OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Inthiransomanbharamanruthiran

ganesheit September 20, 2021

69. jpU}yhpd; khzth; vGth;


மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன்

Those preaching are got that ways and mean
cgBjrj;ija[k; bgw;w tHpKiwahtJ

இந்திரன் சோமன் பிரமன் உருத்திரன்

Inthiransomanbharamanruthiran
ne;jpud; Brhkd; gpukd; cUj;jpud;

கந்துருக் காலாங்கி கஞ்ச மலையனோடு

And those animals are tying pole life firm minded way appearing that kaalangikanjamalaiyaan
fl;Lj; jwpiag; Bghy; mirahJ nUf;Fk; fhyA;fp fq;rkiyad;

இந்த எழுவரும் என்வழி யாமே. 3

And those seven persons are my way descended students
Mfpa ne;j vGtUk; vd;tHp Bjhd;wpa khzhf;fh; Mth;

70. ehy;tu; cgBjrk; bra;jy;


நால்வரும் நாலு திசைக்கொன்று நாதர்கள்

Those nanthiyamperumaan students are eight in number and those name way called those four persons who are appropriate way approaching to the whole world as teachers
ee;jpbgUkhDf;F khdhf;fuhfpa vd; kUs; ee;jpfs; vdg;gl;l ehy;tUk; vy;yh cyfA;fSf;Fk; bghUe;jpa Mrpupah;fsha;

நால்வரும் நானா விதப்பொருள் கைக்கொண்டு

And those tharma and those four types and then from it spread over way those real matter all are Cristal clear way known
mwk; Kjyhd ehd;F tifg;gl;Lg; gw;gytifahd tphpe;j cWjpg;bghUs; midj;ija[k; czh;e;J

நால்வரும் யான்பெற்ற தெல்லாம் பெறுகென

And those four persons are those gaana boon got and then which is given to the whole world and that grace getting way
ehy;tUk; ehd; bgw;w Bgw;wpid cyfk; bgWtjhf vd;Dk; BguUs; cilatuha

நால்வரும் தேவராய் நாதர் ஆனார்களே. 4

And then because of that effect they are teachers to that demon forces
mjdhy; rptfzj;Js;Bs Mrphpah; Mapdh;


71. rptbgUkhd; bra;j cgBjr nay;g[
those lord Siva’s preaching nature

மொழிந்தது மூவர்க்கும் நால்வர்க்கும் ஈசன்

Lord siva at first preached to four persons those are

1 sevayooga monk

2 pathamgali monk

3 veyaakrapather monk and

4 janager
rptbgUkhd; rptBahfKdpth; gjq;rypKdpth; tpahf;fpukhj Kdpth; Mfpa }th;f;Fk; rdfh; Kjyhd ehy;th;f;Fk; rptbgUkhd; cgBjrk; bra;jhu;

ஒழிந்த பெருமை இறப்பும் பிறப்பும்

And those preaching are removing those repeated birth and death those way of life it is
nJ nwg;iga[k;, gpwg;iga[k; ePA;Fk;go bra;a[k; bgUik bghUe;jpa bewpahFk;

செழுஞ்சுடர் மூன்றொளி யாகிய தேவன்

And then those rich form of moon sun fire form appearing that lord siva
brGikahd jpA;fs;, fjputd;, mf;fpdp tothd rptbgUkhd;

கழிந்த பெருமையைக் காட்டகி லானே. 5

And those full- fledged glory giving person and then not defeciency knowledge giving person
Fiwe;j bgUikia mspg;gtd; my;yd;


72.. fld;fisr; bra;a cgBjrpj;jy;
those rituals are doing ways are preaching

எழுந்துநீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையுஞ்

At the ultimate destruction of yooli time and those eight direction even if big rain pouring
CHpf;fhyj;jpy; vl;Lj; jpf;FfspYk; vGe;J bgupa kiHbga;jhYk;

செழுந்தண் நியமங்கள் செய்யுமின் என்றண்ணல்

And those development giving rituals are without stopping way doing it ad that way
tsh;r;rpiaj; jUk; fld;fisj; jilnd;wpr; bra;a[A;fs; vd;W

கொழுந்தண் பவளக் குளிர்சடை யோடே

That lord siva who has possessed that red color cool hair
rptbgUkhdpd; bfGtpa Fspu;e;j gtsk; Bghd;w Fsph;e;j rilaplk;

அழுந்திய நால்வர்க்கு அருள்புரிந் தானே. 6

And that feet place surrender sanager and others preached by that way
rilbfhz;l rdfh; Kjypa ehy;th;f;Fk; mUs; cgBjrj;ijr; bra;jhu;
.5..
திருமூலர் வரலாறு

Thiru molar history
(
ஆசிரியர் வரலாறு)

73. rptbgUkhidj; jpahdpj;J E]iyj; bjhlA;FfpBwd;


நந்தி திருவடி நான்தலை மேற்கொண்டு

My teacher lord siva whose sacred feet are kept in the head place

vd; Mrpupah; Mfpa ee;jp bgWkhdJ nU jpUtofisa[k; brd;dpapYk;
புந்தியின் உள்ளே புகப்பெய்து போற்றிசெய்

and then in the mind place and then chanting with mouth way

rpe;ijapYk; bfhz;LthapdhYk; Jjpj;J
தந்தி மதிபுனை அரனடி நாள்தொறும்

and those three junction street place seated that moon adorned lord siva whose sacred feet are daily thinking ay

Kr;re;jp tPjpapy; bghUe;jpa kjp R{oa rptbgUkhdpd; jpUtofis ehs;BjhWk; epide;J
சிந்தைசெய் தாகமம் செப்பலுற் றேனே. 1

And then put in meditation place and then this thirumanthiram those aagamaa book is going to compose here
jpahdpj;Jj; jpUke;jpuk; vd;Dk; Mfk E]yhd njidr; bra;aj; bjhlA;FfpBwd;

74. jpUf;Tj;ijj; juprpj;Jf; bfhz;oUe;Bjd;


செப்புஞ் சிவாகமம் என்னும்அப் பேர்பெற்றும்

And  those highly regarded way stating that sivaaagama book and then after getting it

cah;e;Jr; brhy;yg;gLfpd;w rpthfkk; vd;Dk; bgaiu cila E]iyg; bgw;wgpd;g[k;
அப்படி நல்கும் அருள்நந்தி தாள்பெற்றுத்

and then those meaning is in real way revealing that nantiyamperymaan whose order way

mtw;wpd; bghUis cs;sthW czh;j;Jfpd;w ee;jp bgUkhdpd; Mizapd; tHp
தப்பிலா மன்றில் தனிக்கூத்துக் கண்டபின்

and then those not perishable that thillai temple entered and then where lord siva doing that unique dancing performance and then came out

mHptpy;yhjjpy;iy mk;gyj;ij mile;J mA;Fr; rptbgUkhd; bra;a[k; xg;gw;w eldj;ijf; fz;L kPz;lgpd;
ஒப்பிலா எழுகோடி யுகமிருந் தேனே. 2

and then not liked to live this body but any how long time lived with this body
clk;BghL nUf;f cld;glhj epiyapBy gyfhyk; clk;BghL nUe;Bjd;


75. rpjhfhaj;jpy; bghUe;jpapUe;Bjd;

In the seethaa space place mingling way appeared
இருந்தஅக் காரணம் கேள்இந் திரனே

And those sithaantham prime students out of it one is inthiran and then I will inform those seven focal point in the body place ( kundalin to sagasarathalam) is embedded form appearing and those reason here after propagate  please here it
rpj;jhe;j Kjd;ik khztUs; xUtdhd ne;jpuBd nt;thW VG MjhuA;fis bghUe;jp nUg;gjw;Fhpa fhuzk; TWBtd; Bfl;ghahf

பொருந்திய செல்வப் புவனா பதியாம்

Where embedded those worlds place leader is heroin
mA;Bf bghUe;jpa g[tdA;fSf;Fj; jiytpahd

அருந்தவச் செல்வியைச் சேவித்து அடியேன்

And those meditation place

And those rare penace place right place seated that rich spinster is seen in the space place and those devotion filled way prayed and then afterwards
mhpa jtj;jpw;F cupa bry;tpiar; rPjhfhag; bgUbtspapy; gf;jpapdhy; mtid mile;J juprpj;jgpd;

பரிந்துடன் வந்தனன் பத்தியி னாலே. 3

And then those love way stood with her and then prayed with her feet and then returned back and then

md;gpdhy; tpUk;gp cld; epd;W gzpe;J ehd; mtSld; jpUk;gpBdd; Muha;r;rpahy; cz;ikia czh;e;Bjd;


76. Muha;r;rpahy; cz;ikia czh;e;Bjd;

those analytical way I have realized those truth
சதாசிவந் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம்

And those sathaakiya concept and then three tamils and then those veethaas are big way enjoyed
rhjhf;fpaj; jj;Jtj;ija[k; Kj;jkpH; bkhHpiaa[k; Btjj;ija[k; bgupJk; Efh;jpUe;Bjd;

மிதாசனி யாதிருந் தேன்இன்ற காலம்

And then those living that period without death
nwg;g[ Bjhd;whjtdha; nUe;J thH;e;j mf;fhyk; KGJk;

இதாசனி யாதிருந் தேன்மனம் நீங்கி

And then in this world place not willingness filled way and then in the mind place character filled way lived
cyfj;jpy; tpUg;gk; Bjhd;whJ kdxLf;fk; cilatd; Mf nUe;Bjd;

உதாசனி யாதுடனே உணர்ந் தோமால். 4

So the mind gets clear way and then meditation form seated and that way those true matter is realized
mjdhy; kdk; bjspe;J ghuhKfkha; nUe;jjhy; cz;ikg; bghUis czu;e;Bjd;


77. Ie;bjhHpw; Tj;ijf; Tw te;Bjd;

 Five types of dancing acts are going to teach way I have appeared here
மாலாங்க னேஇங்கு யான்வந்த காரணம்

My dear student maalamgan you are, so I have wanted to say the reasion to arrive this south side
khyhA;fd; vd;gtBd ehd; ne;j bjd;jpirf;F ehd; te;j fhuzk; vd;dbtd;why;

நீலாங்க மேனியள் நோழை யாளொடு

And those blue color body and those good ornaments are adorned that lord Siva gaami alias parvathi
ePyepwkhd Bkdpiaa[k; rpwe;j mzpfisa[k; cila rptfhkp mk;ika[ld;

மூலாங்க மாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்

And those moolaathaara place called kndalini where dancing that lord sathaasivam whose five types of acts (creation, preservation, destruction, shadowed and then blessing form giving mukthi)
}yhjhuj;ij nlkhff; bfhz;L rjhrptk; eof;Fk; Ie;J bjhHpy; Tj;jpd;

சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந் தேனே. 5

And those nature is explain that veethaas are telling way appeared  in this world and and then that way entered lord siva’s feet
nay;ig tpsf;Fk; Btjj;ij kf;fSf;Ff; Twte;Bjd; niwtdpd; jpUtoiar; Brh;e;jpUe;Bjd;
om thiruchitrambalm

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: