OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Thiru manthiram

ganesheit September 4, 2019

10ம் திருமுறை
Tenth thrumurai
திருமந்திரம் (திருமூலர் அருளியது)
Thiru manthiram
-thirmoolar blesses and then gave this word
உபதேசம் (1 – 112)
Preaching’s


விநாயகர் காப்பு
Lord Vinaga protection


ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
AINTHU KARATHTHANAI YAANAI MUGATHTHANAI

Lord Vinayaga possessed five hands and then space
விநாயகர் பெருமான் ஐந்து கைகளை உடையவர் யானையின் முகத்தை உடையவர்


இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
INDHIRAN ILAMOIRAI POLUM EYIRINAAI

The young moon like hones are possessed
சந்திரன் இளம்பிறையைச் போன்ற தந்தத்தை உடையவன்


நந்தி மகன்தனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
NANDHI MAKANTHANAI GNANAK KOLUNTHINAI

Lord Vinayaga is son of lord Siva who is gaana hill top form existing in this world
சிவபெருமானின் மக்கள் ஞானச் சிகரமாய் விளங்குபவர்


புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.
PUNTHIYIL VAITHTHADI POTRUKINDRENEA

And that form of lord Vinayaga is kept in to my mind and then pray his sacred feet
இத்தகைய பெருமானை மனத்துள் வைத்து அப்பெருமானின் திருவடிகளை வணங்குகின்றேன்

பாயிரம்

கடவுள் வாழ்த்து—god prayer

கடவுள் வாழ்த்து


ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள்
ONDRAVAN THAANE IRANDAVAN INNAARUL

The single matter form of lord Siva and then mingled with lordess parvathi (sakthi) he is twin form appearing in this world ( kinetic power and dynamic power)
ஒரு பொருளான சிவபெருமான் பின்பு இனிய சக்தியுடன் இரண்டாய் உள்ளான்


நின்றனன் மூன்றினுள் நான்குணர்ந் தான்ஐந்து
NINRANAN MOONRINUL NAANGU YUNARNTHAAN EINTHU

And then three state form of bharma thirumal and ruthra appearing (creation preservation and then destruction) and then realized four form of (aram porul inbam veedu) dharma material happiness and mukthi giver form appearing in this world and then five sense organ form of


மூன்று நிலைகளான நான்முகன் திருமால் உருத்திரன் நிலைகளில் நிற்பவன் அறம் பெருள் இன்பம் வீடு என்னும் நான்கையும் உணர்த்தவன் ஐந்து பொறிகளான
வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழும்பர்ச்


Body mouth eye nose and ear all are own over form and then six focal point of bond and soul are putting together in active form of
Moolaathatam—kundalini (in between anaus and testis)
Swathis tanam– kalidai kaalam (in between testis and umbilical card
Mani puranam—umbilical card Place (the pit of umbilical card)
Anagatham neer varmam (above stomach and at the end of the ribs place pit)
Visuthi – below the neck pit
Aanjai—(fore head place of in between two eye brows are meeting place) and all the six places life force form existing (if you want to know more and get training contact the following address ARTS RESEARCH INSTITUE. 10-A BALAN NAGAR KAVUNDAM PALAIYAM KOIMBATORE-641030 PHONE 0422-3217744)


மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்திணை வென்றவன் ஆறு ஆதாரங்களான மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிபூரகம் அனாகத்தம் வீசுத்தி ஆஞ்சை ஆகிய ஆதாரங்களில் விரிந்தவன்


சென்றனன் தானிருந் தான்உணர்ந் தெட்டே. 1
SENRANAN THAAN EARUNTHAAN YUNARNTHU EATTEEA

And then above six aatharrss the seventh place is ten inches above the head place called sagasarathalam, (WHICH IS 1008 LOTUS PETAL FORM EXISTING) they are bharma logam Vishnu logam ruthira logam magashwara logam sathasiva logam sakthi logam and then sivalogam and then eight type of matter form of land water wind fire space sun moon and soul and then eight matter and then mingled with them
அதன் மேல் ஏழாவது இடாமான பிரம்மலோகம் –விஷ்ணுலோகம் உருத்திரலோகம் மகேசுரலோகம் சாதாசிவலோகம் சக்திலோகம் சிவலோகம் என்னும் ஏழு உலகங்களும் அதற்கு மேல் எட்டும் பொருள்களான நிலம் நீர் காற்று தீ வான் கதிரவன் சந்திரன் ஆன்மா ஆகிய எட்டு பொருளையும் உணர்ந்து அவற்றில் கலந்து விளங்குபவன்

கூற்று உரைத்தான் (kicked the death god ema)


போற்றிசைத்து இன்னுயிர் மன்னும் புனிதனை
PTRI EASAITHU EANN YUIR MANNUM PUNITHANAI

Without any impurities with that those life place lord Siva dwelling in pure form
மல மாசு அகன்ற தூய உயிரிடத்து நிலைபெற்று விளங்கும் தூயவனும்


நாற்றிசைக் கும்நல்ல மாதுக்கும் நாதனை
NAAL THESAIKKUM NALLA MAATHUKUM NAATHANAI

In the four directions and then the whole world giving good life that form of lordess parvathi whose husband is lord Siva
நான்கு திசைகளுக்கும் உலகம் முழுவதற்கும் நலம் தருபவளாகிய அம்மைக்குக் கணவனும்


மேற்றிசைக் குள்தென் திசைக்கொரு வேந்தனாம்
MEEAL THESAIKUL THENN THESAIKU ORU VEEMTHANAAM

As stated four directions the south side possessed the death god ema
மேல் சொல்லப்பட்ட திசைகளுள் தெற்குத் திசைக்கு உரிய இயமனை


கூற்றுதைத் தானையான் கூறுகின் றேனே. 2
KOOTRU YUTHAI THAANAI KOORU GINREENEEA

That death god ema is kicked and then killed by lord Siva whose glory is going to be stated by me in prayer form
அந்த கூற்றுவனை உதைத்தவனும் ஆகிய சிவபெருமானது பெருமையை யான் துதி முறையால் கூறுவேன்

3.இறைவன் விளங்கும் திறன்-lord existing form


ஒக்கநின் றானை உலப்பிலி தேவர்கள்
VOKKA NINRAANAI YULAPPILI THEEVARGAL

The innumerable form of deevaass with them one among form existing lord Siva and then mingled with other deevaass and that unique form of lord Siva
எண்ணிக்கையில் அடங்காத தேவர்களிலோருவனாய் அவர்கள் உடன் கலந்து ஒப்ப நிற்பவன்


நக்கனென்று ஏத்திடும் நாதனை நாள்தொறும்
NAKKAN EANRU EEAATHIDUM NAATHANAI NAAL THOORUM

In that vast form spared over in naked form everywhere but who is all the time praying by others in this world including deevaass
அவ்வாறு ஆடையற்று நிற்பினும் அவன் அனைவராலும் என்றும் வணங்கப் படுபவனும்


பக்கநின் றார்அறி யாத பரமனைப்
PAKKA NINRAAR ARIYAATHA PARAMANAIYP

Those who attained him but that lord Siva’s mannerism is not fully known and that highly regard form appearing in this world
தன்னை அடைந்தவர்களாலும் தன் தன்மை முழுவதும் அறியப்படாத மேலானவனும்


புக்குநின்று உன்னியான் போற்றிசெய் வேனே. 3
PUKKA NINRU YUNNI YAAN OTRI SEIVEENEEA

And that glory filled form of lord Siva I am embedded form with in him and known form realized and then pray him
ஆகிய அச்சிவபெருமானின் பெருமையை யான் அவனுள் அடங்கி நின்று உணர்ந்து துதிக்கின்றேன்

இறைவனை வணங்கி அறியாமை நீக்கப் பெற்றேன்- pray lord Siva and then removed ignorance from my part


அகலிடத் தார்மெய்யை அண்டத்து வித்தைப்
AGAL EADATHAAR MEIMAI YAI ANDATHU VETHAI

In this spread over form of living beings are true matter form existing and then upper world deevaass who is prime seed form existing
அகன்ற உலக ஜீவர்களுக்கும் மெய்ப் பொருள் ஆனவன் விண் உலகத்தவராகிய தேவர்களுக்கும் முதலாய் இருக்கும் விதை போன்றவன்


புகலிடத்து என்றனைப் போதவிட் டானைப்
PUGALEAATHU EN THANAI OTHA VITAANAIP

Where giving protection to me and then in that place I am allowed to go
அடைக்கலமான இடத்திலே என்னைச் சொல்லவிட்டவன்


பகலிடத் தும்இர வும்பணிந் தேத்தி
PAGAL EADATHUM ERAYUM PANITHU EEATHI

And that mannerism filed lord Siva is prayed by me in day and night
இத்தகைய இயல்பு வாய்ந்த இறைவனைப்பகளிலும் இரவிலும் வணங்கி துதிக்கின்றேன்


இகலிடத் தேஇருள் நீங்கிநின் றேனே. 4
EAGAL EDATHEEA EARULNEENGI NINRAANEEA

With verities form of faintings are giving in this world I am get relief from ignorance
மாறுபாடு உடைய மயக்கத்தைச் செய்யும் இந்த உலகத்தில் நான் அறியாமை நீங்கப் பெற்றேன்

5.சிவபெருமானைப் போற்ற தெய்வம் இல்லை—to pray lord Siva and there is no other comparable deity available in this world


சிவனொடுஒக் கும்தெய்வம் தேடினும் இல்லை
SEVANOODU VOKKUM THEIVAM THEEDINUM ELLAI

If you search the whole world there is no other comparable god available in this world
சிவபெருமானை விடச் சிறப்பான தெய்வம் உலகிலெங்கும் தேடினும் இல்லை


அவனொடுஒப் பார் இங்கு யாவரும் இல்லை
AVAOODU VOPPAAR ENGU YAAVARUM EALLAI

So here after in this world there is no other competing and comparable god available
இனி இந்த உலகத்தில் அப்பெருமானுக்கு உவமையாகக் கூறத் தக்கவர் எவரும் இல்லை


புவனம் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னும்
BUVANAM KADANTHU ANRU PON VOLI MINNUM

So lord Siva surpassed all the worlds and gold form glittering in this world
ஆதலில் இயல்பிலே உலகக் கடந்து நின்று பொன் போல ஒளிர்ந்து விளங்குபவன்’


தவனச் சடைமுடித் தாமரை யானே. 5
THAVANA SADAI MUDI THAAMARAI YAANEEA

The penance effect form appearing in this world and then giving prime form of mukthi giving person and then leap forward stage is carried on his hands
தவத்தின் பயனாய் உள்ளவன் பரமுக்தி பேராய் உள்ளவன் தாவுகின்ற மானை ஏந்திய சிவபெருமானே

6. அவனை ஒழிய அமரரும் இல்லை—except lord Siva there is no other deevaa available in this world
சிவபெருமானை விட மேன்மை உடைய தேவர் எவரும் இல்லை


அவனன்றிச் செய்யும் அருந்தவம் இல்லை
AVANANNRI SEIYUM ARUM THAVAM ELLAI

If you seated in penance form he is the only lord before you
அவனை அன்றிச் செய்கின்ற அரியதவம் இல்லை


அவனன்றி மூவரால் ஆவதொன் றில்லை
AVAN ANRI MOOVARAAL AAVATHU ONRU ELLAI

The three sub gods bharma thirual ruthraa without lord Siva’s grace they can’t attain anything in this world
அவனையே அல்லாது நான்முகன் திருமால் உருத்திரன் என்னும் மூவராலும் அடைவது எதுவும் இல்லை


அவனன்றி ஊர்புகு மாறு அறியேனே. 6
AVAN ANRI YOOR PUGUMAARU ARIYEENEEA

Without lord Siva I am not in a position to know the way to attain mukthi
அவனை அல்லாது முக்தி அடைவதற்குரிய வழியை யான் அறியேன்

7.தந்தையாகித் தாங்குவான் –with father form who is protecting us


முன்னைஒப் பாயுள்ள மூவர்க்கும் மூத்தவன்
MUNNAI VOPPAAI YULLA MOOVARKUM MOOTHAVAN

At the time of creation of this world lord Siva creates other sub gods such as bharama and thirumal so that power is not possessed by any other god so there is no comparable thing available lord Siva that prime form of lord Siva
ஊழிகளுள் ஒன்றில் சிவபிரான் மற்ற இருவரையும் படைக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இத்தன்மை பிறருக்கு இன்மையால்தன்னை ஒப்பாகின்ற பொருள் பிறிதொன்றும் இல்லாத பெரும் தலைவன்


தன்னைஒப் பாய்ஒன்றும் இல்லாத் தலைமகன்
THANNAI VOPPAAIVONRUM EALLAATH THALAI MAGAN

And that mannerism is not possessed by any other person so there is no comparable thing available in this world that big leader he is
இத்தன்மை பிறருக்கும் இன்மையால் தன்னை ஒப்பாகின்ற பொருள் பிறிதொன்றும் இல்லாத பெரும் தலைவன்


தன்னைஅப் பாயெனில் அப்பனு மாயுளன்
THANNAI APPA EANILAPPANUMAAI YULLAAN

Those who are called him as father to whom he is father form (including lordess yumaadevi) and those who called him as mother he is mother form existing in this world
தன்னை அப்பா என்று அழைப்பவருக்கு அப்பனுமாய் இருக்கிறாள் (உமையம்மையால்) அம்மே என்று அலைபவருக்கு அம்மையையும் இருக்கின்றான்


பொன்னைஒப் பாகின்ற போதகத் தானே. 7
PONNAI VOPPAAGINRA POTHAGATH THAANEEA

Who is golden color body possessed lord Siva who has adorned elephant skin as upper dress
பொன் போலும் மேனியை உடைய யானைத் தோல் போர்வையாளர் ஆகிய சிவபெருமானே


At the time of creation of this world lord Siva creates other sub gods such as bharama and thirumal so that power is not possessed by any other god so there is no comparable thing available lord Siva that prime form of lord Siva
ஊழிகளுள் ஒன்றில் சிவபிரான் மற்ற இருவரையும் படைக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இத்தன்மை பிறருக்கு இன்மையால்தன்னை ஒப்பாகின்ற பொருள் பிறிதொன்றும் இல்லாத பெரும் தலைவன்


தன்னைஒப் பாய்ஒன்றும் இல்லாத் தலைமகன்
THANNAI VOPPAAIVONRUM EALLAATH THALAI MAGAN

And that mannerism is not possessed by any other person so there is no comparable thing available in this world that big leader he is
இத்தன்மை பிறருக்கும் இன்மையால் தன்னை ஒப்பாகின்ற பொருள் பிறிதொன்றும் இல்லாத பெரும் தலைவன்


தன்னைஅப் பாயெனில் அப்பனு மாயுளன்
THANNAI APPA EANILAPPANUMAAI YULLAAN

Those who are called him as father to whom he is father form (including lordess yumaadevi) and those who called him as mother he is mother form existing in this world
தன்னை அப்பா என்று அழைப்பவருக்கு அப்பனுமாய் இருக்கிறாள் (உமையம்மையால்) அம்மே என்று அலைபவருக்கு அம்மையையும் இருக்கின்றான்


பொன்னைஒப் பாகின்ற போதகத் தானே. 7
PONNAI VOPPAAGINRA POTHAGATH THAANEEA

Who is golden color body possessed lord Siva who has adorned elephant skin as upper dress
பொன் போலும் மேனியை உடைய யானைத் தோல் போர்வையாளர் ஆகிய சிவபெருமானே

8.இறைவன் வெம்மையன் குளிர்ந்தவன்
He gives more heat comparing fire and comparing cool. Water he is much cooler than water and in this way lord Siva put his grace on his disciple’s


தீயினும் வெய்யன் புனலினும் தண்ணியன்
THEEYINUM VEIYAN PUNALINUM THANIYAN

ஆராயும் பொழுது நெருப்பினும் வெம்மை உடையவன் அடியவர்களுக்கு அருளுங்கால் நீரினும் தன்மை உடையவன்


ஆயினும் ஈசன் அருளறி வாரில்லை
AAYINUM EESAN ARULARIVAAR EILLAI

But any how that lord Siva’s power is known form no one is available in this world
ஆயினும் அத்தைகைய அவனது ஆற்றலின் தன்மையை அறியும் உலகர் இல்லை


சேயினும் நல்லன் அணியன்நல் அன்பர்க்குத்
AAYINUM NALAAN ANIYAN NALL ANBARKKU

And in this world far away form appearing to this world ordinary people but those who are true disciples to lord Siva who is so near to them and then well-known form to them
உலகத்தவர்க்கு இவ்வாறு அறியப்பாடாத சேய்மைக் கண் உடையவனாகிய அவன் மெய் அன்பர்க்கு அப்படி இல்லமால் நன்கு அறியப்படும் அருகில் உள்ளவனாய்


தாயினும் நல்லன் தாழ்சடை யோனே. 8
THAAYINNUM NALLAAN THAAL SADAIYOONEEA

Comparing mother he is more considerate form of helping tendency possessed person and that lord Siva has long hair possessed person
தாயினும் மிக்க தயவு உடையான் அவன் நீண்ட சடையை உடையவனாகிய சிவபெருமான்

9.வணங்கக் கூடியவர் எவரும் இல்லாதவன்
There is no other person existing in this world to pray by lord Siva


பொன்னால் புரிந்திட்ட பொற்சடை யென்னப்
PONNAAL PURINTHITTA PON SADAI ENNA

Lord Siva’s hair is gold form and in this hair twisted form appearing lord Siva
தந்து பொன்சடை பொன்னால் செய்யப்பட்டனலே என்று என்னும் படி பின்னவோடு விளங்குமாறு இருப்பவன்.


பின்னாற் பிறங்க இருந்தவன் பேர்நந்தி
PINNAAL PERANGA EARUNTHAVAN PEEAR NANTHI

That form of pigtail is hanging behind him whose sacred name is nanthi
பின்புறம் விளங்க இருந்தவன் அவனது திருநாமம் நந்தி என்பதாகும்


என்னால் தொழப்படும் எம்இறை மற்றவன்
EANNAAL THILAPPADUM EAMM EARAI MATRAVAN

I am praying lord Siva who is leader to all souls
என்னால் வணங்கப் படுகின்ற எங்கள் சிவபெருமான் உயிர்களுக்கு எல்லாம் தலைவன்


தன்னால் தொழப்படு வாரில்லை தானே. 9
THANAAL THOLAPPADU VAAR EALLAI THAANEEA

But any how above lord Siva there is no other god is existing so that to pray by lord Siva
ஆயினும் சிவபெருமானுக்கு மேல் சிவனால் வணங்கப் படும் தெய்வம் வேறு இல்லை

10.யாவுமாய் நிற்பவன்– lord Siva appearing anything everything in this world

தானே இருநிலம் தாங்கிவிண் ணாய்நிற்கும்
THAANEEA EARUNELAM THAANGI VINNUMAAI NIRKUM

Lord Siva who is protecting this big land and space form appearing in this world
சிவபெருமான் தானே இந்த உலகத்தைத் தாங்கிக்கொண்டு வானவடிவாய் உள்ளவன்


தானே சுடும்அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்
THAANEEA SUDUM ANGI GAAYIRUM THINGALM

And that form of lord Siva who is heat fire form and sun and moon form
அப்பெருமான் சுடும் தீயாகவும் கதிரவனாகவும் சந்திரனாகவும் இருக்கின்றான்


தானே மழைபொழி தையலு மாய்நிற்கும்
THAANEEA MALAI POLI THAYALLUMAAI NIRKUM

Who is not only pouring rain but also grace pouring power form existing in this world?
அவனே அருள் மழை பெய்யும் சகதியுமாய் இருக்கின்றான்


தானே தடவரை தண்கட லாமே. 10
THAANEEA THADA VARAI THANN KADALAAMEEA

And then lord Siva himself the broad hills form and cool sea form appearing in this world
அவனே அகன்ற மலையாகவும் குளிர்ந்த கடலாகவும் உள்ளான்

அவர் பெயர் நந்தி –lord Siva’s name is nanthi


அயலும் புடையும்எம் ஆதியை நோக்கில்
AYALUM OUDAIYUM EAMM AATHIYAI NOKILL

Our lord Siva’s glory is while seeing
எங்கள் சிவபெருமானது பெருமையை நோக்குமிடத்து


இயலும் பெருந்தெய்வம் யாதுமொன் றில்லை
EAYALUM PERUM THIVAM YAATHUM ONRU EALLAI

There is no other god comparable in nearby place or far off place, you may see it
அவனோடு ஒத்த பெரும் கடவுள் சேய்மையிலும் இல்லை அண்மையிலும் இல்லை என்பது புலப்படும்


முயலும் முயலில் முடிவும் மற் றாங்கே
MUYALUM MUYALIN MUDIYUM MATRU AANGEEA

With your efforts ploughing is being done and its effect form of rain and that rain giving clouds form
முயற்சியின் முலம் உழவும் உழவின் பயனும் அவற்றின் முதலாய் உள்ள


பெயலும் மழைமுகிற் பேர்நந்தி தானே. 11
PEYALUM MALAI MYGIL PEEAR NAMTHI THAANEEA

And all are appearing in the name of nanthi that is lord Siva and there is no one else
மழையும் அந்த மழையைத் தருகின்றே மேகமும் ஆகிய எல்லா நந்தி என்னும் பெர்யர்டைய அவனே அன்றிப் பிறர் இல்லை

12. கண்ணுத லான்ஒரு காதலின் நிற்கவும்
KANNUTHALAAN ORU KAATHALIN NIRKKUM

The fore head possessed lord Siva who has possessed not comparable form of love and appearing not perishable form in this world
நெற்றிக் கண்ணை உடைய சிவபெருமான் நிகர் இல்லாத அன்புடன் அழியாது இருக்கவும்


எண்ணிலி தேவர் இறந்தார் எனப்பலர்
EANNILI THEEVAR ERANTHAAR EANAP PALAR

Here innumerable deevaas are died
எண்ணிக்கையில் அடங்காத தேவர்கள் இறந்தனர்


மண்ணுறு வார்களும் வானுறு வார்களும்
MANNURU VAAR GALUM VAAN YURU VAARGALLUM

And then in this land place and then upper world pace living so many people are not known
மண்ணுலகத்திலும் விண்ணுலகத்திலும் வாழ்கின்ற பலரும்


அண்ணல் இவன் என்றுஅறியகி லார்களே. 12
ANNAL EVAN EANRU ARIYA GILLAARGALEEA

That lord Siva alone is bless us to give mukthi which is not known form living in this world and what type of ignorance filled people they are
இப்பெருமானே அழியாதிருக்க அருள் செய்பவன் என்று

அறியாதிருக்கின்றவன் என்னே அவர் தம் அறியாமை
ARIYAATHU EARUKINRAVAN EANNEEA AVAR THAM ARIYAAMAI

உள்ளவனும் இல்லவனும் ஆவான் – lord Siva is in physical and abstract form


மண்ணளந் தான்மல ரோன்முதல் தேவர்கள்
MAN ALAN THAAN MALAROON MUTHAL THEEVARGAL

This land is scaled by thirumal and from that thirumal’s umbilical card place appeared bharma and other deevaas are lord Siva’s glory is not known form appearing in this world
மண் உலகத்தை அளந்த திருமால் அவனது கொப்புழில் தோன்றிய நான்முகன் முதலிய தேவர்களும் சிவபிரானின் பெருமையை ஓர்ந்து தெரியவில்லை


எண்ணளந் தின்னும் நினைக்கிலார் ஈசனை
EANN ALANTHU EANUM NENAI KILLAAR EESANAI

And lord Siva is beyond this universe which is not scaled by anybody else
ஆகவே அண்டத்தின் அப்புறத்தும் உள்ள அவனது பரப்பை அளந்து கண்டவர் யார் எவரும் இல்லை


விண்ணளந் தாந்தன்னை மேலளந் தாரில்லை
VIN ALANTHAAN THANNAI MEEALALANTHAAR EALLAI

In the space level spread over lord Siva is, those people living in this land not crossed the space place and then see him
வானத்தில் விரிந்து விளங்கும் பெருமான் மண்ணில் வாழ்பவர் கடந்து போய் அறிய முடியவில்லை


கண்ணளந் தெங்குங் கடந்துநின் றானே. 13
KAN ALANTHU EANGUM KADADANTHU NINRAANEEA

So lord Siva mingled in this land and then all are surpassed by them and then in that form appearing in this land
ஆகவே இப்பெருமான் மண்ணின் கண் கலந்தும் எல்லாவற்றையும் கடந்தும் விளங்குகின்றான்

14.எதனையும் கண்காணிக்கின்றவன்—lord Siva is supervising everything in this world

கடந்து நின்றான் கமலம் மலராதி
KADANTHU NINRAAN KAMALAM MALAR AATHI

Bharma who is existing in the lotus flower place and that bharama is surpassed form lord Siva is existing
சிவன் சுவாதிட்டம் என்னும் மலரில் விளங்கும் நான்முகனைக் கடந்து விளங்குகின்றான்


கடந்துநின் றான்கடல் வண்ணம்எம் மாயன்
KADANTHU NINRAAN KADAL VANNAM EAMM MAAYAN

And then in manipuranam place appearing thirumal who is by passed form lord Siva is existing
மணி பூரணத்தில் உள்ள எம் மாயனான திருமாலைக் கடந்துள்ளான்


கடந்துநின் றான்அவர்க்கு அப்புறம் ஈசன்
KADANTHU NINRAAN AVARKKU APPURAM EESAN

And that two person above place existing ruthiran in anagatha circle place who is also by passed by lord Siva
அந்த இருவருக்கும் மேல் அனாகதச் சக்கரத்தில் உள்ள உருத்திரனைக் கடந்துள்ளான்


கடந்துநின் றான்எங்கும் கண்டுநின் றானே. 14
KADANTHY NINRAAN EANGUM KANDU NINRAA NEEA

The above three persons are crossed form lord Siva appearing in the head place and then seen with eye and then all the things place filled form and then light form appearing in this world
இந்த மூவரையும் கடந்து சிரசின் மேல் நின்று யாவற்றையும் கண் பார்வையில் அறிந்து அனைத்துப் பொருள்களிலும் நிறைந்து நிற்கின்றான் சோதி ஆனவன்

15. ஆதியு மாய்அர னாய்உட லுள்நின்ற
AATHIYUMAAI ARANAAI YUDAL YULNINRA

Lord Siva is the first person in this world and then end form to this world and then so many
சிவபெருமான் தானே உலகிற்கு முதலாகியும் முடிவாகியும் பல்வகை உடம்பிலும் காணப்படுகின்ற


வேதியு மாய்விரிந்துஆர்ந்துஇருந் தான்அருள்
VEETHIYUMAAI VERINTHU AARTHU EARUNTHAAN ARUL

Body place appearing happiness and sorrow form filled everywhere and then his grace from of
இன்ப துன்பங்களாகிய பரந்து நிறைந்து இருக்கின்றான் அருளாகிய


சோதியு மாய்ச்சுருங் காததோர் தன்மையுள்
JOOTHIYUMAAI SURANGAATHATHOOR THANMAIYUL

And then in light form and then never reducing form of grace
ஒளி உருவினன் ஆகியும் என்றும் குறைதல் இல்லாத அந்த அருள்


நீதியு மாய்நித்த மாகிநின் றானே. 15
NEETIYUMAAI NITHAMAAGI NINRAANEEA

Filled way he is to all living souls existing in balanced form ruling the whole world
காரணமாக அனைத்து உயிர்க்கும் நடுவு நிலைமை ஆனவனும் ஆகி நிற்கின்றான்

16.தேவர் வணங்குவது ஏன்– why deevaas are praying lord Siva


கோது குலாவிய கொன்றைக் குழற்சடை
KOOTHU KULAAVIYA KONRAI KULAL SADAI

Lord Siva veins are filled konrai flower garland adorned on the curling hair place
சிவபெருமான் நரம்புடைய கொன்றை மலரை அணிந்த சுருண்ட சடையை உடையவன்


மாது குலாவிய வாள்நுதல் பாகனை
MAATHU KULAAVIYA VAAL NUTHAL BAAGANAI

The lovely form of glittering fore head possessed lordess parvathi is kept left part of his body
அழகுடைய ஒளியும் கூடிய நெற்றியை உடைய உமையம்மையை ஒரு பாகத்தில் கொண்டவன்


யாது குலாவி அமரரும் தேவரும்
YAATHU KULAAVI AMARUM THEEANUM

And then three sub lords and deevaass
இத்தன்மையனை மூவர்களும் தேவர்களும்


கோது குலாவிக் குணம்பயில் வாரே. 16
KOOTHU KULAAVI GUNAM PAYIL VAAREEA

All are sins filled persons so what good qualities are praising form they approach lord Siva so they are not
குற்றத்தில் பொருந்தி என்ன பாராட்டி நாடுவர் நாடமாட்டார்

17.ஈசனுடன் கொள்ளும் தொடர்ப்புக்கு ஒப்பில்லை –there is no comparison in this world to get connectivity with lord Siva


காயம் இரண்டுங் கலந்து கொதிக்கினும்
KAAYAM EARANDUM KALANTHU KOTHIKKINUM

Perung kaayam and kasturi those two fragrance filled things are mixed together and the boiled it
பெருங்காயம் கஸ்தூரி என்னும் இரண்டையும் கலந்து கொத்திக்க வைத்தாலும்
மாயங் கத்தூரி யதுமிகும் அவ்வழி
KAAYAM KATHOORIYUM MIGUM AVV VALI

And then in that place astonishing form kasturi fragrance controlled the perung kaayam fragrance and the kasturi fragrance only surface there and then just like
அந்த இடத்து வியப்பு உண்டாருமாறு கத்தூரியின் மணம் காயத்தின் மனத்தை அடக்கி மேற்பட்டு விளங்கும் அது போல


தேசங் கலந்தொரு தேவனென் றெண்ணினும்
THEESAM KALANTHORU THEEVAN EANRU EANNINUM

And then in this way lord Siva is comparing with other sub lords and then praying them
உலகத்தவர் சிவபெருமானை ஒன்றை தேவர் பலரோடு இப்பு வைத்து எண்ணினாலும்.


ஈசன் உறவுக் கெதிரில்லை தானே. 17
EESAR YURAYUKKU EATHIR EALLAI THAANEEA

Lord Siva’s grace only placed in the elevated place all other deevaas grace are only in the lower place so lord Siva grace only appeared in the high order place
சிவபெருமானது திரு அருளுக்கு ஏனைய தேவரது அருள் ஈடாகாது சிவன் அருளே மேம்பட்டு நிற்கும்

18. அதிபதி செய்து அளகையர் வேந்தனை
ATHIPATHI SEITHU ALAGAIYAR VEENTHANAI

In the alagapuri city place leader wealth god kuberan who leader to eayakers sect
அளகை(அளகாபுரி) நகரில் உள்ள இயக்கர்க்குத் தலைவனாகிய குபேரனை


நிதிபதி செய்த நிறைதவம் நோக்கி
NETHI PATHI SEITHU NERAI THAVAM NOOKEE

Who has did big penance and then on seeing it
அவன் செய்த மிக்க தவத்தைக் கண்டு


அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின்
ATHU BATHI AATHARITHU AAKKAMATHU AAKI

And then who is allowed to lead that city place and that lovely city showed to kuberan and then instructed that this is your city and then good way ruled it and then
அவனை அந்த நகர்க்குத் தலைவன் ஆகச் செய்து அந்த அழகாய் நகரத்தைச் சுட்டி இது தான் உனது நகர் இதனை நீ நன்கு புறத்து செல்வத்தைப்


இதுபதி கொள்என்ற எம்பெரு மானே. 18
EATHU PATHI KOL ENRA EAMM PERUMAANEEA

If you like to multiply wealth and then you may accept it and in that way lord Siva gave him amaravathi pace to rule
பெருக்குவாதாயின் ஏற்றுக்கொள் என்று எங்கள் சிவபிரானே வழங்கினான்

19.சீவரின் தவத்தில் விளங்குபவன் –THE LIVINGSAINTS MEDITATION PLACE LORD Siva existing
GEEVARIL THAVATHIL VELANGUBAVAR

Lord Siva who is existing in the soul place of meditation performing person’s


இதுபதி ஏலங் கமழ்பொழில் ஏழும்
EATHU PATHI EEALAM KAMALPOLIL EELUM

The moon is adorned on the hair place of lord Siva who has in this world fragrance filled form of eealam plantations are covered that eealm islands
சந்திரனை தரித்துள்ள சிவபிரான் இந்த உலகில் ஏலம் முதலியவற்றின் மணம் கமழ்கின்ற சோலையின் பெயராகிய பொழில் என்பதனை தமக்குப் பெயராகக் கொண்ட ஏழு தீவுகளையும்


முதுபதி செய்தவன் மூதறி வாளன்
MUTHU PATHI SEITHAVAN MOOTHARI VAALAN

And then in this world above it so many words are spread over millions and millions of kilometers are spread over form and in that form of so many worlds are created by lord Siva
இந்த உலகிற்கு மேலே ஒன்றை விட ஒன்று நூறு கோடி யோசனை விரிவடைந்த்துள்ள பல உலகங்களையும் தோற்றுவித்தவன் அத்தனையயும்


விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி
VITHU PATHI SEITHAVAN MEI THAVAM MOOKKI

And then all created and then preserved and then destroyed it and that big gaana knowledge possessed lord Siva and then those disciples who are seated in penance and then thinking in meditation form lord Siva which is seen by lord Siva
ஆக்கின் காத்து அழிக்குமாற்றை அறிந்த பேரறிவு உடையவன் அவன் தன்னை நோக்கிச் செய்யும் மெய்த் தவத்தைக்கண்டு அத்தவத்தையே


அதுபதி யாக அமருகின் றானே. 19
ATHI PATHIYAAGA AMARU GINRAANEEA

And then accepted those disciples mind is dwelling place
தனக்கு இடமாக விரும்பி வீற்றிருக்கின்றான்

20.இடியும் முழுக்கமும் ஈசர் உருவம்– the thunder and its sound is lord Siva’s appearance form


முடிவும் பிறப்பையும் முன்னே படைத்த
MUDIYUM PERAPPUM MUNNEEAA PADAITHA

The birth and death is fixed by lord Siva before the fetus is created
இறப்பையும் பிறப்பையும் கருவில் உதிக்கும் முன்பே வரையறை செய்தவன் ஈசன்


அடிகள் உறையும் அறனெறி நாடில்
ADOGAL YURAIYUM ARANERI NAADIL

And then ever permanent form of dharma books are stating the penance way of life and which are analyzed
நிலை பெற்று நிற்கின்ற தவ நெறியைக் கூறும் நூல்கள் யாவை என ஆராயின


இடியும் முழக்கமும் ஈசர் உருவம்
EIDIYUM MULAKKAMUM EESAN YURUVAM

Lord Siva is in the form of thunder and big drums are beaten sound form existing in this world which are known by all and that form he is
அவை இடிபோலவும் முரசு முதலிய பறைகள் போலவும் அனைவரும் அறிய முழங்கும் அவனது திரு உருவம்


கடிமலர்க் குன்ற மலையது தானே. 20
KADI MALAR KUNRA MALAI ATHU THAANEEA

Lord Siva who is also appearing in the hills and deep sea form appearing in this world
மலை போலவும் கடல் போலவும் நன்கு விளங்கித் தோன்றும்

21.கோனைப் புகழ்வீர்
the king form of lord Siva and you may praise him


வானப் பெருங்கொண்டல் மாலயன் வானவர்
VAANAP PERUM KONDAL MAAL AYAN VAANAVER

In the space place appearing dark color clouds form of body color possessed thirumal bharma and other deevaass
வானத்தில் உள்ள மேகம் போன்ற கரிய திருமால் பிரமன் தேவர்


ஊனப் பிறவி ஒழிக்கும் ஒருவனைக்
YUUNAP PERAVI OLIKUM ORUVANAI

Those persons ignanimus birth is only removed by lord Siva who is unique form
முதலியவரின் இழிந்த பிறவியை நீக்குபவன் அவன் ஒப்பற்றவன்


கானக் களிறு கதறப் பிளந்த எம்
GAANAK KALIRU KATHARAP PELANTHA EMM

The ego filled form of forest elephant cried with pain form blasted it
ஆணவமான காட்டு யானை கதறும்படி பிளந்தவன்


கோனைப் புகழுமின் கூடலு மாமே. 21
KOONAI PUGALUMIN KOODALUM AAMEEA

And that king form of lord Siva you may praise him
இறைவன்

22.இறைவன் யாருக்கு உதவுவான்—lord Siva will help to whom
மனத்தில் எழுகின்ற மாயநன் நாடன்
MANATHILEALU GINRA MAAYA NAN NAADAN

Not to be seen by eye power but who is appearing in concept form and that culprit form of lord Siva
கண்ணிற்குப் புலப்படாத கருத்தின் உள்ளே நிற்கின்ற கள்வனாகிய சிவன்


நினைத்தது அறிவன் என்னில்தான் நினைக்கிலர்
NENAITHATHU ARIVAN EANIL THAAN NENAIKILAR

Lord Siva knows that every person what is thinking in their mind which is known by him and then in this way true religious books are preaching but those people will not think over him to get his grace
யாவர் எதனை எண்ணினும் அதனை அறிவான் என்றும் உண்மை நூல்கள் கூறவும் உலகர் அவனை நினைத்து அவன் அருளைப் பெறுகின்றார்கள் இல்லை


எனக்குஇறை அன்பிலன் என்பர் இறைவன்
EANAKKU EARAI ANBILAN EANBAR ERAIVAN

Not thinking form lord Siva does not pour his grace on them in that way they are seated in sorrow filled mood
நினைக்காமலே ஒவ்வொருவரும் சிவன் எங்களுக்கு அருள் புரியவில்லை என்று நொந்து கொள்கின்றார்கள்


பிழைக்கநின் றார்பக்கம் பேணிநின் றானே. 22
PELAIKKA NINRAAN PAKKAM PEENI NINRAANEEA

But in true form, those people do not think any other matter but only thinking lord Siva and whose side lord Siva standing
உண்மையில் சிவன் பிறவற்றை நினையாது தன்னை நினைப்பவர் பக்கமே விரும்பி நிற்கின்றார்

23.அவனால் வாழ்வு— we are living because of lord Siva


வல்லவன் வன்னிக்கு இறையிடை வாரணம்
VALLAVAN VANNIKU ERAI EDAM VAARANAM

In all powerful form of the sea water is controlled by lord Siva
எல்லாம் வல்லவனாய் கடல் நீரை திருக்கடவுள் ஆகிய வடவையிடத்து அடங்கி நிற்க


நில்லென நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை
NIL ENA NIRPITHA NEETHIYUL EESANAI

Those water is in excess form not flooded in the land place and that grace filled lord Siva
என மிகுந்து வாராமல் நிற்கச் செய்த அருளானை உடையவராகிய சிவபெருமானை


இல்லென வேண்டா இறையவர் தம்முதல்
ELL EANA VEENDA ERIYAVER THAM MUTHAL

Without any micro intuition you need not say that lord Siva is not there and then who principal form is of and prime god to brahma and thermal
நுண் உணர்வு இன்றி இல்லை எனக் கூறிப் பிணங்குதல் வேண்டா அவன் அயன் மால் கடவுளார்க்கு முதல்வனாய் நின்று


அல்லும் பகலும் அருளுகின் றானே. 23
ALLUM PAGALLUM ARULU GINRAANEEA

And then day and night to all the souls to do good in this world
எப்பொழுதும் உயிர்கட்ட்கு நலம் புரிந்து வருகின்றான்

24.இவன் அடிக்கே செல்வம் – under the feet of lord Siva all the wealth are entrusted


போற்றிசைத் தும்புகழ்ந் தும்புனி தன்அடி
POTRI ESAITHUM PUGALTHUM PUNITHAN ADI

The world people are surrender under lord Siva’s feet they are saluting so many times
உலக மக்களே சிவபெருமான் திருவடி நிழலில் செல்வதற்குப் பன்முறை வணக்கம் கூறியும்


தேற்றுமின் என்றும் சிவனடிக் கேசெல்வம்
THEERUMIN ENRUM SIVAN ADIKKEEA SELVAM

And then veracity of ways glorify lord Siva with songs and those lord Siva’s feet alone permanent wealth and then get clear idea and stand under his feet
பலவற்றைப் புகழ்ந்து பாடியும் அவனது திருவடிகளே செல்வம் என்றும் தெளிந்து நிற்பீர்களாக


ஆற்றிய தென்று மயலுற்ற சிந்தையை
AATRIYATHU EANRU MAYAL YUTRA SINTHAIYEEA

Our minds are kept away the good way if life which is realized
நமது மனமே நம்மை நன்னெறியினின்று மாற்றிவிட்டது என்பதை உணர்ந்து


மாற்றிநின் றார்வழி மன்னிநின் றானே. 24
MAATRI NINRAAR VALI MANNI NINRAANEEA

And this faintings are filled mind is converted in to pure form and then get clear idea about lord Siva and those disciples way lord Siva without any shadow who is explicit form appearing to them
மயக்கம் பொருந்திய இந்த மனத்தை மாற்றித் தெளிந்தவரது வழியில் தான் சிவபெருமான் மறைவின்றி விளங்கி நிற்கின்றான்

25.அஞ்ஞானம் நீங்கும் –the ignorance is removed
பிறப்பிலி பிஞ்ஞகன் பேரரு ளாளன்
PERAPPU EALI PINGAGAN PEER ARULAALAN

Lord Siva who does not have birth and death in this world all the things are created in this world are destroyed at the end of its life time and then abundant form of grace filled person
சிவபெருமான் பிரப்பிலாதவன் எல்லவாற்றையும் அதன் ஆயுள் காலத்திற்குப் பின் ஒடுக்குபவன் மிக்க அருள் உடையவன்


இறப்பிலி யாவர்க்கும் இன்பம் அருளும்
ERAPPU EALI YAAVARKUM ENBAM ARULLUM

All the time he is not perishable form and to all in this world happiness is giving without any interruption
ஒருகாலத்தும் அழிவில்லாதவன் எல்லோருக்கும் இடைவிடாத இன்பத்தை அருளுபவன்


துறப்பிலி தன்னைத் தொழுமின் தொழுதால்
THURAPPILI THANNAI THOLUMIN THOLUTHAAL

Those god loving people are all the time with them so you may pray him and if you pray him
அவரை என்றும் விட்டு நீங்காதவன் அதனால் அவனை வணங்குங்கள் வணங்கினால்


மறப்பிலி மாயா விருத்தமும் ஆமே. 25
MARAPPILI MAAYA VERUTHAMUM AAMEEA

After wards you will get non forgettable form of true intuition will appear and then ignorance will be removed
என்றும் மறவாத தன்மையாகிய மெய் உணர்வு தோன்றுவதாகும் அஞ்ஞானம் நீங்கும்

26.கமலத்தில் வீற்றிருப்பவன்—lord Siva seated in the lotus flower of mind


தொடர்ந்துனின் றானைத் தொழுமின் தொழுதால்
THODARNTHU NIN RAANAI THOLUMIN THOLUTHAAL

Lord Siva who is embedded in your soul place permanently so you may pray him all the time and then in this way you pray him
ஆன்மாக்களுள் தொடர்ந்து நின்றவன் ஆன சிவபெருமானை எப்பொழுதும் வணங்குங்கள் அப்படி வணங்கினால்


படர்ந்துநின் றான்பரி பாரக முற்றும்
PADARNTHU NINRAAN PARI PAAGAM MUTRUM

Lord Siva who is spread over all the paces and then who is crossed all the worlds and that form of lord Siva
எங்கும் பரவியுள்ளவனும் உலகம் முழுவதையும் கடந்தவனும் ஆகிய


கடந்துநின் றாம்கம லம்மலர் மேலே
KADANTHU NINRAAM KAMALAM MALAR MEELLEEA

In the head above place is called sagasarathalam and where thousand petals are bloomed form lotus flower place
சகசிரதள ஆயிரம் இதழ்த் தாமரை மீது


புனற்ந்திருந் தான்அடிப் புண்ணிய மாமே. 26
PUNARNTHU EARUNTHAAN ADI PUNNIYAM AAMEEA

Dwelling lord Siva and whose sacred feet grace boon we will get in this world
உரையில் இருந்தவனும் ஆன இவனது திருவடிப் பேறுகிட்டும்

27.உள்ளமே கோயில்— mind is the temple


சந்தி எனத்தக்க தாமரை வாண்முகத்து
SAKTHI EANNATH THAKKA THAAMARAI VAAN MUGATHU

The evening time space like red color body possessed lord Siva and red color lotus flower form of face possessed lord Siva
அந்தி வானம் என்று சொல்லத் தக்க நிறத்தை உடைய செந்தாமரை மலர் போலும் ஒளி பொருந்திய முகத்தை உடைய


அந்தமில் ஈசன் அருள்நமக் கேயென்று
ANTHAMIL EESAN ARUL NAMAKEEA EANRU

That not perishable lord Siva’s grace is ours and in that firm form thinking
அழிவு இல்லாத சிவபெருமானது திரு அருள் நமக்கே உரியதாகும் என்ற உறுதியுடன்


நந்தியை நாளும் வணங்கப் படும்அவர்
NANTHIYAI NAALUM VANAGAP PADUM AVER

And in this way lord Siva is daily praying form
அவனை நாள்தோறும் வணங்க


புந்தியி னுள்ளே புகுந்துநின் றானே. 27
PUN THIYIN YULLEEA PUGUNTHU NINRAANEEA

Those disciples mind lord Siva dwelling permanently entered form so you may also pray him
உடன்படும் அவரது உள்ளத்துள்ளே அவன் குடி புகுந்து நிற்கின்றான் அதனால் நீங்களும் வணங்குங்கள்

28.வழித்துணையாவான் –lord Siva is WAY guide to us


இணங்கிநின் றான் எங்கும் ஆகிநின் றானும்
EANANGI NINRAAN EANGUM AAGI NINRAANUM

Lord Siva who is mingled with the souls and that form of lord Siva who is spread everywhere and then standing there
ஆன்மாக்களுடன் பொருந்தி விளங்குகின்றான் சிவன் எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமில்லாமல் நின்றவன்


பிணங்கிநின் றான்பின்முன் னாகிநின் றானும்
PENANGI NINRAAN PIN MUN AAGI NINRAANUM

In that unique form of lord Siva who is older things he is much older to them and newer things are comparing with him he is the much newest thing in this world and all the time lord Siva existing in this world and then different form existing in this world
மாறுபட்டுப் பழம் பொருளுக்குப் பழம் பொருளையும் புதுமைப் பொருளுக்கு புதுமைப் பொருளையும் நின்றான் எக்காலத்தும் இருப்பவனாகிய அவன் மாறுபட்ட தன்மையில் உள்ளான்


உணங்கிநின் றான்அம ராபதி நாதன்
YUNANGI NINRAAN AMARAAPATHI NAATHAN

And that form of lord Siva who is ruling the deevaa lands who does not have any separate things in this world
தேவர் உலகத்தை ஆளும் அப்பெருமான் தனக்கு என ஒரு செயல் இன்றி உள்ளான்


வணங்கிநின் றார்க்கே வழித்துணை யாமே. 28
VANANGI NINRAAKKEEA VALITH THUNAI AAMEEA

Those disciple who are praying lord Siva he is guiding them in their day to day activities
அவன் தன்னை வழிபடுபவர்க்கு வழித்துணையாய் விளங்குகின்றான்

29.மறைவின்றி விளங்கி நிற்கின்றான் – lord Siva does not in shadow form but only explicit form appearing in this world


காணநில் லாய்அடி யேற்குஉறவுஆருளர்
KAANA NILLAAI ADIYEERKU URAYU AAR YULAR

Lord Siva I am seen form bless me explicitly and you are the only relative to me there is no other person to help me permanently
எம் பெருமானே யான் காணும் படி வெளிப்பட்டு அருளுவாய் எனக்கு உன்னை அன்றி உறவு யார் உள்ளார்


நாணநில் லேன்உன்னை நான்தழு விக்கொளக்
NAANA NILEEAAN YUNNAI NAAN THALUVIK KOLLA

Now I am internally embrace you and then external form I do not have any hesitation to embrace you so that I see you externally you may appear to my external eyes and then bless me
வெளிப்பதன் யான் அகம் தழுவது போல் புரம் தலுவதிலும் நாணம் கொள்ள மாட்டேன் யான் காணும் படி வெளி நின்றருள்


கோணநில் லாத குணத்தடி யார்மனத்து
KONA NILLAATHA GUNATHU ADIYAAR MANAM

Without any deviation that grace filled the disciple’ minds
என்று மாறுபாடின்றி அருள் பண்புடைய அடியவர் உள்ளத்திலே


ஆணியன் ஆகி அமர்ந்துநின் றானே. 29
AANIYAN AAGI AMARNTHU NINRAANEEA

Lord Siva seated just like nail hit in the wall place permanently in that form seated in to my mind
சிவன் அறையப்பட்ட ஆணி போல்பவனாய் வீற்றிருக்கின்றான்

30.இறைவனை ஞானம் பெறுதல் பொருட்டு அழைக்கின்றேன்
Call lord Siva so as to get gaanaa knowledge from lord Siva


வான்நின்று அழைக்கும் மழைபோல் இறைவனும்
VAAN NIRU ALAIKKUM MALAI POL ERAIVANUM

In the space place standing form roaring clouds, like lord Siva dwelling in the upper world
வானத்தில் நின்று முழங்குகின்ற மேகம் போல இறைவன் மேல் உலகத்தில் நின்று


தானின்று அழைக்கும்கொல் என்று தயங்குவார்
THAAN NIRU ALAIKKUM KOL ENRU THAYANGUVAAR

And then calling his disciples come here and in that way elderly people are saying and whether it is true one and in that way some people will get doubt about it
தன் அடியவரை வருக என்று அழைப்பான் என்று ஆன்றோர் கூறுதல் உண்மையாய் இருக்குமோ என்று சிலர் ஐயுறுவர்


ஆன்நின்று அழைக்கு மதுபோல்என் நந்தியை
AAN NIRU ALAIKKUM MATHU POL ENN NANTHIYAI

Lord Siva in the mother cow calling its calf like crying form lord Siva calling his disciples so there is no doubt about it and then so many people are calling him and then got so many benefits from him
எங்கள் சிவபெருமான் தன்னைப்பிரிந்த கன்றைத் தாய் பசுகதறி அழைப்பது போலத் தம் அடியவரை தன்பால் கூவி அழைப்பவனே இதில் ஐயம் இல்லை அவனைத் பலர் துதித்து அவற்றிற்கு ஈடாகப் பல நன்மைகளைப் பெற்றனர்


நான்நின்று அழைப்பது ஞானம் கருதியே. 30
NAAM NIRU ALAIP PATHU GAANAM KARUTHIYEEA

But I am calling to get gaana only so there is nothing else and then I do not have any other requirements in this world
ஆனால் நான் அவனைத் துதிப்பது ஞானத்தைப் பெரும் பொருட்டே ஆகும் மற்ற தேவைகள் ஏதும் இல்லை

31.உள்ளத்தில் இசையானான்—in the mind place music form existing


மண்ணகத் தான்ஒக்கும் வானகத் தான்ஒக்கும்
MAN AGATHAAN VOKKUM VAAN AGATHAAN VOKKUM

In the world place appearing form of Lord Siva who blesses all so her is considered in this land god and then in the space place appearing deevaa form and then on sound form appearing to this world people and then blessed them all
மக்கள் முன் தோன்றி அருள் புரிதலால் மண்ணுலகத்தில் உள்ளவனைப் போலவும் அவர் உலகத்தவருக்கு வான வடிவினன் ஆகி ஒலி வடிவில் வெளிப்பட்டு அருள்வான்


விண்ணகத் தான்ஒக்கும் வேதகத் தான்ஒக்கும்
VINN AGATHAAN VOKKUM VEETHAGATHAAN VOKKUM

To this world people in deevaa form appearing and then bless them all those who wanted special powers to whom lord Siva appears in magician sithar form
அவர் உலகத்தவர்க்கு அப்படியே தேவ வடிவில் வெளிப்பட்டருளுவான் சித்திகளை விரும்பியவர்க்குச் சித்தனாக விளங்குவான்


பண்ணகத்து இன்னிசை பாடலுற் றானுக்கே
PANNAGATHUENN EASAI PAADAL YUTRAA NUKKEEA

And then ever permanent form of motionless mind the anklet form of sound appearing in their internal mind
நிலை பெற்ற மனத்தின் இடமாக நாதத்தை வெளிப்படுத்தும்


கண்ணகத் தேநின்று காதலித் தேனே. 31
KANNAGATHEEA NINRU KAATHA LITHAANEEA

And to that lord Siva I am in knowledge form standing and loved him
அப்பெருமானுக்கு அறிவின் இடமாய் நின்று அன்பு பூண்டு இருந்தேன்.

32.பாடிப் பரவுவோம் — singing form praising lord Siva


தேவர் பிரான்நம் பிரான்திசை பத்தையும்
THEEVAR PEERAAN NAM PERAAN THESAI PATHAIYUM

Lord Siva is leader to so many deevaass, who is also our leader, and that form of lord Siva is covering upper and lower and sideways of all living beings
சிவபெருமான் தேவர் பலர்க்கும் தலைவன் நமக்கும் தலைவன் அப்பெருமான் ஜீவ கோடிகளிடம் மேல் கீழ் பக்கம் எனப் பத்துப் பக்கங்களிலும் நிறைந்திருப்பவன்


மேவு பிரான்விரி நீருலகேழையும்
MEEYU PEERAAN VERI NEERU YULAGU EEALAIYUM

And that form of lord Siva is the water covered seven worlds are crossed form existing
அவனே விரிந்த நீரால் சூழப்பட்ட ஏழு உலகங்களையும் கடந்து


தாவு பிரான்தன்மை தானறி வாரில்லை
THAAYU PERAAN THANMAI THAAN ARIVAR EALLAI

And then in this way lord Siva appearing and then standing form but he is not cornered by those things but lord Siva stands above it so that form of lord Siva’s mannerism is fully known form praying people are no one available here
விளங்குபவர் அவ்வாறு நிர்பினினும் அவற்றை அகப்படுத்து அப்பால் நிற்கும் பெரியன் ஆதலில் அவனது தன்மையை முற்றும் அறிந்து துதிப்பவன் ஒருவரும் இல்லை


பாவு பிரான்அருட் பாடலு மாமே. 32
PAAYU PEERAAN ARUL PAADALLU MAAMEEAA

And that form of lord Siva is singing prayer songs form and then salute him
அத்தகைய இறைவனைப் பாடல் பாடி வணங்குவோமாக

33.அமைதி இன்றி வாடுகின்றார்— without restless form feeling sorrow


பதிபல வாயது பண்டுஇவ் வுலகம்
PATHI PALA AAYATHU PANDU EVV YULAGAM

From good old days this world accepted that there is god in verity of ways
பழைய காலம் தொட்டு இந்த உலகத்தில் கடவுள் என்ற ஒன்று பலவாகக் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது.


விதிபல செய்தொன்றும் மெய்ம்மை உணரார்
VETHI PALA SEITHU VONRUM MEIMAI YUNARAAR

So clergy men are evolved so many rules to pray god but they are the true god is not realized
அவற்றின் கண் பலரும் பல விதிமுறை வழிபாடுகளைச் செய்தும் உண்மையான இறைவனை சிறிதும் உணர்கின்றார்கள் இல்லை


துதிபல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும்
THUTHI PLALA THOTHIRAM SOLLA VALLAARUM

To pray lord Siva they have created so many prayed songs and that capacity possessed persons they are
அக்கடவுளைத் துதிக்கின்ற பல தோத்திரம் பாடல்களைத் தாங்களே உருவாக்க வல்லவர்களும்


மதியிலர் நெஞ்சினுள் வாடுகின் றாரே. 33
MATHI YILLAR NENGINUL VAADU GINRAAREEA

But they do not have true knowledge and then in their mind they are feeling sorrow
மெய் அறிவு இல்லாதவர்களாய் மனத்தில் துன்புறுகின்றார்கள்

எப்போதும் பரவி வழிபடுகின்றேன் always sing songs and then pray him


சாந்து கமழுங் கவரியின் கந்தம்போல்
SAANTHU KAMALUM KAVARIYIN GANTHAM POL

Lord Siva who has blessed devaass those true rule of life is just like the paste place emanated kasturi fragrance form of lord Siva’s fragrance is appearing
சிவபெருமான் தேவர்க்கு அருளிய உண்மை நெறிக் கலவைச் சாந்தில் வீசும் கஸ்தூரியின் மணம் போல சிவமணம் கமழும்


வேந்தன் அமரர்க்கு அருளிய மெய்ந்நெறி
VEENTHAN AMARARKU AMARARKU ARLIYA MEI NERI

And that true way to go the ganna spark form light giving lord Siva
அத்தகைய உண்மையான நெறியில் செல்ல அறிய சுடர் போல் ஒளியை அளிக்கும்


ஆர்ந்த சுடரன்ன ஆயிர நாமமும்
AARNTHA SUDAR ANNA AAYIRAM NAAMAM

Who has hundreds of names?
ஆயிரம் பெயர்களையும்


போந்தும் இருந்தும் புகழுகின் றேனே. 34
POONTHUM EARUNTHUM PUGALU GINREENEEA

Are chanting by me at the time of walking and seated time all other times I am praying singing prayer songs
நான் நடக்கும் பொழுதும் இருக்கும் பொழுதும் துதித்துக் கிடக்கின்றேன்.

35.ஈசான முகம் விளங்கும்—eesaana face is appearing


ஆற்றுகி லாவழி யாகும் இறைவனைப்
AATRU GILLAA VALI YAAGUM ERAIVANAI

No other religious way of life is comparable and that highly regarded Siva way of life SIVA way of life we are getting all the benefits so
பிறிதொரு நெறியும் ஒப்பாக மாட்டாதப்படி உயர்ந்து நிற்பதாய சிவநெறியால் பெறப்படுபவனாகிய சிவபெருமானுக்கு


போற்றுமின் போற்றிப் புகழ்மின் புகழ்ந்திடில்
POTRUMIN POTRI PUGAL MIN PUGALTHIDIL

Salute lord Siva and praise his glory in variety of ways and if you praise him
வணக்கம் கூறுங்கள் கூறிப் பலவாற்றால் புகழுங்கள் புகழ்ந்தால்


மேற்றிசைக் கும்கிழக் குத்திசை எட்டொடு
MEEL THEAIKKUM KELAKKU THSAI ETTODUM

Then lord Siva will give you upper world and this world will be given to you so that you may rule it
மேல் உலகத்தையும் கீழ் உலகமாகிய நில உலகம் முழுவதையும் உமக்கு அவன் வழங்குவான்


மாற்றுவன் அப்படி ஆட்டவு மாமே. 35
MAATTRUVAN APPADI AATAYUM AAMEEA

So all the worlds are as per your wish you may rule it
அந்த உலகங்களை நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி ஆளலாம்

36.அருள் பெறலாம் – get grace from lord Siva


அப்பனை நந்தியை ஆரா அமுதினை
APPANAI NANTHIYAI AARAA AMUTHINAI

To all the life form lord Siva is father who is called in the name of nanthi and all the time tastier form of nectar form appearing in this world
எல்லா உயிர்களுக்கும் தந்தையும் நந்தி என்னும் பெயர் உடையவனும் தெவிட்டாத அமுதமாய் இருப்பவனும்


ஒப்பிலி வள்ளலை ஊழி முதல்வனை
VOPPILI VALALAI VOOLI MUTHALVANAI

And that philanthropist form of lord Siva and there is no other person comparable to him and then so many yooli time he is not destroyed form and that way appearing in this world leader form of existing lord Siva
வள்ளல் பிறர் ஒருவரும் ஒப்பாக மாட்டாத பெருவள்ளலும் ஊழிகள் பலவற்றாலும் அழிக்க முடியாத உலகிற்குத் தலைவனாய் நிற்பவனுமாகிய சிவபெருமானை


எப்பரி சாயினும் ஏத்துமின் ஏத்தினால்
EAPP PARISU AAYINUM EAATHUMIN EAATHINAAL

You whatever form you may pray him and then if you pray him
யாதொரு முறைமையினாலும் துதியுங்கள் துதித்தால்


அப்பரி சீசன் அருள்பெற லாமே. 36
AP PARISU EESAN ARUL PERALLAAMEEA

As per your prayer you may get lord Siva’s grace
அம்முறைக்குத் தக அவனது அருளைப் பெறலாம்

37. நானும்நின் றேத்துவன் நாள்தொறும் நந்தியைத்
NAANUM NINRU EETHUAN NAAL THORUM NANTHIYAI

I am also praying lord Siva daily
சிவபெருமானை நானும் நாள்தோறும் மேற்கொண்டு நின்று துதிக்கின்றேன்


தானும்நின் றான்தழல் தான்ஒக்கும் மேனியன்
THAANUM NINRAAN THALAL THAAN VOKKUM MENIYAN

Lord Siva daily in the space pace growing moon form
அவனும் நாள்தோறும் வானத்தில் பொருந்தி வளர நின்ற


வானில்நின் றார்மதி போல்உடல் உள்ளுவந்து
VAANILNINRAAR MATHI POL YUDAL YULLU VANTHU

Who is also growing in my mind place and then multiplied happiness form existing with in me
வளர்பிறைச் சந்திரன் போல எனது உடலில் மகிழ்ந்து மேன்மேலும் விளங்கி நிற்கின்றான்


ஊனில்நின் றாங்கே உயிர்க்கின்ற வாறே. 37
YOONIL NIRAARK KEEA YUIE KINRA VAAREEA

And that pure form of lord Siva who has entered in to my flesh body and then active form appeared in this external word which is astonishing one
தூயனாகிய அவன் எனது புலால் உடம்பில் நின்று உயிர்ப்பாய் வெளிப்படுகின்றவாறு வியப்பு உடையது

38.பிதற்றலைக் கைவிடேன் – murmuring form of prayer is not given up


பிதற்றொழி யேன்பெரி யான்அரி யானைப்
PETHATRU VOLIYEEAN PERIYAAN ARIYAANAI

Lord Sava is elderly person and rare person
இறைவன் பெரியோன் அரியான்


பிதற்றொழி யேன்பிற வாஉரு வானைப்
PETHATRU OLIYEEAN PERAVAA YURU VAANAI

So daily praying him which is not given up and that form of lord Siva is got birth from mother’s womb but he has physical appearance form existing in this world
அவனை வழி படுவதைக் கைவிட மாட்டேன் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிரவாதவனும் உருவம் உடையவனுமானவன் சிவன்


பிதற்றொழி யேன்எங்கள் பேர்நந்தி தன்னைப்
PETHATRU OLIYEEAAN EANGAL PEER NANTHI THANAI

So all the time chanting him and then I will not stop it whose name is nanthi
அவனைத் துதிப்பதைக் கைவிடேன்


பிதற்றொழி யேன்பெரு மைத்தவன் தானே. 38
PETHATRU VOLIYEEAAN PERU MAINTHU AVAN THAANEEA

And then all the time chanting his name and then I am doing big penance in this world
எப்பொழுதும் துதித்துக் கொண்டு இருக்கும் நான் பெரிய தவம் செய்தவன் ஆவேன்

39.ஈசன் அருள் பெறலாம் –you may get lord Siva’s grace


வாழ்த்தவல் லார்மனத் துள்ளுறு சோதியைத்
VAALTHA VALLAAR MANATHU YULL YURU JOTHIYAI

THOSE WHO are praying lord Siva those people mind lord Siva appears in big gaana knowledge form and big light form shining
தன்னை வாழ்த்த வல்லவறது மனத்தில் மிக்க அறிவும் பேரொளியாய்த் தோன்றுவான்


தீர்த்தனை அங்கே திளைக்கின்ற தேவனை
THEERTHANAI ANGEEA THELAI KINRA THEEVANAI

Lord Siva naturally left out from relationship bondage and that pure form of lord Siva
அவன் இயல்பாகவே பாசங்களில் நின்று நீங்கியவன் அத்தகைய தீர்த்தனை


ஏத்தியும் எம்பெரு மான்என்றுஇறைஞ்சியும்
EAATHIYUM EMM PERUMAAN ENNRU ERAINGIYUM

In the living being place happy form appearing that form of lord Siva is prayed in so many ways and then my leader and in that way salute him
உயிர்கள் இடத்தில் மகிழ்ந்து திளைக்கும் தெய்வத்தைப் பல வகையாய் துதித்தும் எம் தலைவனே என்று வணங்கியும்


ஆத்தம் செய் தீசன் அருள்பெற லாமே. 39
AATHAM SEITHU EESAN ARUL PERALLAAMMEEA

Those disciples who are entrusted completely under his feet and then reliable form to lord Siva and that state if attained whose grace can be easily be attained
அவனுக்கு முற்றும் உரிமையைத் தன்னை அறக் கொடுந்த்தவன் நண்பன் என்று சொல்லப்படுபவன் அந்த நிலை எய்தினால் அவன் திரு அருள் பெறுவது எளிதாகும்

40.உடலில் புகுந்து நின்றனன் இறைவன் –lord Siva who has entered in our mind and then stand there for ever


குறைந்துஅடைந் தீசன் குரைகழல் நாடும்
KURAINTHU ADAINTHU EESAN KURAI KALAL NAADUM

Under lord Siva’s feet which is much liked form and then submissive form like to attain those feet
சிவபெருமான் திருவடியில் மிக்க விருப்புடையவராய் அவன் திருவடி உணர்வால் தாழ்ந்து அடைந்து அத்திருவடியினை அடைய விரும்புவாராக


நிறைந்துஅடை செம்பொனின் நேர்ஒளி ஒக்கும்
NERAINTHU ADAI SEMPONNIN NEER OLI VOKKUM

And that lord Siva is pure gold light form appearing in this world
அப்பெருமா நிறைந்த செம் பொன்னின் ஒளியைப் போன்றவன்


மறைஞ்சடம் செய்யாது வாழ்த்தவல் லார்க்குப்
MARAINGU ADAM SEIYAATHU VAALTHA VALLAARKU

With vengeance form not teasing others and those true disciple form of their body
வஞ்சனையால் மறைந்து குறும்பு செய்யாது வாழ்த்தும் மெய் அன்பர்களுன் உடலைப்


புறஞ்சடம் செய்வான் புகுந்துநின் றானே. 40
PURAM SADAM SEIYAAN PUGUNTHU NINRAANEEA

Not disregarded form lord Siva entered in that body and then dwelling there for ever
புறக் கணிக்காது அதில் அபெருமான் புகுந்து நின்றனன்

41.வணங்குவார் மனத்தகத்தான்– those who are pray lord Siva who is in their mind


சினஞ்செய்த நஞ்சுண்ட தேவர் பிரானைப்
SENAMSEITHA NANGU YUNDA THEEVAR BEERAANAI

In the milk sea place leap forward form of emanated poison which is consumed by lord Siva who is deevaass leader
திருப்பாற்கடலில் சீறி எழுந்து வந்த நஞ்சை உண்டு அருளிய தேவர்களின் தலைவன் சிவபெருமான்


புனஞ்செய்த நெஞ்சிடை போற்றவல் லார்க்குக்
PUNAM SEITHA SEN SADAI POTRA VALLAARKU

Those disciple who are prayed him with the ploughed soft land form of melted mind with it praying
அவனைத் திருத்திய விளை நிலம் போன்ற மனத்தில் கொண்டு வணங்க வல்லார்க்கு


கனஞ்செய்த வாள்நுதல் பாகனும் அங்கே
GANAM SEITHA VAAL NUTHAL BAAGANUM ANGEEA

Who has showed anklet sound form in their mind and that lord Siva is given left part of his body to lordess parvathi


நாத ஒலி காட்டிய உமையொரு பாகன்
NAATHA OLI KAATIYA YUMAI ORU BAAGAN

இனஞ்செய்த மான்போல் இணங்கிநின் றானே. 41
EANAM SEITHA MAAN POL ENANGI NINRAANEEA

And that lord Siva will appear in that mind place just like female stage is seen by male stage
அடியார் மனத்தில் பெண் மானைக் கண்டா ஆண் மான் போல் கூடி நின்றவன்

42.சிவபெருமான் இல்லத்தாரிடத்தும் வந்து பொருந்துவான்— lord Siva who is also mingled with family form of living persons


போய்அரன் தன்னைப் புகழ்வார் பெறுவது
POI ARAN THANNAI PUGAL VAAR PERUVATHU

Those who are approached lord Siva and then singing prayer songs before him, who will get the benefits
சிவபெருமானை அடைந்து தோத்திரம் செய்பவர் பெறும் பயனாவது


நாயக னான்முடி செய்தது வேநல்கும்
NAAYAGAN NAAN MUDI SEITHU ATHUVEE NALGUM

Lord Siva will remove ego filled form taking I and I am and myself and it is mine in that possessive form of mind is removed and then give them Siva form of general mind
அவன் நான் என்னும் பசுபோதத்தை ஒழித்துத் தரும் சிவபோதமே ஆகும்


மாயகம் சூழ்ந்து வரவல்ல ராகிலும்
MAAYAGAM SOOLNTHU VARA VALLAAR AAGILLUM

With Maya filled family life is leading those toiling and moiling form
மாயையுடன் கூடி இல்லறப் பந்தத்தில் உழல்பவரே ஆயினும்


வேயன தோளிக்கு வேந்தொன்றும் தானே. 42
VEEI YANA THOOLIKKU VEENTHU VONRUM THAANEEA

The bamboo like soft upper hands are possessed lords parvathi’s husband named lord Siva may come and then mingled with us
திரண்ட மூங்கில் போன்ற தோள்களை உடைய உமையின் கணவனான சிவபெருமான் வந்து பொருந்தலாம்
43.பூரணமான நிறைந்து நிற்பான் – full-fledged form standing in our mind


அரனடி சொல்லி அரற்றி அழுது
ARAN ADI SOLLI ARATRI ALUTHU

Lord Siva’s feet are prayed form and then cried firm and then weeping form
சிவபெருமானது திருவடியை துதித்து அலறி அழுது


பரனடி நாடியே பாவிப்ப நாளும்
PARAN ADI NAADIYEEA PAAVITHU NAALUM

And that form of lord Siva’s feet are daily thinking and those disciples
அவற்றை விரும்பி நாள்தோறும் நினைக்க எல்லார்க்கும்


உரன்அடி செய்துஅங்கு ஓதுங்கவல் லார்க்கு
YURAN ADI SEITHU ANGU VOONGA VALLAARKKU

And then lord Siva gave his feet as guiding form and then those who are following the footsteps of lord Siva without any deviation
அவன் தனது திருவடியை உறுதுணையாகக் கொடுத்து பின் அதிலே அடங்கி நிற்க வல்லார்க்கு


நிரன்அடி செய்து நிறைந்துநின் றானே. 43
NERAN ADI SETHU NERAINTHU NINRAANEEA

And then lord Siva entered in to their mind and then in their gaana knowledge place full-fledged form standing there
அதனை இனிது விளங்கத் தந்து அவரது அறிவில் நிறைந்து நிற்கின்றான்

44.அன்பினுள் விளங்க வைத்தேன்—-with love form acting all living beings


போற்றிஎன் பார்அம ரர்புனி தன்அடி
POTRI ENNBAAR AMARAR PUNITHAN ADI

The upper world people are after getting the benefits and then praise lord Siva
வானவர் இறைவனை வாழ்க என்று பலன் பெற்று வாழ்த்துவர்


போற்றிஎன் பார்அசு ரர்புனி தன்அடி
POTRI EANBAAR ASURAR PUNTHAN ADI

So as to get power from lord Siva the assures praise lord Siva
அசுரர் அப்பெருமானை சக்தி பெற வாழ்க என்று வாழ்த்துவர்


போற்றிஎன் பார்மனி தர்புனி தன்அடி
POTRI EANN BAAR MANITHAR PUNITHAN ADI

To get worldly benefits this land people praise lord Siva’s feet
மனிதர் உலக இன்பம் பெற அவன் திருவடி வாழ்க என்று வாழ்த்துவர்


போற்றிஎன் அன்புள் பொலியவைத் தேனே. 44
POTRI ENN ANBUL POLIYA VAITH THEENEEA

Love form to trap lord Siva those saints are praying lord Siva and in that way I am also praying
ஞானிகள் அப்பெருமானி வணங்கி அன்பினுள் விளங்குமாறு நிலை பெறும்படி செய்தேன்
45.பகலவன் ஆவான் – lord is in sun form


விதிவழி அல்லதுஇவ் வேலை உலகம்
VETHI VAL ALLATHU EVV VEELAI YULAGAM

This world is covered by sea which is ruled as lord Siva’s order so it cannot act independently
கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகம் இறைவன் விதித்த முறைப்படி நடப்பது அன்றி வேறு முறையில் நடக்க முடியாது


விதிவழி இன்பம் விருத்தமும் இல்லை
VETHI VALI INBAM VERUTHAMUM ILLAI

According to the rule we are enjoying happiness is not gone away from the above rules
இந்த வீதி முறைக்கு நாம் அடையும் இன்பம் மாறுபாடு கொண்டது அன்று


துதிவழி நித்தலும் சோதிப் பிரானும்
THUTHI VALI NITHALLUM JOTHI PEERAANUM

The big light form of lord Siva and then who are daily pray him
பேரொளி மயமாகிய சிவபெருமான் தன்னை நாள்தோறும் துதிப்பவருக்கு


பதிவழி காட்டும் பகலவ னாமே. 45
PATHI VALI KAATUM PAGALAVAN AAMMEEA

And in that prayer way lord Siva shows the way form mukthi and then sun light form he guides us
அத்துதி வழியாக முக்திக்கு வழிகாட்டும் சூரியனாய் நிற்பான்

46.வணகுபவர் மனத்தகத்தான்—lord Siva settle down in the mind of those who are praying him


அந்திவண் ணாஅர னேசிவ னேஎன்று
ANTHI VANNAA ARANEEA SIVANEEA EANRU

Lord Siva you are evening time red color body possessed person and then prime god form and then in this verities of ways lord Siva’s sacred names are chanting form
அந்தி வானம் போலும் நிறம் உடையவனே அரனே சிவனே என்று சிவபெருமானது திருப் பெயர்கள் பலவற்றைச் சொல்லி


சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்தடி யார்தொழ
SITHAI SEI VANNAM THIRUNTHU ADIYAAR THOLA

Put in meditation place and whose sacred form is place in their mind of true disciples and then prayed him and in that same way I am also
தியானித்து உரிய அவனது வடிவத்தைச் செம்மை பெற்ற அடியார்கள் வணங்கும் பொழுது நானும்


முந்திவண் ணாமுதல் வாபர னேஎன்று
MUNTHI VANNAA MUTHAL VAA PARANEEA EANRU

To all forms in this world lord Siva you are prime form to all other things in this world and you are my leader and highly regarded person and then in this way I am also praying and then praising lord Siva
எவ்வுருவிற்கும் முதலாய திரு உருவத்தை உடையவனே தலைவனே மேலானவனே என்று துதித்து வணங்கினேன்


புந்தி வண்ணன்எம் மனம்புகுந் தானே. 46
PUNTHI VANNAN EMM MANATHUL PUGUNTHAANEEA

And then lord Siva in ganna form instantly enter in to my mine
அப்பொழுதே ஞானமயனாகிய அவன் இவ்வாறு என் உளத்தில் புகுந்துவிட்டான்

47.நினையாதவர்க்கு இன்பம் இல்லை—those who not think over god and that people will not get happiness in this world


மனையுள் இருந்தவர் மாதவர் ஒப்பர்
MANAIULERUN THAVAR MAATHAVAR VOPPER

Those disciples who are at least once think over lord Siva and then they are considered as big penance performer in this world
சிவபெருமானை ஒரே ஒரு பொழுதாயினும் நினைப்பின் இல்லறத்தின் நிற்பவரும் பெரிய தவத்தவரே யாவர்


நினைவுள் இருந்தவர் நேசத்துள் நிற்பர்
NENAIYUL ERUNTHAVAR NEESATHUL NIRPER

If a saint who are seated in the Siva meditation form they are considered as gaana way of life following persons those who are in the family or saintly life
துறவி ஆயின் சிவத்தியானத்திலே நிற்பாராயின் ஞானத்தில் நிற்பவராவர் இலரத்தவராயினும் துறவறத்தவராயினும்


பனையுள் இருந்த பருந்தது போல
PANAI YULL EARUNTHA PARUNTHU ATHU POLA

The vulture is living on the top of the palm tree which does not enjoy the tastier palm fruits and in that way dwelling in the lord Siva’s grace
பனை மரத்தின் மேலே வாழ்ந்தும் அப்பனையின் அறிந்து நுகர மாட்டாத பருந்து போலச் சிவனது திருஅருளில் நின்றும்


நினையாத வர்க்கில்லை நின்இன்பந் தானே. 47
NENAIYAA THAVARKKU ELLAI NINENBAM THAANEEA

And then those people who do know it and do not dip in to it that persons will not get big happiness in this life (beacons light)
அதனை அறிந்து அழுந்த மட்டாதவர்க்குப் பேரின்பம் உண்டாதல் இல்லை

48.அணையா விளக்கைப் பொருந்தி இருந்தேன்— not to be extinguishable and with that light I have mingled


அடியார் பரவும் அமரர் பிரானை
ADIYAAR PARAYUM AMARER PEERAANAI

The disciples are praying lord Siva who deevaass leader
அடியவர் வணங்கும் தேவரின் தலைவனான சிவபெருமானை


முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னிப்
MUDIYAAL VANANGI MUTHALVANAI MUNNI

Prayed with head bowed form that lord is principal to all other things in this world
என் தலையால் வணங்கி எப்பொருளுக்கும் முதல்வனும்


படியால் அருளும் பரம்பரன் எந்தை
PADIYAAL ARULLUM PARM PARAN ENTHAI

In this world lord Siva alone is big grace filled person and then he is the highly regarded person in this world who is my father in this world and that form of lord Siva
இந்த உலகத்தில் தானே நிரம்ப அருளைப் புரிபவனும் மேலானவற்றிற்கு எல்லாம் மேலானவனும் எம்மக்கு தந்தையாய் இருப்பவனும் ஆகிய சிவபெருமானை


விடியா விளக்கென்று மேவிநின் றேனே. 48
VEEDIYAA VELAKU EANRU MEEVI NINREENEEA

Is all the time burning light form I am prayed with bowed head form and then think over with mind and showered love towards him and then stand there for ever
நான் அணையா விளக்காகக் கொண்டு தலையால் வணங்கி மனத்தால் நினைந்து அம்பு செய்து நிற்கின்றேன்

49.முத்தியை அடையலாம் –to attain mukthi


நரைபசு பாசத்து நாதனை உள்ளி
NARAI PASU PAASATHU NAATHANAI YULLI

Lordess parvathi who is embedded with lord Siva and then not in separate form and that power form and then from him separate form of (pathi pasu paasam here pathi means lord Siva, pasu means life force of soul and then paasam means this soul is bound by worldly things (relationship bonds) pathi pasu pasam whose leader is lord Siva is thinking form
தன்னில் வேறாகாத பரையாகிய சத்திக்கும் தன்னில் வேறாகிய பசு பாசங்களுக்கும் தலைவனாகிய சிவபெருமானை நினைந்து


உரைபசு பாசததுஒருங்கவல் லார்க்குத்
YURAI PASU PAASATHU ORUNGA VALLAARR K KU

And that life form of soul place entering the body and those rule standing people
உயிர்க்கு உரிய உடல் இடத்தே சொல்லும் அந்நெறிப்பட்டு நிற்க வல்லவர்கட்கு


திரைபசு பாவச் செழுங்கடல் நீந்திக்
THERAI PASU AAVA SELUM KADAL NEENTHI

The bonds are bounded form of souls which are crossing the sea waves are lashing form swimming
பந்த கட்டுகள் நிறைந்த உயிர்கட்கு உரித்தாகிய அலைமோதும் பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்தி


கரைபசு பாசம் கடந்து எய்த லாமே. 49
KARAI PASU PAASAM KADANTHU EITHALLAAMEEA

Those three types of impurities in life (aanavam kanmam maayai) are worn out form and then got the mukthi shore and it may be possible
மும்மலங்களும் கழன்று பரமுக்தியாகிய கரையை அடைதல் கூடும்

50.வழிபடுபவர் செய்ய வேண்டியது—those who are praying lord Siva and they are going to do some acts


சூடுவன் நெஞ்சிடை வைப்பன் பிரான்என்று
SOODU VATHU NENGIDAI VAIPATHU PERAAN EANRU

Lord Siva is my leader form thinking and then lord Siva’s feet are flower form thinking and then adorned it on my head
சிவபெருமானையே என் தலைவன் என்று நினைத்து அவனது திருவடியையே மலராகக் கொண்டு நான் தலையிலே சூடிக் கொள்வேன்


பாடுவன் பன்மலர் தூவிப் பணிந்துநின்
PADUVAN PAN MALAR THOOVI PANINTHU NINN

He is my leader in that way singing and then so many flowers are archana form placed on the lord Siva’s feet and then danced happily
தலைவன் என்று பாடுவேன் பல மலர்களை அர்ச்சித்து அவனை வணங்கி நின்று கூத்தாடுவேன்


றாடுவன் ஆடி அமரர்ப்பி ரான்என்று
AADU VAN AADI AMARER PERRAAN ENRU

And then in that way dancing and then who is devas lord and in that way I like him
அவ்வாறு ஆடி நான் அவனே தேவதேவன் என்று விரும்புவேன்


நாடுவன் நான்இன் றறிவது தானே. 50
NAADU VAN NAAN ENRU ARIVATHU THAANEEA

I have got lord Siva’s grace and those state is known in that way
திரு அருள் பெற்ற நான் இந்த நிலையில் அறிவது இவ்வாறே
2… வேதச் சிறப்பு— the specialty of veetha
(வேதத்தின் பெருமை)

51.வேதத்தின் பெருமை உணர்த்துதல் – the veetha specialty is informed

வேதத்தை விட்ட அறமில்லை வேதத்தின்
VEETHATHAI VETTA ARAMILLAI VEETHATHIN

In the veethaa book place all the dharma matter is informed there is nothing left out from it
வேதத்தில் கூறப்படாமல் விடுபட்ட அறம் ஏதும் இல்லை


ஓதத் தகும்அறம் எல்லாம் உள;தர்க்க
VOOTHA THAGUMARAM ELLAAMM YULA THARKKA

We are going to all the all the morals are embedded in the veethaa books
நாம் ஓதத் தக்க நீதிகள் எல்லாம் வேதத்தில் உள்ளன


வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற
VAATHATHAI VITTU MTHIGER VALAM YUTRA
All are well learnt forms form of elderly people who are conflict way of arguments are kept away by knowledgeable persons and religious people are studied the full-fledged veethaas and then attain mukthi way of sivalogam
ஆதலால் அனுபூதி மான்கள் தம் வாதத்தை விட்டு அறிஞர்கள் மற்றும் சமயவாதிகள் எல்லாப் பொருளும் நிறைந்த


வேதத்தை ஓதியே வீடுபெற் றார்களே. 1
VEETHATHAI VOOTHIYEEA VEEDU PETRAARGALLEEAA

And this way chanted veetha and then got mukthi way of life
வேதத்தை ஓதியே முக்தியை எய்தினார்கள்
52.வேதத்தை உரைத்த காரணம் the reasons for stating veetha


வேதம் உரைத்தானும் வேதியன் ஆகிலன்
VEETHAM YURAITHAANUM VEETHIYAN AAGILAN

All the time chanting veethaas by bharma who does not compose veethaas
வேதத்தை எப்பொழுதும் ஒதுபவனாகிய பிரமனும் வேதத்தைச் செய்ய வல்ல


வேதம் உரைத்தானும் வேதா விளங்கிட
VEETHAM YURAITHAANUM VEETHAA VELANGIDA

Veethaas are given to this world is lord Siva who is prime lord so as to know real meaning all the times bharma chanting veethaass repeated
வேதத்தை உரைத்த இறைவன் பரம் பொருள் சிவபெருமான் பிரம்மன் அதனை ஓதி அறிவு விளக்கம் பெறுதல் பொருட்டு திரும்பதிரும்பத் தினமும் ஓதுதலை செய்கின்றான்


வேதம் உரைத்தானும் வேதியர் வேள்விக்காய்
VEETHAM YURAITHAANUM VEETHIYAR VEELVIKAAI

More over Brahmins are conducting yaaga fire and doing yogasanam so that veethaas are preached in this world
மேலும் அந்தணர் வேள்வி செய்தல் பொருட்டும் யோகம் செய்தல் பொருட்டு வேதம் உரைக்கப்பட்டது


வேதம் உரைத்தானும் மெய்ப்பொருள் காட்டவே. 2
VEETHAM YURAITHAANUM MEIPORUL KAATTAVEEA

More over true matter is to be informed form lord Siva preached veethaas to this world and then blessed all
மேலும் உண்மைப் பொருளை உணர்த்தவும் வேதத்தை உரைத்து அருளினார்

53நுண்ணிய நிலையினன் சிவபெருமான். –lord Siva is in micro form


இருக்குஉரு வாம்எழில் வேதத்தின் உள்ளே
ERUKKU YURUAAM EALIL VEETHATHIN YULLEEAA

Lord Siva manthira form embedded in to the lovely veetha place
மந்திராமாக இருக்கும் வடிவாம் உள்ள அழகிய வேதத்தில் உள்ளே


உருக்குஉணர் வாயுணர் வேதத்துள் ஓங்கி
YURUKKU YUNAR VAAI YNAR VEETHATHUL VOONGI

And then while chanting veethaas it in mind melted form its meanings are explained
உள்ளத்தை உருக்கும் உணர்வாய் உணரப்படும் விதத்தில் விளங்கி


வெருக்குஉரு வாகிய வேதியர் சொல்லும்
VEERUKKU YURU VAAGIYA VEETHIYAR SOLLUM

And then brave sound form fear emanated and that sound form chanting
அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் கம்பீர ஒலி உடைய வேத மந்திரங்களாய்


கருக்குஉரு வாய்நின்ற கண்ணனும் ஆமே. 3
KARUKKU YURUVAAI NINRA KANNANUM AAMEEA

And then in that micro level form lord Siva embedded form appearing and who has possessed three eyes
நுண்ணிய நிலையில் விளங்குபவன் மூன்று கண்களை உடைய சிவபெருமான்

54.உபநிடதம் கூறும் நெறி — yubanidathaas saying way of life


திருநெறி யாவது சித்தசித் தன்றிப்
THIRU NERI YAAVATHU SITHU ASITHU ANRI

The way of life is special form explained and then knowledge and ignorance removed form of
கடவுள் நெறி என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படுவது அறிவு அறியாமை அற்ற


பெருநெறி யாய பிரானை நினைந்து
PERU NERIYAAYA PERAANAI NENAINTHU

And that mukthi giving lord Siva is thinking form
வீடுபேராய் உள்ள இறைவனை எண்ணிக்


குருநெறி யாம்சிவ மாம்நெறி கூடும்
GURU NERIYAAM SIVAMAAM NERI KOODUM

And which is instructed by guru teacher and that rules are explained by him which is unique one way of life
குருவினால் உணர்த்தப்படும் நெறியாய்ச் சிவத்தைப்ப் பொருந்துகின்ற ஒப்பிலாத நெறியாகும்


ஒருநெறி ஒன்றாக வேதாந்தம் ஓதுமே. 4
ORU NERI VONRAAGA VEETHAANTHAM VOOTHUMEEA

And that rule is special form the end matter those yubanidatha books are explained here
அத்தகைய நெறியையே சிறப்பான வேத முடிவா உபநிடதம் விளக்கும்

55.சிவனை உணர்வார் இலர்—no one known lord Siva in this world

ஆறங்க மாய்வரும் மாமறை ஓதியைக்
AARU ANGAMAAI VARUM MAAMARAI VOOTHIYAI

The six angaas form explained those veethaas are blessed form lord Siva gave this world
ஆறு அங்கங்களை விளங்கும் வேதத்தை அருளிச் செய்தவன் இறைவன்


கூறங்க மாகக் குணம்பயில் வாரில்லை
KOOR ANGA AAGA GUNAMPAYIL VAAR EALLAI

And some people are lord Siva’s body part form whose nature is known
அந்த இறைவனை உடலில் பகுதியாய்க் கொண்டு அவனது இயல்பை உணர்பவர் சிலர்


வேறங்க மாக விளைவுசெய்து அப்புறம்
VEERU ANGAMAAGA VELAIYU SEITHU APPURAM

And then lord Siva is separate form then in that way prayed lord Siva and afterwards
அவனைத் தம் மீது வேறு அங்கமாக எண்ணி வழிபட்டுப் பின்


பேறங்க மாகப் பெருக்குகின் றாரே. 5
PEERANGA MAAGA PERUKKU GINRAAREEA

And their likings are multiplied form and put prayed and then got material things in this world so from it getting benefits repeated birth and death
தம் விருப்பங்களைப் பெருக்கிக் கேட்டுப் பெருகிறார்கள் அவற்றால் கிடக்கின்ற பயன் மேலும் மேலும் வரும் பிறப்பே ஆகும்

56.புறத்தே போய் அழிவர்—they will go out worldly and then perished


பாட்டும் ஒலியும் பரக்கும் கணிகையர்
PAATTUM OLIYUM PARAKKUM KANIGAIYAR

The benefits are not known from the poems music and acts in drama and its benefits are not known but all the time conducting it those dancer ladies
இயல் இசை நாடகம் ஆகிய கலைகளின் பயனை அறியாவிடிலும் அவற்றை இடையாறது நிகழ்த்தும் கணிகையர் குலப் பெண்கள்


ஆட்டும் அறாத அவனியில் மாட்டாதார்
AATUM ARAATHA AVANIYIL MATTAATHAAR

Those people are veethaa way showing good life not leading people
வேத நெறியைக் காட்டும் உண்மை நெறி நில்லாதவர்


வேட்டு விருப்பார் விரதமில் லாதவர்
VEETU VERUPPAAR VERATHAM EILLAATHAAR

They liked to conduct yaaga fire but do not follow fasting way of life
வேள்வியைச் செய்யும் விருப்புக் கொண்டவராய் விரதம் இல்லாதவர் ஆவர்


ஈட்டும் இடஞ்சென்று இகலல்உற் றாரே. 6
EETUM EDAM SENRU EAGALAL YUTRAAREEA

They are dipped in to the external worldly pleasure and then deviated from ethical way of life and then perished
அவர்கள் புர உலக இன்பங்களில் முழ்கி மாறுபாட்டை அடைந்து

OM THIRU CHITRAM BALAM
THE REMAING PART IS IN HAND WRITTEN FORM SOME WELL WISHERS HELP IS REQUESTED TO CONVERT IT INTO TYPED FORM CONTACTE NO 9442661010 THANKING YOU TO GO THROUGH ABOVE TRANSLATION

September 4, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: