OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

ANNAIPPATHU

ganesheit February 16, 2019

17. அன்னைப் பத்து – ஆத்தும பூரணம் 

ANNAIPPATHU

(தில்லையில் அருளியது – கலிவிருத்தம்) 

மாணிக்கவாசகக் காதலி தன் தோழியை அன்னையே என்று அழைத்துக் காதலனாகிய சிவபெருமான் புகழையும் செயல்களையும் கூறுகிறார்கள் ஆன்மா சிவத்தோடு ஒன்றி எல்லாம் சிவமயமான ஆத்ம பூரண நிலையை இப்பகுதி காட்டுகின்றது

ஆன்மாசிவத்தோடுஒன்றிஎல்லாம் சிவமயமாகஆத்மபூரணநிலையை இப்பகுதிகாட்டுகின்றது.

        தலைவன் பிரிவால் வருந்தியதலைவிஉடல் மெலிந்து,உள்ளம் திரிந்து,செய்கைமறந்து,ஆயத்தோடுவிளையாடாது,உணவும் வெறுத்துஓர் இடத்தில்; தனியே இருத்தலைக் கண்டசெவிலித்தாய் ,தன் மகளாகியதோழியைஅழைத்து இந்தப் பெண்ணுக்குமாறுபாடுகள் எதனால் வந்ததுஎன்றகருத்தில் அன்னைப் பத்தாக இதனைமாணிக்கவாசகர் அருளினார்.

        இந்தப் பத்துப் பாடல்களிலும் அன்னேஎனத் தன் தோழியைஅழைத்துத்

        தலைவி,தன் தலைவன் தனித்தலைவன் ,வேறுயாரும் விரும்பியும் பெற இயலாததலைமையை இயல்பாகவேபடைத்தான். அவன் மொழிஎல்லாம் வேதம் எனக்கூறி,பொதுவும் சிறப்புமானஅடையாளங்களைக் கூற அவன் இன்றியான் உயிர் வாழேன் என்ற இன்றியமையாமையையும் எடுத்துக் காட்டி,

        அவனைஅடையஅடியேற்குஎத்தனை இடையீடுகள் இருப்பினும் அவற்றால் தடைப்படேன் என்றஉறுதிமொழியைவெளிப்படுத்தி,உச்சந்தலையில் இருந்துஉள்ளங்கால்வரைஅவன் அன்பமாகியஅமுதம் பெருகப் பூரணமாய் நிற்றலைஅறிவிக்கின்றது.


hileManikkavasager is staying in Thillai one day he heard a heroin explained the nature of hero lard Siva it is told to heroin friend. After wards the friend explained the nature of her heroin to her mother. In this way the following poems are started

Once heroin separated from the hero so that she in distress state. Her body went in to lean state. Her mind spoilt. Her activities are forgotten form. She did not play with her group. She disregarded food. She sits alone in the lonely place. It is seen by the maid servant. She asked her daughter who is heroin friend what is happened to her. What is the reason for changes in her activities?

Saint Manikkavasagar got the state of heroin and he sang the tragedysons

The saint Manikkavasagar converted himself in to heroin state of mind and called her friend as mother state and tells her

SIVAS glory and his activities

The soul has got oneness with lard Siva .ALL the things in this world is seen in Siva form. Inthis part soul has got wholeness of self- actualization state


வேத மொழியர்வெண் ணீற்றர்செம் மேனியர்

VEDHA MOZHIYAR VENNETRAR SEMMENIYAR 

My dear mother if my husband talks his wards are veedawards  only. He has pasted soft ashes in his body. His body colour is red only

அன்னே எம் தலைவர் வேதங்களாகிய மொழிகளை உடையவர் வெண்மையான வீபூதியை அணிந்தவர் சிறந்த திருமேனியை உடையவர்


நாதப் பறையினர் அன்னே என்னும்

NATHAP PARAIYINAR ANNEA ENNUM

My dear mother he will raise sound with his small drum named yudukkai. He is the head of BharamaandThirumal

பரநாதமாகிய பறையினை உடையவர் என்று பேசுவாள்


நாதப் பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும்

NATHA PARAIYINAR NANMUGAN MAALUKKUM

He is leader to them who is also leader to me my dear mother 

நாதப்பறையினர் ஆகிய அவர்க்குப் பிரமனும் திருமாலும்


நாதரிந் நாதனார் அன்னே என்னும். 338 
NADHAR INNAATHANAAR ANNEA ENNUM

He is leader to all and he is also leader to me

தலைவர் அத்தலைவரே எனக்கும் தலைவன் அன்னையே என் பால்


கண்ணஞ் சனத்தார் கருணைக் கடலினர் 

KAN ANJANATHTHAAR KARUNAI KADALINAR

He did not adorned black paste to his eyes. He is just like sea amount of grace giver

கண்களில் மை பூசியிலாதவர் கருணைக்கடல் போன்றவர்


உள்நின் றுருக்குவர் அன்னே என்னும் 

YULNINDRU URUKUVAR ANNEA ENNUM

He has been concealed form into my mind and melt my heart in that way she said

எமது மனத்துள் ஞான வடிவாய் நின்று

உள்நின் றுருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தக்339 

Ulnindruurukiulapilaaaanathak

In this way he melts me and then emanated tears from my eyes in happy tears form

மனத்தை உருகச் செய்வார் என்று கூறுவார்
KANNER THARUVARAL ANNEA ENNUM

 That tear is given by my lard Siva who is my leader my dear mother

கண்ணீர் அளிப்பார் என்பால் என்றவாறு


நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் 

NITHS MANAALAR NIRAMBA ALAGIYAR

Mother he will daily appear in the marriage attaiyor form

அன்னையே அவர் நித்திய கல்யாண சுந்தர மூர்த்தி மிகுந்த பேரழகர்


சித்தத் திருப்பரால் அன்னே என்னும்

SITHTHATHU IRUPARAAL ANNEA ENNUM 

He has always be seated in to my heart

என் மனத்தில் என்றும் வீற்றிருப்பவர் என்பார்


சித்தத் திருப்பவர் தென்னன் பெரும்துறை 

SITHTHATHU IRUPPAVAR THENNAN PERUNTHURAI

In Addison you may hear who is seated in to my heart is LardSiva whose residential place is southern pandiyakingdom

இன்னமும் கேள் அன்னையே சித்தத்தில் இருக்கும் சிவபெருமான் தென்பாண்டி நட்டவன்காண்


அத்தர்ஆ னந்தரால் அன்னே என்னும். 340 
ATHTHAR AANANTHARAAL ANNEA ENNUM

He is my head you may see him who is always be in happy mood only

தலைவன் காண் ஆனந்தமே வடிவானவன் காண் என்பால் என்றவாறு


ஆடரப் பூணுடைத் தோல்பொடிப் பூசிற்றோர்

AADARA PUUN YUDAI THOLPODI POOSITROOR

Mother the cobra snack is dancing on his head andhe has also tied it as belt in his waist. He wears tiger skin as his dress

அன்னையே படம் எடுத்து ஆடுகின்ற பாம்பினை அணியாகவும் புலித்தோலை ஆடையாகவும் பூசுவது


வேடம் இருந்தவா றன்னே என்னும் 

VEDAM IRUNTHAVAAR ANNEA ENNUM

He has adorned all over the body white ashes applied form

வெண்ணீராகவும் கொண்ட ஒரு வேடம் இருந்தபடி என்னே என்பார்


வேடம் இருந்தவா கண்டுகண் டென்னுள்ளம்

VEDAM IRUNTHAVAA KANDUKANDU EN YULLAM 

After she called her mother and informed that I have repeatedly seen that appearance and then embedded into my mind

அவனே பின்பு அன்னையே என்று அழைத்து அந்த வேதத்தைக் கண்டு கண்டு என் மனமே


வாடும் இதுவென்ன அன்னே என்னும். 341 
VAADUM ITHUENNEA ANNEA ENNUM

My mind got sorrow what type of act it is she tells her mother

வாடுகின்ற இச்செயல் எண்ணிய என்பால் என்றாள்


நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர்

NINDA KARATHTHAR NERITHARU KUNCHIYAR

He has long handsome and thick hair 

அன்னையே நீண்ட திருக்கரங்களை உடையவனும் நெறித்துள்ள தலைமுடியை உடையவனுமாகிய இவர்


பாண்டிநன் னாடரால் அன்னே என்னும் 

PANDINAL NAADARAL ANNEA ENNUM

His native place is pandiya good state she tells

பாண்டி நாடானது ஆகும் என்பால் மேலும் அன்னையே என்று


பாண்டிநன் னாடர் பரந்தெழு சிந்தையை

 
PANDINAL NAADAR PARANTHUELU SINTHAIYAI

His state is Pandiya kingdom so my mind is wandering in so many places

பாண்டி நாட்டவர்களுடைய அவர் அடியேனது பல பொருளில் பற்றிப் பரந்து கிளர்ந்து எழுகின்ற சிந்தையை


ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும். 342 


AANDAIPU SEIVARAAL ANNEA ENNUM

He controls my mind and do well to me in that way she tells her mother

அடக்கி ஆண்டு கருணை செய்வார் என்பார் என்றவாறு


உன்னற் கரியசீர் உத்தர மங்கையர்

UNNARKU ARIYASEER YUTHTHARA MANGAIYAR 

No one can think over it he is such esteem level of glory filled person who is residing in Yutharagosamangai temple place as king

எவராலும் நினைத்தற்கும் அறிய புகழினை உடைய உத்தரகோச மங்கையில் உள்ள பேரரசர்


மன்னுவ தென்நெஞ்சில் அன்னே என்னும்

MINUVATHU EN NENJIL ANNEA ENNUM 

He has permanently stayed in to my mind she said

என் நெஞ்சில் நிலைபெற்று உள்ளான் என்பால்


மன்னுவ தென்நெஞ்சில் மாலயன் காண்கிலார்

MINNUVATHU EN NENJIL MAAL AYAN KANKILAAR

More over Thirumal and Bharama are unable to know it that way he has taken place in to my mind 

அவன் அஞ்ஞனமே என் நெஞ்சில் நிலைபெற்று உள்ளவற்றைத்திருமாலும் பிரம்மனும் கூட அறியார்


என்ன அதியசம் அன்னே என்னும். 343 
ENNA ATHISAYAM ANNEA ENNUM

What type of astonishment it is she tells her mother

இது என்ன அதிசயம் என்பால் என்றவாறு


வெள்ளைக் கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர்

VELLAI KALINKATHTHAAR VENTHIRU MUNDATHTHAAR

Mother he has adorned white dress and white ashes on his fore head and all over the body

அன்னையே வெண்மையான ஆடையை அணிந்தவர் வெண் திருநீறு பூசிய நெற்றியை உடையார்  


பள்ளிக்குப் பாயந்தர் அன்னே என்னும் 

PALLI KUPPAA YATHTHAAR ANNEA ENNUM

In Addison you may hear it that in that long dress he rode on the back of horse

அறச்சாலை உரிய சட்டையைஉடையாய் என்பார்


பள்ளிக்குப் பாயத்தார் பாய்பரி மேற்கொண்டு என்

PALLI KUPPAAYATHTHAAR PAAIPARI MERKONDU EN 

இன்னும் கேள் அன்னையே பள்ளிக் குப்பாயத்தாராக(குதிரை வீரன் அணியும் நீண்ட ஒரே உடை) பாய்ந்து வரும் குதிரை மேற்கொண்டு


உள்ளங் கவர்வரால் அன்னே என்னும். 344

YULLAM KAVARVARAL ANNEA ENNUM

He has attracted my mind she said 

உன்னுடைய உள்ளத்தைக்கவர்வர் என்பால் என்றவாறு


தாளி அறுகினர் சந்தனச் சாந்தினர்

THALI ARUKINAR SANTHANA SAANTHINAR 

He wears the grass as garland(arugampull)And flowers and sandal paste adorned all over the body

அன்னையே தாளி(புல்) அருகினையும் மலரையும் அணிந்த வரும் சந்தனச் சாந்தைப் பூசியவனுமாகிய


ஆளெம்மை ஆள்வரால் அன்னே என்னும்

AALEMMAI AALVARAAL ANNEA ENNUM

He has descended in to me and considered me as person and then accepted me as his disciple, she tells her mother

எழுந்தருளி என்னை ஆளாக ஏற்று அருள்வார் என்பால் அன்னே இன்னும்  


ஆளெம்மை ஆளும் அடிகளார் தங்கையில்

AALEMMAI AALUM ADIKALAAR THANGAIYIL

In such a way he has accepted me and then controle me and desciples in their hands

அவ்வண்ணம் எம்மை ஆட்கொளும் அடிகளார் திருக்கரத்திலே  


தாள மிருந்தவா றன்னே என்னும். 345 
THAALAM IRUNTHAVAARU ANNEA ENNUM

The sound raising brazen metal piece in their to raise sound

வெண்கலத் தாளம் கையில் இருந்த வாறு


தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர்

THAIYALOOR PANGINAR THAAPATHA VEDATHTHAR

He has taken lardessyumadevi in his left part of his body and seated in penance form

தாயே எம் தலைவி பேரழகியாக தையல் நாயகியாக தீ மேனியில் இடது பக்கம் பாதியாக உடையவரும் தவவேடத்தை தாங்கியவருமாக வந்து  


ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் 

IYAM PUGUVARAL ANNEA ENNUM

But he is taking food as begging way from others who did that ignananimus act

பிச்சை எடுகின்றாரே என்பாள்


ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என்னுள்ளம்

IYAM PUGUNTHAVAR POTHALUM ENULAM

In that way he has accepted food and then gone away

தாபாதராய் வந்து பிச்சை ஏற்றுக் கொண்டான் என் மனம்

 
நையுமிது வென்னே அன்னே என்னும். 346 
NAIYUM ITHU ENNEA ANNEA ENNUM

my mind got sad what is the reason for it

மனம் வாடுகின்றதே அது என்னடி என்றவாறு


கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும்

KONDRAI MATHIYAMUM KUUVILA MATHTHAMUM

Lard Siva has adorned konrai flower tender moon vilvamleaves  andyoomatham flowers 

அன்னே கொன்றை மலரும் பிறை மதியும் வன்னித்தளிரும் ஊமத்தம் பூவும்


துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் 

THUNRIYA SENNERIYAR ANNEA ENNUM

He has thick hair and adorned it

செறிந்துள்ள திரு முடியை உடையவர் என்பார் அன்னே இன்னும்கேள்


துன்றிய சென்னியின் மத்தம்உன் மத்தமே 

THUNRIYA SENNIYIN MATHTHAM UNMATHTHAMEA

That yumatham flower turned her in to lunatic form

அந்த ஊமத்த மலர் தான் எனக்கு இன்று பித்தாக ஆயிற்று


இன்றெனக் கானவா றன்னே என்னும். 347 
INDRU ENAKKU AANAVAARU ANNEA ENNUM

Today that yoomathai flower became turned me in lunatic form she tell her mother

OM CHITRAMBALAM

இன்று எனக்குப் பித்தாக ஆயிற்று என்பாள் என்றவாறு


திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRUCHITRAMBALAM


February 16, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: