OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU SENGKAATAAN KUDI

ganesheit December 28, 2020

063 திருச்செங்காட்டங்குடி
THIRU SENGKAATAAN KUDI


பண் – பஞ்சமம்
திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM
This is river Cauvery southern placetemple. Out of 127 temples this this temple is 79th temple. In this temple place thirgaana sambanther and thiru naayukku arasar sang a decade. Lord Ganabathi who has killed gajamugaswarn in the war and to alleviate that killing who has prayed in this temple place. Siru thonda naayanaar lived in this place and did sacred service in this temple place. This temple is called in the name of ganabatheecharam manthira bureesam eanthira bureesam sakthi purisam
671 பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப் பறவைகாள் பயப்பூரச்
PAIG KOOTUMALAR PUNNAI PARAYAI GAAL PAYAPPU YOORA
In the lust green tree branches fully bloomed flowers are filled tree named punnai where seated the birds my leader who has separated from me so my body got pasalai decease


சங்காட்டந் தவிர்த்தென்னைத் தவிராநோய் தந்தானே
SANGADAM THAVERTHU EANNAI THAVIRAA NOI THANTHAANEEA

And hither to I have been running form playing but now I am relieved of my happiness and then got sorrow state


செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டன் பணிசெய்ய
SENG KAATANG KUDI MEEYA SERU THONDAN PANI SEIYA

Who is dwelling in thiruchengaatan kudi temple place where siru thonda nayanaar doing menial service under your feet


வெங்காட்டுள் அனலேந்தி விளையாடும் பெருமானே.
VENG KAATUL ANAL EAANTHI VELAI YAADUM PERU MAANEEA

Where lord Siva carried fire pot on the hand place and then dancingin the burial ground place 01

பொன்னம்பூங் கழிக்கானற் புணர்துணையோ டுடன்வாழும்
PONNAM POONG KALI KAANAL PUNARNTHU THUNAIYOODU YUDAN VAALUM

The golden form of pollens are shedding in the punnai tree place which is situated in the sea side plantation place where you are dwelling with your female birds


அன்னங்காள் அன்றில்காள் அகன்றும்போய் வருவீர்காள்
ANNAM KAAL ANRIL KAAL AGANRUM POI VARU VVEER GAAL

Those anna birds and then anril birds you at time go away from this place and then get back here


கன்னவில்தோள் சிறுத்தொண்டன் கணபதீச் சரமேய
KANNAVIL THOOL SERU THONDAN GANABATHEECHARAM MEEYA

The rock like shoulders are possessed siru thonda naayanaaar who is dining service under lord Siva’s feet and that temple named gabatheecharamwhere lord Siva you are seated

இன்னமுதன் இணையடிக்கீழ் எனதல்லல் உரையீரே.
ENN AMUTHAN EANAIYADI KEEL EANATHUALLAAL YURAIYEEREEA

The good nectar form of lord Siva’s feet you may go and then inform my pain to him 02

குட்டத்துங் குழிக்கரையுங் குளிர்பொய்கைத் தடத்தகத்தும்
KUTTATHUM KULI KARAIYUM KULIR POIGAI THADATHU AGATHU
M
The shallow water and pit water and the cool natural ponds and all the places big wings are possessed the young lark bird


இட்டத்தால் இரைதேரும் இருஞ்சிறகின் மடநாராய்
EATTATHAAR EARAI THEERUM EARUM SERAGIN MADA NAAARAAI

சிட்டன்சீர்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
CITTAN SEER SERU THONDAN SENGAAKKAATAAN KUD MEEYA

The glory filled Siru thonda naayanaar with proper rules are followed form conducted prayers in thiru chengaataan temple place


வட்டவார் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.
VATTA VAAR SADAIYAAR KU ENN VARUTHAM SENRU YURAIYAYEEA

The long and thick hair possessed lord Siva to whom you may go and then inform my sorrow to him 03

கானருகும் வயலருகுங் கழியருகுங் கடலருகும்
KAANARUGUM VAYAL ARUGUM KALI ARUGUM KADAL ARUGUM

In the sea side plantations are covered place and then nearby water bodies paddy fields and sea back waters and then sea water places you are searching your prey that white color Anna bird you are


மீனிரிய வருபுனலில் இரைதேர்வெண் மடநாராய்
MEEAN EARIYA VARU PUNAALIL EARAI THEER VENN MABA NAARAAI

தேனமர்தார்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
THEEN AMARNTHAAR SERU THONDAN SENG KAATTAAG KUDI MEEYA

The hone spill over form of garland is adorned to lord Siva and those place siru thondar doing his menial service


வானமருஞ் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.
VAAN AMARUM SADAYARKU ENN VARUTHAM SENRU YURAIYAAYEEA

The evening time space like red hair possessed lord Siva to whom you may approach and then inform my sorrow to him 04

ஆரலாஞ் சுறவமேய்ந் தகன்கழனிச் சிறகுலர்த்தும்
AAR ALLAAM SURAVAMEEINTHUB AGAN KALANI SERAGU YULARTHUM

Aaral suravam all those fishes are leap forward those water bodies filled place where feathers are getting dried form of spread over wings those small bird called yullaan and the lark birds


பாரல்வாய்ச் சிறுகுருகே பயில்தூவி மடநாராய்
PAARAL VAAI SERU KURUGEEA PAYIL THOOVI MADA NAARA
AI

சீருலாஞ் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
SEER YULAAM SERU THONDAN SENG KAATAAN KUDI MEEYA

The glory filled form of siru thunder doing menial service under lord Siva’s feet in seng kaataantemple place


நீருலாஞ் சடையார்க்கென் நிலைமைசென் றுரையீரே.
NEER YULAAMSADAIYAARKU EANN NELAIMAI SENRU YURAIYEEREEA

The Ganges bearer lord Siva to whom place you may a
Approach and then my distress form of mind to him 05

குறைக்கொண்டார் இடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத்
KURAI KONDAAR EADER THEERTHL KAADAN ANREEA KULIR POIGAI

Those disciples who are approach lord Siva and then inform their deficiencies so the leader lord Siva who duty to remove it


துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய்
THURAI KENDAI KAVAR KURUGEEA THUNAI PERIYAA MADA NAARAAI

In the cool pond place trapped the kendai fishes as your prey and you do not separate your female bird that lark bird you are


கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னி கணபதீச்சரம் மேய
KARAI KANDAN PERAI SENNI GANABATHEECHARAM MEEYA

The dark color throat possessed lord Siva and curved moon adorned on the hair place and then gabatheecharm temple place seru thondar praying daily


சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீர் அருளொருநாள் பெறலாமே.
SERU THONDAN PERUMAAN SEER ARUL ORU NAAL PERALLAAMEEA

And that form of lord Sivas big bliss one day we may get and that form you may diplomat form go there and then inform my distress to him 06

கருவடிய பசுங்கால்வெண் குருகேயொண் கழிநாராய்
KARU ADIYA PASUM KAAL VENN KURUGEEA VOOM KAALI NAARAA
I
In the slush place wandering the young feet possessed white color bird you are and then sea side back water place you are dwelling


ஒருவடியாள் இரந்தாளென் றொருநாட்சென் றுரையீரே
ORU ADIYAAL EARANTHAAL EANRU ORU NAAL SENRU YURAIYEEREEA

One spinster waiting for your grace so that may be informed to lord Siva which may be informed at least one day to lord Siva


செருவடிதோட் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
SERU ADI THOL SERU THONDAN SENG KAATAAN KUDI MEEYA

To wage war and then own over that form of mighty shoulders are possessed seru thondan who is dwelling theru cheng kaatan kudi temple place


திருவடிதன் திருவருளே பெறலாமோ திறத்தவர்க்கே.
THIRU VADI THANN THIRU ARULLEEA PERALOOMOO THERAATHAVARKEEA

Where dwelling lord Siva’s feet are praying those disciples you are and is it possible to get lord Siva’s grace please tell me 07

கூராரல் இரைதேர்ந்து குளமுலவி வயல்வாழுந்
Kooraal earai theernthu kulam yulavvi vayal vaalu
m
With long peak you have been searching your prey in ponds and paddy fields placeliving thaara bird you are


தாராவே மடநாராய் தமியேற்கொன் றுரையீரே
Thaaraavee maada naaraai hameerku onru yuraiyeereea

And then female lark bird you may go on behalf of me approach and then inform a matter to him


சீராளன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
Seeraalan siru thondan seng kataan kudi
meeya
The good glory filled seru thonda naayanar who is serving under lord Siva’s feet


பேராளன் பெருமான்றன் அருளொருநாள் பெறலாமே.
Peeraalan perumaan than arul oru naal perallaameea

That glory filled lord Siva’s grace may be get one day please inform me 08

நறப்பொலிபூங் கழிக்கானல் நவில்குருகே யுலகெல்லாம்
Naral poliyum poong kali kaanal navil kurugeea yulagellaa
m
The honey spill over sea side place dwelling birds you are


அறப்பலிதேர்ந் துழல்வார்க்கென் அலர்கோடல் அழகியதே
ARAPPALI THEERNTHU YULAL VAARKU EANN ALAR KODAL ALAGIYATHEEA

This world people are thinking dharma form putting food on your hand place skull and then wandering everywhere and then that form of lord Siva please tell me others are cursed form put me in this poignant place is it lovelier act on your part


சிறப்புலவன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
SERAPPULA VAAN SERU THONDAN SENG KAATAAN KUDIMEEYA

The specialty filled siru thondar who is praying in the seng kaataan temple place


பிறப்பிலிபேர் பிதற்றிநின் றிழக்கோவெம் பெருநலமே.
PERAPPU EALIPEER PETHDATRI NINNRU EAGAL KO EAMM PERU NALAMEEA

Lord Siva who no birth and death in this world whose sacred names are murmured form by me will it acceptable to lost all modesty please tell me 09
இப்பதிகத்தில் 10-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று. 10

செந்தண்பூம் புனல்பரந்த செங்காட்டங் குடிமேய
SENTHAN POOM PUNAL PARANTHA SENG KAAATAAN KUDI MEEY
A
The best cool river flowing place is thiru seng kaataan kudi place dwelling lord Siva


வெந்தநீ றணிமார்பன் சிறுத்தொண்ட னவன்வேண்ட
VENTHA NEER ANI MAARBAN SERU THONDAN AVAN VEENDA

You have adorned sacred ashes all over the body where siru thondar prayed under your feet

அந்தண்பூங் கலிக்காழி அடிகளையே அடிபரவுஞ்
ANTHAN POONG KALIK KAALI ADIGALAIYEEA ADI PARAYUM

The lovely cool seergaali place lord Siva is prayed by gaana sambanther


சந்தங்கொள் சம்பந்தன் தமிழுரைப்போர் தக்கோரே.
SAANTHAM KOL SAMBANTHAN TAMIL YURIPPOOR THAK KOOREEA
With musical notes are filled form singing the above Tamil poem and those disciples who are daily chanting before lord Siva that disciples will be qualified to get this birth 11


திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

December 28, 2020

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: