ARI VAAL THAAYA NAAYA NAAR LEGAND - WORAIYOOR DISCIPLE

ARI VAAL THAAYA NAAYA NAAR LEGAND

6. அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம் (908-930)– 13

ARI VAAL THAAYA NAAYA NAAR LEGAND

While carrying sacred food to lord siva in the head place inadvertently fallen in the parched landhole place. And then requested lord siva if you not consume this food and then my head will be cut off by myself and that way sickle in the hand place tried to cut his head and that lord siva instantly raised the sound of bitting the tender raw mango and then in that way informed him that he is consuming food

திருச்சிற்றம்பலம்

Om thiruchitrambalam

908 வரும் புனற்பொன்னி நாட்டு ஒரு வாழ்பதி  Those water running that River Cauvery flowing place situated one temple place it is
ePh; Xo tUfpd;wfhtphp MW ghare And those honey bees and other bees are raising humming sounds
RUk;g[fs; tz;LfSld; r{H;e;Jxypf;f விரும்பு மென்கண் உடையவாய் விட்டு நீள்  And then liking form of those soft sprouting places are possessed and that high way growing tpUk;gg;gLk; bkd;ikahdfZf;fiscilatha;tpl;LePSk;
கரும்பு தேன் பொழியும் கணமங்கலம் those sugar canes are shedding the honey and that hamlet place is ghanamangalam fUk;g[ Bjidr; brhhptjw;FnlkhdJfzkA;fyk; vd;wCuhfpa
3.6.1
909 செந்நெல்லார் வயல் காட்ட செந்தாமரை Where the red color paddy fields are filled place and that field place those weeds form plucking and then thrown away that lotus flowers
rpte;jbey; gaph;fs; epiwe;jtay;fspy; fisvd;Wvz;zpg; gwpj;Jvwpag;gl;ljhkiukyh;fis முன்னர் நந்துமிழ் முத்தம் சொரிந்திடத்  and then flower place once conches are yielded the pearls are spill over form
me;jkyh;fspd; cs;BsKd;g[ rA;FNd;wKj;Jf;fisa[k; brhhpa[k;go துன்னு மள்ளர் கைம் மேற் கொண்டு தோன்றுவார்  And then those farmers are carried in the hand place moving beUA;fpacHth;fs; ifapy; vLj;Jf; bfhz;LBjhd;wyhy;
மன்னு பங்கய மாநிதி போன்றுள்ளார் and that farmers are carrying big wealth form appeared those deevaas form appearing me;jcHth;fs; gA;fakhepjp (gJkepjp) vd;wepjpiaVe;jpaBjth;fisg; BghytpsA;fpdhh;
3.6.2
910 வளத்தில் நீடும் பதியதன் கண்வரி  And that might power of wealth filled in that hamlet place those honey bees are penatrating tsikahy; kpf;fme;jChpy; tz;Lfs; Fila[k;
உளர்த்தும் ஐம்பால் உடையோர் முகத்தினும்  in the hair place of ladies and then five types way special form stating the face place Te;jiycilabgz;fspd; Ie;Jtifahfr; rpwg;gpj;Jr; brhy;yg; bgWk; bgz;fs; Kfj;jpYk;
களத்தின் மீதும் கயல்பாய் வயல் அயல்  And then those neck place kayal fishes are leaf forward in that water bodies nearby place
fGj;jpd;kPJk; fay; kPd;fs; gha;e;JXLk; taypd; maypy; குளத்தும் நீளும் குழையுடை நீலங்கள் In the pond place those long stemps are possessed water flowers in that blue color form and spread over form bloomed cs;sFsj;jpYk; ePz;lJiscilaePykyu;fs; ePsg; glh;e;J g{f;Fk;
3.6.3
911 அக்குல பதி தன்னில் அறநெறித்  And those fertile place is ganamangalam where in dharma rules are following form mt;thwha tsk; rpwe;JtpsA;Fk; fzkA;fyk; vd;Wk; gjpapd;fz; mwbewp
தக்க மாமனை வாழ்க்கையில் தங்கினார்  those family life conducting person he is
jtwhjjft[ilany;thH;f;ifapy; epd;WxGfptUgtUk; தொக்க மாநிதித் தொன்மையில் ஓங்கிய  And that good old time wealth filled form appeared giHafhyk; KjBykpFe;jbry;tj;Jld; tpsA;fpa
மிக்க செல்வத்து வேளாண் தலைமையார் and that farmer sect place descended form appeared one person Btshz;Fyj;jpy; Bjhd;wptsh;e;JtUgUkhfpaxUth; nUe;jhh;
3.6.4
912 தாயனார் எனும் நாமம் தரித்துள்ளார்  And that person’s name is thaayanaar mth; jhadhh; vd;wbgaiu g{z;lth;
சேய காலந் தொடர்ந்துந் தெளிவிலா  thirumal who has long time following lord Siva’s food steps but did not have any clear mind ePz;lfhyk; bjhlh;e;jpUe;Jj; bjsptpy;yhj
மாயனார் மண் கிளைத்து அறியாத அத்  and that sub lord Thirumal who has excavated the land but not seen jpUkhy; kz;idj; Bjhz;or; brd;WBjoa[k; mwpahjme;jj;
தூய நாண் மலர்ப் பாதம் தொடர்ந்துளார் and that pure new flower form of feet is all the time thinking form appearing this thaayanaayanaar J]a g[jpakyu; Bghd;wjpUtofisj; bjhlh;e;Jcs;shh; Mthu;
3.6.5
913 மின்னும் செஞ்சடை வேதியர்க்காம்; And that disciple daily preparing food to lord Siva who is dharma rules are following to whom mth; tpsA;Ffpd;wbrq;riliacilamwthHpme;jduharptbgUkhDf;FMFk; vd;W
செந் நெல் இன்னமுதோடு செங்கீரையும்  and then daily in the red color paddy rice preparing food and then red color leavesplants are prepared  as salad form
ehSk; rpte;jbey;ypd; ndpaczt[ld; brA;fPiua[k; மன்னு பைந்துணர் மாவடுவும் கொணர்ந்து  And then those best bunch form appearing raw tender mango fruit carried form rpwe;jbfhj;jhftpsA;Fk; khtLita[k; bfhz;Lte;J
அன்ன என்றும் அமுது செய்விப்பாரால் and then daily placed before lord Siva as sacred food form and then conducted poojaas xt;bthUehSk; epajpaha; mKJbra;tpg;ghh;
3.6.6
914 இந்த நன்னிலை இன்னல் வந்து எய்தினும்  And that sacred service is carrying on even if poverty stricken time periods ne;jey;yjpUj;bjhz;ilj; Jd;gk; te;jfhyj;jpYk; cs;
சிந்தை நீங்காச் செயலின் உவந்திட  and then in the mind place those work is continuously carried for that lord Siva  wanted to keep in his place cs;sj;jpy; tplhJgw;wpr; bra;JKog;gijj;jhk; kfpH;e;JBkw;bfhz;LnUf;fmtiuj; jk;kplj;Bjitf;f
முந்தை வேத முதல்வர் அவர் வழி  and that lord Siva is principal to veethaas who has made to vanish the wealth BtjA;fspy; Kjy;td; MdrptbgUkhd; mth;fs; tHptHp
வந்த செல்வம் அறியாமை மாற்றினார் And then put him in poverty stricken state cz;lhdkpFe;jbry;tA;fs; mitbrd;wtHpfhdnayhjtz;zk; khw;wpmUs; bra;jhh;
3.6.7
915 மேவு செல்வம் களிறு உண் விளங்கனி  And that way multiplied wealth elephant has eaten the vellaam fruits form
jk;kplk; bgUfpabry;tk; ahidcz;ltpsA;fdpBghd;W ஆவதாகி அழியவும் அன்பினால்  Perished and then love filled form mHpat[k; md;gpdhBy
பாவை பங்கர்க்கு முன்பு பயின்ற அத்  lord Siva who has kept lards parvethi in his left part of body to whom hitherto did service is
cikxUTweharptbgUkhDf;FKd; bra;Jte;j தாவில் செய்கை தவிர்ந்திலர் தாயனார் Without any deficiency those thaayanaar continuously did it me;jf; Fiwtpyhr; braypidj; jhadhu; jtpuhJbra;Jte;jhu;
3.6.8
916 அல்லல் நல்குரவு ஆயிடக் கூலிக்கு  And then that sorrow form of poverty multiplied form and then for wage earner form Jd;gj;jpw;FVJthatWikkpFe;jplTypf;F
நெல் அறுத்து மெய்ந் நீடிய அன்பினால்  Those ripped paddy is cut and then from it got wages form of paddy and with it that true service is continuously doing it bey; mWj;Jk; mjd; tUthahfg; bgUkhdplj;Jcz;ikePoamd;gpdhy;
நல்ல செந்நெலிற் பெற்றன நாயனார்க்கு  in that wages way got red color paddy is kept away for lord Siva
jhk; ey;ybre; bey;yhfg; bgw;wdahtw;iwa[k; rptbgUkhDf;F ஒல்லை இன்னமுதாக் கொண்டு ஒழுகுவார் And in that way sacred food prepared and then served to lord Siva cld; ndpamKjhf;fpg; gilj;JxGfptUthuha;
3.6.9
917 சாலி தேடி அறுத்தவை தாம் பெறும்  In that way good senjaalipaady harvested place went to work and then got that paddy as wages form ey;ybrq;rhypbey; mWtilbra;a[k; nlk; brd;WTypbey; mWj;Jk;
கூலி எல்லாம் திரு அமுதாக் கொண்டு  with that remuneration those sacred food prepared form served to lord Siva
mjd; TyptUthahfg; bgUkhdplj;JjpUmKjhfmikj;J நீல நெல்லரி கூலி கொண்டு உண்ணும் நாள் And then lower grade paddy is harvested and that paddy is used for daily eating purpose in that way eacking out daily life  fhh; bey; mhpe;Jbgw;wTypahdfhh; bey;yhy; jhk; czthf;fpf; bfhz;LthH;e;Jte;jhh;
மால் அயற்கு அரியார் அது மாற்றுவார் and then those thirumal and bharama lord Siva is rare to them and that lord tried to convert it mf;fhyj;jpy; jpUkhYf;Fk; ehd;KfDf;Fk; mhpatuhdniwth; nijkhw;Wgtuha;
3.6.10
918a நண்ணிய வயல்கள் எல்லாம் நாள் தொறும் முன்னம் காண  Lord Siva all the places red color paddy alone growing form made it
niwth; bghUe;jpatay;fspy; vy;yhk; ehs;BjhWk; Kd; fhZkhW வண்ணவார் கதிர்ச் செஞ்சாலி ஆக்கிட மகிழ்ந்து சிந்தை  And then that lovely red color paddy alone growing form converted all the lands but thaayanaayanaar only see it as happy way mHfpaePz;lfjph;fisf; bfhz;lbre;bey; kl;Lk; tpistjha; Mf;fplmijf; fz;LbgUikcilajhadhf
அண்ணலார் அறுத்த கூலி கொண்டு இஃது அடியேன் செய்த  and then got happy mind and those wage form got red color paddy with it daily prepared sacred food
vd;Wkdk; kfpH;e;JmijmWj;jTypahdbre;bey;iyf; bfhz;LnJehd;bra;j புண்ணியம் என்று போத அமுது செய்விப்பார் ஆனார் And the thinking this is punniya on my part in that way much sacred food is prepared and then conducted poojaas g[z;zpak; MFk; vd;Wepide;Jniwtiuepuk;gmKJbra;tpg;ghh; Mdhh;
3.6.11
919 வைகலும் உணவு இலாமை மனைப் படப்பையினிற் புக்கு  Daily no food to eat but those loved wife
ehs;BjhWk; czt[ ny;yhjjhy; Fiwahjmd;igcila நைகரம் இல்லா அன்பின் நங்கை கைஅடகு கொய்து  Who has plucked green leaves in the back side of house kidtpahh; tPl;od; bfhy;iyapy;
பெய்கலத்து அமைத்து வைக்கப் பெருந்தகை அருந்தித் தங்கள்  and then prepared food with it and then place before thaayanaayanaar who has eaten it
g[Fe;Jifahy; gwpf;Fk; niyfisg; gwpj;Jr; rikj;Jcd;fyj;jpy; nlmijcz;L செய்கடன் முட்டா வண்ணந் திருப்பணி செய்யும் நாளில் And that daily form sacred feeding service is without fail firm form doing it continuously and those days jA;fs; epajpaha;r; bra;Jte;jjpUj;bjhz;od; flikjtwhjgojpUg;gzpbra;Jte;jhh; me;jehspy;
3.6.12
920 மனை மருங்கு அடகு மாள வட நெடு வான மீனே  And then as time moving those green leaves also dried up and that modesty and character filled those arunthathi star form of wife
tPl;od; g[wj;jhfKisj;Jepd;wfPiufSk; xHpe;jpltljpirf; fz; Bjhd;Wk; beLthdj;Jxsph;fpd;wfw;g[ilamUe;jjpiaxj;jmk;ikahUk; அனையவர் தண்ணீர் வார்க்க அமுது செய்து அன்பனாரும்  And then those water alone given to drink and that water is drinking form keeping soul and body together
jk; fztdhUf;Fcz;Zk;gojz;zPh; thu;f;fmjidcz;LjhadhUld; வினை செயல் முடித்துச் செல்ல மேவு நாள் ஒருநாள் மிக்க  But his sacred service to lord Siva Dailey  doing happily and that period one day
jkJbjhz;od; braiyndpJbra;JthH;e;JtUk; fhyj;JxUehs; முனைவனார் தொண்டர்க்கு அங்கு நிகழ்ந்தது மொழியப் பெற்றேன் So that form of firm commitment is elaborating to other disciples KidtuhdrpbgUkhdpd; bjhz;lUf;FmA;FepfH;e;jijvLj;JbkhHpe;jplmoBad; thH;t[ bgw;Bwd;
3.6.13
921 முன்பு போல் முதல்வனாரை அமுது செய்விக்க மூளும்  And that acute form of poverty even at that time to feed  lord Siva as before and that burning fire form of love
nj;jifatUikapYk; Kd;g[ Bghy; Kjy;tdhiumKJbra;tpf;fjk;kplj;J }Sfpd;w அன்பு போல் தூய செந்நெல் அரிசி மாவடு மென் கீரை  And that red color paddy place prepared sacred food and tender raw mangoes and then red color leaves cooked form
md;g[ BghyBt J]ajhdbre; bey;ypd; mhprpiaa[k; khtLita[k; brk;ikahdbrA;fPiuiaa[k; துன்புபோம் மனத்துத் தொண்டர் கூடையில் சுமந்து போகப்  And that pain relived minded thaayanaayanaar in his basket place carried form in the head place
Jd;gk; ePA;fpakdj;ijcilabjhz;lu; jkJTilapy; Rke;JBghf பின்புபோம் மனைவியார் ஆன் பெற்ற அஞ்சு ஏந்திச் சென்றார் And then his back place moving wife those sacred bath giving articles are carried in the hand place in that way moved back ward mth; gpd;g[ bry;Yk; kidtpahh; jpUKGf;FMl;bjw;Fchpamidj;ija[k; kz; fyj;jpy; jkJifapy; bfhz;Lbrd;whh;
3.6.14
922 போதரா நின்ற போது புலர்ந்து கால் தளர்ந்து தப்பி  In that way walking and moving time those so many days not eating food and then because of his tiredness legs are detoriated form walking is slipped form nt;thWbry;Yk; bghGJgyehs;fs; czt[ ny;yhikahy; te;jBrhh;thy; thofhy; jsh;e;Jeiljg;gp
மாதரார் வருந்தி வீழ்வார் மட்கல மூடுகையால்  who has fallen down on land before that his wife with his hand tried to stop him but failed way
tUe;jptPH;fpd;wehadhiumth; kidtpapd; fyj;ij }o itj;jifahy; காதலால் அணைத்தும் எல்லாம் கமரிடைச் சிந்தக் கண்டு  That thaayanaayanaar who has carried the red color paddy rice and red color cooked leaves and raw mangoes are spill over in the parched land hole place and then on seeing it
fhjYld; midj;Jk; jhadhh; ifapy; vLj;Jr; brd;wbre;bey; mhprpa[k; brA;fPiua[k; khtLt[k; jhk; brd;Wbfhz;oUf;Fk; epybtog;gpy; rpe;jplf;fz;L பூதநாயகர் தம் தொண்டர் போவது அங்கு இனி ஏன் என்று And those soul leader lord siva’s disciples named thaayanaayanaar thinking here after we cannot go to lord Siva’s temple before and that way thinking caph;fSf;Fvy;yhk; jiytuhdrptbgUkhdpd; bjhz;luhajhadhUk; ndpbgUkhdpd; jpUKd;gpw;Fg; Bghjy; Vw;Wcz;fvd;W
3.6.15
922 நல்ல செங்கீரை தூய மாவடு அரிசி சிந்த  Those good rice and red color leaves and  raw mangoes are spill over so that ey;ybrA;fPiua[k; J]a khtLt[k; mhprpa[k; rpe;jpg; Bghajhy;
அல்லல் தீர்த்தாள வல்லார் அமுது செய்து அருளும் அப்பேறு  those lord Siva who is removing my problem and then taken me as his slave and that lord Siva who has today taking sacred food that boon I have lost in that way thinking vk;ikmy;yy; jPh;j;JMl;bfhs;ty;yhuhfpabgUkhd; nd;WjpUmKJbra;jpLk; me;jg;Bgw;w
எல்லையில் தீமையேன் இங்கு எய்திடப் பெற்றிலேன் என்று  so limitless bad deeds are possessed person I am so to – day that feeding service is deprived on my part and that way thinking to that act this is the solution that way thinking
vy;iyny;yhjjPikcilamoBad; nA;Fg; bgw;wpByd; vd;Wbrhy;ypmjw;FnJBtjPh;t[ MFk; vd;W ஒல்லையில் அரிவாள் பூட்டி ஊட்டியை அரியல் உற்றார் And then at once in the waist place inserted form kept those sickle is pulled out and then in the neck place kept that stoopped form of sickle and then started to cut his throat CldoahfnLg;gpy; brUfpnUe;jjhk; mhpthisvLj;Jj; jkJfGj;jpy; khl;oj; jd; kplw;wpidmhpay; cw;whh;
3.6.16
924 ஆட் கொள்ளும் ஐயர் தாம் இங்கு அமுது செய்திலர் கொல் என்னாப்  Lord Siva who has taken me as his slave but today he is not taken food in that way thinking
vd;idMl;bfhs;Sk; bgUkhdhh; nd;WmKJbra;jpg; bgw;wpyBuvd;w பூட்டிய அரிவாள் பற்றிப் புரையற விரவும் அன்பு  And that neck place kept the sickle and then with his hand and that his flaw less love showing form
fGj;jpy; g{l;oamhpthspidf; ifahy; gpoj;Jj; jk;kplk; cs;sFw;wk; mw;wmd;g[ nJ காட்டிய நெறியின் உள்ளந் தண்டு அறக் கழுத்தினோடே  Who has cut of the throat and that bleeding way standing there
vdf;fhl;oame;bewpapy; cs; nUe;j KJF vYk;g[j; jz;LfGj;jpBdhLmWj;jplmhpe;Jepd;whh; ஊட்டியும் அரிய நின்றார் உறுபிறப் பரிவார் ஒத்தார் In that way his repeated birth and death cut of form that firm mind possessed form appeared njdhy; jkf;Fcw;wgpwg;gpidmhpe;jpLk; jd;ikcilath; Bghd;wth;
3.6.17
925 மாசறு சிந்தை அன்பர் கழுத்து அரி அரிவாள் பற்றும்  And that flawless form of mind possessed disciple who is cut his throat and that time lord Siva hold his  hand
Fw;wk; mw;wrpe;ijcilamd;gu;jkJfGj;ijmhpe;jplmwpthisg; gpof;Fk; ஆசில்வண் கையை மாற்ற அம்பலத்து ஆடும் ஐயர்  And that flawless form of that hand is stopping form and that chitrambalm place dancing lord Siva
Fw;wk; nyhjmf;ifiaj; jLj;Jkhw;wplmk;gyj;JMLk; bgUkhdJ வீசிய செய்ய கையும் மாவடு விடேல் விடேல் என்  In that way swaying form of lord Siva’s left hand and then those tener raw mango biting sound those vedeal sounds are continuously raising form
tPrpepd;W Moa nlJjpUf;ifa[k; khtLitf; foj;jpLk; BghJtpBly; tpBly; vd;WvGk; ஓசையும் கமரில் நின்றும் ஒக்கவே எழுந்த அன்றே And that parched land hole place one hand appeared vGk; Xira[k; mA;Fs;sepybtog;gpy; nUe;Jk; xUA;FvGe;jd
3.6.18
926 திருக்கை சென்று அரிவாள் பற்றும் திண் கையைப் பிடித்த போது  In that way lord Siva’s sacred hand is hold by lord siva’s hands and that mighty hands are holding time niwtdpd; jpUf;ifbrd;WjhadhUilamhpthisg; gpoj;jpLk; jpz;zpaifapidg; gw;Wk; BghJ
வெருக்கொடு தம் கூறு நீங்க வெவ் வினை விட்டு நீங்கிப்  and those magic form that sickle cut of place those wounds are removed form and then from him those previous birth wild bad deeds are removed form
mth; mw;g[jk; cwths;gl;ljhy; mtUilafGj;jpy; Vw;gl;l g[z; ePA;fmth; nlj;jpy; nUe;jbfhoatpida[k; ePA;f பெருக்கவே மகிழ்ச்சி நீடத் தம்பிரான் பேணித் தந்த  And that big bliss form of happiness ever available form and that lord Siva put his grace on him bgUk;goahdkfpH;r;rpePoj;jpljk; bgUkhd; jkf;fhfmUspa
அருட் பெரும் கருணை நோக்கி அஞ்சலி கூப்பி நின்று and that grace is seen bythaayanaayanaar seen in visual form and then folded hands form prayed lord Siva bgUk; fUizapidj; jhadhh; Behpy; fz;Ljhk; iffisf; Tg;gpepd;W
3.6.19
927 அடியனேன் அறிவு இலாமை கண்டும் என் அடிமை வேண்டிப்  And I am ignorance filled person which is seen by lord siva but who wanted to get my slavery form of service
moBad; mwptpyhikfz;Lk; vd; moikBtz;o படி மிசைக் கமரில் வந்து இங்கு அமுது செய் பரனே போற்றி  Lord Siva you have appeared in the parched land hole place and the then eated the spillover sacred food and then blessed me that rich form of lord Siva you are so I salute under you feet
ne;jepyj;jpd; fz; cs;sbtog;gpy; te;JnA;Frpe;jpamKjpidcz;LmUspabry;tBdtzf;fk; துடியிடை பாக மான தூயநற் சோதி போற்றி  Those yudukkai small drum form of narrow waist possessed lords yumaadeevi is taken left part of body and that pure big beacon light form lord Siva you are appearing so that I salute under your feet
cLf;FBghd;wrpwpaniliacilacikak;ikahiuxUkUA;fpy; bfhz;l J]a ey;yBgbuhspBatzf;fk; பொடியணி பவள மேனிப் புரி சடைப் புராண போற்றி And then those sacred ashes are adorned all over the body place and then twisted crown form of soft hair possessed lord Siva you are good old ripped fruit form appearing that prime god you are so I salute under your feet ePh; mzpe;jgtsk; Bghd;wjpUBkdpiaa[k; KWf;fpabkd;ikahfriliaa[k; cilaKd;idgHk; bghUl;Lk; Kd;dtBdtzf;fk;
3.6.20
928 என்றவர் போற்றி செய்ய இடப வாகனராய்த் தோன்றி  In that way thaayanaayanaar praying and then praising lord siva who has ascended form appeared in the bull place and then blessed thaayanaayanaar vd;Wmth; Bghw;wptzA;fmth; Kd; MBdw;wpd; kPJBjhd;wpmUsp
நன்று நீ புரிந்த செய்கை நன்னுதல் உடனே கூட  and then said that you have done good deed in this world and then good fore head possessed wife with her not separated form
eP g[hpe;j bray; ed;Wey;ybew;wpapidcilacdJkidtpa[ld; vd;Wk; ePA;fhJ என்றும் நம் உலகில் வாழ்வாய் என்று அவர் உடனே நண்ண  And then long live in the Siva logam in that way lod Siva blessed him and then lord Siva allowed to move with him
vd;Wk; ek; cyfpy; thH;thahfvd;WmUs;g[hpe;JmtUk; jk;Kld; te;jplj; மன்றுளே ஆடும் ஐயர் மழ விடை உகைத்துச் சென்றார் And that way lord Siva dancing form blessing all and that bharma way following lord Siva who has ascended on the bull back form moved away jpUkd;Ws; Mo mUSk; Kjy;tdhabgUkhDk; mwf;flt[shk; MBdw;wpd; kPJvGe;JmUspr; brd;whh;
3.6.21
929 பரிவு உறு சிந்தை அன்பர் பரம் பொருளாகி உள்ள  And that love bubbling form of thaayanaayanaar and that higly regarded matter form appearing lord Siva
md;g[ jJk;gparpe;ijcilamd;guhajhadhh; BkyhdbghUsha; cs;s பெரியவர் அமுது செய்யப் பெற்றிலேன் என்று மாவின்  Who has not eaten the food in that way raw mango
bgUkhdhh; mKJbra;ag; bgw;wpByd; vd;WthpapidcilakhtLtpid வரிவடு விடேலெனா முன் வன் கழுத்து அரிவாள் பூட்டி  Which is biting form raised the vedeeal sound not hearing before that mighty power possessed neck place those sickle is kept
cz;Zjyhy; Ma tpBly; vDk; Xiriaf; Bfl;gjd; Kd; jkJtypikbghUe;jpafGj;jpy; mhpthisg; g{l;o அரிதலால் அரிவாட்டாயர் ஆயினார் தூய நாமம் And then tried to cut of the throat so that he got the name arivaalthalainaayanaar and that pure name got by him mhpaKw;gl;ljhy; mwpths; jhah; vd;Wk; J]a bjhLbgahpidg; bgWthuhapdhh;
3.6.22
930 முன்னிலை கமரே யாக முதல்வனார் அமுது செய்யச்  Before appearing those parched land place those lord Siva’s sacred food spill over in the parched dried hole place
jkJKd;dpiyahanlk; epyk; btog;BgahfKjy;tdhuharptbgUkhd; mKJbra;jplf; bfhz;Ltug;gl;l செந்நெலின் அரிசி சிந்தச் செவியுற வடுவின் ஓசை  And that red color paddy spill over and then that tender raw mango biting form and those vedeeal sound appeared in the ear place bre;bey;ypd; mhprprpe;jplt[k; khtLtpidf; foj;jyhy; Ma tpBly; Xirjk; brtpapy; Bfl;fg; bgw;wplt[k;
அந் நிலை கேட்ட தொண்டர் அடி இணை தொழுது வாழ்த்தி  and that capacity filled arivaatanaayanaar sacred feet are praying and then praising form
ty;ybjhz;luhamhpthl;lhahpd; jpUtokyh;fisj; bjhGJthH;j;jp மன்னும் ஆனாயர் செய்கை அறிந்தவாறு வழுத்தல் உற்றேன் And then next naayanaar named aanaayanaayanaarwho has lord Siva’s grace is got form lived and that naayanaar activities are going to expain here after jpUmUs; rpwe;Jvd;Wk; thH;e;jpUf;Fk; Mdhaehadhupd; braypidehd; mwpe;jthWBghw;wj; bjhlA;Ffpd;Bwd;
3.6.23

திருச்சிற்றம்பலம்—omthiruchitrambalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *