OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

IYADIGAL KAADAVARKOOAN NAAYANAAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

47 ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம்
IYADIGAL KAADAVARKOOAN NAAYANAAR PURAANAM

 1. வைய நிகழ் பல்லவர் தம் குலமரபின் வழித்தோன்றி 4046-1
  VAIYA NIKAL PALLAVAR THAM KULAMARAPIN VALITH THOOANRI
  In this world best form appearing and those pallavaa hereditary place descended
  cyfpy; rpwe;JtpsA;Ffpd;wgy;ytupd; kugpByKiwaha;j; Bjhd;wp
  வெய்ய கலியும் பகையும் மிகை ஒழியும் வகை அடக்கிச் 4046-2
  VEYYA KALIYUM PAKAIYUM MIKAI OLIYUM VAKAI ADAKKICH
  And then those wild enmity and then from it emanated sorrows are removing form
  bfhoatWika[k; gifa[k; mtw;why; tUk; Jd;gA;fSk; ePA;Fk;go
  செய்ய சடையார் சைவத் திரு நெறியால் அரசு அளிப்பார் 4046-3
  SEYYA SADAIYAAR SAIVATH THIRU NERIYAAL ARASU ALIPPAAR
  And then red color hair possessed those lord Siva’s dharma way ruling the nation
  rpte;jrilapidcilaniwthpd; irtbewpapy; tHpBaepd;WMl;rpbra;gtuhfpa
  ஐயடிகள் நீதியால் அடிப்படுத்தும் செங்கோலார் 4046-4
  IAYADIGAL NEETHIYAAL ADIP PADUTH THUM SENG KOOALAAR
  Those king named kaadevar kooan ruled the nation in dharma rules are following form
  Iaofs; fhlth; Bfhd; vd;Dk; kd;dh; murePjpKiwapBycyfk; vy;yhk; jk; moapd; fPH;j; jA;Fk;gobra;fpd;wbrA;Bfhy; Miziacilatuha; tpsA;fpdhu;
 2. திருமலியும் புகழ் விளங்கச் சேணிலத்தில் எவ்வுயிரும் 4047-1
  THIRU MALIYUM PUGAL VILANGKACH SEEANILATH THIL EAV YUYIRUM
  And those rich glory ever existing form and then in this spread over land place all the living beings are
  mth; bry;tk; kpFk; g[fH; tpsA;ft[k; tphpe;jne;jcyfj;jpy; vy;yhcaph;fSk;
  பெருமையுடன் இனிது அமரப் பிற புலங்கள் அடிப்படுத்துப் 4047-2
  PERUMAIYUDAN INITHU AMARAP PIRA PULANGKAL ADIPPADUTH THUP
  With eminence filled form to live and those dharma rules are flourished form and then enemies places are conquered and then under his rule place brought
  bgUikcld; ndpjha; thHt[k; ePjpKiwjiHj;jplt[k; gifth; jyA;fisxLf;fpj; jk; fPH;g;gLk;gor; bra;J
  தருமநெறி தழைத்து ஓங்கத் தாரணிமேல் சைவமுடன் 4047-3
  THARUM NERI THALAITH THU OONGKATH THAARANI MEEAL SAIVA MUDAN
  And then in this world place Saiva way of life ever existing form
  cyfpy; irtbewpa[ilamhpaBtjbewpa[k; tpsA;ft[k;
  அருமறையின் துறை விளங்க அரசு அளிக்கும் அந்நாளில் 4047-4
  ARU MARAIYIN THURAI VILANGKA ARASU ALIKKUM ANNAALIL
  And then those dharma form of rule flourished form ruling and those days
  ePjpKiwjiHj;jplt[k; Ml;rpbra;Jte;jhu; me;jehspy;
 3. மன்னவரும் பணி செய்ய வடநூல் தென்தமிழ் முதலாம் 4048-1
  MANNAVARUM PANI SEYYA VADA NOOL THEN TAMIL MUTHALAAM
  And then other kings are serving under his feet and then Sanskrit and south Tamil language flourishing form
  gpwkd;dUk; Vty; bra;JxGftlbkhHpa[k; bjd;jkpH; bkhHpa[k; nit Kjyhfr;
  பன்னு கலைப் பணிசெய்யப் பார் அளிப்பார் அரசாட்சி 4048-2
  PANNU KALAIP PANI SEYYAP PAAR ALIP PAAR ARA SAATSI
  And then all arts are known form those king named kaadever kooan guarded the whole nation and then realized those ruling only bringing
  brhy;yg;gLfpd;wfiyfs; jk;tag;gl;Lepw;ft[k; cyfk; fhty; bra;gtuhd nth; cyfk; fhf;Fk; murhl;rp
  இன்னல் என இகழ்ந்து அதனை எழில் குமரன் மேல் இழச்சி 4048-3
  INNAL ENA IKALNTHU ATHANAI ELIL KUMARAN MEEAL ILACHSI
  Pain and sorrow only and then cursed it and then left the ruling and then give it to his son and then grown adorned to him and made him as king of all places
  Jd;gk; bra;tjhFk; vd;WnfH;e;JePj;JmijmHfpajk;kfd; Bkyjhfitj;JKoR{l;o
  நன்மை நெறித் திருத்தொண்டு நயந்து அளிப்பார் ஆயினார் 4048-4
  NANMAI NERITH THIRUTH THONNDU NAYANTHU ALIPPAAR AAYINAR
  And then those lord Siva’s sacred feet place wanted to do menial service
  ey;yrptbewpapy; epd;WjpUj;bjhz;oidr; bra;atpUk;gpdhu;
 4. தொண்டுரிமை புரக்கின்றார் சூழ்வேலை உலகின் கண் 4049-1
  THONNDURIMAI PURAK KINRAAR SOOL VEEALAI YULAKIN KANN
  And those sacred service is not deviated form and then preserved it and those iyadigal kaadaver kooan naaya naar who has sea covered in this land
  jpUj;bjhz;od; chpikbray;fistGthky; fhj;JtUk; me;jehadhu; fly; r{H;e;jne;jcyfj;jpy;
  அண்டர் பிரான் அமர்ந்து அருளும் ஆலயங்களான எலாம் 4049-2
  ANNDAR PIRAAN AMARNTHU ARULUM AALAYANGKALAANA ELAAM
  And those deevaa’s lord who has descended in all the temple places are wanted to pray form
  Bjth; bgUkhd; Mdniwth; tpUk;gpvGe;JmUspaBfhapy;fs; vy;yhtw;iwa[k; Bgha;
  கண்டிறைஞ்சித் திருத்தொண்டின் கடன் ஏற்ற பணி செய்த 4049-3
  KANNDIRAINJSITH THIRUTH THONNDIN KADAN EEARRA PANI SEYITHA
  And then prayed in temple places and those menial services are daily doing form
  fz;LtzA;fpjpUj;bjhz;Lf;FVw;wflikahdgzptpilfs; vy;yhtw;iwa[k; bra;J
  வண் தமிழின் மொழி வெண்பா ஓரொன்றா வழுத்துவார் 4049-4
  VANN THAMILINN MOLI VENNPAA OORONRAA VALUTH THUVAAR
  And then every temple place those Tamil poem singing form and then prayed lord Siva
  xt;bthUgjpapYk; tsikcilajkpHpd; btz;ghxt;bthd;why; Jjpg;ghuha;
 5. பெருத்தெழு காதலினால் வணங்கிப் பெரும்பற்றத் தண்புலியூர்த் 4050-1
  PERUTH THELU KAATHALINAAL VANANGKIP PERUM PARRATH THANNPULIYOORTH
  And then those flooded form appeared devotion filled form prayed and then those cool perum patrap puliyoor place (chithambarm)
  bgUfpvGfpd;wgf;jpahy; tzA;fpf; Fspu;e;jbgUk;gw;wk; g[ypa{u;
  திருச்சிற்றம் பலத்து ஆடல் புரிந்து அருளும் செய்ய சடை 4050-2
  THIRUCH SIRRAM PALATH THU AADAL PURIN THU ARULUM SEYYA SADAI
  And then in that chitrambalam temple place dancing form
  rpw;wk;gyj;jpy; Mly; naw;Wk; rpte;jriliacilaTj;jg;bgUkhdpd;
  நிறுத்தனார் திருக்கூத்து நேர்ந்து இறைஞ்சி நெடுந்தகையார் 4050-3
  THIRUTH THANAAR THIRUK KOOTHTHU NEEARNTHU IRAINJSI NEDUN THAKAIYAAR
  Of red color hair possessed lord Siva whose dancing in real form prayed and those grace filled person is iyadigal kadavar kooan naaya naar
  Tj;jg;bgUkhdpd; Tj;ijBeh;gl;LtzA;fpg; bgUk; jd;ikcilath;
  விருப்பின் உடன் செந்தமிழின் வெண்பா மென் மலர் புனைந்தார் 4050-4
  VIRUP PIN YUDAN SEN THAMILIN VENNPAA MEN MALAR PUNAIN THAAR
  And those soft form of flower like poem composed and then sang here
  tpUk;g[k; bre;jkpH; ndpabtz;ghthfpabkd;ikahdkyh; khiyiag; ghodhu;
 6. அவ்வகையால் அருள் பெற்று அங்கு அமர்ந்து சில நாள் வைகி 4051-1
  AVVAKAIYAAL ARUL PERRU ANGKU AMARNTHU SILA NAAL VAIKI
  In that way lord Siva’s grace got form in that cithambaram place some more days are stayed
  mt;tifahy; mUisg; bgw;Wme;jg; gjpapy; mkh;e;jrpyehl;fs; jA;fp
  இவ் உலகில் தம் பெருமான் கோயில்கள் எல்லாம் எய்திச் 4051-2
  IV YULAIL THAM PERUMAAN KOOAYILGAL EALLAAM EAYITHICH
  And lord Siva dwelling all the temple places are visiting form
  ne;jcyfj;jpy; jk;bgUkhdhu; tPw;wpUf;Fk; Bfhapy;fs; vy;yhtw;wpYk; Bgha; mile;J
  செவ்விய அன்பொடு பணிந்து திருப்பணி ஏற்றன செய்தே 4051-3
  SEVVIYA ANPODU PANINTHU THIRUP PANI EARRANA SEYITHEEA
  And those pure love form prayed and then those appropriate sacred services are doing form
  brk;ikahdmd;gpdhy; tzA;fpVw;wdthdjpUg;gzpfisr; bra;J
  எவ்வுலகும் புகழ்ந்து ஏத்தும் இன்தமிழ் வெண்பா மொழிந்தார் 4051-4
  EVVYULAKUM PUGALNTHU EEATHTHUM IN TAMIL VENNPAA MOLIN THAAR
  And then all the worlds are praising form those pure Tamil poems are singing form prayed lord Siva
  vy;yhcyfA;fSk; g[fH;e;JVj;Jk; ndpajkpH;btz;ghf;fisg; ghoj; Jjpj;jhu;
 7. இந்நெறியால் அரன் அடியார் இன்பமுற இசைந்த பணி 4052-1
  EN NERIYAAL ARAN ADIYAAR INPAMURA ISAIN THA PANI
  In that dharma way of life and those lord Siva’s disciples are got happy form of mind and those sacred services are doing in the temple places
  ne;jbewpapdhy; rptd; moahu;fs; nd;gk; milaj; jkf;Fniae;jbjhz;Lfisg;
  பன்னெடு நாள் ஆற்றியபின் பரமர் திருவடி நிழல் கீழ் 4052-2
  PAN NEDU NAAL AARRIYA PIN PARAMAR THIRUVADI NILAL KEEL
  And then those long span of life lived in this world and then entered under lord Siva’s feet
  gyePz;lfhykhfr; bra;JnUe;jgpd;dh; niwthpd; jpUtoapd; fPH;
  மன்னு சிவலோகத்து வழி அன்பர் மருங்கு அணைந்தார் 4052-3
  MANNU SIVA LOOAKATH THU VALI ANPAR MARUNGKU ANAINTHAAR
  And that Siva logam place those other naayanaar with then happily lived there
  rptd; cyfj;jpy; tHptHpepw;fpd;wmd;gh;fs; clBdBrh;e;jhu;
  கன்னிமதில் சூழ் காஞ்சிக் காடவரை அடிகளார் 4052-4
  KANNI MATHIL SOOL KAANJSIK KAADAVARAI ADIKALAAR
  And those not own over that protection walls are covered that kangipuram place ruled the king named iyadigal kaadaver kooan
  bty;yg;glhjkjpiycilafhq;rpefupy; muRnaw;wpaIaofs; fhlth;Bfhd;
 8. பையரவ மணியாரம் அணிந்தார்க்குப் பாவணிந்த 4053-1
  PAIYARAVA MANIYAARAM ANINTHAARKKUP PAAVANINTHA
  And those poison bag possessed snake adorned all over the body place and that lord Siva is praying and then praising form sang venbaa poems and then adorn in flower form to lord Siva
  er;Rg;igiacilaghk;igkzpBkfiyaha; mzpe;jniwth;f;Fbtz;ghghor; rhj;jpa
  ஐயடிகள் காடவனார் அடி இணைத்தாமரை வணங்கிக் 4053-2
  IAYADIKAL KAADAVANAAR ADI INAITH THAAMARAI VANANGKIK
  And those iyadigal sacred feet place praying
  Iaofs; fhlth;Bfhd; ehadhupd; jpUtofistzA;fp
  கையணிமான் மழு உடையார் கழல் பணி சிந்தனை உடைய 4053-3
  KAIYANI MAAN MALU YUDAIYAAR KALAL PANI SINTHAMAI YUDAIYA
  And then with that guidance and then in the hand place malu battle force carrying and then all the time thinking lord Siva’s feet
  mtw;wpd; Jizahy; ifapy; mzpbfhz;lkGitcilaniwtupd; jpUtoiagzpe;Jrpe;jidcila
  செய்தவத்துக் கணம் புல்லர் திருத்தொண்டு விரித்து உரைப்பாம் 4053-4
  SEYITHAVATH THUK KANAM PULLAR THIRUTH THONNDU VIRITHTHU YURAIP PAAM
  And those penance filled ganam puller naaya naar whose sacred service we will elaborate here after
  bra;jtk; cilafzk; g[y;yehadhupd; jpUj;bjhz;oidtpupj;Jr; brhy;Bthk;
  omthiruchitrambalam
  சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் துதி
  SUNTHARA MOORTHTHI SUVAAMIGAL THUTHI
 9. உளத்தில் ஒரு துளக்கம் இலேம் உலகு உய்ய இருண்ட திருக் 4054-1
  YULATHTHIL ORU THULAKKAM ILEEAM YULAKU YUYYA IRUNNDA THIRUK
  cs;sj;jhy; ahk; rpwpJk; eLf;fk; ny;Byhk;cyfk; ca;a[k; bghUl;Leq;Rcz;ljhy; fUikcila
  களத்தர் முது குன்றர் தரு கனகம் ஆற்றில் இட்டு 4054-2
  KALATH THAR MUTHU KUNRAR THARU KANAKAM AARRIL ITTU
  fGj;ijcilajpUKJFd;wthdth; mspj;jbghd;idj; jpUkzpKj;jhw;wpy; nl;Lg;gpd;
  வளத்தின் மலி ஏழ் உலகும் வணங்கு பெரும் திருவாரூர்க் 4054-3
  VALATH THIN MALI EEAL YULAKUM VANANGKU PERUM THIRU VAAROORK
  tsj;jpdhy; kpf;F VH; cyfA;fSk; tzA;Fk; bgupajpUth\u;
  குளத்தில் எடுத்தார் வினையின் குழிவாய் நின்று எனை எடுத்தார் 4054-4
  KULATH THIL EADUTH THAAR VINAIYIN KULI VAAYI NINRU ENAI EADUTH THAAR
  fkyhaf; Fyj;jpy; vLj;jtuhdek;gp M\uu; tpidahdbgUk;FHpthapdpd;Wvd;idbtspBavLj;jhu;

திருச்சிற்றம்பலம்

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் சருக்கம் முற்றிற்று.

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: