OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUPONUSAL

ganesheit February 15, 2019

16. திருப்பொன்னூசல் – அருட் சுத்தி 

THIRUPONUSAL

(தில்லையில் அருளியது – ஆறடித்தரவு கொச்சகக் கலிப்பா) 

அருட்சக்தி இருந்து ஆடத் தாலாட்டி மகளிர் ஆட்டும் பொன்னுசல் பாடல்களில் இறைவன் அறக்கருணையும் அருளால் பெற்ற தூய்மையும் விளக்கப்படுகின்றன

மகளிர் ஊசல்ஆடும் பொழுது இறைவன் புகழைப் பாடுவது ஆகும்.

பரிபாகமுற்ற ஆன்மாக்கள் அறிவால் சிவனே ஆன அடியார்கள்.

அம்மகளிர் நிலையில் இருந்து பாடுகின்ற அருட்பாக்கள் ஆகும்.

While staying in Chitamberm he sang the following poems

While ladies are sitting in the swing(yoongal) they sang the following poems. Here ladies means the ripped souls She mingled with ganna knowledge and then she converted herself in god  form. Saint Manikavasager stands into the feet of ladies and sang the following songs


சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக 

SERRAR PAVALNGKAAL MUTHTHAM KAYIRU AKA

The lovely coral (pavalam) is the leg of the swing and white pearl garland is the rope of the swing

சிறப்புகள் நிறைந்த பவளமே கால்களாகவும் வெண்மையான முத்து மாலையே கயிறாகவும்


ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து 

ERAARUM PORPALAKAI ERI INITHU AMARNTHU

 The beautiful golden seat of swing on it we climb and seated there with pleasure

அழகு மிக்க பொன்னால் ஆகிய பலகை மீது ஏறி இனிமையுடன் இருந்து


நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு

NARAYANAN ARIYA NANMALATHTHAL NAAI ADIYORUKU

Thurumal unable to see lard Sivas feet but he shows me his feet even though I am dog like low graded person

திருமாலும் அறிய முடியாத அன்று மலர்ந்த தாமரை மலரைப் போன்றதிருவடியை நாய் போன்ற இழிந்த அடியோர்க்கு  


ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை 

OORAKA THANTHARULUM YUTHARA KOSAMANGAI

Lard has descended into the Yutharagosa mangai abode

ஊர் ஆகத் தந்து அருளும் உத்தரகோச என்னும் ஸ்தலத்தில்


ஆரா அமுதின் அருள்தா ளிணைப்பாடிப் 

AARA AMUTHIN ARULTHAAL INNAIPAADI

 He is just like amutham form (nectar) which is drunk a lot of it, it won’t be in distaste form so that his twin feet are sung

எழுந்தருளி உள்ள உண்டு தெவிட்டாத அமுதத்தை ஒப்பான திருஅருளே வடிவான திருவடி இணைகளைப் பாடி


போரார் கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 329 
PORAAR KANMADAVEER PONNUSAL AADAMO

Fighting with each other that form of arrow like eye sight possessed ladies you may sit on the swing and then swayed on either side

ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை இடுகின்றவையும் வேலை போன்றவையும் ஆகிய கண்களை உடைய பெண்களே பொன்மயமான ஊசலில் இருந்து ஆடுவோம் என்றவாறு


மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத 

MUNDRANGU ILANGU NAYANATHTHAN MUUVAATHA

Lard Siva is in active form and three eyes are possessed form and he did not got old age

விளங்குகின்ற முன்று கண்களை உடையவனும் மூப்பு அடையாத


வான்தங்கு தேவர்களுங் காணா மலரடிகள்

VAANTHANGU DEVAR KALUM KAANA MALAR ADIGAL 

Those deevas who are residing in the upper world that deevass are unable to see the tender feet of lard Siva whose feet are stayed into my mind

வான் உலகத்தில் தங்கி வாழ்கின்ற தேவர்களும் கணாத மலர்போலும் மெல்லிய திருவடிகள் என் உள்ளத்தில் தங்கி


தேன்தங்கித் தித்தித் தமுதூறித் தான்தெளிந்தங்கு

THENTHANGI THITHITHU AMUTHU OORI THAN THELINTHU ANGU

That feet is just like honey form which give me in tastier form and then which clear my mind

தேன் நிறைந்த தித்தித்து அமுதம் போலும் இனிமையை மேல்மேலும் கூர்ந்து தெளிவைப் பிறப்பித்து


ஊன்தங்கி நின்றுருக்கும் உத்தர கோசமங்கைக் 

UNTHANGI NINDRU OORUKUM UTHTHARA KOSAMANGAI

He melts our flesh whose abode is Yuthira gosa mangai. He is our king

ஊனினை உருக்கும் உத்திரகோச மங்கை கோனும்


கோன்தங் கிடைமருது பாடிக் குலமஞ்ஞை 

KONTHANGU IDAIMARUTHU PADIK KULAMANJAI

The king form of lard Siva who has descended in the abode of Yuthira gosa mangai we sing his glory and just like peacock shadow

கோனும் ஆகிய சிவபெருமான் எழுந்து அருளி உள்ள திருவிடை மருத்தூரைப் பாடி மரபு வழியில் வந்து மயில்போலும் சாயலையும்


போன்றங் கனநடையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 330 
PONDRUANGU ANANADAIYEER PONNUSAL AADAMO

you are just like annabird like walking and you are young girls you may seated on the swing and play it

அன்னம் போன்ற நடையினையும் உடைய பெண்களே


முன்னீறும் ஆதியு மில்லான் முனிவர்குழாம் 

MUNERUM AADHIYUM ILLAN MUNIVARKULLAM

Lard Siva has no begning and end and the saints group

முதல்வனாகிய முடிவும் முதலும் இல்லாத பெருமான் முனிவர் கூட்டம்


பன்னூறு கோடி யிமையோர்கள் தாம் நிற்பத்

PALNUURU KODI IMAIYOORKAL THAAMNIRPA

Where  hunderd and hunders of crores of deevas are stood before you

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் திரு அருளை வேண்டி நிற்க  


தண்ணீர் எனக்கு அருளித் தன்கருணை வெள்ளத்து

THANNEERU ENAKU ARULI THANKARUNAI VELLATHU

You gave me your sacred ashes to me and then blessed me and which has emanated on my part

தன் வீபூதியை அடியேனுக்கு அளித்துத் தன் கருணைப் பிரவாகத்து உள்ள  


மன்னூற மன்னுமணி யுத்தர கோசமங்கை 

MANUURA MANNUM MANI  YUTHTHARA KOSAMANGAI

And then oozing out from my heart in that way he has descended in to the yuthara gosa mangai abode

கிடந்து ஊரும் வண்ணம் எழுந்தருளி உள்ள அழகிய உத்தரகோச மங்கை கோயிலில்


மின்னேறு மாட வியன்மா ளிகைபாடிப் 

MINYEERUM MADA VIYANMAALIGAI PAADI

The lightning like glittering manson’s beauty is sung with our songs

மின்னல் கொடிகள் மிக்க மாடங்களையும் பாடி


பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 331 
PONERU PUUNMULAIYEER PONNUSAL AADAMO

You are 24 gold carrot pure form and you have adorn gold ornaments on your breasts and then ascended on the swing and swayed it

முலையினை உடைய பெண்களே பொன் ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத் தவர்நாதன்

NANJUAMAR KANDATHTHAN ANDATHTAVAR NAADHAN 

Lard Siva’s throat is in blue color form who is the king of upper world deevas

நஞ்சை உண்ட கண்டனும் வானத்தவர்களுக்கு தலைவனும்


மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை 

MANJU THOOI MADAMANI UTHTHARA KOSAMANGAI

In the yuthara gosa mangai mansions are crawling with clouds in lovely form

மேகங்கள் தோயப்பெற்ற மாடங்களால் அழகு பெற்ற உத்தரகோச மங்கையாகிய


அஞ்சொலாள் தன்னோடுங் கூடி அடியவர்கள்

ANJSOLAL THANODUM KUDI ADIYAVARKAL

The lovely wards are coming from Yumaadevi mouth and they stayed mingled form in the minds of disciples and saints

அழகிய சொல்லை உடைய உமாதேவி யாருடன் கூடி அடியார்கள் மனத்திலே நின்று நின்று  


நெஞ்சுளே நின்றமுத மூறிக் கருணைசெய்து

NENJULEA NINDRU AMUTHAM OORIK KARUNAISEITHU

He has been oozing out in the minds of saints in nectar form

அமுதம் போல மனத்துளே ஊறி இனித்துக் கருணை செய்து  அவர்களுக்கு சாதலையும் பிறத்தலையும் நீக்கும் சிவபெருமான்


துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ்பாடிப் 

THUNJAL PIRAPU ARUPPAAN THUUYA PUGAL PAADI

He has been removing their birth and death so that we naturally praise his feet by songs

உடைய இயல்பாகவே சிவபெருமான் உடைய தூயதான புகழைப்பாடி


புஞ்சமார் வெள்வளையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 332 
PONJAMAAR VELVALAIYEER PONN YUUSAL AADAMO

 My dear girls you have adorned with exquisite white bangles and then you placed lard Siva in gold swing and swayed him to sleep

திரட்சியான வெண்மை நிறம் பொருந்திய வயல்களை உடைய பெண்களே பொன் ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்றிருவர்

AANO ALIYO ARIVAIYO ENTRU IRUVAR 

Bharma and Vishnu are unable to distinguish whether he is man woman or ali

பிரமா விஷ்ணுக்கன் ஆணோ பொண்ணோ அலியோ என்று


காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம்

KANAAK KADAYULKARUNAIYINAL DEVARKULAAM 

They are unable to know him and then in grace form of deeva cluster

அறிய முடியாத கடவுளும் கருணையினால் தேவர் கூட்டம்


நாணாமே உய்யஆட் கொண்டருளி நஞ்சுதனை

NANAAMEA YUIYYA AATKONDARULI NANJUTHANAI 

They are unable to hesitate and got upliftment from the blessing of lard Siva and from the sea emanated poison

நாணா வண்ணம் அவர்கள் நாணாது உய்யக் கருணையினால் ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சினை


ஊணாக உண்டருளும் உத்தர கோமங்கைக்

YUUNAKA UNDARULUM UTHTHARA KOSAMANKAI

He has consumed it as food form and then seated in the Yutharagosa mangai temple place

உணவாகத் திரு அமுது செய்து உத்தரகோச மங்கை

 
கோணார் பிறைச்சென்னிக் கூத்தன் குணம்பரவிப்

KOONNAAR PIRAICHENNI KUUTHTHAN KUNAMPARAVI 

The curved tender moon which is adorned on the hair of lard Siva. He is a happy dancer always we describe his mannerism and sang and then pray him

வளைந்த இளம் பிறையினைத் திருமுடியிலே அணிந்த ஆனந்தக் கூத்தப் பெருமான் உடைய குணங்களைச் சொல்லித் தோத்தரித்து


பூணார் வனமுலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 333

 
POONAAR VANAMULAIYEER PONNUSAL AADAMO

Ladies you have adorned neck and breast ornaments with it you sing lard Siva’s glory

அணிகள் பலவும் நிறைந்த அழகிய முலையினை உடைய பெண்களே பொன்ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கைத் 

MATHU AADU PAKATHTHAN UTHTHARA KOSAMANGAI

Lard Siva has given left part of his body to lardess Yumaadevi and descended in Yutharagosa mangai temple place

உமாதேவியார் எழுந்தருளி உள்ள இடது பாகத்தை உடையவனும் உத்தரகோச மங்கை என்னும் தலத்தில் எழுந்தருளி உள்ள


தாதாடு கொன்றைச் சடையான் அடியாருள் 

THATHADU KONDRAI SADAIYAAN ADIYAARUL

Lard Siva adorned the pollon filled konrai flower garland on his hair who has taken me as his desciples

மரகதங்கள் நிறைந்த கொன்றை மலரை அணிந்த சடையை உடையவனும் என்னைத்தன் அடியாருள்


கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டென் தொல்பிறவித்

KOTHAAITI NAAYENAI AATKONDU EN THOLPIRAVI

Lard Siva considered me as his child and reared me and controlled me. In my good old days

ஒருவனாக சீராட்டி ஆட்கொண்ட எனது பழமையான பிறவியை உள்ளதுமான

 
தீதோடா வண்ணந் திகழப் பிறப்பறுப்பான் 

TEETHU YOODA VANNAM THIGALAP PIRAPPU ARUPPAAN

He has destroyed my good old miss-deeds completely and then he has terminated my birth at root level

துன்பங்கள் தப்பி ஒடாத வண்ணம் நீக்கி அடியேன் விளங்க எனது பிறவியை வேரோடு அறுப்பவனும் ஆகிய


காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் கசிந்தன்பால் 

KAATHAADU KUNDALANGAL PADIK KASINTHU ANBAAL

Lard Siva has adorned ear moving ornament (gundalam) which is swaying on either side on seeing it we pray with melted heart

சிவபெருமான் உடைய அசைகின்ற குண்டலங்களை அன்புடன் மனம் கசிந்து பாடி


போதாடு பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 334

POTHAADU POON MULAIEER PONNUSAL AADAMO

You are in the stage of getting puberty and you have adorned gold ornaments on your breasts which has won over the pods of flowers and you may sway softly the swing

மலரும் பருவத்து அரும்புகளை வென்று விளங்குகின்ற அணிகளை அணிந்த முலையினை உடைய பெண்களே பொன் ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


உன்னற் கரியதிரு வுத்தர கோசமங்கை 

UNNARKU ARIYATHIRU UTHRA KOSAMANGAI

Those who are tied with relationships and positions they are unable to think over lard Siva in Yuthagosamangai

பாசபசு ஞானிகளால் எண்ணுதற்கு அறிய திரு உத்தரகோச மங்கை


மன்னிப் பொலிந்திருந்த மாமறையோன் தன்புகழே 

MANNI POLINTHIRUNTHA MAA MARAIYOON THANPUGALEA

In This shrine he has taken permanent place in the form of anthana and whose glory

என்னும் ஸ்தலத்தில் நிலைபெற்று விளங்கி இருக்கின்ற அந்தணனாகிய சிவபெருமான்


பன்னிப் பணிந்திறைஞ்சப் பாவங்கள் பற்றறுப்பான்

PANNI PANITHU IRANJA PAA VANGAL PATRU ARUPPAAI

Prayed with lard Siva’s glory so many times and fallen down on land and prayed him. He removed that type of disciple’s sins permanatly

பலகாலும் சொல்லிப் பணித்து கீழே விழுந்து வணங்கும் அன்பர்களுடைய பாவங்களின் தொடர்புகளை நீக்குபவன்  


அன்னத்தின் மேலேறி ஆடுமணி மயில்போல் 

ANNAITHIN MELYEARI AADUM AANIMAYILPOL

The Annaa bird (lark) on it back peacock dances

அன்னம் பறவையின் மீது ஆடும் அணி மயில் போல்


என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடிப் 

ENATHTHAN ENNAIYUM AATKONDAN ELILPAADI

 My father who has held on us and control on me that mannerism is sung by songs

என்னுடைய தந்தையும் என்னை ஆட்கொண்டவரும் என்னைத் தன்பால் ஏற்றுகொண்டவரும் சிவபெருமானுடைய கவர்ந்து இழுக்கும்


பொன்னொத்த பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 335 
PONOTHA PUUN MULAIYEER PONNUSAL AADAMO

You have adorned your breasts with gold ornaments and you may sway the gold swing by singing songs

பொன் நிறத்தால் ஒத்து விளங்கும் பூண்களை அணிந்த முலையினை உடைய பெண்களே பொன் ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


கோலவரைக்குடுமி வந்து குவலயத்துச் 

KOLA VARAI KUDUMI VANTHU KUVALAYATHTHU

 You have not only taken abode in the kaiyilai hills but also descended into this world

அழகிய கயிலையாகிய மலை உச்சியில் எழுந்தருளி இருப்பது அன்றி பூமியின் கண் வந்து


சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து 

SAALA AMUTHUNDU THAKKADALIN MEETHU ELUNTHU

மதுரையில் வந்தி என்னும் பிட்டுவிற்கும் வாணிகக் கிழவி அவள் தரும் பிட்டு பிரகிருதி மாயா காரியம். இது அன்பு என்னும் சுத்த மாயாகாரியமான குனசக்கரை கூட்டப்பட்டு,அதனைக் கூலி ஆளாக வந்து இறைவன் விரும்பி உண்டார் , வந்திக்குப் பரமுத்தி நிலையை அளித்தார்.

இறைவன் திருக்கயிலையில் உமையம்மைக்கு ஆகமங்களை உபதேசித்து அருளிய பொழுது பாராமுகமாக அம்மை இருந்ததால் மீனவப் பெண்ணாகப் பிறக்கச் சபித்தார். சாப விமோட்சனம் வேண்ட உரிய காலத்தில் தாமே மீனவர் வேடத்தில் வந்து வலைவீசிப் பெரிய மீனைப் பிடித்துக் கொன்று உம்மை மணப்பேன் என்று கூறினார்.

        இப்பாடல்கள்திருவடியையே ஊராகத் தந்தான். திரு அருள் சார்பால் ஆன்மா சுத்தம் அடைதல், தன் கருணை வெள்ளத்தில் ஊற வைத்தமை, கருணை செய்து, இறப்பு பிறப்பு அறுப்பவன், ஆன்மாக்களைச் சுத்தி செய்யும் தீட்சை, அன்பால் கசிதல், பாவங்கள் பற்று அறுதல், திரு அருள் சேர்க்கையால் சுத்தி பெற்ற ஆன்மா அகம் குழைதல், உள்ளம் உடல் பூரித்தல், இறைவன் ஆட்கொள்ளும் முறையும் , அதன் பயன் பிறப்பறுத்தல் கூறுவதால் அருள் சுத்தியாயிற்று.

He ate residue rice cake which is given Vanthi old lady as wages to lard Siva and so that she got place in the heaven and lard Siva who has taken the form fisher man and travel on the sea to kill shark fish and then blessed the fisher men sect

கட்டுமரத்தில் பரதவனாக எழுத்து அருளும் மீனவன்


ஞால மிகப்பரிமேற் கொண்டு நமையாண்டான் 

GNALAM MIGAPPARIMER KONDU NAMAI AANDAAN

He has descended in this world as horse man so as to elevate this world people to upper world

இந்த உலகமானது ஈடேறி உயரக் குதிரையின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பரிமேல் அழகராக எழுந்தருளவும் நம்மை ஆட்கொண்ட பரமன்


சீலந் திகழுந் திருவுத்தர கோசமங்கை 

SELAM THIKALUM THIRU UTHTHIRA KOSAMANGAI

That cool place is Yuthara gosa mangai place

குளிர்ச்சியோடு விளங்கும் திரு உத்தரகோச மங்கையில்


மாலுக் கரியானை வாயார நாம்பாடிப் 

MAALUKKU ARIYANAAI VAYAARA NAAMPAADI

Even Thirumal unable to see Lard Sivas feet but we pray him with mouth full of songs

திருமாலும் அறிந்து வழிபடற்கரிய அவனை நாம் வாய் நிரம்பப் பாடி நாம்


பூலித் தகம்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. 336 
PUULITHU AKAMKULAINTHU PONNUSAL AADAAMO

Our mind and body with un-controable joy and filled with mouth full of songs so that our mind melts and then swing the yoongal

நமது மனமும் உடலும் பேரானந்தத்தால் நிறையும்படி மனம் கசிந்து பொன் ஊசல் ஆடுவோம் என்றவாறு


தெங்குலவு சோலைத் திருஉத்தர கோசமங்கை

THENGULAVU SOLAI THIRU YUTHTHARA KOSAMANGAI

Coconut trees are surrounded and flower bushes are covered place is Yuthara gosa mangai place

தென்னைகள் சூழ்ந்து விளங்குகின்ற சோலைகள் சூழ்ந்த திரு உத்தரகோச மங்கையில்

 
தங்குலவு சோதித் தனியுருவம் வந்தருளி 

THANGUULAYUU JOTHI THANI YURUVM VANTHARULI

Lard Siva is descended as fire and light form. He has taken that special form

எழுந்தருளி விளங்குகின்ற பேரொளியில் பிழம்பான தானேயான வடிவம்


எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொள்வான்

ENGAL PIRAPPU ARUTHTHITU EMTHARAMUM AATKOLVAAN

We are also relieved from this birth and death decease. You have removed it and whatever state we are you have descended in that state and prevailed upon us and managed us

எங்கள் அநாதியே பற்றிவரும் பிறவி நோயை நீக்கி எந்த நிலலையிலும் ஆட்கொள்வதற்காக  


பங்குலவு கோதையுந் தானும் பணிகொண்ட 

PANGUULA YUU KOTHAIYUM THANUM PANIKONDA

He gave left part of his body to ladess Parvathi and together they descended as ARTHANARISWARER form and accepted as their slaves and then employed under their feet

இடது பாகத்தில் விளங்குகின்ற உமாதேவியும் தாமுமாக எழுந்தருளி வந்து அடிமையாக ஏற்றுக்கொண்டு பணி கொண்ட


கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குணம்பரவிப்

KONGU YULAVU KONDRI SAIYAAN KUNAMPARAVI 

The scent fragrance filled  konrai flower garland you have adorned it and who has long pigtail of hair possessed lard Siva whose nature is praised  with songs and rock the swing

மணம் வீசுகின்ற கொன்றை மலர் மாலையை அணிந்த திருச்சடையை உடைய சிவபெருமானுடைய குணங்களைப் பாடி


பொங்குலவு பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 337 
PONGU YULAYUU POONMULAIYEER PONNUSAL AADAAMO

You have adorned your breasts with so many ornaments .You are ladies sway the swing and allow the god to take rest at night and then  go sleep we slowly swaying the swing.

கிளர்ந்து விளங்குகின்ற அணிகளாக அணிந்த முலைகளை உடைய பெண்களே பொன் ஊசல் ஆடுவோமாக என்றவாறு


திருச்சிற்றம்பலம்  om thiruchitrambalam

February 15, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: