OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

7.Thiru vaaliya muthaliyaar blessed and gave thiru vesaippaa

ganesheit August 17, 2019

திருவாலியமுதனார் அருளிய திருவிசைப்பா
Thiru vaaliya muthaliyaar blessed and gave thiru vesaippaa

கோயில் – பாதாதி கேசம்
Koil—paathathi keesam

In the following poems lord Siva’s appearance is explained from feet to head
இது இறைவனது திருவுருவைப் பாதாதி கேசமாக வர்ணிப்பது என்பது இதன் பெயராலே விளங்கும்.

மையல் மாதொரு கூறன் மால்விடை யேறி மான்மறி யேந்தியதடம்
MAYAL MAATHORU KOORAN MAAL VEDAI EERI MAAN MARI EANTHIYA THADM

Lord who has got lust feelings towards parvathi and then gave left part of his body to lordess parvathi and thirumal is converted in to bull and then used that full as travelling medium and lord Siva who has carried on his left hands
தன்னிடம் காம மயக்கம் கொண்டு பார்வதி பாகனாய் திருமால் ஆகிய காளையை இவர்பவராய் மான் குட்டியை ஏந்திய நீண்ட கையனாய்


கையன் கார்புரை யும்கறைக் கண்டன் கனல்மழுவான்
KAIYAN KAAR PURAIYM KARAI GANDAN KANAL MALU VAAN

The dark color clouds like poison tainted throat possessed lord Siva and then carried fire pot on his hands and malu battle force carried form
கார்மேகத்தே ஒத்த விடக்கறை பொருந்திய கழுத்தினனாய் கனலையும் மழுவையும் ஏந்துகின்றவனாய்


ஐயன் ஆரழல் ஆடு வான்அணி நீர்வயல் தில்லை அம்பலத்தான்
AYAN AAR ALAAL AADU VAAN NEER VAYAL THILLAI AMBALTHAAN

And the fully burning fire place dancing and then lovely fertile paddy fields are covered place is chithambaram where lord Siva in dancing form
நிறைந்த தீயிடைக் கூத்தாடுபவனாய் அழகிய நீர் வளம் வயல்கள் சூழ்ந்த தில்லைத் திருப்பதியின் பொன்னம்பலத்தில் உள்ளவனாய்


செய்ய பாதம் வந்தென் சிந்தை உள்ளிடம் கொண்டனவே. 1
SEIYA PAATHAM VANTHU EANN SINTHAI YULL EADAM KONDANAVEEA

Where dwelling lord Siva’s red color feet which are entered in to my mind and then permanently stayed form and then accepted as permanent place
உள்ள தலைவனுடைய சிவாத பாதங்கள் என் மனத்தின் கண் உள்ளே வந்து பொருந்தி அதனைத் தன இருப்பிடமாகக்

216. சலம்பொற் றாமரை தாழ்ந்தெ ழுந்த தடமும் தடம்புனல் வாய்மலர் தழீஇ
SALAM PON THAAMARAI THAALNTHU EALUNTHA THADAMUM THADAM PUNAL VAAI MALAR THALIEE

In the water filled ponds place lotus flower stems are strongly rooted form gowned where bloomed flowers are collected
நீரின் கண் பொலிவை உடைய தாமரைக் கொடிகள் ஆழமாக வேர் ஊன்றி வளர்ந்த குளங்களை உடையதாய் அந்த மிக்க நீரின் கண் உள்ள பூக்களைச் சேர்ந்து


அலம்பி வண்டறையும் அணி யார்தில்லை அம்பலவன்
ALAMBI VADU ARAIYUM ANIYAAR THILLAI AMBALAVAN

Those flowers are penetrated by honey bees are raising humming sounds in that surrounded place is ponnambalam temple where lord Siva dwelling
அவற்றைக் கிண்டி வண்டுகள் ஒழிக்கப் பெறுவதை அழகு நிறைந்த தில்லையம் பதியில் உள்ள பொன்னம்பலத்தில் உள்ளவனாய்


புலம்பி வானவர் தானவர் புகழ்ந்(து) ஏத்த ஆடுபொற் கூத்தனார் கழல்
PULAMBI VAANAVER THAANAVER PUGALTHU EETHA AADU PON KOOTHAN KALAL

Where deevaas and assuraass are praised form prayed and then happily dancing place and then golden form of lord Siva’s feet
முறையிட்டுத் தேவரும் அசுரரும் தன்னைப் புகழ்ந்து துதிக்கக் கூத்து நிகழ்ந்தும் பொன் போலச் சிறந்த கூத்தப் பிரானுடைய திருவடிகளில்


சிலம்பு கிண்கிணி என் சிந்தை உள்ளிடங் கொண்டனவே. 2
SELAMBU KINN KINI EANN SINTHAI YULL EADAM KONDANAVEEA

Place adorned the bell sound is emanated in my mind place as permanent form set in
அளிக்கின்ற கிண்கிணிகள் அடியேனுடைய சிந்தையில் தம் இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொண்ட

217. குருண்ட வார்குழல் கோதை மார்குயில் போன்மிழற்றிய கோல மாளிகை
KURUNDA VAAL KULAL KOOTHAI MAAR KUIL POON MLATRIYA KOLA MAALIGAI

The curling form of long hair possessed spinsters who are co co bird’s forms of lovely toddler like wards are speaking and those lovely big houses
சுருண்ட நீண்ட கூந்தலை உடைய மகளிர் குயில் போல இனிமையாக மழலை பேசும் அழகிய பேரில்லங்கள்


திரண்ட தில்லை தன்னுள் திருமல்லு சிற்றம் பலவன்
THERANDA THILLAI THANNUL THIRU MALLU CHITRAM BALAVAN

Are abundantly available place is Chidambaram which is wealth filled chitrambalam place lord Siva you are dwelling
மிகுதியாக உள்ள தில்லைத் திருப்பதியில் செல்வம் நிறைந்த சிற்றம்பலத்தில் உள்ளவனாய்


மருண்டு மாமலை யான்மகள் தொழ ஆடுங் கூத்தன் மணிபுரை தரு
MARUNDU MAA MALAI YAAN MAGAL THILA AADUM KOOTHAN MANI PURAI THARU

With astonishing form rock king daughter lordess parvvati is seen you’re dancing and those red color diamond like
திகைத்து நின்று இமவான் மகள் தொழுமாறு ஆடும் கூத்தப்பிரானுடைய செம்மணியை ஒத்த


திரண்ட வான்குறங்கென் சிந்தை யுள்ளிடங் கொண்டனவே. 3
THRANDA VAAN KURANG EANN SINTHAI YULL EADAM KONDANAVEEA

And those well grown thighs are entered in to my mine and then stayed there for ever
திரண்ட சிறந்த துடைகள் அடியேன் சிந்தையுள் தம் இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொண்டன

218. போழ்ந்தி யானை தன்னைப் பொருப்பன் மகள்உமை அச்சங் கண்டவன்
POLTHI YAAN THANAI PORUPPAN MAGAL YUMAI ACHAM KANDAVAN

To pealed the elephant skin and then adorned it as upper dress and then afterwards lordess yumaadevi got afraid of that act and then after seeing it
யானைத் தோலை உரித்துத் தன்னுடைய அச்செயலினால் மலைமகள் ஆகிய உமாதேவிக்கு ஏற்பட்ட அச்சத்தைப் பின்னர் கண்டவனாய்


தாழ்ந்த தண்புனல்சூழ் தடமில்கு சிற்றம்பலவன்
THALL NTHA THANN PUNAL SOOL THADAMIGU CHITRAMBALAVAN

In that chithamaram place water filled the cool ponds are covered place where lord Siva dwelling in chitrambalam temple place
ஆழ்ந்த குளிர்ந்த நீரால் நிறைந்த குளங்கள் சூழ்ந்ததும் மிகுந்ததும் தில்லைச் சிற்றம்பலத்திலுள்ள பெருமான்


சூழ்ந்த பாய்ப்புலித் தோல்மிசை தொடுத்து வீக்கும் பொன்நூல் தன்னினொடு
SOOLNTHA PAAI PULI THOL MISAI THODUTHU VEEKKUM PON NOOL THANNIN NODU

In encircled form leaf forward that tiger skin is pealed and ten adorned in the waist place as lower dress and on it snake is tied as belt firm and then three knotted thread adorned form
சுற்றி வந்து பாயும் புலியின் தோலை தன் இடுப்பின் மீது அணிந்து அதன் மேல் இழுத்துக் கட்டிய அழகிய பூணூலோடு


தாழ்ந்த கச்ச தன்றே தமியேனைத் தளிர்வித்ததே. 4
THALNTHA KACHA THANREEA THAMIYEEAN THALIR VITHTHEE

In encircled form tied the belt which is neat form which has attracted my mine and then mind is converted in to tired form
வளைத்துக் கட்டிய இடைக்கு பொருத்தமான கச்சு தன் உணர்வு இல்லாத அடியேன் உள்ள்ளத்தைத் தளரச் செய்தது

219. பந்த பாசமெலாம்அறப் பசுபாசம் நீக்கிய பன்முனிவரோ(டு)
BATHA PAASAM EALLAAM ARA PASU PAASAM NEEKIYA PAN MUNIVAROODU

The souls are tied with three types of impurities (aanavam kanmam maayai) all are broken form and restless ego filled mind is removed form and then so many saints and three thousand
ஆன்மாக்களிக் கட்டி உள்ள மூன்று மலக் கட்டுகள் எல்லாம் அறுபட்டு ஒழியும்படி தன முனைப்பாகிய உணர்ச்சியை நீக்கிய பல முனிவர்களோடு மூவாயிரம்


அந்தணர் வழங்கும் அணியார் தில்லை அம்பலவன்
ANTHANAR VALANGUM ANIYAAR THILLAI AMBALAVAN

Bharmins are praying place is lovely chithambaram place existing chitrambalam temple
அந்தணர்களும் வணங்குகின்ற அழகு வாய்ந்த தில்லையில் எழுந்தருளிய பொன்னம்பலவனின்


செந்தழல் புரைமேனியும் திகழும் திருவயிறும் வயிற்றினுள்
SEN THALAL PURAI MEENIYUM THIGALLUM THIRU VAIYIRUM VAYITRINUL

The fire like red color body place existing the sacred stomach and then in that belly place existing

சிவந்த நெருப்பை ஒத்த திருமேனியனும் விளங்குகின்ற அழகிய திருவயிறும் அத்திருவயிற்றிலுள்ள


உந்திவான்சூழி என்உள்ளத்(து) உள்ளிடங் கொண்டனவே. 5
YUNTHI VAAN SULI EANN YULATHU YULL EADAM KONDANAVEEA

That specialty possessed umbilical cord place is entered in to the Mind place and then permanently stayed there
சிறப்புற்ற உந்திச் சுழியும் என் மனத்தினுள் வந்து அதனைத் தம் இருப்பிடமாக ஆக்கின் கொண்டன


220. குதிரை மாவொடு தேர்பல குவிந்(து) ஈண்டு தில்லையுள் கொம்ப னாரொடு
KUTHIRAI MAAVODU THEER PALA KUVINTHU EENDU THILLAI YUL KOBANAAR RODU

With horses and elephants with it deevaas are approached place is chithambaram where the flower bunches form of dancing ladies
குதிரைகள் யானைகள் என்ற இவற்றோடு தேவர்கள் பல சேர்ந்து நெருங்குகின்ற தில்லையம் பதியிலே பூக் கொம்பு போன்ற ஆடல் மகளிரோடு


மதுரமாய் மொழியார் மகிழ்ந்தேத்து சிற்றம் பலவன்
MATHURAMAAI MOLIYAAR MAGILTHU EEATHU CHITRAM BALAVAN

And good musical notes are filled form singing songs who are happily praised place is chitramalam
இனிய இடைப்பாட்டைப் பாடுகின்றவர்கள் மகிழ்ந்து போற்றும் சிற்றம்பலத்தில் உள்ளவனாய்


அதிர வார்கழல் வீசி நின்றழ காநடம்பயில் கூத்தன் மேல்திகழ்
ATHIRA VAAR KALAL VEESI NINRA ALAGAA NADAM PAYIL KOOTHAN MEEAL THAGAL

The long form of legs are swayed form dancing lord Siva whose sacred body place existing
நீண்ட கழல் ஒலிக்கக் கால்களை வீசி அழகாகக் கூத்து நிகழ்த்துகின்ற கூத்தபிரான் திருமேனியின் மேல் விளங்கும்


உதர பந்தனம் என்னுள்ளத்(து) உள்ளிடங் கொண்டனவே. 6
YUTHARA BANTHANAM EANN YULLATHU YULL EADAM KONDANAVEEA

Above the belly place appearing variety of ornaments encircling in the neck place which has entered in to my mind and then permanently embedded there
வயிற்றின் மேல் காட்டப்படும் ஆபரணத்தின் பல சுற்றுக்கள் என் உள்ளத்தினுள் தமக்கு இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொண்டன

221. படங்கொள் பாம்பனை யானொடு பிரமன் பரம்பரா! அருளென்று
PADAM KOL PAAM BANAI YAAN NODU BHARAMAN PARAMPARAA! ARUL EANRU

The dancing five headed snake is used as sleeping bed form and that thirumal and bharma who are prayed under your feet that you are highly regarded person comparing others so lord Siva you may put your grace on us
படத்தை உடைய பாம்பைப் படுக்கையாகக் கொண்ட திருமாளுடனே பிரம்மனும் நின்னை நோக்கி மேலோனுக்கும் மேலானவனே எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக என்று


தடங்கையால் தொழவும் தழலாடுசிற் றம்பலவன்
THADAM KAIYAAL THOLAYUM THALAL AADU CHITRAM BALAVAN

With their long hand prayed where lord Siva carried fire on his hands and then dancing in the chitrambalam temple place and then that lords
நீண்ட கைகளால் தொழுது கையில் அனல் ஏந்தி ஆடும் சிற்றம்பலப் பெருமானுடைய


தடங்கை நான்கும்அத் தோள்களும் தடமார்பினில் பூண்கள் மேற்றிசை
THADAM KAI NAANGUM ATH THOIGALLUM THADA MAARBINIL POON GAL MEEAL THESAI

Whose four hands and sacred shoulders and then broad bosom place adorned ornaments and its upper place appearing?
நீண்ட கைகள்நான்கும் நான்கு திருத்தோள்களும் பரந்த மார்பில் அணிந்த அணிகல்களும் அவற்றின் மேலதாய்ப் பொருந்திய


விடங்கொள் கண்ட மன்றே வினையேனை மெலிவித்தவே. 7
VEDAM KOL GANDAM ANREEA VENAIYEEAN MELI VITHA NAVEEA

That poison consumed throat all are prayed that good deed possessed disciple I am and which is melted my mind and then got lean body
விடமுண்ட கண்டமும் ஆகிய இவைகள் இவற்றைத் தரிசிக்கும் நல்வினையை உடைய அடியேனை உள்ளத்தே உருக்கி மெலிவித்தன

222. செய்ய கோடுடன் கமலமலர் சூழ்தரு தில்லை மாமறை யோர்கள் தாந்தொழ
SEIYA KOODUDAN KAMALA MALAR SOOL THARU THILLAI MAA MARAI YOOR GAL THAAM THOLA

With best conches lotus flowers are filled ponds are surrounded the chithambarm temple place where highly regarded bharmins are living and praying lord Siva
சிறந்த சங்குகளோடு தாமரை மலர்கள் ஊரைச் சுற்றிக் காணப்படும் தில்லைத் திருப்பதியில் மேம்பட்ட வேதியர்கள் தொழுவும்


வையம் உய்யநின்று மகிழ்ந்தாடு சிற்றம் பலவன்
VAIYAM YUIYAA NIRU MAGIL THHADU CHITRAM BALAVAN

In this world evils are removed form of and then got goodness in life and in that way dancing chitrambalam lord Siva
உலகம் தீமை நீங்கி நன்மை பெறவும் நிலையாக மகிழ்ந்து கூத்து நிகழ்த்தும் சிற்றம்பலப் பெருமானுடைய


செய்யவாயின் முறுவலும் திகழும் திருக்காதும் காதினின் மாத்திரைகளோ(டு)
SEIYAA VAAYIL MURUVALUM THAGALUM THIRU KAATHUM KAATHINIL MAATHIRAI GALOODU

In the red color mouth place appearing white teeth and then lovely ears and those ear place adorned the kulai ornaments
சிவந்த வாயிலுள்ள பற்களும் விளங்கும் அழகிய காதுகளும் காதுகளில் அணிந்த குழைகளும்


ஐய தோடும் அன்றே அடியேனை ஆட்கொண் டனவே. 8
EAIYA THOODUM ANREEA ADIYEEANAI AAT KONDANAVEEA

And thodu ear ornament with its big lovlier appearance form I am surrender as slave under its feet
தோடும் தன் பேரழகால் அடியேனை அடிமைக் கொண்டன

223. செற்றவன் பரந்தீ எழச்சிலை கோலி ஆரழல் ஊட்டினான் அவன்
SETRAVAN PARAM THEE EALA SELAI KOOLI AAR ALAL VOOTINAN AVAN

With angry filled form destroyed three castles with fire arrow shot form and consigned it to rare fire to swallow it
சினம் கொண்டு கொடியவர்களின் மூன்று மதில்களும் தீ எழுமாறு வில்லை வளைத்து அவற்றை அறிய நெருப்புக்கு உணவாக்கினவனாய்


எற்றி மாமணிகள் எறிநீர்த் தில்லை அம்பலவன்
EATRI MAA MANIGAL EAARI NEER THILAAI AMBALAVAN

The big ruby diamonds are lashed form placed on the shore place and that abundant water bodies are filled place is Chidambaram where dwelling lord Siva
சிறந்த மணிகளை மோதிக் கரை சேர்க்கும் நீர் வளம் மிக்க தில்லை அம்பலத்தில் உள்ள பெருமானுடைய


மற்றை நாட்டம் இரண்டொடு மலரும் திருமுக மும்முகத்தினும்
MATRAI NAATAM EARANDIRU MALARUM THIRU MUGAMUM MUGATHINUL

Whose two eyes are possessed sacred face and then in the face place
மற்ற இரு கண்களோடு விளங்கும் திருமுகமும் முகத்தில்


நெற்றி நாட்டம் அன்றே நெஞ்சு ளேதிளைக் கின்றனவே. 9
NETRI NAATAM ANDREEA NENGU YULLEA THELAI KINRANAVEEA

Fore head eye and all are embedded in my chest place
நெற்றியுள்ள கண்ணும் அல்லலோ அடியேன் உடையா நெஞ்சினுள்ளே பதிந்துள்ளது.


தொறுக்கள் வான்கமல மலர்உழக்கக் கரும்பு நற்சாறு பாய்தர
THORU KAL VAAN KAMALA MALAR YULLAKA KARUMBU NAL CHAARU PAAI THARA

The cow herds are in the field place grown the lotus flowers are eaten and those cow leg place the sugar canes are smashed form the cane juice flooded in the field place
பசுக் கூட்டங்கள் வயல்களில் காலியாக முளைத்த தாமரைக் கொடிகளின் பூக்களை மேயவும் அவற்றின் கால்களில் மிதிபட்டுக் கருப்பஞ்சாறு வயல்களில் பாயவும்


மறுக்கமாய்க் கயல்கள் மடைபாய் தில்லை அம்பலவன்
MARUKKAMAAIKAYALGAL MADAI PAAI THIAI AMBALAVAN

And then attacked form of kayal fishes are got sorrow and then leap forward in to water ponds where existing
தாக்குண்ட கயல் மீன்கள் வருத்தி நீர் மடியை நோக்கிப் பாயும் தில்லையம் பதியில் உள்ளல அம்பலப் பெருமானுடைய


முறுக்கு வார்சிகை தன்னொடு முகிழ்த்தஅவ் அகத்து மொட்டொடு மத்தமும்
MURUKKU VAAR SEGAITHANODU MUGILTHA AVV AGATHU MOTODU MATHAMUM
முறுக்கிய நீண்ட சடையும் அச்சடையில் சிறிது மலர்ந்த மொட்டோடு கூடிய ஊமத்தம் பூக்களும்
Where twisted form of long hair and in that pigtail place bloomed form of yoomathai flowers


பிறைக்கொள் சென்னி யன்றே பிரியா (து) என்னுள் நின்றனவே.
PERAI KOL SENNI ANREEA PERIYAATHU EANN YUL NINRANAVEEA

And where adorned curved moon all are embedded in to my mind place lord Siva and I am your disciple
பிறை சந்திரனும் உடைய திருமுடிகள் என்றும் நினது அடியேனுடைய உள்ளத்தில் நிலை பெற்று உள்ளன

225. தூவி நீரொடு பூஅவை தொழு(து) ஏத்து கையின ராகி மிக்கதோர்
THOOVI NEERODU POO AVAI THOLUTHU EAATHU KAIYINAR AAGI MIKKA THOOR

With cool water given sacred bath to lord Siva and then conducted poojaas with flowers and then prayed and that form of folded hands are possessed deevaas and then highly regarded
நீரினால் அபிஷேகம் செய்து மலர்களினால் அர்ச்சித்து வணங்கித் துதிக்கும் கையினை உடையவர்களாய் மேலானதாகிய ஒப்பற்ற


ஆவி உள்நிறுத்தி அமர்ந்தூறிய அன்பினராய்த்
AAVI YULL NERUTHI AMARNTHUURIYA ANBINARRAAI

The breathing wind is controlled in the lungs and that form melted mine possessed and then love filled form
சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தி மிக மனம் விரும்பி உருகிய அன்புடையவர்களாய்த்


தேவர் தாந்தொழ ஆடிய தில்லைக் கூத்தினைத் திருவாலி சொல்லிவை
THEVAR THAAM THOLA AADIYA THILAI KOOTHINAI THIRU VAALI SOL EAVAI

In that way deevaas are praying lord Siva and who is dancing in the chitrambalam temple place and the poet named thiruvaai muthanaar who has praised form sang the above ten poems
தேவர்கள் வணங்க ஆனந்தக் கூத்து ஆடிய தில்லையுள் எழுந்தருளிய நடராசப் பெறுமானத் திருவாலிய முத்தனார் புகழ்ந்து பாடிய இப் பாடல்கள் பத்தினையும்


மேவ வல்லவர்கள் விடையான்அடி மேவுவரே. 11
MEEYA VALLAVERGAL VIDAIYAAN ADI MEEYU VAREEA

Those disciples who are singing before lord Siva and that disciples ultimately enter under lord Siva’s feet
துதிக்க வல்லவர்கள் இடப வாகனனாகிய சிவபெருமானின் திருவடிகளை அடைவார்கள்

  1. கோயில் – பவளமால்வரை
    KOIL – PAVALA MAAL VARAI

    The following poems are written as one poem ending last word is coming as first word of next poem. One heroin who has loved hero and in this way the poems are written

இப் பதிகம் அந்தாதித் தொடையாக அமைந்துள்ளது. அன்றியும் இப்பதிகம் தலைவனைக் காதலித்த தலைவியின் கூற்றாக அமைந்தது தலைவி இரங்கலுமாம் அடிகளில் ஆறு சீர்களும் ஏழு சீர்க்களுமாகக் கலந்து வந்துள்ளன.


பவளமால் வரையைப் பனிபடர்ந் (து)
PAVAL MAAL VARAI PANI PADARNTHU

The red color coral like big mountain is covered by snow form
பவளத்தால் ஆகிய பெரிய மலையைப் பணிபரவி மூடினால்


அனையதோர் படரொளிதரு திருநீறும்
ANAIYATHOOR PADER OLI THARU THIRU NEERUM

And in this way white sacred ashes are adorned all over the body
போல வெண்மையான ஒளி வீசும் திருநீற்றினைப் பூசி


குவளை மாமலர்க் கண்ணியும் கொன்றையும்
KUVALAI MAAMALAR KANNIYUM KONRAIYUM

The big kuvalai flower garland on hair place and then konrai flowers
பெரிய குவளை மலார்கலாகிய முடிமாளையும் கொன்றைப் பூவும்


துன்றுபொற் குழல்திருச் சடையும்
Thunru pon kullal thiru sadaiyum

At attractive form the curling lovely hair possessed form
பொருந்திய பொன்னிறமுடைய சுருண்ட அழகிய சடையை உடையவனாய்


திவள மாளிகை சூழ்தரு தில்லை
Thivala maaligai sool haru thillai

That light glittering mansions are covered Chidambaram place
ஒளி வீசும் மாளிகைகள் சூழ்ந்த தில்லை நகரிலே


யுள்திரு நடம்புரி கின்ற
YULL THIRU NADAM PUIGINRA

Where the sacred dancing is performing
திருக்கூத்து நிகழ்த்துகின்ற


தவள வண்ணனை நினைதொறும்
THAVA VANNANAI VENAI THORUM

And that white color body possessed lord Siva while thinking all the time
வெண்ணிறம் பொருந்திய சிவபெருமானை நின்னைக்கும் தோறும்


என்மனம் தழல்மெழு(கு)ஒக் கின்றதே. 1
EANN MANAM THALAL MELUGU VOKKINRETEEA

I am your disciple and my mind is gone near the fire place put the wax form melting
அடியேனுடைய உள்ள நெருப்பின் அருகில் இருக்கும் மெழுகு போல உருகுகின்றது

227. ஒக்க ஒட்டந்த அந்தியும் மதியமும் அலைகடல் ஒலியோடு
VOKKA VOTTANTHU ANTHIYUM MATIYAMUM ALAI KADAL OLIYOODU

With together form coming evening time and moon and then water waves are emanated sound
ஒரு சேர ஓடி வந்த மாலை நேரமும் சந்திரனும் தண்ணீர் அலைகின்ற கடலில் ஒலியோடு


நெக்கு வீழ்தரு நெஞ்சினைப் பாய்தலும் நிறையழிந்(து) இருப்பேனைச்
NEKKU VEEL THARU NENGINAI PAAI THALUM NERAI ALINTHU EARUPPENAI

With it melted form running my mind and at attacked by mammoth and then my mental balance tried to go away from me
சேர்ந்து உருகி ஓடுகின்ற அடியேனுடைய நெஞ்சினைத் தாக்கிய அளவில் அடக்க, என்ற பண்பு அழிய இருக்கும் அடியேன்


செக்கர் மாளிகை சூழ்தரு தில்லையுள் திருநடம் வகையாலே
SEKKAR MAALIGAI SOOL THARU THILLAIYUL THITU NADAM VAGAIYAALLEEA

The red color light filled mansions are covered place is chithambarm city place where lord Siva’s sacred dance is practiced so that
செந்நிற ஒளியை உடைய மாளிகைகள் சூழ்ந்த தில்லை நகரில் எம்பெருமான் திருக்கூத்தை தரிசித்த காரணத்தால்


பக்கம் ஒட்டந்த மன்மதன் மலர்க்கணை படுந்தொறும் அலைந்தேனே. 2
PAKKAM VITTANTHA MANMATHAN MALAR KANAI PADUM THORUM ALAINTHEENEEA

And nearby place shot manmatha flower arrows while it touches my body I am got sorrow
பக்கம் ஓடி வந்த மன்மதனுடைய பூக்களாகிய அம்புகள் அடியேன் மேல் படுந்தொறும் அடியேன் மேல் வருந்தினேன்

228. அலந்து போயினேன் அம்பலக் கூத்தனே அணிதில்லை நகராளீ
ALAINTHU POOYINEEAN AMBALA KOOTHANEEA ANI THILAI NAGER AALI

Where lord Siva you are dancing and that lovely chithambaram place you are ruling
சபையில் நடனமாடும் பெருமானே அழகிய தில்லை நகரை ஆள்பவனே


சிலந்தியை அரசாள்க என்(று) அருள்செய்த தேவதே வீசனே
SELANTHIYAN ARASAALGA EANRU ARUL SEITHA THEEVA THEE VEESANEEA

One spider which has did sacred service to you and then in the next birth allowed to birth in the royal family and allowed to rule the state and in that way blessed co chenga cholan king and that form of lord Siva you are controlling the deevaas also
திருத்தொண்டு செய்த சிலந்தியை அதன் மறு பிறப்பில் அரச குடும்பத்தில் தோன்றி நாட்டை ஆளுமாறு அருள் செய்த பெரும் தேவர்களையும் அடக்கி ஆள்பவனே


உலந்தமார்க் கண்டிக் காகிஅக் காலனை உயிர்செக வுதைகொண்ட
YULARNTHA MAARGANDI KAAGI AKK KAALANAI YUIR SEGA YUTHAI KONDA

The shattered form of margandaaya saint whose life is tried to corner by death god ema at the end of his life period but lord Siva kicked and killed him and that sacred feet
பொலிவு இழந்த மார்கண்டேயன் பொருட்டு அவன் உயிரைப் பறிக்கவந்த அந்தக் காலனை உயிர் நீங்குமாறு உதைத்த உன் திருவடிகள்


மலர்ந்த பாதங்கள் வனமுலை மேலொற்ற வந்தருள் செய்யாயே. 3
MALAR PAATHAM VANAMULAI MEAL VOTRA ARUL SEIYAAYEEA

In that floated form of feet is embedded in my breast place lord Siva you may bless me
பரந்த உனது பாதங்கள் என் அழகிய கொங்கையின் (முலைகளின் மீது) அழந்தப் படியுமாறு அருள் செய்வாயாக

229. அருள்செய்(து) ஆடுநல் அம்பலக் கூத்தனே ! அணிதில்லை நகராளீ
ARULSETHUAADU NALL AMBALAK KOOTHANEEA ANI THILAI NAGER AALI

At the disciple place put your grace and then that highly regarded temple place lord Siva you are dancing and then ruling that chithambaram temple place
அடியவர்கள் திறத்து அருள் செய்து மேம்பட்ட பொன்னம்பலத்தில் கூத்து நிகழ்த்தும் கூத்தப் பிரானே அழகிய தில்லை நகரை ஆள்பவனே


மருள்செய்(து) என்றனை வனமுலை பொன்பயப் பிப்பது வழக்கமோ?
MARUL SEITHU EAN THANAI VANAMULAI PON PAYAPPITHU VALAK KAAMOO

Lord Siva you have emanated lust feelings towards me and then in my lovely breast place pasalai decease affected form you have put in that poignant situation and is it ethical one please tell me
அடியேனுக்குக் காமமயக்கத்தை உண்டாக்கி அடியேனுடைய அழகிய முலைகளைப் பசலை நிறம் பாயச் செய்வது நீதியான செயல் ஆகுமோ


திரளும் நீள்மணிக் கங்கையைத் திருச்சடைச் சேர்த்திஅச் செய்யாளுக்(கு)
THARUL NEEL MANI GANGAIYAI THIRU SEDAI SEERTHI ACH SEIYAALUKKU

The Ganges water is flushing out the ruby diamond from the water and that Ganges River is concealed on the head place and that act is forgiven form of lordess parvathi
நீர் திரண்டு ஓடும் நீண்ட மணிகளை அடித்து வந்து கங்கையைத் திருச்சடையில் வைத்துக் கொண்டு அச் செயலைப் பொறுத்துக் கொண்ட பெரும் கற்பினனாகிய


உருவம் பாகமும் ஈந்துநல் அந்தியை ஒண்ணுதல் வைத்தோனே. 4
YURUVAM BAAGAMUM EENTHU NALL ANTHIYAI VONNUTHAL VAI THOONOO

And that parvathi is given left part of the body and then fore head place fire is kept and that act you may think over is it proper one
பார்வதிக்கு உன் உடம்பில் ஒருபாகத்தே வழங்கி பெரிய அழகிய தீயினை நெற்றியில் வைத்த பெருமானே நின் செயலை நினைத்துப்பார்

230. வைத்த பாதங்கள் மாலவன் காண்கிலன் மலரவன் முடிதேடி
VAITHA PAATHANGAL MAALAVAN KAAN GILAN MAAL AVAN MUDITHEEDI

Lord Siva your feet are tried to search by thirumal which is penetrated beyond seven under worlds and then bharma who has tried to search the head but which is upper seven worlds are penetrated form
சிவபெருமான் ஏழ் உலகங்களுக்கும் கீழே ஊடுருவு மாறு வைத்த திருவடிகளைத் திருமால் காண இயலாதவனாயினான் பிரம்மன் மேல் ஏழு உலகங்களையும் கடந்து ஊடுருவிய திருமுடியைக்


எய்த்து வந்திழந்(து) இன்னமும் துதிக்கின்றார் எழில்மறை அவற்றாவே
EAITHUVANTHU EALINTHUEANNAMUM THTHIKINRRAR EALIL MARAI AVATRAAVEEA

They are unable to see your feet and head then got lean body so they are come down in this world by veetha veses are chanting form they are praising under your feet
காண இயலாமல் மனம் இளைக்க இருவரும் நில உலகிற்கு வந்து அழகிய வேத வாக்கியங்களால் இப்பொழுது உன்னைப் புகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர்


செய்த்தலைக் கமலம் மலர்ந்தோங்கிய தில்லை அம்பலத் தானைப்
SEI THALAI KAMALAM MALARNTHU VOONGIYA THILLAI AMBALATHAANAI

In the fertile land place lotus flowers are weed form growing that place is Chidambaram place lord Siva you are dancing form
நன் செய் வயல்களிலே தாமரைகள் கலைகளாக வளர்ந்து ஓங்கும் தில்லையில் அம்பலத்தில் கூத்து நிகழ்த்தும் உன்னைப்


பத்தியாற் சென்று கண்டிட என்மனம் பதைபதைப்(பு) ஒழியாதே. 5
BATHIYAAI SENRU KANDIDA EANN MANAM PATHAI PATHAIPPU OLIYAATHEEA

I am showered love and then approached you and then my mind is emotional filled form it, it is not left out
பக்தி செலுத்தி அடைந்து சென்று வணங்க என் மனமானது பதை பதைத்து நிற்றலிலிருந்து நீங்காது

231. தேய்ந்து மெய்வெளுத்(து) அகம் வளைத்து அரவினை அஞ்சித்தான் இருந்தேயும்
THEENTHU MEI VELUTHU AGAM VALAINTHU ARAVINAI ANGI THAAN EARUN THEEYUM

The body is eroded form and then from this body in pale form and then curved form and then afraid to snakes which are dwelling on your hair place
உடல் தேய்ந்து அச்சத்தால் வெளுத்து உட்புறம் வளைந்து பாம்பினை அஞ்சித் தான் உன் சடையிலே இருக்கும் நிலையிலும்


காய்ந்து வந்துவந்(து) என்றனை வலிசெய்து கதிர்நிலா எரிதூவும்
KAAINTHU VANTHU VANTHU EAN THANAI VALI SEITHU KATHIR NELLAA EARI THOOYUM

You have frowned up on me and then so many period you have forcefully approached me and then put me in trouble and then the moon rays are flashed on me the fire is sprayed form
அடியேனை வெகுண்டு பலகாலும் என்னை வலிய வந்து அணுகிய என்னை துன்புறுத்தி ஒளிக்கதிர்களை உடைய நின் அடியேன் மீது நெருப்பைத் தூவுகிறது


ஆய்ந்த நான்மறை அந்தணர் தில்லையுள் அம்பலத்(து) அரன்ஆடல்
AAINTHA NAAN MARAI ANTHANAR THILAIYULL AMBALATHU ARAN AADAL

Four veethaas are well annualized those best Brahmins are living in Chidambaram place where lord Siva in gold temple place dancing who is my lord
நான்கு வேதங்களையும் ஆராய்ந்த சிறந்த அந்தணர்கள் வாழும் தில்லை நகரில் உள்ள பொன் மன்றத்தில் எம் பெருமானுடைய கூத்து நிகழ்த்தும்


வாய்ந்த மாலர்ப் பாதங்கள் காண்பதோர் மனத்தினை உடையேற்கே.
VAAINTHA MAA MALAR PAATHANGAL KAANBATHOOR MANATHINAI YUDAIYAAR KEEA

And that highly regarded flowery feet is seen and in that mentality possessed I am
மேம்பட்ட மலர்களைப் போன்ற திருவடிகளைக் காணும் எண்ணமுடைய அடியேன் மீது


232. உடையும் பாய்புலித் தோலும்நல் அரவமும் உண்பதும் பலிதேர்ந்து
YUDAIYUM PAAI PULI THOOLUM NAL ARAVAMUM YUNBATHU PALI THEERNTHU

Lord Siva you have adorned the leap forward that tiger skin in the waist place and on it tied the snake as belt form and then you are eating begging food only
உடையாகக் கொள்ளுவான பாய்கின்ற புலியின் தோலும் பெரிய பாம்புமே ஆகும் உண்பதும் பிச்ச எடுத்துக் கொள்ளும் உணவே


விடைய(து) ஊர்வது மேவிடங் கொடுவரை, ஆகிலும் என்நெஞ்சம்
VEDAIYATHU VOORVATHU MEEAL EADAM KODU VARI AAGILUM EANN NENJAM

To ascend on the back of the bull and then travel everywhere and dwelling place is wild kaiyilai mills and whatever form you are, and then my mind
ஏறிச்செல்லும் காளையே தங்கும் இடம் கொடிய கயிலாய மலையே இவ்வாறு இருந்தாலும் என் மனமானது


மடைகொள் வாளைகள் குதிகொளும் வயல்தில்லை அம்பலத்து அனலாடும்
MADAL KOL VAALAIGAL GUTHI KOLLUM VAYAL THILLAI AMBALATHU ANAL AADUM

Where the water bodies fastly moving the vaali fishes are jump and leaf forward and that chithambaram place where malu battle force carried on hand and then dancing
நீர் மடையில் ஓடி வருகின்ற வாளை மீன்கள் தாவிக் குதிக்கின்ற வயல்களை உடைய தில்லையில் உள்ள சிற்றம்பலத்தில் நின்று மழு ஏந்தி நடனமாடும்


உடைய கோவினை அன்றிமற்று ஆரையும் உள்ளுவது அறியேனே. 7
YUDIYA KOOVINAI ANRI MATRU AARAIYUM YULLUVATHU ARUYEENEEA

That form of lord Siva who has taken me as his slave so I will only think over him all the time and do not think over any other god in this world
என்னை அடிமையாக இறைவன் அல்லாமல் வேறு ஒருவரையும் நினைத்தலை நான் அறியேன்

233. அறிவும் மிக்கநல் நாணமும் நிறைமையும் ஆசையும் இங்குள்ள
ARIYUM MIKKA NALL NAAMAMUM NERAIMAIYUM AASAIYUM EANGU YULLA

Knowledge and highly regarded hesitation and then modesty and submissive ness and in this world material goods likings and then in this world living
அறிவும் மிக மேம்பட்ட நாணமும் அடக்கமும் உலகப் பொருள் இடத்து ஆசையும் இந்த உலகில் உள்ள


உறவும் பெற்றநற் றாயடு தந்தையும் உடன்பிறந் தவரோடும்
YURAYUM PETRA NAL THAAYUM THANTHAIYUM YUDAN PERAN THAVAROODUM

Relatives and father and mother who gave birth to me and brothers and sisters from all that relationships are kept away and then entered in to your fold so please accept me as your disciple and then lord Siva you have descended in the chithamaram temple place
உறவினர்களும் பெற்ற தாயும் தந்தையும் உடன் பிறந்தவர்களும் என்னைப்


பிரியுமாறு அப்பண்புகளையும் அவர்களையும் விடுத்து
PERIYA VITTU YUNAI ADAINTHANAN EANRU KOL PERUM PATTRA PULIYOORIN

பிரியுமாறு அப்பன்புகளியும் அவர்களையும் விடுத்து உன்னைப் பற்றுக் கோடாக அடைந்துள்ள அடியேனை ஏற்றுக் கொள்வாயாக பெரும்பற்றப் புலியூரில்


மறைகள் நான்கும்கொண் டந்தணர் ஏத்தநன் மாநடம் மகிழ்வானே. 8
MARAIGAL NAANGUM KONDU ANTHANAR EAATHUM MAANADAM MAGILTHAVANEEA

The four veethaass are well learnt bharmins
Who are daily chanting glory of lord Siva and then in this way lord Siva you have been dancing in the chthambaram temple place
நான்கு வேதங்களின் வாக்கியங்களையும் கொண்டு அந்தணர்கள் புகழ மேம்பட்ட சிறந்த கூத்தினை மகிழ்ந்து ஆடும் பெருமானே

234. வான நாடுடை மைந்தனே ! ஓ என்பன் ‘வந்தரு ளாய்’ என்பன்
VAANANAADU YUDAI MAINTHANEEA ‘’OO’’ EANBAN VANTHU ARULAAI EANBAN

Lord Siva sivalogam is your state that mighty power possessed lord Siva and in that way I will beg before you will you come down and then bless me and in this way I ask before you
சிவலோகத்தை தனது நாடாக உடைய வலிமை வாய்ந்தவனே என்று முறையிடுவேன் நீ வந்து அருள்புரிவாயா? என்பேன்


பால்நெய் ஐந்துடன் ஆடிய படர்சடைப் பால்வண்ணனேஎன்பன்
PAAL NEI EAINTHUDAN AADIYA PADER SADAI PAAL VANNA NEEA EANBAN

Lord Siva you are given sacred bath with five type of cow products and then spread over hair and then sacred ashes are adorned form of white body color possessed lord Siva
பால் நெய் தயிர் முதலிய பஞ்ச கெளயத்துடன் அபிசேகம் செய்யப்பட்ட விரிந்த சடையையும் வீபூதி பூசிய தாள் பால் போன்ற வெண்ணிறத்தையும் உடையவனே


தேனமர் பொழில் சூழ்தரு தில்லையுள் திருநடம் புரிகின்ற
THEEN AMER POLIL SOOL THARU THILLAI YUL THIRU NADAM PUIGINRA

The honey hives are filled plantations are covered place is Chidambaram where lord Siva you are dancing
தேன் கூடுகள் மிகுந்த சோலைகள் சூழ்ந்த தில்லையுள் திருநடனம் செய்கின்ற


என்ன வாமணிப் பூணணி மார்பனே ! எனக்கருள் புரியாயே. 9
EEANA VAA MANI OON ANI MAAR BANEEA EANNAKU ARUL PURIYAAYEEA

The pig teeth adorned ornaments form that sacred bosom possessed lord Siva and in this way I will call you so you must speedily bless me
பன்றிக் கொம்பாகிய அழகிய ஆபரணத்தை அணிந்த திரு மார்பை உடையவனே என்பேன் ஆதலால் எனக்கு நீ விரைந்து அருள் செய்வாயாக

235. புரியும் பொன்மதில் சூழ்தரு தில்லையுள் பூசுரர் பலர்போற்ற
PURIYUM PON MATHIL SOOL THARU THILLAIYUL POOSURER PALAR POOTRA

All the realized those protection walls are covered place is Chidambaram where this land devas in this way called Brahmins so many are daily praying form
எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளப்படும் அழகிய மதில்களால் சூழப்பட்ட தில்லை நகரிலே நீலத் தேவர் எனப்படும் அந்தணர்கள் பலரும் துதிக்குமாறு


எரிய(து) ஆடும்எம் ஈசனைக் காதலித்(து) இனையவர் மொழியாக
EARI YATHU AADUM EAMM EESANAI KAATHALITHU EANAIYAVER MOLIYAAGA

Lord Siva you have carried fire pot on your hands my dear lord Siva and then love form of liked and then lord Siva’s grace is not got completely and then got sorrow and that form of heroin and whose wards form
நெருப்பைக் கையில் சுமந்து கூத்து நிகழ்த்தும் எம் பெருமானே ஆசைப்பட்டு அவன் அருள் முழுமையாகக் கிட்டாமையால் வருந்தும் தலைவி கூறும் மொழிகளாக


வரைசெய் மாமதில் மயிலையர் மன்னவன் மறைவல திருவாலி
VARAI SEI MAANATHIL MAYILAIYAR MANNAVAR MARAIVALA THIRU VAALI

The hill form of big protection walls are possessed place is thiru mayilaadu thurai and that place leader who is excelled in veethaass named thiru aali amuthan
மலையைப் போன்ற பெரிய மதில்களை உடைய திருமயிலாடுதுறை என்ற ஊருக்குத் தலைவனான வேதங்களில் வல்ல திரு ஆழி அமுதன்


பரவல் பத்திவை வல்லவர் பரமன(து) அடியினை பணிவாரே. 10
PARAVAL PATHIVAI VALLAVAR PARAMANATHU ADIEANAI PANIVAAREEA

Those disciples who are before standing lord Siva and singing it and learnt its meaning completely they ultimately enter in the sivalogam where under lord Sivas feet submissive form live there for ever
முன் நின்று போற்றிய இப்பத்துப் பாடல்களையும் கற்று வல்லவர் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளின் கீழ்ச் சிவலோகத்தில் அவனைப் பணிந்து கொண்டு வாழ்வார்கள்

கோயில் — அல்லாய்ப் பகலாய்
KOIL- ALLAI PAGALAAI

The following poems describes lord Siva in dancing form and that specialty is described here
இத் திருப்பதிகம் தில்லைக் கூத்தப்பெருமான் அம்பலத்தின் கண் ஆடும் சிறப்பைப் புகழ்ந்து பாடுவது


236. அல்லாய்ப் பகலாய் அருவாய் உருவாய் ஆரா அமுதமாய்க்
ALLAI PAGALAAI ARUVAAI YURUVAAI AARAA AMUTHA MAAI

Lord Siva you are night and day form and then abstract and concrete form and ever tastier form of nectar
இராவாகவும் பகலாகவும் உருவம் அற்ற பொருளாகவும் உருவம் உடைய பொருளாகவும் தெவிட்டாத அமுதமும் ஆகி இருப்பத்தோடு


கல்லால் நிழலாய் கயிலை மலையாய் காண அருளென்று
KALAAL NELAL AAI KAIYILAI MALAYAAI KAANA ARUL EANNRU

And then seated in the aal tree shadow as teacher guru form and in this way set form ruling kaiyilai hills and you leader to me so please allow us to see your sacred appearence
கல்லால மரத்தின் நிழலில் உள்ளவனாகவும் அமையும் கயிலை மலைத் தலைவனே உன் திருவுருவைக் காணும் பேற்றை எங்களுக்கு அருளுவாயாக என்று


பல்லா யிரம்பேர் பதஞ்சலிகள் பரவ வெளிப்பட்டுச்
PALLAIYIRM PEEAR PATHANGALIGAL PARAVA VELIPPATTU

Just like pathanjali saint and thousands of other saints are prayed before you and all are requested to appear before them as deity form and then lord Siva you have appeared before them in dancing form in chitrambalam temple place
பதஞ்சலி முனிவர் போன்ற பல்லாயிரவர் சான்றோர்கள் முன் நின்று வேண்ட அவர்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி வெளிப்பட்டு


செல்வாய் மதில் தில்லைக்(கு) அருளித் தேவன் ஆடுமே 1
SEIVAAI MATH THILLAIKKU ARULI THHVAN AADUTHUMEEA

Where up to clouds level constructed protection walls are covered place is chithambarm where lord Siva put his grace on his disciples and then happily dancing here
மேக மண்டலம் வரை உயர்ந்த மதில்களை உடைய தில்லைக் கண் உள்ள அடியார்களுக்கு அருள் செய்து எம்பெருமான் கூத்து நிகழ்த்துகிறான்

237. அன்ன நடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில்தில்லைத்
ANNANADAI YAAR AMUTHA MOLIYAAR AVERGAL PAYIL THILLAI

Anna birds form gaiety walking and then nectar like tastier wards are talking in those chitham baram temple place
அன்னப் பறவை போன்ற நடையினையும் அமுதம் போன்ற இனிய சொற்களையும் உடைய இளம் மகளிர் வாழும் தில்லைப் பதியில்


தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம் பலந்தன்னுள்
THENNAN THAMILUM EASAIYUM KALANTHA CHITRAM BALAM THANYULL

Pandya king who has developed the music notes filled form of Tamil poems are roaring form singing place is Chidambaram
பாண்டியன் வளர்த்த தமிழும் இசையும் கலந்து முழங்கும் சிற்றம்பலத்தில்


பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்துப் புலித்தோல் பியற்கிட்டு PONNUM MANIYUM NERANTHA THALATHU PULI THOOL PEYAR KITTU
Gold and diamonds are spill over everywhere and tiger skin is adorned in the neck place and then glittering form of waists are possessed lordess yumadevi seeing form lord Siva dancing in excellent form
பொன்னும் மணிகளும் பரந்து பொருந்திய இடத்திலே புலித்தோலை பிடரியின் மேல் தரித்து(தோளில்)

மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. 2
MINNIN EADAIYAAL YUMAIYAAL KAANA VEGIRTHAN AADUMEEA

மின்னலைப் போன்ற இடையினை உடைய உமாதேவி காண மற்றவரிடம் வேருபட்டவனாகிய சிவபெருமான் கூத்து நிகழ்த்துகிறான்

238. இளமென் முலையார் எழில்மைந் தரொடும் ஏரார் அமளிமேல்
EALAMEN MULAI YAAREALIL MAIN THARODUM EERAAR AMALI MEEAL

The young tender breasts are possessed ladies and lovely husbands with whom lied down on bed
இளமையான மென்மையான கொங்கைகளை உடைய மகளிர் அழகிய இளைஞலுடன் அழகு மிகுந்த படுக்கையின் மேலே


திளையும் மாடத்திருவார் தில்லைச் சிற்றம் பலந்தன்னுள்
THILAYUM MADATHIRU VAAR THILLAI CHITRAM BALAM THANNUL

Where the happiness is enjoying and that wealth filled mansions are covered place is Chidambaram where glory filled form
இருந்து இன்பம் அனுபவிக்கின்ற செல்வம் நிறைந்த மாளிகை சூழ்ந்த தில்லையில் உள்ள சிற்றம்பலத்துள் அளவற்றப் பெருமையினை உடைய


வளர்பொன் மலையுள் வயிர மலைபோல் வலக்கை கவித்துநின்(று)
VALAR PON MALAIYULL VAIRAMALAI POL VALAKKAI KAVITHU NINRU

And then in the golden roof place where lord Siva curved form of kept right hand and then dancing
உயர்ந்த பொன் மலையுயனுள்ளே அமைந்த வயிர மலை போல வலக்கை வளைத்துக் கொண்டு நின்று


அளவில் பெருமை அமரர் போற்ற அழகன் ஆடுமே. 3
ALAVILPERUMAI AMARER POTRA ALAGAN AADUMEEA

And then innumerable glory filled deevaas are praying form lord Siva dancing
எல்லையற்ற பெருமை உடைய தேவர்களும் வழிபடுமாறு எம்பெருமான் கூத்து நிகழ்த்துகிறான்


239. சந்தும் அகிலும் தழைப்பீ லிகளும் சாதி பலவுங்கொண்டு
SANTHUM AGILLUM THALAI PEELI GALLUM SAATHI PALAYUM KONDU

The sandal wood tree agil tree satikkaai tree peacocks feathers and jack fruit tree all are pushing down form
சந்தனமரம் அகில்மரம் சாத்திகாய் மறை தழைத்த மயில் தோகை பலா மரம் ஆகிய இவற்றைத் தள்ளிக் கொண்டு


உந்தி இழியும் நிவவின் கரைமேல் உயர்ந்த மதில்தில்லைச்
YUNTHI EALIYUM NIVA VIN KARAI MEEAL YURAINTHA MATHIL THILLAI

From the hill place descended form flowing that neevaa tree southern bank where the high raised protection walls are covered place is thillai chithambarm
மலைமீது இருந்து கீழ் இறங்கி ஓடி வருகின்ற நிவா நதியின் தென்கரையில் உயர்ந்த மதில்களை உடைய தில்லை என்ற பெயருடைய


சிந்திப் பரிய தெய்வப் பதியுட் சிற்றம் பலந்தன்னுள்
SINTHIP PARIYA THEAIVA PATHIUL CHITRAM BALAM THAN NUL

And not to be thinking over that godly place is chithambaram
நினைக்கவும் அரிய தெய்வத் திருத்தலத்துச் சிற்றம்பலத்தில்


நந்தி முழவங் கொட்ட நட்டம் நாதன் ஆடுமே. 4
NANTHI MULAVAM KOTTA NATAN NAATHAN AADUMEEA

Where thiru nanthi deevar beating the drum sound and then accordingly lord Siva dancing
திரு நந்தி தேவர் முழவு ஒலிக்கச் சிவபெருமான் திருக்கூத்து நிகழ்த்துகின்றார்

240. ஓமப் புகையும் அகிலின் புகையும் உயர்ந்துமுகில்தோயத்
VOOMAP PUGAIYUM AGILIN PUGAIYUM YUARNTHU MUGIL THOOYA

The yaaga fire and agil wood fumes all are raised upward and then mingled with the clouds
வேள்விப் புகையும் அகிலின் புகையும் மேல் நோக்கிச் சென்று மேகத்தோடு பொருந்துமாறு


தீமெய்த் தொழிலார் மறையோர் மல்கு சிற்றம் பலந்தன்னுள்
Theemei tholilaar maraiyoor malgu chitram balam thannul

Those bharamins are yaaga fire developing work is doing those bharmins are abundantly available in the chithambaram place
தீ ஓம்பும் தொழிலை உடைய அந்தணர்கள் மிகுதியாக இருக்கும் சிதம்பரத்தில்


வாமத்(து) எழிலார் எடுத்த பாதம் மழலைச் சிலம்பார்க்கத்
Vaamathu alilaar eadutha paatham malalai selam baarkka

Lord Siva whose left side elevated form of leg is doing good to all and from that leg soft form of anklets are raising sound
இடப் பக்கத்து அழகு மிக்க அனுக்கிரகமாகிய தொழிலைச் செய்யும் எடுத்த (தூக்கிய) பாதத்தில் (குஞ்சித பாதத்தில்) மென்மையான ஓசையை உடைய சிலம்பு ஒலிக்க


தீமெய்ச் சடைமேல் திங்கள் சூடித் தேவன் ஆடுமே. 5
Thee mei sdaimeeal thingal soodi heevan aadumeea

And then fire form of fed color glittering light and then in the hair place curved moon is adorned and in that way lord Siva dancing (lord Siva whose right leg put on land place and then left leg lifted form dancing)
நெருப்பைப் போலச் செந்நிறமான ஒளி வீசும் சடைமேல் பிறைச் சந்திரனை அணிந்து எம்பெருமான் திருநடனம் புரிகின்றார் (இடது திருவடி தூக்கியும் வலது திருவடியை ஊன்றியும் நடனம் ஆடுகின்றார்)


241. குரவம் கோங்கம் குளிர்புன்னை கைதை குவிந்த கரைகள்மேல்
Kuravam kongam kulirtha punnai kaithai kuvintha karail meeal

The trees are kuravam kongam and cool punnai and then taalai bushes all are abundantly grown in the sea side place
குரவம் கோங்கம் குளிர்ந்த புன்னை என்ற மரங்களும் தாழைப் புத்தரும் திரண்டு உள்ள கடற்கரைப் பகுதிகளில் மேல்


திரைவந் துலவும் தில்லை மல்கு சிற்றம் பலந்தன்னுள்
Therai vanthu yullayum thillai malu chitram balam than nul

Where waves are wandering in those place is Chidambaram where existing temple is Chidambaram
அலைகள் வந்து உலவும் தில்லை நகரில் விளங்கும் சிற்றம்பலமாகிய


வரைபோல் மலிந்த மணிமண் பபத்து மறையோர் மகிழ்ந்தேத்த
Varian pol Malinda main mandabathu maraitoor magilthu eetha

The hill form filled ruby diamond filled mandaba place where bharmins are happily praying
மலையைப் போன்ற நிறைந்த இரத்தினங்களால் அமைக்கப்பட்ட மண்டபத்தில் அந்தணர்கள் மகிழ்ந்து துதிக்கவும்


அரவம் ஆட அனல்கை ஏந்தி அழகன் ஆடுமே. 6
Aravam aada anal kai eenthi alagan aadu meea

Lord Siva who has carried fire pot on hand and then snakes are dancing form lord Siva dances
பாம்பு ஆடவும் தீயைக் கையில் ஏந்தி அழகனாகிய கூத்த பிரான் திருக்கூத்து நிகழ்த்துகின்றான்

242. சித்தர் தேவர் இயக்கர் முனிவர் தேனார் பொழில்தில்லை
Sither theevar eayakkar munivar theenaar polil thillai

Sithers deevers eayakers and saints are clubbed form prayed lord Siva where honey filled plantations are covered place lord Siva seated
சித்தர்கள் தேவர்கள் இயக்கர்கள் முனிவர்கள் ஒன்று கூடி போற்றி வேண்ட தேன் பொருந்திய சோலைகள் சூழ்ந்த தில்லையில் வீற்றிருக்கும்


அத்தா! அருளாய் அணியம் பலவா! என்றென் றவரேத்த
Athaa! Arullai ani ambalavaa! Ennru aver eaatha

My dear leader you have descended in the ponnambalam temple place and then bless us and in this way so many times called lord Siva and then prayed
தலைவனே அழகிய பொன்னம்பலத்தில் எழுந்தருளியவனே எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக என்று பலமுறை புகழ்ந்து கூறி அவர்கள் துதிக்க


முத்தும் மணியும் நிரந்த தலத்துள் முளைவெண் மதிசூடிக்
Muthum maniyum nerantha thalathul mulai venn mathi soodi

Lord Siva you have adorned pearls ruby diamonds are mixed form in the dancing stage pace and then the white curved moon is adorned form
முத்துக்களும் மற்றைய மணிகளும் கலந்து நிறைந்துள்ள சிற்சபையை அரங்கத்துள் வெள்ளிய இளம்பிறைச் சந்திரனை தரித்து


கொத்தார் சடைகள் தாழ நட்டம் குழகன் ஆடுமே. 7
Kothaar sadaigal thaala natyam kulagan aadumeea

The flowers are filled hair is hanging form and that handsome form of lord Siva is dancing
பூங்கொத்துகள் நிறைந்த சடைகள் தொங்க அழகனாகிய இறைவன் திருநடனம் புரிகின்றான்

243. அதிர்ந்த அரக்கன் நெரிய விரலால் அடர்த்தாய் அரளென்று
Athirntha arakkan neriya verallaal adarthaai arul eanru

The emotional form raised huge sound those ravanaass body is smashed form lord Siva you have put your thumb finger on the top of the hills and then give pain to ravana and that form of lord Siva please put your grace on us
ஆரவாரம் செய்த அரக்கனாகிய இராவணன் உடல் நொறுக்குமாறு கால் விரலால் துன்புருத்தியவனே எங்களுக்கு அருளுவாயாக


துதித்து மறையோர் வணங்கும் தில்லைச் சிற்றம் பலந்தன்னுள்
Thu thithu maraiyoor vanangum thillai chitrambalathul

In this way praising bharmins who are praying in the chithambaram place
என்று போற்றி வேதியர்கள் வழிபாடும் தில்லையம் பதியில் உள்ள சிற்றம்பலமாகிய


உதித்த போழ்தில் இரவிக் கதிர்போல் ஒளிர்மா மணிஎங்கும்
Yuthitha poolthil earavi kathir pol oli maa mani eangum

The early morning sun spread over ray’s form where ruby diamonds spread over light every where
உதய நிலைச் சூரியனின் கிரணங்கள் போல ஒளிவீசுகின்ற மேம்பட்ட மணிகள் எல்லா இடத்தும்


பதித்த தலத்துப் பவள மேனிப் பரமன் ஆடுமே. 8 Pathitha thalathu pavala meeni paraman aaduthumeea
Where embedded dancing stage place lord Siva dancing who has possessed coral like red color body
பதிக்கப்பட்ட அரங்கத்தில் பவளம் போன்ற சிவந்த திருமேனியை உடைய அழகிய சிவபெருமான் கூத்து நிகழ்த்துகின்றான்


244. மாலோ(டு) அயனும் அமரர் பதியும் வந்து வணங்கிநின்(று)
Maalodu ayanum amarer pathiyum vanthu vanangi ninru

With tirumal and bharma besides deeva leader inthira are going to pray lord Siva and then called him in the form of poison throat possessed lord Siva and prime lord and you may bless us in this way three are prayed before lord Siva
திருமாலோசு பிரமனும் தேவர் தலைவனாகிய இந்திரனும் வந்து வணங்கி நின்று


ஆல கண்டா ! அரனே ! அருளாய் என்றென்(று) அவரேத்தச்
Aala gandaa! Araneea! Arullai enru enru aver eeatha

விடக்கறை தங்கிய நீல கண்டனே அருள்வாயாக என்று போற்றிப் புகழுமாறு


சேலா டும்வயல் தில்லை மல்கு சிற்றம் பலந்தன்னுள்
Seal aadum vayal thillai malgu chitram balam than nul

Where sale fishes are wandering ponds are covered place is chithanberam where existing temple named chitram balam
சேல் மீன்கள் உலாவும் வயல்களை உடைய தில்லை நகரின் மேம்பட்ட சிற்றம்பலத்தில்


பாலா டுமுடிச் சடைகள் தாழப் பரமன் ஆடுமே. 9
Paal aadu mudi sadaigal thalla paraman aadumeea

With milk poring form of given bath and then sacred hair is hanging form lord Siva dancing in the chitrambalam temple place
பாலினால் அபிடேகம் செய்யப் பெற்ற திருமுடியில் உள்ள சடைகள் தொங்கி ஆட உயர்ந்தோனாகிய எம் பெருமான் திருநடனம் புரிகின்றான்

245. நெடிய சமணும் அறைசாக் கியரும் நிரம்பாப் பல்கோடிச்
Nediya samanum aria saakiyarum nerambaa pal koodi

The naked body possessed sameness and bathes who are covered body with cloths they are not intuitive filled persons who are millions in number
உடலை மறைக்காத நீண்ட உடம்பை உடைய சமணரும் உடம்பை ஆடைகளால் மறைத்துக் கொள்ளும் பௌத்தர்களும் உணர்வு நிரம்பப் பெறாத பல கோடிகளான


செடியும் தவத்தோர் அடையாத் தில்லைச் சிற்றம் பலந்தன்னுள்
Sediyaar thavathoor adaiyaa thillai chitrambalm thannul

Who are driven by sins and wasted form of daily acts are doing who are not gone to Chidambaram temple place
பாவங்களால் செலுத்தப்படுகின்ற வீண் செயல் உடையவர்களாய் எய்தப் பெறாத தில்லை நகரில் உள்ள சிற்றம்பலத்தில் இருக்கும்


அடிகள் அவரை ஆருர் நம்பி அவர்கள் இசைபாடக்
Adiyaar avarai aaroor nambi avergal easi paada

And that form of lord Siva is praised by prayer songs by thiru vaaroor nambi alias chanthira moorthi nayanaar
பெருமானைத் திருவாரூர் நம்பி ஆகிய சந்திரமூர்த்தி நாயனார் இசைப் பாடல்களால் போற்றி வழிபட


கொடியும் விடையும் உடைய கோலக் குழகன் ஆடுமே. 10
Kodiyum vedaiyum yudaiya kola kulagan aadumeea

Lord Siva who has possessed bull flag and bull chariot and that handsome form of lord Siva all the tome dancing in the chitrambalam temple place
விடைக் கொடியும் விடை வாகனமும் உடைய அத்தகைய அழகன் சிற்றம்பலத்தில் கூத்து நிகழ்த்துகின்றான்

246. வானோர் பணிய மண்ணோர் ஏத்த மன்னி நடமாடும்
Vaannoor paniya mannoor eetha mani nadam aadum

Deevaass are praying form and then in this land people conducted poojaas form and in that way integrated form lord Siva dancing
தேவர்கள் வணங்கவும் மனிதர்கள் துதிக்கவும் பொருந்திய கூத்து நிகழ்த்தும்


தேனார் பொழில்சூழ் தில்லை மல்கு சிற்றம்பலத் தானைத்
Theenaar polil sool thillai malgu chitram balathaanai

The honey bees are filled plantations are covered place chithambarm and within existing chitrambalam temple
வண்டுகள் நிறைந்த சோலைகளால் சூழப்பட்ட தில்லையுள்விளங்கும் சிற்றம்பலப் பெருமானை பற்றித்


தூநான் மறையான் அமுத வாலி சொன்ன தமிழ்மாலைப்
Thoo naan maraiyaan amutha vaali sonna thamil maalai

The pure form of four veethaas are chanting by thiru aali amuthan who has sung the above Tamil poems
தூய்மையான நான்கு வேதங்களையும் ஓதுபவன் ஆகிய திரு ஆலி அமுதன் பாடிய தமிழ் மாலையாகிய


பானோர் பாடல் பத்தும் பாடப் பாவ நாசமே. 11
Paaneer paadal pathum paadap paava naasameea

The milk like tastier ten poems are singing by disciples and then whose bad deeds will be perished completely
பால் போன்ற இனிய பாடல்கள் பத்தினையும் பாடுதலால் தீவினைகள் அழிந்து ஒழியும்

கோயில் – கோலமலர்
KOIL—KOLA MALAR

In this decade one spinster who has loved lord Siva and then speedily moving to see him
இத் திருப்பதிகம் தில்லைப் பெருமான் மேல் காதல் கொண்டு அவனைக் காண விரையும் ஒருத்தி கூற்றாக அருளிச் செய்யப்பட்டது முழுவதும் அந்தாதியாக அமைந்தது


247. கோல மலர்நெடுங்கண் கொவ்வை வாய்க்கொடி ஏரிடையீர்
KOLAMALAR NEDUM KANN KOVAI VAAI KODI EERU YEDAI YEER

The lovely flowerlike broad eyes are possessed my dear friends and you have possessed kovai fruit likered color mouth and then creeper plant like narrow waists are possessed
அழகிய பூப்போன்ற பெரிய கண்களையும் கொவ்வைக் கனி போன்ற சிவந்த வாயினையும் கொடி போன்ற மெல்லிய இடையினையும் உடைய தோழியீர்


பாலினை இன்னமுதைப் பரமாய பரஞ்சுடரைச்
PAALI IN AMUTHAI PARAMAAYA PARAM SUDERAI

Lord Siva you are milk like tastier form and nectar like new life giver and then highly regarded light form existing in this world
பால் போன்ற இனியனாய் இனிய அமுதம் போன்று புத்துயில் அளிப்பவனாய் எல்லாரிடமும் மேம்பட்டவனாகிய மேம்பட்ட ஒளி வடிவினனாய்


சேலுக ளும்வயல்சூழ் தில்லை நகர்ச் சிற்றம்பலத்(து)
SEEL YUGALUM VAYAL SOOL THILLAI NAGER CHITRAMBALATHU

The sale fishes are jumping form of ponds are covered place chithambarm where existing the temple named chitrambalam and in that big city place
சேல் மீன்கள் துள்ளுகின்ற வயல்களால் சூழப்பட்ட தில்லை ஆகிய பெரிய நகரில் சிற்றம்பலத்தில்


ஏலவுடை எம்இறையை என்றுகொல் காண்பதுவே. 1
EEAL YUDAI EAMM EARAIYAI EANN KOL KAANBATHUVEEA

Where descended lord Siva who is also my leader and I am his disciple and when will I see in my external eyes
எழுந்தருளி இருக்க இசைந்த எம் தலைவனாகிய சிவபெருமானை அடியேன்எக்காலத்துப் புறக் கண்களால் காணப் போகிரேனோ


248. காண்பதி யான் என்றுகோல் கதிர்மாமணி யைக்கனலை
KAAN PATHIRAAN EANRU KOL KATHIR MAAMANIYAI KANALAI

The light flashing form of highly regarded ruby diamond form and fire glow like red color body possessed
ஒளிவீசும் மேம்பட்ட மணி போல்பவனைக் கனல் போன்ற செம் மேனியனாய்


ஆண்பெண் அருவுருவென்(று) அறிதற்கு அரி தாயவனைச்
ANN PENN ARU YURU VENRU ARITHARKKU ARIYAATHAVANAI

Who is not classified by male or female and or abstract form and we are not known form existing lord Siva
ஆண் என்றோ பெண் என்றோ வடிவு அற்றவன் என்றே அறிவதற்கு இயலாதவனாக உள்ளவனாய்


சேண்பணை மாளிகைசூழ் தில்லைமாநகர்ச் சிற்றம்பலம்
SEEN PANAI MAALIGAI SOOLTHILLAI MAANAGER CHITRAM BALAM

In the space place wandering form of big mansions covered place is chithbaram where existing temple chitrambalam
வானத்தை அளாவிய பெரும் பரப்புடைய மாளிகைகளால் சூழப்பட்ட தில்லை என்ற மேவிய ஊர் சிற்றம்பலத்திலே


மாண்புடை மாநடஞ்செய் மறையோர் மலர்ப் பாதங்களே. 2
MAAN PUDAI MAANADAM SEI MARAIYOOR ALAR PAATHANGALEEA

The excellent form of dancing lord Siva and who is all the time chanting veethaass with his mouth and whose lotus flower like feet and I am his disciple and when will I see him in my external eyes
மாட்சிமை பொருத்திய மேம்பட்ட திருக் கூத்தினை நிகழ்த்தும் வேதம் ஓதும் சிவபெருமான் உடைய தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளை அடியேன் புறக் கண்களால் காணும் நாள் எந்த நாளோ

249. கள்ளவிழ் தாமரைமேல் கண்டயனொடு மால்பணிய
KALL AVIL THAAMARAI MEEARKANDA AYANOODU MAAL PANIYA

The honey shedding lotus flower on it seated bharma and thirumal prayed lord Siva with visual form
தேன் ஒழுகும் தாமரை மலரின் மீது வீற்றிருக்கும் பிரம தேவனோடு திருமாலும் கண்டு வணங்க


ஒள்ளெரி யின்நடுவே உருவாய்ப்பரந் தோங்கிய சீர்த்
VOL EARIN NADUVEEA YURUVAAI PARANTHU VOONGIYA SEER

In between them lord Siva lord Siva appeared in fire glow form and raised upward and that specialty possessed form
அந்த இருவருக்கும் நடுவே ஒளிவீசும் தீப்பிழம்பின் உருவத்தனாய்ப் பரவி உயர்ந்த சிறப்பை உடையவாய்


தெள்ளிய தண்பொழில்சூழ் தில்லைமாநகர்ச் சிற்றம்பலத்
THILLIYA THANN POLIL SOOL THILLAI MAANAGER CHITRAM BALATH

The clear and cool plantations are covered place and that greatness filled chitrambalam place
தெளிந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய சோலைகள் சூழ்ந்த பெருமை பொருந்திய தில்லைச் சிற்றம்பலத்தில்


துள்ளெரி யாடுகின்ற ஒருவனை உணர்வரிதே. 3
YULL EARIYAADU GINRA ORUVANAI YUNAR VARITHEEA

Lord Siva who has carried fire pot on his hand and it is rare to know him
நெருப்பு ஏந்தி கூத்தாடுகின்ற ஒப்பற்ற எம் பெருமானை உணர்தல் அருமையாகும்

250. அரிவையோர் கூறுகந்தான் அழகன் எழில் மால்கரியின்
ARIVAIYOOR KOORU YUGANTHAAN ALAGAN EALIL MAAL KARIYIN

Lordess parvathi’s left part of her body is taken and then merged with her and then that highly regarded form and then the madness filled elephant
பார்வதி தன் உடம்பின் ஒரு பகுதியாகக் கொண்டு மேம்பட்டவனாய் அழகனை அழகிய மத மயக்கம் பொருந்திய யானையின்


உரிவைநல் உத்தரியம் உகந்தான் உம் பரார்தம்பிரான்
YURIVAI NAL YUTHARIYAM YUGANTHAAN YUMBARAAR THAM BIRAAN

Skin is pealed and then adorned it as upper dress and that highly regarded form and then leader to deevaass and then who are liked him
தோலைச் சிறந்த மேலாடையாகக் கொண்டு மேம்பட்டவனாய் தேவர்களுக்குத் தலைவனாய் தன்னை விரும்பி


புரிபவர்க்(கு) இன்னருள்செய் புலியூர்த்திருச் சிற்றம்பலத்(து)
PURI BAVARKKU EANN ARUL SEI PULIYOOR CHITRAMBALATHU

Those disciples to whom lord Siva put his good grace on them and then in this form chitrambalam temple place
விரும்புபவர்களுக்கு இனிய கருணை செய்யும் புலியூரில் உக்ள்ள திருச்சிற்றம்பலத்திலே


எரிமகிழ்ந் தாடுகின்ற எம்பிரான்என் இறையவனே. 4
EARI MAGILTHU AADUGINR EAMM PIRAAN EAMM EARAIYAVANEEA

Where lord Siva who has carried fire pot on his hand and dancing who is my lord
நெருப்பைக் கையில் ஏந்தி மகிழ்ச்சியோடு ஆடுகின்ற எங்கள் பெருமானே எம் தெய்வம் ஆவான்

251. இறையவனை என்கதியை என்னுள்ளே உயிர்ப்பாகி நின்ற
EARAIYAVANAIN EANN GATHIYAI EANNULLEA YUIR PAAGI NINRA

Lord Siva who is my lord who is also my protector and then in my body place life wind form
எனது கடவுளை எனக்குப் புகலிடமாக இருப்பவனை என் உடம்பில் உயிர் மூச்சாகி


மறைவனை மண்ணும் விண்ணும் மலிவான் சுடராய் மலிந்த
MARAI VANAI MANNUM VINNUM MALI VAAN SUDARAAI MALINTHA

And the in that concealed form and then in this land and space place highly regarded light form
மறைந்துள்ளவனை பூமியிலும் வானிலும் நிறைந்த மேலான ஒளியாய் இருப்பவனே


சிறையணி வண்டறையும் தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம்பலம்
SERI ANI VANDU ARAIYUM THILLAI MAA NAGER CHITRAM BALAM

The wings are possessed lovely honey bees are raising the hummng sound and in those thilai citrambalam temple place
சிறகுகளை உடைய அழகிய வண்டுகள் ஒலிக்கின்ற சிறந்த தில்லைச் சிற்றம்பலத்தில்


நிறையணி யாம் இறையை நினைத்தேன் இனிப் போக்குவனே. 5
NERAI YANIYAAM EARAIYAI NENAI THEEAN EANI POOKUVANEEA

That full-fledged handsome form appearing lord Siva is put in to my meditation without any interruption and then who has appeared in to my mind and here after I will not allow him to go away
நிறைந்த பேரழகாய் இருக்கும் சிவபெருமானை நான் இடைவிடமால் தியானிக்கின்றேன் என் மனத்தில் வந்து தோன்றிய அவனை இனிப் போக விடுவேனோ? விடமாட்டேன்

252. நினைத்தேன் இனிப்போக்குவனோ? நிமலத் திரளை நினைப்பார்
NENI THEEAN EANO POOKUVANOO NEMALAN THERALAI NENAIPAAR

And in that form of lord Siva I will not let him go. In pure form of lord Siva and those disciples who are without any interruption thinking lord Siva and within their mind
இனிவன் என் மனத்தினின்றும் போக விடுவேனோ? விடமாட்டேன் பரிசுத்தமாய் விளங்குபவனை இடைவிடாது நினைப்பவர்கள் மனத்தின் உள்ளே


மனத்தி னுளேயிருந்த மணியைமணி மாணிக்கத்தைக்
MANATHI NULLEA EARUNTHA MANIYAI MANI MAANIKKATHAI

Where seated ruby and then diamond form lord Siva existing in this world
வீற்றிருக்கும் இரத்தின மணி போன்றவனை அழகிய மாணிக்கம் போலத் திகழ்பவனை


கனைத்திழி யுங்கழனிக் கனகங்கதிர் ஒண்பவளம்
KANAI THILLUM KALANIYAI KANAGAM KATIR VONN PAVALAM

In the field place sound raising form of fastly moving water which has brought gold and light emanating coral
வயல்களில் சப்தமிட்டுக் கொண்டு பாயும் நீரானது பொன்னையும் ஒளி வீசும் சிறந்த பவளத்தையும்


சினத்தோடு வந்தெறியும் தில்லைமாநகர்க் கூத்தனையே. 6
SENATHOODU VANTHU EARIYUM THILLAL MAANAGER KOOTHANAIYEEA

With angry form thrown away in that chithabaram place descended lord Siva who is I am thinking all the time
கோபத்தோடு வந்து எறிவது போல வீசி எறிகின்றசிறந்த தில்லையில் எழுந்தருளிய நடராசப் பெருமானை நான் இடைவிடமால் நினைக்கின்றேன்

253. கூத்தனை வானவர்தம் கொழுந்தைக் கொழுந்தாய் எழுந்த
KOOTHANAI VAANAVER THAM KOLUNTHAI KOLUNTHAAI EALUNTHA

The dancer and theeva cluster leader and then all matter appearing in this world in basic form of appearing
திரு நடனம் புரிகின்றவனும் தேவர்களின் கூட்டத் தலைவாய் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அடிப்படையாய்த் தோன்றிய


மூத்தனை மூவருவின் முதலைமுத லாகிநின்ற
MOO THANAI MOO YURUVIN MUTHALAI MUTALLAGI NINRA

He is elderly form and then three sub gods who are doing creation preservation and destruction to who he is head form
முத்தவனாய் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற மூன்று செயல்களுக்கும் மூன்று வடிவங்களை எடுத்த முதல்வனாய்


ஆத்தனைத் தான்படுக்கும் அந்தணர் தில்லை அம்பலத்துள்
AATH THAANAI THANN PADUKKUM ANTHANAR THILLAI AMBALTHUL

To all the acts he is cause and effect form appearing in this world and then cow’s milk curd and ghee all are put in to the yaaga fire pit as food to deevaass and those bharmins are living in the citrambalam temple place
எல்லாச் செயல்களுக்கும் காரணமாய் இருப்பவனை பசுவின் பால் தயிர் நெய் முதலியவற்றை ஆகுதி செய்யும் அந்தணர்கள் வாழும் தில்லை அம்பலத்துள்


ஏத்தநின் றாடுகின்ற எம்பிரானடி சேர்வன்கொலோ? 7
EEATHA NINRU AADUGINRA EAMM PERAAN ADI SEERVAN KOLO?

So many are praying form in dancing lord Siva and then whose sacred feet when will I will approach
பலரும் துதிக்குமாறு நிலையாகக் கூத்து நிகழ்த்துகின்ற எம் தலைவன் உடைய திருவடிகளை அடியேன் எப்பொழுதும் அடைவோனே

254. சேர்வன்கொலோ அன்னையீர் திகழும்மலர்ப் பாதங்களை
SEER VAN KOLO ANNAIYEER THIGALUM MALAR PAATHANGALAI

My dear mother, my intimate love and lord Siva who has adorned sacred ashes are embedded on my breast place and whose lotus flower form of feet
அன்னை மீர் என் நேசனை அவன் அணிநீற்றை என் முலைக்கு அணியுமாறு அவன் தாமரை மலர்ப் பாதங்களைத்


ஆர்வங்கொளத் தழுவி அணிநீ(று) என் முலைக்கணியச்
AARVAM KOLA THALUVI ANINEER EANN MULAIKKU ANIYA

And then willingly embrace him and then who has adorned sacred ashes are embedded on my breast place and that boon will I get in this life time
விருப்பத்தோடு தழுவி அவன் அணிந்திருக்கும் திரு நீறு என் முலைகள் மீது படியுமாறு அவளை அடையும் பேறு பெறுவேனோ


சீர்வங்கம் வந்தணவும் தில்லைமாநகர்ச் சிற்றம்பலத்(து)
SEER VANGAM VANTHU ANNAYUM THILLAI MAANAGER CHITRAMBALATHU

The best form of wooden ships are approaching in the chithambaram place where lord Siva dwelling in chitrambalam temple place
சிறந்த மரக் கலங்கள் வந்து அணுகுப் தில்லை நகரில் உள்ள சிற்றம்பலத்தில் உள்ளவனாய்


ஏர்வங்கை மான்மறியன் எம்பிரான் என்பால் நேசனையே. 8
EEAARVANGI MAAN MARIYAN EAMM PIRAAN EAM BAAL NEEASANYEEA

And in the hand place lord Siva carried young stage who is also my lord and then I am liked his feet and that boon will I get
கையில் எழுச்சியை உடைய மான்குட்டியை ஏந்தியவனாய் எம் தலைவனாய் எம்மால் விரும்பப்படும் பெருமானுடைய பாதங்களை அடையும் பேறு பெறுவேனோ

255. நேசமு டையவர்கள் நெஞ்சுளே யிடங்கொண் டிருந்த
NEESAM YUDAIYAVERGAL NENJULLEA EADAM KONDU EARUNTHA

Those who liked lord Siva and within their mind who has entered in their mind and then stayed there as dwelling place form
தன்னிடம் விருப்பம் உடைய அடியவர்களின் உள்ளத்துள்ளே தம் இருப்பிடத்தே அமைத்துக் கொண்டு தங்குபவனாய்


காய்சின மால்லிடையூர் கண்ணுதலைக் காமருசீர்த்
KAACHINA MAAL VEDAIYOOR KANNUTHLAI KAAMARU SEER

The enemies are given trouble and that angry bull is taken as travelling medium and then lord Siva who has fore head eye possessed form and then all liked good qualities are filled form
பகைவர்களைத் துன்புறுத்தும் கோபத்தை உடைய பெரிய காளையை வாகனமாக ஏறி ஊர்கின்ற நெற்றிக் கண் உடையவனாய் விரும்பத்தக்க சிறப்பினை உடைய


தேசமிகு புகழோர் தில்லைமாநகர்ச் சிற்றம்பலத்(து)
NEESA MIGU PUGALOOR THILLAI MAANAGER CHITRAM BALATHU

And in this world glory filled persons are living place is Chidambaram where lord Siva seated in chi tram balsam temple place
உலகத்தில் மிகுகின்ற புகழை உடையவர்கள் வாழும் தில்லை மாநகரில் சிற்றம்பலத்தில் வீற்றிருக்கும்


ஈசனை எவ்வுயிர்க்கும் எம்மிறைவன்என்(று) ஏத்துவனே. 9
EESANAI EAVV YUIRKKUM EAMM EARAIVAN EANRU EETHUVANEEA

All the changes are controlled by lord Siva and all the living beings he is lord form and in that way glorify lord Siva when I will get his grace
மாற்றங்களை அடக்கி ஆளும் பெருமானை எல்லா உயிர்களுக்கும் தெய்வம் ஆனவன் என்று புகழ்ந்து கூறும் நான் அவன் அருள் பெறுவது என்றோ

256. இறைவனை ஏத்துகின்ற இளையாள்மொழி இன்றமிழால்
EARAIVANAI EEATHUGINRA EALAIYAAL MOLI EANN THAMILLAAL

Lord Siva is praised and prayed by the young spinster whose words are in Tamil poems form
சிவபெருமானைத் துதிக்கின்ற இளம் பருவத் தலைவியின் கூற்றாக இனிய தமிழால்


மறைவல நாவலர்கள் மகிழ்ந்தேத்து சிற்றம்பலத்தை
MARAI VALA NAAVALARGAL MAGILNTHU EEATHU CHITRAMBALATHAI

The four veethaas meanings are known form and chanting in right pronunciation form willingly chanted it in chitrambalam temple place
நான்கு மறைகளின் பொருள் உணர்ந்து ஒலி பிறழாது அவற்றின் ஓத வில்வல்லவர்கள் மகிழ்ந்து துதிக்கின்ற சிற்றம்பலம் தொடர்பாக


அறைசெந்நெல் வான்கரும்பின் அணியாலைகள் சூழ்மயிலை
ARAI SEN NEL VAAN KARUMBIN ANIYAALAIGAL SOOL MAYILAI

With boundary form paddy fields are encircled and then sugar cane fields and then row form of jagry industry covered place is thiru mayilaadu thurai
வரப்பால் வரையர்க்கப்பட்ட வயல்கள் செந்நெல் பயிர்களோடு மேம்பட்ட கரும்புகளின் வரிசையான ஆளைகலோடும் சூழ்ந்திருக்கும் திருமயிலாடுதுரையைச் சேர்ந்த


மறைவல ஆலிசொல்லை மகிழ்ந்தேத்துக வானெளிதே. 10
MARAI VALLA AALI SOLLAI MAGILYHU EETHTHUGA VAAN EALITHEEA

The veethass are excelled thiru aali amutham who has sung the above poems and those disciples who are willingly memorized it and then sang before lord Siva and then to whom will get sivalogam in the next birth easily
வேதங்களில் வல்ல திரு ஆலி அமுதம் பாடிய பாடல்களை விருப்பத்தோடு பாராயணம் செய்க சிவலோகம் உங்களுக்கு மறுமையில் எளிதாகக் கிட்டும்
OM THIRU CHITRAMBALAM– OM PONNAM BALAM

August 17, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: