OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU AANAIKKAA

ganesheit September 28, 2020

053 திருவானைக்கா – திருவிராகம்
THIRU AANAIKKAA


பண் – கௌசிகம்
திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM


561 வானைக்காவில் வெண்மதி மல்குபுல்கு வார்சடைத்
ANNAI KAAVIL VEN MATHI MALGU PULGU VAAR SADAI

Lord Siva adorned the white moon on the hair place which is removed darkness in the sky place


தேனைக்காவில் இன்மொழித் தேவிபாக மாயினான்
THEENAIK KAAVIL EANN MOLI THEEVI BAAAGA MAAYINAAN

And then honey like tastier wards are talking lords yumaadevi has been taken left part of his body


ஆனைக்காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர்
AANAIKAAVIL ANNALAI ABAYAMAAGA VAALPAVER

And then those disciples who are surrender under lord Siva’s feet and then living here


ஏனைக்காவல் வேண்டுவார்க் கேதும்ஏதம் இல்லையே.
EEANAI KAAVAL VEENDUVAARKU EAATHUM EAATHAM EALLAIYEEA

And that disciples will protect themselves and then not get external help from others
01


562. சேறுபட்ட தண்வயற் சென்றுசென்று சேணுலா
SEERU PATA THAN VAYAL SENRU SENRU SEEAN YULLA

The paddy fields are converted as slush form in that way running the cool river Cauvery water


வாறுபட்ட நுண்டுறை யானைக்காவில் அண்ணலார்
AARU PATTA NUNN THURAI AANAIKAAVIL ANNALAAR

And in that river bed place situated Thiru aanaikka temple place seated lord Siva who is blessing all in leader form


நீறுபட்ட மேனியார் நிகரில்பாதம் ஏத்துவார்
NEERU PATTA MEENIYAAR NIGAR ILL PAATHAM EAATHUVAAR

Where lord Siva adorned sacred ashes all over the body and then those disciples who are unique form of lord Siva’s feet are praying


வேறுபட்ட சிந்தையார் விண்ணிலெண்ண வல்லரே
VEERU PATTA SINTHAIYAAR VINNIL EANNAA VALLAAREEA

They will get away from this worldly trifles and the got mukthi and those Siva gaana filled form living in this world
02


563. தாரமாய மாதராள் தானோர்பாக மாயினான்
THAARAM AAYA MATHARAAL THAAN VOOR BAGAM AAYINAAN

Lords yumaadevi is given wife status by lord Siva and the taken her left part of his body


ஈரமாய புன்சடை யேற்றதிங்கள் சூடினான்
EERA MAAANA PUN SADAI EEATRA THINGAL SOODI NAAN

And then the wet form of Ganges is adorned on the hair place besides moon also adorned there


ஆரமாய மார்புடை யானைக்காவில் அண்ணலை
AARA MAAYA MAAR BUDAI AANAIKAAVIL ANNALAI

Once chola king taking bath in the river Cauvery who has lost his neck gold garland and then requested to accept as gift and then one priest collected sacred water from the river Cauvery that garland entered in to it and then while pouring water on lord Siva’s head the garland went in to neck place of lord Siva and that form lord Siva seated in thiru aanaikaa temple


வாரமாய் வணங்குவார் வல்வினைகள் மாயுமே.
VAARAA MAAYAA VANAGU VAAR VAL VINAIGAL MAAYUMEEA

And those disciples who are praying lord Siva here and that disciple’s bad deeds will be removed
03


564. விண்ணினண்ணு புல்கிய வீரமாய மால்விடை
VINNIL NANNU PULGIYA VEERA MAAYA MAAL VEDAI

In the space place lord Siva destroyed three castles and that time thirumal taken the form of bull and then carried lord Siva


சுண்ணவெண்ணீ றாடினான் சூலமேந்து கையினான்
SUNNA VENEERU AADINAAN SOOLAM EATHU KAIYINAAN

And then that form of lord Siva who has adorned white ashes all over the body and then carried soolam battle force on his hand place


அண்ணல்கண்ணோர் மூன்றினான் ஆனைக்காவு கைதொழ
ANNAL KANOOR MOONRINAN AANAI KAAYU KAI THOLA

Lord Siva who has descended here three eyes are possessed form and then appearing to all so those disciples who prayed with folded hands and that disciples will not affect any type of bad acts


எண்ணும்வண்ணம் வல்லவர்க் கேதமொன்றும் இல்லையே.
EANNUM VANNAM VALAAVARKU EETHAM ONRUM EALLAIYEEA

04
565. வெய்யபாவங் கைவிட வேண்டுவீர்கள் ஆண்டசீர்
VEIYA PAAVAM KAI VIDA VEENDU VEERGAL AANDA SEER

The wild sins are liked to remove on your part and those type of disciples you are, and then then deevaas are blessed form lord Siva consumed the sea emanated poison


மைகொள்கண்டன் வெய்யதீ மாலையாடு காதலான்
MAI KOL GANDAN VEIYA THEE MAALAI AADU KATHALAAN

and then got darkened throat and then heated form of fire pot carried on the hand place and then dancing all the time and that love filled form of lord Siva


கொய்யவிண்ட நாண்மலர்க் கொன்றைதுன்று சென்னியெம்
KOIYA VINDA NAAN MALAR KONRAI THUNRU SENNI EMM

Today bloomed konrai flower adorned on the head hair place by lord Siva


ஐயன்மேய பொய்கைசூழ் ஆனைக்காவு சேர்மினே.
IYAN MEEYA POIGAI SOOL AANAI KAAYU SEER MINEEA

Lord Siva who is leader to me and then dwelling in the natural pond covered place is thiru aanakkaa where you may go and then get all the benefits in life
05


566. நாணுமோர்வு சார்வுமுன் நகையுமுட்கு நன்மையும்
NAANUM VOORYU SAARYU MUN NAGAIYUM YUTKU NANMAIYUM

Because of ignorance those persons not known lord Siva so they placed in hesitation form and then the real god tried to search and then realized him and then and the after realization go pro to lord Siva so that got happy and then and then try to put that lord in meditation form got all benefits in life and then not to care anything in this world and those power possessed form and then other are glorified his mannerism


பேணுறாத செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
PEENURAATHA SELVAMUM PESA NINRA PETRIYAAN

And that all the benefits are achieved form and then helping others and that philanthropist form appearing in this world


ஆணும்பெண்ணு மாகிய ஆனைக்காவில் அண்ணலார்
AANUM PENNUMAAGIYA AANAIKAAVIL ANNALAAR

Lord Siva appearing in twin form (male and female form) appearing in this temple place


காணுங்கண்ணு மூன்றுடைக் கறைகொள்மிடறன் அல்லனே.
KAANUM KANNU MOONRUDAI KARAI KOL MIDARAN ALLANEEA

And then three eyes are possessed form appearing in this thiru aanakkaa temple place
06


567. கூருமாலை நண்பகற் கூடிவல்ல தொண்டர்கள்
KOORUM MAALAI NANPAGAL KOODI VALLA THONDARGAL

Lord Siva is prayed in the morning midday and then evening time and those intimate disciples who are menial service under lord Siva’s feet


பேருமூருஞ் செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
PEERUM YOORUM SELVAMUM PEESA NIRA PETRIYAAN

And the lord Siva’s glory sacred names and his brave activities are all the time talking form of appearing lord Siva


பாரும்விண்ணுங் கைதொழப் பாயுங்கங்கை செஞ்சடை
PAARUM VINNUM KAI THOLA PAAYUM GANGAI SEN SADAI

And this land people and then upper world devas are prayed with folded hands form


ஆரநீரோ டேந்தினான் ஆனைக்காவு சேர்மினே.
AARA NEER ROODU EANTHINAAN AANAIKAAYU SEERMINEEA

And then carried Ganges on the head place those lord Siva dwelling in water form in thiruaanai kaa temple place so you may go and then pray him so that to get all the benefits in life
07


568. பொன்னமல்கு தாமரைப் போதுதாது வண்டினம்
PONNA MALGU THAAMARAI POTHU THAAATHU VADINAM

The wealth god Lakshmi who has seated in the lotus flower place and then the honey bees are raising humming sound


அன்னமல்கு தண்டுறை ஆனைக்காவில் அண்ணலைப்
ANNA MAALGU THAMM THURAI AANAI KAAVIL ANNAALAI

In the natural pond place Anna birds are dwelling that cool thiru aanaikka temple place where lord Siva seated and then blessed all

பன்னவல்ல நான்மறை பாடவல்ல தன்மையோர்
PANNAVALLA NAAN MAARAI PAADA VALLA THANMAIYOOR

The four veethaas are chanting form and then lord Sivas sacred feet are prayed and then praised form


முன்னவல்லர் மொய்கழல் துன்னவல்லர் விண்ணையே.
MUNNA VALLAR MOI KALAL THUMNNA VALLAR VINNAIYEEA

Those disciples will get all the benefits in this life and then ultimately enter in to upper world and then ruled there
08


569. ஊனொடுண்டல் நன்றென வூனொடுண்டல் தீதென
YOON NODU YUDAL NANRENA YOONODU YUNDAL THEETHENA

The hunter named kananappar who has placed meet as seared food to lord Siva and then it is good to him and then on the contrary the priest named Siva gosariyaar who has thought that flesh is bad food to lord Siva those persons love lord Siva bounded to them


ஆனதொண்டர் அன்பினாற் பேசநின்ற தன்மையான்
AANA THONDAR ANBINAAL PEESA NINRA THAIMAIYAAN

வானொடொன்று சூடினான் வாய்மையாக மன்னிநின்
VAANOODU ONRU SOODINAAN VAIMAIYAAGA MANNI NIN

The moon is adorned on the hair place and then prime god form appearing in this world


றானொடஞ்சும் ஆடினான் ஆனைக்காவு சேர்மினே.
AANODU ANJUM AADINAAN AANAIKAAYU SEER MINEEA

And then from the cow place got five type of products are daily used as giving sacred bath to lord Siva and that lord Siva seated in thiru aanakka temple place where you may go and then pray him so as to get all the benefits in life
09


570. கையிலுண்ணுங் கையருங் கடுக்கடின் கழுக்களும்
KAIYIL YUNNYM KAIYARUM KADUKKAL THINNUM KALUKKALUM

In the hand place begging food collected and then consumed it and those samanaass and the beetle nut is chewing buthaas


மெய்யைப்போர்க்கும் பொய்யரும் வேதநெறியை யறிகிலார்
MEIYAI POORKUM POIYARUM VEETHA NERIYAI ARI GILLAAR

Who are not realized the true matter form of lord Siva and then talking the day today problems in life so they are not known veethaa inner meaning in it so do not go pro to them and then


தையல்பாக மாயினான் தழலதுருவத் தானெங்கள்
THAYAL BAAGAM AAYINAAN THALAL ATHU YURUVA THAAN EANGAL

Lord Siva has taken lords yumaadevi in his left part of his body and that form of lord Siva’s body color is red one


ஐயன்மேய பொய்கைசூழ் ஆனைக்காவு சேர்மினே.
IYAN MEEYA POIGAI SOOL AANAI KAAYU SEERMINEEA

And in that form of lord Siva seated in thiru vaanakkaa temple place which is covered by natural ponds
10


571. ஊழியூழி வையகத் துயிர்கள்தோற்று வானொடும்
YOOLI YOOLI VAIYAGATHU YUIRGAL THOONRU VAANODUM

At every yooli time bharama and thirumal are taking the creation and then preservation work who are searched lord Siva’s feet and then head and then failed in their mission


ஆழியானுங் காண்கிலா ஆனைக்காவில் அண்ணலைக்
AALI YAANUM KAAN GILLAA ANAIKAAVIN ANNALAI

And that form of lord Siva seated in thiru Wanaka temple place so you may go there and then pray him who is leader to all


காழிஞான சம்பந்தன் கருதிச்சொன்ன பத்திவை
KAALI GAANA SAMBANTHAN KARUTHI SINNA PATHIVAI

In the seergaali place descended ganasambanther who has sung the above songs


வாழியாகக் கற்பவர் வல்வினைகள் மாயுமே.
VAALI YAAGA KARPAVAR VAL VINAIGAL MAAYUMEEA

Those disciples who are in this land place good ethical way of life and then sand before lord Siva and that disciples wild bad deeds will be eliminated
11


திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM

September 28, 2020

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: