OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU EEANGOOI HILLS SEVENTY

ganesheit July 22, 2021

11.011 திருஈங்கோய்மலை எழுபது

THIRU EEANGOOI HILLS SEVENTY

  அ௫ளியவர் : நக்கீரதேவ நாயனார்

திருமுறை : பதினொன்றாம் திருமுறை

  பண் :

நாடு : சோழநாடு காவிரி வடகரை

தலம் : ஈங்கோய்மலை

சிறப்பு:

                                               

திருச்சிற்றம்பலம்

ஈங்கோய் மலையைப் பற்றிய எழுபது பாடல்களைக் கொண்டிருத்தலின் இப்பெயர் பெற்றது. கொடிய விலங்குகளும் நெடிது வழிபாடு செய்யும் நீர்மையை இந்த அருள் நூல் பெரிதும் விளக்குகின்றது.

அடியும் முடியும்

அரியும் அயனும்

சிவபெருமானே உன்னுடைய பாதத்தையையும் தலையையும் காண்பதற்காக முறையே திருமாலும் பிரமனும்

படியும் விசும்பும்பாய்ந்

தேறி – நொடியுங்கால்

நில உலகையும் ஆகாயத்தையும் ஊடு உருவத்தை தேடி கூறுமிடத்து

இன்ன தென அறியா

ஈங்கோயே – ஓங்காரம்

இன்னது என அறிய முடியாததாக இருகின்ற ஈங்கோய்

அன்னதென நின்றான் மலை.  1

இன்னதென நின்றானது மலையாகும்

அந்தஇள மாக்குழவி

ஆயம் பிரிந்ததற்குக்

அந்த இளைய மான்கன்று தனது கூட்டத்தில் இருந்து பிரிந்து விட்டதால்

கொந்தவிழ்தேன் தோய்த்துக்

குறமகளிர் – சந்தின்

குறமகளிர் சந்தன மரத்தின் இலையில் கொத்து அவிழ்ந்த தேனைத் தோய்த்து

இலைவளைக்கை யாற்கொடுக்கும்

ஈங்கோயே மேரு

வளையல் அணிந்த தம் கையால் கொடுக்கும் ஈங்கோய்

மலைவளைக்கை வில்லி மலை.  2

மேருமலையை வில்லாக வளைத்தவனது மலையாகும்


அம்பள வாய்மகளிர்

அம்மனைக்குத் தம்மனையைச்

அழகிய பவளம் போன்ற வாயினை உடைய மகளிர் அம்மானை ஆடுவதற்குத் தம்முடைய தாயைச்

செம்பவளந் தாவென்னச்

சீர்க்குறத்தி – கொம்பின்

செம் பவளம் தா என்று கேட்க சீர்க் குறத்தி கொம்பின்

இறுதலையி னாற்கிளைக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

நுனியால் கிளறுகின்ற ஈங்கோய் மலையே நம்மேல்

மறுதலைநோய் தீர்ப்பான் மலை.  3

மறுபடியும் வருகின்ற பிறவித் துன்பங்களைத் தீர்பவனுடைய மலையாகும்
ஆளி = யாழி = பழங்காலத்தில் இருந்ததாகச் சொல்லப்படும் கொடிய விலங்கு வகையைச் சேர்ந்தது
அரிகரியைக் கண்டவிடத்

தச்சலிப்பாய் ஓடப்

சிங்கம் யானையைப் பார்த்த போது பாய்ந்து ஓட

பிரிவரிய தன்பிடியைப்

பேணிக் – கரிபெரிதும்

பிரிவதற்கு இயலாத பெண் யானையைக் காப்பாற்றி ஆண் யானையானது

கையெடுத்து நீட்டிக்

கதஞ்சிறக்கும் ஈங்கோயே

பெரிதும் துதிக்கையைத் துக்கிக் கோபம் கொள்ளும் ஈங்கோய் மலையே

மையடுத்த கண்டன் மலை.  4

இந்த மலை கருமை நிறம் பொருந்திய கழுத்தை உடையவனது மலையாகும்

அரியும் உழுவையும்

ஆளியுமே ஈண்டிப்

சிங்கமும் புலியும் ஆளியும் நெருங்கிப்

பரியிட்டுப் பன்மலர்கொண்

டேறிச் – சொரிய

பரிவாரமாகப் பல மலர்களைக் கொண்டு ஏறிச் சொரிய

எரியாடி கண்டுகக்கும்

ஈங்கோயே கூற்றம்

தீயில் ஆடும் இறைவன் கண்டு மகிழும் ஈங்கோய் எமன்

திரியாமற் செற்றான் சிலம்பு.  5

திரியாமல் அழிந்தான் மலையாகும்

ஆளி தொடர

அரிதொடர ஆங்குடனே

ஆளியைத் தொடர்ந்து போய் சிங்கம் அதனை பற்றுதல் பொருட்டும்

வாளி கொடுதொடரும்

மாக்குறவர் – கோளின்

அந்த சிங்கத்தைத் கொல்ல குறவர் தொடர்ந்து சென்றனர் அம்புகளுடன்

இடுசிலையி னாற்புடைக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேற்

வேடுவர்கள் கொடிய வில்லினால் கொன்று அழிக்கும் ஈங்கோய் மலையை நம்மேல் வர  

கொடுவினைகள் வீட்டுவிப்பான் குன்று.  6

இருக்கும் கொடிய வினைகளைக் கெடுத்து ஒழிப்பவனது மலையாகும்

இடுதினைதின் வேழங்

கடியக் குறவர்

பயிரிடப்பட்ட தினையைத்  தின்ன வந்த யானையை ஓட்டுவதற்காகக்

வெடிபடு வெங்கவண்கல்

ஊன்ற – நெடுநெடென

குறவர் கவண் கொண்டு வீசிய கற்கள் விரைந்து தாக்கியதால்

நீண்டகழை முத்துதிர்க்கும்

ஈங்கோயே ஏங்குமணி

உயர்ந்த மூங்கில்கள் முத்தை உதிர்க்கும் ஈங்கோய் மலையை ஒலி செய்கின்ற மணிகளைப் பூண்ட

பூண்டகழை யேறி பொருப்பு.  7

காளை வாகனனது மலையாகும்

ஈன்ற குறமகளிர்க்

கேழை முதுகுறத்தி

வறிய வயது முதிர்ந்த குறத்தி தான் ஈன்ற குறமகளிர்க்கு 

நான்றகறிக் கேறசலை

நற்கிழங் – கூன்றவைத்

உண்பதற்குரிய அசலை என்னும் மீனை கிழங்கோடு சேர்ந்து

தென்னன்னை உண்ணென்

றெடுத்துரைக்கும் ஈங்கோயே

என் அன்னை உண்க என்று சொல்லும் திரு ஈங்கோய் மலை

மின்னன்ன செஞ்சடையான் வெற்பு.  8

மின்னலைப் போன்று ஒளி வீசும் சடையை உடையவனது மலையாகும்

ஈன்ற குழவிக்கு மந்தி

இறுவரை மேல்

பிறந்த குட்டிக்குப் பெண் குரங்கு பிளவுபட்ட மலைமேல்

நான்ற நறவத்தைத்

தான்நணுகித் – தோன்ற

தொங்குகின்ற தேன் அடையை நெருங்கி

விரலால்தேன் தோய்த்தூட்டும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

தன் விரலைக் கொண்டு எடுத்த தேனைத் தோய்த் தூட்டும் திரு ஈங்கோய் மலைப் பகுதியாகும் நம்மேல்

வரலாம்நோய் தீர்ப்பான் மலை.  9

வர இருக்கும் துன்பங்களைத் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

உண்டிருந்த தேனை

அறுபதங்கள் ஊடிப்போய்ப்

உண்டு மீதி இருந்த தேனை ஆறுகால்களை உடைய வண்டுகள் பிணங்கிச் சென்று

பண்டிருந்த யாழ்முரலப்

பைம்பொழில்வாய்க் –கண்டிருந்த

முன்பிருந்த யாழ் போல் முரல பசுமையான சோலையில் இடத்துப்

மாமயில்கள் ஆடி

மருங்குவரும் ஈங்கோயே

பார்த்து மயில்கள் ஆடி மருங்கு வரும் ஈங்கோய்

பூமயிலி தாதை பொருப்பு.  10

அழகிய மயிலை ஊர்த்தியாகக் கொண்ட முருகக் கடவுளின் தந்தையின் மலையாகும்

ஊடிப் பிடியுறங்க

ஒண்கதலி வண்கனிகள்

பெண் யானை பிணங்கி உறங்க ஆண் யானையானது சென்று ஒளி பொருந்திய வாழையின்

நாடிக் களிறு

நயந்தெடுத்துக் – கூடிக்

வளப்பம் மிக்க பழங்களை விரும்பி எடுத்து வந்து கூடி

குணமருட்டிக் கொண்டாடும்

ஈங்கோயே வானோர்

பிடியின் ஊடலைப் போதித்துக் கொண்டாடும் ஈங்கோய் மலையாகும்

குணமருட்டுங் கோளரவன் குன்று.  11

குணமருட்டும் பாம்பை மாலையாகக் கொண்டவனது மலையாகும்

எய்யத் தொடுத்தோன்

குறத்திநோக் கேற்றதெனக்

எய்வதற்குக் கணையைத் தொடுத்த வேடன் குறத்தியின் பார்வைக்கு ஏற்ற தென்று

கையிற் கணைகளைந்து

கன்னிமான் – பையப்போ

கணையை நீக்கி விட்டு குட்டியை ஈனாத இளமானை மெதுவாகப் போ

என்கின்ற பாவனைசெய்

ஈங்கோயே தூங்கெயில்கள்

என்று பாவனை செய்கின்ற ஈங்கோய் மலையே தொங்குகின்ற மதில்களை

சென்றன்று வென்றான் சிலம்பு.  12

சென்று அன்று வென்றவனுடைய மலையாகும்

ஏழை இளமாதே

என்னொடுநீ போதென்று

ஏழ்மை நிறைந்த இளம் பெண்னே என்னோடு நீ வருவாயாக

கூழை முதுவேடன்

கொண்டுபோய் – வேழ

என்று வயது முதிர்ந்த வேடன் ஒருவன் கொண்டு போய் யானைக்

இனைக்குவால் வீட்டுவிக்கும்

ஈங்கோயே நந்தம்

கூட்டத்தில் இருந்து விடுவித்த ஈங்கோயே நம்முடைய (யானைக் கூட்டத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்ட இளம் பெண் ஒருத்தியை .. வேடன் ஒருவன் காத்த செய்து கூறப்பட்டது 

வினைக்குவால் வீட்டுவிப்பான் வெற்பு.  13

வினைத் தொகுதியை அழிப்பவனது மலையாகும்

ஏனம் உழுத

புழுதி இனமணியைக்

காட்டுப் பன்றி உழுத புழுதியில் கிடந்த சிறந்த மாணிக்கக் கற்களை

கானவர்தம் மக்கள்

கனலென்னக் – கூனல்

வேடர்களது மக்கள் நெருப்பு என்று விளைந்த

இறுக்கங் கதிர்வெதுப்பும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

சோளக் கதிர்களை வேக வைக்கும் ஈங்கோயே நம்மேல்

மறுக்கங்கள் தீர்ப்பான் மலை.  14

வர இருக்கும் கவலைகளைப் போக்குவானது மலையாகும்

ஏனங் கிளைத்த

இனபவள மாமணிகள்

காட்டுப் பன்றிகள் தோண்டியெடுத்த மிக்க பவளப் பெருமணிகள்

கானல் எரிபரப்பக்

கண்டஞ்சி – யானை

நெருப்புப் போல ஒளி வீசக் கண்டு அஞ்சு யானைக்

இனம்இரிய முல்லைநகும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

கூட்டங்கள் பிரிந்து செல்ல முல்லை மலர் எள்ளி நகையாடினாற் போல காட்சி அளிக்கும் ஈங்கோய் மலையானது நம்மேல்

வினைஇரியச் செற்றுகந்தான் வெற்பு.  15

நம்மேல் வரக் கூடியகடல் அளவாகிய வினைகள் கெடுமாறு செய்யும் இறைவனது மலையாகும்

ஒருகணையுங் கேழல்

உயிர்செகுத்துக் கையில்

ஒரு கணையால் பன்றியினது உயிரைப் போக்கு கையில் உள்ள

இருகணையும் ஆனைமேல்

எய்ய – அருகணையும்

இரண்டாவது கணையை யானைமேல் விடுக்க அப்போது அருகில் வந்த

ஆளரிதான் ஓட

அரிவெருவும் ஈங்கோயே

சிங்கம் பயந்து ஓடும் ஈங்கோய் மலை

கோளரிக்கும் காண்பரியான் குன்று.  16

விரதத்தை உடைய திரு மாலுக்கும் காண்பதற்கு அரிய முடியாதவனுடைய மலையாகும்

ஓங்கிப் பரந்தெழுந்த

ஒள்ளிலவத் தண்போதைத்

உயர்ந்து வளர்ந்திருந்த இலவ மரத்தின் குளிர்ந்த மலரை

தூங்குவதோர் கொள்ளி

எனக்கடுவன் – மூங்கில்

தொங்குகின்ற கொள்ளி என்று நினைந்து ஆண் குரங்கு மூங்கில்

தழையிறுத்துக் கொண்டோச்சும்

ஈங்கோயே சங்கக்

தழையை ஒடித்து வீசுகின்ற ஈங்கோய் மலையானது சங்கினால் ஆகிய

குழையிறுத்த காதுடையான் குன்று.  17

குண்டலன்களைக் காதில் அணிந்தவனுடைய மலையாகும்

ஓடும் முகிலை

உகிரால் இறஊன்றி

வானத்தில் செல்லுகின்ற மேகத்தை நகத்தால் அறுத்து

மாடுபுக வான்கை

மிகமடுத்து – நீடருவி

உண்ண வானத்தில் கை நீட்டிய சிங்கம் அருவி நீரை 

மாச்சீயம் உண்டு

மனங்களிக்கும் ஈங்கோயே

அருந்தி மனம் களிக்கும் ஈங்கோய்

கோச்சீயம் காண்பரியான் குன்று.  18

நரசிங்க மூர்த்தியாகிய திருமால் காண முடியாத மலையாகும்

கண்ட கனிநுகர்ந்த

மந்தி கருஞ்சுனைநீர்

பார்த்த பழங்களை எல்லாம் உண்ட பெண் குரங்கு கருமை நிறம் உடைய அணை நீரைக்

உண்டு குளிர்ந்திலஎன்

றூடிப்போய்க் –கொண்டல்

குடித்து மனம் குளிரவில்லை என்று பிணங்கிச் சென்று மேகத்தைச்

இறைக்கீறி வாய்மடுக்கும்

ஈங்கோயே நான்கு

சிறிது கிழித்துக் குடிக்கும் ஈங்கோய் நான்கு

மறைக்கீறு கண்டான் மலை.  19

வேதங்களுக்கும் முடிவானவனது மலையாகும்

கருங்களிற்றின் வெண்கொம்பால்

கல்லுரல்வாய் நல்லார்

கரிய ஆண் யானையின் வெண்மையான தந்தத்தால் கல் உரலில் மகளிர்

பெருந்தினைவெண் பிண்டி

இடிப்ப – வருங்குறவன்

திணை மாலை இடிப்ப வந்த குறவன்

கைக்கொணருஞ் செந்தேன்

கலந்துண்ணும் ஈங்கோயே

கையில் கொண்டு வந்த செந்தேனை மாவோடு கலந்து உண்ணும் ஈங்கோய்

மைக்கொணருங் கண்டன் மலை.  20

நில கண்டனது மலையாகும்

கனைய பலாங்கனிகள்

கல்லிலையர் தொக்க

மிகுதியான பலாப் பழங்களைக் கொண்ட கல்லிவையர் ஒன்று கூற

நனைய கலத்துரத்தில்

ஏந்தி – மனைகள்

தேனைப் பாத்திரங்களில் ஏந்தி வீட்டிற்கு வரும்

வரவிரும்பி ஆய்பார்க்கும்

ஈங்கோயே பாங்கார்

விருந்தினர்களை தொர்பார்க்கும் ஈங்கோய் பாங்கார்

குரவரும்பு செஞ்சடையான் குன்று.  21

குராமலர்கள் மலருகின்ற செஞ்சடையானது குன்றமாகும்

கடக்களிறு கண்வளரக்

கார்நிறவண் டார்ப்பச்

மதம் பொருந்திய ஆண் யானை உறங்க கருநிற வண்டுகள் ஆரவாரம் செய்ய

சுடர்க்குழையார் பாட்டெழவு

கேட்டு – மடக்கிளிகள்

ஒளி தங்கிய குண்டலத்தை அணிந்த பெண்களின் பாட்டு எழுதளைக் கேட்டு மடக்கிளிகள்

கீதந் தெரிந்துரைக்கும்

ஈங்கோயே ஆல்கீழ்நால்

சங்கீதம் தெரிந்துரைக்கும் ஈங்கோய் கல்லால மரத்தின் கீழ் நான்கு

வேதந் தெரிந்துரைப்பான் வெற்பு.  22

வேதத்தைத் தெரிந்துரைப்பானது மலையாகும்

கறுத்தமுலைச் சூற்பிடிக்குக்

கார்யானை சந்தம்

கறுத்த முலைகளை உடைய சூழ் கொண்ட (கற்பம்) பெண் யானைக்கு கரிய ஆண் யானை சந்தனத்தைப் பறித்து

இறுத்துக்கை நீட்டும்ஈங்

கோயே – செறுத்த

கை நீட்டும் திரு ஈங்கோய் மலை கோபம் கொண்ட

கடதடத்த தோலுரிவைக்

காப்பமையப் போர்த்த

மதம் பொருந்திய பெரிய யானையின் தோலைப் போர்த்த

விடமிடற்றி னான்மருவும் வெற்பு.  23

நீல கண்டன் பொருந்தி இருக்கும் மலையாகும்

கங்குல் இரைதேரும்

காகோ தரங்கேழற்

இரவில் இரைதேடும் பாம்பு பன்றிக் கொம்பின்

கொம்பி னிடைக் கிடந்த

கூர்மணியைப் – பொங்கி

இடைக் கிடந்த கூர் மணியை கோபித்த

உருமென்று புற்றடையும்

ஈங்கோயே காமன்

இடியென்று அஞ்சிப் புற்றுக்குள் செல்லும் ஈங்கோய் மலையானது மன்மதன் 

வெருவொன்றக் கண்சிவந்தான் வெற்பு.  24

அச்சத்தை அடைய கண் சிவந்தவனது மலையாகும் நெற்றிக் கண்ணால் மன்மதனை எரித்த செய்தி சொல்லப்பட்டது

கலவிக் களிறசைந்த

காற்றெங்குங் காணா

கலவி செய்தலை உடைய ஆண் யானை பல இடங்களில் சுற்றி அலைந்து காணாமல்

திலைகைக்கொண் டேந்திக்கால்

வீச – உலவிச்சென்

இலையை கைக் கொண்டு காற்று உண்டாகுமாறு வீச

றொண்பிடிகாற் றேற்றுகக்கும்

ஈங்கோயே பாங்காய

பெண் யானை காற்றை அடைந்து மகிழும் ஈங்கோய் சிறப்புப் பொருந்திய

வெண்பொடிநீற் றான்மருவும் வெற்பு.  25

வெண்ணீறு அணிந்த இறைவன் பொருந்திய உள்ள மலையாகும்

கன்னிப் பிடிமுதுகிற்

கப்பருவ முட்பருகி

களிற்றி யானை யோடு சேர்தல் இல்லாத பெண் யானை தான் பூட்டி அடைந்ததை மனத்தில் எண்ணுதல்

அன்னைக் குடிவர

லாறஞ்சிப் – பின்னரே

தன் தாய் தாங்குத் தாய் இப்படிப் பெண் யானைகள் யாவும் கன்றுகளை ஈன்று இனத்தைப் பெருக்கி வாளாதே இறந்து ஒழிந்த வரவாறு அதனை அறிந்த பெண் யானை ஒன்று அவ்வாறு தானும் துன்புற்றுவாளா சாவதற்கு அஞ்சி

ஏன்தருக்கி மாதவஞ்செய்

ஈங்கோயே நீங்காத

[பெரிய தவத்தை மேற்கொண்டு உணவு முதலியவைகளை மறுத்து நோன்பு நோற்கின்ற ஈங்கோய் மலை எப்போதும்

மான்தரித்த கையான் மலை.  26

மான் கன்றைக் கையில் ஏந்திய சிவபெருமானது மலையாகும்

கள்ள முதுமறவர்

காட்டகத்து மாவேட்டை

கள்ளம் நிறைந்த முதுமை பொருந்திய வேடர்கள் வாழும் காட்டில் மிருக வேட்டை

கொள்ளென் றழைத்த

குரல்கேட்டுத் –துள்ளி

என்ற குரல் கேட்டுத்

இனக்கவலை பாய்ந்தோடும்

ஈங்கோயே நந்தம்

பாய்ந்து ஓடும் ஈங்கோய்

மனக்கவலை தீர்ப்பான் மலை.  27

நம்முடைய மனக் கவலையைத் தீர்ப்பவனாகிய சிவபெருமானுடைய மலையாகும்

கல்லைப் புனம்மேய்ந்து

கார்க்கொன்றைத் தார்போர்த்துக்

மலைச் சாரலில் உள்ள கொல்லையில் மேய்ந்து கார்காலத்தில் பூக்கும் கொன்றை மாலையை அணிந்து

கொல்லை எழுந்த

கொழும்புறவின் – முல்லையங்கண்

கொல்லை எழுந்த வளமான காட்டில் முல்லை அரும்பில்

பல்லரும்பு மொய்த்தீனும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

மொய்த்து ஈனும் ஈங்கோய் மூன்று மதில்களும்

கொல்லரும்பக் கோல்கோத்தான் குன்று.  28

அழித்து ஒளிய கணை தொடுத்தவனுடைய மலையாகும்

கல்லாக் குரங்கு

பளிங்கிற் கனிகாட்ட

கல்வி அறிவில்லாத குரங்கு பளிங்குக் கல்லில் வேறு இடத்தில் உள்ள கனிகள் நிழலைக் காட்ட 

எல்லாக் குரங்கும்

உடன்ஈண்டி – வல்லே

எல்லாக் குரங்குகளும் ஒன்று கூடி

இருந்துகிராற் கற்கிளைக்கும்

ஈங்கோயே மேனிப்

நகத்தினால் கல்லைப் பறிக்கும் ஈங்கோய் மலையானது உடலில் பொருந்த

பொருந்தஅராப் பூண்டான் பொருப்பு.  29

பாம்பை அணிந்தவனது மலையாகும்

கண்கொண் டவிர்மணியின்

நாப்பண் கருங்கேழல்

கண் கொண்டு விளங்குகின்ற மணியின் நடுவில் கரிய பன்றியின்

வெண்கோடு வீழ்ந்த

வியன்சாரல் -தண்கோ

வெண்மையான கொம்பு வீழ்ந்த பெருமை மிகுந்த சாரல் குளிர்ந்த கொம்பு

டிளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும்

ஈங்கோயே வேதம்

போன்ற பிறை அணிந்தவனை ஒத்திருக்கும் மலையாகும்

விளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும் வெற்பு.  30

விளம்பிய பிறை அணிந்தவனை ஒத்திருக்கும் மலையாகும்

காந்தளங் கைத்தலங்கள்

காட்டக் களிமஞ்ஞை

காந்தள் மலர்கள் கூத்தாடுமாறு கையைக் காட்ட களிப்பு மிக்க மயில்

கூந்தல் விரித்துடனே

கூத்தாடச் – சாய்ந்திரங்கி

தோகையை விரித்துக் கூத்தாடச் சாய்ந்து தாழ்ந்து

ஏர்க்கொன்றை பொன்கொடுக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

அழகிய கொன்றை மரம் பொன் கொடுப்பதைப் போல மலர்ந்து விளங்கும் ஈங்கோய் செஞ்சடை மேல்

கார்க்கொன்றை ஏற்றான் கடறு.  31

கார்க் கொன்றையை ஏற்றுக் கொண்டவனது காடு ஆகும்

குறமகளிர் கூடிக்

கொழுந்தினைகள் குத்தி

குறப் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து செழிப்பான திணையாக குத்தி

நறவமாக் கஞ்சகங்கள்

நாடிச் – சிறுகுறவர்

தேன்கலந்த மாவினால் செய்த பண்டங்களை விரும்பிக் குறச் சிறுவர்கள்

கைந்நீட்டி உண்ணக்

களித்துவக்கும் ஈங்கோயே

கை நீட்டி உண்ண மகிழ்ச்சி பொங்கும் ஈங்கோய்

மைந்நீட்டுங் கண்டன் மலை.  32

நீல கண்டனது மலையாகும்

கூழை முதுமந்தி

கோல்கொண்டு தேன்பாய

குட்டையான கிழப் பெண் குரங்கு குச்சி கொண்டு தேன் அடையைக் குத்த

ஏழை இளமந்தி

சென்றிருந்து – வாழை

அறிவற்ற இள மந்தி சென்று இரந்து வாழை

இலையால்தேன் உண்டுவக்கும்

ஈங்கோயே இஞ்சி

இலையில் தேன் உண்டு மகிழ் கின்ற ஈங்கோய்

சிலையால்தான் செற்றான் சிலம்பு.  33

திரி புரங்களை வில்லால் அழித்தவனது மலையாகும்

கொல்லை இளவேங்கைக்

கொத்திறுத்துக் கொண்டுசுனை

கொல்லையில் உள்ள இளவேங்கை மரத்தினது கொத்தை ஒடித்துக் கொண்டு சுணை

மல்லைநீர் மஞ்சனமா

நாட்டிக்கொண் – டொல்லை

நீரை மஞ்சனமாக நாட்டிக் கொண்டு பெரிய

இருங்கைக் களிறேறும்

ஈங்கோயே மேல்நோய்

துதிக்கையினை உடைய ஆண் யானை விரைவில் ஏறிவரும் ஈங்கோய் இனிவரும்

வருங்கைக் களைவான் மலை.  34

பிறவி நோய்களைவானது மலையாகும்

கொவ்வைக் கனிவாய்க்

குறமகளிர் கூந்தல்சேர்

கொவ்வைக் கனி போன்ற வாயினை உடைய குறமகளின் கூந்தலில் சேர்ந்த

கவ்வைக் கடிபிடிக்கும்

காதன்மையாற் –செவ்வை

மலரின் மனத்தைப் பிடிக்கும் அன்புடைமை யால் நன்றாகப் பூத்த

எறித்தமலர் கொண்டுவிடும்

ஈங்கோயே அன்பர்

பொலிகின்ற மலர்கள் கொண்டு விடும் ஈங்கோய் அன்பர்கள்

குறித்தவரந் தான்கொடுப்பான் குன்று.  35

குறித்த வரத்தைக் கொண்டுப்பவனது குன்று ஆகும்

கொடுவிற் சிலைவேடர்

கொல்லை புகாமல்

வளைந்த வில்லை உடைய வேடர்கள் திணைக் கொல்லைக்குள்

படுகுழிகள் கல்லுதல்பார்த்

தஞ்சி – நெடுநாகம்

படுகுழிகள் தோண்டுவதைக் கண்டு அஞ்சிப் பெரிய யானை குழி இருக்கும் இடத்தைத் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்

தண்டூன்றிச் செல்லுஞ்சீர்

ஈங்கோயே தாழ்சடைமேல்

தடியினால் ஊன்றிப் பார்த்துக் கொண்டு செல்லும் ஈங்கோய் தாழ்ந்த சடைமேல்

வண்டூன்றுந் தாரான் மலை.  36
வண்டுகள் மொய்க்கும் மாலைகளை உடையவனது மலையாகும்

கோங்கின் அரும்பழித்த

கொங்கைக் குறமகளிர்

கோங்கின் அரும்பைத் தோல்வியுறச் செய்த கொங்கைகளை உடைய குறமகளிர்

வேங்கைமணி நீழல்

விளையாடி – வேங்கை

வேங்கை மரத்தினது அழகிய நிழலில் விளையாடி வேங்கைப் புலி

வரவதனைக் கண்டிரியும்

ஈங்கோயே தீங்கு

வருவதைக் கண்டு ஓடும் ஈங்கோய் தீங்கு

வரவதனைக் காப்பான் மலை.  37

வருவதை வாராமல் காப்பவனது மலையாகும்

சந்தனப்பூம் பைந்தழையைச்

செந்தேனில் தோய்த்தியானை

சந்தனப் பூம் பைந்தழையைச் செந்தேனில் தோய்த்து ஆண் யானையானது

மந்த மடப்பிடியின்

வாய்க்கொடுப்ப – வந்ததன்

மந்தத் தன்மை உள்ள பெண் யானையின் வாய் கொடுக்கும் வந்த அதன்

கண்களிக்கத் தான்களிக்கும்

ஈங்கோயே தேங்காதே

கண் களிக்கத் தான் களிக்கும் ஈங்கோய் காலம் தாழ்த்தாமல்

விண்களிக்க நஞ்சுண்டான் வெற்பு.  38

விண் உலகத் தவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய நஞ்சை உண்டவனது மலையாகும்

சந்தின் இலையதனுள்

தண்பிண்டி தேன்கலந்து

குறமகளிர் சந்தன மரத்தின் இலையில் குளிர்ந்த திணை மாவில் தேன் கலந்து

கொந்திஇனி துண்ணக்

குறமகளிர் – மந்தி

எடுத்து இனிது உண்ண பெண் குரங்கு

இளமகளிர் வாய்க்கொடுத்துண்

ஈங்கோயே வெற்பின்

இளமகளிர் வாயில் கொடுத்து தானும் உண்ணும் ஈங்கோய்

வளமகளிர் பாகன் மலை.  39

இமய மலையின் மகளாகிய உமாதேவியை இடப்பாகத்தில் கொண்டவனது மலையாகும்

சாரற் குறத்தியர்கள்

தண்மருப்பால் வெண்பிண்டி

மலைச் சாரல் குறத்தியர்கள் குளிந்த தந்தத்தால் வெண்மையான அசோக மரத்து

சேரத் தருக்கி

மதுக்கலந்து – வீரத்

அருகில் மதுவைக் கலந்து வீரம்

தமர்இனிதா உண்ணுஞ்சீர்

ஈங்கோயே இன்பக்

பொருந்திய தன் மலர்களோடு இனிதாக உண்ணுகின்ற சீர் ஈங்கோய் இன்பக்

குமரன்முது தாதையார் குன்று.  40

குமரன் அழகிய முருகக் கடவுளது பழமை பொருந்திய தந்தையாராகிய சிவபெருமானது குன்று ஆகும்

தாயோங்கித் தாமடருந்

தண்சாரல் ஒண்கானம்

தாவி யோங்கி தாம் நெருங்கி வளரும் குளிர்ந்த சாரலை உடைய ஒளி பொருந்திய காடு

வேயோங்கி முத்தம்

எதிர்பிதுங்கித் – தீயோங்கிக்

மூங்கில் உயர்ந்து முத்தம் உதிர்ந்து தீயை உண்டாக்கும்

கண்கன்றித் தீவிளைக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

கணுக்கள் உராய்ந்து தீயை உண்டாக்கும் ஈங்கோய் செஞ்சடைமேல்

வண்கொன்றைத் தாரான் வரை.  41

வண்கொன்றைத் தாரை அணிந்தவனது மலையாகும்

செடிமுட்டச் சிங்கத்தின்

சீற்றத்தீக் கஞ்சிப்

செடிகள் மோத சிங்கத்தின் கோபத் தீக்கு அஞ்சி

பிடியட்ட மாக்களிறு

பேர்ந்து – கடம்முட்டி

பெண் யானை மோத ஆண் யானை பெயர்ந்து காட்டை முட்டி

என்னேசீ என்னுஞ்சீர்

ஈங்கோயே ஏந்தழலிற்

சீ என வெறுக்கும் ஈங்கோய் கையில் ஏந்திய தீயில்

பொன்னேர் அனையான் பொருப்பு.  42

பொன்னின் அழகிற்கு ஒப்பானவனது மலையாகும்

சுனைநீடு தாமரையின்

தாதளைந்து சோதிப்

இயற்கையாக அமைந்த தாமரைச் சனையில் தாமரை மலரின் மகரந்தப் பொடியைத் துழாவி

புனைநீடு பொன்னிறத்த

வண்டு – மனைநீடி

ஒளி புனைந்து பொன்னிற மடைந்த வண்டு வீடு திரும்பிப்

மன்னி மணம்புணரும்

ஈங்கோயே மாமதியம்

பொருந்திய மணம் புணரும் ஈங்கோய் மலை பிறைச் சந்திரனைத்

சென்னி அணிந்தான் சிலம்பு.  43

தலையில் அணிந்த சிவபிரானது மலையாகும்

செந்தினையின் வெண்பிண்டி

பச்சைத்தே னாற்குழைத்து

சிவந்த திணையின் வெண்மையான மாவைப் பச்சைத் தேனால் குழைத்து

வந்தவிருந் தூட்டும்

மணிக்குறத்தி – பந்தியாத்

வந்த விருந்தினருக்கு அளிக்கும் மணிக்குறத்தி வரிசையாகத்

தேக்கிலைகள் இட்டுச்

சிறப்புரைக்கும் ஈங்கோயே

தேக்கிலையில் வைத்து உபசரிக்கும் ஈங்கோய்

மாக்கலைகள் வைத்தான் மலை.  44

சிறந்த அறிவுக் கலைகளை வைத்தவனது மலையாகும்

தடங்குடைந்த கொங்கைக்

குறமகளிர் தங்கள்

பெரிய சுனையில் நீராடிய கொங்கைக் குறமகளிர் தங்கள்

இடம்புகுந்தங் கின்நறவம்

மாந்தி – உடன்கலந்து

இருப்பிடம் சேர்ந்து வீட்டில் இருந்த இனிய தேனைப் பருகி ஒன்று சேர்ந்து

மாக்குரவை ஆடி

மகிழ்ந்துவரும் ஈங்கோயே

மகளிர் கைக் கோத்தாடும் குரவைக் கூத்தை ஆடி மகிழ்ந்து வரும் ஈங்கோய்

கோக்குரவை ஆடிகொழுங் குன்று.  45 —

ஊழிக் கூத்தை ஆடும் பெருமானது வளமுள்ள குன்றாகும்

தாமரையின் தாள்தகைத்த

தாமரைகள் தாள்தகையத்

தாவுகின்ற மானின் காலைத் தடுத்த தாமரைக் கொடிகள் காலைத் தடுக்க

தாமரையிற் பாய்ந்துகளும்

தண்புறவில் – தாமரையின்

தாமரையில் பாய்ந்து உகளும் குளிர்ந்த காட்டில் மான் கூட்டத்தால்

ஈட்டம் புலிசிதறும்

ஈங்கோயே எவ்வுயிர்க்கும்

புலிகள் சிதறி ஓடுகின்ற ஈங்கோய் எல்லா உயிர்களின்

வாட்டங்கள் தீர்ப்பான் மலை.  46

வருத்தத்தையும் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

தெள்ளகட்ட பூஞ்சுனைய

தாமரையின் தேமலர்வாய்

தெளிந்த நடு இடத்தை உடைய பூஞ்சுனையை உடைய தாய் தாமரை மலரின் கிண்ணம் போன்ற

வள்ளவட்டப் பாழி

மடலேறி –வெள்ளகட்ட

வட்டவடிவமான பெரிய மடலில் ஏறி வெண்மையான வயிற்றை உடைய

காராமை கண்படுக்கும்

ஈங்கோயே வெங்கூற்றைச்

கரிய ஆமை கண் உறங்கும் ஈங்கோய் கொடிய எமனை

சேராமற் செற்றான் சிலம்பு.  47

வாராமல் அழித்தவனது மலையாகும்

தேன்பலவின் வான்சுளைகள்

செம்முகத்த பைங்குரங்கு

இனிமை மிகுந்த பலாவின் சிறந்த சுளைகளை சிவந்த முகத்தை உடைய பெண் குரங்கு

தான்கொணர்ந்து மக்கள்கை

யிற்கொடுத்து – வான்குணங்கள்

கொண்டுவந்து தம் குட்டிகளின் கையில் கொடுத்து சிறந்த குணங்களைப்

பாராட்டி யூட்டுஞ்சீர்

ஈங்கோயே பாங்கமரர்

பாராட்டி ஊட்டுகின்ற சிறப்புடைய ஈங்கோய் பாங்காய் அமரர்கள்

சீராட்ட நின்றான் சிலம்பு.  48

சிறப்பு செய்ய சீராட்ட நின்றானது மலையாகும்

தேன்மருவு பூஞ்சுனைகள்

புக்குச் செழுஞ்சந்தின்

தேன் பொருந்திய பூங் சுனைகளில் புகுந்து நீராடி செழுமையான சந்தன

கானமர்கற் பேரழகு

கண்குளிர – மேனின்

மரங்கள் நிறைந்த நாட்டின் பேரழகைக் கண் குளிரக் கண்டு மேல் நின்று

றருவிகள்தாம் வந்திழியும்

ஈங்கோயே வானோர்

அருவிகள் வந்து விழுகின்றதைக் காணும் காட்சிகளை உடைய ஈங்கோய் தேவர்கள்

வெருவுகடல் நஞ்சுண்டான் வெற்பு.  49

அஞ்சிய கடல் நஞ்சினை உண்டவனது மலையாகும்

தோகை மயிலினங்கள்

சூழ்ந்து மணிவரைமேல்

தொகையை உடைய மயில் கூட்டங்கள் சூழ்ந்து அழகிய மலையின் மேல்

ஓகை செறியாயத்

தோடாட – நாகம்

உலகை பொருந்திய பெண்கள் கூட்டத்தோடு ஆட பாம்பு

இனவளையிற் புக்கொளிக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

வலையில் புகுந்து ஒளிந்து கொள்ளும் ஈங்கோய் நம்மேல் 

வினைவளையச் செற்றுகந்தான் வெற்பு.  50

வினை சூழ்ந்து கொள்ள அவைகளைப் போக்கி மகிந்தவனது மலையாகும்

நறவம் நனிமாந்தி

நள்ளிருட்கண் ஏனம்

தேனை மிகுதியாக உண்டு நள்ளிரவில் பன்றி

இறவி லியங்குவான்

பார்த்துக் – குறவர்

தினைப் புனத்தில் நடமாடுவதைக் கண்டு குறவர்

இரைத்துவலை தைத்திருக்கும்

ஈங்கோயே நங்கை

ஒலி செய்து சுற்றிலும் வலையைக் கட்டி இருக்கும் ஈங்கோய் கங்கையின்

விரைத்துவலைச் செஞ்சடையான் வெற்பு.  51

மனம் பொருந்திய துளிகள் சிந்துகின்ற செஞ்சடையான் மலையாகும்

நாக முழைநுழைந்த

நாகம்போய் நன்வனத்தில்

மலைப் பாம்பு வளையில் நுழைந்த யானை வானத்தில்

நாகம் விழுங்க

நடுக்குற்று –நாகந்தான்

பாம்பு விழுங்குவதைக் கண்டு நடுங்குகிறது யானையானது தனது பெரிய துதிக்கையை

மாக்கையால் மஞ்சுரிக்கும்

ஈங்கோயே ஓங்கியசெந்

உயர்த்தி மேகத்தை உறிஞ்சிக் குடிக்கும் ஈங்கோய் ஓங்கிய செந்தீயைக்

தீக்கையால் ஏந்தி சிலம்பு.  52

கையில் ஏந்துகின்ற சிவபெருமானது மலையாகும்

நாகங் களிறுநு(ங்)க

நல்லுழுவை தாமரையின்

ஆண் யானை தாக்க புலி பயந்து தாமரையின்

ஆகந் தழுவி

அசைவெய்த – மேகங்

ஆகம் தழுவி தளர்ச்சி அடைய மேகம்

கருவிடைக்க ணீர்சோரும்

ஈங்கோயே ஓங்கு

கண்ணீர் சொரியும் திரு ஈங்கோய் மலை

பொருவிடைக்க ணூர்வான் பொருப்பு.  53

போர் செய்யும் தன்மை உள்ள காளையை ஊர்தியாக உடையவனது மலையாகும்

பணவநிலைப் புற்றின்

பழஞ்சோற் றமலை

பாம்புப் புற்றில் உள்ள புற்றஞ் சோற்றை

கணவ னிடந்திட்ட

கட்டி – உணவேண்டி

ஆண் கரடி எடுக்க அதை உண்ண வேண்டி பெண் கரடி

எண்கங்கை ஏற்றிருக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

அழகிய கையை ஏந்திக் கொண்டிருக்கும் ஈங்கோய் மலை மேலும் செஞ்சடை மேல்

(எண்கங்கை = எண்கு + அம் + கை என பிரிக்க)

வண்கங்கை ஏற்றான் மலை.  54

வண் கங்கை ஏற்றான் மலை

பன்றி பருக்கோட்டாற்

பாருழுத பைம்புழுதித்

பன்றியின் பெரிய கொம்பினால் பூமியை உழுததால் ஏற்பட்ட புழுதியில்

தென்றி மணிகிடப்பத்

தீயென்று – கன்றிக்

கிடந்த மணிகளைத் தீயென்று வருந்தி

கரிவெருவிக் கான்படரும்

ஈங்கோயே வானோர்

யானை பயந்து காட்டிற்குச் செல்லும் ஈங்கோய் தேவர்கள்

மருவரியான் மன்னும் மலை.  55

பொருந்துவதற்கு ஒண்ணாதவன் நிலை பெற்றிருக்கும் மலையாகும்

பாறைமிசைத் தன்நிழலைக்

கண்டு பகடென்று

பாறையின் மீது தன் நிழலைக் கண்டு ஆண்யானை என்று

சீறி மருப்பொசித்த

செம்முகமாத் – தேறிக்கொண்

கோபித்துக் கொம்பை ஒடித்த செம்முக யானை மனம் தெறிச் சென்ற போது

டெல்லே பிடியென்னும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

பிடி ஏளனம் செய்யும் ஈங்கோய் திரிபுரங்களை

வில்லே கொடுவெகுண்டான் வெற்பு.  56

வில்லைக் கொண்டு சினந்தவனது மலையாகும்

பிடிபிரிந்த வேழம்

பெருந்திசைதான் கோடிப்

தனது பெண் யானையைப் பிரிந்த ஆண் யானை நான் திசைகளிலும் தேடி அலைந்து

படிமுகிலைப் பல்காலும்

பார்த்திட் – டிடரா

மலையில் படிகின்ற மேகத்தைப் பல தடவை பார்த்து துன்ப முடையதாய்

இருமருப்பைக் கைகாட்டும்

ஈங்கோயே வானோர்

தன் பெரிய தந்தத்தைக் காட்டும் ஈங்கோய் தேவர்களுக்கு

குருவருட்குன் றாய்நின்றான் குன்று.  57

குரு வருட் குன்றாய் நின்றவனது மலையாகும்

பொருத கரியின்

முரிமருப்பிற் போந்து

போர் செய்த யானையின் முரிந்த கொம்பை எடுத்துச் சென்று

சொரிமுத்தைத் தூநீரென்

றெண்ணிக் – கருமந்தி

அதில் இருந்து சொரிந்த முத்தைத் தூ நீர் என்று எண்ணிக் கரிய பெண் குரங்கு

முக்கிவிக்கி நக்கிருக்கும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

முயற்சி செய்து நக்கிப் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் ஈங்கோய்

திக்குகக்கச் செற்றான் சிலம்பு.  58

திக்குகளில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியை அடையத் திரிபுரங்களை அழித்தவனது மலையாகும்

மறவெங் களிற்றின்

மருப்புகுத்த முத்தம்

மதம் கொண்ட ஆண் யானையின் தந்தத்தில் இருந்து சிந்திய முத்துக்களைக்

குறவர் சிறார்குடங்கைக்

கொண்டு – நறவம்

குறச்சிறுவர்கள் உள்ளம் கையில் வைத்துத்தேன் சேர்த்து 

இளவெயில்தீ யட்டுண்ணும்

ஈங்கோயே மூன்று

இள வெயில் தீயில் காய வைத்து உண்ணும் ஈங்கோய் திரிபுரங்களையும்

வளவெயில்தீ யிட்டான் மலை.  59

தீயில் இட்டவனது மலையாகும்

மலைதிரிந்த மாக்குறவன்

மான்கொணர நோக்கிச்

மலையில் திரிந்த மாக் குறவன் மான் கொண்டு வந்ததைப் பார்த்து

சிலைநுதலி சீறிச்

சிலைத்துக் – கலைபிரிய

வில்லைப் போன்ற நெற்றியை உடைய குறத்தி கோபித்து பெரும் குரல் எடுத்து

இம்மான் கொணர்தல்

இழுக்கென்னும் ஈங்கோயே

ஆண் மானைக் பிரிய விட்டு இம்மானைக் கொணர்தல் குற்றம் என்று சொல்லும் ஈங்கோய் மலை

மெய்ம்மான் புணர்ந்தகையான் வெற்பு.  60

மானைக் கையில் ஏந்திய சிவபெருமானது மலையாகும்

மரையதளும் ஆடு

மயிலிறகும் வேய்ந்த

மான் தோலும் ஆடுகின்ற மயில் இறகும் வேய்ந்த

புரையிதணம் பூங்கொடியார்

புக்கு –நுரைசிறந்த

காவல் பரணில் பூங்கொடியார் புகுந்து நுரையோடு

இன்நறவுண் டாடி

இசைமுரலும் ஈங்கோயே

கூடிய இனிய தேனை உண்டு மகிழ்ந்து பாட்டுப் பாடும் ஈங்கோய் 

பொன்நிறவெண் ணீற்றான் பொருப்பு.  61

பொன் போன்ற திருமேனி நிறமும் திரு வெண்ணீறும் உடைய சிவபெருமானது மலையாகும்

மலையர் கிளிகடிய

மற்றப் புறமே

மலையில் வாழ்பவர்கள் கிளிகளை ஓட்ட அக்காட்டில்

கலைகள் வருவனகள்

கண்டு –சிலையை

மான்கள் வருவதைக் கண்டு வில்லை எடுத்து

இருந்தெடுத்துக் கோல்தெரியும்

ஈங்கோயே மாதைப்

கணை தொடுக்கும் ஈங்கோய் மலை உமாதேவியை

புரிந்திடத்துக் கொண்டான் பொருப்பு.  62

விரும்பி இடப்பாகத்தில் கொண்ட சிவபெருமானது மலையாகும்

மத்தக் கரிமுகத்தை

வாளரிகள் பீறஒளிர்

மத்தகத்தை உடைய யானையின் முகத்தைச் சிங்கங்கிழிக்க ஒளி 

முத்தம் பனிநிகர்க்கும்

மொய்ம்பிற்றால் – அத்தகைய

வீசும் முத்துக்கள் பனிபோல் காட்சி அளிக்கும் அத்தகைய

ஏனற் புனம்நீடும்

ஈங்கோயே தேங்குபுனல்

தினைப் புனங்கள் நிறைந்திருக்கும் ஈங்கோய் கங்கையையும்

கூனற் பிறையணிந்தான் குன்று.  63

வளைந்த பிறைச் சந்திரனையும் அணிந்த சிவபெருமானின் மலை ஆகும்

மந்தி இனங்கள்

மணிவரையின் உச்சிமேல்

பெண் குரங்குக் கூட்டங்கள் அழகிய மலையின் உச்சிமேல்

முந்தி இருந்து

முறைமுறையே – நந்தி

முன்பாகவே போய் முறையாக மறைந்து

அளைந்தாடி ஆலிக்கும்

ஈங்கோயே கூற்றம்

துலாவுதல் செய்து ஆரவாரிக்கும் ஈங்கோய் எமன்

வளைந்தோடச் செற்றான் மலை.  64

தோற்று ஓட உதைத்து அழித்த பெருமானின் மலையாகும்

மந்தி மகவினங்கள்

வண்பலவின் ஒண்சுளைக்கண்

மந்தியின் குட்டிகள் வளப்பம் பொருந்திய பலாவின் சுளைகளை

முந்திப் பறித்த

முறியதனுள் –சிந்திப்போய்த்

முதலில் பறித்த தளிருள் சிந்திய தேன்

தேனாறு பாயுஞ்சீர்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

ஆறு போலப் பாயும் சிறப்புடைய ஈங்கோய் செஞ்சடை மேல்

வானாறு வைத்தான் மலை.  65

கங்கையை வைத்தவனது மலையாகும்

முள்ளார்ந்த வெள்ளிலவம்

ஏறி வெறியாது

முள் பொருந்திய வெள் இலவ மரத்தில் ஏறி மணமில்லாமல்

கள்ளார்ந்த பூப்படியும்

கார்மயில்தான் – ஒள்ளார்

தேன் பொருந்திய பூவில் அமரும் கார் மயில் ஒளி பொருந்திய

எரிநடுவுட் பெண்கொடியார்

ஏய்க்கும்ஈங் கோயே

தீயின்மத்தியில் உள்ள பெண்களை ஒத்திருக்கும் ஈங்கோய்

புரிநெடுநூல் மார்பன் பொருப்பு.  66

பூணுல் அணிந்த மார்பை உடையவனது மலையாகும்

வளர்ந்த இளங்கன்னி

மாங்கொம்பின் கொங்கை

வளர்ந்த இளம் கன்னி மான்கொம்பின் பூந்தாதைக் கிண்டி

அளைந்து வடுப்படுப்பான்

வேண்டி – இளந்தென்றல்

மாவடுவை உண்டாக்கும் பொருட்டு இளம் தென்றல்

எல்லிப் புகநுழையும்

ஈங்கோயே தீங்கருப்பு

உள்ளே புக நுழையும் ஈங்கோய் கரும்பு

வில்லிக்குக் கூற்றானான் வெற்பு.  67

வில்லோனாகிய காமனுக்கு நமன் ஆனவனது மலையாகும்

வான மதிதடவல்

உற்ற இளமந்தி

வானத்தில் உள்ள திங்களைத் தடவ முயன்ற இளம் மந்தி

கான முதுவேயின்

கண்ணேறித் – தானங்

வானத்தில் உள்ள பழமையான மூங்கிலின் மேல் ஏறித் தான் அங்கிருந்து

கிருந்துயரக் கைநீட்டும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

உயரக் கை நீட்டும் ஈங்கோய் நம் மேல் 

வருந்துயரந் தீர்ப்பான் மலை.  68

வர இருக்கும் துயரங்களைத் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

வேய்வனத்துள் யானை

தினைகவர வேறிருந்து

மூங்கில் நிறைந்த காட்டினுள் யானை தினைக்கதிரைக் கவர

காய்வனத்தே வேடன்

கணைவிசைப்ப – வேயணைத்து

வேடன் மறைந்திருந்த அம்மை விரைவாகச் செலுத்த, மூங்கிலை வளைத்துப்

மாப்பிடிமுன் ஓட்டும்ஈங்

கோயே மறைபரவு

பெரிய பெண் யானை கணைக்கு இலக்கு ஆகாமல் யானையை விலகச் செய்யும் ஈங்கோய் வேதங்கள் போற்றும்

பூப்பிடிபொற் றாளான் பொருப்பு.  69

பூம்பிடி பொன் தாளன் மலையாகும்

வழகிதழ்க் காந்தள்மேல்

வண்டிருப்ப ஒண்தீ

வழுவழுப்பான இதழ்களை உடைய காந்தல் மேல் வண்டுகள் இருக்க ஒளி பொருந்திய தீயில்

முழுகிய தென் றஞ்சிமுது

மந்தி –பழகி

முழ்கியது என்று அஞ்சி கிழக் குரங்கு பழகி

எழுந்தெழுந்து கைநெரிக்கும்

ஈங்கோயே திங்கட்

எழுந்தெழுந்து கை நெரிக்கும் ஈங்கோய் பிறைச்சந்திரனைச்

கொழுந்தெழுந்த

செஞ்சடையான் குன்று.  70

செஞ்சடையில் தரித்தவனது மலையாகும்


திருச்சிற்றம்பலம் – omthiruchitrambalam

11.011 திருஈங்கோய்மலை எழுபது

THIRU EEANGOOI HILLS SEVENTY

  அ௫ளியவர் : நக்கீரதேவ நாயனார்

திருமுறை : பதினொன்றாம் திருமுறை

  பண் :

நாடு : சோழநாடு காவிரி வடகரை

தலம் : ஈங்கோய்மலை

சிறப்பு:

                                               

திருச்சிற்றம்பலம்

ஈங்கோய் மலையைப் பற்றிய எழுபது பாடல்களைக் கொண்டிருத்தலின் இப்பெயர் பெற்றது. கொடிய விலங்குகளும் நெடிது வழிபாடு செய்யும் நீர்மையை இந்த அருள் நூல் பெரிதும் விளக்குகின்றது.

அடியும் முடியும்

அரியும் அயனும்

சிவபெருமானே உன்னுடைய பாதத்தையையும் தலையையும் காண்பதற்காக முறையே திருமாலும் பிரமனும்

படியும் விசும்பும்பாய்ந்

தேறி – நொடியுங்கால்

நில உலகையும் ஆகாயத்தையும் ஊடு உருவத்தை தேடி கூறுமிடத்து

இன்ன தென அறியா

ஈங்கோயே – ஓங்காரம்

இன்னது என அறிய முடியாததாக இருகின்ற ஈங்கோய்

அன்னதென நின்றான் மலை.  1

இன்னதென நின்றானது மலையாகும்

அந்தஇள மாக்குழவி

ஆயம் பிரிந்ததற்குக்

அந்த இளைய மான்கன்று தனது கூட்டத்தில் இருந்து பிரிந்து விட்டதால்

கொந்தவிழ்தேன் தோய்த்துக்

குறமகளிர் – சந்தின்

குறமகளிர் சந்தன மரத்தின் இலையில் கொத்து அவிழ்ந்த தேனைத் தோய்த்து

இலைவளைக்கை யாற்கொடுக்கும்

ஈங்கோயே மேரு

வளையல் அணிந்த தம் கையால் கொடுக்கும் ஈங்கோய்

மலைவளைக்கை வில்லி மலை.  2

மேருமலையை வில்லாக வளைத்தவனது மலையாகும்


அம்பள வாய்மகளிர்

அம்மனைக்குத் தம்மனையைச்

அழகிய பவளம் போன்ற வாயினை உடைய மகளிர் அம்மானை ஆடுவதற்குத் தம்முடைய தாயைச்

செம்பவளந் தாவென்னச்

சீர்க்குறத்தி – கொம்பின்

செம் பவளம் தா என்று கேட்க சீர்க் குறத்தி கொம்பின்

இறுதலையி னாற்கிளைக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

நுனியால் கிளறுகின்ற ஈங்கோய் மலையே நம்மேல்

மறுதலைநோய் தீர்ப்பான் மலை.  3

மறுபடியும் வருகின்ற பிறவித் துன்பங்களைத் தீர்பவனுடைய மலையாகும்
ஆளி = யாழி = பழங்காலத்தில் இருந்ததாகச் சொல்லப்படும் கொடிய விலங்கு வகையைச் சேர்ந்தது
அரிகரியைக் கண்டவிடத்

தச்சலிப்பாய் ஓடப்

சிங்கம் யானையைப் பார்த்த போது பாய்ந்து ஓட

பிரிவரிய தன்பிடியைப்

பேணிக் – கரிபெரிதும்

பிரிவதற்கு இயலாத பெண் யானையைக் காப்பாற்றி ஆண் யானையானது

கையெடுத்து நீட்டிக்

கதஞ்சிறக்கும் ஈங்கோயே

பெரிதும் துதிக்கையைத் துக்கிக் கோபம் கொள்ளும் ஈங்கோய் மலையே

மையடுத்த கண்டன் மலை.  4

இந்த மலை கருமை நிறம் பொருந்திய கழுத்தை உடையவனது மலையாகும்

அரியும் உழுவையும்

ஆளியுமே ஈண்டிப்

சிங்கமும் புலியும் ஆளியும் நெருங்கிப்

பரியிட்டுப் பன்மலர்கொண்

டேறிச் – சொரிய

பரிவாரமாகப் பல மலர்களைக் கொண்டு ஏறிச் சொரிய

எரியாடி கண்டுகக்கும்

ஈங்கோயே கூற்றம்

தீயில் ஆடும் இறைவன் கண்டு மகிழும் ஈங்கோய் எமன்

திரியாமற் செற்றான் சிலம்பு.  5

திரியாமல் அழிந்தான் மலையாகும்

ஆளி தொடர

அரிதொடர ஆங்குடனே

ஆளியைத் தொடர்ந்து போய் சிங்கம் அதனை பற்றுதல் பொருட்டும்

வாளி கொடுதொடரும்

மாக்குறவர் – கோளின்

அந்த சிங்கத்தைத் கொல்ல குறவர் தொடர்ந்து சென்றனர் அம்புகளுடன்

இடுசிலையி னாற்புடைக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேற்

வேடுவர்கள் கொடிய வில்லினால் கொன்று அழிக்கும் ஈங்கோய் மலையை நம்மேல் வர  

கொடுவினைகள் வீட்டுவிப்பான் குன்று.  6

இருக்கும் கொடிய வினைகளைக் கெடுத்து ஒழிப்பவனது மலையாகும்

இடுதினைதின் வேழங்

கடியக் குறவர்

பயிரிடப்பட்ட தினையைத்  தின்ன வந்த யானையை ஓட்டுவதற்காகக்

வெடிபடு வெங்கவண்கல்

ஊன்ற – நெடுநெடென

குறவர் கவண் கொண்டு வீசிய கற்கள் விரைந்து தாக்கியதால்

நீண்டகழை முத்துதிர்க்கும்

ஈங்கோயே ஏங்குமணி

உயர்ந்த மூங்கில்கள் முத்தை உதிர்க்கும் ஈங்கோய் மலையை ஒலி செய்கின்ற மணிகளைப் பூண்ட

பூண்டகழை யேறி பொருப்பு.  7

காளை வாகனனது மலையாகும்

ஈன்ற குறமகளிர்க்

கேழை முதுகுறத்தி

வறிய வயது முதிர்ந்த குறத்தி தான் ஈன்ற குறமகளிர்க்கு 

நான்றகறிக் கேறசலை

நற்கிழங் – கூன்றவைத்

உண்பதற்குரிய அசலை என்னும் மீனை கிழங்கோடு சேர்ந்து

தென்னன்னை உண்ணென்

றெடுத்துரைக்கும் ஈங்கோயே

என் அன்னை உண்க என்று சொல்லும் திரு ஈங்கோய் மலை

மின்னன்ன செஞ்சடையான் வெற்பு.  8

மின்னலைப் போன்று ஒளி வீசும் சடையை உடையவனது மலையாகும்

ஈன்ற குழவிக்கு மந்தி

இறுவரை மேல்

பிறந்த குட்டிக்குப் பெண் குரங்கு பிளவுபட்ட மலைமேல்

நான்ற நறவத்தைத்

தான்நணுகித் – தோன்ற

தொங்குகின்ற தேன் அடையை நெருங்கி

விரலால்தேன் தோய்த்தூட்டும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

தன் விரலைக் கொண்டு எடுத்த தேனைத் தோய்த் தூட்டும் திரு ஈங்கோய் மலைப் பகுதியாகும் நம்மேல்

வரலாம்நோய் தீர்ப்பான் மலை.  9

வர இருக்கும் துன்பங்களைத் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

உண்டிருந்த தேனை

அறுபதங்கள் ஊடிப்போய்ப்

உண்டு மீதி இருந்த தேனை ஆறுகால்களை உடைய வண்டுகள் பிணங்கிச் சென்று

பண்டிருந்த யாழ்முரலப்

பைம்பொழில்வாய்க் –கண்டிருந்த

முன்பிருந்த யாழ் போல் முரல பசுமையான சோலையில் இடத்துப்

மாமயில்கள் ஆடி

மருங்குவரும் ஈங்கோயே

பார்த்து மயில்கள் ஆடி மருங்கு வரும் ஈங்கோய்

பூமயிலி தாதை பொருப்பு.  10

அழகிய மயிலை ஊர்த்தியாகக் கொண்ட முருகக் கடவுளின் தந்தையின் மலையாகும்

ஊடிப் பிடியுறங்க

ஒண்கதலி வண்கனிகள்

பெண் யானை பிணங்கி உறங்க ஆண் யானையானது சென்று ஒளி பொருந்திய வாழையின்

நாடிக் களிறு

நயந்தெடுத்துக் – கூடிக்

வளப்பம் மிக்க பழங்களை விரும்பி எடுத்து வந்து கூடி

குணமருட்டிக் கொண்டாடும்

ஈங்கோயே வானோர்

பிடியின் ஊடலைப் போதித்துக் கொண்டாடும் ஈங்கோய் மலையாகும்

குணமருட்டுங் கோளரவன் குன்று.  11

குணமருட்டும் பாம்பை மாலையாகக் கொண்டவனது மலையாகும்

எய்யத் தொடுத்தோன்

குறத்திநோக் கேற்றதெனக்

எய்வதற்குக் கணையைத் தொடுத்த வேடன் குறத்தியின் பார்வைக்கு ஏற்ற தென்று

கையிற் கணைகளைந்து

கன்னிமான் – பையப்போ

கணையை நீக்கி விட்டு குட்டியை ஈனாத இளமானை மெதுவாகப் போ

என்கின்ற பாவனைசெய்

ஈங்கோயே தூங்கெயில்கள்

என்று பாவனை செய்கின்ற ஈங்கோய் மலையே தொங்குகின்ற மதில்களை

சென்றன்று வென்றான் சிலம்பு.  12

சென்று அன்று வென்றவனுடைய மலையாகும்

ஏழை இளமாதே

என்னொடுநீ போதென்று

ஏழ்மை நிறைந்த இளம் பெண்னே என்னோடு நீ வருவாயாக

கூழை முதுவேடன்

கொண்டுபோய் – வேழ

என்று வயது முதிர்ந்த வேடன் ஒருவன் கொண்டு போய் யானைக்

இனைக்குவால் வீட்டுவிக்கும்

ஈங்கோயே நந்தம்

கூட்டத்தில் இருந்து விடுவித்த ஈங்கோயே நம்முடைய (யானைக் கூட்டத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்ட இளம் பெண் ஒருத்தியை .. வேடன் ஒருவன் காத்த செய்து கூறப்பட்டது 

வினைக்குவால் வீட்டுவிப்பான் வெற்பு.  13

வினைத் தொகுதியை அழிப்பவனது மலையாகும்

ஏனம் உழுத

புழுதி இனமணியைக்

காட்டுப் பன்றி உழுத புழுதியில் கிடந்த சிறந்த மாணிக்கக் கற்களை

கானவர்தம் மக்கள்

கனலென்னக் – கூனல்

வேடர்களது மக்கள் நெருப்பு என்று விளைந்த

இறுக்கங் கதிர்வெதுப்பும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

சோளக் கதிர்களை வேக வைக்கும் ஈங்கோயே நம்மேல்

மறுக்கங்கள் தீர்ப்பான் மலை.  14

வர இருக்கும் கவலைகளைப் போக்குவானது மலையாகும்

ஏனங் கிளைத்த

இனபவள மாமணிகள்

காட்டுப் பன்றிகள் தோண்டியெடுத்த மிக்க பவளப் பெருமணிகள்

கானல் எரிபரப்பக்

கண்டஞ்சி – யானை

நெருப்புப் போல ஒளி வீசக் கண்டு அஞ்சு யானைக்

இனம்இரிய முல்லைநகும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

கூட்டங்கள் பிரிந்து செல்ல முல்லை மலர் எள்ளி நகையாடினாற் போல காட்சி அளிக்கும் ஈங்கோய் மலையானது நம்மேல்

வினைஇரியச் செற்றுகந்தான் வெற்பு.  15

நம்மேல் வரக் கூடியகடல் அளவாகிய வினைகள் கெடுமாறு செய்யும் இறைவனது மலையாகும்

ஒருகணையுங் கேழல்

உயிர்செகுத்துக் கையில்

ஒரு கணையால் பன்றியினது உயிரைப் போக்கு கையில் உள்ள

இருகணையும் ஆனைமேல்

எய்ய – அருகணையும்

இரண்டாவது கணையை யானைமேல் விடுக்க அப்போது அருகில் வந்த

ஆளரிதான் ஓட

அரிவெருவும் ஈங்கோயே

சிங்கம் பயந்து ஓடும் ஈங்கோய் மலை

கோளரிக்கும் காண்பரியான் குன்று.  16

விரதத்தை உடைய திரு மாலுக்கும் காண்பதற்கு அரிய முடியாதவனுடைய மலையாகும்

ஓங்கிப் பரந்தெழுந்த

ஒள்ளிலவத் தண்போதைத்

உயர்ந்து வளர்ந்திருந்த இலவ மரத்தின் குளிர்ந்த மலரை

தூங்குவதோர் கொள்ளி

எனக்கடுவன் – மூங்கில்

தொங்குகின்ற கொள்ளி என்று நினைந்து ஆண் குரங்கு மூங்கில்

தழையிறுத்துக் கொண்டோச்சும்

ஈங்கோயே சங்கக்

தழையை ஒடித்து வீசுகின்ற ஈங்கோய் மலையானது சங்கினால் ஆகிய

குழையிறுத்த காதுடையான் குன்று.  17

குண்டலன்களைக் காதில் அணிந்தவனுடைய மலையாகும்

ஓடும் முகிலை

உகிரால் இறஊன்றி

வானத்தில் செல்லுகின்ற மேகத்தை நகத்தால் அறுத்து

மாடுபுக வான்கை

மிகமடுத்து – நீடருவி

உண்ண வானத்தில் கை நீட்டிய சிங்கம் அருவி நீரை 

மாச்சீயம் உண்டு

மனங்களிக்கும் ஈங்கோயே

அருந்தி மனம் களிக்கும் ஈங்கோய்

கோச்சீயம் காண்பரியான் குன்று.  18

நரசிங்க மூர்த்தியாகிய திருமால் காண முடியாத மலையாகும்

கண்ட கனிநுகர்ந்த

மந்தி கருஞ்சுனைநீர்

பார்த்த பழங்களை எல்லாம் உண்ட பெண் குரங்கு கருமை நிறம் உடைய அணை நீரைக்

உண்டு குளிர்ந்திலஎன்

றூடிப்போய்க் –கொண்டல்

குடித்து மனம் குளிரவில்லை என்று பிணங்கிச் சென்று மேகத்தைச்

இறைக்கீறி வாய்மடுக்கும்

ஈங்கோயே நான்கு

சிறிது கிழித்துக் குடிக்கும் ஈங்கோய் நான்கு

மறைக்கீறு கண்டான் மலை.  19

வேதங்களுக்கும் முடிவானவனது மலையாகும்

கருங்களிற்றின் வெண்கொம்பால்

கல்லுரல்வாய் நல்லார்

கரிய ஆண் யானையின் வெண்மையான தந்தத்தால் கல் உரலில் மகளிர்

பெருந்தினைவெண் பிண்டி

இடிப்ப – வருங்குறவன்

திணை மாலை இடிப்ப வந்த குறவன்

கைக்கொணருஞ் செந்தேன்

கலந்துண்ணும் ஈங்கோயே

கையில் கொண்டு வந்த செந்தேனை மாவோடு கலந்து உண்ணும் ஈங்கோய்

மைக்கொணருங் கண்டன் மலை.  20

நில கண்டனது மலையாகும்

கனைய பலாங்கனிகள்

கல்லிலையர் தொக்க

மிகுதியான பலாப் பழங்களைக் கொண்ட கல்லிவையர் ஒன்று கூற

நனைய கலத்துரத்தில்

ஏந்தி – மனைகள்

தேனைப் பாத்திரங்களில் ஏந்தி வீட்டிற்கு வரும்

வரவிரும்பி ஆய்பார்க்கும்

ஈங்கோயே பாங்கார்

விருந்தினர்களை தொர்பார்க்கும் ஈங்கோய் பாங்கார்

குரவரும்பு செஞ்சடையான் குன்று.  21

குராமலர்கள் மலருகின்ற செஞ்சடையானது குன்றமாகும்

கடக்களிறு கண்வளரக்

கார்நிறவண் டார்ப்பச்

மதம் பொருந்திய ஆண் யானை உறங்க கருநிற வண்டுகள் ஆரவாரம் செய்ய

சுடர்க்குழையார் பாட்டெழவு

கேட்டு – மடக்கிளிகள்

ஒளி தங்கிய குண்டலத்தை அணிந்த பெண்களின் பாட்டு எழுதளைக் கேட்டு மடக்கிளிகள்

கீதந் தெரிந்துரைக்கும்

ஈங்கோயே ஆல்கீழ்நால்

சங்கீதம் தெரிந்துரைக்கும் ஈங்கோய் கல்லால மரத்தின் கீழ் நான்கு

வேதந் தெரிந்துரைப்பான் வெற்பு.  22

வேதத்தைத் தெரிந்துரைப்பானது மலையாகும்

கறுத்தமுலைச் சூற்பிடிக்குக்

கார்யானை சந்தம்

கறுத்த முலைகளை உடைய சூழ் கொண்ட (கற்பம்) பெண் யானைக்கு கரிய ஆண் யானை சந்தனத்தைப் பறித்து

இறுத்துக்கை நீட்டும்ஈங்

கோயே – செறுத்த

கை நீட்டும் திரு ஈங்கோய் மலை கோபம் கொண்ட

கடதடத்த தோலுரிவைக்

காப்பமையப் போர்த்த

மதம் பொருந்திய பெரிய யானையின் தோலைப் போர்த்த

விடமிடற்றி னான்மருவும் வெற்பு.  23

நீல கண்டன் பொருந்தி இருக்கும் மலையாகும்

கங்குல் இரைதேரும்

காகோ தரங்கேழற்

இரவில் இரைதேடும் பாம்பு பன்றிக் கொம்பின்

கொம்பி னிடைக் கிடந்த

கூர்மணியைப் – பொங்கி

இடைக் கிடந்த கூர் மணியை கோபித்த

உருமென்று புற்றடையும்

ஈங்கோயே காமன்

இடியென்று அஞ்சிப் புற்றுக்குள் செல்லும் ஈங்கோய் மலையானது மன்மதன் 

வெருவொன்றக் கண்சிவந்தான் வெற்பு.  24

அச்சத்தை அடைய கண் சிவந்தவனது மலையாகும் நெற்றிக் கண்ணால் மன்மதனை எரித்த செய்தி சொல்லப்பட்டது

கலவிக் களிறசைந்த

காற்றெங்குங் காணா

கலவி செய்தலை உடைய ஆண் யானை பல இடங்களில் சுற்றி அலைந்து காணாமல்

திலைகைக்கொண் டேந்திக்கால்

வீச – உலவிச்சென்

இலையை கைக் கொண்டு காற்று உண்டாகுமாறு வீச

றொண்பிடிகாற் றேற்றுகக்கும்

ஈங்கோயே பாங்காய

பெண் யானை காற்றை அடைந்து மகிழும் ஈங்கோய் சிறப்புப் பொருந்திய

வெண்பொடிநீற் றான்மருவும் வெற்பு.  25

வெண்ணீறு அணிந்த இறைவன் பொருந்திய உள்ள மலையாகும்

கன்னிப் பிடிமுதுகிற்

கப்பருவ முட்பருகி

களிற்றி யானை யோடு சேர்தல் இல்லாத பெண் யானை தான் பூட்டி அடைந்ததை மனத்தில் எண்ணுதல்

அன்னைக் குடிவர

லாறஞ்சிப் – பின்னரே

தன் தாய் தாங்குத் தாய் இப்படிப் பெண் யானைகள் யாவும் கன்றுகளை ஈன்று இனத்தைப் பெருக்கி வாளாதே இறந்து ஒழிந்த வரவாறு அதனை அறிந்த பெண் யானை ஒன்று அவ்வாறு தானும் துன்புற்றுவாளா சாவதற்கு அஞ்சி

ஏன்தருக்கி மாதவஞ்செய்

ஈங்கோயே நீங்காத

[பெரிய தவத்தை மேற்கொண்டு உணவு முதலியவைகளை மறுத்து நோன்பு நோற்கின்ற ஈங்கோய் மலை எப்போதும்

மான்தரித்த கையான் மலை.  26

மான் கன்றைக் கையில் ஏந்திய சிவபெருமானது மலையாகும்

கள்ள முதுமறவர்

காட்டகத்து மாவேட்டை

கள்ளம் நிறைந்த முதுமை பொருந்திய வேடர்கள் வாழும் காட்டில் மிருக வேட்டை

கொள்ளென் றழைத்த

குரல்கேட்டுத் –துள்ளி

என்ற குரல் கேட்டுத்

இனக்கவலை பாய்ந்தோடும்

ஈங்கோயே நந்தம்

பாய்ந்து ஓடும் ஈங்கோய்

மனக்கவலை தீர்ப்பான் மலை.  27

நம்முடைய மனக் கவலையைத் தீர்ப்பவனாகிய சிவபெருமானுடைய மலையாகும்

கல்லைப் புனம்மேய்ந்து

கார்க்கொன்றைத் தார்போர்த்துக்

மலைச் சாரலில் உள்ள கொல்லையில் மேய்ந்து கார்காலத்தில் பூக்கும் கொன்றை மாலையை அணிந்து

கொல்லை எழுந்த

கொழும்புறவின் – முல்லையங்கண்

கொல்லை எழுந்த வளமான காட்டில் முல்லை அரும்பில்

பல்லரும்பு மொய்த்தீனும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

மொய்த்து ஈனும் ஈங்கோய் மூன்று மதில்களும்

கொல்லரும்பக் கோல்கோத்தான் குன்று.  28

அழித்து ஒளிய கணை தொடுத்தவனுடைய மலையாகும்

கல்லாக் குரங்கு

பளிங்கிற் கனிகாட்ட

கல்வி அறிவில்லாத குரங்கு பளிங்குக் கல்லில் வேறு இடத்தில் உள்ள கனிகள் நிழலைக் காட்ட 

எல்லாக் குரங்கும்

உடன்ஈண்டி – வல்லே

எல்லாக் குரங்குகளும் ஒன்று கூடி

இருந்துகிராற் கற்கிளைக்கும்

ஈங்கோயே மேனிப்

நகத்தினால் கல்லைப் பறிக்கும் ஈங்கோய் மலையானது உடலில் பொருந்த

பொருந்தஅராப் பூண்டான் பொருப்பு.  29

பாம்பை அணிந்தவனது மலையாகும்

கண்கொண் டவிர்மணியின்

நாப்பண் கருங்கேழல்

கண் கொண்டு விளங்குகின்ற மணியின் நடுவில் கரிய பன்றியின்

வெண்கோடு வீழ்ந்த

வியன்சாரல் -தண்கோ

வெண்மையான கொம்பு வீழ்ந்த பெருமை மிகுந்த சாரல் குளிர்ந்த கொம்பு

டிளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும்

ஈங்கோயே வேதம்

போன்ற பிறை அணிந்தவனை ஒத்திருக்கும் மலையாகும்

விளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும் வெற்பு.  30

விளம்பிய பிறை அணிந்தவனை ஒத்திருக்கும் மலையாகும்

காந்தளங் கைத்தலங்கள்

காட்டக் களிமஞ்ஞை

காந்தள் மலர்கள் கூத்தாடுமாறு கையைக் காட்ட களிப்பு மிக்க மயில்

கூந்தல் விரித்துடனே

கூத்தாடச் – சாய்ந்திரங்கி

தோகையை விரித்துக் கூத்தாடச் சாய்ந்து தாழ்ந்து

ஏர்க்கொன்றை பொன்கொடுக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

அழகிய கொன்றை மரம் பொன் கொடுப்பதைப் போல மலர்ந்து விளங்கும் ஈங்கோய் செஞ்சடை மேல்

கார்க்கொன்றை ஏற்றான் கடறு.  31

கார்க் கொன்றையை ஏற்றுக் கொண்டவனது காடு ஆகும்

குறமகளிர் கூடிக்

கொழுந்தினைகள் குத்தி

குறப் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து செழிப்பான திணையாக குத்தி

நறவமாக் கஞ்சகங்கள்

நாடிச் – சிறுகுறவர்

தேன்கலந்த மாவினால் செய்த பண்டங்களை விரும்பிக் குறச் சிறுவர்கள்

கைந்நீட்டி உண்ணக்

களித்துவக்கும் ஈங்கோயே

கை நீட்டி உண்ண மகிழ்ச்சி பொங்கும் ஈங்கோய்

மைந்நீட்டுங் கண்டன் மலை.  32

நீல கண்டனது மலையாகும்

கூழை முதுமந்தி

கோல்கொண்டு தேன்பாய

குட்டையான கிழப் பெண் குரங்கு குச்சி கொண்டு தேன் அடையைக் குத்த

ஏழை இளமந்தி

சென்றிருந்து – வாழை

அறிவற்ற இள மந்தி சென்று இரந்து வாழை

இலையால்தேன் உண்டுவக்கும்

ஈங்கோயே இஞ்சி

இலையில் தேன் உண்டு மகிழ் கின்ற ஈங்கோய்

சிலையால்தான் செற்றான் சிலம்பு.  33

திரி புரங்களை வில்லால் அழித்தவனது மலையாகும்

கொல்லை இளவேங்கைக்

கொத்திறுத்துக் கொண்டுசுனை

கொல்லையில் உள்ள இளவேங்கை மரத்தினது கொத்தை ஒடித்துக் கொண்டு சுணை

மல்லைநீர் மஞ்சனமா

நாட்டிக்கொண் – டொல்லை

நீரை மஞ்சனமாக நாட்டிக் கொண்டு பெரிய

இருங்கைக் களிறேறும்

ஈங்கோயே மேல்நோய்

துதிக்கையினை உடைய ஆண் யானை விரைவில் ஏறிவரும் ஈங்கோய் இனிவரும்

வருங்கைக் களைவான் மலை.  34

பிறவி நோய்களைவானது மலையாகும்

கொவ்வைக் கனிவாய்க்

குறமகளிர் கூந்தல்சேர்

கொவ்வைக் கனி போன்ற வாயினை உடைய குறமகளின் கூந்தலில் சேர்ந்த

கவ்வைக் கடிபிடிக்கும்

காதன்மையாற் –செவ்வை

மலரின் மனத்தைப் பிடிக்கும் அன்புடைமை யால் நன்றாகப் பூத்த

எறித்தமலர் கொண்டுவிடும்

ஈங்கோயே அன்பர்

பொலிகின்ற மலர்கள் கொண்டு விடும் ஈங்கோய் அன்பர்கள்

குறித்தவரந் தான்கொடுப்பான் குன்று.  35

குறித்த வரத்தைக் கொண்டுப்பவனது குன்று ஆகும்

கொடுவிற் சிலைவேடர்

கொல்லை புகாமல்

வளைந்த வில்லை உடைய வேடர்கள் திணைக் கொல்லைக்குள்

படுகுழிகள் கல்லுதல்பார்த்

தஞ்சி – நெடுநாகம்

படுகுழிகள் தோண்டுவதைக் கண்டு அஞ்சிப் பெரிய யானை குழி இருக்கும் இடத்தைத் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்

தண்டூன்றிச் செல்லுஞ்சீர்

ஈங்கோயே தாழ்சடைமேல்

தடியினால் ஊன்றிப் பார்த்துக் கொண்டு செல்லும் ஈங்கோய் தாழ்ந்த சடைமேல்

வண்டூன்றுந் தாரான் மலை.  36
வண்டுகள் மொய்க்கும் மாலைகளை உடையவனது மலையாகும்

கோங்கின் அரும்பழித்த

கொங்கைக் குறமகளிர்

கோங்கின் அரும்பைத் தோல்வியுறச் செய்த கொங்கைகளை உடைய குறமகளிர்

வேங்கைமணி நீழல்

விளையாடி – வேங்கை

வேங்கை மரத்தினது அழகிய நிழலில் விளையாடி வேங்கைப் புலி

வரவதனைக் கண்டிரியும்

ஈங்கோயே தீங்கு

வருவதைக் கண்டு ஓடும் ஈங்கோய் தீங்கு

வரவதனைக் காப்பான் மலை.  37

வருவதை வாராமல் காப்பவனது மலையாகும்

சந்தனப்பூம் பைந்தழையைச்

செந்தேனில் தோய்த்தியானை

சந்தனப் பூம் பைந்தழையைச் செந்தேனில் தோய்த்து ஆண் யானையானது

மந்த மடப்பிடியின்

வாய்க்கொடுப்ப – வந்ததன்

மந்தத் தன்மை உள்ள பெண் யானையின் வாய் கொடுக்கும் வந்த அதன்

கண்களிக்கத் தான்களிக்கும்

ஈங்கோயே தேங்காதே

கண் களிக்கத் தான் களிக்கும் ஈங்கோய் காலம் தாழ்த்தாமல்

விண்களிக்க நஞ்சுண்டான் வெற்பு.  38

விண் உலகத் தவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய நஞ்சை உண்டவனது மலையாகும்

சந்தின் இலையதனுள்

தண்பிண்டி தேன்கலந்து

குறமகளிர் சந்தன மரத்தின் இலையில் குளிர்ந்த திணை மாவில் தேன் கலந்து

கொந்திஇனி துண்ணக்

குறமகளிர் – மந்தி

எடுத்து இனிது உண்ண பெண் குரங்கு

இளமகளிர் வாய்க்கொடுத்துண்

ஈங்கோயே வெற்பின்

இளமகளிர் வாயில் கொடுத்து தானும் உண்ணும் ஈங்கோய்

வளமகளிர் பாகன் மலை.  39

இமய மலையின் மகளாகிய உமாதேவியை இடப்பாகத்தில் கொண்டவனது மலையாகும்

சாரற் குறத்தியர்கள்

தண்மருப்பால் வெண்பிண்டி

மலைச் சாரல் குறத்தியர்கள் குளிந்த தந்தத்தால் வெண்மையான அசோக மரத்து

சேரத் தருக்கி

மதுக்கலந்து – வீரத்

அருகில் மதுவைக் கலந்து வீரம்

தமர்இனிதா உண்ணுஞ்சீர்

ஈங்கோயே இன்பக்

பொருந்திய தன் மலர்களோடு இனிதாக உண்ணுகின்ற சீர் ஈங்கோய் இன்பக்

குமரன்முது தாதையார் குன்று.  40

குமரன் அழகிய முருகக் கடவுளது பழமை பொருந்திய தந்தையாராகிய சிவபெருமானது குன்று ஆகும்

தாயோங்கித் தாமடருந்

தண்சாரல் ஒண்கானம்

தாவி யோங்கி தாம் நெருங்கி வளரும் குளிர்ந்த சாரலை உடைய ஒளி பொருந்திய காடு

வேயோங்கி முத்தம்

எதிர்பிதுங்கித் – தீயோங்கிக்

மூங்கில் உயர்ந்து முத்தம் உதிர்ந்து தீயை உண்டாக்கும்

கண்கன்றித் தீவிளைக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

கணுக்கள் உராய்ந்து தீயை உண்டாக்கும் ஈங்கோய் செஞ்சடைமேல்

வண்கொன்றைத் தாரான் வரை.  41

வண்கொன்றைத் தாரை அணிந்தவனது மலையாகும்

செடிமுட்டச் சிங்கத்தின்

சீற்றத்தீக் கஞ்சிப்

செடிகள் மோத சிங்கத்தின் கோபத் தீக்கு அஞ்சி

பிடியட்ட மாக்களிறு

பேர்ந்து – கடம்முட்டி

பெண் யானை மோத ஆண் யானை பெயர்ந்து காட்டை முட்டி

என்னேசீ என்னுஞ்சீர்

ஈங்கோயே ஏந்தழலிற்

சீ என வெறுக்கும் ஈங்கோய் கையில் ஏந்திய தீயில்

பொன்னேர் அனையான் பொருப்பு.  42

பொன்னின் அழகிற்கு ஒப்பானவனது மலையாகும்

சுனைநீடு தாமரையின்

தாதளைந்து சோதிப்

இயற்கையாக அமைந்த தாமரைச் சனையில் தாமரை மலரின் மகரந்தப் பொடியைத் துழாவி

புனைநீடு பொன்னிறத்த

வண்டு – மனைநீடி

ஒளி புனைந்து பொன்னிற மடைந்த வண்டு வீடு திரும்பிப்

மன்னி மணம்புணரும்

ஈங்கோயே மாமதியம்

பொருந்திய மணம் புணரும் ஈங்கோய் மலை பிறைச் சந்திரனைத்

சென்னி அணிந்தான் சிலம்பு.  43

தலையில் அணிந்த சிவபிரானது மலையாகும்

செந்தினையின் வெண்பிண்டி

பச்சைத்தே னாற்குழைத்து

சிவந்த திணையின் வெண்மையான மாவைப் பச்சைத் தேனால் குழைத்து

வந்தவிருந் தூட்டும்

மணிக்குறத்தி – பந்தியாத்

வந்த விருந்தினருக்கு அளிக்கும் மணிக்குறத்தி வரிசையாகத்

தேக்கிலைகள் இட்டுச்

சிறப்புரைக்கும் ஈங்கோயே

தேக்கிலையில் வைத்து உபசரிக்கும் ஈங்கோய்

மாக்கலைகள் வைத்தான் மலை.  44

சிறந்த அறிவுக் கலைகளை வைத்தவனது மலையாகும்

தடங்குடைந்த கொங்கைக்

குறமகளிர் தங்கள்

பெரிய சுனையில் நீராடிய கொங்கைக் குறமகளிர் தங்கள்

இடம்புகுந்தங் கின்நறவம்

மாந்தி – உடன்கலந்து

இருப்பிடம் சேர்ந்து வீட்டில் இருந்த இனிய தேனைப் பருகி ஒன்று சேர்ந்து

மாக்குரவை ஆடி

மகிழ்ந்துவரும் ஈங்கோயே

மகளிர் கைக் கோத்தாடும் குரவைக் கூத்தை ஆடி மகிழ்ந்து வரும் ஈங்கோய்

கோக்குரவை ஆடிகொழுங் குன்று.  45 —

ஊழிக் கூத்தை ஆடும் பெருமானது வளமுள்ள குன்றாகும்

தாமரையின் தாள்தகைத்த

தாமரைகள் தாள்தகையத்

தாவுகின்ற மானின் காலைத் தடுத்த தாமரைக் கொடிகள் காலைத் தடுக்க

தாமரையிற் பாய்ந்துகளும்

தண்புறவில் – தாமரையின்

தாமரையில் பாய்ந்து உகளும் குளிர்ந்த காட்டில் மான் கூட்டத்தால்

ஈட்டம் புலிசிதறும்

ஈங்கோயே எவ்வுயிர்க்கும்

புலிகள் சிதறி ஓடுகின்ற ஈங்கோய் எல்லா உயிர்களின்

வாட்டங்கள் தீர்ப்பான் மலை.  46

வருத்தத்தையும் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

தெள்ளகட்ட பூஞ்சுனைய

தாமரையின் தேமலர்வாய்

தெளிந்த நடு இடத்தை உடைய பூஞ்சுனையை உடைய தாய் தாமரை மலரின் கிண்ணம் போன்ற

வள்ளவட்டப் பாழி

மடலேறி –வெள்ளகட்ட

வட்டவடிவமான பெரிய மடலில் ஏறி வெண்மையான வயிற்றை உடைய

காராமை கண்படுக்கும்

ஈங்கோயே வெங்கூற்றைச்

கரிய ஆமை கண் உறங்கும் ஈங்கோய் கொடிய எமனை

சேராமற் செற்றான் சிலம்பு.  47

வாராமல் அழித்தவனது மலையாகும்

தேன்பலவின் வான்சுளைகள்

செம்முகத்த பைங்குரங்கு

இனிமை மிகுந்த பலாவின் சிறந்த சுளைகளை சிவந்த முகத்தை உடைய பெண் குரங்கு

தான்கொணர்ந்து மக்கள்கை

யிற்கொடுத்து – வான்குணங்கள்

கொண்டுவந்து தம் குட்டிகளின் கையில் கொடுத்து சிறந்த குணங்களைப்

பாராட்டி யூட்டுஞ்சீர்

ஈங்கோயே பாங்கமரர்

பாராட்டி ஊட்டுகின்ற சிறப்புடைய ஈங்கோய் பாங்காய் அமரர்கள்

சீராட்ட நின்றான் சிலம்பு.  48

சிறப்பு செய்ய சீராட்ட நின்றானது மலையாகும்

தேன்மருவு பூஞ்சுனைகள்

புக்குச் செழுஞ்சந்தின்

தேன் பொருந்திய பூங் சுனைகளில் புகுந்து நீராடி செழுமையான சந்தன

கானமர்கற் பேரழகு

கண்குளிர – மேனின்

மரங்கள் நிறைந்த நாட்டின் பேரழகைக் கண் குளிரக் கண்டு மேல் நின்று

றருவிகள்தாம் வந்திழியும்

ஈங்கோயே வானோர்

அருவிகள் வந்து விழுகின்றதைக் காணும் காட்சிகளை உடைய ஈங்கோய் தேவர்கள்

வெருவுகடல் நஞ்சுண்டான் வெற்பு.  49

அஞ்சிய கடல் நஞ்சினை உண்டவனது மலையாகும்

தோகை மயிலினங்கள்

சூழ்ந்து மணிவரைமேல்

தொகையை உடைய மயில் கூட்டங்கள் சூழ்ந்து அழகிய மலையின் மேல்

ஓகை செறியாயத்

தோடாட – நாகம்

உலகை பொருந்திய பெண்கள் கூட்டத்தோடு ஆட பாம்பு

இனவளையிற் புக்கொளிக்கும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

வலையில் புகுந்து ஒளிந்து கொள்ளும் ஈங்கோய் நம்மேல் 

வினைவளையச் செற்றுகந்தான் வெற்பு.  50

வினை சூழ்ந்து கொள்ள அவைகளைப் போக்கி மகிந்தவனது மலையாகும்

நறவம் நனிமாந்தி

நள்ளிருட்கண் ஏனம்

தேனை மிகுதியாக உண்டு நள்ளிரவில் பன்றி

இறவி லியங்குவான்

பார்த்துக் – குறவர்

தினைப் புனத்தில் நடமாடுவதைக் கண்டு குறவர்

இரைத்துவலை தைத்திருக்கும்

ஈங்கோயே நங்கை

ஒலி செய்து சுற்றிலும் வலையைக் கட்டி இருக்கும் ஈங்கோய் கங்கையின்

விரைத்துவலைச் செஞ்சடையான் வெற்பு.  51

மனம் பொருந்திய துளிகள் சிந்துகின்ற செஞ்சடையான் மலையாகும்

நாக முழைநுழைந்த

நாகம்போய் நன்வனத்தில்

மலைப் பாம்பு வளையில் நுழைந்த யானை வானத்தில்

நாகம் விழுங்க

நடுக்குற்று –நாகந்தான்

பாம்பு விழுங்குவதைக் கண்டு நடுங்குகிறது யானையானது தனது பெரிய துதிக்கையை

மாக்கையால் மஞ்சுரிக்கும்

ஈங்கோயே ஓங்கியசெந்

உயர்த்தி மேகத்தை உறிஞ்சிக் குடிக்கும் ஈங்கோய் ஓங்கிய செந்தீயைக்

தீக்கையால் ஏந்தி சிலம்பு.  52

கையில் ஏந்துகின்ற சிவபெருமானது மலையாகும்

நாகங் களிறுநு(ங்)க

நல்லுழுவை தாமரையின்

ஆண் யானை தாக்க புலி பயந்து தாமரையின்

ஆகந் தழுவி

அசைவெய்த – மேகங்

ஆகம் தழுவி தளர்ச்சி அடைய மேகம்

கருவிடைக்க ணீர்சோரும்

ஈங்கோயே ஓங்கு

கண்ணீர் சொரியும் திரு ஈங்கோய் மலை

பொருவிடைக்க ணூர்வான் பொருப்பு.  53

போர் செய்யும் தன்மை உள்ள காளையை ஊர்தியாக உடையவனது மலையாகும்

பணவநிலைப் புற்றின்

பழஞ்சோற் றமலை

பாம்புப் புற்றில் உள்ள புற்றஞ் சோற்றை

கணவ னிடந்திட்ட

கட்டி – உணவேண்டி

ஆண் கரடி எடுக்க அதை உண்ண வேண்டி பெண் கரடி

எண்கங்கை ஏற்றிருக்கும்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

அழகிய கையை ஏந்திக் கொண்டிருக்கும் ஈங்கோய் மலை மேலும் செஞ்சடை மேல்

(எண்கங்கை = எண்கு + அம் + கை என பிரிக்க)

வண்கங்கை ஏற்றான் மலை.  54

வண் கங்கை ஏற்றான் மலை

பன்றி பருக்கோட்டாற்

பாருழுத பைம்புழுதித்

பன்றியின் பெரிய கொம்பினால் பூமியை உழுததால் ஏற்பட்ட புழுதியில்

தென்றி மணிகிடப்பத்

தீயென்று – கன்றிக்

கிடந்த மணிகளைத் தீயென்று வருந்தி

கரிவெருவிக் கான்படரும்

ஈங்கோயே வானோர்

யானை பயந்து காட்டிற்குச் செல்லும் ஈங்கோய் தேவர்கள்

மருவரியான் மன்னும் மலை.  55

பொருந்துவதற்கு ஒண்ணாதவன் நிலை பெற்றிருக்கும் மலையாகும்

பாறைமிசைத் தன்நிழலைக்

கண்டு பகடென்று

பாறையின் மீது தன் நிழலைக் கண்டு ஆண்யானை என்று

சீறி மருப்பொசித்த

செம்முகமாத் – தேறிக்கொண்

கோபித்துக் கொம்பை ஒடித்த செம்முக யானை மனம் தெறிச் சென்ற போது

டெல்லே பிடியென்னும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

பிடி ஏளனம் செய்யும் ஈங்கோய் திரிபுரங்களை

வில்லே கொடுவெகுண்டான் வெற்பு.  56

வில்லைக் கொண்டு சினந்தவனது மலையாகும்

பிடிபிரிந்த வேழம்

பெருந்திசைதான் கோடிப்

தனது பெண் யானையைப் பிரிந்த ஆண் யானை நான் திசைகளிலும் தேடி அலைந்து

படிமுகிலைப் பல்காலும்

பார்த்திட் – டிடரா

மலையில் படிகின்ற மேகத்தைப் பல தடவை பார்த்து துன்ப முடையதாய்

இருமருப்பைக் கைகாட்டும்

ஈங்கோயே வானோர்

தன் பெரிய தந்தத்தைக் காட்டும் ஈங்கோய் தேவர்களுக்கு

குருவருட்குன் றாய்நின்றான் குன்று.  57

குரு வருட் குன்றாய் நின்றவனது மலையாகும்

பொருத கரியின்

முரிமருப்பிற் போந்து

போர் செய்த யானையின் முரிந்த கொம்பை எடுத்துச் சென்று

சொரிமுத்தைத் தூநீரென்

றெண்ணிக் – கருமந்தி

அதில் இருந்து சொரிந்த முத்தைத் தூ நீர் என்று எண்ணிக் கரிய பெண் குரங்கு

முக்கிவிக்கி நக்கிருக்கும்

ஈங்கோயே மூவெயிலும்

முயற்சி செய்து நக்கிப் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் ஈங்கோய்

திக்குகக்கச் செற்றான் சிலம்பு.  58

திக்குகளில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியை அடையத் திரிபுரங்களை அழித்தவனது மலையாகும்

மறவெங் களிற்றின்

மருப்புகுத்த முத்தம்

மதம் கொண்ட ஆண் யானையின் தந்தத்தில் இருந்து சிந்திய முத்துக்களைக்

குறவர் சிறார்குடங்கைக்

கொண்டு – நறவம்

குறச்சிறுவர்கள் உள்ளம் கையில் வைத்துத்தேன் சேர்த்து 

இளவெயில்தீ யட்டுண்ணும்

ஈங்கோயே மூன்று

இள வெயில் தீயில் காய வைத்து உண்ணும் ஈங்கோய் திரிபுரங்களையும்

வளவெயில்தீ யிட்டான் மலை.  59

தீயில் இட்டவனது மலையாகும்

மலைதிரிந்த மாக்குறவன்

மான்கொணர நோக்கிச்

மலையில் திரிந்த மாக் குறவன் மான் கொண்டு வந்ததைப் பார்த்து

சிலைநுதலி சீறிச்

சிலைத்துக் – கலைபிரிய

வில்லைப் போன்ற நெற்றியை உடைய குறத்தி கோபித்து பெரும் குரல் எடுத்து

இம்மான் கொணர்தல்

இழுக்கென்னும் ஈங்கோயே

ஆண் மானைக் பிரிய விட்டு இம்மானைக் கொணர்தல் குற்றம் என்று சொல்லும் ஈங்கோய் மலை

மெய்ம்மான் புணர்ந்தகையான் வெற்பு.  60

மானைக் கையில் ஏந்திய சிவபெருமானது மலையாகும்

மரையதளும் ஆடு

மயிலிறகும் வேய்ந்த

மான் தோலும் ஆடுகின்ற மயில் இறகும் வேய்ந்த

புரையிதணம் பூங்கொடியார்

புக்கு –நுரைசிறந்த

காவல் பரணில் பூங்கொடியார் புகுந்து நுரையோடு

இன்நறவுண் டாடி

இசைமுரலும் ஈங்கோயே

கூடிய இனிய தேனை உண்டு மகிழ்ந்து பாட்டுப் பாடும் ஈங்கோய் 

பொன்நிறவெண் ணீற்றான் பொருப்பு.  61

பொன் போன்ற திருமேனி நிறமும் திரு வெண்ணீறும் உடைய சிவபெருமானது மலையாகும்

மலையர் கிளிகடிய

மற்றப் புறமே

மலையில் வாழ்பவர்கள் கிளிகளை ஓட்ட அக்காட்டில்

கலைகள் வருவனகள்

கண்டு –சிலையை

மான்கள் வருவதைக் கண்டு வில்லை எடுத்து

இருந்தெடுத்துக் கோல்தெரியும்

ஈங்கோயே மாதைப்

கணை தொடுக்கும் ஈங்கோய் மலை உமாதேவியை

புரிந்திடத்துக் கொண்டான் பொருப்பு.  62

விரும்பி இடப்பாகத்தில் கொண்ட சிவபெருமானது மலையாகும்

மத்தக் கரிமுகத்தை

வாளரிகள் பீறஒளிர்

மத்தகத்தை உடைய யானையின் முகத்தைச் சிங்கங்கிழிக்க ஒளி 

முத்தம் பனிநிகர்க்கும்

மொய்ம்பிற்றால் – அத்தகைய

வீசும் முத்துக்கள் பனிபோல் காட்சி அளிக்கும் அத்தகைய

ஏனற் புனம்நீடும்

ஈங்கோயே தேங்குபுனல்

தினைப் புனங்கள் நிறைந்திருக்கும் ஈங்கோய் கங்கையையும்

கூனற் பிறையணிந்தான் குன்று.  63

வளைந்த பிறைச் சந்திரனையும் அணிந்த சிவபெருமானின் மலை ஆகும்

மந்தி இனங்கள்

மணிவரையின் உச்சிமேல்

பெண் குரங்குக் கூட்டங்கள் அழகிய மலையின் உச்சிமேல்

முந்தி இருந்து

முறைமுறையே – நந்தி

முன்பாகவே போய் முறையாக மறைந்து

அளைந்தாடி ஆலிக்கும்

ஈங்கோயே கூற்றம்

துலாவுதல் செய்து ஆரவாரிக்கும் ஈங்கோய் எமன்

வளைந்தோடச் செற்றான் மலை.  64

தோற்று ஓட உதைத்து அழித்த பெருமானின் மலையாகும்

மந்தி மகவினங்கள்

வண்பலவின் ஒண்சுளைக்கண்

மந்தியின் குட்டிகள் வளப்பம் பொருந்திய பலாவின் சுளைகளை

முந்திப் பறித்த

முறியதனுள் –சிந்திப்போய்த்

முதலில் பறித்த தளிருள் சிந்திய தேன்

தேனாறு பாயுஞ்சீர்

ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்

ஆறு போலப் பாயும் சிறப்புடைய ஈங்கோய் செஞ்சடை மேல்

வானாறு வைத்தான் மலை.  65

கங்கையை வைத்தவனது மலையாகும்

முள்ளார்ந்த வெள்ளிலவம்

ஏறி வெறியாது

முள் பொருந்திய வெள் இலவ மரத்தில் ஏறி மணமில்லாமல்

கள்ளார்ந்த பூப்படியும்

கார்மயில்தான் – ஒள்ளார்

தேன் பொருந்திய பூவில் அமரும் கார் மயில் ஒளி பொருந்திய

எரிநடுவுட் பெண்கொடியார்

ஏய்க்கும்ஈங் கோயே

தீயின்மத்தியில் உள்ள பெண்களை ஒத்திருக்கும் ஈங்கோய்

புரிநெடுநூல் மார்பன் பொருப்பு.  66

பூணுல் அணிந்த மார்பை உடையவனது மலையாகும்

வளர்ந்த இளங்கன்னி

மாங்கொம்பின் கொங்கை

வளர்ந்த இளம் கன்னி மான்கொம்பின் பூந்தாதைக் கிண்டி

அளைந்து வடுப்படுப்பான்

வேண்டி – இளந்தென்றல்

மாவடுவை உண்டாக்கும் பொருட்டு இளம் தென்றல்

எல்லிப் புகநுழையும்

ஈங்கோயே தீங்கருப்பு

உள்ளே புக நுழையும் ஈங்கோய் கரும்பு

வில்லிக்குக் கூற்றானான் வெற்பு.  67

வில்லோனாகிய காமனுக்கு நமன் ஆனவனது மலையாகும்

வான மதிதடவல்

உற்ற இளமந்தி

வானத்தில் உள்ள திங்களைத் தடவ முயன்ற இளம் மந்தி

கான முதுவேயின்

கண்ணேறித் – தானங்

வானத்தில் உள்ள பழமையான மூங்கிலின் மேல் ஏறித் தான் அங்கிருந்து

கிருந்துயரக் கைநீட்டும்

ஈங்கோயே நம்மேல்

உயரக் கை நீட்டும் ஈங்கோய் நம் மேல் 

வருந்துயரந் தீர்ப்பான் மலை.  68

வர இருக்கும் துயரங்களைத் தீர்ப்பவனது மலையாகும்

வேய்வனத்துள் யானை

தினைகவர வேறிருந்து

மூங்கில் நிறைந்த காட்டினுள் யானை தினைக்கதிரைக் கவர

காய்வனத்தே வேடன்

கணைவிசைப்ப – வேயணைத்து

வேடன் மறைந்திருந்த அம்மை விரைவாகச் செலுத்த, மூங்கிலை வளைத்துப்

மாப்பிடிமுன் ஓட்டும்ஈங்

கோயே மறைபரவு

பெரிய பெண் யானை கணைக்கு இலக்கு ஆகாமல் யானையை விலகச் செய்யும் ஈங்கோய் வேதங்கள் போற்றும்

பூப்பிடிபொற் றாளான் பொருப்பு.  69

பூம்பிடி பொன் தாளன் மலையாகும்

வழகிதழ்க் காந்தள்மேல்

வண்டிருப்ப ஒண்தீ

வழுவழுப்பான இதழ்களை உடைய காந்தல் மேல் வண்டுகள் இருக்க ஒளி பொருந்திய தீயில்

முழுகிய தென் றஞ்சிமுது

மந்தி –பழகி

முழ்கியது என்று அஞ்சி கிழக் குரங்கு பழகி

எழுந்தெழுந்து கைநெரிக்கும்

ஈங்கோயே திங்கட்

எழுந்தெழுந்து கை நெரிக்கும் ஈங்கோய் பிறைச்சந்திரனைச்

கொழுந்தெழுந்த

செஞ்சடையான் குன்று.  70

செஞ்சடையில் தரித்தவனது மலையாகும்


திருச்சிற்றம்பலம் – omthiruchitrambalam

July 22, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: