy; mUspr; bra;J epidt{l;oa ehtY]h; kd;duhd Re;juiu

 நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல்       3807-3

NEEDUM PERUM KAATHALIL KAANA NIRAINTHA NINAIYU NIRAMPAAMAL

And that much liking way wanted to see him and that mind place emanated those urge way and that seara maan perumaan

ePz;l tpUg;gpdhy; fhzBtz;Lk; vd;w cs;sj;Js; vGe;j epidtpd; kpFjpahy; Brukhd;

 தேடும் பாதர் அருளினால் திருவாரூர் மேல் செல எழுந்தார்       3807-4

THEEAKUM PAATHAR ARULINAAL THIRU VAAROOR MEEAL SELA ELUNTHAAR

And those thirumal searching that sacred feet possessed that lord siva’s sacred grace getting way and then those tiruvaaroor place started to move

 jpUkhy;; BjLk; jpUtoia cila niwthpd; jpUmUs; bgw;Wj; jpUth\iu Behf;fpr; bry;yjw;Fg; g[wg;gl;lhu;

 61. அறிவின் எல்லை ஆய திருத்தில்லை எல்லை அமர்ந்து இறைஞ்சிப்  3808-1

ARIVIN ELLAI AAYA THIRUTH THILLAI ELLAI AMARNTHU IRAINJSIP

And that gaanaa end product is chitrambalam and that chithambaram boundary is praying way

qhdKothd vy;iy vdg;gLfpd;w jpy;iyapd; vy;iyia tpUk;gp tzA;fp

 பிறவி இலாத திருவடியைப் பெருகும் உள்ளத்தினில் பெற்று      3808-2

PIRAVI ILAATHA THIRU VADIYAIP PERUKUM YULLATHTHINIL PERRU

And then never separated and that love more and more multiplying way and those love is carried in the mind place

vd;Wk; gphpahj BkYk; BkYk; bgUFk; md;ig cs;sj;jpy; bfhz;L

 செறியும் ஞானப் போனகர் வந்து அருளும் புகலி சென்று இறைஞ்சி       3808-3

SERIYUM GNAANAP POOANAKAR VANTHU ARULUM PUKALI SENRU IRAINJSI

And then those thiru gaana sambanther descended place is seergaali place praying way

rk;ge;jh; Bjhd;wp mUspa nlkhd rPfhHpg; gjpiar; brd;W tzA;fp

 மறி சேர் கரத்தார் கோயில் பல வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார்       3808-4

MARI SEEAR KARATHTHAAR KOOAYIL PALA VANANGKI MAKILNTHU VALIK KOLVAAR

And that stage carried in that hand place and that temples are praying way moved and then happily moved

khid cila ifia cila rptbgUkhdpd; Bfhapy;fs; gytw;iwa[k; tzA;fp kfpH;e;J tHpr;bry;gtuha;

 62. வழியில் குழியில் செழுவயலின் மதகின் மலர் வாவிகளின் மடுச்     3809-1

VALIYIL KULIYIL SELUVAYALIN MATHKIN MALAR VAAVIKALIN MADUCH

And those ways and pits, and rich paddy fields and flowers are bloomed that water bodies and then those deep waters

tHpapYk; FHpapYk; brGikahd tay;fspYk; kyh;fs; bghUe;jpa ePh;epiyfspYk; kLf;fspy;

 சுழியில் தரளம் திரை சொரியும் துறை நீர்ப் பொன்னி கடந்து ஏறி        3809-2

SURIYIL THARALAM THIRAI SORIYUM THURAI NEERP PONNI KADANTHU EARI

And that sea side back lashed waters and then those pearls areplaced in the river bank place and that river Cauvery is crossing way and then those south bank place climbed

RHpapYk; Kj;Jf;fis miyfs; xJf;Ffpd;w Jiwfis cila ePh; epuk;gpa fhtpup Mw;iwf; fle;J bjd;fiu Vwp

 வழியில் திகழும் திருநுதலார் விரும்பும் இடங்கள் இறைஞ்சி உகக்        3809-3

VALIYIL THIKALUM THIRUNUTHALAAR VIRUMPUM IDANGGAL IRAINJSI YUKAK

And then those fire head eye possessed that lord Siva’s temples are willingly praying way

tpHpa[ld; Toa bew;wpia cila rptbgUkhd; tpUk;gp tPw;wpUf;fpd;w jyA;fis tzA;fpg;Bgha;

 கழிவில் பெரும் வெள்ளமும் கொள்ளக் கழனி ஆரூர் கண் உற்றார்       3809-4

KALIVIL PERUM VELLAMUM KOLLAK KALANI AAROOR KANN YURRAAR

And that yooli fage end time and that big flood not destroyable and that paddy fields are covered that thiru vaaroor is seen

 CHp Kotpy; tUk; bghpa bts;sj;jhYk; bfhs;sg;glhj mHpt[ nd;wp cs;s tay;fs; r{H;e;j jpUth\iuf; fz;ldu;

 63. நம்பி தாமும் அந் நாள் போய் நாகைக் காரோணம் பாடி      3810-1

NAMPI THAAMUM AN NAAL POOAYI NAAKAIK KAAROOANAM PAADI

And that suntherer those days visited that thiru naagai kaarooanam where sang sacred decade

ek;gp M\uUk; me;j ehspy; jpUehiff; fhBuhzj;jpy; Bgha;j; jpUg;gjpfk;gho

 அம் பொன் மணிப்பூண் நவமணிகள் ஆடை சாந்தம் அடல் பரிமா        3810-2

AM PON MANIP POON NAVAMANIGAL AADAI SAANTHAM ADAL PARIMAA

And then those lovely gold, diamonds studded way made those dress, and then those nine types of diamonds way made dress and then mighty horses

mHfpa bghd;dhYk; kzpfshYk; Md Mil tiffisa[k; etkzpfisa[k; Mil rhe;j typa Fjpiufs;

 பைம் பொன் சுரிகை முதலான பெற்று மற்றும் பல பதியில்      3810-3

PAIM PON SURIKAI MUTHALAANA PORRU MARRUM PALA PATHIYIL

And then pure gold way prepared that surigai and all are given by lord Siva and then accepted it and then those other temples are praying way

gRk; bghd;dhy; Md Rupif Kjyhdtw;iwa[k; niwth; ju gpd;g[ jhk; bgw;W BkYk; gy gjpfspy;

 தம்பிரானைப் பணிந்து ஏத்தித் திருவாரூரில் சார்ந்து இருந்தார்    3810-4

THAMPIRAANAIP PANINTHU EATHTHITH THIRU VAAROORIL SAARNTHU IRUNTHAAR

And then returned back to thiruvaaroor and then stayed there

 niwtiu tzA;fp kPz;Lk; jpUth\upy; Brh;e;J jA;fp nUe;jhu;

 64. வந்து சேரர் பெருமானார் மன்னும் திருவரூர் எய்த  3811-1

VANTHU SEEARAR PORUMAANAAR MANNUM THIRU VAROOR EYTHA

And then those seearaman and that ever permanent thiru varoor place entering way

Brukhd; te;J epiybgw;w jpUth\iur; Bru

 அந்தணாளர் பெருமானும் அரசர் பெருமான் வரப்பெற்றுச்         3811-2

ANTHANAALAR PERUMAANUM ARASAR PERUMAAN VARAPPERRUCH

And that bharamin leader sunthererer who has heard that seramaan king arrival is hearing way

me;jzupd; jiytuhd ek;gp M\uh; kd;dh; jiytuhd Brukhd; tUk; BgW bgw;W

 சிந்தை மகிழ எதிர் கொண்டு சென்று கிடந்தார் சேரலனார்        3811-3

SINTHAI MAKILA ETHIR KONNDU SENRU KIDANTHAAR SEEARALANAAR

And then those much happiness way well come him before hand and that way approached him

cs;sk; kfpH vjph; bfhz;L mtiu mDfpdhu;

 சந்தம் விரைத்தார் வன்தொண்டர் முன்பு விருப்பின் உடன் தாழ்ந்தார்     3811-4

SANTHAM VIRAITH THAAR VANTHONNDAR MUNPU VIRUP PIN YUDAN THAALNTHAAR

And that seearmaan king, hose lovely garland adorned suntherer, before him submissive way prayed

 BrukhDk; mHfpa kzKila khiy R{oa Re;juh; Kd;g[ tpUg;g[lBd jhH;e;J tzA;fpdhu;

 65. முன்பு பணிந்த பெருமாளைத் தாமும் பணிந்து முகந்து எடுத்தே      3812-1

MUNPU PANINTHA PERUMAALAITH THAAMUM PANINTHU MUKANTHU EDUTHTHEEA

And then those beforehand prayed that seeara maan is and that suntherer also prayed and then embracing way carried him

jkf;F Kd;dh;j; jk;ik tzA;fpa Brukhid ek;gp M\uh; jhKk; tzA;fp mtiu mizj;J vLj;J

 அன்பு பெருகத் தழுவ விரைந்து ஆர்வத்தொடு தழுவ     3812-2

ANPU PERUKATH THALUVA VIRAINTHU AARVATH THODU THALUVA

And then those love filled way once again embraced

md;g[ bgUfj; jGtpf; bfhs;s

 இன்ப வெள்ளத்து இடை நீந்தி ஏற மாட்டாதவர் போல்  3812-3

INPA VELLATHTHU IDAI NEENTHI EARA MAATTAATHAVAR POOAL

And then those happy flood place taking dip way and then not entering bank way and then those wandering way

nd;gkhd bts;sj;J KGfpf; fiuBaw khl;lhJ miygtiug; Bghy;

 என்பும் உருக உயிர் ஒன்றி உடம்பும் ஒன்றாம் என இசைந்தார்    3812-4

ENPUM YURUKA YUYIR ONRI YUDAMPUM ONRAAM ENA ISAINTHAAR

And then those oneness form mingled and then those external bodies are one form appearing way

 xd;whf cs;Bs fyf;f mJBghy; g[wj;Jk; nuz;L cly;fSk; xd;whapd vdf; TWk;goahf

 66.  ஆன நிலைமை கண்ட திருத்தொண்டர் அளவில் மகிழ்வு எய்த      3813-1

AANA NILAIMAI KANNDA THIRUTH THONNDAR ALAVIL MAKILYU EYTHA

And that situation is seen by that sacred disciples are unlimited happiness attained way

nA;Adkhf me;j nUthpd; jd;ikiaf; fz;l jpUj; bjhz;lh;fs; mstw;w kfpH;r;rpia milag;

 மானச் சேரர் பெருமானார் தாமும் வன்தொண்டரும் கலந்த       3813-2

MAANACH SEEARAR PERUMAANAR THAAMUM VANTHONDARUM KALANTHA

And then those greatness filled way and that friend seear maan prumaan, and then that hard disciple suntherer and those two are clubbed way

bgUik cld; BjhHh; bgUkhdhd BrukhDk; td;bjhz;luhd ek;gp M\uUk; xUtUs; xUth; fye;j

 பான்மை நண்பால் சேரமான் தோழர் என்று பார் பரவும்  3813-3

PAANMAI NANPAAL SEERAMAAN THOOALAR ENNRU PAAR PARAYUM

And then got that friendship way who is called that seeara maan friend, in that way this world glorified them

ghd;ikaha; Bghe;j el;gpd; fhuzkha;r; Brukhd; BjhHh; vd;Dk; cyF g[fGk;

 மேன்மை நாமம் முனைப்பாடி வேந்தர்க்கு ஆகி விளங்கியதால்    3813-4

MEEANMAI NAAMAM MUNAIP PAADI VEEANTHARKKU AAKI VILANGKIYATHAAL

And then those name those thiru munai paadi king way that suntherer is called by all

 Bkd;ik bghUe;jpa jpUehkk; Kidg;gho ehl;od; kd;duhd ek;gpf;F cyfj;jpy; tHA;fyhapw;W

 67. ஒருவர் ஒருவரில் கலந்த உணர்வால் இன்ப மொழி உரைத்து        3814-1

ORUVAR ORUVARIL KALANTHA YUNARVAAL INPA MOLI YURAITHTHU

And that way clubbed way and that intuitive mind way happiness enjoying

xUtUs; xUth; Toa czh;r;rpahy; nd;gk; jUk;

 மருவ இனியார் பால் செய்வது என்னாம் என்னும் மகிழ்ச்சியினால்        3814-2

MARUVA INIYAAR PAAL SEYVATHU ENNAAM ENNUM MAKILCHSIYINAAL

Whenever meeting those happiness is enhancing way, and then those friendship status enjoying way lord Siva given this opportunity so what type of consideration is to be given to lord Siva, and that way those happiness emanated in the mind place

bghUe;jpg; gapYe;BjhWk; ndpik jUthuhfp nUtiua[k; To itj;j niwth; ghy; Bky; ehk; bra;af;Toa ifk;khW vd;Bd vd;W cs;sj;jpy; cz;lhd kfpH;r;rpapd;

 பருவ மழைச் செங்கை பற்றிக் கொண்டு பரமர் தாள் பணியத்    3814-3

PARUVA MALAICH SENGKAI PARRIK KONNDU PARAMAR THAAL PANIYATH

And those seasonal rain way those philanthropist act are doingand those hands are garbing way and then those lord Siva’s feet wanted to pray way

ek;gp M\uh; Brukhdpd; gUtfhy kiH Bghd;w bfhilj; jd;ik bfhz;l brA;ifiag; gw;wpf; bfhz;L niwthpd; jpUtofisg; gzptjw;F

 தெருவு நீங்கிக் கோயிலினுள் புகுந்தார் சேரமான் தோழர் 3814-4

THERUYU NEENGKIK KOOAYILINUL PUKUNTHAAR SEEARAMAAN THOOALAR

And those streets are crossing way and then entered into the temple and that seear maan friend suntherer

 epide;J tPjpia ePf;fpf; BfhapYf;Fs; g[Fe;jhu; Brukhd; BjhHuhd ek;gp M\uh;

 68. சென்று தேவ ஆசிரியனை முன் இறைஞ்சித் திருமாளிகை வலம் கொண்டு    3815-1

SENRU THEEAVA AASIRIYANAI MUN IRAINJSITH THIRU MAALIKAI VALAM KONNDU

And then entering way at first those deevaasiraa mandabam praying way and then those lord Siva’s temple is encircling way

mA;Adk; brd;W jpUKd;wpDs; Kjypy; cs;s Bjthrpupa kz;lgj;ijj; bjhGJ gpd; niwthpd; jpUkhspifia tykhfr; Rw;wp te;J

 ஒன்றும் உள்ளத்தொடும் புகுவார் உடைய நம்பி முன் ஆக       3815-2

ONRUM YULLATH THODUM PUKUVAAR YUDAIYA NAMPI MUN AAKA

And then those oneness form of mind way entered into the temple and then that southerner behind place seearmaan standing way prayed lord Siva

xd;Wgl;l kdj;JlDk; cs;Bs g[Fgtuhd Brukhd; M\uh; Kd;Bd epd;W tHpglj;

 நின்று தொழுது கண் அருவி வீழ நிலத்தின் மிசை வீழ்ந்தே      3815-3

NINRU THOLUTHU KANN ARUVI VEELA NILATHTHIN MISAI VEELNTHEEA

And that behind place those eye tears are water falls way shedding and then fallen down in the land place

 jhk; mth; gpd;Bd epd;W tzA;ff; fz;zPh; mUtpBghy; tpHj; jhk; epyj;jpy; tpGe;J

என்றும் இனிய தம் பெருமான் பாதம் இறைஞ்சி ஏத்தினார்        3815-4

ENRUM INIYA THAM PERUMAAN PAATHAM IRAINJSI EATHTHINAAR

And then those ever happiness giving that sand don place dwelling lord Siva’s sacred feet place praying

 vd;Wk; ndpa jk; bgUkhdhuhd g[w;wplk; bfhz;l niwthpd; jpUtofis tzA;fpj; Jjpj;jhu;

 69. தேவர் முனிவர் வந்து இறைஞ்சும் தெய்வப் பெருமாள் கழல் வணங்கி        3816-1

THEEAVAR MUNIVAR VANTHU IRAINJSUM THEYVAP PERUMAAL KALAL VANANGKI

And that theyaageesar sacred feet are paying way

bgUkhdhd jpahBfrhpd; jpUtofis tzA;fp

 மூவர் தமக்கு முதல் ஆகும் அவரைத் திருமும் மணிக் கோவை 3816-2

MOOVAR THAMAKKU MUTHAL AAKUM AVARAITH THIRUMUM MANIK KOOAVAI

And that flawless form of seearamaan perumaan, and that lord Siva who is prime god to thirumal bharama and ruthiran, and that god is praising waythose mum manik koovai songs are sang, in the presence of suntherer

bfLjy; ny;yhj Brukhd; }th;f;Fk; Kjy;tuhd mg;bgUkhid ehtY]h; ek;gpapd; jpUKd;g[ itj;J Kk;kzpf;Bfhiy gho

 நாவலூரர் தம் முன்பு நன்மை விளங்கக் கேட்பித்தார்     3816-3

NAAVALOORAR THAM MUNPU NANMAI VILANGKAK KEEATPITHTHAAR

And that way those suntherer heard it

jd;ik tpsA;FkhW Bfl;gpj;jhu;

 தாவில் பெருமைச் சேரல் அனார் தம்பிரானார் தாம் கொண்டார்  3816-4

THAAVIL PERMAICH SEEARAL ANAAR THAMPIRAANAAR THAAM KONNDAAR

And those songs are accepting way lord Siva blessed him.

mijj; jk; niwtUk; Vw;Wf;bfhz;L mUs; bra;jhu; (Brukhd; ghoaJ jpUth\h; Kk;kzpf;Bfhiy vd;w E]y; me;j E]y; mfg;bghUs; Jiwfs; mike;J jpahBfrhpd; bgUikiag; g[fH;tJ)

 70. அங்கண் அருள் பெற்று எழுவாரைக் கொண்டு புறம் போந்து ஆரூரர்  3817-1

ANGKANN ARUL PERRU ELUVAARAIK KONNDU PURAM POOANTHU AAROORAR

And that way lord Siva’s grace got by seera maan naaya naar, and then afterwards those suntherer called him and then moved away from the temple place and then came out

Re;juh; mA;F niwthpd; jpUmUisg; bgw;W vGe;j fHwPw;wwpthiu cld; miHj;Jf; bfhz;L btspBt te;J

 நங்கை பரவையார் திருமாளிகையில் நண்ண நன்னுதலார்        3817-2

NANGKAI PARAVAIYAAR THIRU MAALIKAIYIL NANNA NANNUTHALAAR

And those two persons are approached that parayai yaar mansion place

guitahupd; khspifapy; Brh;e;jpl

 பொங்கும் விளக்கும் நிறை குடமும் பூ மாலைகளும் புகை அகிலும்       3817-3

PONGKUM VILAKKUM NIRAI KUDAMUM POO MAALAIKALUM PUKAI AKILUM

Where glittering lit up lamps and scared water filled that metal pots and then flower garlands and fragrance filled fumes

xspkpFk; tpsf;Ffisa[k; epiw FlA;fisa[k; g{khiyfisa[k; J]gjPgKk;

 எங்கும் மடவார் எடுத்து ஏத்த அணைந்து தாமும் எதிர் கொண்டார்        3817-4

ENGKUM MADAVAAR EDUTHTHU EATHTHA ANAINTHU THAAMUM EATHI KONNDAAR

All are carried by ladies in the hand place and that parayai yaar mansion entrance place beforehand well-come that naaya naar

 vA;Fk; kA;ifah; Ve;jp tu mg;guitahu; khspifapd; thapypy; te;J jhKk; vjpu; bfhz;L tuBtw;whu;

 71. சோதி மணி மாளிகையின் கண் சுடரும் பசும் பொன் கால் அமளி     3818-1

SOOATHI MANI MAALIKAIYIN KANN SUDARUM PASUM PON KAAL AMALI

And that glittering diamonds are studded in that mansion place entered and then those golden legs are possessed that

xspUk; kzpfs; bghUe;jpa khspifa[s; g[Fe;J tpsA;Fk; gRk;bghd;dhy; fhy;fis cila

 மீது பெருமாள் தமை இருத்தி நம்பி மேவி உடன் இருப்பக்       3818-2

MEETHU PERUMAAL THMAI IRUTHTHI NAMPI MEEAVI YUDAN IRUPPAK

Those seera maan is asked to seat there and then those standing beside him

nUf;ifapd; kPJ Brukhid mkur;bra;J ek;gpa[k; bghUe;jp cld; nUf;f

 கோதில் குணத்துப் பரவையார் கொழுநர்க்கும் தோழர்க்கும்        3818-3

KOOATHIL KUNATHTHUP PURAVAIYAAR KOLUNARKKUM THOOALARKKUM

And then those no flaw less form of mannerism possessed that paravai yaar who has conducted poojaas

Fw;wk; ny;yhj Fzj;ij cila guitahu; jk; fztuhd ek;gp M\uh;f;Fk;

 நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து நிறை பூசனைகள் முறை அளித்தார்      3818-4

NEETHI VALUVAA OLUKKATHTHU NIRAI POOSANAIGAL MURAI ALITHTHAAR

As per rule way those two people’s feet place

ePjpapdpd;Wk; tGthj xGf;fj;jpy; epd;W g{iria Kiwg;go bra;jhu;

 72. தாண்டும் புரவிச் சேரர் குலப் பெருமாள் தமக்குத் திரு அமுது        3819-1

THAANNDUM PURAVICH SEEARAR KULAP PERUMAAL THAMAKKUTH THIRU AMUTHU

And then those leap forward that horse force possessed that seera man perumaan naayaanaar, who is allowed to take sacred food asked his wife to prepare food

jhtpr; bry;Yk; Fjpiug; gilia cila Brukhd; bgUkhDf;Fj; jpUmKJ mikf;Fk;go

 தூண்டும் சோதி விளக்கு அனையார் அமைக்கத் துணைவர் சொல்லுதலும்         3819-2

THOONNDUM SOOATHI VILAKKU ANAIYAAR AMAIKKATH THUNAIVAR SOLLUTHALUM

In that way suntherer those burring light form appearing that parasail yaar place asked

J]z;L B$hjp tpsf;ifg; Bghd;w guitahu; Jiztuhd ek;gp M\uh; Twt[k;

 வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு விதத்துக் கறியும் போனகமும்       3819-3

VEEANNDUM PARISU VEVVEEARU VITHATH THUK KARIYUM POOANAKAMUM

And then as per his likings way different verities of so many vegetable dishes are prepared

mth; tpUk;g[k; jd;ikapdhy; btt;BtW tpjkhd gy fwpfSk; czt[k;

 ஈண்டச் சமைப்பித்து உடன் வந்தார்க்கு எல்லாம் இயல்பின் விருந்து அமைத்தார் 3819-4

EENNDACH SAMAIPPITHTHU YUDAN VANTHAARKKU ELLAAM IYALPIN VIRUNTHU  AMAITHTHAR

And that fast way cooked food and those supporting staff also allowed to take food in that mansion place

 tpiutpy; rikf;fr; bra;J mtUld; te;jth;f;F vy;yhk; tpUe;ij mikj;jhu;

 73. அரசர்க்கு அமைத்த சிறப்பினும் மேல் அடியார்க்கு ஏற்கும் படியாக    3820-1

ARASARKKU AMAITHTHA SIRAPPINUM MEEAL ADIYAARKKU EARKUM PADIYAAR

As per king mannerism comparing, and those disciple is kept that highly regarded place, as per his requirements are full-filling way

kd;dh; vd;w jd;ikf;Fj; jf;fthW mikj;jij tplr; rpwg;gpd; Bkyhd moahu;; vd;w jd;ikf;F Vw;FkhW

 விரவிப் பெருகும் அன்பின் உடன் விரும்பும் அமுது சமைத்து அதன்பின் 3820-2

VIRAVIP PERUKUM ANPIN YUDAN VIRUMPUM AMUTHU SAMAITHTHU ATHANPIN

In that multiplying those over filled way and those likings way food is prepared and then afterwards

bghUe;jpg; bgUFk; md;g[ld; tpUk;g[fpd;w mKijr; rikj;j gpd;dhy;

 புரசைக் களிற்றுச் சேரலன் ஆர் புடை சூழ்ந்து அவரோடு அமுது செயப்    3820-3

PURASAIK KALIRRUCH SEEARALAN AAR PUDAI SOOLNTHU AVAROOADU AMUTHU SEYAP

And those heck place those rope tied elephants are possessed that seeara maan, and then those who are arrived with them together consuming food

fGj;Jf; fapw;iw mzpe;j ahidfisa[k; cila Brukhd; jk;Kld; te;jtUld; czt[ cz;zg;

 பரவைப் பிறந்த திருவனைய பரவையார் வந்து அறிவித்தார்      3820-4

PARAVAIP PIRANTHA THIRU VANAIYA PARAVAIYAAR VANTHU ARIVITHTHAAR

 ghw;flypy; Bjhd;wpa nyf;Fkpiag; Bghd;w guitahu; te;J ek;gp M\uh;f;F mwptpj;jhu;

 74.  சேரர் பெருமான் எழுந்து அருளி அமுத செய்யச் செய்தவத்தால்     3821-1

SEEARAR PERUMAAN ELUNTHU ARULI AMUTHA SEYYACH SEYTHAVATH THAAL

As per those previous penance way that seeara maan perumaan here descended and then those sacred food is consuming way

Kd; bra;j jtg;gadha;r; Brukhd; mA;F vGe;J mUspj; jpUmKJ bra;a[khW bgw;wjhy;

 தாரின் மலிபூம் குழல் மடவாய் தாழாது அமுது செய்வி எனப்    3821-2

THAARIN MALIPOOM KULAL MADAVAAYI THAALAATHU AMUTHU SEYVI ENAP

Suntherer requested do not late, but fast way prepare food, those way informed his wife who has adorned that flower garland in the long hair place

kyh; khiy R{oa FHiy cila guitBa fhyk; jhH;j;jhJ czt[ bra;tpg;ghahf

 பாரின் மலிசீர் வன்தொண்டர் அருளிச் செய்யப் பரிகலங்கள்       3821-3

PAARIN MALISEER VAN THONNDAR ARULICH SEYYAP PARIKALANGGAL

In that glory filled sunterer informed to his wife

vd;W cyfpy; epiwe;j rpwg;g[ila Re;juh; Twpdhh;

 ஏரின் விளங்கத் திருத்திக்கால் இரண்டில் படியாய் ஏற்றுதலும்     3821-4

EARIN VILANGKATH THIRUTH THIKKAAL IRANNDIL PADIYAAYI EARRUTHALUM

And then those lovely hands way two food eating vessels are prepared

 mHFld; tpsA;Fk; jpUf;fuj;jhy; nuz;L goaha;g; ghpfyA;fis Vw;WjYk;

 75.  ஆண்ட நம்பி பெருமாளை உடனே அமுது செய்து அருள    3822-1

AANNDA NAMPI PERUMAALAI YUDANEEA AMUTHU SEYTHU ARULA

And then suntherer asked thatseeara maan to take food beside him in that way requested

Re;juh; Brukhidj; jk;Kld; mkh;e;J czt[ cz;z Btz;Lk; vd;W brhy;y

 வேண்டும் என்ன ஆங்கு அவரும் விரைந்து வணங்கி வெரு உறலும்      3822-2

VEEANNDUM ENNA AANGKU AVARUM VIRIANTHU VANANGKI VERU YURALUM

And then those submissive way requested bur seeara maan astonishing way heard those wards

mA;F mtUk; tpiuthfg; gzpe;J mq;rpj; jpLf;fplt[k;

 நீண்ட தடக்கை பிடித்து அருளி மீண்டும் நேரே குறை கொள்ள    3822-3

NEENNDA THADAKKAI PIDITHTHU ARULI MEENNDUM NEEAREEA KURAI KOLLA

But suntherer those long seermaan hands are garbing way requested and then those two persons are together seated way and that seeara maan accepted his request

ePz;l bghpa iffisg; gpoj;J bfhz;L ek;gp M\uh; kPz;Lk; Btz;of; bfhs;st[k; mtUld; xd;wha; mkh;e;J czt[ cz;zr; Brukhd; nire;jhu;

 ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்கு இசைந்தார் பொறையார்க்கு இறையவனார்  3822-4

EENNDA AMUTHU SEYVATHANUKKU ISAIN THAAR PORAIYAARKKU IRAIYAVANAAR

And that together way seated in equal way and then those seeara maan given his consent and those suntherer and seeara maan

 cld; xd;wha; mkh;e;J czt[ bfhs;sr; Brukhd; rk;kjpf;f ek;gp M\uUk; BrukhDk;

 76. ஒக்க அமுது செய்து அருள உயர்ந்த தவத்துப் பரவையார்    3823-1

OKKA AMUTHU SEYTHU ARULA YUYARNTHA THAVATHTHUP PARAIVAIYAAR

Simultaneously together seated way, and then those highly regarded penance already performed that paravaiyaar

xf;fcld; nUe;J czt[ cz;z cah;thd jtj;ij cila guitahu;

 மிக்க விருப்பால் அமுது செய்வித்து அருளி மேவும் பரிசனங்கள் 3823-2

MIKKA VIRUPPAAL AMUTHU SYVITHTHU ARULI MEEAYUM PARISANANGGAL

Those much willingness filled way served food and then allowed them to consume food and then those supporting staff

kpf;f tpUg;gj;jpdhy; cz;zr; bra;J bghUe;jpa guprdA;fs;

 தக்க வகையால் அறுசுவையும் தாம் வேண்டியவாறு இனிது அருந்தத்     3823-3

THAKKA VAKAIYAAL ARUSUVAIYUM THAAM VEEANNDIYAVAARU INITHU ARUNTHATH

Also those six types of taste way prepared food as per their liking way consumed

jf;f tifapdhy; mWtifg;gl;l czitj; jhk; jhk; Btz;oathBw ndpjhf cz;zt[k;

 ஒக்க மகிழ்ச்சி களி சிறப்பத் தூய விருந்தின் கடன் முடித்தார்     3823-4

OKKA MAKILCHSI KALI SIRAPPATH THOOYA VIRUN THIN KADAN MUDITHTHAAR

And that happy filled way and that clean food is served way and that duty is completed

 Toa kpf;f kfpH;r;rp rpwf;f J]a;ikahd tpUe;J mspf;Fk; flikia ndpJ Mw;wp Koj;jhu;

 77. பனிநீர் விரவு சந்தனத்தின் பசுங்கர்ப்பூர விரைக் கலவை      3824-1

PANINEER VIRAYU SNATHANATHTHIN PASUNGKARP POORA VIRAIK KALAVAI

And then those cool water mixed that sandal paste and then those raw camper mixed

gdp ePUld; fye;j re;jdj;Jld; gr;irf; fw;g{uk; Brh;e;j

 வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்பக் கொடுத்து மகிழ்மான் மதச் சாந்தும் 3824-2

VANITHAI AVARGAL SAMAITHTHU EDUPPAK KODUTHTHU MAKILMAAN MATHACH SAANTHUM

And those ladies proper way grinded and those happiness giving that kasthoori paste

chpa bgz;fs; miuj;Jr; Brh;j;J ju mijf; bfhLj;j kfpH;r;rp jUk; fj;J]hpr; rhe;ija[k;

 புனித நறும் பூ மாலைகளும் போற்றிக் கொடுத்துப் பொன்கொடியார்       3824-3

PUNITHA NARUM POO MAALAIKALUM POOARRIK KODUTHTHUP PON KODIYAAR

And then those pure flowers all are carried in the plate place

J]a;ikahd kyh;fisa[k; je;J bghd; bfho Bghd;w guitahu;

 இனிய பஞ்ச வாசம் உடன் அடைக்காய் அமுதும் ஏந்தினார்       3824-4

INIYA PANJSA VAADAM YUDAN ADAIK KAAYI AMUTHUM EANTHINAAR

And those five types of fragrance emanating way those beetle leaves nd bettle nuts are served in the hand place carrying way

 ndpa gq;rthrj;Jld; btw;wpiy ghf;ifa[k; Ve;jpdhu;

 78.  ஆய சிறப்பில் பூசனைகள் அளித்த எல்லாம் அமர்ந்து அருளித்       3825-1

AAYA SIRAPPIL POOSANAIGAL ALITHTHA ELLAAM AMARNTHU ARULITH

And those specialty way did those prayers are willingly accepted way

mj;jifa rpwg;gpy; bra;ag;gl;l g{ridfis vy;yhk; tpUk;gp Vw;Wf; bfhz;L

 தூய நீறு தங்கள் திருமுடியில் வாங்கித் தொழுது அணிந்து       3825-2

THOOYA NEERU THANGKAL THIRU MUDIYIL VAANGKITH THOLUTHU ANINTHU

And those clean mind giving sacred ashes are accepted way adorned in the sacred fore head place

J]a;ik bra;a[k; jpUePw;iw thA;fpj; jk; jpUKoapy; mzpe;J

 மேய விருப்பின் உடன் இருப்பக் கழறிற்றறிவார் மெய்த்தொண்டின்        3825-3

MEEAYA VIRUPPIN YUDAN IRUPPAK KALARIRRARIVAAR MEYTH THONNDIN

And then those willingness filled way staying with him and that true service is realized by seear maan

bghUe;jpa tpUg;gj;jpBdhL cld; nUf;fg; bgw;wikahy; fHwpw;wwpthu; cz;ikahf jpUj;bjhz;od;

 சேய நீர்மை அடைந்தார் ஆய் நம்பி செம்பொன் கழல் பணிந்தார் 3825-4

SEEAYA NEERMAI ADAINTHAAR AAY NAMPI SEMPONN KALAL PANINTHAAR

And those pure and real hospitality in real way got, so seeara maan fallen down suntherer feet place and then and that hilly state king those seeara maan prayed and then in reciprocal way suntherer also prayed under his feet

 brk;ik jUk; jd;ikia cs;sgoBa bgw;wtuha; Re;juhpd; jpUtofspy; tpGe;J tzA;fpdhu;

 79. மலை நாட்டு அரசர் பெருமானார் வணங்க வணங்கி எதிர் தழுவிக்    3826-1

MALAI NAATTU ARASAR PERUMAANAAR VANANGKA VANANGKI EATHIR THALUVIK

kiyehl;L kd;dh; bgUkhdhd Brukhd; tzA;f jhKk; vjph; tzA;fpj; jGtpf; bfhz;L

 கலை நாள் பெருகு மதி முகத்துப் பரவையார் தம் கணவனார்    3826-2

KALAI NAAL PERUKU MATHI MUKATHTHUP PARAVAIYAAR THAM KANAVANAAR

And those attractive full moon form those face possessed that parayaiyaar’s husband sunthererer

fiyfs; epiwag; bgw;w KGkjp Bghd;w Kfj;ij cila guitahupd; fztuhd ek;gp M\uh;

 சிலை நாட்டிய வெல் கொடியாரைச் சேரத் தந்தார் எனக் கங்கை  3826-3

SILAI NAATTIYA VEL KODIYAARAICH SEEARATH THANTHAAR ENAK KANGKAI

And those bow symbol embedded those flag possessed that seeara maan with him clubbing way

tpy; Fwpiag; bghwpj;j btw;wp cila Brukhidr; BrUkhW je;jhu; vd;W fA;ifahW

 அலை நாள் கொன்றை முடிச் சடையார் அருளே போற்றி உடன் அமர்ந்தார்        3826-4

ALAI NAAL KONRAI MUDICH SADAIYAAR ARULEEA POOARRI YUDAN AMARNTHAAR

And that Ganges river and new konrai flower garland adorned that lord Siva’s grace is praying way those two are together seated

 miya[k; g[Jg;g{A;bfhd;iw kyh; R{oa rilia cila niwthpd; jpUmUisj; Jjpj;J cld; mkh;e;J mUspdhu;

 80. செல்வத் திருவாரூர் மேவும் செம் புற்றில் இனிது அமர்ந்த  3827-1

SELVATH THIRU  VAAROOR MEEAYUM SEM PURRIL INITHU AMARNTHA

And that wealth filled that thiru vaaroor place those red color snake sand whole place dwelling lord Siva

bry;tk; epiwe;j jpUth\hpy; cs;s brk;bghd; g[w;wpy; nlk; bfhz;L ndpJ tpUk;gp tpw;wpUf;Fk;

 வில் வெற்பு உடையார் கழல் வணங்கி வீதி விடங்கப் பெருமானை       3827-2

VIL VERPU YUDAIYAAR KALAL VANANGKI VEETHI VIDANGKAP PERUMAANAI

And those meru hills are converted as bow form and that lord Siva’s sacred feet are praying way and then those veethi vedangap perumaan theyaageesar

tpy;yhd BkU kiyia cila bgUkhdpd; jpUtofis tzA;fpa[k; tPjptplA;fg; bgUkhdhd jpahBfriu

 மல்லல் பவனி சேவித்து வாழ்ந்து நாளும் மனம் மகிழ்ந்து       3827-3

MALLAL PAVANI SEEAVITHTHU VAALNTHU NAALUM MANAM MAKILNTHU

In that mighty festival time praying way and then those big life got way and then daily those happy mind filled way dwelling

td;ik cila tpHhtpy; Brtpj;Jk; bgUthH;t[ bgw;wtuha; ehs;BjhWk; kdk; kfpH;fpd;w

 சொல் வித்தகர் தாம் இருவர்களும் தொடர்ந்த காதலுடன் சிறந்தார்        3827-4

SOL VITHTHAKAR THAAM IRUVARKALUM THODARNTHA KAATHALUDAN SIRANTHAAR

All are liking that those two wise people are daily visiting that temple place and then seated there

 ahtUk; vLj;Jr; brhy;Yk; Bguspthsh;fshd nUbgUkf;fSk; bjhlh;e;J te;J bgUtpUg;gj;Jld; tPw;W nUe;jhu;

 81. இவ்வாறு ஒழுகும் நாளின் கண் இலங்கு மணிப்பூண் வன்தொண்டர்  3828-1

IVVAARU OLUKUM NAALIN KANN ILANGKU MANIP POONN VANTHONNDAR

And that happiness place dipped way, and those days those ever active form of neck diamond ornaments are adorned and that hard disciple

nA;Adk; nd;gj;jpy; }H;fp nUtUk; xGfp te;jdh; me;j ehspy; tpsA;Fk; kzpg;g{z;fBs mzpe;j td; bjhz;lh;

 மைவாழ் களத்து மறையவனார் மருவும் இடங்கள் பல வணங்கிச்        3828-2

MAI VAAL KALATHTHU MARAIYAVANAAR MARUYUM IDANGKAL PALA VANGKICH

And those poison tainted throat possessed that bharamin form appearing that lord Siva who has seated so many temples are praying way moving

eq;R cz;l fz;lj;ij cila Btjpauhd niwth; tPw;wpUf;Fk; nlA;fs; gytw;iwa[k; tzA;fpr; brd;W

 செய்வார் கன்னித் தமிழ் நாட்டுத் திருமா மதுரை முதலான       3828-3

SEYVAAR KANNITH THAMIL NAATTUTH THIRUMAA MATHURAI MUTHALAANA

And those paddy fields are filled that virgin state is called in the name of TamilNaidu and then those pandiyaa kingdom starting way

tay;fs; epiwe;j fd;dpehL vdt[k; jkpH;ehL vdt[k; Twg;gLk; ghz;oa ehl;od; khkJiu Kjyhf

 மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள் இறைஞ்ச முறைமையால் நினைந்தார்    3828-4

MOYVAAR SADAIYAAR MOOTHOORGAL IRAINJSA MURAIMAIYAAL NINAINTHAAR

And those long hair possessed that lord Siva descended so many hamlet places are praying way in the mind place thinking

ePz;l beUA;fpa rilcila niwtupd; gy Ch;fisa[k; tzA;Ftjw;Fj; jpUmUs; Kiwahy; epide;jhu; 

 82. சேரர் பிரானும் ஆரூரர் தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும்       3829-1

SEEARAR PIRAANUM AAROORAR THAMMAIP PIRIYAACH SIRAPPAALUM

And then those seeara maan does not want to separate from suntherer and those speciality filled that mind way

BrukhDk; Re;juiug; gphpahJ cld; nUg;gij tpUk;gpa rpwg;g[ila vz;zj;jhYk;

 வாரம் பெருகத் தமக்கு அன்று மதுரை ஆலவாய் அமர்ந்த        3829-2

VAARAM PERUKATH THAMAKKU ANRU MATHURAI  AALAVAAYI AMARNTHA

And those love multiplying way once those mathurai thiru aalavaai place willingly descended that lord Siva

md;g[ bgUFkhW md;W jkf;F kJiuj; jpUMythapy; tpUk;gp vGe;J mUspa

 வீரர் அளித்த திருமுகத்தால் விரும்பும் அன்பின் வணங்குதற்குச் 3829-3

VEERAR ALITHTHA THRU MUKATHTHAAL VIRUMPUM ANPIN VANANGKUTHARKUK

And that fighter soma suntherap peruman once gave letter and that attachment filled way wanted to pray in that thiru aalavaai temple place

tPuuhd BrhkRe;juk; bgUkhd; mspj;j jpUKfj;ijg; gw;wp tpUk;gpa md;gpdhy; Bgha; mtiu tzA;Ftjw;F

 சார எழுந்த குறிப்பாலும் தாமும் உடனே செலத் துணிந்தார்      3829-4

SAARA ELUNTHA KURIPPAALUM THAAMUM YUDANEEA SELATH THUNINTHAAR

And those mind place raising those awakening way and then those seeara maan wanted to move with him

 cs;sj;jpy; vGe;j Fwpg;gpdhYk; jhKk; mtUld; brhy;tjw;Fj; Jzpt[ bfhz;lhu;

 83. இருவர் திரு உள்ளமும் இசைந்த பொழுதில் எழுந்து திருவாரூர்      3830-1

IRUVAR THIRU YULLAMUM ISAINTHA POLUTHIL ELUNTHU THIRU VAAROOR

And those two minds are oneness form thinking, so started that sojourns way at first entered in that thiru vaaroor temple place

nUtUila cs;sA;fSk; nire;j BghJ khspifapdpd;Wk; g[wg;gl;L vGe;J jpUth\hpy; g[w;wplk; bfhz;l

 ஒருவர் மலர்த்தாள் புக்கு இறைஞ்சி உடன்பாட்டு அருளால் போந்து அருளி       

3830-2

ORUVAR MALARTHTHAAL PUKKU IRAINJSI YUDANPAATTU ARULAAL POOANTHU ARULI

Where those sand don place dwelling that lord Siva’s flowery feet are praying way and that lord Siva’s grace is getting way started from that place

niwthpd; kyh; Bghd;w bghd; ghjA;fisg; g{A;BfhapYs; g[Fe;J tzA;fp mtuJ cld;gl;l jpUmUisg; bgw;Wk; g[wk; Bghe;J

 மருவும் உரிமை பெரும் சுற்றம் வரம்பில் பணிகள் வாகனங்கள் 3830-3

MARUYUM YURIMAI PERUM SURRAM VARAMPIL PANIGAL VAAKANANGKAL

And then those relatives are covering way moving

cld; tug;bgWk; chpik cila bgUk; Rw;wA;fSk;

 பொருவில் பண்டாரங் கொண்டு போதுவார்கள் உடன் போத       3830-4

PORUVIL PANNDAARANG KONNDU POOATHUVAARGAL YUDAN POOATHA

And those infinitive ornaments vehicles and those unique wealth is carrying way those persons are moving with them

 vy;iy ny;yhj mzpfisa[k; Ch;jpfisa[k; xg;gpy;yhj Brkepjpfisa[k; bfhz;L bry;gth;fSk; jk; cld;tu

 84. சேவித்து அணையும் பரிசனங்கள் சூழத் திருவாரூர் இறைஞ்சிக்      3831-1

SEEAVITHTHU ANAIYUM PARISANANGKAL SOOLATH THIRUVAAROOR IRAINJSIK

And those people praying them and that supporting persons are covering way and that thiru vaaroor boundary is praying way

jk;ik tHpgl;Lj; jk;Kld; tUk; ghpthuA;fSk; R{H mj;jpUth\iu tzA;fpr;

 காவில் பயிலும் புறம்பு அணையைக் கடந்து போந்து கீழ்வேளூர் 3831-2

KAAVIL PAYILUM PURAMPU ANAIYAIK KADANTHU POOANTHU KEELVEEALOOR

And then those plantations are covered that puram panai place crossing way and then entered in to that keeal veeloor place

Brhiyfs; kpf;f g[wk; giziaf; fle;J Bgha; jpUf;fPH;Bts; Ciur;Brh;e;J

 மேவிப் பரமர் கழல் வணங்கிப் போந்து வேலைக் கழிக் கானல்    3831-3

VEEAVIP PARAMAR KALAL VANANGKIP POOANTHU VEEALAIK KALIK KAANAL

Where lord Siva’s sacred feet are praying way and then moved upward and those sea place covered

mA;F niwtupd; jpUtofis tzA;fp BkBy brd;W fly; fhHpr; fhdy; r{H;e;j

 பூவில் திகழும் பொழில் நாகை புகுந்து காரோணம் பணிந்தார்     3831-4

POOVIL THIKALUM POLIL NAAKAI PUKUNTHU KAAROONAM PANINTHAAR

And those flowers are filled and that plantations are covered that naagap pattinam place entered there thiru kaaroonam temple place prayed

 kyh;fs; epiwe;J tpsA;Fk; Brhiyfis cila ehfg;gl;odj;Jf;Fr; brd;W jpUf;fhBuhzj;ij tzA;fpdhu;

 85. திருக்காரோணச் சிவக் கொழுந்தைச் சென்று பணிந்து சிந்தையினை  3832-1

THIURK KAAROOANACH SIVAK OLUNTHAICH SENRU PANINTHU SINTHAIYINAI

And that thiru naagai kaaroanam temple place seated lord Siva you are and that way thinking in the mind place

jpUehiff; fhBuhzj;jpy; tPw;wpUg;gtBu vd;w Kot[ cila md;gh;fspd; rpe;ijia

 உருக்கார்வச் செம்தமிழ் மாலை சாத்திச் சில நாள் உறைந்து போய்       3832-2

YURUK KAARVACH SEM TAMIL MAALAI SAATHTHICH SILA NAAL YURAINTHU POOAYI

And then those melted form of emotional filled way and those spread over that pure Tamil decade singing way and then stayed there some more days and then moved upward

cUf;Ffpd;w Mh;tj;jpdhy; gue;j bre;jkpH; khiyahd jpUg;gjpfj;ij mUspr; bra;J rhj;jpr; rpy ehl;fs; mA;Fj; jA;fp nUe;J Bky; brd;W

 பெருக்கார் உலவு சடைமுடியார் இடங்கள் பலவும் பணிந்து ஏத்தி 3832-3

PEUKKAAR YULAYU SADAIMUDIYAAR IDANGKAL PALAYUM PANINTHU EATHTHI

And then those flooded Ganges are adorned in the head place and that lord Siva seated so many temples are praying way moved forward

bgUFk; fA;if bghUe;Jtjw;F nlkhd rilia cila bgUkhdhu; tPw;W nUf;Fk; gjpfs; gytw;iwa[k; tzA;fpj; Jjpj;Jg; Bgha;

 அருள் காரணர் தம் திருமறைக்காடு அணைந்தார் சேரர் ஆரூரர்  3832-4

ARUL KAARANAR THAM THIRU MARAIK KAADU ANAINTHAAR SEEARAR AAROORAR

And then those grace filled that prime lord Siva dwelling that thiru marai kaadu place those seeara maan and suntherer entered

 mUs; cila }y Kjy;tuhd niwthpd; jpUkiwf;fhl;ilr; BrukhDk; Re;juUk; mile;jdh;

 86. முந்நீர் வலங்கொள் மறைக்காட்டு முதல்வர் கோயில் சென்று இறைஞ்சி     

3833-1

MUNNEER VALANGKOL MARAIKKAATTU MUTHALVAR KOOAYIL SENRU IRAINJSI

And those sea are covered and those thiru maraikaadu place seated lord Siva’s temple place entered and then prayed

flyhdJ r{H;e;J tyk; te;J jpUkiwf;fhl;oy; tPw;wpUf;fpd;w jpUf;Bfhapiyr; brd;W tzA;fpr;

 செந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக்கரசும் புகலிச் சிவக் கன்றும்         3833-2

SEN NEER VAAYMAITH THIRUNAAYUK KARASUM PUKALICH SIVAK KANRUM

And then those pure voice possessed that thiru naayukku arasar a thiru ganna sambanther who sang songs to open and shut those entrance doors of lord Siva

brk;ikahd nay;g[ cila tha;ik bghUe;jpa jpUeht[f;F murUk; rPfhHpg; gjpapy; Bjhd;wp cs;s rptf;fd;whd jpUqhdrk;ge;jUk;

 அந்நேர் திறக்க அடைக்க எனப்பாடும் திருவாயிலை அணைந்து  3833-3

AN NEEAR THIRAKKA ADAIKKA ENAPPAADUM THIRU VAAYILAI ANAINTHU

And that place is approaching way

Beh;Kfkha;j; jpwf;f milf;f vd;W ghlg;bgw;w thapiy mile;J

 நன்னீர் பொழியும் விழியினர் ஆய் நாயன் மாரை நினைந்து இறைஞ்சி    3833-4

NANNEER POLIYUM VILIYINAR AAYI NAAYAN MAARAI NINAINTHU IRAINJSI

And then those grace tears are shedding those eyes are possessing way and those naayan maars are meditation way prayed

 mUs; fz;zPh; tHpa[k; tpHpfis cilath;fshfp me;jehad;khu;fisa[k; jpahdpj;J tzA;f

 87. நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த நீடு மறைக்காட்டு அருமணியை        3834-1

NIRAINTHA MARAIGAL ARCHSITHTHA NEEDU MARAIK KAATTU ARUMANIYAI

And those full-pledged veethaas are conducted archanaas and those thiru marai kaadu place seated and those rare ruby diamond form seated that lord Siva’s feet place prayed

epiwitf; bfhz;l kiwfs; mUr;rid bra;j ePoa

jpUkiwf;fhl;oy; tPw;wpUf;Fk; mUkzp Bghd;wtuhd niwtiug; gzpe;J

 இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து போற்றி யாழைப் பழித்து என்னும்    3834-2

IRAINJSI VEELNTHU PANINTHU ELUNTHU POOARRI YAALAIP PALITHTHU ENNUM

And then fallen down in the land place and then prayed and got up way prayed and then one decade is singing

epyk; bghUe;j tpGe;J tzA;fp vGe;J Jjpj;J ahiHg; gHpj;J vdj; bjhlA;Fk;

 அறைந்த பதிகத் தமிழ் மாலை நம்பி சாத்த அருள் சேரர்         3834-3

ARAINTHA PATHIKATH TAMIL MAALAI NAMPI SAATHTHA ARUL SEEARAR

By nambi aaroorer and then those grace filled that seearer perumaanwho has sang that specialty filled

jpUg;gjpfj;ij ek;gp M\uh; ghor; rhj;j mUs; bghUe;jpa Bruh; bgUkhd; jhk; ghoa rpwg;g[ cila

 சிறந்த அந்தாதியில் சிறப்பித்து அனவே ஓதித் திளைத்து எழுந்தார்        3834-4

SIRANTHA ANTHAATHIYIL SIRAPPITHTHU ANAVEEA OOTHITH THILAITHTHU ELUNTHAAR

And that pon vanathu anthaathi way lord Siva is praising way sang and then got happy from it

 bghd; tz;zj;J me;jhjpapy; niwtiur; rpwg;gpj;Jg; ghodtw;iw Xjp nd;g[w;wdh; (ahiHg; gHpj;J vd;Dk; bjhlf;fk; cila gjpfj;ijr; Re;juh; ghodhu;)

 88. எழுந்து பணிந்து புறத்து எய்தி இருவர் பெரும் தொண்டரும் சில நாள்        3835-1

ELUNTHU PANINTHU PURATHTHU EYTHI IRUVAR PERUM THONNDARUM SILA NAAL

And then as above stated way those sacred deity place standing way prayed and then comes out from the temple, and then some more days

Bkw; brhd;d tz;zk; jpUKd;g[ epd;Wk; epiyj;bjGe;J tzA;fp btspapy; te;J nuz;L BgUk; rpy ehl;fs;

 செழுந்தண் பழனப் பதியதனுள் அமர்ந்து தென்பால் திரைக் கடல் நஞ்சு    3835-2

SELUN THANN PALANAP PATHIYATHANUL AMARNTHU THENPAAL THIRAIK KADAL NANJSU

And that cool paddy fields are filled that place willingly stayed, and then those place staying way,

brGikahd Fsph;e;j tay;fs; r{H;e;j mj;jyj;jpy; tpUk;gp tPw;wpUe;J mA;F nUe;jthBu mjd; bjw;fpy; cs;s miy bghUe;jpa fly; eq;ir

 அழுந்து மிடற்றார் அகத்தியான் பள்ளி இறைஞ்சி அவிர் மதியக்  3835-3

ALUNTHU MIDARRAAR AKATH THIYAAN PALLI IRAINJSI AVIR MATHIYAK

And then those south side, those sea place emanated that poison is consumed and that lord Siva dwelling that agastiyaan palli place entering way prayed

cl;bfhz;l fGj;jpid cila niwthpd; jpUmfj;jpahd; gs;spiag; Bgha; tzA;fpf; fiyfs;

 கொழுந்து வளர் செம் கடைக் குழகர் கோடிக் கோயில் குறுகினார் 3835-4

KOLUNTHU VALAR SEM KADAIK KULAKAR KOOADIK KOOAYIL KURUKINAAR

And then those growing moon is adorned in the hair place and that young chap form appearing that temple tower place

 tsUld; gpiwr; re;jpuidr; r{oa rilia cila FHfupd; jpUf;Bfhg[f;Bfhapiyr; Brh;e;jdh; (jyj;jpd; bgau; – jpUmfj;jpahd; gs;sp)

 89. கோடிக் குழகர் கோயில் அயல் குடிகள் ஒன்றும் புறத்து எங்கும்       3836-1

KOOADIK KULAKAR KOOAYIL AYAL KUDIKAL ONRUM PURATHTHU ENGKUM

And that temple place internal and external place all the places searched

Bfhof; FHfupd; Bfhapypd; maypYk; btspapYs; vA;Fk; Bjoa[k;

 நாடிக் காணாது உள்புக்கு நம்பர் பாதம் தொழுது உள்ளம் 3836-2

NAADIK KAANAATHU YULPUKKU NAMPAR PAATHAM THOLUTHU YULLAM

And then no one is dwelling there, and then entered into the temple place and then prayed under lord Siva’s feet and then in the mind place

xUFoa[k; fhzhJ BfhapYs; g[Fe;J niwthpd; jpUtoiaj; bjhGJ cs;sk;

 வாடிக் கடிதாய்க் கடல் காற்று என்று எடுத்து மலர்க் கண்ணீர் வாரப்       3836-3

VAADIK KADITHAAYIK KADAL KAARRU ENRU EDUTHTHU MALARK KANNEER VAARAP

Those sorrow filled way and those flower form of eye place those water shedding way

thl;lk; bfhz;L kyh; Bghd;w fz;fspy; ePh;tu

 பாடிக் காடு காள் புணர்ந்த பரிசும் பதிகத்து இடை வைத்தார்      3836-4

PAADIK KAADU KAAL PUNARNTHA PARISUM PATHIKATHTHU IDAI VAITHTHAAR

And then one decade starting with that fast wind way and that lord Siva single way seated those mannerism is singing way in that decade and praised that lord Siva

 fojha;f; fhw;W vdj; bjhlA;fpa gjpfk; gho cld; niwth; tPw;W nUf;fpd;w jd;ikiaa[k; me;jg; gjpfj;Js; itj;Jg; Bghw;wpdhu;

 90. அங்கு வைகிப் பணிந்து அருளால் போவார் அகன் கோணாட்டு அரனார்        3837-1

ANGKU VAIKIP PANINTHU ARULAAL POOAVAAR AKAN KOOANAATTU ARANAAR

And that maraikaadu place staying way and then got permission to move away from that place and then entered in to chola kingdom place where lord Siva seated

mj;jpUkiwf; fhl;oy; jA;fp tzA;fp tpilbgw;Wr; bry;gtuha; BrhH ehl;oy; rptbgUkhd; tpsA;fp tPw;wpUf;fpd;w

 தங்கும் இடங்கள் வணங்கிப் போய் பாண்டி நாடுதனைச் சார்ந்து  3837-2

TANGKUM IDANGKAL VANANGKIP POOAYI PAANNDI NAADUTHANAICH SAARNTHU

Those temples are praying way and then entered into that paandiyaa kingdom place

jyA;fis tzA;fpr; brd;W ghz;oa ehl;ilr; Brh;e;J

 திங்கள் முடியார் திருப்புத்தூர் இறைஞ்சி போந்து சேண் விளங்கும்        3837-3

TINGKAL MUDIYAAR THIRUP PUTHTHOOR IRAINJSI POONTHU SEEANN VILANGKUM

And that curved moon adorned hair possessed and that thiru puthoor place praying way moved

gpiwr; re;jpuidr; R{oa Koia cila niwthpd; jpUg;g[j;J]hpid tzA;fpr; brd;W thdpy; tpsA;Fk;

 மங்குல் தவழும் மணிமாட மதுரை மூதூர் வந்து அணைந்தார்    3837-4

MANGKUL THAVAMUM MANIMAADA MATHURAI MOOTHOOR VANTHU ANAINTHAAR

And then in the space place clouds are crawling those lovely high raised that mansions are filled that good old mathurai place entered

 Kfpy;fs; jtH;fpd;w mHfhd khlA;fs; epiwe;j kJiu vd;w giHa gjpapy; te;J Brh;e;jdh;

 91. சேரமான் தோழரும் அச் சேரர் பிரானும் பணிப்பூண் 3838-1

SEEARAMAAN THOOALARUM ACH SEEARAR PIRAANUM PANIP POON

And that seeara maan friend suntherer and that king and those snakes are adorned as ornaments way in that bosom place

Brukhd; BjhHuhd ek;gp M\uUk; BrukhDk; ghk;ig mzpaha; mzpe;j khu;gpduhd

 ஆரமார் மார்பரை ஆலவாயினில் வணங்க       3838-2

AARAMAAR MAARPARAI AALAVAAYINIL VANANGKA

And that lord Siva’s sacred thiru aalavaai temple is praying way

rptbgUkhid kJiuj; jpUMythapy; tzA;Fk; bghUl;L

 வாரமா வந்து அணைய வழுதியார் மனக்காதல் 3838-3

VAARAMAA VANTHU ANAIYA VALUTHIYAAR MANAK KAATHAL

Willingness filled way entered, where the paandiyaa king and those likings are filled way

md;g[ld; te;J Bru ghz;oa kd;dh; kdtpUg;gk; kpf

 கூர மாநகர் கோடித்து எதிர் கொண்டு கொடு புக்கார்      3838-4

KOORA MAANAKAR KOOAIDTHTHU EATHIR KONNDU KODU PUKKAAR

And that city place is decorated and then beforehand received them and then entered n to that city place

 khefuj;ij mzp bra;J vjph;bfhz;L tuBtw;W miHj;Jf; bfhz;L efuj;Jf;Fs; g[Fe;jdu;

 92. தென்னவர் கோன் மகளாரைத் திருவேட்டு முன்னரே 3839-1

THENNAVAR KOOAN MAKALAARAITH THIRUVEEATTU MUNNAREEA

And then in the south mathurai place happily stayed those chola king

 தொன் மதுரை நகரின் கண் இனிது இருந்த சோழனார்    3839-2

THON MATHURAI NAKARIN KANN INITHU IRUNTHA SOOLANAAR

 அன்னவர்கள் உடன் கூட அனைய அவரும் கூடி 3839-3

ANNAVARGAL YUDAN KOODA ANIAYA AVARUM KOODI

And those persons place clubbed way

 மன்னு திரு ஆலவாய் மணிக் கோயில் வந்து அணைந்தார்       3839-4

MANNU THIRU AALAVAAYI MANIK KOOAYIL VANTHU ANAINTHAAR

And that thiru aalavaai temple place entered

 93. திரு ஆலவாய் அமர்ந்த செஞ்சடையார் கோயில் வலம்      3840-1

THIRU AALAVAAYI AMARNTHA SENJSADAIYAAR KOOAYIL VALAM

And then those suntherer in that tiru aalavaai temple is encircling way moved

ek;gp M\uh; jpUMythapy; mkh;e;j niwthpd; jpUf;Bfhapy; tykha; te;jtuha;

 வருவார் முன் வீழ்ந்து இறைஞ்சி வன்தொண்டர் வழித்தொண்டு  3840-2

VARUVAAR MUN VEELNTHU IRAINJSI VAN THONNDAR VALITHTHONNDU

And then fallen down way prayed and then those hereditary way doing service

Kd;g[ tpGe;J tzA;fp tHptHpahj; bjhz;ilr; bra;a[k;

 தருவாரைப் போற்றி இசைத்துத் தாழ்ந்து எழுந்து வாழ்ந்த தமிழ் 3840-3

THARUVAARAIP POOARRI ISAITH THUTH THAALNTHU ELUNTHU VAALNTHA TAMIL

And those boon is given and then blessed and that lord Siva is praying way and then fallen down in the land place and then prayed and then those good life giving

Bgw;iwj; je;J mUs;gtuhd niwtiuj; Jjpj;J epyk; cw tpGe;J bjhGJ thH;t[ cila

 பெரு வாய்மை மலர் புனைந்து பெரு மகிழ்ச்சி பிறங்கினார்       3840-4

PERU VAAYIMAI MALAR PUNAINTHU PERU MAKILCHSI PIRANGKINAAR

And those truth filled that Tamil decade singing way and then happy filled that mentality way appeared

 bgUtha;ikia cila jkpH; ghkhiy ghog; bgUkfpH;r;rpapy; tpsA;fpdhu;

 94. படியேறு புகழ்ச் சேரர் பெருமானும் பார் மிசை வீழ்ந்து       3841-1

PADIYEEARU PUKALCH SEERAR PERUMAANUM PAAR MISAI VEELNTHU

And then in this land place those glory filled that seearmaan in that land place fallen down form prayed

cyfk; Vw;wk; mila[k; g[fiH cila BrukhDk; jpUKd;g[ epyj;jpy; tpGe;J

 அடியேனைப் பொருளாக அளித்த திருமுகக் கருணை     3841-2

ADIYEEANAIP PORULAAKA ALITHTHA THIRU MUKAK KARUNAI

And that seeara king is considered as matter way and those letter is given way blessed me and those grace boundary

moBaida[k; xU bghUs; gLj;jpj; jpUKfj;ijj; je;J mUspa mUs; bgUf;fpd;

 முடிவேது என்று அறிந்திலேன் என மொழிகள் தடுமாறக் 3841-3

MUDIVEETHU ENRU ARINTHILEEAN EN MOLIGAL THADUMAARAK

Is not to be measured by me in that wards are saying way prayed and then those wards are not arising from the tongue in they braying before lord Siva

vy;iyia mstpl mwpBad; vd;W Twpj;Jjpj;J brhw;fs; VHkhl;lhky; ehf;F jHjHf;f

 கடியேறு கொன்றையார் முன் பரவிக் களி கூர்ந்தார்      3841-4

KAIYEEARU KONRAIYAAR MUN PARAVIK KALI KOORNTHAAR

And those fragrance filled that konrai flowers are adorned that lord Siva before praying and then praising way got happy

 kdk; tphpe;j bfhd;iw kyh; mzpe;j rptbgUkhd; jpUKd;g[ Jjpj;J kfpH;e;J

 95. செம்பியனார் உடன் செழியர் தாம் பணிந்து சேரர் உடன்      3842-1

SEMPIYANAAR YUDAN SELIYAR THAAM PANINTHU SEEARAR YUDAN

And then those chola king with that paandiyaa king is prayed together and then those seeara king

BrhHUld; ghz;oaUk; niwtiu tzA;fp Bruu; cld;

 நம்பியும் முன் புறத்து அணைய நண்ணிய பேர் உவகையால்     3842-2

NAMPIYUM MUN PURATHTHU ANAIYA NANNIYA PEEAR YUVAKAIYAAR

Those suntherer approached that outer place of temple and then those big enjoyment filled way

Re;juUk; Bfhapy; btspg;gf;fj;ij mila bghUe;jpa kpf;f fspg;ghy;

 உம்பர்பிரான் கோயிலின் இன்று உடன் கொண்டுபோய் இருவர்க்கும்       3842-3

YUMPAR PIRAAN KOOAYILIN INRU YUDAN KONNDU POOAYI IRUVARKKUM

And then those deevaas leader lord Siva’s temple place moving way and that paandiyaa king carried with him those two persons

Bjt Bjthpd; Bfhapypdpd;Wk; jk;KlBd miHj;Jf; bfhz;L brd;W ghz;oah; nUbgU kf;fSf;Fk;

 பைம்பொன் மணி மாளிகையில் குறை அறுத்தார் பஞ்சவனார்    3842-4

PAIM PON MANI MAALIKAIYIL KURAI ARUTHTHAAR PANJ SAVANAAR

And then those lovey gold studded in that palace place and those full-pledged way received them and full-filled  their requirements

 mHfpa bghd; g{z;l jk; khspifapy; Fiwtpy;yhJ Btz;oaJ cgr;rhuk; bra;jdh;

 96. உளம் மகிழக் கும்பிட்டு அங்கு உறையும் நாள் உதியர் உடன்        3843-1

YULAM MAKILAK KUMPITTU ANGKU YURAIYUM NAAL YUTHIYAR YUDAN

And then those mind happy filled way those lord Siva is prayed and that place staying time and that seeramaan peruman

cs;sk; kfpH rptbgUkhid tzA;fp mj;jyj;jpy; jA;fpa ehl;fspy; Brukhd; cld;

 கிளர் ஒளிப் பூண் வன் தொண்டர் தாம் இருந்த இடம் கெழுமி     3843-2

KILAR OLIP POON VAN THONNDAR THAAM IRUNTHA IDAM KELUMI

With him those suntherer who has stayed place entered

Re;juh; jhk; jA;fp nUe;j nlj;ij mile;J

 வளவனார் மீனவனார் வளம் பெருக மற்றவரோடு       3843-3

VALAVANAAR MEENAVANAAR VALAM PERUKA MARRAVAROOADU

And then those chola and paandiyaa kings those boons got way and then moved with them

BrhHUk; ghz;oaUk; tsk; bgUFk;go rhu;e;J mth;fs; cld;

 அளவளாவிய விருப்பால் அமர்ந்து கலந்து இனிது இருந்தார்      3843-4

ALAVALAAVIYA VIRUP PAAL AMARNTHU KALANTHU INITHU IRUNTHAAR

And those conversation way clubbed form stayed there happily

 ciuahof; fye;j tpUg;gj;jhy; mkh;e;J To ndpjha; nUe;jdh;

 97. அந் நாளில் மதுரை நகர் மருங்கரனார் அமர் பதிகள் 3844-1

AN NAALIL MATHURAI NAKAR MRUNGKARANAAR AMAR PATHIGAL

And those days in that mathurai temple nearby place those lord Siva dwelling those other temples are praying way

me;j ehl;fspy; kJiug; gjpapd; gf;fj;jpy; niwth; tpsA;f vGe;J mUsp nUf;Fk; jyA;fis

 பொன்னாரம் அணி மார்பில் புரவலர் மூவரும் போதச்    3844-2

PONNAARAM ANI MAARPIL PURAVALAR MOOVARUM POOATHACH

And those golden bosom ornaments are adorned and those three kings searaa cholaa and paandiyaa are moving with that suntherer

bghd; MuhA;fSk; kzpfSk; g{z;l khu;ig cila Ko kd;dh;fs; }tUk; cld; tu

 செந்நாவின் முனைப்பாடித் திருநாடர் சென்று இறைஞ்சிச்         3844-3

SEN NAAVIN MUNAIP PAADITH THIRU NAADAR SENRU IRAINJSICH

And those good tongue possessed that thiru munai paady state place descended suntherer gone and then prayed

brk;ik tpsA;Fk; ehit cila jpUKidg;ghoj; jpUehl;od; jiytuhd ek;gpfs; Bgha; tzA;fp

 சொன்மாலைகளும் சாத்தித் தொழத் திருப்பூவணத்தை அணைந்தார்       3844-4

SONMAALAIKALUM SAATHTHITH THOLATH THIRUP POOVANATHTHAI ANAINTHAAR

And those sacred decades are singing way and that way in that thiru poovanam temple place entered

 jpUg;gjpfA;fisg; gho tzA;Ftjw;F vGe;J jpUg;g{tzj;ij mile;jdh;

 98. நீடு திருப் பூவணத்துக் அணித்தாக நேர் செல்ல      3845-1

NEEDU THIRUP POOVANATHTHU ANITHTHAAKA NEEAR SELLA

And then those ever permanent form of poovanam temple place nearby straight way moving

epiyj;j jpUg;g{tzk; vd;w jyj;Jf;F md;ikapy; BeBu bry;Yk; BghJ

 மாடு வரும் திருத்தொண்டர் மன்னிய அப் பதிகாட்டத்    3845-2

MAADU VARUM THIRUTH THONNDAR MANNIYA AP PATHIKAATTATH

And then those sacred disciples are moving with them and that ever permanent form of temple is showing to them

gf;fj;BjtUk; jpUj;bjhz;lh;fs; epiybgw;w me;jg; gjpiaf; fhl;l

 தேடு மறைக்கு அரியாரைத் திருவுடையார் என்று எடுத்துப்       3845-3

THEEADU MARAIKKU ARIYAARAITH THIRUYUDAIYAAR ENRU EDUTHTHUP

And those veethaas are searching lord Siva but not approached that rare lord Siva, where one decade starting that thiru yudaiyaar way

BjLk; kiwfSf;Fk; vl;Ljw;F mhpa niwtiuj; jpUt[ilahu; vdj; bjhlA;fpg;

 பாடி இசையில் பூவணம் மீதோ என்று பணிந்து அணைவார்      3845-4

PAADI ISAIYIL POOVANAM MEETHOOA ENRU PANINTHU ANAIVAAR

And those musical notes are filled way is this poovanam in that way praising way entered into that temple place

 ghLk; nir bghUe;jpa jpUg;gjpfj;jpy; g{tzk; NBjh vd;W Bghw;wp tzA;fpr; Brh;thuhfp (jpUt[ilahu; gjpf bjhlf;fk;)

 99. சென்று திருப் பூவணத்துத் தேவர் பிரான் மகிழ் கோயில்     3846-1

SENRU THIRUP POOVANATHTHUTH THEEAVAR PIRAAN MAKIL KOOAYIL

Where in that thiru poovanamtemple place those deevaas leader happily seated in that temple place

Bgha;j; jpUg;g{tzj;jpy; thdth; jiytuhd niwth; kfpH;e;J tPw;wpUf;Fk; Bfhapypd;

 முன்றில் வலம் கொண்டு இறைவர் முன் வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து        3846-2

MUNRIL VALAM KONNDU IRAIVAR MUN VEELNTHU PANINTHU ELUNTHU

And that temple is encircling way and then fallen down in the land place way prayed

jpUKw;wj;ij tykhf te;J niwthpd; jpUKd;g[ epyKw tpGe;J tzA;fp

 நின்று பரவிப்பாடி நேர் நீக்கி உடன் பணிந்த     3846-3

NINRU PARAVIP PAADI NEER NEEKKI YUDAN PANINTHA

And then standing way sang decade and then from that place left away and then those suntherer

vGe;J epd;W Jjpj;Jg;gho mA;fpUe;J ePA;fp jk;Kld; te;j

 வென்றி முடி வேந்தருடன் போந்து அங்கண் மேவினார்  3846-4

VENRI MUDI VEEANTHARUDAN POOANTHU ANGKANN MEEAVINAAR

That three kings with them clubbing way and that temple place stayed

btw;wp cila Kokd;dh; }tUlBd Tog;Bgha;r; Re;juh; me;jj; jyj;jpy; jA;fpdhu;

 100. அப்பதியில் அமர்ந்து இறைஞ்சிச் சில நாளில் ஆரூரர்       3847-1

APPATHIYIL AMARNTHU IRAINJSICH SILA NAALIL AAROORAR

And then thiru poovanam place staying and then prayed lord Siva and then after wards

jpUg;g{tzk; vd;w me;jj; jyj;jpy; tpUk;gpj; jA;fp nUe;J niwtiu tzA;fpg; gpd; rpy ehl;fs; ek;gp M\uh;

 முப்பெரும் வேந்தர்களோடு முதன் மதுரை நகர் எய்தி    3847-2

MUPPERUM VEEANTHARKALOODU MATHIN MATHURAI NAKAR EAYTHI

And those big kings are clubbed way returned back to mathurai

bgUBte;jh; }tUlBd Kjd;ik cila kJiuiar; Brh;e;J

 மெய்ப் பரிவில் திருவால வாயுடையார் விரை மலர்த்தாள்       3847-3

MEYP PARIVIL THIRU VAALA VAAYUDAIYAAR VIRAI MALARTH THAAL

And those true big love filled way and that aalavaai place seated lord Siva and those fragrance filled that flower form of soft feet place

cz;ik rhu;e;j Bguz;ghy; Mytha; cila niwthpd; kzk; fkGk; kyh;Bghd;w jpUtofis

 எப்பொழுதும் பணிந்து ஏத்தி இன்புற்று அங்கு அமர்கின்றார்       3847-4

EPPOLUTHUM PANINTHU EATHTHI INPURRU ANGKU AMARKINRAAR

All the time praying way got happiness and then those willingness filled way stayed there

 vg;BghJk; tzA;fpj; Jjpj;J nd;gk; va;jp mA;F tpUk;gp vGe;J mUsp nUe;jhu;

 101. செஞ்சடையார் திருவாப்பனூர் திருவேடகம் முதலாம்       3848-1

SENJ SADAIYAAR THIRUVAAP PANOOR THIRU VEEADAKAM MUTHALAAM

And then those red color hair possessed and those lord Siva’s thiru aapanoor, thiru veedagam and other

rpte;j rilia cila niwthpd; jpU Mg;gD]h; jpUBtlfk; Kjyhf

 நஞ்சு அணியும் கண்டர் அவர் நயந்த பதி நண்ணியே     3848-2

NANJSU ANIYUM KANNDAR AVAR NAYANTHA PATHI NANNIYEEA

Those poison consumed that lord Siva’s sacred temple place visited way prayed

eq;ir cz;l fGj;ij cila rptbgUkhd; tpUk;gp tPw;W nUf;Fk; gjpfspy; Bgha;f;

 எஞ்சலிலாக் காதலினால் இனிது இறைஞ்சி மீண்டு அணைந்து     3848-3

ENJSALILAAK KAATHILINAAL INITHU IRAINJSI MEENNDU ANIANTHU

And then those much willingness filled way prayed and then come back

Fiwtw;w bgUtpUg;g[ld; ndpjhf tzA;fp kPz;Lk;

 மஞ்சணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார்       3848-4

MANJSANAIYUM MATHIL MATHURAI MAANAKARIL MAKILNTHU IRUNTHAAR

And those clouds are crawling that protection walls are covered and that Madurai city place happily stayed

 Kfpy; Bjha[k; kjpiy cila kJiu efupy; Brh;e;J kfpH;e;J nUe;jhu;

 102. பரமர் திருப்பரம் குன்றில் சென்று பார்த்திபர் ஓடும் 3849-1

PARAMAR THIRUP PARAM KUNRIL SENRU PAARTHTHIPAR OODUM

And then with that three kings clubbed with him in that thirup param kunram place entered

}Bte;jUld; rptbgUkhdpd; jpUg;gwk; Fd;wj;ij mile;J

 புரம் எரித்தார் கோயில் வலம் கொண்டு புகுந்து உள் இறைஞ்சிச் 3849-2

PURAM ERITHTHAAR KOOAYIL VALAM KONNDU PUKUNTHU YUN IRAINJSICH

And those three castles are fired and that temple is encircling way and then entered inside the temple and then prayed

jphpg[uk; vhpj;j bgUkhdpd; Bfhapiy tykhf te;J cs;Bs g[Fe;J tzA;fp

 சிரமலிமாலைச் சடையார் திருவடிக்கீழ் ஆட்செய்யும்     3849-3

SIRAMALIMAALAICH SADAIYAAR THIRU VADIK EEL AATSEYYUM

And that white skull garland adorned and that long hair possessed that lord Siva and then whose sacred feet place surrendering way

btz;jiyfs; kype;j khiyapid mzpe;j rilia cilatupd; jpUtoapd; fPH; Ml;bra;a[k;

 அருமை நினைந்து அஞ்சுதும் என்று ஆரூரர் பாடுவார்    3849-4

ARUMAI NINAINTHU ANJSUTHUM ENRU AAROORAR PAADUVAAR

And that specialty is thinking way and then sang a decade starting that fearing way

 mtUila mUikia vz;zp mq;RJk; vd;w fUj;Jld; M\uh; ghLtuha;

 103.  கோத்திட்டை என்று எடுத்துக் கோதில் திருப்பதிக இசை    3850-1

KOOATHTHITTAI ENRU EDUTHTHUK KOOATHIL THIRUP PATHIKA ISAI

And then those kooa thettai way starting and that flawless form of scared decade musical notes are filled way sang

Bfhj;jpl;ila[k; vdj; bjhlA;fpf; Fw;wk; ny;yhj jpUg;gjpf nirapdhy;

 மூர்த்தியார் தமை வணங்கி முக்கோக்கள் உடன் முன்பே 3850-2

MOORTHTHIYAAR THAMAI VANANGKI MUKKOOAKKAL YUDAN MUNPEEA

And that three kings before

niwtiu tzA;fp }Bte;jh;fs; Kd;g[

 ஏத்திய வண் தமிழ் மாலை இன் இசைப் பாடிப் பரவி    3850-3

EATHTHIYA VANN THAMIL MAALAI IN ISAIP PAADIP PARAVI

And that rich Tamil decade is singing way prayed and then praising lord Siva

tsg;gk; kpf;f jkpH; khiyia ndpa nirahy; ghoj;Jjpj;Jr;

 சாத்தினார் சங்கரனார் தங்கு திருப்பரங்குன்றில்  3850-4

SAATHTHINAAR SANGKARANAAR THANGKU THIRUP PARANGKUNRIL

And that sangaraa name possessed in that thiru param kunram lord Siva place sang a decade

 rA;fuh; jA;fp nUf;Fk; jpUg;guA;Fd;wj;jpy; niwtUf;F M\uh; rhj;jpdhu;

 104. இறைவர் திருத்தொண்டு புரி அருமையினை இரு நிலத்து  3851-1

IRAIVAR THIRUTH THONNDU PURI ARUMAIYINAI IRU NILATHTHU

And that lord Siva’s sacred service doing and that specialty is in this big land place

niwtupd; jpUj;bjhz;L bra;a[k; mUikg;ghl;il ne;jg; bghpa cyfpy;

 முறை புரியும் முதல் வேந்தர் மூவர்களும் கேட்டு அஞ்சி         3851-2

MURAI PURIYUM MUTHAL VEEANTHAR MOOVARKALUM KEEATTU ANJSI

And those ruling that prime crown adorned that three kings are hearing way got afraid of

MSk; Kjy;Ko kd;duhd kd;dh; }tUk; Bfl;Lj; jhKk; mq;rp

 மறை முந் நூல் மணி மார்பின் வன்தொண்டர் தமைப் பணிந்தார்         3851-3

MARAI MUN NOOL MANI MAARPIN VAN THONNDAR THAMAIP PANINTHAAR

And those veethaa rules are following and those three knotted thread adorned that lovely bosom possessed that suntherer before those kings are prayed

kiwfspy; tpjpj;j Ke;E]y; mzpe;j mHfpa khu;ig cila Re;juiu tzA;fpdhu;fs;

 நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார்     3851-4

NIRAI THAVATH THOOAR AP PAALUM NIRUTH THAR PATHI THOLA NINAINTHAAR

And that full-pledged that penance filled that suntherer and then those above place established those temples are wanted to praying way thinking

 epiwe; jtj;ij cila Re;juh; mg;ghYk; nUf;fpd;w niwthpd; gjpfisa[k; Bgha; tzA;Fjw;F vz;zpdhu;

 105. அந் நாட்டுத் திருப்பதிகள் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சமலை        3852-1

AN NAATTUTH THIRUP PATHIKAL PALAYUM ANAINTHU IRAINJSA MALAI

And then those state place nearby temples are wanted to pray way and then those goodness filled

me;j ehl;oy; mUfpy; cs;s gjpfs; gytw;iwa[k; Bgha; tzA;f ed;ik cila

 நன்னாட்டு வேந்தருடன் நம்பிதாம் எழுந்து அருள        3852-2

NANNAATTU VEEANTHARUDAN NAMPITHAAM ELUNTHU ARULA

And that hill king seeara maan with him suntherer moving

kiyehl;L kd;duhd BrukhDlBd Re;juh; vGe;J mUs

 மின்னாட்டும் பல் மணிப்பூண் வேந்தர் இருவரும் மீள்வார்        3852-3

MINNAATTUM PAL MANIPPOON VEEANTHAR IRUVARUM MEELVAAR

And then those light glittering diamonds are studded those ornaments are adorned and those chola and paandiya king returned back to mathurai place

xsp tpsA;Fk; gy kzpfs; niHj;j mzpfis mzpe;j BrhH ghz;oauhfpa nUbgUBte;jUk; kJiuf;F kPz;ol

 தென்னாட்டு வேண்டுவன செய்து அமைப்பார் தமை விடுத்தார்    3852-4

THENNAATTU VEEANNDUVANA SEYTHU AMAIPPAAR THAMAI VIDUTHTHAAR

And then those south state and those provisions are giving way those supporting staff

 bjd;ehl;oy; mth;fSf;F Btz;Ltdtw;iwr; bra;jikf;F chpa gupthuA;fis

 106. இரு பெரு வேந்தரும் இயல்பின் மீண்டதற் பின் எழுந்து அருளும்  3853-1

IRU PERU VEEANTHARUM IYALPIN MEENNDATHAR PIN ELUNTHU ARULUM

Given way and then those already stated way chola and paandiyaa kings have returned back

Kd;brhd;d tz;zk; BrhH ghz;oauhd nUbgU kd;dh;fSk; kPz;L brd;wdh; gpd;g[ vGe;jUspr;

 பொருவருஞ் சீர் வன்தொண்டர் புகழ்ச் சேரர் உடன் புனிதர்        3853-2

PORUVARUNJ SEER VANTHONNDAR PUKALCH SEEARAR YUDAN PUNITHAR

And then those suntherer and that glory filled that seearamaan perumaan

bry;fpd;w Re;juh; g[fiH cila BrukhDlBd niwth;

 மருவிய தானம் பலவும் பணிந்து போய் மலைச்சாரல்    3853-3

MARUVIYA THAANAM PALAYUM PANINTHU POOAYI MALAICH SAARAL

Ad that lord Siva explicit way appearing those temples are praying way moved and then those hilly shadow place

btspg;glg; bghUe;jpa jyA;fs; gytw;iwa[k; tzA;fpr; brd;W kiyapd; rhuypy;

 குருமணிகள் வெயில் எறிக்கும் குற்றாலம் சென்று அடைந்தார்    3853-4

KURU MANIGAL VEEAYIL EARIKKUM KURRAALAM SENRU ADAINTHAAR

And those glittering form of light and that sun form emanating and that kutraalam place entered

 epwKila kzpfs; fjputd; Bghy; xsptPRk; FUFw;whyj;ijg; Bgha;r; Brh;e;jdh;

 107. குற்றாலத்து இனிது அமர்ந்த கூத்தர் குரை கழல் வணங்கிச் 3854-1

KURRAALATHTHU INITHU AMARNTHA KOOTHTHAR KURAI KALAL VANANGKICH

And then those thiru kutraalam place happily descended and that dancer whose sound raising that anklets are adorned that sacred feet are praying way

jpUf;Fw;whyj;jpy; ndpjha; vGe;J mUsp cs;s Tj;jhpd; xypf;Fk; fHiy mzpe;j jpUtofis tzA;fpr;

 சொல்தாம மலர் புனைந்து குறும் பலாத் தொழுது இப்பால்       3854-2

SOLTHAAMA MALAR PUNAINTHU KURUM PALAATH THOLUTHU IPPAAL

And those wards garland way poems are composed and then singing way prayed and then those thiru kurum palaa place those lord Sivais praying way

brhy;kyh; kiy g[ide;J Jjpj;Jj; “jpUf;FWk;gyh” vd;Dk; Bfhapypd; niwtiu tzA;fp

 முற்றா வெண்மதி முடியார் பதிபணிந்து மூவெயில்கள்  3854-3

MURRAA VENNMATHI MUDIYAAR PATHIPANINTHU MOOVEYILGAL

And then those not yet ripped that moon adorned that lord Siva temples are praying way and then those three castles are destroyed

ng;gf;fj;jpy; Kjpuhj btz;ikahd gpiwr;re;jpuidr; r{oa niwthpd; jyA;fis tzA;fpr; brd;W jphpg[uA;fisa[k;

 செற்றார் மன்னிய செல்வத் திருநெல் வேலியை அணைந்தார்     3854-4

SERRAAR MANNIYA SELVATH THIRU NEL VEEALIYAI ANAINTHAAR

And that lord Siva permanently descended ad that wealth filled thatthiru nelveeali place entered

 mHpj;j bgUkhd; epiybgw;w vGe;J mUspa bry;tj; jpUbey;Btypiag; Bgha; mile;jhu;

 108. நெல்வேலி நீற்று அழகர் தமைப் பணிந்து பாடி நிகழ்        3855-1

NELVEALI NEERRU ALAKAR THAMAIP PANINTHU PAADI NIKAL

And that thirunel veali place seated that sacred ashes are adorned and that handsome form appearing that lord Siva is praying way sand songs

jpUbey;Btypapy; tPw;W nUf;fpd;w jpUePw;W mHfuhd niwtiu tzA;fpg;gho

 பல்வேறு பதி பிறவும் பணிந்து அன்பால் வந்து அணைந்தார்      3855-2

PALVEEARU PATHI PIRAYUM PANINTHU ANPAAL VANTHU ANAINTHAAR

And then those nearby place established that temples are visiting way prayed and then those love filled way returned back

mg;gf;fk; cs;s gy;BtW gjpfisa[k; gpwtw;iwa[k; gzpe;J Bgha; md;g[ld; te;J Brh;e;jhu;

 வில்வேடராய் வென்றி விசயன் எதிர் பன்றிப் பின்       3855-3

VIL VEEADARAAYI VENRI VISAYAN ETHIR PANRIP PIN

And those bow carrier form lord Siva carried that hunter appearance and then those winning force filled that Arjuna before and pig behind

tpy;iy Ve;jpa Btlh; cUt[ld; btw;wpapid cila mUr;RdUf;F Kd; gd;wpapid gpd;Bd

 செல் வேத முதல்வரமர் திரு இராமேச்சரத்து    3855-4

SEL VEEATHA MUTHALVARAMAR THIRU IRAAMEEACHSARATHTHU

Moved and that prime god seated that rameswaram temple place willingly

 brd;w KiwKjy;tuhd niwth; tpUk;gp tPw;W nUf;fpd;w nuhBkr;ruj;jpy;

 109. மன்னும் இராமேச்சரத்து மாமணியை முன் வணங்கிப்       3856-1

MANNUM IRAAMEEACHSARATHTHU MAAMANIYAI MUN VANANGKIP

And that ever permanent form of rameswaram place where descended and these big diamond form appearing that lord Siva before praying way

epiybgw;w nuhBkr;ruj;jpy; vGe;J mUspa bghpa rpe;jhkzp Bghd;w niwtiu Kd; tzA;fpj; Jjpf;Fk;

 பன்னும் தமிழ்த் தொடைசாத்திப் பயில்கின்றார் பாம்பு அணிந்த    3856-2

PANNUM TAMILTH THODAI SAATHTHIP PAYIL KINRAAR PAAMPU ANINTHA

And then those sacred decade is singing way and then adorned it as garland form to lord Siva and then those snakes are adorned

jkpH; khiyahd jpUg;gjpfj;ijg; ghor; rhj;jp ghk;g[fis mzpe;j

 சென்னியர் மாதோட்டத்துத் திருக்கேதீச்சரம் சார்ந்த       3856-3

SENNIYAR MAA THOOATTATHTHUTH THIRUK KEEATHEECHSARAM SAARNTHA

In the hair place and that lord Siva seated in that Sri Langa place established maathootam keetheesaram place thinking way

Koia cila niwth; tPw;wpUf;fpd;w NH ehl;oy; cs;s khBjhl;lj;Jj; jpUf;BfjPr;ruj;ijr; rpe;jpj;Jk;

 சொல்மலர் மாலைகள் சாத்தித் தூரத்தே தொழுது அமர்ந்தார்      3856-4

SOL MALAR MAALAIGAL SAATHTHITH THOORATH THEEA THOLUTHU AMARNTHAAR

And that golden flower garland form those sacred decade singing way adorned it, and those sea in between appearing so in this place standing way prayed and then stayed there

 bghd; kyh;khiyfshd jpUg;gjpfj;ijg; ghor; rhj;jpf; fly; nilapy; cs;sjhy; bjhiytpy; mA;F epd;wgoBa bjhGJ jA;fp nUe;jhu;

 110. திரு இராமேச்சரத்துச் செழும் பவளச் சுடர்க் கொழுந்தைப்  3857-1

THIRU IRAAMEEACH SURATHTHUCH SELUM PAVALACH SUDARK KOLUNTHAIP

And those rameswarm place that tender leaves form of lord Siva is praying way

bfhGe;jhd niwtiu tzA;fpj;

 பரிவினால் தொழுது அகன்று பரமர் பிற பணிந்து        3857-2

PARIVINAAL THOLUTHU AKANRU PARAMAR PIRA PANINTHU

And then those nearby place established that temples are praying way

bjhGJ Bgha; niwthpd; gjpfs; gytw;iwa[k; gzpe;J brd;W

 பெருவிமானத்து இமையோர் வணங்கும் பெரும் திருச்சுழியல்     3857-3

PERUVIMAANATHTHU IMAIYOOAR VANANGKUM PERUM THIRUCHSULIYAL

And then those big air planes are using way descended those deevaas are praying and that big thiru suliyal place

bghpa thd; Ch;jpfspy; te;J Bjth; tzA;Fk; bgupa jpUr;RHpaiy

 மருவினார் வன்தொண்டர் மலை வேந்தருடன் கூட      3857-4

MARUVINAAR VAN THONNDAR MALAI VEEANTHARUDAN KOODA

Entered and then those hard disciple clubbed with that seeara maan perumaan moving with him

 te;J milj;jhu; td; bjhz;lh; kiyehl;L kd;duhd Brukhd; cld; Tl

 111. திருச்சுழியல் இடம் கொண்ட செம்பொன் மலைச் சிலையாரைக்     3858-1

THIRUCH SULIYAL IDAM KONNDA SEMPON MALAICH SILAIYAARAIK

And that thiru suliyal place seated that lord Siva who has converted golden hills as bow form and then carried in the hand place

jpUr;RHpaypy; nlk; bfhz;L tPw;wpnUf;fpd;w brk;bghd; kiyiaBa tpy;yha; Ve;jpatiuf;

 கருச்சுழியில் வீழாமைக் காப்பாரைக் கடல் விடத்தின்    3858-2

KARUCH SULIYIL VEELAAMAIK KAAPPAARAIK KADAL VIDATHTHIL

And those yumb place not taking birth way guarding and that lord Siva and then those sea place emanated

fUg;gkhd RHpapy; tpHhky; fhg;gtiuf; flypy; vGe;j

 இருள் சுழியும் மிடற்றாரை இறைஞ்சி எதிர் இதழி மலர்ப்        3858-3

IRUL SULIYUM MIDARRAARAI IRAINJSI ETHIR ITHALI MALARP

Poison tainted throat possessed lord Siva’s sacred feet place fallen down way praying, and then those konrai flower garland

eq;rpd; fUik cilatiuj; jpUKd;g[ tpGe;J tzA;fpf; bfhd;iw kyh; khiyahy; Md

 பருச் சுழியத்துடன் ஊனாய் உயிர் எனும் பா மலர் புனைந்தார்    3858-4

PARUCH SULIYATH THUDAN YOONAAYI YUYIR ENUM PAA MALAR PUNAINTHAAR

And then those not taking birth in this world in that way sang decade and then adorned it to lord Siva

 gUj;j RHpaj;Jld; Tl Cdha; g[fyha; vdj; bjhlA;Fk; brhy;khiyiar; R{l;odhu;

 112. அங்கணரைப் பணிந்து உறையும் ஆரூரர்க்கு அவ்வூரில்     3859-1

ANGKANARAIP PANINTHU YURAIYUM AAROORARRKKU AVVOORIL

And then in that hamlet place lord Siva is praying way stayed there

M\uh;f;F mt;Chpy; niwtiuj; bjhGJ jA;fp nUe;j ek;gp M\uh;f;F me;j Chpy;

 கங்குல் இடைக் கனவின் கண் காளையாந் திருவடிவால் 3859-2

KANGKUL IDAIK KANAVIN KANN KAALAIYAAN THIRU VADIVAAL

And then at that night time lord Siva appeared to in that bull place ascending way

nutpy; fdtpy; btspg;gl;Lf; fhisahd totj;Jld; Bjhd;wpr;

 செங்கையினில் பொன் செண்டும் திருமுடியில் சுழியம் உடன்     3859-3

SENGKAIYINIL PON SENNDUM THUR MUDIYIL SULIYAM YUDAN

And then in the red color hand place those golden sendu flower carrying way and then in the hair place suliyal way appeared

rpte;j ifapBy brhy; brz;Lk; Koapy; RHpaUk; vd;Dk; ntw;Wld;

 எங்கும் இலாத் திருவேடம் என்புருக முன்காட்டி 3859-4

ENGKUM ILAATH THIRU VEEADAM ENPURUKA MUNKAATTI

And then no place seeing those sacred appearance is those bones are melting way showed

vA;Fk fhzKoahj jpUf;Bfhyj;ij vYk;g[k; cUFk;go Kd;Bd fhl;o

 113.  கானப் பேர் யாம் இருப்பது எனக் கழறி கங்கை எனும்      3860-1

KAANAP PEEAR YAAM IRUPPATHU ENAK KALARI KANGKAI ENUM

And then said that I am staying in the ganap peear temple place and that way said

nUg;gJ fhdg;Bgu; vd;W Twp thdj;jpy; fA;if vd;W

 வானப் பேராறும் உலவும் மா முடியார் தாம் அகல      3860-2

VAANAP PEEARAARUM YULAYUM MAA MUDIYAAR THAAM AKALA

And then those space place descending that GangesRiver adorned in the big hair place and that way lord Siva concealed form blessed him

BguhW jA;Fjw;F nlkhd bgUKoia cila bgUkhd; kiwe;J mUs

 ஞானப் பேராளர் உணர்ந்து அதிசயித்து நாகம் உடன்      3860-3

GNAANAP PEEARAALAR YUNARNTHU ATHISAYITHTHU NAAKAM YUDAN

And those gaana ruled that suntherer awakening way knowing it and then those astonishing way and then that lord Sivaadorned that snakes

qhdj;jpd; Bguhl;rpia cila ek;gp M\uh; tpHpj;J czh;e;J mjprak; bfhz;L ghk;g[ld;

 ஏனப் பேரெயிறு அணிந்தார் அருள் இருந்த பரிசு என்பார்         3860-4

EANAP PEEAREYIRU ANINTHAAR ARUL IRUNTHA PARISU ENPAAR

And those pig horns as garland form adorned and that lord Siva’s grace is thinking way astonishing form appeared

 gd;wpapd; bfhk;iga[k; mzpe;j niwthpd; jpUmUs; vd;dplk; nUe;j jd;ik jhd; vd;d vd;whu;

 114. கண்டு அருளும் படி கழறிற்றறிவார்க்கு மொழிந்து அருளிப் 3861-1

KANNDU ARULUM PADI KALARIRRARIVAARKKU MOLINTHU ARULIP

And then those appearance mannerism and that lord Siva blessing way informed to cheeara king

jhk; fz;l jd;ikiaa[k; rptbgUkhdpd; mUspd; jd;ikiaa[k; BrukhDf;F

 புண்டரிகப் புனல் சுழியல் புனிதர் கழல் வணங்கிப் போய் 3861-2

PUNNDARIKAP PUNAL SULIYAL PUNITHAR KALAL VANANGKIP POOAYI

And then those lotus flowers are filled that water bodies and that thiru suliyal place praying way and then got permission to move from that place

jhkiu kyh;fis cila ePh;epiyfis cila jpUr;RHpaypy; niwtiu tzA;fp tpilbgw;Wr; brd;W

 அண்டர் பிரான் திருக்கானப்பேர் அணைவார் ஆரூரர்      3861-3

ANNDAR PIRAAN THIRUK KAANAP PEEAR ANAIVAAR AAROORAR

And then those deevaas leader lord Siva dwelling that thiru gaanap peear temple place entered that suntherer

Bjth; jiytuhd niwthpd; jpUf;fhzg;Bgh; vd;w gjpia milgtuhd ek;gp M\uh;

 தொண்டர் அடித் தொழலும் எனும் சொல் பதிகத் தொடை புனைவார்      3861-4

THONNDAR ADITH THOLALUM ENUM SOL PATHIKATH THODAI PUNAIVAAR

And that kaalaiyaar koil alias thiru gaanap peear temple place started to sang decade

 bjhz;lh; moj; bjhHYk; vdj; bjhlA;Fk; gjpfj; jkpH;khiyiag; ghlyhdhu; (fhdg;Bgh; – fhisahu; Bfhapy;)

 115.  காளையார் தமைக் கண்டு தொழப் பெறுவது என் என்று    3862-1

KAALAIYAAR THAMAIK KANNDU THOLAP PERUVATHU EN ENRU

And that bull place appearing that lord Sivais, when will I pray in that way sang

fhisahuhd niwtiuf; fz;L tzA;FtJ vd;Bwh vdg;gho

 தாளை நாளும் பரவத் தருவார் பால் சார்கின்றார்        3862-2

THAALAI NAALUM PARAVATH THRUVAAR PAAL SAARKINRAAR

And that suntherer those sacred feet are daily praying way and that paramerplace approached

ek;gp M\uh;, jpUtofis ehSk; gut[k;go jUk; gukh; nlj;Jr; Bruyhdhu;

 ஆளை நீள் இடைக் காண அஞ்சிய நீர் நாய் அயலே      3862-3

AALAI NEEL IDAIK KAANA ANJSIYA NEER NAAY AYALEEA

And then then men are in the distance place seeing way afraid of and those water dogs nearby place

kdpjh;fis bjhiytpy; fhz mq;rpa ePh;ehapd; gf;fj;jpy;

 வாளைபாய் நுழைப் பழன முனைப்பாடி வள நாடார்     3862-4

VAALAI PAAYI NULAIP PALANA MUNAIP PAADI VALA NAADAAR

And those vaalai fishes are jump and leap forward and those bubbling slush filled that paddy fields are covered that thiru munai paady state place

this kPd;fs; gha[k; Eiu Brw;iw cila tay; R{H;e;j jpUKidg;gho ehl;od;

 116. மன்னு திருக்கானப் பேர் வளம் பதியில் வந்து எய்தி        3863-1

MANNU THIRUK KAANAP PEEAR VALAM PATHIYIL VANTHU EYTHI

And then those ever permanent form of gaanap peear and that fertile place approaching way

epiybgw;w fhdg;Bgh; vd;Wk; tsk; gjpapid te;J mile;J

 சென்னி வளர்மதி அணிந்தார் செழுங் கோயில் வலம் கொண்டு  3863-2

SENNI VALARMATHI ANINTHAAR SELUNG KOOAYIL VALAM KONNDU

And then those hair place adorned that curved moon and that lord Siva’s temple is encircling form moved

jiyapy; tsh;fpd;w gpiwr;re;jpuidr; R{oa niwthpd; Bfhapiy tskhf te;J

 முன்னிறைஞ்சி உள்ளணைந்து முதல்வர் சேவடி தாழ்ந்து         3863-3

MUNNIRAINJSI YULLANAINTHU MUTHALVAR SEEAVADI THAALNTHU

And then those before temple place prayed and then entered inside and that primelord’s sacred feet place fallen down way prayed

mjd; Kd;g[ tzA;fp cs;Bs g[Fe;J mide;J Kjy;tdhupd; Brtofspy; tpGe;J tzA;fpg;

 பன்னு செழுந்தமிழ் மாலை பாடினார் பரவினார் 3863-4

PANNU SELUN TAMIL MAALAI PAADINAAR PARAVINAAR

And that musical notes are filled that rich Tamil decade singing way prayed

 gd;Dk; brGk; jkpH; khiyiag; gho tzA;fpdhu;

 117.  ஆராத காதலுடன் அப்பதியில் பணிந்து ஏத்திச்     3864-1

AARAATHA KAATHALUDAN APPATHIYIL PANINTHU EATHTHICH

And then those full- pledged that devotion filled way prayed

epiwt[ bgw;w gf;jpa[ld; me;jg; gjpapy; tzA;fpj; Jjpj;Jr;

 சீராரும் திருத்தொண்டர் சில நாள் அங்கு அமர்ந்து அருளிக்       3864-2

SEERAARUM THIRUTH THONNDAR SILA NAAL ANGKU AMARNTHU ARULIK

And that best disciple suntherer and seeara maan are in that temple place willingly stayed

rpwe;j bjhz;lh;fshd ek;gp M\uUk; BrukhDk; mA;F rpy ehl;fs; tpUk;gpj; jA;fp nUe;J

 காராரும் மலர்ச்சோலைக் கானப் பேர் கடந்து அணைந்தார்        3864-3

KAARAARUM MALARCHSOOALAIK KAANAP PEEAR KADANTHU ANAINTHAAR

And then those clouds are staying that flower gardens are covered and that thiru gaanap peear place crossing way moved

BkfA;fs; jA;Ftjw;F nlkhd kyh;Brhiyfs; R{H;e;j jpUf;fhdg;Bgu; vd;w gjpiaf; fle;J Bgha;

 போரானேற்றார் கயிலைப் பொருப்பர் திருப்புனவாயில்    3864-4

POOARAANEEARRAAR KAYILAIP PORUPPAR THIRUP PUNAVAAYIL

And then those war place excelled those bull possessed, and then those kayilai hills are possessing and that lord Siva’s thiru punavaayil place entered

Bghupy; ty;y fhisia cilatUk; fapiy kiyia cilatUkhd niwthpd; jpUg;g[dthapiyg; Bgha; mile;jhu;fs;

 118. புனல் வாயில் பதி அமர்ந்த புனிதர் ஆலயம் புக்கு  3865-1

PUNAL VAAYIL PATHI AMARNTHA PUNITHAR AALAYAM PUKKU

And then those thiru puna vaayil place willingly seated and that lord Siva and those temple place entered

jpUg;g[dthapy; vd;w gjpapy; tpUk;gp tPw;wpUf;Fk; niwthpd; jpUf;BfhapYs; g[Fe;J

 மனம் ஆர்வம் உறச் சித்த நீ நினை என்னொடு என்றே  3865-2

MANAM AARVAM YURACH SITHTHA NEE NINAI ENNODU ENREEA

And then in the mind place those big willingness filled way and then started

cs;sj;Js; bgU tpUg;gk; bfhs;s ne;j eP epid vd;Bdhl vdj; bjhlA;Fk;

 வின வான தமிழ் பாடி வீழ்ந்து இறைஞ்சி அப்பதியில்    3865-3

VINA VAANA TAMIL PAADI VEELNTHU IRAINJSI APPATHIYIL

A decade in question and answer way ad those pure decade is singing way and then in the land place fallen down form prayed

tpdh mikj;Jr; bre;jkpH;g; gjpfj;ijg;gho epyKw tpGe;J tzA;fp

 சினயானை உரித்து அணிந்தார் திருப்பாதம் தொழுது இருந்தார்    3865-4

SINA YAANAI YURITHTHU ANINTHAAR THIRUPPAATHAM THAALUTHU IRUNTHAAR

And those mad elephant skin is pealed way adorned it as upper dress way and that lord Siva’s sacred feet are praying way and then in that temple place stayed

 kjahidapd; chpj;j Bjhiy mzpe;J bfhz;l niwthpd; jpUtofis tzA;fp mg;gjpapy; jA;fp nUe;jdh;

 119. திருப்புன வாயில் பதியில் அமர்ந்த சிவனார் மகிழும்        3866-1

THIRUP PUNA VAAYIL PATHIYIL AMARNTHA SIVANAAR MAKILUM

And that those thiru punavaayil temple place seated and that lord Siva happily blessing

jpUg;g[dthapy; vd;w gjpapBy mkh;e;jpUf;Fk; rptbgUkhdpd; kfpH;e;J mUSk;

 விருப்புடைய கோயில் பல பணிந்து அருளால் மேவினார்        3866-2

VIRUP PUDAIYA KOOAYIL PALA PANINTHU ARULAAL MEEAVINAAR

And those nearby other temples are praying way and then those grace permission getting way

tpUg;g[ila Bfhapy;fs; gytw;iwa[k; tzA;fp mUs; tpilbgw;W

 பொருப்பினொடு கானகன்று புனல் பொன்னி நாடு அணைந்து      3866-3

PORUPPINODU KAANAKANRU PUNAL PONNI NAADU ANAINTHU

And then those hillocks and forests are crossing way and those water filled that Cauvery state place entered

Fd;WfSk; fhLfSk; fle;J ePA;fp ePh;tsk; cila fhtpup ehl;il mile;J

 பருப்பத வார் சிலையார் தம் பாம்பு அணிமா நகர் தன்னில்       3866-4

PARUPPATHA VAAR SILAIYAAR THAM PAAMPU ANIMAA NAKAR THANNIL

And those hill is converted and that lord Siva dwelling that thiru paambani city place with that seeara maan who has approached there

 kiyahd ePz;l tpy;iy cila niwthpd; jpUg;ghk;gzp vd;W tHA;Fk; efuj;jpy; BrukhDld; ek;gp M\uUk; Bgha; mile;jdh;

 120. பாதாள ஈச்சரம் இறைஞ்சி அதன் மருங்கு பல பதியும்      3867-1

PAATHAALA EECHSARAM IRAINJSI ATHAN MARUNGKU PALA PATHIYUM

And then those paathaaleecharam place those lord Siva is praying way and then moved nearby temple places

jpUg;ghjhsPr;ruj;jpy; niwtiu tzA;fpr; brd;W mjd; gf;fj;jpy; cs;s gy jyA;fspYk;

 வேதாதி நாதர் கழல் வணங்கி மிகு விரைவின் உடன்    3867-2

VEEATHAATHI NAATHAR KALAL VANANGKI MIKU VIRAIVIN YUDAN

And those veethaas are before time existing in this land place and that lord Siva’s sacred feet are praying way

kiwfSf;F vy;yhk; Mjpahuhd rptbgUkhdpd; jpUtoia tzA;fpr; brd;W

 சூதாரும் துணை முலையார் மணிவாய்க்குத் தோற்று இரவு       3867-3

SOOTHAARUM THUNAI MULAIYAAR MANIVAAYIKKUTH THOOARRU IRAYU

And then those gambling instruments way appearing and that breasts are possessed and those ladies mouths place defeated way, and then those day time not blooming but in the night time

R{jhLk; fUtp Bghd;w nuz;L bfhA;iffis cila kA;ifahpd; mHfpa thapYf;Fj; Bjhw;wj;jhy; gfypy; tha; jpwf;f Mw;whJ nut[ Beuj;jpy;

 சேதாம்பல் வாய் திறக்கும் திருவாரூர் வந்து அணைந்தார்        3867-4

SEEATHAAMPAL VAAYI THIRAKKUM THIRU VAAROOR VANTHU ANAINTHAAR

And those red color ambal flowers are blooming and those place is thiru vaaroor where fast way approached

 brt;thk;gy; kyh;fs; tha;jpwg;gjw;F nlkhd jpUth\hpy; kpf tpiuthf te;J mile;jhu;

 . திருநாவலூர் வேந்தர் சேரர் குல வேந்தர் உடன்     3868-1

THIRU NAAVALOOR VEEANTHAR SEEARAR KULA VEEANTHAR YUDAN

And that thiru naavaloor place leader nambi aaroorer and that seeara sect king arriving way

jpUehtY]h;j; jiytuhd ek;gp M\uh; Bruh;fspd; Fykd;dUld; tu

 வருவாரைத் திருவாரூர் வாழ்வார்கள் எதிர்கொள்ளத்     3868-2

VARUVAARAITH THIRU VAAROOR VAALVAARGAL ETHIRKOLLATH

And then those thiru vaaroor place living people are invited them in before hand

jpUth\h; thH;gth;fs; vy;yhk; vjph; bfhz;L miHf;f

 தரும் காதலுடன் வணங்கித் தம் பெருமான் கோயிலினுள்         3868-3

THARUM KAATHALUDAN VANANGKITH THAM PERUMAAN KOOAYILINUL

And those much willingness filled way and that thiru vaaroor temple place entered

kpf;f tpUg;gj;JlBd tzA;fj; jk; niwthpd; jpUf;BfhapYf;Fs;

 பெருகு ஆர்வத்தொடு விரும்பும் பெரும் பேறு பெறப் புகுந்தார்    3868-4

PERUKU AARVATH THODU VIRUMPUM PERUM PEEARU PERAP PUKUNTHAAR

And that willingness filled way and then those boons are getting way entered inside the temple

 bgUFk; tpUg;g[lBd tzA;Fk; bgUk;ghf;fpaj;ijg; bgWk; bghUl;Lg; Bgha; g[Fe;jdh;

 122. வாச மலர்க் கொன்றையார் மகிழ்கோயில் வலம் கொண்டு  3869-1

VAASA MALARK KONRAIYAAR MAKIL KOOAYIL VALAM KONNDU

And then those fragrance filled that konrai flower garland adorned and that lord Siva’s temple is encircling form moved

kzk; bghUe;jpa bfhd;iw kyh; R{oa niwth; kfpGk; Bfhapiy tykhf te;J

 நேசமுற முன் இறைஞ்சி நெடும் பொழுது எலாம் பரவி 3869-2

NEEASAMURA MUN IRAINJSI NEDUM POLUTHU ELAAM PARAVI

And then those love filled way and that deity place prayed and those poojaas time singing way ad then left away from that place

md;g[ bghUe;jj; jpUKd;g[ tzA;fg; bghpa tHpghl;Lf; fhyA;fspy; vy;yhk; ghoj; Jjpj;J ePA;fp

 ஏசறவால் திருப்பதிகம் எடுத்து ஏத்தி எழுந்து அருளால்  3869-3

EASARAVAAL THIRUP PATHIKAM EDUTHTHU EATHTHI ELUNTHU ARULAAL

And then those sacred permission getting way comes out

mUs;tpil bgw;W btspBa te;J

 பாச வினைத் தொடக்கு அறுப்பார் பயில் கோயில் பணிந்து அணைவார்  3869-4

PAASA VINAITH  THODAKKU ARUPPAAR PAYIL KOOAYIL PANINTHU ANAIVAAR

And then those relationship bonds are terminating and that lord Sivaseated and that temple place submissive way prayed and then comes out from the temple

 ghrtpidg; gw;Wf;fis mWg;gtuhd niwth; tPw;W nUf;fpw Bfhapiy gzpe;J btspBa brd;whu;

 123. பரவையார் மாளிகையில் பரிசனங்கள் முன் எய்த  3870-1

PARAVAIYAAR MAALIKAIYIL PARISANANGGAL MUN EYTHA

And those relationship bonds are terminating and that lord Siva seated and that temple place submissive way prayed and then comes out

ghrtpidg; gw;Wf;fis mWg;gtuhd niwth; tPw;W nUf;fpd;w Bfhapiyg; gzpe;J btspBa brd;whu;

 விரவு பேர் அலங்கார விழுச் செல்வம் மிகப் பெருக      3870-2

VIRAYU PEEAR ALANGKAARA VILUCH SELVAM MIKAP PERUKA

And then those big decorations are doing way and then those auspicious acts are much way did

bghUe;Jk; bghpa myA;fhu tiffshd J]a kA;fyA;fs; kpFjpa[k; bra;J

 வரவு எதிர் கொண்டு அடிவணங்க வன் தொண்டர் மலைநாட்டுப்  3870-3

VARAYU ETHIR KONNDU ADIVANANGKA VAN THONNDAR MALAI NAATTUP

And then those paravai yaar beforehand invited them and then fallen down in the feet place

guitahu; vjpBu te;J tuBtw;W mofis tzA;f ek;gp M\uh; kiyehl;lurdhd

 புரவலனாரையும் கொண்டு பொன் அணி மாளிகை புகுந்தார்       3870-4

PURAVALANAARAIYUM KONNDU PON ANI MAALIKAI PUKUNTHAAR

And then those hill king seeara maan is taking with him and those golden form decorated that mansion place entered

 Brukhida[k; cld; miHj;Jf; bfhz;L bghd; mzp cila mHfpa khspifa[s; g[Fe;jhu;

 124. பரவியே பரவையார் பரிவு உடனே பணிந்து ஏத்தி  3871-1

PARAVIYEEA PARAVAIYAAR PARIYU YUDANEEA PANINTHU EATHTHI

And that paravai yaar after entering those good wards are using way prayed under the feet

guitahu; mth;fs; cs;Bs te;jt[ld; cgrhu bkhHpfisf; Twpg; gutp md;g[ld; gzpe;J

 விரவிய போனகங்கறிகள் விதம் பலவாகச் சமைத்துப்    3871-2

VIRAVIYA POOANAKANGARIKAL VITHAM PALAVAAKACH SAMAITHTHUP

And that appropriate sacred food and dishes are prepared

Jjpj;Jg; bghUe;jpa jpUmKJk; fwpfSk; gyg;gy tifaha;r; rikf;fr; bra;J

 பரிகலமும் பாவாடை பகல் விளக்கும் உடன் அமைத்துத்         3871-3

PARIKALAMUM PAAVAADAI PAKAL VILAKKUM YUDAN AMAITHTHUTH

And those consumingvessels and those under place spread over cloths and then those lit up lamp serial way set

cz;Zk; gupfyKk; mjd; fPH; nLk; jpUg;ghthila[k; gfy; tpsf;Fk; clBd xGA;Fgl mikj;J

 திரு அமுது செய்வித்தார் திருந்திய தேன் மொழியினார் 3871-4

THIRU AMUTHU SEYVITHTHAAR THIRUNTHIYA THEEAN MOLIYINAAR

And those honey form tastier wards are talking ad those two personssupporting staff also taking food way received them

 jpUj;jk; bgw;w Bjd; Bghd;w brhy; cilatuhfp me;j nUtUf;Fk; ghpthuA;fSf;Fk; jpUmKJ bra;tpj;jhu;

 125. மங்கலமாம் பூசனைகள் பரவையார் செய மகிழ்ந்து 3872-1

MANGKALAMAAM POOSANAIGAL PARAVAIYAAR SEYA MAKILNTHU

And that lord sacred feet place daily conducting prayer way got happy

 niwthpd; jpUtofspy; guitahu; bra;a[k; tHpghl;lhy; ehs;BjhWk; nd;gk; mile;J

தங்கி இனிது அமர் கின்றார் தம்பிரான் கோயிலினுள்     3872-2

THANGKI INITHU AMAR KINRAAR THAMPIRAAN KOOAYILINUL

And those way staying that suntherer and seeara maan perumaan daily visited that temple place

jA;fp nUg;gtuhd ek;gp M\uUk; Brug;bgUkhDk; jkJ bgUkhd; mkh;e;J mUSk; jpUf;BfhapYf;Fs; brd;W

 பொங்கு பெரும் காலம் எலாம் புக்கு இறைஞ்சி புறத்து அணைந்து        3872-3

PONGKU PERUM KAALAM ELAAM PUKKU IRAINJSI PURATHTHU ANAINTHU

And then those six times a day and those house people are praying way

MWfhyA;fspYk; niwtHpghl;ow;Fj; jk; ny;yj;J nUg;ghu; bgUkhdpd; jpUmUis kwthj epiyapy;

 நங்கள் பிரான் அருள் மறவா நல் விளையாட்டினை நயந்தார்     3872-4

NANGKAL PIRAAN ARUL MARAVAA NAL VILAIYAATTINAI NAYANTHAAR

And then those so many good plays are liking to see it

 ey;y gy tpisahl;Lf;fisa[k; fhztpUk;g[thu;

 126. நிலைச் செண்டும் பரிச் செண்டும் வீசி மிக மகிழ்வு எய்தி  3873-1

NILAICH SENNDUM PARICH SENDUM VEESI MIKA MAKILYU EYTHI

And those sendu throwing way and that balls are standing way throwing and then those place ascended way playing

epiyr; brz;L tPRjYk; epd;w goBa ge;J Bghd;wij tPrp tpisahLjYk; gur; brz;L tPRjYk; (Fjpiu kPJ mkh;e;J nlk; tykhf tPrpr; brz;il tpisahLjYk;)

 விலக்கரும் போர்த் தகர்ப் பாய்ச் சல் கண்டு அருளி வென்றி பெற         3873-2

VILAKKARUM POOARTH THAKARP PAAYICH SAL KANNDU ARULI VENRI PERA

And then those goats’ wars are seeing way got happy

tpyf;ftjw;F mhpaBghu; bra;fpd;w Ml;Lf;flhf;fspy; gha;r;riyg; ghu;j;Jk; btw;wp bgWk; bghUl;Lg; Bghupy; ePz;l

 மலைக்கு நெடு முள் கணைக்கால் வாரணப் போர் மகிழ்ந்து அருளி       3873-3

MALAIKKU NEDU MUL KANAIKKAAL VAARANAP POOAR MAKILNTHU ARULI

And then those cock fighting is seeing way

Ks;is cila fizf;fhy; BfhHpfspy; Bghiuf; fz;L kfpH;e;Jk;

 அலைக்கும் அறப் பல புள்ளின் அமர் விரும்பி அமர்கின்றார்      3873-4

ALAIKKUM ARAP PALA PULLIN AMAR VIRUMPI AMARKINRAAR

And that way those fighting birds arefighting which is seeing way stayed there

 mt;thBw BghupLk; typa gy gwitfspd; BghiutpUk;gpa[k; mA;F jA;fp nUg;gtuha;

 127. விரவு காதல் மீக்கூர மேவும் நாள்கள் பல செல்லக்         3874-1

VIRAYU KAATHAL MEEKKOORA MEEAYUM NAALGAL PALA SELLAK

And then those willingness filled way so many days are stayed there

kpf;f bgU tpUg;gk; BkYk; mjpfhpf;f nt;thW jA;fs; ehl;fs; gy fHpaf;

 கரவில் ஈகைக் கேரளனார் தங்கள் கடல் சூழ் மலை நாட்டுப்      3874-2

KARAVIL EEKAIK KEEARALANAAR THANGGAL KADAL SOOL MALAI NAATTUP

And those flawless form of philanthropist acts are doing that seeara maan perumaan and those supporting staff

fuj;jhy; ny;yhj bfhilj; jd;ik cila Brukhd; cld; r{H;e;jth;fs; kiyehl;od;

 பரவையார் தம் கொழுநனார் தம்மைப் பணிந்து கொண்டு அணை 3874-3

PARAVAIYAAR THAM KOLUNANAAR THAMMAIP PANINTHU KONNDU ANAI

Are requested before suntherer that so many days to visit that seeara kingdom place

guitahu; fztuhd ek;gp M\uh; tzA;fp cld; miHj;Jf; bfhz;L bry;Yjy; bghUl;L

 இரவும் பகலும் தொழுது இரக்க இசைந்தார் அவரும் எழுந்து அருள       3874-4

IRAYUM PAKALUM THOLUTHU IRAKKA ISAIN THAAR AVARUM ELUNTHU ARULA

And that day and night requested before suntherer and then suntherer accepted their request

 nut[k; gfYk; Btz;l mtUk; mjw;F cld;gl;lhu;

 128. நங்கை பரவையார் உள்ளத்து இசைவால் நம்பி எழுந்து அருளத்     3875-1

NANGKAI PARAVAIYAAR YULLATHTHU ISAIVAAL NAMPI ELUNTHU ARULATH

And then those paravayaar acceptance is getting way suntherer started his sojourn

guitahupd;  cskhh;e;j rk;kjj;ijg; bgw;W ek;gp M\uh; g[wg;gl;lhuhf

 திங்கள் முடியார் திரு அருளைப் பரவிச் சேரமான் பெருமாள்     3875-2

THINGKAL MUDIYAAR THIRU ARULAIP PARAVICH SEEARAMAAN PERUMAAL

And that curved moon adorned lord Siva’s sacred acceptance s getting way and that seeara maan peruman prayed before lord Siva

gpiwr;re;jpud; mzpe;j niwthpd; jpUmUis nt;thW bgw;wjd; bghUl;L Jjpj;Jr; Brukhd; bgUkhd;

 எங்கும் உள்ள அடியாருக்கு ஏற்ற பூசை செய்து அருளிப் 3875-3

ENGKUM YULLA ADIYAARUKKU EARRA POOSAI SEYTHU ARULIP

And then those temple place dwelling that Siva disciples feet place those appropriate way those poojaas are conducted

mj;jyj;jpy; vA;bfA;Fk; cs;s rptdoahu;f;Fj; jf;fthW g{irfs; bra;J

 பொங்கும் முயற்சி இருவரும் போய்ப் புக்கார் புனிதர் பூங்கோயில் 3875-4

PONGKUM MUYARSI IRUVARUM POOAYP PUKKAAR PUNITHAR POONGKOOAYIL

And then much efforts way those two persons are entered in that lord Siva’s poong koil temple place

 Bky; vGfpd;w Kaw;rpahy; nUbgUkf;fSk; niwthpd; g{A;BfhapYf;Fs; brd;wdh;

 129. தம்பிரானைத் தொழுது அருளால் போந்து தொண்டர் சார்ந்து அணைய       3876-1

THAMPIRAANAITH THOLUTHU ARULAAL POOANTHU THONNDAR SAARNTHU ANAIYA

And that lord Siva is praying way that sacred permission getting way and then comes out from the temple and then those disciples arecovering form approached them

jk; niwtiuj; bjhGJ mUs; tpilbgw;W btspBa te;J bjhz;lh;fs; cld; Brh;e;J miza

 நம்பி ஆருரரும் சேரர் நன்னாட்டு அரசனார் ஆய         3876-2

NAMPI AARURARUM SEEARAR NANAATTU ARASANAAR AAYA

And then those suntherer and seeara king

ek;gp M\uUk; Brued;dhl;od; kd;duhd

 பைம் பொன் மணி நீள் முடிக் கழறிற்றறிவார் தாமும் பயணம் உடன்     3876-3

PAIM PON MANI NEEL MUDIK KALARIRRARIVAAR THAAMUM PAYANAM YUDAN

Who has adorned that pure gold crown and that seeara maan perumaan naaya naar started their journey

gRk; bghd; KoR{oa Brukhd; bgUkhd; ehadhUk; gazkhfg; g[wg;gl;Lr; brd;W

 செம்பொன் நீடு மதில் ஆரூர் தொழுது மேல் பால் செல்கின்றார்  3876-4

SEMPON NEEDU MATHIL AAROOR THOLUTHU MEEAL PAAL SELKINRAAR

And then those golden color protection walls are covered and that thiru vaaroor place praying way and then western side started their journey

 brk;bghd; mzpe;j ePoa kjpy; r{H;e;j jpUth\hpid tzA;fp Bkw;Fj; jpf;fpy; bry;thuhdhu;fs;

 130. பொன் பரப்பி மணிவரன்றி புனல் பரக்கும் காவேரித்        3877-1

PON PARAPPI MANIVARANRI PUNAL PARAKKUM KAAVEEARITH

And those gold is winnowed way and then those diamonds are carried by the waves and then those water spread over way moving and that river Cauvery

bghd;idf; bfhHpj;Jg; gug;gpa[k; kzpfis thupf; bfhHpj;Jk; ePh;gutpr; bry;Yk; fhBtup Mw;wpd;

 தென் கரை போய்ச் சிவன் மகிழ்ந்த கோயில் பல சென்று இறைஞ்சி      3877-2

THEN KARAI POOAYICH SIVAN MAKILNTHA KOOAYIL PALA SENRU IRAINJSI

And that river south bank way moved and then those lord Siva happily seated that so many temples are praying way

bjd;fiu tHpBa Bgha;r; rptbgUkhd; kfpH;e;J vGe;J mUsp nUf;Fk; Bfhapy;fs; gytw;iwa[k; tzA;fp

 மின் பரப்பும் சடை அண்ணல் விரும்பும் திருக் கண்டியூர் 3877-3

MIN PARAPPUM SADAI ANNAL VIRUMPUM THIRUK KANNDIYOOR

And then those lightning form light glittering hair possessed and that lord Siva those willingness filled way seated kandiyoor place

kpd; Bghd;w xsp tPRfpd;w rilia ciaa niwth; tpUg;gj;Jld; tPw;W nUf;fpd;w jpUf;fz;oa{iu

 அன்புருக்கும் சிந்தை உடன் பணிந்து புறத்து அணைந்தார்கள்      3877-4

ANPURUKKUM SINTHAI YUDAN PANINTHU PURATHTHU ANAINTHAARGAL

And then those love melting way of mind obsessed and then entered into the temple and then prayed and comes out

 md;ghy; cUf;fg;gLk; kdj;Jld; Bgha;g; gzpe;J btspBa te;jhu;

 131. வட கரையில் திருவையாறு எதிர் தோன்ற மலர்க் கரங்கள் 3878-1

VADA KARAIYIL THIRUVAIYAARU ETHIR THOOANRA MALARK KARANGGAL

And then those north bank place those thiru vaaroor appearing and then body and soul melting way prayed

tlf;Ff; fiuapy; jpUitahW vjpBu Bjhd;wt[k; clYk; cs;sKk; cUf kyh; Bghd;w iffisj;

 உடலுருக உள்ளுருக உச்சியின்மேல் குவித்து அருளிக்  3878-2

YUDALURUKA YULLURUKA YUCHSIYIN MEEAL KUVITHTHU ARULIK

And then those hands are raised above the head place

jiykPJ Ftpj;Jf;

 கடல் பரந்தது எனப் பெருகும் காவிரியைக் கடந்து ஏறித் 3878-3

KADAL PARANTHATHU ENAP PERUKUM KAAVIRIYAIK KADANTHU EARITH

And then those sea wave spread over those river Cauvery is crossing way and then those north bank place climbed

fly; bgUfp tUk; fhBthp Mw;iwf; fle;J tlf;Ff; fiuapy; Vwpr; brd;W

 தொடர்வு உடைய திருவடியை தொழுவதற்கு நினைவுற்றார்      3878-4

THODARYU YUDAIYA THIRU VADIYAI THOLUVATHARKU NINAIYURRAAR

And then those continuously possessing that sacred feet praying way those mind possessed

 nilawhj; bjhlh;g[ g{z;l niwthpd; jpUtoia tzA;Ftjw;F vz;zk; bfhz;;ldh;

 132. ஐயாறு அதனைக் கண்டு தொழுது அருள ஆரூர் தமை நோக்கி      3879-1

AIYAARU ATHANAIK KANNDU THOLUTHU ARULA AAROOR THAMAI NOOAKKI

And that thiru vaiyaar place praying way and those grace filled that nambi aaroorer seeing way

jpUitahw;iw tzA;fp mUis cila ek;gp M\uiug; ghu;j;J

 செய்யாள் பிரியாச் சேரமான் பெருமாள் அருளிச் செய்கின்றார்    3879-2

SEYYAAL PIRIYAACH SEEARAMAAN PERUMAAL ARULICH SEYKINRAAR

And those blessing way that seeara maan perumaan naaya naar those wealth got not left away those grace putting way

mUs; bra;gtuha; nyf;Fkp ePA;fhj nay;g[ila Brukhd; bgUkhd; ehadhu; mUs; bra;gtuha;

 மையார் கண்டர் மருவு திரு ஐயாறு இறைஞ்ச மனம் உருகி      3879-3

MAIYAAR KANNDAR MARUYU THIRU AIYAARU IRAINJSA MANAM YURUKI

And that poison consumed that throat possessed that lord Siva seated that thiru viyaar place praying way those mind melted

eq;Rz;l fGj;jpid cila niwth; tPw;W nUf;fpd;w jpUitahw;iwg; Bgha;g; gzpa cs;sk; cUfplyhapw;W

 நையா நின்றது இவ்வாறு கடந்து பணிவோம் நாம் என்ன         3879-4

NAIYAA NINRATHU IVVAARU KADANTHU PANIVOOAM NAAM ENNA

And then those melting way this river is crossing way we will move in that way informed

 cs;sk; cUfp ehk; ne;j Mw;iwf; fle;J bry;Bthk; vdf;Tw

 133.  ஆறு பெருகி இரு கரையும் பொருது விசும்பில் எழுவது போல்     3880-1

AARU PERUKI IRU KARAIYUM PORUTHU VISUMPIL ELUVATHU POOAL

And those river Cauvery flooded way and those two banks are touching way and then raised up to that space level in that way

fhtpup MW bgUf;bfLj;J nuz;L fiufisa[k; miyj;j thdj;jpy; vGtijg; Bghy;

 வேறு நாவாய் ஓடங்கள் மீது செல்லா வகை மிகைப்ப    3880-2

VEEARU NAAVAAYI OODANGKAL MEETHU SELLAA VAKAI MIKAIPPA

Where those boats are not moving way and that flooded form appearing that river Cauvery

BtW kuf;fyA;fshtJ XlA;fshtJ Bky; bry;yhjgo kpFe;Jr; bry;yj;

 நீறு விளங்கும் திருமேனி நிறுத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின் 3880-3

NEERU VILANGKUM THIRU MEEANI NIRUTHTHAR PAATHAM PANINTHAN PIN

And then those sacred ashes are adorned that lord sivas sacred feet is praying and then praising way

jpUePW tpsA;Fk; Bkdpia cila niwthpd; jpUtofisg; gzpe;J md;gpy;

 ஆறு நெறியாச் செலவுரியார் தரியாது அழைத்துப் பாடுவார்       3880-4

AARU NERIYAACH SELAYURIYAAR THARIYAATHU ALAITHTHUP PAADUVAAR

Ad then those river way moving that right possessed that nambi aaroorer and then those unbearable way sand towards lord Siva

 Mw;wpd; tHpahfr; bry;Yk; chpik bfhz;l ek;gp M\uh; bghWf;f nayhj niwtiu tpspj;Jg; ghlj; bjhlA;fp

 134.  பரவும் பரிசு ஒன்று எடுத்து அருளிப் பாடும் திருப்பாட்டின் முடிவில்        3881-1

PARAYUM PARISU ONRU EDUTHTHU ARULIP PAADUM THIRUP PAATTIN MUDIVIL

And then those every song end place

gut[k; gupR vdj; bjhlA;fp ghLk; ghl;Lfs; xt;bthd;wpd; nWjpapYk;

 அரவம் புனைவார் தமை ஐயாறு உடைய அடிகளோ என்று       3881-2

ARAVAM PUNAIVAAR THAMAI AIYAARU YUDAIYA ADIKALOOA ENRU

And that lord Siva who has adorned that snakes and those iyaaru place dwelling lord Siva you are in that way calling

ghk;ig mzpa[k; niwtiu IahW cila mofBs vd;W

 விரவும் வேட்கை உடன் அழைத்து விளங்கும் பெருமைத் திருப்பதிகம்    3881-3

VIRAYUM VEEATKAI YUDAN ALAITHTHU VILANGKUM PERUMAITH THIRUP PATHIKAM

And those oneness form of likings are filled way calling lord Siva and those specialty filled that sacred decade

bghUe;jpa Mira[k; miHj;J tpsf;fk; bfhz;l bgUik cila jpUg;gjpfj;ij

 நிரவும் இசையில் வன்தொண்டர் நின்று தொழுது பாடுதலும்      3881-4

NIRAYUM ISAIYIL VAN THONDAR NINRU THOLUTHU PAADUTHALUM

And that musical notes are filled way sang with praying way

 eput[k; gz;zpiria td; bjhz;lh; bgUk;jifahh; epd;W bjhGJ ghlt[k;

 135. மன்றில் நிறைந்து நடமாட வல்லார் தொல்லை ஐயாற்றில் 3882-1

MANRIL NIRAINTHU NAADAMAADA VALLAAR THOLLAI AIYAARRIL

And that temple place dancing lord Siva who is excelled in that dancing

mk;gyj;Js; epiwe;J jpUf;Tj;J Mlypy; ty;y niwth;

 கன்று தடை உண்டு எதிர் அழைக்க கதறிக் கனைக்கும் புனிற்றாப்போல்    3882-2

KANRU THADAI YUNNDU ETHIR AMAIKKA KATHARIK KANAIKKUM PUNIRRAAP POOAL

And that calf stagnated way calling its mother in that way those cried mother way

jd; fd;W jilg;gl;L vjpu; Tg;gplf; Bfl;Lj; jhd; fjwpf; fidf;Fk; g[dpw;Wg; gRitg;Bghy;

 ஒன்றும் உணர்வால் சராசரங்கள் எல்லாம் கேட்க ஓலம் என      3882-3

ONRUM YUNARVAAL SARAASARANGGAL ELLAAM KEEATKA OOLAM ENA

And then those oneness form of mind all the universes are hearing way and then raised that sound

xd;Wgl;l czh;thy; ruhruA;fs; vy;yhk; Bfl;Fk;go Xyk; vd;W

 நின்று மொழிந்தார் பொன்னி மா நதியும் நீங்கி நெறி காட்ட       3882-4

NINRU MOLINTHAAR PONNI MAA NATHIYUM NEENGKI NERI KAATTA

And then those river Cauvery flowing is stopping way those way showed

 epidj;J bkhHpe;jhu; mg;BghJ mf;fhtpupahWk; bjhlh;r;rp ePA;fp tHpfhl;oaJ me;j tHpfhl;l

 136. விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு மேல்பால் பளிக்கு வெற்பு என்ன    3883-1

VINNIN MUTTUM PERUKKAARU MEEALPAAL PALIKKU VERPU ENNA

And then those space level touchingwater in the western side those marbil hill way stagnated

thdj;ij Kl;Lk; bgUf;bfLj;j fhtpupahW Bky; gf;fj;jpy; gspA;F kiyBghy; jA;fp epw;f

 நண்ணி நிற்கக் கீழ்பால் நீர் வடிந்த நடுவு நல்லவழிப்     3883-2

NANNI NIRKAK KEELPAAL NEER VADINTHA NADUYU NALLAVALIP

And then lower side those water is moved way and then in between those good way is showing

fPH;g; gf;fj;jpy; ePh; toe;j nilapy; ey;y tHpapid cz;lhf;fpd;

 பண்ணிக் குளிர்ந்த மணல் பரப்பக் கண்டதொண்டர் பயில் மாரி    3883-3

PANNIK KULIRNTHA MANAL PARAPPAK KANNDA THONNDAR PAYIL MAARI

And those river sand is seeing that disciples are, and those rain form

Fsph;e;j kziyg; gug;gpf; fz;l bjhz;lh;fs; kpf;f kiHBghy;

 கண்ணில் பொழிந்து மயிர்ப் புளகம் கலக்கக் கை அஞ்சலி குவித்தார்      3883-4

KANNIL POLINTHU MAYIRP PULAKAM KALAKKAK KAI ANJSALI KUVITHTHAAR

Those water shedding from the eyes and then those body hairs are raised that straight way and then those hands are raised above the head place and then prayed

 fz;zPh; bghHpe;J jpUBkdp kaph;g;g[sfk; bfhs;sf; iffisj; jiykPJ Ftpj;J tzA;fpdhu;

 137. நம்பி பாதம் சேரமான் பெருமாள் பணிய நாவலூர் 3884-1

NAMPI PAATHAM SEEARAMAAN PERUMAAL PANIYA NAAVALOOR

And then those nabi aaroorer feet place that seeara maan prayed

ek;gp M\uhpd; jpUtoiar; Brukhd bgUkhd; Bghw;wp tzA;f ehtY]hpy;

 செம்பொன் முந்நூல் மணிமார்பர் சேரர் பெருமான் எதிர் வணங்கி 3884-2

SEMPON MUNNOOL MANIMAARPAR SEEARAR PERUMAAN EATHIR VANANGKI

And then thosenaavaloor place descended and those gold color bosom place those three knotted thread adorned and that suntherer in reciprocal way prayed seeara maan perumaan

te;J mUspa brk;bghd; Bghd;w tpsf;fk; bfhz;l Kd;E]y; mzpe;j mHfpa khu;ig cila ek;gpah\uUk; Brukhd; bgUkhid vjph; tzA;fp

 உம்பர் நாதர் உமக்கு அளித்தது அன்றோ என்ன உடன் மகிழ்ந்து  3884-3

YUMPAR NAATHAR YUMAKKU ALITHTHATHU ANROOA ENNA YUDAN MAKILNTHU

And this is deevaas leader lord Siva giving his grace on your part in that way saying way got happy

nJ Bjth; Bjth; ckf;F mspj;j jpUtUs; md;Bwh vdf;Tw nUtUk; To kfpH;e;J

 தம்பிரானைப் போற்றி இசைத்து தடம் காவேரி நடு அணைந்தார் 3884-4

THAMPIRAANAIP POOARRI ISAITHTHU THADAM KAAVEEARI NADU ANAINTHAAR

And then those lord is praying way in the river place crossing way moved

 niwtiuj; Jjpj;Jg; gutpg; bghpa fhtpupapd; eLBt brd;whu;

 138. செஞ்சொல் தமிழ் நாவலர் கோனும் சேரர் பிரானும் தம் பெருமான் 3885-1

SENJ SOL TAMIL NAAVALAR KOOANUM SEEARAR PIRAANUM THAM PERUMAAN

And then those good wards are  possessed that Tamil poet sunthererand that seeara maan perunaam

brk;ik cila brhy; bghUe;jpa jkpH; ehtyh; bgUkhDk; BrukhDk; jk; niwth;

 எஞ்சல் இல்லா நிறை ஆற்றின் இடையே அளித்த மணல் வழியில்       3885-2

ENJSAL ILLAA NIRAI AARRIN IDAIYEEA ALITHTHA MANAL VALIYIL

And there is no deficiency way and that river sand way

Fiwt[ ny;yhky; epiwag; bgUfpa Mw;wpd; eLtpy; mspj;J mUspa kzy; tHpapy;

 தஞ்சம் உடைய பரிசனமும் தாமும் ஏறித் தலைச்சென்று         3885-3

THANJSAM YUDAIYA PARISANAMUM THAAMUM EARITH THALAICH SENRU

And then those supporting staff with them moved

jk; gupthuA;fSk; jhKk; Vwpg;Bgha;j;

 பஞ்ச நதி வாணரைப் பணிந்து விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார்    3885-4

PANJSA NATHI VAANARAIP PANINTHU VILUNTHAAR ELUNTHAAR PARAVINAAR

And then those five rivers are covered and that lord Siva is submissive way prayed and then falled down in the land place way prayed

 gq;r ejpfs; r{H;e;j niwtiug; gzpe;J epyj;jpy; tpGe;jdh; vGe;jdh; Jjpj;jdh;

 139. அங்கண் அரனார் கருணையினை ஆற்றாது ஆற்றித் திளைத்து இறைஞ்சித்  

3886-1

ANJKANN ARANAAR KARUNAIYINAI ARRAATHU AARRITH THILAITHTHU IRAINJSITH

And then those grace filled that lord Siva’s blessings are unsatisfied way getting and then those calm way prayed there and then dipped there and then prayed

mUs; Behf;Fila niwthpd; jpUtUis epiwt[ bgwhj tifapy; mikjpgLj;jpf; bfhz;L mjpy; }H;fp tzA;fpj;

 தங்கள் பெருமான் திரு அருளால் தாழ்ந்து மீண்டும் தடம்பொன்னித்       3886-2

THANGKAL PERUMAAN THIRU ARULAAL THAALNTHU MEENNDUM THADAM PONNITH

And then those lord Siva’s deity place praying way and then from that place come back

jk; bgUkhdpd; jpUKd;g[ tzA;fp mA;F epd;Wk; kPz;L te;J

 பொங்கு நதியின் முன் வந்த படியே நடுவு போந்து ஏறத் 3886-3

PONGKU NATHIYIN MUN VANTHA PADIYEEA NADUYU POOANTHU EARATH

And then those already moved that way once again comes back and then climbed the river bank place

bghpa fhtpupahw;wpd; Kd;te;j tHpBa eLt[s; brd;W fiuBawg;

 துங்க வரை போல் நின்ற நீர் துரந்து தொடரப் பெருகியதால்      3886-4

THUNGKA VARAI POOAL NINRA NEER THURANTHU THODARAP PERUKIYATHAAL

And then those hill form stagnated water fast way once again flowing

 bghpa kiy Bghd;W epd;w ePh; tpiue;J bjhlh;e;J Kd;Bghy; bgUfp XoaJ

 140.  ஆய செயலின் அதிசயத்தைக் கண்ட கரையில் ஐயாறு     3887-1

AAYA SEYALIN ATHISAYATHTHAIK KANNDA KARAIYIL AIYAARU

And that sacred grace magic form of act is seeing way and that bank place standing way and that thiru vaiyaaru place

nj;jifa mUs; braypd; mjpraj;ijf;fz;L me;jf; fiuapdpd;W jpUitahw;wpy;

 மேய பெருமான் அருள் போற்றி வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பால் போய்த்      3887-2

MEEAYA PERUMAAN ARUL POOARRI VEELNTHU THAALNTHU MEEALPAAL POOAYITH

Dwelling lord Siva’s sacred grace is praying way and then started to me that western side

bghUe;jpa niwthpd; jpUmUisj; Jjpj;J epyKw tpGe;J tzA;fp vGe;J Bkw;Fj; jpf;fpy; brd;W

 தூய மதிவாழ் சடையார் தம் பதிகள் பிறவும் தொழுது ஏத்திச்     3887-3

THOOYA MATHIVAAL SADAIYAAR THAM PATHIKAL PIRAYUM THOLUTHU EATHTHICH

And then those pure moon dwelling and that lord Siva’s hair place those other temples are praying way moved

J]a gpiwr;re;jpud; thH;tjw;F nlkhd rilia cila niwthpd; gpw jyA;fs; gytw;iwa[k; tzA;fpj; Jjpj;Jk;

 சேய கொங்க நாடு அணைந்தார் திருவாரூரர் சேரர் உடன்         3887-4

SEEAYA KONGKA NAADU ANAINTHAAR THIRU VAAROORAR SEEARAR YUDAN

And then those kongu kingdom place crossing way and that suntherer and seeara maan perumaan crossed

 Bgha;r; brk;ik cila bfhA;fh;fspd; ehl;il ek;gp M\uh; BrukhDld; Bgha;r; Brh;e;jhu;

 141. கொங்கு நாடு கடந்து போய்க் குலவு மலைநாட்டு எல்லையுற        3888-1

KONGKU NAADU KAANTHU POOAYK KULAYU MALAINAATTU ELLAIYURA

And then those kongu kingdom crossing way and then those ever active form of hill state boundary place approached

bfhA;F ehl;ilf; fle;J Bgha; tpsA;Fk; kiy ehl;od; vy;iyiar; Bru

 நங்கள் பெருமான் தோழனார் நம்பி தம்பிரான் தோழர்    3888-2

NANGKAL PERUMAAN THOOALANAAR NAMPI THAMPIRAAN THOOALAR

And that  seearamaan perumaan friend suntherer

ek;bgUkhdpd; BjhHuhd ek;gp M\uuhd jk;gpuhd; BjhHh;

 அங்கண் உடனே அணை எழுந்து அருளா நின்றார் எனும் விருப்பால்      3888-3

ANGKANN YUDANEEA ANAI ELUNTHU ARULAA NINRAAR ENUM VIRUPPAAL

In this place approaching way started their journey and those  message is heard that willingness filled way

mA;F xU Bru miztjw;Fg; gwg;gl;L tUfpd;whu; vd;w tpUg;gj;jpdhy;

 எங்கும் அந் நாட்டு உள்ளவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொண்டு இன்புறுவர்       3888-4

ENGKUM AN NAATTU YULLAVARKAL ELLAAM EATHIR KONNDU INPURUVAR

And then those place living people are invited them and then got happy from that act

 me;j ehl;oy; vA;Fk; cs;sth; vy;yhUk; mth;fis tuBtw;W vjph; bfhz;L nd;gk; milayhdhu;

 142. பதிகள் எங்கும் தோரணங்கள் பாங்கர் எங்கும் பூவனங்கள்    3889-1

PATHIGLA ENGKUM THOOARANANGGAL PAANGKAR ENGKUM POOVANANGGAL

And those city place is decorated with thooranaas and then two sides are those flower pots are placed way

me;j efuj;jpy; vA;Fk; BjhuzA;fSk; gf;fA;fspy; vA;Fk; g{tdA;fshf Mf;fp mzpfSk;

 வதிகள் எங்கும் குளிர் பந்தர் மனைகள் எங்கும் அகில் புகைக்கார் 3889-2

VATHIGAL ENGKUM KULIR PANTHAR MANAIGAL ENGKUM AKIL PUKAIKKAAR

And then thoseways are cool temporary sheds are erected way and then those house places those agil fumes are clouds form emanated

tHpfspy; vA;Fk; Fsph;e;j ge;jy;fSk; tPLfs; vA;Fk; Bkfk; Bghy; vGk; mfpy; g[ifa[k;

 நதிகள் எங்கும் மலர்ப் பிறங்கல் ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன      3889-3

NATHIGAL ENGKUM MALARP PIRANGGAL GNAANG KAR ENGKUM OONGKUVANA

And that river banks place placed that diamonds gold all are appearing that wealth

miyfshy; xJf;fg;gLk; kzp bghd; Kjypaitfs; XA;Ftdtha epjpah;fSk;

 வீதிகள் எங்கும் முழவின் ஒலி நிலங்கள் எங்கும் பொலம் சுடர்ப்பூ        3889-4

VEETHIGAL ENGKUM MULAVIN OLI NILANGKAL ENGKUM POLAM SUDARP POO

And then all the places those drum beat sounds and then all the land place those golden color flower garlands are decorated way

 vA;Fk; KHtpy; xypfSk; epyk; vA;Fk; xsp bfhz;l bghd; g{khiya[k; (vd;W nt;thW myA;fhpf;f)

 143. திசைகள் தோறும் வரும் பெருமை அமைச்சர் சேனைப் பெருவெள்ளம்     

3890-1

THISAIKAL THOOARUM VARUM PERUMAI AMAICHSAR SEEANAIP PERUVELLAM

And that way all the directions appearing that glory and then those ministers’ battle forces in flooded form appeared

nt;thW vy;yhj; jpf;FfspYk; tUk; bgUikfisa[k; mikr;rh;fSk; gilfSk; Toa bgUbts;sj;ija[k;

 குசை கொள் வாசி நிரை வெள்ளம் கும்ப யானை அணி வெள்ளம்        3890-2

KUSAI KOL VAASI NIRAI VELLAM KUMPA YAANAI ANI VELLAM

And then those mein possessed that horse forces those row form standing and then those broad fore head possessed that elephant forces are appearing those flooded way

gplhp kapiu cila Fjpiu mzptFj;j bts;sj;ija[k; kj;jfj;ij cila ahidg; gilapd; bts;sj;ija[k;

 மிசை கொள் பண்ணும் பிடிவெள்ளம் மேவும் சோற்று வெள்ளம் கண்டு  3890-3

MISAI KOL PANNUM PIDI VELLAM MEEAYUM SOOARRU VELLAM KANNDU

And then in addition those decorated way appearing that female elephants and those free food serving places

Bkw;bfhz;L mUSk; myA;fhuj;ij cila bgz; ahidfspd; bts;sj;ija[k; tpUg;gk; Brhw;Wg; bgUf;fA;fshd bts;sj;ija[k;

 அசைவில் இன்பப் பெருவெள்ளத்து அமர்ந்து கொடுங் கோளூர் அணைந்தார்      

3890-4

ASAIVIL INPAP PERU VELLATHTHU AMARNTHU KODUNG KOOALOOR ANAINTHAAR

And those seeing way attaining that happiness flooded way place dipped way and those kodungaloorroyal palace place those seeara maan perumaan and nambi aaroorer entered

ghu;j;Jf; bflhj nd;gkhfpa bts;sj;jpy; }H;fpf; bfhLA;Bfhs{iu ek;gp M\uUk; Brukhd; bgUkhDk; mile;jdh;

 144. கொடுங்கோ ளூரின் மதில் வாயில் அணி கோடித்து மருகில் உடுத்து 3891-1

KODUNG KOOALOORIN MATHIL VAAYIL ANI KOOADITHTHU MARUKIL YUDUTHTHU

And that kudungaloor protection entrances are decorated and then in the street place

nf;bfhLA;Bfhs{hpy; kjpy; thapiy mzpfshy; myA;fhuk; bra;J tPjpjdpy; tpd;kPd;fis

 தொடுங்கோபுரங்கள் மாளிகைகள் குளிர் குளிர் சாலைகள் தெற்றி 3891-2

THODUNG KOOAPURANGKAL MAALIKAIGLA KULIR KULIR SAALAIGAL THERRI

Those high raised towers mansions and other land mutram place and cool street and elevated seating places

msht cah;e;j Bfhg[uA;fs; khspiffs; epyKw;wA;fs; Fsph;rhiyfs; jpz;izfs;

 நெடுங்கோ நகர்கள் ஆடல் அரங்கு நிரந்த மணித் தாமம் கமுக    3891-3

NEDUNGKOOA NAKARGAL AADAL ARANGKU NIRANTHA MANITH THAAMAM KAMUKA

And then those long king city places and dancing stadiums all are decorated with diamond garlands and those beetle nut trees

ePz;l mur efh;fs; Mly; muA;Ffs; vd;Dk; ntw;iw kzpkhiyfs; fKf

 விடுங்கோதைப் பூந் தாமங்கள் நிரைத்து வெவ்வேறு அலங்கரித்து         3891-4

VIDUNG KOOATHAIP POON THAAMANGKAL NIRAITHTHU VEV VEEARU ALANGKARITHTHU

And then those hanging flower garlands are serial way and different ways decorated

 bjhA;ftpl;l g{khiyfs; Kjyhdtw;why; thpirg;gl btt;BtW tpjkha;j; jdpj;jdp myA;fhuk; bra;J

 145. நகர மாந்தர் எதிர் கொள்ள நண்ணி எண்ணில் அரங்கு தொறும்      3892-1

NAKARA MAANTHAR ETHIR KOLLA NANNI ENNIL ARANGKU THORUM

And then those city peoples are well-come them before hand and then those innumerable dancing stages places

me;j efuj;J kf;fs; vjph;bfhs;s te;J Brh;e;J mstw;w Mly; muA;Ffs; BjhWk;

 மகர குழை மாதர்கள் பாடி ஆட மணி வீதியில் அணைவார்      3892-2

MAKAR KULAI MAATHARGAL PAADI AADA MANI VEETHIIL ANAIVAAR

And those ear place magara kulai ornaments are adorned those lades are dancing and singing and then those lovely street place approaching way

kfuf; FiH mzpe;j bgz;fs; gho Ml mHfhd tPjpapy; Brh;thuha;

 சிகர நெடும் மாளிகை அணையார் சென்று திருவஞ்சைக் களத்து 3892-3

SIKARA NEDUM MAALIKAI ANAIYAAR SENRU THIRU VANJSAIK KALATHTHU

And then towers are possessed that big place not entering and then moved in that thiru aanjai kalam temple place

jk; rpfuA;fis cila bghpa khspifapy; BruhJ BkBy Bgha;j; jpUthq;irf; fsj;jpy;

 நிகரில் தொண்டர் தமைக் கொண்டு புகுந்தார் உதியர் நெடுந்தகையார்      3892-4

NIKARIL THONNDAR THAMAIK KONNDU PUKUNTHAAR YUTHIYAR NEDUN THAKAIYAAR

And then those unique disciple named nambi aaroorer is taking with him and that seeara maan perumaan entered into that temple place

xg;gpy;yhj jpUj;bjhz;luhd ek;gp M\uiu cld; miHj;Jf; bfhz;L Brukhd; bgUkhd; g[Fe;jhu;

 146. இறைவர் கோயில் மணி முன்றில் வலம் கொண்டு இறைஞ்சி எதிர்புக்கு     

3893-1

IRAIVAR KOOAYIL MANI MUNRIL VALAM KONNDU IRAINJSI ETHIRPUKKU

And then those lord Siva’s temple and that entrance place encircling way and then prayed and then moved forward

rptbgUkhdpd; Bfhapypd; kzp Kd;wpiy tykhfr; R{H;e;J te;J tzA;fp vjpBu brd;W

 நிறையும் காதல் உடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர்     3893-2

NIRAIYUM KAATHAL YUDAN VEELNTHU PANINTHU NEEAR NINRU AAROORAR

And then those big love filled way fallen down in the land place and then prayed and then those deity place standing way that nambi aaroorer

epiwa[k; bgUtpUg;g[ld; epyj;jpy; tpGe;J tzA;fp vGe;J jpUKd;g[ Beh;epd;W ek;gp M\uh;

 முறையில் விளம்பும் திருப்பதிகம் முடிப்பது கங்கை என்று எடுத்துப்      3893-3

MURAIYIL VILAMPUM THIRUP PATHIKAM MUDIPPATHU KANGKAI ENRU EDUTHTHUP

And then proper praying way sang a decade

Kiwikaha;j; Jjpf;fpd;w jpUg;gjpfj;ij Kog;gJ fA;if vdj; bjhlA;fp

 பிறை கொள் முடியார் தமைப்பாடி பரவிப் பெருமாளுடன் தொழுதார்      3893-4

PIRAI KOL MUDIYAAR THAMAIP PAADI PARAVIP PERUMAALUDAN THOLUTHAAR

And then those curved moon adorned that lord Siva is praising and then praising way

 gpiwr;re;jpud; R{oa Koahuhd niwtiug; ghoj; Jjpj;Jr; Brukhd; bgUkhDlBd tzA;fpdhu; (Re;juh; gho Kog;gJ fA;if vdj; bjhlA;Fk; jpUg;gjpfk;)

 147. தொழுது தினைத்துப் புறம் போந்து தோன்றப் பண்ணும் பிடிமேற்பார் 3894-1

THOLUTHU THINAITHTHUP PURAM POOANTHU THOOANRAP PANNUM PIDI MEEARPAAR

And then those happiness filled that minded way and praying way comes out and then those seeara maan perumaan and that decorated that royal elephant back

tzA;fp nd;gk; mile;J btspBate;J Brukhd; bgUkhd; cyh tpsA;f myA;fhuk; bra;ag;gl;l gpoapd;Bky;

 முழுதும் ஏத்த நம்பியை முன் போற்றிப் பின்பு தாம் ஏறிப்        3894-2

MULUTHUM EATHTHA NAMPIYAI MUN POOARRIP PINPU THAAM EARIP

At first that nambi aaroorer is allowed to ascend and then king also ascended and then seated behind suntherer

cyfk; vy;yhk; Bgw;Wk;go ek;gp M\uiu Kd;g[ Vw;wpg; gpd;g[ jhKk; Vwp

 பழுதில் மணிச் சாமரை வீசிப் பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும்     3894-3

PALUTHIL MANICH SAAMARAI VEESIP  PAIM PON MANI MAALIKAIYIL VARUM

And then those flawless form of those hand fans are swaying way and then pure gold way decorated and that place arriving

Fw;wk; mw;w mHfpa rhkiufis tPrpg; gRk; bghd;dhy; mzp bra;ag;gl;l kzpkhspiffspd; fz; tUk;BghJ

 பொழுது மறுகில் இருபுடையும் மிடைந்தார் வாழ்த்திப் புகல்கின்றார்       3894-4

POLUTHU MARUKIL IRUPUDAIYUM MUDAIN THAAR VAALTHTHIP PUKAL KINRAAR

And then in the street two sides those thick form standing people are those procession is seeing way praised them

 bjUtpy; nUgf;fKk; beUA;fpa kf;fs; ne;j cyhf; fz;L thH;j;jpr; bry;yyhapdh;

 148.  நல்ல தோழர் நம் பெருமாள் தமக்கு நம்பி இவர் என்பார்  3895-1

NALLA THOOALAR NAM PERUMAAL THAMAKKU NAMPI IAR ENPAAR

And then those place standing some people said that they are good friends

mk;kf;fSs; rpyh; ek; kd;duhd bgUkhSf;F nth; ey;y BjhHh; vd;gh;

 எல்லை இல்லாத் தவம் முன்பு என் செய்தோம் இவரைத் தொழ என்பார் 3895-2

ELLAI ILLAATH THAVAM MUNPU EN SEYTHOOAM IVARAITH THOLA ENPAAR

And then those some others are praying way what type of penance we have did in that way exclaimed!

rpyh; ntiuf; fz;L bjhGtjw;F ehk; mstw;w jtk; Kd;g[ vd;d bra;Bjhk; vd;gh;

 செல்வம் இனி என் பெறுவது நம் சிலம்பு நாட்டுக்கு என உரைப்பார்       3895-3

SELVAM INI EN PERUVATHU NAM SILAMPU NAATTUKKU ENA YURAIPPAAR

And then some other people to this hilly state is there any other wealth to be acquired in that way exclaimed!

rpyh; jk; kiyehl;Lf;F ndpg;bgw Btz;oa BgW bry;tk; vd;d cs;sJ vd;gh;

 சொல்லும் தரமோ பெருமாள் செய் தொழிலைப் பாரீர் எனத் தொழுவார்  3895-4

SOLLUM THARAMOOA PERUMAAL SEYI THOLILAIP PAAREER ENATH THOLUVAAR

And then some others those appearance is to be not explained by wards, and that our seeara maan perumaan acts you may see in that way exclaimed!

 rpyh; brhy;Yk; mstpy; mlA;FBkh ek; bgUkhdpd; bra;a[k; bjhHpy; mjidg; ghuPh; vd;gh;

 149. பூவும் பொரியும் பொன் துகளும் பணிவார் பொருவில் இவர்        3896-1

POOYUM PORIYUM PON THUKALUM PANIVAAR PORUVIL IVAR

And then those some others are spraying those flowers and golden dusts and then prayed them and then some others these unique persons

rpyh; g{ita[k; bghd;ida[k; bghd; J]isa[k; fye;J tPrp tzA;Fth; jA;fSf;F xg;gpy;yhj nth;

 மேவும் பொன்னித் திருநாடே புவிக்குத் திலதம் என வியப்பார்    3896-2

MEEAYUM PONNITH THIRUNAADEEA PUVIK KUTH THILATHAM ENA VIYAPPAAR

And those river Cauvery state is to the whole world that thilk form appearing in that astonishing way some others are talking

bghUe;jpa fhtpupj; jpUehBl cyFf;Fj; jpyfk; Bghy tpsA;FtjhFk; vd;W rpyh; tpae;J ciug;gu;

 பாவும் துதிகள் எம் மருங்கும் பயில வந்து மாளிகையின்         3896-3

PAAYUM THUTHIKAL EM MARUNGKUM PAYILA VANTHU MAALIKAIYIN

All those praising wards are hearing way on all sides standing people mouth place emanating way and then those sacred royal place before

nA;Adk; Jjpf;Fk; Jjpfs; vg;gf;fj;jpYk; kpf te;J Brh;e;J jpUkhspifapd; Kd;

 மாவும் களிறும் நெருங்கும் மணி வாயில் புகுந்து மருங்கு இழிந்தார்      3896-4

MAAYUM KALIRUM NERUNGKUM MANI VAAYIL PUKUNTHU MARUNGKU ILINTHAAR

And then those horse forces and elephant forces and those entrance place those suntherer and seeara man peruman descended from the elephant back

 FjpiufSk; ahidfSk; beUA;Fk; kzp thapYs; g[Fe;J gf;fj;jpy; Re;juUk; BrukhDk; nwA;fpdhu;

 150. கழறிற்றறியுந் திருவடியும் கலை நாவலர் தம் பெருமானாம்         3897-1

KALARRIRRARIYUN THIRU VADIYUM KALAI NAAVALAR THAM PERUMAANAAM

And those all living beings are talking that those knowledge hearing by that seearaa king and then those art place excelled that suntherer

fHwpw;W mwpthuhd Brukhd; bgUkhDk; fiyfspy; ty;y ehtyhpd; bgUkhdhk;

 முழவில் பொலியும் திரு நெடுந்தோள் முனைவர் தம்மை உடன் கொண்டு        3897-2

MULAVIL POLIYUM THIUR NEDUN THOOAL MUNAIVAR THAMMAI YUDAN KONNDU

And those full moon form appearing that big shoulders are possessed that suntherer is calling way

KHitg; Bgw;W tpsA;Fk; bgUk; Bjhs;fis cila ek;gp M\uiu miHj;Jf; bfhz;L brd;W

 விழவில் பொலியும் மாளிகையில் விளங்கு சிங்காசனத்தின் மிசை        3897-3

VILAVIL POLIYUM MAAIKAIYIL VILANGKU SINGKAASANATHTHIN MISAI

And those festival specialty filled that palace place and those royal throne place allowed to seatand then those all directions are

jpUtpHhr; rpwg;g[ila khspifa[s; tpsA;Fk; mhpaidapd; kPJ jpf;Ffspy; vy;yhk;

 நிழல் திக்கு ஒளிரும் பூணாரை இருத்தித் தாமும் நேர் நின்று     3897-4

NILAL THIKKU OLIRUM POONAARAI IRUTHTHITH THAAMUM NEERA NINRU

That light flashing that ornaments are adorned that aaroorer is allowed to seat and then before hind that seeara maan standing way

 jpf;Ffspy; vy;yhk; xsp tPRk; mzpfis mzpe;j M\uiu mkh;e;jpUf;fr; bra;J jhKk; mtd; Kd;Bd Beh;epd;W

 151. செம்பொன் கரக வாச நீர் தேவிமார்கள் எடுத்து ஏத்த        3898-1

SEM PON KARAKA VAASA NEER THEEAVIMAARGAL EDUTHTHU EATHTHA

And then those ladies are carried in the hand place

Bjtpkhh;fs; vLj;J Ve;jp tpsA;fj;

 அம்பொன் பாதம் தாம் விளக்கி அருளப் புகலும் ஆரூரர் 3898-2

AMPON PAATHAM THAAM VILAKKI ARULAP PUKALUM AAROORAR

And then those lovely golden form appearing that feet are the king himself started wash, and that time

jk; mHfpa bghd; ghjA;fisj; jhBk tpsf;fj; bjhlA;fpL BghJ

 தம்பொன் தாளை வாங்கி இது தகாது என்று அருளத் தரணியில் வீழ்ந்து  3898-3

THAM PON THAALAI VAANGKI ITHU THAKAATHU ENRU ARULATH THARANIYIL VEELNTHU

That sntherer those feet are kept inside this is untoward act to king in that way informed and then fallen down in the land place and then prayed

ek;gp M\uh; jk; mofis cs; thA;fp nGj;Jf; bfhz;L nJ bra;jy; jfhJ vd;W mUspr; bra;a epyj;jpy; tpGe;J tzA;fp

 எம் பெற்றிமையால் செய்தன இங்கு எல்லாம் இசைய வேண்டும் என     3898-4

EM PERRIMAIYAAL SEYTHANA INGKU ELLAAM ISAIYA VEEANNDUM ENA

And then that king informed that as per my love way doing all those act should be accepted by you in that way requested

vk; md;gpy; jFjpf;F Vw;wthW bra;a[k; tHpahLfs; vy;yhtw;ia[k; kWf;fhky; Vw;Wf; bfhs;s Btz;Lk; vd;W brhy;yp Btz;odhu;

 152. பெருமாள் வேண்ட எதிர் மறுக்க மாட்டார் அன்பில் பெரும் தகையார்       

3899-1

PERUMAAL VEEANNDA ETHIR MARUKKA MAATTAAR ANPIL PERUM THAKAIYAAR

And that way seeaara maan prayed before him and those wards are not to be refucing way, and that love filled way and that nambi aaroorer

Brukhd; nt;thW Btz;of; bfhs;s mjid vjph; bkhHp brhy;yp kWf;f nayhJ md;ghy; bgUk; jFjp cilatuhd ek;gp M\uh;

 திருமா நெடுந்தோள் உதியர் பிரான் செய்த எல்லாம் கண்டு இருந்தார்     3899-2

THIRUMAA NEDUN THOOAL YUTHIYAR PIRAAN SEYTHA ELLAAM KANNDU IRUNTHAAR

And those big shoulders are possessed that seeaara maan perumaan doing those acts seeing way all are standing there

jpUg; bghUe;jpa bghpa Bjhs;fis cila Brukhd; bgUkhd; bra;jtw;iw vy;yhk; fz;L nUe;jdh;

 அருமானம் கொள் பூசனைகள் அடைவே எல்லாம் அளித்து அதன்பின்     3899-3

ARUMAANAM KOL POOSANAIGAL ADAIVEEA ELLAAM ALITHTHU ATHANPIN

And then those rare poojaas are completed way

mhpa bghpa g{irfs; vy;yhtw;iwa[k; Kiwg;go mth; bra;j gpd;g[

 ஒருமா மதிவெண்குடை வேந்தர் உடனே அமுது செய்து வந்தார் 3899-4

ORUMAA MATHI VENNKUDAI VEEANTHAR YUDANEEA AMUTHU SEYTHU VANTHAAR

And then those unique full moon form of those white umbrella place seated way and then those sacred food consumed form seated there happily

 xg;gw;w Kokjpiag; Bghd;w btz;Filia cila Bru kd;dUld; mkh;e;J M\uh; jpUmKJ bra;J kfpH;e;J nUe;jdh;

 153. சேரர் உடனே திருவமுது செய்த பின்பு கை கோட்டி         3900-1

SEEARAAR YUDANEA THIRU VAMUTHU SEYTHA PINPU KAI KOOATTI

And then those seearaa king beside seated way and then consuming that food and then afterwards

Bru kd;dUlBd cld; mkh;e;J czt[ cz;l gpd;g[

 ஆரம் நறுமென் கலவை மான் மதச் சாந்து ஆடை அணிமணிப் பூண்      3900-2

AARAM NARU MEN KALAVAI MAAN MATHACH SAANTHU AADAI ANIMANIP POON

And then those bangles and then fragrance filled that sandal paste and kasthoori paste and then good dress and ornaments, and other ornaments

MuA;fSk; kzKila re;jdk; fye;j fj;J]hpr; rhe;Jk; Mila[k; mzpa[k; kzpg;g{z;fSk;

 ஈர விரை மென்மலர்ப் பணிகள் இனைய முதலாயின வருக்கம்  3900-3

EERA VIRAI MEN MALARP PANIGAL INAIYA MUTHALAAYINA VARUKKAM

And then those cool fragrance filled that flower garlands and all other cluster of things are

Fsph;e;j kzf;Fk; kyh; khiyfSk; vd;w nit Kjyhf tUf;fA;fisj;

 சார எடுத்து வன் தொண்டர் சாத்தி மிகத் தமக்கு ஆக்கி  3900-4

SAARA EDUTHTHU VAN THONNDAR SAATHTHI MIKATH THAMAKKU AAKKI

And that king with his hands adorned to suntherer and then remaining things are adorned by himself

 jk;jk; ifia tUtpj;Jr; rhUk;go vLj;J td; bjhz;lh;f;Fr; rhj;jpa[k; kpq;rpg; bgw;wj; jkf;Fg; gad;gLj;jpa[k;

 154. பாடல் ஆடல் இன்னியங்கள் பயில்தல் முதலாம் பண்ணையினில்    3901-1

PAADAL AADAL INNIYANGGAL PAYILTHAL MUTHALAAM PANNAIYINIL

And then those singing and dancing and then good musical instruments are tuning way and then those good plays are

ghlYk; MlYk; ndpa nirf; fUtpfs; nirj;jy; Kjyhikfspd; tpisahl;oy;

 நீடும் இனிய விநோதங்கள் நெருங்கு காலம் தொறும் நிகழ       3901-2

NEEDUM INIYA VINOOATHANGGAL NERUNGKU KAALAM THORUM NIKALA

And then those other plays are and that period’s form performed

ePLk; ndpa tpBehj epfH;r;rpfSk; fhyA;fs; BjhWk; epfH;j;jpa[k;

 மாடு விரைப்பூந்தருமணஞ்செய் ஆராமங்கள் வைகுவித்துக்       3901-3

MAADU VIRAIP POONTHARUMANANJSEYI AARAAMANGGAL VAIKUVITHTHUK

And then those nearby place those fragrance filled that trees place allowed suntherer to seat

gf;fA;fspy; kzKila kyh;fshy; kuA;fs; kzk; tPRk; Brhiyfspy; mkh;tpj;Jk;

 கூட முனைப் பாடியார் கோவை கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார்        3901-4

KOODA MUNAIP PAADIYAAR KOOAVAI KONNDU MAKILNTHAAR KOOATHAIYAAR

And that friend who is leader to thiru munai paady and that perumaak koothatiyaar alias seeara maan perumaan happily dwelling there

 jk;Kld; jpUKidg;gho ehl;od; jiyth; bgUkhdhd ek;gp M\uiua[k; bfhz;L bgUkhf; Bfhijahu; vd;w Brukhd; kfpH;e;J nUe;jhu;

 155. செண்டாடும் தொழில் மகிழ்வும் சிறு சோற்றுப் பெரும் சிறப்பும்      3902-1

SENNDAADUM THOLIL MAKILYUM SIRU SOOARRUP PERUM SIRAPPUM

And then those ball playing events and those small food consuming and that speciality way

ge;jhLfpd;w bjhHpypd; epfH;r;rpa[k; rpW BrhW cz;Zk; bgUk; rpwg;g[k;

 வண்டாடும் மலர் வாவி மருவிய நீர் விளையாட்டும்    3902-2

VANNDAADUM MALAR VAAVI MARUVIYA NEER VILAIYAATTUM

And then those honey bees are staying in that flowers are filled that ponds place playing way

tz;Lfs; jA;Ftjw;F nlkhd g{f;fs; epiwe;j bgha;iffspd; bghUe;jpa ePhpy; tpisahLjYk;

 தண்டாமும் மத கும்பத் தட மலைப்போர் சல மற்போர் 3902-3

THANNDAAMUM MATHA KUMPATH THADA MALAIP POOAR SALA MAR POOAR

And then those mad elephants are waging conflicts and those boxers’ plays are and then all others are seeing way

Fiwtw;w Kk;kjA;fisa[k; kj;jfj;ija[k; cila bghpa kiy Bghd;w ahidapdJ BghUk; rpdj;Jld; Bghh; bra;a[k; kw;BghUk; vd;w ntw;iwf; fhZk;gor; bra;J

 கண்டாரா விருப்பு எய்தக் காவலனார் காதல் செய்நாள்    3902-4

KANNDAARAA VIRUPPU EYTHAK KAAVALANAAR KAATHAL SEYNAAL

And then those unsatiated likings are those happiness emanating way seeara maan perumaan arranges all those activities and those days

epiwt[whj bghpa tpUg;gk; bghUe;jk;go Brukhd; ek;gp M\uh;f;F kfpH;it Vw;gLj;jpdhh; me;j ehl;fspy;

 156. நாவலர் தம் பெருமானும் திருவாரூர் நகர் ஆளும் 3903-1

NAAVALAR THAM PERUMAANUM THIRU VAAROOR NAKAR AALUM

And that nambi aaroorer and that thiru vaaroor place dwelling and that deevaas leader lord Siva

ehtyu; bgUkhid ek;gp M\uh; jputh\iu Ml;bfhz;l thdth; jiytuhd

 தேவர் பிரான் கழல் ஒரு நாள் மிக நினைந்த சிந்தையராய்       3903-2

THEAVAR PIRAAN KALAL ORU NAAL MIKA NINAINTHA SINTHAIYARAAYI

Whose sacred feet are one day much intensive way thinking in the mind place

niwthpd; jpUtofis xUehs; kpft[k; epidtpy; bfhz;l cs;sj;jtuha;

 ஆவியை ஆரூரானை மறக்கலுமாமே என்னும்  3903-3

AAVAIYAI AAROORAANAI MARAKKALUMAAMEEA ENNUM

And those soul form of appearing that lord Siva is to be forgettable in that way thinking

vd; caph; Bghd;wtiuj; jpUth\h; niwtiu kwf;fYk; MBkh vd;w

 மேவிய சொல் திருப்பதிகம் பாடியே வெருவுற்றார்       3903-4

MEEAVIYA SOL THIRUPPATHIKAM PAADIYEEA VERU YURRAAR

And those concept filled way those sacred decade is thinking way and then got that frightening way

 fUj;Jk; Koa[k; bfhz;l jpUg;gjpfj;ijg; gho mr;rk; bfhz;lhu;

 157. திருவாரூர் தனை நினைந்து சென்று தொழுவேன் என்று     3904-1

THIRU VAAROOR THANAI NINAINTHU SENRU THOLUVEEAN ENRU

And that thiru varoor place thinking way and then go there and pray god in that way thinking in the mind place

jpUth\iu epidj;Jf; bfhz;L mA;Fk; Bgha;j; bjhGBtd; vd;W kdj;jpy; vz;zp Bkw;bfhz;L

 மரு ஆர்வத் தொண்டர் உடன் வழி கொண்டு செல்பொழுதில்     3904-2

MARU AARVATH THONNDAR YUDAN VALI KONNDU SEL POLUTHIL

And then those big love filled that disciples with them started his journey

Bgud;g[ cila bjhz;lh;fs; cld; g[wg;gl;Lr; bry;y vGe;j BghJ

 ஒருவா நண் புள்ளுருக உடன் எழுந்து கை தொழுது      3904-3

ORUVAA NANN PULLURUKA YUDAN ELUNTHU KAI THOLUTHU

And then that big seeaara maan perumaan because of love filled way and that mind melting way and then praying way got up

bghpa Brukhd; bgUkhd; ehadhu; ePA;fhj el;gpdhy; cs;sk; cs; cUf mtUld; vGe;j ifTg;gp

 பெருவான வரம்பனார் பிரிவு ஆற்றார் பின் செல்வார்    3904-4

PERUVAANA VARAMPANAAR PIRIYU AARRAAR PIN SELVAAR

And then started to move with him

 tzA;fpg; gphpthw;whky; mtuJ gpd; bry;yy; Mdhu;

 158. வன் தொண்டர் முன் எய்தி மனம் அழிந்த உணர்வினராய்  3905-1

VAN THONNDAR MUN EYTHI MANAM ALINTHA YUNARVINARAAYI

And that hard disciple proceeded before and that mind melted way and that intuition filled way

td; bjhz;lhpd; Kd; Bgha; cs;sk; mHpe;j czh;r;rpia cilatuha;

 இன்று உமது பிரிவு ஆற்றேன் என் செய்கேன் யான் என்ன        3905-2

INRU YUMATHU PIRIYU AARREEAN EN SEYKEEAN YAAN ENNA

Today I am unbearable your separation so what I do in that way informed

nd;W ck; gphpitj; jhA;f khl;lhjtd; MBdd; ehd; vd;d bra;Btd; vdf; Twpdhu;

 ஒன்றுநீர் வருந்தாதே உமது பதியின் கண் இருந்து       3905-3

ONRUNEER VARUN THAATHEEA YUMATHU PATHIYIN KANN IRUNTHU

You need not feel sorrow, and then in this city place staying way

ePh; xU rpwpJk; tUe;jhky; ck; efuj;jpy; nUe;J bfhz;L

 அன்றினார் முனை முருக்கி அரசு ஆளும் என மொழிந்தார்       3905-4

ANRINAAR MUNAI MURUKKI ARASU AALUM ENA MOLINTHAAR

And those enemies are destroyed in the battle field place and then those way give best rule to your subjects in that way suntherer replied

 giftiug; Bghupy; mHpj;J Ml;rp brYj;JtPuhf vd;W Re;juh; ciuj;jhu;

 159.  ஆரூரர் மொழிந்து அருள அது கேட்ட அருள் சேரர்        3906-1

AAROORAR MOLINTHU ARULA ATHU KEEATTA ARUL SEEARAR

And then those nambi aaroorer as already stated way those wards are heard by grace filled that seeara maan perumaan

ek;gp M\uh; Kd; brhd;d tz;zk; Twpa mijf;Bfl;l mUis cila Brukhd;

 பாரோடு விசும்பு ஆட்சி எனக்கு உமது பாதமலர் 3906-2

PAAROOADU VIRUMPU AATCHI ENAKKU YUMATHU PAATHAMALAR

And then that king replied in this world rule and upper world rule is only under your sacred feet only doing those prayer alone in that way replied

vdf;F ne;j cyfj;Jld; tpz;t[yfj;jpd; murhl;rpa[khtJ jA;fspd; jpUto kyh;fBs MFk;

 தேரூரும் நெடும் வீதித் திருவாரூர்க்கு எழுந்து அருள    3906-3

THEEAROORUM NEDUM VEETHITH THIRU VAAROORKKU ELUNTHU ARULA

But any how and those chariots are running that long street are possessed that thiruvaaroor place descended

Mdhy; Bjh; XLk; ePz;l tpjpia cila jpUth\h;f;Fj; jhA;fs; vGe;J mUStjw;Ff;

 நேரூரும் மனக் காதல் நீக்கவும் அஞ்சுவன் என்றார்      3906-4

NEEAROORUM MANAK KAATHAL NEEKKAYUM ANJSUVAN ENRAAR

And those devotion filled mind is, I am afraid to kept it away in that way replied

 bfhz;L vGe;j cs;sj;Jg; gf;jpia tpyf;ft[k; ahd; mq;RBtd; vd;whu;

 160. மன்னவனார் அது மொழிய வன்தொண்டர் எதிர் மொழிவார் 3907-1

MANNAVANAAR ATHU MOLIYA VAN THONNDAR EATHIR MOLIVAAR

And then those wards are heard by suntherer and then those replying way

mijf; Bfl;l gpd;g[ ek;gp M\uh; kWbkhHpiar; brhy;yj; bjhlA;fp

 என்னுயிருக்கு இன் உயிராம் எழில் ஆரூர்ப் பெருமானை         3907-2

ENNUYIRUKKU IN YUYIRAAM ELIL AAROORP PERUMAANAI

And those soul liking and that lovely thiru vaaroor lord Siva

vd; capUf;Fk; ndpa capuhd mHfpa jpUth\h; niwtiu

 வன்னெஞ்சக் கள்வனேன் மறந்து இரேன் மதி அணிந்தார் 3907-3

VAN NENJSAK KALVANEEAN MARANTHU IREEAN MATHI ANINTHAAR

And those hard mind possessed I am not forgetting I will not stay here in that way replied and then those curved moon adorned that lord Siva

td;ikahd beq;Rila ehd; kwe;J nA;Fj; jA;fp nUf;f khl;Bld; gpiwr;re;jpuidr; r{oa

 இன்னருளால் அரசளிப்பீர் நீர் இருப்பீர் என இறைஞ்ச     3907-4

INNARULAAL ARASALIP PEER NEER IRUPPEER ENA IRIANJSA

And then whose sacred grace way you may rule here and that way ordered him to stay here and that way prayed before him

niwthpd; nd;mUspd; Jizahy; muir Ms;tPh; nA;Bf ePtPh; nUg;gpd; Mf vd;W tzA;fpdhu;

 161. மற்றவரும் பணிந்து இசைந்தே மந்திரிகள் தமை அழைத்து 3908-1

MARRAVARUM PANINTHU ISAIN THEEA MANTHIRIGAL THAMAI ALAITHTHU

And then those wards are hearing way and then the king called his minister

mijf;Bfl;l gpd;g[ BrukhDk; tzA;fp mjw;F nirj;Bj jk; mikr;riu miHj;J

 பொற்பு நிறை தொல் நகரில் இற்றைக்கு முன்புகுந்த     3908-2

PORPU NIRAI THOL NAKARIL IRRAIKKU MUNPUKUNTHA

And then informed that lovely good old city place up to today preserved

mHF epiwe;j giHa ne;j efuj;jpy; nd;Wtiu Brh;e;j

 நற்பெரும் பண்டார நானா வருக்கம் ஆன வெலாம்       3908-3

NARPERUM PANNDAARA NAANAA VARUKKAM AANA VELAAM

And those good wealth are

ey;y bghpa epjpak;gy tiffshy; cs;sdtw;iw vy;yhk;

 பற்பலவாம் ஆளின் மிசை ஏற்றிவரப் பண்ணும் என      3908-4

PARPALAVAAM AALIN MISAI EARRIVARAP PANNUM ENA

And those verities are carried by the men and then arrive here in that way ordered

 gw;gytifahFk; Ms;fspd; Bky; Vw;wpf; bfhz;L tUk;go bra;a[A;fs; vd;W Mizapl

 162.  ஆங்கவரும் அன்று வரை ஆயம் ஆகிய தனங்கள் 3909-1

AANGKAVARUM ANRU VARAI AAYAM AAKIYA THANANGKAL

And those per order way those ministers are up to that way collected those taxes are

mth; Mizapl;l tz;zBk me;j mikr;rh;fSk; md;Wtiu Brh;e;Js;s Makhff;

 ஓங்கிய பொன் நவ மணிகள் ஒளிர் மணிப்பூண் துகில் வருக்கம்  3909-2

OONGKIYA PON NAVA MANIGAL OLIR MANIP POON THUKIL ARUKKAM

And those costlier those gold and nine types of diamonds and those glittering ornaments and dress verities are

tpiy cah;e;j bghd;Dk; etkzpfSk; xsptPRk; kzpfs; bfhz;l g{z;fSk; Mil tiffSk;

 ஞாங்கர் நிறை விரையுறுப்பு வருக்கம் முதல் நலம் சிறப்பத்      3909-3

GNAANGKAR NIRAI VIRAIYURUPPU VARUKKAM MUTHAL NALAM SIRAPPATH

And then those fragrance filled those things are those special way collected

gf;fA;fspy; brwpe;j kzg; bghUs;fspd; tiffSk; vd;Dk; nit Kjyhdtw;iw ed;ikahy; rpwe;J tpsA;Fk;go

 தாங்கு பொதி வினைஞர் மேல் தலம் மலியக் கொண்டு அணைந்தார்      3909-4

THAANGKU POTHI VINAINJR MEEAL THALAM MALIYAK KONNDU ANAINTHAAR

And those head place bearable way tied and then those good persons back carried way bring it there

 jhA;Fk; Kilfsha; mikj;J mjw;F cupa Mz;fspd; kPJ Vw;wp epyk; epiwaf; bfhz;L te;J Brh;e;jdh;

 163. மற்றவற்றின் பரப்பு எல்லாம் வன் தொண்டர் பரிசனத்தின்  3910-1

MARRAVARRIN PARAPPU ELLAAM VAN THONNDAR PARISANATHTHIN

 முற்படவே செலவு இட்டு முனைப்பாடித் திருநாடார்      3910-2

MURPADAVEEA SELAYU ITTU MUNAIP PAADITH THIRU NAADAAR

And then way those munai paady place suntherer

 பொற் பதங்கள் பணிந்து அவரைத் தொழுது எடுத்துப் புணை அலங்கல்    3910-3

POR PATHANGGAL PANINTHU AVARAITH THOLUTHU EDUTHTHUP PUNAI ALANGKAL

and then

 வெற்புயர் தோள் உறத் தழுவி விடை அளித்தார் வன்தொண்டர்  3910-4

VERPUYAR THOOAL YURATH THALUVI VIDAI ALITHTHAAR VANTHONNDAR

And then those king embraced that suntherer and then those way

 164.  ஆரூரர் அவர் தமக்கு விடை அருளி அங்கு அன்று        3911-1

AAROORAR AVAR THAMAKKU VIDAI ARULI ANGKU ANRU

Nambi aaroorer say good bye (god bless you) to seeara maan perumaan and then left away from that place

ek;gp M\uh; Brukhd; bgUkhDf;F tpilje;J mUsp me;j efuj;jpy; nUe;Jk; ePA;fpr; brd;W

 காரூரும் மலைநாடு கடந்து அருளிக் கல் சுரமும்        3911-2

KAAROORUM MALAI NAADU KADANTHU ARULIK KAL SURAMUM

And then those clouds are crawling those hills are filled that places are crossing way and then those desert lands

Kfpy;fs; jtGk; kiyfis cila me;j ehl;ilf; fle;J fy;RuA;fSk;

 நீரூரும் கான் யாரும் நெடும் கானும் பலகழிய  3911-3

NEEROORUM KAAN YAARUM NEDUM KAANUM PALA KALIYA

And those water flowing rivers are crossing and those big forests all are crossing way

ePh; bgUFk; ehl;L MWfSk; ePz;l fhLfSk; gygpd;glr; brd;W

 சீரூரும் திருமுருன் பூண்டி வழிச்செல்கின்றார்    3911-4

SEEROORUM THIRU MURUN POONNDI VALICH SEL KINRAAR

And then those specialty filled that thiru murugan poondi apparching way started his journey

 rpwg;g[ila jpUKUfd; g{z;of;Fr; bry;fpd;w tHpapy; bry;yj; bjhlA;fpdhu;

 165. திரு முருகன் பூண்டி அயல் செல்கின்ற போழ்தின் கண்      3912-1

THIRU MURUKAN POONNDI AYAL SELKINRA POOALTHIN KANN

And those thiru murugan poondi nearby place moving time and those war waging

jpUKUfd; g{z;oapd; gf;fj;jpy; bry;Yk; Bghjpy; Bghu; bra;a[k;

 பொருவிடையார் நம்பிக்குத் தாமே பொன் கொடுப்பதலால்        3912-2

PORUVIDAIYAAR NAMPIKKUTH THAAMEEA PON KODUPPATHALAAL

Those bull chariot possessed that lord Siva hitherto only lord Siva alone gave gold to suntherer

fhisia cila rptbgUkhd; ek;gp M\uh;f;Fj; jhBk bghd; je;jJ mt;thW

 ஒருவர் கொடுப்பக் கொள்ள ஒண்ணாமைக்கு அதுவாங்கிப்        3912-3

ORUVAR KODUPPAK KOLLA ONNAAMAIKKU ATHU VAANGKIP

And then those any other person giving is not acceptable one in that way those wealth is burgled way

vth; xUtUk; bfhLf;f mjidf; bfhs;sy; MfhJ vd;w jd;ikiaf; fhl;Ltjw;F mijj;jhk; thA;fpf; bfhz;L

 பெருகருளால் தாம் கொடுக்கப் பெறுவதற்கோ அது அறியோம்     3912-4

PERU KARULAAL THAAM KODUKKAP PERUVATHARKOOA ATHU ARIYOOAM

And then those big grace filled way that lordSiva giving and then accepting which inner meaning is not known by me

 bgUFk; jpUmUspdhy; jhBk bfhLg;gjw;Fk; mth; bgWtjw;Fkhf tUk; epiy TLtjw;fhfBth mij mwpBahk;

 166. வென்றி மிகு பூதங்கள் வேடர் வடிவாய் சென்று     3913-1

VENRI MIKU POOTHANGGAL VEEADAR VADIVAAYI SENRU

And then those winning force filled that demon forces are taking that hunter form

btw;wp kpf;f g{jfzA;fs; Btlh; totha;r; brd;W

 வன்தொண்டர் பண்டாரம் கவர அருள் வைத்து அருள    3913-2

VAN THONNDAR PANNDAARAM KAVAR ARUL VAITHTHU ARULA

And those suntherer bringing those wealth is cornering way and that grace filled lord Siva put his blessings

Re;juh; bfhz;Lk; epjpaA;fisf; fth;e;J bfhs;Sk;go jpUmUs; itj;J mUsBt

 அன்றினார் புரம் எரித்தார் அருளால் வேட்டுவப் படையாய்ச்       3913-3

ANRINAAR PURAM EARITHTHAAR ARULAAL VEEATTUVAP PADAIYAAYICH

And those three castle asuraas are defied lord Siva and then that lord Siva fired that three castles and that lord’s demon forces are carried that hunter form

gifj;jtupd; jphpg[uA;fisa[k; vhpj;j niwthpd; jpUmUshy; me;jg; g{jA;fs; Btlh; gilahf cUf;bfhz;L

 சென்று அவர் தாம் வரும் வழியில் இருபாலும் செயிர்த்து எழுந்து        3913-4

SENRU AVAR THAAM VARUM VALIYIL IRUPAALUM SEYIRTHTHU ELUNTHU

And then moved in that forest place and those two ways place and terrified way raised that emotional fearing sound

 brd;W me;ehtY]uh; tUk; tHpapy; nuz;L gf;fKk; rpde;J vGe;J

 167. வில் வாங்கி அலகம்பு விசை நாணில் சந்தித்துக்    3914-1

VIL VAANGKI ALAKAMPU VISAI NAANIL SINTHITHTHUK

And then those bows are pulling way and then those arrows are shooting way

tpy;iy tisj;J mtUila mk;g[fis tpiutha;r; brYj;Jk; ehdpy; g{l;o

 கொல்வோம் இங்கு இட்டுப்போம் எனக் கோபத்தால் குத்தி        3914-2

KOLVOOAM INGKU ITTUP POOAM ENAK KOOAPATHTHAAL KUTHTHI

And then ordered to put those bundles here otherwise we will kill you in that way threatening

nk;}l;ilfis nA;F nl;Lr; bry;YA;fs; ny;iy vdpy; cA;fisf; bfhy;Bthk; vd;W rpdj;jhy; Fj;jp

 எல்லையில் பண்டாரம் எல்லாம் கவர்ந்து கொள இரிந்தோடி      3914-3

ELLAIYIL PANNDAARAM ELLAAM KAVARNTHU  KOLA IRIN THOOADI

And then those unlimited wealth is cornered way and then all those workers are shattered way ran away from that place

mstw;w bry;th;fs; vy;yhk; fth;e;J bfhs;s rpjwp Xo

 அல்லலுடன் பறியுண்டார் ஆரூரர் மருங்கு அணைந்தார்  3914-4

ALLALUDAN PARI YUNNDAAR AAROORAR MARUNGKU ANAINTHAAR

And those workers are approached nearby suntherer

 gwpf;fg;gl;lth;fshfpa Rikahl;fs; rpjwp xo ek;gp M\uh; gf;fk; Brh;e;jdu;

 168.  ஆரூரர் தம்பால் அவ்வேடுவர் சென்று அணையாதே       3915-1

AAROORAR THAMPAAL AVVEEADUVAR SENRU ANAIYAATHEEA

And those hunters are not approached that suntherer place

me;j Btlh;fs; Re;juuplk; bry;yhJ

 நீரூருஞ் செஞ்சடையார் அருளினால் நீங்க அவர்         3915-2

NEEROORUNJ SENJ SADAIYAAR ARULINAAL NEENGKA AVAR

And those sacred ashes are adorned that lord Siva’s sacred grace way left away from that place

ePiuj; jupj;j rpte;j rilia cila rptbgUkhdpd; jpUmUshy; ePA;fpr;bry;y mth;fs;

 சேரூராம் திருமுருகன் பூண்டியினில் சென்று எய்திப்     3915-3

SEEAROORAAM THIRU MURUKAN POONNDIYINIL SENRU EYTHIP

And bear handed way entered into that thiru murugap poondi temple place

Brh;e;j Cuhd jpUKUfd; g{z;oapy; Bgha; mile;J

 போரூரு மழவிடையார் கோயிலை நாடிப் புக்கார்        3915-4

POOAROORU MALAVIDIAYAAR KOOAYILAI NAADIP PUKKAAR

And then those war place excelled that bull and those chariot possessed that lordSiva’stemple place approaching way and that suntherer entered

 Bghhpy; ty;y nsik cila fhisia cilatuhd niwthpd; Bfhapiy ehor; brd;W M\uh; mile;jhu;

 169. அங்கணர் தம் கோயிலினை அஞ்சலி கூப்பித் தொழுது      3916-1

ANGKANAR THAM KOOAYILINAI ANJSALI KOOPPITH THOLUTHU

And then those lord Siva’s temple is folded hands way prayed

rptbgUkhdpd; Bfhapiyf; iffis mq;rypaha;f; Ftpj;J tzA;fp

 மங்குலுற நீண்ட திருவாயிலினை வந்து இறைஞ்சிப்     3916-2

MANGKULURA NEENNDA THIRU VAAYILINAI VANTHU IRANJSIP

And then those clouds are approaching that high entrance place approaching way and those door steps place prayed

BkfA;fisg; bghUe;Jk;go cah;e;j thapiyg; gzpe;J

 பொங்கு விருப்புடன் புக்கு வலம் கொண்டு புனித நதி     3916-3

PONGKU VIRUPPUDAN PUKKU VALAM KONNDU PUNITHA NATHI

And then love multiplying way entering into the temple and then encircling the temple and then those pure Ganges river

bgUFk; tpUg;gj;Jld; g[Fe;J tykhfr; Rw;wp te;J J]a;ikahd fA;ifahw;iwa[k;

 திங்கள் முடிக்கு அணிந்தவர் தம் திருமுன்பு சென்று அணைந்தார் 3916-4

THINGAL MUDIKKU ANINTHAVAR THAM THIRU MUNPU SENRU ANAINTHAAR

And then those curved moon adorned in the hair place and that lord Sivas deity place approaching way

 gpiwr;re;jpuida[k; Koapy; mzpe;j niwthpd; jpUKd;g[ Bgha;r; Brh;e;jhu;

 170. உருகிய அன்பொடு கைகள் குவித்து விழுந்து உமைபாகம்  3917-1

YURUKIYA ANPODU KAIGAL KUVITHTHU VILUNTHU YUMAIPAAKAM

And that mind melted that love filled way and then those hands are raised above the head place and then those hands are raised above the head place and that half part of body is given to lords yumaadeevi

cs;sk; cUfpa md;g[ld; iffisj; jiykPJ Ftpj;J epyj;jpy; tpGe;J cikak;ikapd; ghfk;

 மருவிய தம் பெருமான் முன் வன்தொண்டர் பாடினார்    3917-2

MARUVIYA THAM PERUMAAN MUN VAN THONNDAR PAADINAAR

And then those twin form appearing that lord Siva before

bghUe;jpa jk; niwtupd; Kd;g[

 வெருவுறவேடுவர் பறிக்கும் வெஞ்சுரத்தில் எத்துக்கு இங்கு       3917-3

VERUYURA VEEADUVAR PARIKKUM VENJ SURATHTHIL ETHTHUKKU INGKU

And those fear emanating way those burglar dwelling in this forest place

mr;rk; bghUe;j Btlh;fs; tHpgwpf;Fk; bfhoa fhl;oy; vjw;F

 அருகு இருந்தீர் எனக்கு கொடுகு வெஞ்சிலை அஞ்சொற்பதிகம்    3917-4

ARUKU IRUN THEER ENAKKU KODUKU VENJSILAI ANJ SORPATHIKAM

Why are you dwelling here and those meaning filled that lovely decade started to sing

 nA;F nUe;jPh; vd;w fUj;Jila bfhLF btq;rpiy vdj;

bjhlA;Fk; mHfpa brhw;fis cila jpUg;gjpfj;ijr; Re;juh; gho mUspdhu;

 171. பாடியவர் பரவுதலும் பரம்பொருளாம் அவர் அருளால்       3918-1

PAADIYAVAR PARAYUTHALUM PARAMPORULAAM AVAR ARULAAL

And that way singing way praying before lord Siva by that suntherer and then those prime god’s grace way

Kd; brhd;d tz;zk; ek;gp M\uh; gho tzA;ft[k; guk; bghUshd me;j niwthpd; mUshy;

 வேடுவர் தாம் பறித்த பொருள் அவை எல்லாம் விண்ணெருங்க  3918-2

VEEADUVAR THAAM PARITHTHA PORUL AVAI ELLAAM VINNERUNGKA

And those hunters are cornered those wealth is in space level heaped way

BtLtu; gwpj;Jf; bfhz;L brd;w bghUs;fis vy;yhk; thd; msht

 நீடு திரு வாயிலின் முன் குவித்திடலும் நேர் இறைஞ்சி 3918-3

NEEDU THIRU VAAYILIN MUN KUVITHTHIDALUM NEER IRAINJSI

Placed before the entrance place and those things are seeing way prayed before lord Siva

ePLk; thapypd; Kd; Ftpj;jplt[k; mijg; ghu;j;J Beh; tzA;fp

 ஆடும் அவர் திருவருளால் அப்படியே கைக் கொண்டார்  3918-4

AADUM AVAR THIRUVARULAAL APPADIYEEA KAIK KONNDAAR

And those grace way dancing that lord Siva’s blessings way all are once again got back

 mUs; Tj;jhLk; niwthpd; jpUmUshy; mA;AdBk vLj;Jf; bfhz;lhu;

 172. கைக்கொண்டு கொடுபோம் அக் கைவினைஞர் தமை ஏவி  3919-1

KAIK KONNDU KODU POOAM AK KAIVINAIGNAR THAMAI EAVI

And those carriers are once again employed way moving with them

vLj;Jf; bfhz;L bry;fpd;w me;j Rikahl;fisr; bry;yr; bra;J

 மைக் கொண்ட மிடற்றாரை வணங்கிப்போய்க் கொங்கு அன்று     3919-2

MAIK KONNDA MIDARRAARAI VANANGKIP POOAYK KONGKU ANRU

And then thse poison tainted throat possessed that lord Siva’s feet place praying way got permission way left away from that kongu kingdom place

eq;ir cz;L tpsA;Fk; fz;lk; cila niwtiu tzA;fp tpilbgw;Wr; brd;W bfhA;F ehl;il ePA;fpj; brd;W

 மெய்க் கொண்ட காலினால் விரைந்து ஏகி மென் கரும்பும்        3919-3

MEYK KONNDA KAALINAAL VIRAINTHU EAKI MEN KARUMPUM

And those big likings are filled way and then those fast way moved and those soft sugar cane

cz;ik epiygw;wp vGe;j bgUtpUg;gj;Jld; tpiutha;g; Bgha; bkd; fUk;g[k;

 செய்க் கொண்ட சாலியுஞ்சூழ் திருவாரூர் சென்று அணைந்தார்    3919-4

SEYK KONNDA SAALIYUNJ SOOL THIUR VAAROOR SENRU ANAINTHAAR

And then those paddy fields place grown that red paddy and those covered thiru vaaroor place entered

 tay;fspy; beUA;fpa bre;bey;Yk; R{H;e;J tpsA;Fk; jpUth\iug; Bgha; mile;jhu;

 173. நாவலர் மன்னவர் அருளால் விடை கொண்ட நரபதியார்     3920-1

NAAVALAR MANNAVAR ARULAAL VIDAI KONNDA NARAPATHIYAAR

And then those navaloor leader suntherer sacred grace way get permission those king named seeara maan

ehtYhh; jiytuhd ek;gp M\uhpd; jpUmUspdhy; tpilbgw;Wf; bfhz;L kd;duhd Brukhd;

 ஆவியின் ஒன்றா நண்பின் ஆரூரர் தமை நினைந்து      3920-2

AAVIYIN ONRAA NANPIN AAROORAR THAMAI NINAINTHU

And those soul oneness form of friend ship possessed that suntherer is all the time thinking way

caph; xd;wpa jd;ik cila el;ig cila ek;gp M\uiu niltplhJ vz;zpa tz;zBk

 மாவலரும் சோலை மா கோதையினில் மன்னிமலைப்  3920-3

MAAVALARUM SOOALAI MAA KOOATHAIYINIL MANNIMALAIP

And those honey bees are raising sounds and those flower plantations are filled that maakoothai place seated way

tz;Lfs; xypg;gjw;F nlkhd kyh;fis cila Brhiyfs; R{H;e;j khBfhij efhpy; tPw;wpUe;J kiyehl;od;

 பூவலயம் பொது நீக்கி அரசு உரிமை புரிந்து இருந்தார்    3920-4

POOVALAYAM POTHU NEEKKI ARASU YURIMAI PURINTHU IRUNTHAAR

And that hill place is those right filled way ruling way seated there

 murpid kw;wth;f;F chpajhf md;wpj; jkf;Bf chpikahff; bfhz;L Mz;L te;jhu;

 174. இந் நிலைமை உதியர் பிரான் எம்பிரான் வன்தொண்டர்      3921-1

IN NILAIMAI YUTHIYAR PIRAAN EMPIRAAN VAN THONNDAR

And that state those ruling that seeara maan perumaan whose leader that hard disciple

ne;j epiyikapy; MSk; Brukhd; bgUkhd; vk; jiytuhd td; bjhz;lh; bgUe;jifah;

 பொன்னி வளநாடு அகன்று மாகோதையினில் மேல் புகுந்து       3921-2

PONNI VALANAADU AKANRU MAA KOOATHAIYINIL MEEAL PUKUNTHU

And that chola kingdom place left away and then those maakoothai place entering way

BrhH tsehl;il ePA;fp khBfhij vd;w efuj;jpy; ndpBky; tUA;fhyj;Jg; g[Fe;J

 மன்னு திருக் கயிலை யினில் மத வரைமேல் எழுந்து அருள     3921-3

MANNU THIRUK KAYILAI YINIL MATHA VARAIMEEAL ELUNTHU ARULA

And then those ever permanent form of thiruk kayilai place and that white elephant place seated way suntherer started his journey and that time

epiyahd jpUf;fapiyapy; ahidapd; Bky; Vwp vGe;J mUs mg;BghJ

 முன்னர் வயப்பரி உகைக்கும் திருத்தொழில் பின்மொழிகின்றாம்  3921-4

MUNNAR VAYAP PARI YUKAIKKUM THIRUTH THOLIL PIN MOLI KINRAAM

Before that the king seeara maan perumaan those royal horse place ascended way and then started to move that thiruk kayila place in that way thinking

 mth; Kd;jk; bfhw;wf; Fjpiuiar; brYj;jp mtUlBd jhKk; jpUf;fapiyr; BrUk; jpUr;braiyg; gpd; bry;Bthk;

 175. மலை மலிந்த திருநாட்டு மன்னவனார் மா கடல் போல்     3922-1

MALAI MALINTHA THIRU NAATTU MANNAVANAAR MAA KADAL POOAL

And those hills are filled that wealth filled and that hilly place king who has possessed that

kiyfs; kpf;f bry;tKila kiyehl;L kd;duhd bghpa fly; Bghd;w

 சிலை மலிந்த கொடித் தானைச் சேரலனார் கழல் போற்றி        3922-2

SILAI MALINTHA KODITH THAANAICH SEERALANAAR KALAL POOARRI

Big sea form bow carrying warriors who has carried those bow and arrow emblom possessed that flag carrier and that seearamaan sacred feet are praying way

tpy; vGjpa bfhoiaf; bfhz;l gilfis cila Brukd;dhpd; jpUtofisj; Jjpj;J

 நிலை மலிந்த மணிமாடம் நீள் மறுகு நான் மறை சூழ்  3922-3

NILAI MALINTHA MANIMAADAM NEEL MARUKU NAAN MARAI SOOL

And those highly regarded those lovely mansions are filled that those long street where big veethaas are learaning and then chanting

epiyapdhy; cah;e;j mHfpa khlA;fs; cila ePz;l bjUf;fs; BjhWk; bghpa kiwfs; mtw;iw cl;bfhz;l

 கலை மலிந்த புகழ்க் காழிக் கணநாதர் திறம் உரைப்பாம் 3922-4

KALAI MALINTHA PUKALK KAALIK KANANAATHAR THIRAM YURAIPPAAM

And then those arts are learning way and those glory filled that seergaali place lived those naaya naar named that gana naather history is going to propagate here after

 fiyfSk; gapd;W xGFk; jpwk; kpf;f g[fiH cila rPfhHpapy; thH;e;j fzehj ehadhupd; nay;igf; TWBthk;

om thiru chitram balam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: