OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Aagamaspeciality

ganesheit September 20, 2021

 1. ஆகமச் சிறப்பு
  (ஆகமத்தின் பெருமை)
  Aagamaspeciality
 2. MfkA;fis mUspatd;

அஞ்சன மேனி அரிவையோர் பாகத்தன்
The dark color body possessed lords Yumaadeevi is kept left art of body by lord Siva
fUikepwk; bghUe;jpa cikak;ikia xUghfj;jpy; cila rptbgUkhd;
அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம்
and those blessed way given aagamaas are 28 in number
mUspa MfkA;fs; nUgj;bjl;L cs;sd (23+5=28)
அஞ்சலி கூப்பி அறுபத்து அறுவரும்
and then those 66 persons are lord siva is praying way
mWgj;J MWBgh; mg;bgUkhid tzA;fp
அஞ்சா முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே. 158.
And those 28 aagamaas are preached out of five faces and those one face above top place available face place way preached that rare meaning filled way
mj;jifa nUgj;Jvl;L MfkA;fisa[k; rptbgUkhd; jdf;Fhpa xg;gpy;yhj jpUKfA;fs; Ie;jpy; cr;rpj; jpUKfj;jhy; ciuj;J mUspdhu; mtw;Ws; Twg;gLtBj mUk;bghUshFk;

 1. Mfkj;jpd; tHp

அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம்
And that lord siva who has possessed that grace towards those souls so teaching way given to this world
niwth; Md;khf;fspd; kPJbfhz;l fUizahy; ciuj;J mUspa MfkA;fs;
எண்ணில் இருபத்தெண் கோடிநூ றாயிரம்
which is not countable those numbers are 28 croread 100 thousands
vz;zp nayhj nUgj;bjl;Lf; BfhoBa Ewhapuk;
விண்ணவர் ஈசன் விழுப்பம் உரைத்தனர்
and that way already stated 66 persons and others are elaborated that lord siva’s greatness according to their capacity
mtw;why; Bky; Twpa mWgj;J mWtUk; gpwUk; rptbgUkhdJ Bkd;ikiaj; jj;jkf;F niae;jthw;why; tpsA;f ciuj;jhu;fs;
எண்ணிநின் றப்பொருள் ஏத்துவன் நானே. 259.
And that preaching are I am also heard and thinking way and then started to pray lord siva
mt;thW ciuf;fg;gl;l mstpy; ehDk; Bfl;Lr; rpe;jpj;Jj; Jjpf;fj; bjhlA;fpBdd;

 1. rptbgUkhd; btspg;gLj;jpait mwj;ij ciug;gd

பண்டிதர் ஆவார் பதினெட்டும் பாடையும்
those who are called pundits and that pundits are known 18 languages
mwpqh; vd;gth; gjpbdl;L bkhHpfSk; mwpe;jth;
கண்டவர் கூறும் கருத்தறி வார்என்க
and those persons are known the agama meaning in depth way
mj;jifath; Mfkk; TWk; bghUised;wha; czh;e;jdh;
பண்டிதர் தங்கள் பதினெட்டுப் பாடையும்
and those pundits are known 18 lnguages
mwpqh; mwpe;j gjpbdl;L bkhHpfSk;
அண்ட முதலான் அறஞ்சொன்ன வாறே. 360.
And those universe princilal is lord siva who has revealed that dharma rules
mz;lA;fSf;F Kjy;tdhd rptbgUkhd; btspg;gLj;jpa mwj;ijf; TWtdthFk; ePhpd; Bky; vGj;jhFk;

 1. ePh;Bky; vGj;jhFk;

அண்ணல் அருளால் அருளுந்திவ் யாகமம்
and those lord siva’s blessing way given to this world and those Godley nature possessed that aagamaas
rptbgUkhd; mUshy; mUsg;gl;l flt[s; jd;ik cila MfkA;fs;
விண்ணில் அமரர் தமக்கும் விளங்கரி
Even those upper world deevaas are not enjoy it in experience way
tpz; cyfj;jth;fshd Bjth;fSf;Fk; mDgtj;jpw;F tuhjit
தெண்ணில் எழுபது கோடிநூ றாயிரம்
And then which are measuring way knowing it but in practical way not knowing it
mt;thW fzf;fpl;L mtw;iw mwpe;jhYk; mDgtk; ny;iyahdha;
எண்ணிலும் நீர்மேல் எழுத்தது ஆகுமே. 461.
Which is just like those water place written letters useless one
ePhpd; kPJ vGjg;gl;l vGj;ijg; Bghy; gad;glhky; BghFk; mwptha; tpsA;Fgtd;

 1. mwptha; tpsA;Fgtd;
  gnaanaa knowledge form appearing lord siva
  பரனாய் பராபரம் காட்டி உலகில்
  and then in the Siva logam place that highly regarded that sataasivamoorthy form appearing
  rptByhfj;jpy; Bkyhd rjhrpt}h;j;jpaha; nUe;J
  தரனாய்ச் சிவதன்மந் தானேசொல் காலத்
  And those aagaamaas are preached to peranaver and others and those teacher appearance possessed lord Siva and then in this land place as per its requirements preaching and that time
  MfkA;fisg; gpuzth; KjypBahu;f;F czh;j;jp mUspa rptbgUkhd; epyt[yfpw;F Vw;g mtw;iw czh;j;jpaUSk; bghGJ
  தரனாய் அமரர்கள் அர்ச்சிக்கு நந்தி
  And those seegandaparamasivan way seated and then preached and then those deevaas are praying that nanthiyamperumaan
  rPfz;l gukrptdha; nUe;J czh;j;j Bjth;fshy; tzA;fg;gLfpd;w ee;jpbgUkhd;
  உரனாகி ஆகமம் ஓங்கிநின் றானே. 562.
  And those true intuitive filled way existed in this world and that para sivam place got is sivam and then from pram place got those sakthi and sathaSivam
  bka; czh;t[ cilauha; ndpJ tpsf;fg;bgw;whu; gurptj;jplk; nUe;J bgw;wit
 2. gurptj;jplkpUe;J bgw;wit

சிவமாம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம்
rptkhdguk; bghUsplkpUe;J rj;jpa[k; rjhrptKk;
உவமா மகேசர் உருத்திர தேவர்
And then in the mind willing way accepted those magaseearruthirer and then penance performing
cs;sj;Jf;F cfe;jkBfrh; cUj;jpuh; jtk; bra;j
தவமால் பிரமீசர் தம்மில்தாம் பெற்ற
Those thirumal and naanmugan (bharama) and those persons gaana knowledge existing
jpUkhy; ehd;Kfd; Mfpath; mtuth; mwptpy; tpsA;fpa
நவஆ கமமெங்கள் நந்திபெற் றானே. 663.
And those nine aagamaas are got our teacher nantiyamperumaan way
xd;gJ MfkA;fSk; vk; FUehjdhfpa ee;jpak; bgUkhd; tHpahfg; bgw;witahFk;

 1. xd;gJ MfkA;fspd; bgau;fs;

பெற்றநல் ஆகமங் காரணம் காமிகம்
and those teacher hereditary way got aagamaas are nine in number and they are kaaraamkaamiyam
FU guk;giuapy; bgw;w MfkA;fs; xd;gJ mit fhuzk; fhkpak;
உற்றநல் வீரம் உயர்சிந்தியம் வாதுளம்
Veeramsithiyamvaathulam
tPuk; rpj;jpak; thJsk;
மற்றவ் வியாமளம் ஆகும்கா லோத்தரந்
Yaamalamkaalootharamappiram and magudam
ahksk;, fhByhj;juk;
துற்றநற் சுப்பிரம் சொல்லு மகுடமே. 764.
And then out of 28 aagaamaa out of it prime ones are nine in number and those nine essence is thirumanthiram
mg;gpuk; kFlk; MfkA;fs; nUgj;J vl;oDs; Kf;fpakhdit xd;gjhFk; me;j xd;gjpd; rhuBk jpUke;jpuk;

 1. gadw;wit

அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம்
And that lord siva ‘s blessing way appeared those Sivaaaagamaas
rptbgUkhd; mUshy; btspg;gl;l rpthfkA;fs;
எண்ணிலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும்
Anre innumerable one but anyhow
vz;zw;witaha; brhy;yg;gl;LnUg;gpDk;
அண்ணல் அறைந்த அறிவுஅறி யாவிடின்
Lord siva preached those true meaning is not realized
niwtd; brhd;d cz;ikg; bghUis czuhtpoy;
எண்ணிலி கோடியும் நீர்மேல் எழுத்தே. 865.
And then all are written in the water place written wards away those fast way perished and then that useless way gone away
Mit vy;yhk; ePhpd; kPJ vGjg;gl;l vGj;J tpiuthf mHptJBghy gad; mw;wit MfptpLk;
CHpf;fhyj;jpy; mUspdhd;

 1. CHpf;fhyj;jpy; mUspdhd;
  And that yooli time preached
  மாரியும் கோடையும் வார்பனி தூங்கநின்று
  And those rainy season summer season are appeared there and then in that way
  kiHf;fhyk; Bfhilf;fhyk; Mfpait nyag;gl;L epd;W
  ஏரியும் நின்றங்கு இளைக்கின்ற காலத்து
  And then those water bodies are dried way and then that yooli time
  Vupa[k; twl;rp mile;J CHpf;fhyj;J
  ஆரிய முந்தமி ழும்உட னேசொலிக்
  And then those northern side language Sanskrit and that south side language Tamil once preaching way and then lord siva put his grace in this world
  tlbkhHpiaa[k; jkpH; bkhHpiaa[k; xBufhyj;jpy; cgBjrpj;J

காரிகை யார்க்குக் கருணைசெய் தானே. 966.
gilg;g[j; bjhlA;Ftjw;F Kd;g[ rptbgUkhd; guhrf;jpf;F mUspdhu;
Before that creation work those lord siva blessed way gave power to paraasakthi

 1. rptid Mfk mwpthy; mwpa nayhJ
  அவிழ்கின்ற வாறும் அதுகட்டு மாறும்
  And then those souls are get away from relationship bond and then fallen in the relationship bond
  caph;fisg; ge;jj;jpdpd;Wk; ePf;Fk; Kiwikiaa[k; ge;jj;jpy; tpGk; Kiwiaa[k;
  சிமிட்டலைப் பட்டுயிர் போகின்ற வாறும்
  And then those eye winks are lost way those soul going away from this body and those ways and means
  fz; nikj;jy; xHpj;J caph; Bghfpd;w Kiwiaa[k;
  தமிழ்ச்சொல் வடசொல் எனும்இவ் விரண்டும்
  Nd those tamil wards and Sanskrit ward by this twin way
  jkpH; bkhHpr; brhy; tlbkhHpr;brhy; vd;Dk; nuz;lhYk;
  உணர்த்தும் அவனை உணரலு மாமே. 10
  By this way lord siva preaching to this world by that language way we cannot realise lord siva
  czh;j;Jk; rptid czh;jw;F Koa[Bkh KoahJ
 2. -??????????????????????
 3. ee;jp tHpfhl;l ehd; nUe;Bjd;
  நந்தி அருளாலே நாதனாம் பேர்பெற்றோம்
  And those nanthi blessing I have got that teacher name
  ee;jpabgUkhdJ mUshy; ehd; Mrpupad; vdg; bgah; bgw;Bwd;
  நந்தி அருளாலே மூலனை நாடினோம்
  And then after wards those moolan body place entered and then from that place I have been fuctioning
  gpd;dh; }yd; cliyg; gw;Wf;Bfhlhff; bfhz;Bld;
  நந்தி அருளாவ தென்செயும் நாட்டினில்
  And those nanthi grace in this world and those direct way will not do any thing
  mtuJ mUs; ne;j cyfpy; BeBu vjidr; bra;a[k; xd;iwa[k; bra;ahJ
  நந்தி வழிகாட்ட நானிருந் தேனே. 2
  So in that nathi grace way I have descended here to preach in this world
  mjdhy; mtuJ mUs; tHpBa cyfpw;F czh;e;jehd; nUf;fpd;Bwd;

September 20, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: