OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU MANGALK KUDI

ganesheit November 1, 2019

2.10 திருமங்கலக்குடி
THIRU MANGALK KUDI


பண் – இந்தளம்
திருச்சிற்றம்பலம் OMTHIRU CHITRAM BALM
This is River Cauvery 86 th northern side temple. In this temple place thiru gaana sambanther and thiru naayukku arasar sang songs and then prayed lord Siva. In this temple place kaali, sun god, thirumal, bharama, saint agastiyar and others are prayed. After prayed in this temple and then nearby place situated sooriyanaar koil should be prayed to get full grace from lord Siva

100 சீரி னார்மணி யும்மகில் சந்துஞ் செறிவரை
SEERI NAARMANIYUM MAKIL SANTHUJ SERIVARAI

From the hill place emanated ruby diamonds agil wood sandal wood all are carried away


வாரி நீர்வரு பொன்னி வடமங்க லக்குடி
VAARI NEER VARU PONNI VADA MANGALAK KUDI

Form flowing River Cauvery northern side situated the thiru mangalk kudi temple place


நீரின் மாமுனி வன்நெடுங் கைகொடு நீர்தனைப்
NEERIN MAAMUNIVAN NEDUM KAI KODU NEER THANAI

Where one saint who has conducted poojaas and that time in the temple place seated form extended his hands and then carried river water and then gave sacred bath to lord Siva


பூரித் தாட்டியர்ச் சிக்கஇ ருந்த புராணனே.
POORITHU AADIYAR SIKKA EARUNTHA PURAANANEEA

And that emotional filled form conducted poojaas where seated good old lord Siva accepted it and then haply blessed him
01


101 பணங்கொ ளாடர வல்குல்நல் லார்பயின் றேத்தவே
PANAM KOL AADARAVAL ALGUL NALLAAR PAYINRU EATHAVEEA

The dancing snakes form of broad secret parts are possessed ladies who are so many times chanting prayer songs


மணங்கொள் மாமயி லாலும்பொ ழில்மங்க லக்குடி
MANANG KOL MAA MAYIL AALUM POLIL MANGALK KUDI

The fragrance filled form and dancing peacocks are filled plantations are covered place is mangalk kudi


இணங்கி லாமறை யோரிமை யோர்தொழு தேத்திட
EANANGU EALLA MARAIYOOR EAMAIYOOR THOLUTHU EEATHIDA

Within difference of opinion in veethaas are possessed bharmins and then upper world deevaas are pray and then praised lord Siva


அணங்கி னோடிருந் தானடி யேசர ணாகுமே.
ANANGINODU EARUNTHAAN ADI YEEA SARANAAGU MEEA

Lord Siva who is oneness form of lordess yumaadevi descended place is thiru mangalk kudi which is protection place to us
02


102 கருங்கை யானையின் ஈருரி போர்த்திடு கள்வனார்
KAUM KAI AANAIYIN EERYURI PORTIDU KALVA NAAR

The dark color long nose possessed elephant skin is pealed and then adorned it as upper dress and that culprit form of lord Siva


மருங்கெ லாம்மண மார்பொழில் சூழ்மங்க லக்குடி
MARUNGU EALLAM MANAMAAR POLIL SOOL MANGALK KUDI

And then in the nearby places fragrance filled form of plantations are covered place is thiru mangalk kudi


அரும்பு சேர்மலர்க் கொன்றையி னானடி யன்பொடு
ARUBU SEEAR MALAR KONRAI YINAAN ADI ANBODU

The flower buds are filled form of konrai flowers garlands are adorned lord Siva on the hair place and that lord Siva’s feet are prayed in love form


விரும்பி யேத்தவல் லார்வினை யாயின வீடுமே.
VERUMBI EEATHA VALLAAR VENAI YAAYINA VEEDUMEEA

Those disciples who are willingly pray and praised him and that disciples bad deeds will be removed
03


103 பறையி னோடொலி பாடலும் ஆடலும் பாரிடம்
PARAIYINODU OLI PAADALUM AADALUMPAAR EADAM

With drums are beaten form dancing and singing form and then demon forces are covered form of


மறையி னோடியல் மல்கிடு வார்மங்க லக்குடிக்
MARAIYINODU EAYAL MALGIDU VAAR MAGALK KUDI

With charter filled form living the veethaa chanting bharamins are living in the thirmangalak kudi temple place where lord Siva dwelling


குறைவி லாநிறை வேகுண மில்குண மேயென்று
KURAIVILLAA NERAIVEEA GUNAMILL GUNAMEEA EANRU

You have not possessed any deficiency on your part and that full-fledged form of lord Siva who has possessed eight types of character which is not possessed any other person in this world


முறையி னால்வணங் கும்மவர் முன்னெறி காண்பரே.
MURAIYINAA VANANGUM AVER MUN NEERI KAANBAREEA

With proper way praying lord Siva those disciples will know the prime form lord Siva rule and then follow it in their life
04


104 ஆனி லங்கிளர் ஐந்தும் அவிர்முடி யாடியோர்
AANILANG KILAR EAINTHUM AVIR MUDI AADI YOOR

From the cow palace emanating five types of products are used to give sacred bath to lord Siva and lord Siva happily dipped in to it


மானி லங்கையி னான்மண மார்மங்க லக்குடி
MAAN EALM KAIYINAAN MANAMAAR MANGALKK KUDI

Lord Siva who has taken stage on his hand place and then dwelling in the fragrance filled mangalam kudi temple place


ஊனில் வெண்டலைக் கையுடை யானுயர் பாதமே
YOONIL VEN THALAI KAI YUDAIYAAN YUAR PAATHAMEEA

The flesh diminished white skull carried on hands those lord Siva’s sacred feet are to be approached


ஞான மாகநின் றேத்தவல் லார்வினை நாசமே.
GANAMAGA NINRU EEATHAVALLAAR VENAI NAASAMEEA

Which is the gaana way of life effect and then known form praised lord Siva and those disciples bad deeds are perished
05


105 தேனு மாயமு தாகிநின் றான்றெளி சிந்தையுள்
THEENU MAAI AMU THAAGI NINRAAN THELLI SINTHAIYUL

Honey and nectar form tastier person is lord Siva and then clear knowledge possessed mind place grana space form appearing


வானு மாய்மதி சூடவல் லான்மங்க லக்குடிக்
VAANU MAAI MATHI SOODA VALLAAN MANGALK KUDI

And then lord Siva who has adorned the curved moon on the hair place and that form descended lord Siva in thiru mangalk kudi temple place


கோனை நாடொறும் ஏத்திக் குணங்கொடு கூறுவார்
KONAI NAAL THORUM EEATHI KUNAM KODU KOORU VAAR

That king form of lord Siva is daily prayed and then whose sacred manerisms are explained form to others


ஊன மானவை போயறும் உய்யும் வகையதே.
YOONA MAANAVAI POOI ARUM YUIYUM VAGAI ATHEEA

Those disciples deficiency will be removed and this is the only way to get up lift ment in life
06


106 வேள் படுத்திடு கண்ணினன் மேருவில் லாகவே
VEEL PADUTHIDU KANNINAN MERU VILLAAGAVEEA

The lust creating god manmathaa is fired by fore head eye fire


வாள ரக்கர் புரமெரித் தான்மங்க லக்குடி
VAAL ARAKKAN PURAM EARITHAAN MANGALAK KUDI

The sphere battle force possessed the castle assuraass and those assuraas castles are destroyed by fire whose dwelling place is thiru mangalk kudi


ஆளு மாதிப் பிரானடி கள்ளடைந் தேத்தவே
AALU MAATHIP PEERAAN ADIK KALLAL ADAINTHU EEATHAVEEA

Where lord Siva ruling who is prime lord to this world who sacred feet are approached and then praised him


கோளு நாளவை போயறுங் குற்றமில் லார்களே.
KOLUM NAALAVAI POOI ARUM KUTRAM ILLAAR GALEEA

Because of bad time and planet change effects from it emanated problems are removed and then converted in to sinless persons
07


107 பொலியும் மால்வரை புக்கெடுத் தான்புகழ்ந் தேத்திட
POLIYUM MAAL VARAI PUKKU EADUTHAAN PUGALTHU EEATHIDA

Ever active form of kailai hills are tried to plucked by ravana and then lord Siva at once stamped him under the hills and then afterwards ravana realized his sin and then sama veetha to appease lord Siva and then at once


வலியும் வாளொடு நாள்கொடுத் தான்மங்க லக்குடிப்
VALIYUM VAALODUM NAALL KODUTHAAN MANGALAK KUDI

Lord Siva blessed him with long life, mighty power to win over anything in this world and the sphere battle force and that benevolent lord Siva who has adorned tiger skin as lower dress and then that form descended in thiru mangalakkudi temple place


புலியின் ஆடையி னானடி யேத்திடும் புண்ணியர்
PULIYIN AADAIYIAAN ADI EEATHIDUM PUNIYAR

And in that in that tiger skin adorned form praised that punniya form dwelling lord Siva


மலியும் வானுல கம்புக வல்லவர் காண்மினே.
MALIYUMAAN YULAGAM PUGA VALLAVER KAAN MINEEA

They will get much happiness and then ultimately you will enter in to sivalogam you may see him
08


108 ஞாலம் முன்படைத் தான்நளிர் மாமலர் மேலயன்
GAALAM MUNN PADAITHAAN NALIR MAAMALAR MEAL EAYAN

This world is creating bharma who is seated in the cool lotus flower pollen place


மாலுங் காணவொ ணாஎரி யான்மங்க லக்குடி
MAALUM KAANA VONNA EARIYAAN MANGALAK KUDI

And thirumal those two persons are not seen lord Siva’ head and feet and that rare form of lord Siva after realized their sin lord Siva appeared before them in fire pole form


ஏல வார்குழ லாளொரு பாகமி டங்கொடு
EEALAVAAR KULAL LAAL LORU BAGAM EADAN KODU

The fragrance filled paste are adorned lordess yumaadevi is given left part of his body


கோல மாகிநின் றான்குணங் கூறுங் குணமதே.
KOLA MAAGI NINRAAN GUNAM KOORUM GUNAM ATHEEA

That lovely form appearing lord Siva whose sacred mannerism is to be praised so that you will be converted in to good qualities filled person
09


109 மெய்யின் மாசினர் மேனி விரிதுவ ராடையர்
MEIYIN MAASINAR MEENI VERI THUVARADAIYAR

The dirty filled body possessed samaras and then buthaas who are covered upper body by saffron tainted cloths


பொய்யை விட்டிடும் புண்ணியர் சேர்மங்க லக்குடிச்
POIYAI VITIDUM PUNNIYAR SEER MANGALK KUDI

Those persons falsehood filled wards are kept away and then Siva religion rules are in day to day life those punniyaa filled people are live good place is thiru mangalakkudi


செய்ய மேனிச் செழும்புனற் கங்கைசெ றிசடை
SEIYA MEENI SELUM PUNAL GANGAI SERI SADAI

And that red color body possessed form lord Siva and then who has carried Ganges river on the hair place and that form appearing lord Siva


ஐயன் சேவடி யேத்தவல் லார்க்கழ காகுமே.
EAYAN SEEVADI YEETHA VALLAARKU ALAGAAGU MEEA

And that form of leader lord Siva’s sacred feet are praising disciples who will ultimately attain upper world happiness
10


110 மந்த மாம்பொழில் சூழ்மங்க லக்குடி மன்னிய
MATHA MAAM POLIL SOOL MANGALK KUDI MANNIYA

The breeze giving plantations are covered place is thiru mangalakkudi where permantly dwelling lord Siva


எந்தை யையெழி லார்பொழிற் காழியர் காவலன்
EANTHAIYAI EALILAAR POLIL KAALIYAR KAAVALAR

Who is my dear father and the lovely plantations are covered place is seergaali where descended gaanasambnthan


சிந்தை செய்தடி சேர்த்திடு ஞானசம் பந்தன்சொல்
SEIN THAI SEITHADI SEER THIDU GAANA SAMBANTHAN SOL

Who has thinking over form of sang the above songs which will allow you to surrender under lord Siva’s feet so you may daily singing it before lord Siva


முந்தி யேத்தவல் லாரிமை யோர்முத லாவரே.
MUNTHI EEATHA VALLAAR EAMAIYOOR MUTHALAA VAREEA

With love melted form singing it so that it will ultimately give you the position of upper world leader
11
இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமிபெயர் – புராணவரதேசுவரர், தேவியார் – மங்களநாயகியம்மை.
திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAM BALAM

November 1, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: