OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

3.THIEU KARUVOOR DEVAR BLESSED AND THEN GAVE THIRU VESAIPAA

ganesheit August 10, 2019

கருவூர்த்தேவர் அருளிய திருவிசைப்பா
THIEU KARUVOOR DEVAR BLESSED AND THEN GAVE THIRU VESAIPAA

கோயில் – கணம் விரி
KOIL


IN THIS DECADE THE BEST TEMPLE IN THE WORLD IS CHITHAMBARAM AND ITS GREATNESS IS EXPLAIED HERE
இத் திருபதிகம் சிவபெருமானுக்குச் சிறந்த கோயிலாய் விளங்குவது தில்லைச் சிற்றம்பலமே என அதன் பெருமையைக் கூறுகின்றது.

கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
GANAM VERI KUDUMI SEM MANI KAVAI NAAK

IN THE CLUSTER FORM SPREAD OVER HEADS and in those head place red color ruby diamonds and divided form of tongue
கூட்டமாக விரிந்த தலைகளையும் அத்தலைகளின் கண் சிவந்த இரத்தினங்களையும் பிளவுபட்ட நாக்குகளையும்


கறையணல் கட்செவிப் பகுவாய்ப்
KARAI YANNAL KAT SEVI PAGUVAAI

The poison tainted mouth and then in the eye place embedded ear and then opened mouth
விடக்கறை பொருந்திய வாயினையும் கண்ணோடு பொருந்தி நிற்கும் காதினையும் பிளந்த வாய்களையும்


பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
PANAM VERI THTHI PORIKOL VEL EAITTURU

The dancing sake on it dark color dots possessed skin and white color teeth
படத்தின் கண் பொருந்திய புள்ளிகளையும் வெள்ளிய பற்களையும் உடைய


பாம்பணி பரமர்தம் கோயில்
PAAM PANI PARAMAR THAM KOIL

Those snakes are ornament form adorned all over the body and that highly regarded lord Siva’s temple it is
பாம்புகளை அணிகல்களாக அணிந்த மேம்பட்ட சிவபெருமானுடைய கோயில்


மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பில்
MANAM VERI THARUTHEE MAAM POLIL MOLUKKIN

The fragrance filled the high grade mango fruit plantations and then on the top of it
நறுமணம் கமழும் ஒட்டு மாமரச் சோலைகளையும் தம் உச்சியில்


மழைதவழ் வளரிளம் கமுகம்
MALAI THAVAL VALAR EALAM KAMUGAM

The clouds are crawling on the top of the beetle nut trees
மேகங்கள் தவழுமாறு உயர்ந்த பாக்கு மரங்களின்


திணர்நிரை அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
THENAI NERAI ARUMBUM PERUM PATRAP PULIYOOR

And then on the top place row form appearing the flower bunches and that place is perum patrappuliyoor (chithambarm)
உச்சியில் வரிசையாகத் தோன்றும் பூங்கொத்துக்களையும் உடைய பெரும் பற்றப் புலியூர்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 1
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

And all the time wealth growing temple place is thiru chitram balam (chithambaram temple )
என்ற திருப்பதிக்கண் அமைந்த திருச்சிற்றம்பலம் ஆகும்

81. இவ்வரும் பிறவிப் பெளவநீர் நீந்தும்
EAVV VARUM PERAVI BOWYA NEER NEENTHUM

The rare form of Birth Sea is swimming so as to attain the shore
இந்த கடத்தற்கு அரிய பிறவியாகிய கடலில் கரை காண்பதற்காக நீந்தும்


ஏழையேற்(கு) என்னுடன் பிறந்த
EALLAI YEERKU EANN YUDAN PERANTHA

Lord Siva I am your disciple and then appeared with me
அடியவனாகிய எனக்கு என்னுடன் தோன்றிய


ஐவரும் பகையே யார்துணை என்றால்
EAI VARUM PAGAIYEEA YAAR THUNAI EANRAAL

Five sense organs which are enemy to me and in this way who is guide to me and in that way got sorrow
ஐம் பொறிகளும் பகையாக உள்ளன அந்த நிலையில் எனக்குத் துணையாவார் என்று வருந்தினனால்


அஞ்சல்என் றருள்செய்வான் கோயில்
ENGAL EANRU ARUL SEIVAAN KOIL

Lord Siva instantly replied that I am your guide and then do not afraid of anything in this world and in that way lord Siva put his grace on me and that lord dwelling temple is chitram balam
யானே துணையாவேன் ஆதலில் அஞ்சாதே என்று அருள் செய்கின்ற சிவபெருமான் உடைய கோயில்


கைவரும் பழனம் குழைத்தசெஞ் சாலிக்
KAI VARUM PALANA KULAITH SEN GAALI

In the paddy fields are filled place growing tender form of red color paddy and then in between weeds are growing
பக்கங்களில் பொருந்திய வயல்களில் தளிர்ந்த சிகப்பு நெல் பயிர்கள் இடையே களையாக வளர்ந்தால்


கடைசியர் களைதரு நீலம்
KADAI SIAR KALAI THARUM NEELAM

The farmer ladies are weed form plucked the blue color creeper plants
உளத்தியர்கள் கலையாகப் பிடுங்கிய நீல மலர் கொடிகளே


செய்வரம்(பு) அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
SEI VARAMBU ARUMBUM PERUM PATRAP PULIYOOR

And then placed on the boundary place and that place is Chidambaram
வயலின் வரப்புக்களில் காணப்படும் பெரும்பற்றப் புலியூரில் உள்ள


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 2
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

Where lord Siva’s grace wealth is growing place is chithambarm temple (thiru chitram balam)
இறைவனுடைய அருட்செல்வம் வளர்கின்ற திருச்சிற்றம்பலமே ஆகும்

82. தாயின்நேர் இரங்கும் தலைவஓ என்றும்
THAAI NEER EARANGUM THALAI VOO EANNUM

The mother form of all the souls are rearing lord Siva and you are leader to me
தாயைப் போல உயிர்களிடம் இறக்கம் கொள்ளும் தலைவனே எனவும்


தமியனேன் துணைவஓ என்றும்
THAMIYA NEEAN THUAIVAA VOO EANNUM

I am single person and do not have any self-knowledge and you are my leader
தன் உணர்வு இல்லாத அடியேனுடைய தலைவனே எனவும்


நாயினேன் இருந்து புலம்பினால் இரங்கி
NAAYI NEEAN EARUNTHU PULAMBINAAL EARANGI

I am dog like low graded person in this way if I got sorrow and then call you with melted heart
நாய் போன்ற இழிந்தவனாகிய அடியேன் இருந்து அழைத்து வருந்தினால் இரக்கம் கொண்டு


நலம்புரி பரமர்தம் கோயில்
NALAM PUI PARAMAR THAM KOIL

Lord Siva you will do favor to me and that form of lord Siva’s temple it is
அடியேனுக்கு நன்மையைச் செய்யும் சிவபெருமானுடைய கோயில்
வாயில்நேர் அரும்பு மணிமுருக்(கு) அலர
VAAYIL NEEAR ARUMBU MANI MURUKKU ALARA

To compare red color ladies mouth and in that way red color flowers are blooming the drum stick tree
பெண்களுடைய வாய்க்கு ஒப்பாக செந்த்நிறத் தோடு அரும்பும் அழகிய முருங்கை மலர் மலர


வளரிளம் சோலைமாந் தளிர்செந்
VALAR EALAM SOLAI MAANTHALIR SENTH

The young mango trees are growing plantations where mango tree new leaves are red in color
இள மரங்கள் வளர்கின்ற சோலைகளில் மாந்தளிர்கள் சிவந்த


தீயின்நேர் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
THEEYIL NEER ARUMBA PERUM PATRA PULIYOOR

Those leaves are appearing red color fire form and that place is chitham baram
தீயைப் போலத் தோன்றுகின்ற பெரும்பற்றப் புலியூரில்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 3
THIRU VALAR THIRU CHITRAMBALAM BALAMEEA

உள்ள அருட்செல்வம் வளர்கின்ற சிற்றம்பலமே ஆகும்
where grace wealth is growing place is chitrambalam temple


83. துந்துபி குழல்யாழ் மொந்தைவான் இயம்பத்
THUNTHUBI KULAL YAAL MONTHAI VAAN EAYAMBA

The musical instruments are named thunthubi fluit yawl monthai and skin instruments and its sounds are gone up to the space place
இசைக் கருவிகளான துந்துபி புல்லங்குழல் யாழ் மொந்தை என்ற தோல் கருவி இவற்றின் ஒலி வானையும் சென்று ஒலிக்க


தொடர்ந்(து)இரு டியர்கணம் துதிப்ப
THODARNTHU EARUDIYAR GANAM THTHIPPA

And then saint’s clusters are continuous form praying
முனிவர் குழாம் தொடர்ந்து துதிக்க


நந்திகை முழவம் முகிலென முழங்க
NATHI KAI MULAVAM MUGIL EANA MULANGA

Nandi deva who has possessed drum named mulavam which is raised cloud thunder sound form
நந்தி தேவர் தம் கைகளால் முழங்கும் முழுவம் மேகத்தைப் போல முழங்க


நடம்புரி பரமர்தம் கோயில்
NADAM PURI PARAMER THAM KOIL

In that way lord Siva all the time dancing place lord Siva’s big temple it is
கூத்து நிகழ்த்தும் சிவபெருமானுடைய பெரிய கோயில்


அந்தியின் மறைநான்கு ஆரணம் பொதிந்த
ANTHIYIN MARAI NAANGU AARANAM POTHINTHA

At the night time chanting mantras from four veethaas and its inner meaning concealed form
அந்திக் காலத்தில் சொல்லப்படுகின்ற மந்திரங்களை உடைய நான்கு வேதங்களிலும் உள் அமைந்த


அரும்பெறல் மறைப்பொருள் மறையோர்
ARUL PERAL MARAI PORUL MARAIYOOR

And that secret meaning is appeared in the mind place of Brahmins
இரகசியப் பொருள்கள் வேதியருடைய உள்ளத்தில்


சிந்தையில் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
SAINTHAIL ARUMBUM PERUM PATRA PULIYOOR

And then realized its true meaning and that place is chitham baram
புலனாகின்ற பெரும் பற்றப் புலியூரில் உள்ள


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 4
THIRU VALAR THIRU CHITHRAM BALAMEEA

Ever wealth growing place is chitrambalm temple
திருவளர் திருச்சிற்றம்பலம் ஆகும்

84. கண்பனி அரும்பக் கைகள் மொட்டித்(து)என்
KANN PAI ARUMBA KAIGAL MOT THITU EANN

From the eye place tears are emanating form and then hands are in folded form
கண்கள் கண்ணீர் துளிக்க கைகள் குவித்து எனக்கு


களைகணே! ஓலம்என்(று) ஓலிட்டு
KALAI KANNEAA VOOLAM EANRU OLI EATTU

And then you are creeper pole form to me and in that way cried and wept
பற்றுக் கொடு ஆனவனே ஓலம் என்று கதறி


என்பெலாம் உருகும் அன்பர்தம் கூட்டத்(து)
EANBELLAM YURUGUM ANBER THAM KOOTATHU

And then my bones are love form melted and in those disciples cluster
எலும்புகள் எல்லாம் அன்பினால் உருகும் அடியவர்களுடைய கூட்டத்தில்


என்னையும் புணர்ப்பவன் கோயில்
EANNAIYUM PUNARP PAVAN KOIL

I am also allowed to mingle with them and that lord Siva’s temple it is
அடியேனையும் இணைத்துக் கொள்ளும் சிவபெருமானுடைய கோயில்


பண்பல தெளிதென் பாடிநின் றாடப்
PANN PALA THELITHEN PAADI NIRU AADA

Here honey is available which is clearly known by honey bees and then so many humming sounds raised form and then dancing

தேன் உண்டு என்பதனைத் தெளிந்த வண்டுகள் பலப்பல பண்களை ப் பாடிக் கொண்டு ஆடக்


பனிமலர்ச் சோலைசூழ் மொழுப்பில்
PANI MALAR SOOLAI SOOL MOLUPPIL

The cool flowers are spread over and its upper place bloomed
குளிர்ந்த மலர்களைப் பரப்பிய மேலிடத்தில் அரும்பும்


செண்பகம் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
SENBAGAM ARUM BUM PERUM PATRAPP PULIYOOR

That sanbaga flowers are filled plantations place is Chidambaram
சண்பகம் நிறைந்த சோலைகளை உடைய பெரும்பற்றப் புலியூரில்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 5
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

Where wealth ever growing temple is chitrambalam
உள்ள திருவளர் திருச் சிற்றம்பலமே ஆகும்

85. நெஞ்சிடர் அகல அகம்புகுந்(து) ஒடுங்கும்
NENG EADAR AGALA AGAM PUGUNTHU VODUNGUM

I am your disciple and my mind place existing sorrows are to be removed so that you have entered in to your disciples mind
அடியேனுடைய உள்ளங்களில் உள்ள துயரங்கள் தீர எங்கள் உள்ளங்களில் புகுந்து தங்கி இருக்கும்


நிலைமையோ(டு) இருள்கிழித்(து) எழுந்த
Nelai maiyoodu earul kelithu ealuntha

In that state you have tired the darkness and then explicitly came out
நிலையோடு இருளைக் கிழித்துக் கொண்டு வெளிப்பட்ட


வெஞ்சுடர் சுடர்வ போன்(று)ஒளி துளும்பும்
Vent sudar sunder van poor oil thulumbum

The sun spread over form you have revealed light
சூரியன் ஒளி வீசுவது போன்று ஒளியை வெளிப்படுத்தும்


விரிசடை அடிகள்தங் கோயில்
Very sadai adigal tham koil

And that spread over hair glittering hair possessed lord Siva whose temple place it is
விரிந்த சடையை உடைய சிவபெருமான் உடைய கோயில்


அஞ்சுடர் புரிசை ஆழிசூழ் வட்டத்(து)
Ang sudar purisai aali sool vatathu

The lovely light glittering the protection walls and deep water bodies (agali) covered protection place
அழகிய ஒளியை உடைய மதிலும் அகழியும் சூழ்ந்த


அகம்படி மணிநிரை பரந்த
Agam padi Mani nerai parantha

And then in the internal place ruby diamonds row from it spread over
உள்ளிடத்தில் மணிகளின் வரிசைகளில் இருந்து பரவிய


செஞ்சுடர் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
Seng sudar arumbum perum patra puliyoor

The color rays are spread over place is chithambaram where existing
சிவந்த ஒளி விரியும் பெரும் பற்றப் புலியூரில் உள்ள
திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 6


Thiru valar thiru chitram balam meea
Ever wealth growing place is chetrambalam temple

திருவளர் திருச் சிற்றம்பலமே ஆகும்

86. பூத்திரள் உருவம் செங்கதிர் விரியாப்
Poon theral yuruvam sen katir veriyaap

The cluster form of red color lotus flower like lord Siva’s deity red color rays are spread over
செந்தாமரை மலர்த் தொகுதிகளைப் போல திரு உருவம் சிவந்த ஒளியை வீச


புந்தியில் வந்தமால் விடையோன்
PUNTHIYIL VANTHA MAAL VEDAIYOON

And in this your disciple mind you have descended and then thirumal form of bull possessed to travel everywhere
அடியேனுடைய மனத்தில் வந்து எழுந்தருளிய திருமாலாகிய காளையை உடையவனாய்


தூத்திரள் பளிங்கில் தோன்றிய தோற்றம்
THOO THERAL PALINGIN THONRIYA THOTRAM

The pure marble place of heap from it appearing the visual form
தூய பளிங்கின் குவியலில் இருந்தும் தோன்றிய காட்சி


தோன்றநின் றவன்வளர் கோயில்
THONRA NIN RAVAN VALAR KOIL

That white ashes are explicit form adorned and ever permanent lord Siva’s temple it is
காணப்படுமாறு போல வெண்ணீற்று ஓளியோடு நிலை பெற்றிருப்பவன் கோயில்


நாத்திரள் மறையோர்ந்(து) ஓமகுண் டத்து
NAATHERAL MARAI YOORNTHU VOOMA GUNDATHU

With the mouth chanting veethaa manthiras are well known form and then in the yaaga fire pit
நாவினால் கூட்டமாக ஓதப்படுகின்ற வேத மந்திரங்களை உணர்ந்து ஓம குண்டங்களிலே


நறுநெயால் மறையவர் வளர்த்த
NARU NEIYAAL MARAIYAVAR VALARTHA

The good and pure ghee is poured on the veetha chanting pit and then developed yaaga fire
நல்ல நெய்யை ஆகுதியாக அளித்து வேதியர்கள் வளர்த்த


தீத்திரள் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
THEE THERAL ARUM BUM PERUM PATRAP PULIYOOR

In that fore place light spread over place is perum patrap pliyoor place
தீயின் குவியல் ஒளி வீசுகின்ற பெரும் பற்றப் புலியூரில் உள்ள


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 7
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAM MEEA
Where ever wealth growing place is chitram alam temple
திருவளர் சிற்றம்பலமே ஆகும்

87. சீர்த்ததிண் புவனம் முழுவதும் ஏனைத்
SEETHA THINN BUVANAM MULUVATHUM EAANAI

In this specialty filled mighty powerful all over the land and other
சிறப்புப் பெற்ற வலிய நில உலகில் முழுவதும் ஏனைய


திசைகளோ(டு) அண்டங்கள் அனைத்தும்
THESAI GAL LODU ANDANGAL ANAITHUM

Directions and the whole universe
திசைகளும் மற்ற அண்டங்கள் அனைத்தும்


போர்த்ததம் பெருமை சிறுமைபுக்(கு) ஒடுங்கும்
POORTHA THAM PERUMAI SERUMAI PUKKU ODUNGUM

Where we got all glory and all are given in that power and within which it is small one
பெற்றுள்ள அவற்றின் பெருமைகள் யாவும் தனது ஆற்றலுக்கு உள்ளே மிகச் சிறியனவாய்


புணர்ப்படை அடிகள்தம் கோயில்
PUNARP PADAI ADIGAL THAM KOIL

Form conserved that power possessed lord Siva’s temple
ஒடுங்கத்தக்க ஆற்றலை உடைய சிவபெருமான் உடைய கோயில்


ஆர்த்துவந்(து) அமரித்(து) அமரரும் பிறரும்
AARTHU VANTHU AMARITHU AMARARUM PERARUM

Ant that lord Siva’s glory is chanting form moving one after another and those devas and others
இறைவன் பெருமைகளை ஒலித்துக் கொண்ட ஒருவருக்கு முன் ஒருவராய் முற்பட்டு வந்த தேவர்களும் மற்றவர்களும்


அலைகடல் இடுதிரைப் புனிதத்
ALAI KADAL EADU THERAI PUNITHA

The water is lashing and that sea form waves are emanating
தண்ணீர் அழைக்கின்ற கடலைப் போல் அலையை வீசுகின்ற


தீர்த்தநீர் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
THEERTHA NEER ARUMBUM PERUM PATRAP PULIYOOR

The sacred bath given to lord Siva and that water filled place is chithambaram
அபிசேகம் செய்யும் தூய்மையான நீர் நிறைந்து காணப்படும் பெரும் பற்றப் புலியூரில் உள்ள


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 8
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

Where wealth ever growing place is chitrambalam temple
திருவளர் திருச்சிற்றம்பலமே ஆகும்

88. பின்னுசெஞ் சடையும் பிறைதவழ் மொழுப்பும்
PINNU SENJ SADAIYUM PERAI THAVAL MOLUPPUM

With one another twisted form of red color hair and curved moon crawling hair
ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப் பிணைந்து கூடிய சிவந்த சடையும் பிறைச் சந்திரன் தவழ்கின்ற முடியும்


பெரியதங் கருணையும் காட்டி
PERAIYA THAM KARUNAIYUM KAATTI

The big bliss and grace is revealed to others
பெரிய தம்முடைய கருணையும் ஆகிய இவற்றைக் காட்டி


அன்னைதேன் கலந்(து)இன் அமு(து)உகந்(து) அளித்தாங்(கு)
ANNATHEEAN KALANTHU EANN AMUTHU YUGANTHU ALIT THAANGU

Where mother feeds the child with honey clubbed tastier food and in that way
தாய் தன குழந்தைக்குத் தேனைக் கலந்து இனிய உணவை விரும்பி கொடுத்தல் போல


அருள்புரி பரமர்தம் கோயில்
ARUL PURI PARAMAR THAM KOIL

Lord Siva blesses all that lord Siva’s temple it is
அருள் புரியும் சிவபெருமானுடைய கோயில்


புன்னைதேன் சொரியும் பொழிலகம் குடைந்து
PUNNAI THEEAN SORIYM POLIL AGAM KUDAINTHU

Pinnae tree flowers are honey shedding plantations where the honey bees are penetrated in to the flowers and sucked the honey and then singing humming songs
புன்னை மலர்கள் தேனைச் சொரிகின்ற சோலைகளின் உள்ளே பூக்களிக் கிளறிப்


பொறிவரி வண்டினம் பாடும்
PORI VARI VANDINAM PAADUM

The dots and stripes are possessed the bees are in group form singing
புள்ளிகளையும் கோடுகளையும் உடைய வண்டுகளின் கூட்டங்கள் பாடும்


தென்னதேன் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
THENNA THEEN ARUMBUM PERUM PATRAPPULIYOOR

Thenna form of music form of honey spread over place is Chidambaram
தென்ன என்ற இசையாகிய தேன் பரவிய பெரும்பற்றப் புலியூரில்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 9
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

Place where existing temple chitrambalam
உள்ள திருவளர் திருச்சிற்றம்பலம் ஆகும்

89. உம்பர்நா(டு) இம்பர் விளங்கியாங்(கு) எங்கும்
YUMBER NAADU EAMBER VELANGI YAANGU EANGUM

The upper world inthira logam is come down in this world and then active form and then everywhere
இந்திரலோகம் இத உலகில் வந்து விளங்கியது போல எவ்விடத்தும்


ஒளிவளர் திருமணிச் சுடர்கான்(று)
OLI VALAR THIRU MANI SUDAR KAANRU

The ruby diamond light form of light spread over and then highly light is spit over form
அழகிய மாணிக்கங்களின் ஒளியைப் போற்ற மேம்பட்ட ஒளியைக் கக்கி


எம்பிரான் நடஞ்செய் சூழல்அங் கெல்லாம்
EAM BIRAAN NADAM SEI SOOLAL ANGU EALLAAM

My leader lord Siva whose dancing place temple and if you enquired it
எமது தலைவனாகிய சிவபெருமான் நடனம் செய்கின்ற கோயில் ஏது என்றால்


இருட் பிழம்(பு) அறஎறி கோயில்
EARULPELAMBU ARA EARI KOIL

And then dark cluster is removed ant those temple if you enquire it
இருள் கோட்டம் முழவதும் ஒழியச் செய்கின்ற கோயில் ஏது என்றால்


வம்புலாம் கோயில் கோபுரம் கூடம்
VAM BULLAAM KOIL KOPURAM KOODAM

The novelty possessed temple and then temple towers are high raised form and then mansions are surrounded form
புதுமை பொருந்திய கோயிலும் கோபுரமும் மண்டபமும் ஓங்கி


வளர்நிலை மாடமா ளிகைகள்
VALAR NELAI MAADA MAALIGAIGAL

And then so many stages are possessed storied buildings parts
வளர்ந்த நிலைகளை உடைய மாடங்கள் அமைந்த மாளிகப் பத்திகளும்


செம்பொனால் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
SEM PONAAL ARUMBUM PERUM PATRAPP PULIYOOR

Which are pure gold form of appearing place is perum patrap puliyoor
செம் பொன்னினால் பொருந்தித் தோன்றுகின்ற பெரும்பற்றப் புலியூர்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 10
THIRU VALAR THIRU CHIT RAM BALAMEEA

Where existing temple named chitrambalam where gaana wealth is growing all the time
என்று தில்லைப் பத்தியில் திகழும் சிவஞானச் செல்வம் வளர்கின்ற திருச்சிற்றம்பலமே ஆகும்

90. இருந்திரைத் தரளப் பரவைசூழ் அகலத்(து)
EARUNT THERAI THALAR PARAVAI SOOL AGALATHU

The big waves are brought pearls and then placed it on the sea shore and that big sea covered in this world
பெரிய அலைகளால் முத்துக்களைக் கரையில் சேர்க்கும் பெரிய கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தில்


எண்ணிலங் கண்ணில்புன் மாக்கள்
EANNILAM KANNIL PUNN MAAKKAL

The lovely gaana knowledge eye is not possessed and those innumerable low graded people
அழகிய அறிவாகிய கண் இல்லாத கணக்கற்ற அற்ப மாந்தர்


திருந்துயிர்ப் பருவத்(து) அறிவுறு கருவூர்த்
THIRUNTHU YUIR PARU VATHU ARIYORU KARUYOOR

This soul so as to get rectification and in that appropriate stage entered in to gaana knowledge form and then got attachment with that soul and then you have descended in the karuvoor place
உயிர் திருந்தும் படியான தக்க பருவத்தில் அறிவிலே சென்று பற்றும் தன்மை வாய்ந்த கருவூர் என்னும்


துறைவளர் தீந்தமிழ் மாலை
THURAI VALAR THEEN THAMIL MAALAI

Where composed the good Tamil poems in garland form which is accepted by lord Siva
இடத்தில் வளர்ந்த இனிமை மிக்க தமிழ் பாமாலையை ஏற்றுக் கொண்ட


பொருந்தருங் கருணைப் பரமர்தம் கோயில்
PORUNTH THARUNG KARUNAI PARAMER THAM KOIL

And that rare form grace pouring and that highly regarded lord Siva whose descended temple place and if you enquired it
அறிய கருணையைப் பொழிகின்ற மேலான சிவபெருமானது கோயில் ஏது என்று


பொழிலகங் குடைந்துவண்(டு) உறங்கச்
POLIL AGAM KUDAINTHU VANDU YURANGA

In the flower plantations inside bloomed flowers are touched and then sucked the honey and then taking sleep
சோலைகளின் உட்புறத்தில் உள்ள மலர்களைத் தீண்டி வண்டுகள் உறங்கும்


செருந்திநின்(று) அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
SERUNTHI NINRU ARUMBUM PERUM PATRAPPULIYOOR

Where serunthi flowers are bloomed and appeared place is chithambaram
செருந்தி மலர்கள் மலர்ந்து தோன்றுகின்ற பெரும் பற்றப்புலியூர் என்னும்


திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 11
THIRU VALAR THIRU CHITRAM BALAMEEA

Where gaana wealth filled temple thiru chitrambalam
தில்லையம் பதியில் திகழும் சிவஞானச் செல்வம் வளர்கின்ற திருச்சிற்றம்பலமே

திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம்
THIRU KALANTHAI AATHI THEECHARAM

The king named raja ragan who has constructed temple is called in the name if raga raajacharm. In the same way the king aathitya cholan who has constructed temple is called in the name of aathitha theecharam
இராசராசன் கட்டிய சிவாலயம் இராசசேச்சரம் என்பது போல் ஆதித்த சோழன் கட்டிய சிவாலயம் ஆதித்தேச்சரம் எனப் பெயர் பெற்றது.


91. கலைகள்தம் பொருளும் அறிவுமாய் என்னைக்
KALAI GALTHAN PORULUM ARIYU MAAI EANNAI

From the books revealed the meaning and then from it got knowledge and then
நூல்களால் உணர்த்தப்படும் பொருளும் அவற்றால் பெறப்படும் அறிவுமாகி


கற்பினிற் பெற்றெடுத்(து) எனக்கே
KARPINIL PETRU EADUTHA EANNAKKEA

I am in proper ethical way given birth by my mother and then allowed me
என்னைக் கற்பு நெறியில் பெற்று எடுத்த எனக்கே


முலைகள்தந்(து) அருளும் தாயினும் நல்ல
MULAIGAL THANTHU ARULUM THAAYINUM NALLA

To suck the breast milk and lord Siva you are better than that mother and in this way you are doing well to me
முலைப் பாலை அருந்தக் கொடுத்து அருளிய தாயைக் காட்டிலும் நல்லதைச் செய்கின்ற


முக்கணான் உறைவிடம் போலும்
MUKKANAAN YURAI VIDAM POOLUM

And that lord Siva who has possessed three eyes and that lord willingly descended temple place it is
மூன்று கண்களை உடைய சிவபெருமான் மகிழ்ந்து எழுந்தருளிய இடம்


மலைகுடைந் தனைய நெடுநிலை மாட
MALAI KUDAINTHU ANAIYA NEDU NELAI MAADA

Which is rock cut and then constructed temple form and that big entrance possessed place where appearing mansions
மலையைக் குடைந்து இயற்றினால் போன்ற நீண்ட பெரிய வாயிகளை உள்ள மாடங்களின்


மருங்கெலாம் மறையவர் முறையோத்(து)
MURUNGU EALLAM MARAIYAVER MURAI YOOTHU

And those places veethaas as per rule chanting Brahmins who has well learnt it
இடங்களில் எல்லாம் வேதத்தை நன்கு உணர்ந்த அந்தணர்கள் வேதங்களை முறையாக ஒதுவாதனால்


அலைகடல் முழங்கும் அந்தணீர்க் களந்தை
ALAI EALLAM MULANGUM ANTA NEER KALANTHAI

The sea waves form emanated sound filled place is thiru kalanthai which is water body’s filled cool place
கடல் அலைகளைப் போல் முழங்குகின்ற அழகிய குளிர்ச்சி பொருந்திய நீர் வளம் உள்ள திருக்களத்தை என்னும் தலத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 1
ANI THEGAL AATHI THEECH CHARAMEEA

Which is lovely form existing temple is aathi theecharam
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்

92. சந்தன களபம் துதைந்தநன் மேனித்
SANTHAN KALABAM THUTHAINTHA NAN MEENI

With art form sandal paste is adorned all over the body
கலையோடு கூடிய சந்தனக் குழம்பு பூசப்பட்ட அழகிய பொன் மேனியில்


தவளவெண் பொடிமுழு தாடும்
THAVALA VENN PODI MULU THAADUM

The soft form of sacred ashes are adorned all over the body
மிக வெள்ளியதாகிய திருநீற்றை முழுதுமாகப் பூசிக் கொண்டு


செந்தழல் உருவில் பொலிந்துநோக் குடைய
SEN THALAL YURUVIL POLINTHU NOKKU YUDAIYA

And red color body fire glow form appearing in this world
செந்தீ போன்ற உருவத்தோடு விளங்கும்


திருநுதல் அவர்க்கிடம் போலும்
THIRU NUTHAL AVERKU EADAM POLUM

And lovely fore head possessed lord Siva’s descended place it is
அழகிய நெற்றிக் கண்ணை உடைய சிவபெருமான் எழுந்தருளிய இடம்


இந்தன விலங்கல் எறிபுனந் தீப்பட்(டு)
EANTHAN VELANGAL EARI PUNAL THEE PATTU

In the forest place fire wood is cut and which is got lit up form burning
விறகு மலை போன்று வெட்டப்பட்ட காடு தீப்பற்றி


எரிவதொத்(து) எழுநிலை மாடம்
EAEIVATHU THOTHU EALU NELAI MAADAM

And that appearance possessed those seven storied mansion place
எரிகின்ற தோற்றத்தைப் போல எழு அடுக்குள்ள வாயில்களை உடைய மாளிகைகளில்


அந்தணர் அழலோம்(பு) அலைபுனற் களந்தை
ANTHANAR ALAL VOOMBUM ALAI PUNAL KALANTHAI

Where Brahmins are developing yoga fire and ever permanent form of water resources are filled place is kalathoor where existing
அந்தணர்கள் அக்கினியை வளர்ப்பதும் அலையும் நீர் வளம் உடையதும் ஆகிய களத்தூரில் உள்ள


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 2
ANI THEGAL AATHI THEEA CHARAMMEEAA

The lovely temple place is aadith theacharam
அழகு விளங்கும் திருக்கோயில் ஆகிய ஆதித்தேச்சரம் ஆகும்

93. கரியரே இடந்தான் செய்யரே ஒருபால்
KARIYAREEA EADAN THAAN SEIYAREEA ORU PAAL

Lordess yumaadevi has been taken left part of lord Siva’s body so hat part is dark in color bur right part is red in color
உமா தேவியரை இடப்பாகத்தில் தாங்கி இருப்பதால் கருமை நிறம் பொருந்தியவரே ஆனால் வலப்பகத்தில் உடையவரே


கழுத்திலோர் தனிவடஞ் சேர்த்தி
KALUTHIL OOR THANI VADAM SEERTHI

And then in the neck place bone garland adorned and then dancing
தம் கழுத்தில் ஒப்பற்ற எலும்பு மாலை அணிந்து கூத்து நிகழ்த்துபவன்


முரிவரே முனிவர் தம்மொ(டு)ஆல் நிழற்கீழ்
MUNI VAREA MUNIVAR THAM MODY AAL NELAL KEEL

Ganager and other saints with whom you have seated under the all tree and then
சனகர் முதலிய முனிவர்களோடு கல்லால மர நிலையல் இருந்து


முறைதெரிந்(து) ஓருடம் பினராம்
MURAI THERINTHU VOOR YUDAMBINARAAM

And those veethaass are enquired and then in the single body male and female twin form you are appearing and that mannerism filled form
நூலை ஆராய்பவர் ஒரே உடம்பில் ஆணும் பெண்ணுமாகிய இருவராய் விளங்கும் தன்மையான


இருவரே முக்கண் நாற்பெருந் தடந்தோள்
EARUVAREE MUKK KANN NAL PERUM THADAM THOL

And then you have possessed three eyes and then four broad shoulders
இருவரே மூன்று கண்களும் நான்காகிய பெரிய அகன்ற தோள்களும்


இறைவரே மறைகளும் தேட
EARAIVAREA MARAI GALUM THEEDA

And in that appearance form of lord Siva you are searched by four veethaass
உடைய சிவபெருமானே நான்கு வேதங்களும் தேடி


அரியரே யாகில் அவரிடம் களந்தை
ARIYAREEA AAGIL AVER DADAM KALANTHAI

But these four veethaass are unable to see you and that rate form you are dwelling in thiru kalathoor and then where
அறிதற்கு அருமையானவரே இவை எல்லாப் உண்மையாதல் போல அவர் உறைவிடம் களத்தூரில் உள்ள

அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 3
ANI THI GAL AATHI THEE CHARAMEEA

The lovely temple aathi theecharm place you have descended
அணி திகள் ஆதித்தேச்சரம் என்ற திருகோயில் ஆகும்

94. பழையராம் தொண்டர்க்(கு) எளியரே மிண்டர்க்(கு)
PALAI YARAAM THONDER KU EALIYAREEA MINDERKKU

Long time those disciples are doing service under lord Siva’s feet to whom lord simple form put his grace on them and then those who are hard minded persons
நெடுங்காலமாகத் தொண்டு செய்து வரும் அடியவர்களுக்கு எளிமையாக அருள் செய்பவர் வான் கண்மை உடையவர்களுக்கு அரியர்


அரியரே பாவியேன் செய்யும்
ARIYAREEA PAAVI YEEAN SEIYUM

Rare to them and then I am sinner and then what ever sins I am doing
பாவியாகிய யான் செய்கின்ற


பிழையெலாம் பொறுத்தென் பிணிபொறுந் தருளாப்
PELAI EALLAAM PORUTHEEN PENI PORUNTHU ARULLAA

And then all are forgiven form and did not remove my repeated birth and death and then did not bless me
குற்றங்கள் எல்லாம் பொறுத்தருளி எனது பிறவி நோயைத் தீர்த்து அருளாத


பிச்சரே நச்சரா மிளிரும்
PICHAREEA NACHARRAA MILIRUM

And that fast attachment possessed person you are, and then poison filled snake is adorned
பித்தரே விடமுடைய பாம்பினை ஒளி வீசும்
On the ear ornament form


குழையராய் வந்தெந் குடிமுழு தாளும்
KULAIYAR RAAI VANTHU EAM KUDI MULTHUM AALUM

On the ear ornament form and my hereditary is ruled by you
காதணியாக அணிந்து வந்து எம் பரம்பரையை முழுமையாக ஆளும்


குழகரே ஒழுகுநீர்க் கங்கை
KULAGAREEA OLUGU NEER GANGAI

And that young chap form you are appearing and then Ganges River allowed to stay on your hair place
இளையவன் கங்கை நீர் சடைக் கண் தங்கும்


அழகரே யாகில் அவரிடம் களந்தை
ALAGAREEA AAGIL AVER EADAM KALANTHAI

That lovely handsome form appearing and that type of lord Siva descended place is thiru kalanthai
அழகர் அப்படியாகில் அத்தகைய இறைவன் எழுந்தருளிய இடம் திருக்களத்தை என்னும் தலத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 4
ANI THAGAL AATHI THEECHARAM MEEA

Where athi theecharm temple place you are dwelling
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்

95. பவளமே மகுடம் பவளமே திருவாய்
PAVALAMEEA MAGUDAM PAVALAMEEA THIRU VAAI

Lord Siva’s hair is coral like red in color and lovely mouth is
சிவபெருமானின் சடை முடி பவளம் போன்ற செந்நிறம் அழகிய வாய்


பவளமே திருவுடம்(பு) அதனில்
PAVALM MEEA THIRU YUDAMBU ATHANIL

Coral like red in color and then that red color body
பவளம் போன்ற செந்நிறமே அழகிய திருமேனி பவளம் போன்ற செந்நிறமே அத்திருமேனியில்


தவளமே களபம் தவளமே புரிநூல்
THAVALM MEEA KALABAM THAVALAMEEA PURI NOOL

The pasted form of white ashes are adorned and then twisted form of white color sacred three knotted thread which is also white in color
கலவைச் சாந்தாகப் பூசப்பட்ட திருநீறு வெண்ணிறமே முருகோடு கூடிய பூணூல்


தவளமே முறுவல்ஆ டரவம்
THAVALM MEE MURUVAL AADARAVAM

And then your laughing teeth are white in color and then dancing snake is white in color which is coil form hanging
வெண்ணிறமே திருநகை பற்கள் வெண்ணிறமே ஆடுகின்ற பாம்பு


துவளுமே கலையும் துகிலுமே ஒருபால்
THUVALLUMEEA KALAIYUM THUGILLUMEEA ORU PAAL

And then on one side tiger skin as dress

வளைந்து தொங்கிக் கொண்டு இருக்கும் ஒரு புறம் புலித் தோல் ஆடை


துடியிடை இடமருங்(கு) ஒருத்தி
THUDI EADAI EADA MARUNGU ORUTHI

And then on other side megala ornament and sari adorned form and then yudukkai like narrow waist possessed lordess yumaadevi has taken left part of lord Siva’s body
மறுபக்கம் மேகலையும் சேலையும் உடுக்கை போன்ற இடையில் தரித்த ஒரு பெண் உமாதேவியார் இடப்பக்கத்தில் இருப்பாள்


அவளுமே ஆகில் அவரிடம் களந்தை
AVALUMEEA AAGIL AVER EADAM KALANTHAI

And that twin form of lord Siva descended place thiru kalanthi
அத்தகைய இறைவன் எழுந்தருளிய இடம் திருக்களத்தை என்னும் தலத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 5
ANI THIGALAATHI THEECHARAMEEA

Where lovely aathi theecharam temple ever permanent form dwelling
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்

96. நீலமே கண்டம் பவளமே திருவாய்
NEELAMEE GANDAM PAVALAMEEA THIRU VAAI

Lord Siva’s sacred throat is blue in color and then sacred mouth is coral like red in color which is glittering form appeared
சிவபெருமானின் திருக்கழுத்து நீல நிறம் திருவாய் பவளம் போன்ற செந்நிறம் பிராகாசிபது போலத் தோன்றும்


நித்திலம் கிரைத்திலங் கினவே
NITHILAM KERAITHU EALANGINAVEEA

The teeth are pearls like row of embedded form glittering form appearing
பற்கள் வெள்ளிய முத்துக்களை வரிசையாகப் பதித்துப் பிராகாசிப்பது போலத் தோன்றும்


போலுமே முறுவல் நிறையஆ னந்தம்
POOLU MEEA MURUVAL NERAIYA AANANTHAM

And all the time soft laughter form appearing face

பொழியுமே திருமுகம் ஒருவர்
POILUM MEEA THIRU MUGAM ORUVAR

And in that way much happiness is revealing form
முகம் மிகுதியாக மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறது


கோலமே அச்சோ அழகிதே என்று
KOLAMEEA ACHOO ALAGITHEA EANRU

And that unique form of lord Siva’s handsome appearance much lovelier form appearing
அத்தகைய ஒப்பற்ற சிவபெருமானுடைய அழகு ஐயோ பேரழகாய் உள்ளதே என்று


குழைவரே கண்டவர் உண்டது
KULAI VAREEA KANDAVER YUN BATHU

In this way his disciples are said and then mind melted and then who has consumed form
கூறித் தரிசித்த அடியவர்கள் மனம் உருவார்கள் அவன் உட் கொண்டது


ஆலமே ஆகில் அவரிடங் களந்தை
AALAMEEA AAGIL AVER EADAM KALANTHAI

Poison so that form of lord dwelling place is thiru kalathai
விடமே அப்படியானால் அத்தகைய இறைவன் இருக்கும் இடம் திருக்கலத்தை என்னும் தலத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே ! 6
ANI THEGAL AATHI THEECHARAMMEEA

And where existing temple named aadi theecharam
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்

திக்கடா நினைந்து நெஞ்சிடிந் துருகும்
THIK KADAA NENAINTHU NENG EADINTHU YURUGUM

Lord Siva you are the only person to support and guide us and then in this way think over and then melted form of mind
புகலிடமாக அடையத்தக்க ஆதரவு நீயே ஆவாய் என்று நினைந்து மனம் கரைந்து உருகும்


திறத்தவர் புறத்திருந்(து) அலச
THIRANTHAVER PURATHU EARUNTHU ALASA

And that even mind possessed person standing on one side and then got sorrow
மனம் உடைய வகையினர் ஒரு புறம் இருந்து வருந்தவும்


மைக்கடா அனைய என்னையாள் விரும்பி
MAI KADAA ANAIYA EANNAI ALL VERUMBI

The male buffalo like I am allowed to take yet another birth
எருமைக் காட வினைப் போன்ற என்னை இன்னமும்


மற்றொரு பிறவியிற் பிறந்து
MATRU ORU PERAVIL PERATHU

And in this way got other births
வேறு ஒரு பிறவியில் பிறந்து


பொய்க்கடா வண்ணம் காத்தெனக்(கு) அருளே
POI KADAA VANNAM KAATHU EANAKKU ARULLEEAA

The false hood filled other religious way of life not to be entered form lord Siva you have taken me under your fold and the protected me and then poured good grace on me
பொய் நெறியில் சென்று அடையாதபடி ஆட்கொள்ள விரும்பிக் காப்பாற்றி எனக்கு இனிய கருணையையே


புரியவம் வல்லரே எல்லே
PURIYAYUM VALLEREAA EALLEAA

And in that way all the above acts are done lord Siva who is mighty powerful person
செய்யும் சிவபெருமான் வல்லவரே


அக்கடா ஆகில் அவரிடம் களந்தை
AKK KADAA AAGIL AVER EAAM KALANTHAI

And his light filled place is lord Siva descended in thiru kalanthai
அவரது பேரொளியே இறைவன் எழுந்தருளிய இடம் திருக்கலத்தை என்னும் தலத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 7
ANI THAGAL AATHI THEECHARAM MEEA

Where lovey temple named aathi theecharam place descended
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்


98. மெய்யரே மெய்யர்க்கு இடுதிரு வான
MEIYAREA MEIYARKKU EADU THIRU VAANA

To the true disciples lord Siva is true matter form and then where emanated
உண்மை அடியவர்களுக்கு மெய்ப் பொருளாக இருந்து ஏற்றப்பட்ட


விளக்கரே எழுதுகோல் வளையாண்
VELAKKAREEA EALUTHU KOL VALAI YAANN

Lamp form my ignorance is removed and then gaana education light is given to me and then the written form letters possessed those bangles are adorned lordess parvathi is given left part of lord Siva’s body
விளக்குப் போல அறியாமையை நீக்கி அறிவொளியைத் தருபவர் எழுதப்பட்டன போன்ற வரிகளை உடைய திரண்ட அழகான வளையல்களை அணிந்த உமாதேவியாரை ஒரு பாகமாக உடையவர்


மையரே வையம் பலிதிரிந்(து) உறையும்
MAIYA REEA VAIYAM PALI THIRINTHU YURAIYUM

so LORD Siva’s left part is dark color one and then wandering all over the world for begging food
ஆதலின் அந்த இடதுபாகம் அவளுடைய கரிய நிறத்தை உடையது உலகம் முழுவதும் பிச்சைக்காகத் திரிந்து


மயானரே உளங்கலந் திருந்தும்
MAYAANAREEA YULAM KALANTHU ERUNTHUM

Lord Siva you are dwelling in the burial ground all the disciples mind you have mingled form
சுடிகாட்டில் உறைபவர் எல்லாமுடைய மனத்தில் பொருந்தி இருந்தும்


பொய்யரே பொய்யர்க்(கு) அடுத்தவான் பளிங்கின்
POIYAREEA POIYARKKU ATHAVAN PALINGIN

Those who are fake persons lord Siva is concealed form and then marbles are allowed to penetrates sun rays form lord Siva
மெய் உணர்வு அற்றவர்களுக்கு வெளிபடாமல் மறைந்த்திருப்பவர் வந்து அடைந்த பளிங்கு போன்ற ஒளியைத் தன் வழியே செலுத்துமாறு போல


பொருள்வழி இருள்கிழித் தெழுந்த
PORUL VALI EARUL KILINTHU EALUNTHA

Lord Siva you have removed ignorance filled mind you have descended in to my mind as guru teacher form
அஞ்ஞான இருளைப் போக்கி என்னுள் எழுந்தருளி வந்த குரு மூர்த்தி


ஐயரே யாகில் அவரிடங் களந்தை
YIYAREE YAAGIL AVER EADAM KLANTHAI

And that form of lord Siva descended place is thiru kalanthai
அத்தகைய இறைவன் எழுந்தருளிய இடம் திருக்களந்தை என்னும் ஆலயத்தில்


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 8
ANI THIGAL AATHI THEECHARAMMEEA

Where lovely form existing temple named aathi theecharam
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்


99. குமுதமே திருவாய் குவளையே களமும்
KUMUTHAMMEA THIRU VAAI KUVALIYEEA KALAMUM

Lord Siva’s lovely sacred mouth the red color alli flower form and then sacred throat is dark color just like neelorp pavam flower form
சிவபெருமானின் அழகிய திருவாய் சிவந்த அள்ளி மலர் போலச் செந்நிறம் உடையது திருக்கலத்து நீலோற்பவ மலர் போலக் கருமை நிறம் உடையது


குழையதே இருசெவி ஒருபால்
KULAI YATHEEA EARU SEVI ORU PAAL

Two sacred ears kulai ornaments are adorned form and then on one pat
இரண்டு திருச் செவியிலும் குலைகளை உடையன ஒரு பகத்தில்


விமலமே கலையும் உடையரே சடைமேல்
VIMALAMEEA KALIYUM YUDAIYAREEA SADAI MEEAL

The pure megala odorned form and then on the hair place
தூய்மையான மேவலாபரணம் உடையவர் சடைமேல்


மிளிருமே பொறிவரி நாகம்
MILIRU MEEA PORI VARI NAAGAM

The glittering form of snake which has possessed the pots and stripes
புள்ளிகளையும் கோடுகளையும் உடைய நல்ல பாம்பு


கமலமே வதனம் கமலமே நயனம்
KAMALAMEE VATHANAM KAMALAMEEA NAYANAM

The glittering form of face is red color lotus flower and then sacred eyes are also in lotus form
பிரகாசிக்கும் திருமுகம் செந்தாமரை மலர் திருக்கண்கள் செந்தாமரை மலர்


கனகமே திருவடி நிலைநீர்
KANAGAMEEA THIRU VADI NILAI NEER

In the feet place adorned the shoes are golden form and his mannerism
பாதத்தில் அணியும் பாதுகை பொன் மயமானது அவரின் பண்புகளின் தன்மை


அமலமே ஆகில் அவரிடம் களந்தை
AMALM MEEA AAGIL AVER EADAM KALAIN THAI

Is pure one and that form of lord Siva descended place is thiru kalanthai
மிகப் பரிசுத்தமே அத்தகைய இறைவர் எழுந்தருளிய இடம் திருக்களத்தை


அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. 9
ANI THIGAL AATHI THEE CHARAMMEA

Where lovely form existing temple named aathi theecharm
அழகுடன் விளங்கும் ஆதித்தேச்சரம் என்னும் திருக்கோயில் ஆகும்

100. நீரணங்(கு) அசும்பு கழனிசூழ் களந்தை
NEER ANANGU ASUMBU KALANI SOOL KALANTHAI

The water bodies are filled and paddy fields are covered place is thiru kalanthai where existing
நீர் வளம் மிக்க வயல்கள் சூழ்ந்த திருக்களத்தைப் பதியில் உள்ள


நிறைபுகழ் ஆதித்தேச் சரத்து
NERAI PUGAL AATHI THEE CHARATHU

And that full-fledged glory filled temple is aathi theecharm
நிறைந்த புகழை உடைய ஆதித்தேச்சுரம் என்ற திருக்கோயிலில்


நாரணன் பரவும் திருவடி நிலைமேல்
NAARANAN PARAYUM THIRU VADI NELAI MEEAL

Thirumal prayed and conducted poojaas under lord Siva’s feet
திருமால் துதித்து வழிபடுகின்ற சிவபெருமானது திருவடிகள் மீது


நலமலி கலைபயில் கருவூர்
NALAMALI KALAI PAYIL KARU VOOR

The goodness giving and so many arts are well learnt saint named karu yoor deevar
மிக்க நன்மையைத் தரத்தக்க பலகலைகளைப் பயின்ற கருவூர்த் தேவருடைய


ஆரணம் மொழிந்த பவளவாய் கரந்த
AARANAM MOLINTHA PAVALA VAAI KARANTHA

The veethaass are chanting the mouth from it oozing out
வேதங்களை ஓதும் பவளம் போன்ற வாயினிடத்துச் சுரந்த


அமுதம்ஊ றியதமிழ் மாலை
AMUTHAM YOORIYA TAMIL MAALAI

And then nectar mingled form and then much happiness is giving form and those Tamil garland form of poems
அமுதம் கலந்த பேரின்பத்தை அளிக்கும் தமிழ் மாலையின்


ஏரணங்(கு) இருநான்(கு) இரண்டிவை வல்லோர்
EEAR ANANGU EARU NAANGU EARANDU EAVAI VALLOOR

Much handsome filled the above ten poems which are learnt and then singing before lord Siva
மிக்க அழகு பொருந்திய பத்துப் பாடல்களாகிய 4+4+2=10 இவற்றைச் கற்றுப் பாட வல்லவர்கள்


இருள்கிழிந்(து) எழுந்தசிந் தையரே. 10
EARUL KILINTHU EALUNTHA SINTHAIYAREEA

Those people are ignorance removed form and then gaana raised form good minded persons
அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி ஞானம் எழுந்த மனமுடையவரே ஆவார்

திருக்கீழ்க் கோட்டுர் மணியம்பலம்
THIRU KOOTOOR MANI AMBALAM

THIS DECADE EXPLAINS THAT ONE SPINSTER WHO HAS LOVED LORD SIVA AND HER STATEMENT FORM APPEARING HERE
இத்திருப்பதிகம் இறைவரைக் காதலித்தவள் ஒருத்தியது கூற்றாய் அமைந்தது


101. தளிரொளி மணிப்பூம் பதஞ்சிலம்(பு) அலம்பச் THALIROLI MANIPPUM PATHANJSILAMPU ALAMPACH
The leaves form of glittering the flower like sacred feet place anklets are raising sound
தளிர் போன்ற ஒளியை உடைய அழகிய மலர் போலும் திருவடியில் சிலம்பு ஒலிக்கவும்


சடைவிரித்(து) அலையெறி கங்கைத்
SADAI VERITHU ALAI EARI GANGAI

In the spread over hair place waves are lashing form of Ganges
விரிந்த சடையிலே அலைகள் மோதும் கங்கையில்


தெளிரொளி மணிநீர்த் திவலைமுத்(து) அரும்பித்
THELIR OLI MANI NEER THEVAI MUTHU ARUMBI

The clear form of water droplets are appearing pearls form
தெளிவான ஒளியை உடைய அழகிய நீர்த் துளிகள் முத்துக்கள் போலத் தோன்றுமாறு


திருமுகம் மலர்ந்துசொட்(டு) அட்டக்
THIRU MUGAM MALARNTHU SOTTU ATTAK

And that lovely face place drop by drop shedding form
அழகிய முகத்தில் பொருத்திச் சொட்டுச் சொட்டாக விழவும்


கிளரொளி மணிவண்(டு) அறைபொழிற் பழனம்
KELAR OLI MANI VANDU ARAI POLIL PALANAM

Where the highly regarded glittering ruby diamond form of honey bees raising humming sound and those plantations and fields place stayed
மேம்பட்ட ஒளியை வீசும் நீல மணி போன்ற வண்டுகள் ஒலிக்கும் சோலைகளிலும் வயல்களிலும் தங்கள்


கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டுர்
KELU YUGAM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

And then raising the humming sounds in emotional form and that place is thiru kootoor temple place
ரீங்கார ஒலியினால் மிகுந்த ஆரவாரத்தைச் செய்கின்ற திருக்கீழ்க் கோட்டூர் என்னும் தலத்தில்


வளரொளி மணியம் பலத்துள்நின்றாடும்
MALAR OLI MANIYAM PALATHUL NINRU AADUM

Where much light filled form of ruby diamond temple where all the time dancing form
திகழும் மிக்க ஒளியை உடைய மணியம் பலத்துள் நின்று நடனம் ஆடுகின்ற


மைந்தன்என் மனங்கலந் தானே. 1
MAIN THAN EANN MANAM KALANTHAANEEA

And that lord Siva mingled with my mind and then oneness with me
அழகனாகிய சிவபெருமான் என் மனத்தோடு கலந்து ஒன்றுபட்டான்

102. துண்டவெண் பிறையும் படர்சடை மொழுப்பும்
THNDA VEN PERAIYUM PADER SADAI MOLUPPUM

The third day moon adorned on the spread over hair place
ஒரு கலையாகிய வெள்ளிய பிறைச் சந்திரனையும் படர்ந்த சடைமுடியையும்


சுழியமும் சூலமும் நீல
SULIYAMUM SOOLAMUM NEELA

And then crown form of tied at top of the head that long hair and then soolam battle force
உச்சிக் கொண்டையும் சூலத்தையும் நீல


கண்டமும் குழையும் பவளவாய் இதழும்
GANDAMUM KULAIYUM PAVALA VAAI EATHALLUM

And then blue color throat and then lover and coral like red color mouth and lips
கண்டத்தையும் காதலியையும் பவளம் போன்ற சிவந்த வாயின் உதடுகளையும்


கண்ணுதல் திலகமும் காட்டிக்
KANNUTHAL THALAGAMUM KAATI

And then in the fore head place appeared the thilak which is allowed to see by me
நெற்றிக் கண்ணின் மேல் அமைந்த திலகத்தையும் யான் காணச் செய்து


கெண்டையும் கயலும் உகளுநீர்ப் பழனம்
KENDAIYUM KAYALUM YUGALU NEER PALANAM

The gandai fishes and kayal fishes are and leap forward those water bodies are filled place
கெண்டையும் கயல் மீனும் தாவிக் குதிக்கின்ற நீர் வளம் பொருந்திய


கெழுகவும் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUGAYUM PALAI SEIKEELKOOTOOR

And the field place weeds are plucking ladies are much emotional sound raising form of place is thru kaatoor temple place
வயல்களிடத்து உழத்தியர்கள் மிகுந்த ஆராவாரத்தைச் செய்கின்ற திருக் கோட்டூர் என்னும் தலத்தில்


வண்டறை மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
VAND ARAI MANIYAM PALATHUL NINRAADUM

And theever wandering form of honey bees are raising humming sound that ruby diamond temple place lord Siva is all the time dancing
சுற்றித் திரியும் வண்டுகள் ரீங்காரம் செய்யும் மணியம் பலத்துள் நின்று நடனம் புரிகின்ற


மைந்தன்என் மனங்கலந் தானே. 2
MAINTHAN EANN MANAM KALAN THAANEEA

The handsome form of lord Siva mingled with me in oneness form
அழகனாகிய சிவபெருமான் என் மனத்தோடு கலந்து ஒன்று பட்டனன்

103. திருநுதல் விழியும் பவளவாய் இதழும்
THIRU NUTHAL VELIYUM PAVALA VAAI EATALLUM

In the fore head place lovely third eye and then coral like red color mouth and lips
அழகிய நெற்றியில் உள்ள கண்ணும் பவளம் போன்ற வாயின் உதடுகளும்


திலகமும் உடையவன் சடைமேல்
THILAGAMUM YUDAIYAVAN SADAI MEEAL

And thilak possessed lord Siva and then in the hair place adorned
திலகமும் உடைய சிவபெருமானுடைய சடைமீது உள்ள


புரிதரு மலரின் தாதுநின்(று) ஊதப்
PURI THARU MALARIN THAATHU NINRU YOOTHA

Liking form of flowers and its pollen where penetrated and smelled it so many times
விருப்பம் தரும் மலர்களின் மகரந்தத்தை அவற்றில் படிந்து நுகர்தற்குப் பலகாலும்


போய்வருந் தும்பிகாள் ! இங்கே
POOIVARUM THUMBIGAAL EANGEEA

Where gone and then come back those thumbees which are high sect bees
சென்று மீள்கின்ற தும்பி என்ற உயர் குல வண்டுகளே


கிரிதவழ் முகலின் கீழ்த்தவழ் மாடம்
KEER THAVAL MUGALIN KEEL THAVAL MAADAM

In the hill place crawling clouds and blow it constructed big houses
மலைகளின் மீது தவழ்கின்ற மேகங்களின் கீழ் விளங்குகின்ற உயர்ந்த பேரில்லங்களில்


கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUYUM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

In those houses ladies are dancing and singing form of sound raising place is thiru kaatoor where appearing
மக்களின் ஆடல் பாடல்களினால் மிகுந்த ஒலிகள் பொருந்திய திருக் கீழ்க்கோட்டூர் காணப்படுகின்ற


வருதிறல் மணியம் பலவளைக் கண்(டு)என்
VARU THERAL MANIYAM PALA VALAI KANDU EANN

The powerful chithabaram place dancing lord Siva who is prayed form
ஆற்றலை உடைய மனியம்பலத்தில் ஆடுபவனாகிய சிவபெருமானைத் தரிசித்து


மனத்தையும் கொண்டுபோ துமினே. 3
MANATHAI KONDU POOTHU MINEEA

My mind is bogged down there please get it back and then come over here
அடியேனுடைய மனத்தை அவனிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டு திருப்ப வாருங்கள்

104. தெள்ளுநீ றவன்நீ(று) என்னுடல் விரும்பும்
THELLU NEER AVAN NEERU EANN YUDAL VERUM BUM

My mind and body is cleaned that sacred ashes are adorned all over the body willingly which is also adorned by lord Siva
என் உடல் மனத்தைத் தெளியச் செய்கின்ற திருவெண்ணீற்றைத் தரித்த சிவபெருமான் அணியும் திரு நீற்றையே என் உடல் விரும்புகின்றது
செவியவன் அறிவுநூல் கேட்கும்
SEVI AVAN ARIYUU NOOL KEETKUM

My ears are requiring those gaana filled books of lord Siva
என் செவிகள் அவனை அறியும் அறிவைத் தரும் நூல்களையே கேட்கின்றன


மெள்ளவே அவன்பேர் விளம்புவாய் கண்கள்
MELLAVEE AVAN PEEAR VELAMBU VAAI KANGAL

And then all the time lord Siva’s sacred names are chanting form and my eyes are
எல்லாம் அவனுடைய திருநாமத்தை மெதுவாக ஒலிக்கிறது என் கண்கள்


விமானமேநோக்கி வெவ் வுயிர்க்கும்
VEEMAANA MEEA NOOKI EVV YUIRKKUM

All the time seeing lord Siva’s temple towers and then my mind is big wind is inhaling and exhaling form
அவனுடைய ஆலயத்தின் விமானத்தையே பார்த்திருக்க என் மனம் பெரு மூச்சு விடுகின்றது.


கிள்ளைபூம் பொதும்பிற் கொஞ்சிமாம் பொழிற்கே
KELLAI POOM POTHUMBIL KONGI MAAM POLIL KEEA

The parrots are in the lovely flower plantations in good manner talked and then playing and tried to enter the mango plantations
கிளிகள் அழகிய பூஞ்சோலைகளிலே இனிமையாகப் பேசி விளையாடி மாஞ் சோலையை அடைதற்காக


கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
SELU YUGAM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

So that it raised huge sound and that place is thiru keel kootoor
மிகுந்த ஆராவாரம் செய்கின்ற திரு கீழ்க் கோட்டூர்


வள்ளலே மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
VALLALEEA MANIAMBALATHUL NINRU AADUM

In my temple place descended philanthropist form and then in the golden temple place you are standing and acting and that mighty capacity possessed lord Siva
என்னும் தளத்தில் எழுந்தருளிய வள்ளலே மணியம் பலத்துள் நின்று நடிக்கும் வலிமை உடைய


மைந்தனே !என்னும்என் மனனே. 4
MAINTHANEEA EANNUM EANN MANANEEA

Young teen age form you are and all the time my mind is thinking and this heroin melted mind is explained here
இளையவனே என்று என் மனம் நினையா நிற்கும் இப்பாடல் தலைவியின் இரங்களைக் கூறுவாதாக அமைந்தது


105 தோழி! யாம்செய்த தொழில்என்? எம் பெருமான்
THOOLI! YAAM SEITHA THOLIL EANN? EAMM PERU MAAN

My dear friend what type of activities I have done and in this form the heroin melted form informed her friend
தோழி யாம் கைக் கொண்ட செயல் என்னே இது தலைவி இறங்கித் தோழியிடம் கூறியது


துணைமலர்ச் சேவடி காண்பான்
THUNAI MALAR SEEVADI KAAN BAAN

The twin form of flowers like lord Siva’s sacred feet are to be seen
தோழி இணையாகிய மலர்களைப் போன்ற எம் பெருமானுடைய திருவடிகளைக் காண்பதற்காகப்


ஊழிதோ றூழி உணர்ந்துளங் கசிந்து
YOOLI THOORUM YUNARNTHU YULAM KASINTHU

And then so many vooli time think over lord Siva and then melted form of mind and then flexible form
அநேக ஊழிக் காலங்களாக நினைந்து மனம் கலங்கி நெகிழ்ந்து


நெக்குநைந்(து) உளங்கரைந்(து) உருகும்
NEKKU NAINTHU YULLAMKARAINTHU YURUGUM

The mind is melted form and that mannerism possessed
உள்ளம் கரைந்து உருகும் தன்மை வாய்ந்த


கேழலும் புள்ளும் ஆகிநின்றி ருவர்
KEELALUM PULLUM AGI NINRA EARUVAR

Thirumaal and bharma converted themselves are pig and then anna bird form
பன்றியும் அன்னப் பரவையுமாகி நன்று திருமாலும் பிரமனும்


கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELU YUGAM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

And in the keel kootoor place emotional filled form prayed lord Siva
எம் பெருமானை ஆராவாரத்தோடு துதித்தலைச் செய்யும் கீழ்க் கோட்டூரில்


வாழிய மணியம் பலவனைக் காண்பான்
VAALIYA MANI AMBALA VANAI KAAN BAAN

Where lord Siva existing in the golden temple place dancing and acting form who is wanted to see him
என்னும் தளத்தில் திகழும் மணியம் பலத்துள் நின்று நடிக்கும் இறைவனை யாம் காணும் பொருட்டு


மயங்கவும் மாலொழி யோமே. 5
MAYANGAYUM MAAL LODU YOOMEEA

The knowledge melted form my love faintings will not be kept away
அறிவு கலங்கிக் காதல் மயக்கம் ஒழியோமே

106. என்செய்கோம் தோழி ! தோழிநீ துணையாய்
EANN SEIGOOM THOOLI! THOOLI NEE THUNAI YAAI

I have taken you as friend and then what benefit I will drive from you
தோழி நாம் யாது செய்வோம் உன்னைத் துணையாகக் கொள்வதனால்


இரவுபோம் பகல்வரு மாகில்
EARUYU POOM PAGAL VARU MAAGIL

Every day night gone and then day dawn
இரப் பொழுது கழிந்து போகின்றது பகல் பொழுது வருமாயின்


அஞ்சலோ என்னான் ஆழியும் திரையும்
ANNGALOO EANNAAN AALI YUM THERAIYUM

My god will come and do not afraid of anything and in this world and in this way lord Siva does not console me and then sea and its waves
எம் பெருமான் வந்து அஞ்சாதே என்று கூறுகின்றான் அல்லன் கடலும் அதன் அலைகளும்


அலமரு மாறுகண்(டு) அயர்வன்
ALAMARUMAARU KANDU AYAR VAAN

Are rolling down form seen and then got tired
சுழலுமாற்றைக் கண்டு சோர்வு அடைகின்றேன்


கிஞ்சுக மணிவாய் அரிவையர் தெருவில்
KINGU GAA MANI VAAI ARIYAI ARTHERU VIL

The drum stick flowers like red color mouth possessed ladies and who are in the street place
முள் முருகைப் பூவினைப் போன்ற அழகிய சிவந்த வாயினை உடைய மகளிர் தெருவில்


கெழுகவும் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUGAYUM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

Raised emotional sound and that place is keel kootoor
ஆராவாரம் செய்யும் கீழ்க் கோட்டூரில்


மஞ்சணி மணியம் பலவஓ என்று
MANJANI MANIYAM PALAVA VOO EANRU

Up to the sky level constructed temple tower where dwelling lord Siva and in this way called him soundly (high pitch)
மேக மண்டலம் வரை உயர்ந்த மணியம்பலப் பெருமானே என்று கூவி


மயங்குவன் மாலையம் பொழுதே. 6
MAYANGUVAN MAALAI POLUTHEEA

And then in the evening time seen form got faintings and then what else will I do
மாலைக் காலத்தைக் கண்டு மயங்குவேன் நாம் வேறு என்ன செய்ய வல்லோம்

107. தழைதவழ் மொழுப்பும் தவளநீற்(று) ஒளியும்
THALAI THAVAL MOLUPPUM THAVALAI NEETRU OLIYUM

Vilvam vanni and those leaves adorned on the hair place and then white color sacred ashes are glittering form
வில்வம் வன்னி முதலிய தழைகள் பொருந்திய முடியும் வெள்ளிய திருநீற்றின் ஒளியும்


சங்கமும் சகடையின் முழக்கும்
SANGAMUM SAGADAIYUM MULANGUM

The conch ornament bangles and small drum named yudukkai sounds
சங்கு வலைகள் உடுக்கை இவற்றின் ஒலியும்


குழைதவழ் செவியும் குளிர்சடைத் தெண்டும்
KULAI THAVAL SEIVIYUM KULIR SADAI THEANDUM

The ear ornament adorned ears and then cool thick hair
காதணியை அணிந்த செவ்வியும் குளிர்ந்த சடையின் திரட்சியும்


குண்டையும் குழாங்கொடு தோன்றும்
KUNDAIYUM KULAAM GODU THOONRUM

Bulls are cluster form of appearing
எருதும் ஆகிய இவை திரள் திரளாகத் தோன்றுகின்ற


கிழைதவழ் கனகம் பொழியநீர்ப் பழனம்
KELAI THAVAL KAAGAM POLIYA NEER PAVALAM

The light glittering golden creeper plant form which is winnowed form in those paddy fields the farmers are ploughing the fields
ஒளி வீசும் பொன் கொடிகளைக் கொழிக்கின்ற நீர் நிறைந்த வயல்களில் உழவர்கள் உழவுத் தொழிலால்


கெழுகவும் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUGAYUM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

And that emotional raised form of praying temple place named thiru kootoor
மிகுந்த ஆரவாரம் செய்கின்ற திருக் கீழ்க் கோட்டூரில் என்னும் தலத்தில்


மழைதவழ் மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
MANI THAVAL MANI ABALATHUL NIRU AADUM

Ever moving form of clouds and that golden temple place all the time dancing form of lord Siva
திகழும் மேகங்கள் தவழ்கின்ற மனியம்பலத்துள் நின்று நடனமாடுகின்ற


மைந்தர்தம் வாழ்வுபோன் றனவே. 7
MAIN THA THANN VAALYU PONRANAVEEA

The mighty powerful lord Siva’s wealth form appearing
வலியோனாகிய சிவபெருமானுடைய செல்வங்களாகக் காணப்படுகின்றன

108. தன்னக மழலைச் சிலம்பொடு சதங்கை
THANNAGA MALALAI SELAM BIDU SATHAGAI

In the lord Siva’s feet place adorned the anklet sounds are just like child talking form and small drum and sacred ashes
தன்னிடத்தில் உள்ள மழலை மொழி போன்ற ஓசை தரும் சிலம்பும் சதங்கை


தமருகம் திருவடி திருநீறு
THAMARUGAM THIRU VADI THIRU NEERU

And then yudukkai chepal and sacred ashes
உடுக்கை பாதுகை திரு நீறு


இன்னகை மழலை கங்கைகோங்(கு) இதழி
EANNA KAI MALALAI GANGI KOONGU EATHALI

The lovely form of laughter and toddler like talking wards possessed Ganges and then kongu tree flowers and konrai flowers
இனிய ச்சிரிப்பினையும் மழலை மொழிகளையும் உடைய கங்கை கோங்கும் மலர் கொன்றை மலர்


இளம்பிறை குழைவளர் இளமான்
EALAM PERAI KULAI VALAR EALA MAAN

The young tender moon and ear ornaments are ever raising sound form and then young stage form
இளம்பிறைச் சந்திரனும் காதணியும் வளர்கின்ற இளமானும்


கின்னரம் முழவம் மழலையாழ் வீணை
KINNARAM MULAVAM MALALAI YAAL VEENAI

And then musical instruments are kinneram drums and low sound raising yawl and veenaa all are without any interruption
ஆகிய இவற்றை உடைய கின்னர வாத்தியார் மத்தளம் மெல் ஓசை உடைய யாழ் வீணை ஆகிய இவை இடைவிடாத


கெழுகவும் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUGAYUM PALAISEI KEEL KOOTOOR

And much pith emotional filled form raising place is thiru kali kootoor temple place
மிகுந்த ஆராவாரம் செய்கின்ற திருக்களிக் கோட்டூர் என்னும் தலத்தில்


மன்னவன் மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
MANNAVAN MANI AMBALATHUL NINRU AADUM

And in this way descended lord Siva and then in the golden temple place standing form dancing
எழுந்தருளிய தலைவனும் மனியம்பலத்துள் நின்று நடனம் செய்யும்


மைந்தன்என் மனத்துள்வைத் தனனே. 8
MAINTHAN EANN MANATHUL VAI THAANEEA

And that handsome form of lord Siva who has entered in to my mind permanently
அழகனுமாகிய சிவபெருமானை என் மனத்துளே இருக்கச் செய்தனை

109. யாதுநீ நினைவ(து)? எவரையாம் உடையது?
YAATHU NEE NENAI VATHU? EAVARAI YAAM YUDAIYATHU?

So my dear mind is there anything to think over all the time except you are and is there any other person to guide us (there is no one except lord Siva)
ஆதலால் மனமே நீ நினைப்பதற்கு அவனைத் தவிர வேறு என்ன உள்ளது யாரை நாம் துணையாகப் பெற்றுளோம் (இறைவனைத் தவிர)


எவர்களும் யாவையும் தானாய்ப்
EAVAI GALUM YAAVAIYUM THAANAAI

All the soul possessed living things and all the other materials all are lord Siva embedded in to it
எல்லா உயர் தினைப் பொருள்களுக்கும் எல்லா அக்ற்றினைப் பொருல்களும் தானேயாகிப்


பாதுகை மழலைச் சிலம்பொடு புகுந்தென்
PAATHUGAI MALALAI SELAM BODU PUGUNTHU EANN

The cheppal and with it soft form of sound raising anklets and then embedded in to it
பாதுகை உடனும் மெல் ஓசையான சிலம்பு என்பவற்றோடு உட் புகுந்து


பனிமலர்க் கண்ணுள்நின் றகலான்
PANI MALAR KANNUL NINRU AGALAAN

The cool lotus eye place entered and then ever permanent form settle down there and then does not left that place
குளிர்ந்த தாமரை மலர் போன்ற கண் உள்ளே நிலைத்து நின்று நீங்காதவனும்


கேதகை நிழலைக் குருகென மருவிக்
KEETHAGAI NELALAI KURUGENA MARUVEE

The thalai flower shadows are considered as fish catcher birds in that way got afraid of
தாழைப் பூவின் நிழலை மீன் கொத்திப் பறவை என்று தவறாக மனத்தில் கொண்டு


கெண்டைகள் வெருவுகீழ்க் கோட்டூர்
KENDAIGAL VERUYUU KEEL KOOTOOR

Where kendai fishes are got afraid of and that place is keel kootoor
கெண்டை மீன்கள் அஞ்சுகின்ற கீழ்க் கோட்டூரில்


மாதவன் மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
MAATHAVAN MANI AMBALATHUL NINRU AADUM

And then highly regarded penance performer lord Siva who is dancing in the golden temple place
மேம்பட்ட தவத்தை உடையவனாய் மனியம்பலத்துள் நின்று ஆடும்


மைந்தன்என் மனம்புகுந் தனனே. 9
MAITHAN EANN MANAM PUGUNTHAANEEA

And that mighty powerful lord Siva who has entered in all the souls and materials he himself stood there
வலியவன் அவன் அனைத்து உயிர்களிலும் அனைத்துப் பொருள்களிலும் புகுந்து தானேயாகி நிற்கின்றான்

அந்திபோல் உருவும் அந்தியிற் பிறைசேர்
ANTHI POL YURUVAM ANTHIL PERAI SEEAR

At the evening time red body color possessed and then in the evening time appearing curved moon
மாலை வேலை வானம் போன்ற செந்நிற வடிவமும் மாலையில் தோன்றும் பிறை சேர்ந்த


அழகிய சடையும்வெண் ணீறும்
ALAGIYA SADAIYUM VENN NEERUM

Which is adorned on the hair place and then sacred ashes are thinking over with the mind
அழகிய சடையும் வெந்நீரும் மனத்தால் நினைப்ப்போம் என்றால்


சிந்தையால் நினையிற் சிந்தையும் காணேன்;
SIN THAIYAAL NINAYIL SINTHAIYUM KAANEEAN

And that mind is not with me and it is with lord Siva
மனமும் என் வசம் இல்லை அவன்வயம் ஆயினேன்


செய்வதென்? தெளிபுனல் அலங்கல்
SEIVATHU EANN? THELIN THA PUNAL ALANGAL

And then what I do in this world and then in clear water moving form light reflecting form
நான் யாது செய்வேன் தெளிந்த நீரில் அசைவின் கண் ஒளியிட்டுக் கொண்டு


கெந்தியா வுகளும் கொண்டைபுண் டரீகம்
KENTHEEYAA YUGALUM KENDAI PUNDARIGAM

And then leaf forward jumped form of kendai fishes which are tearing the lotus flowers
பாய்ந்து சென்று துள்ளிக் குதிக்கின்ற கெண்டை மீன்கள் தாமரைப் பூக்களை


கிழிக்கும்தண் பணைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
KELIKKUM THANN SEI KEEL KOOTOOR

And that cool place where farmers are ploughing the paddy fields and those work is done and those place is thiru kootoor temple place
கிழிக்கின்ற குளிர்ச்சியான வயல்களில் உழவர்கள் உழவுத் தொழிலைச் செய்கின்ற திருக்கீழ்க் கோட்டூர்க் என்னும் தலத்தில்


வந்தநாள் மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
VANTHA NAAL MANI AMBALATHUL NINRU AADUM

And ever active form and that novel temple place dancing
திகழ்கின்ற புதுமையான மனியம்பலத்துள் நின்று நடனம் புரியும்


மைந்தனே அறியும்என் மனமே. 10
MAIN THANEEA ARIYUM EANN MANAMEEA

And that mighty powerful lord Alone will know my mind thinking
வலிமை உடையவனே என் மனக் கருத்தே அறிய வல்லவன்

111. கித்திநின் றாடும் அரிவையர் தெருவில்
KITHI NINRU AADUM ARIVAIYAR THERUVIL

Kithi play is standing form performing by ladies in the street place
கீத்தி எனும் விளையாட்டை நின்று கொண்டு ஆடுகின்ற பெண்கள் தெருக்களில் நிறைந்த


கெழுகவும் பலைசெய்க்கீழ்க் கோட்டூர்
KELUGAYUM PALAI SEI KEEL KOOTOOR

And ten raised emotional sound and that place is keel kootoor
ஆராவாரம் செய்கின்ற கீழ்க் கோட்டூரில்


மத்தனை மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
MATHANAI MANI AMBALATHULNINRU AADUM

Lord Siva who has adorned the voomathai flowers and then dancing in the Chidambaram temple place
ஊமத்தை மலரைஹ் சூடியவனாய் மணியம்பலத்துள் நின்று ஆடும்


மைந்தனை ஆரணம் பிதற்றும்
MAIN THANAI AARANM PETHATRUM

The powerful lord Siva is all the time chanting four veethaass
வலியவனாகிய சிவபெருமானைப் பற்றி வேதத்தைப் பிதற்றுகின்ற

பித்தனேன் மொழிந்த மணிநெடு மாலை PITHANEEAN MOLINTHA MANI NEDU MAALAI
I am lunatic person but I have glorified form of composed the above poems
பித்தனாகிய யான் புகழ்ந்து கூறிய அழகிய சிறந்த தமிழ்ப் பாமாலையாவது


பெரியவர்க்(கு) அகலிரு விசும்பில்
PERIYAVARKKU AGAL EADDU VESUMBIL

Those elderly persons chanting the above poems are stayed in the upper world called in the name of inthira logam happily and then
ஒதுகிட்ற பெருமை உடைய பெரியோர்க்கு அகன்ற பெரிய இந்திரலோகத்தில் இன்பத்துடன் இருப்பதோடு


முத்தியாம் என்றே உலகர்ஏத்து வரேல்
MUTHI YAAM EANREEA YULAGAVER EAATHU VAREEL

Mukthi will be given and in this way think over and then singing the above songs and then praying lord Siva
முக்தியையும் அளிக்கும் என்று கருதி உலகத்தவர் இப்பாமாளையினால் இறைவனைத் துதிப்பாராயின்


முகமலர்ந்(து) எதிர்கொளும் திருவே. 11
MUGAM MALARNTHU EATHIR KOLLUM THIRU VEEA

And then wealth god Lakshmi with happy face form welcome us
இலக்குமி தேவியும் முக மலர்ச்சியுடன் தானே எதிர் கொண்டு வந்து வரவேற்பாள்

திருமுகத் தலை
Thiru mugath thalai

112. புவனநா யகனே ! அகவுயிர்க்(கு) அமுதே
BUVANA NAAYAGANEEA AGA YUIRKKU AMUTHEEA

Lord Siva you are all the world’s leader and then entered in all the living beings and then those souls are in ripped form and you are nectar form tastier to them
எல்லா உலகங்களுக்கும் தலைவனே உலகில் உள்ள உயிர்களுக்குள் புகுந்து பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு அமுதம் போன்று இனியவனே


பூரணா ! ஆரணம் பொழியும்
POORANAA AARANAM POLIYUM

All the good mannerism filed person you are and then all the time veethaas are chanting form
ஏலாப் பண்பு நலன்களையும் நிறைந்தவனே வேதத்தை ஓதிக் கொண்டு இருக்கும்


பவளவாய் மணியே ! பணிசெய்வார்க்(கு) இரங்கும்
PAVALA VAAI MANIYEEA PANI SEI VAARRKU EARUNGUM

And you have possessed coral like red color mouth in ruby diamond form and then those disciples who are doing service under your feet to who you have come down and then shower your grace on them
பவளம் போன்ற சிவந்த வாயினை உடைய மாணிக்கமே உனக்கு தொண்டு செய்யும் அடியவர் பால் இறக்கம் காட்டி அருளும்


பசுபதீ ! பன்னகா பரணா !
PASU PATHEE! PANNAGA PARANAA!

You are all the souls’ leader and then all over the body snakes are adorned as ornaments and got the name (pannagaa baraner)
உயிர்களுக்குத் தலைவனே பாம்புகளை அணிகளான உடைய பன்னகாபரணர் என்ற திருநாமம் உடையவனே


அவனிஞா யிறுபோன்(று) அருள்புரிந்(து) அடியேன்
AVANI GAAYIRU PONRU ARUL PURINTHU ADIYEEAAN

In this world sun rays form spread over your gaana grace and then bless them all
இந்த உலகிலே சூரியனைப் போன்று ஞான ஒளி பரப்பி அருள் புரிந்து


அகத்திலும் முகத்தலை மூதூர்த்
AGATHILLUM MUGATH THALAI MOOTHOOR

மேலும் தனித்திருப்பவனாகிய எனது தனிமைத் தன்மை ஒழிவதற்காக அடியேனது மனத்தின் கண்ணும் திருமுகத்தலை என்னும் பழைய ஊரில் உள்ள


தவளமா மணிப்பூங் கோயிலும் அமர்ந்தாய்
THAVALAMAA MANI POON KOIL AMARNTHAAI

Lord you have entered in to my mind and then descended in the thiru mugaththalai place established good old temple namedthavalamaa Mani poong koil place lord Siva you have descended
வெண்மையான ஒளியை உடைய மணிகள் பதிக்கப்பட்ட அழகிய கோயிலும் விரும்பி உறைகின்றவனே


தனியனேன் தனிமைநீங் குதற்கே. 1
THANIYANEEN THANIMAI NEEKU THARKEEA
I am single form and it remove that loneliness lord Siva you have descended in this temple
தனித் திருபவனாகிய எனது தனிமைத் தன்மை நீக்குவதற்கு இந்த உலகத்திற்கு வந்தாய்

113. புழுங்குதீ வினையேன் விடைகெடப் புகுந்து
PULUNGU THEE VENAIYEEAN VEDAI KEDA PUGUNTHU

Because of bad deeds I am in bogged down in to it, so my bad deeds are to be removed form you have entered in to my mind
தீ வினையால் மனம் வருந்தும் அடியேனுடைய தீவினைகள் நீங்குமாறு என் மனத்தினுள் புகுந்து
புணர்பொருள் உணர்வுநூல் வகையால்
PUNAR PORUL YUNARYUU NOOL VAGAIYAAL

I am requested the true matter which is given by through gaanaa books
அடைய வேண்டிய மெய்ப் பொருள்களை ஞான நூல்களில் வாயிலாக


வழங்குதேன் பொழியும் பவளவாய் முக்கண்
VALANGU THEEAN POLIYUM PAVALA VAAI MUKKAN

Lord Siva you have been giving me your sacred grace through coral like red color mouth and three eyes
நீ வழங்குகின்ற திரு அருளாகிய தேனைப் பொழிகின்ற பவளம் போன்ற வாயினையும் மூன்று கண்களையும் உடைய


வளரொளி மணிநெடுங் குன்றே
VALAR OLI MANI NEDUM KUNREEA

And in this way lord Siva you’re ever growing form of ruby diamond hill form
ஒளி வளர்கின்ற நெடிய மாணிக்க மலை போன்றவனே


முழங்குதீம் புனல்பாய்ந்(து) இளவரால் உகளும்
MULANGUM THEEM PNAL PAAINTHU EALAVARAAL YUGALLUM

In the sound raising form of leaf forward the young varaal fishes jumping form wandering every where
ஒலிக்கின்ற இனிய நீரில் பாய்ந்து இளைய வரால் மீன்கள் தாவித் திரியும்


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) அடியேன்
MUGAT THALAI AGATHU AMARNTHU ADIYEEAN

In the thiru mugathalai and then in my mind place descended and then I am your disciple
திருமிகத்தலை என்ற திருத்தலத்தினும் அடியேனுடைய உள்ளத்திலும் அமர்ந்து அடியேன்


விழுங்குதீம் கனியாய் இனியஆ னந்த
VELANGU THEEM KANIYAAI EANIYA AANANTHA

Enjoying the tastier fruit form and then happiness filled
நுகரும் இனிய கனியாகவும் இனிய ஆனந்த


வெள்ளமாய் உள்ளமா யினையே. 2
VELLAMAAI YULLAM AAYINAIYEEA

Flood form you have filled all my mind place and then ever permanent form stayed and what type of astonishment it is
வெள்ளமாகவும் என் மனம் முழுவதும் நிறைந்து இருகின்றாய் இஃது என்ன ஆச்சரியம்

114. கன்னெகா உள்ளக் கள்வனேன் நின்கண்
KANN NEGA YULLAM KALVANEEAN NIN KANN

The stone like not melted heart which I have possessed and that form of culprit I am
கல்லை போன்று கரையாத மனத்தை உடைய கள்வனாகிய நான்


கசிவிலேன் கண்ணில்நீர் சொரியேன்
KASIVILLEEAN KANNIL NEER SORIYEEAN

Before you I am not standing in melted mind form and then my eyes are not shedding tears
உன்னிடம் மனம் கசிந்து நிற்றலும்யிள்ளேன் கண்களில் நீரைப் பொழிந்திலேன்


முன்னகா ஒழியேன் ஆயினும் செழுநீர்
MUNN NAGA OLIYEEAAN AAYINUM SELU NEER

And then before you standing form singing and weeping all are not done by me and then where good water bodies are filled place is
உன் முன் மகிழ்ந்து நின்று பாடுதல் அழுதல் முதலியவற்றைச் செய்யேன் அல்லாராயினும் மேம்பட்ட நீர் வளம் உள்ள


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) உறையும்
MUGATHALAI AGATHY AMARNTHU YURAIYUM

Thiru mugathalai temple place lord Siva you have descended
திருமுகத்தலை என்ற ஊரில் விரும்பி கோயில் கொண்டு எழுந்தருளிய


பன்னகா பரணா பவளவாய் மணியே !
PANNAGAA PARANAA PAVALAVAI MANIYEEA

Where lord Siva you have adorned snakes as ornaments and then coral like red color mouth possessed ruby diamond form existing
பாம்பை அணிகலனாக அணிதவனே பவளம் போன்ற சிவந்த வாயினை உடைய மாணிக்கமே


பாவியேன் ஆவியுள் புகுந்த(து)
PAAVIYEEAN AAVIYUL PUGUNTHU

Lord Siva you have entered in to my mind and in tuition but I am full of bad acts are done person
நீ தீவினைகளைச் செய்த அடியேனுடைய உயிரின் உணர்வின் உள்ளிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது யாது


என்னகா ரணம்? நீ ஏழைநாய் அடியேற்கு
EANNA KAARANAM? NEE EEALI NAAI ADIYEERKKU

What is the reason for it please tell me and I am dog like low graded person
காரணம் பற்றி அறிவட்ட்ரவனாய் நாய் போல் இழிந்த அடியேன்


எளிமையோ பெருமையா வதுவே. 3
EALIMAIYOO PERUMAI YAAVATHU VEEA

இடம் எளிமையாக உதவாதே உனக்குப் பெருமை தருவதாகும்
so in this place you are simple form help me and which only will give you glory in this world


115. கேடிலா மெய்ந்நூல் கெழுமியும் செழுநீர்க்
KEEDU EALLA MEINOOL KELUMIYUM SELU NEER

The flawless form of true matter is explained those books are repeated form learnt and then clean water
குற்றமற்ற மெய்ப் பொருளை விளக்கிக் கூறும் நூல்களோடு பழகியும் செழுமையான நீரில்


கிடையனா ருடையஎன் நெஞ்சில்
KEDAIYA NAAR YUDAIYA EANN NENGIL

Where floating the cark which will not suck water and in that true gannaa concepts are not embedded in to my mind
இடத்தும் நீர் ஊறாத தக்கையைப் போன்று மெய் நூல் கருத்துக்கள் ஒன்றும் பதியாத என் மனத்தில்


பாடிலா மணியே மணியுமிழ்ந்(து) ஒளிரும்
PAADILLA MANIYEEA MANI YUMILNTHU OLIRUM

Where you have seated in that ruby diamond form of rays are spited form of flash the rays
அமர்ந்த அழிவில்லாத மாணிக்கமே மாணிக்கங்கள் ஒளியைக் கக்கிப் பிராகாசிக்கும் படியாக ஒளி வீசும்


பரமனே ! பன்னகா பரணா !
PARAMANEEA! PANN NAGAA PARANAA!

And in that way snakes are adorned all over the body and that highly regarded lord you are
பாம்பினை அணிகலனாக உடைய மேம்பட்ட இறைவனே


மேடெலாம் செந்நெல் பசுங்கதிர் விளைந்து
MEEADU EALLAM SEN NEL VELAINTHU PASUM KATHIR VELAINTHU

In the elevated land place also water resources are available so in that places also red color paddy is growing
மேட்டு நிலாங்களிலும் நீர் வளம் உடைமையால் மேடுகளிலும் செந்நெல் ஆகிய பயிர்கள் செழிப்பாக விளைதலால்


மிகத்திகழ் முகத்தலை விளைந்து
MEGATH THIGAL MUGATHALAI VELAINTHU

Much attractive form those place is thiru mugathalai good old one
மிகவும் போளிவுற்றிருக்கும் திருமுகத்
தலை என்னும் பழைய ஊரில்


நீடினாய் எனினும் உட்புகுந்(து) அடியேன்
NEEDI NAAI EANINUM YULL PUGUNTHU ADIYEEAN

Where you have stayed so many periods and then entered in to my mind
பல காலம் தகுகின்றான் என்றாலும் உள்ளே நுழைந்து அடியேனுடைய


நெஞ்செலாம் நிறைந்துநின் றாயே ! 4
NENJU EALLAAM NERAINTHU NIN RAAYEEA

Filled there and then appeared there forever and what type of astonishment it is
நெஞ்சம் முழுதும் நிறைந்து நிற்கின்றாயே இது வியப்பாகும்

116. அக்கனா அனைய செல்வமே சிந்தித்(து)
AKK GANAA ANAIYA SELVAMEEA SINTHITHU

And that fast vanishing wealth which is all the time we are earning ant that wealth is all the time thinking
விரைந்து மறையும் கனவு போன்ற செல்வத்தைத் திரட்டுதலையே பலகாலும் நினைந்து


ஐவரோ(டு) என்னொடும் விளைந்த
EIVROODU EANNODUM VELAINTHA

And then five sense organs and then with myself there is all the time tough of war of conflicting interest
ஐம்புலன்களுக்கும் எனக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட


இக்கலாம் முழுதும் ஒழியவந்(து) உள்புக்(கு)
EAKK KALAAM MULUTHUM OLIYA VANTHU YULL PUKKU

And that conflict is completely removed form and then entered in to my mind
இந்தப் பூசல் முழுதும் நீங்குமாறு வந்து என் உள்ளத்துள்ளே புகுந்து எழுந்தருளி


என்னைஆள் ஆண்டநாய கனே !
EANNAI AALAANDA NAYAGANEEA
!
Lord Siva you have taken me as your slave and then controlled me and that form of leader you are
என்னை அடிமையாக்கி ஆண்டு கொண்ட தலைவனே


முக்கண்நா யகனே முழுதுல(கு) இறைஞ்ச
MUK KANN NAAYAGANEEA MULUTHU YULAGU EARAINGA

Lord Siva you have three eyes and then the whole world is prayed form
மூன்று கண்களை உடைய இறைவனே உலகம் முழுவதும் துதிக்குமாறு


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) அடியேன்
MUGATH THALAI AGATHU AMERNTHU ADIYEEAN

You have descended in the thiru mugathalai place descended and then in my mind place also embedded form
திருமுகத்தலை என்று தளத்தில் விரும்பி எழுந்தருளி இருந்து அடியேன் உயர்த்தும் உறைந்து


பக்கல்ஆ னந்தம் இடையறா வண்ணம்
PAKKAL AANANTHAM EADAIYARAA VANNAM

And I am your disciple and then you have entered in to the mind and did not left over and in that way you have put your grace on me
அடியேனுடன் இன்பமானது இடையில் விட்டு நீங்காத படி அருள் புரிந்தாய்


பண்ணினாய் பவளவாய் மொழிந்தே. 5
PANNI NAAI PAVALA VAAI MOLINTHEEA

Lord Siva with your red color coral like mouth you have preached and then blessed me and then taken me as your slave
பவளம் போன்ற சிவந்த திருவாயினால் உபதேசித்து அருளி என்னை ஆட்கொண்டாய்

117. புனல்பட உருகி மண்டழல் வெதும்பிப்
PUNAL PADAA YURUGI MANDALAL VETHUMBEE

Before fired the clay pot if you pour water it will go away melted form and then after wards if you put in to the kiln and fired it
ஆலையில் வைத்துச் சுடுவதற்கு முன் தண்ணீர் பட்ட மாத்திரத்தில் கரைந்து போவதும் மிகுந்த நீரில் வைத்துச் சுட்ட போது


பூம்புனல் பொதிந்துயிர் அளிக்கும்
POOM PUNAL POTHINTHU YUIR ALIKKUM

And then the pot conserve water and then save our soul and in that form of
அழகிய தண்ணீரைத் தன்னிடத்தே வைத்துக் கொண்டு உயிரை பாதுகாப்பதுமான


வினைபடு நிறைபோல் நிறைந்தவே தகத்தென்
VENAI PADU NERAI POL NERAINTHA VEETHAGATHU EANN

And that intricate form designed the pot like you have converted and then entered in to your mind and then filled with love form
வேலைப்பாடு அமைந்த நீர்ச்சால் போல மாறுபாடு அடைந்த என் மனத்துள் நிறைந்து


மனம்நெக மகிழ்ந்தபே ரொளியே
MANAM NEGA MAGIL THA PEER OLIYEEA

And that mind is meted form you have put your grace on me and that great beacon light form appearing to me
அந்த மனம் உருக மகிழ்ந்து அருள் புரிந்த பேரொளி வடிவினனே


முனைபடு மதில்மூன்(று) எரித்தநா யகனே !
MUNAIPADU MATHIL OONRU EARITHA NAAYAGANEEA

The opponent three castles are destroyed by fire and that form of leader you are
பகை கொண்டு வந்த முப்புரங்களை எரித்து அழித்த தலைவனே


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) அடியேன்
MUGATH THALAI AMARNTHU ADIYEEAAN

Lord Siva you have descended in the thiru mugath thalai temple place and I am your disciple
திருமுகத்தலை என்றும் தலத்தில் விரும்பி எழுந்தருளி அடியேனது


வினைபடும் உடல்நீ புகுந்துநின் றமையால்
VENAI PADUM YUDAL NEE PUGUNTHU NINRAMAIYAAL

This body has taken rebirth because of past misdeeds and then now you have entered in to the body and then this body converted in to
வினையினால் எடுத்த உடலில் நீ புகுந்து நின்றமையால் அந்த உடல்


விழுமிய விமானமா யினதே. 6
VELUMIYA VEEMAA NA AAYINATHEEA

Temple form and then bless all that so that it is converted in to temple tower to be prayed by all
நீ எழுந்து அருளுதற்குச் சிறந்த விமான மாயிற்று

118. விரியநீர் ஆலக் கருமையும் சாந்தின்
VEERIYA NEER AALAK KARUMAIYUM SAANTHIN

In the sea place emanated poison which has been consumed by you and then your throat is converted in to darkness form and then sandal paste form
கடலில் தோன்றிய விடத்தை நுகர்ந்த கருமையோடு சந்தனப்


வெண்மையும் செந்நிறத் தொளியும்
VENNMAIYUM SEN NERATHU OLIYUM

Lord Siva you have adorned the sacred ashes all over the body and then white color body there is red color light
போல் பூசிய திருநீற்றினை உடைய வெண்மையைப் திருமேனியில் சிகப்பு நிற ஒளியும்


கரியும் நீறாடும் கனலும் ஒத் தொளிரும்
KARIYUM NEERAADUM KANALUM VOTHU OLIRUM

Form in the charcoal place you are fire glow form emanating light and that mannerism filled form
கரியும் நீர் பூத்த நெருப்பப் போல ஒளி வீசும் அத்தன்மையை உடையவராய்


கழுத்திலோர் தனிவடங் கட்டி
KALUTHIL OOR THANI VADAM KATTI

And then in the neck place the unique bone garland adorned form
கழுத்தில் எலும்பு மாலையை ஒப்பற்ற மாலையாகப் பூண்டு


முரியுமா றெல்லாம் முரிந்தழ கியையாய்
MURIYU MAAEALLAAM MURINTH THALA KELAI YAAI

And then curved and stooped form all those dances are performing form and then lovely form of place
வளைந்து கூத்தாட வேண்டிய கூத்துகளை எல்லாம் நிகழ்த்தி அழகினை உடையையாய்த்


முகத்தலை அகத்தமர்ந் தாயைப்
MUGATH THALAI AGATHU AMARNTHAAYAI

Thiru mugathalai place lord Siva you have descended happily and then stayed there for ever
திருமுகத்தலை என்ற திருத்தலத்தில் உகந்திருந்தாய்


பிரியுமா றுளதே பேய்களாம் செய்த
PERIYUMAARU YULLATHEEA PEI GAL EALLAM SEITHA

So your disciples are not separated from you and then ghost form of we are doing
அடியவர்கள் பிரியும் வகை உண்டோ இல்லை பேய் போன்றவர்களாகிய நாங்கள் செய்த


பிழைபொறுத்(து) ஆண்டபே ரொளியே. 7
PELAI PORUTHU ANDAPPEEAR OLIYEEAA

Those errors are forgiven form you have taken as your slaves and then light glow form appearing in this world
பிழைகளைப் பொறுத்து ஆட்கொண்ட பேரொளி வடிவாமாணவனே


119. என்னையுன் பாத பங்கயம் பணிவித்(து)
EANNAI YUM PAATHA PANGAYAM PANI VITHU

I am allowed to surrender under your feet
அடியேனை உன் திருவடித் தாமரைகளைப் பணியச் செய்து


என்பெலாம் உருகநீ எளிவந்(து)
EAN BELLAM YURUGA NEE EALI VANTHU

And then my bones are melted form you have simple form
என் எலும்பெல்லாம் அன்பால் உருகும் படி நீ எளிமையாய் வந்து


உன்னைஎன் பால்வைத்(து) எங்கும்எஞ் ஞான்றும்
YUNNAI EANNPAAL VAITHU EANGUM EANGAANRUM

Entered in to my mind and then all the places and all the times
உன்னை அடியேனிடத்தில் வைத்து எல்லா இடத்தும் எல்லா காலத்தும்


ஒழிவற நிறைந்தஒண் சுடரே !
OLIVARA NERAINTHA VONN SUDAREEA!

Without left out in that way filled in to my mind and that best light form you are appearing
நீக்கமற நினையாத சிரத ஒளியை உடைய சுடர் வடிவினனே


முன்னைஎன் பாசம் முழுவதும் அகல
MUNNAI EANN PAASAM MULUTHUM AGALA

I am your disciple and then my previous bad deeds are removed form and then in complete form
அடியேனுடைய முற்பட்ட வீணைகள் எல்லாம் நீங்க முழுமையாக


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) எனக்கே
MUGATHALAI AGATHU AMARNTHU EANAKKEA

Lord Siva you have descended in the thiru mugath talai temple place and then on my part
திருமுகத்தலை என்ற பதியில் உகந்தருளி இருந்து என் திறத்தில்


கன்னலும் பாலும் தேனும்ஆ ரமுதும்
KANNALUM PAALUM THEENUM AAR AMUTHUM

You are sugar juice milk honey and then rare nectar form
கரும்பும் பாலும் தேனும் அறிய அமுதமும்


கனியுமாய் இனிமையாய் இனையே. 8
KANIYU MAAI EANIMAIYAAI ENAINTHEEA

And then fruit form and tastier form you are existing so fort that what type of consideration I am going to do
பழமும் போல இனியனாய் உள்ளாயே இதற்கு அடியேன் செய்யப்பட உள்ள கைமாறு யாது

120. அம்பரா அனலா; அனிலமே புவிநீ
AMBARAA ANNALLA ANILAMEEA PUVI NEE

Lord Siva you are in the space form and then in wind form and the fire, land
ஆகாயத்தில் உள்ளவனே காற்றாய் உள்ளவனே நெருப்பாய் உள்ளவனே நீராய் உள்ளவனே


அம்புவே இந்துவே இரவி
AMBUVEEA EANTHU VEEA EARAVI

And water form and then moon and sun form
மண்ணை உள்ளவனே தின்க்கலாகவும் ஞாயிராகவும் உள்ளவனே


உம்பரால் ஒன்றும் அறிவொணா அணுவாய்
YUMBA RAAL VONRUM ARI VONAA ANUVAAI

Even devas are not known and that micro form existing in this world
தேவர்களாலும் அறிய முடியாத நுண்ணிய பொருளாய்


ஒழிவற நிறைந்தஒண் சுடரே
OLI VARA NERAINTHA VONN SUDAREEA

And within all light firm existing in this world
எல்லாவற்றுள்ளும் நீக்கமற நிரந்த மேம்பட்ட ஒளி உருவனே


மொய்ம்பராய் நலஞ்சொல் மூதறி வாளர்
MOYIM PARAAI NALAM SOL MOO THARI VAALAR

And in gaana knowledge from it got firm mind and the to do good acts those words are talking those big knowledge possessed people are living
அறிவினால் மண உறுதி உடையவராய் நன்மைகள் செய்யும் சொற்களைச் சொல்லுகின்ற பேரறிவு உடைய மக்கள் வாழ்கின்ற


முகத்தலை அகத்தமர்ந்(து) எனக்கே
MUGATH THALAI AGATHU AMARNTHU EANNAKKEEA

Thiru mugath thalai temple place liked
திருமுகத்தலை என்றும் தலத்தினிடத்து விரும்பி


எம்பிரானாகி ஆண்டநீ மீண்டே
EAMM PERAAN AAGI AANDA NEE MEENDEEA

Lord who has descended as my god form and then accepted me as your disciple and then once again
எம்பிரானாக எழுந்தருளிய அடியவனை ஆட்கொண்ட நீயே மீண்டும்


எந்தையும் தாயுமா யினையே. 9
EANTHAIYUM THAAYUM AAYINAIYEEA

You are my father and mother form and what type of boon I have got in this world
என் தந்தையாகவும் தாயாகவும் இருக்கின்றாய் இஃது என் பேறு ஆகும்

121. மூலமாய் முடிவாய் முடிவிலா முதலாய்
MOOLAMAAI MUDIVAAI MUDIVILLA MUTALLAAI

Lord Siva who is begging and then end to all things in this world but lord do not have any begging and end and that prime form existing in this world
எல்லாப் பொருளாக்கும் ஆதியாய் அந்தமாய் தனக்கு முடிவு என்பது இல்லாத முதல் பொருளாய்


முகத்தவை அகத்தமர்ந்(து) இனிய
MUGATHALAI AGATHU AMARNTHU EANIYA

And then descended in the thiru mugathalai temple place seated and then
திருமுகத்தலை என்னும் தலத்தில் அமர்து இனிய


பாலுமாய், அமுதாப் பன்னகா பரணன்
PAALUMAAI AMUTHAAP PANNAGAAP PARANAN

Milk and nectar form tastier person and then snakes are adorned all over the body as ornament form
பாலும் அமுதமும் போன்ற இனியனாய் பாம்பை அணிகலனாக உடையவன் உடைய


பனிமலர்த் திருவடி இணைமேல்
PANI MALAR THIRU VADI EANAI MEEAL

The cool lotus flower like twin feet are garbed
குளிர்ந்த தாமரைப் பூ போன்ற திருவடிகள் இரண்டனையும் பற்றிக்


ஆலயம் பாகின் அனையசொற் கருவூர்
AALAYAM PAAGIN ANAIYA SOL KARU YOOR

In the sugar cane juice extracted the tastier liquid form of wards are composed by the saint karuvoor deevar
கரும்பு ஆலையில் காய்ச்சப்படும் பாகு போன்ற சொற்களில் கருவூர் தேவர்


அமுதுறழ் தீந்தமிழ் மாலை
AMUTHURAL THEENTH THAMIL MALAI

Those Tamil poems in garland form
பாடிய அமுதத்தை ஒத்த இனிய தமிழ் மாலையைக்


சீலமாப் பாடும் அடியவர் எல்லாம்
SEELA MAA PADUM ADIYAVER EALLAAM

And those disciples who are sung before lord Siva and all those disciples
கடமையாகக் கொண்டு பாடும் அடியவர் யாவரும்


சிவபதம் குறுகிநின் றாரே.
SIVAPATHAM KURUGI NINRAAREA

Will get in the next birth sivalogam and then live there for ever
சிவலோகப் பதவியே மறுபிறப்பில் அணுக நிற்பர்

திரைலோக்கிய சுந்தரம்
Therai lokkiya suntharam

In this decade explains that one heroin who has loved thirai lokiya suntharathu perumaan and her mannerism is explained here
இப்பதிகம் திரைலோக்கிய சுந்தரத்து பெருமானைக் காதலித்த தலைவியின் கூற்றாகும்


122. நீரோங்கி வளர்கமல நீர்பொருந்தாந் தன்மையன்றே
Neerongiya valar kamala neer porunthaa thanmai yanreea

In the flower pond place growing lotus flower leaves
நீரிடத்து உயர்ந்த வளர்கின்ற தாமரை இலையில்


ஆரோங்கி முகமலர்ந்தாங்(கு) அருவினையேன் திறம்மறந்தின்(று)
Aarr vongiya mugam malarnthaangu aru venaiyeean theram malarn thinru

And on the leaves place water is not wet the leaves and in that way and I am your disciple but you are not approach me
தண்ணீர் ஒட்டாமால் இருக்கும் தன்மையினைப் போல் அல்லவா நீ அடியேனிடம் நெருங்காமல் இருக்கின்றார்
With happy filled face I am much bad deed possessed person which is forgotten on my part


ஊரோங்கும் பழிபாரா (து) உன்பாலே விழுந்தொழிந்தேன்
Yoor voongum Pali paaraathu yunn paaleea velunthu olintheean

Today this hamlet place people are cursed me which is not care by me and then completely surrender under your feet
நிரம்ப மகிழ்ச்சி மிகுந்த முக மலர்ச்சி கொண்டு


சீரோங்கும் பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே ! 1
Seer voongum polil kottai therai lokiya suntharaneea

The specialty filled the temple place kodai where the temple named thirailokiya suntharam where lord Siva you are dwelling
மிக்க தீவினையை உடைய அடியேன் என் பெண் தன்மைக்கு உரிய நாணமும் முதலிய பண்புகளைப் காப்பாற்றும் செயலை மறந்து

123. நையாத மனத்தினனை நைவிப்பான் இத்தெருவே
Naiyaatha manath thinanai naivippaan eath theruveea

I am heard hearted person but you have to made in melted form
உருகாத மனத்தினை உடைய அடியேனை மனம் உருகச் செய்வதற்காக


ஐயா !நீ உலாப்போந்த அன்றுமுதல் இன்றுவரை
Aaiyaa nee yulaa pontha anru muthal eanru varai

Lord Siva you have gone procession in this street way and from that day on wards and then up to today
ஐயனே நீ இவ்வீதியின் வழியே உலா வந்த அன்று முதல் இன்று வரை


கையாரத் தொழுதுஅருவி கண்ணாரச் சொரிந்தாலும்
Kaiyaarath thiluthu aruvee kann aarach chorin thaalum

My hands are with folded form and then my eyes are waterfalls like shedding tears
கைகள் அஞ்சலியாகப் பொருந்தும் படித் தொழுது மலை அருவியைப் போல் கண்களில் இருந்தும் நீர் பெருகுமாறு இருந்தாலும்


செய்யாயோ? அருள்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே ! 2
Seiyaayoo? Arulkoodai therai lokkiya suntharaneea

Will not put your grace on me and my dear lord Siva you have descended in the kodai city place situated temple named thiru lokkiya suntheram where you are leader form seated
அருள் செய்ய மாட்டாயா கோடை நகரத்துத் திரைலோக்கிய சுந்தரம் என்ற திருக்கோயிலில் உள்ள தலைவனே


அம்பளிங்கு பகலோன்போல் அடைப்பற்றாய் இவள்மனத்தில்
AM PALING PAGALOON POL ADAIP PATRAAI EAVAL MANATHI
The lovely morbile stone which has received heat and light from the sun rays like this spinster has received attractive rays and the embedded in her mind
அழகிய பளின்குங்கள் கதிரவனிடம் அடைந்த நிலையைப் போல அடையப் பெற்றது இவள் மனத்தின்


முன்பளிந்த காதலும்நின் முகத்தோன்ற விளங்கிற்றால்
MUlNBALINTHA KAATHALUM NIN MUGAM THONRA VELANG KINRAAL

Already appeared ripped form of love on seeing your face which is clear form re appeared
முன்னே தோன்றி இருந்த முதிர்ந்த காதலும் நின் முகத்தைப் பார்த்தவுடன் தெளிவாகத் தோன்றியது


வம்பளிந்த கனியே !என் மருந்தே ! நல் வளர்முக்கண்
VAM BALITHA KAIYEEA! EANN MURUTHEE! NAL VALAR MUKKAN

Lord Siva you are novel ripped fruit form and then you are nectar form and then highly regarded three eyes are light emanated form
புதுமையாகப் பழுத்த பழம் போன்றவனே என் அமுதமே மேம்பட்ட ஒளி வளர்கின்ற முன்று கண்களை உடைய


செம்பளிங்கே ! பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே ! 3
SEM PALINGA! POLIL KOOTAI THERAI LOKKIYA SUNTHARANEEA

The red golden color marble stone like red color body possessed lord Siva and then the plantations are covered place is kootoor where dwelling lord Siva dwelling in the thiru lokkee temple place in hand som form

சிவந்த பொன்னிறம்மான பளிங்குக் கல் போன்ற செம்மேனி உடையவனே சோலைகள் சூழ்ந்த கோட்டூர் என்னும் ஊரைச் சார்ந்த

125. மைஞ்ஞின்ற குழலாள்தன் மனந்தரவும் வளைதாராது
MAIG GENRA KULAL ALL TAN MANAM THARAYUM VALAI THARAATHU

The black color hair possessed the heroin who gave her soul like mind to lord Siva but her bangles are cornered by lord Siva and did not give it back to her
கருமை நிலை பொருந்திய கூந்தலை உடைய தலைவி தன் உயிர் போன்ற மனத்தினை இவனுக்குக் கொடுக்கவும் அவளுடைய வளையல்களை இவளுக்குக் கொடுக்காமால்


இஞ்ஞின்ற கோவணவன் இவன்செய்தது யார்செய்தார்?
EANG GINRA KOVANANAN EAVNN SEITHATHU YAAR SEIYAAR

Where lord Siva standing in the loin cloth and that act is not done before here by anybody else
இவ்விடத்தே நின்ற கோவணாண்டியும் ஆகிய இவன் செய்த செயலை யாவர் இதற்கு முன் செய்தவர் ஒருவரும் இல்லை


மெய்ஞ்ஞின்ற தமர்க்கெல்லாம் மெய்ஞ்ஞிற்கும் பண்பினறு
MEIG GINRA THAMERKU EALLAAMMEIG GIRKKUM PANBIN ARU

So in this way lord Siva will stand in the ethical way and then all his disciples will he serve in true form which is doubtful one
ஆதலால் இவன் நேர்மையான வழியில் நின்ற நம் அடியவர்களுக்கு எல்லா உண்மையாக நடந்து கொள்ளும் தன்மையினால் உண்டாகும்


செய்ஞ்ஞன்றி யிலன்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 4
SEIG GAINRI EALAN KODAI THERAI LOKKIYA SUN THARANEEA
So that good act is not praised by him and then form lord Siva dwelling in the thiru kootoor place established temple name thiru lokkee செய்ந்றன்றியைப் பாராட்டுதல் இல்லாதவன் ஆயினான் கோட்டூர் என்னும் ஊரைச் சார்ந்துள்ள

126 நீவாரா(து) ஒழிந்தாலும் நின்பாலே விழுந்தேழை
NEE VAARAATHU OLIN THAALUM NIN PAALAY VELUNTHEENAI

Lord Siva you did not come here as per her wish but this humble lady who has liked you and then
நீ இவள் விரும்பிய படி வராவிட்டாலும் எளியாலாகிய இவன் உன் பக்கத்திலே விருப்பம் கொண்டு அதனால்


கோவாத மணிமுத்தும் குவளைமலர் சொரிந்தனவால்;
KOO VAATHA MANI MUTHUM KUVALAI MALAR SORIN THANA VAAL

The pearls which are one by one in that way her eyes are shedding the tear drop lets
கனலாகிய நீலோற்பவ மலர்கள் சேர்க்கப்படாத அழகிய முத்துகளை கண்ணீரைச் செறிந்தன


ஆவா !என்று அருள் புரியாய் அமரர்கணம் தொழுதேத்தும்
AA VAA! EANRU ARUL PURIYAAI AMARAR GANAM THOLUTHU EEATHM

But you did not excuse form and then melted form you did not put your grace on her but deevaa cluster all the time prayed under your feet
ஆயினும் நீ ஐயோ என்று இறக்கம் கொண்டு அருள் செய்யாமல் இருக்கின்றாய் தேவர்கள் கூட்டம் தொழுது போற்றும் தேவனே


தேவா !தென் பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 5
THEEVAA THEN POLIL KODAI THERAI LOOKIYA SUNTHERANEEA

Lord Siva you have lovely plantations are covered place is koodai place situated temple named thiru lokkiyam in handsome form
அழகிய சோலைகளை உடைய கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே


127. முழுவதும்நீ ஆயினும் இம் மொய்குழலாள் மெய்ம்முழுதும்
MULU VATHUM NEE AAYINUM EAMM MOI KULALAAL MOIM MULUTHUM

Lord Siva you are mingled all the things in this world but this spinster who has possessed thick and spread over hair lord Siva you did not approach her so her whole body
நீ உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் கலந்து நின்ற போதிலும் தழைத்த கூந்தலை உடைய இப்பெண் இடத்து நீ வாராமையால் தன் உடல் முழுவதும்


பழுதெனவே நினைந்தோராள் பயில்வதும்நின் ஒரு நாமம்
PALU THENA VEEA NENAINTHU VOORAAL PAIL VATHUYUM NIN ORU NAAMAM

That spinster things over her body is sin filled one and in this way she did not have clear idea about her but she is all the time chanting your name all the time without fail
குற்றம் உடையது என்றே நினைத்து மனம் தெரியாமல் இருக்கின்றாய் அவள் தன் வாயால் இடைவிடாமல் சொல்லிச் சொல்லிப் பழகுவதும் உன் ஒப்பற்ற திருப்பெயர் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை


அழுவதும்நின் திறம்நினைந்தே அதுவன்றோ பெறும்பேறு
ALUVATHUYUM NIN THERAM NEINTHEEA ATHU VANROO PERUM PEERU

She is murmuring all the time your mannerism only so one has got boon in this form
இவன் புலம்புவதும் உன்னுடைய தன்மையை எண்ணியே தான் ஒருவர் பெறத்தக்க பெறும் இதுவே அல்லவா


செழுமதில்சூழ் பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 6
SELU MATHIL SOOL POLIL KOOTTAI THERAI LOKKIYA SUNTHARAN NEEA

Well protection walls are covered place is kootoor which is plantations are covered place constructed temple named thiru lokkee where lord Siva you have descended in handsome form
சிறந்த மதில்களைச் சூழ்ந்த சோலைகளை உடைய கோட்டூர் என்றும் ஊரைச் சார்ந்த திரைலோக்கி என்ற தளத்தில் திகழும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய அழகு உடையவனே

128. தன்சோதி எழுமேனித் தபனியப்பூஞ் சாய்க்காட்டாய்
THANN JOOTHI EALU MEENI THAPANI YAP POONG SAAI KAATAAI

The beauty is more and more growing and those body place appeared the lust decease called pasali which has revealed her evidence for sorrow
தன் அழகு மென்மேலும் வளருகின்ற உடம்பில் தோன்றிய பொற் பூப் போன்ற பசலை நிறமே தன வருதத்திற்குச் சான்றாக நிற்க


உன்சோதி எழில்காண்பான் ஒலிடவும் உருக்காட்டாய்
YUNN JOTHI EALIL KAAN BAAN OLIDAYUM YURU KAATTAAI

Lord Siva this spinster wanted to see light form of beauty so she cried with sorrow but you did not show your light form of appearance to her
உன் ஒளிமயமான அழகினைக் காண்பதற்கு இவள் வருந்தி அழைக்கவும் நீ உன் ஒலிவடிவத்தை இவளுக்குச் காட்கின்றாய் அல்லை


துஞ்சாகண் இவளுடைய துயர்தீரு மாறுரையாய்
THUNGGA KANN EAVALUDDIYA THUYAR THEERU MAARU YURAIYAAI

She is not all sleeping so to remove her mind sorrow you must bless her
உறங்காத கண்களை உடைய இப்பெண்ணின் மனத்துயரம் நீங்குமாறு நீ அருள் செய்வாயாக


செஞ்சாலி வயற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 7
SENJAALI VAYAL KOODAI THERAI LOKKIYA SUNTHARANEEA

The red color paddy growing those fields are covered place is kootoor where established temple thiru lokiyam where lord Siva you have descended in handsome form
செந்நெல் பயிர்கள் வளரும் வயல்களை உடைய கோட்டூர் என்னும் ஊரைச் சார்ந்துள்ள திரைலோக்கிய என்ற தலத்தில் திகழும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய அழகு உடையோனே

129. அரும்பேதைக்(கு) அருள்புரியா(து) ஒழிந்தாய்நின் அவிர்சடைமேல்
ARUM PEAITHAIKKU ARUL PURIYAATHU OLINTHAAI NINN AVER SADAI MEEAL

My soul form of daughter lord Siva you do not shower any grace and then you are concealed form and then your ever active form of hair place you have adorned tender moon
எனது உயிரான பெண்ணுக்கு நீ கருணை செய்யாமல் ஒழிந்தாய் அன்றியும் நின் விளங்குகின்ற செஞ்சடையில் மேல் கலை முற்றாத இளம்பிறை சிந்துகின்ற


நிரம்பாத பிறைதூவும் நெருப்பொடுநின் கையிலியாழ்
NERAM BAATHA PERAI THUUYUM NERUPPONDU NIN KAI YILIYAAL

And then carried fire pot on your hands and then carried yawl musical instrument
நெருப்பினாலும் உன் கையில் இருந்த யாழ்


நரம்பாலும் உயிர்ஈர்ந்தாய் நளிர்புரிசைக் குளிர்வனம்பா
NARAM BAALUM YUIR EERTHAI NALIR PURISAI KULIR VANAMBAA

And with that string musical instrument lord Siva toy are separating soul from the body and then greatness filled protection walls are covered the cool flower plantations
நரம்பின் இசையாலும் இவளுடைய உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்துக் கொண்டு இருக்கின்றாய் பெருமை வாய்ந்த மதில்களால் சூழப்பெற்ற குளிர்ந்த நந்தவனம்


திரம்போது சொரிகோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 8
THRUM POOTHU SORI KOODAI THERAI LOKKIYA SUNTHARANEEA

The flower named pathiri is shedding place is kootoor where established temple named thirulokkee lord Siva you have descended handsome form
பாதிரி மலர்களைச் சொரிகின்ற கோட்டூர் என்னும் ஊரைச் சார்ந்துள்ள திரைலோக்கி என்ற தளத்தில் திகழும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய அழகுடையோனே

130. ஆறாத பேரன்பின் அவருள்ளம் குடிகொண்டு
AARAATHA PEEAR ANBIN AVER YULLAM KUDI KONDU

With big love possessed true disciple whose mind is considered as dwelling place
தணியாத பெரும் காதலை உடைய மெய் அடியார்களின் உள்ளத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்டு


வேறாகப் பலர்சூழ வீற்றிருத்தி அதுகொண்டு
VEERAAGAP PALAR SOOLA VEETRU EARUTHI ATHU KONDU

The full devotion of a part of devotion possessed persons are all the time covered form standing but you do not have any sorrow for their act and those activities are kept in mind and then because of that reason

பேரன்பர் அல்லது உன் மாட்டுச் சிறிது அன்புடையவர் பலரும் உன்னைச் அழுமாறு நீ கவலை இன்றி இருக்கின்றாய் அச் செயலை மனத்துள் கொண்டு அதனைக் காரணமாகக் கொண்டு


வீறாடி இவள்உன்னைப் பொதுநீப்பான் விரைந்தின்னம்
VEERAADI EAVAL YUNNAI POTHU NEEPPAAN VERAINTH THINNAM

This spinster has wanted to glorify your act in general form and then she considered as her separate property form thinking all the time so she did not get away from that mentality
உன் பெருமையில் ஈடுபட்டு இப்பெண் உன்னைப் பொதுத் தன்மையிநின்று நீக்கித் தனக்கே உரியவனாகக் செய்யும் பொருட்டு விரைந்து இன்னமும்


தேறாள்தென் பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 9
THEERAAL THEN POLIL KOODAI THERAI LOKKIYA SUNTHARANEEA

She did not console herself my dear lord Siva and you are descended in that way in the thirulokee temple place which is covered by flower plantations
தேறுதலை அடையாமல் இருக்கின்றாள் அழகிய சோலைகள் சூழ்ந்த திரைலோக்கி என்ற தளத்தில் திகழும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய அழகு உடையவனே

131. சரிந்ததுகில் தளர்ந்தஇடை அவிழ்ந்தகுழல் இளந்தெரிவை
SARINTHA THUGIL THALER EADAI AVELTHA KULAL EALAM THERIVAI

My dear lord Siva this spinster is withered form of dress adorned and then tiered form of waist possessed and then untied hair possessed form
எம்பெருமானே நழுவின உடையோரும் துவண்ட இடையோரும் விரிந்த கூந்தவோடும் இந்த இளம் பெண்


இருந்தபரி(சு) ஒருநாள்கண்(டு) இரங்காஎம் பெருமானே !
EARUNTHA PARISU ORU NAAL KANDU EARRANGA EAM PERUMAANEEA

She is toiling and moiling in this world but you do not see her and then do not have melted form of heart towards her my dear lord Siva
துன்பம் பட்டுக் கொண்டு இருந்த விதத்தினை நீ ஒரு நாளேனும் பார்த்து இறங்கினாய் இல்லை எமது பெருமானே


முரிந்தநடை மடந்தையர் தம் முழங்கொலியும் வழங்கொலியும்
MURINTHA NADAI MADANTHAI MADAN THAIYAR THAM MULANG OLIYUM VALANGU OLIYUM

In emotional filled form gaiety walking ladies dancing and singing and from it emanated anklet sound and other ornaments sound
துள்ளி நடக்கும் நடையினை உடைய பெண்களின் பாடல்களால் எழும் ஒலியும் ஆடலில் சிலம்பு முதலியவற்றி அணிகலன்களால் உண்டாகும் ஒலியும்


திருந்துவிழ(வு) அணிகோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 10
THIRUNTHU VELAYU ANI KOODAI THERAI LOKKIYA SUNTHARANEEA

With perfect form conducted temple festivals in kootoor lace established temple named thirulokee where lord Siva you have descended in handsome form
செம்மையான முறையில் திகழும் திருவிழா வினை அலங்கரிக்கின்ற கோட்டூர் என்னும் ஊரைச் சார்ந்த திரைலோக்கி என்ற தலத்தில் திகழும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய பெருமை வாய்ந்தவனே

132. ஆரணத்தேன் பருகிஅருந் தமிழ்மாலை கமழவரும்
AARANATHEEN PARUGI ARUM TAMIL MAALAI KAMALA VARUM

The essence of veethaa form of yubanidathaass and from it emanated honey is consumed form and then Lord Siva’s fragrance spread over everywhere
வேதங்களின் சாரமாகிய உபநிடதத் தேனைக் குடித்து அரும் தமிழ்மாலை கற்றுச் சிவமணம் கமழும்


காரணத்தின் நிலைபெற்ற கருவூரன் தமிழ்மாலை
KAARANATHIN NELAI PETRA KARU YOORAN TAMIL MAALAI

Because of this glory is ever permanent form established and the above poems are composed by karuyoor deevar who has sung with Tamil garland form
காரானத்தினால் புகழ் கருவூர்த்தேவராய் பாடிய நிலைப்பெற்ற இத்தமிழ் மாலையில் உள்ள


பூரணத்தால் ஈரைந்தும் போற்றிசைப்பார் காந்தாரம்
POORAAANATHAALEER EAINTHUM POTRI EASSAIPPAAR GANTHAARAM
the above complete ten poems are memorized and then sang in the ganthaaraa musical notes filled form who are satisfied persons in this world
முழுமையான பத்துப் பாடல்கள் மனப்பாடம் செய்து காந்தாரப் பானில் பாடுகின்றவர்கள் நிறைவு உடையவர்கள்


சீரணைத்த பொழிற்கோடைத் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 11
SEER ANAINTHA POLIL KOD THERAILOKIYA SUN THARANEEA

That specialty filled plantations are covered pace is kootoor place constructed temple named thiru lokiyam where lord Siva you have descended
சிறப்பு பொருந்திய சோலைகளை உடைய கோட்டூர் திரைலோக்கிய தலத்தின் சுந்தரனே

கங்கைகொண்ட சோளேச்சரம்
GANGAI KONDA SOOLEECHARM


The king named raja raja cholan’s first son named muthallaam rajandirn A.D 1014 – 1042 who has invaded the north India and winning force filled form who has brought the Ganges water and established new city in the name of gangai konda chola puram the other names are gangaapuri gangaapuram and with so many other names it is called and who has established tis place and then constructed new temple in the name of gangai konda cholleecharam
ராசராசனின் மகன் முதலாம் ராசேந்திரன் (இ.பி 1014-1042) என்பவன் வடநாடு சென்று வெற்றியுடன் கங்கை நீர் கொண்டு வந்து புதிதாக அமைந்த நகரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்பதாம் இது கங்காபுரி கங்காபுரம் கங்கை
மாநகர் எனப் பல பெயர் பெரும் இந்நகரில் புதிதாக ராஜேந்திரனால் அமைக்கப் பெற்ற சிவாலாயமே கங்கை கொண்ட சோளேச்சுரம் என்பதாகும்.
இராசேந்திர சோழன் (கங்கை கொண்ட சோழன்) தன் தந்தை தஞ்சையில் அமைத்த பெரிய கோயிலின் அமைப்பை பின்பற்றியே இச் சிவலாயத்தைக் கட்டினான் ஆனால் அதன் உருவத்தில் சற்றுத் சிறியது சிற்பத் திறத்தில் மிக உயர்ந்தது
இச் சிவாலயம் தேவார திருவாசக ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் பிற்பட்டதாகும் தற்போது ஆலயம் சிதைந்துள்ளது ஊரும் குடி வளம் குறைந்து திகழ்கின்றது.
This king named rajandira cholan and his father named raja raja cholan who has constructed Thanjal big temple and its replica form he has constructed smaller temple but the sculpture work is excellent one
This Siva temple is much latter period constructed comparing thevaaram thiru vasagam saints. Now this temple is dilapidated form and this place is not fertile one


அன்னமாய் விசும்பு பறந்தயன் தேட
ANNAMAI VESUMBU PARANTHU AYAN THEEDA

The anna bird form taken bharma who has fly in the space place and then searched the head of lord Siva
அன்ன வடிவு எடுத்துப் பிரமன் வானத்தில் பறந்து உன் உச்சியைத் தேடுமாறு


அங்ஙனே பெரியநீ சிறிய
ANGANEEA PERIYA NEE SERIYA

And that big form you are but I am small person
அவ்வளவு பெரியவனாகிய நீ சிறியவனாகிய


என்னையாள் விரும்பி என்மனம் புகுந்த
EANNAI YAAL VERUMBI EANN MANAM PUGUNTHA

Lord Siva you have liked me to take as slave form so as to enter in to my mind
அடியேனை அடிமை கொள்ள விரும்பி அடியேனுடைய உள்ளத்தில் புகுந்து


எளிமையை என்றும்நான் மறக்கேன்
EALIKAIYAI EANRUM NAAN MARAKKEEA

And that simple form lord Siva you have come to me which is not forgotten by me at any point of time
எளிமையாக வந்த தன்மையை அடியேன் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன்


முன்னம்மால் அறியா ஒருவனாம் இருவா
MUNNAM MAAL ARIYAA ORUVANAAM EARUVAA

Once upon a time sub lord Thermal is unable to known you and then you are sakthi and sivam that twin form appeared in this world
முன்பு ஒரு காலத்தில் திருமால் கூட அறிய முடியாத ஒருவானாய் சக்தி சிவம் ஆகிய இரு பொருள்களாய் இருக்கின்றவனே


முக்கணா நாற்பெருந் தடந்தோள்
MUKKANAA NAAL PERUM THADAM THOL

Lord Siva you have possessed three eyes and then you have three big shoulders
மூன்று கண்களை உடையவனே நான்கு பெரிய நீண்ட தோள்களை உடைய


கன்னலே தேனே அமுதமே கங்கை
KANNALEA THEENEEA AMUTHEEA GANGAI

And then lord Siva you are in the form of sugar cane honey nectar Ganges
கரும்பே தேனே அமுதமே கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 1
KONDA CHOOLACHARATH THAANEEA

And that form lord Siva you have descended in the gangai konda cholleacharam temple place
கொண்ட சோளோச்ச்சரம் என்ற திருக்கோயிலில் உகந்தருளி இருப்பவனே

134. உண்ணெகிழ்ந்(து) உடலம் நெக்குமுக் கண்ணா !
YULL NEGILTHU YUDALAM NEKKU MUKK KANNA

I am not stood before melted heart form and did not called you three eyes are possessor you are
மனம் நெகிழ்ந்து உடல் உருகி முக் கண்ணனே முறையோ


ஓலமென்(று) ஓலமிட்(டு) ஒருநாள்
OLLAM EANRU OOLAM EATTU ORU NAAL

And in this way I am not cried at one period of time
என்று ஓலம் இட்டு ஒரு நாளாயினும்


மண்ணினின்று அலறேன் வழிமொழி மாலை
MANN NIHRU ALAREEAN VALI MOLI MAALAI

And then stood on the land and with high pitch form I am not cried and then prayer songs are not sung before lord Siva
பூமியில் நின்று உரத்த குரலில் கூறிக்கதறினேன் இல்லை எம்பெருமானை அடையும் வழியைப் பற்றிக் கூறும் பாமாலை சூட்டப் பெற்றனவும்


மழலையஞ் சிலம்படி முடிமேல்
MALALANG SELAM BADI MUDI MEEAL

And then toddler form of anklet which raised the sound and these anklets are not adorned on my head place
மழலை மொழி போல் மேன்மையாக ஒலிக்கின்ற அழகிய சிலம்புகள் முடிமேல் சூடி


பண்ணிநின்(று) உருகேன் பணிசெயேன் எனினும்
PANNI NIRU YURUGEEAN PANI SEIYEEAN EANNUM

And in that way I did not stand before lord Siva and lord Siva’s sacred feet I do not do any service but any how
நின்று உருகப் பெற்றிலேன் திருவடிகளுக்குத் திருத்தொண்டு செய்திலேன் என்றாலும்


பாவியேன் ஆவியுள் புகுந்தென்
PAAVI YEEAN AAVIYUL PUGUNTHU

I am not possessed good deeds and that type of sinner I am but you have entered in to my mind
நல்வினை செய்யாத பாவியாகிய அடியேன் உயிரினுள் புகுந்து


கண்ணினின்று அகலான் என்கொலோ கங்கை
KANNIN NIRU AGALAAN EANN KOLO GANGAI

And then did not left from my eyes the only main reason is your grace only
நீ அடியேன் கண்களில் நின்று நீங்காது இருந்தனுக்குக் காரணம் உன் கருணையே அன்றிப் பிறிதில்லை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 2
KONDA CHOOLEECHARATH THAANEEA

And in this way lord Siva you have descended in the gangai konda choleacharam temple
கங்கைக் கொண்ட சோளோச்சரத்தானே

135. அற்புதத்தெய்வம் இதனின்மற் றுண்டே
ARPUTHA THEAIVAM EATHANIL MATRU YUNDEEA

That wonderful lord is lord Siva only in this world there is no other god grace filled form available in this world
அற்புதமான தெய்வம் இத் தெய்வத்தைக் காட்டிலும் வேறு ஒரு தெய்வம் உண்டோ இல்லை


அன்பொடு தன்னைஅஞ் செழுத்தின்
ANBODU THANAI ANJU EALUTHIN

With love form lord Siva is placed in the sacred five letter form
அன்போடு இறைவனாகிய தன்னை திரு ஐந்து எழுத்தின்


சொற்பதத் துள்வைத்(து) உள்ளம்அள் ளூறும்
SOL PATHATHUL VAITHU YULLAM ALLOORUM

Those wards are Om Sivayanama Om namaSivaya and Om ponnambalam and then all the time chanting and then in melted form of mind
சொற்களாகிய நிலையில் வைத்து உள்ளம் உருகுகின்ற


தொண்டருக்(கு) எண்டிசைக் கனகம்
YHONDERKU EAN DESAI KANAGAM

Lord Siva you on eight directions appearing mountains like
உன் அடியார்களுக்கு எட்டுத் திசைகளிலும் உள்ள மலைகள் போன்ற


பற்பதக் குவையும் பைம்பொன்மா ளிகையும்
PAR PATHA KUVAIYUM PAIM PON MAALIGAIYUM

That gold heap form and then lovely form of big houses
பொன் குவியலும் அழகிய பொன் மயமான பேரில்லங்களும்


பவளவா யவர்பணை முலையும்
PAVALA VAAI AVAR PANAI MULAIYUM

The coral like big mouth possessed ladies whose ripped breasts and then
பவளம் போன்ற சிவந்த வாயினை உடைய மகளிரின் பழுத்த தனங்களும்


கற்பகப் பொழிலும் முழுதுமாம் கங்கை
KARPAGA POLILUM MULUTHU MAAM GANGAI

And that karpaga tree plantations form of all the commodities are given place is
கற்பகச் சோலையும் ஆகிய எல்லா நுகர் பொருள் இன்பங்களும் தானே வழங்கும் கங்கைக்


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 3
GANGAI KONDA CHOLEECHARAN THAANEEA

Gangai konda choleacharam place dwelling lordSiva and there is no other highly regarded god available in this word
கொண்ட சோளோச்சரத் தானைத் தவிர மேம்பட்ட தெய்வம் வேறு உளதோ

136. ஐயபொட் டிட்ட அழகுவாள் நுதலும்
EAIM PON DITA ALAGU VAAL NUTHALLUM

The lovely thilk is put and that attractive fore head
அழகிய பொருட்டு இடப்பட்ட வனப்புடைய ஒளி பொருந்திய நெற்றியும்


அழகிய விழியும்வெண்ணீறும்
ALAGIYA VELIYUM VENEERUM

And lovely eyes and then sacred ashes are adorned
அழகிய கண்களும் திருநீறும்


சைவம்விட் டிட்ட சடைகளும் சடைமேல்
SAIVAM VIT TITA SADAIGALUM MEEAL

To the Siva appearance the special symbols are pig tail and then on the hair place
சிவவேடத்திற்குச் சிறப்பான அடையாளமாகிய சடைகளும் சடையின் மேல்


தரங்கமும் சதங்கையும் சிலம்பும்
THRANGAMUM SATHANGAIYUM SELUMBUM

Adorned Ganges and fire pot anklet and all are
அணிந்த கங்கையின் அனலையும் சதங்கம் சிலம்பும் ஆகிய இவற்றைச்


மொய்கொள்எண் திக்கும் கண்டநின் தொண்டர்
MEI KOL EANN THIKKUM KANDA NIN THONDAR

Adorned form of eight directions and that vast appearance form of seen by your disciples
சூழ் தலை கொண்ட எட்டுத் திக்குகளிலும் உருவ வொளியாகக் கண்ட உன் அடியார்கள்


முகமலர்ந்து இருகணீர் அரும்பக்
MUGA MALARNTHU EARU KANN NEER ARUMBA

And their faces are bloomed form and then on two eyes place sacred tears are shedding form
முகம் மலர இரு கண்களிலும் கண்ணீர் அரும்பக்


கைகள்மொட் டிக்கும் என்கொலோ கங்கை
KAIGAL MOTTIKUM EANN KOLO GANGAI

And then two hands are folded form prayed you and what is the reason for it because it is previous penance effect
கைகள் குவிய இருப்பதன் காரணம் யாதோ முன்னைத் தவத்தின் பயனாகக் கிட்டிய அன்பே காரணம், கங்கை

கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே ! 4
KONDA CHOLEECHARATH THAAHEEA

Lord Siva you have descended in this form in the gangai konda sealeacharam temple place
கொண்ட சோளேச்சரம் என்னும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கும் எம் பெருமானே

137. கருதிவா னவனாம் திருநெடு மாலாம்
KARUTHI VAANAVANAAM THIRU NEDUM MAALAAM

Veethaa chanting bharma and highly regarded long appearance taken thirumal
வேதங்களை ஓதும் பிரமனாகவும் மேம்பட்ட நீண்ட வடிவு எடுத்த திருமாலாகவும்


சுந்தர விசும்பின்இந் திரனாம்
Sunthara vesum bin in thiranaam

And lovely deevaass leader inthiran
அழகிய தேவர்களின் தலைவனாகிய இந்திரனாகவும்


பருதிவா னவனாம் படர்சடை முக்கண்
PARUTHI VAANAVANAAM PADER SADAI MUKKANN

Sun god form and then spread over hair possessed form and then three eyes are possessed form
சூரிய தேவனாகவும் பரவிய சடை முடியையும் மூன்று கண்களையும்


பகவனாம் அகஉயிர்க்கு அமுதாம்
BAGAVANAAM AGA YUIRKKU AMUTHAAM

Ant those above form of lord Siva and the all the lives in this world are blooming nectar form
உடைய சிவபெருமானாகவும் உயிரகத்து அதனைத் தளிர்ப்பிக்கும் அமுதமாகவும்


எருதுவா கனனாம் எயில்கள் மூன்(று) எரித்த
EARUTHU VAAGANANAAM EAIYIL GAL MOONRU EARITHA

And ten bull on it ascended and travelling everywhere and then three castles are destroyed
காளை வாகனனாகவும் மூன்று மதில்களையும் அழித்த


ஏறுசே வகனுமாம் பின்னும்
EEARU SEEVAGANUMAAM PINNUM

That male lion form of fighter lord Siva
ஆண் சிங்கம் போன்ற வீரனும் ஆவான் மேலும்


கருதுவார் கருதும் உருவமாம் கங்கை
KARUTHUVAAR KARUTHUM YURUVAMAAM GANGAI

And those disciples who are thinking in those forms lord Siva will appear to them in that form
நினைப்பவர்கள் நினைக்கின்ற உருவங்களை எல்லாம் உடையவனும் ஆவான் கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 5
KONDA SOLEACHARATH THAANEEA

Lord Siva descended in the choleacharam temple place and then seated permanently
கொண்ட சோளேச்சரம் என்னும் திருக்கோயிலில் வீற்றிருக்கும் இறைவனே

138. அண்டமோர் அணுவாம் பெருமைகொண்(டு) அணுவோர்
ANDAMOOR ANNUVAM PERUMAI KONDU ANUVOOR

All the universe is comparing with lord Siva which is small atom form and in that big appearance form of lord Siva
அண்டங்கள் எல்லாம் தன்னோடு ஒப்பிடும் கால் ஓர் அணு அளவின் என்று கூறுமாறு மிகப்பெரிய வடிவினனாகவும்


அண்டமாம் சிறுமைகொண்(டு) அடியேன்
ANDAMMAAM SERUMAI KONDU ADIYEAN

And then comparing with one atom he smallest thing in this word and that mannerism possessed lord Siva
தன்னோடு ஒப்பிடுங்கள் ஓர் அணுவே ஓர் அண்டத்தை ஒத்த பேருருவினது என்று சொல்லுமாறு சிறுமையில் சிறிய வடிவினனாகவும் உள்ள தன்மை கொண்டு


உண்டவூண் உனக்காம் வகைஎன துள்ளம்
YUNDA VOOR YUNAKKAM VAGAI EANATHU YULLAM

I am your disciple and then experiencing the previous bad deeds are entered in to you and then I am your disciple and then entered in to my mind
அடியேன் நுகரும் பிராரத்த வினை உன்னைச் சேர்ந்ததாக ஆகுமாறு அடியேன் உடைய உள்ளத்தினுள்


உள்கலந்(து) ஏழுபரஞ் சோதி
YULL KALANTHU PARM JOOTHI

And then mingled with me that prime god in fire glow form
உள்ளே கலந்து விளங்கும் மேம்பட்ட ஒளி வடிவினனே


கொண்டநாண் பாம்பாம் பெருவரை வில்லில்
KONDA NAAN PAAMBAAM PERU VARAI VILLI

And then the snake named vasugi is tied as rope to bow and that big meru hills are converted as bow
வாசுகி என்ற பாம்பினை நாணாகக் கொண்டு பெரிய மேரு மலை ஆகிய வில்லாலே


குறுகலர் புரங்கள் மூன்(று) எரித்த
KURUGALAR PURANGAL MOONRU EARITHA

And those opponent three castles are destroyed and that brave fighter lord Siva you are
பகைவர்களின் மூன்று மதில்களையும் எரித்த வீரனே


கண்டனே ! நீல கண்டனே ! கங்கை
GANDANEEA ! NEELA GADANEEA! GANGAI

You are ultimate destiny to anything in this world and lord Siva you have possessed blue color throat
நீல கண்டனே கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே ! 6
KONDA SOLACHARATH THAANEEA

And then in this form lord Siva you have descended in the gangai konda solapuram temple
கொண்ட சோளேச்சரத்தானே

139. மோதலைப் பட்ட கடல்வயி(று) உதித்த
MOOTHALAI PATTA KADAL VAIYURUYUTHITHA

One after another lashed sea waves from that place emanated Custer where
ஒன்றோடு ஒன்று மோதுகின்ற அலைகளோடு கூடிய கடல் வயிற்றில் இருந்து தோன்றிய


முழுமணித் திரள்அமு(து) ஆங்கே
MULU MANAI THERAL AMUTHU AANGEEA

The flaw less form of emanated the pearls garland
குற்றமற்ற முத்துத் திரள்களைப் போன்ற அமுதம் அங்கேயே


தாய்தலைப் பட்டங்(கு) உருகிஒன் றாய
THAAI THALAI PATTANGU YURUTHI VON RAAYA

When the ice berg is entered in to sea at once it is melted and mingled and then converted in to sea form and in this way
கடலில் சேர்ந்த அப்பொழுதே உருகிக் கடலோடு ஒன்றாகும் தன்மை போல்


தன்மையில் என்னைமுன் ஈன்ற
THANMAIYILEANNAI MUN EENRA

Lord Siva you have created before hand
என்னை முன் படைத்த நீ


நீதலைப் பட்டால் யானும் அவ்வகையே
NEE THALAI PATTAAL YAANUM AVV VAGAIYEEA

And if you appeared before me and then I will melted form mingle with you
அடியேனுக்குக் காணக் கிட்டினால் அடியேனும் உருகி உன்னோடு ஒன்றாகி விடுவேன்


நிசிசரர் இருவரோடு ஒருவர்
NESI SARER EARUVARODU ORUVAR

Lord Siva while you are destroyed three castles those three assuraass are
திரிபுரத்தை அழித்த காத்திலே அசுரருள் மூவரை

காதலிற் பட்ட கருணையாய் கங்கை
KAATHALIL PATTA KARUNAIYAAI GANGAI

Are accepted as your servants that grace filled person you are
அன்பினால் சேர்ந்த கருணையை உடையவனே கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 7
KONDA CHOLEECHARAT THAANEEA

And then in this form lord Siva you have descended in the gangai konda soleacharam temple
கொண்ட சோளேச்சரம் என்னும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய இருப்பவனே

140. தத்தையங் கனையார் தங்கள்மேல் வைத்த
THANTHAI YAANGU ANAIYAR THAM MEEAL VAIYTHA

The parrot like ladies on them
கிளி போன்ற மகளிர் மீது வைத்த அன்பினை
தயாவைநூ றாயிரங் கூறிட்(டு)
THAYAAVAI NOORU AAYIRAM KOORU EATTA

Those love is divided in to millions of parts and then
நூறாயிரம் கூறுகளாகக் செய்து


அத்திலங்(கு) ஒருகூ(று) உன்கண்வைத் தவருக்(கு)
ANTHILAG ORU KOORU YUNN KANN VAITHAVERKKU

One part of love is placed on you by the disciples and then because of your magnanimity
அவற்றில் ஒரு கூறு அளவினதாகிய அன்பை உன்பால் வைத்த அடியவர் உன் பெருந்தன்மையால்


அமலரு(கு) அளிக்கும்நின் பெருமை
AMALARUGU ALIKKUM NIN PERUMAI

You have gave them Siva logam position and that gentle act
சிவலோகத்தை வழங்கும் உன்னுடைய பெருந்தன்மையை


பித்தனென்(று) ஒருகால் பேசுவ ரேனும்
PITHAN EANRU ORUGAAL PEESUVAREENUM

And then on seeing it some body call you as lunatic person
உன்னை ஒரு சமயம் பித்தன் என்று கூறுவாராயினும்


பிழைத்தவை பொறுத்தருள் செய்யும்
PELAI THAVAI PORUTHU ARUL SEIYUM

But lord Siva you are forgiven the disciples flaws and then put your grace on them
அடியார்கள் செய்த தவறுகளைப் பொறுத்து அவர்களுக்கு அருள் செய்யும்


கைத்தலம் அடியேன் சென்னிவைத்த கங்கை
KAITHALAM ADIYEEAN SENNI VAITHA GANGAI

And that blessing hand is placed on my head
அபயகரத்தை அடியேனுடைய தலை மீது வைத்த கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 8
KOND CHOOLEACHARETH THAANEEA

And in this form lord Siva you have descended in the gangai konda cholapuram temple place and this teacher lord Siva you have teacher form descended and then blessed him
கொண்ட சோளேச்சரத்திலே என்று சிவபெருமான் இந்த ஆசிரியருக்கு ஆசிரியை வந்து அருளீனார்

141. பண்ணிய தழல்காய் பாலளா நீர்போல்
PANNIYA THALAL KAAI PAVALA NEER POL

While milk is boiled and then water mixed with milk is evaporated form gone away
மூட்டிய தீயினால் பாலோடு கலந்த நீரானது காய்ச்சப்பட்ட மாத்திரத்தில் பாலை விட்டுப் பிரிந்து விடுவது போல


பாவமுன் பறைந்துபா லனைய
PAAVAMUM PARAINTHU PAAL ANAIYA

That sins are gone away before hand and then and then that milk form
பாவம் முன்னே போக பாலைப் போன்ற


புண்ணியம் பின்சென்(று) அறிவினுக்(கு) அறியப்
PUNNIYAM PIN SENRU ARIVINUKKU ARIYAP

Punniya gone before and which is knowledge form not known
புண்ணியம் பின்னே சென்று அறிவினால் அறியும் வகையாக


புகுந்ததோர் யோகினில் பொலிந்து
PUGUNTHATHOOR YOGINIL POLINTHU

And then lord Siva entered with in you and then entered in to yoga ways of life you are existing
என் உள்ளே புகுந்து ஒரு யோக மார்க்கத்தில் விளங்கி நீ


நுண்ணியை எனினும் நம்பநின் பெருமை
NUNNYAI EAYINUM NAMBA NIN PERUMAI

And that micro form you are existing in this world and then my lord Siva your greatness
நுட்பமாகக் காணப்படுகின்றாய் ஆயினும் இறைவனே உன் பெருமையானது


நுன்னிடை ஒடுங்கநீ வந்தென்
NUN IDAI VODUNGA NEE VANTHU EANN

You have simple form entered in to me
உன்னிடத்தில் ஒடுங்கும் படி நீ மிக எளியவனாக வந்து


கண்ணினுள் மணியிற் கலந்தனை கங்கை
KANNINUL MANIYIL KALANTHANAI GANGAI

And then in the eye pace pupil are mingled form lord Siva you have within me oneness form mingled and then stand and there for ever
கண்ணினுள் மணி கலந்து நிற்பது போல என் உள்ளே ஒன்று பட்டு கலந்து நிற்கின்றாய் கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 9
KONDA CHOLEECHARATH THAANEEA

Lord Siva in this way you have descended in the choleacharam temple place
கொண்ட சோளேச்சரம் என்னும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கும் இறைவனே

142. அங்கைகொண்(டு) அமரர் மலர்மழை பொழிய
ANGAI KONDU AMARER MALAR MALAI POLIYA

Within hands flowers are carried form of devas are poring the flower rain
தேவர்கள் தங்கள் ஆழகிய கைகளால் பூ மழை பொழியத்


அடிச்சிலம்பு அலம்பவந்(து) ஒருநாள்
ADI SELAMBU ALAMBA VANTHU ORU NAAL

Lord Siva one day your sacred anklets are raised sound form
திருவடிச் சிலம்புகள் ஒலிக்க ஒரு நாள்


உங்கைகொண் டடியேன் சென்னிவைத் தென்னை
YUNG KAI KONDU ADIYEEAN SENNI VAITHU EANNAI

Lord Siva your sacred hand is place on my head
உன் திருக்கரத்தை அடியேன் தலையில் வைத்து


உய்யக்கொண் டருளினை மருங்கில்
YUIYA KONDU ARULINAI MARUNGIL

Lord Siva you have taken me as your slave and then blessed me and what type of grace you have possessed
ஆட்கொண்டு அருளினாய் நின் கருணை தான் என்னே


கொங்கைகொண்(டு) அனுங்கும் கொடியிடை காணில்
KONGAI KONDU ANUNGUM KODI EADAI KAANIL

In the left side lordess parvathi who has possessed big breasts bearing form and because of weight she has got lean body and then if lordess parvathi deevi sees it
இடப்பாகமாக உள்ள கொங்கைகளின் பயத்தைத் தாங்கி மெலிகின்ற கொடி போன்ற இடையினை உடைய பார்வதி கண்டால்


கொடியள்என்(று) அவிர்சடை முடிமேல்
KODIYAVAL EANRU AVER SADAI MUDI MEEAL

On the hair place

வெகு நாள் விளங்குகின்ற சடைமுடியின் கண்


கங்கைகொண் டிருந்த கடவுளே ! கங்கை
GANGAI KONDU EARUNTHA KADAYULLEAA GANGI

Ganges are concealed on the hair place
கங்கையை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இறைவனை கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. 10
KONDA CHOLACH CHARATH THAANEEA

And that place is gangai konda choleacharm where lord Siva descended
கொண்ட சோளேச்சரத்தானே

143. மங்கையோ டிருந்த யோகுசெய் வானை
MANGAI YOODU EARUNTHA YOOGU SEIVAANAI

While mingling with lordess parvai he is seated in meditation yogaaform
பார்வதியோடு கூடி இருந்தே யோகம் செய்பவனாய்


வளர்இளந் திங்களை முடிமேல்
VALAR EALAM THINGALAI NUDI MEEAL

Lord Siva you have carried single third day curved moon on your hair place
ஒன்றைப் பிறைச் சந்திரனை முடியின் மீது


கங்கையோ(டு) அணியும் கடவுளைக் கங்கை
GANGAIYOODU ANIYUM KADAYULLAI GANGAI

And then in that hair place Ganges are adorned form and who deity form is
கங்கையோடு அணிந்து கொண்டுள்ள தெய்வமாய் உள்ள கங்கை


கொண்டசோ ளேச்சரத் தானை
KONDA CHOLAHARATHAANNAI

And that place is gangai konda choleacharm temple place
கொண்ட சோளேச்சரத் தானைப் பற்றி


அங்கையோ டேந்திப் பலிதிரி கருவூர்
AANGAIYOODU EEANTHI PALI THIREE KARU VOOR

In the lovely hand the begging bowel is carried on hands and wandering for begging food
அழகிய கையில் பிச்சை எடுக்கும் ஓட்டினை ஏந்தி உணவிக்காக திரியும் கருவூர்த் தேவர்


அறைந்தசொல் மாலையால் ஆழிச்
ARAINTHA SOLMALAIYAAL AALICH

Where karuvoor deevar who has sung the poem garland and those disciples who are singing before lord Siva and then
பாடி சொல் மாலையாகிய இப்பதிகத்தைப் பாடி வழிபடுபவர்கள் ஆணைச் சக்கரம்


செங்கையோ(டு) உலகில் அரசுவீற் றிருந்து
SEN KAIYOODU ARASU VEETRU EARUNTHU

The king ruling form in this world the best form living long life
ஏந்திய கையேடு இந்த உலகில் அரசர்களைப் போலச் சிறப்பாக வாழ்ந்து


திளைப்பதும் சிவனருட் கடலே. 11
THILAPATHUM SEVAN ARUL KADAL LEEAA

And the in the next birth lord Siva’s sacred sea place dipped form live happily for ever
மறுமையில் சிவபெருமானுடைய திரு அருளாகிய கடலில் முழ்கித் தளைப்பார்கள்

திருப்பூவணம்
THIRU POOVANAM


THIS SITUATED PANDIYA KING DOM AND THE RIVER BANK OF VAIGAI. ONE PRASTITUDE NAMED PON NANAIYAL WHO WANTED TO MAKE LORD Siva’s deity with gold but she did not have sufficient gold so she daily prayed lord Siva and then put her request before lord Siva. Lord Siva one day appeared before her and then asked her to assemble all the metal things in at once place and then converted it in to gold by rasavaatha technique. This is one of the lord Siva’s plays. In this temple place three Tamil kings named chera chola and pandiya are prayed
இது பாண்டி நாட்டில் வைகைக் கரையில் உள்ளது. பொன்னனையாள் என்னும் தாசிக்காக எழுந்தருளிய இரசவாதம் செய்து சோமாஸ்கந்தர் திருவுருவை அமைக்குமாறு அருள் புரிந்தார் என்பது திருவிளையாடற்புராணம் இத்தலத்தைத் தமிழ் நாட்டு மூவேந்தர்களும் வழிப்பட்டுள்ளார்

144. திருவருள் புரிந்தாள் ஆண்டுகொண் டிங்ஙன்
THIRU ARULPURINTHAAL AANDU KONKU EANGGAN

Lord Siva you have poured your grace on me and then taken me as your slave
திரு அருள் புரிந்த அடியேனை அடிமையாக ஆட்கொண்டு


சிறியனுக்(கு) இனியது காட்டிப்
SIRIYANUKKU EANIYATHU KAATI

And to this small person polar Siva you have showed permanent happiness this is in this way instructed me
இன்பம் தரும் பொருள் இது என்று அறிவித்து


பெரிதருள் புரிந்தா னந்தமே தரும்நின்
PERITHU ARUL PURIN THAANAN THAMEEA THARUM NIN

And then much grace is showered on me and then give me happiness all the times
மிகுதியாக அருள் புரிந்து ஆனந்தத்தை வழங்குகின்ற உன்


பெருமையிற் பெரியதொன் றுளதே
PERUMAYILPERIYATHU ONRU YULLATHEEA

And that glory on your part and is there any other highly regarded matter available in this world as far as my knowledge there is nothing in this world
பெருமையை விட மேம்பட்ட பொருள் ஒன்று உளதோ


மருதர சிருங்கோங்கு அகில்மரம் சாடி
MARU THARA SERANG KOONGU AGIL MARAM SAADI

The trees are named Maratha arasu kongu agil all are broken form
மருது அரசு பெரும் கோங்கு அகில் என்னும் மரங்களை முறித்துக் கொண்டு


வரைவளங் கவர்ந்திழி வைகைப்
VARAI VALANG KAVRNTHU EALI VAIGAI

And then in the hill place growing other things are carried by flood and then descended from the hill place as water falls form
மலையில் தோன்றும் பொருள்களை அடித்துக் கொண்டு மலையில் இருந்து இறங்கி


பொருதிரை மருங்கோங்(கு) ஆவண வீதிப்
POTU THERAI MARUNG GOONGU AAVANA VEETHI

And then flowing in the name of Vaigai River and then waves are lashed form and those flowing in the shops nearby place
ஓடி வருகின்ற வைகை நதியின் ஒன்றோறொன்று மோதும் அலைகள் தம் பக்கம் ஓங்கக் கொண்ட கடை வீதிகளை உடைய


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 1
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

Lord Siva you have descended in the thiru poovanam temple place
திருப்பூவணம் என்ற தளத்தில் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளிய பெருமானே


145. பாம்பணைத் துயின்றோன் அயன்முதல் தேவர்
PAAM BANAI THUNROON AYAN MUTHAL DEEVAR

In the snake bed sleeping thirumal and lotus place dwelling bharma and other deevaass
பாம்புப் படுக்கையில் துயிலும் திருமால் பிரம்மன் முதலிய தேவர்கள்


பன்னெடுங் காலம்நிற் காண்பான்
PANN NEDUM KAALAM NIN KAAN BAAN

For long period of time lord Siva you are not seen by visual form
மிக நெடுங்காலமாக உன்னைக் கண்களால் காண முயன்று


ஏம்பலித் திருக்க என்னுளம் புகுந்த
EAAM BALITHU EARUKKA EANN YULLAM PUGUNTHA

All the above persons are in sorrow filled form but lord Siva in my mind place prime lord form entered and then stayed permanently
வருந்தி இருக்கவும் அடியேனுடைய உள்ளத்தில் பரம்பொருளாகிய நீ வந்து சேர்ந்து


எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன்
EALIMAIYAI EANRUM NAAN MARAKKEEAN

And that simple form entered and that mannerism which will not be forgotten by me
எளிமையாக வந்து தன்மையை எக்காலத்தும் அடியேன் மறக்க மாட்டேன்


தேம்புனற் பொய்கை வாளைவாய் மடுப்பத்
THEEM PUNAL POIGAI VAALAI VAAI MADUPPA

The honey floating form of water bodies where dwelling value fishes which are engulfed the honey and then tasted it
தேனோடு கூடிய தண்ணீரை உடைய நீர் நிலைகளில் உள்ள வாளை மீன்கள் தம் வாயில் கொள்ளும் வண்ணம்


தெளிதரு தேறல்பாய்ந் தொழுகும்
THELI THARU THERAL PAAINTHU OLIGUM

And that clear honey is shedding form
தெளிந்த தேன் பாய்ந்து ஒழுகும்


பூம்பணைச் சோலை ஆவண வீதிப்
POOM PANAI CHOLAI AAVANA VEETHI

The flower plants growing fields and plantations and then nearby place merchants shops are filled place it is
பூக்களை உடைய வயல்கள் சோலைகள் இவற்றை அடுத்த கடைத் தெருக்களை உடைய


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 2
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

Where established thiru poovanam temple place lord Siva you have descended
திருப்பூவணத்தில் கோயில் கொண்டவனே


146. கரைகடல் ஒலியில் தமருகத்(து) அரையில்
KARAI KADAL ALAIYIL THAMARUGATHUARAIYIL

The sea waves like sounds are raised from the small drum named yudukkai
ஒலிக்கின்ற கடல் ஒலி போன்ற உடுக்கையின் அரைக்கும்


கையினிற் கட்டிய கயிற்றால்
KARAIYINIL KATTIYA KAYITRAAL

உன்கைக்குமாகக் கட்டப் பெற்ற கயிற்றினால்
And that drum is tied with your hands and then one day


இருதலை ஒருநா இயங்கவந் (து) ஒருநாள்
EARU THALAI ORU NAA EAYANGA VANTHU ORU NAAL

But there is single ball which is go on either side and then beat the drum and ten raised the sound
அதன் இருப்பக்கமும் ஒரு ஒரு நாவே சென்று தாக்கி ஒளியை எழுப்ப வந்த ஒரு நாள்


இருந்திடாய் எங்கள்கண் முகப்பே;
EARUNTHIDAAI EANGAL KANN MUGAPPEEA

And in that form lord Siva you may appeared before us
எங்கள் கண்களின் முன்னே காட்சி வழங்குவாயாக


விரிதிகழ் விழவின் பின்செல்வோர் பாடல்
VEERI THIGAL VELAVIN PIN SELVOOR PAADAL

In elaborate form conducted festivals where lord Siva’s procession is going and then behind the disciples are singing prayer songs
விரிவாக நிகழ்த்தப்படுகின்ற திருவிழாவிலே தன் பின்னே வருகின்ற அடியவர்களுடைய பாடல்களைக்


வேட்கையின் வீழ்ந்தபோது அவிழ்ந்த
VEET KAIYIN POTHU AVILTHA

Lord Siva you have wanted to hear it so that lord Siva who has swayed his sacred head
கேட்கும் விருப்பத்தால் எம் பெருமான் தன் திருமுடியை அசைக்கவே


புரிசடை துகுக்கும் ஆவண வீதிப்
PURI SADAI THUGUKKUM AAVANA VEETH

So that with ego filled form of flowers are shedding from lord Siva’s hair place that merchant shops filled street place
தன் முறுக்கோடு கூடிய தம் முடியிலிருந்து விழுந்த பூக்கள் மிபுதியாக அமைந்த நிரம்பக் சொரிக்கின்ற கடைத்தெருக்களை உடைய


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 3
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

Is thiru poovanam where lord Siva you have been dwelling in the temple place in permanent matter form
திருபூவனத்தின் கோயில் கொண்டு இருக்கும் பொருளே

147. கண்ணியல் மணியின் குழல்புக்(கு) அங்கே
KANIYAL MANIYIN KULAMBUKKU AANGEEA

In the eye pupil place if you entered and then in that place
கண்மணி இருக்கும் இடத்தில் நீ புகுந்தால் அங்குதானே


கலந்துபுக்(கு) ஒடுங்கினேற்(கு) அங்ஙன்
KALANTHU PUKKU ODUNGINEERKU ANGAN

I am also mingled with you and then in that small of disciple I am
உன்னைக் கூடி உண்ணும் ஒடுங்கிய அடியேனுக்கு இவ்வாறு நீ


நுண்ணியை எனினும் நம்பநின் பெருமை
NUNIYAI EANINUM NAMBA NIN PERUMAI

In that small form you have appeared within my pupil place but any how lord Siva you have been liked by me
சிறியையாய் இருந்தாய் என்னும் எம்மால் விரும்பப்படும் பெருமானே


நுண்ணிமை இறந்தமை அறிவன்
NUN EAMAI EARANTHAMAI ARIVAN

Lord Siva your greatness is surpassed the ignonimity which is known by me
உன் பெருமை சிறுமையைக் கடந்தது என்பதனை அடியேன் அறிவேன்


மண்ணியன் மரபில் தங்கிருள் மொழுப்பின்
MAN NIYAL MARABIL THANGI EARUL MOLIPPIN

If there is no light and in that place darkness is filled which is the rule of this land and in that way in the darkness filled plantations tower place
ஒளி இல்லாத இடத்தில் இருள் நிறைந்திருக்கும் என்ற மண்ணுலக முறைப்படி இருள் தங்கி இருக்கும் சோலைகளின் உயர்ந்த பகுதியில்


வண்டினம் பாடநின் றாடும்
VANDINAM PAADE NINRU AADUM

Where honey bees are singing form and then as per its turn dancing
வண்டினங்கள் பாட அவற்றின் பாடலுக்கு ஏற்ப ஆடும்


புண்ணிய மகளிர் ஆவண வீதிப்
PUNNIYA MAGALIR AAVANA VEETHI

Those wealth filed merchant shops place constructed
செல்வ மகளிரை உடைய கடைத்தெருக்கள் அமைந்த


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 4
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

Thiru poovanam temple place lord Sina you have descended
திருப்பூவணத் திருத்தலத்தில் கோயில் கொண்டு அருளிய பெருமானே

148. கடுவினைப் பாசக் கடல்கடந்து ஐவர்
KADUVEDAI PAASA KADAL KADANTHU EAIVER

The wild bad deeds are filled five sense organs
கொடிய வினையாகிய பாசக் கடலை கடந்த ஐந்து பொறிகளாகிய


கள்ளரை மெள்ளவே துரந்துன்
KALLARAIMELLAVEEA THURANTHUN
these culprits are driven away and then entered in to your feet
திருடர்களை மெதுவாக விரட்டி உன் திருவடிகள்


அடியினை இரண்டும் அடையுமா(று) அடைந்தேன்
ADI EANAIEARANDUM ADAIYUMAARU ADANTHEEAN

Those twin feet are as per veetha ways I have approached it
இரண்டனையும் நூல்களில் சொல்லப்பட்ட நெற்றிக்கண் நிற்கும் முறையானே அடைந்து விட்டேன்


அருள் செய்வாய் அருள்செயா தொழிவாய்
ARUL SEIVAAI ARUL SEIYAATHU OLIVAAI

Now I am your disciple so it is your duty to put grace on me or not and I will not care about it
அடியேனுக்கு அருள் செய்யாது விடுப்பதோ உன் திரு உள்ளம்


நெடுநிலை மாடத்(து) இரவிருள் கிழிக்க
NEDU NELAI MAADATHU EARA VIRUL KELIKKA

The high raised storied buildings at night time darkness is driven form
உயரமான அடுக்குகளை உடைய மாட வீடுகளில் இரவுப் பொழுதில் இருளைப் போக்குவதற்கு


நிலைவிளக்(கு) அலகில்சா லேகம்
NELAI VELLAKU ALAGIL SAALOGAM

Not extinguishable form of lamps flashed light out side from the windows
அணையாது உள்ளல் விளக்குகள் சாளரங்களுக்கு


புடைகிடந்(து) இலங்கும் ஆவண வீதிப்
PUDAI KEDANTHU VELANGUM AAVANA VEETHI

Those merchant shops are filled place
வெளியே ஒளியை வீசுகின்ற கடைத்தெருக்களை உடைய


பூவணங் கோயில் கொண் டாயே. 5
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

Established thiru poovanam temple place lord Siva you are descended
திருப்பூவணம் என்ற திருத்தலத்தில் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கின்ற பெருமானே

செம்மனக் கிழவோர் அன்புதா என்றுன்
SEM MANAK KELAVOOR ANBU THAA EANNUL

The good minded disciples are requested your sacred grace
செம்மையான மனத்தை உடைய அடியவர்கள் உன்னுடைய திருஅருளை வேண்டி


சேவடி பார்த்திருந்(து) அலச
SEEVADI PAAR TIRUNTHU ALASA

So that daily your red feet is seen and then prayed form and then got sorrow
உன் திருவடிகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்து வருந்தவும்


எம்மனம் குடிகொண் டிருப்பதற்(கு) யானார்
EAM MANAM KUDI KONDU EARUPPATHERKKU AANAAR

But lord Siva you have entered in to my mind and then stayed there permanently is that form of qualified person am I. I do not know it
அடியேனுடைய மனத்தில் நீ இருப்பிடம் கொண்டு இருப்பதற்கு அடியேன் யாது தகுதி உடையேன்


என்னுடை அடிமைதான் யாதே?
EANNUDAI ADIMAITHAAN YAATHEEA?

My slavery service what type it is and I do not know it and then lord Siva your unlimited grace is the only reason for that
அடியேனுடைய அடிமைதான் எத்தன்மையது? உன் செயலுக்கு உன் அளவற்ற கருணையே காரணம் என்பாதாம்


அம்மனம் குளிர்நாட் பலிக்கெழுந் தருள
AMMMANAM KULIR NAAT PALINGU EALUNTHU ARULLA

Your disciples mind to be got happiness form so that one day you have gone out for begging food
அடியவர்களுடைய மனம் மகிழ்வதற்கு அமைந்த நாள்களில் ஒரு நாள் சிவபெருமான் ஆகிய நீ பிச்சைக்கு எழுந்தருள


அரிவையர் அவிழ்குழல் கரும்பு
ARIVAIYAR AVIL KULAL KARUMBU

Those spinsters are loved you so that in their untied hair place honey bees are
உன்னைக் காத வீதத மையலால் மகளிருடைய அவிழ்ந்த கூந்தலின் வண்டுகள்


பொம்மென முரலும் ஆவண வீதிப்
POMMENA MURALLUM AAVANA VEETHI

With pomm sound raising form of shops are covered place it is
பொம் என்ற ஒலியோடு இசைக்கும் கடைத்தெருக்களை உடைய


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 6
POOVANAM KOIL KONDAAYEEA

And in that poovanam temple place lord Siva you have descended
திருப்பூவண நகரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் பெருமானே

150. சொன்னவில் முறைநான்(கு) ஆரணம் உணராச்
SONNA VIL MURAI NAANGU AARANAM YUNARAA

The words are uttered in that proper way and those words are not entered place
சொற்களை ஒலிக்கும் முறைப்படி சொல்கின்ற காரணத்தை அடியேன் எட்டலாகத இடத்தில்


சூழல்புக்(கு) ஒளித்தநீ இன்று
SOLAL PUKKU OLINTHA NEE EANRU

You have entered and then concealed form seated so today
புகுந்து மறந்த நீ இன்று


கன்னவில் மனத்தென் கண்வலைப் படும்இக்
KANNAVIN MANATHUEANN KAN VALAI PADUM EAKK

I am stone like not melted heart possessed person but you are trapped by my eyes
கல்லை ஒத்த உருகாத மனத்தை உடைய அடியேனுடைய கண்களாகிய வலையில் அகப்படுத்திக் கொண்ட


கருணையிற் பெரியதொன் றுளதே
KARUNAYIL PERITHU ONRU YULLATHEEA

And that grace, more that act is there anything available in this world
கருணையைக் காட்டிலும் மேம்பட்ட செயல் வேறு உளதோ?


மின்னவில் கனக மாளிகை வாய்தல்
MIN NAVIL KANAGA MAALIGAI VAAITHAL

The light filled golden color mansions towers
ஒளி மிகுந்த பொன் மயமான மாளிகைகளின் கோபுரம்


விளங்கிளம் பிறைதவழ் மாடம்
VEELANGU EALAM PERAI THAVAL MAADAM

Where the young moon crawyalling form of those strayed buildings
விளங்குகின்ற இளைய பிறைச் சந்திரன் தவழும் படியாக உயர்ந்த மாடி வீடுகள்


பொன்னவில் புரிசை ஆவண வீதிப்
PONNAVIL PURISAI AAVANAVEETHI

பொன் மிகுந்த மதில் கடைத்தெருக்கள் இவற்றை உடைய
Gold filled protection walls are covered shops are filled place


பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 7
POOVANAM KOIL KONDAYEEAA

In that poovanam temple place lord Siva you have descended
திருப்பூவண நகரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் பெருமானே


151. பூவணங் கோயில் கொண்டெனை ஆண்ட
POOVANAM KOIL KONDU EANNAI AANDA

Lord Siva in the thiru poovanam temple place you have descended and then accepted me as your slave
திருப்பூவண நகரில் கோயில் கொண்டு அடியேனைத் தன் அடியவனாகக் கொண்ட


புனிதனை வனிதைபா கனைவெண்
PUNITHANAI VANITHAI PAA KANAI VENN

And that holly form of lord Siva you have accepted lordess parvathi on your left part of body and then white color
புனிதனாய் உம்மதேவியாரை இடப்பாகத்தில் உடையவனை வெண்மையாக


கோவணங் கொண்டு வெண்டலை ஏந்தும்
KOVANAM KONDU VEN THALAI EEANTHUM

Loin cloth adorned and then white skull carried on hands
கோவணம் உதித்தி வெள்ளிய தலை ஓட்டை கையில் ஏந்தி


குழகனை அழகெலாம் நிறைந்த
KULAGANAI ALAGU EALLAAM NERAINTHA

And that young chap form of and handsome form
இளையோனை அழகு முழுவதும் நிறைந்த


தீவணன் தன்னைச் செழுமறை தெரியும்
THEEVANAN THANNAI SELUMARAI THERIYUM

The fire like red color body possessed and then ever active form of veethaas are analyzing
தீப் போன்ற செந்நிறமுடைய பெருமை விளங்குகின்ற சிறந்த வேதங்களை ஆராயும்


திகழ்தரு வூரனேன் உரைத்த
THAGAL THARU YOORANEEAN YURAITHA

And the clear minded named karuyoor deevan who has said the above
விளக்கமுடிய கருவூர்த் தேவனாகிய அடியேன் சொல்லிய


பாவணத் தமிழ்கள் பத்தும் வல் லார்கள்
PAANANATH THAMILGAL PATHUM VALLAARGAL

Songs which are good mannerism filled one, which are ten in number and then those disciples who are devotion filled form and then memorized it and then sang before lord Siva
பாக்களின் தன்மை பொருந்திய தமிழ்ப் பாடல்கள் பத்தினையும் பொருளோடு ஓதி நினைவினில் கொண்டு பாடவள்ளவர்கள்


பரமனது உருவமா குவரே. 8
PARAMANATHU YURUVAM AAGUVAREEA

The will appear in lord Siva’s replica form
சிவபெருமானுடைய சாரூப்பியத்தை அடைவார்கள்

திருச்சாட்டியக்குடி
THIRU CHAATIYAK KUDI


From lower spinal card to above head place there are seven power points which is activated the body in proper way. They are
1 moolaatharam – kundalini (in between anus and testis)
2 swaathistaanam – kalidai kaalam (in between testis and navel)
3 manipooranam—umbilical card Place
4 anagatham – a small pit a move the stomach
5 visuthi — above chest and below throat that pit pace
6 aanjai – the fore head place in between two eye brows
7 sagasarathalam (as per vermam it is brain place) but as per religious books ten inches above the head pace appearing in thousand lotus petals form.
As per vermam books in proper way if you activates it all the body and mind deceases will be cured (if you want more details please approach ARTS RESEARCH INSTITUTE COIMBATORE 10A BALAN NAGER KAVUNDAM PALAIYAM COIMBATORE 6410 30 YOU MAY ALSO GET MORE INFORMATION IN THE WEB CITE ADDRESS)
மூவாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் வீசுத்தி ஆஞ்சை என்னும் ஆறாதாரத்திற்கும் மேலுள்ள நிராதராமாகிய துவாத சாந்தமான ஏழாவது இடத்தை எழிருக்கை என்றும் கூறுவர்


152. பெரியவா கருணை இளநிலா எறிக்கும்
Periyavar karunai eala nellaa earikkum

LORD Siva who has big grace possessed form and then tender moon fished form
ஈசருக்குக் கருணை பெரியதாய் இருக்கின்றவாறும் இள நிலவை வீசும்


பிறைதவழ் சடைமொழுப்பு அவிழ்ந்து
Perak thaval sadai moluppu avilnthu

The curved moon crawling on the hair place and the crown form of tied hair UN tied form
பிறைச் சந்திரன் தவழ்கின்ற சடைமுடி அவிழ்ந்து உச்சிக் கொண்ட


சரியுமா கழியங் குழைமிளிர்ந்து இருபால்
Sariyumaa kaliyang kulai milirnthu earu paal

And then lowly hanging form and then ear ornament named kundalam hanging on two sides
சரியுமாறு குண்டலங்கள் விலங்கு இருப்பகத்திலும்


தாழ்ந்தவா காதுகள் கண்டம்
Thaalnthavaa kathugal gandam

And in the ear place hanging form and then in neck
உள்ள காதுகளில் தொங்குமாறும் கழுத்துக்


கரியவா தாமும் செய்யவாய் முறுவல்
Kariya vaa thaamum seiya vaai muruval

Poison tainted darkness form and then in the red color mouth soft laughter form
கருமையாய் இருந்தவாறும் சிவந்த வாயில் புன்னகை காட்டுமாறும்


காட்டுமா சாட்டியக் குடியார்
Kaatumaa satiyak kudiyaar

That place named thiru satiyak kudi where dwelling disciples
திருச் சாட்டியக் குடியில் உள்ள அன்பர்களின்


இருகைகூம் பினகண்(டு) அலர்ந்தவா முகம்ஏழ்
Earukai koopinai kandu alarnthavaa mugam eeal

The two hands are folded form and then on seeing it the face is bloomed form appearing
இருகைகள் குவிந்த வாற்றை கண்டு மலர்கின்ற முகம் ஆகிய இவை அழகியன


இருக்கையில் இருந்தஈ சனுக்கே. 1
Earukkiyil earuntha eesanukkeea

lord Siva descended in the eeal earukkai temple place
ஏழ் இருக்கை என்ற திருக்கோயில் எழுந்தருளிய ஈசன்

153. பாந்தள்பூ ணாரம் பரிகலம் கபாலம்
Parin thaal poonaraam parikalam kabaalam

The snakes are ornaments garland form adorned all over the body and food collecting begging bowel is human skull
பாம்புகளே அணியும் மாலைகள் உண்ணும் பாத்திரம் மண்டையோடு


பட்டவர்த் தனம்எரு(து) அன்பர்
Pattavarthanam earuthu anber

The royal procession elephant is only bull and then disciples
பட்டத்துயானை இடபமாகும் அடியவர்களின்


வார்ந்தகண் அருவி மஞ்சன சாலை
Vain thakann aruvee MANGANASAALAI

Eyes shedding water is the flooded form of waterfalls
இடையறாது ஒழுகும் கண்ணீரை உடைய கண்களே பெருக் கெடுத்து ஓடும் அருவியாகும்


மலைமகள் மகிழ்பெரும் தேவி
MALAI MAGAL MGIL PERUM THEEVEE

The hill king daughter named lordess parvathi who is happiness giving wife
மலையரசன் மகளாகிய பார்வதி தேவியார் மகிழ்ச்சிக்கு உரிய பெருந்தேவி ஆவார்


சாந்தமும் திருநீ(று) அருமறை கீதம்
SAANTHAMUM THIRU NEERU ARU MARAI GEETHAM

Lord Siva who has adorned sacred ashes alone is sandal paste to him and then who is all the time singing only veethaas
அணியும் திருநீறே அவர் அணியும் சந்தனம் அவர் பாடும் பாடல் சிறந்த தேவர்களே


சடைமுடி சாட்டியக் குடியார்
SADAI MUDI SAATIYAK KUDIYAAR

Lord Siva’s pigtail is his crown and then in that chatiyathankudi place disciples love filled
சடையே அவர் கீரிடம் சாட்டியக்குடி அடியாருடைய அன்பின் மகிழ


ஏந்தெழில் இதயம் கோயில்மாளிகைஏழ்
Eeanth ealil eathaiam koilmaaligai eeaal

Emotional heart is lord Siva’s temple and then in that temple place existing seven storied towers
எழுச்சியுடைய இதோமே ஈசன் கோயில் அக்கோயில் கண் அமைந்த எழ நிலை


இருக்கையுள் இருந்தஈ சனுக்கே. 2
EARUKI YULL EARUNTHA EESANUKKEEA

And in the main brain place lord Siva dwelling
விமானத்தை உடைய கருவறையில் இருக்கும் சிவபெருமான்

154. தொழுதுபின் செல்வ(து) அயன்முதற் கூட்டம்
THILUTHU PIN SELVATHU AYAN MUTHAL KOOTTAM

Lord Siva is prayed form going behind those bharma and then other deevaas clusters
ஈசனைத் தொழுது கொண்டு பின் செல்வது பிரமன் முதலிய தேவர்களின் கூட்டம்


தொடர்வன மறைகள்நான் கெனினும்
THODARVANA MARAIGAL NAAN GENUM

Thad then four veethaas are followed him even all that specialty possessed
அவனைத் தொடர்ந்து செல்வன நால் தேவர்கள் இத்தகைய சிறப்புகள் இருந்தாலும்


கழுதுறு கரிகா(டு) உறைவிடம் போர்வை
KALU THURU KARI KAADU YURAI VEDAM POORVAI

Whose dwelling place is ghosts are wandering burial ground and his carpet is
அவன் உறைவிடம் பேய்கள் பொருந்திய சுடுகாடு அவனுடைய போர்வை


கவந்திகை கரியுரி திரிந்தூண்
KAVAN THIGAI KARI YURI THIRIN THOON

The elephant skin and then his food is wandering form collecting begging food
யானைத் தோல் அவன் உணவு திரிந்து எடுக்கும் பிச்சை


தழலுமிழ் அரவம் கோவணம் பளிங்கு
THALAL YUMIL ARAVAM KOOVANAM PALINGU

His loin cloth is poison spiting snake and marble beads are
அவன் கோவணம் விடத்தைக் கக்குகின்ற பாம்பு பளிங்கு


செபவடம் சாட்டியக் குடியார்
SEBA VADAM SAATIYA KUDIYAAR

Garland whose mantra chanting garland
மாலை அவன் ஜெபம் செய்யணத்துக் கொண்டது


இழுதுநெய் சொரிந்தோம்(பு) அழலொளி விளக்கேழ்
EALUTHU NEI SORINTHU VOOMBU ALAL OLI VELANGEEAL

And his lamp oil is from butter extracted ghee poured and ever burning that lamp
வெண்ணெய்யை அப்பொழுது உருக்கிக் கொண்ட நெய்யைச் சொரிந்து பாதுகாக்கப்படும் ஒளி பொருந்திய விளக்கு அக்கினியே


இருக்கையில் இருந்த ஈசனுக்கே. 3
EARUKKAIYIL EARUNTHA EESARUKKEEA

And in this way lord Siva descended in the chatiyathaan kudi temple place
திருச்சாடங்க்குடி என்னும் தளத்தில் திகழும் ஏழ் இருக்காய் என்ற திருக் கோயிலில் வீற்றிற்கும் ஈசனுக்கு


155. பதிகநான் மறைதும் புருவும்நா ரதரும்
PATHIGA NAAN MARAITHUM PURUYUM NAARATHARUM

Before lord Siva singing payer songs are four veethaas and then the saint narather who has carried on his hands the musical instrument named thum purusam
ஈசனுக்கு இசைக்கும் பாட்டுகள் நான்கு வேதங்கள் ஆகும் தும்புஷம் நாரதரும்


பரிவொடு பாடுகாந் தர்ப்பர்
PARIVODU PAADU KAANTHAR PAR

And then love form singing the ganthervaas
அன்போடு பாடுகின்ற கந்தர்வர் ஆவர்


கதியெலாம் அரங்கம் பிணையல் மூவுலகில்
GATHI EALLAM ARANGAM PENAIYAL MOO YULAGIL

And then all the souls are got protection from his dancing stage at Chidambaram and then three worlds
உயிர்களுக்கு எல்லாம் புகலிடம் ஆய் உள்ளது அவரது நடனச் சாலையாம் மூன்று உலகங்களிலும்


கடியிருள் திருநடம் புரியும்
KADIEARUL THIRU NADAM PURIYUM

And then in the utter darkness place in sighin in language form his both hands are swayed form lord Siva dancing
மிகுந்த இருளில் அவர் இருக்கைகளினாலும் அபிநயம் காட்டித் திருநடனம் செய்வர்


சதியிலார் கதியில் ஒலிசெயும் கையில்
SATHIYILLAAR GATHIYIL OLI SEIYUM KAIYIL

And then as per musical notes, lord Siva who has carried the instrument named yudukkai
அதுபோல தாள ஒத்துக்கு கூடிய அவரது திருனடனத்தில் அவன் கையில் பிடித்திருக்கும்


தமருகம் சாட்டியக் குடியார்
THAMARUGAM SAATIYAK KUDIYAAR

Which will automatically raises sound and in consonance with his dance and in that way chatiyathaan kudi temple pace
உடுக்கை தானே ஒலி செய்யும் திருச்சாட்தியக் குடியிலுள்ள

இதயமாம் கமலம் கமலவர்த் தனைஏழ்
EATHAIYAMAAM KAMALAM KAMALAVER THANAI EEAL

Dwelling true disciples hose lotus form of bloomed chest place is the temple to be dwelling form
மெய் அன்பர்களுள் நெஞ்சமாகிய தாமரை ஈசனுக்குச் கமலாசனமாகும்


இருக்கையில் இருந்தஈ சனுக்கே. 4
EARUKKAIYIL EARUNTH EESANUKKEEA

And in that way lord Siva descended in the eel earukkai temple place
ஏழ் இருக்கை என்ற திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய ஈசனுக்கு

156. திருமகன் முருகன் தேவியேல் உமையாள்
THIRU MAGAL MURUGAN THEEVEAAL YUMAIYAAL

The sacred son is lord muruga and lordess means lordess parvathi
திருமகன் முருகன் ஆவான் தேவியே என்றால் உமையவள் ஆவாள்

திருமகள் மருமகன் தாயாம்
THIRU MAGAL MARUMAGAL THAAYAAM

Lordess Lakshmi is mother to manmathen who is attractive person
இலக்குமி சிறந்த ஆன்மாகனான மன்மதனுக்குத் தாயாவாள்


மருமகன் மதனன் மாமனேல் இமவான்
MARUMAGAN MATHANAN MAAMANEEAL EAMAVAAN

Manmathaa is lord Siva’s sun in law and uncle is Himalaya’s king
மன்மதன் சிவபெருமானுக்கு மருமகன் ஆவான் மாமனோ எனில் இமய மலை அரசன் ஆவான்


மலையுடை அரையர்தம் பாவை
MALAI YDAI ARAIYAR THAM PPAVAI

The rock king daughter named parvathi who gave much wealth
மலை அரசன் மகளாகிய பாரிவதி தேவியார் வழங்குகின்ற மிக்க


தருமலி வளனாம் சிவபுரன் தோழன்
THARU MALI VALAMAAM SIVA PURAN THOLAN

To kuberan who is head hero to wealth and that kubeeraa is fried of lord Siva
செல்வத்தினால் தளபதியாகிய குபேரன் சிவபெருமானுக்கு நண்பன் ஆவான்


தனபதி சாட்டியக் குடியார்
THANABATHI SAATIYAK KUDIYAAR

And in that relatives and wealth filled form lord Siva descended in chatiyathaan kudi temple pace
திருச்சாட்டியான் குடியில் எழுந்தருளிய ஈசன்


இருமுகம் கழல்முன்று ஏழுகைத் தலம்ஏழ்
EARU MUGAM KALAL MOONRU EEALU KAI THALAM EEAL

Lord Siva also appears in the fire form of two faces and three legs and seven hands form blessing all
இரண்டு திருமுகமும் மூன்று கால்களும் ஏழு கைகளும் கொண்ட அக்கினித் தேவனின் வடிவமாக நின்றும் அருள் புரிபவன் ஆவான்


இருக்கையில் இருந்தஈ சனுக்கே. 5
EARU KAIYIL EARUMTHA EESANUKKEA

And in this way lordSiva descended in the eeal earukkai temple place
ஏழ் இருக்கை என்ற திருக்கோயிலில் எழுந்தருளிய ஈசனுக்கு

157. அனலமே ! புனலே ! அனிலமே ! புவனி
ANALAMEEA! PUNALLEEA! ANILAMEEA! BUVANI

Lord Siva you are fire water wind and land forms
தீயே நீரே காற்றே பூமியே


அம்பரா ! அம்பரத்(து) அளிக்கும்
AMBARAA AMBARATHU ALIKUM

And space form and then from there all are preserved and then blessed all
ஆகாயமே ஆகாயத்தில் இருந்து யாவற்றையும் காத்து அருள்கின்ற


கனகமே ! வெள்ளிக் குன்றமே என்றன்
KANAGAMEEA VELLI KUNRAMMEEA EANTHAN

You are golden appearance form and white silver hills form of body color possesseor
பொன் மயமானவனே வெள்ளிய மலை போல் வெண்ணிறமானவனே


களைகணே, களைகண்மற் றில்லாத்
KALAI KANNEEA KALAI KANN MATRU EILLAA

And then you are supporting all but I do not have any other support in this world and in single form
ஆதரவானவனே வேறு ஆதரவு இல்லாத தனியேனது


தனியனேன் உள்ளம் கோயில்கொண் டருளும்
THANIYANEAN YULLAM KOIL KONDU KONK ARULLUM

மனத்தின் கண் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளிய
But lord Siva you have entered in to my mind and then accepted it as dwelling temple form


சைவனே சாட்டியக் குடியார்க்(கு)
SAIVANEEA SAATIYAK KUDIYAARKU

Lord Siva you are in the thiru chatiya kudi place disciples
சிவபெருமானே திருச்சாடியன் குடியிலுள்ள அடியவர்க்கும்


இனியதீங் கனியாய் ஒழிவற நிறைந்துஏழ்
EANIYA THEENG KANIYAAI OLIVARA NERAINTHU EEAAL
You are tastier fruit form and then all the places you have pervaded form
மிக இனிய சுவை உள்ள பழமாகி எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து


இருக்கையில் இருந்தவா(று) இயல்பே. 6
EARUKKAI YIRUNTHAVAARU EAYALBEEA

Lord Siva you have descended in the eeal earukkai temple place as main deity form that matter may be in formed to disciple
ஏழ் இருக்கை என்று சொல்லும் திருக்கோயிலில் மூலஸ்தானத்தில் நீ எழுந்தருளி இருக்கும் தன்மையினை நீ அடியவர்களுக்குச் சொல்வாயாக

158. செம்பொனே ! பவளக் குன்றமே ! நின்ற
SEMPONNEA! PAVALA KUNRAMMEEA! NINRA

Lord Siva you are pure gold form and coral hill form and then try to pray before you
செம்பொன்னே பவள மலையே தரிசிக்க வந்து நின்ற


திசைமுகன் மால்முதற் கூட்டத்து
THESAI MUGAN MAAL MUTHAL KOOTATHU

You those thirumal bhara and other deeva clusters
திருமால் பிரம்மன் முதலிய தேவர்கள் கூட்டத்துள்


அன்பரா னவர்கள் பருகும்ஆ ரமுதே !
ANBAR AANAVARGAL PARUGUM AAR AMUTHEEA

Who has showered much love towards lord Siva and those persons are enjoying full- fledged nectar form
சிவபெருமானிடத்து மிக்க அன்புடையவர் ஆணுபவிக்கின்ற நிறை அமுதே


அத்தனே பித்தனே னுடைய
ATHANEEA PITHANEEN YUDAIYA

You are my leader form and I am lunatic person
ஐயனே அறிவில்லாதவனாகிய எனது சம்புவே


சம்புவே அணுவே தாணுவே சிவனே !
SAMBUVEEA ANUVEEA THAANUVEEA SIVANEEA

Lord Siva you are micro atom form appearing in this world and then hill form dormant form appearing to this world and that lord form you are
அணு வடிவாய் இருப்பவனே மலை போல் அசை வில்லாதவனே சிவபெருமானே


சங்கரா சாட்டியக் குடியார்க்(கு)
SANGARAA SATIYAK KUDIYAARKU

Lord Siva you are sangara form to your disciples and then those disciples who are dwelling in the satiyaan kudi place
சங்கரனே திருச்சாட்டியான் குடியில் உள்ள அடியாருக்கு


இன்பனே ! எங்கும் ஒழிவற நிறைந்தேழ்
EAMBANEEA! EANGUM OLVARA NERAINTHEEL

You gave happiness to them and then all the places full – fledged form spread over
இன்பம் தருபவனே எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து ஏழி இருக்கை


இருக்கையில் இருந்தவா(று) இயம்பே. 7
EARUKKAIYIL EARUNTHAVAARU EAYAMBEEA

And then ineeal earukkai temple place in the prime deity form ceated
என்று சொல்லும் திருக்கோயிலில் மூலத்தானத்தில் நீ

159. செங்கணா போற்றி ! திசைமுகா போற்றி !
SENKANNA POOTRI! THESAI MUGAA POTRI!

And then red color eye possessed thirumal pray before you and bharama praised before you
சிவந்த கண்களை உடைய திருமாலே போற்றி நான்கு முகங்கைக் கொண்ட பிரமனே போற்றி


சிவபுர நகருள்வீற் றிருந்த
SIVA BURA NAGARUL VEETRU EARUNTHA

And the in the Sivapuram temple place descended and then lovely
சிவபுரம் என்ற தளத்துள் எழுந்தருளிய அழகிய


அங்கணா போற்றி ! அமரனே போற்றி !
ANGANAA POTRI AMARANEEA POTRI

The grace filled form you have eyes are possessed and in that way raise you and you do not have any death in this world so I praise you and lord Siva you are upper world leader so I pray and praise you
கருணைக் கண்களை உடையவனே போற்றி இறப்பு இல்லாதவனே போற்றி


அமரர்கள் தலைவனே போற்றி !
AMARARGAL THALAI VANEEA POTRI

தேவர்களுக்குத் தலைவனாய் விளங்குபவனே போற்றி
Lord Siva you are deevaas leader so I salute you


தங்கள்நான் மறைநூல் சகலமும் கற்றோர்
THANGAL NAAN MARAI NOOL SAGALAMUM KATROOR

And lord Siva your four veethaas are and other religious books are well learnt those elderly people are living place
தங்களுக்கே உரியதான வேதம் முதலிய நூல்கள் யாவற்றையும் கற்ற சான்றோர்கள் வாழும்


சாட்டியக் குடியிருந் தருளும்
SAATIYAK KUDI EARUNTHU ARULLUM

Place is satiyathaan kudi temple place where your standing form blessing all
சாட்டியக்குடியில்நிருந்து அருள் செய்கின்ற


எங்கள்நா யகனே போற்றி ! ஏழ் இருக்கை
EANGAL NAAYAGANEEA POTRI EAAL EARUK KAI

Lord Siva you are my leader and then seven storied temple tower under it you are dwelling
எங்கள் தலைவனே போற்றி ஏழ்நிலை விமானத்தின் கீழ் இருக்கும்


இறைவனே ! போற்றியே போற்றி ! 8
EARAIYAVANEEA POTRI POTRI

My dear lord Siva I salute you so many times
இறைவனே உனக்கு வணக்கங்கள் பல போற்றி போற்றி

160. சித்தனே ! அருளாய் ! செங்கணா ! அருளாய் !
SITHANEEA! ARULLAI SENGANAA! ARULLAI!

All power you have possessed so you may bless us and pure eyes are possessed lord Siva you may bless us
எல்லாம் வல்லவனே அருள்வாய் செம்மையாக அழகிய கண்களை உடையவனே அருள்வாயாக


சிவபுர நகருள்வீற் றிருந்த
SERA PURA NAGARUL VEETRU EARUNTHA

Lord Siva you are Siva puram temple place descended in leader form
சிவபுரம் என்ற தளத்தில் வீற்றிருக்கின்ற ஐயனே


அத்தனே ! அருளாய் ! அமரனே ! அருளாய் !
ATHANEEA! ARULLAI! AMARANEEA! ARULLAI!

You are leader form bless us and ever permanent form living in this world you may bless us
அருள்வாயாள என்று சீரஞ்சீவியாய் இருப்பவனே அருள்வாய்


அமரர்கள் அதிபனே ! அருளாய்
AMARARGAL ATHIBANEEA! ARULLAI

Lord Siva you are deva’s leader so bless us
தேவர்களுக்குத் தலைவனே அருள்வாய்


தத்துநீர்ப் படுகர்த் தண்டலைச் சூழல்
THATHU NEERIP PADUGAR THANDALAI SOOLAL

The water bodies are lashing the waves and plantations are covered place
நீர் மோதுகின்ற குளங்களையும் சோலைகளையும் உடைய சூழலை உடைய


சாட்டியக் குடியுள்ஏழ் இருக்கை
SATTIYAK KUDIYUL EAAL EARUKKAI

Lord Siva you are dwelling in the satiyaan kudi seven storied temple place
சாட்டியகுடியில் ஏழ் நிலை விமானத்தின் கருவறையில் உறையும்


முத்தனே ! அருளாய் ! முதல்வனே ! அருளாய் !
MUTHANEEA! ARULLAAI! MUTHALVANEEA! ARULLAAI!

Lord Siva you are the only god in this world to bless mufti and you are principal form so you may bless us
முக்தி அருள வல்லவனே அருளாய் முதல்வனே அருளாய்


முன்னவா துயர்கெடுத்(து) எனக்கே. 9
MUNNAVAVAA THUYAR KEDUTHU EANAKKEA

You are first person to this world so you may remove my sorrows and then bless me in that way begged before lord Siva
எல்லோருக்கும் முற்பட்டவனே அடியேனுடைய துயரங்க்களைப் போக்கி அருளுவாயாக என்று முறையிட்டவாறு


161 தாட்டரும் பழனப் பைம்பொழிற் படுகர்த்
TTHAATARUM PALANA PAIM POLIL PADUGAR

As per our efforts the paddy fields are giving yield and then lust green plantations and water bodies are filled place
முயற்சிக்குத் தகுந்த பலனைத் கொடுக்கின்ற வயல்களையும் பசுமையான சோலைகள் , நீர் நிலைகளையும்


தண்டலைச் சாட்டியக் குடியார்
THANDALAI SAATIYA KUDIYAAR

Where flower plantations are covered place is thiru chatiyathaan kudi temple place
பூந்தோட்டங்களை உடைய திருச்சாட்டியங்க்குடி என்றும் தளத்தில் உள்ள


ஈட்டிய பொருளாய் இருக்கும்ஏழ் இருக்கை
EAATIYA PORULLAI EARUKKUM EEAL EARUKKAI

And those disciples are earned grace form if wealth and that eeal earukkai temple place
அடியவர்கள் ஈட்டிய பொருளாக இருக்கின்ற ஏழ் இருக்கை என்னும்


இருந்தவன் திருவடி மலர்மேல்
EARUNTHAVAN THIRU VADI MALAR MEEAL

Descended lord Siva in prime deity form and then whose flowery feet place and then highly regarded form
திருக்கோயிலின் மூலத்தானத்தில் எழுந்தருளிய சிவபெருமானது பாத மலர்களின் மேல் மேலான


காட்டிய பொருட்கலை பயில்கரு ஊரன்
LAATIYAPORUL KALAI PAIYILMKARU VOORAN

The micro form analyzed the veetha books on it good knowledge possessed person karuvoor deevar
நுண்ணிய பொருளைக் காட்டும் படியான வேத நூல்களின் நல்ல பயிற்சி உள்ள கருவூர்த்தேவர்


கழறுசொல் மாலைஈர் ஐந்தும்
KALARU SOL MAALAI EER EAINTHUM

Who has sung the above ten poems
பாடிய பாமாலையைப் பாடல்கள் பத்தும்


மாட்டிய சிந்தை மைந்தருக்(கு) அன்றே
MAATIYA SENTHAI MAINTHARUKKU ANREEA

Those elderly persons who are memorized and then full meanings are realized form
சிந்தையில் பதித்த மனத்தை உடைய சான்றோருக்கு


வளரொளி விளங்குவா னுலகே. 10
LALR OLI VELAEEANGUM VAAN YULLEGEEA

Ever light filled place Siva logam will be attained by them
வளர்கின்ற ஒளி விளங்கும் சிவலோகம் உளதாவதாம்

தஞ்சை இராசராசேச்சரம்
THAGAI RAGA RAGESWARM


This temple is built after the devaram sang saints
In the tanjaayoor place first raja raja cholan has built this temple which is now called in the name of thanjai raja ragaswarm
இந்த ஆலயம் தேவார திருவாசக ஆசிரியர்களுக்குப் பிற்பட்டது
தஞ்சை மாநகரில் முதலாம் இராசராச சோழன் (கி.பி 985-1014) கட்டிய சிவாலயமே தஞ்சை ராசராகேச்சரம் எனப் பெயர் பெற்றது .


உலகெலாம் தொழவந் (து) எழுகதிர்ப் பருதி
YULGELLAM THILAVANTHU EALU KATHIR PARUTHI

All the worlds are prayed form appearing sun
உலகங்கள் எல்லாம் தொழுமாறு வந்து தோன்றுகின்ற


ஒன்றுநூ றாயிர கோடி
ONRU NOORAAIYIRAM KOODI

Which has millions of rays are spread over form
நூறாயிரம் கோடி பரிதிகளின் ஒளியிடை உடைய சூரியன்


அலகெலாம் பொதிந்த திருவுடம்(பு) அச்சோ !
ALAGELLAAM PORUNTHA THIRU YUDAMBU ACHCHOO!

And that light filled firm of lord Siva’s body is appearing in hand some form which is astonishing one
உளதாகிய அதன் அளவாகிய ஒளியினை உடைய திரு உடம்பு வியக்கத்தக்க வகையில் பேரழகின தாக உள்ளது


அங்ஙனே அழகிதோ, அரணம்
ANGAANA ALAGITHOO ARANAM

And the lovely form of protection walls
கோட்டைகள்


பலகுலாம் படைசெய் நெடுநிலை மாடம்
PALAGULLAM PADAI SEI NEDU NELAI MAADAM

And in so many ways lovely form constructed by big human force that seven storied form of towers
பலவாக அழகு பொருந்திய பெரும் கூட்டத்தால் எடுப்பிக்கப்பட்ட நெடுநிலையாகிய ஏழ் நிலை மாடங்கள் ஆகியவை


பருவரை ஞாங்கர்வெண் திங்கள்
PARU VARAI GAANGER NENN THINGAL

The white moon in that big hill place
வெள்ளிய சந்திரன் பெரிய மலைப் பகுதியிலே


இலைகுலாம் பதணத்(து) இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EALAI GULLAAM PATHANATHU EANGI SOOL THANGAI

Crawling form where in the protection wall place silver plates embedded form that tanjore is appearing
தவழ்வது போல வெள்ளித் தகடுகள் மதிகலிலுள்ள மேடைகளில் பதிக்கபடுகள் காட்சி வழங்கும் மதில்களால் சூழ்ந்த தஞ்சையில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத்(து) இவர்க்கே. 1
ERAGA RAAGETTHU EAVERKEEA

And in that form constructed temple name rata rajeswarm where dwelling lord Siva
இராசராசேகச்சரம் என்ற திருக்கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவபெருமானுக்கு


163, நெற்றியிற் கண்என் கண்ணில்நின் றகலா
NETRIYIL KANN EANN KAMMIL NIRU AGALLAA

Where lord Siva in the name of Peru yudaiyaar and then in his fore head place available eye will not go away from my eyes
சிவபெருமான் பெறுவுடையார் நெற்றியில் உள்ள கண்கள் என் கண்களில் நின்றும் நீங்கா


நெஞ்சினில் அஞ்சிலம்(பு) அலைக்கும்
NENGINIL ANG SELAMBU ALAIKKUM

Lord Siva’s lovely anklets are raising the sounds those golden color
அவரது அழகிய சிலம்புகள் ஒலிக்கின்ற பொன்போன்ற


பொற்றிரு வடிஎன் குடிமுழு தாளப்
PON THIRU VADI EANN KUDI MULUTHUM AALLA

Lovey blessing feet are lulled my whole house and in this way
அழகிய திருவடிகள் என் இல்லம் முழுவதையும் ஆட்கொள்ளும் பொருட்டு


புகுந்தன போந்தன இல்லை
PUGUNTHA POONTHANA EALLAI

Entered in to my mind and then did not left from this disciples
என் நெஞ்சினில் புகுந்தன அடியேனை விட்டுப் புறத்துள் சொல்லவில்லை


மற்றெனக்(கு) உறவேன் மறிதிரை வடவாற்
MATRU EANAKKU YURAVEEAN MARI THERAI VADA VAARR

So lord Siva alone my relative so no other relative I will not require and then rolling form of water falling those form of waves are emanating river named vadalaar
அவரைத் தவிர வேறு உறவினர் எனக்கு எதற்கு உயர்ந்து மடங்கி விழும் அலைகளை உடைய வடலாற்றில்


றிடுபுனல் மதிகில்வாழ் முதலை
EADU PUNAL MATHI KEE VAAL MUTHALAI

And that water flowing boundary place crocodiles are living
நீர் சொல்லும் மதகில் வாழ்கின்ற முதலைகள்


ஏற்றிநீர்க் கிடங்கில் இஞ்சிசூழு தஞ்சை
EEATRI NEER KEDANGIL EANGI SOOLUM THANGAI

Water is flashed form throwing that deep protection water bodies are encircled place where long protection walls are covered place is thanjoor where constructed
வாறி எறிகின்ற நிறை உடைய அகளியோடு கூடிய மதிகளால் சூழப்பட்ட தஞ்சை மாநகரில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 2
ERAA RAGEATH SARATHU THEVERK KEEA

இராசராசகேச்ச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில்
The temple named ratarataswarm alias big big temple

164. சடைகெழு மகுடம் தண்ணிலா விரிய
SADAI KULU MAGUDAM THANN NILLAA VERIYA

In the head place adorned the crown clear curved moon form light is spread over
சடையிலே பொருந்திய கீரிடம் தெளிந்த நிலாப் போன்ற ஒளியைப் பரப்ப


வெண்ணிலா விரிதரு தரளக்
VENNILAA VERI YHARU THARALA

The whiterays are spreading tat UN fur land form of umbrella
வெள்ளிய ஒளியைப் பரப்பும் விரிக்கப்பட்ட முத்துக்


குடைநிழல் விடைமேற் கொண்டுலாப் போதும்
KUDAINELAL VEDAI MEEAL KONDULLA TOOTHUM

And in that form seated on the bull back and going on procession what embedded concepts are available there
குடை நிழலிலே காளை மீது இலர்ந்து திருவுலா வரும் கருத்து யாதோ


குறிப்பெனோ கோங்கிணர் அனைய
KURIP PENNO KONGINAAR AAIYA

And that concept did not seen form and then Kong tree flower bunches form
கருத்துத் தான் யாதோ என்று கோங்கு மலர்க் கொத்தினைப் போன்ற


குடைகெழு நிருபர் முடியடு முடிதேய்ந்து
KUDAI KELU NERUBAR MUDIYATHU THHEEINTHU

Those royal procession white umbrella under it seated king’s crowns are crashed form and then erased form
வெண் கொற்றக் குடைகளை உடைய அரசர்களது மகுடங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பட்டுத் தேய்ந்து


உக்கசெஞ் சுடர்ப்படு குவையோங்(கு)
YUKKA SEN SUDAR PADU KUVAI YOONGU

And then on the land place spill over the red color light glittering form of ruby diamond heaps are
கீழே சித்திய சிவந்த ஒளியை வீசும் இரத்தின மாணிக்க குவியல்கள்


இடைகெழு மாடத்து இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EADAI KELU MAADATHU EANGI SOOL THANGAI

Those high raised mansions are possessed thanjoor place which is covered by big protection walls
உயர்ந்துள்ள இடங்களை கொண்ட மாளிகைகளைத் தன்னகத்தே பெற்ற மதில்களால் சூழப்பட்ட தஞ்சை மாநகரில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 3
ERAAGA RAAGETH THEVERKKEEA

Where constructed temple raja rajeswarm alias big temple where descended lord Siva
இராசராசகேச்ச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இறைவன்


165. வாழியம் போதத்(து) அருகுபாய் விடையம்
VAALIYAM BOOTHATHU ARUGU PAAI VEDAIYAAM

Where the named vadalaaru river and its waves are carried the things are placed in and around place placed
வடலாற்று நீரின் அலைகளில் பரவிய பொருள்கள் சார்ந்துள்ள சுற்றிடத்தில்


வரிசையின் விளக்கலின் அடுத்த
VARISAIN VELANGALIN ADUTHA

In row form up to the sky level heaped form appearing hill form
வரிசையாக மேக மண்டலத்தின் அளவு உயர்ந்து பரவி மலைபோல காணப்படும்


சூழலம் பளிங்கின் பாசலர் ஆதிச்
SOOL ALAM PALINGIN PAASALAR AATHI

And then in and surrounded place and then on the protection top place established the big bull’s lovely appearance so as to glittering form where leaves are blow place plucked flowers are
சுற்றிடத்தில் பளிங்கின் மண்டலம் பச்சிலையோடு கூடிய மலர்


சுடர்விடு மண்டலம் பொலியக்
SUDER VEDU MANDALAM POLIYA

All the symbols are embedded form of round shaped and which are appearing in the solar region form
முதலியவற்றின் உருவத்தைப் பொருந்திய வட்டம் அது சூரிய மண்டலம் போல விளங்கும் படி


காழகில் கமழும் மாளிகை மகளீர்
KAAL AGIL KAMALUM MAALIGAI MAGALEER

And then well grown agile tree fumes are spread over the mansions place living ladies
வயிரம் பொருந்திய அகில் கட்டையின் புகையினங்கள் மணம் கமழும் மாளிகை இடத்து மகளிர்


கங்குல்வாய் அங்குலி கெழும
KANGUL VAAI ANGULI KELUMA

Those ladies are touched the strings of yawl musical instruments and then in the night time raised sound
தம் விரல் பொருந்த யாழை மீட்டு இரவில்


யாழொலி சிலம்பும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
YAAL OLI SELAMBUM EANGI SOOL THANGAI

That yawl turning sounds are raised form of protection walls are covered place is thanjoor city place where established
இனிய யாழ் ஒலி ஒலிக்கும் மதில்கள் சூழ்ந்த தஞ்சை மாநகரில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 4
ERA RAAGA CHECHARATHU EANERKEEA

The temple named raja ragaswarm alias thanjai big temple where lord Siva dwelling in the name if Peru yudaiyaar
இராசராசகேச்ச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் பெரு உடையார்க்கு

166. எவரும்மா மறைகள் எவையும் வானவர்கள்
EAVARUM MAAMARAIGAL EAVAIYUM VAANAVERGAL

Whatever mighty powerful persons and then the glory filled veethaas and then inthiran and other deevaass cluster
எத்தகைய பெருமை உடையவராலும் புகழ் வாய்ந்த வேதங்கள் எவற்றாலும் இந்திராதி தேவர்களின்


ஈட்டமும் தாட்டிருக் கமலத்
EETAMAMUM THAATRU KAMALA

And then lotus flower stem possessed lovely flower place seated bharma
கூட்டங்கலாகும் தண்டினை உடைய அழகிய தாமரை மலரை


தவரும்மா லவனும் அறிவரும் பெருமை
THAVARUM MAAL AVANUM ARIVARUM PERUMAI

And then thirumal who are not known in physical form and that greatness filled ஆசனமாகக் கொண்ட பிரம்ம தேவனும் திருமாலும் அறிதற்கு அரிய பெருமை வாய்ந்த


அடலழல் உமிழ்தழற் பிழம்பர்
ADAL ALAL YUMIL THALAI PELAMBER

Lord Siva appeared before them in fire pole form
வலிய நெருப்பை உமிழும் படியானை அக்கினி தூணாக நின்றவர் இவர்


உவரிமா கடலின் ஒலிசெய்மா மறுகில்
YUVARI MAA KAKALIN OLI SEI MAA MARUGIL

The salty water sea raised the big sea waves and in that way sounds are raised the big streets
உவர்ப்பாகிய பெரிய கடலின் ஒலியைப் போன்று ஒலி செய்கின்ற பெரிய தெருக்களில் பொருந்திய


உறுகளிற்(று) அரசின(து) ஈட்டம்
YURU KALITRU ARASINATHU EEATAM

Where royal elephant cluster where here and there wandering form
அரச யானைகளின் கூட்டம் அங்கும் இங்கும் உலாவுகின்ற


இவருமால் வரைசெய் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EVARUMAAL VARAI SEI EANGI SOOL THANGAI

And then big hill form constructed an protection walls are covered place is tanjoor city place existing
பெரிய மலை போலச் செய்யப் பெற்ற மதில்கள் சூழ்ந்ததுமாகிய தஞ்சை மாநகரில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 5
ERRAA GA RAGETH THEVARKKEA

Raja ragenthiram temple alias Peru yudaiyaar lord Siva descended in that big temple place
இராசராசகேச்ச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுடையவர்

167. அருளுமா(று) அருளி ஆளுமா(று) ஆள
ARULUMAARU ARULI AALUMAARU AALA

As per rule form blessessed and then taken as slave as per rule
அருள் செய்ய வேண்டிய முறைப்படி அருள் செய்து ஆட்கொள்ள வேண்டிய முறைப்படி


அடிகள்தம் அழகிய விழியும்
ADIYAR THAM ALAGIYA VELIYUM

With his lovely eyes are used to control us
அடிமை கொள்வதற்குத் தம் அழகிய விழிகளையும்


குருளும்வார் காதும் காட்டியான் பெற்ற
KURULUM VAAR KAATHUM KAATIYAAN PETRA

The curling form of hair and then long ears and then all are seen form visual appearance is given and then I have got
சுருண்ட சடைமுடியையும் நீண்ட காதுகளையும் மற்றவர் காணுமாறு காட்சி வழங்கி யான் பெற்ற


குயிலினை மயல்செய்வ(து) அழகோ
KUYILINAI MAYIL SEIVATHU ALAGOO

The co co bird like my spinster is given lust feelings and is it appropriate one to lord Siva’s grace
குயில் போன்ற இனிய குரலை உடைய என் மகளை காமம் மயக்கம் அடையுமாறு செய்த செயல் அவன் அருள் உள்ளத்திருக்கு அழகு தருவது ஆகுமோ


தரளவான் குன்றில் தண்நிலா ஒளியும்
THARALA VAAN KUNRIL THANN NELAA OLIYUM

முத்தினால் ஆகிய பெரிய மலை போன்ற அழகிய குளிர்ந்த நிலவு ஒளி வீசும்
With pearls form constructed big mansions where the cool moon light is flashed


தருகுவால் பெருகுவான் தெருவில்
THARUGU VAAL PERUGUVAAN THERUVIL

மாடங்களின் திரட்சி மிக்கு இருக்கின்ற பெரிய தெருக்களால்
In the mansion are filled the big streets place


இருளெலாம் கிழியும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EARULEALLAAM KELIYUM EANGI SOOL THANJAI

இருட்டு எல்லாம் நீக்கபடுகின்ற மதில்காளால் சூழப் படுகின்ற தஞ்சை
The darkness is removed form of big temple place


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 6
ERAA GA RAAGEE THIVERKEE

ராஜராசேரத்து உறையும் எம் பெருமான்
And in that way lord Siva dwelling in raja rajeswarm temple

168. தனிப்பெருந் தாமே முழுதுறப் பிறப்பின்
THANI PERUM THAAMEEA MULYTHUR PERAPPIN

The wonderful greatness possessed lord Siva is mingled in all the things in this world and then birth means
ஒப்பற்ற பெருமை உடைய அவர் தாமே எல்லா பொருள்களிலும் கலந்து இருக்க பிறப்பு


தளிர்இறப்(பு) இலைஉதிர்(வு) என்றால்
THALIR EARAPPU EALAI YUTHIR YUU EANRAAL

Where tender leaves are appeared form and then death means the old leaves are dried form fallen down from the trees which are happening one after another in sequence form
இனிய தளிர் தளிர்ப்பதைப் போலவும் இறப்பு இலை உதிர்ந்து விழுதலைப் போலவும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிகழ்வது என்றால்


நினைப்பருந் தம்பால்சேறலின் றேனும்
NANAI PARUM THAM PAAL SEERALIN REENUM

In the mind place rare form of praying lord Siva who is now not going with us which is not happened today
மனத்தினால் வணங்குதற்கு அரிய அவர் தம்மிடத்துச் செலுத்தல் தற்போது நிகழா விடினும்


நெஞ்சிடிந்(து) உருகுவ(து) என்னே
MEHJU EADITHU YURUGU VATHU EANNEAA

The mind is melted concealed form you are placed in sorrow mood please tell me the reason for it
மனம் இடிந்து கரந்து வருந்துவதற்கு என்ன காரணம்


கனைப்பெருங் கலங்கல் பொய்கையங் கழுநீர்ச்
KANAI PERUM KALANGAL POIGAIYANG KALU NEER

The water fountains oozing out in oasis form and water flowing toward the bearers and then those ponds place bloomed seng kaluneer flowers
நீர் ஊற்றினையும் நீர் பாயும் மதகினையும் உடைய தடாகத்தில் உள்ள அழகியசெங்கழுநீர் மலர்கள்


சூழல்மா ளிகைசுடர் வீசும்
SOOLAL MALIGAI SUDAR VEESUM

And then nearby place the light glittering form of mansions
சுற்றுப் புறங்களிலும் ஒளி வீசும் மாளிகளிகளிலும்


எனைப்பெரு மணஞ்செய் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EANAI PERUM MANAG SEI EANGGI SOOL THANGAI

And all the things are appeared into fragrance filled form and then protection walls are covered place is tandoor where existing
மற்ற எல்லா பொருள்களிலும் மிகுந்து நறுமணத்தை செய்வதும் மதில்கள் சூழ்ந்ததுமான தஞ்சையில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 7
ERAAGA RAAGETH THIVERKEEA

The big temple named raja rajeswarm where lord Siva descended in the name if Peru yudaiyaar
ராஜராஜேஸ்வரம் ஏன்னும் பெரிய கோயில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுரையார்


169. பன்நெடுங் காலம் பணிசெய்து பழையோர்
PAN NEDUM KAALAM PANI SEITHU PALAIYOOR

From good old time and good ole disciples are doing service under lord Siva’s feet
பற்பல நெடுங்காலம் ஆக தங்களால் இயன்ற சிவ தொண்டு செய்து பழைய அடியவர்கள்


தாம்பலர் ஏம்பலித் திருக்க
THAAM PALAR EAAM PALITHU EARUKKA

Who are in sorrow form requested from lord Siva and then standing before him in begging mood?
எம் பெருமான் திரு அருளை வேண்டி வருந்தி இருக்கவும்


என்நெடுங் கோயில் நெஞ்சுவீற் றிருந்த
EANN NEDUM KOIL NENJU VEETRU EARUKKA

I AM SIMPLE FORM LORD SIVA ACCEPTED MY MINDAND BIG TEMPLE FORM AND THEN DWELLING THERE
அடியேனுடைய உள்ளத்தை எம் பெருமான் தன்னுடைய பெரிய கோயிலாக கொண்டு அதன் கண் வீற்றிருக்கும்


எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன்
EALIMAIYAI EANRUM NAAN MARAKKEAAN

And that simple form lord entered in to my mind and that mannerism is there any words to explain it
மின் அவன் என்னிடத்தில் எளிமையாக வந்த தன்மை பற்றி அடியேன் யாது கூற வல்லேன்


நெடும் புருவத்(து) இளமயில் அனையார்
NEDUM PURUVATHU EALAMAYIL ANAIYAAR

The lightning like glittering and long eye brows are possessed those young peacocks like ladies
மின்னல் போலும் ஒளி வீசும் நீண்ட புருவத்தினை உடைய இளம் மயில் போன்ற பெண்கள்


விலங்கல்செய் நாடக சாலை
VELANGAL SEI NAADAGA SAALAI

The mountain like appearance form decorated the dancing stages and drama conducting places
மலையின் தோற்றத்தைப் போன்ற உயர்ந்த காட்சி அளிக்கும் நாடக சாலைகளில்


இன்நடம் பயிலும் இஞ்சுசூழ் தஞ்சை
EANN NADAM PAYILYM EABGI SOOL THAGAI

Where lively form dancing and then protection walls are covered those tandoor place
இனிய நடனம் செய்கின்றதும் மதில்கள் சூழ்ந்ததுமான தஞ்சை மாநகரில்


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 8
ERAAGA RAAGETH THEVERKEEA

Where in the raja rajeswarm big temple lord Siva descended in the name of Peru yudaiyaar
உள்ள ராசராகேச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுடையவர்


170. மங்குல்சூழ் போதின் ஒழிவற நிறைந்து
MAGUL SOOL POTHIN VOLIVARA NERAINTHU

The protection walls are covered place is tanjoor where lord Siva descended rajarageswarm temple which is shadowed like clouds by sun and that form lord Siva is filled all the places
மதில்கள் சூழ்ந்த தஞ்சையில் ராசராகேச்சரத்து கோயில் கொண்டு அருளும் எம்பெரும்மன் மேகத்தால் மறைக்கப் பெற்ற சூரியனைப் போல் தாம் எங்கும் நிறைந்து இருக்கும்


வஞ்சகர் நெஞ்சகத்(து) ஒளிப்பார்
VANGEGAR NENJATHU OLIPPAAR

Those vengeance filled persons mind place lord Siva in concealed form
வஞ்சனை உடையவர்கள் உள்ளத்தில் மறைந்தே இருப்பார்


அங்கழல் சுடராம் அவர்க்கிள வேனல்
ANG KALAL SUDARAAM AVERKU EALA VEENAL

And in those burning lamp form appearing lord Siva and to those disciples in intimated form to whom lord Siva in the early summer time that rays are spread over form
எறிகின்ற விளக்கு போல ஒளி உடையாராய் இருப்பாராய் இருக்கின்ற அன்பர்களுக்கு வேணீற்காலத்து ஒளிக் கதிர்களை விரித்து


அலர்கதிர் அனையவா ழியரோ !
ALAR KATHIR ANAIYA VAALIYAROO

In than sun form lord Siva spread over bacon light to them
விளங்குகின்ற சூரியனைப் போல பேரொளி வீசி நிற்பார்


பொங்கழில் திருநீறு அழிபொசி வனப்பில்
PONGALIL THIRU NEERU ALI POSI VANAPPIL

In the highly red color body where applied white color ashes are erased form of melting love
மேம்பட்ட அழகிய உடம்பில் பூசப்பட்ட திருநீறு அழியும் படியாக கசியும் அழகினை


புனல்துளும்(பு) அவிர்சடை மொழுப்பர்
PUNAL THULUMBU AVIR SADAI MOLUPPAR

Where Ganges water is spillover those hair possessed lord Siva
உடைய கங்கை நீர் ததும்புகின்ற சடை முடியை உடையவர்


எங்களுக்(கு) இனியர் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EANGALLUKKU EANIYAAR EANGI SOOL THANGAI

Who is intimate relative form to us and then who has descended in the protection walls are covered place of tanjoor
அவர் எங்களுக்கு இனிமையானவர்மதில் சூழ்ந்த தஞ்சை மாநகரில்


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 9
ERAAGA RAGEETH THIVERKEEA  

 Where constructed raja rataswarm pig temple place lord Siva descended in the name of Peru yudaiyaar
உள்ள ராசராகேச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுடையவர்

171. தனியர்ஏத் தனைஓ ராயிர வருமாம்
THANIYAR EATH THALAI OORAIYIRAM VARUMAAM

Thousands of appearance possessed lord Siva ant that mannerism possessed lord Siva who has entered in to me
எவ்வளவோ ஆயிரம் வடிவம் கொள்ளும் தன்மை உடையவர்


தன்மையர் என்வயத் தினராம்
THANMAIYAR EAN VAYATHINARAAM

And who is mesmerized by me
என் வசப்பட்டவர் ஆவார்


கனியரத் திருதீங் கரும்பர்வெண் புரிநூற்
KANIYARA THIRU THEENG KARUMBAR VENNPURI NOOLER

He is fruit form and rare lovely sugar cane form and white color twisted three knotted thread adorned on his bosom place
கனியைப் போன்றவர் அரிய இனிய கரும்பு போன்றவர் வெண்மையான முறுக்கிய பூணூலை தரித்தவர்


கட்டியர் அட்டஆர் அமிர்தர்
KATTIYAR ATTAARR AMIRTHAR

Much heated like milk like tastier person and then nectar form to me
மிக்க காய்ச்சின பால் போல் இனியவர் அரிய அமிர்தம் போன்றவர்


புனிதர்பொற் கழலர்புரி சடா மகுடர்
PUNITHAR PON KALALAR PURI SADAA MAGUDAR

That holy form and then in the leg place the golden form of brave anklets are adorned and twisted form of long hair possessed person
தூய்மையானவர் கால்களில் பொன் மயமான வீரக்கழலை அணிந்தவர் முருக்கிய ஜடா முடியை உடையவர்


புண்ணியர் பொய்யிலா மெய்யர்க்(கு)
PUNNIYAR POI EALAA MEIYARKKU

And those punniya form of appearance possessed person and those disciples who are not talked ill about others to whom lord Siva is intimate form
புண்ணிய வடிவினர் புறம் பேசாத மெய் அன்பர்களுக்கு மிகவும்


இனியர்எத் தனையும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
EANIYAR EATH THANAIYUM EANGI SOOL THANGAI

And that protection walls are covered place existing
இனியவர் மதில் சூழ்ந்த தஞ்சை மாநகரில் உள்ள


இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே. 10
RAGA RAAGETH THEVERK KEEA

Temple named raja rajaswarm where lord Siva descended in the name of Peru yudayoor
ராசராகேச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுடையவர்


172. சரளமந் தார சண்பக வகுள
SARALA MANHAARA SANBAGA VAGULA

The trees are theevathaaru manthaaram sanbagam magi
தேவதாரு மந்தாரம் சண்பகம் மகிழ்


சந்தன நந்தன வனத்தின்
SANTHANA NANTHANA VANATHINN

And sandal wood all are filled in the temple plantation place
சந்தனம் என்ற மரங்கள் அடர்ந்த நந்தவனத்தின்


இருள்விரி மொழுப்பின் இஞ்சிசூழு தஞ்சை
EARUL VELI MOLUPPIN EANGI SOOL THANGAI

The darkness filled top place of protection walls are covered place is tanjoor
இருள் அடர்ந்த உச்சியை உடைய மதிகளால் சூழப்பட்ட தஞ்சையில்


இராசரா சேச்சரத் திவரை
ERAAGA RAAGETH CHARA THU EAVARAI

Where established the big temple named rajarages warm place descended lord Siva in the name of Peru yuaiyaar
ராசராகேச்சரம் என்னும் பெரிய கோயிலில் எழுந்தருளிய இப்பெருவுடையவர் இடத்து


அருமருந்து அருந்தி அல்லல்தீர் கருவூர்
ARU MARUNTHU ARUNTHI ALLAL THEER KARU VOOR

To this repeated birth and death is to be terminated form that medicine possessor is lord Siva and who has consumed it and they will kept away death for long time and in that form of karuyoor deevar
பிறவிப் பிணிக்கு அரிய மருந்தை உண்பவர்கள் இரத்தலைக் பலகாலம் நீக்கி வைத்த கருவூர்த்தேவர்


அறைந்தசொல் மாலைஈ ரைந்தின்
ARAINTHA SOL MAALAI EEREAINTHIN

Who has sung the above ten poems
பாடிய சொல் மாலையாகிய இப்பத்து பாடல்களின்


பொருள்மருந்(து) உடையோர் சிவபதம் என்னும்
PORUL MARUNTHU YUDAIYOOR SIVA PATHAM EANNUM

Those disciples who are memorized the above ten poems with meaning known form who will ultimately lord Siva’s feet are attained
சொல்பொருள் ஆகிய அமுதத்தை நுகர்ந்து அடியவர்கள் சிவபதம் என்னும்

பொன்நெடுங் குன்றுடை யோரே. 11
PON NEDUM KUNRU YUDAIYOOREEA

And then enter in to kaiyilai hills and then lived there for ever
பொன் மயமான நெடிய மலையைத் தம் உடைமையாகப் பெறுவார்

திருவிடைமருதூர்
THIRU VEDAI MARUTHOOR


THIS DECADE DESCRIBES LORD SIVA WHO HAS DESCENDED IN THE THIRU VEDAI MARUTHOOR TEMPLE PLACE IN ASTONISHING FORM
THISIS CHOLA KING DOM TEMPLE. IT IS SITUATED THE RIVER CAUVERU SOUTHERN SIDE. THE YET ANOTHER NAME IS VEERA SOLAM. THE SANKRIT NAME IS MATHIYAARGUNAM
இத்திருப்பதிகம் இறைவன் திருவிடை மருதூறை இடமாகக் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ள சிறப்பை வியந்தருளிச் செய்தது.
திருவிடைமருதூர் சோழ வள நாட்டில் காவிரிக்குத் தென் பால் உள்ளது. வேறு பெயர் வீர சோழபுரம்.
வாடா மொழிப் பெயர்: மத்தியார்ச்சுனம் அருச்சுனம் – மருது


173. வெய்யசெஞ் சோதி மண்டலம் பொலிய
VEIYA SEN JOOTHI MANDALAM POLIYA

The ruby diamond is spited and then from it emanated the light filled red color fire glow circle form existing
அந்த மாணிக்கத்தை உமிழ்ந்தால் உண்டாகும் ஒளி பொருந்திய சிவந்த ஜோதி வட்டம் போன்று விளங்க


வீங்இருள் நடுநல்யா மத்தோர்
Veeng earul nadu nall yamathoor

The utter darkness mid night time where one cobra snake is dancing form
மிக்க இருளை உடைய நல்ல நடு இரவில் ஒரு படத்தை


பையசெம் பாந்தள் பருமணி உமிழ்ந்து
PAIYA SEM PAANTHAL PARU MANI YMILNTHU

Tar red color snake is ruby diamond is spited form
உடைய செந்நாகம் பெரிய மாணிக்கத்தை உமிழ்ந்தால்


பாவியேன் காதல்செய் காதில்
PAAVIYEEAN KAATHAL SEI KAATHIL

I am sinner form loved lord Siva who has adorned
பாவியேனால் காதலிக்கப்பட்ட சிவபெருமான் காதில் அணிந்த


ஐயசெம் பொற்றோட்(டு) அவிர்சடைமொழுப்பின்
EIM SEM PON THOOTUN AVIR SADAI MOLUPPIN

The pure gold with it made ear ornament thoodu existing and that form of thoodu and active form of hair
செம் பொன்னால் ஆகிய அழகிய தோடு திகழ்கின்றது அத்தகைய தோட்டினையும் விளங்கும் சடைமுடியினையும்


அழிவழ கியதிரு நீற்று
ALI VALAGIYA THIRU NEETRU

And then much handsome form adorned the sacred ashes and that form of appearance
மிக்க அழகு பொருந்திய திருநீற்றுக் கோலத் தினையும்


மைய செங் கண்டத்(து) அண்டவா னவர்கோன்
MAIYA SENG KANDATHU ANDA VAANAVER KOON

And then wild poison tainted form of dark color throat possessed lord Siva who is leader to upper world devas
கொடிய நஞ்சால் கருநிறம் விளங்கும் சிவந்த கழுத்தினையும் உடைய தேவ லோகத்தில் வாழும் தேவர்களுக்குத் தேவனாகிய சிவபெருமான்


மருவிடம் திருவிடை மருதே. 1
MARU VIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

That lord Siva descended temple place is thiru Veda maroothoor
எழுந்தருளி இருக்கும் தலம் திருவிடை மருதூரே ஆகும்

174. இந்திர லோக முழுவதும் பணிகேட்(டு)
EANTHIRA LOGAM MULUVATHUM PANI KEETU

In the upper world inthira world where living all the devaass are doing work as per the order of lord Siva
இந்திர லோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் முழுவதும் நாம் இட்ட ஏவலைச் செவிமடுத்து


இணையடி தொழுதெழத் தாம்போய்
EANAI ADI THOLUTHU EALA THAAM POI

That form of twin feet are to be prayed and in this way started journey
தம் திருவடிகள் இரண்டையும் தொழுது செயல்படச் புறப்படவும்


ஐந்தலை நாகம் மேகலை அரையா
EAIN THALAI NAAGAM MEEGALAI ARAIYAA

But lord Siva you have adorned the five headed snake and tiger skin and on the tiger skin megalaa ornament tied form தாம் ஐந்து தலை நாகத்தையும் புலித்தோல் ஆடை மீது மேகலையாக அணிந்து


அகந்தொறும் பலிதிரி அடிகள்
AGANTH THORUM PALI THIREE ADIYAAR

And the above appearance form lord Siva going for every door steps to collect begging food
வீடுதோறும் பிச்சை ஏற்கத் திரியும் பெருமானார்


தந்திரி வீணை கீதமும் பாடச்
THANTHIRI VEENAI GEETHAMUM PAADA

The vein strings are tied veena instrument which is at first raised the sound
நரம்புகளை உடைய வீணைகள் முதல் கண் பாடல் ஒளியை எழுப்ப


சாதிகின் னரங்கலந்(து) ஒலிப்ப
SAATHI KIN narangal kalanthu olippa

And then with it mingled form of the highly appreciated yawl musical notes are turned
அவற்றோடு கலந்து உயர்ந்த யாழ் ஒளி வெளிப்பட


மந்திர கீதம் தீங்குழல் எங்கும்
Manthira geetham theeng kulal eangum

And then the bamboo fluit from it turned the magic form of songs spread over all over the place
இனிய மூங்கில் குழலில் வாசிக்கப்படும் மந்திரப்பாடல்கள் எங்கும்


மருவிடம் திருவிடை மருதே. 2
Maru vidam thiru vedai marutheea

That ideal place of thiru vedai maruthoor temple place lord Siva dwelling
பொருந்திய இடமாகிய திரு இடை மருதூர் என்ற தளத்தில் உறைகின்றார்

175. பனிபடு மதியம் பயில்கொழுந் தன்ன
Pani Padu mathiyam payil kolunthu anna

The cool form of moon from it emanated sprouted seed form of rays
குளிர்ச்சி பொருந்திய சந்திரனின் பிறை போன்ற குருத்து


பல்லவம் வல்லியென்(று) இங்ஙன்
Pallavam valli eanru eangan

And then with verities of things are combined form created
இப்படி பல பொருள்களாகச் செய்யப்படுகின்ற


வினைபடு கனகம் போலயா வையுமாய்
Venai padu kanagam pola yaavaiyumaai

Or with only single mater gold with created ornaments and other things form
ஒரே பொருளாகிய பொன்னைப் போல எல்லாப் பொருள்களுமாய்


வீங்குல(கு) ஒழிவற நிறைந்து
Veengu yulagu olivara neraintha

Of all other big things form lord Siva you have filled in this whole world?
பெரிய எல்லாப் பொருள்களுமாய் உலகம் முழுவதும் நீக்கமற நிறைந்து நின்று


துனிபடு கலவி மலைமகள் உடனாய்த்
Thuni padu kalavi malai magal yudanaai

With soft form of angry and then got happiness from mingling together and that form of appearing lordess yumaadevi
ஊடலோடு கூடிய இன்ப நுகர்ச்சியான கலவித் தொழிலுக்கு உரிய உமா தேவியோடு எனது


தூக்கிருள் நடுநல்யா மத்தென்
Thoongu earul nadu nall yaamathu eann

All the sleeping in the mind night time you have go over here and then approached my mind place
எல்லோரும் உறங்குகின்ற இருள் சேர்ந்த நடு இரவில் வந்து என் மனத்தை அணுகி


மனனிடை அணுகி நுணிகியுள் கலந்தோன்
Manam eadai anugi nugi yull kalanthoon

And all others are not known form and then entered in to my mind and mingled and in that micro form of lord Siva
யாவரும் அடியேனும் அறியாதவாறு என் உள்ளத்தினுள் கலந்து நுண்மையை உடைய


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 3
Maru vidam thiru vedai marutheea

Whose dwelling place is thiruvedai maruthoor
எம் பெருமானார் உரைவிடம் திருவிடை மருதூராகும்

176. அணியுமிழ் சோதி மணியுனுள் கலந்தாங்கு
Ani yumil joothi maniyunul kalanthu aangu

The lovely rays are mingled with the ruby diamond form and in that way not separated
அழகு மிக்க ஒளி மாணிக்கத்துள் கலந்தால் போல நீக்கமற


அடியனேன் உள்கலந்து அடியேன்
Adiya neean yull kalnthu adiyeean

Lord Siva I am your disciple so you have mingled in to my mind
அடியேனுடைய உள்ளத்தில் கலந்து அடியேனுடைய


பணிமகிழ்ந் தருளும் அரிவைபா கத்தன்
Pani Magilyhu arullum arivai baagathan
And those service is liked by you and that twin appearance possessed with lordess parvathi
தொண்டினை விரும்பி நிற்கும் பார்வதி பகராகிய


படர்சடை விடம்மிடற்(று) அடிகள்
Pader sadai vedam medatru adigal

The spread over hair possessed lord Siva and then poison tainted throat possessed lord Siva
பரந்த சடையும் விடக்கரை பொருந்திய கண்டத்தையும் உடைய பெருமானார்


துணியுமிழ் ஆடை அரையிலோர் ஆடை
Thuni yumil adai araiyil voor aadai

The roaring tiger skin adorned upper dress and then the waist place yet another stage dress
குறைதலை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்ற மேல் ஆடை இடுப்பில் ஓர் ஆடை


சுடர்உமிழ் தரஅதன் அருகே
Suder yumil thara athan arugeea

And above the waist cloth snake diamond appearing form of sake is tied as belt form
அதன் மேல் நாகரத்தினத்தை வெளிப்படுத்தும் பாம்பு


மணியுமிழ் நாகம் அணியுமிழ்ந்(து) இமைப்ப
Mani yumil naagam ani yumilthu eamaippa

And lovely belt form appearing snake
அழகாய் வெளிப்படுத்து கச்சாக விளங்க


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 4
Maru vedam thiru vedai marutheea

And all are adorned form lord Siva who is willingly staying place is thiru eadai maruthu temple
இவற்றை உடுத்தி விரும்பித் தங்கி இருக்கும் இடம் திரு இடைமருதூர் ஆகும்


177. பந்தமும் பிரிவும் தெரிபொருட் பனுவல்
Panyhamum periyum their porul panuval

In this world bonds of family life and material objects and fro it got liberation form and then ever permanents objects in this world and which is analyzing the philosophy books
உலகில் கட்டுக் களையும் அவற்றில் இருந்து விடுதலைப் பெறுதலையும் ஆராய்கின்ற பொருள் பற்றிக் கூறுகின்ற தத்துவ சாத்திரங்களாகிய


படிவழி சென்று சென்றேறிச்
Padi vali senru senru eeari

Those books are so many periods are searched and then followed good words and then entered ultimately Siva way of life
படி வழியில் பல காலும் ஈடுபட்டுச் சென்று பின் சென்ற பின் சிவநெறி எய்தி


சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவி
Sein thaiyul thaanum kalantha thoor kalavi

And then entered in to my mind those gaanaa form of knowledge
என் சிந்தனையும் தானும் கலந்த கல்வியானது


தெரியினும் தெரிவுறா வண்ணம்
Theriyinum three yuraa vannam

And then deeply analyzed it and then which is not known form
ஆராய்ந்தாலும் விளங்காத படி


எந்தையும் தாயும் யானுமென் றிங்ஙன்
Eanthaiyum thaayum yaanum menru eangam

You are appearing my father form and mu mother form and then ultimately myself form
என் தந்தையேயாகியும் என் தாயும் ஆகியும் யானே ஆகியும்


எண்ணில்பல் லூழிகள் உடனாய்
EANNIL PAL YOOLIGAL YUDANAAI

And in this so many yooli time you are mingled with me and then separate form and then micro level form existing in this world
இவ்வாறு பல ஊழிக் காலங்கள் உடனாகி வேறாகி நுண்ணியனாய் ஒன்றாய் இருந்து


வந்தணு காது நுணிகியுள் கலந்தோன்
VANTHANU KAATHU NUIGI YULL KALANTHOON

And from good old time you are (sati sith aanantham) that sichithaanantham form (this body mind and soul all are thinking in oneness form of and that micro single matter form lord Siva you have oneness form (you are with in me and I am with in you and in that not separate form) existing in this world
கலவாது பண்டே சித்துப் பொருளாகிய உயிரினும் நுண்ணியனாய் ஒன்றாய் இருந்து


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 5
MARU VIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

In that form of dwelling place is thiru vedai maruthu temple place
பின்னர் விளங்கித் தோன்றும் இடம் திருவிடை மருதூராகும்

178. எரிதரு கரிகாட்(டு) இடுபிணம் நிணமுண்(டு)
EARITHARU KARI KAATU EADU PINAM NENAM YUNDU

In the burial ground burning the dead bodies from it emanated thr fat
பிணங்கள் எரியும் சுடுகாட்டில் புதைப்பதற்காக இடப்பட்ட பிணங்களின் கொழுப்பினை


ஏப்பமிட்(டு) இலங்ககெயிற்(று) அழல்வாய்த்
EAAPA MITTU EALANGA EAIYTRU ALAL VAAI

Where ghosts are consumed it and from the belly place wind is coming out and those ghost have long teeth and fire spiting mouth
உண்டு ரப்பம்விட்டு விளங்குகின்ற பற்களையும் நெருப்பினைக் கக்கும் வாயினையும்


துருகழல் நெடும்பேய்க் கணம்எழுந்தாடும்
THURU KALAL NEDUM PEEI GANAM EALUNTHU AADUM

In that way dead bodies are searching and running after it that lone hands are possessed the ghost groups where jumping form dancing
பிணத்தைத் தேடி ஓடுகின்ற கைகளையும் உடைய நெடிய பேய்க் கூட்டங்கள் குதித்து ஆகும்


தூங்கிருள் நடுநல்யா மத்தே
THOONGIRUL NADU NAL YAAMATHEEA

And those utter darkness filled mid night
இருள் செறிந்த பெரிய நடு இரவில்


அருள்புரி முறுவல் முகில்நிலா எறிப்ப
ARUL PURI MURUVAL MUGIL NELLA EARIPPA

Where lord Siva you have revealed the soft laughter which is comparable to moon light
அருள வெளிப்படுத்தும் புண் முறுவல் நிலவினை வெளிப்படுத்த


அந்திபோன்(று) ஒளிர்திரு மேனி
ANTHI PONRU OLIR THIRU MEENI

And that evening time space like red color body possessed lord Siva and that sacred body place
அந்தி வானம் போலச் செவ்வொளி விளங்கும் திருமேனியில்


வரியர(வு) ஆட ஆடும்எம் பெருமான்
VARI ARAYU AADA AADUM EAMM PERUMAAN

Where stripped form of snakes are dancing form and then crawling all over the body and with it dancing lord Siva
கோடுகளை உடைய பாம்புகள் அசையக் கூத்து நிகழ்த்தும் எம் பெருமான்


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 6
MARUVIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

That appearance possessed lord Siva dwelling place is thiru vedai maruthu
விரும்பி உறைகின்ற இடம் திரு இடைமருதூர் ஆகும்

179. எழிலையாழ் செய்கைப் பசுங்கலன் விசும்பின்
EALILAI YAAL SEIGAI PAUM KALAN VESUMBIN

The lovely intricate form created the clay pot and then from the space place rain droplets are fallen on the pot and then instantly it will melt down form
அழகு மிக்க வேலைப்பாடு உடைய பச்சை மண் கலங்கள் ஆகாயத்தில் இருந்து


இன்துளி படநனைந்(து) உருகி
EANN THULI PADA NANAINTHU YURUGI

In that way pot is eroded form
மழைத் துளிகள் பட்ட அளவில் நனைந்து கரைந்து போக


அழலையாம் புருவம் புனலொடும் கிடந்தாங்கு
ALALAI YAAM PURUVAM PUNALODUM KEDANTHU AANGU

But those pots are burnt down by fire and then afterwards if you placed it in to water it will not gone out its shape
நெருப்பில் சுடப்பட்ட அந்த மண் பாத்திரங்கள் பின்னர் நீரில் கிடந்தாலும் கெடாது அது போல


ஆதனேன் மாதரார் கலவித்
AATHA NEEAN MATHARAAL KALAVI

I am idiot person and then mingling with ladies
அறிவிலாதவனாகிய யான் மாதர்களோடு கலவித்


தொழிலையாழ் நெஞ்சம் இடர்படா வண்ணம்
THOLIVAI YAAL NENJAM EADAR PADAAVANNAM

In that form of mind is covered by lust feelings and then afterwards my mind is dipped in to your bog grace fire and then afterwards lust feeling defects are not attacked form
தொழிலில் சூழ்ந்து கிடந்த எனது மனம் உன் அருளாகிய பெருந்தீயில் மூழ்கிப் பின் சிற்றின்ப நூகர்ச்சியால் விளையும் தீமைகள் வந்து தக்கதவாறு


தூங்கிருள் நடுநல்யா மத்தோர்
THOONGU EARUL NADU NAL YAAMATHOOR

And that utter darkness time of mid night
மிகுந்த இருளை உடைய நல்ல நடு இரவில்


மழலையாழ் சிலம்ப வந்தகம் புகுந்தோன்
MALALAI YAAL SELAMBA VANTHAGAM PUGUNTHOON

The soft form yawl musical sound is raised form lord Siva you have entered in to my mind
மெல்லிய யாழோசை ஒலிக்க என் மனத்துள் வந்து புகுந்தவனாகிய சிவபெருமான்


மருவிடம் திருவிடை மருதே. 7
MARU VIDAN THIRU VEDAI MARUTHEEA

And in that form lord Siva you have descended temple place is thiru vedai maruthu
எழுந்தருளிய தலம் திருவிடை மருதூரே ஆகும்.

181. கலங்கலம் பொய்கைப் புனற்றெளி விடத்துக்
KALANG KALAM POIGAI OUNAL EARI EADATHU

The muddy water is cleaned by the seed named theethaang kottai where mud sediment is placed in the lower place and then clean water appeared in the upper place
கலங்குதலை உடைய பொய்கையின் நீர் தொடறாங் கொட்டையால் தெளியச் செய்த இடத்து


கலந்தமண் ணிடைக்கிடந் தாங்கு
KALANTHA MANEADAI KEDAN THAANGU

And with the water clubbed mud stagnated under the water
நீருடன் கலந்த மண் அடியில் தாங்கிய
வாறு நீர் தெளிவாக இருப்பது போல


நலம் கலந்(து) அடியேன் சிந்தையுட் புகுந்த
NALAM KALANTHU ADIYEEAN SINTHAIYUL PUGUNTHA

And in this way my mind is cleaned and then bliss is allowed to mix with me and then lord Siva you have entered in to my mind
தன்மையை அளிக்கும் பேரருளை என்னுடன் கூட்டி அடியேனுடைய சிந்தையில் புகுந்த பெருமானே


நம்பனே வம்பனே னுடைய
NAMBANEEN VAMBANEEN YUDAIYA

Lord Siva I am useless person but you have entered in to my gaana knowledge
வீனனாகிய என்னுடைய அறிவினுள்


புலங்கலந் தவனே ! என்று நின்(று) உருகிப்
PULAM KALANTHU AVANEEA EANRU NIRU YURUGI

And then mingled with me and then in all the time lord Siva in your service doing melted form of mind possessed
கலந்து நின்றவனே எப்பொழுதும் உன் தொண்டில் நின்று மனம் உருகி


புலம்புவார் அவம்புகார் அருவி
PULAMBUVAAR AVAM PUGAAR ARUVI

With their mouth those disciples cried with shedding tears and those disciple will definitely get boon from you and then got good benefits and to those disciples you are water falls form
வாய் விட்டுக் கதருகின்றவர் பயனற்ற தன்மையை அடையார் நல்ல பயனைப் பெறுவர் அத்தகைய அடியவர்களது நீர் அருவியைப் போல


மலங்கலங் கண்ணிற் கண்மணி அனையான்
MANGAL KANNIL KANMANI ANAIYAAN

Water shedding eyes are possessed that shattered form appearance possessed those disciples lovely eyes place you are pupil form appearing
ஆனந்தக் கண்ணீரைச் சொரியும் கலங்கிய தோற்றத்தை உடைய அழகிய கண்களில் திகழும் கண்மநியினைப் போன்ற


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 9
MARU VIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

And that form of lord Siva descended temple place is thiru eadai maruthu
சிவபெருமான் எழுந்தருளிய தலம் திருவிடை மருதூரே ஆகும்

வையவாம் பெற்றம் பெற்றம்ஏ (று) உடையார்
VAIYA VAAM PETRAM PETRAM EEAARU YUDAIYAAR

The dry paddy hay is liked to eat that bull chariot lord Siva you have possessed and then on it ascended form you are lovely form moving
வைக்கோலை விரும்புகின்ற காளையை வாகனமாகப் பெற்று அதன் மீது இவர்ந்து அழகினை உடைய


மாதவர் காதல்வைத் தென்னை
MAATHAVAR KAATHAL VAITH EANNAI

My dear lord Siva I am your disciple and I am allowed to stand in the minds of other true disciples in pure love form
பெருமானார் அடியேனை அழகு மிக்கொராகிய அடியாருடைய அன்பிலே நிற்கச் செய்து


வெய்யவாம் செந்தீப் பட்டஇட் டிகைபோல்
VAIYAVAAM SENTHEE PATTA EATTIGAI POL

In the red color fire place backed the clay stone after wards it got its own strength form
செந் தீயிடை இடப்பட்ட செங்கல் வெந்த பின் உரம் பெற்று நிற்றல் போல்


விழுமியோன் முன்புபின்(பு) என்கோ
VELUMIYOON MUNBU PINKU EANN KOON

Lord Siva who has put my mind in pure form and then put me in highly regarded place who is standing before and behind me
என்னைச் செம்மையாக்கிய மேன்மை பொருந்திய அச் சிவபெருமான் எனக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ளான்


நொய்யவா றென்ன வந்துள்வீற் றிருந்த
MOI YAA VAA RENRA VANTHU VEETRU EARUNTHA

In that way lord Siva simple form entered and then seated in to my mind
என்று சொல்லும் படி எளிமையாக என் உள்ளத்தில் வந்து வீற்றிருக்கின்ற


நூறுநூ றாயிர கோடி
NOORU NOOR AAYIRAM KOODI

Million and milling number of universe
பல கோடிக் கணக்கான அண்டங்களில்


மையவாங் கண்டத்(து) அண்டவா னவர்கோன்
MAIYA VAANG GANDATHU ANDA VAANAVER KOON

Lord Siva who has possessed dark color throat and those universe place living devas whose leader is lord Siva
கரு நிறம் பொருந்திய கழுத்தினராய் அண்டங்களில் வாழும் தேவர்களுக்குத் தலைவரான அப்பெருமான்


மருவிடம் திருவிடை மருதே. 8
MARU VIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

Whose descended place is thiru vedai maruthu temple place
தங்கி இருக்கும் இடம் திருவிடைமருதே

182. ஒருங்கிருங் கண்ணின் எண்ணில்புன் மாக்கள்
VOONGU EARUM KANNIN ENNIL PUN MAAKKA
L
With clubbed form of doing physical work in the day time and those innumerable knowledge less people
ஒன்று சேர்ந்து தொழிலைச் செய்யும் இரண்டு கண்களை உடைய கணக்கற்ற மிக்க அறிவில்லாத மக்கள்


உறங்கிருள் நடுநல்யா மத்தோர்
YURANGU EARUL NADU NAL YAAMATHOOR

Those ordinary persons are taking sleep at mid-night time
உறங்குகின்ற நல்ல இருளை உடைய நள்ளிருளில்


கருங்கண்நின்(று) இமைக்கும் செழுஞ்சுடர் விளக்கம்
KARUM KAN NINRU EAMAIKUM SELUM SUDAR VELAKKAM

The unique form of the black color pupil place emanated glittering form of fire glow form of light mingled
ஒப்பற்ற கருநிறம் பொருந்திய கண்களினின்று பிரகாசிக்கும் செழும் சுடர் ஒளியோடு கலந்து


கலந்தெனக் கலந்துணர் கருவூர்
KALANTHU EANA KALANTHU YUNAR KARUVOOR

And then seeing things and in that way lord Siva gana knowledge mingled and then realized that mannerism filled karu voor deevar who has blessed and gave
பொருட்களைக் காண்பது போல இறைவனுடைய அறிவோடு கலந்து உணரும் தன்மையை அடைந்த கருவூர் தேவர் அருளிய


தருங்கரும் பனைய தீந்தமிழ் மாலை
THARUM KARUM BANAIYA THHEN THAMIL MAALAI

The sugar cane like the pure good mannerism filled Tamil poem garland form of decade
கரும்பு போன்ற இனிய தமிழ் மாலையாகிய பதிகத்தைப்


தடம்பொழில் மருதயாழ் உதிப்ப
THADAM POLIL ARUTHA YAAL YUTIPPA

And then in big plantations are covered place standing with marutha yawl singing and then from it revealed
பெரிய சோலையின் இடத்து மருத யாழுடன் கலந்து பாட அதனால் வெளிப்பட்டுத்


வருங்கருங் கண்டத்து அண்டவா னவர்கோன்
VARYM KARUM GANDATHU ANDA VAANAVER KOON

Here lord Siva appearing with dark color throat who is deevaas leader
தோன்றும் கரிய கழுத்தினை உடைய தேவர்களுக்குத் தலைவனாகிய சிவபெருமான்


மருவிடம் திருவிடைமருதே. 10
MARU VIDAM THIRU VEDAI MARUTHEEA

Whose ascended place is thiruvedai maruthu temple place
எழுந்து அருளிய தலம் திருவிடை மருதூரே ஆகும்

திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRU CHITRAMBALAM

August 10, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: