OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Bharamins charecter

ganesheit September 20, 2021

12.. அந்தண ரொழுக்கம்
Bharamins charecter
224.
gpwtpia mWg;gu;
அந்தணர் ஆவோர் அறுதொழில் பூண்டுளோர்
Those bharamins are six types of duty form carried in their day today life. They are chanting manthraas and others are allowed to learn those manthraas by teacher guru way, yaaga fire developing and then allowed others are to learn that art and then giving free tings to others and then accepting those free things from others
me;jzh; vdg;gLgth; mWtifahd bjhHpiyf; flikahff; bfhz;lth;fs; (Xjy;, xJtpj;jy;, Btl;ly;, Btl;gpj;jy;, Njy;, Vw;wy;)
செந்தழல் ஓம்பிமுப் போதும் நியமஞ்செய்
And then those way three types of fires are ever preserving way and then daily thirise a day that is morning midday and evening those prayer poojaas conducted as duty way
mjdhy; }d;W jP Bts;tpia mizahJ fhj;J fhiy ez;gfy; khiy vd;Dk; }d;W tHpghl;Lg; bghGJfspYk; flt[s; tHpghlhfBt flikiaj; jtwhJ bra;J
தந்தவ நற்கரு மத்துநின்று ஆங்கிட்டுச்
And then those rare penance of dharma acts are doing and then those poor and relatives are food providedway
mHfpa jtkhfpa mwr; braypy; epd;W twpahu;f;Fk; tpUe;jpdh;f;Fk; czt[ je;J
சந்தியும் ஓதிச் சடங்கறுப் போர்களே. 1
And then veethaas are as per rule and proper way chanted and then in the world place happening those auspicious acts and those sad demise acts those rituals are conducted in the name of lord siva and those persons alone are called as bharamins and then who are existing in that thuriyaa state
Btjj;ij Kiwahf Xjp cyfpaypy; ey;ydt[k; jPadt[khfpa epfH;r;rpfspy; flt[s; fld;fs; gytw;iwa[k; Fiwtwr;bra;J Kog;gth;fBs me;jzh; vd;w bgaUf;F chpatuhth;
Jupa epiyapy; tpsA;Fth;

225.
Jupaepiyapy; tpsA;Fthu;
And those thuriyaa state
வேதாந்தங் கேட்க விருப்பொடு முப்பதப்
And those veethaas ultimate aim is knowing that liking are possessing way (the ultimate aim is thathuva masi= that is you are)
Btjj;jpd; Kot[g;bghUis (jj;Jtkrp = mJ ePaha; nUf;fpd;wha;) czh;jy; fz; tpUg;gk; cilatuha;
போதாந்த மான பிரணவத் துள்புக்கு
And those knowledge aim is called in the name of boothaantham which has three components are possessing way and those books end product is those pranava manthraa matter place standing way (om) sivaayanama om namasivaaya and om ponnambalam)
mwptpd; vy;iy (Bghjhe;jk;) }d;W TWfis cilajha; E]y;fspd; Kothfpa gpuzt ke;jpuj;jpd; bghUs; epiyapy; epd;W
நாதாந்த வேதாந்த போதாந்த நாதனை
And those sound end product and then in this world and universe those veethaa ultimate last ward and then in this universe and those living beings that gaana knowledge frontiers above place standing that principlal name lord siva is realised
ehj Kothd bghUs; gpugq;rj;jpw;Fk; Btj Kothd brhy; gpugq;rj;jpw;Fk; caph;fspd; mwptpd; vy;iyf;Fk; mg;ghy; epw;Fk; Kjy;tdhfpa rptbgUkhid czh;e;J
ஈதாந்தம் எனாதுகண்டு இன்புறு வோர்களே. 2
And those happiness frontiers are not seeing way and then where dipping way living persons are bharamins
nd;gj;jpd; vy;iy fhzhuha; mjpy; jpisj;J nUg;gtBu me;jzh; vdg;gLgth;
226.
fhaj;jpup ke;jpuj;jhy; btw;wpa[Wth;
In the gaayathri manthraa place you may attain success
காயத் திரியே கருதுசா வித்திரி
And those gaana sakthi powers are gaayathri and savithri way calling those
fhaj;jpup rhtpj;jpup Kjyhfr; brhy;yg;gLfpd;w
ஆய்தற்கு வப்பர் மந்திரம் ஆங்கு உன்னி
Gaana sakthi powers veriations and those glories are chanting way and those appropriate manthraas are in the mind place embedded way daily chanting those likings are filled persons they are
qhd rf;jpfspd; BtWghl;oy; g[fiH vy;yhk; mtw;wpw;F chpa ke;jpuA;fis beq;rpy; gjpj;J Xh;jw;F tpUk;g[th;
நேயத் தேரேறி நினைவுற்று நேயத்தாய்
And then those love vehicle way moving and then first matter is attained and that that matter form appeared
md;ghfpa Ch;jpapd; Bky; brd;W Kjy; bghUis mile;J mJBtaha;
மாயத்துள் தோயா மறையோர்கள் தாமே. 3
And then dipped there and then those world place those selfless service way standing in this world and those bharamins
mGe;jp epd;W cyfj;jpy; gw;W mw;W epw;ghu;fs; me;jzh;fs;

227.
Fw;wk; me;jzh; nay;g[
பெருநெறி யான பிரணவம் ஓர்ந்து
And then so many way are conserved way ant that big way of life instructing that pranava mathra meaning is thinking way
gybewpfisa[k; mlf;fp epw;Fk; bgU bewpia czh;j;Jk; gpuzt ke;jpuj;jpd; bghUisr; rpe;jpj;J
குருநெறி யாலுரை கூடிநால் வேதத்
And those grace filled teachers with their grace filled wards and those end matter is realized and then those four veethaa place stated
mUs; Mrpupah; jk; mUs; ciuahy; Koe;j bghUis czh;e;J ehd;fhfpa Btjj;jpy; brhy;yg;gl;l
திருநெறி யான கிரியை யிருந்து
And those mukthi way of life grace getting way surrender under lord siva’s feet with full devotion filled way
Kf;jpa bewpahfpa jpUmUSf;Fj; jk;ikf; bfhLj;J
சொரூபமது ஆனோர் துகளில்பார்ப் பாரே. 4
And those sacred grace prime place dwelling lord Siva those true state following persons are alone called as true bharamins who are sinless persons
mj;jpU mUSf;F Kjyhfpa rptj;jpd; cz;ik epiyiaj; jiyg;gl;ltBu Fw;wk; mw;w me;jzh; Mthu;
228.
gpukk; MFk; epiy
Those bharam place mingling way
சத்திய மும்தவம் தானவன் ஆதலும்
Those bharma gaanam means those well ripped form of appearing those souls following that not talking lies,not flesh eating, not killing ,not do harm to others and those acts are considered as penance way
gpuk;k qhdk; vd;gJ gf;Ftk; va;jpa caph;fs; bgha;Twhika[k; g[yhy; cz;zhik, bfhy;yhik, nd;dh bra;ahik Mfpa Behd;g[fSk;
எய்த்தரும் இந்தியம் ஈட்டியே வாட்டலும்
And those mind is stayed with that mind directed way and those five sense organs way not wandering and then stopped it
jd;tHp epWj;jj; jf;fjhfpa kdj;ij mt;thBw bghwptHpg; BghfhJ jLj;J epWj;jYk;
ஒத்த உயிர்கள் உண்டா யுணர்வுற்று
Nd those yaaga motionless way seated and those all those powers are got way and then after wards
Bahf rkhjpa[k; vd;Dk; nit iftug; bgw;Wg; gpd;dh;
பெத்தம் அறுத்தலும் ஆகும் பிரமமே. 5
And those true intuition possessing way and those relation bonds are terminated
bka; czh;t[ va;jpg; ghrj;ij Kw;w mWj;jthFk;
229.
Mirapy;yhj nlBk Btjhe;jk;
Those likings are not existing place is veethaantham
வேதாந்தங் கேட்க விரும்பிய வேதியர்
And those veethaa send product is yubanedathaas which is wanted to know those bharamins
Btjhe;jj;jpd; Kot[g; bghUs; cgepljj;ijf; Bfl;f tpUk;g[k; me;jzh;
வேதாந்தங் கேட்டுந்தம் வேட்கை ஒழிந்திலர்
Ad those weethaantha wards are heard and then afterwards they are not left away from likings
Btjhe;jj;ijf; Bfl;Lk; jk; Miria mth; tpltpy;iy
வேதாந்த மாவது வேட்கை ஒழிந்திடம்
And those likings are kept away those place is veethaas end aim
Miria tpl;l nlk; Btjj;jpd; KothFk;
வேதாந்தங் கேட்டவர் வேட்கை விட்டாரே. 6
And those veethaas maning is realized way heard those who are kept away likings
Btjhe;jj;jpd; bghUis czh;e;J Bfl;lth; Miria tpl;ltBu Mthu;
230.
E]iya[k; rpifiaa[k; bfhs;tJld; cz;ikiaa[k; czu Btz;Lk;
Those book and hair possessed and then in addition those truth should be known
நூலும் சிகையும் நுவலிற் பிரமமோ
And those three knotted thread adorned bharamins you are and then in analytical wau stated that you have possessing that three koted thread and hair (kudumi) alone is not bharamam
Kg;g[up E]iytplhJ mzpfpd;w me;jzh;fBs Muha;e;J brhy;ypd; ePtph; bfhz;Ls;s Kg;g[hp E]Yk; FLkpa[Bk gpuk;kk; MfptpLBkh
நூலது கார்ப்பாசம் நுண்சிகை கேசமாம்
And those thread is cotton and head kudumi is hair only
E]y; gq;Rk; rpif kapUBkahk;
நூலது வேதாந்தம் நுண்சிகை ஞானமாம்
And then those true way stating those books are veethaas gaana giving poems only and those hair is
cz;ikiar; brhy;Ykplj;J E]yhtJ Btjj;jpd; qhdfhz;lr; bra;a[s;fBs MFk; Ez;zpa rpifahtJ
நூலுடை அந்தணர் காணும் நுவலிலே. 7
And those poems meaning clarification only please under stand it
mr;bra;a[l;fspd; bghUs; bjspBt njid mwpe;J bfhs;SA;fs;

231.
me;jzh; Mfhjth;
Those who are not bharamins
சத்தியம் இன்றித் தனிஞானம் தானின்றி
And those true matter knowledge not possessed and then those self-realizing gaana knowledge not possessed
bka;g; bghUs; mwpt[ ny;yhj jd;id czh;fpd;w qhdKk; ny;yhJ
ஒத்த விடயம்விட் டோ டும் உணர்வின்றிப்
And then in the mind place existing those likings are kept away and those truth is not realizing those intuition not possessing
kdj;BjhL bghUe;jpa Mirfis tpLj;J cz;ikia czUk; czh;t[ ny;yhJ
பத்தியும் இன்றிப் பரன் உண்மை யின்றிப்
And then those true devotion not posseing and there is highly regarded matter one is appearing and thinking are not possessed
cz;ikahd gf;jpa[k; ny;yhJ Bkyhd xU bghUs; cz;L vd;w epidt[k; ny;yhJ
பித்தேறும் மூடர் பிராமணர் தாமன்றே. 8
And those ignorance filled idiots are not bharamins
mwpahik cila }lh; me;jzh; Mfkhl;lhu;
232.
xspa[ld; epw;gh;
Those light way standing
திருநெறி யாகிய சித்தசித் தின்றிக்
And those highly regarded tose pranavaa way standing and those knowledge and ignorance devoided way and those null hypothesis way standing
Bkd;ik cila gpuzt bewpapy; mwpt[k; mwpahika[k; nd;wp
குருநெறி யாலே குருபதம் சேர்ந்து
And those guru teacher preaching way attained that lord siva’s feet
FUtpdJ cgBjrj;jpdhy; niwtd; jpUtoia mile;J
கரும நியமாதி கைவிட்டுக் காணும்
And those true pranavaa way moving so that external acts are kept away formdwelling
gpuzt bewpapy; bry;tj;jhy; g[wf;fpupiafis tpl;L nUf;Fk;
துரிய சமாதியாந் தூய்மறை யோர்க்கே. 9
And those pure attheetaa state (motionless state) and that some bharamins are standing in that state
J]a mjPjk; epiyapy; me;jzh;fs; bghUe;jp epw;gJ cz;L
233.
me;jzh; Btjj;ij kl;Lk; Xj Btz;Lk;
Bharmins are veethaa alone chanting persons
மறையோர் அவரே மறையவர் ஆனால்
Those veethaasmeaning knowing form chanting persons are bharamins
BtjA;fisg; bghUs; czh;e;J XJgtBu me;jzh; Mthu;
மறையோர்தம் வேதாந்த வாய்மையினால் தூய்மை
And those veethaa chanting veethaantham is really pure one
kiwathpd; Btjhe;jk; cz;ikaha;j; J]a;ik cilaJ
குறையோர்தன் மற்றுள்ள கோலா கலமென்று
And then veetham alone full-fleged book but other deficiency filled books are learning is only to exhibit their eminance
Btjk; my;yhJ kw;wf; Fiwcila E]y;fisf; fw;wy; vd;gJ Muthuj;Jf;Bf MFk;
அறிவோர் மறைதெரிந்து அந்தண ராமே. 10
In that way veethaa chanting bharamins are only considered as true bharamins
nt;thW mwpe;J mjid xJf;Fgtu; Btjk; Xjpa me;jzh;
om chitrambalam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: