OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU SIVA PURAM

ganesheit July 31, 2019

1.125 திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம்
THIRU SIVA PURAM


பண் – வியாழக்குறிஞ்சி
பதிக எண் 21 காண்க
1348 கலைமலி யகலல்குல் அரிவைதன் உருவினன்
KALAI MALI AGAL ALGUL ARIVAI THAN YURU VINAN

The waist ornament named megali is tied in the broad waist place and that form of lordess yumaadevi is taken left part of lord Siva’s body
மேகலை பொருந்திய அகன்ற அல்குலை உடைய உமையம்மை இடப்பாகமாகப் பொருந்திய திரு உருவினனும்


முலைமலி தருதிரு வுருவம துடையவன்
MULAI MALI THARU THIRU YURUVAMATHU YUDAI YAVAN

So in his one part of the body breast possessed form and in that way descended place is
அதனால் ஒரு கூற்றில் நகில்(முலை) தோன்றும் திரு உருவை உடையவனும் ஆகிய சிவபிரான் எழுந்தருளிய


சிலைமலி மதில்பொதி சிவபுர நகர்தொழ
SELAI MALI MATHIL POLI SIVA PURA NAGER THOLA

The rock stones are used to construct the protection walls where if we pray
கருங்கற்களால் இயன்ற மதில்களால் பொதியப்பட்டுள்ள சிவபுர நகரைத் தொழுதால்


இலைநலி வினையிரு மையுமிடர் கெடுமே.
EALAI NALI VENAI EARUMAIYUM EADER KEADUMEEA

We will get goodness in life and bad deeds will not affect them and then in the upper world also our impediments will be removed
நன்மை நலியும் வினைகள் இல்லை இருமையிலும் இடர் கெடும்

1349 படரொளி சடையினன் விடையினன் மதிலவை
PADER VOLI SADAIYINAN VEDAIYINAN MATHIL AVAI

The light glittering form of hair possessed lord Siva and bull chariot possessor and then three castle asuraass
ஒளி விரிந்த சடையினனும் விடை ஊர்த்தியனும் அசுரர்களின் மும்மதில்களை


சுடரெரி கொளுவிய சிவனவன் உறைபதி
SUDER VOLI KOLUVIYA SEVAN AVAN YURAI PATHI

And fire engulfed form of destroyed three castles and that form of lord Dwelling place is
விளங்கும் எரி கொள்ளுமாறு செய்த அழித்தவனுமாகிய சிவன் உறையும் பதி ஆகிய


திடலிடு புனல்வயல் சிவபுரம் அடையநம்
THEDAL EADU PUNAL VAYAL SIVAPURAM ADAIYA NAM

In the paddy fields in between boundaries are filled water covered form of place is siva puram where if we pray
இடைஇடையே திடலைக் கொண்ட நீர் சூழ்ந்த வயல்களை உடைய சிவபுரத்தை அடைந்து தொழுதால்


இடர்கெடும் உயர்கதி பெறுவது திடனே.
EADER KEDUM YUAR GATHI PERUVATHU THDANEA

Our problems will be destroyed and then got upliftment in life
நம் இடர் கெடும் உயர்கதி பெறுவது உறுதி

1350 வரைதிரி தரவர வகடழ லெழவரு
VARAI THREE THARA VARA VA KADA ALAL EALA VARU

The manthra hills are used as grinding pole and then vasugi snake is tied as rope to grinding stone and then while grinding time the snake named vasugi spitted the poison
மந்தர மலை மத்தாகச் சுழல அதில் கயிறாகக் கட்டிய வாசுகி என்னும் பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து அழலாகத் தோன்றிய


நுரைதரு கடல்விடம் நுகர்பவன் எழில்திகழ்
NURAI THARU KADAL VEDAM NUGAR PAVER EALIL THEGAL

And in that foam form emanated poison spread over on the sea surface so lord Siva collected it and then consumed and then which is stagnated in the throat place as lovely ruby diamond for appearing
நுரையுடன் வெளிப்படத் விஷம் கடலில் பொருந்த ஆலகாலம் என்னும் அந்த நஞ்சினை உண்டவனுடைய அழகு விளங்கக்


திரைபொரு புனலரி சிலதடை சிவபுரம்
THERAI PORU PUNAL ARI SELA THADAI SIVA PURAM

And then waves are lashed on the banks of arasil river place situated temple place is sivapuram
கரையில் மோதும் நீர் நிறந்த அரில்லாற்றங்கரையில் விளங்கும் சிவபுரத்தின்


உரைதரும் அடியவர் உயர்கதி யினரே.
YURAI THARUM ADIYAVER YUAR GATHI YINAREA

And that temple lord Siva’s name is chanting persons will get upper world
பெயரைக் கூறுபவர்உயர் கதியைப் பெறுவர்

1351 துணிவுடை யவர்சுடு பொடியினர் உடலடு
THUNI YUDAI YAVER SUDU PODI YINAR YUDAL ADU

They will be firm minded persons and then adorned sacred ashes all over the body and then giving pain to body
துணிவுடையவர் ஆவார் திருநீறு பூசும் அடியவர் ஆவர் உடலை வறுத்துக்


பிணியடை விலர்பிற வியுமற விசிறுவர்
PENI ADAIVILLAR PERAVIYUM ARA VISURU VAR

And that form of defects will not be affected and then ultimately get rid of repeated birth and death in this world
பிணிகளை அடையார் பிறவியும் நீங்கப் பெறுவர்


தணிவுடை யவர்பயில் சிவபுரம் மருவிய
THANI YUDAI YAVER PAYIL SIVA PURAM MARU VIYA

That form of modesty and submissive filled people are living place is sivaburam
அடக்கம் உடையா மக்கள் வாழும் சிவபுரத்தில் எழுந்தருளிய


மணிமிட றனதடி இணைதொழு மவரே.
MANI MIDARANA THADI EANAI THOLUM AVAREA

The blue color ruby diamond form of throat possessed lord Siva and whose feet are to be prayed
நீல மணி போலும் மிடற்றினை உடைய சிவபிரானுடைய திருவடிகளை வணங்குவோம்

1352 மறையவன் மதியவன் மலையவன் நிலையவன்
MARAI YAVAN MATI YAVAN MALAI YAVAN NELAI YAVAN

Lord Siva who has given sacred veethaas to this world and adorned curved moon and the kaiyilai hills are taken as his residential place
வேதங்களை அருளியவன் பிறை சூடியவன் கயிலை மாலையை தனது இடமாகக் கொண்டவன்


நிறையவன் உமையவள் மகிழ்நடம் நவில்பவன்
NERAIYAVAN YUMAIYAVAL MAGIL NADAM NAVIL BAVAN

lord Siva who has ever permanent form existing in this world and then filled all the places and then dancing so that lordess yumaadevi see it and then derived happy from it and that form of lord Siva is leader to all
நிலைபேறு உடையவன் எங்கும் நிறைந்தவன் உமையம்மை கண்டு மகிழும் நடனத்தைப் புரிபவன் எல்லோருக்கும் தலைவன்


இறையவன் இமையவர் பணிகொடு சிவபுரம்
EARAI YAVAN EAMAI YAVER PANI KODU SIVA PURAM

And all the deevaas are doing service under his feet and which is accepted by him and then sivapuram
தேவர்கள் செய்யும் பணி விடைகளை ஏற்றுச் சிவபுரத்தை தனது


உறைவென உடையவன் எமையுடை யவனே.
YURAI VENA YUDAI YAVAN EAMAI YUDAI YAVANEA

Is accepted as his dwelling place and then accepted me as his slave
உறைவிடமாகக் கொண்டவனும் எம்மை அடிமையாகக் கொண்டவனுமாகிய சிவபிரான்

1353 முதிர்சடை யிளமதி நதிபுனல் பதிவுசெய்
MUTHIR SADAI EALA MATHI NATHI PUNAL PATHI YU SEITHU

In the well ripped form of grown hair place adorned the young moon river Ganges all are adorned
முதிர்ந்த சடையின் மிது இளம் பிறை கங்கை நதி ஆகியவற்றைப் பொருந்த அணிந்த


ததிர்கழல் ஒலிசெய வருநடம் நவில்பவன்
ATHIR KALAL OLISEIYA VARU NADAM NAVIL BAVAN

In the leg place ever moving form of anklets are raising sound form who is dancing all the time
காலில் அசையும் கழல்கள் ஒலிக்குமாறு அரிய நடனம் புரிபவனும்


எதிர்பவர் புரமெய்த இணையிலி யணைபதி
EATHIR PAVER PURAM EAITHA EANI ELI ANAI PATHI

Those asuraas who are defied him and that assuraass castles are destroyed by fire arrow and that wonderful form lord Siva descended place it is
தன்னை எதிர்த்த அசுரர்களின் முப்புரங்களை எய்தழித்த ஒப்பற்றவனும் எழுந்தருளிய தலம்


சதிர்பெறும் உளமுடை யவர்சிவ புரமே.
SATHIR PERUM YULA MUDAIYAVER SIVA PURAMEEA

And that place capacity filled disciples are living place is sivapuram
திறமையான மனம் உடைய அடியார் வாழும் சிவபுரமாகும்

1354 வடிவுடை மலைமகள் சலமக ளுடனமர்
VADI YUDAI MALAI MAGAL SALAMAGAL YUDAN AMEAR

The lovely appearance possessed rock lady yumadevi and water form of lady Ganges and with them
அழகிய வடிவினைக் கொண்ட மலைமகள் நீர்மகளாகிய கங்கை ஆகியோருடன்


பொடிபடும் உழையதள் பொலிதிரு வுருவினன்
PODI PADU YULAI ATHAL POLI THIRU YURU VINAN

And adorned the doted skin of stage adorned as lower dress and that lovely appearance form
புள்ளி பொருந்திய மானினது தோள் விளங்கும் அழகிய உருவத்தைக் கொண்டவனும்


செடிபடு பலிதிரி சிவனுறை சிவபுரம்
SEDI PADU PALI THREE SEVAN YURAI SIVA PURAM

The highly stinking the skull in it accepting the begging food and wandering everywhere and whose residential place is sivapuram
கெட்ட நாற்றம் விசும் மண்டையோட்டில் பிச்சையை ஏற்றுத் திரிபவனுமாகிய சிவபிரான் உரையும் சிவபுரத்தை


அடைதரும் அடியவர் அருவினை யிலரே.
ADAI THARUM ADIYAVAR ARU VENAI ELAREEA

Where approaching the disciples are left out that rare form of bad deeds
அடையும் அடியவர் நீங்குதற்கரிய வினைகள் இலராவர்

1355 கரமிரு பதுமுடி யொருபதும் உடையவன்
KARAM EARU PATHUM MUDI ORU PATHUM YUDAI YAVAN

Ravana who has ten heads and twenty shoulders
இருப்பது கைகளையும் பத்துத் தலைகளையும் உடையவன் ஆகிய இராவணனின்


உரம்நெரி தரவரை யடர்வுசெய் தவனுறை
YURAM NERI THARA VARAI ADARYUU SEITHAVAN YURAI

whose bosom and body parts are smashed form by kaiyilai hills and then blessed him and that form of lord Siva dwelling place is
மார்பு நெரியுமாறு கயிலை மழையால் அடர்த்தருளிய சிவபிரான் உறைவதும்


பரனென அடியவர் பணிதரு சிவபுர
PARAN EANA ADIYAVER PANI THARU SIVA PURA

Lord Siva is the only highly regarded prime god and in this way his disciples are praying
மேலான பரம்பொருள் இவனேயாவான் என அடியவர் வழிபாடு செய்வதும் ஆகிய


நகரது புகுதல்நம் உயர்கதி யதுவே.
NAGAR ATHU PUGUTHAL YUAR GATHI ATHUVEA

And that place is Siva puram where if we go and pray there we will get higher place in life
சிவபுரத்தை அடைதல் நமக்கு உயர் கதியைத் தரும்

1356 அன்றிய லுருவுகொள் அரியய னெனுமவர்
ANRIAL YURUYUU KOL AYAN ARI EANUM AVER

To do a particular act that bharma and thrumal are taken the pig and anna bird form
தங்கள் செயலுக்கு மாறுபட்ட தன்மையோடு கூடிய பன்றி அன்னம் ஆகிய வடிவங்களைக் கொண்ட திருமால் பிரம்மன் ஆகிய இருவர்


சென்றள விடலரி யவனுறை சிவபுரம்
SENRU ALAVIDAL ARIYAVAN YURAI SIVA PURAM

Who are unable to scale lord Sivas feet and head and that form stood in the sivapuram place
சென்று அளவிடுதற்கு அரியவனாய் ஓங்கி நின்ற சிவபிரான் உறையும் சிவபுரம்


என்றிரு பொழுதுமுன் வழிபடு மவர்துயர்
EANRU ERU POLUTHU MUN VALIPADU MAVER THUYAR

And in this way think over lord Siva and then pray him and those disciples are not affected by any form of sorrows
என்று இரு பொழுதுகளிலும் நினைத்து வழிபடும் அடியவர் ஒரு துன்பமும்


ஒன்றிலர் புகழொடும் உடையரிவ் வுலகே
ONRILLAR PUGALODUM YUDAIYAVER EVV YULAGEEA

.and then in this world place glory filled form living happily
இலராவர் இவ்வுலகில் புகலோடும் பொருந்தி வாழ்வர்

1357 புத்தரொ டமணர்கள் அறவுரை புறவுரை
BUTHAROODU AMANARGAL ARAYURAI PURA YURAI

Those buthaass and samanaass are preaching their rules are against the natural way of life
புத்தர்களும் சமணர்களும் கூறுவான அறவுரைக்கும் புறம்பான உரைகளாகும்


வித்தக மொழிகில விடையுடை யடிகள்தம்
VITHAGA MOLIGILA VEDAI YUDAI ADIGAL THAM

Those preaching are against the rule of tharma so we may kept it away and then lord Siva who has bull chariot and those disciples who are seated in meditation form
அவை அறிவுடைமைக்கு ஏற்ப மொழியாதவை அவற்றை விடுத்து விடை ஊர்த்தியை உடைய தலைவன் ஆகிய சிவபிரானை நோக்கி செய்யும்


இத்தவம் முயல்வுறில் இறைவன சிவபுரம்
EATH THAVAM MUYAL YURIL EARAI VANA SIVA PURAM

And then practicing penance in that efforts if you have taken and then that lord Siva’s siva puram
இத்தவத்தை செய்யும் முயற்சியை மேற்கொள்வீர் ஆயின் இந்த இறைவனது சிவபுரத்தைச்


மெய்த்தக வழிபடல் விழுமிய குணமே
MEI THAGA VALI PADAL VILUMIYA GUNAMEEA

.and you may go there and then pray lord Siva which will give best mannerism in life
சென்றடைந்து வழிபடுதல் சிறந்த குணங்களை உங்கட்குத் தரும்

1358 புந்தியர் மறைநவில் புகலிமன் ஞானசம்
PUNTHIYAR MARAI NAVIL PUGALI MANN

The knowlegable persons are chanting the veethass and that glory filled king thiru ganasambanther
அறிவுடையவர்கள் ஓதும் வேதங்களை ஓதி உணர்ந்த புகலி மன்னனாகிய ஞானசம்பந்தன்


பந்தன தமிழ்கொடு சிவபுர நகருறை
PANTHANA Tamil kodu siva pua nager yurai

Who has praised lord Siva with prayer tamil songs and whose residential place is Siva puram
தமிழைக் கொண்டு சிவபுர நகரில் உறையும்


எந்தையை யுரைசெய்த இசைமொழி பவர்வினை
Eanthaiyai yurai seitha easai moli baver venai

Who is my father lord Siva and those prayer songs are chanted and then pray lord Siva and those disciples bad deeds are
எந்தையைப் போற்றி உரை செய்த இவ்விசை மாலையை ஓதி வழிபடுபவர் வினைகள்


சிந்திமு னுறவுயர் கதிபெறு வர்களே.
Sinthi munn yura yuyar gathi peruvar galeea

Remove beforehand and then got upper world easily
முற்பட்டு நீங்க உயர் கதி பெறுவார்கள்

திருச்சிற்றம்பலம்

July 31, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: