MEI PORUL NAAYA NAAR - WORAIYOOR DISCIPLE

MEI PORUL NAAYA NAAR

5. மெய்ப்பொருள்நாயனார்புராணம்

MEI PORUL NAAYA NAAR

Mei porul naaya naar is seeathi place king. One vices filled person mutha naathan those Saiva saint form appeared and then stabbed the king. On seeing that act those guard named thathan tried to kill him but the king stopped thathan and then inform that he is lord Siva’s disciple and then let him off in that way ordered the king and then entered Siva logam place

திருச்சிற்றம்பலம்—OM THIRU CHITRAMBALAM

467 சேதிநன்னாட்டுநீடுதிருக்கோவலூரின்மன்னி SEEATHI NANNAATTU NEEDU THIRUK KOOAVALOORIN MANNI  Those goodness filled place is seeti kingdom where situated thiru kooavaloor temple place descended lord Siva with lords parvathi ek;ik kpFe;j Brjp ehl;od; fz; cs;s Bkd;ik bghUe;jpa jpUf;BfhtY]upd; fz; thH;e;J mUsp
மாதொருபாகர்அன்பின்வழிவருமலாடர்கோமான்  MAA THORUPAAKAR ANPIN VALIVARU MALAADAR KOOA MAAN those lord Siva kept lords parvathi in his left part of body and those lord Siva place much devotion filled form appeared  those hill place kingis mei porul naayanaar
cikak;ikahiu xU Tw;wpy; itj;J mUSk; rptbgUkhdplj;Jg; gf;jpik bra;J xGFk; kiyakhd; ehl;ow;F cupa murh; வேதநல்நெறியின்வாய்மைவிளங்கிடமேன்மைபூண்டு VEEATHA NAL NERIYIN VAAYIMAI VILANGKIDA MEEANMAI POONDU  And then those veethaa form good ruling carried in this land and then those glory filled form ruling it
Btj ed;bdwpapd; cz;ikj; jpwkhdJ cyfj;jpy; tpsf;fk; mila Bkd;ik cilatuha; காதலால்ஈசர்க்குஅன்பர்கருத்துஅறிந்துஏவல்செய்வார் KAATHALAAL EESARKKU ANPAR KARUTHTHU ARINTHU EEAVAL SEYIVAAR And then much love filled form those lord Siva’sdisciples requirements are known form helping and then served under their feet kpf;f md;gpdhy; niwtdJ moahhpd; cs;sf;fUj;ij mwpe;J mth;f;Fk; Vty; bra;J tUgtuhdhh;
2.5.1
468 அரசியல்நெறியின்வந்தஅறநெறிவழாமல்காத்து  ARASIYAL NERIYIN VANTHA ARANERI VALAAMAL KAATHTHU And those king ruled the state with proper political rules are following way and then from hereditary form those dharma rules are following form and those dharma rules are preserved form mth; ey;yhl;rp brYj;Jjw;Fhpa murpay; bewpapy; epd;Wk; tHptHpahfg; Bghw;wp tUk; mwbewpiaj; jtwhky; ghJfhj;Jk;
வரைநெடும்ந்தோளால்வென்றுமாற்றலர்முனைகள்மாற்றி VARAI NEDUN THOOALAAY VENRU MAARRALAR MUNAIGAL MAARRI  those mighty shoulder power possessed form enemies are own over and those enemies battle forces are destroyed form kiy mida beoa jk; Bjhs;typikahy; giftiu btd;W mg;gifthpd; gil typikia mHpj;Jk;
உரைதிறம்பாதநீதிஓங்குநீர்மையினின்மிக்கார் YURAI THIRAM PAATHA NEETHI OONGKU NEERMAIYININ MIKKAAR and then good ruling is giving form and those ordered wards are properly following form so in that good mannerism and good character possessed form so that all are praised his ruling 
jhk; Twp brhw;fspdpd;Wk; BtWglhJ ed;bdwpfisg; Bghw;wp tUk; FzA;fshy; cah;e;Jk; திரைசெய்நீர்ச்சடையான்அன்பர்வேடமேசிந்தைசெய்வார் THIRAI SEYINEERCH SADAIYAAN ANPAR VEEADAMEEA SINTHAI SEYVAAR Those waves are emanating Ganges are adorned in the hair place and that long hair place adorned lord Siva and then whose disciples are all the time thinking form seated and then ruled the state miy tPRfpd;w fA;ifiaj; jhA;fpa jpUr;rilia cila rptbgUkhdpd; moath; jpUBtlj;ijBa rpe;ij bra;J tUthh;
2.5.2
469 மங்கையைப்பாகமாகஉடையவர்மன்னும்கோயில்  MANGKAIYAIP PAAKAMAAKA YUDAIYAVAR MANNUM KOOAYIL Lord Siva who has possessed lords parvathi in his left part of body and those temple places are
cikak;ikahiu xU ghfj;jpy; bfhz;l rptbgUkhd; btspg;gl;L tPw;wpUf;Fk; Bfhapy;fs; எங்கணும்பூசைநீடிஏழிசைப்பாடல்ஆடல் ENGKANUM POOSAI NEEDI EEALISAIP PAADAL AADAL Daily lord Siva’s sacred boojaas are daily proper way going form and then seven types of music and dancing aregoing form vA;Fg; g{i$fs; tGthky; ePoj;J ele;J tUkhW VH; nirg;ghly; Mly; 
பொங்கியசிறப்பின்மல்கப்போற்றுதல்புரிந்துவாழ்வார் PONGKIYA SIRAPPIN MALAKAP POOARRUTHAL PURINTHU VAALVAAR  and those day to day acts are proper way going form praying lord Siva and that form of holy life leading
kpft[k; bghUe;jp epfGkhW jtwhky; bra;J tHpgl;L thH;gtuha[k; தங்கள்நாயகருக்குஅன்பர்தாளலால்சார்புஒன்றுஇல்லார் THANGKAL NAAYAKARUKKU ANPAR THAALALAAL SAARPU ONRU ILLAAR And those lord Siva is considered as leader and his disciples are considered as followers and then that Saiva religion alone following form leading good life in this world jA;fs; jiythpd; moahh;fspd; jpUtofisBa ad;wp BtW rhh;g[ ny;yhjtuhft[k; mth; tpsA;fpdhh;
2.5.3
470 தேடியமாடுநீடுசெல்வமும்தில்லைமன்றுள்  THEDIYA MAADU NEEDU SELVAMUM THILLAI MANRUL And those king earned wealth and his ancestral earned the wealth and then preserved other wealth are belongs to lord Siva who is dancing in citrambalm temple place mth;jk; Bjoa bry;tKk; jk; Kd;Bdhuhy; Nl;lg;gl;l tHptHpahf fhj;JtUk; kw;w bry;tA;fSk; jpy;iy bghd;dk;gyj;jpy;
ஆடியபெருமான்அன்பர்க்குஆவனஆகும்என்று AADIYA PERUMAAN ANPARKKU AAVANA AAKUM ENRU  and those lord Siva’s disciples alone are using form giving freely
Mly; bra;J mUSfpd;w bgUkhdpd; moatUf;Bf chpadthk; நாடியமனத்தினோடுநாயன்மார்அணைந்தபோது  NAADIYA MANATHTHINOODU NAAYAN MAAR ANAINTHA POOATHU And those willingness filled mind form those Siva disciples are approaching him
vd;W tpUk;gpa kdj;jpBdhL rptd; moahh;fs; jk;kplj;J vGe;J mUSk;BghJ கூடியமகிழ்ச்சிபொங்கக்குறைவுஅறக்கொடுத்துவந்தார் KOODIYA MAKILCHSI PONGKAK KURAIYU ARAK KODUTHTHU VANTHAAR And then love filled form gave things so as to fulfilled their requirements jk; cs;sj;jpy; epiwe;j md;gpd; kfpH;r;rp kpf Btz;oa bghUs;fis vy;yhk; Fiwtpd;wpf; bfhLj;J te;jhh;
2.5.4
471 இன்னவாறுஒழுகும்நாளில்இகல்திறம்புரிந்துஓர்மன்னன்  INNAVAARU OLUKUM NAALIL IKAL THIRAM PURINTHU OOR MANNAN In that way doing day to day works one king so as to own over his land with those intention ntu; nA;Adk; xGfp te;j fhyj;jpy; xU kd;dd; mtUila gif bfhz;L bty;Yk; Miraha;
அன்னவர்தம்மைவெல்லும்ஆசையால்அமர்மேற்கொண்டு ANNAVAR THAMMAI VELLUM AASAIYAAL AMAR MEEARKONDU 
Bghh; bra;jiy Bkw;bfhz;L பொன்அணிஓடையானைப்பொருபரிகாலாள்மற்றும்  PON ANI OODAI YAANAIP PORU PARIKAALAAL MARRUM Who has invaded with elephants those gold ornaments are adorned in the fore head place and with horse warriors and land warriors
bghd;dhy; bra;j bew;wpg;gl;lj;ij cila Midfisa[k; Bghh; bra;jw;F chpa Fjpiufisa[k; fhyhl; gilfisa[k; பன்முறைஇழந்துதோற்றுப்பரிபவப்பட்டுப்போனான் PANMURAI ILANTHU THOOARRUP PARIPAVAP PATTUP POOANAAN But all are so many times lost so that run away from that place gyKiw nHe;J Bjhw;W Xl mjdhy; khdk; nHe;J Bghdhd;
2.5.5
472 இப்படிஇழந்தமாற்றான்இகலினால்வெல்லமாட்டான்  IPPADI ILANTHA MAARRAAN IKALINAAL VELLA MAATTAAN In that way so many times lost battle and those meiporul naaya naar king is not won over nt;thW gyfhyKk; Bjhy;tp mile;j mg;gifth; jd; typikapdhy; bty;y Koahjtd; Mfp
மெய்ப்பொருள்வேந்தன்சீலம்அறிந்துவெண்நீறுசாத்தும் MEYPPORUL VENTHAN SEELAM ARINTHU VENNEERU SAATHTHUM  so cunning way wanted to kill him those lord Siva’s disciples form decorated himself as white ashes adorned
btz;zPW mzpjyhfpa அப்பெருவேடம்கொண்டேஅற்றத்தில்வெல்வான்ஆகச்  APPERU VEEADAM KONDEEA ARRATHTHIL VELVAAN AAKACH And those lord Siva’s disciples are adorning those rutraacha saffron dress and those won over intention
moathpd; jpUBtlj;ij tq;ridahff; bfhz;L me;j tq;rj;jhy; bty;Yjy; Btz;Lk; vd;w செப்பருநிலைமைஎண்ணித்திருக்கோவலூரில்சேர்வான் SEPPARU NILAIMAI ENNITH THIRUK KOOAVALOORIL SEEARVAAN And then one stager carried in the book place concealed form and then entered into thiru kooavalloor place thf;fpdhy; brhy;yf;Tlhj me;j epiyikia cs;sj;jpy; vz;zpf;bfhz;L jpUf;BfhtY]h;f;Fk; brd;W mile;jhd;
2.5.6
473 மெய்எல்லாம்நீறுபூசிவேணிகள்முடித்துக்கட்டிக்  MEY ELLAAM NEERU POOSI VEEANIGAL MUDITTHUK KAATTIK And then whole body place sacred ashes are adorned form and then long hair is tied as crown form jk; cly; vy;yhk; tpg{jpiag; g{rpf; bfhz;L rilfis Koj;;Jf; fl;of;bfhz;L
கையினில்படைகரந்தபுத்தகக்கவளிஏந்தி  KAIYINIL PADAI KARANTHA PUTHTHAKAK KAVALI EANTHI and then those stager is concealed form and then carried books on his hand place
jk; ifaplj;J cilthis cs;Bs kiwj;j g[j;jfr; Rtofisj; jhA;fpf; bfhz;L மைபொதிவிளக்கேஎன்னமனத்தினுள்கறுப்புவைத்துப் MAI POTHI VILAKKEEA ENNA MANATHTHINUL KARUPPU VAITHTHUP  And then internally darkness filled form but externally light glittering form appearing
fUikia cs;Bs bfhz;L btspBa xsptPRk; tpsf;Bf vdf; TWkhW பொய்தவவேடம்கொண்டுபுகுந்தனன்முத்தநாதன் POY THAVA VEEADAM KONDU PUKUNTHANAN MUTHTHA NAATHAN In the mind place cunningness concealed form and then those lies are concealed form and then appearing in the saint form in that place those king named mutha naathan entered cs;sj;jpy; tq;rj;ijg; bghjpe;J itj;Jg; bgha;ia kiwj;j jt Btlk; bfhz;L me;j efuj;jpDs; Kj;jehjd; vd;w kd;dd; g[Fe;jhd;
2.5.7
474 மாதவவேடம்கொண்டவன்கணான்மாடம்தோறும்  MAATHAVA VEEADAM KONDAVAN KANAAN MAADAM THOOARUM Those best saint form but those vengeance concealed in the mind place and those mutha naathan those storied building place
rpwe;j jtf; Bfhyj;ijg; g{z;l td;fz;ik cila Kj;jehjd; Bky; khlA;fs; BjhWk; கோதைசூழ்அளகபாரக்குழைக்கொடிஆடமீது  KOOATHAI SOOL ALAKA PAARAK KULAIK KODI AADA MEETHU And those garland adorned hair and kulai ear ornament adorned form and then creeper plant form swaying form those ladies are dancing
khiyfs; R{H;e;j Te;jiya[k; FiHfisa[k; cila bfhoBghYk; mirjiy cila kfsph;fs; eldk; Ml சோதிவெண்கொடிகள்ஆடுஞ்சுடர்நெடுமறுகில்போகிச் SOOATHI VEN KODIGAL AADUNG SUDAR NEDU MARUKIL POOAKICH  And then top building place white flags are swaying form and those broad street place moving form mtw;wpd; kPJ btz;ikahf xsptpsA;Fk; bfhofs; mira fhz;lw;W nldha xsp bghUe;jpa ePz;l tPjpapy; brd;W
சேயதிர்பெருமான்கோயில்திருமணிவாயில்சேர்ந்தான் SEEAYATHIR PERUMAAN KOOAYIL THIRU MANI VAAYIL SERNTHAAN and those seeathi place king mei porul naaya naar whose diamondsare studded place entrance door steps place approached Brjpehl;L murd; Md bka; bghUs; ehadhuJ mHfpa kzpfs; bghUe;jpa muz;kid thapiy mile;jhh;
2.5.8
475 கடைஉடைக்காவலாளர்கைதொழுதுஏறநின்றே  KADAI YUDAIK KAAVALAARKAI THOLUTHU EARA NINREEA In the so many entrances place standing guards are seeing as his saintly appearance prayed and then allowed him to enter muz;kidapy; gy thapy;fs; BjhWk; fhty; bra;J epd;w fhtyh;fs; Kj;jehjd; irtf; Bfhyj;Jld; cs;Bs g[Fe;jBghJ mtidf; if bjhGJ
உடையவர்தாமேவந்தார்உள்எழுந்துஅருளும்என்னத் YUDAIYAVAR THAAMEEA VANTHAAR YUL ELUNTU ARULUM ENNATH  and then stand away those lord Siva’s saint arrived and then allowed him to enter inside
tpyfp epd;W vk;ik MSila moahh; jhBk te;jhh; cs;Bs vGe;J mUSf vdf;Twpl தடைபலபுக்கபின்புதனித்தடைநின்றதத்தன்  THADAI PALAPUKKA PINPU THANITH THADAI NINRATHATH THAN And those way so many doors are crossing form and then at last those thathan guarding place approached
mA;AdBk muz;kidapd; thapy;fs; gy g[Fe;j gpd;g[ nWjpaha; cs;s thapiyf; fhf;Fk; jj;jd; vd;gtd; இடைதெரிந்துஅருளவேண்டும்துயில்கொள்ளும்இறைவன்என்றான் IDAI THERINTHU ARULA VEEANDUM THUYIL KOOALLUM IRAIVAN ENRAAN Those thathan informed that king is sleeping so now you may not enter in in that way informed rkak; Behf;fpj; jhA;fs; vGe;J mUs Btz;Lk; vk; niwth; ng;BghJ Japy; bfhs;fpd;whh; mjdhy; cs;Bs bry;y Btz;lh vd ciuj;jhh;
2.5.9
476 என்றுஅவன்கூறக்கேட்டேயான்அவற்குஉறுதிகூற  ENRU AVAN KOORAK KEEATTEEA YAAN AVARKU YURUTHI KOORA In that stopping wards are said but mutha naathan not heed his wards and then that I have teach some new books to king
vd nA;Adk; jil bkhHpiaj; jj;jd; brhy;yf; Bfl;l gpd;dh; ehd; kd;dDf;F cWjp Twg; g[Fe;Bjd; நின்றிடுநீயும்என்றேஅவனையும்நீக்கிப்புக்குப்  NINRIDU NEEYUM ENREEA AVANAIYUM NEEKKIP PUKKUP So you need not stop me in that way said and then entered inside Mjyhy; ePa[k; nA;F jil bra;ahky; epw;f vd;W brhy;yp nt;thW mtidf; fle;J cs;Bs g[Fe;J
பொன்திகழ்பள்ளிக்கட்டில்புரவலன்துயிலமாடே PON THIKAL PALLIK KATTIL PURAVALAN THUYILA MAADEEA  And those golden cot place the king is sleeping
bghd;dhy; nad;W tpsA;Fk; fl;oypy; kd;dh; cwA;fg; மன்றலங்குழல்மென்சாயல்மாதேவிஇருப்பக்கண்டான் MANRALANGKULAL MEN SAAYAL MAA THEEAVI IRUPPAK KANNDAAN And then nearby place the fragrance filled hair possessed the queen seated nearby place those appearance mutha naathan seen gf;fj;jpy; kzk; fkGk; mHfpa Te;jiya[k; bkd;ikahd rhaiya[k; cila mur khBjtp nUf;f Kj;jehjd; ghh;j;jhd;
2.5.10
477 கண்டுசென்றுஅணையும்போதுகதும்எனஇழிந்துதேவி  KANNDU SENRU ANAIYUM POOATHU KATHUM ENA ILINTHU THEEAVI And then on seeing by the queen fast form get up mA;Adk; ghh;j;J gpd;g[ cs;Bs gf;fj;jpy; BghFk;BghJ mijg;ghh;j;j murpahu; tpiue;J vGe;J
வண்டலர்மாலையானைஎழுப்பிடஉணர்ந்துமன்னன்  VANDALAR MAALAI YAANAI ELUPPIDA YUNARNTHU MANNAN and those honey bees are sleeping those garland adorned the king is made to wake up by the queen
tz;Lfs; cwA;Ftw;F nlkhf khiyia mzpe;j kd;diu vGg;gpdhh; murh; bka;bghUshh; Japy; czh;e;J அண்டர்நாயகனார்தொண்டராம்எனக்குவித்தசெங்கை  ANDAR NAAYAKANAAR THONDARAAM ENAKKU VITHTHA SENGKAI Those deevaas leader lord Siva’s disciple is entered here those situation realized form the king raised his hands above the head place BjtBjtdhf rptbgUkhdpd; bjhz;lh; nA;F te;jhh; vdj; jiy kPJ brA;if Tg;gpf; bfhz;L
கொண்டுஎழுந்துஎதிரேசென்றுகொள்கையின்வணங்கிநின்று KONDU ELUNTHU ETHIREEA SENRU KOOALKAIYIN VANANGKI NINRU And then getup from the bed and before lord Siva’s disciple praying form standing gLf;if tpl;L vGe;J vjpBu Bgha; moahh; tzf;fj;jpy; epajpaha;j; jhk; bfhz;l bfhs;ifg;go tzA;fp epd;W
2.5.11
478 மங்கலம்பெருகமற்றுஎன்வாழ்வுவந்துஅணைந்ததுஎன்ன  MANGKALAM PERU KAMARRU ENA VAALYU VANTHU ANAINTHATHU ENNA And those auspicious time approached and those way thinking kA;fyk; bgUf vd thH;Bt te;J Brh;e;jJ vd;W vd;DkhW
இங்குஎழுந்துஅருளப்பெற்றதுஎன்கொலோஎன்றுகூற  INKU ELUNTHU ARULAP PERRATHU ENA KOLOOA ENRU KOORA and then enquired the reason for his arrival and then mutha naathan replied that nA;F jhA;fs; vGe;jUSk; BgW tha;f;fg;bgw;wJ vd; bfhy; vd;W bka;g; bghUshh; brhy;y mjidf; Bfl;l Kj;jehjd;
உங்கள்நாயகனார்முன்னம்உரைத்தஆகமநூல்மண்மேல் UNGGAL NAAYANAAR MUNNAM YURAITHTHA AAKAMA NOOL MANMEEAL  your hero lord Siva whose one new aagamaa book I have got cA;fs; ehafuhd niwth; Kd; rpwpa Mfk E]y; ne;j cyfj;jpy;
எங்கும்இலாததுஒன்றுகொடுவந்தேன்இயம்பஎன்றான் ENGKUM ILAATHATHU ONRU KODU VANTHEN IYAMPA ENRAAR so I wanted to explain to you in that way I have arrived here those way mutha naathan replied vA;Fk; ny;yhjjhd xd;iw ckf;Fr; brhy;tjw;fhff; bfhz;L te;Js;Bsd; vdr; brhd;dhd;
2.5.12
479 பேறுஎனக்குஇதன்மேல்உண்டோபிரான்அருள்செய்தஇந்த PERU ENAKKU ITHAN MEEAL UNDOOA PIRAAN ARUL SEYITHA INTHA  And then the king replied that I have got those big boon those way said
vdf;F njidtpl Bkyhd BgW BtW nUf;fpd;wjh niwtd; mzpr; bra;j மாறிலாஆகமத்தைவாசித்துஅருளவேண்டும்என்ன  MAARILAA AAKAMATHTHAI VAASITHTHU ARULA VEEANNDUM ENNA And that aagamaa book may be read and then blessed me in that way king said
khwpy;yhj Mfkj;ij thrpj;J mUs Btz;Lk; vd;W bka;g;bghUs; Kd;dh; Tw நாறுபூங்கோதைமாதுதவிரவேநானும்நீயும்  NAARU POONGKOOATHAI MAATHU THAVIRAVEEA NAANUM NEEYUM If want to read those aagamaa book then that fragrance filled flower adorned the queen should go away from this place in that way mutha naathan said
ehd; Mfj;ij thrpf;f kzKila g{khiy R{oa BjtpahUk; ne;j nlj;jpy; nUe;J ePA;f Btz;Lk; வேறுஇடத்துஇருக்கவேண்டும்என்றுஅவன்விளம்பவேந்தன் VEEARU IDATHTHU IRUKKA VEEANDUM ENRU AVAN VILAMPA VEEANTHAN You and I should be seated in secluded place in that way informed ehDk; ePa[k; jdpahd nlj;jpy; nUf;f Btz;Lk; vd;W Kj;jehjd; brhy;y kd;dh;
2.5.13
480 திருமகள்என்னநின்றதேவியார்தம்மைநோக்கிப்  THIRU MAKAL ENNA NINRA THEEAVIYAAR THAMMAI NOOAKKIP And then king asked to go away from her separate place
jpUkfs; Bghy; mA;F epd;w kidtpahiug; ghh;j;J பரிவுடன்விரையஅந்தப்புரத்திடைப்போகஏவித்  PARIYUDAN VIRAIYA ANTHAP PURATHTHIDAIP POOAKA EAVITH And those way said me;jg;g[uj;Jf;Fk; BghFk;gog; gzpe;Jtpl;L
தருதவவேடத்தானைத்தவிசின்மேல்இருத்தித்தாமும் THARUTHAVA VEEADATHTHAANAITH THAVISIN MEEAL IRUTHTHITH THAANUM  and then those mutha naathan is allowed to seat in good place
g[ide;j jtf;Bfhyk; bfhz;l Kj;jehjidj; jf;f nUf;ifapy; mkur;bra;J இருநிலத்துஇருந்துபோற்றிஇனிஅருள்செய்யும்என்றான் IRU NILATHTHU IRUNTHU POOARRI INI ARUL SEYYUM ENRAAR And then king seated in the land place and then prayed form requested to read the aagamaa book jhk; epyj;jpy; nUe;J bfhz;L Jjpf;f ndp mUs; bra;f vd;W nak;gpdhh;
2.5.14
481 கைத்தலத்துஇருந்தவஞ்சக்கவளிகைமடிமேல்வைத்துப்  KAITH THALATHTHU IRUNTHA VANJSAK KAVALIKAI MADI MEEAL VAITHTHUP And then those mutha naathan in vengeance form those book bag is kept in the lap place
Kj;jehjd; jd; ifapy; itj;jpUe;j tq;ridahff; bfhz;l g[j;jfg;igia jd; koBky; itj;j புத்தகம்அவிழ்ப்பான்போன்றுபுரிந்தஅவர்வணங்கும்போதில் PUTHTHAKAM AVILPPAAN POOANRU PURINTHA AVAR VANANGKUM POOATHIL  And then those book is unfolded form pretended and then those meiporul naaya naar praying time
cs;spUe;j mg;g[j;jfj;ijj; jpwg;gtidg;Bghy tpUk;gp me;j ehadhh; tzA;Fk; rkaj;jpy; பத்திரம்வாங்கித்தான்முன்நினைத்தஅப்பரிசேசெய்ய  PATHTHIRAM VAANGKITHTHAAN MUN NINAITHTHA APPIRISEEA SEYYA In that book place concealed form kept those dagger taken and stabbed the king
mjDs; kiwj;J itj;jpUe;j cilthis vLj;Jj; jhd; Kd; fUjpathBu bra;a மெய்த்தவவேடமேமெய்ப்பொருள்எனத்தொழுதுவென்றார் MEYTH THAVA VEEADAMEEA MEYP PORUL ENATH THOLUTHU VENRAAR And that disciple form appeared that person is true disciple in that way considered but those mutha naathan own over the king mt;toahh; jhKk; bka;ikahd bghUshff; bfhz;l jt Btlj;ijBa bka; bghUshff; fUjp tzA;fp btd;whh;
2.5.15
482 மறைத்தவன்புகுந்தபோதேமனம்அங்குவைத்ததத்தன்  MARAITH THAVAN PUKUNTHA POOATHEEA MANAM ANGKU VAITHTHA THATHTHAN While mutha naathan entered those guard kept one eye on him Kj;jehjd; cs;Bs g[Fe;j BghBj mA;F cs;sk; brYj;jpa jj;jd;
இறைப்பொழுதின்கண்கூடிவாளினால்எறியல்உற்றான்  IRAIP POLUTHIN KANN KOODI VAALINAAL ERIYAL YURRAAN And then fast form entered and then tried to slash mutha naathan
kpf tpiutpy; mA;F te;J jk; thshy; Kj;jehjid btl;l Kide;jhd; நிறைத்தசெங்குருதிசோரவீழ்கின்றார்நீண்டகையால் NIRAITTHA SENGKURUTHI SOOARA VEELKINRAAN NEENDA KAIYAAL  But the king whose blood is oozing out fast way so fallen down on land
kpFe;j FUjp bghA;Fjyhy; fPBH tpGfpd;w ehadhh; தறைப்படும்அளவில்தத்தாநமர்எனத்தடுத்துவீழ்ந்தார் THAARAIP PADUM ALAVIL THATHTHAA NAMAR ENATH THADUTHTHU VEELNTHAAR And then those falling time stopped that thathan and then said who is our gust and lord Siva’s disciple jhk; jiuapy; tpGfpd;w mst[f;Fs; jk; ePz;l ifapdhy; jj;jh nth; ek;kth; vdf; Twp mtd; bra;a Kide;j braiy jLj;J tPH;e;jhh;
2.5.16
483 வேதனைஎய்திவீழ்ந்தவேந்தரால்விலக்கப்பட்ட  VEEATHANAI EYITHI VEELNTHA VEEANTHARAAL VILAKKAP PATTA In that way thathan is stopped by meiporul naayanaar by the order of king
ne;j bfhLk; brayhy; tUj;jg;gl;L tPH;e;j bka;g;bghUs; ehadhh; Mizahy; nA;Adk; jk; bra;ifapdpd;W jLf;fg;gl;l தாதனாந்தத்தன்தானும்தலையினால்வணங்கித்தாங்கி THAATHANAAN THATHTHAN THAANUM THALAIYINAAL VANANGKITH THAANGKI  And those slave thathan bowed form prayed the king and then carried the king in the hand place
moikahd jj;jDk; jiyahy; tzA;fp Vw;Wf; bfhz;L tPGk; bka; bghUshiuj; jhA;fpf; bfhz;L யாதுநான்செய்கேன்என்னஎம்பிரான்அடியார்போக  YAATHU NAAN SEYKEEAN ENNA EMPIRAAN ADIYAAR POOAKA And then requested the king what should I do in that way enquired. The king said that he is lord Siva’s disciple so who must be go away from this kingdom
ahd; ahJ bra;a Btz;Lk; vdg; gzpt[ld; Bfl;f vk;gpuhd; moatuhd mth; ne;j ehl;iltpl;Lj; மீதிடைவிலக்காவண்ணம்கொண்டுபோய்விடுநீஎன்றார் MEETHADAI VILAKKAA VANNAM KONNDU POOYVIDU NEE ENRAAR Those other guards are not stopping form you may guard him and then let away in the border of this land those way king ordered thathan who is main guard to king jpUk;gpr; bry;Yk; tHpapy; vtUk; vjpupl;Lj; jLf;fhj tifapy; fhty; Bkw;bfhz;L ntiuf; bfhz;L tpLthahf vd;whh;
2.5.17
484 அத்திறம்அறிந்தார்எல்லாம்அரசனைத்தீங்குசெய்த  ATHTHIRAM ARINTHAAR ELLAAM ARASANAITH THEENGKU SEYTHA those news is heard by those persons are tried to killmutha naathan mA;F epfH;e;j bra;jpia mwpe;jth; midtUk; vk; kd;dh;f;Fj; jPik bra;j
பொய்த்தவன்தன்னைக்கொல்வோம்எனப்புடைசூழ்ந்தபோது POYTHTHAVAN THANNAIK KOLVOOAM ENP PUDAI SOOLNTHA POOATHU and then all are covered him 
bgha;j;jtd; jhidf; bfhy;Bthk; vd;W gf;fj;jpy; te;J R{H;e;J bfhz;l bghGJ தத்தனும்அவரைஎல்லாம்தடுத்துஉடன்கொண்டுபோவான்  THATHTHANUM AVARAI ELLAAM THADUTHTHU YUDAN KONDU POOAVAAN But thathan said this is kings order to let him go out and then safelyguarded form moving with him
jj;jd; mth;fs; mt;thW bra;ahky; jLj;Jj; jd;Dld; miHj;Jr; bry;thd; இத்தவன்போகப்பெற்றதுஇறைவனதுஆணைஎன்றான் ITHTHAVAN POOAKAP PERRATHU IRAIVANATHU AANAI ENRAAN And then again in formed that it is kings order those way said mth;fisg; ghh;j;J nj;jtd; nt;thW capUld; Bghff; bgWtJ kd;dthpd; MizahFk; vdf; Twpdhd;
2.5.18
485 அவ்வழிஅவர்கள்எல்லாம்அஞ்சியேஅகன்றுநீங்கச்  AVVALI AVARGAL ELLAAM ANJSIYEEA AKANRU NEENGKACH On hearing the order of king all are  frightening form gone away from that place mg;BghJ mth;fs; vy;yhk; mq;rp mfd;W Bghapdh; Bghf
செவ்வியநெறியில்தத்தன்திருநகர்கடந்துபோந்து  SEVVIYA NERIYIL THATHTHAN THIRU NAKAR KADANTHU POOANTHU and then thathan best way crossed the land jj;jd; rpwe;j tHpapBy efuj;ijf; fle;J Bgha;f; ifapy;
கைவடிநெடுவாள்ஏந்திஆளுறாக்கானஞ்சேர  KAIVADI NEDUVAAL EANTHI AALURAAK KAANANJ SEEARA and then those sward carrying fighters are not approaching form those forest place Thpa this Ve;jpf; fhty; bra;J Ml;fs; vtUk; mZf nayhj fhl;ilr; Brut[k;
வெவ்வினைக்கொடியோன்தன்னைவிட்டபின்மீண்டுபோந்தான் VEVVINAIK KODIYOOAN THANNAI VITTA PIN MEENDU POOANTHAAN And then that wild mutha naathan is let him go away as per the order of king mA;F mf;bfhoatdhf mtidtpl;L tpl;Lj; jpUk;gp te;jhd;
2.5.19
486 மற்றுஅவன்கொண்டுபோனவஞ்சனைவேடத்தான்மேல்  MARRU AVAN KONDU POOANA VANGSANAI VEEADATHTHAAN MEEAL In that way vengeance filled mutha naathan me;jj; jj;jd; fhty; bra;J miHj;Jf; bfhz;L Bghd tq;r BtlKilahd;
செற்றவர்தம்மைநீக்கித்தீதுஇலாநெறியில்விட்ட  SERRAVAR THAMMAI NEEKKITH THEETHU ILAA VERIYIL VITTA and then those who are tried to wage on him is persuaded form kept away and then let him go those good way
kPJ vjph;j;Jg; Bghupl tUgth;fis vy;yhk; jLj;J tpyf;fpj; jPA;F ny;yhj tHpapy; tpl;l சொல்திறம்கேட்கவேண்டிச்சோர்கின்றஆவிதாங்கும் SOLTHIRAM KEEATKA VEEANDICH SOOARKINRA AAVITHAANGKUM  And that good ward of let him away those wards are wanted to hear the king kept body and soul together
ey;y brhy;iyf; Bfl;gjw;fhfBt Brhh;e;J Bgha;f; bfhz;oUf;Fk; கொற்றவன்முன்புசென்றான்கோமகன்குறிப்பில்நின்றான் KORRAVAN MUNPU SENRAAN KOOAMAGAN KURIPPIL NINRAAN And then thathan stand before the king bka;g; bghUs; kd;dh; jpUKd;g[ brd;W mtuJ Fwpg;gpd; tHp epd;whd;
2.5.20
487 சென்றுஅடிவணங்கிநின்றுசெய்தவவேடம்கொண்டு  SENRU ADI VANANKI NINRU SEY THAVA VEEADAM KONDU And then kings sacred feet are praying form and then inform the king the way he is let out
Bgha; ghj mofis tzA;fp epd;W bra;jy; Btlk; bfhz;ltDf;F nila{W VJk; thuhky; tpl;Bld; வென்றவற்குஇடையூறுஇன்றிவிட்டனன்என்றுகூற VENRAVARKU IDAIYOORU INRI VITTANAN ENRU KOORA  vd;W jj;jd; brhy;y
இன்றுஎனக்குஐயன்செய்ததுயார்செயவல்லார்என்று INRU ENAKKU AIYAN SEYTHATHU YAAR SEYA VALLAAR ENRU  and  then mei porul naaya naar replied that you have did good deed to me is there no other person available to do my order in that way informed and them say thanks to him
bka;g; bghUs; ehadhh; nd;W vdf;F Iadhd eP bra;jijg; Bghy vth; bra;jhh; vd;W ed;wp TWk; Kfj;jhd; நின்றவன்தன்னைநோக்கிநிறைபெரும்கருணைகூர்ந்தார் NINRAVAN THANNAI NOOKKKI NIRAI PERUM KARUNAI KOORNTHAAR Those good wards are informed and then praying form standing before the king who has grace filled form seen thathan ey;y brhw;fisr; brhy;yp tzA;fp epd;W mtidg; ghh;j;J epiwthd bgUk; fUiz Th;e;jhh;
2.5.21
488 அரசியல்ஆயத்தார்க்கும்அழிவுறும்காதலார்க்கும்  ARASIYAL AAYATHTHAARKKUM ALIYURUM KAATHALAARKKUM And then those here after going to carry the ruling those prince and minister and queen and then other relatives are
jk; tHp muR naw;Wjw;Fhpa nsturh; mikr;rh; Kjypah;fSs; jk; gphptpdhy; tUe;jp epw;Fk; murkhBjtpah; Vida Rw;wj;jhh; KjypBahh;fs; விரவியசெய்கைதன்னைவிளம்புவார்விதியினாலே VIRAVIYA SEYKAI THANNAI VILAMPUVAAR VITHIYINAALEEA  To whom the king started to say his last wards
jk; cs;sj;jpy; fUf;bfhz;L epw;Fk; bfhs;ifiaf; TWgtuha; Kiwahfg; பரவியதிருநீற்றுஅன்புபாதுகாத்துஉய்ப்பீர்என்று  PARAVIYA THIRU NEERRU ANPU PAATHUKAATHTHU YUYIPPEER ENRU Those guarding form of appearing that sacred ashes are preserved and those place love kept form and then without any tiredness you may  preserve the glory in that way inform the king to all
Bghw;wpf; fhf;fj; jf;f jpU ePw;wpdplj;J itj;J thGk; md;gpy; Brhh;t[ thuhJ mjid vd;Wk; ghJfhj;J ne;j cyfpy; bfhz;L bry;yf; fltPh; புரவலர்மன்றுள்ஆடும்பூங்கழல்சிந்தைசெய்தார் PURAVALAR MANRUL AADUMPOONG KALAL SINTHAI SEYTHAAR Those order is informed and then afterwards those lord Siva dancing in the chitrambalm temple place thinking form appeared vd;W fl;lisf; Twpagpd; bka;bghUis jpUkd;wpy; mUs; Tj;J naw;Wfpd;w bgUkhdpd; mHfpa tPuf;fHypid mzpe;j jpUtoia kdjpy; vz;zp nUe;jhh;
2.5.22
489 தொண்டனார்க்குஇமயப்பாவைதுணைவனார்அவர்முன்தம்மைக் THAONDANAARKKU IMAYAP PAAVAI THUNAIVANAAR AVAR MUNTHAMMAIK  In that way thinking disciple before lord Siva who is husband to lords parvathi
jk;ikr; rpe;ij bra;j bjhz;lUf;F cikak;ikahh; fztuhd rptbgUkhd; mth; Kd; gyehSk; கண்டவாறுஎதிரேநின்றுகாட்சிதந்தருளிமிக்க  KANNDAVAARU ETHIREEA NINRU KAATSI THANTHARULI MIKKA And that king thinking appearance form appeared before him cs;sj;jpy; vz;zpathBu btspg;gl mth; vjpupy; fhl;rp je;J mUs; bra;J
அண்டவானவர்கட்குஎட்டாஅருள்கழல்நீழல்சேரக் ANDAVAANAVARKTKU ETTAA ARUL KALAL NEELAL SEEARAK  and then grace filled form those lord Siva’s sacred feet are attainable form blessed him
Bjth;fSf;Fk; vl;lhj jk; mUshfpa jpUto epHy; BrUk;go mUs; je;J கொண்டவாறுஇடைஅறாமல்கும்பிடும்கொள்கைஈந்தார் KONDAVAARU IDAI ARAAMAL KUMIDUM KOLKAI EENTHAAR And then without any interruption all the time praying form of grace given to king niltplhky; Fk;gpl;L nUf;Fk; Bgw;iwa[k; je;jhh;
2.5.23
490 இன்னுயிர்செகுக்கக்கண்டும்எம்பிரான்அன்பர்என்றே INNUYIR SEKUKKAK KANDUM EM PIRAAN ANPAR ENREEA Those false penance performing fake person who has destroyed the king but because of lord Siva’s disciples appearance who is also put in that true place and then let him allowed go away bgha;ahd jtj;jtd; jd; capiur; rpijf;ff; fz;Lk; mth; jhA;fpa Btlj;jhBy vk;gpuhdpd; md;gBd Mthd; vd kdj;Js; bfhz;L
நன்நெறிகாத்தசேதிநாதனார்பெருமைதன்னில்  NANNERI KAATHTHA SEEATHI NAATHANAAR PERUMAI THANNIL those sacred appearance is thinking form and those penance carry over those seathi state king named mai porul naaya naar
jpUBtlBk rpe;ij bra;jyhd jhk; bfhz;l jt bewpiaj; jsh;t[glhJ ghJfhj;j Brjpehl;L kd;duhd bka;g;bghUs; என்உரைசெய்தேன்ஆகஇகல்விறன்மிண்டர்பொற்தாள் EN YURAI SEYITHEEAN AAKA IKAL VIRAN MINDAR PORTHAAL  Those powers of mei porul naaya naar is explained with in my capacity and that king’s feet is praying and then praising form here after going to explain the history of viral minda naaya naar ehadhhpd; bgUikapy; vd; Mw;wypy; cl;gl;l rpwpBj ciuj;Bjd; me;j ehadhupd;bghd; moia tzA;fp me;jj;JizBahL tpwd; kpz;lehadhh;
சென்னிவைத்துஅவர்முன்செய்ததிருத்தொண்டுசெப்பல்உற்றேன் SENNI VAITHTHU AVAR MUN SEYTHA THIRUTH THOONDU SEPPAL YURREEAN and those disciples sacred services are here after going to explain by the author Kd; bra;j jpUj;bjhz;od; tuyhw;iwa[k; gz;iga[k; brhy;yp Jzpe;Bjd;
2.5.24


திருச்சிற்றம்பலம் – om thiru chitrambalam
உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *