OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU PANAN THAAL

ganesheit December 28, 2020

062 திருப்பனந்தாள்
THIRU PANAN THAAL


பண் – பஞ்சமம்
திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM
PLACE HISTORY — THIS Is river Cauvery northern side temple. Out if 63 temples this temple is 39th temple. Here thiru gaana sabanther sang a decade. This place is also called in the name if thaalavanam. In this temple place thaadagai lady conducted poojaas. To that lady once that lady tried to adorned a garland to sivalingam and then at that time her dress un tied form so lord Siva bowed his head and preserved the dress so after wards after wards Siva lingam in tilted form appeared to all. Even the king tried to put the Siva lingam in straight form by pulling it with royal elephant. But failed in that act. After wards kungiliya naayanaar tied a rope in his neck and then pulled lord Siva only with his love act the Siva linga once again get in straight form. This temple name is thadageswarm


660 கண்பொலி நெற்றியினான் திகழ்கையிலோர் வெண்மழுவான்
KAN POLI NETRIYINNAAN THAGAL KAIYIL ORR VEN MALU VAA

Lord Siva has possessed fore head eye and then carried malu battle force on his hands


பெண்புணர் கூறுடையான் மிகுபீடுடை மால்விடையான்
PENN PNAR KOORU YUDAIYAAN MEGU PEEDU YUDAI MAAL VEDAIYAAN

Lords Yumadeevi has been given left part of his body. Highly glory filled person. And then glory filled thirumal has converted as bull and then and then travel on its back every where


விண்பொலி மாமதிசேர் தருசெஞ்சடை வேதியனூர்
VINN POLI MAA MATHI SEEAR THARU SENSADAI VEETHIYANOOR

In the space place wandering moon has been adorned on the hair place flower form. And then veethaas are blessed form gave veethaas to this world and then that form of lord Siva’s dwelling place is


ண்பொழில் சூழ்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THANN POLIL SOOL PANANTHAAL THIRU THAADAGAI EECHARAMEEA

That cool plantations are covered place is thiru pananthaal. Where situated thiru thaadagai eecham temple and where lord Siva seated and then blessed all 01

விரித்தவன் நான்மறையை மிக்கவிண்ணவர் வந்திறைஞ்ச
VEERITHAVAN NAAN MARAIYAI MIKKA VINNAVAR VANTHU EARANJA

Lord Siva elaborate form disseminated veethaa meanings to sanagaathi saints. And as per deevas request lord Siva destroyed three castles


எரித்தவன் முப்புரங்கள் இயலேழுலகில் லுயிரும்
EARITHAVAN MUPP PURANGAL EAYAL EEAAL YULAGIL YIR
UM
And then seven worlds are


பிரித்தவன் செஞ்சடைமேல் நிறைபேரொலி வெள்ளந்தன்னைத்
Perinthavar sen SDAI MEEAL NERAO PEER OLI VELLAM THANNAI

Where living beings are destroyed at the yooli end time. And then on his red color hair place carried Ganges which has ferocious form flooded


தரித்தவன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THARITHAVAN VOOR PANAM THAAL THIRU THAAADAKAI EECHARAMEEA

And that form of lord Siva dwelling place is thiru thadagai temple in thirupananthaal hamlet 02

உடுத்தவன் மானுரிதோல் கழலுள்கவல் லார்வினைகள்
YURITHAVAN MAAN YURI THOL KALALUL KAVALLAR VENAIGAL

Lord Siva adorned stage skin as dress. And then those disciples who are who are praying under his feet and that persons bad deeds are removed form


கெடுத்தருள் செய்யவல்லான் கிளர்கீதமோர் நான்மறையான்
KEDUTHU ARUL SEIYAVALLAAN KELAR GEETHA MOOR NAAN MARAIYAAN

And the musical notes are filled form four veethaas are given to this world and then its inner meaning is elaborated to all


மடுத்தவன் நஞ்சமுதா மிக்கமாதவர் வேள்வியைமுன்
MADUTHAVAN NANGU AMUTHAA MIKKA MAA THAVAR VELVIYAI MUNN

In the milk sea place emanated poison is consumed as food form. Thakaan who has disregarded lord Siva and that conducted yaaga pit fire which is destroyed by lord Siva


தடுத்தவன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THADUTHAVAN YOOR PANAM THAAL THIRU TAADAGAI EECHARAME
EA
And that form of lordSiva seared and then blessed all in the temple named thiru thaadagai echaraam in thirupananthaal place 03

சூழ்தரு வல்வினையும் முடல் தோன்றிய பல்பிணியும்
SOOL THARU VALL VENAIYUM YUDAN THONRIYA PAL PINIYU
M
In every life birth these souls are covered form rare form of bad deeds and deceases


பாழ்பட வேண்டுதிரேல் மிகஏத்துமின் பாய்புனலும்
Paal pada veenduthiree yeeal miga eathumin paai punallum

Which are to be removed where lord Siva carried Ganges on the head place
போழிள வெண்மதியும் அனல்பொங்கர வும்புனைந்த
Pool eala venn mathiyum anal pongu arayum punalaum
And then the cut out form of moon and then fire form of poison spitting snakes all are adorned form of lord Siva
தாழ்சடை யான்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
Thaal sadai pananthaal thiru thaadagai eecharameea
On the lowly hanging hair place whose dwelling place thiru thaadagai eecharam temple place in thirpananthaal hamlet place 04

விடம்படு கண்டத்தினான் இருள்வெள்வளை மங்கையொடும்
Vedam padu gandathinaaan earulvel valai mangai yodum

Lord Siva who has possessed stagnated poison in his throat place and then white bangles are adorned form in the dark color mid night time dancing with lord Siva


நடம்புரி கொள்கையினான் அவன்எம்மிறை சேருமிடம்
Nadam puri kolgaiyinan AVAN EAMM EARAI SEERUMIDAM

And that form of lord Siva who is my lord whose dwelling place is


படம்புரி நாகமொடு திரைபன்மணியுங் கொணருந்
PADAM PURI NAAGA MODU THERAI PAN MANIYUM KONARUM

The dancing snake sitting the ruby diamonds and then waves are bring so many diamonds and then placed in the river bed of manni river


தடம்புனல் சூழ்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THADAM PUNAL SOOL PANANTHAAL THIRU THAADAKAI EECHARAMEEA

That cool water filled place is thiru pananthaal where the temple named thiru thhaadgai eecharam and in this place lord Siva seated and then blessed all 05

விடையுயர் வெல்கொடியான் அடிவிண்ணொடு மண்ணுமெல்லாம்
VEDAI YUAR VELL KODIYAAAN ADI VINODU MANUUM EALLAAM

Lord Siva carried winning force filled bull emblem studded flag carried on his hands and then in this land and upper land andthen all other landplace lord Siva’s feet are touched form dancing.


புடைபட ஆடவல்லான் மிகுபூதமார் பல்படையான்
PUDAI PADA AADA VALLAAN MIGU BOTHAMAAR PAL PADAIYAAN

And then so many demon forces are possessed as battle force form


தொடைநவில் கொன்றையொடு வன்னிதுன்னெருக் கும்மணிந்த
THODAI NAVIL KONRAIYODU VANNI THUNN EARUKKUM ANINTHA

With konrai flower garland and then vanni leaves and erukku flowers and all are adorned in the hair place


சடையவன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
SAEAI AVAN YOOR PANANTHAAAL THIRU THAADAGAI EECHARAMEEA

And that long hair possessed form lord Siva seated temple place is thiru thaadagai eecharm temple place in thiru pananthaal where seated form lord Siva blessed all 06

மலையவன் முன்பயந்த மடமாதையோர் கூறுடையான்
MALAIAVAN MUNN PAYANTHA MADA MAATHAI YOOR KOOR YUDAIYAAN

Lord Siva accepted rock lady lords yumaadei who is hill king daughter as his wife and then gave her left part of his body


சிலைமலி வெங்கணையாற் புரம்மூன்றவை செற்றுகந்தான்
SELAI MALAI VENG KANAIYAAL PRA MOONRAVAI SETRU YUGANTHAAN

And then converted meru hills as bow and then shot afire arrow and then converted as dust form


அலைமலி தண்புனலும் மதிஆடரவும் மணிந்த
ALAI MALI THANN PUNALLUM MATHI AADARAVAM ANINTHA

And then waves are filled Ganges river is carried on his head place and then moon and snakes are adorned on the head place and that decorated form of lord Siva


தலையவன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THALAI AVAN YOOR PANANTHAAL THIRU THAADAGAI EECHARAMEEA

Who is my leader dwelling temple place is thru thaadagai eecharam situated in thiru pananthaal place 07

செற்றரக் கன்வலியைத் திருமெல்விரலால் அடர்த்து
SETRA ARAKKAN VALIYAI THIRU MEN VERALAAL ADARTHU

The mighty powerful ravana who is stamped by lord Siva’s soft thump finger and then destroyed his mighty power

முற்றும்வெண் ணீறணிந்த திருமேனியன் மும்மையினான்
MUTRUM VENN NEER ANINTHA THIRU MEENIYAN MUM MAIYINAAN

And then adorned sacred ashes all over the body and then who is appearing in the form abstract concrete and semi concrete (visuval semi visuval and concealed form


புற்றரவம் புலியின் னுரிதோலொடு கோவணமுந்
PUTRU ARAVAM PULIYIN YURI THOLODU KOVANAMUM

In the sand don place living snakes and tiger skin and loin cloth is adorned as dress


தற்றவன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THARAVAN YOOR PANAM THAAL THIRU THADAGAI EECHARAMEEA

And that attractive form of lord Siva seated in thiru panam thaal at thru thadagai eecharam temple place 08

வின்மலை நாணரவம் மிகுவெங்கனல் அம்பதனால்
VINN MALAI NAAN ARAVAM MIGU VENG KANALLAAL AMBU ATHANAAL

Lord Siva converted meru hills as bow and vasugi snake is tied as rope and then fire arrow


புன்மைசெய் தானவர்தம் புரம்பொன்றுவித் தான்புனிதன்
PUNMAI SEI THAAN AVAR THAM PURAM PONRU VITHAAN PURAM

Shot and then destroyed three castles and that pure form of lord Siva

நன்மலர் மேலயனும் நண்ணுநாரண னும்மறியாத்
NAN MALAR MEEAL AAYANUM NANNU NAARANANUM ARIYAA

In good lotus place seated bharama and thirumal is not known form of leader


தன்மையன் ஊர்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THAN MAIYANAN YOOR PANANTHAAL THIRU THADAGAI EECHARAMEEA

And that form of lordSiva seated place is thiru panam thaal at thiru thadagai eecharam temple place 09

ஆதர் சமணரொடும் மடையைந்துகில் போர்த்துழலும்
AATHAR SAMANARODUM MADAI EYINTHU GIL POORTHU YULALU
M
Useless form of samanaas and then attractive form of dress adorned buthaas


நீதர் உரைக்குமொழி யவைகொள்ளன்மின் நின்மலனூர்
NEETHAR YURAIKKUM MOLI AVAI KOLAL MIN NIN MALA NOOR

Whose preaching are not to be accepted as true one


போதவிழ் பொய்கைதனுள் திகழ்புள்ளிரி யப்பொழில்வாய்த்
POOTHAVIL POIGAI THANYULL THEGAL PULL EARIYAM POLIL VAAI

And that pure form of lord Siva whose dwelling place is where the lotus flower buds are bloomed form and birds are and wandering form and flowers are pollen shedding form


தாதவி ழும்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.
THATHU AVALLUM PANANTHAAL THIRU THAADAGAI EECHARAMEEA

And that temple place is thiru thaadagai eecharam in thiru panam thaal 10

தண்வயல் சூழ்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரத்துக்
THANN VAYAL SOOL PANANTHAAL THIRU THADAGAI EECHARATHU
The cool paddy fields are filled place is thiru panam thaal where situated temple named thiru thaadagai eecharam


கண்ணய லேபிறையான் அவன்றன்னைமுன் காழியர்கோன்
KANN AYALEEA PERAI YAAN ANAN THANAAI MUNN KAALIYAR KON

And then in the fore head above place moon adorned form of lord Siva is praised by seergali place descended ganasambanther


நண்ணிய செந்தமிழால் மிகுஞானசம் பந்தன்நல்ல
NANIYA SSEN THAMILAAL MIGU GAANA SAMBANTHAN NALLA

With pure Tamil sang the above songs


பண்ணியல் பாடல்வல்லார் அவர்தம்வினை பற்றறுமே.
PANNIYAL PAADA VALLAAR AVER THAM VENAI PATRU ARUMEEA

Those disciples who are singing it before lord Siva and that disciples bad deeds will be cut off 11
இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமிபெயர் – சடையப்பஈசுவரர், தேவியார் – பெரியநாயகியம்மை.
திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

December 28, 2020

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: