OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

ATHIPATHTHA NAAYANAAR PURAANAM

ganesheit September 20, 2021

43 அதிபத்த நாயனார் புராணம்
ATHIPATHTHA NAAYANAAR PURAANAM

 1. மன்னி நீடிய செங்கதிரவன் வழி மரபின் 3992-1
  MANNI NEEDIYA SENGKATHIRAVAN VALI MARAPIN
  And those ever permanent sun hereditary way
  epiybgw;WePotUfpd;wfjputd; tHpapy; te;jkughd
  தொன்மையாம் முதல் சோழர் தம் திருக்குலத்து உரிமைப் 3992-2
  THONMAIYAAM MUTHAL SOOALAR THAM THIRUK KULATH THU YURIMAIP
  And those good old and prime chola kingdom place those right filled form
  gHikcilaKjd;ikbgw;wBrhHu;fspd; Fyj;jpw;Fchpikcila
  பொன்னி நாடு எனும் கற்பகப் பூங்கொடி மலர் போல் 3992-3
  PONNI NAADU ENUM KARPAKAP POONGKODI MALAR POOAL
  Those river Cauvery state place those karpaga tree flower form bloomed
  fhtpupehLvd;Dk; fw;gfg; g{A;Bfhapy; kyh;e;jkyiug; Bghd;W
  நன்மை சான்றது நாகப் பட்டினத் திரு நகரம் 3992-4
  NANMAI SAANRATHU NAAKAP PATTINATH THIRU NAKARAM
  Those nagap pattinam sea side city place is highly regarded form existing
  ehfg;gl;odk; vd;wefuk; ed;ikapdhy; Bkd;ikcilajhFk;
 2. தாம நித்திலக் கோவைகள் சரிந்திடச் சரிந்த 3993-1
  THAAMA NITH THILAK KOOAVAIGAL SARIN THIDACH SARIN THA
  And those pearls garland cluster moving away form
  Kj;Jkhiyfspd; Bfhitr; rhpaj;
  தேமலர்க் குழல் மாதர் பந்து ஆடும் தெற்றிகள் சூழ் 3993-2
  THEEAMALARK KULAL MAATHAR PANTHU AAKUM THORRIGAL SOOL
  And then honey filled flowers are adorned form those long hair possessed ladies playing the balls in that platform place
  Bjd; bghUe;jpakyh;fisr; R{oarhpe;jTe;jiycilakA;ifah;fs; ge;jhLk; Bkilfisf; bfhz;l
  காமர் பொற் சுடர் மாளிகைக் கரும் கடல் முகந்த 3993-3
  KAAMAR POR SUDAR MAALIKAIK KARUM KADAL MUKANTHA
  And those high raised mansions are glittering form and those hills form appearing those high raised buildings encircling the water vapor bearing dark color clouds are
  tpUk;gj;jf;fbghd; xspkpd;Dk; khspifahd nit kiyvd;WkaA;fpf; fhpa fly; ePiu
  மாமுகில் குலம் மலை என ஏறுவ மருங்கு 3993-4
  MAA MUKIL KULAM MALAI ENA EEARUVA MARUNGKU
  Those clouds are approaching in that high raised building place
  cl;bfhz;lfhpaBkff; Tl;lA;fs; gf;fj;BjBky; VWk;
 3. பெருமையில் செறி பேரொலி பிறங்கலின் நிறைந்து 3994-1
  PORUMAIYIL SERI PEEAROLI PIRANGKALIN NIRAINTHU
  And those greatness filled form big clouds sounds are raising form
  bgUikahy; kpf;fbghpaXirepiwjYk;
  திருமகட்கு வாழ் சேர் இடம் ஆதலில் யாவும் 3994-2
  THIRUMAKATKU VAAL SEEAR IDAM AATHALIL YAAYUM
  And then wealth god Lakshmi dwelling place so whatever thinks we want
  epiwe;jnyf;FkpthGk; ciwtplk;MjyhYk; Btz;Lk; bghUs;fisvy;yhk;
  தருதலின் கடல் தன்னினும் பெரிது எனத் திரை போல் 3994-3
  THARUTHALIN KADAL THANNINUM PERIHTU ENATH THIRIA POOAL
  All are giving those sea and then comparing those sea
  mspj;JMYk; fliytplg; bghpaJvd;Wbrhy;YkhWtpsA;fpmiyBghy;
  கரி பரித் தொகை மணி துகில் சொரிவதாம் கலத்தால் 3994-4
  KARI PARITH THOKAI MANI THUKIL SORIVATHAAM KALATH THAAL
  Those elephants horses clusters diamonds and dresses and other things are bringing those wooden ships are pouring thinks
  ahidfs; Fjpiuj; bjhiffs; kzpfs; Milfs; vd;wnitKjypadbghUs;fiskuf;fyA;fspy; me;jefuk; bfhzh;e;Jbrhupa[k;
 4. நீடு தொல் புகழ் நிலம் பதினெட்டினும் நிறைந்த 3995-1
  NEEKU THOL PUGAL NILAM PATHIVETTINUM NIRAIN THA
  And those glory filled place and then those eighteen types of lands filled form
  bgUk; g[fiHcilagjpbdl;LepyA;fSs;Sk; epiwe;j
  பீடு தங்கிய பல பொருள் மாந்தர்கள் பெருகிக் 3995-2
  PEEDU THANGKIYA PALA PORUL MAANTHARGAL PERUKIK
  Those greatness filled thinks are filled place and then where people are multiplying form happily living place
  bgUikcilagybghUs;fisf; bfhz;lkf;fSk; Brh;e;JbgUfpthH;tjhYk;
  கோடி நீள் தனக் குடியுடன் குவலயம் காணும் 3995-3
  KOOADI NEEL THANAK KUDIYUDAN KUVALAYAM KAANUM
  And then those crore form multiplied people are living and then this whole land
  BfhomstpDk; bgUfpabry;tf;Fokf;fSld; tpsA;FtjhYk; ne;jcyfk; KGtJk;
  ஆடி மண்டலம் போல்வது அவ்வணி கிளர் மூதூர் 3995-4
  AADI MANNDALAM POOAL VATHU AVVANI KILAR MOOTHOOR
  And then those mirror form reflecting all things are available form appearing those good old city place it is
  jdf;Fs; gpujpgpk;gkha; mlA;fpf; fhzg;gLfpd;wfz;zhokz;lyk; Bghd;wjhFk; me;jmHFilagiHaefuk;
 5. அந்நெடும் திரு நகர் மருங்கு அலை கடல் விளிம்பில் 3996-1
  AN NEDUM THIRU NADAR MARUNGKU ALAI KADAL VILIM PIL
  And that big city place those waves are emanating those sea shore tip place
  me;jg; bghpaefuj;jpd; gf;fj;jpy; miyfiscila fly; tpspk;gpy;
  பன்னெடும் திரை நுரை தவழ் பாங்கரின் ஞாங்கர் 3996-2
  PANNEDUM THIRU NURIA THAVAL PAANGKARIN GNAANGKAR
  And then those big and long waves are emanating foams from the sea water place floating form and those nearby place and ever permanent form
  gyePz;lmiyfspd; Eiute;JjtH;tjw;Fnlkhdgf;fA;fismLj;Jepiyahd
  மன்னும் தொன்மையின் வலை வளத்து உணவினில் மலிந்த 3996-3
  MANNUM THONMAIYIN VALI VALATH THFU YUNAVINIL MALARNTHA
  Those fishing nets are using form catching those fishes from the sea place and those fish wealth filled place and those sea food processing industries are filled place
  gHikahdtiytPrpkPd;gpof;Fk; bjhHpyhy; bgWk; tsikcilakPd; czt[ bgUfpa
  தன்மை வாழ்குடி மிடைந்தது தட நுளைப் பாடி 3996-4
  THANMAI VAAL KUDI MIDAIN THATHU THADA NULAIP PAADI
  Because of it livelihood earing those fisherman living hamlets are thick form appearing place it is
  nay;gpdhy; thH;t[ bgw;wgujth; Kofs; beUA;fpcs;sJgujth; Brup
 6. புயல் அளப்பன என வலை புறம்பு அணை குரம்பை 3997-1
  PUYAL ALAP PANA ENA VALAI PURAMPU ANAI KURAMPAI
  And then those clouds are spread over form those fishing nets are drying and those small hut place
  BkfA;fs; gug;gpaijg; Bghy; tiyfs; btspBacyuitf;fg;gl;lrpwpaFoy;fspy;
  அயல் அளப்பன மீன் விலைப் பசும் பொனின் அடுக்கல் 3997-2
  AYAL ALAP PANA MEEN VILAIP PASUM PONIN ADUK KAL
  And then those place fishes are selling form and other people are purchasing form and those golden color fish heaps are
  gf;fj;jpy; kPd; tpiyf;Ff; bfhs;Bthu; bfhzh;e;jgRk; bghd;dpd; Ftpay;fs;
  வியல் அளக்கரில் விடுந்திமில் வாழ்நர்கள் கொணர்ந்த 3997-3
  VIYAL ALAK KARIL VIDUN THIMIL VAALNAARGAL KONARNTHA
  Filled place and those sea place moving boat place and then catching fish because of that work those fisherman bringing kayal fish and then from them receiving those fishes that fisher women
  mstplg;gLtdgue;jflypy; brYj;Jk; kPd; glFfspd; bjhHpyhy; thGk; gujth; bfhzu;e;j fay; kPd;fis (mf;fay; kPd;fismthplk; bgw;Wf; bfhs;Sk;)
  கயல் அளப்பன பரத்தியர் கரு நெடும் கண்கள் 3997-4
  KAYAL ALAP PANA PARATH THIYAR KARU NEDUM KANNGAL
  And that fisher women possessed long attractive eyes which are not measured by money
  guj;jpaupd; fUikahdePz;lfz;fs; mst[nt;thWtpiybgWk; vd;gijf; fhl;rpahy; mse;JtpLtd
 7. உணங்கல் மீன் கவர் உறு நசைக் குருகு உடன் அணைந்த 3998-1
  YUNANGKAL MEEN KAVAR YURU NSAIK KURUKU YUDAN ANAIN THA
  And those drying fishes are trying corner with that intention flying those birds cluster
  cyh; jiycilakPd;fisf; fth;fpd;w Mira[ld; gwitfSld; Tl
  கணம் கொள் ஓதிமம் கரும் சினைப் புன்னையங் கானல் 3998-2
  KANAM KOL OOTHIMAM KARUM SINAIP PUNNAIYANG KAANAL
  And that cluster form of anna birds
  te;jTl;lk; Mdmd;dg;gwitfs;
  அணங்கு நுண்ணிடை நுளைச்சியர் அசை நடைக் கழிந்து 3998-3
  ANANGKU NUNNIDAI NULAICH SIYAR ASAI NADAIK KALINTHU
  And that micro intricate form and then gaiety way walking and those walking to it defeated by anna birds are shame filled form fly away
  El;gkhdniliacilaEisr;rpaupd; mHfpaeilf;Fj; Bjhw;Wf;
  மணம் கொள் கொம்பரின் மருங்கு நின்று இழிய மருளும் 3998-4
  MANAM KOL KOMPARIN MARUNGKU NINRU ILIYA MARULUM
  And then some other birds seated in the dark color branches are filled punnai tree place and then frightening form not get down form seated
  fhpabfhk;g[fiscila g[d;idf; fhl;oy; kzKilamg;g[d;idf; bfhk;g[fspy; gf;fj;jpdpd;WnwA;fhky; kUz;LnUf;Fk;
 8. வலை நெடும் தொடர் வடம் புடை வலிப்பவர் ஒலியும் 3999-1
  VALAI NEDUM THODAR VADAM PUDAI VALIP PAVAR OLIYUM
  And then those fishing ropes are pulling those persons are raising ilasa sounds
  tiyqupd; ePz;lbjhlh;fiscilatlA;fisnGj;Jr; bry;gth; xypa[k;
  விலை பகர்ந்து மீன் குவை கொடுப்பவர் விளி ஒலியும் 3999-2
  VALAI PAKARN THU MEEN KUVAI KODUPPAVAR VILI OLIYUM
  And then those price of fish is informing form raising sounds and those way selling persons and buying persons raising sounds and then calling sounds
  tpiyiavLj;Jf; TwpkPd; Ftpaiyf; bfhLg;gth; thA;FBthiumiHf;fpd;wxypa[k;
  தலை சிறந்த வெள் வளை சொரிபவர் தழங்கு ஒலியும் 3999-3
  THALAI SIRANTHA VEL VALAI SORIPAVAR THALANGKU OLIYUM
  And then best white conches are collecting and then heaping those sounds
  kpfr;rpwe;jbtz;ikahdrA;Ffisf; bfhz;LFtpg;gth;fspd; kpFe;jxypa[k;
  அலை நெடுங்கடல் அதிர் ஒலிக்கு எதிர் ஒலி அனைய 3999-4
  ALAI NEDUNG KADAL ATHIR OLIKKU ETHIR OLI ANAIYA
  And those sea waves are raising those big roaring sounds and then those echoing form those persons are raising sound appeared
  miyfiscilabghpaflypd; xypf;fvjph; xypBghd;WtpsA;Ftd
 9. அனையதாகிய அந்நுளைப் பாடியில் அமர்ந்து 4000-1
  ANAIYATHAAKIYA ANNULAIP PAADIYIL AMARN THU
  And those mannerism filled form in that fisherman hamlet place living
  mj;jifanay;g[ cilame;jEisg;ghoapy; thH;e;J
  மனை வளம் பொலி நுளையர் தம் குலத்தினில் வந்தார் 4000-2
  MANAI VALAM POLI NULAIYAR THAM KULATH THINIL VANTHAAR
  And those form wealth filled place in that fisher man community descended person is athi patha naaya naar
  nt;thH;tpd; tsA;fshy; tpsA;Fk; Eisah; Fyj;jpy; Bjhd;wpath;
  புனை இளம் பிறை முடி அவர் அடித்தொண்டு புரியும் 4000-3
  PUNAI ILAM PIRAI MUDI AVAR ADITH THONNDU PURIYUM
  Lord Siva who has adorned young moon on the hair place and that lord Siva’s feet place doing menial service
  nsk; gpiwr;re;jpuidr; R{oaKoiacilaniwthpd; moj;bjhz;Lbra;a[k;
  வினை விளங்கிய அதி பத்தர் என நிகழ் மேலோர் 4000-4
  VINAI VILANGKIYA ATHI PATH THAR ENA NIKAL MEEALOOAR
  And those acts are doing form and then got the name athipather and those highly regarded person he is
  braypy; tpsA;fpmjpgj;jh; vd;Wbgau; bgw;WBkd;ikiacilath;
 10. ஆங்கு அன்பர் தாம் நுளையர் தம் தலைவராய் அவர்கள் 4001-1
  AANGKU ANPAR THAM NULAIYAR THAM THALAIVARAAYI AVARGAL
  That athi patha naaya naar those fisherman set learder form guarding them
  me;jmjpgj;jh; vd;Dk; ehadhu; EiHahpd; jiytuhfpmth;fs;
  ஏங்கு தெண் திரைக் கடல் இடைப் பலபட இயக்கிப் 4001-2
  ENGKU THENN THIRAIK KADAL IDAIP PALAPADA IYAKKIP
  And then those sound raising sea place those so many types of work are doing form
  xypf;fpd;wbjspe;jmiyiacilaflypy; gythWbjhHpy; bra;J
  பாங்கு சூழ்வலை வளைத்து மீன் படுத்து முன் குவிக்கும் 4001-3
  PAANGKU SOOL VALAI VALAITH THU MEEN PADUTH THU MUN KUVIKKUM
  And then in all the directions fishing nets are throwing and then catching fish and bring it in the sea shore place and then placed in the heap form
  gf;fA;fspy; R{Gk; tiyfistisj;JtPrpkPd;fisg; gpoj;Jk; bfhz;Lte;JKd; Ftpf;Fk;
  ஓங்கு பல் குவை உலப்பில உடையராய் உயர்வார் 4001-4
  OONGKU PAL KUVAI YULAPPILA YUDAIYARAAYI YUYARVAAR
  And those so many verities of fishes are catching form and those highly regarded life living in this world
  cah;e;jgytifkPd; Fitfs; mstw;witcilatuha; cah;e;jtuha; tpsA;fpdh;
 11. முட்டில் மீன் கொலைத் தொழில் வளத்தவர் வலை முகந்து 4002-1
  MUTTIL MEEN KOLAITH THOLAIL VALATH THAVAR VALAI MUKAN THU
  And then those abundant fishes are catching those killing work is daily doing and then net used form catch the fishes abundantly
  FiwahjkPd;fisg; gpoj;J mf; bfhiyj; bjhHpypd; tsj;ijcilaEisah; tiyfspdhy; thupvLg;gjhy;
  பட்ட மீன்களில் ஒரு தலை மீன் படும் தோறும் 4002-2
  PATTA MEEN KALAIL ORU THALAI MEEN PADUM THOOARUM
  And then those caught fishes one good fish is taking form
  mfg;gl;lkPd;fspy; xUjiyikahdkPd; gLj;BjhWk;
  நட்டம் ஆடிய நம்பருக்கு என நளிர் முந்நீர் 4002-3
  NATTAM AADIYA NAMPARUKKU ENA NALIR MUN NEER
  And then let it in to the sea place and then said those five types of acts are doing lord Siva (creation preservation destruction shadowed and then blessing) to whom this fish belongs and that way said and then let it in to the sea and those without any interruption form of love doing this work
  n@JIe;JbjhHpy; mUs; Tj;JMLfpd;wIaUf;FMFdvd;Wnilawhjmd;gpdhy;
  விட்டு வந்தனர் விடாத அன்பு உடன் என்றும் விருப்பால் 4002-4
  VITTU VANTHANAR VIDATH ANPU YUDAN ENRUM VIRUPPAAL
  And those willingness filled form daily let one big and good fish into the sea water
  tpUg;g[ld; Fsph;e;j fly; nlj;jpy; ehs;BjhWk; tpl;Lte;jhu;
 12. வாகு சேர் வலை நாள் ஒன்றில் மீன் ஒன்று வரினும் 4003-1
  VAAKU SEER VALAI NAAL ONRIL MEEN ONRU VARINUM
  And those good net place even if one fish is trapped
  xGA;fhdtiyapy; xUehspy; xBukPBdthpDk;
  ஏக நாயகர் தங்கழற் கென விடும் இயல்பால் 4003-2
  EEAKA NAAYAKAR THANGKALAR KENA VIDUM IYALPAAL
  And then let into the sea by saying this fish belongs to lord Siva and those act is continuous form doing and those days
  KG Kjy;tuhdniwthpd; jpUtof;Fvd;WtpLfpd;wnay;ghfpaehs;fspy;
  ஆகும் நாளில் அநேக நாள் அடுத்து ஒரு மீனே 4003-3
  AALIM NAALIL ANEEAKA NAAL ADUTH THU ORU MEE NEEA
  And then afterwards one single fish is trapped by the net
  gyehl;fs; bjhlh;e;JxBukPBd
  மேக நீர் படி வேலையில் பட விட்டு வந்தார் 4003-4
  MEEAKA NEER PAID VEEALAIYIL PADA VITTU VAN THAAR
  And those clouds are covered form appearing sea place let it out to lord Siva
  Bkfk;goa[k; flypy; fpilf;fmjidmth; niwtUf;F Mf vd;Bwflypy; tpl;Lte;jhu;
 13. மீன் விலைப் பெருகு உணவினில் மிகு பெரும் செல்வம் 4004-1
  MEEN VILAIP PERUKU YUNAVINIL MIKU PERUM SELVAM
  And then by way of filled wealth by selling fish and fish products already earned much wealth squeezed
  kPidtpw;gjdhy; bgUFk; czt[g; gz;lyA;fshy; kpf;fbgUk; bry;tk; nt;thWRUA;fpajhy;
  தான் மறுத்தலின் உணவு இன்றி அரும் கிளை சாம்பும் 4004-2
  THAAN MARUTH THALIN YUNAYU INRI ARUM KILAI SAAMPUM
  And then whose intimate relatives are hungry form felt sorrow
  jk; mhpacwtpdh; czt[ ny;yhky; grpahy; tUe;Jk;
  பான்மை பற்றியும் வருந்திலர் பட்ட மீன் ஒன்று 4004-3
  PAANMAI PARRIYUM VARUN THILAR PATTA MEEN ONRU
  And did not think over his hungry and then in that way trapped single fish
  jd;ikgw;wpa[k; mth; tUe;jtpy;iytiyapy; mfg;gl;lxUkPida[k;
  மான் மறிக் கரத்தவர் கழற்கு என விட்டு மகிழ்ந்தார் 4004-4
  MAAN MARIK KARATH THAVAR KALARKU ENA VITTU MAKILTHAAR
  Lord Siva who has carried the stage in the hand place and then let it to that lord Siva and then feel happy from that act
  khd; fd;iwf; ifapy; Ve;jpaniwthpd; jpUtof;Fvdtpl;LkfpH;e;jhu;
 14. சால நாள் இப்படி வரத் தாம் உணவு அயர்த்து 4005-1
  SAALA NAAL IP PADI VARATH THAA YUNAYU AYARTH THU
  And then his lovely body got tired form but did not deviated from his service
  jk; mHfpajpUBkdpa[k; jsh;r;rpmilajk; bjhz;odpd;Wk; Fiwglhj
  கோல மேனியும் தளரவும் தம் தொழில் குறையாச் 4005-2
  KOOALA MEEANIYUM THALARA YUM THAM THOLIL KURAIYAACH
  And those character filled way of life nature is known form
  jk; xGf;fj;jpy; rypahky; xGfpathpd; nay;igmwpe;J
  சீலமே தலை நின்றவர் தம் திறம் தெரிந்தே 4005-3
  SEELA MEEA THALAI NINRAVAR THAM THIRAM THERIN THEEA
  And those poison consumed lord Siva and then now this intimate disciple love form of nectar consuming form
  eq;ircz;lniwth; nj;bjhz;lhpd; md;g[ vd;fpd;wmKjj;ijcz;ghuha;
  ஆலம் உண்டவர் தொண்டர் அன்பு எனும் அமுது உண்பார் 4005-4
  AALAM YUNNDAVAR THONNDAR ANPU ENUM AMUTHU YUNNPAAR
  And then already stated way not that single fish is trapped
  Kd; brhd;dtz;zk; Mdehs; xd;wpy; me;jxUkPDk; mA;Ftiyapy; mfg;glhJBghfr; bra;J
 15. ஆன நாள் ஒன்றில் அவ்வொரு மீனும் அங்கு ஒழித்துத் 4006-1
  AANA NAAL ONRIL AV VORU MEENUM ANGKU OLITH THUTH
  In that way so many days are moved
  ?????? தூ நிறப் பசும் கனக நல் சுடர் நவமணியால் 4006-2
  THOO NIRAP PASUM KANAKA NAL SUDAR NAVAMANI YAAL
  And then those pure form of gold and then glittering form diamonds are
  J]aepwKilagRk; bghd;dhYk; xspt[ilakzpfshYk;
  மீன் உறுப்பு உற அமைத்து உலகு அடங்கலும் விலையாம் 4006-3
  MEEN YURUP PU YURA AMAITH THU YULAKU ADANG KALUM VILAIYAAM
  Studded form and then in this world priceless form one fish trapped
  kPd; cWg;g[fs; bghUe;Jk;gomikj;JcyfA;fisvy;yhk; tpiykjpf;fg;gLk; jd;ikapy;
  பான்மை அற்புதப் படியது ஒன்று இடுவலைப் படுத்தார் 4006-4
  PAANMAI ARPUTHAP PADIYATHU ONRU IDUVALAIP PADUTH THAAR
  And those wonderful fish is caught form lord Siva put his grace on him
  mw;g[jj;jd;ikbfhz;lxUkPd; tPrpatiyapy; mfg;gLkhWniwth; bra;jdh;
 16. வாங்கு நீள் வலை அலைகடல் கரையில் வந்து ஏற 4007-1
  VAANGKU NEEL VILAI ALAI KADAL KARAIYIL VANTHU EEARA
  And then those net place trapped fish is pulled by the fisher man
  kPidnHj;jePz;ltiyahdJflw;fiuapy; te;JVwmjpy; mfg;gl;lkPd;
  ஓங்கு செஞ்சுடர் உதித்து என உலகெலாம் வியப்பத் 4007-2
  OONGKU SENJ SUDAR YUTHITH THU ENA YULAKELAAM VIYAP PATH
  And those sun raising form and then this whole world is astonishing form
  fjputd; Bjhd;wpaijg; Bghy; cyfk; vy;yhk; mjprapf;Fk;gomike;j
  தாங்கு பேரொளி தழைத்திடக் காண்டலும் எடுத்துப் 4007-3
  THAANGKU PEEAROLI THALAITH THIDAK KAANNDALUM EDUTH THUP
  And those fish is caught in the hand place
  bghpaxsptPrpf; fhzg;glt[k; mjidvLj;J
  பாங்கு நின்றவர் மீன் ஒன்று படுத்தனம் என்றார் 4007-4
  PAANGKU NINRAVAR MEEN ONRU PADUTH THANAM ENRAAR
  Where standing the fishermen inform that one fish is caught by us
  mUBfepd;wgujth;fs; kPd; xd;iwg; gpoj;Bjhk; vd;WTwpdu;
 17. என்று மற்று உளோர் இயம்பவும் ஏறு சீர்த் தொண்டர் 4008-1
  ENRU MARRU YULOOAR IYAM PAYUM EEARU SEERTH THONDAR
  And those way fishermen informed and those news is heard by the highly regarded athi patha naaya naar
  vd;WBkw;fz;ltz;zk; gujth; ciuf;ft[k; mijf;Bfl;LkpFfpd;wrpwg;igcilabjhz;lh; Mdmjpgj;jh;
  பொன் திரள் சுடர் நவமணி பொலிந்தமீன் உறுப்பால் 4008-2
  PON THIRAL SUDAR NAVAMANI POLIN THA MEEN YURUP PAAL
  And those golden color fish and then studded with diamonds will belong to lord Siva those way informed
  bghd;Dk; bjhFjpahdfjpiucilaetkzpfSk; tpsA;Fk; kPd; cWg;g[fspdhy; bghUe;Jk; BtwhdnJvd;idMl;bfhs;fpd;wniwtUf;BfMFk;

??????
ஒன்றும் மற்றிது என்னை ஆள் உடையவர்க்கு ஆகும் 4008-
ONRUM MARRITHU ENNAI AAL YURAIYAVARKKU AAKUM
??????
And then those fish is let it to lord Siva
சென்று பொன் கழல் சேர்கஎனத் திரை யொடும் திரிந்தார் 4008-4
SENRU PON KALAL SEEARKA ENATH THIRAI YODUM THIRIN THAAR
An those lord Siva’s sacred feet place it will enter and those wards are uttering form throw in to the sea
mtuJbghd;fHiynJBrh;tjhFk; vd;W fly; miyapy; vLj;JtPrpdhu;

 1. அகில லோகமும் பொருள் முதற்றாம் எனும் அளவில் 4009-1
  AKILA LOOAKAMUM PORUL MUTHARRAAM ENUM ALAVIL
  All the worlds are considered material goods are considered as prime one
  vy;yhcyfA;fSk; bghUisBaKjyhfcilaJvd;WTWk;
  புகலும் அப்பெரும் பற்றினைப் புரை அற எறிந்த 4009-2
  PUKALUM AP PERUM PARRINAIP PURAI ARA ERIN THA
  And those gold place got attachment is kept away form
  me;jg; bghpathpabghd; Mir vd;Dk; bgUk;gw;iwf; Fw;wk; nt;thWePf;fpa
  இகலில் மெய்த் திருத் தொண்டர்முன் இறைவர் தாம் விடைமேல் 4009-3
  IKALIL MOYITH THIRUTH THONNDAR MUN IRAIVAR THAAM VIDAI MEEAL
  And those unique true disciple place lord Siva appeared on the bull back
  xg;gpy;yhjbka;j; bjhz;lh; Kd;Bdniwth; fhisCh;jpapd; Bky;
  முகில் விசும்பிடை அணைந்தார் பொழிந்தனர் முகைப்பூ 4009-4
  MUKIL VISUM PIDAI ANAIN THAAR POLIN THANAR MUKAIP POOA
  In the space place and then put his grace on ati patha naaya naar and then those other deevaas are pouring the karpaga flowers in rain form
  Bkfk; jtGk; thdj;jpy; vGe;JmUspdhu; mg;BghJBjth;fs; fw;gfg; g{kiHbrhupe;jdh;
 2. பஞ்ச நாதமும் எழுந்தன அதிபத்தர் பணிந்தே 4010-1
  PANJSA NAATHAMUM EALUN THAN ATHIPATH THAR PANIN THEEA
  At that time five types of deevaa’smuscical instruments are raising sonds and then those atipather fallen down in the land place and then got up
  mg;BghJIe;Jtifg;gl;lBjtthj;jpaA;fSk; vGe;Jxypj;jdmjpgj;jh; epyKwtpGe;JtzA;fpvGe;J
  அஞ்சலிக் கரம் சிரம் மிசை அணைத்து நின்று அவரை 4010-2
  ANJ SALIK KARAM SIRAM MISAI ANAITH THU NINRU AVARAI
  Ftpj;jiffisj; jiyBky; bfhz;Lepd;wmjpgj;jiu
  நஞ்சு வாண்மணி மிடற்று அவர் சிவலோகம் நண்ணித்து 4010-3
  NANJSU VAANN MANI MIDARRU AVAR SIVA LOOAKAM NANNITH THU
  And those poison tainted throat possessed lord Siva put his grace on athi pather and then entered into Siva logam
  eq;Rcz;lxspiacilafGj;ijcilaniwth; mUs; bra;jhu; rptByhfj;ijr; Brh;e;J
  அஞ்சிறப்புடை அடியர் பாங்கு உறத்தலை அளித்தார் 4010-4
  ANJSIRAP PUDAI ADIYAR PAANGKU YURATH THALAI ALITH THAAR
  And then those lovely specialty filled disciples with then clubbed form living those grace is given to him
  mHfparpwg;g[ilamoahu;fSld; nUf;Fk;gomUs; bra;jhu;
 3. தம் மறம் புரி மரபினில் தகும் பெருந் தொண்டு 4011-1
  THAM MARAM PURI MARAPINIL THAKUM PERUN THONDU
  Those killing work doing as per the fisher man community place descended and then did big sacred service to lord Siva
  bfhiyj; bjhHpy; bra;a[k; jk; kug[f;FVw;wgoepd;wthBwjFjpahdbghpabjhz;il
  மெய்ம்மையே புரி அதிபத்தர் விளங்கும் தாள் வணங்கி 4011-2
  MEYIM MAIYEEA PURI ATHIPATH THAR VILANGKUM THAAL VANANGKI
  And those lord Siva’s sacred ati patha naayanaar feet are praying form
  cz;ikapy; jtwhjmjpgj;jehadhupd; tpsf;fk; bra;a[k; jpUtofistzA;fp
  மும்மையாகிய புவனங்கள் முறைமையில் போற்றும் 4011-3
  MUMMAI YAAKIYA PUVANANG GAL MURAIMAIYIL POOATRRUM
  And then three worlds as per proper way praying
  cyfk; மூd;Wk; Kiwahfg; Bghw;Wfpd;w
  செம்மை நீதியார் கலிக்கம்பர் திருத்தொண்டு பகர்வாம் 4011-4
  SEMMAI NEETHIYAAR KALIK KAMPAR THIRUTH THONNDU PAKAR VAAM
  Those pure minded person kali kamba naaya naar sacred services are here after glorify
  brk;ikcilaePjpiacilafypf;fk;gehadhupd; bjhz;ilg; g[fH;Bthk;

om thru chitrambalam

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: