OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU VAAROOR

ganesheit July 3, 2021

27 திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம்

THIRU VAAROOR

தல விளக்கம் : பதிகம் எண் 24 காண்க.
திருச்சிற்றம்பலம் – OM THIRU CHITRAM BALAM

269 பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற  POI MAAYA PERUM KADALIL PULANBAA NINRA In this world non-permanent and then perishable form of thoseworld objects நிலையின்மையும் அழிதல் உடைமையும் உடைய உலகப் பொருள்களாகிய புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள் PUNNIYAN GAAL THEEVANAI GAAL THIRUVEEA NEENGAL And then in good deeds and bad deeds form lord Siva, lordSiva you are not put me in good place நல்வினை தீவினைகளாகிய இருவினைகளே நீங்கள் எனக்கு நலம் செய்வீர் அல்லீர்
இம்மாயப் பெருங்கடலை அரித்துத் தின்பீர்க்  EMM MAAYA PERUM KADALAI ARITHUTH THINBEER Those not permanent form of this body is slowly eroded form eating இந்த நிலையின்மையை உடைய பெரிய உடலாகிய கடலைச் சிறிது சிறிதாக அரித்துத் தின்னும் கில்லையே கிடந்துதான் யானேல் வானோர் ILLAIYEEA KEDANTHU THAAN YAANEEAL VAANOOR So there is no other thing available on my part to eat you because you are deevaas leader உங்களுக்குத் தின்பதற்கு உரிய பொருள் எதுவும் என்னிடத்தில் இல்லை ஏனெனில் யான் தேவர்கள் தலைவனாய்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்  THAMM MAAMAI THALAI MAGANAI THANN AAROOR And then you are leader to me and then in the cool aaroor place எனக்குத் தலைவனாய் குளிர்ந்து பெரிய ஆரூரில் உள்ள பெரிய தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும் THADAM KADALAI THODARN THOORAI ADANGACH SEIYUM Those big sea form of disciples are allowed to stay under your feet place and then all enjoying all the time your bliss கடல் போல்வனாய்த் தன்னைத் தொடர்ந்த அடியார்களைத் தன் திருவடிப் பேரின்பத்தில் அடங்குமாறு செய்கின்ற
எம்மான்ற னடித்தொடர்வான் உழிதர் கின்றேன் EMM MAAN ADI THODAR VAANYULI THARU GINREEAAN In that way lord Siva’s sacred feet are following form without any impediments and then continuously following lord Siva’s guidance எம்பெருமானுடைய திருவடிகளைத் தொடர்வதில் இடையூறு இல்லாமல் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே. EDAI YILLEEAAN KEDUVEER GAAL EDAREEAAN MINEEA Those perishable form of persons you are you do not stand in between in between god and me அழிந்து போகக் கூடியவர்களே (தன்மையரே) இடையில் நின்று என்னைத் தடுக்காதீர்
 
270 ஐம்பெருமா பூதங்காள் ஒருவீர் வேண்டிற்  EIM PERUM BOOTHANGAAL ORUVEER VEENDIL The five vast forces of land water fire wind and space you are ஐம்பெரும் பூதங்களே உங்களில் ஒருவர் விரும்பியதை றொருவீர்வேண் டீர்ஈண்டிவ் வவனி யெல்லாம் ORU VEEAR VEENDEER EENDU EVV AVANI ELLAAM Not satisfying others likings and then this whole world        மற்றவர் விரும்பாது இந்த உலகம் முழுதையும் உம்மால்
உம்பரமே உம்வசமே ஆக்க வல்லீர்க்  YUMBAREEA YUM VASAMEEA AAKA VALEER You are attacking form tried to bring this world under your control those waste power you have possessed தாங்கப்படுவதாக்கி உம் வசப்படுத்துவதில் நீங்கள் ஆற்றலுடையீர் கில்லையே னுகர்போகம் யானேல் வானோர் ELLAIYEEA HUGAR BOOGAM YAANEEAL VAANOOR So in my part there is nothing available to consume it so theevaas you are உங்களுக்கு என்பால் நுகரத்தக்க இன்பம் தரும் பொருள் ஒன்றும் இல்லை ஏனெனில் யான் தேவர்களுக்கும்
உம்பருமாய் ஊழியுமாய் உலகே ழாகி  YUMBARU MAAI YOOLIYUMAAI YULAGU EEAALAAGI Theevaas land yoolies and then seven world form தேவர் உலகமும் ஊழிகளும் ஏழு உலகங்களுமாகி ஒள்ளாரூர் நள்ளமிர்தாம் வள்ளல் வானோர் VOLL AAROOR NALL AMIRTHAAM VALLAL VAANOOR All are ruling by lord Siva and ten seated in the aaroor temple place cool nectar form வள்ளலாய்த் தேவர் தலைவனாய் ஒளி பொருந்திய ஆரூரில் குளிர்ந்த அமுதமாக
தம்பெருமா னார்நின்ற அரனைக் காண்பேன் THAM PERUMAANAAININRA ARANAI KAAN BEEAAN Those lord Siva is kept in my mind place without any interruption ad then seeing him all the times இருக்கும் அரனை இடையீடு இன்றித் தொடர்ந்து எப்பொழுதும் காண்பேன் ஆவேன் தடைப்படுவே னாக்கருதித் தருக்கேன் மின்னே. THADAI PADU VEENAAK KARUTHI THARUKKEAAN MINEEA So deevaas land attracting dancers arenot to be cornered  me and those ego filled form you need not see me உங்களுடைய (அரம்பையர்கள்) இடையூறுகளில் என்னை அகப்படுவேனாய்க் கருதிச் செருக்குக் கொள்ளாதீர்
6.27.2
271 சில்லுருவிற் குறியிருத்தி நித்தல் பற்றிச் SEL YURUVIL KURI ERUTHI NITHAL PATRI The perishable form of things are liking and then longing for it and then spent to attain it and that is the only aim in life அழிகின்ற சில உருவங்களைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு நாள்தோறும் அவற்றை விரும்பிப் செழுங்கணால் நோக்குமிது வூக்க மன்று SELUM KANNAAL NOOKU MITHU YOOKA MANRU And then with visual eye form seeing things and those activities are not character filled act on your part புறத்தில் அழகாக உள்ள கண்களால் பார்க்கும் இச்செயல் நல்ல ஒழுக்கம் ஆகாது
பல்லுருவிற் றொழில்பூண்ட பஞ்ச பூதப் PAL YURUVIL THOLIL POONDA PANJA BOOTHAM In this world so many vast forces form wandering those five forces you are falsehood filled persons பல வடிவங்களில் திரிந்து வேறுபடுகின்ற ஐம்பூதங்களாகிய பொய்மை உடையீர் பளகீரும் வசமன்றே பாரே லெல்லாஞ் PALA GEERUM VASAM ANREEA PAAREEA ELLAAM This whole word is magic form holding in your control is it not enough இந்த உலகம் முழுதும் உம் வசப்பட்டு இருப்பது போதாதோ யானோ
சொல்லுருவிற் சுடர்மூன்றாய் உருவம் மூன்றாய்த் SOL YURUVIL SUDER MOONRAAI YURUVAM MOONRAAI Lord Siva who has possessed three eyes in the form of sun moon and fire and then three forms of bharama thirumal and ruthraa form ஐம்புலன்களில் ஒன்றாகச் சொல்லப்படுகின்ற உருவத்தினை உடைய ஞாயிறு திங்கள் தீ என்ற மூன்றுச் சுடராய் அயன் அரி அரன் என்ற உருவம் மூன்றாய் தூநயன மூன்றாகி ஆண்ட ஆரூர் THUU NAYANA MOONRAAGI AANDA AAROOR Those appearance possessed form of lord Siva who is ruling the whole world and then seated in thiru vaaroor temple pace அச்சுடர்களாகிய கண்கள் மூன்றாய்க் கொண்டு இந்த உலகத்தை ஆளும் ஆரூரில் உள்ள
நல்லுருவிற் சிவனடியே அடைவேன் நும்மால் NAL YURUVIL SEVAN ADIKEEA ADAIVEEAAN NUMM MAAL I am all the time thinking lord Siva’s feet aloneso you will not mesmerized me நல்ல செ ந் நிறத்தவனாகிய சிவன் அடிகளையே அடைவேனாக உள்ளேன் உம்மால் நமைப்புண்ணேன் கமைத்துநீர் நடமின் களே. NAMAI PUNNEEAAN KAMAITHU NEER NADA MINGALLEEA So I will not surrender under your attraction so you may try to attract other weaker things in this world so you may left from me தேங்கப்படுவேன் அல்லேன் உமக்கு நான் இணங்காததை பொறுத்துக் கொண்டு நுமக்கு வயப்படும் வேற்றுப் பொருள்களை நோக்கிச் செல்லுங்கள்
6.27.3
272 உன்னுருவிற் சுவையொளியூ றோசை நாற்றத்  YUNN YURUVIL SUVAI OLIYOORU VOOSAI NAATRAM In this willingness filled body place five sense organs are mouth eye ear nose and skin and its sensations are விரும்பி நினைக்கப்படும் உடலிலே வாய், கண், உடல், செவி, மூக்கு என்ற ஐம்பொறிகளில் புலன்களையும் துறுப்பினது குறிப்பாகும் ஐவீர் நுங்கள் YURUPINATHU KURIPAAGUM EIVEER NUNGAL In that faintings are filling this body place உங்களுடைய மயக்கம் பொருந்திய உருவங்களின்
மன்னுருவத் தியற்கைளால் வைப்பீர்க் கையோ  MANN YURAVATHU EYARKAIYAAL VIPEER KAIYOO And then natural attraction filled way you are wandering in this world இயற்கைகளால் அலைகின்ற உங்களுடைய வையகமே போதாதே யானேல் வானோர் VIYAGAMEEA POO THAATHEEA YAANEEAL VAANOOR Those vast world is not enough to satisfy your desires and then deevaas are given lovely attractive body by lord Siva இந்தப் பரந்த உலகம் போதாதோ யானோ தேவர்களுக்கு அழகிய உருவினைத் தந்தவனாய்
பொன்னுருவைத் தென்னாரூர் மன்னு குன்றைப் PON YURUVAI THENN AAROOR MANNU KUNRAI But lord Siva who is also permanent form dwelling in the aaroor temple place in hill form அழகிய ஆரூரில் நிலைபெற்ற மலை போல்பவனாய் புவிக்கெழிலாஞ் சிவக்கொழுந்தைப் புகுந்தென் சிந்தை PUVIKKU ELILAAM SENVAK KOLUNTHAI PUGUNTHU ENN SINTHAI In this whole world lovely form appearing lord Siva those tender leaves form of lord Siva who has entered in to my mind place இந்த உலகுக்கு எல்லாம் அழகாகும் சிவக்கொழுந்தாய் என் சிந்தை உள்ளே புகுந்து
தன்னுருவைத் தந்தவனை எந்தை தன்னைத் THANN YURUVAI THANTHAVANAI EANTHAI THANNAI And then whose real appearance is showed to me in the internal mind place who is my father all the time அதன் கண் தன் உருவைத் தந்த என் தலைவனை எப்பொழுதும் தலைப்படுவேன் துலைப்படுப்பான் தருக்கேன் மின்னே. THALAI PADU VEEAN THULAI PADUP PAAN THARUKEEAN MINEEA I will all the time mingling with lord Siva so my dear ramba yoouvasi selothumi with your ego filled mind form you need not approach me அணைந்திருப்பேன் ஆதலால் என்னை உம் அளவில் படுத்தற்குச் செருக்குக் கொண்டு என் பக்கம் வாராதீர்கள் (அரம்பையரை)
6.27.4
273 துப்பினைமுன் பற்றறா விறலே மிக்க THUMBINAI MUNN PATRU AARA VERALLEEA MIKA In the consumable articles place all the time likings are filled my dear people நுகர்பொருள்கள் இடத்துப் பண்டு தொட்டுப் பற்று கொள்ளுதல் நீங்காமைக்கு ஏதுவாகிய வெற்றி மிக்க சோர்வுபடு சூட்சியமே சுகமே நீங்கள் SOORYU PADU SOOTCHIYA MEEA SUGAMEEAA NEENGAL Those others are got attraction towards you those cunningness filled acts பிறர் மயங்குதற்குக் காரணமான வஞ்சனைகளே நீங்கள்
ஒப்பினையைப் பாவித்திவ் வுலக மெல்லாம்  VOPPANAYAI BAAVITHU EVV YULAGAM ELLAAM The artificial attraction spread over everywhere and then your likings are fulfilled in this world செயற்கை அழகைப் பரப்பி நீங்கள் கருதிய செயலைச் சுகமாக முடிப்பதற்கு இந்த உலகம் முழுதும் உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே என்றன் YULARU MITHU KURAI MUDIPPEER ARITHEEA ENTHANN Those wandering act is not new to you but I am lord Siva’s disciple உழலும் செயல் உங்களுக்கு அரிதன்று ஆனால் அடியேன்
வைப்பினைப்பொன் மதிலாரூர் மணியை வைகல் VIPINAI PON MATHI AAROOR MANIYAI VIGAL So I have got the savings of ethical way of life and then in the thiru vaaroor temple place  lovely protection walls are covered form lord Siva you are appearing ruby diamond form and then thiru vaigal place  என் சேமிப்பாகிய நீதியை அழகிய மதில்களை உடைய ஆரூரில் மாணிக்கமாய் வைகல் என்ற மணாளனையெம் பெருமானை வானோர் தங்கள் MALAANANAI EMM PERU MAANAIVAANOOR THANGAL The marriage attire form appearing you are not only god to me but also deevaas தலத்தின்மணவாளனாய் எனக்கும் தேவர்களுக்கும் பெருமானாய் உள்ள
அப்பனைச்செப் பிடவடைவேன் நும்மால் நானும்  APPANAI SEPPIDAADAIVEEAAN NUMMAAL NAANUM And then those lordSiva is as per rule I am approaching so you are அந்த அப்பனை முறைப்படி அடைபவன் ஆதலின் உங்களால் நான் ஆட்டுணேன் ஓட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே. AATUNEEAAN VOOTAM THEENGU KALAIYEEAN MINEEA Not take me under your control so you may go away from me and then search some other weak minded persons மற்றவர் போல ஆட்டுவிக்கப்பட மாட்டேன் ஓடி வந்து என்னை வருத்த
6.27.5
274 பொங்குமத மானமே ஆர்வச் செற்றக் PONGU MATHA MAANAMEEA AARVAM SETRA The ego filled mind and then character devoid of mind பெருமிதம் கொண்ட செருக்கே மாண்பு இழந்த மானமே குரோதமே உலோபமே பொறையே நீங்கள் KUROTHA MEEA YULOBAMEEA PORAIYEEA NEENGAL The lust enmity vengeance anger and then miser form of living and the sorrows leaden mind காமமே பகையே கோபமே கஞ்சத்தனங்களே துன்பச்சுமைகளே
உங்கள்பெரு மாநிலத்தின் எல்லை யெல்லாம் YUNGAL PERU MAANILATHIN EALLAI ELLAAM You are ruling the whole world and then try to ascertain your boundaries  நீங்கள் உங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இப்பேருலகத்தின் எல்லை காணும் உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே யானேல் YULARU MITHU KURAI MUDIPPEER ARITHEEA AANEEAAL So you are wandering everywhere to attain your aim which is easier one நீங்கள் கருதிய செயலை நிறைவேற்றுவதற்குச் சுற்றித் திரிவது உங்களுக்கு அரிது அன்று
அங்கமலத் தயனொடுமா லாகி மற்றும் ANGAMALATHU AYAN NOODU MAAL AAGIMATRUM But I am lord Siva’s intimate disciple who is in the form of bharma and thrumal and ruthraa form ஆனால் யானோ செந்தாமரையில் தங்கிய பிரமனும் திருமாலும் ஆகி அதற்கப்பா லொன்றாகி அறிய வொண்ணாச் ATHARKKU APPAALUM VONRAAGI ARIYA VINNAA And then surpassed form that one matter form existing in this world and then anyone with their own efforts not known lord Siva அவர்களையும் கடந்த ஒன்றே ஆகிய பரம்பொருளாகி எவராலும் தம் முயற்சியால் அரிய முடியாத
செங்கனகத் தனிக்குன்றைச் சிவனை ஆரூர்ச் SENG KANAGA THANI KUNRAI SEVANAIAAROOR Those wonderful gold hillock form appearing lord Siva whose feet I have surrendered  ஒப்பற்ற செம்பொன் குன்று போன்று சிவபெருமானாகிய ஆரூர்ச் செல்வனைச் சேர் இறைவன் செல்வனைச்சேர் வேனும்மாற் செலுத்து ணேனே. SELVANAI SEEAAR VEEAAN NUMAAL SELUTHU VEENEEA So you cannot driven me as per your wish உம்மால் செலுத்தப் படுவேன் அல்லேன்
6.27.6
275 இடர்பாவ மெனமிக்க துக்க வேட்கை EDAR PAAVAM ENA MIKKA THUKKA VEEATKAI The sorrows sins ad big pains and lust feelings துன்பங்களே பாவங்களே மிக்க துயரம் தரும் வேட்கையே வெறுப்பேயென் றனைவீரும் உலகை யோடிக் VERUPPEEA ENRU ANAI VEERUM YULAGAI VOODI And then aversions all you are encircling the wholeword வெறுப்பே எல்லீரும் உலகுகளைச் சுற்றிச் சுழன்று
குடைகின்றீர்க் குலகங்கள் குலுங்கி நுங்கள்  KUDAI GINREER KU YULAGANGAL KULUNGI NUNGAL You are influenced them and then taken under your control அவற்றை வசப்படுத்த அவை தடுமாறி உங்கள் குறிநின்ற தமையாதே யானேல் வானோர் KURI NINRATHU AMAI YAATHEEA YAANEEAL VAANOOR And then as per your direction all the functioning wrongful way in this world and then deevaas enemies இட்ட வழக்காக இருத்தல் போதாதோ யானஓ தேவர்களின் பகைவரான
அடையார்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தானை ADAIYAAR THAM PURM MOONRUM ERI SEITHAANAI Those three castle asuraas are destroyed by lord Siva அசுரர்களின் முப்புரங்களையும் எரித்துத் தேவர்கள் அமரர்கள்தம் பெருமானை அரனை ஆரூர் AMERER THAM PERU MAANAI ARANAI AAROOR Who is also deevaas leader whose sacred fast I am fastly moving to surrender as slave form பெருமானை விரையச் சென்று அடையப் போகின்றேன்
உடையானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மால்  உம்மால் YUDAIYAANAI KADUGA SENRU ADAI VEEAAN NUMMAAL YUMAAL So you are ஆட்டுணேன் ஓட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே. AATU NEEAAN VOOTAM THEENG KALAI ENN MINEEAA Not to be taken me under your control so you need not give me trouble and then try to take me under your control செயல்படுத்தப் படுவேன் அல்லேன் என்பக்கம் ஓடி வந்து என்னைத் துன்புறுத்தி நும் வசப்படுத்த முயலாதீர்கள்
6.27.7
276 விரைந்தாளும் நல்குரவே செல்வே பொல்லா  VERAINTHU AALUM NAL GURAVEEA SELVEEAA POLAA Fast form approaching poverty and wealth and thenwiled form of விரைந்து வந்து ஏவல் கொள்ளும் வறுமையே செல்லாமே கொடிய வெகுட்சியே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள் VEGUTCHIYEEA MAGILCHIYEEA VERUPPEEA NEENGAL Angry and then happiness and then aversion and then all you are கோபமே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள்
நிரந்தோடி மாநிலத்தை அரித்துத் தின்பீர்க் NIRAIN THOODI MAANILATHAI ARITHU THIN BEEAR  Row form moving one after another moving then then this world is consumed by you வரிசையாகச் சென்று இந்த உலகத்தைச் சிறிது சிறிதாகக் குழைத்து உண்ணுவீர்கள் கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர் ILLAIYEEA NUGAR BOOGAM YAANEEAAL VAANOOR So will you not get the consumable form of happiness. I am உங்களுக்கு நுகரத்தக்க இன்பம் கிட்டவில்லையா யானோ தேவர்கள்
கரைந்தோட வருநஞ்சை அமுது செய்த  KARAITHU VOODA VARU NANJAI AMUTHU SEITHA lord Siva’s disciple so lord Siva who has consumed sea place emanated poison but all other deevaas are ran away from the seen ஓலமிட்டு ஓடுமாறு வெளிப்பட்ட விடத்தை உண்ட கற்பகமாய் கற்பகத்தைத் தற்பரத்தைத் திருவா ரூரிற் KAR PAGATHAI THAR PARATHAI THIRU VAAROORIL Those karpaga tree form and then highly regarded form lord Siva seated in the thiru vaaroor temple place உயிருக்கு மேம்பட்ட பொருளாய்த் திருவாரூரில் உள்ள
பரஞ்சோதி தனைக்காண்பேன் படேனும் பண்பிற் PARAM JOOTHI THANAI KAAPPEEAAN PADEEAN NUM PANBIL Those fire glow form of lord Siva is seeing person so you need not be approaching me மேம்பட்ட சோதி வடிவினனைக் காண்கின்றவர் உங்களுடைய பண்புகளில் பரிந்தோடி யோட்டந்து பகட்டேன் மின்னே. PARANTHOODI YOOTHANTHUU PAGATEEAAN MINEEA  I am not to be trapped by you so fast form running and then need not be give fear to me அகப்பட மாட்டேன் விரைந்து ஓடி வந்து என்னை அச்சுறுத்த முயலாதீர்கள்
6.27.8
277 மூள்வாய தொழிற்பஞ்சேந் திரிய வஞ்ச MOOL VAAI THOLIL PANJAANTHIRA VANJA Those acts are daily doing those five sense organs those crow form you are தத்தம் தொழில்களிலேயே ஈடுபட்ட ஐம்பொறிகளாகிய காக்கைகளே முகரிகாண் முழுதுமிவ் வுலகை யோடி MUGARI KAAN MULUTHUM EVV YULAGAI YOODI You have all the times encircling the whole word இந்த உலகம் முழுதும் சுற்றித் திரிந்த
நாள்வாயு நும்முடைய மம்ம ராணை  NAAL VAAYUM YUM YUDAIYA MAMA RAANAI And then daily giddiness filled acts you are doing ஒவ்வொரு நாளும் மயக்கமாகிய ஆட்சியை நடாத்துகின்றீர்க் கமையாதே யானேல் வானோர் NADATHU GINREER KU AMAI YAATHEEA YAANEEAL VAANOOR Those acts are not giving satisfaction to you நடத்துகின்ற உமக்கு இன்னும் மன நிறைவு ஏற்படவில்லையா
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற  NEEAL VAANAI MUGADU ATHANAI THAANGI NIRA I am going to attain lord Siva’s feet  those  lord Siva is protecting the deevaa world யானே தேவருலகில் உச்சியைச் தாங்கி நிற்கும் பெருந்தூணாய்ப் நெடுந்தூணைப் பாதாளக் கருவை ஆரூர் NEDUM THOONAI PAATHAALATHU KARUVAI AAROOR And then under world base form lord Siva who is also dwelling in thethiru vaaroor temple place பாதாளத்துக்கும் அடி நிலையாய் ஆரூரை
ஆள்வானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மால் AAL VAANAI KADUGA SENRU ADAI VEEAAN NUMMAAL Those ruler form of lord Siva I am fastly moving to surrender under his feet  ஆளும் பெருமானை விரைந்து சென்று அடைவேன் உங்களால் ஆட்டுணேன் ஓட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே. AATUNEEAAN VOOTAMTHEENGU KALAYEEAN MINEEA You cannot be interfere in my act so you may moveaway from me செயல்படுத்தப்படுவேன் அல்லேன் ஓடி வந்து என்னை வருத்த முயலாதீர்கள்
6.27.9
278 சுருக்கமொடு பெருக்கநிலை நீத்தல் பற்றித்  SURRUKA MODU PERUKKA NILAI NEETHAL PATRI The contraction expansion and seasonal forms சுருக்கமே பெருக்கமே கால நிலையே துப்பறையென் றனைவீரிவ் வுலகை யோடிச் THUPPARAI ENN ANAI VEER EVV YULAGAI YOODI And  then cleanliness wealth poverty all arecircling this word and then got ego from their act துப்புரவு செல்வம் வறுமை இவ்வுலகைச் சுற்றிப் பெருமிதம் கொண்டு
செருக்கிமிகை செலுத்தியும் செய்கை வைகல் SERUKKIMIGAI SELUTHIYUM SEIGAI VIGAL And then you are ruling thewhole world and then in your acts won over form  உங்கள் ஆட்சியைச் செலுத்தி நாள்தோறும் உங்கள் செயலை நிகழ்த்திக் செய்கின்றீர்க் கமையாதே யானேல் மிக்க SEI GINREER KU AMAI YAATHEEA YAANEEAL MIKKA Thosebad acts are you are doing is it not enough for you கொண்டிருக்கும் செயல் போதாதே யானோ மிகவும்
தருக்கிமிக வரையெடுத்த அரக்க னாகந்  THARUKKI MIGA VARAI EDUTHA ARAKKAN AAGAM I am lord Siva’s disciple. And then one ravana who has with ego filled mind form tried to pluck the kayilai hills and those ravanaas body செருக்குற்றுக் கயிலையைப் பெயர்த்த இராவணனுடைய உடல் தளரவடி எடுத்தவன்றன் பாடல் கேட்டு THALAR ADI EDUTHAVAN THANN PAADAL KEEATTU Which is deteriorated form at who is stamped under the hills and then afterwards who has sang sama veethaa தளருமாறு அவனை அழுத்திப் பின் அவன் பாடலைக் கேட்டு
இரக்கமெழுந் தருளியவெம் பெருமான் பாதத்  ERAKKAM ELUNTHU ARULIYA EMM PERUMAAN PAAHAM and then got happy and then blessed ravana with boons those lord Sivas sacred feet இரங்கி அவனுக்கு அருளிய எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை திடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே. EADAI ILLEEAAN KEDUVEER GAAL EDAREEAN MINEEA Without any deviation I have approached lord Siva’s feet so you are perishable persons you need give me trouble in this world இடையிஈடு இன்று சேர்ந்துள்ளேன் அழிந்து போகக்கூடிய நீங்கள் என்னைத் துன்புறுத்த முயலாதீர்கள்
6.27.10


திருச்சிற்றம்பலம் – OM THIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

July 3, 2021

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: