OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUPPANDI PATHIGAM

ganesheit February 23, 2019

36. திருப்பாண்டிப் பதிகம் – சிவானந்த விளைவு 

THIRUPPANDI PATHIGAM

(தில்லையில் அருளியது – கட்டளைக் கலித்துறை) 

 Lard Sivain the name of Somasundarapondiya who has prevailed on Manikkavasar and then taken him as his slaveand then Manikavasager got immense happiness andbliss( which can’t be explainedby wards and there is no wards to explain it)

 He calls all the world people to experience the same and what he has attained

The lardhas go over the southern part of Tmilnadu on the horse back travelling form and he saw it in astonished form so he sang the following songs

 Hegot Siva Anantha (sichithaanantham)

Manikkavasager who has adorned with sacred ashes and Ruthratcha seeds and saffron color lower dress and always praise lardSiva with songs and he has lost this ego state and got Sivabotham( Siva state of mind)

 Hecalls all the true devotes onceagain toget that state of mind and whathe got and the same is tried to give other devotees in poem form
சோம சுந்தர பாண்டியனாகிய சிவபெருமான் தம்மை ஆட்கொண்டதையும் அதனால் தாம் பெற்ற சிவானந்தத்தையும் கூறி அதை அனைவரும் பெறுமாறு அழைப்பது

திருவேடம் தாங்குதலும் சிவன் கழல் பேணுதலுமே இன்பம் என்றுஉறுதிகொண்டமையால் இதில் தற்போதம் கெடச் சிவபோதமேநிற்கும் நிட்டையைஉணர்த்துகின்றார்.

          பத்துப் பாடல்களில் சிவானந்தவிளைவுஎலும்பும் ஊனும் உள்ளமும் உருக்குதலையும்,குதிரைவீரனாகவேஎண்ணிமொத்தமீனவனுக்கும் (பாண்டியஅரசனுக்கும்) அறிய இயலாதஆண்டவன் இயல்புகளையும்,இறைவன் அடியார்க்குவீடுபேறு (மூல பண்டாரம்) வழங்கும் வள்ளண்மையையும் பலமுறைகளால் உணர்த்திமுந்துமின் ,சேர்மின்,சிக்கெனச் சேர்மின் எனஅடியார் அன்பர்களுக்குஅறிவிக்கும் உபதேசமாகஅமைந்திருத்தல் காண்க.

பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற் காரமுதாம் 

PARUVARAI MANGAITHAN PANKARAI PAANDIYARKU AARAMUTHAAM

 The big Himalayas king whose daughter is Yumadevi and lard Siva married her and gave left part of his body and he is pandiya king and he is rare form of nectar which is got by me

பருத்த மலையாகிய இமயமலை அரசன் மகளான உமாதேவியாரை ஒரு பாகமாகக் கொண்டவரும் பாண்டிய மன்னருக்கு கிடைத்தற்கு அரிய அமுதம் கிடைத்தால் போல இனிக்கும்


ஒருவரை ஒன்றுமில்லாதவ ரைக்கழற் போதிறைஞ்சித் 

ORU VARAI ONDRUMILAA THAVARAI KALALPOTHU IRAINJI

 He is the only the prime god he is no figure form and who do not have any belongings

ஒருவரும் தனக்கென்று உருவம் குலம் ஒன்றும் இலாதவரும் அடியேன் திருவடித்தாமரை வணங்குவதால்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட சேவகனார்

THERIVARA NINDRU YURUGI PARIMEER KONDA SEVAKANNAR 

 He has appeared before meand then melted my heart and he has descended in this world as horse hero who is lard Siva

வெளிப்பட்டு நின்று மனத்தை உருக்கிக் குதிரை மேல் எழுந்தருளி வந்த வீரரும் ஆகிய சிவபெருமான்


ஒருவரை யன்றி உருவறியா தென்றன் உள்ளமதே. 526 
ORUVARAI ANDRI YURUYU ARIYAATHU ENTHAN YULLAMATHEEA

 I know the only one person who is lard Siva and I do not know any other person and my mind won’t recognize it

ஒருவரை அன்றி வேறு ஒருவர் உள்ளதையும் என் உள் உள்ளம் அறியாது என்றவாறு


சதுரை மறந்தறி மால்கொள்வார் சார்ந்தவர் சாற்றிச் சொன்னோம் 

SATHURAIMARANTHU ARIMAAL KOLVAAR SAARNTHAVAR SAATRI SONOOM

Those persons who are heard this they will forget their mighty powers and converted in to ganna lunatic person so put before the whole world in trumpet beating form

இதனைக் கேட்டு வந்தவர்கள் தம் சாமர்த்தியத்தை மறந்து ஞானப் பித்து கொள்வர் என்றவாறு ஆகையால் இந்த உண்மையை பறைசாற்றிச் சொன்னோம்


கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை கைப்பிடித்துக்

KATHIRAI MARAITHANNA JOOTHI KALUKKADAI KAI PIDITHU

 The fighting instrument named kalukkadai which is carried by lard Siva in his hand and it is shadowed the sun light that glittering form lard Siva appeared in this world

சூரியனையும் மறைத்தல் ஒத்த பேரொளிப் பிழம்பினனும் தாற்றுக் கோலைக் கையில் ஏந்தி  


குதிரையின் மேல்வந்து கூடிடு மேற்குடி கேடுகண்டீர்

KUTHIRAIYIN MEEAL VANTHU KUUDIDU MEL KUDIKEEDU KANDEER

He has descended on the back of horse and then mingled with us so that our next birth will be terminated and it will run away from us and in this way he removed our family lust

குதிரையின் மேல் எழுந்தருளி வந்து நம்மை கூடுவாயாயின் மறுபிறப்பு தானே ஓடும் வண்ணம் தடுப்பன் அதனால் நமக்குக் குடிகேடாம் காணுங்கள்


மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப் போட மறித்திடுமே. 527 
MADHURAIYAR MANNAN MARUPIRAPPU OODA MARITHTHIDUMEA

 So the Madurai Pandiya king who will chase away our re birth

மதுரையர் மன்னனுமாகிய சிவபெருமான் மறுபிறப்பு தானே ஓடும் வண்ணம் தடுப்பன்


நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற நெஞ்சங்கொண்டீர் 

NEEINBA VELLATHUL NEENTHI KULIKINDRA NENJAM KONDEER

 You will be in the mentality of swimming in the happy sea and enjoyed it

இன்ப வெள்ளத்தில் நீந்திக் குளிக்கின்ற எண்ணம் படைத்தவர்காளகிய நீங்கள்


பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட பாண்டியனார் 

PAARINBA VELLAM KOLA PARIMEEL KONDA PANDIYANAAR

 The upper world happiness is flooded in this worldso that he hasdescended in this world aspandiya king on the back of horse

வீட்டு உலகமாகிய பேரின்ப வெள்ளத்துள் இந்த பூமி முழுவதும் பேரின்ப வெள்ளம் பாயக் குதிரையின் மேல் எழுந்தருளி வந்த பாண்டியன் ஆகிய சிவன்
ஓரின்ப வெள்ளத்துருக்கொண்டு தொண்டரை உள்ளங் கொண்டார் 

ORINBA VELLATHU YURUK KONDU THONDARAI YULLAM KONDAAR

 He is wonderful and unique god who has descended with deity form so as to give heaven to true devotees

ஒப்பற்ற இன்ப வெள்ளமாகிய திருவடி கொண்டு மெய் அடியார்களை ஆட்கொள்ளத் திரு உள்ளம் பற்றினார்


பேரின்ப வெள்ளத் துட் பெய்கழ லேசென்று பேணுமினே. 528 
PEERINBA VELLATHUL PEIKALALEA SENDRU PEENUMINEA

 His feet are guiding us to get rid of day to day problems so you go and tightly cling his feet

பேரின்ப வெள்ளத்துள் செலுத்தும் திருவடியைச் சென்று இறுகப் பற்றுங்கள் என்றவாறு
செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின் தென்னன் நன்னாட்டு 

SERIYUM PIRAVIKU NALLAVAR SELLAN MIN THENNAN NALNAATTU

 Those good people do not trap the repeated birth and death and you may enter in to Pandiya kingdom(heaven)

செறிகின்ற பிறவிக்கு நல்லவர்களே செல்லாதீர்கள் பாண்டியன் உடைய நல்ல நாட்டிற்கு


இறைவன் கிளர்கின்ற காலமிக் காலம் எக் காலத்துள்ளும்

IRAIVAN KILAER GINDRA KAALAM IKKAALAM EAK KAALATHULLUM

 Lard Siva will fight war with ignorance no it is appropriate time to enter his world

இறைவன் ஆகிய சிவபெருமான் எக்காலத்துள்ளும் கிளர்ந்து போருக்கு எழுகின்ற காலம் இக்காலம்  
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த மாக்கடவி

ARIVYON KATHIRVAAL YURAIKALITHU AANATHA MAAKADAVI

 The light emanating ganna sward istaken away from the cover and then driven away horse

Come and confront

 Those who come and confront him he will slash the repeated births in this world

எதிர்ப்பட்டாருடைய பிறப்பை இப்பெரிய பூமியில் கிடந்து புரளும்படி வெட்டி வீழ்த்துவான் ஆகையால்


காலமுண்டாகவே காதல்செய் துய்மின் கருது அரிய

KAALAM YUNDAAKAVEA KAADHAL SEITHU YUIMMIN KARUDHU ARIYA

 It is not to be imagining that good time has arrived so put your love towards lard and get upliftment in life

எண்ணவும் முடியாத நல்ல காலம் கிடைத்தபோதே இறைவன் மீது அன்பு செலுத்தி உய்யுங்கள் எண்ணவும் முடியாத  


ஞாலமுண்டானொடு நான்முகன் வானவர் நண்ணரிய 

GNAALAM YUNDA NOODU NAANMUGAM VAANAVAR NANARIYA

Thirumal who has swallowed this big world with his mouth and Bharma and other deevass are unable to approach him

உலகத்தை உண்ட பெரு வாயினான் ஆகிய திருமாலும் நான்கு முகங்களை உடைய பிரம்மாவும் ஏனைய தேவர்களும் அணுகுவதற்கு அரிய


ஆலமுண்டான்எங்கள் பாண்டிப்பிரான்தன் அடியவர்க்கு

AALA MUNDAAN ENGAL PANDI PIRAANTHAN ADIYAVARKU 

 Lard Siva who has consumed wild poison which is emanated from the sea and who is giving to his disciples

ஆலகால விஷத்தைப் பருகிய பெருமான் ஆகிய எமது பண்டிப்பிரான் தன் அடியவர்


மூலப்பண்டாரம் வழங்குகின்றான்வந்து முந்துமினே. 530 
MOOLA PANDAARAM VALANGUKINDRAAN VANTHU MUNTHUMINEA

He gives fixed deposit to his disciples you may move fastly toget as first person

சேம நதியை வழங்குகின்றான் வந்து முந்துங்கள் என்றவாறு


ஈண்டிய மாயா இருள்கெட எப்பொரு ளும் விளங்கத் 

EENDIYA MAAYAA IRULKEDA EPPORULUM VILANGA

The ever increasing maya ignorance to be eradicated and all the things are seenin clear form

செறிந்ததும் மாயை ஆனதும் ஆகியஅறியாமை ஒழிய எல்லாப் பொருட்களும் நன்கு விளங்க


தூண்டிய சோதியை மீனவனுஞ் சொல்ல வல்லன் அல்லன் 

THOONDIYA JOTHIYAI MEENAVANUM SOLLA VALLAN ALLAN

 Lard Siva who hasentered in to me in light form and allowed me to see this visual eye form and allowed me to enjoy it that matter is not explain with wards

அடியேனை உள்புகுந்து தூண்டிய ஜோதிவடிவான சோமசுந்தரப் பெருமானை நேரில் வந்து ஊனக் கண்ணும் கண்டு அனுபவிக்க பாண்டியனும் விளைந்த தம் அனுபவமும் இன்னாது என்று சொல்ல வல்லமை படைத்தவன் அல்லன்


வேண்டிய போதே விலக்கு இலை வாய்தல் விரும்புமின்தாள் 

VEENDIYA POTHEA VILAKKUILLAI VAAITHAL VIRUMBU MINTHAAL

 To see him whenever you want and there is no restriction to see him so you like to get his feet

அவனை நான் காண வேண்டிய பொழுது காண்பதற்குத் தடையேதும் இல்லையாம் ஆதலால் திருவடி பெறுதலை விரும்புங்கள்


பாண்டிய னாரருள் செய்கின்ற முத்திப் பரிசிதுவே. 531 
PANDIYANAAR ARUL SEIKINDRA MUTHTHIP PARISU ITHUVEA

 The Pandiya king is giving to his devotes in praise form the moksha (heaven)

பாண்டியப் பெருமான் அடியார்களுக்கும் அருள்கின்ற முக்திபரிசு இதுவே


மாய வனப்பரி மேல்கொண்டு மற்றவர் கைக்கொளலும்

MAAYA VANAPARIMEL KONDU MATRUAVAR KAIKOLALUM

 In maaya forest living lard Siva who is descended on the back of horse and all are accepted as his disciples

மாயமான காட்டில் வாழும் குதிரையின் மேல் எழுந்தருளி வந்து ஏனையோர்களை ஏற்றுக் கொண்டவுடன்  


போயறும் இப்பிறப் பென்னும் பகைகள் புகுந்தவருக்கு

POI ARUM IPPIRAPU ENNUM PAGAIGAL PUGUNTHAVARUKU

Those who surrender under lard Siva’s feet the birth of enemy will be gone away

இந்தப் பிறவி என்னும் பகைகள் நீங்கும் நம்மை வந்து அடைந்த வருக்கும்  


காய அரும்பெருஞ் சீருடைத் தன்னரு ளே அருளுஞ்

AAYA ARUMPERUNG SEERUDAI THAN ARULEA ARULUM

 The big honor of giving his golden feet in this way he will bless us

பெறுதற்கு உரிய பெரிய சிறப்பினை உடைய நமது திரு அருளே அருள்வான்  


சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி சேர்மின்களே. 532 
SEEYANEDUM KODAITH THENNAVAN SEVADI SEERMINKALEA

The good philanthropist under his feet you may surrender

செம்மையாகிய பெரிய கொடைத்தன்மை வாய்ந்த பாண்டியபிரான் திருவடியைச் சென்று அடையுங்கள் என்றவாறு 


அழிவின்றி நின்றதோர் ஆனந்த வெள்ளத் திடையழுத்திக்

ALIVINDRI NINARATHOOR AANANTHA VELLATHIDAI ALUTHTHI

 In the permanent and wonderful feet of happy flood the disciples are sub merged

நிலைத்ததும் ஒப்பற்றதும் ஆன ஆனந்த வெள்ளத்தில் அடியார்களை வெள்ளத்திடை அழுத்திக்  


கழிவு இல் கருணையைக் காட்டிக் கடிய வினையகற்றிப்

KALIYUUILL KARUNAIYAI KATTI KADIYA VINAAIAKATRI

He puts permanant grace on us and sins are removed on our part

என்றைக்கும் நீங்காத கருணையைச் செய்து தீவினை களைப் போக்கி  


பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப் பெரும்பதமே

PALA MALAM PATRUARUTHU AANDAVAN PAANDI PERUMPATHAMEA

 The good old ego impurities are permanently coming in to our birth and death which are terminated and who has taken us as his slaves and not only his feet to pray but also

இவை அனைத்திற்கும் காரணமான பிறவிகள் தோறும் தொடர்ந்து வரும் பழமையான ஆணவ மலத் தொடர்பை அறுத்து ஆண்ட முதல்வன் பாண்டிப் பெரும் பதத்தை மட்டும் அல்லாமல்


முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று முந்துமினே. 533 
MULUTHU YULAGUM THARUVAAN KODAIYEEA SENDRU MUNTHUMINEA

He will give the whole world as gift to us so as to get it you must stand in the queue

உலகம் முழுவதையும் கொடையாக வழங்கி அருளுவான் அதனைப் பெறுதற்கு வந்து முந்துங்கள் என்றவாறு


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந் நீர்கடக்கப்

VIRAVIYA THEEVINNAI MEELAI PIRAPU MUNNER KADAK KA 

 Whatever we do it is mingled with bad deeds so as to avoid it the repeated birth you must surrender under lard Siva’s feet and then get heaven

கலந்த தீவினைகளால் விளையும் இனிவரும் பிறப்பாகிய கடலைக் கடந்து கரை ஏறுவதற்காக


பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம் பாண்டியனார் 

PARAVIYA ANBARAI ENBU YURUKUM PARAM PAANDIYANAAR

Those who pray under lard Siva’s feet their bones are melted and taken as his disciple who is Pandiya king (lard Siva)

வழிபட்ட அடியார்கள் எலும்பையும் உருகப்பண்ணி ஆட்கொள்ளும் மேலான பாண்டியப் பெருமான்


புரவியின் மேல்வரப் புந்திக் கொளப் பட்ட பூங்கொடியார்

PURAVIYIN MELVARA PUNTHI KOLLAPPATTA POONGKODIYAAR

On the back of horse lard Siva descended on seeing it by the ladies whose mind are attracted

குதிரையின் மேல் எழுந்தருளி வர அதனைக்கண்டு அறிவு கவரப்பட்ட பூங்கொடி போலும் பெண்கள்  


மரவியல் மேல்கொண்டு தம்மையும் தாம் அறியார் மறந்தே. 534 
MARAIYAL MELKONDU THAMAIYUM THAAMARIYAAR MARANTHEEA

They lost their control and stood like tree and they do not know who they are

தம் வசம் இழந்து மரத்தின் தன்மையை அடைந்து தம்மையே தாம் அறியாதவர் ஆயினார் என்றவாறு


கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களையும் வென்றிருந்து அழகால் 

KUUTRAI VENDRU AANGUAIVAR KOKKALAIYUM VENDRU IRUNTHU ALAKAAL

 To give life toMargadaiya he kicked and killed death god ema and five sense organs are won over and stood there with his wife lardesspavathii lovely appearance manner

மார்க்கண்டேஸ்வரருக்காக எமனை வென்று ஐந்து இந்திரிங்களை வென்று உமா தேவியும் தானுமாக அழகாக


வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும் ஓர் மீனவன்பால்

VEETRURUNTHAAN PERUN DEVIYUM THAANUM OOR MEENAVANPAAL

He has sit beside lardessyumadevi as wonderful pandiya form

விற்றிருந்தார் உமாதேவியுடன் ஒப்பற்ற பாண்டிய மன்னனிடம் நமக்காக ஏற்றுக்கொண்டு அருளி

 
ஏற்றுவந் தாருயி ருண்ட திறலொற்றைச் சேவகனே 

EATRU VANTHU AARYUYIR YUNDA THIRAL OTTRI SEVAKANEEA

 He has accepted us as his disciple and then blessed us and then destroyed our ego state of mind and then got control over our thought and he is the mighty wonderful hero who has conquered our mind

என்னுடைய ஆன்ம போத்தை அழித்து ஆட்கொண்ட வலிமை உடைய ஒப்பற்ற வீரன்


தேற்றமிலாதவர் சேவடி சிக்கெனச் சேர்மின்களே. 535 
THEETRAM ILAATHAVAR SEVADI SIKENAK SERMINKALEEA

 Those who have clear mind you may go and get his feet firmly

தெளிவிலாத மக்களே அவனுடைய சிவந்த திருவடிகளையும் சென்று உறுதியாகப் பற்றுங்கள் என்றவாறு
திருச்சிற்றம்பலம் omthiruchitrambalam


February 23, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: