OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU NINRI YOOR

ganesheit July 10, 2021

23 திருநின்றியூர் – திருக்குறுந்தொகை

THIRU NINRI YOOR

THIS is river Cauvery southern side temple. Out of 127 temples in this cluster this temple is19th one. Three saints sang decade here. Here Lakshmi parasu raamer saint agestiyar prayed. This temple is constructed by cochenga cholan king

தலவிளக்கம்:

காவிரி வடகரைத்தலம் 63இல்  இது 19 வது திருத்தலம் மூவர் பெருமக்கள் பாடல் பெற்றது இலக்குமி பரசுராமர் ஆகத்தியர் வழிபட்டது. கோச்செங்கணான் கட்டிய மாடக்கோயில்
திருச்சிற்றம்பலம் – om thiru chitram balam

226 கொடுங்கண் வெண்டலை கொண்டு குறைவிலைப் Kodyng kann VEN THALAI KONDU KURAI VILLAI The eyes are plucked form of human skull carried in the hand place and which is not in a position to sell it to low price தோண்டப்பட்ட கண்களை உடைய வெள்ளிய கபாலத்தை ஏந்தி குறைந்த விலைக்கு
படுங்க ணொன்றில ராய்ப்பலி தேர்ந்துண்பர் PALINGAN VNRU ILLA RAAIPALI THEERNTHUYUNBER So there is no purchasing place is available so he is going for begging food and then accept it in the human skull and then consumed it விற்றுக் கொள்வதற்கு ஓர் இடம் இல்லாதவராய் பிச்சை ஏற்று உண்பவர்
நெடுங்கண் மங்கைய ராட்டயர் நின்றியூர்க் VEDUM KAN MANGAIYAR AATU AYER NIRI YOOR And then long eyes are possessed ladies all the time dancing place is thiru ninri yoor நிண்ட கண்களை உடைய மங்கையர்கள் ஆடல் புரிகின்ற நின்றியூரில்
கடுங்கைக் கூற்றுதைத் திட்ட கருத்தரே. KADUNG KAI KOOTRU YUTHAITHAKARUTHAREEA The wild hands are possessed the death god ema is kicked and then killed him by lord Siva and then in the disciples place mind place concept form appearingand those form of lord Siva கடிய கை உடைய கூற்றுவனை உதைத்திட்டவனும் அன்பர்கள் கருத்தில் உறைபவரும் ஆகிய இறைவர் ஆவார்
5.23.1
227 வீதி வேல்நெடுங் கண்ணியர் வெள்வளை VEETHI VEEAL NEDUM KANNIYAR VEL VALAI And then lord Siva those ladies who are long eyes are possessed to whom lust feelings are created form சிவபெருமான் நிண்ட கண்களை உடைய மகளிர் இடம் ஏக்கத்தைத்
நீதி யேகொளப் பாலது நின்றியூர் NEETHIYEEA KOLAP PAALATHU NNRIYOOR And then cornered their bangles is it ethical form of act on his part தருவித்து கைவயல்களைக் கவர்தல் நீதியோ
வேத மோதி விளங்குவெண் தோட்டராய்க் VEEATHAM VOOTHI VELANGVENN THOOTARAAI Lord Siva who has chantedveetha mantras in elaborate form and then blessed all and then in one earplace adorned the ornament named thoodu சிவபெருமான் வேதங்களை விரித்து ஒதி அருள்பவர் ஒரு காதில் நன்கு ஒளிரும் தோடும்
காதில் வெண்குழை வைத்தவெங் கள்வரே. KATHIL VEM KULAI VITHA KALVAREEA        And then yet another ear place kulai ornament adorned form appearing and then attracted my mind and then seated in the nnri yoor temple place பிரிதொன்று வெண்மையான குலையும் அணிந்து திகழ்பவர் எனது உள்ளத்தை கவர்ந்த அப்பெருமான் நின்றியூரில் விற்றிருக்கிறார்
5.23.2
228 புற்றி னார்அர வம்புலித் தோல்மிசைச் PUTRINAAR ARAVAM PULITHOAL MISAI Lord Siva adorned the sand hole place dwelling the snakes and then tiger skin சிவபெருமான் புற்றில் வாழும் அரவத்தையும் புலித்தோலையும் கொண்டிருப்பவர்
சுற்றி னார்சுண்ணப் போர்வைகொண் டார்சுடர் SUTRINAAR SUNNAP POORVAI KOND  DAAR SUDER And then sacred ashes mixed with water and then adorned everywhere and then in the fore head place திருநீற்றை நன்கு குழைத்து பூசி விளங்குபவர் நெற்றியில்
நெற்றிக் கண்ணுடை யாரமர் நின்றியூர் NETRI KAN YUDAIYAAR AMER NINRI YOOR Fore head eye possessed form appearing in that appearance possessed form lord Siva seated in the ninriyoor temple place நெருப்பு கண் உடையவர் அப்பெருமான் நின்றியூரில் உறைபவர்
பற்றி னாரைப்பற் றாவினைப் பாவமே. PATRI NAARAIPATRAA VENAI PAAVA MEEA And then those disciples who are attachment filled form prying and then pray sing those disciples sins will be removed அவரை பற்றி நின்று ஏத்துபவர்களை வினையாகிய பாவம் பற்றாது விலகிச்செல்லும்
5.23.3
229 பறையின் ஓசையும் பாடலின் ஓசையும் PARAIYIN VOSAIYUM PAADALIN VOOSAIYUMthe drum beat sounds and prayer songs are singing those sounds பறையும் ஓசையும் தேவப்பாடல்களின் ஓசையும்
மறையின் ஓசையும் மல்கி அயலெலாம் MARAIYIN VOOSAIYUM MALGI AYAL EALAAM And then veethaa chanting sounds those sounds are covered all the places வேதங்களின் ஓசையும் நிறைந்த எல்லா இடங்களிலும்
நிறையும் பூம்பொழில் சூழ்திரு நின்றியூர் NERAIYUM OOM POLIL SOOL THIRU NIRI YOOR Those glittering and attractive place is thiru ninri yoor where dwelling lord Siva is put in meditation form in my mind place ஒளிர்கின்ற பூம்பொழில் சூழ்ந்த திருநின்றியூரில்
உறையும் ஈசனை உள்குமென் உள்ளமே. YURAIYUM EESANAI YULGUM EANN YULLAMEEA Those lord Siva is thinking form my mind is melting உறையும் ஈசனை நினைத்து என் உள்ளம் உருகுகிறது
5.23.4
230 சுனையுள் நீலஞ் சுளியும் நெடுங்கணாள் SUNAIYUL NEELAMSULIYUM VENN KANAAL In the natural pond place bloomed is frowned and those long eyes are possessed ladies சுனையில் பூத்த நிலபூவை கோபிக்கும் நிண்ட கண்களை உடையவர்
இனைய னென்றென்று மேசுவ தென்கொலோ ENAIYANA ENRU ENRU PEESUVATHU ENN KOLOO Those lord Who has driven away those loved spinsters and then cursedby all please tell me the reason for it காதலித்தாரை கைவிட்டவன் என்று பழித்துரைப்பது யாது காரணத்தாலே
நினையுந் தண்வயல் சூழ்திரு நின்றியூர்ப் NINAIYUM THAN VAYALSOOL THIRUNINRI YOOR And then all are willingly thinking in the thiru ninri yoor place which is covered by cool paddy fields எல்லாரும் விரும்பி நினைக்கப்படும் குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ந்த திருநின்றியூரில்
பனையின் ஈருரி போர்த்த பரமரே. PANAIYIN EER YURI POORTHA PARAMAREEA And then big palm tree trunk form long nose possessed elephant’s skin is pealed those prime lord is lord Siva பனை போன்ற கரிய பெரிய துதிக்கையை உடைய யானையின் தோளை உரித்தும் போர்த்தி கொண்ட பரமன் ஆவார்
5.23.5
231 உரைப்பக் கேண்மின்நும் உச்சியு ளான்றனை YURAIPPAN KEEAN MIN NUM YUCHI YULLAAN THANAI I will tell me loudly please hear it lord Siva who is appearing ten inches abovehead place 1008 lotuspetals formall the time roating and then guarding and directing you in the right way பலமாக சப்தமாக கேட்பீராக உங்கள் தலை மேல் உள்ளவனாகிய பெருமான்
நிரைப்பொன் மாமதில் சூழ்திரு நின்றியூர் NERAI PON MAAMATHL SOOL THIRU NINRI YOOR In that appearance possessed lord Siva dwelling in thiru ninri yoor temple place which is covered by golden color protection wall வரிசையாகிய பொன்மதில் சூழ்ந்த திருநின்றியூரில்
உரைப்பொற் கற்றைய ராரிவ ரோவெனிற் YURAI PONKATRAIYAR ARR EVROO EANIL The pure 24 karat gold form appearing those thick golden color hair possessedlord Siva and then I you enquire who is he மாற்று உரைக்கதக்க பொன்போன்ற கற்றை சடையினராகிய இவரை யார்  என்று வினவுவீராயின்
திரைத்துப் பாடித் திரிதருஞ் செல்வரே. THERAITHU PAADI THIRI THARUM ELVAREEA And then all the place wandering and then singing songs and then who has possessed the natural wealth and grace wealth and then intimate friend form appearing in this world அலைந்து பாடி பொருள் செல்வம் அருள் செல்வம் இவற்றை இயல்பாக உடையவர் ஆகி அன்பராய் விளங்குபவர்
5.23.6
232 கன்றி யூர்முகில் போலுங் கருங்களி KANRI YOOR MUGIL POOLUM ARUM KALI The dark color clod like body color possessed elephant which is not used as travelling medium மேகம் போன்ற கருமை உடையயானையை வாகனமாக கொள்ளாது
றின்றி ஏறல னாலிது வென்கொலோ ENRI EEAR ALANAAL ETHU EANN KOLLO Lord Siva who has possessed the bullas travelling vehicle please tell me the reason for it ஈசன் இடப்பத்தை வாகனமாக கொண்டு விளங்குவதன் காரணம் யாதோ
நின்றி யூர்பதி யாக நிலாயவன் NINRI YOOR PATHIYAAGA NILAAYAVAN And then that form of lord Siva who has possessed ninriyoor as his dwelling place and then அப்பெருமான் நின்றியூரை பதியாக கொண்டு விளங்கி
வென்றி யேறுடை எங்கள் விகிர்தனே. VETRI EEAAR YUDAI EANGAL VEGERTHAREE And then winning force filled ninri yoor place bull has been taken as travelling medium வெற்றி நிலவும் இடபத்தை உடையவர் ஆனார்
5.23.7
233 நிலையி லாவெள்ளை மாலையன் நீண்டதோர் NILAI ILLAA VELLAI MAALAI YAN NEEDA THOOR Ever perishable form of persons whit bones are garland form adorned by lord Siva நிலையற்றவர்களின் வெண்ணிறம் உடைய எலும்பு மாலையை அணிந்தவர்
கொலைவி லாலெயில் எய்த கொடியவன் KOLAI VILLAA EAYILEITHA KODIYAVAN The killing instinct filled bow and arrow with this destroyed three castles those wild three castleassuraas to whom lord Siva is the wildest person  கொல்லும் தொழிலை உடைய வில்லால் மூன்று புறங்களையும் அழித்த கொடியவனுக்கு கொடியவன்
நிலையி னார்வயல் சூழ்திரு நின்றியூர் NILAIYINAAR VAYALSOOL THIRU NINRI YOOR And then ever permanent form of wards with it chanting form praying lord Siva in thiru niriyoor temple place நிலைத்த தன்மையுடைய உரையினால் தொழுபவர் வயல்கள் சூழ திருநின்ரறுயூரில் இறைவன் சிவபிரான்
உரையி னாற்றொழு வார்வினை ஓயுமே. YURAIYINAAL THOLUVAAR VENAI VOOYUMEEA And that devotion multiplied form praying and then praising those persons bad deeds will be removed அவரை பக்தி பெருக போற்றி வணக்க வினையாவும் நீங்கும்
5.23.8
234 அஞ்சி யாகிலும் அன்புபட் டாகிலும் ANGI AAGILLUM ANBUPATAAGILLUM Lord Siva is prayed by two ways one is with love filled form and then another is fear filled form and then in day to day life one is followed அச்சம் கொண்டாவது அன்பு கொண்டாவது பயம் பக்தி இரண்டில் ஒன்றை கடை பிடித்து
நெஞ்சம் வாழி நினைநின்றி யூரைநீ NENJAM VAALI NINAI NINRI YOORAI NEE My dear mind you may stand in right way and then pray lord Siva who is dwelling in the niriroor temple place நெஞ்சமே நல்ல வழியில் மனமே நீ நீன்று நின்றியூர் இறைவனை நினை
இஞ்சி மாமதில் எய்திமை யோர்தொழக் ENGI MAA MATHIL EITHIMAI YOOR THOLA The threecastles are destroyed and then deevaas are prayed under lord Siva’s feet கோட்டை மாமதில் அழித்து தேவர்கள் தொழுமாறு
குஞ்சி வான்பிறை சூடிய கூத்தனே. KUNGI VAAN PERAI SOODIYA KOOTHANEEA Those appearance possessed lord Siva who has adorned the lovely curved moon and that form of dancer lord Siva you may pray and praise him தலையில் சூடிய இளைய அழகிய பிறைசூடிய  கூத்தபெருமனை நினைத்து போற்று வீராக
5.23.9
235 எளிய னாமொழி யாஇலங் கைக்கிறை ELIYA NAA MOLIYAA ELANGAIKKU ERI Lord Siva is simple form standing and then melted form not prayed ஈசனின் எளியனாக கனிந்து உருகி ஏத்தி நிற்காது
களியி னாற்கயி லாய மெடுத்தவன் KALIYINAAL KAYILLAAYAM EDUTHAVAN With ego filled mentality ravana who has tried to lift the kayilai hills தன் முனைப்பு உடையவனாகி கைலையை எடுத்த ராவணனே
நெளிய வூன்ற வலானமர் நின்றியூர் NERIYA YOONRA VALLAAN AMER NINRI YOOR Ravana who is trapped form and then got pain and sorrow lord Siva put his leg finger on the kayilai hills those appearance possessed lord Siva seated place is thiru niriyoor அம்மலையின் கீழ் நெளிந்து வருந்துமாறு தனது திருவிரலால் ஊன்றிய ஈசன் வீற்றிருக்கும் இடமானது திருநின்றியூர்
அளியி னாற்றொழு வார்வினை யல்குமே. ALIYINAAL THOLUVAAR VENAI ALGUMEEA And then those disciples who are love filled form praying and then praising and then that disciples bad deeds will be eliminated and then be perished அன்பெருமானே அன்பின் வாய்த்தாராகி தொழுது ஏத்த வீனையாகும் நீங்கி அழியட்டும்
5.23.10


திருச்சிற்றம்பலம்– OMTHIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப


July 10, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: