OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Thiru sera buram

ganesheit July 10, 2021

2.102 திருச்சிரபுரம்238

Thiru sera buram

தல விளக்கம் : பதிகம் எண் 137 காண்க.

Explanation see decade no 137

பண் – நட்டராகம்
திருச்சிற்றம்பலம்

on thiru chitram balam

1103 அன்ன மென்னடை அரிவையோ டினிதுறை அமரர்தம் பெருமானார் ANNAM MENN NADAI ARIYAI YOODU ENITHU TURAI AMARAR THAM PERU MAANAAR அன்னம் போன்ற மெல்லிய நடையினை உடைய உமையம்மையோடு இனிதாக உறையும் அமரர் தலைவரும் LARK BIRD LIKE SOFT WALKINGS are possessed lords yumaadevi with her happily dwelling deevaas leader lord Siva
மின்னு செஞ்சடை வெள்ளெருக் கம்மலர் வைத்தவர் வேதாந்தம் MINNU SENG SADAI VEL ERUKKU AMM MALAR VAITHAVER VEE THAANTHAM ஒளிவிடும் செஞ்சடையில் வெள்ளை எருக்க மலர் சூடியவரும் வேதங்களின் The light glittering red color hair place adorned white erukku flowers and then veethaas
பன்னு நன்பொருள் பயந்தவர் பருமதிற் சிரபுரத் தார்சீரார் PANNU NANN PORULL PAYANTHAVER PARU MATHIL SERA PURATHAAR SEERAAR முடிவாய் விளங்கும் உப நிடதங்கள் வழியே நல்ல பொருள்களை அருளியவரும் பெரிய மதில்களால் சூழப்பட்ட சிரபுரத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவரும் ஆகிய புகழாளர் தம் End product form existingubanidathams through which good meanings are blessed form gave to this world and then big protection walls are covered place is seergali where lord Siva descended in glory filled form
பொன்னின் மாமலர் அடிதொழும் அடியவர் வினையொடும் பொருந்தாரே. PONNIN MAA MALAR ADI THOLUM ADIYAVER VENAI YOODUM PORUNTHAAREEA அழகிய மலர் போன்ற திருவடிகளைத் தொழுது எழும் அடியவர்கள் வினையொடும் பொருந்தாதார் Of flowery form of feet under it those disciples who are submitted form prayed and then got up and that disciples are not approached by any form of bad deeds
01
1104 கோல மாகரி உரித்தவர் அரவொடும் KOLA MAA KARI YURITHAVER ARAVODUM அழகிய பெரிய யானையை உரித்தவரும் பாம்பு Lord Siva who has pealed the big elephant skin and then adorned it as upper dress and in addition snakes ஏனக்கொம் பிளஆமை EEANA KOMBU ELA AAMAI பன்றிப்பல் இள ஆமையோடு Pig teeth and then young tortoise skull
சாலப் பூண்டுதண் மதியது சூடிய SAALA POONDU THAN MATHIYATHU SOODIYA இவற்றை மிகுதியாகப் புனைந்து தண்மதி சூடிய All are abundantly adorned and the cool moon adorned சங்கர னார்தம்மைப் SANGARANAAR THAMMAI சங்கரனாரும் தம்மைப் போலத் Those sangraa name possessed lord Siva who will give
போலத் தம்மடி யார்க்குமின் பளிப்பவர் POLA THAM ADIYAARKU ENBU ALIPPAVER தம் அடியார்க்கும் இன்பம் அளிப்பவரும் His disciples happiness all the time பொருகடல் விடமுண்ட PERUM KADAL VIDAM YUNDA பெரிய கடலிடைத் தோன்றிய விடத்தை உண்ட and then big sea place emanated poison consumed form
நீலத் தார்மிடற் றண்ணலார் சிரபுரந் NEELATHAAR MIDATRU ANNAL AAR SERAPURAM நீலகண்டரும் ஆகிய தலைவர் சிவபுரத்து Possessed dark color throat who is leader to siva puram தொழவினை நில்லாவே. THOL VINAI NILLAAVEEA இறைவனத் தொழ வினைகள் நாசமாகும் And that form of lord Siva is prayed and those disciples ad deeds are to be perished
02
1105 மானத் திண்புய வரிசிலைப் பார்த்தனைத் MAANATHINN BUYA VARI SELAI PAARTHANAI பெருமை மிக்க தோள் வலிமையோடு வில் திறனில் சிறந்திருந்த அருச்சுனனை The mighty powerful shoulder fighting power and then specially trained in the bow and arrow handling form தவங்கெட மதித்தன்று THAVAM KEDA MATHITHU ANRU அவன் தவம் கெடுமாறு செய்து அவனை மதித்துக் And that arjuna meditation to be destroyed form and the who is dignified form seen
கானத் தேதிரி வேடனா யமர்செயக் GANATHEEA THIRI VEEDANAAI AMAR SEAIYA கானகத்தில் ஒரு வேடனாய்ச் சென்று அவனை எதிர்த்து போர் செய்யும் Lord Siva converted himself as hunter form and then fought war with arjuna கண்டருள் புரிந்தார்பூந் GANDARUL PURINTHAAR POONTH அவன் ஆற்றலைக் கண்டு அருள் புரிந்தவரும்  வண்டுகள் சூழ் And then seeing his mighty power lordSiva blessed with pasupatha battle force and then honey bees are covered form
தேனைத் தேர்ந்துசேர் வண்டுகள் திரிதருஞ் THEENAI THEERNTHU SEEAR VADUGAL THIRI THARUM தேனைத் தேர்ந்து திரியும் மலர்வனம் சூழ்ந்த Searching form wandering the honey bees those flower plantations are covered place சிரபுரத் துறையெங்கள் SERA PURATHU YURAI EANGAL சிரபுரத்துறை எங்கள் Is seergaali where our lord Siva
கோனைக் கும்பிடும் அடியரைக் கொடுவினை KOOANAI KUMBIDUM ADIYAARAI KODU VENAI தலைவனும் ஆகிய பெருமானாரைக் கும்பிடும் அடியவரைக் கொடுமை செய்யும் Is leader to us and that form oflord Siva is prayed and praised by disciples and those disciples are affected by wild sins குற்றங்கள் குறுகாவே. KUTRANGALKURUGAAVEEA வினையின் குற்றங்கள் அணுகாது Those bad deeds effect will not approach them
03
1106 மாணி தன்னுயிர் மதித்துண வந்தவக் Maani thann yuir mathithuna vanatha akk மார்க்கண்டேயர் உயிரை மதித்துத் தானே கவர வந்த தென் திசைக்கோனாகிய Margandaya whose life is dignified form tried to take away  bud eat god ema who is leader to south direction காலனை உதைசெய்தார் Kaalanai yuthai seithaar காலனை உதைத்தவரும் And that death god is kicked by lord Siva
பேணி யுள்குமெய் யடியவர் பெருந்துயர்ப் PEENI YULGU MEI ADIYA VAR PERUM THUYAR தம்மை விரும்பி நினையும் மெய்யடியார் படும் பெருந்துயரப் பிணக்கை Those disciples who are willingly thinking true disciples and those disciples big sorrows are பிணக்கறுத் தருள்செய்வார் PENAKKU ARUTHU ARUL SEIVAAR நீங்கி அருள் புரிபவரும் Removed and then put his grace on them
வேணி வெண்பிறை யுடையவர் வியன்புகழ்ச் VEENI VENN PERAI YUDAIYAVER VIYAM PUGAL சடையில் வெண்பிறை அணிந்தவரும் ஆகிய விரிந்த புகழை உடைய And then lord Siva who has adorned white curved moon on the hair place those spread over glory filled lordSiva சிரபுரத் தமர்கின்ற SERA PURATHU AMERGINRA சிரபுரத்தில் அமர்கின்ற Who has seated in seergaali temple place
ஆணிப் பொன்னினை அடிதொழும் அடியவர்க் AANIP PONNONAI ADITHOLUM ADIYAVARKKU மாற்றுயர்ந்த ஆணிப் பொன் போன்றவரை அடி தொழும் அடியவர்களை Those 24 caratform of golden color body possessed lord Siva whose feet are praying by disciples கருவினை யடையாவே. ARU VENAI ADAIYAAVEEA அருவினைகள் அடையாது Those rare bad deeds will not approach them
04
1107 பாரும் நீரொடு பல்கதிர் இரவியும் PAARUM NEERODU PAL KATHIR ERAVIYUM மண் நீர் பல கதிர்களை உடைய சூரியன் This land water rays are spreading sun பனிமதி ஆகாசம்   PANI MATHI AAGAASAM குளிர்ந்த சந்திரன் ஆகாயம் And then cool moon and space
ஓரும் வாயுவும் ஒண்கனல் வேள்வியில் VOORUM VAAYUYUM VONN KANAL VELVIYIL வாயு ஒளி பொருந்திய கனல் வேள்வித் தலைவனு மாய்நின்றார் Wind light and then heard fire and the yagga fire leader THALAIVANU MAAI NINRAAR தலைவனாகிய உயிர் ஆகிய அட்ட மூர்த்தங்களாய் விளங்குபவர் எழுந்தருளிய And then soul and eight types deity form appearing lord Siva who has descended
சேருஞ் சந்தனம் அகிலொடு வந்திழி SEERUM SANTHANM AGILODU VANT ILLI ஆற்று நீர் கொணரும் சந்தனம் அகில் ஆகியவற்றோடு வந்து இழியும் Where the river water bringing sandal wood agil trees with it coming down செழும்புனற் கோட்டாறு SELUM PUNAL KOOTAARU செழும் புனலை உடைய கோட்டாறு பாயும் Those cool water moving river named kooataaru flowing place
வாருந் தண்புனல் சூழ்சிர புரந்தொழும் VAARUM THAN PUNAL SERA PURAM THOLUM தண்புனல் சூழ்ந்த சிரபுரத்தைத் தொழும் அடியவர் வருந்தாரே. Those cool water flowing place is seergaali where praying disciples will not get any type of sorrows in life ADIYAVER VARUNTHAAREEA அடியவர்கள் வருந்தார் And that disciples will not put in to trouble
05
1108 ஊழி யந்தத்தில் ஒலிகடல் ஓட்டந்திவ் YOOLI ANTHATHIL POLI KADAL VOTTANTHIVE ஊழி முடிவில் ஒலிக்கும் கடல் அலைகள் ஓடி வந்து வுலகங்க ளவைமூட At the ultimate distraction of yooli time  the sea flooded form waves are flooded form YULAGANGAL AVAI MOODA உலகங்களை மூடிய காலத்தில் All the worlds are covered form and at that period
ஆழி யெந்தையென் றமரர்கள் சரண்புக AALI EANTHAI EMM AMARERGAL SARAN PUGA அமரர்கள் ஓடி வந்து அருட்கடலே எந்தையே என்று சரண் புக Deevaas are running and then surrender under lord Siva’s feet and then praised lord Siva is our father and blessing lord Siva is sea form அந்தரத் துயர்ந்தார்தாம் ANTHARATHU YUARNTHAAR THAAM அது போது ஊழி வெள்ளத்தில் தோணிபுரத்தை மிதக்கச் செய்து அமரரைக் காத்தருளிய And at that time yooli flood seergaali ismade to float and then lord Siva saved the upper world deevaas from destruction
யாழின் நேர்மொழி யேழையோ டினிதுறை YAALIN NEEAR MOLI YEEALAI YOODU ENITHU YURAI யாழ்போலும் பொழியினை உடைய உமையம்மையோடு இனிதாக உறையும் And that benevolent form of lord Siva is dwelling with lords parvathi who is talking yawl like soft wards are talking இன்பன்எம் பெருமானார் ENN BAN EMM PERUMAANAAR இன்பனும் எம்பெருமானும் ஆகிய சிவபிரானின் And that way happiness giving lord Siva who is also my lord Siva வாழி மாநகர்ச் சிரபுரந் தொழுதெழ VAALI MAANAGER SERAPURAM THOLUTHU ELA மா நகராகிய சிரபுரம் தொழுது எழ Whose dwelling place serapuram praying வல்வினை அடையாவே. VAL VINAI ADAIYAAVEEA வலிமை வாய்ந்த வினைகள் அடைய மாட்டாது And those praying disciples are not to be attracted by bad deeds
06
1109 பேய்கள் பாடப்பல் பூதங்கள் துதிசெய PEEAI GAL PAADA PAL BOOTHANGAL THUTHI SEIYA பேய்கள் பாடவும் பல பூதங்கள் துதிக்கவும் The ghost forces are singing and then demon forces are praying பிணமிடு சுடுகாட்டில் PENAM IDU SUDU KAATIL பிணங்கள் எரிக்கும் சுடுகாட்டில் And then in the dead bodies are burning burial ground place
வேய்கொள் தோளிதான் வெள்கிட மாநடம் VEEI KOL THOOLI THAAN VELGIDA MAA NADAM மூங்கில் போலும் தோளினை உடைய காளி தான் மா நடனம் The bamboo like soft and even shoulders are possessed lords Kaali is dancing ஆடும்வித் தகனாரொண் AADUM VITHAGA NAAR RONN ஆடும் வித்தகனாகும் புகழ் And then lord Siva excelled form dancing before her inmuch eminence filled form
சாய்கள் தான்மிக வுடையதண் மறையவர் SAAI GAL THAAN MIGA YUDAIYA THANN MARAIYAVER மிக உடைய குளிர்ந்த மனத்துடைய அடியவர் வாழும் தக்க சிரபுரத்தில் And then cool minded disciples are living in the seergali temple place தகுசிர புரத்தார்தாந் THAGU SERA PURATHAAR THAAM தக்க சிரபுரத்தில் உறைபவரும் And then lord Siva also dwelling in serpuram temple place
தாய்க ளாயினார் பல்லுயிர்க் குந்தமைத் THAAI GAL AAYINAAR PALL YUIRKUM THAMAI பல்வகை உயிர்கட்கும் அவ்வவற்றிற்குரிய தாய்களாக விளங்குபவரும் ஆகிய சிவபிரானது Where lord Siva is mother form to so many living beings தொழுமவர் தளராரே. THOLUM AVER THALARAAREEA தொழுவார் தளர்ச்சி உறார் And then those persons who are living here praying lord Siva will not get any form of tiredness in life
07
1110 இலங்கு பூண்வரை மார்புடை இராவணன் ELANGU POON VARAI MAARBUDAI ERAAVANAN விளங்கிய அணிகலன்களாய் பூண்டவனாய் மலை போலும் மார்பினனாய் விளங்கும் இராவணன் And ever glittering form of ornaments are adorned ravana and then who has rock like broad bosom possessed form எழில்கொள்வெற் பெடுத்தன்று ELIL KOL VERPPU EDUTHU ANRU அழகிய கயிலை மலையை எடுத்து Who has lifted the lovely kiyilai hills
கலங்கச் செய்தலுங் கண்டுதங் கழலடி KALANGACH SEITHALLUM KANDU THAM KALAL ADI நிலைகுலையச் செய்து பெயர்த்த போது அதனைக் கண்டு தம் திருவடிவினரால் And then shaking form of hills and then lord Siva seeing those act and then with his thumb leg finger நெரியவைத் தருள்செய்தார் NERIYA VAITHU ARUL SEITHAAR நெரியச் செய்து பின் அவன் தன் பிழைக்கு வருந்திய போது அருள் செய்தார் அத்தகைய சிவபெருமான் And then smashed him under the hills and then ravana realized his sin and then sang sama veetha to appease lord Siva so that lord Siva put his grace on him and that benevolent form of lord Siva
புலங்கள் செங்கழு நீர்மலர்த் தென்றல்மன் PULANGAL SENG KALU NEER  MALAR THENRAL MANN வீற்றிருப்பதும் வயல்களில் முளைத்த செங்கழுத்தில் மலர் மணத்துடன் தென்றல் Who has seated in the water ponds place germinated seng kaluneer flowers with fragrance filled form breeze flowing றதனிடைப் புகுந்தாருங் ATANIDAI PUGUNTHAARUM மன்றினிடைப் புகுந்து இளைப்பாற்றும் சிறப்புடையதும் In the hamlet place and then remove tiredness of people those specialty filled place it is
குலங்கொள் மாமறை யவர்சிர புரந்தொழு KULAM KOL MAAMARAI AVAR SERAPURAM THOLUM உயர்குலத்தில் தோன்றிய மறையவர் வாழ்வதுமான சிரபுரத்தைத் தொழுது போற்ற And then upper caste place descended bharmins who are living in seergali place prayed form தெழவினை குறுகாவே. ELA VENAI KURUGAAVEEA வினைகள் அணுகாது And those disciples will not approach any type of problems in life
08
1111 வண்டு சென்றணை மலர்மிசை நான்முகன் VANDU SENRANAI MALAR NISAI NAAN MUGAN வண்டுகள் மொய்க்கும் தாமரை மலர்மிசை விளங்கும் நான்முகனும் The honey bees are encircling the lotus flower place dwelling bharma மாயனென் றிவரன்று MAAYAN ENRU EVAR ANRU திருமாலும் ஆகிய இருவரும் And thirumal and those two persons
கண்டு கொள்ளவோர் ஏனமோ டன்னமாய்க் Kandu kola voor eeanamodu annamaai சிவபிரானைக் கண்டு அறியும் முயற்சியில் முறையே அன்னமாகவும் Who are tried to see lord Siva’s feet and head and in that efforts they have converted themselves as anna bird and then pig form கிளறியும் பறந்துந்தாம் KELARIYUM PARANTHUM THAAM பன்றியாக நிலத்தைக் கிளறியும் பறந்தும் தேடிய போது Excavated the land and fly in the sky place searched lord Siva
பண்டு கண்டது காணவே நீண்டவெம் ANDU KANNATHU KAANAVEEA NEENDA EMM அவர்கள் முன்பு கண்ட அளவே காணுமாறுஅழல் உருவாய் நீண்ட எம் And then lord Siva appeared before then in fire pole form as previously searched amount form பசுபதி பரமேட்டி PASUPATHI PARAMEEATI பசுபதியும் பரமேட்டியும் ஆகிய Lord Siva appeared on the back of mull and called in the name of pasupathi and parameeat
கொண்ட செல்வத்துச் சிரபுரந் தொழுதெழ KONDA SELVATHU SEVAPURAM THOLUTHU ELA சிவபிரான் விளங்கும் செல்வவளம் உடைய சிரபுரம் தொழுது எழ Who are prayed the wealth filled seergaali temple place வினையவை கூடாவே. VENAI AVAI KOODAAVEEA வினைகள் கூடாது (வராது) Those persons bad deeds will not enhance here after
09
1112 பறித்த புன்தலைக் குண்டிகைச் சமணரும் PARITHA PUN THALAI KUNDIGAI SAMANARUM மயிர் பறித்த புன் தலையையும் குண்டிகை ஏந்திய கையையும் உடைய சமணரும் The hair is pluckedform of bald head possessed samaras and begging bowel named kundigai carried in the hand place பார்மிசைத் துவர்தோய்ந்த PAAR MISAI THUVAR THOINTHA உலகில் துவர் தோய்த்த / சீவரம் And then saffron color tainted dress adorned
செறித்த சீவரத் தேரருந் தேர்கிலாத் SERINTHA SEEVARATH THEERARUM THEER GILLAA சீவரம் என்னும் ஆடையை அணிந்த தேரரும் அறிய முடியாத Buthaas are not in a position to see தேவர்கள் பெருமானார் THEEVARGAL PERU MAANAAR தேவர் தலைவன் எழுந்தருளிய Lord Siva who is devas leader and then who has descended
முறித்து மேதிகள் கரும்புதின் றாவியில் MURINTHU MEEATIGAL KARUMBU THINRU AAVIYIL எருமைகள் கரும்பை முறித்துத் தின்று குளங்களில் மூழ்கிட இளவாளை In the place where the bufflows are broken the sugar cane and then ate it and then afterwards dipped  in the water pond place where the young valai fishes are MOLGIDA ELAVAALAI மூழ்கி அதனைக் கண்டு அங்குள்ள இளம் வாளை மீன்கள் Are seeing and then young ones are
வெறித்துப் பாய்வயற் சிரபுரந் தொழவினை VERITHUP PAAI VAYAL SERAPURAM THOLA VENAI வெறித்துப் பாயும் வயல்கள் சூழ்ந்த சிரபுரம் தொழ Frightened form leaf forward those water bodies filled place is seergali where praying lord Siva விட்டிடும் மிகத்தானே. VITTIDU MIGTH THAANEEA மிகுதியான வினைகள் நீங்கும் And those disciples bad deeds will be removed
10
1113 பரசு பாணியைப் பத்தர்கள் அத்தனைப் PARASU PAANIYAI PATHERGAL ATHANAI மழு ஏந்தியகையனை பக்தர்கள் தலைவனை Malu battle force carried in the hand place and then who is disciple’s leader பையர வோடக்கு PAI ARAVOODU AKKU படம் எடுத்து ஆடும் பாம்பு எலும்பு மாலை ஆகியன And then lord Siva adorned the dancing snake and bone garland
நிரைசெய் பூண்திரு மார்புடை நிமலனை NERAI SEI POON THIRU MAARBUDAI NIMALANAI அணிந்த அழகிய மார்புடைய நிமலனை In the lovely bosom place those pure form of lord Siva நித்திலப் பெருந்தொத்தை NITHILLA PERUM THOTHAI முத்துக்களின் கொத்தாக விளங்குவோனை And then pearls cluster form appearing lord Siva
விரைசெய் பூம்பொழிற் சிரபுரத் தண்ணலை VERAI SEI POOMPOLIL SERAPURATHU ANNALAI மனம் தரும் மலர்களை உடைய பொழில் சூழ்ந்த சிரபுரத்து அண்ணலை Where the fragrance filled flower plantations filled seergali place leader form of விண்ணவர் பெருமானைப் VINNAVER PERUMAANAI தேவர் பெருமானைப் Upper world devas god
பரவு சம்பந்தன் செந்தமிழ் வல்லவர் PARAYU SAMBANTHAN SENTAMIL VALAVER பரவிய ஞானசம்பந்தனின் செந்தமிழ்ப் பாடல்கள் பத்தையும் வல்லவர் And then those disciples who are sing the pure above Tamil poems ten in number who are excelled in singing it பரமனைப் பணிவாரே. PARAMANAI PANIVAAREEA பரமனைப் பணிபவர் ஆவார் Those who are praying lord Siva in submissive form. திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப
11

July 10, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: