OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Thiru vaan miyoor

ganesheit September 28, 2020

055 திருவான்மியூர்
Thiru vaan miyoor


பண் – கௌசிகம்
திருச்சிற்றம்பலம்


om thiru chitrambalam
this is thondai king domtemple place and out of 32 temples it is 25th temple to saint vaal migi lord Siva showed his sacred dance and then blessed him. The saint agastiyar got preaching from lord Siva the sacred herbal knowledge to cure deceases


584 விரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே
VEERAI YAAR KONRAIYINAAI VEDAM YUNDA MEDATRINANEEA

Lord Siva you have adorned fragrance filled konrai flower on the hair place and then the poison tainted throat form appearing


உரையார் பல்புகழாய் உமைநங்கையோர் பங்குடையாய்
YURAIYAAAR PALL PUGALLAAI YUMAI NANGAI YOOR PANGU YUDAIYAAI

The disciples are verity of way glorified your good deeds and then lords parvathi taken left part of your body


திரையார் தெண்கடல்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
THRAIYAAR THENN KADAL SOOL THIRU VAAN MIYOOR YURAIYUM

The waves are emanating lovely sea covered place is thiru vaanmiyoor where lord Siva you have seated king form and then blessed all


அரையா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.
ARAIYAA YUNNAI ALLAA ADAIYAL ADAIYAATHU ENATHU AATHARAVEEA

Lord Siva you are the only support to me no one else consider as protecting god in this world
01


585. இடியார் ஏறுடையாய் இமையோர்தம் மணிமுடியாய்
EDIYAAR EERU YUDAIYAAI EMAIYOOR THAM MANI MUDIYAI

The thunder form sound raising bull has been taken as travelling medium and then the upper world deevaas are praying so that their crowns are touched your feet


கொடியார் மாமதியோ டரவம்மலர்க் கொன்றையினாய்
KODIYAAR MAAMATHIYOODU ARAVAM MALAR KONRAIYINAAI

Who are getting power and position from you and that prime god you are and then carried bull on the flag place and the adorned on the hair place moon and snakes and flower bunches and that decorated form of lord Siva you are


செடியார் மாதவிசூழ் திருவான்மி யூருறையும்
SEDIYAAR MAATHAVI SOOL THIRU VAAN MIYOOR YURAIYUM

The flower plantations where mathavi and other flowers fragrance filled form of place is thiru vaanmiyoor where lord Siva you are dwelling


அடிகேள் உன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
ADOGEAL YUNNAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

My mind only accept you are the protector and no one else
02


586. கையார் வெண்மழுவா கனல்போல்திரு மேனியனே
KAIYAAR VENN MALUVAA KANAL POL THIRU MEENIYANEEA

On the hand place white malu battle force carried form and the red color fire like body color possessed form


மையார் ஒண்கண்நல்லாள் உமையாள்வளர் மார்பினனே
MAYAIYAAR VONN KANN NALLAAL YUMAIYAAR VALAR MAARBINANEEA

The black eye possessed lords parvthi who has good mannerism filled form better half of lord Siva


செய்யார் செங்கயல்பாய் திருவான்மி யூருறையும்
SEIYAAR SEND KAYAL PAAI THIRU VAAN MIYOOR YURAIYUM

In the ponds place red color kayal fishes are leap forward form of place is thiru vaanmiyoor where dwelling lord Siva


ஐயா வுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
EYAA YUNNAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

My dear father I will show only love towards you and none else
03


587. பொன்போ லுஞ்சடைமேற் புனல்தாங்கிய புண்ணியனே
PON POLUM SADAI MEEAL PUNAL THAAGIYA PUNNIYANEEA

On the golden color head hair place you have carried Ganges and that punnia form appearing in this world


மின்போ லும்புரிநூல் விடையேறிய வேதியனே
MIN POLUM PURI NOOL VEDAI EEARIYA VEETHIYANEEA

And then glittering form of three knotted adorned on the bosom place and then ascended on the back of bull and veetha giver form and also its meanings are filled form appearing in this world


தென்பால் வையமெலாந் திகழுந்திரு வான்மிதன்னில்
THENN PAAL VAIYAM EALLAAM THAGALUM THIRU VAANMIYOOR THANIL

The whole world got happy form lord Siva you have descended in thiru vaanmiyoor temple place


அன்பா வுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
APPAA YUNAAAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

Lord Siva you are love form appearing in this world so my mind will approach no one else except you are
04


588. கண்ணா ருந்நுதலாய் கதிர்சூழொளி மேனியின்மேல்
KANAARUM NUTHALLAAI KATHIR SOOL VOLI MENIYIN MEEAL

Lord Siva you have possessed fore head eye and then sun rays like glittering body place the white ashes are adorned


எண்ணார் வெண்பொடிநீ றணிவாயெழில் வார்பொழில்சூழ்
EANNAAR VEN PODI NEER ANIVAAI EALIL VAAR POLIL SOOL

திண்ணார் வண்புரிசைத் திருவான்மி யூருறையும்
THINAAR VANN PURISAI THIRU VAAN MIYOOR YURAIYM

The lovely plantations are covered and then protection walls are encircling form of thiru vaan miyoor temple place lord Siva you have seated as my father form


அண்ணா வுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
ANNAA YUNAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

Lord Siva you are the only protector to me so my mind will not search no other person to guard me
05


589. நீதீ நின்னையல்லால் நெறியாதும் நினைந்தறியேன்
NEETHI NENAI ALLAAL NERIYAATHUM NENAITHU ARIYEEAN

Lord Siva you are the ethical force filled form existing in this world and then all the time thinking only your feet so I do not know no other proper way to pray you


ஓதீ நான்மறைகள் மறையோன்தலை யொன்றினையுஞ்
VOOTHI NAAN MARAIGAL MARAIYOON THALAI VONRINAIYUM

Lord Siva you have been blessing form giving veethaas to this world and the sub lord Bharma who’s one head is snipped by hand nails


சேதீ சேதமில்லாத் திருவான்மி யூருறையும்
SEETHI SEATHAMILLAA THIRU VAANMIYOOR YURAIYUM

All the wealth are filled place is thiru vaanmiyoor temple place lord Siva you are dwelling


ஆதீ உன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
AATHI YUNAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

Lord Siva you are the only good old prime god in this world so you are the only protector to me
06


590. வானார் மாமதிசேர் சடையாய்வரை போலவருங்
VAANAAR MAAMATHI SEEAR SADAIYAAI VARAI POLA VARUM

In the space place dwelling moon adorned on the hair place the hillock form moving the forest elephant skin pealed and then adorned it as upper dress


கானார் ஆனையின்தோல் உரித்தாய்கறை மாமிடற்றாய்
KAAN AAR AANAIYIN THOL YURITHAAI KARAI MAAA MIDATRAAI

And then you have possessed poison tainted throat


தேனார் சோலைகள்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
THEENAAR SOLAIGAL SOOL THIRU VAAN MIYOOR YURAIYUM

The honey filled flower plantations are covered place is thiru vaanmiyoor where lord Siva you are dwelling


ஆனா யுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
AANAA YUNAI ALLAAL ADAIYAATHU EANATHU AATHARAVEEA

You are ascended on the back of bull and then blessed all so you are the only solace to me in this world
07


591. பொறிவாய் நாகணையா னொடுபூமிசை மேயவனும்
PORI VAAI NAAGANAIYAA NODU POOMESAI MEEYAVANUM

The fire spitting form poison possessed aathi seadan snake which is taken as bed by thirumal and then lotus flower place dwelling bharma


நெறியார் நீள்கழல்மேல் முடிகாண்பரி தாயவனே
NEERIYAAR NEEL KALAL MEEAL MUDI KAAN PARI THAAYA VANEEA

The good ethical way of life is showing lord Siva your sacred feet and highly regarded sacred hair is not seen by the above persons and that rate form you are dwelling in this world


செறிவார் மாமதில்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
SERIVAAR MAAMATHI SOOL THIRU VAANMIYOOR YURAIYUM

The thick form constructed big protection walls are covered place is thiru vaanmiyur where lord Siva you are dwelling


அறிவே யுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
ARIVEEA YUNAAI ALLAAL ADAIYAATU EANATHU AATARAVEEA

Lord Siva you are gaana knowledge filled form and natural instinct filled form appearing in this world so you are the only guide and protector to me and there is no one else available in this world
08

இப்பதிகத்தில் 9-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.
09
592. குண்டா டுஞ்சமணர் கொடுஞ்சாக்கிய ரென்றிவர்கள்
GUNDAADUM SAMANAR KODUM SAAKIYAR EANRU EARUVARGAL

The converse form arguing samanaas and bullies filled form of buthaas


கண்டார் காரணங்கள் கருதாதவர் பேசநின்றாய்
KANDAAR KARANANGAL KARUTHAATHAVAR PEESA NINRAAI

Who are cause and effect form of not knowing your qualities and then talked ill about you but you have mum form seated


திண்டேர் வீதியதார் திருவான்மி யூருறையும்
THINN THEER VEETHIYA THAAR THIRU VAAN MIYOOR YURAIYUM

The big chariots are moving bell built the streets are possessed temple place is thiru vaan miyoor where lord Siva you are dwelling


அண்டா வுன்னையல்லால் அடையாதென தாதரவே.
ANDA YUNNAI ALLAAL ADAIYATHU EANATHU AATHARAVEEA

Lord Siva you are leader to whole universe so you are the only protector to me no one else available here
10


593. கன்றா ருங்கமுகின் வயல்சூழ்தரு காழிதனில்
KANRU AARUM KAMUGIN VAYAL SOOL THARU KAALI THANIL

The beetle nuts saplings and paddy fields are covered place is seergaali


நன்றா னபுகழான் மிகுஞானசம் பந்தனுரை
NANRAAANA PUGALAAN MIGU GAANA SAMBANTHAN YURAI

Where good glory filled form of descended gaana sambanther whose above songs are


சென்றார் தம்மிடர்தீர் திருவான்மி யூரதன்மேற்
SENRAAR THAM EADAR THEER THIRU VAAN MIYOOR THAN MEEAL

The impediments are removing lord Siva who is dwelling in seergaali temple place


குன்றா தேத்தவல்லார் கொடுவல்வினை போயறுமே.
KUNRAATHU EEATHA VALLAAR KODU VAL VENAI POOI ARUMEEA

Sang the above songs who are repeatedly singing it before lord Siva who’s wild bad deeds will be removed
11
திருச்சிற்றம்பலம் om thiru chitrambalam

September 28, 2020

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: