OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUVELUKOOTRIRUKKAI

ganesheit July 31, 2019

1.128 திருவெழுகூற்றிருக்கை

THIRUVELUKOOTRIRUKKAI


பண் – வியாழக்குறிஞ்சி
1382ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்
OOR YURU VAAIYANAI MAANAM KAARATHU

All the concepts are by passed form who is not approached by words and mind thinking who is abstract form but so as to do five types of acts (creation preservation destruction shadowed and blessed) in this world so that in liking form taken this sacred deity form
எல்லாத் தத்துவங்களையும் கடந்து வாக்கு மணாதிகளுக்கு எட்டாமல் இருந்துள்ள தற்சுருபந்தான் பஞ்ச கீர்த்தியங்களையும் நிகழ்ந்த வேண்டி நினைத்து இச்சையால் எடுத்துக் கொண்டு இருக்கும் திருமேனியை என்றவாறு


தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம்
TEE REAYAL PAAI ORU VIN MUTHAL BOOTHALAM

With his self-power all the five types of activities are to be done so the prime power is split in two so they are taken two deity form such as south (dynamic power lords parathion) and Siam (static power nucleus form )
தற்சக்தியைக் கொண்டு சர்வானுக் கிரகமான பஞ்ச கீர்த்தியங்களை நடத்த வேண்டிச் சக்தி சிவமாகிய இரண்டு உருவாயினை


ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும்
VONRIYA EARU SUDAR YUMBARGAL PERAYUM

From the space place to this land created moon and sun and devas and others are created and destroyed so lord Siva split in to three forms they are creation (brahma) preservation (thermal) and destruction ( ruthiran)
விண் முதல் பூதலம் ஒன்றிய இருகடற் உம்பர்கள் பிறவும் படைத்தளித் தழிப்ப மூம்மூர்த்திகள் ஆயினை என்றவாறு


படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை
PADAITHU ALITHU ALIPPAMYM MOORTHI GAL AAYINAI

So five type of vast forces (land water fire wind and space) are created and santhraatheers and deevaass and then other souls are created and then to creation preservation an destruction to do the work three deities are created they are bharma thirumal and ruthiran
ஆகாசம் முதலாகப் பூமியிறாக உள்ள பஞ்ச பூதங்களையும் சந்திராதீத்தர்களையும் தேவர்களையும் மற்றுமுள்ள ஆத்மாக்களையும் படைக்கும் காக்கைக்கும் அழிக்கைக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு உருத்திரன் என்கின்ற திருமூர்த்திகள் ஆயின


இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை
EARUVA ROODU VORUVAN AAGI NINRANAI

So lord Siva you have kept left part in your body bharma and then right part thrumal so with them you are appearing in single form
பிரம்மாவையும் விஷ்ணுவையும் வலத்தினும் இடத்தினும் அடக்கிக் கொண்டு ஏகமாய்த் திருமூர்த்தியாக நின்றனை

ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும்
VOORAL NEELAL VONN KALAL EARANDUM

To all the vegetations the head vegetation is named vadavirucham and in that shadow seated form and so that your lovely sacred feet are prayed three times a day (morning mid-day and evening)
விஷயங்களுக்கு எல்லாத் தலைமையாய் இருப்பதொரு வட விருட்ச்சத்தின் நிழலிலே எழுந்தருளி இருந்து நின் அழகிய ஸ்ரீ பாதங்களை உதயம் மத்தியானம் அத்தமனம்


முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி
MUP POLUTHU EEATIYA NAAL VARKKU GOLI NERI

And that three times to conduct prayer by the saints named agathiyar pulathiyan ganagar and sanath kumaarer and those four types of irudies to whom lord Siva you have showed the sacred appearance to them
என்கின்ற மூன்று காலமும் தோத்திரம் செய்ய நின்ற அகதியன் புலத்தியன் சனகன் சனற்குமாரன் என்றும் நால்வகை இருடிகளுக்கும் தற்சுருபமான திருமேனியை காட்டி அருளினை


காட்டினை நாட்டமூன் றாகக் கோட்டினை
KAATTIANAI NAATAM MOONRAAGA KOTTINAI

Bharma and other soul form of people are who are unable to see with their own eyes so you have created moon and fire sun to see all the things in this world and this way you have driven out darkness in this world
பிரம்மா முதலாக இருந்துள்ள ஆத்மாக்கள் ரூபம் என்னும் புலனாலே சர்வ பதார்த்தங்களையும் காணாத படியாலே சந்திரா தித்தர்களையும் அக்கினியையும் கண்ணாக


இருநதி யரவமோ டொருமதி சூடினை
EARU NATHI ARAVA MOODU ORU MATHI SOODINAI

The big form of ganges and unique form of snake and not ripe at all that curved moon you have adorned it and then blessed all
கொண்டருளி அந்தகாரமான இருளை பெரிதாக்கிய கங்கையையும் ஒப்பில்லா பாம்பினையும் ஓட்டினை ஒரு காலத்திலும் முதிராத பிறைக் கன்னியையும் சூடி அருளினை


ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம்
ORU THAAL ERRAYIN MOOVELAI SOOLAM

In the soolam battle force lord Siva you are pranava form of long pole and on the tip of it three leaves form of bharma Vishnu and ruthra ,lord Siva you have carried on hand
பிரணவம் இருந்துள்ள ஒரு காம்பினையும் ஈடுகின்ற கூர்மையினையும் பிர்மா விஷ்ணு ருத்திரன் என்கின்ற முன்று இலையினையும் உடையதொடு சூலத்தினையும்

நாற்கால் மான்மறி ஐந்தலை யரவம்
NAAL KAAL MAN MARI EAINTH THALAI ARAVAM

The four veethaass are rick yoger sama and athervana and four legs possessed the sage carried on hands and five letter form of pachatsarm and then five headed form of one snake and all are battle force form you have adorned it
இருக்கி யஜுர் சாம அதர்வணம் என்கின்ற நாலு வேதங்களையும் நாலு காலாயிருந்துள்ள ஒரு மான் கன்றினையும் ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரங்களையும் ஐந்து தலையாக உடையதொரு மகா


ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத்
EEANTHINAI KAAINTHA NAAL VAAI MUM MATHA

Its own shadow is seen and then got angry and hanging form of long nose and two long horns and that unique form of elephant
நாகத்தினையும் அந்தரத்திலே தரித்து அருளிய தன்னிலளைக் காயத்தக்க கோபத்தினையும் தொங்கும் வாயினையும் இரண்டு கொம்பினையும் உடைய ஒரு ஒப்பிலாத ஆணையிலுடை


திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை
EERU KOTTU ORU KARI EEDU ALITHU YURITHANAI

Lord Siva you have destroyed its mighty powers and then pealed its skin and then adorned it as upper dress
பெலங்களை எல்லாம் கெடுத்து உரித்துப் போர்த்தனை


ஒருதனு இருகால் வளைய வாங்கி
ORU THANU EARU KAAL VALAIYA VAANGI

The unique form of golden hill is converted as bow and then it is pulled and shot an arrow
ஒப்பில்லாத பொன் மலையாகிய வில்லை இரு தலையும் வளைய வாங்கி அஸ்திரத்தைத் தொடுத்து


முப்புரத் தோடு நானிலம் அஞ்சக்
MUPP PURATOODU NAA NELAM ANGA

The big world got afraid of
That three castle asuraass are destroyed
முன்று புராதிகலாகிய அவுணரை அழித்தனை


கொன்று தலத்துற அவுணரை யறுத்தனை
KONRU THALAT THURA AWYUNARAI ARTHANAI

ஐம்புலன் நாலாம் அந்தக் கரணம்
EAIM PULAM NAALAAM ANTHAK KARANAM

The five sense organs are doing its work by hearing , touch sensation, seeing, feeling tasting and then four anthakaraass are manam puthi agangaaram and sitham ( where mind sees something and puthi evaluvates it and then agangaaram decides it and then sit ham started to execute it


முக்குணம் இருவளி யொருங்கிய வானோர்
MUKK GUNAM EARU VALI VODUNGIYA VAANOOR

The three types of mannerisms are raat chatha thamasa and sathveegam (aragence manarism, laziness, and even balanced mind form) and two types of gases in the body named perianal and banana. And you are in the kudalini place torment form stayed in all are praised form


ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ
EETHA NINRANAI VORUNGIYA MANATHOO

And in this way you have praised by devas you have stand here and the mind is gone in to four types of activities such as eating sleeping fear and maithunam and that mind is conserved in the lord Siva’s feet


டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து
EARU PERAPPU VOORNTHU MUPP POLUTHU KURAI MUDITHU

At first from the mother umbilical cord place taken birth and then the second birth is got after the three knotted thread adorned in the bosom place and then yaggaa fire activities are completed

நான்மறை யோதி ஐவகை வேள்வி
NAAN MARAI VOOTHI EAIVAGAI VEELVI

And then four types of veethaass are chanted form (rick yagir sama and athervana) and five types of yaaga fire is completed form


அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி
AITHU AARANGAM MUTHAL EALUTHU VOOTHI

The six types of angaass are chanting manthraass and then others are allowed to learn chanting of manthraass and developing yaagafire and then others are allowed to learn to develop yagaa fire and the giving free benefits to others and then others are giving free benefits are accepted form and the above six angaass are teaching to others and form the above the prime form of existing pranava manthra is chanting form (om si vayanama, om namachi vaya and om ponnambalam)


வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும்
VARAN MURAI PAYINRELU VAAN THANAI VALARKKUM

And then in the upper world bharmalogam place dwelling deevaass are also given sacred food and then allowed them to eat it so that we get rain from the rain god and then bharma conducted poojaas


பிரமபுரம் பேணினை
BHARAMAPURAM PEENINAI

And that lord Siva in this bharmapuram you have taken as permanent dwelling place


அறுபதம் முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை
ARU PATHAM MURALLUM VEENU PURAM VERUMBINAI

The six legs are possessed honey bees are arising humming sound in singing form of place is veenupuram where you are dwelling in permanent form

இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை
EAGAILIYA MAITHNAR PUGALI AMARNTHANAI

Once deevaass are approached this place to conceal themselves from assuraass so lord Siva you have permanent form dwelling in this place


பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை
PONGU NAAL KADAL SOOL VENGURU VELANGINAI

Much got angry form sea covered place venguru (seergali) where you have dwelling in permanent form


பாணிமூ வுலகும் புதையமேல் மிதந்த
PAANI MOO YULAGUM PUTHAIYA MEEAL METHAN THANAI

The water is engulped three logas such as this world ad space place and suvargam (deeva land) all are destroyed form and then on that water boat form floated place is thonipuram (seergali)


தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா இருநிதி
THOONI PURAM YURAINTHANAI THOLAIYAA EARU NETHI

And who ever want and that wealth is given to them fully (sanga nethi, pathumanethi) and in that place named poonthaarai (seergali) you have descnded


வாய்ந்த பூந்தராய் ஏய்ந்தனை
VAAINTHA POON THAARAI EEAINTHANAI

With loose flowers and tied in garland form and with it daily conducted poojaas and that place is named as poon thaaraai (seergali) where you have descended

வரபுர மென்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
VARA PURAM EANRU YUNAR SERA PURATHU YURAIN THANAI

To give boons to all so this place is called (varapuram ) seergali where you have permanently descended


ஒருமலை யெடுத்த இருதிறல் அரக்கன்
ORU ALAI EADUTHA EARU THERAL ARAKKAN

The greatness filled kailai hills are your permanent temple place and that silver form of hills are lifted


விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை
VERAL KEDUTHU ARULINAI PURAVAM PURIN THANAI

The powerful shoulders are possessed Ravana’s mighty power is destroyed form and then after blessed him


முந்நீர்த் துயின்றோன் நான்முகன் அறியாப்
MUNN NEER THUNIROON NAAN MUGAN ARIYAA

Three type of waters such as rain water river water and oozing out oasis water and then all are ultimately enter in to sea and in that place dwelling thirumal and bharma are unable to see your head and feet and that rare form of lord Siva and in that form you are dwelling in this place


பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை
PANBODU NINRANAI SAMBAI AMARNTHAAI

To search and then find out and that rare qualities are filled form you are dwelling here

ஐயுறும் அமணரும் அறுவகைத் தேரரும்
EAIYURUM AMANARUM ARU VAGAI THEERARUM

There is no strength in the veethhaass agamaas and legends an sasthiraas in that way doubt possessed samanaass and buthaass who are before mid-day six verities of tastier food is consumed


ஊழியும் உணராக் காழி யமர்ந்தனை
YOOLIYUM YUNARAA KAALI AMARNTHANAI

The ultimate destruction is not known in that place seergaali where the snake named kaali conducted poojaass and that place lord Siva you have permanently dwelling


எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை
EACHAN EEL EASAI YOON KOCHAIYAI MACHINAI

The seven types of musical notes are kural, thutham kaikelai yulai keli velari and tharam
Kural = the tongue sound
Thutham =male fish sound
Kaikelai =horse sound (nighi)
Yulai = stages sound
Eali = peacock sound
Velari =sea waves sound
Tharam =gaadai sound
Those natha sounds you have appreciated


ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும்
ARU PATHAMUM EAINTHU AMAR KALVIYUM

Prathi, pratiyaagaram, thuriyam, thuriyaa theetham, vethai and avethai and that six types of words. The five types of education those are as Mathura sithiram vithaaram , veraiyam
மறை முதல் நான்கும்
MARAI MUTHAL NAANGUM
And four types of veethaass

மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
MOONRU KAALAMUM THONRA NINRANAI

And then in the past present and future form you are not appeared and that ever permanent form you are existing in this world


இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும்
EARUMAIYIN ORUMAIYUM ORUMAYIN PERUMAIYUM

Siva and sakthi and twin form appearing in this world and then artanaari form single form appearing in this world (half part male another half part female form)


மறுவிலா மறையோர்
MARUVILLAAR ARAIYOOR

In that flawless form of appearing in the bharamapuram


கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
KALUMALA MUTHU PATHI GAWNIYAN KATTURAI

In the seergali place descended ganasambanther

கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் அறியும்
KALUMALA MUTHU PATHI GAWNIYAN ARIYUM

Whose poems are liked form you have descended in the seergaali temple place

அனைய தன்மையை யாதலின் நின்னை
ANAIYA THANMAIYAI YAATHALIN NINAI

Lard Siva you have possessed this type of manarism


நினைய வல்லவ ரில்லை நீள்நிலத்தே.
NENAIYA VALLAVAR EALLAI NEEL NELATHEEA

Those disciples who are all the time thinking and chanting you and that disciple will not get repeated birth and death

திருச்சிற்றம்பலம்

July 31, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: