OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUBALA MANNI PADI KARAI

ganesheit March 30, 2019

22 திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை

THIRUBALA MANNI PADI KARAI

NAMBI AARRORER PRAISED THE LARD SIVA IN CHITHAMBARAM temple place and then went to thirukarupariyaloor and prayed and then ultimately entered in to Thiru pala Mani padikarai and where he sang the following songs

In this decade describes lard Siva’s glory and that temple greatness is elaborately stated here

   நம்பி ஆரூரர் திருத்தில்லையை வணங்கி திருக்கருப்பரியலூரும் தொழுது பரவி திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை அடைந்து போற்றிப் பரவியது இத்திருபதிகம்.

  இந்தப் பதிகம் இறைவன்  பெருமையும் தவபெருமையையும் கூறுதல்

  1. முன்னவன் எங்கள்பிரான் முதல்

MUNNAVAN ENGAL PIRAAN MUTHAL

He is prime and first person to this world

எல்லாருக்கும் முன்னே உள்ளவரும் தனக்கு முன்னுள்ள


காண்பரி தாயபிரான்

KAAN PARI THAAYA PIRAAN

But he is abstract form existing in this world and he is leader to all

பொருள் இல்லாதவனும் யவரினும் தலையாயவனும்


சென்னியில் எங்கள்பிரான் திரு

SENNIYIL ENGAL PIRAAN THIRU

He is always dwelling in to our mind

எஙகள் தலையில் எப்பொழுதும் குடி கொண்டு இருப்பவனும்


நீல மிடற்றெம்பிரான்

NEELA MIDAR REM PIRAAN

The lovely dark color throat possessed lard Siva

அழகிய நீல கண்டத்தை உடையவனும்


மன்னிய எங்கள்பிரான் மறை

MANNIYA ENGAL PIRAAN MARAI

He is ever permanent form existing in this world

என்றும் அழியாது நிலை பெற்று இருப்பவனும்


நான்குங்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்

NAAN KUNG KAL AAL NILAR KEELP

The four veethass are propagated under the papal tree shadow

நான்கு வேதங்களையும் கல்லால மர நிழலிலிருந்து


பன்னிய எங்கள்பிரான் பழ

PANNIYA ENGAL PIRAAN PALA

To saints and who is also my leader and then descended in this world

சொல்லியவனாய் எங்கள் தலைவனுமாய் இறைவன் எ

ழுந்தருளி இருப்பது


மண்ணிப் படிக்கரையே

MAANIP PADIKARAIYEA

That temple place is thiru manni padi karai

திருப்பழ மண்ணில் படிக்கரை என்னும் தலமே

அண்ட கபாலஞ்சென்னி அடி

ANDA KAPAALANJ SENNI ADI

The garland form of skulls are adorned on the head place by lard Siva and whose feet

திரண்ட தலையை அணிந்த முடியினை உடைய சிவபெருமான் திருவடிகளில்


மேல்அலர் இட்டுநல்ல

MEL ALAR ITTU NALLA

Good disciples are placed flowers under his feet

நல்ல அடியார்கள் மலர்கள் இட்டு


தொண்டங் கடிபரவித் தொழு

THONDANG KADI PARAVITH THOLU

That disciples are before him and in third person form prayed and conducted poojaas

அந்த அடிகளை வணங்கி முன்னிலையாகவும் படர்க்கையாகவும் துதித்து


தேத்திநின் றாடுமிடம்

THEETH THI NIN RAADUM IDAM

And dancing place it is

ஆடுகின்ற தம்


வெண்டிங்கள் வெண்மழுவன் விரை

VEN DINGKAL VEN MALUVAN VIRAI

The white moon adorned and white malu force carried on hand and fastly applied it and then

வெண்மையான பிறையை அணிந்தவனும் வெள்ளிய மழுவை ஏந்தியவனும் பகைவர் மேல் விரைதல் பொருந்திய


யார்கதிர் மூவிலைய

YAAR KATHIR MOO VILAIYA

The glittering form of three tipped soolam carried on hands

ஒளியை உடைய மூலிலை வேலை (சூலத்தை) உடைய


பண்டங்கன் மேயவிடம் பழ

PANDANGKAN MEAYA VIDAM PALA

And he is always dancing pandarangam dance and then

பண்டரங்கம் என்னும் கூத்தினை உடையவனும் ஆகிய அப்பொழுது


மண்ணிப் படிக்கரையே

MANNIP PADIK KARAIYEA

Who is willingly descended place is thiru pala manni padikarai temple place

விரும்பி எழுந்தருளி இருக்கின்றதும் ஆகிய இடம் திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலமே

ஆடுமின் அன்புடையீர் அடிக்

AADUMIN ANBUDAI YEER ADIK

Those who are love towards lard Siva you may dance with love showering form and those who are his disciples

அன்புடையவர்களே அன்புக் கூத்தினை ஆடுங்கள் தொண்டராய் உள்ளவர்களே


காட்பட்ட தூளிகொண்டு

KAAT PATTA THOOLI KONDU

And those who are lard Siva’s slaves whose feet dust collected and adorn it

சிவபெருமானது திருவடிக்கு ஆட்பட்டவர்களது அடியில் உள்ள பொடியை


சூடுமின் தொண்டருள்ளீர் உம

SOODUMIN THONDAR ULEER UMA

And you may adorn it and those fast attachment with lard you may adorn his feet on your head by lard Siva

கட்டிக் கொள்ளுங்கள் பக்தராய் உள்ளவர்களே உம் மலரோடு


ரோடெமர் சூழவந்து

UMARO DEMAR SOOLA VANTHU

எம்மவரும் சூழ ஒன்று கூடி

And then encircled form clubbed there


வாடுமிவ் வாழ்க்கைதன்னை வருந்

VAADU MIV VAALKKAI THANNAI VARUNTH

To be got leaned because of this life day to day problems and then submerged in to it

மனம் மெலிதற்குக் காரணமான இந்த வாழ்க்கையில் கிடந்து


தாமல் திருந்தச்சென்று

THAA MAL THIRUNTHACH SENDRU

And then not get sorrow you may proceed through lard Siva’s feet

வருந்தாமல் நன்கு சென்று


பாடுமின் பத்தருள்ளீர் பழ

PAADU MIN PATHTHAR ULLEER MALU

You may sing the glory of lard Siva

பாடுங்கள் பக்தர்களாக உள்ளவர்களே நீங்கள்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MANNIP PADI KARAI YEEA

You may sing this temple named manni padi karai

திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரையைப் பாடுங்கள்

அடுதலை யேபுரிந்தான் அவை

ADUTHA LAIYEA PURITH THAN AVAI

To destroy that three castles which is liked by lard Siva

உலகத் தொகுதியை அழித்தலை விரும்பியவனும்


அந்தர மூவெயிலும்

ANTHARA MOO VEYILUM

That space place wandering three castles

வானத்தில் திரிந்த மூன்று மதில்கள்


கெடுதலை யேபுரிந்தான் கிள

KEDU THALAI YEA PURIN THAAN KILA

To like to destroy

கெட்டு ஒழிதலை விரும்பி


ருஞ்சிலை நாணியிற்கோல்

RUNJ SILAI NAANIYIR KOL

In the bow place arrow is put to shoot it

வில் நாணில் அம்பைப் பூட்டுதலை விரும்பியவனும்


நடுதலை யேபுரிந்தான் நரி

NADU THALAIYEA PURINTHAAN NARI

The fox tasted the skull flesh so that saliva spill over there

நரி உமிழ்ந்த் எச்சியாகிய


கான்றிட்ட எச்சில்வெள்ளைப்

KAANRITTA ECHCHIL VELLAIP

And then the white skull is left over there

வெண்மையான அழிந்த தலையை


படுதலை யேபுரிந்தான் பழ

PADU THALAIYEA PURITH THAAN MALU

Which is liked by lard Siva to keep it as begging bowel whose descended place is

விரும்பியவனும் ஆகிய இறைவன் எழுந்தருளி இருக்கும் இடம்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MAANIP PADIK KARAI YEEA

That temple place named thiru padikari

திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலமே

5. உங்கைக ளாற்கூப்பி உகந்

UNGAIKA LAAR KOOPPI UKANTH

You have raise your hand in folded form

உங்கள் கையில் துதித்து


தேத்தித்தொழு மின்தொண்டீர்

THETH THITH THOLU MIN THON DEER

And then pray lard Siva that type of humble disciple you are

கைகள் கூப்பித் தொழுங்கள் தொண்டர்களே


மங்கையொர் கூறுடையான் வா

MANGAI YOR KOORU YUDAIYAAN VAA

Lardess yumadevi is kept left part of body

உமையை ஒரு கூறில் உடையவனும்


னோர்முத லாயபிரான்

NOR MUTHALAAYA PIRAAN

He is prime lard to deevass and their leader

தேவர்களுக்கு முதல் பொருளாக உள்ளவனும் தலைவனும்


அங்கையில் வெண்மழுவன் அலை

ANGAIYIL VEN MALUVAN ALAI

On the right hand malu battle force carried form

அங்கையில் வெள்ளிய மழுலை உடையவனும்


யார்கதிர் மூவிலைய

YAAR KATHIR MOO VILAIYA

The killing instinct filled that three leaves soolam battle force in glittering form

கொல்லுதலைப் பொருந்திய ஒளியை உடைய முத்தலை வேளை

பங்கய பாதனிடம் பழ

PANGAYA PAATHA NIDAM PALA

The lotus flower like feet possessed

தாமரை மலர் போலும் பாதங்களை உடையவனும்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MANNIP PADI KARAIYEA

That lard residential place is thiru pala Mani padi karai

ஆகிய இறைவன் இடமாகிய திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரையையே ஆகும்

செடிபடத் தீவிளைத்தான் சிலை

SEDI PADATH THEE VILATH THAAN SILAI

The stones are used to construct the three castles, from it wrong acts are emanated

கற்கள் பொருந்திய கோட்டைகளில் தீமை உண்டாகத்


யார்மதிற் செம்புனஞ்சேர்

YAAR MATHIR SEM PUNANJ SEEAR

So that it is put into fire and then the good pasture land grassing form of

தீயை எழு வித்தவனும் நல்ல புனங்களில் மேய்வதாகிய


கொடிபடு மூரிவெள்ளை எரு

KODI PADU MOORI VELLAI ERU

That bull emblem studded that mighty powerful male bull

தனது கொடியில் பொருந்திய வலிய எருதாகிய ஆனேற்றை


தேற்றையும் ஏறக்கொண்டான்

THET RAIYUM ERAK KONDAAN

He has used that bull as his travelling medium

ஏறுதற்கு ஊர்த்தியாகக் கொண்டவனும்


கடியவன் காலன்றன்னைக் கறுத்

KADI YAVAN KAALAN DRANNAIK KARUTH

With lard Siva’s feet the wild death god ema is kicked and then killed

பாதத்தால் கொடிய வலிய காலனைக் கய்ந்தவனும்


தான்கழற் செம்பவளப்

THAAN KALAR SEM PAVALAP

The color coral like sacred body

செவ்விய பவளம் போலும் திருமேனியை


படியவன் பாசுபதன் பழ

PADIYAVAN PAASU PATHAN PALA

That lard Siva the battle force passu patham carried on his hand in that appearance form of

உடையவனும் பாசுபத வேடத்தாலும் ஆகிய இறைவன்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MAANIP PADI KARAI YEEA

That lard Siva is descended place is thiru padi mannikarai temple

எழுந்தருளி இருப்பது திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலமே

7. கடுத்தவன் தேர்கொண்டோடிக் கயி

KADUTH TAVAN THEAR KON DOODIK

The assura named ravana whose chariot is stopped by the kailai hills
அரக்கனும் தேரைச் செலுத்திக் கொண்டு சென்று அதனைத் தடுத்தார்

லாயநன் மாமலையை

KAYI LAAYA NAN MAA MALAIYAI

On seeing it got angry so that to remove it

சினங் கொண்டவனாய்க் கயிலாயமாகிய நல்ல பெரிய மலையை


எடுத்தவன் ஈரைந்துவாய் அரக்

EDUTH THAVAN EERAI NTHU VAAI ARAK

Who has tried to lift that Ravana’s ten head and ten mouths are cried with pain

எடுத்தவனும் ஆகி இராவணனது பத்து வாய்களும் பத்து தலைகளில்


கன்முடி பத்தலற

KANMUDI PATH THALARA

And simultaneously cried

பொருந்திய வாய்கள் அலறும்படி ஆக்கியவனும்


விடுத்தவன் கைநரம்பால் வேத

VIDUTH THAVAN KAI NARAM BAAL VEDHA

Afterwards with his hand veins he has created veena musical instrument

பின்பு அவன் கை நரம்பாகிய வீனையில்


கீதங்கள் பாடலுறப்

KEE THANGKAL PAADALOORAP

And then tuned it and then sang samaveetha

வேதத்தோடு கூடிய இசைகளைப் பாட

VEDHATH THODU KOODIYA ISAI KALAIP PAADA

That veetha with it sang songs to appease lard Siva


படுத்தவன் பால்வெண்ணீற்றன் பழ

PADUTH THAVAN PAAL VEN NEET RAN PALA

And then forgives his sins and then gave so many favor to him

அவனை நலத்தில் பொருந்தச் செய்தவனும்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MANNIP PADI KARAIYEA

That lard descended place is thiru padi karai manni place

எழுந்தருளி இருப்பது திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலமே

திரிவன மும்மதிலும் மெரித்

THIRIVANA MUMMATHILUM MERITH

In the space place wandering three castles are destroyed by fire
இடம் பெயர்ந்து திரிவனவாகிய மூன்று மதில்களை எரித்தவனும்

தான்இமை யோர்பெருமான்

THAAN IMAIYOOR PERUMAAN

He is leader to deevass who easily attained with love and then Bharama and Thirumal

தேவர்களுக்குத் தலைவனும் அடைதற்கு அன்புடைய திருமாலும்


அரியவன் அட்டபுட்பம் மவை

ARIYAVAN ATTA PUTPAM MAVAI

They arrayed with eight varieties of flowers

பிரமனும் அட்டபுஷ்பங்களால்


கொண்டடி போற்றிநல்ல

KONDADI POTRI NALLA

In his feet place conducted poojas

திருவடியில் அருசித்தும் திரு


கரியவன் நான்முகனும் மடி

KARI YAVAN NAAN MUGANUM MADI

Thirumal and Bharma are tried to search feet and head

மால் நான்முகனும் அடியும்

யும்முடி காண்பரிய

MADIYUM MUDI KAAN PARIYA

But unable to see it
முடியும் காணமாட்டாத

பரியவன் பாசுபதன் பழ

PARIYAVAN PAASU PATHAM PALA

That infinitive form of lard Siva who has possessed the battle force appearance

அளவிறந்தவனும் பாசுபத வேடத்தை உடையவனும் ஆகிய இறைவன்


மண்ணிப் படிக்கரையே

MAANIP PADI KARAIYEA

That lard descended place is thiru padi manni karai

எழுந்தருளி இருப்பது திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலமே

9. வெற்றரைக் கற்றமணும் விரை

VEN RARAIK KATRA MANNUM VIRAI

To cut the lust filled mind so that in necked form of appearance and then consumed poison as his food


மிகுந்த பற்றுக்களை அறுத்தல் பொருட்டு உடையில்லா அரையினை நஞ்சினை உண்ணும் உணவு உடையவரும்

யாதுவிண் டாலமுண்ணும்

YAA THU VINDAALUM MUNNUM

In the waist place there no dress in that way he is not appeared in samana form

அரையினை உடை இலாதவரை போன்ற வேடத்திலே  உள்ள சமணர் மனம் விரையாது நீங்கி


துற்றரைத் துற்றறுப்பான் துன்ன

THUTRAITH THUT RUPPAAN THUNNA

So that he has tied low in cloths

கீளோடு பிணைத்தலை உடைய கோவன ஆடையை


ஆடைத் தொழிலுடையீர்

AADAITH THOLIL UDAIYEER

In that way appeared disciples

அணிந்த தொண்டர்களே


பெற்றரைப் பித்தரென்று கரு

PET RARAITH PITH THARENDRU KARU

The bull as his chariot to travel that lard Siva

எருதாகிய ஊர்தியை உடையவருமாகிய சிவபெருமானாரை


தேன்மின் படிக்கரையுள்

THEN MIN PADIKARAIYUL

So on seeing it and do not consider him as lunatic person

அது போல்வனவற்றை நோக்கிப் பித்தரென்று


பற்றரைப் பற்றிநின்று பழி

PATRARAIP PATRI NINDRU PALI

And do not think over him in that low graded form

இகழ்ச்சியாக நினையாதீர்கள் திருப்பழ மண்ணிப் படிக்கரையும் கோயில்


பாவங்கள் தீர்மின்களே

PAAVANG KAL THEER MIN KALEA

Lard Siva who has descended in the thiru padikarai temple place and you may pray him and then get out from sins and curse

கொண்டிருக்கும் அவரையே துணையாகக் பற்றி நின்று பழிபாவங்களில் இருந்து நீங்குவது

1 0 பல்லுயிர் வாழுந்தெண்ணீர்ப் பழ

PALUYIR VAALUNTH THEN NERIP PALA

So many living beings are dwelling in the clear water filled place of

பல உயிர்கள் வாழ்கின்ற தெளிந்த நீரை உடைய திருப்பழ


மண்ணிப் படிக்கரையை

MANNIP PADI KARAIYAI

The temple place of thiru manni padi karai

மண்ணிப் படிக்கரை என்னும் தலத்தை


அல்லியந் தாமரைத்தார் ஆ

ALLIYANTH THAA MARAITH THAAR

The inner petals from it tied the lotus flower garland adorned by Nambi aarrorer

அக இதழ்களை உடைய தாமரை மாலையை அணிந்த நம்பி ஆரூரன்


ரூரன் உரைத்ததமிழ்

AARURAN URAITHTHA TAMIL

Who has glorified form of composed the above the Tamil poems

புகழ்ந்து சொன்ன இத்தமிழ் பாடலை


சொல்லுதல் கேட்டல்வல்லா ரவர்க்

SELLUTHAL KETTAL VAL LAAR AVARK

Those who sang it and those who heard it in that mannerism filled persons

சொல்லுதலும் கேட்டலும் வல்லவராகிய அத்தன்மையர்க்கும்


குந்தமர்க் குங்கிளைக்கும்

KUN THAMARK KUNG KILAIKUM

And those who are going pro with him and his relatives

அவரைச் சார்ந்த உள்ளார்க்கும் அவ்வற்றாரைப் பற்றி வரும் சுற்றத்தார்க்கும்


எல்லியும் நன்பகலும் மிடர்

ELLIYUM NAN PAKALUM MIDAR

In the night and day time

இரவிலும் நல்ல பகலிலும் சொல்


கூருதல் இல்லையன்றே

KOORU THAL ILLAI YANDREA

They will not be affected by any sorrow

துன்பம் மிகுதல் இல்லை

OM THIRUCHITRAMBALAM

March 30, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: