OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

SETHTHILAAP PATHTHU

ganesheit February 19, 2019

23. செத்திலாப் பத்து 

SETHTHILAAP PATHTHU

சிவானந்தம் – அளவறுக்கொணாமை 
(தில்லையில் அருளியது- 
எண் சீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்) 

கிடைத்த சிவானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் மலங்கள் தடுக்கப் பெற்றதை இழந்த பெருந்துன்பத்தால் இன்னும் இறந்து போகாமல் இருக்கின்றேனே என்று வருந்துவதைக் காட்டுவது இப்பகுதி.

உடலை உறுதியாக கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அதைச் செத்ததற்கு நிகராகப் புறக்கணிக்க வல்லவனுக்கு ஞான பரிபாகம் விரைந்து வருகின்றது

உறுதுணையாகக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அதைச் செத்ததற்கு நிகராகப் பறக்கணிக்க வல்லவனுக்கு ஞான பரிபாகம் விரைவில் வருகின்றது. கிடைத்த சிவன் உடலை ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் மலங்கள் தடுத்தன.  எனவே சிவனை விட்டுப் பிரிந்தேன். சிவனை இழந்த பெருந்துன்பத்தால் இன்னும் இறந்து போகாமல் இருக்கின்றேனே என்று வருந்துவதைக் காட்டுவது. இப்பகுதி உயிர்கள் தாமே பிறப்பதற்குச் சுதந்திரம் இல்லை. அதுபோல் இறப்பதற்கும் சுதந்திரம் இல்லை, உயிர்தானே உடலை விட்டு நீங்க வேண்டும்.


I have got Siva anantham but did not enjoy it because my impurities of five receptors denied it so I got big sorrow but I am yet not died what a potable situation it is those type of experiences are explained here

 Those who are considered this body is dead one while living in this world he will easily get god’s grace

 While Manikavasager stayed in thiru perunthurai where lard Sivadescended in the form of guru and after wards he disappeared

 I am unable tobear this separation from god and what shall I do I amnot dead so in that miserable situation he sang the following poems

 We have got some thing in life and enjoyed it and if we lost it we will get big sorrow. He got god Siva’sfeet rarely because of his bliss.

And in the meantime Manakavasager separated from him

 Any person in this world has no liberty to get birth and just like we have no liberty to kill ourselves it is a sin

 In this body the life must come to an end naturally


பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமுதூறும் 

POIYANEN AKAMNEGA PUGUNTHU AMUTHUURUM

I am liar but my mind melts while god enters into it and live perceptual existence and internally amutham oozing out so that it will give Siva ananthatome

பொய்யை உடைமையாகிய எனது மனம் விலக அதனுள் புகுந்து நித்தியவாழ்விற்கும் ஏற்ற சிவனந்தமாகிய அமுது ஊறும்

புதுமலர்க்கழலிணையடி பிரிந்தும் 

PUDHUMALAR KALAL INAIADI PIRINTHUM

 You have lotus flower like feet and it is adorned it with anklets but I have been separated from your twin feet

புதிய தாமரை மலர்போலும் வீரக்கழலை அணிந்த நின்னுடைய இரண்டு திருவடிகளைப் பிரிந்தும்


கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ 

KAIYANEAN INNUM SEITHILILEN ANTHOO

Alas! I am lower grade person and I am not yet died

கீழ மகனாகிய யான் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ

விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்

VILITHIRINTHU YULLAK KARUTHINAI ILANTHEEAN

 I have consciously with open eye but I lost lard Siva in my mind so I do not know what should I do

கண்விழித்துக் கவனமாக இருந்தும் என் உள்ளத்தில் விளங்கும் கருத்தாகிய இறைவனை இழந்தேன் ஆதலால் நான் செய்வது என்ன என்று அறியேன்  


ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே 

IYANEA ARASEA ARUTPERUNG KADALE

 My dear father and king form you are and grace filled sea form

ஐயா அரசே அருட்பெருங்கடலே

அத்தனே அயன் மாற்கறி யொண்ணாச்

ATHTHANEA AYANMAARKU ARIONNACH

My dear father you are not known form to Bharama and Thirumal

அத்தனே பிரமனும் திருமாலும் அறிய முடியாத  


செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்

SEIYA MENIYANEA SEIVAKAI ARIYEEAN 

 You are red color body I do not know what I should do

சிவந்த திருமேனியை உடையவனே செய்வது அறியேன்

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 398
THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANE 

 You have descended in Thiru perunthurai
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே 

PUTHRUMAAI MARAMAAI PUNALKAALEA

Ant mud house trees and water and wind

புற்றுமாய் மரமாய் நிறையும் காற்றையும்

உண்டி யாய் அண்ட வாணரும் பிறரும்

UNDIYAAI ANDA VAANARUM PIRARUM

 They take above as food and live in this universe and others

உணவாகக் கொண்டு அண்டங்களில் வாழ்பவர்களும் பிறரும்  


வற்றியாரும் நின்மலரடி காணா

VATRI YAARUMNIN MALARADI KANNA

Those who do penance and yoga and get their body dried up but your feet is not seen by them 

யாமும் உடல் உலர்ந்து தவம் பல செய்து நின் மலர்போன்ற திருவடியைக் காணப் பெறாத மன்னனே

மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப் 

MANNA ENNAIOOR VAARTHAIYUL PADUTHU

 My dear king you have controlled me by single ward(om sivayanama om namasivaya) and then taken me as slave

மன்னனே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே அடியேனை ஒரு வார்த்தையினால் கட்டுப்படுத்தி அடிமையாகப் பற்றிக் கொண்ட


பற்றினாய் பதையேன் மனமிக உருகேன்

PATRINAAI PADHAIYEEAN MANAMMIGA URUKEEAN 

 To know that help my mind won’t melt and my mind does not got impulsive and do not say love wards towards others

இந்த உபகாரத்தை அறிந்தும் யான் மனம் பதையேன் இரங்கேன் அன்பு கூறுவேன்

பரிகிலேன் பரியாவுடல் தன்னைச்

PARIKILEEAN PARIYAA UDAL THANNAI

 The body won’t show love towards others

அன்பு செய்த இந்த உடலை  


செற்றிலேன் இன்னுந் திரிதருகின்றேன்

SETRILEEAN INNUM THIRITHARUKINDREEAN

I am not perished and yet in the boiling mode

அழிந்தேன் இன்னும் அழல் உருகினேன்  

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 399

THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANEA  

My dear lard Siva you are dwelling in Thiru perum thurai temple place
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


புலைய னேனையும் பொருளென நினைந்துன்

PULAIYA NEEANAIYUM PORULENA NINANTHUN 

The low graded person Iam but you have considered me as a person

கீழான அடியேனையும் ஒரு பொருளாகத் திருஉள்ளம் பற்றி உனது

அருள்புரிந்தனை புரிதலுங் களித்துத் 

ARULPURINTHANAI PRITHALUM KALITHU

You have given me wonderful blessings in that way god gave me pleasure but Iam in ego state enjoyed in the wrong way

ஈடு இல்லாத் திருஅருள் செய்தாய் அங்ஙனம் நீ அருள் புரிதலும் யான் தருக்கினால் களித்து


தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாகா

THALAIYINAAL NADANTHEEAN VIDAIP PAAKAA

 I am walked with ego and pride filled state my dear lard Siva you have only bull chariot only

தலையினால் நடந்தேன் இடபவகனத்தை உடையவனே  

சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கெல்லாம்

SANGARAA ENNIL VANAVARKU, EALLAAM

 My dear lard sankera the innumerable deevass to all of them 

சங்கரா எண்ணினேன் தேவர்களுக்கு எல்லை


நிலையனே அலைநீர்விடமுண்ட நித்தனே

NILAYANEA ALAINEER VIDAM YUNDA NITHANEA

 You gave permanentplace to your disciples in the heaven but you haveeaten poison emanated from the sea

நிலைபேற்றை அருளுபவனே கடல் நீரில் இடத்தில் தோன்றிய விடத்தை அமுது செய்த  

அடையார்புர மெரித்த 

NITHANEA ADAIYAAR PURAM ERITHA

My dear lard Siva you are ever permanent in this world and you have destroyed opponent three castles by fire

நித்தனே பகைவர்களாகிய திரிபுராதிகளின் முப்புரங்களையும் எரித்த


சிலையனே யெனைச் செத்திடப் பணிவாய்

SILAIYANEA ENNAISETHIDA PANIYAAI

Lard Siva you have carried bow in your hand so please order me to die 

வில்லை உடையவனே ஆதலால் என்னை சாகக் கட்டளை தருவாயாக என்றவாறு

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 400

THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANEA 

 You are residing in Thiru perum thurai temple 
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


அன்பராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார் 

ANBARAAKIMATRUM ARUNTHAVAM MUYALVAAR

 Under your feet your disciples are always shower love to wards you and not to devoid of it and always doing penance more and more

நின் திருவடிக்கண் என்றும் நீங்காத அன்பு உடையவர்களாகி அந்த அன்பு நீங்காது நிலைத்தல் பொருட்டுச் செய்தற்கு அறிய தவத்தைப் பொன்போலும் முயல்பவர்களும்

அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்

AYANUM MAALUM MATRU ALALYURU MELUGAAM

 Bharama and Thirumal and others who are melt down like wax

பிரம்மனும் திருமாலும் மற்றும் தீச்சேர் மெழுகு ஒப்பக் கசியும்

 
என்பராய் நினைவார் எனைப்பலர்

ENPARAAI NINAIVAAR ENNAIPALAR

The bone melting saints are so many in number are continuously praying under your feet

எலும்பை உடையவர்களாக இடைவிடாது தியானிகின்றவர்கள் எத்தனையோ பலர் இருக்க  

நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் காண்டாய்

NIRKA INGUENNAI ETRINUKU AANDAAI 

 But you have descended here I did not do any penance then why do you take me under your control

இங்கு எழுந்தருளி வந்த ஒரு தவமும் ஞானம் இல்லாத அடியேனை எதற்காக அன்பில் ஆட்கொண்டான்


வன்பராய் முருடொக்கும் என்சிந்தை

VANPARAAI MURUDU OKKUM ENSINTHA

 My mind is just like dried and hardened wood form 

அடியேன் என் சிந்தனை வலிய உலர்ந்த மரத்தின் கட்டையை

மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது

MARAKKAN ENSEVI IRUMPINUM VALITHU 

My eyes are dried wood formof stagnant one and my ears are mightier than iron

என் கண் மரக்கண் என் செவியோ இரும்பினும் வலியது வன்மையுடையது


தென்பராய்த் துறை யாய் சிவலோகா

THENPARAAI THURAIYAAI SIVALOGAA

 The lovely thiru paraaithurai temple place you descended and blessed all you areSiva loga lard Siva 

அழகிய திருப்பராய்த்துறை என்றும் ஸ்தலத்தில் எழுந்து அருளி இருப்பவனே

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 401

THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANEA 

 You have taken Thiru perum thrai asyour abode 
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


ஆட்டுத்தேவர் தம் விதியொழிந் தன்பால்

AATUTHDEVARTHAM VITHIOLINTHU ANBAAL 

The bharamaratiriyar who have cursed me to lamp charter but you have been changing that character of fate and you took me and put me under your feet

அடியேன் ஆட்டுத் தன்மை வாய்ந்த தேவர்களாகிய பிரமனாதியர் விதிஒழித்து விதியை அறவே அகற்றி நின் திருவடிக்கண் வைத்த அன்பால்

ஐயனே என்றுன் அருள்வழி யிருப்பேன்

AIYANEA ENRUYUN ARULVAZHI IRUPPEEAN 

My dear lard Siva what way you have showed me inthat way I will go andIam your slave

தலைவா என்று நினது அருள்விட்ட வழியிலே நடப்பவன் அடியேன்


நாட்டுத்தேவரும் நாடரும் பொருளே

NAATTUTH DEVARUM NAADARUM PORULEA

 The Bharamins are unable to see you that rare form you are 

 அந்தணர்களும் தேடி அறிதற்கு அறிய பொருளாக உள்ளவனே

நாதனே உனைப் பிரிவுறா அருளைப்

NADHANEA UNNAI PIRIYURAA ARULAI 

 You are my leader so you must give me your blessings and not allow me to separate from you

ஆதலால் நாதனே உன்னைப் பிரியாத திரு அருளை


காட்டித்தேவநின் கழலிணை காட்டிக்

KATTI DEVANIN KALAL INNAIKAATTI 

my dear god you may show your anklet adorned twin feet

அடியேற்குக் காண்பித்துத் தேவனே நின் வீரக்கழல் அணிந்த திருவடிகள் இரண்டையும் காண்பித்து

காயமாயத்தைக் கழித்தருள் செய்யாய்

KAAYAMAAYATHTHAI KALITHARUL SEIYAAI

 This body has taken rebirth because of previous miss deed so that you remove my bad habits and then bless me

எழுந்த இந்த உடலின் வஞ்சனையைப் போக்கி அருள் செய்வாயாக என்ற வாறு  


சேட்டைத்தேவர்தந் தேவர்பிரானே 

SETTAI DEVARTHAM DEVAR PIRAANEA

 Deevass will do small mischief and you are god’s god

சிறு குறும்பு செய்கின்ற தேவர்களுக்குத் தேவனே

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 402

THIRUPERUNTHURAI MEVIYA SIVANEA

You have taken shelter in thiru perum thrai  
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெரும

அறுக்கிலேன் உடல்துணிபடத்தீப்புக் 

ARUKKILEN YUDAL THUNI PADA THEEPPUKU

I have departedfrom you so Ihave no power to cut this body in to two pieces

உன்னைப் பிரிந்தமையேன் என் உடலை இரண்டு துண்டாக அறுக்கும் ஆற்றல் அற்றேன்

கார்கிலேன் திருவருள் வகையறியேன்

AARKILEEAN THIRUARUL VAGAI ARIYEAN

I will not destroyed my body by plunging in to flames and his blessings are descended on me which is notknown by me

தீயில் பாய்ந்து அமை உறேன் திருஅருள் அடியேன் மீது இருந்த முறையை அறியேன்

 
பொறுக்கிலேன்உடல் போக்கிடங் காணேன்

PORUKILEAN YUDAL POKIDAM KAANEEAN

I do not know where to disuade this body

இந்தஉடலைக் கழிக்கும் இடத்தை அறியேன்  

போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாகா

POTRI POTRI ENPOOR VIDAIPAAKAA

 I have been praising you repeatedly but you have fighting bull as your chariot 


இறக்கிலேன் உனைப்பிரிந்திருக்க

IRAKILEEAN UNNAI PIRINTHU IRUKA 

 I have been separated from you but I do not die

உன்னை பிரிந்து இதுகாறும் இறந்தேன் அல்லேன்

எனசெய்கேன்இது செய்க என்றருளாய்

ENSEIKEEAN ITHUSEIKA ENTRU ARULAAI 

 Even though I have departed from you what will I do to live under your feet happily

உன்னைப் பிரிந்தாலும் பேரின்பத்தோடு வாழ என்ன செய்வேன்


சிறக்கணே புனல் நிலவிய வயல்சூழ்

SIRAIKANEA PUNAL NILAVIYA VAYALSUUL 

 The water is controlled by boundaries and that place surrounded by paddy fields

கரைக்குள் விளங்கும் நீர் பொருந்திய வயல்கள் சூழ்ந்த

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 403
THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANE

In that watersurrounded place is Thiru perunthurai where you are residing

  திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


மாயனேமறிகடல்விடம் உண்ட

MAYANEA MARI KADAL VIDAM YUNDA

 Lard Siva you are magician form and the sea waves are in folding form and you have eaten the poison emanated from the sea

மாயவனே அங்கன் மடிந்து விழும் கடலில் எழுந்த விடத்தை உண்டவனே

 வானவாமணி கண்டத்தெம் அமுதே
VANAVA MANI KANDATHTHU EMAMUTHEA

 lard Siva you have dark color thorate and you are amutham form to me

நீலகண்டத்தை உடைய எனது அமுதே


நாயினேன் உனைநினையவும் மாட்டேன்

NAAYINEAN YUNNAI NINAIYAYUM MAATTEEAN

I am dog like mentality person so I do not think in that capacity

நாயை ஒத்த யான் உன்னை நினைக்கவும் வல்லமை இல்லேன்  

நமச்சிவாய என் றுன்னடி பணியாய்

NAMASHIVAAYA ENRU YUN ADI PANIYAAI

I do not bow my head while chanting the manthara ward om namasivaya

நமச்சிவாய என்று உன் திருவடி வருவார் கூற 


பேயன் ஆகிலும் பெருநெறி காட்டாய்

PEEAYAN AAKILUM PERUNERI KAATAAI

Iam just like ghost form but you must putme in rebirth place

பேயை ஒத்தேன் ஆகிய அடியேற்குப் பிறவாத

பிறைகுலாஞ்சடைப் பிஞ்ஞகனேயோ 

PIRAIKULAAM SADAIP PINJAKANEYOO

 Lard Siva you have adorn tender moon on your head and you are yellow in color

பிறை விளங்குகின்ற சடையினை உடைய பிஞ்ஞகா


சேயனாகிநின்றலறுவ தழகோ 

SEYAN AAKININDRU ALARUVATHU ALAKOO 

Iam far off from you and cried for you Is it reasonable to you

அடியேன் துரத்தில் இருப்பவன் ஆகி நின்று வாய்விட்டு அலறுவது தேவரீற்கு அழகு ஆகுமோ

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 404 

THIRUPERUNTHUTHURAI MEVIYA SIVANEA 

 Lard Siva you are residing in Thiru perum thurai place
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


போது சேரயன் பொருகடற் கிடந்தோன் 

POTHUSER AYAN PORUKADAL KIDANTHOON

 Bharama who sat on thelotus flower pollen and Thirumal who is sleeping on the snake bed on sea waves

தாமரைப் போதில் எழுந்தருளி உள்ள பிரம்மனும் அலைகள் கரையைப் பொருகின்ற கடலின்கண்

புரந்த ராதிகள் நிற்கமற்றென்னைக்

PURANTHARAADHIKAL NIRKA MATRUENNAI

 That Thirumal Inthira and Deevass are standing near by

கடலின் கண் அறி துயில் கொள்ளும் திருமாலும் இந்திரனும் முதலான தேவர்கள் நிற்க  


கோதுமாட்டிநின் குரைகழல் காட்டிக்

KOODHUMAATI NIN KURAIKALAL KAATTI

 You have put mein cradle and swayed it and then you have showed me your sound raising anklet feet

என்னை கோதாட்டி உன்னுடைய ஒலிக்கின்ற கழலை அணிந்த திருவடிகளைக்காட்டி  

குறிக்கொள் கென்றுநின்தொண்டரிற் கூட்டாய்

KURIKOLKA ENTRUNIN THONDARIL KOOTTAAI

You showed me in sign language and then placed meamong your disciples group

இவற்றை குறிப்பாகப் பற்றிக்கொண்டு என்று நின் அடியார் கூட்டத்தில் ஏதுவாக என்றவாறு

 
யாது செய்வதென் றிருந்தனன் மருந்தே

YAATHUSEIVATHU ENTRU IRUNTHANAN MARUNTHEA

 You are medicine to my fainting and what shall I do and I stand in confused state

எனது மயக்க நோய்க்கு மருந்து போல்பவனே செய்வது யாது என்று மயங்கி இருந்தேன்  

அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ 

ADIYEEAN IDAR PADUVATHUM INITHOO

 I am in miserable situation is it right tosee by you

அடியேன் துன்பப்படுவது தேவருக்கு அழக


சீதவார்புனல் நிலவிய வயல்சூழ் 

SEETHAVAAR PUNAL NILAVIYA VAYALSUUL

The cool water filled paddy fields surrounded place

குளிர்ந்த ஒழுகுகின்ற நீர் நிறைந்து விளங்கும் வயல்கள் சூழ்ந்த

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 405 

THIRUPERUNTHURAI MEVIYA SIVANEA 

That place is thiru perunthuri where you areresiding
திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்

GNAALAM INDIRAN NAANMUKAN VAANAVAR 

 In this world living people and upper world king Indra and Bharama and other Deevas

பூமியின் கண் உள்ளோரும் இந்திரன் பிரம்மன் மற்றும் தேவர்களும்

நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்

NIRKA MATRUENNAI NAYANTHUINITHU AANDAAI

All are stood before your feet to get mukthi (heaven) but you have disregarded and you have taken me under your fold 

திருவடியை விரும்பிக் காலம் நோக்கி நிற்க அடியேனை விரும்பி இனிதாக ஆட்கொண்டனை


காலன் ஆர்உயிர்கொண்ட பூங்கழலாய்

KALAN AAR YUIR KONDA PUUNGKALALAAI

 You have taken away the life of death god Eama by kicking with your feet now in that feet you have adorned flowers

காலனது அரிய உயிரைக் கொண்ட பொலிவாகிய கழல்களை உடையவனே  

கங்கை யாய் அங்கி தங்கிய கையாய்

KANGAIYAAI ANGI THANGIYA KAIYAAI

 Lard Siva you have Ganges on your head and fire on hand

கங்கையை உடையவனே அக்கினி தங்கப் பெற்ற கைகளை உடையவனே  


மாலும் ஓலமிட்டலறும் அம்மலர்க்கே

MAALUM OOLAMITU ALARUM AMMALARKEA

 Even Thirunmal unable to see your feet so he wept cried for it under the feet of lard Siva

அத்திருவடித் தாமரைகளில்  

மரக்க ணேனேயும் வந்திடப் பணியாய்

MARAK KANENAIYUM VANTHIDAP PANIYAAI

 I have dead wood like eyes please command me to go under your feet

மறக்கண்ணை ஒத்த கண்களை உடைய என்னையும் வரும்படிக் கட்டளை தருவாயாக என்றவாறு  
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ் 

SELUM NEELAMUM NILAVIYA VAYALSUUL

 Kendai fish andblue color flowers are bloomed in the water pond

கெண்டை மீன்களும் நீளப்பூக்களும் விளங்குகின்ற வயல்கள் சூழ்ந்த

திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 406 
THIRUPERUNTHURAI MEVIYA SIVANEA 

 In that surrounded place is LIThiru perum thurai place where you are happliy residing


திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே


அளித்துவந்தெனக் காவஎன்றருளி 

ALITHU VANTHUENAKU AAVA ENTRARULI

 I am your slave so you have blessed me in ah ah form

சங்கினைக் கையில் ஏந்திய திருமாலோடு தாமரையின் மீது இருப்பவனாகிய பிரம்மனும் அறியாத தேவனே

அச்சந்தீர்த்தநின் அருட்பெருங்கடலில்

ACHCHAM THIRITHANIN ARUTPERUNGKADALIL

 You have eliminated fear frommy body and then kept me in the big sea of blessing 

அச்சத்தைப் போக்கி நின் அருளாகிய பெரிய கடலில்


திளைத்துந் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன் 

THILAITHUM THIKKIYUM PARUKIYUM yURUKEN

 By drowning and filled form anddrinking even after my mind won’t melt what I do for it

முழ்கியும் நிறைந்தும் குடித்தும் மனம் உருகேன் யான் என் செய்வேன் என்றவாறு

திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே 

THIRUPERUNTHURAI MEVIYA SIVANEA 

Lard Sivayou are residing In Thiru perunthurai temple

திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி உள்ள சிவபெருமானே
வளைக்கை யானொடு மலரவன் அறியா

VALAIK KAIYAA NODU MALARAVAN ARIYAA

 The sub lard Thirumal who has carried conch on his hand and Bharama who is sittingon lotus flower they are not known 

சங்கினைக் கையில் ஏந்திய திருமாலோடு தாமரையின் மீது இருப்பவனாகிய பிரம்மனும் அறியாத தேவனே

வான வாமலை மாதொரு பாகா 

VAANAVA MALAI MAADHUORU PAKAA

lard Siva you have taken ladess yumadevi on your left part of the body

இமயமலை அரசன் மகளாகிய உமாதேவியை இடதுபக்கம் கொண்டவனே


களிப்பெலாம் மிகக் கலங்கிடு கின்றேன்

KALIPUELLAM MIGAK KALANGIDU KINDREEAN

I have a lot of ego and stand on it so my ganna knowledge is spoilt andthen placed in confused state

மதத்தால் விளைந்த களிப்பு மிக அறிவு திறந்து கலங்குகின்றேன் 

கயிலை மாமலை மேவிய கடலே. 407 

KAIYILAI MAA MALAI MEVIYA KADALEA

Lard Siva your permanent abode is kailai hills( himaalaiyas hills) you are existing there (sea is the source of all things in this world and clouds are emanatedfrom sea and then converted in to water form of rain and that rain is the sources of food to all)
திருக்கயிலை மலையில் விளங்குகின்ற கடலே

திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRUCHITRAMBALAM.

February 19, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: