OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU VAAROOR

ganesheit July 10, 2021

7 திருவாரூர் – திருக்குறுந்தொகை

THIRU VAAROOR

THIRU VAAROOR

பதிக வரலாறு:

நாவரசர் திரு ஆரூர் நிலவுமணிப் புற்றிதங்கொள் நிறுத்தர் தம்மைக் காலங்களில் அணைந்து கும்பிட்டுத் தமிழ் மாலைகள் சாத்தியவற்றுள் ஒன்று இத்திருப்பதிகம்  


திருச்சிற்றம்பலம் – OM THIRU CHITRAM BALM

62 கொக்க ரைகுழல் வீணை கொடுகொட்டி KOKARAI KULAL VEENAI KODU KOTTI Lord Siva who has been tuning the musical instrument kokarai flute kodu kooti ஈசன் கொக்கரைகுழல் வீணை கொடுகொட்டி ஆகிய கருவிகள் இயம்பவும்
பக்க மேபகு வாயன பூதங்கள் AKKA MEEA PAGUVAAYAI ANNA BOOTHANGAL And then nearby place demon forces are dancing andthen got happy from those acts பூதகணங்கள் பக்கத்தில் இருந்து ஆடி மகிழ்வர்
ஒக்க ஆட லுகந்துடன் கூத்தராய் VOOKA AADA YUGANTHUDAL KOOTHARAAI And then lord Siva is also dancing in sacred way திருநடனம் செய்பவர் அவர்
அக்கி னோடர வார்ப்பர்ஆ ரூரரே. AKKIN NOODU ARAVAARPER AAROORAREEA And then boneand snake garland adorned form dancing in that way lord Siva seated in thiru aaroor temple place எலும்பையும் நாகத்தையும் உடன்திகழும் மாலையாகக் கொண்டு ஆடுபவர் அவர் ஆரூரில் மேவும் பெருமான் 
5.7.1
63 எந்த மாதவஞ் செய்தனை நெஞ்சமே EANTHA MATHAVAM SETHANAI NENJAMEEA My dear mind what type of good penanceyou have performed நெஞ்சமே நீ எத்தகைய பெருமை மிக்க தவத்தினைச் செய்தனை
பந்தம் வீடவை யாய பராபரன் PANTHA VEEDAVAI AAYA PARAAPARAN And then in this life family life place placed and then taken me under his control and then afterwards  sivaloogam happiness given form இம்மையில்  பந்தம் கொண்டு ஆட்கொண்டு அருள்பவராய் விளங்கிப் பின்னர் மறுமையில் வீட்டு இன்பமும் ஆகி விளங்குபவர் சிவபெருமான்
அந்த மில்புகழ் ஆரூர் அரனெறி ANTHAMIL PUGAL AAROOR ARA NERI Those appearance possessed form lord Siva seated in thiru aaroor araneri temple place அப்பெருமான் புகழ் மிக்க ஆரிரூல் மேவும் அர நெறியில் வீற்று இருப்பவர்
சிந்தை யுள்ளுஞ் சிரத்துளுந் தங்கவே SENTHAI YULLUM SERATHULLUM THANGA VEEA .those prime god Siva is kept in the mind place and then highly regarded matter form possessing by you அப்பரமனை நீ சிந்தையில் கொண்டுள்ளாய் தலையாய பெரும் பொருளாகவும் கொண்டு உள்ளனை
5.7.2
64 வண்டு லாமலர் கொண்டு வளர்சடைக் VANDULLAA MALAR KONDU VALAR SADAI The honey bees are raising the humming sound before that flower buds are plucked வண்டுகள் ரீங்காரம்  செய்து தேன் உண்பதற்கு முன்பே பிரித்து தேன் நிறைந்த மலர் கொண்டு கிண்டை மாலை புனைந்தும் இராப்பகல் ENDAI MAALAI PUNAINTHUM ERAAP PAGAL And then head garland tied form and then adorned it to lord Siva and then day and night இண்டை மாலை புனைந்து ஆடியும் இரவும் பகலும்
தொண்ட ராகித் தொடர்ந்து விடாதவர்க் THONDER AAGI THODERNTHU VEDATHAVER Intimate form of menial service without interruption those disciples அணுக்கத் தொண்டுகளை இடைவிடாது செய்யும் அன்பர்களுக்கு
கண்டம் ஆளவும் வைப்பர்ஆ ரூரரே. ANDAM AALAYUM VIPER AAROORAREEA Andthen those disciples are allowed to the whole universe and then king status is given form lordSiva put his grace on them those lord Siva seated in the thiru vaaroor temple place அண்டங்களை ஆளும் பெரும் பதவியை அளித்து அருள்பவர் ஆரூரில் மேவும் ஈசன் ஆவார்
5.7.3
65 துன்பெ லாமற நீங்கிச் சுபத்தராய் THUN BELLAAM  ARA NEEKI SUBAM THAARAAI And then all sorrows are removed form and the giving goodness to all துன்பங்கள் முற்றும் நீங்கி நலம் சான்றவராய்
என்பெ லாம்நெக்கி ராப்பக லேத்திநின் EAN BELLAAM NEKKI ERAAP PAGAL EAATHI NIN And then bones are melted form and then day and night praying lord Siva and then standing there எலும்பெல்லாம் நெகிழ்ந்து இரவும் பகலும் வழிபட்டு நின்று
றின்ப ராய்நினைந் தென்றும் இடையறா ENBARAAI NINAITHU EANRUM EDAI YARAA Those happinessenjoying form thinking those intimate disciples இன்ப முடையோராய் நினைந்து என்றும் இடையறா அன்பர்க்கு
அன்ப ராமவர்க் கன்பர்ஆ ரூரரே. ANBER AAMM AVARKU ANBER AAROOREREEA Those intimate fried form lord Siva dwelling in the thiru vaaroor temple place அன்பராய் இருப்பர் திருவாரூர் பெருமான்
5.7.4
66 முருட்டு மெத்தையில் முன்கிடத் தாமுனம் MURUTU MONTHAIYIL MUNN KIDANTHAA MUNNAM The rough bed place this dead boy is laid and then carried to burning ground முரட்டுதன்மை வாய்ந்த மெத்தையில் இத் தேகத்தை ஈமப் படுக்கையில் கிடத்துவதற்கு முன்பாக
அரட்டர் ஐவரை ஆசறுத் திட்டுநீர் ATTER ARU VARAI AASARUTH THIRU NEER Before that the madness filled form of those five senserganes are removed form அரட்டை செய்யும் ஐம்புலன்களின் குற்றங்களை அறுத்து
முரட்ட டித்தவத் தக்கன்றன் வேள்வியை MURATA DITHAVAN THAKKAN THANN VEEALVYAI And then my dear mind the wild penance performed thakkan whose yaga fire is controlled form நெஞ்சமே முரட்டுத் தவத்தை உடைய தக்கனுடைய வேள்வியை அடக்கியவர்
அரட்ட டக்கிதன் ஆரூர் அடைமினே. ARATTU ADAKKITHAN AAROOR ADAIINEEA those lord Siva dwelling in the thiru vaaroor temple place you may go there and then pray and then praise him அடக்கியவர் சிவப்பெருமான் ஆரூர் சென்றடைந்து ஈசனை ஏந்தித் தொழுமின்
5.7.5
67 எம்மை யாரிலை யானுமு ளேனலேன் EMMAI YAARILLAI YAANUM YULLEEAN ALLEEAAN My dear lord There no father and mother to rearing me because they are dead at my early age so in this world proper wayliving those boon I have not got எம்மைக் காக்கும் தாய் தந்தையார் இல்லாமல் போனமையால் யாதும் உலகில் இருந்து வாழ்வதற்கு இல்லாதவன்
எம்மை யாரும் இதுசெய வல்லரே EMMAI YAARUM ETHU SEIYA VALLAREEA My elder sister named thilga vathiyaar who also my mother form might have been guide in this world எனது அன்னையை ஒத்த உடன்பிறந்தாரும் (திலகவதியாரும் இதனைச் செய்ய எனக்குத் துணையாக நின்று அருள) வல்லரே
அம்மை யாரெனக் கென்றென் றரற்றினேற் AMMAI YAAR ENAKU ENRU ARATRINEERKU But she is also tried to die because whose engaged husband died in the battle field so there is no one to guard me என் உடன் பிறந்த தமக்கையாரும் அவ்வாறு மண்ணுலகத்திலிருத்து உயிர் நிங்கத் துணிவராயின் எனக்குத் தாயாய் விளக்குபவரும் காப்பவரும் வேறு யாரோ இல்லர்
கம்மை யாரைத்தந் தார்ஆரூர் ஐயரே. AMMAI YAARAI THANTHAAR AAROOR IYAREEA And then I am sorrow form wandering everywhereat that time lord Siva gave me my sister is given in mother form and then lord Siva allowed to live in this world எனது துயர் உற்று சுற்றிய போது என் தமக்கையாரை எனக்கு அம்மையாராக தந்து வாழ்வித்தவர் ஆரூரில் மேவும் தலைவரே
5.7.6
68 தண்ட ஆளியைத் தக்கன்றன் வேள்வியைச் THANDA AALIYAI THAKKAN THAN VEEALVIYAI The bad people are punished form and then taken them as his slave and then put his grace on them and then thakan yaga fire ஈசன் தியவர்களைத் தண்டித்து ஆட்கொண்டு அருள்செய்பவர் அவன் தக்கனுடைய வேள்வியை
செண்ட தாடிய தேவர கண்டனைக் SENDATHU AADIYA THEAVER AGANDANAI And then ball played form heads are amputated and then own over them செண்டு ஏந்தி ஆடுதல் போன்று அழித்த வெற்றி கொண்ட பெருமையுடையவர் 
கண்டு கண்டிவள் காதலித் தன்பதாய்க் KANDU KANDIVAL  KAATHALITHU ANBA THAAI In that way one spinster daily praying and then got happy from that act and then emotional filled form loved lord Siva அப்பெருமானைத் தொடர்ந்து தரிசித்து மகிழ்ந்த நன்கையானவள் அன்பு மேலிட்டுக் காதல்
கொண்டி யாயின வாறென்றன் கோதையே KONDEE AAYINA VAA ENN THANN KOOTHAIYEEA And then forgotten her கொண்டவளாகி தன்னை மறந்தநிலையில் ஆயினர்
5.7.7
69 இவண மைப்பல பேசத் தொடங்கினாள் EVAL NAMAI PALA PEESATH THODANGI NAAL And then that spinster talked the glory of lord Siva within a limit இவள் நப்பால் ஒரு நெறிப் படாத பல பேச்சுகளைப் பேசத் தொடக்கிவித்தால்
அவண மன்றெனில் ஆரூர் அரனெனும் AAVANA MATRU ENIL AAROOR ARANENNUM And then she has forgotten herself and then surrounded persons and then all murmuring lord Siva’s glory only தன்னை மறந்து சுற்றியுள்ளவர்களைப் பொருட்டாகக் கொள்ளாமல் ஈசன் புகழைப் பேசத் தொடங்கினாள்
பவணி வீதி விடங்கனைக் கண்டிவள் BAVANIVEETI VEDANGANI KANDU EVAL And that street procession time she has seen and then prayed lord Siva வீதி விடங்கப் பெருமானைத் திருவீதியில் பவனிவரும் போது கண்டு தரிசித்த நன்கையானவள்
தவணி யாயின வாறென்றன் தையலே. THAVANI AAYINA VAA ENTHAN THAYALLEEA And then afterwards those spinster lust feelings are fire form spread over her whole body place அப்பெண்ணின் தெய்வப் பற்றானது தீப்போல கொளுத்து விட்டு எரிய தொடங்கிவிட்டது
5.7.8
70 நீரைச் செஞ்சடை வைத்த நிமலனார் NEERAI ENSADAI VITHA NEMALANAAR Lord Siva adorned Ganges in his red color hair place those pure form of lord Siva சிவபெருமான் கங்கையைச் செஞ்சடையில் வைத்து நிமலர்
காரொத் தமிடற் றர்கனல் வாயரா KAAROTHA MIDATRAR KANAL VAAI ARAA And then lord Siva possessed dark color throat and then poison spitting கரியகண்டத்தை உடையவர் நஞ்சை உமிழும்
ஆரத் தர்உறை யும்மணி ஆரூரைத் AARATHAAR YURAIYUM MANI  AAROOR RARAI Snake is adorned as garland form and then dwelling in thiru aaroor templeplace அரவத்தை ஆரமாக உடையவர் ஆரூரில் உறைபவர்
தூரத் தேதொழு வார்வினை தூளியே. THOO RATHEEA THOLUVAAR VENA THUULIYEEA And thatform of lord Siva is faraway place standing form praying and then praising thosedisciples bad deeds are dust form destroyed அப்பெருமானைத் துரத்தில் நின்று ஏத்தி தொழும் அடியவர்களின் வினையாவது தூளாகி கெடும்
5.7.9
71 உள்ள மேயொன் றுறுதி யுரைப்பன்நான் YULLAMEE VORU YURUTHI YURAIPAN NAAN My dear mind I will firmly doing good those matter will be informed by me உள்ளமே உனக்கு உறுதியாக நற்பயன் விளைவிக்க கூடிய ஒன்றை உரைக்கின்றேன்
வெள்ளந் தாங்கு விரிசடை வேதியன் VELLAM THAANGU VERISADAI VEETIYAN And then lord Siva who has carried Ganges in the hair place and then veethaa form existing in this world சிவபெருமான் கங்கையைச் சடை முடியில் தரித்தவர் வேதப்பொருளாக விளங்குபவர்
அள்ளல் நீர்வயல் ஆரூர் அமர்ந்தவெம் ALLAL NEER VAYAL AAROOR AMERTHA EMM The slush filled those paddy fields are surrounded place is thiru vaaroor where lord Siva seated சேறு நிறைந்தும் நீர்வளம் கொண்டதும் ஆகிய வயல்கள் கொண்ட ஆரூரில் விற்றிருக்கும்
வள்ளல் சேவடி வாழ்த்தி வணங்கிடே. VALAL SEEAVADI VAALTHI VANAGIDEEA Lord Siva is philanthropist form existing in this world and that form of lord Siva’s sacred feet praising form praying him எம்வள்ளல் அப்பெருமானுடைய திருவடியை வாழ்த்தி வணங்குவாயாக
5.7.10
72 விண்ட மாமலர் மேலுறை வானொடுங் VINDA MAA MALAR MEEAL YURAI VAANODUM The fully bloomed lotus flower place dwelling bharma விரிந்த தாமரை மலரின் உறைபவர் பிரம்மன்
கொண்டல் வண்ணனுங் கூடி அறிகிலா KONDAL VANNA NUM KOODI ARI GILLAA And then dark color clouds like body possessed thirumaal those two persons are clubbed togetherand then searched lord Siva’s feet and then head but to whom lord Siva is rare person மேகம் போன்ற கரிய வண்ணம் கொண்டு விளங்குபவர் திருமால் அவர்கள் இருவரும் சேர்த்து தேடிச் சென்றும் காண்பதற்கு அறியவராகிய ஈசன்
அண்ட வாணன்றன் ஆரூர் அடிதொழப் ANDER VAANER THANN AAROOR ADI THOLA And then lord Siva filled in the every universe place and that form of lord Siva dwelling place is thiru vaaroor and that form of lord Siva’s sacred feet are to be prayed அண்டங்கள்தோறும் நிறைந்து நிற்கும் பெருமான் ஆவார் அப்பெருமானுக்கு உரிதாக விளக்குவது ஆரூர் அப்பெருமானின் திருவடியைத் தொழுதுப் போற்றிட பண்டை வல்வினை நில்லா பறையுமே. PADAI VAL VINAI NILAA PARAIYUMEEA And then good old bad deeds will be terminated பண்டை வல்வினை என்று உரைக்கப்பெறும் சஞ்சித வினையானது இன்மையாரும்
5.7.11
73 மையு லாவிய கண்டத்தன் அண்டத்தன் MAI YULAAVIYA GANDATHAN ANDATHAN And Siva possessed the dark color throat and then all the universe place filled form appearing சிவபெருமான் கரிய கண்டத்தை உடையவர் அண்டங்கள் யாவற்றிலும் நிறைத்தவர்
கையு லாவிய சூலத்தன் கண்ணுதல் KAI YULLAA VIYA SOOLATHAN KANNUTHAL And then in the hand place soolam battle force carried form and then fore head eye possessed form appearing கையில் சுலப்படையை உடையவர் நெற்றி கண் உடையவர்
ஐயன் ஆரூர் அடிதொழு வார்க்கெலாம் IYAN AAROOR ADI THOLUVAARKU ELLAAM And that form of lord Siva who has seated  thiru vaaroor temple place and then those disciples who arepraying under his feet and that disciples will not affect any form of sorrows in this world அப்பெருமான் ஆரூரில் விற்றிருக்கும் தலைவர் அவரைத் தொழுபவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எத்தகைய துன்பமும் இல்லை
உய்ய லாமல்லல் ஒன்றிலை காண்மினே. YUIYA LAAM ALLAL ONRILAI KAAN MINEEA And that disciples who are cause and effect form getting sorrows will definitely get relief அவர்கள் வினைவயத்தால் அடையக்கூடிய துன்பம் எதுவாயினும் அதில் இருந்து உய்யலாம் இது நிச்சயம்
5.7.12


திருச்சிற்றம்பலம் – OM THIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப


July 10, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: